You are on page 1of 37

ABSTRAK

MGA LAYUNIN
A. Layuning Panlahat
Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito ang
pagtaya sa paggamit ng gawaing interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan sa mga pampublikong paaralang sekondarya ng Urdaneta
at Dagupan, Pangasinan.
B. Mga Tiyak na Layunin
Ang mga tiyak na layuning sinagot sa pananaliksik na
ito ay ang antas ng kahalagahan ng mga gawaing interaktibo, antas
ng kadalasan ng paggamit ng mga gawaing interaktibo, antas ng
kabisaan ng mga gawaing interaktibo, antas ng kalubhaan ng mga
suliranin sa paggamit ng mga gawaing interaktibo at antas ng
kabisaan ng mga solusyon sa mga suliranin sa paggamit ng mga
gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan.
Saklaw at Sakop ng Pag-aaral
Saklaw ng pananaliksik na ito ang pagtaya sa paggamit ng mga
gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan sa mga pampublikong
paaralang sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.
Ang mga guro sa Filipino na nagtuturo sa apat na antas ng
sekondarya sa mga pampublikong paaralan sa dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan ang nagsilbing mga tagatugon. Ang mga
tagatugon sa dibisyon ng Urdaneta ay limampu’t siyam (59), at sa
dibisyon ng Dagupan ay tatlumpu’t walo (38). May kabuuang
siyamnapu’t pito (97) ang bilang ng mga gurong tagatugon.

Paraan ng Pananaliksik
Ang instrumentong ginamit sa paglikom ng mga datos ay sa
pamamagitan ng talatanungan. Ito ang pinakamabisa at
pinakamadaling paraan ng paglikom ng mga datos at impormasyong
makatutulong sa pagpapakahulugan ng mga datos. Ang talatanungan
ay ipinasagot sa mga tagatugon upang mabatid ang kahalagahan ng
pananaliksik na ito.
PANIMULA
Maraming paniniwala tungkol sa kung ano ang panitikan at
ayon sa mga dalubhasa, ang katuturan ng panitikan na pinaniniwalaan
ng guro ay nagbibigay direksyon sa pagtuturo nito.May tatlong
mahahalagang tungkulin ang panitikan: una, maitataas ang ating
pagpapasya o panlasa upang makaabot sa kinikilalang matapat at
tumpak sa tunay na buhay; pangalawa, mabibigyan tayo ng
pagkakataong makasalamuha ang lalong marurunong na kapwa-diwa
natin sa lahat ng bayan; ikatlo, makatutulong sa paghahatid ng
malilinaw na kaisipan at matatapat na layunin sa lalong malalayong
pook.
Kaugnay sa pagtuturo ng panitikan, ang kurikulum sa Filipino
ay nakapokus sa mahahalagang gawaing dapat isaalang-alang ng guro
upang makamtan ng mga mag-aaral ang mga tungkulin at layuning
iniaalay ng pagbabasa ng panitikan. Nakasalalay sa matapat at
mapagkalingang pagsubaybay at pagtuturo ng guro ang ikatutupad ng
mga tunguhing ito.
Ang mga gawain at pamamaraang dapat isakatuparan ng guro
upang lubos na matamo ng mga mag-aaral ang kaalaman, kasanayan,
at kakayahang dulot ng pagbabasa ng panitikan ay: Pagsasanib o
Integratibo na tumutukoy sa integrasyon o pagsasanib ng mga
kasanayan o lawak ng iba pang disiplina o asignatura; Interaktibong
Pagdulog,kailangang magkaroon ng interaktibong gawain sa pagitan
ng guro at mga mag-aaral, mag-aaral sa kapwa mag-aaral at mga mag-
aaral sa kagamitang pampagtuturo o sa panitikang binabasa; Gawaing
sama-sama o ang pagkakaroon ng wastong komunikasyon o
pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng sariling
ideya, pag-unawa sa ideya ng iba, pakikinig sa iba, at pagbuo ng
kahulugan sa isang bigayang konteksto.

Ang mga gawaing ito ay magbubukas sa maluwag at malayang
talakayan sa klase na magmumulat sa mga mag-aaral ng tunay na
mensahe at tunguhin ng akdang binasa. Higit sa lahat ay hihikayat ito
ng partisipasyon at pagbabahaginan ng mga kaisipang magbibigay
daan sa pagtuklas at paglinang sa iba’t-ibang katalinuhan ng mga
mag-aaral.Maiuugnay nila ang mga ito sa totoong sitwasyon ng
kanilang buhay lalo na sa paglutas ng mga suliranin upang ang
kabutihan ay mangibabaw sa mapipiling pagpapasya.
Kapwa iniaatas ng Basic Education Curriculum (BEC) at ng
2010 Secondary Education Curriculum (2010 SEC) ang paggamit ng
mga gawaing interaktibo, integratibo at kolaboratibong pamamaraan
sa pagtuturo ng Filipino. Ang kalakaran sa pagreporma sa kurikulum
ng pagtuturo ay karaniwan nang sumusunod sa pagbabagong
teknolohiya o pagbabagong- bisyon ng pamahalaan at ng mga
pangunahing ahensya na may kinalaman at interesado sa edukasyon.
Kung susundan ang mga repormang naisagawa kaugnay ng
kurikulum, mapapansin na nagaganap ito kada humigit sa sampung
taon. Halimbawa nito ay ang mga reporma sa kurikulum ng Filipino
noong 1973 (elementarya at sekondarya), 1983 (elementarya), 1989
(sekondarya), 2002 (batayang edukasyon) at sa kasalukuyan ay ang
2010 SEC na habang isinasagawa ang pag- aaral na ito ay nasa
ikalawang antas ng sekondarya ang implementasyon. Bawat isa ay
nilinang ayon sa kahingian ng panahong iyon at upang tugunan ang
mga pangangailangan ng mga mag- aaral.

Naging batayan sa pagsasaayos ng 2010 SEC kurikulum ang
mithiin ng Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015)- ang
magkaroon ng Kapaki- pakinabang na Literasi ang Lahat (Functional
Literacy For All). Tiniyak na ang mga pamantayan, kakailanganing
pag- unawa at nilalaman ng bawat aralin ay makapag- aambag sa
pagtatamo ng nasabing mithiin.
Ang batayang konseptwal ng Filipino ay may layuning
malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-
unawa at pagpapahalagang literari ng mga mag- aaral sa antas
sekondarya. Lilinangin ang limang makrong kasanayan- pakikinig,
pagbasa, panonood, pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t ibang
pagdulog at pamamaraan. Isinasaalang- alang din ang pagsasanib ng
mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag- aaral
at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.Ito ang mga batayan kung bakit kailangang isakatuparan ng
bawat guro sa Filipino sa antas sekondarya ang mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng panitikan. Nang sa ganon, tiyak na
maipapatupad ang hinihingi ng kurikulum na inihanda ng Kagawaran
ng Edukasyon para sa panghabambuhay na pagkatuto ng bawat mag-
aaral.
HUWARAN NG PAG-AARAL
MALAYANG BARYABOL
1. Kahalagahan ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.


2. Kadalasan ng paggamit ng
mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.
DI-MALAYANG BARYABOL
1. Antas ng kahalagahan ng mga
gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan at
paghahambing ng pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong
paaralang sekondarya sa
dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan.
2. Antas ng kadalasan ng
paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan at paghahambing ng
pananaw ng mga guro sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.

3. Kabisaan ng gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan sa mga pampublikong
paaralang sekondarya sa
dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan.


4. Kalubhaan ng mga suliranin sa
paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan sa mga pampublikong
paaralang sekondarya sa
dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Panagasinan.3. Antas ng kabisaan ng gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan at paghahambing ng
pananaw ng mga guro sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.
4. Antas ng kalubhaan ng mga
suliranin sa paggamit ng mga
gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan at
paghahambing ng pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong
paaralang sekondarya sa
dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan.

5. Kabisaan ng mga solusyon sa
mga suliranin sa paggamit ng
mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibsiyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.

5. Antas ng kabisaan ng mga
solusyon sa mga suliranin sa
paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan at paghahambing ng
pananaw ng mga guro sa mga
pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan,
Pangasinan.
Layunin ng pananaliksik na alamin ang mga interaktibong
gawain sa pagtuturo ng panitikan sa mga pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan.
Ang sumusunod na katanungan ang hinanapan ng mga
kasagutan:
1. Ano ang antas ng kahalagahan ng mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa
dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan?
1a. May mahalaga bang pagkakaiba ang pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan, Pangasinan, ukol sa antas ng kahalagahan ng
mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan?
2. Anu ang antas ng kadalasang paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng panitikan sa mga pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan?
2a. May mahalaga bang pagkakaiba ang pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan, Pangasinan, ukol sa antas ng kadalasan ng
paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan?
3. Anu ang antas ng kabisaan ng mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan sa mga pampublikong paaralang sekondarya
sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan?
3a. May mahalaga bang pagkakaiba ang pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan, Pangasinan, ukol sa antas ng kabisaan ng mga
gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan?
4. Ano ang antas ng kalubhaan ng mga suliranin sa paggamit
ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan sa mga
pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan?
4a. May mahalaga bang pagkakaiba ang pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan, Pangasinan, ukol sa antas ng kalubhaan ng
mga suliranin sa paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo
ng panitikan?
5. Ano ang antas ng kabisaan ng mga solusyon sa paglutas ng
mga suliranin sa paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo
ng panitikan sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon
ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan?
5a. May mahalaga bang pagkakaiba ang pananaw ng
mga guro sa mga pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan, Pangasinan, ukol sa antas ng kabisaan ng mga
solusyon sa paglutas ng mga suliranin sa paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng panitikan?
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT
PANITIKAN
Ayon kay Espiritu, sa binagong kurikulum, higit na malawak
ang saklaw ng pag-aaral ng panitikan at nabigyan ito ng higit na
pagpapahalaga. Sa pangunguna ng guro, inuunawa at sinusuri ang
mga akda gamit ang angkop na pananaw at pamamaraan tungo sa
paglikha ng katulad na akda. Dito pumapasok ang paggamit ng guro
ng mga interaktibong gawain sa pagtuturo.
Ayon naman kay Villafuerte(2005), hindi mapasusubalian ang
kahalagahan ng pagtuturo ng panitikan.Kailangan ang interaksyon ng
mag-aaral o mambabasa at ng akda. Samakatuwid, kailangan ang
gawaing interaktibo hindi lamang para sa pagpapahayag ng sariling
ideya, kundi para sa pag-unawa sa ideya ng iba.
Sa panayam ni Tavara, ang interaktibong gawain sa pagtalakay
ng aralin ay nakasalalay sa maingat, masining at malikhaing pagtuturo
ng guro upang lubos na matamo, mabigyang-kahulugan at mailipat sa
tunay na sitwasyon ng buhay ng mag-aaral ang mga kaalaman at
mahahalagang impormasyong natutuhan kahit wala na sila sa
paaralan.
Mababatid din sa pananaliksik ni Tavara na sa pagtuturo ng
panitikan, ang isang malikhaing guro ay walang humpay sa
pagpapalano ng mga pagdulog/estratehiya sa pagtuturo upang
makaiwas sa makalumang pagtuturo. Isang gurong hindi nasisiyahan
sa talakayan na nagtatapos sa pagsagot ng mga mag-aaral ng ilang
katanungan lamang. Kailangan ginaganyak ng guro ang mga mag-
aaral para sa isang malikhaing pagkaklase.
Kailangang maisagawa ang binibiyang-diin ni Badayos sa
kanyang panayam na “hindi dapat ituro ang panitikan, manapa’y
iparanas ito sa mga mag-aaral”.
DISENYO NG PANANALIKSIK
Ang Panlarawang Pamamaraan ang ginamit na disenyo sa
pananaliksik na ito. Inilarawan dito ang antas ng kahalagahan ng mga
gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan, antas ng kadalasan ng
paggamit ng mga interaktibong gawain sa pagtuturo ng panitikan,
antas ng kabisaan ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan, antas ng kalubhaan ng mga suliranin sa interaktibong
gawain sa pagtuturo ng panitikan, at antas ng kabisaan ng mga
solusyon sa mga suliranin sa gawaing interaktibong pagtuturo ng
panitikan sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan.

LUGAR AT POPULASYON NG PANANALIKSIK
Ipinamudmod ang inihandang talatanungan sa mga guro sa
Filipino na nagtuturo sa apat na antas sa mga pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan.
Ang bilang ng mga gurong tagatugon ay ang sumusunod:
1. Mga guro sa Filipino sa pampublikong paaralang sekondarya
sa dibisyon ng Urdaneta, Pangasinan: Limampu’t siyam (59).
2. Mga guro sa Filipino sa pampublikong paaralang sekondarya
sa dibisyon ng Dagupan, Pangasinan: Tatlumpu’t walo (38).
3. Kabuuang Bilang: Siyamnapu’t pito (97).

Paglalarawan A
Talaan ng mga Paaralan at Bilang ng mga Guro


Mga Paaralan sa Dibisyon ng
Urdaneta
Bilang
ng Guro
Mga Paaralan sa Dibisyon ng
Dagupan
Bilang
ng Guro
1. Anonas NHS 2 1. Bonuan Buquig NHS 6
2. Bactad East NHS 1 2. Carael NHS 3
3. Badipa NHS 3 3. Dagupan City NHS 21
4. Cabaruan NHS 4 4. East Central Integrated School 1
5. Cabuloan NHS 1 5. Federico Ceralde IS 1
6. Camabu NHS 2 6. Judge Jose De Venecia Sr.
Memorial NHS
3
7. Camantiles NHS 2
8. Casabula NHS 1 7. Salapingao NHS 2
9. Catablan Integrated School 3 8. Pugaro Integrated School 1
10. Cayambanan NHS 2
11. Don Antonio Bongolan NHS 1
12. Don Alipio Fernandez IS 1
13. Don Mariano Q. Umipig NHS 2
Mga Paaralan sa Dibisyon ng
Urdaneta
Bilang ng
Guro
Mga Paaralan sa Dibisyon
ng Dagupan
Bilang
ng Guro
14. Labit NHS 4
15. Lananpin NHS 4
16. Nancalobasaan NHS 2
17. Palina East NHS 2
18. Palina West NHS 2
19. Pedro T. Orata NHS 3
20. Urdaneta City NHS 15
21. San Jose Leet IS 3
Kabuuang Bilang = 97
Ang Kagamitan sa Paglikom
Pangunahing instrumento sa pag-aaral na ito ang
talatanungang ipinamudmod sa mga gurong tagatugon. Ang
talatanungang nabuo ay pinasagutan sa kabuuang bilang ng mga
gurong nagtuturo ng Filipino sa mga pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan. Ang
kinalabasang kasagutan nila ang naging batayan ng mananaliksik
upang masagot ang mga suliranin sa pananaliksik na ito.


Mga Gawain
Dibisyon ng
Urdaneta
Dibisyon ng
Dagupan
Pinagsama
R
WM DE WM DE WM DE
1. Pangkatang talakayan(Panel Discussion, debate, buzz,
group, mock trial)

2.54

N

2.82

N

2.68

N

4
2. Paglalarawan (literary map, exhibit, time line, paggawa ng
poster)
2.34

N 2.47 N 2.41 N 10
3. Paggamit ng Audio-biswal(LCD, video clip, movie trailer,
MTV)

2.56

N


2.74

N

2.65

N


5

4. Pagbabasang Workshop(sabayang pagbigkas, chamber
theater, reader’s theater, tableau)

2.47

N

2.66

N

2.57

N

7
5. Malikhaing Pagsusulat(pagsusulat ng Diary/journal,
pagsasalin, pag-iibang anyo ng akda, comic strips)

2.49

N

2.89

N

2.69

N

3
6. Paggamit ng Graphic Organizers(Semantic grid, activity
sheet, character clue chart)

2.42

N

2.58

N

2.50

N

9
7. Pagsusuri sa pahiwatig(iskema, paghuhula, konklusyon,
lohika)

2.41

N

2.61

N

2.51

N

8
8. Context clues(depinisyon, contrast, halimbawa) 2.49 N 2.79 N 2.64 N 6
9. Ebalwasyon(realidad, pantasya, opinyon, kasapatan)
2.71

N

2.84

N

2.78

N

1
10. Pasalitang Interpretasyon(pagsasatao, role playing, jazz
chants, poetic joust, cue cards)

2.61

N

2.84

N

2.73

N

2
KABUUANG BIGAT 2.50 N 2.72 N 2.61 N
Paghahambing sa mga Pananaw ng Dalawang Pangkat ng Tagatugon sa
Antas ng Kahalagahan ng mga Interaktibong Gawain sa Pagtuturo ng
Panitikan sa Pananaw ng Guro sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya
sa Dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan

Mga Gawain
Dibisyon ng
Urdaneta
Dibisyon ng
Dagupan
Pinagsama
R
WM DE WM DE WM DE
1. Pangkatang talakayan(Panel Discussion, debate, buzz,
group, mock trial)

2.37

N

2.53

N

2.45

N

2
2. Paglalarawan (literary map, exhibit, time line, paggawa ng
poster)
2.10

M 2.10 N 2.10 M 6
3. Paggamit ng Audio-biswal(LCD, video clip, movie trailer,
MTV)

1.61

HM


1.71

N

1.66

HM


10

4. Pagbabasang Workshop(sabayang pagbigkas, chamber
theater, reader’s theater, tableau)

1.93

M

2.21

N

2.07

M

7.5
5. Malikhaing Pagsusulat(pagsusulat ng Diary/journal,
pagsasalin, pag-iibang anyo ng akda, comic strips)

2.20

M

2.55

N

2.38

N

3.5
6. Paggamit ng Graphic Organizers(Semantic grid, activity
sheet, character clue chart)

2.19

M

1.95

N

2.07

M

7.5
7. Pagsusuri sa pahiwatig(iskema, paghuhula, konklusyon,
lohika)

2.07

M

1.84

N

1.96

M

9
8. Context clues(depinisyon, contrast, halimbawa) 2.37 N 2.29 N 2.33 M 5
9. Ebalwasyon(realidad, pantasya, opinyon, kasapatan)
2.44

N

2.32

N

2.38

N

3.5
10. Pasalitang Interpretasyon(pagsasatao, role playing, jazz
chants, poetic joust, cue cards)

2.41

N

2.55

N

2.48

N

1
KABUUANG BIGAT 2.17 M 2.21 N 2.19 M
Paghahambing sa mga Pananaw ng Dalawang Pangkat ng Tagatugon sa Antas
ng Kadalasan ng Paggamit ng mga Interaktibong Gawain sa Pagtuturo ng
Panitikan sa Pananaw ng Guro sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya
sa Dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan

Mga Gawain
Dibisyon ng
Urdaneta
Dibisyon ng
Dagupan
Pinagsama
R
WM DE WM DE WM DE
1. Pangkatang talakayan(Panel Discussion, debate, buzz,
group, mock trial)

2.56

N

2.63

N

2.60

N

2
2. Paglalarawan (literary map, exhibit, time line, paggawa ng
poster)
2.36

N 2.18 M 2.27 M 6
3. Paggamit ng Audio-biswal(LCD, video clip, movie trailer,
MTV)

2.66

N


2.61

N

2.64

N


10

4. Pagbabasang Workshop(sabayang pagbigkas, chamber
theater, reader’s theater, tableau)

2.54

N

2.26

M

2.40

N

7.5
5. Malikhaing Pagsusulat(pagsusulat ng Diary/journal,
pagsasalin, pag-iibang anyo ng akda, comic strips)

2.61

N

2.71

N

2.66

N

3.5
6. Paggamit ng Graphic Organizers(Semantic grid, activity
sheet, character clue chart)

2.41

N

2.32

M

2.37

N

7.5
7. Pagsusuri sa pahiwatig(iskema, paghuhula, konklusyon,
lohika)

2.31

M

2.34

N

2.33

M

9
8. Context clues(depinisyon, contrast, halimbawa) 2.63 N 2.39 N 2.51 N 5
9. Ebalwasyon(realidad, pantasya, opinyon, kasapatan)
2.63

N

2.68

N

2.66

N

3.5
10. Pasalitang Interpretasyon(pagsasatao, role playing, jazz
chants, poetic joust, cue cards)

2.64

N

2.55

N

2.60

N

1
KABUUANG BIGAT 2.54 N 2.47 N 2.51 N
Paghahambing sa mga Pananaw ng Dalawang Pangkat ng Tagatugon sa Antas
ng Kabisaan ng mga Interaktibong Gawain sa Pagtuturo ng Panitikan sa
Pananaw ng Guro sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya sa Dibisyon
ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan

Mga Suliranin
Dibisyon ng
Urdaneta
Dibisyon ng Dagupan Pinagsama

R
WM DE WM DE WM DE
A. Mga Mag-aaral
Kakulangan ng Pagtitiwala sa sarili 1.85 M 1.37 HM 1.61 HM 1
Kahirapan sa paggamit ng wika 1.44 HM 1.21 HM 1.33 HM 4
Kakulangan ng mayamang karanasan 1.66 HM 1.37 HM 1.52 HM 2
Kakulangan ng interes 1.75 M 1.24 HM 1.50 HM 3
Mean 1.68 M 1.30 HM 1.49 HM
B. Mga Guro
Kakulangan ng panahon sa paghahanda 1.54 HM 1.53 HM 1.54 HM 3
Kakulangan ng kasanayan sa paggamit ng mga
napapanahong pampagtuturo

1.44

HM

1.89

M

1.67

M

2
Kakapusan ng mga kagamitang pampagtuturo 2.03 M 2.34 N 2.19 M 1
Kawalan ng suporta ng mga kaguro 1.17 HM 1.34 HM 1.26 HM 4
Mean 1.54 HM 1.78 M 1.66 HM
C. Tagapamuno ng paaralan
Kakulangan ng suporta 1.22 HM 1.42 HM 1.32 HM 2
Kakapusan ng kaalaman sa pamamahala 1.24 HM 1.32 HM 1.28 HM 3
Kakulangan ng mga kagamitang instruksyunal sa
paaralan
1.64 HM 2.29 HM 1.97 M 1
Kabuuang Bigat 1.37 HM 1.68 M 1.53 HM
Paghahambing sa mga Pananaw ng Dalawang Pangkat ng Tagatugon sa Antas ng Kalubhaan
ng mga Suliranin sa Paggamit ng mga Interaktibong Gawain sa Pagtuturo ng Panitikan sa
Pananaw ng Guro sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya sa Dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan, Pangasinan

Mga Solusyon
Dibisyon ng
Urdaneta
Dibisyon ng Dagupan Pinagsama

R
WM DE WM DE WM DE
A. Mga Mag-aaral
1. Pagdaraos ng mga paligsahang panliterarya 2.71 N 2.71 N 2.71 N 4
2. Pag-aaral ng panitikan gamit ang limang
macrong kasanyan

2.86

N

2.74

N

2.80

N

1
3. Pagtatagtag ng Kapisanang Filipino 2.80 N 2.68 N 2.74 N 2.5
4. Pagpuri at pagbibigay gantimpala sa mga mag-
aaral

2.76

N

2.71

N

2.74

N

2.5
A. Mga Guro
1. Pagsasaayos ng iskedyul ng guro 2.80 N 2.66 N 2.73 N 4
2. Pagdaraos ng mga seminar at pagsasanay 2.81 N 2.74 N 2.80 N 1
3. Pagpapaunlad ng mga kagamitang
pampagtuturo

2.78

N

2.76

N

2.77

N

2
4. Kawalan ng suporta ng mga kaguro 2.73 N 2.74 N 2.74 N 3
1. Tagapamuno ng paaralan
1. Pagbibigay ng lubos na suporta sa pagtuturo at
pagkatuto
2.81 N 2.79 N 2.80 N 2
2. Pampropesyunal na pagpapa-unlad ng sarili 2.78 N 2.76 N 2.77 N 1
3. Pagbibigay proyoridad sa mga kagamitang
instruksyunal ng paaralan
2.78 N 2.76 N 2.77 N 3
Mean 2.80 N 2.79 N 2.80 NN
Kabuuang Bigat 2.76
Paghahambing sa mga Pananaw ng Dalawang Pangkat ng Tagatugon sa Antas ng Kabisaan
ng mga Solusyon sa mga Suliranin sa Paggamit ng mga Interaktibong Gawain sa Pagtuturo
ng Panitikan sa Pananaw ng Guro sa mga Pampublikong Paaralang Sekondarya sa Dibisyon
ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan
MGA NATUKLASAN AT KONKLUSYON
1. Napakahalaga ang mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan ayon sa pananaw ng mga guro sa pampublikong paaralang
sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan, Pangasinan.
1.a Walang makahulugang pagkakaiba ang mga pananaw
ng mga guro sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan sa antas ng
kahalagahan ng paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo
ng panitikan.
2. Madalas ang paggamit ng mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan ayon sa pananaw ng mga guro sa
pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at
dibisyon ng Dagupan.
2.a Walang makahulugang pagkakaiba ang mga pananaw
ng mga guro sa dibisyon ng Urdaneta at dibisyon ng Dagupan sa antas
ng kadalasan ng paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo
ng panitikan.
3. Napakabisa ang paggamit ng mga gawaing interaktibo sa
pagtuturo ng panitikan ayon sa pananaw ng mga guro sa
pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at
Dagupan.
3.a Walang makahulugang pagkakaiba ang mga pananaw
ng mga guro sa dibisyon ng Urdaneta at dibisyon ng Dagupan sa antas
ng kabisaan ng paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan.
4. Napakalubha ang mga suliranin sa paggamit ng mga
gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan ayon sa pananaw ng
mga guro sa pampublikong paaralang sekondarya sa dibisyon ng
Urdaneta at Dagupan.
4.a Walang makahulugang pagkakaiba ang mga pananaw
ng mga guro sa dibisyon ng Urdaneta at dibisyon ng Dagupan sa antas
ng kalubhaan ng mga suliranin sa paggamit ng mga gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng panitikan.
5. Napakabisa ang mga mungkahing solusyon sa paglutas ng
mga suliranin sa paggamit ng mga gawaing interaktibo sa pagtuturo
ng panitikan ayon sa pananaw ng mga guro sa pampublikong
paaralang sekondarya sa dibisyon ng Urdaneta at Dagupan.
5.a Walang makahulugang pagkakaiba ang mga pananaw
ng mga guro sa dibisyon ng Urdaneta at dibisyon ng Dagupan sa antas
ng kabisaan ng mga solusyon sa paglutas ng suliranin sa paggamit ng
mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan.
1. Napakahalaga ang mga gawaing interaktibo sa pagtuturo ng
panitikan tungo sa mabuti at maayos na pagtuturo at pagkatuto.
2. Hindi madalas ang paggamit ng mga Audio-biswal bilang
kagamitan sa gawaing interaksyon sa pagtuturo ng panitikan. Ito’y
dahil sa kakapusan ng mga kagamitang pampagtuturo at sangguniang
pampanitikan bilang pakikiisa sa tunguhin ng Kagawaran ng
Edukasyon sa kasalukuyan na Digital Literacy.
3. Ang mga gawaing interaksyon sa pagtuturo ng panitikan ay
magpapagaan sa gawain ng guro sa klase, kung kayat ang mga ito’y
napakabisa.
4. Hindi malubha ang mga suliranin sa paggamit ng gawaing
interaktibo sa pagtuturo ng panitikan kaugnay sa asal, gawi, at
katangian ng mga mag-aaral, mga guro at tagapamuno ng paaralan.
5. Napakabisa ang lahat ng mga mungkahing solusyon sa
paggamit ng gawaing interaktibo sa pagtuturo ng panitikan.