You are on page 1of 2

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku

CPI-WUSI-055-2343/14
Pan
{}
ul. Ursnowska 22/2
02-!05 Warszawa
"zia#a$%c na &ods'awie ar'. 14 us'. 1 Us'aw z dnia ! wrze(nia 2001 r. o dos')&ie
do in*or+ac$i &u,liczne$ -"z. U. z 2001 r. .r 112, &oz. 11/0 ze z+.1 w od&owiedzi na Pana wniosek
z dnia 2 czerwca 2014 r. &rzes#a+ w za#%czeniu skan2
1. Porozu+ienia w s&rawie zasad *unkc$onowania urz%dze3 ss'e+u 'elein*or+a'czne4o
5ePU6P7 86iC na 'erenie serwerowni Cen'ralne4o W)z#a 9elein*or+a'czne4o S'ra:
;raniczne$ z dn. 01.02.2013 r.<
2. U+ow nr 5/P/"I/2013 z dn. 1/.04.2013 r.<
3. U+ow nr 2!/200/ z dn. 2!.01.200/ r.<
4. Porozu+ienia w s&rawie udos')&niania danc= z re$es'ru >?;@. na &o'rze, S#ownika
Pod+io'Aw Pu,licznc= na &la'*or+ie 5ePU6P7 z dn. 21.0B.2011 r.<
5. Porozu+ienia w s&rawie in'e4rac$i zaso,Aw in*or+ac$nc= z elek'roniczn% Pla'*or+% Us#u4
6d+inis'rac$i Pu,liczne$ -5ePU6P71 z dn. 1/.01.200/ r.<
6. Porozu+ienie w s&rawie &owierzenia &rze'warzania danc= oso,owc= z dn. 31.10.2013 r.
7. Pro'oko#u &rzekazania doku+en'ac$i Cen'ru+ Pro$ek'Aw In*or+a'cznc= &rzez
8inis'ers'wo 6d+inis'rac$i i C*rzac$i z dn. 1!.01.2014 r.
Poni:e$ &rzeds'awia+ zes'awienie u+Aw i &orozu+ie3, o k'Arc= +owa w C4 &k'.
4 "ecz$i .r 15 8inis'ra 6d+inis'rac$i i C*rzac$i z dnia 31 li&ca 2013 r. w s&rawie &owierzenia
Cen'ru+ Pro$ek'Aw In*or+a'cznc= realizac$i zadania za&ewnienia 'ec=niczne4o u'rz+ania
ss'e+Aw2
U+owa 2!/200/ z dn. 2!.01.200/ r.<
U+owa 5/P/"I/2013 z dn. 1/.04.2013 r.<
U+owa nr 2B/C@86>CDP@ESF6/86C/P./12 z dn. 22.11.2012 r.<
U+owa nr 4/C@86>CD/86C/P./13 z dn. 22.0B.2013 r.<
U+owa nr 15/P/"I/2013 z dn. 12.00.2013 r.<
U+owa nr 10/"I/2013 z dn. 00.00.2013 r.<
U+owa nr 14/P/"I/2012 z dn. 20.12.2012 r.<
Porozu+ienie w s&rawie &owierzenia &rze'warzania danc= oso,owc= z dn. 31.10.2013 r.<
Porozu+ienie w s&rawie zasad *unkc$onowania urz%dze3 ss'e+u 'elein*or+a'czne4o
5ePU6P7 86iC na 'erenie serwerowni Cen'ralne4o W)z#a 9elein*or+a'czne4o S'ra:
;raniczne$ z dn. 01.02.2013 r.<
Porozu+ienie w s&rawie &rzekazania &raw i o,owi%zkAw U+ow nr 15/P/"I/2013
z dn. 12.00.2013 r. zawar'e w dniu 24.01.2014 r.<
Porozu+ienie w s&rawie &rzekazania &raw i o,owi%zkAw U+ow nr 5/P/"I/2013
z dn. 1/.04.2013 r. zawar'e w dniu 24.01.2014 r.<
Porozu+ienie w s&rawie udos')&niania danc= z re$es'ru >?;@. na &o'rze, S#ownika
Pod+io'Aw Pu,licznc= na &la'*or+ie 5ePU6P7 z dn. 21.0B.2011 r.<
Porozu+ienie w s&rawie in'e4rac$i zaso,Aw in*or+ac$nc= z elek'roniczn% Pla'*or+% Us#u4
6d+inis'rac$i Pu,liczne$ -ePU6P1 z dn. 1/.01.200/ r.<
Porozu+ienie w s&rawie zasad realizac$i &raw i o,owi%zkAw wnika$%cc= z U+ow
nr 4/C@86>CD/86C/P./2013 z dn. 22.0B.2013 r. zawar'e w dn. 04.02.2014 r.
Porozu+ienie w s&rawie &rzekazania &raw i o,owi%zkAw U+ow nr 10/"I/2013
z dn. 00.00.2013 r. zawar'e w dn. 24.01.2014 r.<
Porozu+ienie w s&rawie zasad *unkc$onowania urz%dze3 ss'e+u 'elein*or+a'czne4o
5ePU6P7 86iC na 'erenie serwerowni 4#Awne$ Cen'ralne4o W)z#a 9elein*or+a'czne4o
S'ra: ;raniczne$ z dn. 31.01.2014 r.
Gednocze(nie na &ods'awie ar'. 13 us'. 2 us'aw z dnia ! wrze(nia 2001 r. o dos')&ie do in*or+ac$i
&u,liczne$ -"z.U. z 2001 r., nr 112 &oz. 11/0 ze z+.1 u&rze$+ie in*or+u$), :e in*or+ac$a &u,liczna
w zakresie doku+en'ac$i, o k'Are$ +owa w 5 oraz ko&ia Harz%dzenia .r 14 8inis'ra 6d+inis'rac$i
i C*rzac$i z dnia 12 wrze(nia 2012 r. w s&rawie Poli'ki Iez&iecze3s'wa elek'roniczne$ &la'*or+
us#u4 ad+inis'rac$i &u,liczne$, o k'Ar+ +owa w B "ecz$i .r 15 8inis'ra 6d+inis'rac$i i
C*rzac$i z dnia 31 li&ca 2013 r. w s&rawie &owierzenia Cen'ru+ Pro$ek'Aw In*or+a'cznc=
realizac$i zadania za&ewnienia 'ec=niczne4o u'rz+ania ss'e+Aw, nie +o:e ,J udos')&niona
w 'er+inie okre(lon+ w ar'. 13 us'. 1 w/w us'aw.
Powode+ z+ian 'er+inu udos')&nienia in*or+ac$i w 'e$ cz)(ci $es' konieczno(J wer*ikac$i
o,szerne$ ilo(ciowo doku+en'ac$i. W zwi%zku z &ow:sz+ &rzed+io'owa doku+en'ac$a zos'anie
udos')&niona do dnia 1! li&ca 2014 roku.
"rek'or
Cen'ru+ Pro$ek'Aw
In*or+a'cznc=
Pio'r Cz:
s'r. 2 z 2

You might also like