You are on page 1of 5

Hanuman Money Mantra and Mala Mantra

AA/kuS
AA/kuS'o;Z iznkrk Jhguqer~ ea= ,oa ekyk ea=AA

Shri Raj verma ji


Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)
Email- mahakalshakti@gmail.com

For more info visit--www.scribd.com/mahakalshakti


www.gurudevrajverma.com
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413

ea=%&^^ Jha gzha ,sa ueks Hkxors :nzkorkjk; HkDrtueu%


dYiuk dYinzqek; nq"V euksjFkLrEHkuk; izHkatu izk.kfiz;k;
egkcy ijkek; egkfoifk fuokj.kk; iq= ikS= /kkU;kfn fofo/k
lEiRiznk; jkenwrk; ,sa gzha Jha LokgkA**
AA/;kuea=AA
eukstoa ek#rrqY; osxa ftrsfUnz;a cqf)erka ofj"Be~A
okrkReta okuj;wFkeq[;a Jhjkenwra 'kj.k izi|sAA
xzg.kdky esa fof/kiwoZd mDr ea= ds ,d gtkj ti dj
xzg.kflf) dj ysaA rRi'pkr~ n'kgjk] nhikoyh] uojk= ;k vU;
'kqHk dky esa ,d yk[k ti dj izpfyr lkefxz;ksa ls gkse f;k
lEiUu djsaA bl izdkj lk/kuk lEiUu gksus ds i'pkr~
csjkstxkjh] vkfFkZd gkfu] xzgck/kk] 'k=qck/kk vkfn O;kf/k;ksa ls
eqfDr feyrh gS ,oa fuokl LFky esa egky{eh dk LFkk;h okl
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413

gksrk gSA vU; vko';d fof/k&fo/kku dh tkudkjh vius xq#nso


ls izkIr djsaA

AAJhguq
AAJhguqeku ekykea=AA
bl egkea= ds iz;ksx ls 'k=qck/kk] ijiz;ksx ,oa nh?kZdkyhu
jksxksa ls eqfDr feyrh gSA dk;kZuqlkj ti djsaA
ekykea=%&
^^ ,sa Jha gzka gzha gzwa g~Lsa [sa g~kSa g~L[sa g~lkSa
ueks guqers izdVizjke vkkUr fn~e.My ;'kksforku
/koyhrtxfR=r; otznsg ToynfXu lw;ZdksfV leizHkruw#g
#nzkorkj yadkiqjh nguksnf/kya?ku n'kxzhof'kj% rkUrd
lhrk'oklu ok;qlqr vatukxHkZlaHkwr Jhjkey{e.kkuUndj
dfilSU;izkdkjk lqxzhol[;dkj.k ckfyfucgZ.kdkj.k nzks.kioZrksRikVu
v'kksdoufonkj.k v{kdqekjPNsnu
ouj{kkdjlewg foHkatu
czkL=cz'kfDrxzlu y{e.k'kfDrHksnfuokj.k fo'kY;kS"kf/k leku;u
ckyksfnrHkkuqe.Myxzlu es?kukngksefo/oalu bUnzft}/kdkj.k
lhrkj{kd jk{klhla?kfonkj.k dqEHkd.kkZfno/kijk;.k JhjkeHkfDrrRij
Shri Raj Verma ji
Contact- 09897507933, 07500292413

leqnzO;ksenzqeya?ku egklkeF;Z egkrst% iqatfojkteku Lokfeopu


laikfnr vtqZula;qxlgk; dqekjczpkfju~ xEHkhj'kCnksn;
nf{k.kk'kkekkZ.M es#ioZr ihfBdkpZu ldyea=kxekpk;Z ee
loZxzgfouk'ku loZTojksPpkVu loZfo"kfouk'ku lokZifkfuokj.k
loZnq"VfucgZ.k loZO;k?kzkfnHk;fuokj.k loZ'k=qPNsnu ee ijL; p
f=Hkqou iqaL=huiqaldkRed loZthotkra o'; o'; ee vkKkdkjda
laikn; laikn; ukuk uke /ks;ku~ lokZu~ jkK% lifjokjku~ ee
lsodku~ dq# dq# loZ'kL=k fo"kkf.k fo/oal; fo/oal; gzka gzha gazw
gzka gzka gzka ,fg ,fg g~lkSa g~L[as g~kSa [sa g~Lsa loZ'k=wu~ gu
gu ijnykfu ijlSU;kfu {kksHk; {kksHk; ee loZdk;Z tkra lk/k;
lk/k; loZnq"V nqtZueq[kkfu dhy; dhy; ?ks ?ks ?ks gk gk gk gaq
gaq gqa QV~ QV~ QV~ LokgkA**

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji

Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413

Shri Baglamukhi Divya Sadhana

To purchase these books contact to Hari Publications on given


numbers. Mob- 09027154151, 09897035137

Shri Raj Verma ji


Contact- 09897507933, 07500292413