You are on page 1of 1

‫‪SELIJHOT 00:00‬‬

‫ךל ונלחי רשאכ ונילע הוהי ךדסח יהי‬
‫‪.‬ךתיב יבשוי ירשא‬
‫‪:‬הלס ךוללהי דוע‬
‫‪.‬ול הככש םעה ירשא‬
‫‪:‬ויהלא הוהיש םעה ירשא‬
‫דודל הלהת‬
‫‪:‬דעו םלועל ךמש הכרבאו ךלמה יהולא ךממורא‬
‫דעו םלועל ךמש הללהאו ךכרבא םוי‪-‬לכב‬
‫רקח ןיא ותלדגלו דאמ ללהמוהוהי לודג‬
‫‪:‬ודיגי ךיתרובגו ךישעמ חבשי רודל רוד‬
‫‪:‬החישא ךיתאלפנ ירבדו ךדוה דובכ רדה‬
‫‪:‬הנרפסא ךיתולדגו ורמאי ךיתארונ זוזעו‬
‫‪:‬וננרי ךתקדצו ועיבי ךבוט‪-‬בר רכז‬
‫‪:‬דסח‪-‬לדגו םיפא ךרא הוהי םוחרו ןונח‬
‫‪:‬ךישעמ‪-‬לכ‪-‬לע וימחרו לכל הוהי‪-‬בוט‬
‫‪:‬הכוכרבי ךידיסחו ךישעמ‪-‬לכ הוהי ךודוי‬
‫‪:‬ורבדי ךתרובגו ורמאי ךתוכלמ דובכ‬
‫‪:‬ותוכלמ רדה דוככו ויתרבג םדאה ינבל עידוהל‬
‫רדו רוד‪-‬לכב ךתלשממו םימלע‪-‬לכ תוכלמ ךתוכלמ‬
‫‪:‬םיפופכה ‪-‬לכל ףקוזו םילפנה לכל הוהי ‪.‬ךמוס‬
‫‪:‬ותעב םלכא‪-‬תא םהל‪-‬ןתונ התאו ורבשי ךילא לכ‪-‬יניע‬
‫‪Kavana parnasa...‬‬
‫‪:‬ןוצר יח‪-‬לכל עיבשמו ךדי‪-‬תא חתופ‬
‫‪:‬וישעמ‪-‬לכב דיסחו ויכרד‪-‬לכב הוהי קידצ‬
‫‪:‬תמאב והארקי רשא לכל ויארק‪-‬לכל הוהי בורק‬
‫‪:‬םעישויו עמשי םתעוש‪-‬תאו השעי ויארי‪-‬ןוצר‬
‫‪:‬דימשי םיעשרה‪-‬לכ תאו ויבהא‪-‬לכ‪-‬תא הוהי רמוש‬
‫‪::‬היוללה םלוע‪-‬דעו התעמ הי ךרבנ ונחנאו ‪:‬דעו םלועל ושדק םש רשב‪-‬לכ ךרביו יפ רבדי הוהי תלהת‬
‫‪-‬‬‫‪Enviado desde Nota rápida‬‬