‫מנחות יט‬

‫בס"ד‬

‫תנא קמא סובר‬
‫שהמזבח ממוצא‬
‫צפון‬

‫ר' יהודה‬

‫צפון‬

‫לפני ה'‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫פתח ההיכל‬

‫‪ 16‬אמות‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫ממוצא‬
‫ועומד באמצע העזרה‬
‫חצי מזבח בצפון קאי‬
‫חצי מזבח בדרום קאי‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫פני המזבח‬

‫דרום‬

‫כבש‬

‫מגישה בקרן‬
‫דרומית מערבית‬
‫כנגד חודה של קרן‬

‫עיין זבחים נח‪:‬‬
‫עיין שטמ"ק אות ז' מנחות יט‪:‬‬
‫דרום‬

‫א"כ לא היה הדרומי כלל לפני ה' לפיכך היה צריך ממש כנגד חודו‬
‫של קרן דהיינו שפיר לפני ה' שהרי חודו נידון כמו מערבית ממש‬
‫‪1‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מנחות יט‬

‫בס"ד‬

‫אמר רב אשי קסבר‬
‫מזבח כוליה בצפון‬
‫צפון‬

‫ר' שמעון בן יוחאי שיטה א' ברש"י‬

‫צפון‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫פתח האולם‬

‫אולם‬

‫דרום‬

‫וכשאתה אומר אל‬
‫פני המזבח בדרום‬
‫קיימתה לפני ה'‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫כבש‬

‫פתח ההיכל‬

‫פני המזבח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזרח‬

‫לפני ה'‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 31‬אמות‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫ואין המזבח לפני‬
‫הפתח כלום‬
‫אלא אמה של‬
‫יסוד דרומי‬

‫עיין זבחים נג‪.‬‬
‫ורש"י שם ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫ואינו יכול להתרחק מהקרן דלא קרינא ביה‬
‫לפני ה' כיון דיש קרוב ממנו‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מנחות יט‬

‫בס"ד‬

‫קסבר‬
‫אשי בצפון‬
‫מזבחרבכוליה‬
‫אמר‬
‫מזבח כוליה בצפון‬
‫צפון‬

‫ר' יוסי‪ ,‬ר' יוסי הגלילי‪ ,‬ור' שמעון בן יוחאי שיטה ב' ברש"י‬

‫צפון‬
‫לפני ה'‬

‫פתח האולם‬

‫‪ 20‬אמות‬

‫אולם‬

‫כבש‬

‫‪ 10‬אמות‬

‫פני המזבח‬

‫פתח ההיכל‬

‫מזרח‬

‫עובי פתח ההיכל‬
‫‪ 10‬אמות‬

‫מזבח החיצון‬

‫‪ 32‬אמות‬

‫מערב‬

‫היכל‬

‫דרום‬

‫וכשאתה אומר אל‬
‫פני המזבח בדרום‬
‫קיימתה לפני ה'‬

‫עיין זבחים נג‪ .‬ונח‪ .‬ונט‪.‬‬
‫ורש"י ותוס' שם נג‪ .‬ד"ה קסבר‬
‫דרום‬

‫ואינו יכול להתרחק מהקרן דלא קרינא ביה‬
‫לפני ה' כיון דיש קרוב ממנו‬
‫‪3‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful