You are on page 1of 4

LAPLASOVA TRANSFORMACIJA

Ako je f kompleksna funkcija realne promenljive koja zadovoljava sledee uslove:


1. funkcija f zajedno sa svojim izvodima do n-tog reda je deo po deo neprekidna.
2. f (t) = za t !
". #ostoje pozitivni $rojevi % i s takvi da je
( ) ( ) t > <
st
e M t f
&akvu funkciju nazivaemo u daljem tekstu '()*)+A,.
- ,aplasova transformacija ili slika originala f definisana je sa:

( ) ( ) ( ) ( ) dt e t f t f L s F
st

1.
( ) ( )
1
1 > s
s
L
2.
( ) ( ) + n . n
/
1
>
+ n
n
s
n
t L
".
( )
( )
( ) -1 a ( a . s
1
1
> >
+

+ a
a
s
a
t L

( ) ( ) ( ) ( )

,
_

+ + +

2
1
. / 1 n . 1 n . 1

n n n du u e n
n u


( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( )

+
/ / 2
/ 2
2
/ / 1 2
2
1
2
1
2
"
2
"
2
1
2
1
n
n n
n n n
n
0.
( ) ( ) a s
1
>

a s
e L
at
1.
( ) ( ) ( ) ( a . s sin
2 2
>
+

a s
a
at L
2.
( ) ( ) ( ) ( a . s at cos
2 2
>
+

a s
s
L
3.
( ) ( ) ( ) a . s at
2 2
> >

a s
a
sh L
4.
( ) ( ) ( ) a . s at
2 2
> >

a s
s
ch L
5 6'7)+8 ,A#,A6'98 &(A+69'(%A:);8
) ,)+8A(+'6&: Ako su :
1
i :
2
proizvoljne konstante (realne ili kompleksne) tada
va<i:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t f L C t f L C t f C t f C L
2 2 1 1 2 2 1 1
+ +
)) &8'();A ' #'%8(A+;=:
( ) ( ) ( ) ( ) : a . a s F t f e L
at
))) &8'();A ' >A?+;8+;=:
( ) ( )
( )
( ) a . >
s as
F e a t f L
)9 &8'();A ' 6,)@+'6&):
( ) ( ) ( ) k .
1
>
,
_


k
s
k
kt f L

9 Aa a B va<i
( ) ( ) ( ) ( )
1
]
1


a
st as
dt e t f s F e a t f L

9)
( ) ( ) ( ) ( ) f s F s t f L

( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
1 1

k k n
f t f L S t f L

( )
( ) ( ) ( )
( )
( )

n
k
k k n n n
f S s F S t f L
9))
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) s. po s C funkcije izvod ti - n 1 s F t f t L
n n n

9)))
( )
( )
s
s F
du u f L
t

,
_

)D
( )
( ) . konvergira integral ovaj ako


,
_

du u F
t
t f
L
D Ako je f( t ) periodiEna funkcija sa periodom & ( & B ) tj. ako va<i f( tF& ) = f( t )
onda je:

( ) ( ) ( ) ( )

T
st
sT
dt t f e
e
t f L s F

1
1
D) >onvolucija neprekidniG funkcija f i g je integral:

( ) ( ) ( ) ( ) f g g f

t
du u g u t f t g t f

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) h g f h s G s F t g t f L g f

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) h f g f h g f s G s sF g t f u t g u f L
t
+ +

,
_


( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t g t f t g s G s sF f t g u t f u g L
t

,
_

t f

( )
( ) s t a S
n
e t L
n
at n
1 1
, .
/
1

,
_

( ) ( ) ( ) ( ) f s sF t f L
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) s F f sf s F s t f L t f ,
2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 "
f f s f s s F s t f L
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 " 0
f f s f s f s s F s t f L
IV

)+98(&+A ,A#,A6'9A &(A+6C'(%A:);A
Ako je ,(f (u) = C (s) onda ka<emo da je f (t) inverzna laplasova transformacija funkcije
C (s). u oznaci f (t) = ,
-1
(f (s)).
( ) ( )

d ds i * s
2
1
+

+

i s
i s
st
ds e s F
i
t f

1)
( )
1
1
+ n
/
1

,
_

n
t
s
L
n
n
2)
( ) ( a
1
1

,
_

at
e
a s
L

")
at
a a s
L sin
1 1
2 2
1

,
_

0)
at
a s
s
L cos
2 2
1

,
_

1)
at
1 1
2 2
1
sh
a a s
L

,
_

2)
at
2 2
1
ch
a s
s
L

,
_

3)
( ) 1
1
1
1
+

,
_

a
t
s
L
a
a
'so$ine inverzne ,aplasove transformacije f (t) = ,
-1
(f (s))
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) s F L C s F L C s F C s F C L
2
1
2 1
1
1 2 2 1 1
1
+ +
))
( ) ( ) ( ) t f e a s F L
at

1
))) ( ) ( )
( )

'

<
>

a t .
a t .
1
a t f
s F e L
as
)9
( ) ( )

,
_

k
t
f
k
ks F L
1
1
9
( )
( ) ( ) ( ) ( ) t f t s F L
n n n

1
1
9)
( )
( )
t
t f
du u F L
s

,
_

1
9))
( )
( )

,
_

t
du u t
s
s F
L

1
9))) &8'();A ' >'+9',=:);) - Ako je
( ) ( ) ( ) t f s F L
1
.
( ) ( ) ( ) .
1
t g s G i

onda va<i:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )


t
u t g u f
g f dt u t g t f s G s F L

1
pri Eemu se t - g naziva kovnolucija.

( ) ( )
a
k
at
n
n
e
a as
e
n
t
a s
L
1
1
1
, .
/ 1
1
1 -
1
1

,
_

,
_

Aa nala<enje originala f (t) kada je poznata slika C (s) koristimo sledei postupak:
Ako je C (s) = A (s) H 7 (s) razlomljena racionalna funkcija kod koje je stepen polinoma A
(s) manji od stepena polinoma 7 (s) onda se ovaj razlomak razla<e na z$ir prostiG
razlomaka. pa se nalazi original za svaki razlomak koristei ta$licu i oso$ine inverne
,aplasove transformacije.