P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 19, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל

www.swdaf.com 1
ובר אביקע 'ר

א קרפ ןירדהנס תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת
מס איה הכימס אל השלשב תוכימסה ינת .אתוכימס הייונמל יירק ןמת .תוכי הנממ דחאו דחא לכ היה הנושארב אב ר"א
תא הביקע יברו הביקע יבר תא עשוהי יברו עשוהי יבר תאו רזעיל יבר תא הנימ ייכז ןב ןנחוי יבר ןוגכ וידימלת תא
ר " מ ר בשי רמא .ש"ר תאו ' ר ול רמא ןועמש 'ר ינפ ומכרכתנ הליחת ריאמ ' ךייד הביקע .ךחוכ ןיריכמ ךארובו ינאש

ב דומע בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
ותודליב השא םדא אשנ :רמוא עשוהי יבר ,אינתד - ותודליב םינב ול ויה ,ותונקזב השא אשי - ל ויהי ותונקזב םינב ו ,
דחאכ םהינש םאו הז וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב +א"י תלהק+ :'אנש
;םיבוט ותודליב הרות דמל :רמוא ע"ר - ותודליב םידימלת ול ויה ,ותונקזב הרות דומלי - ותונקזב םידימלת ול ויהי ,
.'וגו ךערז תא ערז רקבב :'אנש :ורמא ןלוכו ,סרפיטנא דע תבגמ ,אביקע יברל ול ויה םידימלת םיגוז ףלא רשע םינש
םהל האנשו ,םורדבש וניתובר לצא ע"ר אבש דע ,םמש םלועה היהו ,הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ דחא קרפב ותמ
העש התוא הרות ודימעה םה םהו ,עומש ןב רזעלא יברו ןועמש יברו יסוי 'רו הדוהי 'רו מ"ר כ :אנת . חספמ ותמ םלו
.הרכסא :ןמחנ ר"א ?איה יאמ .הער התימ ותמ םלוכ :ןיבא רב אייח 'ר אמיתיאו ,אבא רב אמח בר רמא .תרצע דעו

ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת י ג : - .די
הדוהי יברו ,בוטל שיאה ותוא רוכז ,םרב :בר רמא הדוהי בר רמא אה ןב אבב ומש יניד וחכתשנ אוה אלמליאש ,
.לארשימ תוסנק - יסורגנ ?וחכתשנ !והנ - :אלא לע דמש העשרה תוכלמ הרזג תחא םעפש .לארשימ תוסנק יניד ולטב
ךמוסה לכש ,לארשי - ךמסנה לכו ,גרהי - הב ןיכמוסש ריעו ,גרהי - ןהב ןיכמוסש ןימוחתו ,ברחית - .ורקעי השע המ
?אבב ןב הדוהי ןיב ול בשיו ךלה .םערפשל אשוא ןיב ,תבש ימוחת ינש ןיבו ,תולודג תורייע יתש ןיבו ,םילודג םירה ינש
עומש ןב רזעלא יברו ,יסוי יברו ,ןועמש יברו ,הדוהי יברו ,ריאמ יבר :ןה ולאו ,םינקז השמח םש ךמסו איוא בר .
ר :ול ורמא !וצור ,יינב :ןהל רמא ןהב םהיביוא וריכהש ןויכ .הימחנ יבר ףא :ףיסומ ?ךילע אהת המ ,יב - ינירה :ןהל רמא
.הרבככ והואשעו ,לזרב לש תואיבנול תואמ שלש וב וצענש דע םשמ וזז אל :ורמא .םיכפוה הל ןיאש ןבאכ םהינפל לטומ -
והל בישח אלד יאהו ,הידהב ווה ינירחא אבב ןב הדוהי יבר - .אבב ןב הדוהי יברד ודובכ םושמ - הדוהי יבר ריאמ יברו
מס אבב ןב אביקע יבר וכמס אל ריאמ יבר רמואה לכ :ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא אהו ?היכ - אלא וניא
!העוט - אבב ןב הדוהי יבר היכמס ,ולביק אלו אביקע יבר היכמס - ולביקו .

דומלת ילבב ףד ןירדהנס תכסמ א דומע ופ
ויחאמ :רמוא ןועמש יבר ,הנוש ינא :היל רמא .תשש ברד הימק אנת ינת - ?בייח תרמא תאו ,ויחא תושרמ ונאיצויש דע
.רוטפ ינת - !ןנבר אה ,ןועמש יבר אה אמליד ?אישוק יאמ - ,ךתעד אקלס אל ,ריאמ יבר ןיתינתמ םתס :ןנחוי יבר רמאד
בר אתפסות םתס אביקע יברד אבילא והלוכו ,ןועמש יבר ירפס םתס ,הדוהי יבר ארפס םתס ,הימחנ י .

א דומע ופ ףד ןירדהנס תכסמ י"שר
אביקע 'רד אבילא - םורמא אביקע 'רמ ודמלש הממ .

חא תשרפ (אנליו) הבר ארקיו אכ השרפ תומ יר
ח הוה י"בשר הנש ג"י םש והש קרב ינבב ע"ר לצא הרות דומלל וכלה יאחוי ןב ןועמש 'רו יאניכח ןב איננח יבר
היתיב וגב המ עדיו חלש הוה אל ח"ר היתיב וגב המ עדיו חלשמ האישהו אב הרגב ךתב ול הרמאו ותשא ול החלש
מ לכ ל"או =שדוקה חורב= ק"הרב ע"ר הפצ כ"פעאו לזאו אתושר בסנ םק רמוא והמ עדי האישיו ךלי תרגוב תב ול שיש י
ןירמא אתוילטד ןוהלק עמש ישנד ןוהתוילמ לע היל בתיו לזא דבע המ ירוחא 'יוזל אינפד תחכשאו היתיב וגב לייעל יעב
ךיל קילסו ךיתלוק יולמ אנינח תב סה אל םואתפ הירחא סנכנ ותיב ךותל הסנכנש דע הירחא ךלה השע המ הקיפ
העש התואב יל הניתמהש הנש ג"י רחאל הרכש וז וז הינע ע"שבר וינפל רמא התמשנ תאציש דע ותוארל ותשא
הפוגל השפנ הרזח , המאב זחואה ןבהוא יניא ינא ףא ןאנוש אוה ךורב שודקה םירבד 'ד יאחוי ןב ןועמש יבר רמא
יסהרפב ותשא ןיבל וניבש םירבד רמואהו םורע ותטמ שמשמהו ןיתשמו םואתפ ותיבל סנכנהו א ךותל רמול ךירצ ןיאו
הוה דכ ןנחוי 'ר ול הנתו ךדבע ררחש הרגב ךתב םואתפ תיבל סונכת לאו םואתפ ריעל סנכת לא רמא בר וריבח לש ותיב
.ולוק עמשנו םוש לע עבעבמ הוה אנינח יברד הימלש לאשמל קילס

ביק ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת . - ביק :
ןב ןועמש יבר תא אביקע יבר הוצ םירבד השמח ןירוסאה תיבב שובח היהשכ יחוי . :רמא .הרות ינדמל ,יבר :ול רמא
ינדמלמ התא ןיא םא :ול רמא .ךדמלמ יניא - תוכלמל ךרסומו אבא יחויל רמוא ינא . לגעהש הממ רתוי ,ינב :ול רמא
הנכסב לגע אלהו ?הנכסב ימו :ול רמא .קינהל הצור הרפ קניל הצור . קנחיל תשקב םא :ול רמא - אב הלתיה ןלי
ךנב תא דמלמ התאשכו ,לודג - הגומ רפסב והדמל ןויכ אתשבש ,אתדחב :אישרשמ בר אמיתיאו אבר רמא ?איה יאמ .
לעד - .לע ךריבח הב לשיבש הרידקב לשבת אל והינ יאמ . - השורג אשנש שורג :רמ רמאד .הלעב ייחב השורג - עברא
יפל ,הנמלאב וליפא :אמיא תיעב יאו .הטמב תועד .תווש תועבצא לכ ןיאש לודג ףוגו הוצמ - רכש אלו תוריפ לכוא .
רוהט ףוגו הוצמ - םינב ולו השא אשונ .
ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 2
דמעמ לש דחוימה ה דומיל הרות

אמ קרפ א אחסונ ןתנ יברד תובא תכסמ תונטק תותכסמ
הנוהכ רתכו .הרות רתכ .ןה ולא םה םירתכ 'ג רמוא ןועמש יבר ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו .תוכלמ רתכו . רתכ .
םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו רמאנש הנוהכ רתכ ול ןינתונ ןיא םלועבש בהזו ףסכ ןתונ וליפא דציכ הנוהכ
םהל אישנ ידבע דודו רמאנש תוכלמ רתכ ול ןינתונ ןיא םלועבש בהזו ףסכ לכ ןתונ וליפא תוכלמ רתכ .(ג"י ה"כ רבדמב)
.(ה"כ ז"ל לאקזחי) םלועל אמצ לכ יוה רמאנש לוטיו אבי לוטיל הצורה לכ הרות לש הלמע .ןכ וניא הרות רתכ לבא
םימל וכל :('א ה"נ היעשי)

םדא אצמו םילוחה תא רקבמ היהש יאחוי ןב ןועמש יברב השעמ .הלטב ירבדב קסעתת לאו הרות ירבדב למע יוה
רמואו םיעמ ילוחב לטומו חופתש דחא לע םימחר שקבתש ךל היה הקיר ול רמא .אוה ךורב שודקה ינפל ןיפודיג
ךורב שודקה ךל השע הפי [ול] רמא .ךילע ונחיניו ינממ ונקלסי אוה ךורב שודקה ול רמא .ןיפודיג רמוא התאו ךמצע
םילטב םירבדב קסעתמ תייהו הרות ירבד תחנהש אוה :

ב דומע הל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
!'וגו ךנגד תפסאו +א"י םירבד+ :ביתכו ,'וגו ותעב ינגד יתחקלו +'ב עשוה+ ביתכ :ימר אפפ רב אנינח יבר - ןאכ :אישק אל
וקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב .םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזב ןאכ ,ם ,ךנגד תפסאו :ןנבר ונת - דומלת המ
רמול - ךנגד תפסאו :רמול דומלת ?ןבתככ םירבד לוכי ,ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל +'א עשוהי+ :רמאנש יפל -
ב שרוח םדא רשפא :רמוא יחוי ןב ןועמש יבר ;לאעמשי יבר ירבד ,ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה ערוזו ,השירח תעש
ןמזב :אלא ?הילע אהת המ הרות ,חורה תעשב הרוזו ,השיד תעשב שדו ,הריצק תעשב רצוקו ,העירז תעשב
םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש - םירחא ידי לע תישענ ןתכאלמ .'וגו םכנאצ וערו םירז ודמעו +א"ס והיעשי+ :רמאנש ,
םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ןמזבו - ןתכאלמ ןמצע ידי לע תישענ ;ךנגד תפסאו +א"י םירבד+ :רמאנש , אלו
ןדי לע תישענ םירחא תכאלמש אלא ,דוע .'וגו ךביוא תא תדבעו +ח"כ םירבד+ :רמאנש , יברכ ושע הברה :ייבא רמא
לאעמשי - יחוי ןב ןועמש יברכ ,ןדיב התלעו - ןדיב התלע אלו סינ ימויב ,וכיינימ אתוטמב :ןנברל אבר והל רמא . ימויבו ן
.אתש אלוכ וכיינוזמב ודרטת אלד יכיה יכ ,יאמק וזחתת אל ירשת יבר םושמ ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
ןתכאלמו עבק ןתרות ושע םינושארה תורוד ,םינורחאה תורוד םינושארה תורודכ אלש הארו אב :יאעלא יברב הדוהי
יארע - מ ושעש םינורחאה תורוד ,ןדיב המייקתנ וזו וז יארע ןתרותו עבק ןתכאל - ןדיב המייקתנ אל וזו וז .

א דומע אי ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
ןיא אשיר היל אנת אה .עמש תאירקל ןיקיספמ ,ןיקיספמ ןיא וליחתה םאו !ןיקיספמ - .הרות ירבדל ןאתא אפיס :אינתד
הרותב ןיקסוע ויהש םירבח - יבר ןוגכ אלא ונש אל :ןנחוי יבר רמא .הלפתל ןיקיספמ ןיאו ,עמש תאירקל ןיקיספמ
ונא ןוגכ לבא .ןתונמוא ןתרותש ,ויריבחו יחוי ןב ןועמש - הלפתלו עמש תאירקל ןיקיספמ ןיקיספמ ןיאש םשכ :אינתהו .
ךכ הלפתל !עמש תאירקל ןיקיספמ ןיא - איהה ינת יכ - ,אינורגהד יבס ונת ןכו ,הבהא רב אדא בר רמאד .הנש רוביעב
.הלפתל אלו עמש תאירקל אל ןיקיספמ ונייה אל הנביב הנשה רוביעב ןיקסוע ונייהשכ :קודצ רב רזעלא יבר רמא

תבש תכסמ (אנליו) ימלשורי דומלת א קרפ
ןיקיספמ ונא ןיא עמש תירקל 'יפא הרות דומלתב ןיקוסעש ונא ןוגכ יחוי ןב ש"ר םשב רמא ןנחוי 'ר . הרמא ןנחוי יבר
ןיקיספמ ונא הלפתל 'יפא הרות דומלתב ןיקוסע ונא ןיאש ונא ןוגכ הימרג לע .היתעדכ ןידו היתעדכ ןיד . ןנחוי יבר
לכ ןיללפתמ יאולה רמא ןנחוי 'רד היתעדכ יחוי ןב ןועמש 'רד היתעדכ יחוי ןב ש"ר .תדספמ הלפת ןיאש המל .םויה
ירבתיאד אנמחר ימוק עבתמ אניוה לארשיל אתירוא תביהתיאד אתעשב יניסד ארוט לע םיאק אניוה וליא רמא
ייכרוצ לכ הב דבעתיד דחו אתירואב יעל יוהיד דח .ןימופ ןירת אשנ רב ןידהל ע תיל אוה דח ןיא המ רמו רזחו . אמל
'רכ ןנחוי יברד אייתא הימרי 'ר ימוק הסוי ר"א .המכו המכ תחא לע יירת ןווה וליא .היליד אירוטליד ןמ היב םיאק לוכי
.הביקע ןב היננח הביקע ןב איננח 'ר .הלפתל ןיקיספמ ןיאו עמש תירקל ןיקיספמ תוזוזמו ןיליפת םירפס יבתוכ ינתד
ןיקיספמ ךכ עמש תירקל ןיקיספמש םשכ רמוא ןב ןועמש 'ר ידומ אלו .הרות לש היתוצמ לכ ראשלו ןיליפתלו הלפתל
חונ תושעל אלש דמלה אל תושעל דמלה יחוי ןב ןועמש יברל היל תילו .בלול תושעלו הכוס תושעל ןיקיספמש יחוי
.םלועל אצי אלו וינפ לע ותיילוש הכפהנ וליא ול חונ תושעל אלש דמולה ןנחוי יבר רמא .ארבנ אל וליא ול 'רד הימעט
ןוניש ינפמ ןוניש ןילטבמ ןיאו ןוניש הזו ןוניש הז יחוי ןב ןועמש אוהש םדאכ דיספה אל ךליאו ןכימ ארוקה ןנינת אהו .
.הרות ירבדמ רתוי איה הביבח התנועב אה .הרותב ארוק הרות ירבדב דידח היהש ידי לע יחוי ןב ןועמש יבר ןדוי ר"א
ירבדמ רתוי וילע הביבח הניא ךכיפל הרות התנועב אה .הרותב ארוק אוהש םדאכ אלא ןנינת אל ירמ אב יבר רמא .
.איה הנשמכ ארקמ ידבע ןנברו .הדמ הניאש הדמ ארקמב קסועה רמא יחוי ןב ןועמש 'רד היתעדכ יחוי ןב ןועמש יבר
הנשמכ :

א דומע אי ףד תבש תכסמ תופסות
ןב ןועמש יבר ןוגכ וירבחו יחוי - ןמקל רמאד אהו (:גל ףד) יטמ הוה יכ ] (הלפת ןמז) ייולצ ןדיע [ ילצמו יסכמו שיבל
ש"ק ונייה ילצמ אוהה .
ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 3

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ילימ ינהו ,אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדסח בר אהד - רקל הלפתל לבא ,עמש תאי - רדהמ ?המכ דעו .
ילימ ינהו .הסרפ דע - הירוחאל לבא ,הימקל - [הנימו] ;רזוח וניא לימ וליפא - ליממ תוחפ אה ,רזוח וניאד אוה לימ - .רזוח

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ י"שר
עמש תאירקל - בא ,ןמזה רובעי ןפ ,עובק הנמזש ,עמש תאירקד אנדיעב אוה הנמז םויה לכד הלפתל ל - ךירצ
אימא רדהמל .

א דומע וט ףד תוכרב תכסמ תופסות
ש"ק ןדיעב אימא רדהמד ןאמא - אל הלפתל לבא ש"קל ילימ ינה יסרגד םירפס שיו ףד םיחספ) ל"בשר רמאקד
ןילימ 'ד הלפתלו לבגל (.ומ מנ אתולצ ןינעל ןידה אוהד היל ןניסרג אלד הארנו יאמד הלפת ןמז רובעי אלש םעטמ י
הלפתמ ש"ק אנש פ ןמקל שי םגו ' ) ותמש ימ אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טיילד אדסח ברדכ אתוליטנל הולטב (.בכ
.ןינמב םש ללפתהל י"שר שריפ ןילימ 'ד הלפתלו רמאד ל"בשרד איההו רתומ ןינע לכבד עמשמ ש"ק םש ריכזה אלדמו

ב דומע טצ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
מלנ יסוי 'ר לש וירבדמ :ימא ר"א עשוהי+ תוצמ םייק ,תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ אלא םדא הנש אל וליפא ,דו
ךיפמ הזה הרותה רפס (תא) שומי אל +'א עמש תירק אלא םדא ארק אל 'יפא :יחוי ןב ש"ר םושמ ןנחוי יבר רמא .
תיברעו תירחש - ץראה ימע ינפב ורמואל רוסא הז רבדו ,שומי אל םייק ורמואל הוצמ :רמא אברו . .ץראה ימע ינפב

ב דומע טצ ףד תוחנמ תכסמ רגיא אביקע יבר
ר"א .י"בשר םושמ ןנחוי קדצוהי ןב ש"ר םושמ 'יא 'א ק"ס ו"מר ןמיס ד"וי ך"שב .

שגדה ת ו לע ה נווכ ה

ט אמע ארקד
א דומע וטק ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
הרישע איהש ןיב היינע איהש ןיב ,הנמלא :ןנבר ונת - תוא ןינכשממ ןיא :רמוא ןועמש יבר .הדוהי יבר ירבד ,ה
הרישע - היינע ,התוא ןינכשממ - .היתונכשב ער םש האישמ התאו הל ריזחהל בייח התאש ,התוא ןינכשממ ןיא
שירד אל הדוהי יברד ארמימל אמעט ארקד ?ארקד אמעט שירד ןועמש יברו , אלו :אינתד ,והל ןניעמש אכפיא אהו
:רמוא הדוהי יבר ,םישנ ול הברי הריסמ איהו תחא וליפא :רמוא ןועמש יבר .ובל תא תוריסמ והי אלש דבלבו ,אוה הברמ
םישנ ול הברי אלו +ז"י םירבד+ רמול דומלת המ ןכ םא ,הנאשי אל הז ירה ובל תא - !ליגיבאכ וליפא - הדוהי יבר םלועל
ארקד אמעט שירד אל יאמ ,רוסי אלו םישנ ול הברי אלו ,ארק שרפמד אכה ינאשו , םישנ ול הברי אל אמעט - אלד םושמ
.רוסי - ארקד אמעט ןנישרד אמלעב ידכמ :ןועמש יברו - יאמ :אנעדי אנאו ,רוסי אל ןניעב אלו הברי אל אנמחר בותכל
הברי אל אמעט - ובל תא הריסמו תחא וליפא ?יל המל אנמחר בתכד רוסי אל ,רוסי אלד םושמ - .הנאשי אל הז ירה

ד רב ןיוכתמ וניאש
דומלת ומ ףד תבש תכסמ ילבב : - .זמ
התבכ ,הלטלטל רתומ התבכ ןועמש יבר רמא ימ :ףסוי ברל ייבא היל ימר - התבכ אל ,ןיא - אמעט יאמ .אל - אמליד
,התבכ הל טיקנד ידהב ררוג :רמוא ןועמש יבר ,אינתד ;רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד :רמאד ןועמש יברל היל ןניעמש אה
דבלבו ,לספסו הטמ אסכ םדא !ץירח תושעל ןיוכתי אלש - אתיירואד ארוסיא אכיא ןיוכימ יכד אכיה לכ - ןיוכימ אל יכ
ןנברד ארוסיא אכיא ןיוכימ יכד אכיה לכ ,ןנברדמ ןועמש יבר רזג - :אבר ביתמ .הליחתכל ןועמש יבר ירש ןיוכימ אל יכ
פמ םימשגבו ,המחה ינפמ המחב ןיוכתי אלש דבלבו ,ןכרדכ ןירכומ תוסכ ירכומ לקמב ןילישפמ ןיעונצהו ,םימשגה ינ
ןהירוחאל ןיוכימ יכד ,אכה אהו . - ןיוכימ אל יכ ,אכיא אתיירואד ארוסיא - !הליחתכל ןועמש יבר ירש - :אבר רמא אלא חנה
הליתפו ןמש רנל - .רוסאה רבדל סיסב השענד ליאוה

ת א דומע גכ ףד הציב תכסמ ילבב דומל
דורק ?ףוצרק והזיאו דורק והזיא :ןנבר ונת .בוט םויב המהבה תא ןידרקמו - ףוצרק ,הרובח ןישועו םינטק - ןיאו ,םילודג
.הרובח ןישוע רבד :רבס הדוהי יבר :רבדב תוקולחמ שלשו וניאש ןיוכתמ - רוסא דורק ,והימ . - ,הרובח ןישועו םינטק
ףוצרק - .דורק וטא ףוצרק ןנירזג אלו ,הרובח ןישוע ןיאו ,םילודג רוסא ןיוכתמ וניאש רבד הדוהי יברכ ימנ ירבס ןנברו ,
.דורק וטא ףוצרק ןנירזגו רתומ ןיוכתמ וניאש רבד :רמאד ,ןועמש יברכ הל רבס הירזע ןב רזעלא יברו ןיבו דורק ןיבו ,
מאו ,לאומש רמא ןמחנ בר רמא אבר רמא .ירש ףוצרק רזעלא יבר ירהש ,ןועמש יברכ הכלה :הידוחל ןמחנ בר רמא הל יר
!ול םידומ םימכח ירהש ,הדוהי יברכ הכלה רמ אמילו :ןמחנ ברל אבר היל רמא .ול הדומ הירזע ןב - יברכ אנא :היל רמא
.ול הדומ הירזע ןב רזעלא יבר ירהש :דועו יל אריבס ןועמש

ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 4

הכ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת : - .וכ
הרוסא :רמא אברו ,תרתומ :רמא ייבא .וחרכ לעב םדאל ול האבה האנה ,רמתיא רשפא אל ,ןיוכימ אקו רשפא .
ןיוכימקו - ןיוכימ אלו רשפא אל .רוסאד יגילפ אל אמלע ילוכ - .ירשד יגילפ אל אמלע ילוכ יגילפ יכ - לו רשפאד ןיוכימ א .
ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ,הדוהי יברד אבילאו - רוסא - יגילפ יכ .רוסאד יגילפ אל אמלע ילוכ - ,ןועמש יברד אבילא
ייבא .רתומ ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד - ןועמש יבר רמא אק אל ןאכ דע :רמא אברו ,ןועמש יברכ - אלד אכיה אלא
רשפאד אכיה לבא ,רשפא - אל . רשפא :ירמאד אכיא ןיוכימ אלו - ןועמש יברו הדוהי יברד והייתגולפ ונייה אל .
ןיוכימ אק אלו רשפא - ,ירשד יגילפ אל אמלע ילוכ יגילפ יכ - ןיוכימ אקו רשפא אלד . רתב ליזאד ןועמש יברד אבילאו
הנווכ - יגילפ יכ .רוסאד יגילפ אל אמלע ילוכ - ןיאש אנש אלו ןיוכתמ אנש אל :רמאד ,הדוהי יברד אבילא ןיוכתמ -
,הדוהי יברכ ייבא .רוסא רשפא ןיוכתמכ ןיוכתמ ןיאש הדוהי יבר רמאק אל ןאכ דע :ךל רמא אברו - ,ארמוחל אלא
אלוקל ןיוכתמ ןיאשכ ןיוכתמ לבא - אל .

מ הכאל הפוגל הכירצ הניאש
ע גצ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת ב דומ
.הנשמ איצומה ילכב רועישכמ תוחפ ןילכוא - הטמב יחה תא .ול הלפט ילכהש ,ילכה לע ףא רוטפ - ,הטמה לע ףא רוטפ
.ול הלפט הטמהש הטמב תמה תא - ץרשה ןמ השדעכו ,הלבנה ןמ תיזכו ,תמה ןמ תיזכ ןכו .בייח - בייח . יברו ןועמש
רטופ .

ומע גצ ףד תבש תכסמ י"שר ב ד
רטופ ןועמש 'רו - ,םלש תמב וליפא הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוהד , הכירצ הניאש הכאלמ לכו ) הפוגל ( אלא
וילעמ הקלסל - תבשחמ תכאלמ ואל ךכלה ,הל ךירצ היה אלו ,ול האב אל ונוצרבד ,הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ יוה
ןועמש 'רל איה .

ףד תבש תכסמ ילבב דומלת דצ . - דצ :
הטמב תמה תא - .'וכו תמה ןמ תיזכ ןכו ,בייח ןב ןועמש יבר רמא ףסוי בר רמאו ,ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
ןועמש יבר היה רטופ :שיקל ו ,וב רופחל רמב ןועמש יבר הדומו :אבר רמא .ורבוקל תמה תא איצומב ףא הרות רפס
בייחד ,וב תורקל איה הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ ימנ אה יאד !אטישפ . - יכיה ןועמש יברל הפוגל הכירצש הכאלמ אלא
?הל תחכשמ - וב תורקלו היגהל הרות רפס ,רופחלו סט ול תושעל רמ ןוגכ ,הפוגלו ופוגל אכיאד דע :אמיתד והמ -
ןל עמשמ אק .

תבש תכסמ תופסות א דומע דצ ףד
ר יב רטופ ןועמש - ויהש ןיעכ ךרוצ ותואל ךירצ ןיאו הכאלמ השועשכ ירק הפוגל הכירצ הניאש הכאלמד י"רל הארנ
ףוג אוה ןכשמב וליבשב תישענ הכאלמ התיהש ךרוצה יכ רחא ןינעל אלא ןכשמב הל ןיכירצ (רוסיא) הכאלמה
ושרושו

מ צ תוו צ הנווכ תוכיר
ילגא לט - המדקה
.. . המשל אלש תווצמו הרותב םדא קוסעי םלועל :בר רמא הדוהי בר רמא"ש המו ,בשייל שי "... תעדל איעבימ אל
רואה - עורז ,"ןיד תיב והואר" קרפ ד בר רמא הדוהי ברד רמא ב ) א אל ןילוח ( " : ,התיבל תרתומ הלבטו הסנאנש הדנ
הנווכ תוכירצ ןיא תווצמ רבוס ," היתטישל בר רמא הדוהי ברד ריפש יתאד . תוכירצ תווצמ קספש ,ם"במרהל םג ךא
הנווכ ) קספש ףא , ח א תואווקמ תוכלה ם"במר ,התיבל הרוהט הלבטו הסנאנש הדינד ,( אלד היל אריבסד הנימ עמש
אהב אה יולת .הנווכ תוכירצ ןיא תווצמ היל אריבס ברד ןילוחד אהמ היאר ןיאו ,רישכמ איהש הליבט ינאשו ,
ירצ ןיא תווצמ רבוס ברד חיכוהל שי ,םוקמ לכמ רמאק ,ןועמש יבר ריתמד ,ןיוכתמ ןיאש רבדב ,הנהד ,הנווכ תוכ
ס"שה ) :הכ םיחספ ,( הנווכ רתב ליזא ןועמש יברד . אלד םעטה ,רוסא ןיוכתמ ןיאש רבד רמאד ,הדוהי 'רד ללכמו
השעמה רתב קר ,הנווכה רתב ליזא . ,הנווכ תוכירצ ןיא תווצמ רובסי הדוהי יבר :תווצמ יבגל ןידה אוהד ,אליממו
נהנ ןיינעב הריבעל הוצמ ומידש ומכ רוסא ןווכתמ וניאש רבדד ,היל הריבס הדוהי יברכ בר ,הנהו .ה ס"שבכ , תבש
.בכ , :אמ תבש .םש ונייע ,
השעמהל ללכ ןיוכתמ ןיאד ,קסעתמב דבל ,הנווכ תוכירצ ןיא תווצמ ,הידידל ,אליממו ; ,הוצמ אוה הז רבדש עדישכו
אצי ,הוצמל ןיוכתמ ןיאש ףא .
."המשל אלש תווצמבו ...קוסעי םלועל" רמאק ריפש ,ןכ לעו היה אל ,"הנווכ תוכירצ תווצמ" ם"במרה קספד המל לבא
ל אלש הרותב אלא איבהל לוכי המש .ןיוכתמ בושח ל"נכ הנהנד םושמו ,
ב ןייעו .הרותב םישודיח שדחמב הז םעט לדגי דוע ,הנהנד םושמ ,הנווכ ילב ףא הרותב םעטה ונראיבש המבו תנווכ
הוקמה .ל"ז ידאלמ ברהל


ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 5
ב תווצמ תורחא
א השרפ יתוקוחב ארפס
,היירב לכמ םיאירי אל ,דירחמ ןיאו םתבכשו ב קרפ 'ר ,םלועה ןמ םריבעמ רמוא הדוהי 'ר ,ץראה ןמ הער היח יתבשהו
וקוזי אלש ןתיבשמ רמוא ןועמש , ןיאו םיקיזמ שיש ןמזב וא ,םיקיזמ ןיאש ןמזב םוקמ לש וחבש אוה יתמיא ש"רא
םיקיזמ ןיאו םיקיזמ שיש ןמזב רומא ,םיקיזמ םלועה ןמ םיקיזמ תיבשמל ,תבשה םויל ריש רומזמ רמוא אוה ןכו ,
(ב) .וקיזי אלש ןתיבשמ םב גהונ ןטק רענו וידחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו רמוא אוה ןכו ,
,הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רוח לע קנוי עשעשו ,ןבת לכאי רקבכ היראו םהידלי וצברי וידחי הניערת בודו הרפו
ודי תא טישוהל דיתע לארשימ קוניתש דמלמ די לומג רמוא אוה ןכו ,ויפ ךותמ הרמ איצומו ינועפצ לש וניע לגלג ךותל ו
.תוירבה תא תגרוהה היח וז ,הדה ..

תנפצ חנעפ יתוקוחב תשרפ ארקיו רפס לע ) וש םגו " נ ןמיס חנעפ תנפצ ת (
ו . יתבשהו היח הער ןמ ץראה . ש ם , קרפ ב , א : ר ׳ הדוהי רמוא , עמ ב רי ם ןמ לועה ם . ר ׳ ןועמש רמוא , ןתיבשמ אלש
וקיזי . ה נ ה כ״ותב תשרפ קוחב יתו לע ארק יתבשהוד היח ׳וכ איבמ םש אתגולפ ׳רד הדוהי ש״רו םא התבשהה ל״ר תומכ
םירבדה , ל״סו ׳רל הדוהי ליזאו ותטישל בי ןיאד רועיב ץמח אלא הפירש , ל״ר ד ךירצ אלש אהת תומכ , ראובמכו
׳שוריב ב״פ פד ס םיח גי התבשה אהיש אלב הארי כ ו ׳ , לבא ש״ר ס ל״ התבשהד יוה כ״ג ב לוטי כיא תו רבדה * .

וכ קרפ ארקיו המכח ךשמ
ו) ( ץראה ןמ הער היח יתבשהו . םינהכ תרותב (א אקסיפ ב קרפ) הי 'ר 'ר .םלועה ןמ םריבעמ יננה :רמוא הדו
וקיזי אלש ןתיבשמ :רמוא ןועמש םיקיזמ שיש ןמזב וא ,םיקיזמ ןיאש) ןמזב ,םוקמ לש וחבש אוה יתמיא ,ןועמש ר"א .
.(םיקיזמ ןיאו םיקיזמ שיש ןמזב רומא ,םיקיזמ ןיאו לאעמשי 'רכ רבס הדוהי 'רו ,הימעטל יאק ש"רד ,ןבומ ןינעה ןנתד .
ירפסב - מו ב ,הל תוכרבב הל יתיי - ןנבר ונת רמאנש יפל) ?רמול דומלת המ ,(די ,אי םירבד) "ךנגד תפסאו" : - ,א עשוהי
ח - "ךנגד תפסאו" רמול דומלת (?םבתככ םירבד לוכי ,"ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל" - ,ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה
:רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר .לאעמשי 'ר ירבד שרוח םדא רשפא) תעשב רצוקו ,העירז תעשב ערוזו ,השירח תעשב
(?הילע אהת המ הרות ,חור תעשב הרוזו ,השיד תעשב שדו ,הריצק ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב אלא
םירחא ידי לע תישענ םתכאלמ רמאנש ,םמצע ידי לע תישענ םתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשי ןיאש ןמזבו ...
ות והמתו ."ךנגד תפסאו" ,"םכדאמ לכב" אביתכ אל ךא !אביתכ "ועמשת עומש םא היהו" אהד (ןמזב ןאכ ה"ד םש) תופס
.תודגא ישודיחה בתכ ןכו ןיקיזמל םוקמ שי זא ,הרותה לא דימת קובד וניאו ,ץרא ךרד גהנמ גהונ םדא םא הנהו
ד היהיש ירשפא יתלבש תמחמש ,השק אל ול ערו קידצש .הרומב וניבר רמאמכו ,וב וטלשיש ילב תוקולאל קוב
,ותטישל ןועמש 'ר לבא ."םלועה ןמ ריבעמ" רמא ןכל .םיער םירקמל לולע ,ותוקיבד קספנ רשא עגרב ןכל ,קספה
,בותכ "ודבלמ דוע ןיא" זא ,קספה ילב ךרבתי ארובהל דימת םיקובדש ונייה ,"םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשיש ןמזב"
יזמל לולע וניאו ,ייעבטה םלועמ הלעמל אוהו ו"ח ער עגפ םושלו םיק ל"ביר ב ,זע תובותכב ונאצמש המ ומצעב הזו]
,עבטה ירדגמ הלענו ךז ורמוח יכ ,ותרותלו ת"ישהל דימת ותוקיבדב חטבומ היה ל"בירד ,אתיירואב קיסעו והב ךרכימ
[הלעמ לש הציחמב יחוי ןב ןועמש 'ר לצא ונכשמ ןכלו טושפו "וקיזי אלש ןתיבשמ" רמאק ךכלו :

מ השע הרעמה

גל ףד תבש תכסמ ילבב דומלת : - .דל
םוקמ לכב םירבדמה שאר היל ורק יאמאו חתפ .והייבג םירג ןב הדוהי ביתיו ,ןועמש יברו יסוי יברו הדוהי יבר יבתיד ?
וש ונקת :וז המוא לש ןהישעמ םיאנ המכ :רמאו הדוהי יבר הנענ .קתש יסוי יבר .תואצחרמ ונקת ,םירשג ונקת ,םיקו
ונקתש המ לכ :רמאו יאחוי ןב ןועמש יבר - ןיקווש ונקת ,ןמצע ךרוצל אלא ונקת אל - תואצחרמ ,תונוז ןהב בישוהל -
םירשג ,ןמצע ןהב ןדעל - יעש הדוהי :ורמא .תוכלמל ועמשנו ,םהירבד רפיסו םירג ןב הדוהי ךלה .סכמ ןהמ לוטיל הל
- קתשש יסוי ,הלעתי - הניגש ןועמש ,ירופיצל הלגי - גרהי .

רמא ,אתריזג ףיקת יכ .יכרכו אימד אזוכו אתפיר והתיבד והל יתיימ הוה אמוי לכ .אשרדמ יב ושט הירבו אוה לזא
ל ירביא אסינ שיחרתיא .אתרעמב ושט ולזא .ןל אילגמו הל ירעצמ אמליד ,ןהילע הלק ןתעד םישנ :הירבל היל וה
וסכימ ושבל ייולצ ןדיעב ,יסרג אמוי ילוכ ,אלחב והייראוצ דע יבתי ווהו ,והיינמ יחלשמ ווהו .אימד אניעו אבורח
,אתרעמד אחתיפא םקו והילא אתא .אתרעמב ינש רסירת ובתיא .ולביל אלד יכיה יכ והיינמ יחלשמ רדהו ,ולצמו
קפנ ?היתרזג ליטבו רסיק תימד יחוי רבל היעדול ןאמ :רמא םלוע ייח ןיחינמ :רמא ,יערזו יברכ אקד ישניא וזח .ו
ןהיניע ןינתונש םוקמ לכ !העש ייחב ןיקסועו - ורזיח ?םתאצי ימלוע בירחהל :םהל הרמאו לוק תב התצי .ףרשנ דימ
םנהיגב םיעשר טפשמ :ירמא .אתש יחרי רסירת וביתיא .לוזא רודה !םכתרעמל - לוק תב התצי .שדח רשע םינש
אצ :הרמאו רזעלא יבר יחמ הוהד אכיה לכ ,וקפנ !םכתרעממ ו - ינא םלועל יד ,ינב :ול רמא .ןועמש יבר יסמ הוה
ינה :היל ורמא .תושמשה ןיב טיהרו ,אסא ינאדמ ירת טיקנ הוהד אבס אוהה וזח אתבש ילעמד אינפ ידהב .התאו
?ךל המל - .תבש דובכל :והל רמא - ?דחב ךל יגסיתו - כ דחו ,רוכז דגנכ דח .רומש דגנ - המכ יזח :הירבל היל רמא
ךירא אק הוה הינב יבל הילייע ,היפאל קפנו הינתח ריאי ןב סחנפ יבר עמש .והייתעד ביתי !לארשי לע תוצמ ןיביבח
יל יוא :ול רמא .היל אחוצמקו היניע תעמד ורתנ אקו ,יכב אק הוה ,היפוגב יליפ היב הוהד יזח ,הירשיבל היל
!ךכב ךיתיארש - רמא ךכב ינתיאר אל אלמליאש ,ךכב ינתיארש ךירשא :ול - הוה יכ ארקיעמד .ךכ יב תאצמ אל
ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 6
אישוק יחוי ןב ןועמש יבר ישקמ - ןב סחנפ יבר ישקמ הוה יכ ףוסל ,יקוריפ רסירת ריאי ןב סחנפ יבר היל קרפמ הוה
אישוק ריאי - יקוריפ העבראו ןירשע יחוי ןב ןועמש יבר היל קרפמ הוה .

אוה :רמא אסינ שיחרתיאו לי - אתלימ ןיקתא ליזיא ביתכד , +גל תישארב+ םלש ,ופוגב םלש :בר רמאו םלש בקעי אביו
.ותרותב םלש ,ונוממב + ש ם + ריעה ינפ תא ןחיו ןנחוי יברו ,םהל ןקית םיקווש :רמא לאומשו ,םהל ןקית עבטמ :בר רמא
םהל ןקית תואצחרמ :רמא ינוקתל יעבד אתלימ אכיא :רמא . ? - :היל ורמא ,האמוט קפס היב תיאד אתכוד אכיא תיאו
יאכז ןב ץציק ןאכ :אבס אוהה היל רמא ?הרהט אכה קזחתיאד עדיד שיניא אכיא :רמא .יפוקאל םינהכל ארעצ והל
ישק הוהד אכיה לכ ,יכה ימנ והיא דבע .המורת יסמרות - ו ,הירהט יפר הוהד אכיה לכ - הינייצ . :אבס אוהה רמא
!תורבקה תיב יחוי ןב רהיט - ונמע תינמנ אלו ונמע תייה וליפאו ,ונמע תייה (אל) ילמליא :ול רמא - .רמוא התא הפי
חנו ,היניע היב בהי ?ןכש לכ אל םימכח ידימלת ,וז תא וז תוסכרפמ תונוז :ורמאי ,ונמע תינמנו ונמע תייהש וישכע
הישפנ תומצע לש לג והשעו ,ויניע וב ןתנ ?םלועב הזל שי ןיידע :רמא ,םירג ןב הדוהיל הייזח ,אקושל קפנ . .

א דומע ב ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
ת"ס אוה ךורב שודקה איבמ אבל דיתעל :יאלמש 'ר אמיתיאו ,אפפ רב אנינח 'ר שרד ] וחינמו [ מואו ,וקיחב ימל :ר
ורכש לוטיו אבי הב קסעש ודחי וצבקנ םיוגה לכ +גמ והיעשי+ :רמאנש ,איבוברעב םיבכוכ ידבוע ןיאבו ןיצבקתמ דימ .
המואו המוא לכ סנכת אלא ,איבוברעב ינפל וסנכת לא :אוה ךורב שודקה םהל רמא ,['וגו] אנש ,הירפוסו והיעשי+ :רמ
שודקה ימק איבוברע אכיא ימו .ץמאי םואלמ םואלו +הכ תישארב+ :רמאנש ,תוכלמ אלא םואל ןיאו ,םימואל ופסאיו +גמ
] .והל רמאד יאמ ועמשילד ,[ידדה ידהב] והניא ובברעיל אלד יכיה יכ ,אלא ?אוה ךורב דימ [ ימור תוכלמ וינפל הסנכנ
הלחת בישחד ןלנמו .אבישחד םושמ ?ט"מ . וז :ןנחוי יבר רמא ,הניקודתו הנישודתו אערא לכ לכאתו +ז לאינד+ :'יתכד ?א
רובצו ךלמ :אדסח בר רמאד ,אדסח ברדכ ?אשירב לייע בישחד ןאמד ןל אנמו .םלועה לכב אצי העבטש ,תבייח ימור -
מעטו .['וגו] לארשי ומע טפשמו ודבע טפשמ תושעל +ח 'א םיכלמ+ :רמאנש ,ןידל הלחת סנכנ ךלמ תיעביא ?יאמ א
.ףא ןורח שופילד ימקמ :אמיא תיעביאו ,יארבאמ אכלמ בתימל אערא חרוא ואל :אמיא :אוה ךורב שודקה םהל רמא
,וניברה בהזו ףסכ הברה ,ונישע תואצחרמ הברה ,ונינקת םיקווש הברה ,ע"שבר :וינפל םירמוא ?םתקסע יאמב
.הרותב וקסעתיש ידכ לארשי ליבשב אלא ונישע אל םלוכו המ לכ ,םלועבש םיטוש :אוה ךורב שודקה םהל רמא
םתישעש - תואצחרמ ,תונוז ןהב בישוהל םיקווש םתנקת ,םתישע םכמצע ךרוצל - ילש בהזו ףסכ ,םכמצע ןהב ןדעל
אוה ןיאו ,[תאז דיגי םכב ימ :רמאנש] ?תאז דיגמ םכב שי םולכ ,תואבצ 'ה םאנ בהזה ילו ףסכה יל +ב יגח+ :רמאנש ,
ת אלא תאז !השמ םש רשא הרותה תאזו +ד םירבד+ :רמאנש ,הרו שפנ יחפב ואצי דימ .

מ ותלע דחוימה ונבו םירחא םע וסחיו

ב דומע המ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
יתארבנש םוימ ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי :יחוי ןב ןועמש יבר םושמ הימרי יבר רמא היקזח רמאו
ימע ינב רזעילא ילמליאו ,התע דע - י ילמליאו ,וישכע דעו םלועה ארבנש םוימ ונמע והיזוע ןב םתו - ארבנש םוימ
ןה ףלא םא ,ןיטעומ ןהו היילע ינב יתיאר :יחוי ןב ןועמש יבר םושמ הימרי יבר רמא היקזח רמאו .ופוס דע םלועה -
םה האמ םא ,ןהמ ינבו ינא - ןה םינש םא ,ןהמ ינבו ינא - ןה ינבו ינא . - ירס ינמת :אבר רמא אהו ?יאה ילוכ ירטוז ימו
ה ארד יפלא ילכתסמד אה :אישק אל !ףלא רשע הנומש ביבס +חמ לאקזחי+ רמאנש ,אוה ךירב אשדוק הימקד הו
אה ,הריאמה אירלקפסאב - ?יאה ילוכ ירטוז ימ הריאמה אירלקפסאב ילכתסמדו .הריאמה אירלקפסאב ילכתסמ אלד
מאנש ,םוי לכב הניכש יפא ילבקמד יקידצ אתישו ןיתלתמ אמלע תוחפ אל :ייבא רמא אהו ול יכוח לכ ירשא +ל והיעשי+ ר
- !ווה אתישו ןיתלת אירטמיגב ו"ל - אה :אישק אל - אה ,רבב ילייעד - .רב אלב ילייעד

דומלת זי ףד הליעמ תכסמ ילבב . - זי :
ריעב יאחוי ןב ןועמש יבר תא שרח ןב איתמ יבר לאש ] ימור [ ארקיו+ ארק רמאד :ל"א ?אמט אוהש םיצרש םדל ןינמ :
.אמטה םכל הזו +א"י יבר רב רזעלא יבר לש ויפב ךורע דומלת :םהל רמא !יאחוי ןב היל םיכח :וידימלת ול ורמא
למה הרזג תחא םעפש .יסוי תודנ תא ולעבישו ,םהינב תא ולומי אלשו ,תבשה תא ורמשי אלש הרזג תוכ . יבר ךלה
םהמע בשיו ךלהו ,ימוק רפיסו ילבורטסיא ןב ןבואר רמא ,ינע :ול ורמא ?רישעי וא ינעי ביוא ול שיש ימ :םהל רמא ,
תבשב הכאלמ ושעי אל ,ןכ םא :םהל - רזח .הולטבו ,לטביל ,רמא תיבט :ורמא ,ונעיש ידכ ביוא ול שיש ימ :םהל רמאו
םימי הנומשל םהינב ולומי ,ןכ םא :םהל רמא ,שיחכי :ול ורמא ?אירבי וא שיחכי - .הולטבו ,רמא תיבט :ורמא ,ושיחכיו
ןכ םא ,טעמתי :ול ורמא ?טעמתי וא הברי ביוא ול שיש ימ :םהל רמאו רזח - .הולטבו ,רמא תיבט :ורמא ,תודנ ולעבי אל
הי אוהש וב וריכה ידו - תורזגה לטביו ךלי ימ :ורמא .םוריזחה - וירחאו ,םיסנב דמולמ אוהש יאחוי ןב ןועמש 'ר ךלי
ךלי ימ - ?הגירהל ךנב ןת ול רמול םתא ןילוכי ,םייק אתפלח אבא היה וליאו :יסוי יבר םהל רמא .יסוי 'ר רב א"ר
ש 'ר םהל רמא ןילזא אנא :יסוי יבר והל רמא ?הגירהל ךנב ןת ול רמול םתא ןילוכי ,םייק אבא יאחוי היה וליא :ןועמ
הישנע יכה וליפא ,הישנעיל אלד הילע ליבק .אניפתסמ אקד ןועמש 'ר היל שינע אמלד . הלאשנ ךרדב ןיכלהמ ויהשכ
םהינפב וז הלאש ?אמט אוהש ץרשה םדל ןינמ : יבר רב רזעלא 'ר ויפ םקע רמאו יסוי .אמטה םכל הזו +א"י ארקיו+ :
ןב ותארקל אצי !ויבא לצא ןבה רוזחי לא ,התא םכח דימלתש רכינ התא ךיתפש תמיקעמ :ןועמש 'ר היל רמא
אבא תיב לש החפש המ :רמאו ןועמש 'ר הכב ?םכמע אובא םכנוצר :ןוילמת - ינאו .םימעפ שלש ךאלמ הל ןמדזנ
.םוקמ לכמ סנה אבי ;תחא םעפ אל ןוילמת ןב !אצ ןוילמת ןב :רמא ,םתה אטמ יכ ,רסיקד היתרבב לע ,אוה םידק
ב ד"ס בשר לש ותוישיא " י תבש ל ג - דל
www.swdaf.com 7
היל ורקד ןויכו !אצ - .ועבד לכ לוקשל ,היזנגל והנילייעו !לאשימל ןוכל תיאד המ לכ וליאש :ןוהל רמא .לזא קפנ
ר רמאד ונייהו ,הוערקו הולקש ,ארגיא אוהה וחכשא " א ר רב " י ריעב היתיאר ינא : ] ימור [ םימד יפיט המכ הילע ווהו , .

ט ףד ןטק דעומ תכסמ ילבב דומלת . - ט :
יבר יב םירדנ תשרפ ונת םירג ןב הדוהי יברו יימסע ןב ןתנוי יבר ארפצל .אתרואב הינימ רוטפיא ,יחוי ןב ןועמש
וברמ רטפנש דימלת ,וניבר ונתדמל :היל ורמא ?אתרואב ינימ ותירטפיא ואלו :והל רמא ,הינימ ירטפמ אקו רודה
ריעה התואב ןלו - תרחא םעפ ונממ רטפיל ךירצ ירבד+ ביתכו ךלמה תא וכרביו םעה תא חלש ינימשה םויב רמאנש ,
בו +'ז 'ב םימיה ריעה התואב ןלו וברמ רטפנה דימלתל ןאכמ אלא !םעה תא חלש יעיבשה שדחל השלשו םירשע םוי -
.תרחא םעפ ונממ רטפיל ךירצ ךוכרבילד ןוהיבג ליז ,םה הרוצ לש םישנא וללה םדא ינב :הירבל היל רמא . ,לזא
ידדהא יארק ומר אקד והניחכשא ,ונכי ךיכרד לכו ךלגר לגעמ סלפ +'ד ילשמ+ ביתכ ; ןפ םייח חרא +'ה ילשמ+ ביתכו
!סלפת - ןאכ :אישק אל - ,םירחא ידי לע התושעל רשפאש הוצמב ןאכ - רדה .םירחא ידי לע התושעל רשפא יאש הוצמב
,הב וושי אל ךיצפח לכו םינינפמ איה הרקי +'ג ילשמ+ ביתכ :והל יעבמ אקו יבתי םימש יצפח אה - ביתכו ,הב וושי
הב וושי אל םיצפח לכו +'ח ילשמ+ - !הב וושי אל םימש יצפח וליפאד - ןאכ ,םירחא ידי לע התושעל רשפאש הוצמב ןאכ
- .םירחא ידי לע התושעל רשפא יאש הוצמב והייבג ליז :אבא יל רמאד :והל רמא ?אכה תיעב יאמ :היל ורמא
ךוכרבילד . - אהי :היל ורמא בותילו ךתיב בורחיל ,לייעת אלו קופית ,קופית אלו לייעת ,דצחת אלו ערזתד אוער
ןכריב אל יכורבד איעבמ אל :היל רמא ,הובא יבגל אתא יכ .אתדח אתש יזחת אלו ,ךרותפ לבלבל ,ךזיפשוא - לבא
.ןרועצ ירועצ - ?ךל ורמא יאמ :היל רמא - .יל ורמא יכהו יכה - אתכרב והלוכ ךנה :היל רמא והנינ דצחת אלו ערזת ; -
קופית אלו לייעת .ותומי אלו םינב דילות - לייעת אלו קופית .ןוקפילד ךנב ותומיל אלו אתלכ לייעת - אלו אתנב דילות
ךזיפשוא בותילו ךתיב בורחיל .ךיתול ורדהילו והיירבוג ותומי - םילהת+ ביתכד ,אתיב אמלע איההו ךזיפשוא אמלע יאהד
ל ומיתב םברק +ט"מ ךרותפ לבלבל .םרבק אלא םברק ירקת לא םלוע - אתדח אתש יזחית אלו ,אתנבו ינבב - תומת אלד
:+[הירבל] :ס"שה תרוסמ+ (הובא) היל רמא ,ברד הינימ רטפא אתפלח ןב ןועמש יבר .יתירחא אתתניא בסנת אלו ךתנא
.ךכרבילד היבגל ליז - א יבג אתא .שייבתת אלו שייבת אלד אוער אהי :היל רמא ?ךל רמא יאמ :היל רמא .הוב - :היל רמא
.יל רמאד אוה אמלעב ןילימ - +'ב לאוי+ ביתכד ,הב אנתו לארשיל אוה ךירב אשדוק ןכרבד אתכרב ךכרב :היל רמא
.םלועל ימע ושבי אלו 'וגו ינא לארשי ברקב יכ םתעדיו םלועל ימע ושבי אלו 'וגו םתללהו עובשו לוכא םתלכאו

ב ןי וריבחל םדא

ב דומע חנ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
ןוממ תאנואמ םירבד תאנוא לודג :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא תאריו +הכ ארקיו+ וב רמאנ הזש ,
אל הזו ךיהלאמ .ךיהלאמ תאריו וב רמאנ

א דומע טנ ףד אעיצמ אבב תכסמ ילבב דומלת
,אדיסח ןועמש יבר רמא אנזיב רב אנח בר רמא הל ירמאו ,בר רמא היבוט רב ארטוז רמ +[רמא] יבר רמא הל ירמאו
לאו שאה ןשבכל ומצע ליפיש םדאל ול חונ :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי םיברב וריבח ינפ ןיבלי ןל אנמ . - ,רמתמ
.הימח לא החלש איהו תאצומ איה +ח"ל תישארב+ ביתכד

מ םירמא םירחא

ב דומע טמ ףד םירדנ תכסמ ילבב דומלת
.הילעב תא תדבכמש הכאלמ הלודג :רמא ,היפתכ לע אנצ ליקש ןועמש יבר

ג קרפ תובא תכסמ הנשמ ג הנשמ
[ד] םיתמ יחבזמ ולכא וליאכ הרות ירבד וילע ורמא אלו דחא ןחלש לע ולכאש השלש רמוא ןועמש יבר רמאנש
םוקמ ילב האוצ איק ואלמ תונחלש לכ יכ (ח"כ היעשי) ש לע ולכאש השלש לבא וליאכ הרות ירבד וילע ורמאו דחא ןחל
אוה ךורב םוקמ לש ונחלשמ ולכא :'ה ינפל רשא ןחלשה הז ילא רבדיו (א"מ לאקזחי) רמאנש

בא תכסמ הנשמ ד קרפ תו גי הנשמ
ןודז הלוע דומלת תגגשש דומלתב ריהז יוה רמוא הדוהי יבר [די] רתכו הרות רתכ םה םירתכ השלש רמוא ןועמש יבר
ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו תוכלמ רתכו הנוהכ :

ו קרפ תובא תכסמ הנשמ ח הנשמ
ןועמש יבר םינבהו הבישהו הנקזהו המכחהו דובכהו רשועהו חכהו יונה יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ רמוא איסנמ ןב
םלועל האנו םיקידצל האנ רמאנש +ז"ט ילשמ+ רמואו אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע םש+ +ד"י םימכח תרטע
רמואו םרשע םש+ +ז"י ובא םינב תראפתו םינב ינב םינקז תרטע רמואו םת םש+ +'כ םינקז רדהו םחכ םירוחב תראפת
רמואו הביש +ד"כ היעשי+ ןועמש יבר דובכ וינקז דגנו םילשוריבו ןויצ רהב תואבצ 'ה ךלמ יכ המחה השובו הנבלה הרפחו
:וינבו יברב ומייקתנ םלוכ םיקידצל םימכח ונמש תודמ עבש ולא רמוא איסנמ ןב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->