‫בס"ד‬

‫בבא בתרא פרק יש נוחלין‬

‫במדבר פרק כז‬
‫יוֹסף וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת‬
‫ַשּׁה ֶבן ֵ‬
‫ַשּׁה ְל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְמנ ֶ‬
‫ַתּ ְק ַר ְבנָה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֶבּן ֵח ֶפר ֶבּן ִגּ ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ‬
‫)א( ו ִ‬
‫וּמ ְל ָכּה וְ ִת ְר ָצה‪:‬‬
‫ְבּנ ָֹתיו ַמ ְח ָלה נ ָֹעה וְ ָח ְג ָלה ִ‬
‫מוֹעד ֵלאמֹר‪:‬‬
‫יאם וְ ָכל ָה ֵע ָדה ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ‬
‫ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה וְ ִל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר ַהכּ ֵֹהן וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִ‬
‫)ב( ו ַ‬
‫וּבנִ ים לֹא‬
‫ֲדת ק ַֹרח ִכּי ְב ֶח ְטאוֹ ֵמת ָ‬
‫נּוֹע ִדים ַעל יְ קֹוָק ַבּע ַ‬
‫תוֹך ָה ֵע ָדה ַה ָ‬
‫אָבינוּ ֵמת ַבּ ִמּ ְד ָבּר וְ הוּא לֹא ָהיָה ְבּ ְ‬
‫)ג( ִ‬
‫ָהיוּ לוֹ‪:‬‬
‫אָבינוּ‪:‬‬
‫תוֹך ֲא ֵחי ִ‬
‫תּוֹך ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִכּי ֵאין לוֹ ֵבּן ְתּנָה ָלּנוּ ֲא ֻחזָּה ְבּ ְ‬
‫ָרע ֵשׁם אָ ִבינוּ ִמ ְ‬
‫)ד( ָל ָמּה ִיגּ ַ‬
‫ַק ֵרב מ ֶֹשׁה ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ָטן ִל ְפנֵי יְ קֹוָק‪:‬‬
‫)ה( ַויּ ְ‬
‫ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר‪:‬‬
‫)ו( ַויּ ֶ‬
‫יהן ָל ֶהן‪:‬‬
‫ַח ַלת ֲא ִב ֶ‬
‫ֲב ְר ָתּ ֶאת נ ֲ‬
‫יהם וְ ַהע ַ‬
‫תוֹך ֲא ֵחי ֲא ִב ֶ‬
‫ַח ָלה ְבּ ְ‬
‫)ז( ֵכּן ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד דּ ְֹברֹת ָנתֹן ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ֻחזַּת נ ֲ‬
‫ַח ָלתוֹ ְל ִבתּוֹ‪:‬‬
‫ֲב ְר ֶתּם ֶאת נ ֲ‬
‫וְהע ַ‬
‫וּבן ֵאין לוֹ ַ‬
‫)ח( וְ ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְתּ ַד ֵבּר ֵלאמֹר ִאישׁ ִכּי יָמוּת ֵ‬
‫ַח ָלתוֹ ְל ֶא ָחיו‪:‬‬
‫)ט( וְ ִאם ֵאין לוֹ ַבּת ְוּנ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ‬
‫אָביו‪:‬‬
‫ַח ָלתוֹ ַל ֲא ֵחי ִ‬
‫אַחים ְוּנ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ‬
‫)י( וְ ִאם ֵאין לוֹ ִ‬
‫ָרשׁ א ָֹתהּ וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי‬
‫ַח ָלתוֹ ִל ְשׁ ֵארוֹ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ י ַ‬
‫אָביו ְוּנ ַת ֶתּם ֶאת נ ֲ‬
‫אַחים ְל ִ‬
‫)יא( וְ ִאם ֵאין ִ‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ֻח ַקּת ִמ ְשׁ ָפּט ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹ ָוק ֶאת מ ֶֹשׁה‪:‬‬
‫במדבר פרק לו‬
‫יוֹסף וַיְ ַד ְבּרוּ ִל ְפנֵי מ ֶֹשׁה‬
‫ַשּׁה ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ֵ‬
‫אשׁי ָהאָבוֹת ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ְבּנֵי ִג ְל ָעד ֶבּן ָמ ִכיר ֶבּן ְמנ ֶ‬
‫)א( וַיִּ ְק ְרבוּ ָר ֵ‬
‫אשׁי אָבוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫וְ ִל ְפנֵי ַהנְּ ִשׂ ִאים ָר ֵ‬
‫גוֹרל ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַאדֹנִ י ֻצוָּה ַביקֹוָק ָל ֵתת ֶאת‬
‫ַח ָלה ְבּ ָ‬
‫אָרץ ְבּנ ֲ‬
‫ֹאמרוּ ֶאת ֲאדֹנִ י ִצוָּה יְ קֹוָק ָל ֵתת ֶאת ָה ֶ‬
‫)ב( ַויּ ְ‬
‫אָחינוּ ִל ְבנ ָֹתיו‪:‬‬
‫ַח ַלת ְצ ָל ְפ ָחד ִ‬
‫נֲ‬
‫ַח ַלת ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר‬
‫נוֹסף ַעל נ ֲ‬
‫ַח ַלת ֲאב ֵֹתינוּ וְ ַ‬
‫ַח ָל ָתן ִמנּ ֲ‬
‫ָשׁים וְ נִ ְג ְר ָעה נ ֲ‬
‫)ג( וְ ָהיוּ ְל ֶא ָחד ִמ ְבּנֵי ִשׁ ְב ֵטי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלנ ִ‬
‫ָר ַע‪:‬‬
‫ַח ָל ֵתנוּ יִ גּ ֵ‬
‫וּמגּ ַֹרל נ ֲ‬
‫ִתּ ְהיֶינָה ָל ֶהם ִ‬
‫ַח ַלת ַמ ֵטּה‬
‫וּמנּ ֲ‬
‫ַח ַלת ַה ַמּ ֶטּה ֲא ֶשׁר ִתּ ְה ֶיינָה ָל ֶהם ִ‬
‫ַח ָל ָתן ַעל נ ֲ‬
‫נוֹס ָפה נ ֲ‬
‫)ד( וְ ִאם יִ ְהיֶה ַהיּ ֵֹבל ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ְ‬
‫ַח ָל ָתן‪:‬‬
‫ָרע נ ֲ‬
‫ֲאב ֵֹתינוּ יִ גּ ַ‬
‫יוֹסף דּ ְֹב ִרים‪:‬‬
‫)ה( וַיְ ַצו מ ֶֹשׁה ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ִפּי יְ קֹוָק ֵלאמֹר ֵכּן ַמ ֵטּה ְבנֵי ֵ‬
‫אַך ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַמ ֵטּה‬
‫ָשׁים ְ‬
‫ֵיהם ִתּ ְה ֶיינָה ְלנ ִ‬
‫)ו( זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ִל ְבנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ֵלאמֹר ַלטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ‬
‫ָשׁים‪:‬‬
‫יהם ִתּ ְהיֶינָה ְלנ ִ‬
‫ֲא ִב ֶ‬
‫ַח ַלת ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו ִי ְד ְבּקוּ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫ַח ָלה ִל ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ַמּ ֶטּה ֶאל ַמ ֶטּה ִכּי ִאישׁ ְבּנ ֲ‬
‫)ז( וְ לֹא ִתסֹּב נ ֲ‬
‫ירשׁוּ ְבּנֵי‬
‫יה ִתּ ְהיֶה ְל ִא ָשּׁה ְל ַמ ַען יִ ְ‬
‫אָב ָ‬
‫ַח ָלה ִמ ַמּטּוֹת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ְל ֶא ָחד ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת ַמ ֵטּה ִ‬
‫)ח( וְ ָכל ַבּת י ֶֹר ֶשׁת נ ֲ‬
‫ַח ַלת ֲאב ָֹתיו‪:‬‬
‫יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ נ ֲ‬
‫ַח ָלתוֹ ִי ְד ְבּקוּ ַמטּוֹת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל‪:‬‬
‫אַחר ִכּי ִאישׁ ְבּנ ֲ‬
‫ַח ָלה ִמ ַמּ ֶטּה ְל ַמ ֶטּה ֵ‬
‫)ט( וְ לֹא ִתסֹּב נ ֲ‬
‫)י( ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ֵכּן ָעשׂוּ ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד‪:‬‬
‫ָשׁים‪:‬‬
‫יהן ְלנ ִ‬
‫וּמ ְל ָכּה וְ נ ָֹעה ְבּנוֹת ְצ ָל ְפ ָחד ִל ְבנֵי ד ֵֹד ֶ‬
‫ַתּ ְהיֶינָה ַמ ְח ָלה ִת ְר ָצה וְ ָח ְג ָלה ִ‬
‫)יא( ו ִ‬
‫יהן‪:‬‬
‫ַח ָל ָתן ַעל ַמ ֵטּה ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ֲא ִב ֶ‬
‫ַתּ ִהי נ ֲ‬
‫ָשׁים ו ְ‬
‫יוֹסף ָהיוּ ְלנ ִ‬
‫ַשּׁה ֶבן ֵ‬
‫)יב( ִמ ִמּ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי ְמנ ֶ‬
‫ַר ֵדּן יְ ֵרחוֹ‪:‬‬
‫)יג( ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת וְ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ְבּיַד מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַע ְרבֹת מוֹאָב ַעל י ְ‬

‫‪www.swdaf.com‬‬