SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
1. TARIKH SUKATAN PEPERIKSAAN : 08 Oktober 2009
BERKUATKUASA
2. MATLAMAT SUKATAN PEPERIKSAAN
Matlamat sukatan ini adalah untuk menentukan semua pegawai
2.1 mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam undang-undang dan
peraturan am berkaitan organisasi, pengurusan sumber manusia dan
pentadbiran jabatan.
2.2 memahami undang-undang dan peraturan-peraturan Jabatan yang
berkenaan serta tahu menggunakannya dalam segala urusan tugas
harian mereka.
3. TUJUAN PEPERIKSAAN
Peperiksaan ini adalah bagi tujuan pengesahan di dalam jawatan Penolong
Pegawai Penguatkuasa GredN2 .
. PE!A"AI #AN! LA#AK MEN$U$UKI PEPERIKSAAN
Penolong Pegawai Penguatkuasa Gred N2 yang masih belum disahkan
dalam jawatan atau dalam tempoh per!ubaan.
%. SUKATAN PEPERIKSAAN
%.1 BAHA!IAN I : PERINTAH&PERINTAH AM' ARAHAN
PERKHI$MATAN' ARAHAN KESELAMATAN $AN
PEKELILIN! KEMAJUAN PENTA$BIRAN A"AM.
"#ikendalikan oleh JP$%
&.1.1 'eksyen (
&.1.1.1 Perintah $m
"a% )ab $ - Peraturan-Peraturan $wam
"Pelantikan, *enaikan Pangkat +
Penamatan Perkhidmatan% 2,,&
"b% )ab ) - -laun--laun #alam Perkhidmatan
1./.
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 1
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
"!% )ab 0 - 0uti 1./.
"d% )ab - - 1umah dan )angunan Pejabat
*erajaan 1./.
"e% )ab 2 - Perubatan 1./.
"3% )ab G - 4aktu )ekerja dan 5ebih Masa
1./.
"g% Peraturan-Peraturan Pegawai $wam
"*elakuan dan 6atatertib% 1..7
&.1.1.2 $rahan Perbendaharaan
"a% 2inan!ial Pro!edure $!t 1.& "disemak 1.2%
"b% Pekeliling Perbendaharaan8'urat Pekeliling
Perbendahaan.
&.1.2 'eksyen ((
&.1.2.1 Pekeliling panduan pengurusan pejabat
&.1.2.2 $rahan *eselamatan
a% )ab 1 - Pendahuluan, $n!aman dan
6anggungjawab.
b% )ab 2 - *eselamatan 2i9ikal.
!% )ab 7 - *eselamatan #okumen.
d% )ab / - *eselamatan Peribadi.
&.1.7 Pekeliling *emajuan Pentadbiran $wam
a% P*P$ )il. 182,,:
Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan
b% P*P$ )il. 281..1
Panduan Pengurusan Mesyuarat dan ;rusan
Jawatankuasa-Jawatankuasa *erajaan.
!% P*P$ )il. /81..1
Garis Panduan Mengenai 'trategi Peningkatan *ualiti
#alam Perkhidmatan $wam.
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 2
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
d% P*P$ )il. &81..1
Panduan Mengenai 'istem Penjadualan <ang
)ersepadu.
e% P*P$ )il. =81..1
Panduan Mengenai Peningkatan Produkti>iti #alam
Perkhidmatan $wam.
3% P*P$ )il. 81..1
Panduan Mengenai *umpulan Meningkat Mutu *erja.
g% P*P$ )il. :81..1
Panduan Mengenai Manual Prosedur *erja dan 2ail
Meja.
h% P*P$ )il. .81..1
Panduan Mengenai Pelaksanaan #asar Persyarikatan
Malaysia.
i% P*P$ )il. 1181..1
Panduan Mengenai 6ata!ara Penggunaan )orang
6indakan *erja.
j% P*P$ )il. 181..2
Panduan Pengurusan *ualiti Menyeluruh "6?M% )agi
Perkhidmatan $wam.
k% P*P$ )il. 281..2
Garis Panduan Peran!angan #an Penyediaan Projek
Pembangunan.
l% P*P$ )il. 781..2
Garis Panduan 'istem Perakaunan Mikro "'PM%.
m% P*P$ )il. /81..2
Pengendalian Pengaduan $wam.
n% 5ain-lain Pekeliling *eajuan Pentadbiran $wam yang
dikeluarkan dari masa ke semasa.
'oalan-soalan akan disediakan seperti berikut
'eksyen ( - soalan
'eksyen (( - soalan
0alon-!alon dikehendaki menjawab LIMA ( % ) soalan daripada tiap-tiap
'eksyen.
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 3
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
'oalan @ 1/ jawab 1, " -sei %
Masa @ 7 jam
0alon-!alon *+,-+ ./be,+rk+, merujuk kepada arahan-arahan, perintah-
perintah dan pekeliling-pekeliling di atas sahaja.
%.2 BAHA!IAN II : PERLEMBA!AAN $AN UN$AN!&UN$AN! AM
"#ikendalikan oleh JP$%
'oalan-soalan yang akan ditanya kepada !alon-!alon adalah
berdasarkan kepada perkara-perkara berikut@
&.2.1 Perlembagaan Malaysia
&.2.2 #elegation o3 Power Ardinan!e 1.&= "0etakan semula 1.=&%
&.2.7 (nterpretation $!t, 1.= "0etakan semula 1.:1%
&.2./ (nterpretation and General 0lauses Ardinan!e 1./: "0etakan
semula 1..%.
&.2.& Go>ernment 0ontra!t $!t 1./. "#isemak 1.7% B $!t No. 12,.
&.2.= 0ontra!t $!t 1.&, "#isemak 1./% B $!t No. 17=.
&.2. Pre>ention o3 0orruption $!t 1.=1 "#isemak 1.1% $!t No. &.
&.2.: *anun 6anah Negara 1.=& B $!t &=81.=&
Penggal (( - Pelupusan tanah
)ahagian (C - Pelupusan se!ara lain daripada
pemilikan.
)ahagian C - Pelupusan se!ara pemberi milikan.
&.2.. 0ompanies $!t 1.=& "#isemak 1.7%
Part ( - 'eksyen /, (nterpretation
Part ((( - #i>. 1 - 0onstitution o3 0ompanies
#i>. 2 - (n!orporation and Power
Part (C - #i>. 7 - 'hare
#i>. / - #ebentures
Part C - #i>. 1 - A33i!e and Name
#i>. 2 - #ire!tor and A33i!ers
#i>. 7 - Meeting and Pre!eeding
Part C( - #i>. 1 - $!!ounts
#i>. 2 - $udit
'oalan @ 1/ jawab 1, " -sei %
Masa @ 7 jam
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 4
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
0alon-!alon *+,-+ ./be,+rk+, merujuk kepada perlembagaan dan
undang-undang di atas sahaja.
%.3 BAHA!IAN III : AKTA KETERAN!AN 19%0' KANUN A0ARA
JENA#AH $AN KANUN KESEKSAAN.
"#ikendalikan oleh JP$%
'ebanyak e12+t () dan tidak lebih daripada 3/1+ (%) soalan akan
disediakan daripada undang-undang di atas. 0alon-!alon
dikehendaki menjawab sekurang-kurangnya t/4+ (3) soalan daripada
tiap-tiap undang-undang. S+t5 (1) soalan lagi boleh dipilih daripada
mana-mana undang-undang.
'oalan @ 1/ jawab 1, " -sei %
Masa @ 7 jam
0alon-!alon *+,-+ ./be,+rk+, merujuk kepada undang-undang di
atas sahaja.
%. BAHA!IAN I6 : UN$AN!&UN$AN! $I BA"AH AKTA
PEN!AN!KUTAN JALAN 1987 SERTA KAE$AH&
KAE$AH $I BA"AHN#A $AN AKTA LEMBA!A
PELESENAN KEN$ERAAN PER$A!AN!AN
1987.
0alon-!alon akan diuji pengetahuan dan pemahamannya mengenai
perkara-perkara berikut
&./.1 'eksyen (
&./.1.1 ;ndang-;ndang Pengangkutan Jalan
a% $kta Pengangkutan Jalan 1.:
b% *aedah-*aedah Pengangkutan Jalan
"penge!ualian kepada bahagian teknikal%
!% $kta 5embaga Pelesenan *enderaan
Perdagangan 1.:
d% $kta *enderaan Pelan!ongan "terhad kepada
seksyen yang memperuntukkan kuasa kepada
Pegawai Pengangkutan Jalan sahaja%
e% $kta *eterangan 1.&,
3% *anun $!ara Jenayah
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 5
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
g% *anun *eseksaan
&./.1.2 Penguatkuasaan
a% 6ata!ara penguatkuasaan
b% $rahan 6etap Pegawai Pengangkutan Jalan
!% 'istem Mata #emerit "*-J$1$%
&./.1.7 Pengurusan 'enjata $pi dan Peluru Jabatan.
&./.2 'eksyen ((
&./.2.1 Penda3taran *enderaan
a% Jenis dan kelas kenderaan
b% Penda3taran baru kenderaan motor
persendirian dan perdagangan
!% Pertukaran milikan kenderaan motor se!ara
sukarela dan se!ara tidak sukarela
d% Pengurusan nombor penda3taran kenderaan
e% Pengurusan pemindahan nombor
penda3taran kenderaan
3% Pemberian nombor penda3taran kenderaan
se!ara per!uma kepada orang kenamaan
g% Pindaan dan pembetulan data kenderaan
motor
h% Pembekalan maklumat kenderaan
&./.2.2 Pelesenan *enderaan
a% Pelesenan kenderaan persendirian dan
perdagangan
b% Permit Peredaran $ntarabangsa "(0P%
!% Gantian, sambungan dan salinan perakuan
penda3taran
d% Gantian dan salinan 5esen *enderaan Motor
"5*M%
e) Pengeluaran 5esen Perdagangan *enderaan
Motor "trade plate%
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 6
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
f) Pelesenan *enderaan Perdagangan "lesen
pembawa%
g% Perlindungan pihak ketiga "insurans%
h% Pemeriksaan berkala kenderaan
&./.7 'eksyen (((
&./.7.1 Pengujian Pemandu
a% Pemantauan *elas *urikulum Pendidikan
Pemandu "*PP%
b% 'istem 5atihan Memandu

!% 'istem pengujian dan pelesenan pemandu
"panduan $#(5*$P%

d% (nstitusi latihan pemandu "*aedah-kaedah
sekolah memandu 1..2%
&./.7.2 Pelesenan Pemandu
a% 5esen Memandu "jenis dan kelas lesen
memandu%
b% 5esen Cokasional "tata!ara pengeluaran lesen
>okasional%
!% Permohonan permit Memandu $ntarabangsa
"(#P%
d% Penggantungan dan pembatalan lesen
memandu. "lesen DPE dan D0#5E%
e% Pertukaran lesen memandu
'oalan-soalan akan disediakan seperti berikut
'eksyen ( - / soalan jawab 2 "esei%
'eksyen (( - 7 soalan jawab 1 "esei%
'eksyen ((( - 7 soalan jawab 1 "esei%
0alon-!alon dikehendaki menjawab 8+t5 (1) lagi soalan dengan
memilih daripada mana-mana seksyen.
'oalan - 1, jawab & "esei%
Masa - 7 jam
Markah - 1,,
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 7
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
0alon-!alon *+,-+ ./be,+rk+, merujuk kepada $kta Pengangkutan
Jalan 1.:, $kta 5embaga Pelesenan *enderan Perdagangan,
*aedah-*aedah Pengangkutan Jalan, $kta *enderaan Pelan!ongan
dan $rahan-$rahan 8 Pekeliling Jabatan yang berkaitan.
9. SOALAN
=.1 )ahagian ( @ 1/ soalan jawab 1, "esei%
=.2 )ahagian (( @ 1/ soalan jawab 1, "esei%
=.7 )ahagian ((( @ 1/ soalan jawab 1, "esei%
=./ )ahagian (C @ 1, soalan jawab & "esei%
7. PEN!E0UALIAN
0alon-!alon yang lulus mana-mana bahagian adalah dike!ualikan daripada
menduduki peperiksaan bahagian berkenaan.
8. KEPUTUSAN
5ulus 8 *andas.
9. PEMERIKSA
Pemeriksa akan dilantik oleh
..1 )ahagian (, (( dan ((( - Panel 'ubjek
Jabatan Perkhidmatan $wam
Malaysia
..2 )ahagian (C - Panel Peperiksaan
Jabatan Pengangkutan Jalan
Malaysia
10. BAHASA (SOALAN $AN JA"APAN)
'oalan-soalan hanya disediakan dalam )ahasa Melayu.
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 8
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
11. PERMOHONAN UNTUK MEN$U$UKI PEPERIKSAAN
11.1 )ahagian (,(( dan ((( - ;rusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan $wam
Malaysia
11.2 )ahagian (C - ;rusetia Peperiksaan
Jabatan Pengangkutan Jalan
Malaysia
12. PUSAT PEPERIKSAAN
Pusat Peperiksaan akan ditetapkan oleh@
12.1 )ahagian (, (( dan ((( - ;rusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan $wam
Malaysia
12.2 )ahagian (C - ;rusetia peperiksaan
Jabatan Pengangkutan Jalan
Malaysia
13. KEKERAPAN PEPERIKSAAN
#ua "2% kali setahun.
1. TARIKH AKHIR MEN!EMUKAKAN PERMOHONAN
1/.1 )ahagian (, (( dan ((( - 1 F bulan sebelum tarikh
peperiksaan
1/.2 )ahagian (C - 1 bulan sebelum tarikh
peperiksaan
1%. BAHAN RUJUKAN
1%.1 B+*+4/+, I
1&.1.1 Perintah-Perintah $m ")ab $ hingga )ab G%
1&.1.2 Pekeliling Perkhidmatan )ilangan & 8 2,,
1&.1.7 $rahan *eselamatan ")ab 1 hingga )ab /%
1&.1./ Pekeliling *emajuan Pentadbiran $wam "P*P$%
1&.1.& Pekeliling Perbendaharaan8'urat Pekeliling
Perbendaharaan
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 9
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED N27
1%.2 B+*+4/+, II
1&.2.1 Prlembagaan Malaysia )ahagian
1&.2.2 *anun 6anah Negara 1.=&
1&.2.7 0ontra!t $!t 1.&,
1&.2./ Go>ernment 0ontra!t $!t 1./.
1&.2.& $kta Pen!egahan 1asuah 1.=1
1&.2.= #elegation o3 Power Ardinan!e 1.&=
1&.2. (nterpretation $!t, 1.=
1&.2.: (nterpretation and General 0lauses Ardinan!e 1./:
1&.2.. *eputusan kes terdahulu
1%.3 B+*+4/+, III
1&.7.1 $kta *eterangan 1.&,
1&.7.2 *anun $!ara Jenayah
1&.7.7 *anun *eseksaan
1%. B+*+4/+, I6
1&./.1 $kta Pengangkutan Jalan 1.:
1&./.2 $kta 5embaga Pelesenan *enderaan Perdagangan
1.:
1&./.7 *aedah-*aedah Pengangkutan Jalan
1&././ $kta *enderaan Pelan!ongan
1&./.& $rahan dan Pekeliling Jabatan yang berkenaan
Tarikh Berkuatkuasa :08 Oktober 2009 Muka Surat | 10