Informaţii utile cu privire la

ADMITEREA ÎN PROFESIA DE GREFIER
I. Recrutarea în vederea ocupării funcţiei de grefier se realizează, de regulă, prin Şcoala
Naţională de Grefieri. Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri se organizează anual, la
nivel naţional, de către Şcoala Naţională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al
Magistraturii. Numărul de locuri scoase la concurs se stabileşte n funcţie de necesarul de personal
calificat al instanţelor !udecătoreşti şi al parc"etelor de pe l#ngă acestea. Concursul se desfăşoară
separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare şi grefieri cu studii medii. Modul de organizare
şi desfăşurare a concursului de admitere se stabileşte prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al
Magistraturii $%otăr#rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. &'()*++', cu modificările ulterioare,.
II. În mod excepţional, recrutarea grefierilor se poate realiza prin concurs, direct pe post,
pentru ocuparea posturilor vacante, în cazul în care activitatea instanţelor sau parchetelor nu se
poate desfăura în condiţii normale din cauza numărului mare de posturi vacante. Concursul se
desfăşoară la nivelul curţilor de apel, parc"etelor de pe l#ngă curţile de apel, -naltei Curţi de Casaţie şi
.ustiţie, /arc"etului de pe l#ngă -nalta Curte de Casaţie şi .ustiţie şi 0irecţia Naţională 1nticorupţie,
potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. /osturile de grefieri vacante
temporar pot fi ocupate prin concurs organizat de către instanţele şi parc"etele menţionate, potrivit
regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii $%otăr#rea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. &*2)*++', cu modificările ulterioare,.
I. ADMITEREA A !"OAA NA#IONA$ DE GREFIERI
3a concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri au dreptul să participe persoanele care
ndeplinesc următoarele con%iţii4
5 au cetăţenie rom#nă, domiciliul n 6om#nia şi capacitate deplină de e7erciţiu8
5 nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie8
5 cunosc limba rom#nă8
&
5 sunt apte din punct de vedere medical pentru e7ercitarea funcţiei8
5 au studii superioare !uridice ori studii medii sau alte studii superioare, după caz.
!ematica, "i"liografia, data i calendarul desfăşurării concursului de admitere sunt stabilite
prin hotar#re a $onsiliului %uperior al &agistraturii, la propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri.
'ata i locul susţinerii concursului, tematica, "i"liografia, durata cursurilor, numărul de
locuri, precum i cuantumul taxei de înscriere la concurs vor fi afişate la sediile Şcolii Naţionale de
Grefieri şi ale tribunalelor, cu cel puţin 2+ de zile nainte de data nceperii concursului. 1ceste date vor fi
publicate pe paginile de internet ale Şcolii Naţionale de Grefieri şi Consiliului Superior al Magistraturii.
$ererile de înscriere tipizate se elaborează de către comisia de organizare a concursului şi se
naintează de către aceasta tribunalelor, odată cu tematica şi bibliografia pentru concurs.
'ocumentele necesare pentru înscrierea candidaţilor sunt următoarele4
5 formularul cererii tipizate&
5 actul de identitate $copie,8
5 diploma de bacalaureat sau de studii superioare $copie,8
5 certificatul de cazier !udiciar8
5 certificat de cazier fiscal8
5 curriculum vitae8
5 două fotografii color *)( cm8
5 adeverinţa medicală din care să rezulte că sunt apţi pentru e7ercitarea profesiei8
5 c"itanţa de ac"itare a ta7ei de nscriere la concurs.
!axa de înscriere se plăteşte la casieria tribunalului la care se face nscrierea. 9a7a de nscriere la
concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru nendeplinirea condiţiilor de participare la
concurs, precum şi candidaţilor care se retrag din concurs anterior afişării listelor finale cu rezultatele
verificării ndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la 0irecţia
economică şi administrativă din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi se soluţionează n termen
de (+ de zile de la nregistrare.
Înscrierea candidaţilor se face la tribunalele n a căror rază teritorială domiciliază candidaţii.
Cererile tipizate pentru nscrierea la concurs, nsoţite de documentele menţionate se depun, cu cel puţin
() de zile înainte de data concursului, la cabinetele preşedinţilor tribunalelor n a căror rază teritorială
domiciliază candidaţii. /e baza acestora se va completa baza de date pusă la dispoziţia tribunalelor de
către comisia de organizare a concursului.
*
/reşedinţii tribunalelor naintează dosarele candidaţilor şi baza de date, cu cel puţin (: de zile
nainte de data concursului, comisiei de organizare a concursului.
'erificarea (n%eplinirii con%iţiilor %e (n)criere, cu e7cepţia bunei reputaţii, este atributul
exclusiv al comisiei de organizare a concursului, care realizează verificarea dosarelor candidaţilor.
!coala Naţional* %e Grefieri nu e)te a+ilitat* )* fac* aprecieri preala+ile cu privire la (n%eplinirea
con%iţiilor %e (n)criere (n )ituaţii particulare.
Rezultatul verificării dosarelor de nscriere se publică pe pagina de internet a Şcolii Naţionale
de Grefieri şi se trimite n vederea afişării la sediile tribunalelor. Candidaţii respinşi n urma verificării
dosarelor pot formula contestaţii n termen de ;< de ore de la publicarea listei pe pagina de internet a
Şcolii Naţionale de Grefieri. Contestaţiile se soluţionează, prin "otăr#re definitivă, de comisia de
organizare a concursului. 0upă soluţionarea contestaţiilor se ntocmeşte lista finală a candidaţilor care
ndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se publică pe pagina de internet a Şcolii Naţionale
de Grefieri şi, respectiv, se afişează la sediile tribunalelor.
=7aminarea candidaţilor se face prin susţinerea unei pro"e scrise la următoarele discipline,
indiferent de durata studiilor4 procedură penală* procedură civilă* organizare +udiciară.
II. ORGANI,AREA "ON"-RS-RIOR PENTR- O"-PAREA POST-RIOR
'A"ANTE DE GREFIER A INSTAN#EE .-DE"$TORE!TI !I A PAR"/ETEE DE PE
0NG$ A"ESTEA
-n conformitate cu art. * din 6egulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele !udecătoreşti şi la parc"etele de pe l#ngă acestea,
aprobat prin %otăr#rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. &*2)*++', concursul se desfăşoară la
nivelul -naltei Curţi de Casaţie şi .ustiţie, /arc"etului de pe l#ngă -nalta Curte de Casaţie şi .ustiţie,
0irecţiei Naţionale 1nticorupţie, curţilor de apel şi parc"etelor de pe l#ngă curţile de apel, potrivit
dispoziţiilor prezentului regulament, n colaborare cu Şcoala Naţională de Grefieri şi sub coordonarea
Consiliului Superior al Magistraturii.
Cu privire la aprobarea organizării acestor concursuri, Şcoala Naţională de Grefieri este
consultată de către Consiliul Superior al Magistraturii. 0e asemenea1 tematica şi bibliografia pentru
concurs, precum şi ta7a de concurs se aprobă anual, prin "otăr#re a Consiliului Superior al Magistraturii,
la propunerea instanţelor şi parc"etelor, după consultarea Şcolii Naţionale de Grefieri.
(
Numărul posturilor vacante de grefier pentru care se va organiza concurs, data, locul de
desfăşurare, ta7a, tematica şi bibliografia de concurs se afişează la sediul -naltei Curţi de Casaţie şi
.ustiţie, /arc"etului de pe l#ngă -nalta Curte de Casaţie şi .ustiţie, 0irecţiei Naţionale 1nticorupţie, la
sediile curţilor de apel sau ale parc"etelor de pe l#ngă curţile de apel n raza cărora e7istă posturile
vacante şi se publică pe paginile de internet ale acestor instituţii, precum şi pe cea a Şcolii Naţionale de
Grefieri, cu cel puţin ;: de zile nainte de data concursului.
Şcoala Naţională de Grefieri nu are atri"uţii cu privire organizarea i desfăurarea acestor
concursuri.
0etaliile cu privire la aceste concursuri pot fi obţinute de la instituţiile organizatoare, respectiv4
curţile de apel, parc"etele de pe l#ngă curţile de apel, -nalta Curte de Casaţie şi .ustiţie, /arc"etul de pe
l#ngă -nalta Curte de Casaţie şi .ustiţie ori 0irecţia Naţională 1nticorupţie.
;