KSSR PEND.

KHAS (BP) Tahun 1
RPT PENGURUSAN KEHIDUPAN – Pengurusan Diri
RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)
TAHUN 1
MINGG
U
TEMA / UNIT
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN CATATAN
1 1. Urus Diri 1.1 Mengen! ngg"# $%n 1.1.1 Men&'n $(gin
'e)!
* 1. Urus Diri 1.1 Mengen! ngg"# $%n 1.1.* Men&'n $(gin
$%n
+ 1. Urus Diri 1.1 Mengen! ngg"# $%n 1.1.+ Men&'n $(gin ''i
, 1. Urus Diri 1.* Meng&!'n -r &'n %n
&inu& .ng $e#u!
1.*.1 Men&'n )er!#n .ng
%igun'n un#u' &'n
/ 1. Urus Diri 1.* Meng&!'n -r &'n %n
&inu& .ng $e#u!
1.*.* Men&'n )er!#n .ng
%igun'n un#u' &inu&
0 1. Urus Diri 1.+ Meng&!'n -r $er)'in
.ng $e#u!
1.+.1 Men&'n )'in %!&
1 1. Urus Diri 1.+ Meng&!'n -r $er)'in
.ng $e#u!
1.+.* Men&'n )'in
2 *. Ke$ersi(n %iri *.1 Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n %iri
*.1.1 Men3g 'e$ersi(n se#i)
ngg"# $%n
4 *. Ke$ersi(n %iri *.1 Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n %iri
*.1.1 Men3g 'e$ersi(n se#i)
ngg"# $%n
Disiplin Ilu Pengurusan Diri (Pen!i!i"an Khas #asalah Pe$ela%aran) Tahun 1 KSSR
SK Bu"i& Raha& '(1)
1
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1
RPT PENGURUSAN KEHIDUPAN – Pengurusan Diri
15 *. Ke$ersi(n %iri *.1 Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n %iri
*.1.* L#i(n &!i &en3g
'e$ersi(n %iri
11 *. Ke$ersi(n %iri *.1 Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n %iri
*.1.* L#i(n &!i &en3g
'e$ersi(n %iri
1* *. Ke$ersi(n %iri *.* Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n )'in
*.*.1 Men3g 'e$ersi(n )'in
%!&
1+ *. Ke$ersi(n %iri *.* Meng&!'n )en3gn
'e$ersi(n )'in
*.*.* Men3g 'e$ersi(n )'in
1, +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1.1 Men&'n )er!#n
'e$ersi(n
%iri
1/ +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1.* Menggun'n )er!#n
'e$ersi(n %iri
10 +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1.* Menggun'n )er!#n
'e$ersi(n %iri
11 +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1.+ L#i(n &!i &enggun'n
)er!#n 'e$ersi(n %iri
12 +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1.+ L#i(n &!i &enggun'n
)er!#n 'e$ersi(n %iri
14 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Disiplin Ilu Pengurusan Diri (Pen!i!i"an Khas #asalah Pe$ela%aran) Tahun 1 KSSR
SK Bu"i& Raha& '(1)
*
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1
RPT PENGURUSAN KEHIDUPAN – Pengurusan Diri
*5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
*1 +. Per!#n 'e$ersi(n
%iri
+.1 Menggun'n !# 'e$ersi(n
%iri
+.1., Menggun'n )er!#n
'e$ersi(n %iri .ng #e!(
%iu$(sui &engi'u#
'e#i%'u).n &uri%
** ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s

,.1.1 Menge-& si&$"! #n%s
*+ ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1.* Menggun'n 'e&u%(n
%i
%!& #n%s
*, ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1.+ L#i(n &!i -r
&enggun'n
#n%s %u%u'
*/ ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1.+ L#i(n &!i -r
&enggun'n
#n%s %u%u'
*0 ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1., L#i(n &!i -r
&enggun'n
#n%s -ng'ung
*1 ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n ,.1., L#i(n &!i -r
Disiplin Ilu Pengurusan Diri (Pen!i!i"an Khas #asalah Pe$ela%aran) Tahun 1 KSSR
SK Bu"i& Raha& '(1)
+
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1
RPT PENGURUSAN KEHIDUPAN – Pengurusan Diri
%!&
#n%s
&enggun'n
#n%s -ng'ung
*2 ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1./ A%$ )enggunn #n%s
*4 ,. Penggunn #n%s ,.1 Menggun'n 'e&u%(n
%!&
#n%s
,.1.0 Men3g 'ese!&#n
se&s
)enggunn #n%s
+5 /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.1 Pen3gn %!& %n !ur $i!i'
%r3(
/.1.1 Men&'n !#n %!&
$i!i'
%r3(
+1 /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.1 Pen3gn %!& %n !ur $i!i'
%r3(
/.1.1 Men&'n !#n %!&
$i!i'
%r3(
+* /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.1 Pen3gn %!& %n !ur $i!i'
%r3(
/.1.* Men&'n !#n !ur $i!i'
%r3(
++ /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.1 Pen3gn %!& %n !ur $i!i'
%r3(
/.1.+ Meng&!'n 'e$ersi(n
%!&
$i!i' %r3(
+, /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.1 Pen3gn %!& %n !ur $i!i'
%r3(
/.1., Meng&!'n 'e$ersi(n
!ur
$i!i' %r3(
Disiplin Ilu Pengurusan Diri (Pen!i!i"an Khas #asalah Pe$ela%aran) Tahun 1 KSSR
SK Bu"i& Raha& '(1)
,
KSSR PEND. KHAS (BP) Tahun 1
RPT PENGURUSAN KEHIDUPAN – Pengurusan Diri
+/ /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.* Meng&!'n )er#urn
%!& %n
!ur $i!i' %r3(
/.*.1 Men.e$u# )er#urn %!&
$i!i'
%r3(
+0 /. Pengurusn %!& %n
!ur
$i!i' %r3(
/.* Meng&!'n )er#urn
%!& %n
!ur $i!i' %r3(
/.*.* Men.e$u# )er#urn !ur
$i!i'
%r3(
+1 0. Pengurusn #e&)#
#ingg!
0.1 Mengen! rung #u $i!i'
%!&
ru&(
0.1.1 Men&'n rung #u $i!i'
%!& ru&(
+2 0. Pengurusn #e&)#
#ingg!
0.1 Mengen! rung #u $i!i'
%!&
ru&(
0.1.1 Men&'n rung #u $i!i'
%!& ru&(
+4 0. Pengurusn #e&)#
#ingg!
0.1 Mengen! rung #u $i!i'
%!&
ru&(
0.1.* Men&'n )er!#n
%!&
se#i) rung #u $i!i'

,5 0. Pengurusn #e&)#
#ingg!
0.1 Mengen! rung #u $i!i'
%!&
ru&(
0.1.* Men&'n )er!#n
%!&
se#i) rung #u $i!i'
,1 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
,* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
Disiplin Ilu Pengurusan Diri (Pen!i!i"an Khas #asalah Pe$ela%aran) Tahun 1 KSSR
SK Bu"i& Raha& '(1)
/