You are on page 1of 11

UBND QUAN SON TRA

PHONG mAo DVC vA DAoT~o


S6:5f.lIKH-PGDDT
CONG HOA xA HOI CHir NGHiA VI~T NAM
DQcI~p - Tl}'do - Hl}nh phuc
Son Tra, ngayA'6thimg 8nam 2014
KEHOACH
Tham gia CUQcthi Khoa hQcky thu~t thlmh ph8nam hQc2014-2015
Thl,lchi~n KS ho~ch s6 23611KH-SGDDT ngay 11thang 8nam2014 cua
Sa GD&DT v~vi~c t6 chuc CUQcthi Khoa hQc ky thu?t thanh ph6 nam hQC
2014-2015, Phong GD&DT xay dl,lllgKS ho~ch tham gia CUQcthi Khoa hQcky
thu?t thanh ph6 namhQc2014-2015 (sau day gQi t~t 1aCUQcthi) nhu sau:
I. MVCDicH vA Y EUcAu
1.Ml}c dich
a) KhuySn khich hQc sinh trung hQcnghien Clru, sang t~o khoa hQc, cong
ngh~, kI thu?t, v?n d\lIlg kiSn tMc dii hQcvao giai quySt nhfrng vfind~thl,lcti~n
cu(k s6ng.
b) G6p phdn thuc d~y d6i mai hinh thuc t6 chlrc va phuang phap d~y
hQc, d6i mai hinh thuc t6 chuc va phuang phap danh gia kSt qua hQc t?P,
phat triSn nang ll,lc hQc sinh, nang cao chfit 1uqng d~y hQc trong cac truang
THCS.
c) T~o ca hQi dS hQc sinh THCS giai thi~u kSt qua nghien Clru, sang t~o
khoa hQc, kI thu?t cua minh; tang cuang trao d6i, giao 1uu van h6a, giao d\lc
gifracac dia phuang va hQi nh?P qu6c tS.
2. Y eu cAn
a) D8i vo-i cong tac nghien cuu khoa hQc(NCKH) cua hQcsinh
- PM hqp vai kha nang va nguy~n vQngcua hQcsinh.
- Phti hqp vai chuang trinh, nQi dung d~y hQctrong nha truang va doi hOi
thl,lcti~ncua xii hQi.
- PM hqp vai dinh huang ho~t dQnggiao d\lc cua cac truang ph6 thOng.
- Khong anh huang dSnvi~c hQct?P chinh kh6a cua hQc sinh.
b) Y eu c~u d8i v6'i cac dl}'an, d~tai, dIng trinh NCKH, ky thu~t (sau
day gQi chung 1adl}'an) dl}'thi
- Dam bao tinh trung thl,lc trong NCKH, khong gian l?n, sao chep trai
phep, gia m~o, s u S\lnghay trinh bay nQi dung, kSt qua nghien Clrucua nguai
khac nhu 1acua minh.
- NSu d\I an d\I thi lamQtphAncua mQtd@tai Ian han thi thi sinh phili la
tac gia cua toan bQphAnd\I an d\I thi.
- Thai gian nghien CUllcua d\I an d\I thi khong qua 12thang lien t\lc. NSu
d\I an d\I thi duqc nghien CUlltrong thai gian nhi@uhan 12thang thi chi danh
gia nhilng phAnvi~c duqc nghien CUlltrong thai gian quy dinh.
- D\I an co thS cua 01 tac gia (gQi 1ad\I an canhan) ho?c cua nhomtac gia
(gQi lad\I an t~p thS). MQtd\I an t~pthS co khong qua 02 hQcsinh lathanh vien
cua nhom nghien CUllva khong duqc phep d6i cac thanh vien khi da b~t dAu
th\Ic hi~n d\I an, theo kinh nghi~mtir cac cUQcthi Intel ISEF thi nen h~nchScac
d\I an cua nhom 02 hQcsinh.
- D\I an nghien CUllco thS n&mtrong 17 IInh V\IC:Khoa hQc dQngv~t;
Khoa hQc xa h9i & hanh vi; Hoa sinh; Sinh hQc TS bao & Phan tu; Hoa hQc;
Cong ngh~thOng tin; Khoa hQcTrM d~t; Ky thu~t; V~t li~u & Cong ngh~sinh
hQc; Ky thu~t: Ky thu~t di~n & Ca khi; Nang luqng & V~n tai; Phan tlch moi
truang; Quan Iy moi truang; Toan hQc; Y khoa va Khoa hQcsuc khoe; Vi trimg
hQc; V~t Iy va Thien van hQc; Khoa hQcTh\Ic v~t; LInh V\fCkhac, ... (NQi dung
chi tiSt: xemph\ll\lC kern theo)
- Nhilng d\I an co lien quan dSncac mAmb~nh, hoa ch~t dQch~i ho?c cac
ch~t anh huang dSnmoi truang khong duqc thamgia CUQcthi.
- Nhilng d\I an d\Ia tren nhilng nghien CUlltruac day a cung IInh V\IC
nghien CUllco thS duqc tiSp t\lC d\I thi, nhilng d\I an nay pMi chUng to duqc
nhilng nghien CUlltiSptheo lamai vakhac vai cac d\I an truac.
- Cac d\I an tham d\I CUQcthi dp tMnh ph6 la nhilng d\I an duqc tuySn
chQnky qua xet duy~t cua truang va dp qu~n.
c) Yen cAnv~ dai hrqng d1[ thi
- HQc sinh dang hQc lap 8, 9 co kSt qua xSp lo~i h~nh kiSm, hQcl\Ic hQc
kY I (CuQcthi dp thanh ph6 duqc t6 cMc trong hQcky II) ho?c namhQcli@nk@
truac nam hQc t6 chuc CUQcthi (dp truang, c~p qu~ xet duy~t d\I an d\I thi
trong hQckY I) tir Kha tra len.
- M6i thi sinh chi duqc thamgia vao 01 d\I an d\I thi, m6i d\I an d\I thi co
01 nguai huang dful hQc sinh nghien CUlldo tM truang dan vi ra quySt dinh.
MQtnguai huang d~n duqc huang dful t6i da 02 d\I an cua hQcsinh trong cung
mQtthai gian.
II. nANG KY nV THI cAp THANH PHD
Cac truang THCS gui h6 sa d\I thi v@PhOng GD&DT truac ngay 01
thang 12nam2014. H6 sa bao g6m:
- Ban dang ky s6 luqng d\I an d\I thi, s6 luqng thi sinh.
2
- Danh sach d\l'an, thi sinh d\l'thi.
- H6 sa d\l' thL
III. TlEU CHi DANH GIA cAc DV AN DV THI
D~dap lmg yeu d.u cUQCthi Intel ISEF qu6c gia va qu6c tS, CUQcthi
danh gia d\l'an dl! thi din cu theo cac tieu chi duai day:
1. DI!an khoa hQc
- Cau hoi nghien CUu:10di~m
- KSho:;tchnghien CUuvaphuang phap nghien CUu: 15di~m
- TiSnhanh nghien cUu(thu th~p, phan tich va su d\lng dfr li~u): 20 di~m
- Tinh sang t:;to:20 di~m
- Trinh bay (gian trung bay va tra lai phong vfin): 35 di~m
2. DI!an ky thu~t
- vfin d@nghien cUu: 10di~m
- KSho:;tchnghien CUuvaphuang phap nghien cuu: 15di~m
- TiSn hanh nghien CUu(xay d\l'figvathu nghi~m): 20 di~m
- Tinh sang t:;to:20 di~m
- Trinh bay (gian trung bay vatra lai phong vfin): 35 di~m
3. v~quy trinh ch~m thi
- T:;tiphgn chb chQn giai toan CUQcthi, thi sinh co th~trinh bay d\l' an
va tra lai cau hOi cua giam khao b&ngtiSng Vi~t (khuySn khich cac dv an trinh
bay b&ngtiSng Anh).
- D6i vai cac dV an do:;ttgiai cao nhfit toan cUQCthi dp qu6c gia, d\l'kiSn
trong danh sach chQnCll tham gia cUQcthi khoa hQc, ky thu~t qu6c tS cgn phai
th\l'chi~n mQtbai ki~mtra trinh dQtiSng Anh. Chi nhUng thi sinh d:;ttyeu cguv@
trinh dQtiSng Anh mai duqc chQnCll di tham d\l'cUQcthi qu6c tS.
IV. TO CHUC THVC HIJ !;N
D~chufinbi t6t cho hQcsinh thamgia CUQcthi, PhOngGD&DT d@nghi cac
truang THCS thvc hi~nt6t cac nQi dung sau:
1. T6 chuc tuyen truy~nrQngrai m\lc dich, '1 nghi'acua cong mcNCKH cua
. ,ow ~ T
hQcsinhva cac quy dinh, huang.,dan veC;uQcthi den can bQquan 1'1 giao d\lc, giao
vien, hQcsinh, cha'my hQcsi~y~ cQngdong xahQi.
2. Tren ca'saquy chS.v~'c~c quy dinh, huang d~nv@CUQcthi, cac twang
THCS I~pkS ho:;t'c!J .,.t6' c~uc trlSn khai cong tac NCKH cho hQc sinh phil hqp
vai di@uki~n thvc tS"c"liil dan;j, d6i tuqng hQcsinh, chuang trinh, nQi dung d:;ty
3
hQc. Khai thic hi~u qua tiSmh;rcclla dQi ngil ghio vien hi~n co, d~c bi~t hi giao
vien co nang h;rc,kinh nghi~mNCKH, giao vien dii hu6ng din hQcsinh NCKH.
Dua nQi dung hu6ng din hQc sinh NCKH vao sinh ho~t clla t6/nhom chuyen
monoGiao nhi~mV\l cho giao vien trao d6i, thao 1u~nvS nhUng vftndSthai sv,
nhUng vin dS nay sinh trong thvc ti~n trong gia sinh ho~t lOp, chao ca, ngo~i
khoa dSdinh hu6ng hinh thanh y tuang vSdv an nghien Clmcho hQcsinh.
3. Hi~u twang phan cong giao vien hu6ng din hQc sinh NCKH. Giao
vien hu6ng din dugc tinh giam s6 tiSt d~ytrong thai gian hu6ng din v~n d\lng
theo quy dinh t~i diSm c, diSmd, khoan 2, diSu 11 thong tu s6 28/2009/TT-
BGDDT ngay 21 thang 10 nam 2009 quy dinh chS dQlam vi~c vai giao vien
ph6 thOng dS co thai gian cho vi~c nghien Clm, hu6ng din hQc sinh, di thvc tS,
thvc hanh, xay dvng bao cao, chu~n bi va tham gia CUQcthi, ... D6i vai giao
vien co nhiSu dong gop tich cvc va co hQc sinh d~t thanh dch cao trong CUQc
thi thi dugc xemxet nang luang twac thai h~, dugc Uti tien xet di hQct~pnang
cao trinh dQ, dugc xet t~ng gifty khen, b~ng khen va Uti tien khi xet t~ng cac
danh hi~u khk
4. T6 chUc nghien Clmky thong tu s6 38/2012/TT-BGDDT ngay 02
thing 11 nam 2012 clla BQGD&DT vS vi~c Ban hanh Quy chS thi nghien Clm
KHKT cftp qu6c gia hQc sinh THCS va THPT; Cong van s6 241OIBGDDT-
GDTrH ngay 13 thing 5 nam 2014 clla BQGD&DT vS hu6ng din triSn khai
ho~t dQngNCKH va t6 chUc cUQcthi KHKT cftp qu6c gia danh cho hQc sinh
trung hQcnamhQC2014-2015 (co van blm dinh kern).
5. Cac twang THCS t6 chUc tuySn chQncac dv an dv thi cftptwang va
gui vS PhOng GD&DT twac ngay 01 thang 12nam 2013 dS t6ng hgp diing ky
gui Sa GD&DT tham gia thi cftpthanh ph6.
- CUQcthi cftpthanh ph6 t6 chuc t~i twang THPT chuyen Le Quy Don,
hoan thanh twac ngay 29, 30 thing 12nam2014.
- CUQcthi cftpqu6c gia t6 chUct~i thanh ph6 Cao Lanh, tinh D6ng Thip,
tUngay 13thing 3nam2015 dSnngay 15thing 3nam2015.
Nh~n dugc KS ho~ch nay, dS nghi cac wang THCS triSn khai thvc hi~n.
Trong quatrinh thvc hi~n, nSucokho khiin, vu6ng m~cbao caovSPhOngGD&DT
(quachuyen vien Chung Thi Thanh Nhan) dSgiai quySt.!.
Ndi nhijn:
- Cae tnrimg THCS;
- TP, caePTP;
- Luu: VT, THHC (Nh).
4
PHT) LT)C
cAc LINH vvc CVACu(>c Till
(Kern theo ThOng tu-st3 38/2012/TT-BGDDTngay 02 thimg 11narn 2012 cua
B(J tru-ang B(J Giao d1:lC va Dao tc;IO)
TT
NhOm lioh vl!e Cae lioh vl!e el}th~
1
Khoa hQcd(\ng PMt triSn; Sinh thai; Di truySn; Chan nuoi; B~nh I;'
v~t hQc; Sinh I;' hQc; Phfmlo~i hQc; LInh vgc kMc
2
Khoa hQcxii hQi
TamI;' hQcPMt triSn va Himsang; Tam I;' hQcnMn
vahanh vi
thUc; TamI;' hQc; Xii h(\i hQc; IInhvgc khac
3 Hoa sinh
Hoa sinh t6ng hqp; Trao d6i ch~t; Hoa sinh cftutruc;
LInh vgc kMc
4
Sinh hQctS bao
Sinh hQctSbao; Di truySn tSbao va phan tu; H~mi@n
vaPhiin tu dich; Sinh hQcphan tu; LInh vgc khac
5 HoahQc
Hoa hQcphan tich; Hoa hQcvo ca; Hoa hQchuu ca;
Hoa hQcv~t ch~t; Hoa hQct6ng hqp; LInh vgc khac
Thu~t toan, Co sa du li~u; Tri tu~nhan t~o; H~th6ng
6
KhoahQcmay
thong tin; Khoa hQcdi~ntoan, D6 ho~may tinh; L~p
tinh
trinh ph~n mSm, Ngon ngu I~ptrinh; H~th6ng may
tinh, H~diSuhanh; LInh VlJ Ckhac
Khoa hQcTrai
Khi tuqng hQc, Thai tiSt; Dja hoa hQc, Khoang v~t hQc;
7
d~t vahanh tinh
C6 sinh v~t hQc; Dia v~t I;'; Khoa hQchanh tinh; KiSn
t~o dja ch~t; LInh vgc khac
Ky thu~t: V~t Cong ngh~sinh hQc; Dg an xay dl!llg; Co khi hoa ch~t;
8 Ii~uva cong
Co khi cong nghi~p, chS xu~t;Co khi v~t li~u;LInh vgc
ngM sinh hQc khac
Kythu~t: Ky
Ky thu~t di~n, Ky thu~t may tinh, KiSmsoat; Co khi;
9
thu~t di~nva ca Nhi~t d(\ng Igc hQc,Nang luqng m~t trai; Ro-b6t; LInh
khi vgc khac
Nang luqng va
Hang khong vaky thu~t hang khong, Khi d(\ng Igc
10
hQc; Nang luqng thay thS; Nang luqng hoa th~ch; Phat
v~ntai
triSnphuang ti~n; Nang luqng tai sinh; LInh vgc khac
KhoahQcmoi
6nhi@mkhong khi va ch~t luqng khong khi; 6nhi@m
11
d~t va ch~t luqng d~t; 6nhi@mngu6n nuac va ch~t
truang
luqng nuac; LInh VllCkhac
12
Quan I;' moi
Khoi phl,lcsinh thai; qufmI;' h~sinh thai; Ky thu~t moi
truang
truang; Quan I;' ngu6n tai nguyen d~t, Lamnghi~p; Tai
5
TT
Nh6m Iinh v,!c Cac Iinh v,!c cl} th~
chS, Quan Iy ch~t thai; Linh VIJ Ckhac
13 Toan hQc
E>:;ti s5~Qc;Phfi;1tich; Toan hQctmg dVng; Hinh hQc;
.
Xac suat va ThOngke; Linh VIJ Ckhac
Y khoa va khoa
Chan doan b~nhva chUab~nh; Dich t~hQc; Ditruyn
14
hQcsuckhoe
hi;>c;Sinh hQcPhan tu; Sinh IyhQcva B~nh IyhQc;
Linh VIJ Ckhac
.
.
Khang sinh, Thu5c ch5ngvi trimg; Nghien cUuvi
15 Vi trimghQc khuan; Di truyn vi khu~n; Sieu vi khuk hQc; Linh
VIJ Ckhac
Thien van hQc; Nguyen ti'r,Phan tU, Ch~t r~n; W.t Iy
V~t Iy va thien
sinh hQc; Thitit bi do d:;tcva di~nti'r;Til hQCva di~ntil
16
hQC;V~t Iyh:;ttnhan va Ph:1nti'r;Quang hQc,Laze,
van hQc
Maze; V~t Iy IythuySt, Thien van hQcly thuySt ho{lc
E>i~ntoan; Linh vlJ c khac
Nang nghi~p vanang hQc; Phit triSn; Sinh thai; Di
17
Khoa hQcth\lc truyn; Quang hqp; Sinh IyhQcthlJ c v~t (Phiinti'r,TS
v~t
. bao, Sinh v~t); Phiin lo:;tithlJ c v~t, TiSnhoa; Linh VIJ C
khac
6
BOGIAO DT)CvA DAo T~O
S6: 2410 IBGDDT-GDTrH
v Iv HUOng dfut trifu, khai hO'lt d(ing NCKH
va t6 chuc CuQc thi KHKT cAp qu6c gia danh
cho hQCsinh !rung hQCnam hQC2014-2015.
c.. . Nhan
CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQcI~p - TI!do- H~nh phUc
Ha N(Ji, ngay 13thang 5 nam 2014
- Cac so giao d\lc va dao t<;lO;
- Cac co sogiao d\lc trung hQcttvc thul)c Bl) Giao d\lc va Dao t<;Io;
- Cac co so giao d\lc trung hQcthul)c d<;lihQc, truang d<;lihQC.
P H O NG G O & DT Q U ~N S aN TAA
gl'ri:
A'S' I. 0/'\
DE~ O I:I.J ",l ................
~ N g a y A f ? J 8 . 1 ; . t s J l l t . .
Chuyen ....c i.: : : C1~..... : : : : : : :
cCD-\rl1~ . <; 1 ( " " " " Thl,l'Chi~n Quy che thi khoa I:QC,Icy thu~t (KHKT) dip qu6c gia hQc sinh trun~
I ui;c'n{a so (THCS) va trung hQc pho thong (THPT) ban hanh kern theo Thong tu so
38/2012/TT-BGDDT ngay 02/1112012 clla Bl) truong Bl) Giao d\lc va Dao t<;lO
(GDDT) (sau day gQi t~t la ThOng tu 38), Bl) GDDT huang diin triSn khai hO<;lt dl)ng
nghien Clmkhoa hQc (NCKH) va t6 chUc Cul)c thi KHKT dip qu6c gia dimh cho hQc
sinh trung hQc(sau day gQi t~t la Cul)c thi) nam hQc2014-2015 nhu sau:
I. M\lc dich
1. Khuyen khich hQc sinh trung hQc NCKH; sang t<;lOIcy thu~t, cang ngh~va
v~n d\lllg kien thuc da hQcvao giai quyet nhfrng van d thl,l'Ctien;
2. Gop ph&n d6i mai hinh thuc t6 chuc hO<;lt dl)ng d<;lyhQc; d6i mai hinh thuc va
phuang pMp danh gia ket qua hQct~p; phat triSn nang Il,1'cCllahQc sinh; nang cao chat
luqng d<;lyhQctrong cac c a so giao d\lc trung hQc;
3. Khuyen khich cac c a so giao d\lc d<;lihQc, cao d~ng, co so nghien Clm, cac t6
chuc va ca nhan h6 t rq hO<;lt dl)ng nghien ClmKHKT CllahQc sinh trung hQc;
4. T<;Ioc a hl)i dS hQc sinh trung hQc g ia i thi~u ket qua nghien Clm KHKT Clla
minh; tang cuang trao d6i, giao lUll van hoa, giao d\lCgifra cac dia phuang va hl)i nh~p
qu6c teo
II. T6chuc tri~n khai
DSt6 chuc hO<;lt dl)ng NCKH clla hQcsinh trung hQcva chufm bi tham gia Cul)c thi,
8l) GDDT d nghi cac so GDDT, cac c a so giao d\lc trung hQcttvc thul)c Bl) GDDT, cac
cosogiao d\lc trung hQcthul)c d<;li hQc,truang d<;li hQc, thl,l'chi~n t6t cac nl)i dung sau:
I. T6 chuc tuyen truyn rl)ng rai m\lCdich, '1nghia Cllacang tac NCKH CllahQc
sinh trung hQcva cac quy dinh, huang diin clla Bl) GDDT v Cul)c thi den can bl) quan
1'1,giao vien, hQcsinh, cha m!; hQcsinh va cl)ng d6ng xa hl)i.
2. Tren c a so quy che va cac quy dinh, huang diin v Cul)c thi nam hQc 2014-
2015, so GDDT chi d<;locac phimg GDDT, cac c a so giao d\lc trung hQCI~p ke hO<;lch,
t6 chuc triSn khai cang tac NCKH CllahQc sinh pM hqp vai diu ki~n thl,l'cte clla dan
vi, di;icdiSm Clla dia phuang, d6i tuqng hQc sinh, chuang trinh, nl)i dung d<;lYhQc Clla
co so giao d\lc. Trong qua trinh triSn khai, cac dan vi dn quan tiim t6 chuc ml)t s6
hO<;lt dl)ng sau:
a) T6ng ket, danh gia cac hO<;lt dl)ng NCKH clla hQcsinh, khen thuang hQcsinh va
can bl) huang diin co thanh rich trong cang tac NCKH CllahQcsinh (d6i vai cac dan vi da
t6 chuc hO<;lt dl)ng NCKH va tham gia Cul)c thi nam hQC2013-2014); pMt dl)ng phong trao
NCKH va tham gia Cul)c thi nam hQc2014-2015;
b) T6 chuc h(li thao, t~p hufrn b6i duiing cho can bQquan I y, giao vien va hQc
sinh v6 cac quy dinh, hu(mg d~n v6 CUQcthi, cong tac t6 chuc tri6n khai ho(\t dQng,
phuang phap NCKH; t(\Ocac di6u ki~n d hQcsinh, giao vien tham gia NCKH va trin
khai ap d\lllg kt qua nghien Clmvao th\l'ctiSn.
c) Khai thac hi~u qua ti~m l\I 'c cua dQi ngii giao vien hi~n co, d(ic bi~t la giao
vien co nang l\I 'cva kinh nghi~m NCKH, giao vien dii hu(mg d~n hQc sinh NCKH, giao
vien dii th\l'c hi~n d~tai NCKH su ph(\mtrng d\lllg; dua nQi dung hu(mg d~n hQc sinh
NCKH vao sinh ho(\t cua t6/nhom chuyen mon; giao nhi~m Vl,I cho giao vien trao d6i,
thao lu~n v6 nhi1ng vfrn d~thai S\l',nhi1ng vfrnd~nay sinh ill th\l'c tiSn trong cac bu6i
sinh ho(\t lap, chao ca, ngo(\i khoa d dinh hu(mg, hinh thanh y tuang v6 dv an nghien
Clmcua hQcsinh.
3. Ph6i hqp vai cac ca So'giao d\lc d(\i hQc, cao d~ng; cac vi~n va trung tim
khoa hQc cong ngM; sa khoa hQc va cong ngh~; Lien hi~p cac HQi Khoa hQc va Ky
thu~t; Doan thanh nien cQng san H6 Chi Minh tinhlthanh ph6; cac nha khoa hQc; cha
ml; hQc sinh trong vi~c hu(mg d~n va danh gia cac d\l' an khoa hQc cua hQc sinh; t(\O
di6u ki~n v~ca sa v~t chfrt, thit bi cho hQcsinh NCKH va tham gia CUQCthi.
4. Can cu vao cac quy dinh, hu(mg d~n v~CUQcthi cua BQGDDT, cac dan vi dg
thi t6 chuc cUQcthi KHKT danh cho hQcsinh THCS va THPT a dia phuang phil hgp vai
di~u ki~n th\l'c t; chQnCll va tich C\l'Cchu~n bi cac dg an tham gia CuQc thi. Trong qua
trinh t6 chuc cUQcthi KHKT a dia phuang, ck chil y gfut kt vm cac cUQcthi danh cho
hQcsinh trung hQcnhu: thi y tuang sang t(\o; thi v~nd\lng kin thuc lien mon dgiai quyt
cac tinh hu6ng th\l'ctiSn; thi hUngbi~n ting Anh; thi thi nghi~mthgc hilnh; thi tin hQctre
khong chuyen; thi sang t(\oky thu~t thanh thiu nien vanhi d6ng; ...
5. Hi~u truang phan cong giao vien huang d~n hQc sinh NCKH. Giao vien
huang d~n hQc sinh NCKH dUQ"ctinh giam s6 tit d(\y trong thai gian hu(mg d~n v~n
d\lng theo quy dinh t(\i dim c, dim d, khoan 2, di~u 11 thong tu s6 28/2009/TT-
BGDDT ngay 21/10/2009 v~quy dinh ch dQlam vi~c vai giao vien ph6 thong d co
thai gian cho vi~c nghien Clm, huang dlinhQcsinh, di thgc t, th\l'c hanh, xay dvng bao
cao, chu~n bi va tham d\l' CUQcthi; ... D6i vai giao vien co dong gop tich C\l'Cva co hQc
sinh d(\t giai trong cUQcthi KHKT thi co th~dUQ"cxem xet nang luang truac thai h(\ll,
dUQ"cuu tien xet di hQc t~p nang cao trlnh dQ, dUQ"cxet t(ing gifry khen, b~ng khen va
uu tien khi xet t(ing cac danh hi~u khac.
Can bQgiang d(\y cac truang d(\i hQc, cao d~ng, vi~n, hQcvi~n tham gia hu(mg
d~n hQc sinh NCKH dUQ"cv~n d\lllg ch dQ chinh sach hi~n hI lnh d6i vai hu(mg d~n
sinh vien NCKH.
6. Co ch dQuu tien, khuyn khich phil hqp cho nhi1ng hQc sinh d(\t giai a cUQc
thi KHKT cfrpca sa.
III. Ta chuc CUQcthi nam 2014 - 2015
1. ThOi gian va ilia ili~mta chuc:
- Khu vgc phia B~c (danh cho cac tinh, thilnhph6 ill Thira Thien - Hu~trCrra): T6
chuc t(\i Thilnh ph6 B~c Ninh, tinh B~cNinh, ill ngay 06/3/2015 den ngay 08/3/2015;
2
- Khu Y\ICphia Nam (dimh cho cac tinh, thanh ph6 ill Ba Nling tn] vao): T6
chuc tl;li Thanh ph6 Cao Lanh, tinh B6ng Thap, ill ngay 13/312015 dSn ngay
15/312015.
2. DBi ttrl}1lgd,! thi: HQc sinh dang hQc lOp 8, 9 THCS va hQc sinh dang hQc
THPT.
3. Ni}i dung thi: NQi dung thi la kSt qua nghien cUu cua cac dv an/de tai khoa
hQc, Icy thu~t (sau day gQi chung la dv an) thuQc cac Hnh Y\ICquy dinh trong quy chS
cua CUQcthi.
Dv an co thS cua 0I hQc sinh (gQi la dv an ca nMn) ho1;iccua 02 hQc sinh (gQi la
dv an t~p thS).
4. NgtrOi htrOng d~n: M6i dv an dv thi co 01 nguai hUOng diln nghien cUu do
thu truOng dan vi ra quySt dinh cu. MQt nguai hUOngdiln duqc hUOngdiin t6i da 02 dv
an NCKH cua hQc sinh trong cling thai gian.
5. DOll vi d,! thi: M6i Sa GDBT, ca s a giao d\lC trung hQc tfl)'CthuQc BQ
GDBT, ca s a giao d\lCtrung hQc thuQc dl;li hQc, truOng dl;li hQc co dv an dv thi la mQt
dan vi dv thi.
6. Dang kY d,! thi:
a) S6 lue;tngdv an dang kY dv thi: M6i dan vi dv thi duqc cu khong qua 06 dv
an dv CUQcthi; rieng Ha NQi, Thanh ph6 H6 Chi Minh va cac dan vi dang cai t6 chuc
CUQcthi duqc giri khong qua 12dv an dv thi.
b) Cac dan vi dv thi giri ban dang kY d\l"thi (theo milu giri kern) dSn BQGDBT
(qua V\l Giao d\lc trung hQc) truac ngay 15/01/2015.
c) M6i dan vi da dang ki dv thi duqc d.p 0I tai khoan tren website cua CUQcthi
tl;lidia chi http://giaoducphothong.edu.vn dS quim Ii cac d\l"an dv thi cua dan vi minh
nQph6 s a tren ml;lng. H6 s a dv an dang kY d\l"thi bao g6m:
- PhiSu hQc sinh (PhiSu 1A);
- PhiSu phe duy~t d\l"an (PhiSu 1B);
- PhiSu nguai hUOngdiln/bao trq (PhiSu 1);
- KS hOl;lChnghien cUu(theo milu hUOngdiln kern theo PhiSu IA);
- Bao cao kSt qua nghien CUu;
- PhiSu xac nh~n cua co quan nghien cUu(nSu co);
- PhiSu xac nh~n cua nha khoa hQcchuyen nganh (nSu co);
- PhiSu danh gia rtii ro (nSu co);
- PhiSu d\l"an tiSp t\lC(nSu co);
- PhiSu tham gia cua con nguai (nSu co);
- PhiSu cho pbep thong tin (nSu co);
- PhiSu nghien cUudQngv~t co xuang s6ng (nSu co);
- PhiSu danh gia rtii ro chM nguy hiSm(nSu co);
3
,,"",-.'
- Phi~u Slrd\lng rna nguai va dQngv~t (n~u co).
Cac m~u phi~u noi tren duqc dang tai tren website clia CUQcthi d~tai v. D6i
vai m6i d\1an, hQc sinh dm pMi din dli thong tin trong cac phi~u mang l'rngva pMi
duqc phe duy~t tmac khi ti~n himh thi nghi~m nghien Clm.
Khi dang ki d\1thitren miolng,m6i hQc sinh phai nQp 01 anh the ca (4x6) cm,
duqc ch\lp trong thai gian khong qua 06 thang.
Hiolncu6i cling nQp H6 sa d\1thi tren miolngla ngay 15/0212015 (sau thai hiol
n
nay h~th6ng se tl,[dQngkhoa lioli).
7. Cong tlic t&chfrc cUQcthi
Vi~c t6 chuc CUQcthi nam hQc 2014 - 2015 duqc th\1c hi~n theo Thong m s6
38. BQGDDT huang d~n C\l the them mQt s6nQi dung sau:
7.1. Ban ta chU'c cu{Jc thi
a) Ban t6 chuc CUQcthi duqc tMnh l~ptheo khu V\1Cphia B~c va phia Nam.
b) Giao cho giam d6c sa giao d\lc va dao tiolodang cai t6 chuc CUQcthi ra quy~t
dinh tMnh l~pban ta chuc CUQcthi tiolim6i khu V\1C.
c) Thanh ph~n ban t6 chuc CUQcthi tiolim6i khu V\1Cg6m:
- Tmcrng ban: Giam d6c sa giao d\lc va dao tiolodang cai ta chuc CUQcthi;
- Cac phD tmcrng ,ban: Diolidi~n lanh diolOcac dan vi lien quan a BQ; Lanh diolO
sa giao d\lc va dao tiolodang cai ta chuc CUQcthi; .
- Uy vien: Lanh diolOcac dan vj d\1thi; lanh diolO, chuyen vien cac phOng chuyen
man, nghi~p Vl,IthuQCsa giao d\lc va dao tiolonai dang cai t6 chuc CUQcthi.
d) Nhi~m Vl,Iclia ban t6 chuc CUQcthi:
- Xay d\1Dgk~hOiolChta chuc CUQcthi trinh Tmcrng Ban chi diolOCUQcthi phe
duy~t;
- Trin khai t6 chuc CUQcthi theo k~hOiolChda duqc phe duy~t.
7.2. Tieu chi iltinh giti d(l" tin d(l" thi cu{Jcthi KHKT cap quac gin
Can cu quy dinh tioliThong tu 38 va d dap l'rngyeu c~u hQi nh~p qu6c t~, CUQc
thi nam hQc2014-2015 danh gia d\1an d\1thi can cu theo cac tieu chi duai day:
a) D\1an khoa hQc
- Cau hoi nghien Clm: 10dim;
- K~hOiolChnghien Clmva phuang philp nghien Clm: 15dim;
- Ti~n hanh nghien Clm(thu th~p, phan tich va Slrd\lng dfr li~u): 20 dim;
- Tinh sang tiolO: 20 dim;
- Trinh bay (gian tmng bay va tra lai phong v!ln): 35 dim.
b) D\1an ki thu~t
- V!ln d nghien Clm: 10dim;
4
"
_ K~hO<;lchnghien Clmva phuong phap nghien Clm: 15diSm;
- TiSn hanh nghien Clm(xay d\ffigva tM nghi~m): 20 diSm;
- Tinh sang t<;lo:20 diSm;
_Trinh bay (gian trung bay va tni liJ i phong viin): 35 diSm.
7.3. Vquy trinh cham thi
a) Quy trinh chiim thi th\lc hi~n theo quy djnh t<;liThong tu 38. T<;Iiphftn chiim
chQngiai toan CUQcthi, thi sinh trinh co thS trlnh bily d\l an va tra liJ i cau hoi clla giam
khao b~ng ti~ng Vi~t ho(ic b~ng ti~ng Anh.
b) B6i vai cac d\l an do<;It giai cao nhiit toan CUQcthi d\l ki~n trang danh sach
chQnCll tham d\l cUQcthi KHKT qu6c t~dn phai th\lc hi~n mQt bili kiSmtra trlnh dQ
ti~ng Anh. Chi nhfrng thi sinh d<;ltyeu du v~trinh dQti~ng Anh mai duqc chQn Cll di
tham d\l CUQCthi KHKT qu6c t6.
IV. Kinh phi
Kinh phi ph\lc V\l cong tac NCKH va t6 chuc cac cUQCthi trich tU cac ngu6n
ngan sach nha nuac danh cho cac hO<;lt dQng thuang xuyen ph\lc V\l d<;lyhQc clla nM
truang va kinh phi tai trq clla cac t6 chuc, ca nhan.
NMn duqc cong vimnay, BQGDDT d~nghj cac s a GDDT, cac ca sa giao d\lc
trung hQCtrl,fcthuQc BQGDDT, cac co s a giao d\lc trung hQCthuQc d<;lihQc, truiJ ng d<;li
hQc khiin truong tri~n khai th\lc hi~n. Trang qua trinh th\lC hi~n, n~u co kho khan,
vuang m&cdn thOng tin kip thiJ i v~BQGDDT (qua V\l Giao d\lc Trung hQc) dS duqc
huang diin giai quy~t./.
N<ri nh~n:
- Nhu tren;
- BQ truimg debao cao;
- CaeThil truimg (deph6i hW chi d~o);
- TW )oanTNCSHCM (deph6i hw);
- Vifolec (deph6i hw);
_C6ng ty Intel Vi~t Nam (dBph6i hW);
- LtruVT, Vv GDTrH.