You are on page 1of 1

KONFLIK KELAS ETNIK DI RWANDA (TUTSI DAN HUTU

)
• Rwanda : 3 Etnik > Hutu (88%), Tutsi (11%), Twa Pygmies (1%).
• Hutu: Etnik Maj!iti, Tutsi: Etnik Min!iti
• "emasa #enjaja$an %e&gium dan 'e!man di Rwanda, etnik Tutsi di(e!i #e&uang
#endidikan dan dise!a# ke da&am #entad(i!an.
• )etidakadi&an #em(a$agian ssi eknmi yang di#!aktikkan &e$ #enjaja$
te&a$ meningga&kan kesan yang menda&am da&am $u(ungan anta!a ke&m#k
etnik.
• Hutu > ketingga&an jau$ da!i segi #em(angunan dan dikete#ikan &e$
#enjaja$.
• 1*+1 > Tutsi menang #i&i$an !aya. , -i(anta$ &e$ Hutu
• )n.&ik etnik te!/etus dan $am#i! sejuta !akyat tem#atan te!k!(an.