BAHAGIAN A: Bulat dan hitamkan jawapan yang betul (50 markah

)
Bil Jawab !alan Berikut:
1
Apakah kebaikan yang diperolehi daripada Jadual Harian bagi seorang pelajar ?
A. dapat merancang masa dengan baik
B. mempunyai masa tidur yang cukup
C. dapat bermain lebih dari masa yang ditetapkan
2
Antara matlamat Falsaah !endidikan "egara ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari
segi ##
A. jasmani B. kebudayaan C. ke$angan
%
&i antara berikut kemudahan yang manakah tidak disediakan oleh pihak sekolah ?
A. 'kim pinjaman buku teks B. (ancangan makanan tambahan
C. )uran sara hidup
*
&i antara berikut yang manakah tidak kita dapati semasa kita di sekolah ?
A. peluang bercampur gaul B. kemudahan pembelajaran dan pelajaran
C. pekerjaan masa depan
+
,dentiti sesebuah sekolah dapat dikenal pasti melalui..............
i. bendera sekolah ii. bangunan sekolah
iii. lagu sekolah i-. lencana sekolah
A. i. ii. iii B. i. iii. i- C. ii. iii. i-
/
Bagimanakah caranya seseorang pelajar dapat mengharumkan nama sekolah mereka ?
i. menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam akedemik
ii. mematuhi peraturan dan undang0undang sekolah
iii. melibatkan diri dengan akti dalam akti-iti sekolah
i-. melibatkan diri dengan pelajar nakal
A. i . ii B. ii. iii. i- C. i. ii. iii
1
"n#ik $ tidak memakan daging lembu kerana dianggap haiwan %u#i.
!ernyataan di atas menununjukkan 2ncik 3 adalah seorang penganut agama##..
A. ,slam B. 4ristian C. Hindu
5
'urau dan masjid adalah tempat beribadat bagi penganut agama###.
A. 4ristian B. Hindu C. ,slam
6
&ap G!h 'ei ialah perayaan yang disambut oleh kaum
A. 7elayu B. 4ada8an C. Cina
19
Hari kelahiran :uru "anak biasanya disambut oleh kaum atau masyarakat yang
beragama....
A. 'ikh B. ,slam C. 4ristian
11
4emudahan yang manakah bukan untuk kegunaan murid di sekolah?
A. !ejabat B. Bilik Akses C. 7akmal 'ains
12
)ang mana antara berikut bukan cara menjaga kemudahan a$am dengan baik?
A. :unakan jejantas semasa melintas
B. ;etakkan kenderaan di tempat yang betul
C. Buang sampah di tepi tong sampah yang disediakan
1%
)ang manakah tidak termasuk dalam <kemudahan a$am=?
A. >eleon a$am B. >andas A$am C. !erumahan A$am
1
1*
>alian kecemasan 66*. sebelum ini dikhususkan untuk menghubungi#
A. !olis B. Bomba C. Hospital
1+
Antara berikut. manakah panggilan kepada Bomba yang dianggap satu kesalahan?
A. !anggilan kebakaran B. !anggilan 4hidmat 4has C. !anggilan !alsu
1/
Akti-iti (ukun tetangga yang selalu sesuai ialah?
i0 Hari 4eluarga ii0 :otong (oyong
iii0 'ambutan !erayaan i-0 !ertandingan 7emasak
A. i. ii @ iii B. ii. iii @ i- C. semua di atas
11
'iapakah yang bertanggung ja$ab mengurus pentadbiran sesebuah sekolah ?
A. :uru B. :uru Besar C. !engurus kantin
15
Antara berikut yang manakah merupakan tujuan peraturan sekolah diadakan?
A. 7enyusahkan murid0murid
B. 7enggalakkan gejala tidak sihat
C. 7elicinkan pentadbiran sekolah
16
2ncik 7 ialah orang yang bertanggungja$ab mentadbir sesebuah daerah di "egeri !erak.
Ja$atan 2ncik 7 ialah #####
A. 4etua 4ampung B. !ega$ai &aerah C. !enghulu
29
Jiran 7eng Huat berasal dari 'ara$ak. 7ereka merayakan hari :a$ai. >arian tradisional
mereka ialah tarian ngajat. Apakah keturunan jiran 7eng Huat ?
A. 7elayu B. 4ada8an C. 7elanau
21
Baju 4urung dan >eluk Belanga adalah pakaian tradisional bagi masyarakat.................................
A. Cina B. ,ndia C. 7elayu
22
!ilih adat budaya kaum ,ndia dari senarai di ba$ah?
i0 7enulis nama bayi di atas beras kunyit
ii0 7emakaikan rantai emas pada bayi yang baru lahir
iii0 7ajlis berkhatan
i-0 7ajlis cukur jambul
A. i. ii @ iii B. ii. iii @ i- C. i @ ii sahaja
2%
Antara berikut yang manakah bukan perayaan disambut oleh orang ,slam
A. >ahun Baru Cina B. Hari (aya 4orban C. 7aulidurrasul
2*
'usunan adat orang 7elayu semasa perkah$inan
i0 7erisik ii07eminang iii0 Bertunang
i-0Akad nikah -0 kenduri kah$in
A. i. ii. iii. -. -i B. -. ii. i. iii .i- C. i. ii. iii. i-. -
2+
!esta AAAAAA disambut secara besar0besaran di negeri 'abah
A. 4aamatan B. 4enduri C. 4emerdekaan

BAHAGIAN B (50 markah)
() u%un langkah*langkah untuk menyediakan %ebuah buku %krap +,endidikan i-ik .
/ewarganegaraan0)
2
Mempamerkan buku skrap di Sudut Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan
Menulis kandungan buku skrap
Mendapatkan makluman tentang dari akhbar, majalah dan internet.
Memilih tajuk yang sesuai berdasarkan nasihat guru.
Menampal keratan maklumat yang diperolehi pada kertas A4.
1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
2. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
%. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
*. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
B19 markahC
1) uaikan ungkapan dibawah dengan pa%angan yang %e%uai
/erja kumpulan /erja %epa%ukan
Bagai aur 2inggi pulangan
Ber%atu teguh 3engan tebing
4tamakan Ber#erai r!b!h
Bulat air /erana pembetung
B19 markahC
5) 6etakkan Nama penganut yang %e%uai berda%arkan pernyataan dibawah:
1. Ajaran >ao berokuskan pada keharmonian diri. manakala ajaran Conucius
mengajar hidup harmoni
2. 4asih saying boleh dipupuk melalui dharma. tanggungja$ab yang perlu
dilaksanakan oleh setiap keluarga
3. 7enurut agama 4ristian. tonggak keharmonian dalam keluarga ialah kasih
sayang.
*. ,slam sangat mementingkan anak0anak menghormati ibubapa. selalu
melaksanakan ajaran ,slam. hormat0menghormati sesama ahli keluarga.
5. Drang Asli mengamalkan budaya menurunkan ilmu dan kemahiran kepada
anak masing0masing
B19 markahC
7) enaraikan 5 kawa%an di %ek!lah anda yang b!leh diber%ihkan %ema%a +Hari G!t!ng 8!y!ng
,eringkat ek!lah9
() ::::::::::::::::::::: 1) ::::::::::::::::::::::::
5) ::::::::::::::::::::: 7) ::::::::::::::::::::::::
5) ::::::::::::::::::::: B19 markahC
3
Puan Rashidah----Tok Batin Aki-----Marimuthu---Lim Kok Beng----- Jonnathan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful