You are on page 1of 1

PENGHARGAAN

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan rahmatNya
sedikit sebanyak telah membantu saya menyiapkan Kerja Kursus Projek bagi subjek Seni dan
Pengurusan (PSV311! ini dengan jayanya" #i sini, saya juga ingin mengu$apkan ribuan terima
kasih kepada pihak yang terlibat yang telah banyak membantu saya menyiapkan kerja kursus
ini tepat pada masanya"
Pertama sekali, saya ingin mengu$apkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek
Seni dan Pengurusan saya iaitu, %uan &aji Idris bin Saleh serta pensyarah ' pensyarah lain di
(nit Pendidikan Seni Visual )abatan Kajian Sosial kerana telah mendidik dan membimbing
saya dalam melaksanakan tugasan ini dengan sempurna"
%idak lupa juga kepada rakan seperjuangan saya yang mana telah banyak berkongsi
maklumat dan data yang berkaitan serta beberapa in*ormasi yang berguna mengenai kerja
kursus ini" +ereka juga banyak memberikan sokongan dan galakan kepada saya untuk
menyiapkan kerja kursus ini"
Seterusnya, saya juga ini merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat se$ara langsung atau se$ara tidak langsung" Saya amat menghargai segala pertolongan
dan perkhidmatan yang telah diberikan kepada saya dalam memperoleh maklumat mengenai
kerja kursus ini"
Akhir sekali, semua yang baik itu datang dari Allah s","t dan semua keburukan itu juga
datang dari-Nya melalui kelemahan diri saya sendiri" Saya telah $uba sedaya upaya untuk
melakukan yang terbaik dalam menyiapkan tugasan ini"
Sekian, terima kasih"