55

Linggo 16
Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package
57 56
Linggo 16 Linggo 16
Learning Package Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
59 58
Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
61 60
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
63 62
Linggo 16
Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
65 64
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
67 66
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
69 68
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
71 70
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
73 72
Linggo 16 Linggo 16
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package Learning Package
75 74
77 76

Diwata o Engkanto – nilalang na nagbabantay sa kalikasan at karaniwang may katawan ng
tao. Sinasabing nang-aakit sila ng mga binata at dalaga upang gawin nilang asawa.

Sirena at Siyokoy – mga nilalang na may katawan ng tao at buntot ng isda. Nakatra sila sa
ilalim ng karagatan at nang-aakit sila ng mga mangingisda.
Tiyanak o Impakto – sanggol na hindi nabinyagan at kumakain ng laman ng tao.
Nagpapanggap silang inabandonang sanggol na umiiyak.
Aswang – nilalang na nag-iibang anyo sa gabi at nag-aanyong tao sa umaga. Kumakain sila
ng tao at maaaring mag-anyong hayop.
Manananggal – nilalang na napuputol ang katawan at nagkakaroon ng pakpak. Mula sa
bubong, hinihigop ng kanilang mahabang dila ang mga sanggol ng bunts.
Kapre - higanteng nilalang na mahilig manabako at nakatra sa malalaking puno. Mahilig
itong maglaro sa mga bata.
Tikbalang – kalahatng tao at kabayo. Mahilig itong maghanap ng mga dalaga upang gawing
asawa.
Duwende at Nuno sa Punso – mga maliliit na nilalang na nagbibigay ng suwerte o malas sa
tao. Nakatra sa isang nuno o tumbok ng lupa ang nuno sa punso.
Mambabarang at Mangkukulam – mga nilalang na karaniwang matatandang babae na
nagpapahirap sa isang tao. Ang mambabarang ay nagpapalabas ng mga insekto sa katawan
ng isang tao. Ang mangkukulam naman ay sinasaktan o binabago ang anyo ng isang tao.
[Pinagkunan: Philippine Myths and Legends ni Johnny C. Young]
Mga Kakaibang Nilalang sa Filipinas
Linggo 16
Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Linggo 16
Learning Package
B
A
I
T
A
N
G
7
I
K
A
L
A
W
A
N
G
M
A
R
K
A
H
A
N
Learning Package

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.