You are on page 1of 17

Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo

Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 1


OCJENA STANJA SPOMENIKOG FONDA
GRADA SARAJEVA NAKON RATA 1992/96.

U toku agresije na grad Sarajevo, rueni su spomenici svih vrsta, kako selektivnim
granatiranjem tako i neselektivnim pogocima. Destrukcije su nastale i na prirodnom
nasljeu, te pokretnoj i nepokretnoj batini. Proljea 1996. godine zapoeto je detaljno
rekognosciranje terena, uz prethodno sainjenu, do tog momenta, najcjelovitiju evidenciju
ukupnog naslijea grada. Uspostavljeni kriterij za valorizaciju nastalih teta omoguili su
utvrivanje stanja spomenikog fonda. Analiza nastalih oteenja je posluila za izradu vie
Elaborata o potrebnim zahvatima na spomenicima, u pripremi donatorskih konferencija, te
za izradu Strategije za obnovu grada Sarajeva.
U ovaj pregled razaranja spomenika grada Sarajeva i njegovih prirodnih dobara uvrteni su
pravno ZATIENI SPOMENICI I PRIRODNA DOBRA, kako oni koji su proglaeni
spomenicima kulture, tako i ona dobra koja uivaju prethodnu zatitu. Za ovu fazu ocjene
stanja spomenika nisu postojali uslovi za cjelovito rekognosciranje terena, pa su izostale
precizne definicije o stanju ukupnog fonda jer obilazak svih spomenika nije bio mogu.
Razlog za ovo je dvojak:
dio spomenikog fonda grada Sarajeva nalazi se na podruju drugog entiteta
dio spomenikog fonda se nalazi na miniranom prostoru
Za one spomenike i prirodna dobra za koje se nisu mogli prikupiti podaci, u ovom pregledu
je koriten termin NEUTVRENO.
Revizija ovog pregleda izvrena 2000. godine.

Kriteriji za utvrivanje stepena oteenja na spomenicima i prirodnim dobrima
LAKA
oteenja prouzrokovana direktnim ili indirektnim pogocima, koji nisu prouzrokovali
destrukciju nosive konstrukcije, kao i ona oteenja koja predstavljaju manje tete u
enterijeru objekta
TEA
oteenja prouzrokovana direktnim pogocima, zbog kojih je dolo do destrukcije
elemenata nosive konstrukcije, te oteenja od direktnih pogodaka kojima je znatno
oteen enterijer objekta, te onemogueno njegovo dalje funkcioniranje. Za graditeljske
cjeline su to ona oteenja nastala zbog direktnih pogodaka vie od 50% objekata iz
ukupnog fonda cjeline, ili je pak razoren njen znatan dio
RAZORENI
su oni objekti na kojima je stradalo vie od 50% konstruktivnih elemenata, ili pak one
cjeline u kojima je uniteno vie od 50% graditeljskog fonda
UGROENA
su prirodna dobra za koja se pouzdano moglo utvrditi da su pretrpjela znaajne
devastacije, a trenutno se nije mogao izvriti detaljan pregled istih


Napomena:
- proglaeni spomenici kulture; - evidentirani spomenici kulture
spomenici koji su poslije rata ostali izvan administrativnih granica Kantona Sarajevo.
Osjeneni redovi oznaavaju objekte na kojima su zapoeti, u toku ili zavreni radovi
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 2
Vrste i grupe spomenikaHTUARHEOLOKI LOKALITETIUTH HTUOBJEKTI STAMBENE ARHITEKTUREUTH
Individualni stambeni objekti
HTUHISTORIJSKE CJELINEUTH Stambeno-poslovni objekti
Urbane cjeline osmanskog perioda
Urbane cjeline austro-ugarskog perioda HTUJAVNI OBJEKTIUTH
Objekti uprave, pravosua, administracije i finansija
Objekti kulture, nauke i obrazovanja
HTUSAKRALNI OBJEKTIUTH Komunalni i prometni objekti i urbana oprema
Islamski Objekti zdravstva i higijene
Katoliki Privredni objekti
Pravoslavni Vojna arhitektura
Jevrejski
HTUGROBNA PODRUJA UTH
HTUMEMORIJALNI KOMPLEKSI I POJEDINANI
OBJEKTI RATNIH STRADANJAUTH
Stara groblja

Islamska HTUPRIRODAUTH
Katolika
Pravoslavna
Jevrejska
NekropoleKantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 3
I. ARHEOLOKI LOKALITETI
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV DOBRA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

BUTMIRSKO NEOLITSKO NASELJE prahistorija razoreno
probna sondana
istraivanja
2.
PRAHISTORIJSKA GRADINA FORTICA NA
RAVNIM BAKIJAMA
prahistorija neutvreno neutvreno
3.

DEBELO BRDO, vieslojni arheol. lokalitet prahistorija
neutvreno
(minirano)
neutvreno (minirano)
4.
NAKLO U VOJKOVIIMA, vieslojni arheoloki
lokalitet
prahistorija neutvreno neutvreno
5.

ZLATITE, prahistorijsko naselje i gradina prahistorija
neutvreno
(minirano)
neutvreno
6.
GRADAC ILINJAA U GORNJEM KOTORCU,
prahistorijska gradina, antiki refugij,i
ranosrednjovjekovno naselje
prahistorija neutvreno neutvreno
7. TUMULI NA UU MOANICE U MILJACKU prahistorija neutvreno neutvreno
8. TUMULI U KRIVOGLAVCIMA (VOGOA) prahistorija neutvreno neutvreno
9. TUMULI U KASETIIMA (HADII) prahistorija neutvreno neutvreno
10. TUMULI U SELU GODINJA (TRNOVO) prahistorija neutvreno neutvreno
11. LOKALITET HREA, prahistorijska gradina i tumuli prahistorija neutvreno
12. PRAHISTORIJSKO NASELJE NA OBHODI prahistorija neutvreno neutvreno
13. PRAHISTORIJSKA GRADINA NA GRDONJU prahistorija neutvreno neutvreno
14. LOKALITET BIJAMBARE prahistorija neutvreno neutvreno
15. LOKALITET UMOLJANI, vieslojni arh.lokalitet prahistorija neutvreno neutvreno
16. GRADINA U FALETIIMA prahistorija neutvreno neutvreno
17. GRADINA IVANII (Ilija) prahistorija neutvreno neutvreno
18.
ILIJAK,(Praa Donja), prahistorijska gradina sa
nekropolom
prahistorija neutvreno neutvreno
19. GRADINA AHINOVII (Pale) prahistorija neutvreno
20. GRADINA LOZNIK (Praa, Pale) prahistorija neutvreno neutvreno
21. GRADINA I PEINA ROGOUII (Pale) prahistorija neutvreno
22. GRAD III (Trnovo), prahistorijska gradina prahistorija neutvreno neutvreno
23.
RUDA GLAVICA (Toii, Trnovo), paleolitska
stanica u peini
prahistorija neutvreno neutvreno
24. GRADINA PREANI (Trnovo) prahistorija neutvreno neutvreno
25. GRADAC BOGATII (Trnovo) prahistorija neutvreno neutvreno
26. CRKVITE GORNJI PRIBANJ (Pale) prahistorija neutvreno
27. VELIKA I MALA GRADINA (Kadino selo, Pale) prahistorija neutvreno
28. KREVINE, tumuli (s. Dovlii) prahistorija neutvreno
29.

RIMSKA ILIDA antika lake oieno i obiljeeno
30.

BIJELA TABIJA srednji vijek tee tee
31.
SREDNJOVJEKOVNI GRAD LIPOVAC (na sastavu
Paljanske i Mokranjske Miljacke)
srednji vijek neutvreno neutvreno
32. GRADAC KOD HADIA srednji vijek lake lake
33.
SREDNJOVJEKOVNI GRAD "TEFERI" U
KRUPCU
srednji vijek neutvreno neutvreno
34.
SELO VRUTCI (OPINA ILIDA), predromanika
crkvina i srednjovjekovna nekropola
srednji vijek lake sanirano
35. GRADAC TRNOVO, srednjovjekovna utvrda srednji vijek neutvreno neutvreno
36.
SREDNJOVJEKOVNI GRAD TUHELJ (Bijela
Rijeka, Hadii )
srednji vijek neutvreno neutvreno
37.
SREDNJOVJEKOVNI GRAD DUBROVNIK
(Kopoi, Ilija)
srednji vijek neutvreno minirano, ugroeno
38.
GRAD PAVLOVAC ILI NOVI NA PRAI, (Praa
Donja, Pale), ruevine srednjovjekovnog grada
srednji vijek neutvreno neutvreno
39.
GRAD HODIDJED, STARI GRAD KOD BULOGA
(Pale), ruevine srednjovjekovnog grada
srednji vijek neutvreno
40.

ISA BEGOVA TEKIJA
osmanski
period
ugroeno
zavrena I faza
arheolokih
iskopavanja
41. TALIHAN
osmanski
period
ugroeno
zavrena arheoloka
iskopavanja
42.

MARIJIN DVOR neutvreno
zavrena arheoloka
iskopavanja
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 4
II. HISTORIJSKE CJELINE
Urbane cjeline osmanskog perioda
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV CJELINE
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

ALIFAKOVAC XV st. lake lake
2.

BABIA BAA XVI st. tee tee
3.

BAARIJA ( urbana zona iz osmanskog perioda
sa 51 ulicom)
XV st. tee djelimino
sanirana
4. BISTRIK XVI st. tee djelimino
sanirana
5. BJELAVE XV-XVI st. lake djelimino
sanirana
6. BRDO DAMIJA XVI st. tee tee
7. BUDAKOVII XV-XVI st. lake lake
8. EKALUA XVI st. lake djelimino
sanirana
9. HRID XVI st. tee tee
10.

KOVAI XV st. tee djelimino
sanirana
11. LOGAVINA XVI st. lake djelimino
sanirana
12. MEDRESE XVI st. lake lake
13. MJEDENICA XV st. tee djelimino
sanirana
14. MEJTA XVI st. lake djelimino
sanirana
15.

NADMLINI XV st. tee tee
16. SOUKBUNAR XVI st. tee tee
17. SUMBULUA XVI-XVII sto. lake lake
18. IROKAA XVI st. tee tee
19.

VRATNIK XV st. tee tee
Urbane uline cjeline austrougarskog perioda
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV ULINE CJELINE
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1. ALEKSE ANTIA XIX st. tee lake
2. AVDAGE AHINAGIA XVI/XIX st. lake lake
3.

BRANILACA SARAJEVA XVI/XIX st. tee djelimino
sanirana
4. EKALUA XVI/XIX st. lake djelimino
sanirana
5. EKALUA IKMA XIX st. lake djelimino
sanirana
6. EMALUA XVI/XIX st. lake lake
7.

UMURIJA XVIII/XIX st. tee djelimino
sanirana
8. DOLINA XV/XIX st. tee djelimino
sanirana
9. EMERIKA BLUMA XIX st. razorena tee
10.

FERHADIJA XVI/XIX st. tee veim dijeliom
sanirana
11.

GIMNAZIJSKA XIX st. tee veim dijelom
sanirana
12. HAMDIJE KREEVLJAKOVIA XVI/XIX st. tee djelimino
sanirana
13. HISETA XVI/XIX st. tee lake
14. JOSIPA TADLERA XVI/XIX st. tee lake
15. JOSIPA VANCAA XIX st. lake djelimino
sanirana
16. KAPTOL XIX st. lake djelimino
sanirana
17. KOEVO XIX st. tee djelimino
sanirana
18. KOTROMANIA XVI/XIX st. tee tee
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 5
19. LJUBLJANSKA XIX st. razorena razorena
20. MEHMED PAE SOKOLOVIA XVI/XIX st. lake djelimino
sanirana
21. MEHMED SPAHE XVI/XIX st. lake lake
22. MULA MUSTAFE BAESKIJA XVI/XIX st. lake djelimino
sanirana
23.

OBALA ISA BEGA ISHAKOVIA XV/XIX st. tee djelimino
sanirana
24.

OBALA KULINA BANA XVI/XIX st. tee djelimino
sanirana
25. OBALA MAKA DIZDARA XIX st. tee djelimino
sanirana
26. ODOBAINA XVI/XIX st. lake djelimino
sanirana
27. PETRAKIJINA XV/XX st. tee djelimino
sanirana
28. S.S. KRANJEVIA XVI/XX st. lake lake
29. SPLITSKA XIX st. razorena tee
30. AIRA SIKIRIA XIX st. razorena tee
31.

TROSMAJEROVA XVIII/XIX st. tee djelimino
sanirana
32. TINA UJEVIA XIX st. lake djelimino
sanirana
33.

TRG FRA GRGE MARTIA XVIII/XIX st. tee veim dijelom
sanirana
34. VLADISLAVA SKARIA XVI/XX st. lake veim dijelom
sanirana
III. SAKRALNI OBJEKTI
Islamski
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1. ABDIL HALIFE mesdid na Budakoviima prije 1562. lake obnovljen
2. AREBI ATIK damija u Arap-mahali prije 1528. lake sanirana
3. AREBI DEDID damija u Karpuzovoj ul. prije 1528 tee sanirana
4. AIK MEMIJE mesdid na Bistriku 1551. lake lake
5.

BUZADI H. HASAN, Logavina ul. 1556. lake lake
6.

CAREVA damija 1566/67 tee sanirana
7. EKREKI MUSLIHUDINOVA damija 1526 lake
radovi u
zavrnoj fazi
8.

OBAN H. HASAN VOJVODE damija (obanija) pol. XVI st. lake sanirana
9. OKADI H. SULEJMAN damija za Beglukom 1539. lake obnovljena
10. DAJANLI H. IBRAHIMOV mesdid na Gorici XVI st. lake sanirana
11.
MIMAR-ZADE DAVUD ELEBI (NATEGUA)
damija,
prije 1528. lake lake
12.

DIVAN KATIB HAJDAR(Bijela) damija na Vratniku 1536-1545.. tee sanirana
13.

DURADIK H. AHMEDOVA (Sagrdije) 1604. lake sanirana
14.

GAZI BALIBEGOVA damija u Balibegovici 1506. tee tee
15.

GAZI FERHADBEGOVA damija u Ferhadiji ul. 1561/62 tee sanirana
16.

GAZI HUSREVBEGOVA damija 1530/31 tee sanirana
17.

GAZI MEHMEDBEGOVA damija na Bistriku 1520 tee radovi u toku
18. GERDENI H. HUSEJINOV mesdid (Stroii) prije1602 lake saniran
19.

HADIM ALI PAINA (ALIPAINA) damija 1560. tee sanirana
20. H. ALIJE GAZGANIJE mesdid na irokai 1561 lake lake
21. H. ALIJE TERZIBAE mesdid u Balibegovici 1524 lake lake
22. H. DAFEROVA (PROVARE)damija, ul. Himzarina iza 1556. lake sanirana
23. HADI IDRIZ damija (Hrasno) 1939 lake sanirana
24. HADI SEJIDI mesdid u Huremui 1563 lake
25.

HADI OSMANOV mesdid u gornjim Tabacima 1591 razoren restauriran
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 6
26. HADI TURHANOV mesdid na Soukbunaru 1558 tee saniran
27. HAVADE DURAKA (BAARIJSKA) damija prije 1528 tee tee
28.
HAVADE ZADE damija u Musluku, ul. Ramia
sokak, Vratnik
1548/49 lake sanirana
29.
HAVADE ZADE H. AHMEDA ( ul. Pod takiom,
Bistrik)
1598 lake lake
30. HITRI SULEJMANOV mesdid na Pajama 1578 tee rekonstruisan
31.
HUBJAR-AGIN mesdid u Medresetu (ispod
Sedrenika)
prije 1557 tee tee
32. IPLIDIK SINANA mesdid (irokac) prije 1565 lake lake
33. IVLAKOVALI H.MEHMEDA mesdid na Bistriku XVI st. lake lake
34.

JAHJA PAINA damija na uria brijegu 1482/83 tee sanirana
35.
KADI HASAN EF. damija na Brdu (BRDO
DAMIJA)
oko 1602. tee sanirana
36. KARA FERHADA damija (DONJA IROKAA) 1557 lake lake
37. KASAP ZADE H.IBRAHIM (na Carini) XVII st. tee rekonstruisana
38.

KASIM KJATIBOV mesdid u Pehlivanui 1546 lake
sanirana,
rekonstruirana
39.

KEBKEBIR H. AHMEDA damija (MIINA) prije1528 tee sanirana
40.

KEKEKI H. SINANA(BAKAREVIA) damija 1515 tee
sanirana,
restaurirana
41. KOSE SINANA damija u Luevici (Kovai) prije 1560. lake radovi u toku
42. KUUK KATIB mesdid na Mlinima prije 1528. lake obnovljena
43. KULIN H.BALI damija (EKALUA) kraj XVI st. tee obnovljena
44. MIMAR SINANA damija (GOLOBRDICA) prije 1528. lake obnovljena
45. MOKRO ZADE damija u ebedijama prije 1602. lake sanirana
46. NEBRDILO H. ALIJE damija na Bjelavama 1531. tee tee
47. NE ZADE H.HASAN (DOL)damija na Vratniku 1602. lake obnovljena
48. NEDAR H. IBRAHIMOV mesdid u Mjedenici 1515-1528. lake obnovljen
49. PELTEK HUSAMUDINA mesdid u Dininoj ul. oko 1556. lake saniran
50. ROGO ZADE mesdid (VINOGRAD), ul. Rogina oko 1600. lake lake
51. SAGRAKI H.ALIJE damija na Hridu 1549. tee obnovljena
52.

SAGRAKI H.MAHMUD (ULOMLJENICA) XVI st. lake
lake, planirani
radovi
53. SAGRAKI H.MAHMUDOV mesdid u Hendeku 1602. lake radovi u toku
54.

SARA ALIJINA (VRBANJUA) damija na
Vrbanjui
prije 1528 lake lake
55. SARA HAJDAR (GORNJA SARAEVA) damija oko 1540 lake lake
56. SARA ISMAILOVA (DONJA SARAEVA) damija oko1515. tee obnovljena
57.
SINAN VOJVODE HATUN (POD ORAHOM ILI
MALA DAMIJA)
1552. tee restaurirana
58.

EJH MAGRIBIJINA damija ili MAGRIBIJA prije 1565. tee
djelimino
rekonstruirana
i restaurirana
59.
EJH FERUHOVA damija ili ABDESTHANA, ul.
Abdesthana
1516-1528. lake lake
60. EJH MUSLIHUDINOVA na Ploi
nema
podataka
lake radovi u toku
61. TABAK H.SULEJMAN ( ul.Prijepoljeva) prije 1560. lake lake
62.
H. TIMURHANOV mesdid u eljigoviima (iznad
Alifakovca)
1566. lake obnovljen
63.

TOPAL INHAN (LUBINA) damija prije 1525. tee sanirana
64. USKUDAR AHMED ELEBIJE mesdid prije 1528. lake obnovljen
65.

VEKIL HAR (HADIJSKA) damija pod
Alifakovcem
1541-1561. tee sanirana
66. MESDID U AGRIIMA prije 1544. lake saniran
67. DAMIJA U DONJIM HADIIMA XVI stoljee tee obnovljena
68.

SINANOVA TEKIJA XVII tee radovi u toku
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 7

Katoliki
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

KATEDRALA SRCA ISUSOVA 1889. lake sanirana
2.
CRKVA I SAMOSTAN SV. ANTE
PADOVANSKOG
1912. i
1893/94.
lake radovi u toku
3.
CRKVA UZNESENJA MARIJINA (na Stupu) 1890.-1892. razorena rekonstrukcija i
restauracija
zavrena
4. CRKVA PRESVETOG TROJSTVA (Novo Sarajevo) 1906.god. lake sanirana
5.
CRKVA SVETOG VINKA 1883.god. tee rekonstrukcija
zavrena
6. CRKVA SVETOG JOSIPA 1939.god. tee radovi u toku
7.
CRKVA SV.IRILA I METODA SA
BOGOSLOVIJOM
1896. god. tee sanirana
8.
CRKVA KRALJICE SV. KRUNICE SA KOLSKIM
OBJEKTIMA
1910.god. tee sanirana
9. VRHBOSANSKI NADPISKUPSKI ORDINARIJAT 1895.god. lake sanirana
10. KATOLIKA CRKVA U SEMIZOVCU XX st. razorena razorena
11. UPNA CRKVA SV.JOSIPA NA PALAMA 1911.god. lake
12.
EVANGELISTIKA CRKVA (Akademija likovnih
umjetnosti BiH)
1899.god. tee djelimino
sanirana
13.
FRANJEVAKI TEOLOKI FAKULTET U
KOVAIIMA (bivi Poljoprivredni fakultet)
1939. god. razoren radovi u toku
Pravoslavni
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

CRKVA SV.ARHANELA MIHAILA I GAVRILA
(STARA PRAVOSLAVNA CRKVA)
XVI st. lake sanirana
2.

SABORNA CRKVA PRESVETE BOGORODICE SA
MITROPOLIJOM I BOGOSLOVIJOM
Crkva1863-72.
Mitropolija
1898.
Bigoslovija
1897/98.
tee zavrena
rekonstrukcija i
restauracija
3. CRKVA SV. PREOBRAENJA 1939.god. lake lake
4. PRAVOSLAVNA CRKVA U BLAUJU XX st. neoteena neoteena
5. PRAVOSLAVNA CRKVA U HADIIMA poetak XX st. lake lake
6. PRAVOSLAVNA CRKVA U MOKROM XX st. neoteena
7. PRAVOSLAVNA CRKVA U PALAMA XX st. neoteena
8.

KAPELA SV.ARHANELA (Kapela Vidovdanskih
heroja)
1939.god. lake lake
Jevrejski
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

STARI JEVREJSKI HRAM XVI st. lake lake
2.

NOVI JEVREJSKI HRAM XVII st. lake lake
3. AKENASKI HRAM 1902.god. lake lake
4. HRAM NA MEJTAU XX st. tee tee
5.

KAPELA NA JEVREJSKOM GROBLJU 1924. razorena radovi u toku

Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 8

IV. GROBNA PODRUJA
STARA GROBLJA
Islamska
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.
GREBLJE UZ FERHADIJU DAMIJU XVII st. lake djelimino
sanirano
2.

GREBLJE UZ BUZADIJINU DAMIJU XVI st. lake lake
3.

GREBLJE UZ JAHJA PAINU DAMIJU XVII st. lake lake
4.

VRBANJUA XVI st. tee tee
5.
GREBLJE UZ CAREVU DAMIJU XV st. tee djelimino
sanirano
6.

GREBLJE UZ VEKIL HAROVU DAM XVI st. lake lake
7.

GREBLJE UZ BIJELU DAMIJU XVI st. lake lake
8.

GREBLJE UZ DAMIJU KUUK KATIBA XVIII st. lake lake
9.

GREBLJE UZ KEKEKI SINANOVU DAMIJU XVII st. lake lake
10. MERHEMIA GROBLJE XX st. lake lake
11.

BULOZI, nekropola XV-XVI st. razoreno
12.

ALIFAKOVAC XV st. tee tee
13.
NADKOVAI XV st. tee djelimino
sanirano
14.

NA PLOI XVII st. lake lake
15.

GREBLJE UZ GAZI HUSREVBEGOVU DAMIJU XIX st. tee sanirano
16. HAMBINA CARINA XVI st. tee tee
17. AGRII XVI st. tee tee
18.
EKREKINICA (Veliki park) XVI st. tee djelimino
sanirano
19.

TURBETA NA ALIFAKOVCU XVIII stoljee lake sanirano
20.

TURBE SINAN PAINO XVII stoljee lake lake
21.

TURBE MURAT BEGOVO XVI stoljee lake sanirano
22.

TURBE GAZI HUSREV BEGOVO XVI stoljee tee sanirano
23.

TURBE U LUKAVICI XVI stoljee razoreno
24.
NEKROPOLA NIANA NA STUPU XV/XVI st. lake djelimino
sanirano
25.
NEKROPOLA NIANA NA TURBETU (kod
Lukavice)
XV/XVI st. neutvreno
Katolika
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.
STARO KATOLIKO GROBLJESVETI MIHOVIL 1884.god. lake ograeno i
oieno
2.
NOVO KATOLIKO GROBLJE SVETI JOSIP SA
ARKADAMA
poetak XX st. tee ograeno,
oieno,
ureeno
3.
LAV SA MEMORIJALNIM SPOMENIKOM
UMIRUI LAV
poetak XX st. tee ograeno,
ureeno
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 9
Pravoslavna
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.
STARO PRAVOSLAVNO GROBLJE SVETOG
ARHANGELA MIHAILA
1884.god. lake ograeno,
obnovljen krov
kapele
2.
NOVO PRAVOSLAVNO GROBLJE SVETI
MARKO SA ISTOIMENOM KAPELOM
poetak XX st. lake ograeno,
oieno i
Jevrejska
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

STARO JEVREJSKO GROBLJE XVII st. razoreno deminirano,
radovi u toku
NEKROPOLE
Vie od 220 nekropola (srednjovjekovnih, starih muslimanskih i kranskih grobalja) na
teritoriji Kantona nije rekognoscirano, to znai da se ne moe dati pregled sadanjeg
stanja, a izdvojene su samo nekropole koje imaju status pravno zatienih SPOMENIKA.
Srednjovjekovne nekropole
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV DOBRA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.
NEKROPOLA STEAKA SA JEDNIM NIANOM
NA HREI
XIV/XV st. neutvreno
2.

NEKROPOLA STEAKA U VOJKOVIIMA (Ilida) srednji vijek neutvreno
3.

NEKROPOLA STEAKA U FALETIIMA srednji vijek neutvreno neutvreno
4.
NEKROPOLA STEAKA I NIANA U KRUPCU
(Ilida)
XIV/XVI st. neutvreno
5.
NEKROPOLA STEAKA U CRNA POLJU
(Kotorac, Ilida)
XIV st. neutvreno neutvreno
6.
NEKROPOLA STEAKA NA PAVLOVCU (Kasindo,
Ilida)
XIV st. neutvreno
7.

NEKROPOLA STEAKA U LASICI (Ilida) srednji vijek neutvreno neutvreno
8. NEKROPOLA STEAKA ABII srednji vijek neutvreno razorena
9. NEKROPOLA STEAKA RAKITNICA srednji vijek neutvreno razorena
V. OBJEKTI STAMBENE ARHITEKTURE
Individualni stambeni objekti
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

SABURINA KUA u Saburinoj ul. XVII.st. tee tee
2.

KUA ALIJE ERZELEZA u Sagrdijama XVII st. tee radovi u toku
3. MAKAREVA KUA u Makarevoj ul. XVIII st. tee sruena
4.

HADIABANOVIA KUA u ul. Oaktanum XIX st. lake tee
5.

ABLAKOVIA KUA, ul. Hrvatin XIX st. lake tee
6.
SEMIZOVA KUA u Sagrdijama XVIII st. tee radovi u toku
(replika)
7.

SVRZINA KUA, Gloina ul. XVII-XVIIIst. lake sanirana
8.

ATIA KUA, Carina ul. XVIII st. lake tee
9. HADIHASANOVIA KUA u Dininoj ul. XIX st. lake lake
10. ARNAUTOVIA KUA u Dininoj ul. XIX st. tee sanirana
11. LIKIA KUA na Vratniku XVIII st. tee tee
12. TUZLINA KUA na Vratniku XVII st. lake tee
13. BIAKIA KUA, ul. Sumbulua XIX st. lake djelimino
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 10
sanirana
14.

MUFTIA KUA u Ljeevu XVIII st. razorena razorena
15. HADIHALILOVIA KUA u Ljeevu XIX st. razorena razorena
16.

MEMIEVIA KULA u Crnotini XVIII st. razorena razorena
17.

MERHEMIA KUA u Haliloviima XVIII st. razorena razorena
18.
IGINA KUA u Nedariima XVIII st. razorena potpuno
obnovljena
19. ATIA KUA U BLAUJU XVIII st. tee tee
20. OMORINA KUA u Butmiru XVIII st. tee sruena
21. KASUMAGIA KUA u Butmiru XVIII st. razorena razorena
22. ABLAKOVIA KUA u Butmiru XVIII st. tee tee
23. SEMIZOVA KULA u Hrasnici XIX st. lake lake
24. RUSTEMBEGOVIA KUA u Hrasnici XVIII st. lake lake
25. HADIABANOVIA KUA (Pale) XX st. neutvreno
26. CEKOVIA KUA (Pale) XX st. neutvreno
27. OPHODAEVA KUA (Pale) XIX st. neutvreno
28.

PANJINA KULA XVIII/XIX st. tee tee
29. VILA KOSTE HRMANNA, Josipa tadlera 32 oko 1890. lake lake
30.
NAJAMNA KUA GIUSEPPE VITA SALOM, Obala
Kulina bana 23
oko 1896. lake lake
31. VILLA MATHILDE, Koevo 38 1902-03.god. lake lake
32. VILA Dr. JOZE SUNARIA, Pehlivanua 11 1911.god. razorena obnovljena
33.
KUA PORODICE MORDOHAJA R. ATIJASA,
Valtera Peria 4
1911.god. lake lake
34.
VILA MANDI( zgrada Muzeja XIV zimskih
olimpijskih igara), Petrakijina 7
1903.god. razorena radovi u toku
35. VILA HEINRICHA REITERA, Petrakijina 9 1903.(projekat) lake obnovljena
36.
PALATA ULEMA MEDLISA, ugao ul. Konak i
Obala Isabega Ishakovia
1910.god. tee obnovljena
37.
STAMBENA ZGRADA MEHMEDBEGA
FADILPAIA, Franjevaka 2
oko 1910.god. lake tee
38.
VILLA H. NURUDINBEGA AZABAGIA, ugao
Logavine i Toromanove
1913.god. lake lake
39. VILA G.V. JELAVIA, Josipa tadlera 1931.god. lake obnovljena
40. KUA MATE BAJLONA, ul.Kranjevia 1933.god. lake tee
41. KUA KOPI, ul.S. Baagia 1939.god. lake lake
42. KUA ATIFE KATJAZ, ul.H.Kreevljakovia 1938.god. lake lake
43. ZGRADA BRATINSKE BLAGAJNE, Danijela Ozme 1930.god. lake lake
44.
ZGRADA PENZIONOG FONDA, ugao ul. M.Tita i
H.Humo
1938.god. lake lake
45.
STAMBENA ZGRADA VAKUFA HADI-IDRIZ,
M.Tita
1938.god. lake lake
46.
KUA ZADIK HAIM LEVI, ugao ul. M.M.Baeskije i
G.Husrevbegove
1911.(projekat) tee tee
47. KUA HERMINE RDISCH, Petrakijina 11 1904.god. lake lake
48.
KUERINA VILA (Vila bosanskohercegovake
inovnike mirovinske zaklade), ugao ul. J.Vancaa
2 i iikovac
1894.
(projekat)
lake obnovljena
49.
RODNA KUA V.SKARIA (kua J.Despia, sada
Muzej knjievnosti BiH)
XVIII st. lake lake
50.
KUA HADI MAKSE DESPIA, ul.Obala Kulina
bana
1881. tee tee
51. VILA AMANEK, Ul. G.M.Locatelli 1939. RAZORENA RAZORENA
Stambeno-poslovni objekti
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.
PALATA MARIJIN DVOR (stambeno-poslovna
zgrada Augusta i Marije Braun)
1895.god. tee djelimino
obnovljena
2.
DANIELA MOJCE SALOMA, stambeno-poslovna
zgrada, ugao ul. M. Tita i Vrazove
1897.god. lake lake
3.
PALATA JEUE D.SALOMA, ul. Obala Kulina bana
21
1901.god. tee tee
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 11
4.
ANTE TAMBUKA, stambeno-poslovna zgrada,
ugao ul. M.Tita i Kulovia
1907. tee obnovljena
5.
JOSEFA Z.DANONA, stambeno-poslovna zgrada,
ugao ul. M.M.Baeskije i Kaptol
1896.god. lake djelimino
sanirana
6.

STAMBENO-NAJAMNA ZGRADA SRPSKO-
PRAVOSLAVNE CRKVENO KOLSKE OPTINE,
ugao Prote Bakovia i M.M.Baeskije
1910.(projekat) lake lake
7. SALOMOVA PALAA, M.Tita 54 1912.god. tee obnovljena
8.
MUSTAFE HADIBAAUEVIA HALID
DVOR, stambeno-poslovna zgrada, M.Tita 4 i
Hiseta 1
1913. lake lake
9.
TRGOVAKA KUA JEUE I MOJSE D. SALOMA
(sada Umjetnika galerija BiH), Zelenih beretki 38
oko1912.god. lake obnovljena
10.
MAYERA ALTARCA, stambeno-poslovna zgrada,
Ferhadija 22
oko 1911.god. lake obnovljena
11.
RACHER-BABI, stambeno-poslovna zgrada, ugao
M.M.Baeskije i Trg fra Grge Martia
1913.(projekat) razorena razorena
12.
ARONA I ISAKA MUSAFIJE, stambeno-poslovna
zgrada, M Tita 34
1913.god. lake lake
13.
ZGRADA HADIN ALIPAINOG VAKUFA
(VRHOVNO ISLAMSKO
STARJEINSTVO), ugao M.Irbi i Reisa
D.auevia
1910.(projekat) tee lake
14.
IZAKA A.SALOMA, stambeno-poslovna zgrada,
ugao ul. Koevo i D.Ozme 18
oko 1911.god. razorena radovi u toku
15.
ARSA TEKIJA (ZGRADA VAKUFA), stambeno-
poslovna zgrada, ul. Obala Kulina bana
1896.(projekat) tee tee
16.
NIKOLE FRANIEVIA, stambeno-poslovna
zgrada, Ferhadija 13
1913.god. tee obnovljena
17.
ZGRADA JOSEFA IZRAELA, stambeno-poslovna
zgrada,
1902.god. tee obnovljena
18.
KUA Dr. MILANA JOJKIA, stambeno-poslovna
zgrada, Muvekita 8
1906.(projekat) lake lake
19.
MIHAILA D.BABIA, stambeno-poslovna zgrada,
ugao Trg fra Grge Martia i Ferhadije
1894.god. tee radovi u toku
20.
STAMBENA ZGRADA I APOTEKA EDUARDA
PLEYELA, trosmajerova 6
1894.god. tee lake
21.
POSLOVNA ZGRADA OMERAGE
KRAMAROVIA, ugao Ferhadije i trosmajerove
1897.god. lake obnovljena
22.
PETRA PEUTA, stambeno-poslovna zgrada, ugao
Zelenih beretki i Zrinskog 5
1898-1900. tee lake
23.
JEUE I MOJCE SALOM, stambeno-poslovna
zgrada, trosmajerova 8
oko 1898.god. lake lake
VI. JAVNI OBJEKTI
Objekti uprave, pravosua, administracije i finansija
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

ZGRADA ZEMALJSKE VLADE I (Predsjednitvo) 1884-85.god. tee sanirana
2.
ZGRADA ZEMALJSKE VLADE II (Uprava BiH
eljeznica), ugao M.Tita i B. ureva)
1897.god. tee sanirana
3.
PRVA SUDSKA ZGRADA, danas kola Edhem
Mulabdi) ul.Konak
1891.god. lake obnovljena
4. PRAVOSUDNA PALATA, Obala Kulina bana 1914.god. tee obnovljena
5.
ZGRADA ZEMALJSKE VLADE III (Skuptina
grada), ugao M.Irbi i Reisa D.auevia
1906.god. tee djelimino
sanirana
6.
ZGRADA PENZIONOG FONDA, Trg fra Grge
Martia
1886-1887. tee djelimino
sanirana
7. KONAK 1869. lake obnovljen
8.
UPRAVNA ZGRADA ELEKTRINE CENTRALE,
Kotromania 1
1894.(projekat) razorena razorena
Objekti kulture, nauke i obrazovanja
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

MEDRESA KURUMLIJA 1537.god. lake lake
2.
STARA RUDIJA (Musakadia kua), ul. Dinina XVIII st. lake djelomino
sanirana
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 12
3. ENSKA MEDRESA XX st. lake obnovljena
4.

MUKA MEDRESA XX st. tee sanirana
5.

STARI MEKTEB U DANINOJ UL. XVI st. tee tee
6. HENDIN MEKTEB, Vratnik XX st. tee tee
7.

GAZI H.BEGOV MEKTEB 1531.god. lake saniran
8.

HANIKAH 1533.god. lake saniran
9. GAZ H.BEGOV MEKTEB II, ul. Sagrdije XX st. lake lake
10.

ZGRADA NARODNOG POZORITA 1898.god. tee sanirana
11. ZGRADA I GIMNAZIJE, Gimnazijska 3 1891.god. tee obnovljena
12. ZGRADA UITELJSKE KOLE 1909.god. tee sanirana
13.

ZGRADA ZEMALJSKOG MUZEJA 1913.god. tee radovi u toku
14. ZGRADA GAJRETA 1934.god. tee sanirana
15.
ZGRADA PROSVJETE, ugao Obala Kulina bana i
Sime Milutinovia
1911.god. lake sanirana
16.
ZGRADA LA BENEVOLENCIJE (danas MUP
Centar Sarajevo), ugao ul. Mis Irbi i La
Benevolencije
1912.god. tee obnovljena
17.
ZGRADA HRVATSKOG DRUTVA
NAPREDAK, M.Tita 56
1912-1913. tee obnovljena
18. SREDNJA TEHNIKA KOLA 1936.god. tee obnovljena
19.
ZGRADA ORIJENTALNOG INSTITUTA (biva
Direkcija carinske i finans. slube), .Mazalia 5
1891.god. razorena obnovljena
20.
GRADSKA VIJENICA (NARODNA I
UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA)
1896.god. razorena sanacija u toku
21.
MUKA OSNOVNA KOLA, ( kola za
primijenjene umjetnosti), ugao ul. Zelenih beretki i
Gimnazijske
1893. i
1905.(projekat)
tee obnovljena
22.
KOLA MILOSRDNIH SESTARA, ugao ul.
Branilaca grada i enoine
1904.god. tee radovi u toku
23.
ERIJATSKA SUDAKA KOLA(bivi Muzej grada
Sarajeva), ugao ul. Sagrdije i emerlina
1887.god. tee obnovljena
24. KINO APOLO, Mis Irbina 2 1912.god. lake obnovljeno
25. SOKOLSKI DOM (FIS), ul. Mis Irbi 1935.god. tee saniran
26.
OBJEKAT GAZI H.BEGOVE BIBLIOTEKE (osnovana)
1565.god.
lake saniran
27.
MUKA OSNOVNA SKOLA I PREPARANDIJA (
Osn.kola "Safvet beg Baagi"), ugao ul.Obala
Kulina bana i Gimnazijske)
1890. tee obnovljena
Komunalni i prometni objekti i urbana oprema
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1. ZGRADA PRVE POTE 1869.god. lake lake
2. ZGRADA GLAVNE POTE, Obala Kulina bana 8 1913.god. razorena radovi u toku
3. ZGRADA ELEKTRINE CENTRALE 1894.god. razorena razorena
4. ZGRADA GRADSKE VATROGASNE KASARNE 1913.god. lake sanirana
5.

GRADSKA TRNICA 1895.god. lake sanirana
6.

PRVI JAVNI WC XVI st. lake saniran
7. STANINA ZGRADA NA BISTRIKU XX st. tee tee
8.

STANINA ZGRADA NA ILIDI XX st. razorena razorena
9.
STANICA ZGRADA NA KORANU XX st. neutvreno
10. STANINA ZGRADA U BLAUJU XX st. razorena razorena
11.
STANINA ZGRADA NA PALAMA XX st. neutvreno
12.

SEBILJ 1891. lake saniran
13.

ESMA NA KOVAIMA XVI st. lake sanirana
14.

TERZIBAINA ESMA XVI st. tee obnovljena
15. ESMA NA CAREVIM VODAMA XV st. neutvreno
16.

ESMA U MRKOVIIMA XVI st. neutvreno
17.

SUMBUL ESMA XVI st. lake lake
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 13
18.
ESMA NA ALIFAKOVCU XVII st. lake sanirana,
revitalizirana
19.

ESMA UZ BIJELU DAMIJU XVI st. lake lake
20.

ESMA BALIBEGOVICA XVI st. tee razorena
21. ESMA GORNJE BJELAVE tee rekonstruisana
22. ESMA NA BUDAKOVIIMA XVIII st. tee obnovljena
23. ESMA DAMIJICA, ugao ul. Poegina i Mejlijina XVI st. tee obnovljena
24.
ESMA U BAKAREVIA ULICI lake djelimino
sanirana
25.

ESMA U HADIABDINICA ULICI XVIII st. lake lake
26. ESMA U AGRIIMA 1704. teko rekonstruisana
27.
ESMA POD ALIFAKOVCEM (uz Hadijsku
damiju)
XV st. tee rekonstruisana
28.

SAHAT KULA XVI st.. lake sanirana
29.

KOZJA UPRIJA XVI st. tee tee
30.

EHER EHAJIN MOST XVI st. tee radovi u toku
31.

CAREV MOST 1897.god. tee tee
32.

LATINSKA UPRIJA 1798.god. tee tee
33. UMURIJA MOST 1886.god. tee rekonstruisan
34. OBANIJA 1888.god. lake rekonstruisan
35. SKENDERIJA (ELJEZNI) 1893.god. lake lake
36.

MOST NA PLANDITU 1530-50.god. lake lake
37.

MUVEKITHANA 1531.god. lake sanirana
Objekti zdravstva i higijene
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

PRVA BOLNICA U BiH, ul.Halilbaia 1866.god. razorena razorena
2. HASTAHANA 1866.god. razorena razorena
3.

GAZI H. BEGOVA BANJA 1530.god. lake revitalizirana
4. GAZI ISA BEGOVA BANJA, Bistrik 1 1890.god. tee tee
5.

OSTACI FIRUZ BEGOVOG HAMAMA 1536.god. lake lake
6.

ZGRADA CRVENOG KRSTA 1928.god. razorena razorena
7.

BANJSKI KOMPLEKS NA ILIDI XVIII-XIX st. tee tee
8.

ZEMALJSKA BOLNICA, Bolnika ul. 1892-1894. tee sanirana
Privredni objekti ( trgovaki, ugostiteljski, turistiki i zanatsko-industrijski )
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

MORIA HAN XVIII st. lake saniran
2.

UPLJI HAN XVII st. lake saniran
3.

KARKELJIN HAN XIX st. razoren razoren
4.

STANIIA HAN XIX st. tee tee
5.

OSTACI KOLOBARA HANA XV st. lake lake
6. HOTEL EVROPA 1881-82.god. razoren radovi u toku
7. HOTEL CENTRAL (Ajas pain dvor) 1888-1889. tee tee
8. HOTEL "POTA" 1897.god. lake saniran
9.
GRAND HOTEL-ZEMALJSKA BANKA, ugao M.Tita
i Ferhadije
1895.god. lake obnovljena
10.

BRUSA BEZISTAN XVI st. lake obnovljen
11.

GAZI H.BEGOV BEZISTAN XVI st. tee obnovljen
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 14
12.

MALA DAIRA XVII st. tee tee
13.

CRKVENA DAIRA XVII st. lake lake
14.

HADIMURATOVIA DAIRA XVII st. tee tee
15. SARAJEVSKA PIVARA 1898.god. tee obnovljena
16.
AENBRENEROVA PIVARA (RADNIKI DOM),
Alipaina
1882./1911. lake lake
17. BANKA SLAVIJA, Obala Kulina bana 16 i 17 1913.god. lake sanirana
18.
ZGRADA FILIJALE AUSTRO UGARSKA BANKE,
ugao ul. Obala Kulina bana i Gimnazijske
1912.god. tee obnovljena
19. TVORNICA DUHANA 1880.god. razorena razorena
20. TVORNICA ILIMA 1888.god. lake sanirana
21. ZEMALJSKA TAMPARIJA 1909.god. tee sanirana
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 15
Vojna arhitektura
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

VRATNIKI BEDEM SA TABIJAMA XVIII st. tee tee
2.
KAPI KULA NA PLOI XVIII st. tee djelimino
sanirana
3.
VIEGRADSKA KAPI KULA XVIII st. tee rekonstruirana
i restaurirana
4.

KAPI KULA NA IROKCU XVIII st. lake sanirana
5. TVRAVA NA PALEU XX st. tee tee
6. TVRAVA NA PAINOM BRDU XX st. razorena razorena
7.

TVRAVA NA BIJELOJ TABIJI XVI-XX st. razorena razorena
8. FILIPOVIA KASARNA POD BISTRIKOM XIX st. tee obnovljena
VII. MEMORIJALNI KOMPLEKSI I POJEDINANI OBJEKTI RATNIH
STRADANJA
Memorijalni kompleksi
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

SPOMEN PARK VRACA
1981 tee
tee
Pojedinani objekti ratnih stradanja
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1. SABURINA KOLA, Ul. Saburina 1926 lake sanirana
2. STAN U ZGRADI, Ul. Musala br.1 - neoteena neoteena
3. STAN U ZGRADI, Ul. H.Nazeia 6 - neoteena neoteena
4. ZGRADA, Ul. Gabelina 14 - neoteena neoteena
5. ZGRADA, Ul. adordina 47 - neoteena neoteena
6. ZGRADA OPINE HADII - razorena razorena
7. KUA U IVANIIMA, Ilija - razorena razorena
8. KUA U EVLJANOVIIMA, Ilija - neoteena neoteena
9. BRVNARA U GAJEVIMA, Ilija - razorena obnovljena
10. KUA U LEDIIMA, Trnovo - razorena razorena
11. ZGRADA, Ul. Hrasnika 44 (Ilida) 1890/96 razorena razorena
12. KUA, Ul. Makareva 10 - neoteena
neoteena
13. KUA, Ul. Abdia 6 -
neoteena neoteena
14. KUA, Ul. Gornje ebedije 8 -
neoteena neoteena
15. KUA, Ul. Abdia 9 -
neoteena neoteena
16. KUA, Ul. Elezova 12 -
neoteena neoteena
17. KUA, Ul. Magribija 10 -
neoteena neoteena
18. KUA, Ul. Pofalika 7 -
neoteena neoteena
19. KUA, Ul. Spreanska 5 - neutvreno neutvreno
20. KUA, Ul. H.Kreevljakovia 12 -
neoteena neoteena
21. KUA, Ul. Odobaina 12 -
neoteena neoteena
22. KUA, Ul. Osijek br.259 (Ilida) -
neoteena neoteena
23. KUA, Ul. Osijek br.148 -
neoteena neoteena
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 16
24. KUA, Ul. Donji Kotorac152 - neutvreno neutvreno
25. KUA, Ul. Kasindol 64 - 65 - neutvreno neutvreno
VIII. PRIRODA
Redni
broj
Status
spom.
NAZIV SPOMENIKA
Vrijeme
nastanka
Stepen
oteenja
(1996.)
Stanje 2000.
1.

PODRUJE JAHORINE neutvreno neutvreno
2.
MRAZITE NA IGMANU
ugroeno djelimino
sanirano
3.
PODRUJE TREBEVIA ugroeno ugroeno
4.

VRELO BOSNE
tee
djeliminouree
5.

KANJON BIJELE RIJEKE
neutvreno
neutvreno
6.

PODRUJE STOJEVCA
tee djelimino
ureeno
7.

PODRUJE ZMAJEVCA
tee djelimino
ureeno
8.
KLISURE MILJACKE (od Kozje uprije do Pala) neutvreno neutvreno
9.

KANJON MILJACKE (od Kozje uprije do Bentbae) tee
djelimino
sanirano
10.

KANJON MOANICE
tee djelimino
ureeno
11.

KANJON MISOE
lake
lake
12.
VODOPAD SKAKAVAC neutvreno lake
13.
IZVOR PALJANSKE MILJACKE neutvreno neutvreno
14.
KAMENI SVOD NA MILJACKI neutvreno neutvreno
15.
VELIKO JEZERO NA TRESKAVICI neutvreno neoteeno
16.
CRNO JEZERO NA TRESKAVICI neutvreno neoteeno
17.
PLATNO JEZERO NA TRESKAVICI
neutvreno
neoteeno
18.
BIJELO JEZERO NA TRESKAVICI
neutvreno
neoteeno
19.
TROKUNSKO JEZERO NA TRESKAVICI
neutvreno
neoteeno
20.
KAZANI NA ELJEZNICI
neutvreno
neutvreno
21.
SEDRENO PODRUJE VRELA
neutvreno
neutvreno
22.
SEDRENO PODRUJE U JASENOVI
neutvreno
neutvreno
23.
SEDRENO PODRUJE U POTOKU SITNICI
neutvreno
neutvreno
24.
BIJAMBARSKA PEINA U KRIVAJEVIIMA
neutvreno ureenje,
rasvjeta
25.
MEGARA PEINA
neutvreno
lake
26.
URIINA PEINA
neutvreno
lake
27.

MINERALNO VRELO KISELJAK U PRAI
neutvreno
neutvreno
28.

JAMA AVLJAK
neutvreno
lake
29.

VRELO U HUSREMOVCIMA
neutvreno
neutvreno
30.

SPEOLOKI OBJEKTI U KIJEVU I BOGATIIMA
neutvreno
neutvreno
31.

SPEOLOKI OBJEKTI U TOIIMA
neutvreno
neutvreno
32.

PEINA U SELU GORNJA RATELICA
neutvreno
neutvreno
33.

PEINA IZNAD CREPLJANA
neutvreno
neutvreno
34.

VRELO KRADENIK
neutvreno
neutvreno
35.

MINERALNO VRELO LJUBINOVAC
neutvreno
neutvreno
36.

JAMA MRA
neutvreno
neutvreno
37.

SEDRENO PODRUJE KRULJ
neutvreno
neutvreno
Kantonalni zavod za zatitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijea Sarajevo
Spomeniki fond Kantona Sarajevo/ stanje 1996-2000. 17
38.

HAN BULOKI KRENJACI
neutvreno
neutvreno
39.

LEDIKI POTOK
neutvreno
neutvreno
40.
STARI HRASTOVI
razoreno
razoreno
41.
BOTANIKI VRT ZEMALJSKOG MUZEJA
razoreno
ureen
42.

ARBORETUM SLATINA
razoreno
razoreno
43.

ALEJA LIPA U OMLADINSKOM ETALITU
ugroeno djelimino
sanirano
44.

PARK ISPRED VOJNE KOMANDE
tee djelimino
sanirano
45.
PARK NA ILIDI
ugroeno radovi
ureenja u
toku
46.

VELIKA ALEJA
tee djelimina
konzervacija
47.

PARK ATMEJDAN
tee djelimino
ureeno
48.

VELIKI PARK
lake djelimino
ureeno
49.

MALI PARK
lake djelimino
ureeno
50.

PARK OKO ALI-PAINE DAMIJE
lake djelimino
ureeno
51.
PARKOVSKI KOMPLEKS OKO II GIMNAZIJE I
KOEVO II
razoreno
ureeno
52.
PIONIRSKA DOLINA-REKREACIONO ZABAVNI
CENTAR
razoreno
ureeno
53.

" GAJ " NA HRIDU
razoreno
razoreno
54.

ALEJA KESTENA U UL.PATRIOTSKE LIGE
razoreno
ureeno
55.

TRG OSLOBOENJA
lake
ureeno
56.

ZELENA PARKOVSKA POVRINA ISPRED TO
lake
ureeno
57.
ZELENA POVRINA ISPRED ZGRADE
SKUPTINE BIH
lake
ureeno
58.

BOTANIKI VRT U UL.SAFET BEGA BAAGIA
lake
ureeno
59.

ALEJA U UL.ISABEGA ISHAKOVIA
razoreno
ureeno
60.

ALEJA U UL.ALEJA LIPA
tee
ureeno
61.

ALEJA U UL. ZMAJA OD BOSNE
tee
ureeno
62.

OBALA I.ISHAKOVIA (OBDANITE )
razoreno
ureeno
63.
ZELENA POVRINA OKO KASARNE MARAL
TITO
tee djelimino
ureeno
64.

PARK NA KOVAIMA
razoreno ureeno
(ehidsko
groblje)
65.
SKVER NA KOVAIMA
tee djelimino
ureeno