You are on page 1of 1

REFLEKSI

Mohd Fahmi Haikal Bin Ashaari


Syukur kehadrat Allah (SWT) kerana limpah dan kurnia-Nya memberi kesempatan
kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bagi
saya, tugasan ini satu tugasan yang mencabar dan paling unik sepanang pengaian
saya tiga semester ini. Saya bersama-sama rakan kumpulan bertungkus lumus
menyiapkan satu klip !ideo yang mengandungi elemen ""#. Selain itu, pengguna
$indo$s mo!ie maker yang arang sekali digunakan mampu mencabar kesabaran saya
apabila tersalah edit. Tetapi inilah satu pengalaman yang berharga dan dapat digunakan
untuk masa akan datang.
Selain daripada itu, melalui tugasan ini uga saya dapat memupuk sikap
kerasama dan mengeratkan perhubungan antara ahli anggota kumpulan. "erasama ini
dapat dipupuk apabila kami bersama-sama membincangkan masalah sosial yang
hendak kami ketengahkan dalam tugasan ini. "erasama ini kami amat saya hargai
kerana dapat memudahkan kami dalam menyiapkan tugasan ini. Semoga apa yang
diharungi bersama-sama menadi teras dalam pembentukan insan kamil.
%elalui tugasan ini uga, saya dapat mengetahui tentang masalah sosial yang
sedang melanda para remaa masa kini. Setelah membuat kaian terhadap elemen ""#
ini, saya telah menguasai &'( daripada ilmu yang disampaikan di dalam kuliah harian.
Seterusnya memberi ke)ahaman yang elas tentang subek ""# ini.
Akhir sekali, saya berharap agar tugasan ini dapat menadi plat)orm untuk
mematangkan diri saya dalam menghadapi sebarang masalah yang mendatang
berdasarkan elemen-elemen ""# yang telah dipelaari.