You are on page 1of 1

Vaspitanje je sistem socijalnih interaktivnih procesa I aktivnosti

usmeren ka rayvoju dispoyicija licnosti. u uzem smislu vaspitanje je
proces usmeren ka razvoju osobina i sistema vrednosti kod pojedinca.
zadaci vaspitanja predstavljaju konkretizaciju i operacionalizaciju
ciljeva vaspitnog procesa u zavisnosti od željenog ishoda. odgovara na
pitanje šta treba da uradimo da bismo ostvarili cilj.
cilj vaspitanja odgovara na pitanje šta želimo.
svestranost je svojstvo ličnosti stečeno samim rodjenjem i predstavlja
osnovu svega što se u njo može pokrenuti i zgraditi.
ishod vaspitanja je reparator ponašanja koji se stiče nakon procesa
vaspitanja.
metodika vaspitanja odnosi se na rešavanje metodičkih pitanja koja
su zajednička za sva područja vaspitanja (u porodici, vrtiću...
metode vaspitanja osmišljeni i ustaljeni postupci za postizanje cilja
vaspitanja. !veravanje i ubedjivanje, "ežbanje i navikavanje,
#odsticanje, $prečavanje.
Intelektualno vaspitanje izgradnja intelektualnih dispozicija ličnosti%
mišljenje, opažanje, pamćenje. !veravanje i ubedjivanje
Moralno vaspitanje izgradnja sistema vrednosti, ličnost &unkcioniše
po moralnim principima.
zadaci% usvajanje moralnih načela i normi, razvoj moralne svesti i
karakternih osobina.
ishodi% ličnost koja &unkcioniše prema moralnim normama
metode% podsticanje i sprečavanje.
estetsko vaspitanje ' ličnost sposobna da uočava, doživlava i
procenjuje estetske vrednosti. #odsticanje
fizičko, radno, tehničko,versko vaspitanje
emocionalno - stabilna ličnost. !veravanje i ubedjivanje. #odsticanje.
obrazovanje ' organizovani proces učenikovog učenja, znanja,
vaspitanja, umeća i sposobnosti.
odnos vaspitanja i socijalizacije ' $ocijalizacija ' spontana i
namerna. "aspitanje je oduvek društveno uslovljeno i ostvaruje se u
odredjenim društvenim strukturama kao što je porodica, škola... $amo
vaspitanje je konkretna &orma društvenog odnosa i medjuljudse
komunikacije pa vaspitanje ima svoje sociološko značenje
ishodi vaspitno obrazovnog procesa – ishod vaspitanja je reparator
ponašanja koji se stiče nakon procesa ostvareni na nivou ponašanja i
postugnuća vaspitanika
( opšti ishodi ' odnose se na kompletan vasp. proces
) operativni ishodi ' proveljivi i merljivi rezultati koji se mogu
ostvariti na konkretnom času.