munni/2006

MAJLIS RAJA-
RAJA
Disediakan oleh Pn. Munni
munni/2006
STRUKTUR PENTADBIRAN
KERAJAAN PERSEKUTUAN
munni/2006
Sejarah Penubuhan
 Majlis Raja-Raja yang mula-mula
ditubuhkan pada tahun 1948 terdiri
daripada semua raja Melayu dan Yang
Dipertua Negeri. Majlis Raja-Raja
ditubuhkan mengikut jadual Kelima
Perlembagaan Persekutuan
 Perkara 38 menyatakan MRR sebagai
tempat bagi Raja-raja dan Yang Dipertua
Negeri bertemu dan berbincang.
munni/2006
Keahlian Majlis Raja-Raja
 Sultan dan Raja-raja
 Yang Di Pertua Negeri
 Perdana Menteri
 Menteri Besar dan Ketua Menteri
 Setiausaha (Penyimpan Mohor Besar Raja-
Raja)
 YDPA (bkn ahli MRR) hadir sebagai Ketua
Negara
munni/2006
Tugas Majlis Raja-Raja
 Memilih Yang diPertuan Agong dan
Timbalan Yang diPertuan Agong bagi
persekutuan
 Mempersetujui atau tidak
mempersetujui supaya apa-apa
perbuatan, amalan atau upacara
ugama meliputi seluruh Persekutuan;
 Mempersetujui atau tidak mempersetujui
apa-apa undang-undang dan membuat
atau memberi nasihat mengenai apa-apa
perlantikan yang, menurut perlembagaan
ini, memerlukan persetujuan Majlis Raja-
raja atau yang dikehendaki dibuat oleh
atau selepas berunding dengan Majlis
Raja-Raja.(Ketua hakim Negara, Hakim-
hakim mahkamah Persekutuan, rayuan
dan Tinggi dan Ketua Audit Negara)
 Menimbangkan soal-soal mengenai dasar
negara (misalnya perubahan-perubahan
tentang dasar imigresen) dan apa-apa jua
perkara lain yang difikirkannya patut.

munni/2006
munni/2006
 Apabila Majlis Raja-raja menimbangkan
perkara-perkara mengenai dasar negara
Yang diPertuan Agong hendaklah disertai
oleh Perdana Menteri, dan Raja-raja dan
Menteri-menteri Besar atau Ketua –ketua
Menteri mereka.
 Tiada apa-apa undang-undang yang
menyentuh secara langsung
keistimewaan, kedudukan, kemuliaan
atau kebesaran Raja-raja boleh
diluluskan dengan tiada persetujuan
Majlis Raja-raja.
munni/2006
 Ahli-ahli Majlis Raja-raja boleh bertindak
menurut budi bicara mereka dalam apa-
apa urusan berhubung dengan tugas-
tugas yang berikut, iaitu:-
a) memilih atau memecat Yang di
Pertuan Agong daripada jawatannya,
atau memilih Timbalam Yang diPertuan
Agong bagi persekutuan;
b) memberi nasihat mengenai apa-apa
perlantikan.

c) Mempersetujui atau tidak
mempersetujui apa-apa undang-undang
yang mengubah sempadan-sempadan
sesuatu negeri atau yang menyentuh
keistimewaan, kedudukan,kemuliaan
atau kebesaran Raja-raja; atau,
d) Mempersetujui atau tidak
mempersetujui supaya apa-apa
perbuatan, amalan atau upacara ugama
meliputi seluruh persekutuan.

munni/2006
munni/2006
 Walaupun Yang Di Pertua Negeri
menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja
namun mereka tidak boleh mengundi.
 Semasa Majlis Raja-Raja
membincangkan perkara-perkara
berkaitan dengan dasar negara, Yang
diPertuan Agong diiringi oleh Perdana
Menteri manakala raja-Raja diiringi oleh
Menteri-menteri Besar dan Yang diPertua
Negeri diiringi oleh Ketua-ketua menteri.
 Majlis Raja-Raja merupakan satu majlis
penyelerasan di antara kerajaan
Persekutuan dan kerajaan Negeri.
 Majlis Raja-Raja harus dirundingi bagi
perkara perlantikan hakim-hakim Ketua
Audit Negara, ahli Suruhanjaya-
suruhanjaya Perkhidmatan Awam,
Pilihanraya dan Perkhidmatan
Pendidikan.anggota Mahkamah Khas
 Majlis Raja-Raja akan bersidang tiga
hingga empat kali setahun.
 Setiausaha Majlis Raja-Raja ialah
Penyimpan Mohor Besar Raja-raja yang
dilantik sendiri oleh majlis raja-raja.

munni/2006
Penyimpan Mohor Besar raja-Raja
 Dilantik oleh MRR untuk menjalankan
tugas menyimpan Mohor Besar Raja-Raja

munni/2006
Yang Berbahagia Dato' Seri Syed Danial Bin Syed Ahmad
 Beliau juga bertindak sebagai setiausaha MRR
 Orang yang layak adalah pegawai kanan yang
masih berkhidmat dengan kerajaan atau yang
telah bersara.
 Memegang jawatan sehingga berkenankan oleh
MRR
 Tugas-tugas
 Menerima dan mengedarkan kertas-kertas kerja
 Memanggil mesyuarat atas arahan YDPA atau MRR
 Menghadiri dan menyimpan minit mesyuarat
 Mengumumkan keputusan MRR, tarikh berpuasa
dan tarikh hari raya
munni/2006
munni/2006
Laman Web
 http://www.majlisraja-
raja.gov.my/index.php/bm/sejarah/tarikh-
mesyuarat-majlis-raja-raja-yang-
lepas#section=p1
munni/2006