P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

ד"סב פ הפ םיחס ןינמל ףוריצ

www.swdaf.com 1
מלת ב דומע הפ ףד םיחספ תכסמ ילבב דו
םושמ וב ןיאש ,ץיפוקב ץצוק ןישדקומבו .ךתוחו קרפל עיגמש דע ףלוקו םצעל עיגמש דע ךתוח ותצקמ אציש רבא .הנשמ
.םצעה תריבש םינפלו ףגאה ןמ - ץוחלו ףגאה ןמ ,םינפלכ - המוחה יבועו תונולחה .ץוחלכ - םינפלכ .

.ארמג :בר רמא הדוהי בר רמא לזרב לש הציחמ וליפא :יול ןב עשוהי יבר רמאד ,יול ןב עשוהי יברד אגילפו .הלפתל ןכו
םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא .

ב דומע הפ ףד םיחספ תכסמ י"שר
הלפתל ןכו - חתפל ץוח דמועהו ,הרשעל ףרטצמ םינפלו ףגאה ןמ דמועה - ףרטצמ ןיא .

תופסות ב דומע הפ ףד םיחספ תכסמ
הלפתל ןכו - סרטנוקב 'יפ ףוריצ ןינעל הארנ ןיאו (:חל ףד הטוס) ןירמאנ ולאבד עשוהי 'רכ הכלהד ארמגד איגוס עמשמ
יול ןב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ 'יפא רמאד תוגג לכ קרפבו (:בצ ןיבוריע) תקספמ הציחמד ארמגד אמתס עמשמ
או הנטקב 'ט רמאקד ףוריצל שרפל תיצמ אל ימנ הליגמו רפוש ןינעלו ןיפרטצמ ןיא הלודגב דח והואר 'פב אידהב ןנתד
(םשו :זכ ףד ה"ר) ד"ב ןווכ םא הליגמ וא רפוש לוק עמשו תסנכה תיבל ךומס ותיב היהש וא תסנכה תיב ירוחא רבוע היה
אצי ובל ךרבמ אבר הימש אהיו השודק דיחי תונעל ןינעל יריימ אכהד י"רל הארנו ברלו ל"בירל תקספמ הציחמ ןיאד
הרשע יעב אל רפוש לבא הבוח ידי קיפנ אל ףרטצמ אלד יכיה יכו הרשע ךירצש רבד יוהד ןויכ תקספמ הדוהי .

א דומע בצ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
ןיאו ,הנטקב הלודג ירויד :ןיתינתממ הנימ עמש :ירמאקו יבתיו ,והייבג ייבא ביתיו ,ןנח בר רב הברו אריז יברו הבר ביתי
?דציכ .הלודגב הנטק ירויד הלודגב םינפג - ערז םאו ,הנטקה תא עורזל רוסא - קב םינפג .ןירתומ םינפג ,ןירוסא ןיערז הנט
- הנטקב טגו הלודגב השא .הלודגה תא עורזל רתומ - הלודגב טגו הנטקב השא .תשרגתמ - .תשרגתמ הניא הלודגב רובצ
הנטקב רובצ חילשו - הלודגב רובצ חילשו הנטקב רוביצ .ןתבוח ידי ןיאצוי - דיחיו הלודגב העשת .ןתבוח ידי ןיאצוי ןיא
הנטקב - הלודגב דחאו הנטקב העשת ,ןיפרטצמ - ןיפרטצמ ןיא הלודגב האוצ . - האוצ ,הנטקב עמש תאירק תורקל רוסא
הנטקב - .הלודגב עמש תאירק תורקל רתומ

ב דומע בצ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ןיפרטצמ הנטקב דיחיו הלודגב העשת - ןיפרטצמ ןיא הלודגב השמחו הנטקב השמח לבא הנטקב דיחיב אקוד
השמח ה"ה הנטקב העשת טקנד אפיסו (:הפ ףד םיחספ) ןילוצ דציכ קרפב ןנתד אהו אנשיל יאה טקנ אשיר בגא אלא הנטקב
לש הציחמ וליפא רמא ל"בירו הלפתל ןכו ארמגב בר םתה רמאקו ץוחלכ ץוחלו ףגאה ןמו םינפלכ םינפלו ףגאה ןמ
יגילפ ףוריצ ןינעלד הארנ הרואכל םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב מ תאצל ןינעלד וליפא אצויד בר הדו
תסנכה תיבל ץוח ןווכ םא הליגמ לוקו רפוש לוק עמשו תסנכה תיב ירוחא רבוע היה (:זכ ףד ה"ר) ד"ב והואר קרפב ןנתדכ
אצי ובל ברכ אכהד איגוס ןכ םאד אישקו ןירמאנ ולא 'פבו (:חל ףד הטוס) םינהכה ירוחאש םע יבג ל"בירכ ל"יקד עמשמ
אתליממ ס"שהד אמתס יתיימו ל"בירד ןינעל יגילפו אכה ןנירמאדכ ןיפרטצמ ןיאד ל"ביר הדומ ףוריצלד שרפל הארנו
וכרב וא השודק תונעל הרשעמ תוחפ השודקבש רבד ןיאד (:גכ ףד) הליגמב ל"יקד לוכי וניא ץוחלו ףגאה ןמ בר רבסקו
והו תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפאד רבס ל"בירו םינפבש רובצ ללכב יוה אלד תונעל תכרב תיינעל רובצ ללכב י
השודקבש רבד תונעלו םינהכ .

וצ ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
הל שישו העברא הבחרו הרשע ההובג איהש הביתב דמוע רובצ חילש אהיש וניתולילג לכב וכמסש המ לע תלאש
.תוהובג תוציחמ השודקבש רבד לכו שידק וירחא ןינועו הליפתב םיברה תא איצומו הטוס) יול ןב עשוהי יברד םושמ יאו .
.םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ לזרב לש הציחמ ןיא רמאד (ב ח"ל ףד הרשע שישב אלא עשוהי יבר ירבד ורמאנ אל
ל"ז ד"בארה תעדכו רובצ חילש םוקמב .

ג לכ קרפב ורמאש המ לכ הבושת תוג (ג"צ ףד) יפל םיקלחומ םיתבב אלא ורמא אל הלודגל האולמב הצרפנש הנטקב
ושימשתל ומצע ינפב הזו ושימשתל ומצע ינפב הזש ולאכ ןיאור ונא הלודגל האולמב הנטקה הצרפנש לכ יכה וליפאו .
ימשתל תדמוע המצע ינפב וז האולמב הצרפנ אלש לכו .הנטקב הלודגה ילגרו הלודג לש החתפ הנטקה .המצע ינפב וזו היש
ילגרו תסנכה תיב שימשתל אלא תדמוע המצע ינפב שימשתל אל תוציחמ תלעבו הבחרו ההובג התויה םע הביתה לבא
הרות רפס הב ןיחינמש הביתכ הל איוהו .תקספמ הניא יול ןב עשוהי יברד היל תילד ברל וליפאו .הביתב תסנכה תיב
תקספמ הניא המכ ההובג איה וליפאש מאדכו . יקספמ אל יצוג יפאב יכירא אטישפ ('ב ח"ל ףד) ןירמאנ ולא קרפ הטוסב ןניר
םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפא יול ןב עשוהי יבר רמאד ש"ת ?יאמ הציחמ .אקספמ אל ימנ הבית
אש הלודג וליפאו .רמאק אצוג יפאב אכיראד אימוד םדא תמוקמ רתוי ההובג הבית אמלא .םימשבש ינפב תקספמו תלטנ הני
.אנורדניאב אתימ הימק הוחנאד אתובית איההכ האמוטה אקספמ אלד והל אטישפ יכה וליפאו רמאק םתס הבית אכהד
עימשהל ידכ ההובג התוא ןישוע תסנכה תיב שימשתל דמוע רובצ חילשש וז הביתו .אוה תסנכה תיב שימשתד םושמו
ירה הז ינפמו .איה תסנכה תיב ללכמו רובצה ןיב תורזעבש ןתוא וליפא וירחא ןינוע ךכיפלו .רובצה ךותב אוה וליאכ אוה
םישנ תרזעב ןיב םישנא תרזעב לש אירדנסכלא לש ןיטסלפוידב האר אלש ימ ריאמ יבר אינת (ב א"נ ףד) לילחה קרפבו .
ד"סב פ הפ םיחס ןינמל ףוריצ
www.swdaf.com 2
דמוע תסנכה ןזחו עצמאב היונב ץע לש הלודג המיבו דע .'וכו לארשי לש ןדובכב האר אל םירצמ ןויכ .ודיב ןירדוסהו הילע
.ןמא ןינוע ןהו ןירדוסב ףינמ הלה ןמא תונעל עיגהש רובצה והיש ידכ םש ןידמוע ויה רובצ חילשו תסנכה ןזח אמתסו
ןכו .וישכע ןישועש ןיעכו ןיקוחרה תמחמ ןירדוסה תפנהל וכרצוהש אלא .ונלש הבית ןיעכ ולוק ןיעמוש ויתוביבסבש
כ ץע לש המיב םש ל"ז י"שרפ ונלש ארבנמלא ןיע . תיבב ןה וליאכ ולא תא ולא ןיאורש לכש רמול רשפאש רמוא ינא דוע
ןוזמה תכרב לש ןומיזד אימודו .ןיפרטצמו ימד דחא ןנתד (ב"ע 'נ ףד ז"פ תוכרב) ןמזב דחא תיבב ויהש תורובח יתש
תיבד שממ תיבב אקוד אמית אלו .ןומיזל ןיפרטצמ ולא ירה ולא תא ולא ןיאור ןתצקמש תחא הריב ונייה דחא ומכו .
רחא םוקמל דחא םוקממ הנפל הנפמו .תרחא הריבל הריבמ ונייהד םיחספב רומאה תיבל תיבמ ןכו .תיב הריבל ורקד ורמאש
.אעראל ארגיאמ ונייהד הריבבש רואיבב ןכ ושריפ ימלשוריבד דועו יבר םשב אנהכ רב אבא יברו הנוי יבר םתה ןניסרגד .
רצנ םיתב ינשל אריעז וא דחא תיבכ ןול דיבע תא המ אישנ תיב ןיליא .ןכ תנמ לע הנושאר העשמ וסנכנש ןהו יבר רמא .אכ
האעיצמ אערת לע הירומאל םיקומ היכרב יבר .ןינמזמ ןיא ואל םאו ןינמזמ ולא לע ולא רובעל ןכרד היה םא רמינ ?םיתב ינשכ
.ןיליא לעו ןיליא לע ןימזמ הוהו אשרדמ יבד

הנ ןמיס תוכרב ראשו רחשה תוכרב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
גי ףיעס
ויהיש ךירצ (חמ) םוקמב הרשעה לכ (טמ) םהמע רובצ חילשו דחא רגוסשכ ונייהד ,ץוחלו ףגאה ןמ חתפה ךותב דמועהו ,
תימינפ [די] (הפש אי) (נ) םוקממ תלדה .ץוחלכ ,ץוחלו * תלדה יבוע לש (אנ) *
די ףיעס
נ"כהב ירוחא דמועש ימ בי םשמ וינפ םהל הארמו ,עברא בחר וניא וליפא ,תומוק המכ הובג וליפא ,ןולח םהיניבו (בנ) ,
הרשעל םהמע ףרטצמ . (גנ) :הגה ללכב ןניא תוילעו ןיגג [וט] ףרטצמ וניא םהילע דמועהו ,תיב .(ז"ח ג"נ י"ר)
ףיעס וט
.ןפרצמ אוה (דנ) ,חתפה ךות רובצ חילשו ,ץוחב ןתצקמו םינפב ןתצקמ םא
זט ףיעס
הלודגל האולימב הצרפנש הנטק רצח קיספמ היהש לתוכ ותוא לכ לפנו הלודגל הרוביח םוקמב הנטק הצרפנש ונייהד ,
,םהיניב םיספ לפנש הז לתוכ תיראשמ וראשנ הלודגבו (הושו רשי לתוכ טעמ 'יפ) כמו ןאכמ ,הנטקה ןמ תגלפומכ הלודגה ,ןא
הלש תיוז ןרקכ איה ירה אלא הלודגה ןמ תגלפומ הנטקה ןיאו . םא ,ךכיפל (הנ) ןיפרטצמ ,הנטקב דחאו הלודגב העשת
דחאו הנטקב העשת ויה םא לבא ,הלודגב בורהש ןויכ ,הלודגה ךותב איה וליאכ איה ירהו הלודגה רחא תררגנ הנטקהש
מחו וזב השמח וא ,הלודגב וזב הש גי , ןיפרטצמ ןיא .
זי ףיעס
רובצו הלודגב צ"ש היה םא לבא .םהירחא ררגנ אוהש ,ןתבוח ידי ןאיצומ ,הלודגב רובצו הנטקב רובצ חילש היה
הנטקב (ונ) , דיחיה רחא ררגנ בורה ןיאש ,ןתבוח ידי ןאיצומ וניא .
חי ףיעס
מ םניא (חנ) ,הרזעב םתצקו (זנ) [*וט] נ"כהבב הרשעה תצק םא .םיפרטצ
טי ףיעס
איהש ינפמ ,'י תוהובג תוציחמ הל שיו 'ד הבחרו 'י ההובג איהש יפ לע ףא ,ןיפרטצמ די ,נ"כהבב העשתו הביתב צ"ש (טנ) *
.גגה תרקתל תועיגמ תוציחמה ןיאשכ ילימ ינהד * בתכש ימ שיו .נ"כהב יבגל הלטב <ה>
כ ףיעס
וליפא ,השודקו שידק םירמואו 'א םוקמב הרשע ויה ימ (ס) םהמע וניאש (אס) תונעל לוכי (בס) * . ךירצש א"יו (גס) אלש
קיספמ אהי (דס) ףוניט [זי] (הס) וא וט םיבכוכ תדובע .

יב הנ ןמיס םייח חרוא א"רגה רוא
טי ףיעס
.'וכ יפ לע ףא אוה כ"הב שימשתו אוה 'א שימשת ןאכ לבא ןשימשתב ןיקלוחמ ןהש ל"נה ןיבוריעד איההד מ היארו ש"מ
ןויכ דועו ןאכ ה"הו םעל עימשהל ןישועש ךרדכ הלודג הבית אמתסמו אקספימ אל הבית 'וכ אטישפ 'ב ח"ל הטוסב
א"בשר ד"י ףיעס ל"נכו ז"מהב ןינעל ימלשוריב ש"מכ םיתב 'בב 'יפא ןיפרטצמ ןיאורש תויארה לכ תוחדל שי לבא םש :

הנ ןמיס הרורב הנשמ
(חמ) הרשעה לכ - דחא תיבב םהש ןויכ ולא תא ולא ןיאור ןניא םא וליפאו [םינורחא] הז רדחב םתצקמ םא לבא
צמ םניא רחא רדחב םתצקמו םהיניב חותפ חתפהש יפ לע ףא ןיפרט [ומ] הציחמכ אפוג חתפהו הצרפ םש ןיאד םושמ
םיתב ינש ל"הו הבושח [זמ] שיו ןיפרטצמ ןיא הז תא הז ןיאור ןיאו תויושר ינשב םהש לכ םהיניב תלד ןיאשכ וליפאו
[חמ] ןיאורב וליפא ןירימחמ :
(טמ) דחא - ] ףרטצמד א"י [טמ] הכוסב דחאו תיבב 'ט ויה .ןיקלוח שיו [נ ןיסרופש ןוליוה רחא דחאו דחא םוקמב 'ט שישכ
הציחמ יוהילד יכיה יכ ןידס ושריפו ת"ס וא ןיליפת אכיא יא לבא אמלעב תועינצל ושריפ םא אקודו ןיפרטצמ תועינצל
ופרטצמ אלו הרשע ףוריצל הציחמ ימנ יוה ותטמ שמשל [ח"רפ] יפרטצמ ינווג לכבד דדצמ ג"מפו :
(בנ) םהמע ףרטצמ - םהיניב הציחמ קספה שיד ףאד [אנ] ןמיסב ןמקל ראובמש המל המוד וינפ םהל הארמד ןויכ
תקספמה הציחמבו םישנ תרזעב םידמועה טושפ ז"פל כ"או ןיפרטצמד ולא תא ולא ןיאור ןתצקמ םאד ןומיז ןינעל ה"צק
ודעלב שי םאד ש"כו הרשעל םהמע ףרטצמ םשמ וינפ םהל הארמו ןולח שי כ"פעאו ז"יע רובצב הלפת בשחנ הרשע
ד"סב פ הפ םיחס ןינמל ףוריצ
www.swdaf.com 3
בוט רתוי [בנ] דריש נ"כהבל דריל ול אוה לקנב םא [גנ] וניא ונינינעד ןירבוסו ןידה רקיע לע ןיקלוחש םינורחאהמ שיד
ןומיזל ללכ המוד :
(זנ) הרזעב םתצקו - 'יפא ה"ה [טנ] הרזעב דיחיו נ"כהבב 'ט םא . יימ ט"יו ח"יו ז"י ףיעסד איההד ג"מפה בתכ יר
ןומיזד אימוד ןיפרטצמ שממ םיתב ינשב וליפא הז תא הז ןיאורבד הז תא הז ןיאור ןניאשב [ס] ה"צק 'יסב ןמקל שיו
לקהל שיש רשפא קחדה םוקמבו ןיאורב וליפא ןירימחמ :

הנ ןמיס הכלה רואיב
גי ףיעס
* ץוחלכ ץוחלו - ץוחל ירמגל םידמוע וליפא ףרטצהל ולכוי ולא תא ולא ןיאור םאו ןמקל רבחמה ליקהש המד אימוד
[ג"מפמ עמשמ ןכו ח"רפ] ד"י ףיעסב ולא תא ולא ןיאור ינהמד וז אלוקד םינפל וסנכיש הזב רימחהל בוט רתוי הלחתכלו
ךרדב קר הז םש בתכ אל אוהו ו"צ ןמיסב א"בשרה תבושתמ עבונ ה"צק ןמיסב ןמקל ז"מהב ןינעל ומכ ףוריצ ןינעל
רשפא :
טי ףיעס
* ביתב ץ"ש ןיפרטצמ 'וכו ה - הזל א"בשרה םשב י"בב אבוהש תויארה לכ תוחדל שיד בתכש א"רגה רואיבב ןייע מ"מו
םש דמועש שמשה ןינעל רובצב הלפת ןינעל לבא ףוריצ ןינעל קר הליחתכל רימחהל ןיא א"רגה תעד יפל וליפאש ל"נ
תיבה ןמ םינפלש רדחב וליפא הז ןינעל לקהל ז"בדרה תעד ה"אלבד לקהל שי :ש"יע ח"נ ק"סב ב"מב יתאבהש ומכו

הנ ןמיס רחשה תוכרב תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
זי ףיעס
[:ה"פ] םיחספב ןנירמאד אה רבועש ימד פ"ה םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפאד
םהמע תונעל ךירצ וכרבו השודק וא שידק םירמוא רובצהש עמושו נ"כהב לצא בוחרב םהיניב ףנוטמ רבד קספה ןיא םא
ןיא תומוקמ ינשמ הרשע ףרצל לבא דחא רדחב ונייהו דחא םוקמב הרשע שישכ לכה והז םנמא םיבכוכ תדובע וא
ןיפרטצמ שי םלועל אה כ"לאד דחא םוקמב ןיצבוקמש אלא ךייש אל הזו אירש אתניכש הרשע יב לכא אהד ןכ רמול חרכהבו
תומוקמ ינש יל המו ריעב הרשע תומוקמ הרשע וא ךירצ ץ"שה םגו דחא רדחב תויהל םלוכ םיכירצ הרשעה ףוריצד אלא
דחא רדחב םהמע תויהל :ד"סב ראבתיש יפכ םיניד יטרפ הזב שיו
כ ףיעס
םהל הארמו עברא בחר וניא וליפא תומוק המכ הובג וליפא ןולח םהיניבו נ"כהב ירוחא דמועש ימ ד"י ףיעסב י"בה וניבר בתכו
שמ וינפ ףוגה לככ יוה הז ןינעב םינפה תייארד ל"סו ש"ע ןואג םשב לודגה ורפסב איבה ןכ ל"כע הרשעל םהמע ףרטצמ םו
שיו וינפ רוע ןרק יכ [טכ ,דל תומש] ביתכדכ םינפה לע איה הניכשה תארשה רקיעו אירש אתניכש הרשע יב לכד ןויכד רשפאו
מ תיבב םידמועהל תופרטצמ ןניא תוילעד ג"עאד בתכש ימ ןפואב תואסנולכב אלא תורומג תוציחמב םניא תוילעה םא מ"
ת"שו ב"יקס ר"אע] הזב ןימגמגמ שיו הז םע הז ןיפרטצמ הטמל דריל םהילע השקו הלעמלש ןתוא הטמלש ולא ןיאורש
ריתהלו ךומסל שי קחדה תעשב ילואו [ו"טקס ףא נ"כהבב םידמועה םע ופרטצי אל םישנ תרזעב םידמועה יאדו הז והימ
ש ימד אלו תויושר יתש ןייווה ןה תורומג תוציחמש ןויכ ולא לש םהינפ ולא םיאורו נ"כהבהל םישנ תרזעמ תונולח שי
ולאכ היל ןניבשח ןכלו בוחרב וא רצחב אלא ע"פב תיבב דמוע וניא םתהד םינפ תייארב ףרטצמד נ"כהב ירוחא דמועל
ע"פב תיבב דמועב אל לבא נ"כהבב דמוע ] דמועהב םגו ד"עלנכ ןכד רתוי אלו דחא אלא ףרטצמ וניא נ"כהב ירוחא
ולא םינידב ד"עלנ ןכ הלע ףיסול אלד ובהו ע"שה ןושל עמשמ :[
גכ ףיעס
םיכירצ נ"כהבבו םירדח ינשמ ןינמל ןיפרטצמ ןיא ךכיפל ללכ ז"לז ןיפרטצמ ןיא הלודגהל האולימב הצרפנ אל הנטקה םא לבא
הרזעב דמוע דחא םאו נ"כהבב תויהל םלוכ ןיא נ"כהבהל רדחהמ חתפ שיש ףא נ"כהב לצאש רדחב וא הסינכה תיבב ונייהו
ןיפרטצמ תונעל םירחא תומוקמב םידמועה םילוכי דחא םוקמב ןינמ שישכ לבא ףוריצ ןינעל אוה הז לכד ראבתנ רבכו
רובצב םיללפתמכ םיבשחנ םהמע ןיללפתמ םאו וכרבו השודקו שידקו ןמא :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->