‫חורבן בית ראשון במוצאי שביעית‬

‫בס"ד‬
‫ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ַעל יִ ְר ְמיָהוּ ַעל‬
‫הוּדה ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִעית‬
‫ָכּל ַעם יְ ָ‬
‫ֹאשׁיָּהוּ ֶמ ֶל ְך‬
‫ָקים ֶבּן י ִ‬
‫ִליהוֹי ִ‬
‫הוּדה ִהיא ַה ָשּׁנָה ָה ִראשׁ ִֹנית‬
‫ְי ָ‬
‫אצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל‪:‬‬
‫בוּכ ְד ֶר ַ‬
‫ִל ְנ ַ‬
‫)ירמיהו כה‪,‬א(‬

‫המלכת‬
‫נבוכדנאצר‬
‫‪3+‬‬

‫ַעשׂ‬
‫ירוּשׁ ָלִם ַויּ ַ‬
‫ָמים ָמ ַל ְך ִבּ ָ‬
‫ֲשׂ ֶרת י ִ‬
‫ֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ַוע ֶ‬
‫וּשׁל ָ‬
‫ָכין ְבּ ָמ ְלכוֹ ְ‬
‫ֶבּן ְשׁמוֹנֶה ָשׁנִ ים ְיהוֹי ִ‬
‫ֶאצּר וַיְ ִב ֵאהוּ ָב ֶב ָלה ִעם ְכּ ֵלי‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫שׁוּבת ַה ָשּׁנָה ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך נְ ַ‬
‫ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק‪ :‬וְ ִל ְת ַ‬
‫וִירוּשׁ ָלִם‪) :‬דה"ב לו‪,‬ט‪-‬י(‬
‫ָ‬
‫הוּדה‬
‫אָחיו ַעל ְי ָ‬
‫ַמ ֵל ְך ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ִ‬
‫ֶח ְמ ַדּת ֵבּית יְ קֹוָק ַויּ ְ‬
‫יסיו ו ִַיּ ַקּח אֹתוֹ‬
‫וְשׂ ָריו וְ ָס ִר ָ‬
‫ֲב ָדיו ָ‬
‫הוּדה ַעל ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל הוּא וְ ִאמּוֹ ַוע ָ‬
‫ָכין ֶמ ֶל ְך ְי ָ‬
‫ֵצא ְיהוֹי ִ‬
‫יה‪ַ :‬ויּ ֵ‬
‫ֲב ָדיו ָצ ִרים ָע ֶל ָ‬
‫ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַעל ָה ִעיר ַוע ָ‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫ַו ָיּבֹא ְנ ַ‬
‫ָהב ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְשׁלֹמֹה ֶמ ֶל ְך‬
‫אוֹצרוֹת ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וַיְ ַק ֵצּץ ֶאת ָכּל ְכּ ֵלי ַהזּ ָ‬
‫אוֹצרוֹת ֵבּית יְ קֹוָק וְ ְ‬
‫ַיּוֹצא ִמ ָשּׁם ֶאת ָכּל ְ‬
‫ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ְשׁמֹנֶה ְל ָמ ְלכוֹ‪ :‬ו ֵ‬
‫גּוֹלה וְ ָכל‬
‫ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ֶ‬
‫בּוֹרי ַה ַחיִ ל >עשרה< ע ֶ‬
‫רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָכּל ַה ָשּׂ ִרים וְ ֵאת ָכּל ִגּ ֵ‬
‫וְה ְג ָלה ֶאת ָכּל ְי ָ‬
‫יכל יְ קֹוָק ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק‪ִ :‬‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵה ַ‬
‫ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ ִצ ְד ִקיָּהוּ‪) :‬מלכים ב כד‪,‬יא‪-‬יז(‬
‫ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ֶאת ַמ ַתּ ְניָה דֹדוֹ ַתּ ְח ָתּיו ַויּ ֵ‬
‫אָרץ‪ַ :‬ויּ ְ‬
‫זוּלת ַדּ ַלּת ַעם ָה ֶ‬
‫ֶה ָח ָרשׁ וְ ַה ַמּ ְסגֵּר לֹא נִ ְשׁאַר ַ‬
‫ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק‬
‫ירוּשׁ ָלִם‪ַ :‬ויּ ַ‬
‫אַחת ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ‬
‫אַחת ָשׁנָה ִצ ְד ִקיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ וְ ַ‬
‫ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַ‬
‫ֶאצּר ָמ ָרד ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּיעוֹ ֵבּאל ִֹהים‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫ָביא ִמ ִפּי יְ קֹוָק‪ :‬וְ גַם ַבּ ֶמּ ֶל ְך ְנ ַ‬
‫ֱאל ָֹהיו לֹא נִ ְכנַע ִמ ִלּ ְפנֵי יִ ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ‬
‫אַמּץ ֶאת ְל ָבבוֹ ִמשּׁוּב ֶאל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪) :‬דה"ב לו‪,‬יא‪-‬יג(‬
‫ֶקשׁ ֶאת ָע ְרפּוֹ וַיְ ֵ‬
‫ַויּ ֶ‬

‫גלות יהויכין‬
‫והמלכת צדקיהו‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪7‬‬

‫חורבן‬
‫הבית‬

‫‪3‬‬
‫‪8‬‬

‫גלו בשמונה‬

‫מרד גלות יהויקים‬
‫נבוכדנאצר‬
‫כבש יהויקם יהויקים והמלכת יהויכין‬

‫‪1‬‬

‫ָמיו ָע ָלה‬
‫ְבּי ָ‬
‫ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל‬
‫ֻכ ְדנ ַ‬
‫ְנב ַ‬
‫ָקים‬
‫ו ְַי ִהי לוֹ ְיהוֹי ִ‬
‫ֶע ֶבד ָשׁלֹשׁ ָשׁ ִנים‬
‫ָשׁב ו ִַיּ ְמ ָרד בּוֹ‪:‬‬
‫ַויּ ָ‬
‫)מלכים ב כד‪,‬א(‬

‫‪25‬‬

‫לחד בשבוע אחרינא חמש עשרה הווין!‬
‫מחד בשבוע לחד בשבוע תמני‪,‬‬
‫‪15 14 13 12 11 10 9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14 13 12 11 10 9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪36‬‬

‫‪18‬‬

‫שהיא תשע עשרה לנבוכדנצר‬

‫ַמ ֵל ְך ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים ֶאת‬
‫ַויּ ְ‬
‫הוּדה‬
‫אָחיו ַעל ְי ָ‬
‫ָקים ִ‬
‫ֶא ְלי ִ‬
‫ַסּב ֶאת ְשׁמוֹ‬
‫וִירוּשׁ ַלִם ַויּ ֵ‬
‫ָ‬
‫אָחיו‬
‫יוֹאָחז ִ‬
‫ָ‬
‫ָקים וְ ֶאת‬
‫ְיהוֹי ִ‬
‫יאהוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה‪:‬‬
‫ָל ַקח נְ כוֹ וַיְ ִב ֵ‬
‫ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה‬
‫אַחת‬
‫ָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ַ‬
‫ְיהוֹי ִ‬
‫ירוּשׁ ָלִם‬
‫ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ‬
‫ַעשׂ ָה ַרע ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק‬
‫ַויּ ַ‬
‫ֱאל ָֹהיו‪) :‬דה"ב לו‪,‬ד‪-‬ה(‬

‫‪14‬‬

‫בעשרים וחמש שנה לגלותינו‬

‫עשרה לכיבוש יהויקים‬

‫יובל‬

‫בארבע עשרה שנה אחר שהוכתה העיר‬

‫‪11‬‬

‫גלו בשבע לכיבוש יהויקים‬

‫שהיא שמונה לנבוכדנצר‬

‫המלכת‬
‫יהויקים‬

‫ערכין יב‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫‪41‬‬

‫‪42‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫‪49‬‬

‫‪19‬‬

‫ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ַמ ְלכוּת‬
‫הוּדה‬
‫ָקים ֶמ ֶל ְך ְי ָ‬
‫ְיהוֹי ִ‬
‫ֶאצּר ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫ָבּא ְנ ַ‬
‫יה‪:‬‬
‫ָצר ָע ֶל ָ‬
‫רוּשׁ ַלִם ַויּ ַ‬
‫ְי ָ‬
‫)דניאל א‪,‬א(‬
‫ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה‬
‫אַחת‬
‫ָקים ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ַ‬
‫ְיהוֹי ִ‬
‫ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָמ ַל ְך‬
‫ַעשׂ ָה ַרע‬
‫ירוּשׁ ָלִם ַויּ ַ‬
‫ִבּ ָ‬
‫ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו‪:‬‬
‫ֶאצּר‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫ָע ָליו ָע ָלה ְנ ַ‬
‫ַאַס ֵרהוּ‬
‫ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל ַויּ ְ‬
‫ַבּ ְנ ֻח ְשׁ ַתּ ִים ְלה ִֹליכוֹ‬
‫וּמ ְכּ ֵלי ֵבּית יְ קֹוָק‬
‫ָבּ ֶב ָלה‪ִ :‬‬
‫ֶאצּר ְל ָב ֶבל‬
‫בוּכ ְדנ ַ‬
‫ֵה ִביא נְ ַ‬
‫יכלוֹ ְבּ ָב ֶבל‪:‬‬
‫וַיִּ ְתּנֵם ְבּ ֵה ָ‬
‫)דה"ב לו‪,‬ה‪-‬ז(‬

‫חורבן הבית‬

‫ישׁי‬
‫וּבח ֶֹדשׁ ַה ֲח ִמ ִ‬
‫ַ‬
‫ְבּ ִשׁ ְב ָעה ַלח ֶֹדשׁ ִהיא‬
‫ְשׁנַת ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה‬
‫ֶאצּר ֶמ ֶל ְך‬
‫ֻכ ְדנ ַ‬
‫ַל ֶמּ ֶל ְך ְנב ַ‬
‫ַר ֲא ָדן ַרב‬
‫ָבּ ֶבל ָבּא נְ בוּז ְ‬
‫ַט ָבּ ִחים ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ָבּ ֶבל‬
‫רוּשׁ ָלִם‪ :‬ו ִַיּ ְשׂרֹף ֶאת‬
‫יְ ָ‬
‫ֵבּית ְיקֹוָק וְ ֶאת ֵבּית‬
‫ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵאת ָכּל ָבּ ֵתי‬
‫רוּשׁ ַלִם וְ ֶאת ָכּל ֵבּית‬
‫יְ ָ‬
‫גָּדוֹל ָשׂ ַרף ָבּ ֵאשׁ‪:‬‬
‫)מלכים ב כה‪,‬ח‪-‬ט(‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יובל‬

‫ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ‪-‬‬
‫ָלוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה‬
‫ְלג ֵ‬
‫אַר ַבּע‬
‫ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּ ְ‬
‫אַחר ֲא ֶשׁר‬
‫ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ‬
‫ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם‬
‫ַהזֶּה ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ קֹוָק‬
‫ָבא א ִֹתי ָשׁ ָמּה‪:‬‬
‫ַויּ ֵ‬
‫)יחזקאל מ‪,‬א(‬

‫בס"ד‬

‫ערכין יב‬

‫שני‬
‫בית‬
‫ושניה במוצאי שביעית מי משכחת לה?‬
‫רבנן‬

‫שנים ‪ + 6‬שבועות ‪420 – (8 x 50 = 400) = 20 / 7 = 2‬‬
‫יובל א'‬

‫יובל ג'‬

‫יובל ב'‬

‫ארבע מאה ‪-‬‬
‫תמניא יובלי‬

‫יובל ד'‬

‫יובל ה'‬

‫יובל ו'‬

‫יובל ז'‬

‫יובל ח' ובשביעית‬
‫עצמה חרב‬

‫בית שני ‪ 420‬שנה‬

‫‪20‬‬
‫‪14‬‬

‫‪7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7‬‬

‫‪ 400‬שנה‬

‫‪ 21 14‬פשו‬
‫להו שית‬

‫ארבסרי –‬
‫תרי שבוע‬

‫הא מני‬
‫שבועות ‪420 – (8 x 49 = 392) = 28 / 7 = 4‬‬
‫יובל א'‬

‫יובל ב'‬

‫יובל ג'‬

‫רבי יהודה‬
‫יובל ד'‬

‫יובל ה'‬

‫יובל ו'‬

‫בית שני ‪ 420‬שנה‬

‫יובל ז'‬

‫ובמוצאי‬
‫שביעית‬
‫חרב‬

‫יובל ח'‬

‫‪20‬‬
‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7 49 42 35 28 21 14 7‬‬

‫‪ 400‬שנה‬
‫‪2‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫והני שית‬
‫אייתי תמניא הוי ארביסר‬
‫מתמניא יובלי‬

‫בס"ד‬

‫שבעה עשר יובלות מנו ישראל משנכנסו לארץ ועד שיצאו‬

‫סיום כבוש‬
‫וחלוק הארץ‬

‫יציאת מצרים‬

‫ערכין יב‬

‫‪40‬‬

‫חורבן‬
‫הבית‬

‫בנין‬
‫הבית‬

‫אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה ְל ֵצאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ָשּׁנָה‬
‫מוֹנים ָשׁנָה וְ ְ‬
‫ו ְַי ִהי ִב ְשׁ ִ‬
‫יעית ְבּח ֶֹדשׁ ִזו הוּא ַהח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ִל ְמל ְֹך ְשׁלֹמֹה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִַיּ ֶבן ַה ַבּ ִית ַליקֹוָק‪:‬‬
‫ָה ְר ִב ִ‬
‫)מלכים א ו‪,‬א(‬

‫ימי בית ראשון‬

‫‪480‬‬

‫‪410‬‬
‫‪850‬‬

‫ואי אתה מוצא בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר‬
‫אלא צא מהם שבע שכיבשו ושבע שחילקו‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫ואתה מוצא בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר‬

‫‪850‬‬
‫ְבּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ‪-‬‬
‫ָלוּתנוּ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָה‬
‫ְלג ֵ‬
‫אַר ַבּע‬
‫ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּ ְ‬
‫אַחר ֲא ֶשׁר‬
‫ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַ‬
‫ֻה ְכּ ָתה ָה ִעיר ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם‬
‫ַהזֶּה ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ קֹוָק‬
‫ָבא א ִֹתי ָשׁ ָמּה‪:‬‬
‫ַויּ ֵ‬
‫)יחזקאל מ‪,‬א(‬

‫כניסה‬
‫לארץ‬

‫בנין‬
‫הבית‬

‫סיום כבוש‬
‫וחלוק הארץ‬

‫יובל יז'‬
‫ימי בית ראשון‬
‫‪410‬‬

‫יציאת מצרים‬

‫‪480‬‬

‫‪40‬‬

‫יובל‬

‫יובל א'‬

‫יובל ב'‬

‫יובל ג'‬

‫יובל ד'‬

‫יובל ה'‬

‫יובל ו'‬

‫יובל ז'‬

‫יובל ח'‬

‫יובל ט'‬

‫יובל י'‬

‫‪50‬‬

‫‪100‬‬

‫‪150‬‬

‫‪200‬‬

‫‪250‬‬

‫‪300‬‬

‫‪350‬‬

‫‪400‬‬

‫‪450‬‬

‫‪500‬‬

‫יובל י"א יובל י"ב יובל י"ג יובל י"ד יובל ט"ו יובל ט"ז‬

‫‪14‬‬
‫‪14‬‬

‫‪550‬‬

‫‪600‬‬

‫‪650‬‬

‫‪700‬‬

‫‪750‬‬

‫‪800‬‬

‫‪17 x 50 = 850‬‬
‫כניסה‬
‫לארץ‬

‫‪3‬‬

‫חורבן‬
‫הבית‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫בס"ד‬

‫אי רבי יהודה בראשונה לא משכחת לה‬

‫סיום כבוש‬
‫וחלוק הארץ‬

‫בנין‬
‫הבית‬

‫יובל יז'‬
‫ימי בית ראשון‬
‫‪410‬‬

‫‪480‬‬
‫יציאת מצרים‬

‫ערכין יב‬

‫‪40‬‬

‫‪14‬‬

‫יובל א'‬

‫יובל ב'‬

‫יובל ג'‬

‫יובל ד'‬

‫‪49‬‬

‫‪98‬‬

‫‪147‬‬

‫‪196‬‬

‫יובל ה'‬

‫‪245‬‬

‫יובל ו'‬

‫יובל ז'‬

‫‪343‬‬

‫‪294‬‬

‫יובל ח'‬

‫‪392‬‬

‫יובל ט'‬

‫‪441‬‬

‫יובל י'‬

‫יובל י"א יובל י"ב יובל י"ג יובל י"ד יובל ט"ו יובל ט"ז יובל י"ז‬

‫‪490‬‬

‫‪14‬‬
‫‪833‬‬

‫‪539‬‬

‫‪637‬‬

‫‪588‬‬

‫‪735‬‬

‫‪686‬‬

‫‪784‬‬

‫‪17 x 49 = 833 ≠ 850‬‬
‫שנים ‪ + 3‬שבוע ‪850 – 833 = 17 / 14 = 2‬‬
‫אייתי שבסרי משבסרי יובלי שדי אהני‪ ,‬הוה ליה בתלתא בשבוע!‬

‫כניסה‬
‫לארץ‬

‫חורבן‬
‫הבית‬

‫חזקיהו ‪29‬‬

‫ַשּׁה‬
‫ֶבּן ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ְמנ ֶ‬
‫וְח ֵמשׁ ָשׁנָה‬
‫ַח ִמ ִשּׁים ָ‬
‫ְב ָמ ְלכוֹ ו ֲ‬
‫ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ‬
‫ָמ ַל ְך ִבּ ָ‬
‫ֶח ְפ ִצי ָבהּ‪) :‬מלכים ב כא‪,‬א(‬

‫מנשה ‪55‬‬

‫יאשיהו ‪31‬‬

‫לא מנו שמיטין ויובלות‬

‫‪4‬‬

‫וּשׁ ַתּיִ ם‬
‫ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ְ‬
‫ָשׁנָה אָמוֹן ְבּ ַמ ְלכוֹ‬
‫וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנִ ים ָמ ַל ְך‬
‫ְ‬
‫ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם‬
‫ִבּ ָ‬
‫ִאמּוֹ ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶמת ַבּת‬
‫ָט ָבה‪:‬‬
‫ָחרוּץ ִמן י ְ‬
‫)מלכים ב כא‪,‬יט(‬

‫אמון ‪2‬‬

‫גלות י' השבטים‬

‫ֹאשׁיָּהוּ‬
‫וַיְ ִהי ִבּ ְשׁמֹנֶה ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך י ִ‬
‫ָשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָשׁ ָפן ֶבּן ֲא ַצ ְליָהוּ ֶבן ְמ ֻשׁ ָלּם‬
‫ֹאמר ִח ְל ִקיָּהוּ‬
‫ַהסּ ֵֹפר ֵבּית יְ קֹוָק ֵלאמֹר‪ַ ... :‬ויּ ֶ‬
‫תּוֹרה‬
‫ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ַעל ָשׁ ָפן ַהסּ ֵֹפר ֵס ֶפר ַה ָ‬
‫אתי ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ‪ְ ...‬לכוּ ִד ְרשׁוּ ֶאת יְ קֹוָק‬
‫ָמ ָצ ִ‬
‫הוּדה ַעל ִדּ ְב ֵרי‬
‫וּב ַעד ָכּל יְ ָ‬
‫וּב ַעד ָה ָעם ְ‬
‫ֲדי ְ‬
‫ַבּע ִ‬
‫ֵל ְך ִח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן‬
‫ַה ֵסּ ֶפר ַהנִּ ְמ ָצא ַהזֶּה ‪ַ ...‬ויּ ֶ‬
‫ֲשׂיָה ֶאל ֻח ְל ָדּה‬
‫ַא ִח ָ‬
‫וֲ‬
‫יקם וְ ַע ְכבּוֹר וְ ָשׁ ָפן ַוע ָ‬
‫ַהנְּ ִביאָה‪) ...‬מלכים ב כב(‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫יובל‬

‫אחרי‬
‫יהויקים צדקיהו הוכתה העיר‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫התחילו למנות שמיטין ויובלות מחדש ‪50‬‬

‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫ירמיהו מחזיר י' השבטים‬

‫הנך שני דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיה אהדרינהו לא קחשיב להו‬

‫יעית ַל ֶמּ ֶל ְך‬
‫וַיְ ִהי ַבּ ָשׁנָה ָה ְר ִב ִ‬
‫יעית‬
‫ִחזְ ִקיָּהוּ ִהיא ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ‬
‫הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ָע ָלה‬
‫ְל ֵ‬
‫ַשׁ ְל ַמנְ ֶא ֶסר ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ַעל שׁ ְֹמרוֹן‬
‫יה‪ַ ...:‬ו ֶיּגֶל ֶמ ֶל ְך אַשּׁוּר ֶאת‬
‫ָצר ָע ֶל ָ‬
‫ַויּ ַ‬
‫אַשּׁוּרה ַויַּנְ ֵחם ַבּ ְח ַלח‬
‫ָ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל‬
‫וּב ָחבוֹר נְ ַהר גּוֹזָן וְ ָע ֵרי ָמ ָדי‪...:‬‬
‫ְ‬
‫)מלכים ב יח‪,‬ט‪-‬יב(‬

‫יהואחז‬
‫ג' חדשים‬

‫הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵא ָלה ֶמ ֶל ְך‬
‫וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ָשׁלֹשׁ ְל ֵ‬
‫אָחז ֶמ ֶל ְך‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמ ַל ְך ִחזְ ִקיָּה ֶבן ָ‬
‫הוּדה‪ֶ :‬בּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנָה ָהיָה‬
‫יְ ָ‬
‫ָת ַשׁע ָשׁנָה ָמ ַל ְך‬
‫ְב ַמ ְלכוֹ וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵ‬
‫ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ֲא ִבי ַבּת ְז ַכ ְריָה‪:‬‬
‫ִבּ ָ‬
‫)מלכים ב יח‪,‬א‪-‬ב(‬

‫ֹאשׁיָּהוּ‬
‫ֶבּן ְשׁמֹנֶה ָשׁנָה י ִ‬
‫וְאַחת ָשׁנָה‬
‫וּשׁל ִֹשׁים ַ‬
‫ְב ָמ ְלכוֹ ְ‬
‫ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ‬
‫ָמ ַל ְך ִבּ ָ‬
‫ֲדיָה ִמ ָבּ ְצ ַקת‪:‬‬
‫ידה ַבת ע ָ‬
‫יְ ִד ָ‬
‫)מלכים ב כב‪,‬א(‬

‫יהויכין‬
‫ג' חדשים‬

‫הנך שני דאגלינהו סנחריב עד דאתא ירמיה אהדרינהו לא קחשיב להו‬

‫‪11‬‬
‫‪36‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬
‫חורבן‬
‫הבית‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful