You are on page 1of 23

1

RANCANGAN TAHUNAN 2013
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MATEMATIK TAHUN 1

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
1-3
02-18 Jan
PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
4
21-25 Jan

NOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100
1.1 Menyatakan kuantiti
secara intuitif
(i) Menyatakan kuantiti melalui
perbandingan banyak atau sedikit,
sama banyak atau tidak sama
banyak dan lebih atau kurang
secara
a) Kumpulan yang mempunyai
banyak dan sedikit objek
b) Membandingkan dua
kumpulan secara padanan
c) Pola yang berlainan dengan
menggunakan dua kumpulan
objek
B1D1E1
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea melalui
pemerhatian, dan menyatakan idea
secara lisan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan dan
berani membuat keputusan
BBM:
Objek sebenar, kad gambar dan
lembaran kerja muka surat 5-9
(rujuk Modul)
5
28 Jan-01 Feb


1.2 Menama dan menentukan
nilai.

(i) Menamakan nombor hingga 100:

(a) Membilang objek dalam
kumpulan.

(b) Menamakan nombor bagi
kumpulan objek sebagai
mewakili kuantiti.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan melalui
pemerhatian, menghasilkan idea
bermakna dan menterjemahkan
idea melalui penulisan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, berdisiplin, tolong-
menolong, bertanggungjawab, yakin
diri.
BBM:
Guli, biji saga, kacang tanah, kad
imbasan, lampiran A dan lembaran
kerja muka surat 16-17 (rujuk
Modul)

2

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
5
28 Jan-01 Feb
6
04-08 Feb

NOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100
1.2 Menama dan menentukan
nilai.
(i) Menamakan nombor hingga 100:
(c) Membandingkan dua
kumpulan objek untuk
menentukan kumpulan lebih
atau kurang satu hingga
sembilan.
(d) Menamakan angka.
B1D3E1
KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan melalui
pemerhatian, menghasilkan idea
bermakna dan menterjemahkan
idea melalui penulisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, berdisiplin, tolong-
menolong, bertanggungjawab, yakin
diri.
BBM:
Guli, biji saga, kacang tanah, kad
imbasan, lampiran A dan lembaran
kerja muka surat 16-17 (rujuk
Modul)
6
04-08 Feb

7

11-15
Februari(ii) Menentukan nilai nombor hingga
100:
(a) Menunjukkan kuantiti bagi
menggunakan objek sebenar,
gambar, garis nombor dan
abakus 4:1.
(b) Memadankan kumpulan objek
dengan nombor.
(c) Membandingkan nilai dua
nombor dan menyatakan
hubungannya “lebih daripada”
dan “kurang daripada”.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Menterjemahkan idea kepada
bentuk konkrit, membuat
perbandingan melalui pemerhatian
dan menyusun maklumat ikut
kriteria.
TMK:
Murid menggunakan abacus bagi
mewakilkan nombor.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan dan
berani menyatakan idea.
BBM:
Komputer, kad nombor, abakus 4:1
dan lembaran kerja muka surat 23-
26 (rujuk Modul)
3

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

8
18-22 Feb


NOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.2 Menama dan menentukan
nilai.

(ii) Menentukan nilai nombor hingga
100:
(d) Menyusun kumpulan objek,
kad gambar dan kad angka
mengikut tertib menaik dan
tertib menurun.
(e) Membandingkan dua nombor
dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di
antaranya.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Menterjemahkan idea kepada
bentuk konkrit, membuat
perbandingan melalui pemerhatian
dan menyusun maklumat ikut
kriteria.
TMK:
Murid menggunakan abacus bagi
mewakilkan nombor.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan dan
berani menyatakan idea.
BBM:
Komputer, kad nombor, abakus 4:1
dan lembaran kerja muka surat 23-
26 (rujuk Modul)

9
25 Feb-01 Mac
10
04-08 Mac


1.3 Menulis nombor.

(i) Menulis nombor hingga 100
dalam:
(a) Angka
(b) Perkataan

B2D2E1


KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian dan analisis,
menyusun maklumat mengikut
kriteria.
TMK:
Murid menggunakan abakus bagi
mewakilkan nombor.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama dalam kumpulan dan
berani menyatakan idea.

BBM:
Komputer, kad nombor, abakus 4:1
dan lembaran kerja muka surat 32-
34 (rujuk Modul)

4

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

11
11-15 Mac
12
18-22 MacNOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.4 Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor.

(i) Membilang nombor dalam
lingkungan 100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
tertib menaik dan menurun
dengan menggunakan pelbagai
objek dan garis nombor.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Menggunkana deria, menggabung
jalin berdasarkan maklumat yang
ada dan menyusun maklumat
mengikut criteria.

TMK:
Membilang nombor berpandukan
garis nombor yang disediakan
dalam bentuk Power Point.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin pada diri sendiri dan
berdisiplin.

BBM:
Guli, pensel, buku, garis nombor,
kad nombor 0-100 dan lembaran
kerja muka surat 40-41 (rujuk
Modul)23-31 Mac : CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
5

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

13
01-05 AprilNOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.4 Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor.

(i) Membilang nombor dalam
lingkungan 100 secara:
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun
dengan menggunakan pelbagai
objek dan garis nombor.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menggunkana deria, menggabung
jalin berdasarkan maklumat yang
ada dan menyusun maklumat
mengikut criteria.
TMK:
Membilang nombor berpandukan
garis nombor yang disediakan
dalam bentuk Power Point.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin pada diri sendiri dan
berdisiplin.
BBM:
Guli, pensel, buku, garis nombor,
kad nombor 0-100 dan lembaran
kerja muka surat 40-41 (rujuk
Modul)

13
01-05 April

(ii) Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor dalam
lingkungan 100 secara:
(a) Satu-satu
(b) Dua-dua
tertib menaik dan menurun.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghubungkait, menyusun
maklumat dan membuat sekuen.
TMK:
Melengkapkan garis nombor yang
disediakan dalam bentuk Power
Point.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Sikap kerjasama semasa
menjalankan aktiviti berkumpulan.

BBM:
Garis nombor, kad nombor 1-100
dan lembaran kerja muka surat 46-
47 (rujuk Modul)

6

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN


14
08-12 April


NOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.4 Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor.

(ii) Melengkapkan sebarang
rangkaian nombor dalam
lingkungan 100 secara:
(c) Lima-lima
(d) Sepuluh-sepuluh
tertib menaik dan menurun.

B2D1E1

KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghubungkait, menyusun
maklumat dan membuat sekuen.

TMK:
Melengkapkan garis nombor yang
disediakan dalam bentuk Power
Point.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Sikap kerjasama semasa
menjalankan aktiviti berkumpulan.

BBM:
Garis nombor, kad nombor 1-100
dan lembaran kerja muka surat 46-
47 (rujuk Modul)15
15-19 April1.5 Menentukan nilai tempat
bagi nombor.

(i) Menyatakan nilai tempat bagi
sebarang nombor hingga 100.
(ii) Menyatakan nilai digit bagi
sebarang nombor hingga 100.
(iii) Menyatakan nilai tempat dan
nilai digit bagi sebarang
nombor dengan menggunakan
abakus 4:1.


B2D3E1


KREATIVITI DAN INOVASI:
Menggunakan alat (dekak-dekak),
mengenalpasti ciri, menyusun
maklumat mengikut kriteria dan
mengimbas kembali idea .

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Disiplin diri.

BBM:
Abakus 4:1, dekak-dekak, blok
asas, kad imbasan dan lembaran
kerja muka surat 53-55 (rujuk
Modul)7

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
16
22-26 AprilNOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.6 Menganggar.

(i) Memberi anggaran bilangan
objek yang munasabah dengan
(a) Menyatakan kuantitinya.
(b) Menggunakan perkataan
“lebih daripada” dan “kurang
daripada”.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat inferens dan membuat
penganggaran melalui pemerhatian.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Memupuk sikap ingin tahu dan
berdikari.

BBM:
Guli atau objek sekeliling kelas,
bekas yang berlainan saiz, kad
gambar dan lembaran kerja muka
surat 59-61 (rujuk Modul)


17
29 April – 03
MeiNOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.7 Membundarkan nombor
bulat.


(i) Membundarkan nombor bulat
kepada puluh terdekat dengan
menggunakan garis nombor.

B3D2E1


KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat penghampiran dan
penganggaran, membina
pemahaman melalui alat yang
bersesuaian dan pemerhatian
situasi sekeliling.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani dan sikap kerjasama.

BBM:
Dekak-dekak, garis nombor dan
lembaran kerja muka surat 67-68
(rujuk Modul)


8

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

18
06-10 Mei

NOMBOR DAN
OPERASI

Nombor Bulat
Hingga 100

1.8 Melengkapkan pola
nombor.


(i) Mengenal pasti pola bagi siri
nombor yang diberi.
(ii) Melengkapkan pelbagai pola
nombor yang mudah.

B3D3E2


KREATIVITI DAN INOVASI:
Mencari hubungkait, mengesan
sebab dan mengubah suai idea.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Ketelitian dan cekap.

BBM:
Garis nombor, bongkah nombor dan
lembaran kerja muka surat 74-77
(rujuk Modul)19
13-17 Mei
20
20-23 MeiNOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak

2.1 Mengenal pasti pasangan
nombor untuk
membentuk satu nombor
yang berkaitan.


(i) Menyatakan pasangan nombor
bagi jumlah nombor yang diberi.
(ii) Menyebut jumlah dua nombor.
(iii) Senaraikan kombinasi dua
nombor bagi jumlah nombor
yang diberi.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
pemerhatian, menilai idea secara
kritis dan mengubah suai idea.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin, sikap ingin mencuba dan
tidak putus asa.

BBM:
Guli, gula-gula, blok warna, kad
gambar dan lembaran kerja muka
surat 83-86 (rujuk Modul)25 Mei-09 Jun : CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN
9

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
21
10-14 Jun

NOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak
2.2 Mengenal simbol. (i) Mengguna dan mempelbagaikan
perbendaharaan kata yang
relevan dalam konteks tambah
dan tolak.
(ii) Memperkenalkan simbol bagi
tambah, tolak dan sama dengan.
(iii) Menggunakan simbol tambah,
tolak dan sama dengan.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Menghasilkan idea dari
pemerhatian, fenomena dapatan
makna, membuat perkaitan dan
mengubah suai idea.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Yakin, kerjasama dan cekal.
TMK:
Penggunaan Power Point

BBM:
Guli, gula-gula, blok warna, kad
gambar, kad perkataan, kad simbol
+/- dan lembaran kerja muka surat
90-91 (rujuk Modul)
22
17-21 Jun


2.3 Tambah dalam
lingkungan 100.


(i) Tambah dalam lingkungan fakta
asas:
(a) Menyatakan secara spontan
fakta asas tambah.
(b) Menggunakan strategi tertentu
bagi membina dan
menyatakan fakta asas
tambah.
(c) Menggunakan abakus 4:1
untuk mewakilkan pengiraan
tambah.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan.
TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi penambahan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, ketelitian,
kesungguhan dan sifat tidak putus
asa. Mengaitkan penambahan
dalam aktiviti jual beli barang.

BBM:
Kad gambar, kad symbol +/=,
abakus 4:1 dan lembaran kerja
muka surat 96-97, 108-112 (rujuk
Modul)

10

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
23
24-28 Jun

NOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak
2.3 Tambah dalam
lingkungan 100.

(ii) Tambah dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan
tambah.
(b) Menggunakan abakus 4:1
untuk mewakilkan pengiraan
tambah.
(c) Menggunakan strategi
pengiraan secara mental bagi
penambahan.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea scra berterusan.
TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi penambahan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, ketelitian,
kesungguhan dan sifat tidak putus
asa. Mengaitkan penambahan
dalam aktiviti jual beli barang.
BBM:
Kad gambar, kad symbol +/=,
abakus 4:1 dan lembaran kerja
muka surat 96-97, 108-112 (rujuk
Modul)

24
01-05 Julai

2.3 Tolak dalam
lingkungan 100.


(i) Tolak dalam lingkungan fakta
asas:
(a) Menyatakan secara spontan
fakta asas tolak.
(b) Menggunakan strategi tertentu
bagi membina dan menyatakan
fakta asas tolak.
(c) Menggunakan abakus 4:1
untuk mewakilkan pengiraan
tolak.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan.
TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi penolakan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, ketelitian,
kesungguhan dan sifat tidak putus
asa. Mengaitkan penolakan dalam
aktiviti jual beli barang.
BBM:
Kad gambar, kad symbol +/=,
abakus 4:1 dan lembaran kerja
muka surat 102-103, 117-120 (rujuk
Modul)

11

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

25
08-12 Julai


NOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak

2.3 Tolak dalam
lingkungan 100.


(ii) Tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan
tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1
untuk mewakilkan pengiraan
tolak.
(c) Menggunakan strategi
pengiraan secara mental bagi
penolakan.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea,
praktikkan proses kreatif untuk
menghasilkan idea secara
berterusan.

TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi penolakan.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, ketelitian,
kesungguhan dan sifat tidak putus
asa. Mengaitkan penolakan dalam
aktiviti jual beli barang.

BBM:
Kad gambar, kad symbol +/=,
abakus 4:1 dan lembaran kerja
muka surat 102-103, 117-120 (rujuk
Modul)12

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
26
15-19 JulaiNOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi
tambah.(i) Mereka cerita masalah tambah
dalam lingkungan 100.

(ii) Menyelesaikan masalah tambah
melalui simulasi atau model
situasi.

(iii) Menyelesaikan masalah tambah
yang melibatkan situasi harian.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat simulasi, membuat
pemerhatian dan analisis idea untuk
mengenalpasti masalah dan
menyelesaikannya serta praktikkan
proses kreatif untuk menghasilkan
idea secara berterusan.

TMK:
Penggunaan Power Point dan untuk
paparan gambar dan ayat
matematik serta penggunaan
abakus bagi pengiraan
penambahan.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani menyatakan idea,
bertanggungjawab terhadap
keputusan dan berani mengambil
risiko.

BBM:
Lembaran kerja muka surat 124-125
(rujuk Modul)
13

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

27
22-26 JulaiNOMBOR DAN
OPERASI

Tambah dan Tolak

2.4 Membina dan
menyelesaikan masalah
yang melibatkan situasi
cerita bagi operasi tolak.


(i) Mereka cerita masalah tolak
dalam lingkungan 100.
(ii) Menyelesaikan masalah tolak
melalui simulasi atau model
situasi.
(iii) Menyelesaikan masalah tolak
yang melibatkan situasi harian.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat simulasi, membuat
pemerhatian dan analisis idea untuk
mengenalpasti masalah dan
menyelesaikannya serta praktikkan
proses kreatif untuk menghasilkan
idea secara berterusan.

TMK:
Penggunaan Power Point dan untuk
paparan gambar dan ayat
matematik serta penggunaan
abakus bagi pengiraan
penambahan.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani menyatakan idea,
bertanggungjawab terhadap
keputusan dan berani mengambil
risiko.

28
29 Julai – 02
Ogos


NOMBOR DAN
OPERASI

Pecahan

3.1 Mengenal pasti konsep
satu perdua dan satu
perempat.

(i) Mengenal pasti satu perdua dan
satu perempat dengan
mengunakan perkataan
“setengah”, “separuh” dan
“suku” dengan menggunakan
bahan konkrit, gambar dan
lipatan kertas.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri, menerokai dan
mencari makna melalui pengalaman
dan pemerhatian.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Ketelitian, cermat dan saling
berkongsi dengan rakan.

BBM:
Buah epal, kek, kertas A4 atau
kertas lukisan dan lembaran kerja
muka surat 130-133 (rujuk Modul)

14

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

29
05-06 Ogos

NOMBOR DAN
OPERASI

Wang Hingga
RM10

4.1 Mengenal pasti ringgit
dan sen.(i) Mengenal pasti mata wang
Malaysia dalam bentuk syiling
dan wang kertas.
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri, menterjemah
idea, menghubungkait dan
menganalisis persamaan dan
perbezaan.

TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi mewakilkan nilai wang.

NILAI MURNI DAN SIKAP
Bekerjasama, jimat cermat, teliti,
jujur, amanah dan bersyukur.

KEUSAHAWANAN:
Mengaitkan penggunaan wang
dalam aktiviti jual beli.

BBM:
Wang syiling dan wang kertas, kad
gambar, abakus 4:1 dan lembaran
kerja muka surat 140, 150 (rujuk
Modul)
07-18 Ogos : CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

15

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

30
19-23 Ogos


NOMBOR DAN
OPERASI

Wang Hingga
RM10

4.1 Mengenal pasti ringgit
dan sen.(iii) Mewakilkan nilai wang dengan
menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
(a) Syiling hingga 1 ringgit.
(b) Ringgit hingga RM10.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri, menterjemah
idea, menghubungkait dan
menganalisis persamaan dan
perbezaan.

TMK:
Penggunaan Power Point dan
abakus bagi mewakilkan nilai wang.

NILAI MURNI DAN SIKAP
Bekerjasama, jimat cermat, teliti,
jujur, amanah dan bersyukur.

KEUSAHAWANAN:
Mengaitkan penggunaan wang
dalam aktiviti jual beli.

BBM:
Wang syiling dan wang kertas, kad
gambar, abakus 4:1 dan lembaran
kerja muka surat 140, 150 (rujuk
Modul)


16

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN


31
26-30 Ogos


NOMBOR DAN
OPERASI

Wang Hingga
RM10

4.2 Tambah melibatkan
wang.


(i) Tambah:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tambah melibatkan wang
dengan menggunakan abakus
4:1.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea, member
pelbagai contoh berkaitan tugasan
dan mempraktikkan penyelesaian
masalah.

TMK:
Penggunaan abakus bagi pengiraan
tambah wang.

NILAI MURNI DAN SIKAP
Jujur, teliti dan bantu-membantu.

KEUSAHAWANAN:
Mengaitkan penggunaan wang
dalam aktiviti jual beli.

BBM:
Wang syiling dan wang kertas, kad
gambar, objek seperti buku, pensel,
pembaris, abakus 4:1 dan lembaran
kerja muka surat 156 & 158 (rujuk
Modul)


17

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
32
02-06 Sept

NOMBOR DAN
OPERASI

Wang Hingga
RM10
4.2 Tolak melibatkan wang.

(i) Tolak:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tolak melibatkan wang
dengan menggunakan abakus
4:1.
KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea, member
pelbagai contoh berkaitan tugasan
dan mempraktikkan penyelesaian
masalah.
TMK:
Penggunaan abakus bagi pengiraan
tolak wang.

NILAI MURNI DAN SIKAP
Jujur, teliti dan bantu-membantu.
KEUSAHAWANAN:
Mengaitkan penggunaan wang
dalam aktiviti jual beli.

BBM:
Wang syiling dan wang kertas, kad
gambar, objek seperti buku, pensel,
pembaris, abakus 4:1 dan lembaran
kerja muka surat 165-167 (rujuk
Modul)
33
09-13 SeptSUKATAN DAN
GEOMETRI

Masa dan Waktu

5.1 Menamakan hari dan
bulan dan menerangkan
aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan.


(i) Menyatakan waktu dalam sehari.
(ii) Menyatakan dalam urutan
peristiwa dalam sehari (pada hari
persekolahan sahaja)

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi,
menjana idea serta membuat
sekuen.
TMK:
Paparan Power Point.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, disiplin dan bersyukur.

BBM:
Kad imbasan nama hari, kad
gambar, kad imbasan nama bulan
dan lembaran kerja muka surat 172,
176, 179-180 (rujuk Modul)

18

MINGGU /
TARIKH (
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
34
17-20 Sept

SUKATAN DAN
GEOMETRI

Masa dan Waktu
5.1 Menamakan hari dan
bulan dan menerangkan
aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan.

(iii) Menamakan hari dalam
seminggu mengikut urutan.
(iv) Menamakan bulan dalam
setahun.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi,
menjana idea serta membuat
sekuen.
TMK:
Paparan Power Point.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kerjasama, disiplin dan bersyukur.

BBM:
Kad imbasan nama hari, kad
gambar, kad imbasan nama bulan
dan lembaran kerja muka surat 172,
176, 179-180 (rujuk Modul)

35
23-27 SeptSUKATAN DAN
GEOMETRI

Masa dan Waktu

5.2 Menyebut dan menulis
waktu.


(i) Mengenal pasti dan menyatakan
“setengah” dan “satu perempat”
berdasarkan muka jam.
(ii) Menyebut dan menulis waktu
dalam jam dan setengah jam
sahaja dengan menggunakan
jam analog.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengimbas kembali idea, menjana
idea, membuat pemerhatian
sekeliling dan menggunakan alat
berpandukan prosedur tertentu.

TMK:
Paparan Power Point dan murid
melukis jarum jam dan jarum minit
dengan menggunakan perisian
Paint.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Tepati masa, bersyukur atas segala
nikmat dan bertanggungjawab.

BBM:
Jam analog, kad gambar aktiviti
harian dan lembaran kerja muka
surat 190 & 195 (rujuk Modul)

19

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

36
30 Sept – 04
Okt


SUKATAN DAN
GEOMETRI

Panjang

6.1 Menggunakan unit relatif
untuk mengukur panjang.


(i) Membuat pengukuran objek
menggunakan unit bukan piawai.

(ii) Membanding dua atau lebih
ukuran objek menggunakan unit
bukan piawai.

(iii) Menggunakan dan
mempelbagaikan
perbendaharaan kata ukuran
panjang dalam konteks.


KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat perbandingan, membuat
pemerhatian dengan menggunakan
alat dan prosedur tertentu, menjana
idea dan menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia ada.

TMK:
Paparan Power Point serta murid
membuat latihan Power Point dan
Word.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, teliti dan kreatif.

BBM:
Kad gambar, kad imbasan, objek
seperti pembaris, buku, pemadam,
klip kertas, pengasah pensel dan
lembaran kerja muka surat 199-201
(rujuk Modul)20

MINGGU /
TARIKH
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
37
07-11 Okt


SUKATAN DAN
GEOMETRI

Timbangan
7.1 Menggunakan unit relatif
untuk timbangan.

(i) Membuat timbangan objek
berkaitan jisim menggunakan
unit bukan piawai.
(ii) Membanding dua atau lebih
timbangan objek menggunakan
unit bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan
mempelbagaikan
perbendaharaan kata timbangan
dalam konteks.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
membanding, membuat inferens,
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada dan
membuat keputusan tentang
sintesis akhir.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, sifat ingin tahu,
kreatif dan tidak putus asa.

BBM:
Kad imbasan, kad gambar, objek
seperti pembaris, buku, pemadam,
klip kertas, pengasah pensel dan
lembaran kerja muka surat 206-208
(rujuk Modul)

38
14-18 Okt


SUKATAN DAN
GEOMETRI

Isipadu Cecair

8.1 Menggunakan unit relatif
untuk isipadu cecair.

(i) Melakukan aktiviti yang
berkaitan dengan isipadu cecair
menggunakan unit bukan piawai.
(ii) Membandingkan dua atau lebih
bekas cecair menggunakan unit
bukan piawai.
(iii) Menggunakan dan
mempelbagaikan
perbendaharaan kata isipadu
cecair dalam konteks.

KREATIVITI DAN INOVASI:
Membuat pemerhatian,
membanding, membuat inferens,
menghubungkait idea dengan
pengetahuan sedia ada dan
membuat keputusan tentang
sintesis akhir.

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Berani mencuba, sifat ingin tahun,
kreatif dan tidak putus asa.
BBM:
Kad imbasan, botol air pelbagai
saiz, gelas, baldi, cawan dan
lembaran kerja muka surat 213
(rujuk Modul)

21

MINGGU /
TARIKH
(2011)
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN
39
21-25 OktSUKATAN DAN
GEOMETRI

Ruang

9.1 Mengenal pasti bentuk
tiga dimensi (3D).


(i) Menamakan bentuk kuboid,
kubus, kon, piramid tapak
segiempat sama, silinder dan
sfera.
(ii) Memperihalkan permukaan, sisi
dan bucu bagi bentuk 3D.
(iii) Menyusun objek mengikut pola.
(iv) Membina model 3D dan
menerangkannya.KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi
sekeliling, mengimbas kembali idea,
beri pelbagai contoh berkaitan
tugasan, mempraktikkan proses
kreatif untuk menghasilkan idea
secara spontan.

TMK:
Melukis dan membina bentuk 3D
dengan menggunakan perisian
Word (Shapes).

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba, tidak putus
asa, peka terhadap persekitaran.

BBM:
Kad imbasan, objek 3D, objek di
sekeliling kelas, kad gambar dan
lembaran kerja muka surat 217 &
221 (rujuk Modul)

22

MINGGU /
TARIKH
(2011)
BIDANG / TAJUK
STANDARD KANDUNGAN
Murid dibimbing untuk…
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid berupaya untuk…
CATATAN

40
28 Okt – 1 Nov
20
9.2 Mengenal pasti bentuk
dua dimensi (2D).

(i) Menamakan bentuk segiempat
sama, segiempat tepat, segitiga
dan bulatan.
(ii) Memperihalkan garis lurus, sisi,
bucu dan lengkung bagi bentuk
2D.
iii) Menyusun bentuk 2D mengikut
pola.
(iv) Menghasilkan corak berasaskan
bentuk 2D.KREATIVITI DAN INOVASI:
Mengenalpasti ciri dan situasi
sekeliling, mengimbas kembali idea,
beri pelbagai contoh berkaitan
tugasan, mempraktikkan proses
kreatif untuk menghasilkan idea
secara berterusan.

TMK:
Melukis dan membina bentuk 2D
dengan menggunakan perisian
Word (Shapes).

NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Kreatif, berani mencuba, tidak putus
asa, peka terhadap persekitaran
dan bekerjasama.

BBM:
Kad imbasan, objek 2D, objek di
sekeliling kelas, kad gambar dan
lembaran kerja muka surat 225-226,
230, 235-236 (rujuk Modul)

41-42
4 - 15 Nov
ULANGKAJI
PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2013
MENGEMAS KINI KELAS
NAIK KELAS 2014


23


 Tertakluk kepada pindaan takwim sekolah masing-masing

CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)
KSSR MATEMATIK TAHUN 1 (2011)

Bidang : Nombor Dan Operasi

Tajuk : Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:
1.1 Menyatakan kuantiti secara intuitif

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk:
(i) Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit, sama banyak atau tidak sama banyak
dan lebih atau kurang secara:
a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek
b) Membandingkan dua kumpulan secara padanan

Aktiviti :

1) Murid membuat perbandingan banyak atau sedikit objek yang ditunjukkan

2) Murid membuat perbandingan sama banyak atau tidak sama banyak.

3) Murid membuat latihan bertulis


EMK : Kreativiti dan inovasi (Fasa Persediaan dan Fasa Imaginasi)

Impak : 35 / 40 murid menguasai kemahiran yang diberi dengan bimbingan guru