P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי

www.swdaf.com 1
דע ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת . - ע ה . ) בפ ףד אמוי . - :בפ (
נמינ :קדצוהי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא םדאל ןירמוא םא הרותבש תוריבע לכ :דולב הזתנ תיב תילעב ורמגו ו
גרהת לאו רובע - םימד תוכיפשו תוירע יוליגו הרז הדובעמ ץוח ,גרהי לאו רובעי אל הרז הדובעו . יבר רמא ,אינת אהו ?
גרהי לאו דובעיש ןינמ גרהת לאו הרז הדובע דובע םדאל ול ורמא םאש ןינמ :לאעמשי - רמול דומלת +/ח"י/ ב"כ ארקיו+
םהב יחו - איסהרפב וליפא לוכי .םהב תומיש אלו - יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו +ב"כ ארקיו+ רמול דומלת . - והניא
.רזעילא יברכ רומאד םא ,ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא 'ה תא תבהאו +'ו םירבד+ :רמוא רזעילא יבר ,אינתד
לכב רמאנ המל ךשפנ לכב רמאנ ,ךשפנ לכב רמאנ המל ךדאמ לכב רמאנ םאו ,ךדאמ - וילע ביבח ופוגש םדא ךל שי םא
ונומממ - ופוגמ וילע ביבח ונוממש םדא ךל שי םאו ,ךשפנ לכב רמאנ ךכל - ךדאמ לכב רמאנ ךכל םימד תוכיפשו תוירע יוליג .
- .יברדכ פנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ +ב"כ םירבד+ רמוא יבר ,אינתד ?חצורמ ונדמל המ יכו ,הזה רבדה ןכ ש
הסרואמה הרענ המ ,הסרואמה הרענל חצור שיקמ :דמל אצמנו דמלל אב הז ירה ,התעמ - חצור ףא ,ושפנב וליצהל ןתינ -
חצור המ ,חצורל הסרואמה הרענ שיקמו .ושפנב וליצהל ןתינ - הסרואמה הרענ ףא ,רובעי לאו גרהי - ,רובעת לאו גרהת
מ היפוג חצור ?ןל אנ - אל יאו ,אינלפל הילטק ליז יארוד ירמ יל רמא :היל רמאו ,הברד הימקל אתאד אוההד .אוה ארבס -
.ךל אנילטק - יפט קמוס ארבג אוהד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ .לוטקית אלו ךולטקל :היל רמא . אתא יכ
לבא ,דמשה תעשב אלש אלא ונש אל :ןנחוי יבר רמא ימיד בר דמשה תעשב - אתא יכ .רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפא
איסהרפב לבא ,אעניצב אלא ורמא אל ,דמשה תעשב אלש וליפא :ןנחוי יבר רמא ןיבר - רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפא . -
?הלק הוצמ יאמ - :בר רמא קחצי רב אבר רמא וליפא .אנאסמד אתקרע ייונשל ?איסהרפ המכו - יבר רמא בקעי יבר רמא
םדא ינב הרשעמ התוחפ איסהרפ ןיא :ןנחוי . ןניעב םילארשי ,אטישפ יעב .לארשי ינב ךותב יתשדקנו +ב"כ ארקיו+ ביתכד ,
ת ךות איתא :אבא רב אייח יברד הוחא יאני בר ינתד ,עמש את ?והמ דחא ירכנו לארשי העשת :הימרי יבר אכה ביתכ ,ךו
לארשי והלוכו הרשע ןלהל המ תאזה הדעה ךותמ ולדבה +ז"ט רבדמב+ םתה ביתכו לארשי ינב ךותב יתשדקנו - הרשע ןאכ ףא
.לארשי והלוכו - !יאוה איסהרפ רתסא אהו - ינאש ןמצע תאנה :רמא אבר .התיה םלוע עקרק רתסא :ייבא רמא אל יאד .
יכה אמית - יה יקינומידו יקאווק ינה ,הימעטל אבר אדזאו .ינאש ןמצע תאנה :ימנ אכה .ינאש ןמצע תאנה אלא ?והל ןניבהי יכ
ךל אנליטק אל יאו ,אתויחל ידשו אתבשב אתספסא לוטק לארשי יאהל היל רמאד ירכנ :אבר רמאד - ידש .הילטקל אלו ליטקיל
ארהנל - אמעט יאמ .לוטקיל אלו הילטקיל - .יעב אק אתלימ ירובעל
םשה תשודק לע הווצמ ןיא וא םשה תשודק לע הווצמ חנ ןב :ימא יברמ הינימ ועב ? - ווטצנ תוצמ עבש :עמש את ,ייבא רמא
אתיא םאו .חנ ינב - !ןייוה ינמת - יאמ .והיירזבא לכו והניא :אבר היל רמא ?הלע יוה - :בר יב ירמא ,הבהא רב אדא בר רמא
ביתכו ,יתיוחתשהו ידי לע ןעשנ אוהו המש תוחתשהל ןומר תיב ינדא אובב ךדבעל 'ה חלסי הזה רבדל +'ה 'ב םיכלמ+ ביתכ
םולשל ךל ול רמאיו +'ה 'ב םיכלמ+ אתיא םאו - !היל אמיל אל - אה - אה ,הענצב - איסהרפב .
ול ןיא :ורמאו ,םיאפורל ולאשו ואבו .אניט ובל הלעהו ,תחא השאב ויניע ןתנש דחא םדאב השעמ :בר רמא הדוהי בר רמא
.ול לעבת לאו ,תומי :םימכח ורמא .לעבתש דע הנקת - המורע וינפל דומעת ? - .המורע וינפל דומעת לאו תומי - ומע רפסת
?רדגה ירוחאמ - רדגה ירוחאמ ומע רפסת אלו תומי .ינמחנ רב לאומש יברו ידיא רב בקעי יבר הב יגילפ . שיא תשא :רמא דח
התיה היונפ :רמא דחו ,התיה התיה שיא תשא רמאד ןאמל אמלשב . - ?יאה ילוכ יאמ התיה היונפ רמאד ןאמל אלא .ריפש - בר
החפשמ םגפ םושמ :רמא אפפ . תוירעב תוצורפ לארשי תונב והי אלש ידכ :רמא אקיא ברד הירב אחא בר !בסנימ הבסנילו .
- רמאנש ,הריבע ירבועל הנתינו האיב םעט הלטינ שדקמה תיב ברחש םוימ :קחצי יבר רמאד ,קחצי יברדכ ,היתעד הבתיימ אל
ני םירתס םחלו וקתמי םיבונג םימ +'ט ילשמ+ .הרומו ררוס ןב ךלע ןרדה .םע

א דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ י"שר
אוה ארבס - ,וריבח שפנ החדת אלש המשנ דובא ,יתרת אכיאד הריבעו אל אוהו המשנ דובא אדח אלא אכילד ושפנ ינפמ
,רובעי לארשי לש המשנ ויניעב הרקיד םושמ םהב יחו םושמ תוצמה לע רובעל אנמחר רמא יכד , ףוסד ןויכ חצור יבג אכהו
רובעל רתומ אהי המל המשנ דוביא אכיא ףוס - וריבח שפנמ רתוי ורצויל הביבח ושפנש עדוי ימ - םוקמה רבד ךכלה ןתינ אל
.תוחדל
יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ - ,ךריבח םדמ רתוי ךרצויל האנו ביבח ךמד אהיש עדוי ימ םהב יחו רמול ןאכ ןיא ךכלה
וריבח שפנ דובא שיש ןאכו ,אוה ךורב שודקהל לארשי לש םשפנ תוביבח םושמ אלא בותכה ריתה אלש ,םהב תומיש אלו
צרה לע הוצש תוחדל ךלמה רבד ןתינ אל החי .
רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפאו - ךכל תובבלה תא ךירמהל םייוגה וליגרי אלש .

ב דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ י"שר
אנאסמד אתקרע - ךכ רושקל םירכנה ךרד םאש ,לענה ךורש ךרדו רבדב תודהי דצ שיש ןוגכ ,רחא ןינעב לארשי ךרדו
ןאכ ןיאש הז יונש וליפא םיעונצ תויהל לארשי אמלעב גהנמ אלא הוצמ ,לארשי ויריבח ינפב םשה תא שדקי איסהרפ יאהו
לארשיב רבדמ .
והיירזבא - תא שדקי אל םאו גרהי וא תוצמ ןתוא לע רובעל ול רמוא םאד ,והב אכייש םשה תשודק והב ךיישד ידימ לכ
םהילע רובעי םשה .אוה ןללכב ימנ יאה ךכלה ,

ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 2

הע ףד ןירדהנס תכסמ י"שר א דומע
אתיא םאו - םשה תשודק לע רהזומ חנ ןבד ,ול הדוהד עמשמד ,םולשל ךל היל אמינ אל חכוהד הווצמ היה אל וחיכוהלד יהנ
ייודול אל רוסיא רבדל ייודוא והימ ,בשות רג אלו (טי ארקיו) ביתכ ךתימע תא חיכות .
הענצב - םשל הוחתשמ אוהש ןומר תיבב לארשי ויה אלו הוה הענצב ןמענ , וליפאו ,ביתכ לארשי ינב ךותב םשה תשודק יבגו
לארשי ךותב אלא םירכנה ךותב ושדקל ווטצנ אל הילע חנ ינב ווטצנ .

במ אתליאש אראו תשרפ יאחא ברד תותליאש
.. . אלטקד יכ היל הוה הל םיגפ אקד ןויכ ימנ תוירע יוליגו תוריבע ראשכ אלא אלטקל השפנ רסמימל אבייחמ אל יהיא לבא
תבש אלטקל השפנ הרסמ אל רתסא אהד הרו . תעדמ אלא יושיק ןיאש הורעב סנוא /ןיא/ אבר רמאהו אכיא ימ הידידב סנואו
נאמש תואפרתהל הל תחכשמ ורצי תואת לע ילוחב לפונו ורצי סו . . .
תיא אוה איסהרפד ןויכד יאמ ותאנהל ןוכימ אקד אכיה 'רוסיא 'ארשי רבל ירובעאל יוג ןיוכימ אקד אכיה ילימ ינה ךירצ םרב
םשה שודיק 'ושמ היב תיל ותאנהל אלא ןיוכימ אק הירובעאל ואלד ןויכ אמליד וא םשה שודיק היב בר 'מאד ש"ת א אסנא יאה
ותאנהל אלד דוביאל ידשו לוטק גרהי לאו רובעי ךל אנליטק אל יאו ייסוסל ידשו תבשב אתפסא ליטק היל 'מאו 'ארשיל היל סינאד
עי לאו גרהי ןיוכימ אק 'ירובעאל אלא רוב איה איסהרפב רתסא אהו ךל אישק אקדמ רמאק איסהרפב אבר 'מא יכד יאממו יכיה
איה םלוע עקרק רתסא ייבא רמאו אלטקל השפנ הרסמ אל 'יוכימ אק ותאנהלד רתסא ינאש רמא אבר ינה יכה 'מית אל יאד
והל אניבהי יכיה ארונ יבל יגילפד יקנימדו יקאוק ףאו םשה שודיק אכיל ותאנהל לכ אלא איסהרפד בג לע יוליגו ז"ע ךכליה
ז"ע וליפאו איסהרפב 'יפא ותאנהל רובעי לאו גרהי ימנ תוריבע ראש רובעי לאו גרהי אעניצב 'יפא םימד תוכיפשו תוירע
גרהי לאו רובעי יקנומדו יקאוק ןוגכ רובעי לאו גרהי העניצבו תוריבע ראש 'יפא דמשה תעשב עקרק ימד יכיה םתלאששו
ירמא אק םלוע םשה שודיק לע הישפנ שיניא רסממ ןיינעל ' בר 'מא 'ירמא אקד א 'מא יא אתספסא ליטק יוג ל"אד 'ארשי רב יאה
'ירובעאל ארהנל ידשו ליטק היל רמאד יא ליטקל אלו לוטקיל ןיוכימ אק ומצע תאנהל ךל אנליטק אל יאו איסוסל ידשו ליטק היל
מו לוטקיל אלו ליטקיל יעב אק ארוסיאלו ןיוכימ אק שורושחאל היל הקיקדזאו אלטקל השפנ הרסמ אלד רתסא אהו 'נישק קירפמו
הליעבל הרצונ השא ךכ הב דובעלו העירזל 'רצונ ץראהש םשכ ורצונ ךכל 'ישנד תבש לוליחלו ג"על אימד אל רתסאד ייבא
בר א ןווכתנ ומצע תאנהל שורושחאד ןויכ ז"עבו תבשב 'מית 'יפא אלא 'מעט ןידה ןמ ואל 'מא ספסאכ ירשו ימד איסוסל את
לע ותוא ןיפוכ ןשיל ןישקבמו הרודמ דגנכ ןיממחתמשכ םדא ינב ותוא ןישועו ץיצעל המודו אוה טיט לש ילכ יקנימדו יקאוק 'יפ היל
'ורנה תא ןיבכמו 'ארשי יתב לכב 'יריזחמ ןהבש 'ירבח ויה םייסרפ תוכלמבו תיבבש 'ילכב שאה תצית אלש ידכ ןשדה לעו 'ילחגה
ןיתוחו איהש ןהלש ז"עמ ץוח הלילב ןכילויש 'ילחג אלו שא אל 'יבזוע ויה אלו ז"ע 'והש ןהלש רואה תיבל ןתוא ןיכילומו 'ילחגה תא
ויהו ושע רבד אלוטב יא ךלוטב יא 'יהלא 'מא והיימיקמ אגרשל אלקש ארבח אוהה אתא טג איבמהב ןנירמא אקד יכ רואה תיב
והל ווהד יקנימדו יקאוקב ותוא 'יכילומ ז"ע ישמשמ אק 'ארשיל ארוסיא ןונירובעל אלד ןויכ םה ז"ע ישמשמד בג לע ףאו
םהל ןתיל ונל רתומ ןמצע תאנהל אלא םינווכמ .

ב דומע דע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
אנאסמד אתקרע ייונשל וליפא - ם"וכע לשמ ןינושמ םהילענמד עמשמ הרואכל (םשו :טנ ק"ב) סנוכה קרפב ימנ רמאדכ
אוהה יבג (.בכ ףד) תינעת תכסמב עמשמ ךכו םילשורי לע לבאתמ היהש רמאקו ימכוא ינאסמ םייס הוהד אריעז רזעלא יבג
וסבד השקו יטוח ימר אלו ימכוא ינאסמ םייסמ הוהד ארבג ךירצש ינפמ ט"ויב ןבל לענמ ןיחלשמ ןיא ןנת (.וט ףד) הציבד ק"פ ף
וריחשהל ריגה תציב תונבל לארשי לשו תורוחש ם"וכע לשד ם"וכע לשמ תונושמ ויה לענמה תועוצר אקודד ת"ר שרפמו
רוחש היה יאדו לענמה לבא תורוחש תועוצר ונייה יתכוד לכבד ימכוא ינאסמו .

דע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות ב דומע
יאוה איסהרפ רתסא אהו - רובעי לאו גרהי אמלע ילוכל הסרואמה הרענו חצורד יאוה תוירע ייושקאל ל"הד המית ןכ ומכו
ןדבע ריפש אה אישוק יאמו ירש סנואד והל שורדילו ךירפו והיישפנ ורסמד תועונצ אכיאד רמאד (םשו :ג ףד) תובותכ שירב השק
תוירע יוליג םושמ והיישפנ ורסמד היערזל הירקפא אנמחרד םושמ םיבכוכ דבוע תליעב לע התימ ןיבייח ןיאד ת"ר ץריתו
םיבכוכ דבועד םתמרז םיסוס תמרזו ביתכד (.חצ תומבי) הסונאה לע ןיאשונ 'פב ןנירמאדכ ריתהל ת"ר הצור היה ךכ ךותמו
ייש אלד תודהיב המייקל המע רייגתנ בושו םיבכוכ דבוע הילע אבו הרימהש לארשי תב דבוע תאיבב לעובל דחא רמימל ך
המהב תאיבכ איוהד םיבכוכ לעבל הרסאנ ם"וכע תאיבב כ"עד יכדרמ ר"ב קחצי ר"רה השקהו תוצורפ אכיאד םתה 'ירמאדכ
הליגמב ימנ ןנירמאו הלעבל הרוסא תושפנ ידי לע ם"וכע ידיב השבחנש השאה יבג (םשו :וכ תובותכ) הלמראתנש השאה 'פב
תדבא רשאכ (.וט ףד) ךממ יתדבא ךכ אבא תיבמ י הנוהכל םגו המהב תאיבכ םיבכוכ דבוע תאיב 'בישח אל הלעב יבגל אמלא
המהבל תונז ןיאד תלספנ הניא המהב תאיבבש פ"עא ותאיבב תלספנ היערזד (.טנ ףד תומבי) ותמבי לע אבה 'פב ןנירמאדכ
םיבכוכ דבועד תאיב לבא סייח ןינעל אנמחר הירקפאד אוה םיבכוכ דבועד הירקפא אל לעובל הרוסא לעבל הרסאנד ןויכו
האמטנו האמטנומ המורתב לסופו ודי לע ןינקמ יתוכד (םשו :וכ 'ד) הסורא קרפב הטוסב ימנ ןנירמאו הרתסנו אטישפ ךירפו
האיב ךהבד אכיה ילימ ינה האמטנ איהו הרתסנו רמא יכ אמיתד והמ ינשמו המורתל דחאו לעבל דחא אנמחר רמא האמטנ איהו
א ל"מק היל הריסא יכה ואלבד ם"וכע יקופאל היל הריס ןידה אוהו לעבל רוסאל האמטנו ךייש םיבכוכ דבוע יבג וליפא אמלא
לעובל המצע רוסמל 'בייחימ אלד ןינעל םלוע עקרקד אמעט ינהמד היל םיקד יאוה תוירע רתסא אהו אכה ךירפ אלד אהו
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 3
חימ יכ היפוג חצורו ןניפלי חצורמ אהד תוירע םושמ השעמ דיבע אלד אכיה לבא םידיב גרהיש םדוק מ"ה ומצע רוסמל ביי
ומצע רוסמל בייח ןיאש ארבתסמ ךעמתמו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ןוגכ יארבחד אמדד תיזח יאמ הברדא רמא יצמד
השעמ דיבע אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט יקמוס רהי רובעת לאו גרהת הסרואמה הרענ ףא רמאקד אהו ג
שרפל שי גרהת סרג יאו המצע רוסמל תבייח ןיא םלוע עקרק איהש המצע הרענה לבא השעמ דיבעד יאק לעובאו ןניסרג
הורעה תא הילע איבתש השעמ השעתש םדוק הרענה גרהתד אמעט ינהמד ד"ס אל איסהרפ םושמ םשה לולח ןינעל לבא
) ותמבי לע אבה קרפ שירד איההב שרפל שי ימנ ןכו םלוע עקרקד אלא יושיק ןיאש הורעל סנוא ןיא אבר רמאד (םשו :גנ 'ד תומבי
דיבע אלד רמימל וניצמ אל השקתי אלש רשפא יא והואיבי םאש עדויו הורעה לע והואיביש חיני וא והגרהיש ול רמוא םאד תעדל
השעמ סנוא שי יאדו םתה הורעה לע והואיבה ם"וכעהו דמועו השוקמ רבכ היה םאו השעמ בישח יושיקהש רוסמל ול ןיאו
ומצע לצא איה הער םיעשר לש ןתבוט ינשמו הריבעמ אינהתמ אק אהו לעי יבג (םשו .גק 'ד םש) הצילח תוצמ קרפ ךירפד אהו
םושמ םלוע עקרק איהש פ"עא המצע רוסמל הל היה אמעט יאהמד רמימל יעב אל אמהוז הב ליטה הוח לע שחנ אבשכד םיקידצ
רפב שירדדכ השעמכ אבישח האנהד רתסא יבג ייושקאל ל"ה ימנ ןיתעמשב כ"אד תושועה תושפנה ותרכנו (.בל 'ד ק"ב) חינמה ק
םיפדורה ןמ והנימטתש ךירצ היה הברדאו הסנאל יאשר הוה אלו היה חרוב ירהש הסונא התיה אלש םירבדה ןיארנד דועו
המ לע ךירפ םתהו וחכ שיתהל הילע אבש דע הירבדב ותלדיש איהו ןינעה חיכומש ומכ להאב םישנמ החבשמ בותכהש
האלו לחר הקבר הרש ךרבת ויהש המשל אלש הוצממ המשל הריבע הלודג (םשו :גכ 'ד) ריזנב ינאו רמאש ימ 'פב ןנירמאד
אינהתימ ימנ לעיד ךירפ ה"שמו ךכ לכ המשל יוה אלו הוצמה ןמ ןינהנד םושמ המשל אלש הל בישחו ןהילעבמ תונבהל תונווכתמ
בותכהש אחינ אתשהו החבשמ בותכה המב הסונא התיה םאד החבשמ רשאכ הרמאש שורושחאל רתסא תיצרתנשכ ת"או
ןיאושינ אלב תונזב הריסא אל ותשורג ריזחמד ול רוזחל תרתומ אהתש ידכ הליחת יכדרמ השריג אל המל יתדבא יתדבא
חא לע אלו סראתתש םדוק לע אל המע הנתמ ןיאש םידומ לכה (:חי 'ד) הטוסד ב"פב ןנתדכ יאמטתו רחאל ירתסתש שרגתתש ר
המע הנתמ היה אל ול הרוסא אהת אלו לעביתש לכ ללכה הז הנריזחי כ"חאו יאמטתו ירתסת םאש השרגל הצור היה אלד ל"יו
ךלמל עדוי ןפ ארי היהש .

א דומע הע ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
היל אמיל אל אתיא םאו - אה ינשמו םשה שודיק לע הווצמ חנ ןב ןיא מ"ש םולשל ךל ל"אד רוסיא רבדל תודוהל ול היה אל
אה הענצב ביתכ לארשי ינב ךותב םשה שודק יבגו ןומר תיבב לארשי ויה אלד הוה הענצ ןמענ איסהרפב רמאד ןאמל וליפאו
אל יתוכ לבא לארשי ילימ ינה רובעי לאו גרהי ימנ אענצב םלועלו איסהרפ ןוגכ םשה שודק לע הווצמ חנ ןבד ךל אמיא
ןייעב אטשפיא אל וז אנקסמלו קסמד עמשמ הלע יוה יאמ ןושלו איה תוטישפד אנ ןניסרגד םירפסכ רתוי הארנו אתיא םאו
איסהרפב אה אענצב אה היל אמיל םולשל ךל םתס היל רמאדמ דיקפמ אלד טישפ אקו .

א דומע בפ ףד אמוי תכסמ תופסות
רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ - אבייחמ אל יהיאד גרהית סרג אלד י"שר שריפ
איה םלוע עקרקד הישפנ רסמימל ררוס ןב 'פ ףוסבד אה אחינ אהבו (:דע ןירדהנס) רתסא אהו ךירפ יאמאו יאוה איסהרפ
עקרק ינהמד השקמה ריפש עדי ע"ג ןינעלד אחינ גרהית סרג אלד יאמלו אעניצב 'יפא רובעי לאו גרהי ע"ג אהו ךירפ אל
ינשמו יאוה איסהרפ רתסא אהו ךירפ יכהלו ינהמד היתעדא קיסא אל םשה לוליח םושמ אמעטד איסהרפ ןינעל לבא םלוע
התיה םלוע עקרק ימנ איסהרפ ןינעל ינהמו היפוג חצורו ןניפלי חצורמ אהד גרהיל הל ןיא השעמ הדבע אלד יהיאד עדתו
םיצורש ןוגכ השעמ דיבע אל יא לבא השעמ דיבעד אכיה מ"הו 'וכו יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמד םושמ ונייה גרהיד
לכו והוגרהי םדי לע בכעי םאו וגרוהל ידכ קוניתה לע וליפהל אמדד תיזח יאמ אמינ הברדאד גרהיל ול ןיא אנווג יאה יכ
יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט קמוס הידיד ביתכ םידיב גרוהש חצורב ארקד אשיקיהד דועו והער לע שיא םוקי רשאכ
'וגו שפנ וחצרו הרומו ררוס ןב 'פב גילפד אברו (:דע ףד ןירדהנס) לוע עקרקד איונישא ינאש ומצע תאנה ינשמו ם שוריפ
םשה לוליח אכיל ומצעל האנה ול שיש רבדב רובעל םדאה תא ןיסנואשכ םלוע עקרק ינהמ אלד איסהרפ ןינעל אלא גילפ אל
ינש םעט דוע ףיסומ אלא גילפ אל איסהרפ ןינעל וליפא ימנ יא םלוע עקרק ינהמד הדומ תוירע יוליג ןינעל לבא םישרפמ שיו
ירפ אל יכהלד לעי יבג ינשמדכ אמהוז הב ליטהש הריבעמ אינהתימ אלד םושמ יאוה תוירע יוליג רתסא אהו םתה ך קרפב
הל היה אינהתימד ןויכו ךכ שרפמו הריבעמ אינהתמק אהו ךירפ יכ (:גק ףד תומבי) הצילח תוצמ קרפבו (:גכ ףד) ריזנד יעיבר
צא איה הער םיעשר לש ןתבוט ינשמו תוירע יוליג םושמ גרהיל םיקידצ ל אל השפנ רסמימל אבייחימ אלד ןינעל אדח אריהנ אלו
הורע רוסיא אכיא ימנ האנה ואלבד אינהתמ אלד יאה ינהמ תושפנה ותרכנו (.בל ףד ק"ב) חינמה קרפ ןנירמאד בג לע ףא
יוניע ירקימד בג לע ףא הכרדכ אלש ןוגכ אבייחימ ימנ האנה אלב םוקמ לכמ והל תיא והייורתל האנה תושועה רשפא יאד דועו
תצק הנהית אלש התשע המצע ךרוצל אלהו החבשמ בותכה המב המצע ליצהל הנווכתנ םא דועו ץפח היה אלד אטישפ דועו
ידכ הילע אבש דע םירבדב ותלדיש איהו םיפדורה והואצמי אלש והנימטתש ךירצ היה הברדאו ושפנ לע חרוב היה יכ הגרוהל
ןינעב חיכומש ומכ וחכ שיתהל שי אלא המשל אלש הוצממ המשל הריבע הלודג הנימ ליעל ןנירמאקד םושמ רמול ביתכד
בותכה יאמא ךירפו ןהילעבמ תונבהל ונווכתנ תוהמאהש 'יפ האלו לחר הקבר הרש להאב םישנמ והנינ ןאמ ךרובת להאב םישנמ
להאב םישנמ יפט החבשמ ה הרעצד יאה ילוכ האנה הל הוה אל ינשמו הריבעמ אינהתימ אק אהו ןתבוטד התאנהמ לודג הי
םיקידצ לצא איה הער םיעשר לש הלודג םשל ןיאש יפ לע ףא יכה ימנ ךירפ (.גק ףד תומבי) הצילח תוצמ קרפבד בג לע ףאו
ךימס אק ריזנד איההא ל"י 'וכ המשל הריבע אראו 'רפב תותלאשב סרוג ןכ גרהי סרגד י"שר שריפש ומכו תותלאשה השקהו
קרפ שירב אבר רמאד אהמ ותמבי לע אבה גנ ףד םש) (: ימ הידידב סנוא ןכ םאו תעדל אלא יושיק ןיאש יפל הורעב סנוא ןיא
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 4
הל תחכשמ ץריתו תעדל אלא יושיק ןיאד ןויכ ןוצר אלא אוה סנוא ואל אהו רובעי לאו גרהי תוירע יוליג ףא רמאקד אכיא
תואפרתהל א םדאב (.הע ףד ןירדהנס) הרומו ררוס ןב קרפ ףוסד איהה יכ הירחא אניט ובל הלעהו תחא השאב ויניע ןתנש דח
וב לעבית לאו תומי דע 'וכו רובעי לאו תומי רמימל היל הוהד 'יפכ עמשמ אל גרהי ןושלו יריימ אברד אוההד שריפ י"רו
וע ןיאד רמול סנוא תנעט ןיאד רמאק הז לעו והוגרהי ןכ םא אלא הזמ טמשיל לוכי וניאו הורעב ותוא ןיקיבדמ םירכנהש הש
והוקיבדי םאש ומצעב עדויש ןויכ ל"מק גרהי לאו רובעיד אנימא ד"סו םלוע עקרק ומכ השעמ וב םישוע םירחא אלא השעמ
ול אב סנוא ידי לעד בג לע ףא השעמ השועכ בישח דיבע אקד יושיקה השקתי אלש רשפא יא ד"מל אכיאד בג לע ףאו
מו ותוא ןיקיבדמשכ יכה וליפאו בייח תוירעב תמ שמשמה יושיקב יל המ תמ רבאב שמשמ יל המ כ"א סונאד ןויכ רוטפ תמ שמש
האנהב שריפו תטעומ האנהב שורפל ול היהש ל"י דועו רוטפ תמ שמשמה (.חי ףד) תועובשד ינש קרפב רמאד הימעטל אבר ל"י
פא בייח יח רבאב שריפו (םש ז"ג) תועובשד ב"פב יתאמטנ ול הרמאו הרוהטה םע שמשמ יבג רמאדכ הבורמ רמאד ןאמל 'י
הבורמ האנהב שריפו תטעומ האנהב שורפל ול היהד םושמ בייח תמ שמשמה םא וא תמ שמשו והוקיבדה םא ימנ אכה
בייח השקתנ בושו והוקיבדה םא לבא רוטפ והוקיבדהו רתיהב ותשאל השקתנ ימנ יאו גרהי סרג 'ישירפד יאמל אתשהו
עד ןוגכ המקונו אחינ גרהית הסרואמה הרענ ףא סרג הילע הורעה איבהל התוא ןיסנאמש השעמ הדב תובותכב ךירפד אהו
ווה םלוע עקרק ימנ םתה רובעי לאו גרהי תוירע יוליגד בג לע ףא ירש סנואד והל שורדילו (:ג ףד) איההב שרפמ היה םת וניברו
ב התימ אבייחימ אלו האיב ותאיב ןיאש ם"וכע תאיבב השפנ רסמימל אבייחימ אלד רתסאדו תובותכד אנמחרד ותאיב
םיבכוכ דבועד היערזל הירקפא ךותמו אמלעב המהב תאיבכ יאו םתמרז םיסוס תמרזו םרשב םירומח רשב רשא ביתכדכ
המייקל רייגתנ ם"וכעהו הבושתב הרזחו ם"וכעל תאשנו התד הרימהש לארשי תבל ריתה ךכ הרוסאש םשכ רמאד ג"עאד
לבא לארשי תאיבב ילימ ינה לעובל הרוסא ךכ לעבל אל ם"וכע ם"וכע תאיבב הלעבל תרסאנד ןויכד ריאמ רב י"רל אריהנ אלו
הרוסא תושפנ ידי לע ם"וכע ידיב השבחנש השאה (:וכ ףד) תובותכד ינש קרפב ןכו 'וכ תוצורפ אכיא (םש) תובותכב רמאקדכ
יתדבא יתדבא רשאכו רתסאב ןכו הלעבל מנ יכה המהב תאיבכ אבישח אל הלעב לע הרסואל יבגל אמלא לע הרסואל שי י
הנוהכל הרישכ המהבל הלעבנד בג לע ףא ם"וכעל הלעבנש היונפ הנוהכל לוספל ןכו לעובה תומבי) ותמבי לע אבה קרפב
(:טנ ףד סייח ןינעל אקודו המהבכ אבישח אל אמלא םיבכוכ דבועד היערזל הירקפא אנמחרד (.חצ ףד םש) ןיאשונ 'פב רמא
ןנירמא (:וכ ףד הטוס) הסורא 'פבו לעבל דחא אנמחר רמא האמטנ איהו הרתסנו אטישפ ךירפו המורתב לסופו ירכנ י"ע ןינקמד
ןל עמשמ אק היל אריסא האיב ךהבד אכיה ילימ ינה האמטנ איהו הרתסנו ןנירמא יכ אמיתד והמ המורתל דחאו לעובל דחאו
קדימל אכילו לעובל ןידה אוהו הלעבל רוסאל האמטנ ךייש ם"וכע יבג 'יפאד אמלא ןויכ אנימא ד"סד רמאקדמ םתהמ אכפיא
רג כ"או האיב התוא ידי לע הרסואל ארק ךירצ אל היפוג ם"וכעד ללכמ לעבד הילע ארסתימ אל היל אריסא האיב יאה ואלבד
רייגתישכל האיב יאהב הילע ארסתימו ם"וכעב וליפא ריפש ארק םקותימ הוה רוסא יאד ם"וכע ותויהב לעבש האיב י"ע רתומ
ךה ואלבד ם"וכעל לעביל הרוסא איהש ם"וכע ותויהב ונייה הילע ארסתימ הוה (אל) האיב התימ רוסיא אכיאד ןויכ המיתו
ךלמל רבדה עדוי ןפ ארי היה ל"יו לארשי ללכ תלצהל התאבש העשב רתסא תא יכדרמ שריג אל המל ם"וכע תאיבב
ידכ השריג אל המל יכה אמית אל יאד ותשא התיהש טג ידי לע םסרפתיו ריזחמד כ"חא הנריזחיו התואיב וילע רסאת אלש
תונז תאיבב ארסתימ אל ותשורג אה ת"או שרגתתש רחאמ המע הנתמ היה אלש (:חי ףד) איבמ היה קרפ הטוסב חכומדכ
ךירפו הידיד המהבל הוחתשהו םירכנ והוסנאש ןוגכ שרפמד רוסאד סנואב דבענ יבג (.דנ ףד) לאעמשי 'ר 'פ ז"ע 'סמב רמאקד
א הלע רבד השעת אל הרענלו ביתכד הירטפ אנמחר סנו בייח השעמ השוע לבא ירייא אקוד םלוע עקרקב ארק אה אישוק יאמו
הז ןיאו דבע ידימ ואל כ"אד הימוקואל אכיל ז"ע ינפל םירכנ ופפכבד אוה השעמ השוע ז"על הוחתשמו ומצע רוסמל
ע ינפב ויתועמ לטונו החוש ןיעכ הוחתשמכ הארנ וליפאו הוחתשמ ולש אוהש רבד רסוא םדא ןאכ ןיא ןכ םאד דועו וניא ז"
ךכב תרסאנ התיה םא ז"על ותמהב םירסואה םה ותמוק םיפפוכה םירכנה אלא הירטפ אנמחר סנוא ושוריפ יכהד ל"יו
הדובע ךהב רסאיל דבענ בישח אל ומצע רוסמל בייחימד בג לע ףא ןיד תיב תתיממ הירטפד ןויכו התיממ יאהמ ףילי ריפשו
ק הסרואמה הרענ ארק יאהב שקתיא אהד ידימ הדבע אל הרענד בג לע ףא השעמ השועב וליפא סנואב התיממ רוטפד אר
השעמ תיישעב איה גרהית וא לעובה גרהי הרענ ףא השעמ תיישעב רובעי לאו גרהי חצור המ חצורל ארק רמאק יאהבו
אוהו רבד השעת אל סנוא תמחמ דבעידב הדבע השעמ תיישעבש הרענלו והוגרהי אלש ידכ ז"על הוחתשמ ןידה אכיא
השעמ תיישעב 'יפא דבעידב ורטופל הינימ ףלימל הדובע אהב דבענ רסתימ אל דבועה רטפימ דבעידבד ןויכ אריז יבר רבסקו
תלבק םשל שוריפב הוחתשהש הולאב הילבקד אברלו הולאב הילבק אלד בג לע ףא ייבאל בייח היה התימ סנואב אלש יפ לע ףא
הלא בישחד אריז יברל היל רדהמ אברו םימשבש ויבאל ובלו תוהלא םשל דבועש שרפמ ויפבש ןיוש ובלו ויפ ןיאש יפ לע ףא תו
התיממ רוטפד בג לע ףא דבענ ריפש השעמ דיבע אלל השעמ דיבע ןיב קוליח ןיאד ד"ב תתימ ןינעל היל עמשמד ל"י דועו
ו םלוע עקרק איוהד בג לע ףא תבייח ןוצרב השא אהד רבד השעת אל הרענלו ביתכדכ ןיד תיב תתיממ סנוא םתה רטפשכ
השעמ דיבע אל ש"לו השעמ דיבע אנש אל .

זכק ןמיס תופסותה ילעב ת"וש
+.לארשי ר"ב הידידי ר"ה 'ושת+ ורזח הטלמה ואצמשכו ,תומ תמיאמ ורימהש םישנה לע ר"ה ןב רשא ,יתבתכ יל הארנהו ,,,
,יולה םהרבא ר"ה בתכו .ל"צז לאיחי ילעבל תודמושמ ורסא םינואגה תבושתבש פ"עא ןה ,סנואבש וליא לבא ,ןתעדמ ילימ ינה ,
,בושל ןמצעב ןינכתסמו ןתעד אתעש לכד ןויכו .רובעת לאו גרהתד ישנ לכ ירימג אלד ,ורקימ אל תד לע תרבוע וליפאד הארנ
ז"עד פ"עא לאוי ר"ה בתכו .והיישפנ ןרטנמ ,בושל רובעת לאו גרהת הארימ ז"ע דבועה יבג אברו ייבאד אתגולפ אה ,
אבר רטפד ,השבחנל התומדל ןיאד ,הלעב לע הסונא רוסאל ןיאד הארנו +.ב"ע א"ס ןירדהנס+ הולאכ הילע הילבק אלד
הארימ קר השועש ןויכ ,השפנ הרטנמו ...
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 5

ב דומע זי ףד ןירדהנס רואמה לעב (ף"ירה יפדל)
הרענ שיקמ אלא הסרואמ הרענ לצא חצור ןינע המ יכו 'וכו שיא םוקי רשאכ יכ רמוא יבר אינת ג"ה חצור המ חצורל הסרואמה
ליעלד יתירחא אינת ךהב אלא דמל אצמנו דמלל אב ז"ה אכה 'יסרג אלו רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גורהי
יחסונ תצקמב םג ל"ז ף"ירה תוכלהב הזב שובש אצמנו ושפנב וליצהל ןתינש הסרואמה הרענל חצור שיקמד הל 'יסרג 'מגב
.'מגה
רתסא רמא ייבא ינאש ןמצע תאנה רמא אבר התיה םלוע עקרק איסהרפב ש"לו אענצב ש"ל ד"שו ע"גו ז"עד אתשה ןיטיקנ
היל יטמד ידימ לכ 'יפא אלא המצע הריבע איעבימ אלו רובעי לאו גרהי דמשה תעשב אלש ש"לו דמשה תעשב אנש אל
רובעי לאו גרהי וללה תוריבע 'גב הריבעה תמחמ האנה הריבעה רבועל 'יסרגדכ הלוכו הרשא יצעמ ץוח ןיאפרתמ לכב םתה
ןיאפרתמ ןיא ה"פאו הנימ ינהתמד אוה ייונהתיא אלא אוה ז"ע דבוע ואל הרשא יצעמ אפרתמ יכד האופר ירהו םתה אתיאדכ
השאב ויניע ןתנש אוהה דועו הנכס וב ןיאש ל"צ ןיאו הנכס וב שיש הלוח רמולכ תושפנ יופר 'יפא הנממ תומי םימכח ורמאו תחא
ו אמלד ת"או רובעי לאו תומי 'ירמא דוחלב אתרופ האנהמ 'יפא אמלא רדגה ירוחאמ ומע רפסת לאו תומי המורע וינפל דומעת לא
תשא ד"מל לבא התיה היונפ ד"מל אלא היתיל אמעט אוהה תוירעב תוצורפ לארשי תונב היהי אלש אוה אתנקתד םתה ינאש
הורעמ האנה היל איטמד ןויכ נ"ה ואלב התיה שיא הנהי לאו תומי ןנירמא ונבתכש ומכ הוש ןניד ונרכזהש וללה תוריבע שלשו
ירכנה ןיוכמד ג"עאו םהב תומיש אלו םהב יחו ביתכד גרהי לאו רובעי אענצבו דמשה תעשב אלש הכותבש תוריבע ראשו
הי הלק הוצמ 'יפא דמשה תעשב אלש ףא איסהרפב ימנ יא אענצב 'יפא דמשה תעשב לבא לארשיל ריבעהל רובעי לאו גר
יאוה ע"ג רתסא אהד ירש יכה ש"לו יכה ש"ל ומצע תאנהל לבא לארשיל הירובעל ירכנה ןיוכמ אקד והלוכ ילימ ינהו
יאוה ע"ג רתסאד ארמית אנמו ןמצע תאנהל רתומ ה"פאו יאוה איסהרפו ירקת לא תבל ול יכדרמ החקל םתה 'ירמא אהד
'יבהיד יקנימדו יקאוק ימנ ןכו תיבל אלא תבל דמשה תעשב 'יפאו ןמצע תאנהל ירש ז"ע תיב אוהש ארונ יבל והב יחלפד והל
תעשב 'יפאו איסהרפב 'יפאו גרהי לאו רובעיו אוה 'מצע תאנהל הריבעל לארשי רבל היל הסנוא אקד ימנ תירכנ ךכלה
הורעה לע אבו םירכנ הופקתשב מ"ה תעדמ אלא ישוק ןיאש הורעב סנוא ןיא אבר רמאד ג"עאו דמשה ד דע סנוא יוה אל
אברדמ איה יתירחא אתלמ אה גרהת לאו רובע היל ירמאד אכיה לבא הורעל והוקבדו םירכנ והופקתו ארקיעמ ותשאל ןווכימש
אירש הורע 'יפא סנואה לש ומצע תאנהלד אנרירב רבכו אכהד ןיתעמשמ אלא הל 'ירמג םתהד וב עדוי וניא המצע ז"על לבא
יש ידכ ומצע תאנה וב אהיש ךרד ירכנ ןיוכמד ג"עא ד"שב ןכו רובעי לאו גרהי םלועל המצע ז"עב ל"נ ךכיפל רתומ אה
יתיא ארבס יאהו יפט קמוס ךדיד אמדד איזח יאמד ארבס םושמ הימעט אהד רתומ אהיש םלועל ךרד םש ןיא ומצע תאנהל
ו ז"ע ןידמ ע"ג ןיד ינאש דוחלב אתלמ אהבו ומצע תאנהל ירכנה ןיוכתמשב 'יפא ןינע לכב רומג שקיה ןישיקמ אל יתא ד"ש
ןמצע תאנהל רתומ הזו ןמצע תאנהל רוסא הזש וא דמשה תעשב 'וכו אתספסא לוטק לארשיל ל"אד ירכנ יאה אבר רמאד אהו
גרהי לאו רובעי ארהנב אדשמלו לטקמל 'יפא אענצבו דמשה תעשב אלש יאד 'יקסע איסהרפב אהו רתסא אהו 'מגב 'ישקמד
אלש ןויכ אלא יאוה ע"ג ד"ב תתימ םש ןיא ןמצע תאנהל ירכנל תלעבנד ל"י דועו תבל ול יכדרמ החקלד השרד ארווחימ
לאו גרהי הלק הוצמ 'יפא הב 'ירמאד איסהרפמ ייושקאל היל אמילא ה"שמ ןניעב והער תשאד שיא תשא איהש פ"עא
ידדהא יגילפ אלו והייוורתל והנתיא הלע אברו ייבאד ייונישו רובעי נב יגילפ ל"תאו תא הסנאש לארשי תב העשר ימנ יא תירכ
ירש אברלו רוסא ייבאלד רמימל ארבסו תעדמ אלא ישוק ןיאש יפל םלוע עקרק וניא אוהש הריבעל לארשי לכד אברכ ל"יק מ"מ
היל הסנאד אכיה לבא רובעל םירחא היל יסנא אקד מ"ה רובעי לאו גרהי הסרואמה הרענ ףא 'ירמאדו ירש ןמצע תאנהל
הידידל יהיא גרהי לאו רובעיו אוה ןמצע תאנהל ירש ןמצע תאנהל לכד הזל המודכו אראו תשרפב בתכ ל"ז אחבשמ אחא ברו
גרהי לאו רובעי תוצמ ראשבש ונרמאש ונירבדל עויס ונל שי [ש"עו ה"ה ג"פ ןירדהנסבו ב"ה ד"פ תיעיבש] ימלשורי דומלתב ףאו
ז רב אבא 'ר םתה 'יסרגד וריבעהל ירכנה ןיוכתמב 'יפא היל רמא הליבנ רשב היל ותיא ימורב יאמרא דח יבג טייחמ הוה אנמי
ליטק אניוה תלכא ולאד ךל עדוא ןאמ ל"א הליבנ לוכא אנא תיל אנאד לוטק יתי לטקמ תיעב ןיא היל רמא ךל אנליטק אל יאו לוכא
ןנברד ןוהילימל אבא 'ר עמש ולא אנומ 'ר רמא יאמרא יאמרא יא יאדוהי יאדוהי יא אלא ךל ליזא אק יוה גרהי לאו רובעי ירמאד
.היל

ב דומע זי ףד ןירדהנס ד"בארל םש בותכ (ף"ירה יפדל)
רואמב (ב דע ףד ןירדהנס) חל ףלא 'יס ף"ירל .רמא ייבא ה"ד :זי ףד
:םש בותכ וחלפד והל ןניבהיד יקנומדו יקאוק ימנ ןכו דע ,'וכו ינאש ןמצע תאנה רמא אבר ,התיה םלוע עקרק רתסא רמא ייבא
לארשי רבל היל הסנא אקד היוג ךכליה ,דמשה תעשב וליפאו ןמצע תאנהל ירש הרז הדובעל תיב אוהד ,ארונ תיבל [והב]
רפב וליפאו גרהי לאו רובעיו ,אוה ןמצע תאנהל הריבעל .דמשה תעשב וליפא איסה
:םהרבא רמא רובעי לאו גרהי ןתאנהל וליפא דמשה תעשב םלועל יכ הרומג תועט וז ןניאש פ"עא ,ל"ז אחא בר ירבדו ,
איה ירובעל ושריפש הלק הוצמהש פ"עאו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפא ורמאש ומצע ןינעה ןמו .הזה ןינעכ ןיארנ ןישרופמ
ליפא ורימחה יכה וליפא .[רוסא] דמשה תעשב לכ הנימ עמש ,אנאסמד אתקרע יאה יכ הלק הוצמל ו הז רבד ךומסל דוע שיו
הפירשל ןמצע ורסמ הירזעו לאשימ היננחו ,םימעה לכ לע וארומ תויהל ודובכל אלא ןווכתנ אלש רצאנדכובנ לש ומלצמ
ו .ומצע דובכל אוהש פ"עא ימד דמשה תעשכ הריזג לכ יכ דמשה תעשב היהש ינפמ ומצע] דובכל יכדרמל ןמה השעמ ןכ
וינפמ עוזל יכדרמ הצר אלו היה תוכלמה [דובכלו ירובעל ואלד ירש ןמצע תאנהל לכ תורומחה וללה תוריבע שלשד בתכש המו .
.רתומ ןמצע תאנהלו התיה תוירעד רתסאמו הרז הדובע דצ אוה ארונ יבד יקנומדו יקוקמ והל רמגו ,ימד ריפש רשפיאו
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 6
םימד תוכיפשלד ורבח לארשי ידי לע םא יכ ול לוכי וניאו ול רצימ אוהו לארשי אנוש ול היהש ןוגכ ןמצע תאנהל הל תחכשמ
,גרהי לאו וגרוהל רתומש הז רמאיו ,הינתנ ןב לאעמשי ידי לע ןומע ינב ךלמ םילעב [די מ והימרי] השעמכ ונממ רמשי אלש
לבה לכהו . הרז הדובע קבא יקנומדו יקאווק וריתה םא יכ ןאכ ןיא לבא רוע ינפל םושמ אלא וניאו ךכל םילכ םהל ןיליאשמשכ
רוסיאל הרשא יצעמ דמלי ריתהל הזמ דמל אוהש דעו .הרז הדובע סנוא סונא אוהו ירובעל ןאכ ןיא ירהש [א הכ ףד םיחספ]
לכו ,תמו ןימ ותואמ אפרתהל לאעמשי יבר וחינה אלש [ב זכ ףד הרז הדובע] אמד ןבד השעממו .התימ עמ ירובעל וב ןיאש הש
תוירע והנה ואלד ,הזב העט ,ירשו ווה תוירע רמאקד רתסא השעממו .רוסא יכה וליפאו ימד ןמצע תאנהלכ הילע רמאנש
הרענהו חצורכ לעובהו ,חצרנל אלו שקוה חצורל יכ הארת אלהו .שיאה לע [םא] יכ השאה לע רמאנ אלש רובעי לאו גרהי
בותכה רימחה אל הרענה לעו ,חצרנכ רתסא אוה ושקה ןכ לעו ,תוריבע ראשמ ערג אל איסהרפ םוקמ לכמ לבא ,גרהתש
יאוה תוירע ושקה אלו יאוה איסהרפ אברו .דבעמל הל הוה יאמד ,איוה אל תוריבע ראשכ וליפאד התיה םלוע עקרק ייבא ינשו .
ינדא היהש דומלל ונל שי [חי ה ב םיכלמ] ןמענמו .רתומ תוריבע ראשבו ןמצע תאנה ינש ערכנ וחרכ לעו ותאוחתשהב וילע ןעשנ ו
,רוסא אנוג יאהכ לארשי אה םשה תשודק לע רהזומ וניאד חנ ינבד אמעטו ,ןווכיא דובעל אלשד ,ןמצע תאנהלכ אוה ירהו ומע
אלא ישוק ןיא אהו הל תחכשמ יכיה תוירעב שיאה סנוא רמאת םאו .שממ ז"ע לש הדובעל רמגימל ןל תיל יקנומדו יקאווקמ אלא
ל הורעה תא [ול] ונמזו םיוג ואבו ותשאל השקתנש ןוגכ ימנ יא .ל"ז אחא בר שריפש ומכ ותאופרב רשפיא ,[ב גנ ףד תומבי] תעד
.הילע אבי אל םא וגרוהל וילע ומייאו אלה ,ךכל ןיכירצ ונא המו ,[א גי ףד הליגמ] תבל ול החקלש רתסא לע אצמש היארהו
וגל לארשי תליעבו תילארשיל יוג תליעב וב בשחש המו .תותימ יבייחכ אוהו [ב אפ ףד ןירדהנס] אוה וב ןיעגופ ןיאנקמ הי
שורושחאל ואיבה תולועב וטאד ,הז אוה לבה השאל יכדרמ החקל ןכל םדוק .

ב דומע זי ףד ןירדהנס תכסמ 'ה תמחלמ
רמא אחא בר תותלאשבו ל"ז לודגה וניבר תוכלהבו דרפס יחסונ לכב אלא בותכ אוה דבלב תואחסונה תצקמב אל בתוכה
יקמ דמל אצמנו דמלל אב ז"ה התעמ חצורל ונדמל המ יכו בותכ םלוכב ל"ז אחבשמ 'וכו חצור המ חצורל הסרואמה הרענ ש יפלו
ןיליצמש הב שרופמ ןכו רבד השעת אל הרענלו בותכב שרופמ הנידש ינפמ דמלל אב הסרואמה הרענש הארנ אסריגה וז
רובעי לאו גרהיש ונממ דמל אצמנו הז תומ ןכ הז תומכש חצורה לע דמלל האבש איהו ושפנב התוא הז ןינע יתאצמ ןכו
חספב ל"ז ח"רפב םי ייבאל 'יפאד שובש וניא רובעת לאו גרהת םיחספב 'יבר תוכלה יחסונ תצקמב בותכ אצמנש המו
לאו לעבתש התוא ןיסנוא םירחאשב אלא איה םלוע עקרק ייבא רמא אלו אניט הבל הלעהשב רובעת לאו גרהת הל תחכשמ
רל ש"כו ול לעבת לאו תומת ג"הכ לבא החרכ לע התוא לועבל ןילוכיש רחאמ גרהת תומי אניט ובל הלעה םאש םשכ אב
ול לעבת לאו תומת אניט הבל הלעה םא ךכ ול לעבת לאו לכ ל"ז תולודג תוכלה לעב ןועמש ברו ןואג אחא בר תעד יפלו
רובחה לעב תעד ןיאש יפ לע ףא הורעב סנוא ןיא אבר רמאדכ ג"הכב אלא היל תחכשמ אל וז העומשב םדאב רכזוהש סנוא
לה ןכ ונתעד אלו הזה הל ורמאו ותשאל השקתנש ןוגכ ימנ הל תחכשמו שובש הזב ןיאו ריפש יתא ימנ גרהת 'יסרג יא ךכ
איה ומצע תאנהל ואלו איה םלוע עקרק ואלד ילטק אל יאו המצעל ונקיבדתש םירכנ :

ב דומע אס ףד ןירדהנס תכסמ ן"רה ישודיח
.רוטפ רמא אברו 'ייח רמא ייבא הארימו הבהאמ א"ע דבועה רמתיא ל"ז י"שר 'יפ .ותארימו םדא תבהאמ ל"ז דוד ר"רה 'יפו
רוטפ אברל הדבוע אוה הארי םושמד ןויכו הנדבעיש אל םא והותימיש תושפנ תונכס הב שי וז האריד . אהד 'סותב ושקהו
הבהאמ השועשכ ש"כו םולכמ ורטופ םדא תארי ןיאש עמשמד רובעי לאו גרהי ל"יק א"עב תבהא םושמד תושקהל יוארש
.הלק הוצמב וליפא לזלזל ול ןיא םדא וא ךכב הכרדש תודובע יניממ דחאב א"ע הזיא 'ובעיש ימד ל"ז דוד ר"ה 'יפ ךכיפל
א ילא רמאו תומי אלש ידכ ושפנ תארימ םינפ לש תודובעמ רובס אהיש רבדב גגוש אהי אלש 'בלבו התימ 'ייח אוהש הת
ריתמ סנואהש .ידימ אבר גילפ אל אהבו התימ בייח סונא אוהש יפ לע ףא ותארתה לבקו ריתמ סנואה ןיאש וב ורתהש ןויכ אלא
וא חבזיש התימ סנקב ול ווצש תודובעהמ 'חאמ א"ע דבעש אלא התא ילא רמא אלד אכיה אברו ייבא יגילפ יכ א"על רוטקי
תודובעהמ 'אב א"ע דבע ירהש בייח רבס ייבא תינולפ ונייהו התא ילא רמואב ןיב תודובעה ןמ הדובעב ןיב התימ 'ייחמ 'ינתמבו
.גגושב ןברק יא 'יזמב התימ יא 'ייחו 'יתודובעמ תחאב התוא דבעש רמולכ החלפ אהו ייבא רמאקד ןנתד יהנד רוטפ רמא אברו
ובעה ןמ הדובעבד 'ינתמב ןמ הדובע וזיאב א"ע וזיא 'בועש לכד םושמ ונייה התא ילא 'יפב רמא אלד בג לע ףא בייח תוד
אוה תומה תארימו א"על ךכ 'ובעיש התימ סנקב וילע ווצש הז לבא שוריפב רמא אלד ג"ע ףא הולאב הלבק אוה םתסה
הולאב הלבקש אנדמוא םוש םש ןיאו הולאב הילע הלבק אל יאדוד רוטפ הדבוע ןויכ איה סנואה תמחמ וז הדובעד הדבעש
הלבק אוהש תולתל ונל שי סנואב אלש ומצעמ הדובעה השענשכ רמולכ :אל אל יא ןיא הולאב 'ילע הלבק יא אבר רמאקד ונייהו
'ייח סנואב וליפא ג"הכבד התא ילא 'יפב רמא כ"אא הולאב הלבקש החכוה 'דובעה תיישע ןיא סנואמ השענש הז לבא 'ייחו הולאב
כדכו ליעל אנבית אהד ייבא 'ייחמ יכיה יכה יאד תושפנ תנכסד הארי הניא הארימ ןאכ ורמאש המש 'ריפ ל"ז ן"במרה לבא
ד"בב גרהיש לבא אוה ךורב שודקה לש ומש לע גרהיש וילע הוצמ אוהש ונייה רובעי לאו גרהיד ןנירמא א"עבד בג לע ףא
פנה תרכת תרכה אפיסב ןנישרדדכו רוטפ רבע יאו ונל ןיא ה"פב ל"ז ם"במרה תעד ןכו תעטומ אלו הסונא אלו איה איהה ש
םדא תבהאל אלא תוהלא תנוכל הדבוע וניאש ןויכו ןוממב ונקיזי אלש הארימו הבהאמ 'ריפ ךכיפל הרותה ידוסי 'להמ
היתוכ ל"יקו רוטפ אברלו 'ייח ייבאל ותאריו ע הניאש לכד ל"סד םושמ ונייה ןיוכתמ אלב גגוש 'יל ירקד יאמו . תנווכל הדבו
.רתומ אהיש ותאריו םדא תבהא ינפמ אלא תוהלא ךומסב 'ירמאד רתומ רמוא ונייהו לכ ראשב אהד אוה יכהד רבדל 'יארו .
.םהב תומיש אלו םהב יחו 'יתכד ג"ע ףא רובעי לאו גרהיד ל"יק הריזגה תעשב וא איסהרפב ותוא ןיריבעמ ןהש לכ הרותה תווצמ
אכה יתשדקנוד השע םושמ אמעטו בג לע ףא התיממ רוטפ ושפנ סנואמ ןאשעש לכ ד"שו ע"ג א"ע םהו תוצמ 'גה ולאב ימנ
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 7
'יב ורתהד . ךכיפלו יתשדקנוד השע םושמ אוה תוצמ ראשבד תוצמ ראש ןיבו תוריבע 'גה ולא ןיב קלחמ ל"ז דוד ר"הש אלא
ע רמוח תמחמ םהש תוריבע 'גה ולאב לבא הריזגה תעשב וא איסהרפב הילע ןיתיממ ןיא סנואב וליפאד ךל אמיא ןמצ
וב ורתה םא ד"ב והותימי םיתוכ והוסנאש ףוגה סנוא ואל סונא יאהד ל"ז דוד ר"ה החד הסונא אלו איה ירפסב 'ירמאד יאמו .
.סנואל טרפ העובשב םדאה ורמאש ןינעכ ותעדב אלש השעיש רמולכ שפנה סנוא אלא 'יפ ל"ז ם"במרהו א"ע 'להמ ג"פב
רוצב קשחש ןוגכ הבהאמ איהש הידבוע םימדמש ומכ ול עירת אמש הל ותארימ הדבעש וא רתויב האנ התיהש הכאלמ ינפמ וז ה
בג לע ףא העירמו הביטמ איהש לע וז הרוצ דמועש ןויכד יל רווחמ אל אהו .רוטפ הולאב וילע הלבק אל לבא העירמ וא 'ביטמ
רמגב ןנירמאד דשל רטקממ ערג אלד התימ 'ייח הולאב הילע הלבק אלד הולאב ולבקמ וניאש דשל רטקמ םתסו א"ע דבוע ונייה '
לכד יל עמשמ אלא ואל אלא אכילד בוא לעב והזו הולאב ולבקמ וניאש דשל רטקמב 'יל ץירת אל יאמא דועו .א"ע 'יל ירק ה"פאו
ךכיפלו ןינעה הז לע הררשו תוהלא הל ןתנ ירה תלעות הזיא הנממ עיגיש ידכ הרוצ םושל הדובע הזיא השועש ןינע איהו הדבוע
:ל"נכ .א"ע

פ תכסמ ילבב דומלת הכ ףד םיחס . - הכ :
הרישא יצעמ ץוח ,ןיאפרתמ לכב :ןנחוי יבר רמא בקעי יבר רמא הנכס אכיאד אמינ יא ?ימד יכיה . - יאו !ימנ הרישא יצע וליפא
הנכס אכילד - !אל ימנ הרותבש ןירוסיא לכ וליפא - יכה וליפאו ,הנכס אכיאד םלועל - :רמוא רזעילא יבר ,אינתד .אל הרישא יצע
רמאנ םא שי םא :ךל רמול אלא ?ךשפנ לכב רמאנ המל ךדאמ לכב רמאנ םאו ,ךדאמ לכב רמאנ המל ךשפנ לכב +ו םירבד+
ונומממ וילע ביבח ופוגש םדא - ופוגמ וילע ביבח ונוממש םדא שיו ,ךשפנ לכב רמאנ ךכל - .ךדאמ לכב רמאנ ךכל ןיבר אתא יכ
יוליגו הרז הדובעמ ץוח ,ןיאפרתמ לכב :ןנחוי יבר רמא תוירע םימד תוכיפשו הרז הדובע . - תוכיפשו תוירע יוליג .ןרמאד אה
םימד - הרענ לצא חצור ןינע המ יכו הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ +בכ םירבד+ :רמוא יבר ,אינתד
,דמל אצמנו דמלל אב הז ירה ?הסרואמה ושפנב הליצהל ןתינ הסרואמה הרענ המ .הסרואמה הרענל חצור שיקמ - חצור ףא
,חצורמ הסרואמה הרענו .ושפנב וליצהל ןתינ חצור המ - הסרואמה הרענ ףא ,רובעי לאו גרהי - גרהת רובעת לאו תוכיפשו .
?ןלנמ היפוג םימד - ל רמא יארוד ירמ :היל רמא ,אברד הימקל אתאד אוהה יכ ;אוה ארבס אל יאו ,אינלפל הילטק ליז י - אנילטק
.ךל - ישא בר רב רמ ?יפט קמוס ארבג אוההד אמד אמליד ?יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ .לוטקית אלו ךולטקיל :היל רמא
ימ הנכסה תעשב אלש ,הנכסה תעשב ןנבר רומאד רומיא :היל רמא ,הלרעד יקרהוגב היתרבל הל ףיישד אניברל היחכשא
ל רמא ?רומא ?אנדיבע אק האנה ךרד ידימ :היל רמא ,ירמאד אכיא .אימד הנכסה תעשכ ימנ אתרימצ אתשיא יאה :הי

א דומע ו ףד םיחספ תכסמ ף"יר (ף"ירה יפדל)
רענ לצא חצור ןינע המ יכו שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ רמוא יבר אינתד דמל אצמנו דמלל אב הז ירה אלא הסרואמ ה
חצורל הסרואמ הרענ שיקמו ושפנב וליצהל ןתינ חצור ףא ושפנב הליצהל ןתינ הסרואמ הרענ המ הסרואמ הרענל חצור שיקמ
הסרואמ הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ רובעת לאו גרהת

א דומע ו ףד םיחספ רואמה לעב (ף"ירה יפדל)
תוכלהב בותכ אצמנ הסרואמ הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ ל"ז ברה רובעת לאו גרהת ןנאו הרענ ףא אלא יכה 'יסרג אל
גרהת לאו רובעתו איה םלוע עקרק איה לבא רובעי לאו גרהי הסרואמה .ןירדהנס 'סמב הז ןינעב ונבתכ רבכו

א דומע ו ףד םיחספ ד"בארל םש בותכ (ף"ירה יפדל)
רואמב (א הכ ףד) ישת 'יס ף"ירל .אצמנ ה"ד .ו ףד
:םש בותכ אצמנ רובעת לאו גרהת הסרואמה הרענ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ ל"ז ברה תוכלהב בותכ אריבס אל ןנאו
.'וכו
:םהרבא רמא היל המל יבסד אמוגרת ידהב המגרת [אראו תשרפ תותליאש] ל"ז אחא ברו . לע אניט הבל התלעש ןוגכ
םדא תבהא ןנירמאד [א הע ףד ןירדהנס] רובעת לאו תומת לאו גרהיב קדקד אוהו .[םש] ןירדהנס תכסמב הז תמגוד שיו .
.רובעי אלו תומיש אניט ובלב הלעש ימב ןכ םג השריפו [ב גנ ףד תומבי] תעד[ל] אלא ישוק ןיא אלהו ,רובעי

ב דומע ג ףד תובותכ תכסמ ן"במרה ישודיח
אניד אהו היל אישקד אכיא ,איה דמשה תעשו אוה איסהרפ אהד רובעת לאו גרהתד אוה איה ןמצע תאנהל רמימל אכיאו
והייפוג והניא אמלא לעבת ירזגו גרהית ירזג אלדמד אוה ןמצע תאנה יאדו אהד גרהת לאו רובעת ימנ דמשה תעשב וליפאו
תעשב לכ רמאש ד"בארה ירבדכ אלשו ,ירש דמשה תעשב וליפאו םינווכתמ ןמצע תאנהל גרהת ןמצע תאנהל וליפא דמשה
רובעת לאו , םלטבל תולקו םהיניעב תויוזב תוצמה ויהי אלש ידכ רוסא ןמצע תאנהל וליפא דמשה תעשב לכש רשפאו
ןוכנ הז ןיאו ,דמש וניא ןמצע תאנהל אלא ורזג אל הרקיע לכש ןויכ ןאכ לבא וניתווצמ לטבל דמש םירזוג םהש רחאמ .
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 8
ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ם"במר
א הכלה :
וללחת אלו רמאנש וללחל אלש ןירהזומו ,לארשי ינב ךותב יתשדקנו רמאנש הזה לודגה םשה שודק לע ןיווצמ לארשי תיב א לכ
ונגרהי וא הרותב תורומאה תוצמ לכמ תחא לע רובעל לארשי תא סונאיו םיבכוכ דבוע דומעישכ דציכ ,ישדק םש תא לאו רובעי
חו םדאה םתוא השעי רשא תוצמב רמאנש גרהי םהב תומיש אלו םהב יחו ,םהב י , בייחתמ הז ירה רבע אלו תמ םאו
ושפנב .
ב הכלה :
םימד תכיפשו תוירע יולגו ב םיבכוכ תדובעמ ץוח תוצמ ראשב םירומא םירבד המב רובע ול רמאי םא ולא תוריבע שלש לבא ,
,רובעי לאו גרהי ג ,גרהת וא ןהמ תחא לע םיבכוכ דבועהש ןמזב םירומא םירבד המב ומצע תאנהל ןיוכתמ תונבל וסנאש ןוגכ ,
,הזב אצויכו הלעובל השא סנא וא ,ולישבת ול לשבל וא תבשב ותיב ול דבלב תוצמה לע וריבעהל ןיוכתנ םא לבא וניב היה םא ,
,גרהי לאו רובעי לארשימ הרשע םש ןיאו ומצע ןיבל ןיוכתנ אל וליפאו ,רובעי לאו גרהי לארשימ הרשעב וריבעהל וסנא םאו
דבלב תוצמ ראשמ הוצמ לע אלא וריבעהל .
ג הכלה :
ד הרזגה תעשב אלש ולאה םירבדה לכו לבא לע הרזג רוזגיו ויריבחו רצנדכובנכ עשר ךלמ דומעיש אוהו הרזגה תעשב
וניב סנאנ ןיב הרשע ךותב סנאנ ןיב תוצמ ראשמ תחא לע וליפא רובעי לאו גרהי ,תוצמה ןמ הוצמ וא םתד לטבל לארשי
ע ןיבל םיבכוכ ידבו .ה
ד הכלה :
רבע אלו גרהנו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו ,ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ
םיברב םשה תא שדיק הז ירה לארשימ הרשעב היה םאו ,םשה תא שדיק הז ירה אביקע יברו הירזעו לאשימ היננח לאינדכ
ה ןה ולאו ,ויריבחו רמאנ םהילעו ,החבט ןאצכ ונבשחנ םויה לכ ונגרוה ךילע יכ רמאנ ןהילעו ,ןתלעמ לע הלעמ ןיאש תוכלמ יגור
,חבז ילע יתירב יתרוכ ידיסח יל ופסא היה םאו ,םשה תא ללחמ הז ירה גרהנ אלו רבעו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכו
השע תוצמ לטבו םיברב םשה תא לליח הז ירה לארשימ הרשעב לולח איהש השעת אל תוצמ לע רבעו םשה שודיק איהש
סנואב גרה וליפא ןיד תיב ותוא ןיתיממ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ותוא ןיקלמ ןיא סנואב רבעש ינפמ כ"פעאו ,םשה ןיקלמ ןיאש ,
עומשה יפמ אוהה שיאב ינפ תא ינא יתתנו ךלומל וערזמ ןתונב רמאנש הארתהו םידעבו ונוצרב רבועל אלא ןיתיממו אוהה ודמל ה
,העטומ אלו גגוש אלו סונא אל ךירצ ןיאו תרכ בייח וניא סנואב התוא דבועה לכה ןמ הרומח איהש םיבכוכ תדובע םא המו
הרותב תורומאה תוצמ ראשל רמוחו לק ,ןיד תיב תתימ רמול ,רבד השעת אל הרענלו רמוא אוה תוירעבו , טלמל לוכי םא לבא
עשרה ךלמה די תחתמ חורבלו ושפנ אוהו דיזמב םיבכוכ תדובע דבוע ארקנ אוהו ,ואיק לע בש בלככ אוה הנה השוע וניאו
םנהיג לש הנותחתה הגרדמל דרויו אבה םלועה ןמ דרטנ .

דמשה תרגיא
ו םיווצמ ויה םימכחה ןמזב ויהש תודמשה לכש עד .וב השעיש םדאל יוארש המו תודמשה ןיב דמשה הז ןינעמ יעיברה ןימה
לע רובעל םהב וא םהינב תא ולומי אלו הרותב וקסעתי אלש ,דומלתב ורמאש ומכ ,השעמ תישע םב התיהו ,תווצמה
ג"ירת םייקל םדא הצרי םאו ,דבלב רובדה תלוז ,השעמ תישע וביחתי אל דמשה הז םלואו .תודנ םהיתושנ תא ולעביש
םייקי רתסב תווצמ והו ,תבש ללחיש סנוא אלב ומצע הרקה םא אלא ול םשא ןיאו , ביחמ וניא סנואה הז יכ ,סונא ךכב וניא א
,דבלב רובדה אלא ,השעמ םדא םושל לצנהל קר ורמואה יפב וניאו ,רובדה ותואב םינימאמ ונחנא ןיאש םלצא תמאתנ רבכו
,רובדה ןמ םירובדב ותעד סיפהל ידכ ךלמה ןמ אלא וילע רמאי אל שיאה ותוא תוחילשב הדוי אלש ידכ גרהנש ימ לכו
רשיה השעש הלעתיו ךרבתי םשה תשודקל ומצע רסמ אוה יכ ,הנוילע הלעמב ותלעמו ,םשה ינפל לודג רכש ול שיו ,בוטהו ,
גרהי אלו הדויש ול םירמוא ?הדוי וא גרהי םא :ונתוא לאשיל אבש ימ לבא בשי אלא ,ךלמה ותוא תוכלמב דומעי אל לבא ,
,רתסב השעי וידי השעמו ,ךירצ אוה םא אציש דע ותיבב ועמ יכ לע םא יכ וב םיפוכ ןיאש אלפנה דמשה הז ומכ עמשנ אל םל
השעמ וב ןיאש דחא רבד רמאי לאו רובעי לאו גרהי :ורמאיש הכרבל םנורכז וניתובר ירבדמ הארי אלו ,דבלב רובדה לבא ,
וילע רהזומ אוהש רבד לע וא השעמ תושעל והוביחי רשא יכ גרהי .

ג הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ד] רובעי לאו גרהיו ייונשל רוסא אנאסמד אתקרע וליפא תדה תפידרב ארמגב ןנירמאו לארשי וגהנש לענמ תועוצר שוריפ .
.תודהי גהנמו תועינצ םושמ םיבכוכ ידבוע לשמ ןתונשל קר גהנמ אלא הוצמ הניא וליפאש ם"אר בתכ ןאכמו תוברתל גהנוהש
רובעי לאו גרהיו הרקועו הוצמ רבועכ הארנ ונרבעי םא תודהיו ...

ד הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה הנשמ ףסכ
.ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ [ד] גרהי לאו רובעי ארמגב ורמאשכש וניבר רבוס
.גרהי אלש ידכ רובעל ךירצ שוריפ םישרפמש הארנו .ול בשחת הקדצ רבע אלו גרהנ םאד םירבוס םיבר ןכו םימלש לבא
גרהי אלש ידכ רובעל ודיב תושרה גרהי לאו רובעי . דיסחו לודג םדא אוה םא וניבר תרבס יפל וליפאד ףסוי יקומינב בתכו
האריל ודמלו םעה ואריש ידכ הלק הוצמ לע וליפא ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש ארי
םבל לכב ובהאלו םשה תא :

ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 9

ידוסי תוכלה הנשמ םחל ד הכלה ה קרפ הרותה
.ושפנב בייחתמ הז ירה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ [ד] לעב עשילאד איההל וניבר השעי המ ת"או
םיפנכה הרזגה תעש כ"לאד גרהי לאו רובעי וחרכ לע ונממ הלטבל ןילוכי ןהש ןויכ כ"עד ןינמוט המב קרפב ן"רה בתכד
וש אלא ושארמ ןלטנ יכיהו הוה תדמ םושמ אלא הזל ץורית ן"רה אצמ אלו עשילא ושפנ רסמ יכיה כ"או אוה רוטפד יאד
עשילא ןכ השע ךיא ןכ םא ושפנב בייחתמד רבוסש וניבר לבא תודיסח . ומצע רוסמל בייח היה עשילא יכ רבוס וניברד ל"יו
לטבת ונממ הלטבל ןילוכיד םושמד ן"רהד אצוריתכ ל"ס אלו . תוצמ איהש ןויכ ימנ יא השע רסמ ןוידרת ןב אנינח 'ר אהד
אל וניבר מ"מ עשילאב ץריתש ומכ ן"רה ץרתי והלוכבד בג לע ףא ףסוי תיב ברה וילע השקהדכ הרותב קוסעל ידכ ושפנ
אהב תודיסח תדמ אכיל הידידלד אלא יכה ל"ס ן"רהד וקולח היל תילד יבייחמד םושמ והיישפנ ירסמ והלוכו . עשילא ת"כו
ושארמ ןלטנ יכיה ן"רה השקהדכ םהב בייחו יקנ ףוג היה אוהו הוה הרזגה תעש אה תוצמ םייק רבכד םתה ינאשד ל"יו
י"ברה ץריתדכו םויה ותואב ןיליפת . ג"עאד ןנברד הלפת לע ומצע רסמש ל"ז ן"רה איבהש לאינדד איההל השעי המ ת"או
ש םתה ינאשד ל"י ילואו ןנברד ווה ינמז אתלת מ"מ םוי לכב ללפתהל ע"מד רובס היהו הענצב ותיב ךותב השוע היה
ךכב ומצע ןכסמ היה אלו טלמהל :

ד הכלה ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה ךלמל הנשמ
[ד] ושפנב בייחתמ ז"ה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעי וב רמאנש ימ לכ ) . לבא מ"רה לש ותטיש איה וז ה"א
תעד אוה הזו ומצע לע רימחהל יאשרד ל"ס םיבר ןכו םימלש לוכי ה"ד ז"כ ףד ןידימעמ ןיא קרפ תופסותה . חנ ןב ןינעלו
אל וא רימחהל יאשר םא םינורחאה וקלחנ ךרדב ש"עי םיכרד תשרפ ארקנה ל"ז רבחמה ברה תושרדב וז אתגולפ ראבתנו
יתוכ ל"אד תומבי יהלשד אדבוע איההו ובתכש ררוס ןב קרפ ףוס תופסותהל יתיארו .(ב"ע 'ו ףד) ינש שורד םירתאה לארשיל
ןמד הכלהב יקב היה אל אמש היתליטקו לישב אלו אתבשב הרדק יל לשב ל"אד 'פל אנילטקדכ ךל אנליטק אל יאו אתספסא לוטק
.'וכ ומצע רוסמל ול היה אל ןידה .חבושמ ז"ה םתטיש יפלד ומצע לע רימחהל הצרד ירמאק אל יאמא ל"קו ןאכמד הארנו
כמ יתוכה םאד ח"ינ םחורי 'ר ש"מל אתעיס רימחהל רוסא ומצע תאנהל ןיו םש ך"שה בתכו ש"עי ז"נק 'יס ן"רמ קספ ןכו
ל"ס השירפה לבא ומצע תאנהל אלא ןיוכתמ יתוכה ןיאד ןויכ ומצע רוסמל יאשר וניא איסהרפב וליפאד ח"בה םשב
הכלהב יקב היה אלד רמול וחרכוה ה"שמו ח"בה ירבדכ חכומ רכזנה תופסותה ירבדמו ש"עי יאשר איסהרפבד :(קודו

א דומע טמ ףד תבש תכסמ ן"במרה ישודיח
,ןיליפת חיני אל ותומכ רומג קידצ וניאש ימ לכ יכו עשילאכ 'יעב אתכלה יאמל 'יפ .םהב חיפי אלש רמא ייבא אמעט יאמ
ןינעל אלא ותודיסח ןינעל אל ייבא רמא אברו ,הזכ לודג סנ ול השענ ירהש היה ןהב זירזו לודג םדא והיאד ותוריהזו ותוזירז
םהב ןשיי אלש רמא ארתב אוהד אברדא ,יאנת אתלמ אהב וגילפיא הכוס 'סמבד בג לע ףאו ,יערא תניש תחאו עבק תניש תחא
ב ןבתכ אלו ןשיה 'פבש תותיירב ןתואל ןטימשהש ל"ז לודגה וניבר תעדכ והז 'יכמס ,ןיליפת תוכלה ףוג היהש עשילא אישק יאו
רובעי לאו גרהי אנאסמד אתקרעא 'יפא דמש תעשב אהו ושארמ ןלטנ המל יקנ ,('ב ד"ע ןירדהנס) אל תוצמ לע רובעל מ"ה
ינאש השעת לאו בשד גרהי לאו לטבת יאדו השע תוצמ לטבל ורזג םא לבא השעת , וחרכ לע לטבל ןילוכי ןהש דועו
ה תיבב והוחיניש לטבת אליממו ןירוסא , םדא והארי אלש רובס היה אמש ןחינמ היהש יפ לע ףאו ומצע רסומ היהש וא
גרהי לאו לטבי ורמאש יפ לע ףא ושפנב בייחתמכ וניאו ךכב אוה יאשרו ,םימש תוכלמ וילעמ לטבל אלש התימל הוצמ לכש ,
יב תקזחומ ןיידעו הברה רכש הילע ןילטונ דמשה תעשב לארשי הב וקיזחהש םד בב הדגהב ורמאו , " ר לע לקסיל אצוי ךל המ
,'וכו בלולה תא יתלטנש לע בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש תוצמ איהש הלפתה לע התימל ומצע רסמש לאינדב וניצמ ןכו
.ןנברד השע

שוחימה רעש םדאה תרות - הנכסה ןינע
םהב תואפרתהל הרישא יצע אהד ,רוסא ריבעמ לש ותאנהל 'יפא אלא ,תוצמא לארשיל ירובעל יעבו יוג יתאד אכיה איעבמ אלו
אוה שפנ חוקפו ומצע תאנה אניט ובל הלעמה ןכו .רוסא ה"פאו דיבעק ותאופרלו ומצע תאנהל הלוחו ,אתלימ ירובעל יעבד אכיל
.רוסא ה"פאו 'ירמאו ('א 'מ ןישודיק) בר 'רו ,אעראל ארגיאמ הישפנ ליפאו ארגיאל קלס אתינורטמ איהה היתעבת אנהכ
,אתינורטמ איהה היתעבת ימנ קודצ יכיה רתומ יוג לש ומצע תאנהל ד"ס יאו ,אלטקל והייפוג ותיימו והיישפנ יניכס והלוכו
תודיסח תדמ תבשה תא וילע ללחל םיאיקב ורמאו הנכס וב שיש הלוח יכו ,והיישפנ ינכסמ וניא ,ללחלמ ומצע ענמיש ול איה
םימד ךפוש אלא בייחתמש ומצע ענומה ןכש לכו ,םימד ךפוש לאושהו הנוגמ לאשנהו חבושמ זירזה (ה"ה ח"פ ימלשורי) ןרמאדכ
מ"ש אלא .ושפנב 'ג פאו רוסא םלועל וללה תורומח תוריבע 'י ןחכשאו .האנהל רשי לכו הישפנ ןכיסד יכדרמב ימנ ' םושמ ןמה יבגל
ענד ,הוה דב דכ אוה ודובכלו ומצע תאנהל םתהו ' תכו ןמה תא שורושחא ךלמה לדג ' לכו .ןמהל םיוחתשמו םיערוכ ךלמה ידבע

זפשת ןמיס (תוילגרמ) םידיסח רפס
רה ןומגהה ליבשב קסופ היה אלו ללפתמ היהש דחא דיסחב השעמ הנה עא הלפתב ומצע לע רימחמ םדא םא י ” פ ןכתסמש
פנב ,השוע בוטב וש עא לאינד השעש ומכ ” פ קיספי אל ובקע לע ךורכ שחנ 'יפא ורמא ןכו וללפתי אלש ךלמה רזגש .ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 10

ב דומע בכ ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
ושקמו 'פב ל"יק אהו ושארמ ןלטנ ךאיה יקנ ףוג ול היהש עשילא אכה דע ררוס ןב : אנאסמד אתקרעא 'יפא הרזגה תעשבד
י לאו גרהי לע רובעל מ"הד ל"יו רובע ל תוצמ " ת לבא (אל) ןהש דועו [רתומ] םידיב רבוע וניאש ןויכ השע תוצמ לטבל ורזג
ע ונממ הלטבל ןילוכי " כ או גרהי לאו לטבית ךכליה הילאמ לטביתו ןירוסאה תיבב והחיניש " ת חנמו הישפנ רסמ יכיה ןכ םא
גרהיל ביוחמ וניאש פ"עאש רמול שי ושפנב בייחתמ אצמנ רבדב ביוחמ וניאש ןויכ ושפנ רוסמל יאשר ה"פא הימויק לע
רשי ורסמש הוצמ לכש רכש לבקמו הילע ' הברה רכש הילע ןילבקמו םדיב תקזחומ הרזגה תעשב הילע םשפנ ו בב ר" ךל המ
בלולה תא יתלטנש לע בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש לע לקסיל אצוי פתה לע ומצע רסמש לאינדב וניצמ ןכו ' ןנברד איהש :

א דומע טמ ףד תבש תכסמ א"בטירה ישודיח
ינאסמד אתקרעא 'יפאד ('ב ד"ע) ןירדהנסב ל"יקו היה דמשה תעש אלהו םישקמ שי .ודיב ןזחאו ושארמ םלטנ ולצא עיגהש ןויכ
,וזכ הלודג הוצמ לע ןכש לכ רובעי לאו גרהי לבקמש העשב אלא וניא הרות בויחב ןיליפת תוצמ אהד אישק אלד ארבתסמו
ילע םויה ראש לע םהילע ומצע רוסמל לוכי היה אל ןכש ןויכו ,תודיסח תדמ אוה םויה לכ חינהלו ,םימש תוכלמ לוע ו , ונירומו
ודיב שי ירהש השעת אל תוצמ לוטיב לע אלא רובעי לאו גרהי ורמא אל[ש] ל"ז לודגה וניבר םשב רמוא היה ל"ז ברה
בש ול םירמואש השע תוצמ לע לבא ,השעי אלו גרהיל השעי אלש ותוא ףוכל ודיב רבדה ירהש הז לע גרהי אל השעת לאו ,
,התיה םלוע עקרק רתסא ('ב ד"ע ןירדהנס) ורמאש ומכ העש התואב היל הוהו תרושמ םינפל הלפתה לע ומצע רסמש לאינדו
הז אוה ןוכנ םעטו ,השעת אל תווצמ ראשב רובעל וצרפיו ץורפ רודה היהש יפל השוע היה ןידה הנסבו , ' ה .ד"סב הזב יתכרא

טי ןינע (יריאמל) תובא ןגמ רפס
… הרבעה תנווכל ומצע תאנה ןיב קלחל יוארש ימב אלא ,ירש ןמצע תאנה רמאנ אלש רקע יל הארנש ןכו רמול יל שי דועו
.אתויחל ידשו אתספסא לוטקו ארהנב ידשו אתספסא לוטקד (םש) איהה יכ לארשי תסונאל אבה יוג ונייהו ,ותרותמ איהה ןכו
ןכו רצנדכובנ לש ומלצ ןכו ,שורושחא לצא רתסאד איהה ןכו .ךל אנליטק אל יאו התלבנ לוכא ןויגל דח היל רמאד אטייח ןנחד
,ללכב םניא ילוחה תמחמ ןכתסמשכ ומצעב לארשי וא ורבחל םזגמ דחאהשכ וריבח לצא לארשיבש לכ לבא יקנומירו יקוק איהה
םהש רחא ,אוה הרבעה ללכב לכהש ןמ ד"פשו ,הסרואמה הרענד יארקמ הורעב ןכו .'וגו תבהאו 'יתכדמ םשה תשודק לע םווצמ
אה ,הרבעה תנוכ אלב ןינעה ןיאו תדה ללכב םהינש ירהש ותד תרבעה תנוכל ןיב םמצע תאנהל ןיב ללכ םהב קלחל ןיאו ,ארבסה
ב םירבדהו .ןמצע תאנהל הרבעה תנוכ ןיב םהיניב קלחל שי לארשיל יוגבש לכ השעממ היאר טעמ ברהל הראשנש אלא םירור
תימו לפנו ארגיאל קלסו אתינורטמ איהה היתעבתד (א 'מ) ןישודיק לש ןושארב רומאה אנהכ ברד אכיאד ל"ז ברה רמאו
'יתכד ודיב הלודג הריבע ןכ השועהו ד"השמפל התימל ומצע רוסמל יואר ןיאש דבע ןידה תרושמ םינפלד רמימל /אכילד/
ל םכמד תא ךא 'וגו שורדא םכיתושפנ .('ה 'ט תישארב) . תיישעב הריבע ןיא םשה שודקבש לכד ,חנומ ומוקמב ברה דובכו
הבורמ חבש ךכב ול שי הברדא ,ךכב בייוחמ וניאש יפ לע ףא ןידה תרושמ םינפל . ישוע חכ ירובג והילע םתה רמתיאדכו
וניצמ ע"רב ןכו ,ורבד (א א"כ ןיבוריע) צע תתימ תומאש בטומ רמאש םישודקו םילודג המכ ןכו .יריבח ירבד לע רובעא אלו ימ
םקלח ירשאו םהירשא םשה /תשודק/ תשדוק לע םמצע ורסמש .

ב דומע זי ףד ןירדהנס תכסמ ףסוי יקומינ
איה םלוע עקרק . ... התימל המצע רוסמל הל ןיא אה יכבו כ"עב ךכ לע התוא ףוכל ןילוכיש יפל םלוע עקרק ןנירמאד אהו
רשפא ירהש תורומח תוריבע השלשב וליפאו ירש אנווג יאה יכבו הריבע רבדל התוא ופוכי המצע רוסמת וליפאש אל יאד
םושמד רמימל אכילו ךכ לע התימל המצע הרסמ אל יאמא התיה שיא תשאד תיבל אלא תבל ירקת לא [םש] רמאד ןאמל
םושמ יאדו אלא ןמקל אניט ובל הלעה יבג ןנירמאדכ ןמצע תאנה םושמ ירש אל וללה תוריבע 'גבד ירש אוה ומצע תאנהלד
התימל המצע הרסמ אל איה םלוע עקרקד רבד לכל ה"הו בשב התימל ונמצע רוסמל ונל ןיאש ונחרכ לעב ריבעהל םהידיבש
דמשה תעשב וליפאו רתסא ןוגכ השעת לאו ןנירמאדכ [א טמ ףד תבש] הארשכ ושארמ ןיליפת לטנש םיפנכ לעב עשילא יבג
ריבעהל םדיב היהש יפל אוה םלטנ כ"פעאו התיה דמשה תעשו רודסק :

א דומע חי ףד ןירדהנס תכסמ ףסוי יקומינ
... םא לבא ושפנב בייחתמ הז ירה רסמ םאו םשה תשודק לע התימל ומצע רוסמל ול ןיא גרהי לאו רובעי 'ירמאד אכיה לכו
ואריש ידכ הלק הוצמ לע וליפא ומצע רוסמלו םשה שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש ארי דיסחו לודג םדא אוה
מליו םעה םבל לכב ובהאל םשה תא האריל וד ןמצע תא וליפהש הירזעו לאשימ היננח ואר המ [ב גנ ףד םיחספ] ןנירמאד ונייהו
ןיעוט ןבור ויהש ךותמ אלא אמלעב דובכל םיכלמ לש יטרדנא אלא התיה ז"ע ואל ירהש םלצל ווחתשה אלו שוריפ שאה ןשבכל
נירמאו ואשעש המב םשה שודק היה ז"ע התיהש םירובסו בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש לקסיל אצוי ךל המ שרדמב ימנ ן
בלולה תא יתלטנש תעשב וליפא ךכב ןיבייוחמ ויה אל יאדוד ןידה תרושמ םינפל םשה תשודק לע ןמצע ןירסומ ויהש עמשמד
ךכל הכירצ העשה התיהש ינפמ ןיגרהנ ויה ה"פאד אלא םלטבלו ריבעהל םדיבש ןויכ הריזגה :
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 11

זנק ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
... ןינמוט המב קרפב ןנירמא אהו רובעי לאו גרהי אנאסמד אתקרעא וליפאד אכה ןנירמא יכיה רמאת םאו (.טמ תבש)
הוה דמשה תעש םתהו ושארמ ןיליפת לטנ דחא רודסק והארשכש םיפנכ לעב עשילאב ןינמוט המב קרפב ן"רה ץרית :בכ)
(ושקמו ה"ד ו גרהי ורמא אלד וניאש ןויכ השע תוצמ לטבל ורזגב אל לבא השעת אל תוצמ לע רובעל אלא רובעי /לאו/ לע
ןכו ל"כע גרהי לאו לטבת ךכליה הילאמ לטבתו םירוסאה תיבב ונחיניש וחרכ לע ונממ לטבל םילוכי םהש דועו םידיב רבוע
הרומו ררוס ןב קרפ ףוסב ףסוי יקומנ בתכ :(:זי)
ו ירבדבו (ג 'יס) ק"מס ירבדב אוה .יאשר גרהילו ומצע לע רימחהל הצרי םא אעניצב אוה םאש תוריבע ראש לע וניבר ש"מ
ידימעמ ןיא קרפב ש"ארה כ"כו (םש) ןינמוט המב קרפב ן"רה (ה"ה ףוס ג"פ ןירדהנס) ימלשוריהמ היאר איבהו (ט 'יס) ן
םחורי וניבר כ"כו .ומצעב לבוח ארקנ ותאנהל לבא וריבעהל ןיוכתמ יוגהשכ ונייהד בתכש אלא (ד"ע הסק ג"ח ח"ינ) אלדו
ושפנב בייחתמ אוהש (ד"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב בתכש ל"ז ם"במרהכ . ש) םדאה תרות רפסב ן"במרה ירבדו רע
ל"ז ם"במרה ירבדכ בתכ (.חי) הרומו ררוס ןב קרפ ףוסב ףסוי יקומנו .ל"ז ם"במרה ירבדל םיטונ (א"ע ןינעלו ה"ד הנכסה
וליפא ומצע רוסמלו םשה תא שדקל יאשר ךכב ץורפ רודהש האורו םימש אריו דיסח לודג םדא אוה םאש בתכ םוקמ לכמו
ובהאלו םשה האריל םעה ואריש ידכ הלק הוצמ לע םבל לכב הירזעו לאשימ היננח ואר המ (:גנ םיחספ) ןנירמאד ונייהו
אלא אמלעב דובכל םיכלמ לש יטרדנא אלא התיה הרז הדובע ואל ירהו םלצל ווחתשה אלו שוריפ שאה ןשבכל ןמצע תא וליפהש
) שרדמב ימנ ןנירמאו .ושעש המב םשה שודיק היה הרז הדובע התיהש םירובסו ןיעוט ןבור ויהש ךותמ המ (א תוא ב"לפ ר"קיו
בלולה תא יתלטנש בלציל אצוי ךל המ ינב תא יתלמש לקסיל אצוי ךל םינפל םשה תשודק לע םמצע ןירסומ ויהש עמשמד
ינפמ ןיגרהנ ויה יכה וליפאד אלא םלטבלו ריבעהל ןדיבש ןויכ דמשה תעשב וליפא ךכב ןיבייוחמ ויה אל יאדוד ןידה תרושמ
ךכל הכירצ תעשה התיהש : הו איסהרפבל אעניצב ןיבו דמשה תעשב אלשל דמשה תעשב ןיב ןניגלפמ תוריבע ראשבד א
אמעטד (ב"עוס זי ןירדהנס) ףסוי יקומנב בותכ והייניב ןניגלפמ אל תוריבע 'גבו ןמצע תאנהל אלשל ןמצע תאנהל ןיבו
ריסא ןינע לכב ךכליה ןמצע רמוח ינפמ אלא יריסאד אוה םשה לוליח םושמ ואל ינהד םושמ :ג) אמוי תכסמב ן"רה בתכ ןכו .י
יוליגבד רבוס (םש ןירדהנס) ה"זרהש בתכ (ץוח ה"ד .ו) העש לכ קרפבו (.חי ןירדהנס תומחלמ) ן"במרה םשב (ץוח ה"ד
ןנירמא אל ומצע תאנהל אלא ןיוכתמ יוגה ןיאד אכיה לכ תוירע רובעת לאו גרהת תרבסכ ובתכו וילע ושקה םירחאשו
ר תעד ןכו ל"ז ן"במרה (ב"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב ם"במרה ירבדמ הארנ ןכו וניב איסהרפ רתסא אהו ןנישקמד אהא :
השקמ אלד אה (םש) ףסוי יקומנב בותכ יאוה הריזגהשכ אלא דמשה תעש ירקימ אלד םושמ הוה דמשה תעש רתסא אהו
דבל תחא המואב תדחוימ מ תונידמ לכ לע אלא רזג דבלב לארשי לע אל שורושחא לבא יבג המל וניבר לע הומתל שיו :ותוכל
ימנ הב אהד איסהרפב דמשה תעשב אלש יבג ןכ בתכ אלו רובעי לאו גרהי וגהנש אמלעב גהנמ לע וליפאד בתכ דמשה תעש
רמול רשפאו יאק ימנ הלע אנאסמד אתקרע הלק הוצמ יאמ ארמגב ושריפ יכו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ לע וליפא רמתיא
תעשב אלש רחאמד לע וליפאד דמשה תעש יבג בתכש המ לע ךמס רובעי לאו גרהי ןינעל דמשה תעשל הוש איסהרפד דמשה
:איסהרפב דמשה תעשב אלשל ןידה אוהד עמשמ אליממד רובעי לאו גרהי אמלעב גהנמ ידוסי תוכלהמ ה"פב ל"ז ם"במרהו
כזה אלו תוצמ ראשמ הוצמ לע אלא וריבעהל ןיוכתנ אל וליפא בתכ (םש) הרותה תעש יבג אל ללכ אנאסמד אתקרע רי
תונושמ לארשי תועוצר ויהש ף"ירה שריפש ומכ אנאסמד אתקרע שרפמ היה ל"ז אוהש רשפאו איסהרפ יבג אלו דמשה
איה השעת אל תוצמ וזש ירכנ שובלמ ושבלי אלש ידכ אל םיוגל ןימדמ ןיאש (א"ה) הרז הדובע תוכלהמ א"יפב בתכש ומכ
) רמאנש רעשב אלו שובלמב :םיוגה תוקוחב וכלת אלו (גכ כ ארקיו ן"רהו (אהו ה"ד :דע ןירדהנסבו ,ףא ה"ד) תופסותה ובתכ
לעבת איה לבא לעובה אקוד רובעי לאו גרהי תוירע יוליגבד ןנירמאד אהד (:הכ) העש לכ קרפב (השקו ה"דו ץוח ה"ד .ו)
איה םלוע עקרקד גרהת לאו רתסא יבג ןנירמאדכ ןוגכ השעמ תושעל והימו לאו גרהת הילע הורע איבהל הל םירמואש
השעמ השעת יושיק ןיאד השעמ אנדיבע אל רמימל יצמ אלד רובעי לאו גרהי הורעב ךתוא עוקתל חנה ול םירמוא וליפא שיאהו
לע אבה פ"רב תופסותה ובתכ דוע השקתי אלש עדויש השוקמ רבכ היהש אכיהו .השעמ יוה השקתמ אוהש המו תעדל אלא
תומבי) ותמבי :השעמ דיבע אלד ןויכ ומצע רוסמל בייח וניאד (ןיא ה"ד :גנ רובעי לאו גרהי םימד תוכיפשבד אהד דוע ובתכו
ומצע רוסמל בייח וניא ךעמתיו קוניתה לע ךמצע קורזל חנה ול םירמוא םא לבא םידיב גורהל ול םירמואשכ אקוד קדב] :
[תיבה םייח תוחראב בותכו ב (א תוא םשה תבהא 'לה ד 'יס) םכיתושפנל םכמד תא ךאו שרוד (גי תוא דל השרפ) הבר תישארב
ךא רמול דומלת הירזעו לאשימ היננחכ וליפא לוכי ושפנ תא קנוחל הרהזא (ה ט תישארב) 'וגו לוכי דמשה תעשבש שוריפ
ןויסינב דומעל לכוי אלש ארי אוה םא ומצע תא גורהלו התימל ומצע רוסמל שיק ןב לואשכ וליפא לוכי ןכו (ד אל א לאומש)
ךא רמול דומלת התימל ומצע רוסמל לוכיש םישק םירוסי ול ושעי אמש ארי םאש . תוקוניתה םיטחושה היאר ןיאיבמ ןאכמו
דיב םמצע ורסמ הירזעו לאשימ היננחו ומצע גורהל לוכי וניאש ךא רמול דומלת ךה םישרפמו םירסוא שיו דמשה תעשב
ב לואשו םמצעב ועגפ אל םה לבא םירחא השע םימכח ןוצרב אלש שיק ן . תעשב הברה תוקונית טחשש דחא ברב השעמו
ירבדכ םא ענומה ברה רמאו וירבדל שח אל אוהו חצור וארקו וילע סעכו רחא בר ומע היהו תד לע םוריבעיש אריש דמשה
שבהו רועה ןיב לוח ןינתונו ורוע םיטשופ ויהו םיוג והושפתש היה ןכו הנושמ התימב בר ותוא גרהי הרזגה הלטבתנ כ"חאו ר
םתוא םיגרוה ויה אלו םילוצינ ויהש רשפא םתוא טחש אל םאו . םא םינקספה ובתכ (ד"ע הסק ג"ח ח"ינ) םחורי וניבר ל"זו
ומצעב לבוח ארקנ וניאו יאשר תוצמ ראש לע אעניצב גרהיל ומצע לע רימחהל הצור אקודו (ב"ה ד"פ תיעיבש) ימלשוריב ןכו
ןיוכתמ יוגהש וריבעהל ומצעב לבוח ארקנ ותאנהל לבא ןיוכמ וניאד לארשי תב לע אבה יוג ןידה אוה תוירע יוליגב ןנירמאד אהו
היוגה לע אבה לארשי ןכו הריבעהל אלו ותאנהל אלא הניאד הב ועגנ תוירע םעטמ אל לארשי תב לע אבה יוגד םירמוא שיו
יההב םת וניבר שריפ ןכו איסהרפב אוה םא םעטמ אלא השעמ השוע .גרהיל הוצמ הניאו התיה םלוע עקרק רתסאד א המכו
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 12
:[ןאכ דע] םדא ינב הרשע איסהרפ ואל לארשי תב לע אבה יוגד (םש תומחלמ) ן"במרה םשב (םש) אמוי תכסמב ן"רה בתכו
אוה םש לש ןיד תיב תרזג תונזב יאד אוה תוירע יוליג ללכב יאו (:ול ז"ע) קפנ (ג ז םירבד) םב ןתחתת אלמ תונתח ךרד א
אוה תותימ יבייחמד היוגה לע אבה לארשי ימנ יא לארשיב שיא תשא אלא תוירע יוליג ללכב יוה אלו איה תוריבע ראשמד
בישח אק ימנ תותירכ יבייחמו וב םיעגופ םיאנק אהד 'וכו הנשעי רשא שיאל 'יי תרכי הירמגל בר הירכדא אהד (.בפ ןירדהנס)
(בי ב יכאלמ) א אבר ינשמד אה אחינ יכהבו ירקית לאד (.גי הליגמ) השרד היל תילד רמול ךירצו ינאש ומצע תאנה רתסא
הוה אלד ןויכו תוצמ ראשמ אלא אוה תוירע יוליג ואלד לארשי תב לע אבה יוגד ארוסיא אלא הב הוה אלד תיבל אלא תבל
וניבר תעד אוהש הארנ ןכו ירש ומצע תאנהל אלא ןיוכתמ יוגה ןיאש לכ תוירע יוליגד רוסיא הב ה"ד :ג) תובותכד ק"פב םת
ומשב (כשת 'יס ןירדהנס) םש יכדרמה כ"כו (אהו ה"ד :דע) ררוס ןב קרפו (שורדלו . לע שריפש י"שר ןיוכתנ הזלש הארנו
הרסמ אלו התיה שיא תשאד ךירפד שרפנ אלד רמשנ השפנ הרסמ אלו יוגל הלעבנו הוה איסהרפ רתסא אהו ךירפד יאמ
השפנ בר ץרתמ הוה אל ןכ םאד ם"במרה בתכ :השפנ רסמימל הל הוה ומצע תאנהל יוגה ןיוכתמ וליפא איה ע"גד ןויכד ידימ א
הרשעב היה םאו םשה תא ללחמ הז ירה גרהנ אלו רבעו רובעי לאו גרהי וב רמאנש ימ לכ (ד"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב
ע רבעו םשה שודק איהש השע תוצמ לטיבו םיברב םשה תא לליח הז ירה לארשימ כ"פעאו םשה לולח איהש השעת אל תוצמ ל
רבועל אלא ןיתיממו ןיקלמ ןיאש סנואב גרה וליפא ד"ב ותוא ןיתיממ ןיאש רמול ךירצ ןיאו ותוא ןיקלמ ןיא סנואב רבעש ינפמ
אלו אוהה ודמל העומשה יפמ אוהה שיאב ינפ תא ינא יתתנו (ו כ ארקיו) ךלומל וערזמ ןתונב רמאנש הארתהו םידעבו ונוצרב
תתימ רמול ךירצ ןיאו תרכ בייח וניא סנואב התוא דבועה לכה ןמ הרומח איהש הרז הדובע םא המו העטומ אלו גגוש אלו סונא
ושפנ טלמל לוכי םא לבא רבד השעת אל הרענלו (וכ בכ םירבד) רמוא אוה תוירעבו הרותב תורומאה תוצמ ראשל רמוחו לק ד"ב
השוע וניאו עשרה ךלמה די תחתמ חורבלו אוהו דיזמב הרז הדובע דבוע ארקנ אוהו (אי וכ ילשמ) ואיק לע בש בלככ אוה הנה
ויניע ןתנש דחא םדאב השעמ (.הע) הרומו ררוס ןב קרפ ףוסב ןניסרג :םוניהיג לש הנותחתה הגרדמל דרויו אבה םלועה ןמ דרטנ
א לעבתש דע הנקת ול ןיא ורמאו םיאפורל ולאשו ואבו אניט ובל הלעהו תחא השאב דומעת .ול לעבת לאו תומי םימכח ול ורמ
רב בקעי יבר הב יגילפ .רדגה ירוחאמ ומע רפסת אלו תומי רדגה ירוחאמ ומע רפסת .המורע וינפל דומעת אלו תומי המורע וינפל
היונפ ד"מל אלא ריפש התיה שיא תשא ד"מל אמלשב התיה היונפ רמא דחו התיה שיא תשא רמא דח ינמחנ רב לאומש 'רו ידיא
תוירעב תוצורפ לארשי תונב אהי אלש ידכ רמא אקיא ברד הירב אחא בר החפשמ םגפ םושמ רמא אפפ בר יאה ילוכ יאמ התיה
הריבע ירבועל הנתינו האיב םעט הלטינ שדקמה תיב ברחש םוימ קחצי ר"אד קחצי יברדכ היתעד הבתיימ אל בסנימ הבסנילו
רתס םחלו וקתמי םיבונג םימ (זי ט ילשמ) רמאנש .םעני םי היונפ ד"מכ (ט"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב קספ ם"במרהו
המע רפסל אלש אוה השעת לאו בשד םושמ ומעטש הארנ לקהל תושפנ קפסו איה אתגולפד ג"עאו ברד ןניזחד ןויכד ותו
:והל אריבס יכה אמלא אמעט הב יבהי והנינ יארתב יארומאד אחא ברו אפפ םישנ (ב"ימ) תומורתד ח"פב ןנת םיוג ןהל ורמאש
םיוג ןהב ועגפו ךרדב םיכלהמ ויהש םדא ינב תעיס ינת (ד"ה ףוס) ימלשוריב הלע ןניסרגו 'וכו האמטנו םכמ תחא ונל ונת
לארשימ תחא שפנ ורסמי אל םיגרהנ םלוכ וליפא םכלוכ תא םיגרוה ונא ירה ואל םאו ותוא גורהנו םכמ דחא ונל ונת ורמאו
ןב עבש ןוגכ דחא םהל ודחי ירכב ןב עבשכ התימ בייח אהיש אוהו שיקל ןב ןועמש יבר רמא וגרהי לאו ותוא ורסמי ירכב
ןושמש וניבר ירבדמ הארנ ןכו ןנחוי יברכ הכלהד עמשמו .ירכב ןב עבשכ התימ בייח וניאש פ"עא רמא ןנחוי יברו שוריפב
(והימו ה"ד .ד) אמוי תכסמב ן"רה ירבדמו הנשמה ש םישנל ןידה אוהד ובתכו 'וכו האמטנו םכמ תחא ונל ונת םיוג ןהל ורמא
ןלוכ ואמטי לאו התוא ונתי םהל הודחי םאש . םעט ךירצו שיקל שירכ קספ (ה"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ ה"פב ם"במרה לבא
אקייד שיקל שירד היתווכ אנשיל טשפד רשפאו .ל"ר יבגל ןנחוי יברכ הכלה (.ול תומבי) ןל אמייק אתכוד לכב אהד המל
יפט : אתנידמ ןופקאו ןותא יול ןב עשוהי יבר יבג דולל היל לזאו קרע אתוכלמ היתעבת ירסק רב אלוע (םש) ימלשוריב ות ןניסרגו
בוטל רוכז והילא הוהו ןול היבהיו היסייפו יול ןב עשוהי יבר היבג קלס אתנידמ ןיברחמ ונא ןל היל ןיבהי ןותא תיל ןיא ןהל ורמא
ילגתיא אלו יולע ילגתמ ףילי והזו היל רמא יתישע הנשמ אלו היל רמא הלגנ ינא תורוסמלו היל רמא יולע ילגתיאו ןימוצ המכ םצו
.איה םידיסח תנשמ ה"פב ם"במרה בתכ ךכ ינפמו ןכ תושעל אלש אוה תודיסח תדמ םוקמ לכמ ירש אנידמד ג"עאד עמשמ
יאו םהל והונתי התימ בייח אוהו והודחי םאש (ה"ה) הרותה ידוסי תוכלהמ הלחתכל ןכ םהל ןירומ ן :

זנק ןמיס םיבכוכ תדובע תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
(א) הרותבש תוריבעה לכ [א , םימד תוכיפשו תוירע יולגו םיבכוכ תדובעמ ץוח , םא םדאל ול םירמוא (ב) וא םהילע רובעיש
גרהי [ב , גרהי לאו רובעי הענצב אוה םא [ג . גרהילו ומצע לע רימחהל הצרי םאו א , יאשר ב , םיבכוכ דבועה םא (ג) ןיוכמ
תד לע וריבעהל . ןמיס ש"בירו ד"בארו א"בשרו לוזגה בלול קרפ ן"ר) .השעת אל (ד) רובעי אלו ג לכה ןתיל ךירצ ,ול רשא לכב ומצע ליצהל לכוי םאו [ד :הגה .(ז"פש
וממ איצוהל (ה) ךירצ ןיא הנכס ששח שיש רבדב םוקמ לכמ ,ןוע ותואב ספתנ אוה החומ וניאו תוחמל ודיב שיש ימ לכ :ורמאש םוקמבו <א> [ה ו"נק ןמיס ו"ירהמ) .הז לע ונ
.(/ז"נק/ לע וריבעהל ןיוכמ םיבכוכ דבועה םא [ז רובעי אלו גרהיל בייח ,לארשימ הרשע ינפב (ז) ד ונייהד [ו ,איסהרפב אוה םאו (ו)
תד .(י"ב) (אנאסמד אתקרע ה לע וליפא <ב> [ח) <ג> .גרהי אלו רובעי ,ותאנהל אלא ןיוכמ וניא םא לבא גה תעש אוה םאו הריז ו לע [ט)
,(י"נ םשב י"ב) ,(םדבל לארשי ז אנאסמד אתקרעא וליפא (לענמה תעוצר שוריפ) (ח) רובעי לאו גרהי . [י (ט) :הגה אל תוצמב וריבעהל םיצור םא אקודו
,השעת הרזג ורזג םא לבא <ד> גרהישו ומייקל ךירצ ןיא ,השע תוצמ םייקל אלש רומו ררוס קרפ י"נו ןינמוט המב קרפ ן"ר) .(ה הצורו ,ךכל הכירצ העשה םא והימ
ודיב תושרה ,ומייקלו גרהיל .(ן"רה םשב /ז"לק/ ח"פ שרוש ק"ירהמ)

ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 13
א ק"ס זנק ןמיס העד הרוי ך"ש
א יאשר - ןכו ושפנב בייחתמ ז"ה רבע אלו גרהנו גרהי לאו רובעל ונידש ימ לכד ם"במרהכ קספ ח"בהו ו י"בה תעד נ"כ
ומצע לע רימחהל הצור םא ובתכ תובותכד ק"פר ח"ירהממ א"גהבו כ"הי 'פ ן"רה ואיבמו םדאה תרות 'סב ן"במרה תעד
ןנילזא אתווברד אתגולפבד הארנ היהו ט"צק 'יס ה"תב בתכו כ"ע אל וא ירש יא ע"צ גרהי לאו רובעי ל"יקד אכיה גרהילו
ושפנ קפס אמלעב ןנירמאדכ תושפנ תנכס רוסיאב אלוקל הרותה הדיפקה אלש םשה שודק ןינעלד אכה ל"י םנמא לקהל ת
ותנווכ ונא ןיאורשו ןינעה יפלד הארנו םשה שודיק םושמ והב תילד תוקיפס ראשמ הל ןניפלי אל לארשימ תושפנ דוביא לע
םישודק ןויסנב דומעל םתעד וכמס אלש ןמצע וטחשש םישודק ןתואד 'ג 'יס ק"מס תהגהב בותכו ,ל"כע ול ןירומ םירומג
ךיראהש ש"ע ומצע תא גורהל לוכי וניאש םיקלוח שיש ח"אה 'כ והימ ח"א םשב ה"בב כ"כו ח"ב ואיבמו לואשמ היארו םה :

י ק"ס זנק ןמיס העד הרוי א"רגה רואיב
[י] .'וכ אקודו יבב והובישויו ושארמ והולטיש כ"עב וריבעהל ןילוכי ירהד םעטהו ושארמ ןלטנ םיפנכ לעב עשילא ירהד ת
ןירוסאה כ"עב התוא ףוכל ןילוכיש ל"רו איה םלוע עקרק םש ןירדהנסב ש"זו הלחתב עשילא ומצע רסמ ךאיה ן"רה םש השקהו
צ"אש םוקמב רוסמל ומצע לע רימחהל יאשרד 'יתו 'וכ ךל המ ט"ש שרדמב ליעל 'כש ךנה לכ ןכו הלפתה ליבשב לאינד ןכו
ע עקרקד ש"שמ לע םש ןירדהנסב י"נ כ"כו ל"שמכ לעב עשילאד אהו צ"אש םוקמב ומצע רוסמל רוסאד בתכו ל"נכ 'וכ םלו
והימ ןאכ ש"זו ומשמ מ"דב כ"כו ךכל הכירצ העשה התיהש ינפמ ונייה ל"נה ט"ש שרדמו הירזעו לאשימ היננח ןכו םיפנכ
יה תחא אדו אדו םולכ םש היגה אלו 'וכ הצרי םאו ל"שמכ י"נ ירבדכ אלש קספ ע"שב ירהש ע"צו 'וכ םא א :

אי קוספ ו קרפ לאינד ם"יבלמ
(אי) אי) תולאשה - (בי לע קר שפנ רוסמל ביוחמ וניא ןידה ןמו ,ביתכ םהב יחו ,הלפתה ליבשב התימל ע"א לאינד רסמ המל
רגסומ ךושח רדחב פ"כעו ,יעב אבל אנמחרו וב םדא שיגרי אלש שחלב ללפתהל לוכי היהש טרפב ,ד"שו ע"גו א"ע
ןיא תונולחהש אוה ושפנב יכ עדי אל יכו ,ללכ רמשנ אלש ראובמ בותכה ןושלמו ,הלפתה םיבכעמ הוה יד לבק לכ ש"זמו ,?
:?תומה ןיבו וניב עשפכ םויה אלהו ,אנד תמדקמ דבע ותיילעב ול םיחותפ תונולחו ותיבל סנכנ ,בתכה םשרנש עדיש ףא לאינדו
דוהו ללפתהו ויכרב לע ערכ םויב םימעפ שלשו ,םלשורי דגנ תאז ינפל השוע היהש תמוע לכ ויהלא ינפל ה , לאינדש ףאש ראב
םוקמב ותיבב וא ,אוה ןכיה ועדי אלש רחא תיבב ללפתהל אבחתה אלו םויב םימעפ 'ג ויתולפת לטב אל ,תאז הריזגמ עדי
עירכב ללפתהו ,םילשורי דצל אוהש םורד דצל םיחותפ היתונולח ויהש הילעה לא הלעו ותיבל סנכנ קר ,ענצומ לכש ןינעב ,ה
בייוחמ היה אל אלהו ,ןכ השע המל םלוא ,ללפתמו ויכרב לע ערוכ אוהש םיחותפה תונולחה ךרד תוארל ולכי םינכשה
ע"מ רובעב ושפנ רוסמל , ומצע תא סינכה המלו ,תד לע ריבעהל ןיוכתנ אל ךלמהו ,ןנברד הלפתש ן"במרה תעדל טרפב
וז הנכסב , תמדק ןמ דיבע הוה יד לבק לכ שרפמ הנד ותבוח תושעמ םדא םוש עונמלו ,תד לע ריבעהל היה אל ךלמה תדש ל"ר ,
,ותשקב השעי אוהו ךלמה ןמ הנשקבי תיטרפ השדח השקב שקבל הצריש ימש קר היה אל הרזגה םעטו ,'ה תאמ וילע הווצמה
'הל הדומ קר השדח השקב שקבמ וניאש תידימתה הלפתה הז ללכב ןיא לבא ,םדאו םיהלאמ שקבל צ"או ינינע ללפתמו חבשמו
הזה תדה ןתינש תילכתה יפל תדה ללכב היה אל הז ,ללכ ךלמה לא ןינע הז ןיאש ,המודכו ןוע תחילס לעו םייחה לע ומכ ,ללכה
,לאוש לכ תשקב תואלמל ןכומ ךלמהש דיגהל ונינע היהש השלש םוי לכב תאזכ הלפת ללפתמ לאינדש לכל עדונש רחא ש"זו
ו ,ותד דצמ דימת םימעפ הרזגהבו ויהלא תוצממ שיא ריבעהלו הוצמ לטבל ללכ הזל ןויכ אלש ךלמה ןמ רהזומ וניא הז לע
בותכ לאינדבו ,השקב שקבל אלש ונייהד ,ועב אעבי אל יד בותכ הדומו אלצמ , ,שקבמ ןיבו ללפתמ ןיב שי לודג לדבהו
שהל ושפנ ךפושש םוקמ םושב םדאל םדאמ אצמנ אלו ,םיהלאל קר היהת אל הלפתהש ללכב ללכ וניא הזו ,דבל ם
ריתה אלו לאינד חטב הז לעו ,הדוקפה א :

ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה יולה םייח 'ר
א הכלה
ץוח תוצמ ראשב א"דב 'וכו גרהי לאו רובעי ונגרהי וא הרותב תורומאה תוצמ לכמ תחא לע רובעל לארשי תא סנאיו ירכנ דומעישכ
לבא םימד תוכיפשו תוירע יוליגו ז"עמ .ל"כע רובעי לאו גרהי גרהת וא ןהמ תחא לע רובע ול רמאי םא ולא תוריבע שלש
הרותבש תוריבע לכ דולב הזתנ תיב תילעב ורמגו ונמנ קדצוהי ןב ש"ר םושמ ןנחוי 'ר רמא [א"ע] ד"ע ףד ןירדהנסד איגוסב אוהו
רע יוליגו הרז הדובעמ ץוח גרהי לאו רובעי גרהת לאו רובע םדאל ול םירמוא םא אינתד א"רכ הרז הדובע ,'וכו םימד תוכיפשו תוי
יכ רמוא יבר אינתד יברדכ םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,'וכו ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא 'ד תא תבהאו רמוא א"ר
נ ףא רובעי לאו גרהי חצור המ חצורל הסרואמה הרענ שיקמו 'וכו הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ הרע
.יפט קמוס ארבג יאהד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד רמיי ימ 'וכו אוה ארבס ןלנמ היפוג חצורו ,רובעת לאו גרהת הסרואמה
ייבא רמא ,יאוה איסהרפ רתסא אהו ,'וכו רובעי לאו גרהי הלק הוצמ וליפא איסהרפב לבא העניצב אלא ורמא אל דוע איגוסב םשו
מא אבר ,התיה םלוע עקרק רתסא .ינאש ןמצע תאנה ר יאוה תוירע ללכב רתסאד היל קופיתד ושקה םש 'סותבו ראובמכו
וצריתו ,ךממ יתדבא ךכ אבא תיבמ יתדבא רשאכ [א"ע ו"ט ףד] (ז"ט ףד) הליגמב אמעט ינהמד ל"ס ע"וכ תוירע םושמ יאד
ו ,הל ןניפלי אק חצורמ אהד ,תוירע םושמ המצע רוסמל אבייחימ אלד ןינעל םלוע עקרקד ומצע רוסמל בייחימ יכ היפוג חצור
בייח וניאש ארבתסמ ךעמתנו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ןוגכ השעמ דיבע אלד אכיה לבא ,םידיב גורהיש םדוק ילימ ינה
ומצע רוסמל .השעמ דיבע אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמלד יפט קמוס יארבחד אמדד תיזח יאמ הברדא רמא יצמד ,
זה אלו םתסד ם"במרהו רבכו ,תוירע יוליגב רובעי לאו גרהי ינווג לכבד ל"סו ז"ע קלוחד עמשמ םלוע עקרקד ךה ללכ ריכ
ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 14
ל"ס איגוס ךהד ,ללכ תוירע יאוה אל רתסאד ל"סד ש"ייע ,םש תומחלמבו רואמה לעבב ראובמכו הזב םינושארה וקלחנ
םש 'סותב ת"ר תטישכו תוירע ללכב אבישח אל ירכנ תאיבד וא ,היונפ התיהד . לכב אהימ תוירעבד ם"במרה םתסש והז כ"עו
קספ המלו ומצע רוסמל ביוחמ וניא השעת לאו בש יוהד אכיהד חצורמ וחיכוה 'סותה ירהד ע"צד אלא .רובעת לאו גרהת ינווג
.רובעת לאו גרהת ינווג לכבד רמוח םושמ הז ןיא אלה םידיב השעממ השעת לאו בש קולחד אה אפוג החיצרבד ןויכד ל"יו
שעמד תא הז תוחוד ןיאש תוחיצר ינשכ ונידו ,השעת לאו בש תויהל ךירצ כ"ע ןה תולוקש תושפנה ינשד ןויכד קרו ,םידיב ה
ןידה רקיעב חצורמ ןניפליד ןויכו ,תוירעכ לוקש ושפנ חוקפד אמינד תוירעב תאז ךייש אל כ"עו ,השעת לאו בשב ונידד הז
בשד אניד רדה אליממ שפנ חוקפ ינפב החדנ וניאד רובעת לאו גרהת ינווג לכבו ןיוש םידיב השעמו השעת לאו .
יוה אל והיא םתהד ,ךעמתנו קוניתה לע ותוא ןיכילשמש ימל הסרואמה הרענ ןינע יאמד 'סותה ירבדב ע"צ הנהד ,דוע ל"יו
ה ותוא ךילשמש ימד ,ותוא ךילשמש חצורה דיב ץעו ןבאכ קר יוה אל אהד ,םימד תוכיפש לע רבע אלו ללכ חצור ,חצורה או
,תוירע יוליג לע תרבוע איה ירה מ"מ ,השעמ הדבעק אלד ףא הסרואמה הרענב כ"אשמ ,ומצע תא רוסמל בייח אל יכהלו
רובעת לאו גרהתד ןתונ ןידה ריפש יכהלו . ךדיד אמדד תיזח יאמד ארבסמ אוה חצורד ןויכד ,איה ךכ 'סותה תנווכד הארנו
ב אהיד ןניחכשמ הוה םא םג אה כ"א ,'וכו ומצע רוסמל בייח היה אל כ"ג השעמ דבעיל אלד קרו חצור ןיד הז רמא יצמד
,השעמ דיבעק אלד ןויכ יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט קמוס יארבחד אמדד תיזח יאמ הברדא הרענב ןידה אוה כ"או
או גרהתד אניד ךה הב ןיא השעמ הדבעק אלד ןויכ תוירע יוליג לע תרבועד ףא חצורמ אפליד הסרואמה אלא .רובעת ל
הזב ע"צ אפוג חצורבד ךרבחד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמד ארבס ךה 'מגה רמאקד יאמ שרפל שי תמאבד ,
םידיב השעמ לעו השעת לאו בשב תויהל ךירצד אניד יוה אליממ כ"ע םהינש םה ןילוקשד ןויכד אמינד וא ,ינווג ירתב יפט קמוס
יכד אמינד וא ,רובעי לאו גרהי םידיב השעמל השעת לאו בש ןיב קוליח ןיאו ,שפנ חוקפ ינפב תיחדנ הניא אליממ ןה ןילוקשד ןו
הב שיד אנווגב השעת לאו בש 'יה םא הפוג החיצרב םגו ,ינווג לכב רובעי לאו גרהיד אניד יוהד אליממו ,היחד ןיד הב ןיא םלועלד
מ החדנ וריבח ןיאו םה םילוקשד ןויכ ןנירמא כ"ג החיצר ןיד היחד ןיד הלח אלד ןויכ רובעי לאו גרהי אליממ ושפנ חוקפ ינפ
.החיצרהב
םימ לש ןותיק ןהמ דחא דיבו ךרדב ןיכלהמ ויהש םינש [א"ע] ב"ס ףד מ"בב אתיאד אהמ ונבתכש ינשה שוריפכ אוה ןכד הארנו
בשב יוה םתהד ג"עאד ירה ,ךיחא ייחל ןימדוק ךייח ךמע ךיחא יחו דמילו ע"ר אבש דע 'וכו דועו ,השעת לאו םתה יוה אלד רתוי
אכיאד הלצהב אקוודד הנימ עמשו ,ןימדוק ךייחד ךמע ךיחא יחוד ארקל ןניכירצ מ"מו ,הלצה ןיד םושמ קרו ללכ החיצר ןיד
דיבע אלבו השעת לאו בשב ףא רובעי לאו גרהי ןינע לכב ארק אכילד החיצרב לבא ,ןימדוק ךייחד ךמע ךיחא יחוד ארק
י ךא םא ,השעמ ןויכ ,םלוע עקרקב ףא ינווג לכב רובעת לאו גרהת תוירעבד ם"במרה קספ ריפש ז"פלו ,החיצר ןיד וב ש
ללכ היחד ןיד הב ןיאד הנימ ןניפליד תוירעל ןידה אוהו ,ינווג לכב שפנ חוקפ ינפב תיחדנ הניאד ןכ ןידה החיצרב םגד
או בשבו םלוע עקרקב ףא רובעת לאו גרהת ינווג לכב כ"עו ,םלועל השעת ל .ונבתכש ומכו


אנינת הרודהמ הדוהיב עדונ ת"וש - נק ןמיס רזעה ןבא
... ע"ג ללכב הניא יתוכל תלעבנה תילארשיד ן"במרה בתכ רובעי לאו גרהי ןינעל םג ירהד השק דועו ז"נק 'יס ד"ויב אבוהו
םלוע עקרקש איה שממ ע"ג 'יפא כ"לאד הילע הורע איבהל התוא ןיסנואש יריימ םשו גרהת לאו רובעתש ןידה איה ו"א
ג"י ק"ס םש ך"שב ראובמכו השעמ השועב יריימ ן"במרהד רובעי לאו גרהיש תיתוכ לע אבה לארשי ןיב המ השק כ"או
גרהת לאו רובעתש יתוכל תלעבנה תילארשיו . ןיאש המ תיתוכ לע אבה לארשיב רמוח שיש אוה שרפההש ד"עלנ ןכלו
יתוכל תלעבנה תילארשיב הז רמוח וב ןיאש פ"עא הז ןוע יהי לא ל"זו 'ז 'לה ב"אמ ב"יפב ם"במרה לודגה וניבר ש"מ אוהו
רבד לכל אוה ונב רזממ אוהש פ"עא תוירעה ןמ ןבהש ותומכ תוירעה לכב ןיאש דספה וב שי אלא ךיניעב לק ד"ב תתימ
ח והזש רשפא כ"או .ם"במרה ל"כע 'וכו ונב וניא תיתוכה ןמ ןבהו בשחנ לארשי ללכבו ןיאנק ךכלו תימרא לעובה לש רמו
וב ןיעגופ התומכ דלוהש תימרא הבקנהשכ ז"כו . ךלוה דלוה הזב יתוכל תלעבנ לארשי תב הבקנש ךופיהל אוה םא לבא
ש"בב ןייע הנוהכל המוגפ איה םא יגילפ םיקסופה הבקנ איה דלוה םא הנוהכל 'יפאו רבד לכל רשכ לארשי אוהו הירחא
"כל פ"כעו ב"קס 'ד ןמיס םיאנק לש הז רמוח הילע ןיא ןכלו השודקבש רבד לכל בשחתי לארשי תדעבו אוה רשכ לארשי ע
.תרכב הניאו ע"ג ללכב הניא םגו הב ןיעגופ ימראל תלעבנל שממ תימרא לעוב ןיב לידבהל ךייש הז שרפהו ןוכנ ד"עלנה הז
.שממ עגופ ןיאנק שנוע תויהל הזב ימראל בשחנ רמומ םגש םיקסופה ולאל לבא ינה יכייש אלד יאדו אה תרכ שנועלו ןי
דלוד םידומ מ"מ םובי ןינעל יתוככ םתוא םיבשוחש ולאל ףא יאדו אהד תרמומל רמומ ןיב קלחלו שירפהל ל"נה םיקוליח
רבד לכל אוה רומג לארשי יתוכמ 'יפא תרמומ רמוח המ כ"או הידלי ןינעל איה תילארשי האטחש פ"עא איה םג יאדו אהד
לעובה לארשיב ויבא טבש לעו אוה רשכ לארשי וערז תרמומ לעובה לארשיה םג ירהש רמומל תלעבנה לארשי תבמ תרמומ
אפרמ וז הבולעל יתאצמ אלש ןפואב תרמומ המביב רתיה ןיא אליממ רמומ םביב יכדרמב א"רה ירבד וחדנש ןויכ התעמו .סחייתי
:כ"חל תרמומ בשחנש דצמ אלו הטוס דצמ אל ...


ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 15
טכק ןמיס העד הרוי קלח רזנ ינבא ת"וש
(א רתסא אה השקמ אל יאמאד .יאוה איסהרפ רתסא אהו (ב"ע ד"ע) ןירדהנס ס"שה תישוק לע ושקה ל"ז םינושארה הנה
יוה ע"ג ןותיחד אמית 'יפאו .םב ןתחתת אלד ואל םושמ יא .תיבל אלא תבל ירקית לאד יכדרמל תשדוקמ התיהש םושמ םא .
:לארשי תב לע אבה ירכנ לע םש לש ד"ב תריזגמ ע"ג יוה מ"מ .אכיל סנואב

(ב תוטיש 'ג הזב שי הנהו . ןניסרג אלד ל"ז מ"העב תטיש איה 'אה הטיש רובעת לאו גרהת או גרהי אלא השאד רובעי ל
ל"סו .גרהת לאו רובעת אברל ןיב ייבאל ןיבו .תד לע ריבעהל ןיוכתמ וניאו ומצע תאנהל ןיוכתמ לעובהד דועו .םלוע עקרק
יוה ע"גד אישוק ימנ בשייל אב אברו ייבא יצורתד :

"פע הכלהב לפלפל אניפתסמד ילולו .ע"גד אישוק ס"שה השקה אל המל כ"א ותטישל אישקד תמא ןה (ג המד אנימא הוה רהוזה י
.המוקמב תידיש החלשש שרושחא 'ילע אב אל םלועמד ק"הוזב ראובמה יפל תוטישפב בשוימ ע"גד אישוק ס"שה השקה אלש
םושמ המצע רוסמל הל 'יהו םשה לוליח אכיאו הזמ םיעדוי 'יה אל םלועהד ןויכ איסהרפב םושמ רוסא מ"מד ס"שה ךירפ כ"ע
העב חיכוה הזמו .םשה לוליח יהנ השק יתכא כ"לאד .גרהת לאו רובעת ומצע תאנה וא םלוע עקרקב ע"גב 'יפא אנקסמלד מ"
המצע רוסמל תביוחמו ע"ג אוהש םירבוס 'יה םלועהד רתסאב מ"מ .איסהרפב תוריבע ראשב ומצע תאנהו םלוע עקרק ינהמד
צע רוסמל תביוחמ אנווג יאהכב 'יפא בושו .םשה לוליח אכיא המצע תרסומ הניאשכו תאנה וא םלוע עקרקב ע"גב ףאד כ"עו .המ
:בטיה קודו םשה לוליח אכילו גרהי לאו רובעי ומצע

'יתו .המורע וינפל דומעתד אוההמו .תד לע ריבעהל ןיוכתמ ןאכ ןיאד א"עמ ץוח ןיאפרתמ לכבד אוההמ מ"העבה לע ושקהו (ד
קר רוסיאב הצורו ןווכתמ וניאב אקודד מ"העב תעדל םיחספב ל"ז ן"רה אוה אנווג יאהכב ותימהל םיצורש תמחמ אוה סונאש
אשנהל הצרתמ התיה אל התימהל םיצור 'יה אלמלאש .ע"ג תמחמ אלו ע"גב הצרתמ איהש רתסאב ןוגכ הנכס םוקמב רתומד
.המורע וינפל דומעתד אוההב ןכו .םהמ תונהיל הרות הרסאש המ א"עב תונהיל הצור אוהש ז"עב אפרתמב כ"אשמ .שורושחאל
הש הז .התיה הסונאש קר שורושחאמ תונהיל ללכ התצר אלש רתסאב כ"אשמ .הרות הרסאש המ הורעהמ תונהל הצור או
:מ"העב תטיש

(ה רוסמל תביוחמ הניא השעמ אדבע אלד ןויכד אטישפ אהבד .הוה ע"ג רתסא אהו ךירפ אלד 'סותה תטיש אוה 'בה הטיש
המצע ימנ חצורבו .חצורמ ע"גל ןניפלי יכיהמד . יאמ םושמ אוה םעטה אהד .השעמ דיבעד אכיה אלא ומצע רוסמל ביוחמ וניא
ואל םאו ךעמתיו קוניתה לע ךמצע קורזל חנה ול ורמאי םא כ"או .יפט קמוס ארבג יאהד אמד אמליד יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח
כ ןכו .יפט קמוס ידיד אמד אמליד יפט קמוס ארבחד אמדד תיזח יאמ ךופיהל ןנירמא ךוגרהי השעמ השוע הניאש איה .מ"הנב בת
ךוגרהי ואל םאבו הורעב ךוקבדיש חנה ול ורמאי םאד 'סותה ובתכ 'ידידב ךא .תוכיראב 'סותב ןייעו המצע רוסמל תביוחמ הניא
בישח דיבעד יושיקהו השקתי אלש רשפא יא והוקבדי םאש עדויש ןויכ השעמ אנדיבע אל רמול לוכי וניאו ומצע רוסמל ביוחמ
:השעמ

ול לעבתש םירמוא ןיא שיא תשא איהו ירכנל לעבהל אניט הבל התלעה םאש בתכ םלוא .וז הטיש בתכ ןירדהנס ן"רה 'יחבו (ו
תיזח המד רובעי לאו גרהי ד"שד םעטד םש בתכש 'ימעטל ליזאו .ע"גב המצע תלצמ איה מ"מד .השעמ אדבע אלד םושמ
לעו .וריבח לש ומדב ומצע ליציש ןידב ןיאש שוריפה בישח אל ךוגרהי ואל םאבו קוניתה לע ךמצע קורזל חנה ול םירמוא םא ןכ
אקודו .ותוא קורזלמ החומ וניאש המב קר ומצע ליצמ אוהו והוגרהי אל והוקרזי אל םא ףא ירהש .וריבח ימדב ומצע ליצמ
ע ליצמש אצמנ .והוגרהי וריבח גורהי אלש ןמז לכד .ךוגרהי ואל םאו ינולפ גורה ול םירמואב ןניפלי כ"עו .וריבח גרוהש המב ומצ
לעבהל התוא ןיסנואב קר .רוסאו ע"גב המצע תלצמ איה הניט הבל התלעהב ןכ לעו .ע"גב ליצהל הרוסאש הסרואמה הרענל 'ינימ
םישקבמ םניא ירהש .הוגרהי אל הולעבי אל םא ףאו ול לעבהל החומ הניאש המב קר .ע"גב המצע תלצמ הניא גרהת ואל םאו
קר התאמ :תלצנ איה דבל החומ הניאש המבו החמת אלש

אל השקתי אל םא ףאש ןויכ מ"מ .השקתי אלש רשפא יאו תעדל אלא יושיק ןיאד ףא 'ידידב 'יפאד ל"נ ולא ן"רה ירבד יפלו (ז
ןכו רוסא 'ידידבד ולא 'סותה ירבד בתכ אל ןירדהנס ן"רה 'יחב תמאבו] ק"ודו ע"גב ומצע ליצמ וניאש אצמנ .והוגרהי אמוי ן"רהב
:[ל"נכ םיחספב ש"מל ותנשמ רתוס ןירדהנס 'יחבו אמויב ן"רהד ראבתי ונינפלו .םיחספ ן"רב קר

(ח הניא ם"במרה תעדל מ"מ .תיבל אלא תבל ירקית לאד אשרדל 'יפאד ןירדהנסל 'יחב ן"רה איבהש איה 'גה הטיש
לע אבה ירכנד םושמ יאו .ע"ג בישח אלו ירכנ תאיבב התימ תביוחמ ןיאנקד תירכנה לע אבה לארשיל ימד לארשי תב
'ירחא ךשמנ דלוהד תירכנה לע אבב אקודד קלחל שי .'וכ שיאל 'ה תרכי ביתכדכ אכיא ימנ תרכו וב ןיעגופ ייבא ץריתו .
רוסיאמ המצע ליצהל הדיב ןיא ירהש .ירכנ תאיבב התימ אבייחמד הטישל 'יפא השקת אל הז יפלו .התיה םלוע עקרק רתסאד
קר] תביוחמ הניא ע"ג הוה אלד אכיהד רמאו אבר אבו [תחרכומ השרד הניא תיבלד השרדד םושמ הוה ע"ג השקה אל ןשקמה
אלא תבל ירקת לאד השרדל השקי אלד יכיה יכ ל"ס ייבאכ ץוריתה רקיעב לבא .ומצע תאנהל ןיוכתמ ירכנהשכ המצע רוסמל
:ירכנ תאיבב התימ תביוחמד תרבוסה תעדל תיבל

ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 16
ט ( דומעתב ומכ תותירכ יבייחד והיירזיבא וא תותירכ יבייחב אלא רובעי לאו גרהי ןנירמא אלד ונדמל ולא ן"רה ירבדמ הנהו
ןיאנק איסהרפבד ןויכ אענצב תירכנה לע אבה לארשיב וא .תרכ בויח ידיל אובל לוכי הפוג וז השאבד שיא תשאב המורע
זיבא אענצב בישח כ"ע .תותירכ יבייחו וב ןיעגופ תרכ אכיל וז השאבד ןויכ והיירזיבא בישח אל ןיואל יבייחב לבא והייר
םלועל ןויכ הלעה ךא .רובעי לאו גרהי םא ושפנב וליצהל ןתינ אלד ןויכ המהב עוברל והוסנאב קפתסנש ש"ייעו דוע םש בתכ ןכו .
:הזל םעט בתכ אל ךא תותירכ יבייח ראשכ אוהש עמשמ הז ןיד וניצמ אלד

נ ד"נעפלו (י ןויכו .הזה רבדה ןכ שפנ וחצרו והער לע שיא םוקי רשאכ יכ הסרואמה הרענל םעט ןתנ בותכב הנהד םעט ןתיל האר
ךדיד אמדד תיזח המד חצור ומכ רובעי לאו גרהי נ"ה ןכו .וגרוהל וריבח רחא ףדורה ומכ ושפנב הליצהל ןתינ כ"ע הגרוהכ בישחד
מלד נ"ה .יפט קמוס ךרבחד אמד אמליד יפט קמוס לעובש המ שפנ תגירה בישחד ןויכ יפט ביבח הסרואמה הרענה לעבת אלש א
תא גרוה בישחד ה"ה כ"א .ועבורש המ הגירה בישחד ושפנב וליצהל ןתינ רכזה רחא ףדורהד יכיה יכ כ"עו .הסרואמה הרענה
יצהל ןתינ אל המהב רחא ףדורב מ"מו .עברנ יל המ עבור יל המד .תותירכ יבייח לעובש המב ומצע הרענב אהד ושפנב ול
תיזח המ ןנירמא ריפש רובעי לאו גרהי ןינעל לבא .הצרתמ אוה ירה נ"הו .תיצרתמש ןויכ הליצהל ןתינ אל כ"ג התופמ הסרואמה
:הגירהכ ע"ג לש האיבהש ןויכ ע"ג לש האיבה תלצהמ יפט ביבח ותגירה תלצהד

(אי כ גרהי לאו רובעי הדנה לע אבל והוסנא םאד הארנ ש"מפלו ןיואל יבייחב ומ אל ג"הכל הנמלאד םעטה שרפמ ס"שב אהד .
ילוכ םגפ אכילו הללח קר ותאיבב הנוז תישענ הניאו רזממ דלוה ןיאד י"שרפו .תותירכ יבייחב ומכ םגפ אכילד ושפנב הליצהל ןתינ
ףא הנוז תישענ הניאו רזממ דלווה ןיא כ"גד הליצהל ןתינ אלד הדנה רחא ףדורב ןכש לכ כ"או .יאה .ג"הכל 'יפא הרישכו .הללח
יפט ביבח האיבה תעינמ אמליד ךייש אלד גרהי לאו רובעי בושו .שפנ תגירה בישח אלד ןיחרכ לע ושפנב הליצהל ןתינ אלד ןויכו
:ל"נכ שפנ בישח אלד ןויכ

(בי ב תחא םעפ הלעבנ רבכ םא םידיב 'ילע והאיבתו ם"וכעל לעבתש שיא תשאל וסנא םאד דוע ל"נ הז יפלו בושד סנוא
תיזח המ ךייש אלו .שפנ בישח אלו ושפנב הליציהל ןתינ אל בוש הב הרעהש רחאד ס"שב ראובמד ןויכ .גרהת לאו רובעת :

(גי םכמ תחא ונל ונת םירכנ ןהל ורמאש םישנב תומורתב ןנתד אהב 'ושתב א"בשרה םשב בתכש מ"כהל יתיאר הנהו
לאו םלוכ ואמטי םכלוכ אמטנ ואל םאו הנאמטנו .האמט ןהמ תחא 'יה 'יפאד א"בשרה בתכו .לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי
ש"מל רתוס אוהו ליצהל ידכ ןיחדנ ירה תוריבע ראשו .תוריבע ראשכ אוהו ע"ג בישח אל תאמטנ רבכש התואד ןויכ ש"מפלד .
ד תוכיפש המו .ושפנב וליצהל ןתינש ףדורמ תבש החוד שפנ חוקפד ףיליד אמויב חכומדכ .ע"גמ השא שפנ חוקפ ינפמ החדנ םימ
.יניעב רורב הזו .ע"גמ השא ליצהל ידכ ןיחדנ תוריבע ראש ש"כ .ושפנב וליצהל ןתינ הורע רחא ףדורדמ כ"או .תבש לוליח ש"כ
ןיא ןיחרכ לעו .ושפנב הליצהל ןתינ אלד ףא רובעי לאו גרהי ןיואל יבייח 'יפאד םירבוסה תטישב יאק א"בשרהש רשפאו
י לאו גרהיד םעטה שרופמ ימלשורי איבה מ"דב הנהו .הרומח ע"ג לש הריבעד קר שפנ תגירה בישחד םושמ ע"גב רובע
יתבתכש ומכ חכומ כ"או א"בשרהכ אלד :

רתומ תחא ודחי םאד חכומ ימלשוריבד םכמ תחא ונל ונת ןהל ורמאש םישנד אהא בתכש אמוי ן"רה ירבדמ 'יאר ל"נ הנהו (די
א הנשנש ימלשוריה איבהו .ןתיל אמלשב .המוד הז המ הרואכלו .ונתי דחא ודחי םאד ונגרהנו תחא ונת ורמאש םיטסלד אה
.ונתי אל ימנ ודחי 'יפאו הרומח הריבעהד םושמ םעטהד ע"גב לבא .תיזח המ ךייש אל אכהו תיזח המד םעטהד םושמ הגירהב
מאד ונגרהנד אוההב ם"במרה לע השקהש (הרותה ידוסי תוכלהמ 'ה קרפ) מ"כב ןיעו] אה ונתי אל ודחי 'יפאד ם"במרה קספ יא
ריפש כ"עו .תיזח המ כ"ג ךיישו שפנ בישחד ושפנב וליצהל ןתינש ןתואב תותירכ יבייחב קרד 'ימעטל ן"רה ךא [תיזח המ ךייש אל
:םכלוכ אמטנ ורמאשל םכלוכ גורהנ ורמאש םיטסלמ 'יאר שי

(וט יואל יבייחב 'יפאד םירבוסהל הטונ םיחספב ן"רה הנהו יבייחד קספ םש לש ד"בד לארשי תב לע אבה ירכנב 'יפאו ן
םתוניב לדבה ןיא ד"נעפלו .גרהי לאו רובעי םש לש וניד תיבמ קרד ןויכ לארשי תב לע אבה ירכנו .רובעי לאו גרהי ןיואל
ב קרפב ן"רהלו .אידהל םש ש"מכ לארשי תב לע ירכנ ה"ה .ןיואל יבייח 'יפאד העש לכ קרפב ן"רה אוה ד"מלו ררוס ן
ואלד ש"מא קר יאק וא .ס"ט ררוס ןב קרפב ן"רה א"מרב ןייצש המו .תותירכ יבייח אקודד וירבדב שרופמ פ"כהוי קרפבו
ע"ג בישח אל רוע ינפלד :

אלש ליבשב לבא תבש ללחל הוצמ הרימהל הצורב אקוד קלחל הצור (ט"כ ק"ס ז"ש 'יסב) א"גמב .ולא םינידב רבדא עגר דוע (זט
הרמא יקלח ךא םילודגה לע קולחל יאדכ יניא ינאו .ןיללחמ ןיא הסנואל הצורבד בתכ ח"בהו .ןיללחמ ןיא תחא םעפ ז"ע דובעת
סנאל ם"וכעה הצורב ונייה םלועלד ישפנ אלש ידכ ןכו .ליעל ש"מכו ושפנב הליצהל ןתינד ח"וקמ ןיללחמד אטישפ שיא תשא
םגפ ש"כ וילע ןיללחמ טוידה םגפ המ ח"וקמ ושפנב הליצהל ןתינ ז"ע דובעל הצורד י"בשר ףילי ררוס ןב קרפב אהד .ז"ע דובעת
.ש"עי ןידה ןמ ןיריהזמ ןיאד םושמ 'יתווכ ל"ייק אלד אלא .הובג לחל ןינעל לבא ןיללחמש ע"גמ ח"וקמ ןניפלי ריפש תבש ל
רורבו ע"ג ידיל אבת אלש ידכ תבש :


ד"סב רובעי לאו גרהי בפ אמוי
www.swdaf.com 17
וכלה הנשמ ת"וש ופר ןמיס בי קלח ת
איה םלוע עקרק השא
.ג"כשדחא ,'וכ ג"הרה כ"עמ
ב"טב םילבא לארשי 'יהו הכונחב תמו באב 'טב ותשא הדלי תומצע קיחש סוניירט 'א א"פ הכיא שרדמב ורמאש המ ותלאש רבדב
םאו יתונויגלל ועימשה םישנל רמא םישנאה תא גרהו אבו םידוהי וב ודרמש םהילע תנשלמ ותשא התיהו הכונחב תורנ ןיקילדמו
מא םישנאל יתישעש ךרדכ םכל השוע ינא ואל .םגרהו ויתונויגלב ןפיקה דימ יאליעב תדבעד המ יאעראב דיבע ול ור

ויה אלד ג"עאד בתכו הזב מ"פי םשב ףסוי ץעב יתיארו המצע רוסמל תבייח הניאו אוה םלוע עקרק השא אה הרואכלו
חב וא ןמצע לע ורימחה רתסא לע הרומו ררוס ןב 'פב ןנירמאד איה םלוע עקרקד רובעל אלו גרהיל תובייח םייחמ תומ ור
םשפנ לעוגב .

עמשתש רמואש אלא התוא סנא אלש יכיה לבא שיאה התוא סנאש אקוד אוה םלוע עקרק השא רמאד אהד הארנ ד"נעפלו
השעמ השוע איה אלא איה םלוע עקרק ואלד רובעת לאו גרהית ג"הכ הנגרהי ואל םאו ול םשב 'ג ףד תובותכ מ"ש ןייעו ,
תונזה םוקמל ךליל אלד יריאמה ךתוא םיגרוה ונא ואל םאו ינולפל לועבל ינולפ םוקמל ךמצעמ יכל הל םירמוא םא לבא לאו גרהת
רובעת התוא ןיכילומ ויהש הדיב 'יה אל הכילה רכש ףאו םולכ התשע אלש ג"הכב ונייה התיה םלוע עקרק רתסא ש"מו
כ"עב "נ תומבי 'סותבו 'ב תוא ד"וי ז"נק 'יס י"כרב ןייעו הזל תויאר איבהו ירה ה"ד ד"צש 'יס ה"נשמ ןייעו ,הזב םיקלוח שיו ב"ע ג
.םאד

ןשפנ רוסמל ןיכירצ ויה תמאב ז"פלו ורמאש המ ע"צ הרואכלו יאליעב תדבעד המ יאעראב דיבע רמאש ןושל ןיוכל הזב שי ילואו
אעראב דיבע רמולכו םלוע עקרק םה ןיסנא םהשכ תמאבד היל וזמר ל"נה יפלו יאעראב דיבע הז ןושל לבא םלוע עקרק םהש
.ד"נעפל פ"זו ויתונויגלל ועימשה שקב אוהש יפכ ,וכלי םהש אל לבא שממ ןתוא ןיסנואשכ אקוד

'יונפ רוסיא קר הורע רוסיא ל"וה אל כ"או םדוקמ ןהילעב תא וגרה םה רומאה יפל ירהש ע"צ הרואכל אישוקה רקיעבד אלא
פנ לע רימחהלד כ"עו גרהיד ןיד אכיל הרואכל כ"או םהילע ולבק ןכלו ש"ש שדקל וצרו ורמא והייש איבהד אה ןיעכו התימ
ואבי םא םיה ךותל םמצע וכילשי םא םינבהמ ולאשו ןולק תיבב ןבישוהל םלשורי ילודגמ תוניפס 'ג אלמ סונאיפסאמ ךומסב םש
.ב"ע ז"נ ןיטיג ןייע םיל ןמצע וכילשהו 'וגו בושא ןשבמ 'ה רמא ארק םהל ושרדו ב"הועל
"השוד ןטקה השנמ ,שפנו בלב ט

חס ןמיס א קלח רשבמ לוק ת"וש
דוע ףריצ לארשי ללכ תלצה םושמ תוירע רוסיא לע רובעל אדבע ריפש רתסאד חיכוהש רחא ליעל יתאבהש ק"ירהמב הנהו
ש"ועי התיה םלוע עקרקד טרפבו :ל"זו רחא םעט . ךיאו ןוצרב 'יהד יתדבא יתדבא רשאכ יבג אכהד ,יתאלפנ תוארונו ךייש
ןוצרב תלעבנל םלוע עקרק =ןנירמא אלד= א"לד םלוע עקרקד אמעט ינהמ סנוא יבג קרו שיאה ומכ תרכו ד"ב תתימ תבייח ירה
רובעת לאו גרהת יתוכל תלעבנה תילארשי ןינעל 'י 'יס ףסוי תיב תבושת לע םנמאו ה"ד נ"ק 'יס ז"עהא ת"המ י"בונה המת ןכו .
,ש"ועי נוכנ י"בה תרבס תמאב םלוא תוקלמו תאטח ןינעל קר השעמ אדבע אל יהיא ןנירמא א"ע ב"ל ףד ק"בבד ןויכ ה
אוהד הרותה התליג אל הזבד השעמכ בשחנ אלד ל"י וב ןיעגופ ןיאנק יבג לבא השעמכ האנהל הבשחא אנמחר ד"ב תתימו
ןכ ןירומ ןיאו הכלה . א"א התיה אל רתסאו תיבל תבל יהתו שירד אלד ןאמל ז"כ םלוא י םושמ קר ,ירכנל תלעבנה תילארש
,ררוס ןב פ"ס ן"במרל תומחלמהו מ"העב כ"כו ש"ועי אמוי 'סמב ן"רה בתכ ה"ד ז"נק 'יס ד"וי י"בב ראובמכ ליזאד ק"ירהמ לבא
ג"עצו םלוע עקרקד אמעטל םוקמ ןיא א"א רתסא התיהד יתדבא יתדבא רשאכ שירדד ןאמל .

רתיל רואיב ע ןיי תבש טמ ןיינעב השע תווצמב רובעי לאו גרהי

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->