P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

ד"סב ב יח אוהש תומכ לכאנה רבד לושי תוכרב מ ח

www.swdaf.com 1
א דומע חמ ףד תבש תכסמ תופסות
אלבה יקסמ םיתיזד - .. . תולצל ולכוי אלש יפ לע ףא הכשחל ךומס שאה לצא םיחופת םושל רתומד לאומש וניבר רמוא
ירשד יאסורד ןב לכאמכ לשבתנש לישבתמ ןייח ןהש ומכ יפט ןילכאנד י"עבמ צ ןיא ןנת (:טי 'ד) ק"פבד בג לע ףאו רשב ןילו
י"עבמ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב םיחופת ומכ יח לוכאל יואר וניא מ"מ יח לצב םילכוא םימעפש יפ לע ףא גיפהל הצורו
ולושיבב ןקתמלו ןתופירח ןתוא לע ףיסוהל וא ןהמעש הרדקה לע תותסכו םירכ ריזחהל רוסא הרדקה םע םיחופת ןימטה םאו
ומ םיחופת םש ןיא םאד בג לע ףא םירכ ריזחהל רת ןנירמא ימנ ףיסוהלו ותוסכל רתומ הלגתנו והסכ (.אנ 'ד) ןיקריפב ןנתדכ
ףיסומ ףיסוהל אב םא (.םש) ארמגב רוסא םיחופת הרדקה םע שישכ תבשב לשבמ אצמנ ולשבתנש םדוק ריזחמ םאד המו
שיל ךהכ ןל אריבס אמש הריכה ופרגיש דע עקרקה לע ןיחינמו הריכה לעמ הרדקה ריסהל וגהנש (:חל ףד ליעל) הריכ שירד אנ
.ריזחהל ותעד םא עקרק יבג לע וחינה ייבאד הימשמ היקזח ירשד

ט קרפ תבש תוכלה ם"במר
ג הכלה
פמה םניא המח תודלותש ,רוטפ תילצנש יפ לע ףא שמשה ינפמ םימח ןהש םיכרד קבאבו לוחב וא םח דגבב הציבה תא עיק
,רוטפ םהב אצויכו הירבט ימחב לשבמה ןכו ,רואה תודלות ינפמ ןהילע ורזג לבא ,שאה תודלותכ היהש רבד רואה לע לשבמה
לשובמ א רוטפ ללכ לושיב ךירצ וניאש רבד וא וכרצ לכ .

גיר ןמיס א קלח ז"בדר ת"וש
.. . ןנברדמ רוסא לבא הקול הניא תוקלמ ןינעל תבשב לשבמ םושמ וב שי םא יח אוהש ומכ לכאנה רבד ןינעל ולשבתנ םאו
תבשב ןלכואל רתומ תבש ברעמ םחינהש ןוגכ ןהיליאמ . ןב לכאמכ לשבתנש רבד ירהש עדת ורד יאס תבשב וילע בייח ןיא
םדא לכל םייח ןילכאנה םירבדה ש"כו ולושיב לע בייחמ אל בוש יכה היל ליכאד ןאמ אכיאד ןויכ אמעטו .

ג הכלה ט קרפ תבש תוכלה (אמלעח) הנשמה תבכרמ
[ג] 'וכו רואה לע לשבמה ש"מו .ח"ה ג"פ ליעל ש"מ ןייע . ללכ לושיב ךירצ וניאש רבד וא . ב אוהש לכ ח"ל ףד הרז הדובע
תבש ןינעל ןידה אוהו ם"וכע ילושב םושמ וב ןיא יח אוהש תומכ לכאנ . אל יאסרוד ןב לכאמכ לשבתנ ןינעלד בג לע ףאו
איננחל ןנבר םידומ ירמגל יח יזחד המ מ"מ שממ ם"וכע ילושיבל תבש לושיב ונבר המדמ :

דנר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ד ףיעס
ןייח ןילכאנש תוריפ , םנתיל רתומ בי (אכ) הרידקה ביבס גי (בכ) הכשח םדוק ולציש א"אש יפ לע ףא ; רהזיל ךירצ והימו (גכ)
הלגתנ םא יוסיכה ריזחי אלש ולוציש דע וילע ףיסוהל אלשו ,הכישחשמ , ינפמ די (דכ) תבשב םלושיב רומגל רהממש .

גי ק"ס דנר ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) גי 'וכו א"אש יפ לע ףא - תנש ומכ יבישחד ןייח ןלכואל ןיואר ירהד ד"במכ ולשב רוסאד ב"סב לצבל ד"לו
רוסאד יח ולכאל בוט ןיאש רבד לכל ה"הו םיחופת ומכ ולכאל בוט ןיא מ"מ יח ותוא ןילכוא םימעפלש יפ לע ףא 'דוגאב כ"כו
:ןלוצל רוסא ןייח ןילכאנ ןיאש רעי יחופתד

נר ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ גי ק"ס ד
(גי) יפ לע ףא ןייעו ,'ט [ק"ס] הבר הילא ןייע ,םייח ןלכואל ןיואר ןיאד ,רעי יצע [יחופת] ל"צ ,םייח םיחופת בתכש המ .א"מ ןייע .
.ט"י תוא ך"שב ג"יק ןמיס העד הרוי ירש אתייח ארדיק ,בר לושיב ןיכירצ ןהש ,המודכו רשב ,שי םיקוליח 'גו ףיעס] ג"נר ןמיסב
[א ילוכל הייהשב הפורג ןיאב ףא אמלע . ןייח ףא היהשב רוסא ,ןייח םילכאנ ןיאש אלא לושיבה ילק ,תוריפו קריו א"מ ןייע ,
.'ד [ק"ס] ג"נר [ןמיס] יאסורד ןב לכאמכ ןניד ,ןייח ןילכאנש תוריפו ןתוהשל רוסא 'א העידל [םש] ג"נר ןמיסב רבחמהלו ,
.ירש הינש העידלו ,הרידקב יח תוריפב ,שאה לצאו רוסא רבחמהל ,ןייח לוכאל םיבוטש ןי , ירש 'א ףיעסב ב"רהלו בתכש ומכו ,
.דוע ראובי 'א [תוא] ז"טב ה"יאו ,ו"יו תוא א"מה רתומ ב"רהל ,הכישחל ךומס םיחופת ןילכקל ןתיל ןכ םאו :

דנר ןמיס הרורב הנשמ
(בכ) 'וכו רשפא יאש יפ לע ףא - יח ולכאל בוט ןיא מ"מ יח ותוא ןילכוא םימעפלש יפ לע ףא רוסאד ב"סב לצבל ימד אלו
ןיאש רבד לכל ה"הו םיחופת ומכ יח ולכאל בוט ומכ יחופת הציבו לצבכ רוסא המודכו רעי :ל"נה
(גכ) יוסיכה ריזחי אלש - הרידקה דצמד ףא [דכ] רתומ ןנטצי אלש הלעמלמ והוסיכש ולש יוסיכה תבשב הלגתנ םא
וילע ףיסוהל ןכו ותוסכלו רוזחל ז"נרב ןמקלדכו םש ד"ס י"עבמ הלשבתנ רבכ הרידקה ןיכלוהו ןילשבתמ תוריפהש אכה לבא
רוסא ולושב רומגל רהממ אוה יוסיכה י"עו ןהילע םג אוה יוסיכהו תבשב :
(דכ) רומגל רהממש - תולצל ידכ רונתל ךומס אפוג תבשב םחינהל רוסאש ש"כו [הכ] םדוק הז ליבשב ונתונ םא וליפאו
רוסא קסוהש ס ףוסב ליעלדכ ג"נר ןמי רונת לע םתוא ןתיל רתומ הכישח םדוק לבא ן"ילכאקב וא םחה המד עדו .[ג"מפ]
:ש"הב ןידב א"סר ןמיסב ןייעו העיקשל םדוק ונייה הכישחל ךומס הלחתכל םתוא ןתיל ונרתהש
ד"סב ב יח אוהש תומכ לכאנה רבד לושי תוכרב מ ח
www.swdaf.com 2

חיש ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
די ףיעס
י וניאש ןינעב (חפ) שאהמ קוחר םנתיש דבלבו ,ןתנצ גיפהל * שאה דגנכ םיקשמ ראש וא םימ לש ןותיק ןתיל רתומ םמחתהל לוכ
תדלוס דיה אהתש דע םוקמ ותואב (תיוכנו תממחתמ 'יפ) ;וב תיוכנ קונית לש וסירכש םוקמ ונייהד (טפ) ,וב לא וברקל רוסא לבא
רוסא ,ותנצ גיפתש הנטק העש וב חינהל וליפאו ,וב תדלוס דיה אהתש םמחתהל לוכיש םוקמל שאה (צ) לוכיש ןויכ
םש לשבתהל . (אצ) :הגה תוריפב ה"הו םירבד ראש וא זל ןייח ןהש תומכ םילכאנה .(ד"נר ס"ס ל"עו הריכ 'פ יכדרמ)

זל ק"ס חיש ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) זל מכ ןילכאנה ןייח ןהש תו - רבד וליפא שאהמ קוחר לבא שאל ךומס ןנתיל רוסא ןכ יפ לע ףא שוריפ
ירש יח אוהש תומכ לכאנ ןיאש ךיתהל לוכיש ךכ לכ בורק אוה םא וממחל שאל ךומס תרפוע ילכ וא תיטנולא ןתיל רוסא הז יפלו
ש וא ףורשיש היל אחינ אל םתהד תוחדל שיו ג"סס בותכש המ ןייע ףורשל וא םש :ןיוכתמ ןיאש רבד יוהו ךיתי

גמ ירפ ו ק"ס חיש ןמיס בהז תוצבשמ םייח חרוא םיד
.. . אטישפ ,עילבהלו טילפהל קר ,לשובמכ שובכ ,חתורכ חילמ יל ףא הרותה ןמ בייח כ"חא ןישבכ לשיב םא תבש ןינעל אה
,ןייח ירמגל הליכאל ןיוארש לושיב וב שי רתוי וא םילשובמכ ןייח ןיבוטש תוריפו לו ד"י [ק"ס] א"מו 'ד ףיעס ד"נר ןמיסבכ , ןמק
.[הגהב] ד"י ףיעס וזיא ןיאיקב ונא ןיא ,רוטפ "ללכ" לושיב ךירצ ןיאש רבד 'ג הכלה 'ט קרפ [תבש] ל"ז מ"רה בתכש המו
,אוה םוקמ לכמד ,תאטח בייח תבשב ,לכהש הכרבלד ,םילשובממ רתוי ןייח ןיבוטש תוריפכ לושיב היב ךיישד רבד אה
ךכב היל אחינו הצור םא אוה לשבמ חינ ןיא םאו . רוסא לבא רוטפו ,לקלקמ ,היל א . תדלותו אירבט ימחב לשיב ,יתקפתסנ
ירמגל רתומ רשפאו ,ולושיבב לעפתנ רבכד ,אוה רוטפד האריו ,בייח םא רוא ימחב כ"חא לשבמ םא המח בותכאש המ ןייע .
:הז רחאש תואב ה"יא

חיש ןמיס םייח חרוא ףסוי יכרב
ומכ םילכאנה םירבד ראש וא תוריפב .ההגה .די ןיד .ג .ןייח ןהש ת םילשובמו ןייח וא ןייח ןלכואל ןכרדש תוריפ תבשב לשבמה
יאסורד ןב לכאמל ימד ןייח םילכאנה תוריפד ל"ס אתאווברד אבורד ,בייח ר"רהמ דיסחה ברה . 'יס י"כ ויתובושתב וכלומ בקעי
"מ .ב

ח אוהש תומכ לכאנה רבד ןינעל בתכש ג"יר 'יס תושדחה תובושתב ז"בדרהל יניע התארו ,תבשב לשבמ םושמ וב שי םא י
אמעטו .תבשב וילע בייח ןיא יאסורד ןב לכאמכ לשבתנש רבד ירהש עדת 'וכו .ןנברדב רוסא לבא ,הקול וניא תוקלמ ןינעל
םדא לכל םייח םילכאנה םירבדה ןכש לכו .ולושיבב בייחמ אל בוש ,יכה היל ליכאד ןאמ אכיאד ןויכד .ל"כע , בתכ ירהש ק"קו
ד ט"פ ם"במרה היה אקודד חכומו .רוטפ ללכ לושיב ךירצ וניאש רבד וא וכרצ לכ לשובמ היהש רבד רואה לע לשבמה 'ג ןי
בייח יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ לבא ,רוטפ וכרצ לכ לשובמ . הירתאד רחאמו .ם"במרה תעדל י"בב ןרמו ך"מרה כ"כו
ם"במרהכ םיגהונ םירצמבו ,איה םירצמ ץרא ז"בדרהד "גאראפ י"רהמ ש"מכ , ה"ס 'יס י"כ ויתובושתב י
ד
ינואגמ לבוקמ ןכש
.הזב ךיראהש ש"ע .םירצמ עדונכ תובושת המכב היפוג ז"בדרה כ"כו
ה
כ"א . ם"במרה דגנ תוטישפב אכה בתכ ז"בדרה ךיא
א"בשרה תרבס אוהש םהירבדמ רוסאד בתכד ףאו .רומאכ בייח ולשיב םא יאסורד ןב לכאמבד ל"סד ה"ד ב חי תבש)
,(אהמו די רבדה אצויכו תוקיפסה ןינעל םהירבדמ רוסא וא אתירואדמ בייח יא הזה ןמזב םג אבוט הנימ אקפנד עו . ותו
אלד היחרוא יכהד חכומו .ללכ לושיב ךירצ וניאש רבד אלא רטפ אלד ,בייח יח אוהש תומכ לכאנה רבדד ם"במרהמ חכומד
ל אערא חראו יח אוהש תומכ לכאנה רבד לבא .רוטפ זא ,ללכ היל ילשבמ רבדב בשיתהל ךירצו .בייחד רשפא ,ילושב ןייעו .
{ד"יר} (ו"טר) םיפלא ינש 'יס י"כ ז"בדרה תובושתב
ו
.

אצ ק"ס חיש ןמיס הרורב הנשמ
(אצ) תוריפב ה"הו - כ"ג ןייח ןהש תומכ ןילכאנש ףאו ולציש דע חכשי ןפ ןתניצ גיפהל םוחה םוקמב ןחינהל רוסאש ונייה
[דיק] רוסא מ םהש לושיב םש ןהב ךיישד ז"יע ןיחבתש 'יפא שאהמ קוחר ןנתיל לבא [וטק] יח אוהש תומכ לכאנ ןיאש רבד
.ירש ..

דיק ק"ס חיש ןמיס ןויצה רעש
(דיק) ,רוטפ ללכ לושיב ךירצ ןיאש וא וכרצ לכ לשבמש רבד לשבמהד בתכ ג הכלה ט קרפ ם"במרב הנה תוינעל טושפו
רבד ונייהד יתעד לושבה ידי לע חבתשמ אוהש אנווג יאהכו תוריפ יקופאלו ,לושבה ידי לע ללכ חבתשמ וניאש , ,עדתו
יח אוהשכ ותוא התוש ןכ םג םימ ירהו ,לושיב םושמ וב שי םימד [ב"ע 'מ] תבשב ארמגב חכומ אלהד ] ,תצק תוחדל שיו
תוריפ ומכ ףידע אל םימד .[אצורת דחל ד"נר ףוסב םהרבא ןגמ ןייע , תאצמו ןמ בייח יא הזב קפתסמ אוהש ףסוי יכרבב י
ןנברדמ וא הרותה ד ףיעס ףוס ד"נר ןמיסב ליעל ןייעו , ןושלה תמיתסמ עמשמ ,לשבמ םושמ הזב שיד ובתכש םינושארבו
םדא ייחו ז"רגה ובתכ ןכו ,אתיירואד אוהד הל אריבסד עמשמ הז ףיעסב םידגמ ירפב םגו ,אתיירואד אוהד :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->