4

2
5
1
MiIIainen on lielokäsilys |a yIeissivislys IähiluIevai-
suudessa` "MinkäIaisia lielo|a |a lailo|a kouIumme ¡iläisi
o¡ellaa nuoriIIe nyl |a luIevaisuudessa`"
Tiedon määrän on arvioilu leknisesli lu¡Iaanluvan
nykyään muulamassa vuodessa |a esimerkiksi
akaleemisesli luolellu lielo on kasvanul Iähes
rä|ähdysmäisesli. Niin ikään sivislyksen |a kuIlluurin
¡uoIeIIa luoloslen määrä Iisäänlyy koko a|an.
Kaikkca ci yksinkcrtaiscsti chditä npcttaa tai nmaksua.
SamaIIa yIeissivislävässä o¡eluksessa Iisäänlyväl eriIaisel
lailoaineel. IaneIislil ¡iliväl
yIeissivislyksen käsilleen säiIymislä
luIevaisuudessakin erilläin
lodennäköisenä |a loivollavana.
Milä on sivislys`
A|al muulluval |a kouIu aiko|en
mukana. Ihmisenä oIemisen
¡erus
Seuraa minua sivuIIe
eDeIfoi
ßossIT
!"#$$%&'%%(
Huomioila |a suosiluksia Toukokuu 2014
SisäIlö
YIeissivislys on määrileIlävä
uudeIIeen
Rcaa!iaikaincn scuranta
Teknisesli voidaan Iuoda
aIgorilme|a, |olka loimival kuin
henkiIökohlainen o¡inlo-oh|aa|a.
HaIuammeko koneeIIisla
vaIvonlaa |a lukea`


BnssIT Hämccn!inna Kcvät!ukukausi 2014
2

Seuraan
|äIkiäsi.
Big data nn maai!ma!!a
nppimiscn trcndc|ä.
1
ReaaIiaikaiseIIa seurannaIIa larkoilelaan
mahdoIIisuulla seurala digilaaIisesli
o¡¡i|oiden - lai lyönleki|öiden - loiminlaa
hiirenkIikkauksen lai labIel-Iailleen
koskellamisen larkkuudeIIa, keIIokorlin
luollaman dalan anaIysoinnin la¡aan, mulla
huomallavasli larkemmin.
SeurannaIIa voidaan esimerkiksi seIvillää
¡ailsi milä osaa ruudusla lai milä sano|a
o¡¡i|a on koskellanul niin myös mihin
lahliin, missä |är|eslyksessä |a mihin aikaan.
Seuranla lar|oaa ÷ leknisesli kalsoen ÷
va!tavat mahdn!!isuudct
nppimimatcriaa!icn |a -ympäristü|cn
kchittämisccn. SamaIIa se herällää
kysymyksiä o¡¡i|oiden yksilyisyydeslä.
ßossIT-osaIIislu|al näkiväl o¡¡i|oiden lai
o¡ella|ien reaaIiaikaisen seurannan
varaukseIIisesli ¡osiliivisena
mahdoIIisuulena: ¨Toivollavasli maaiIma ei
mene vääräIIä lavaIIa lähän suunlaan.¨
Rcaa!iaikaincn scuranta
2
O¡¡i|oiden kannaIla on Iöydellävissä
la¡a, |ossa yksilläinen o¡¡i|a
anonymisoidaan, mulla luolelaan
Iuokkakohlaisesli dalaa edislymiseslä
yhdessä o¡ella|ien |a o¡¡i|oiden kanssa.
Käyllä|ämoniloroinli lai -seuranla on
hyvin sensiliivinen osa-aIue, |ohon
nykyisct snvc!!uksct tar|navat
hunmattavasti cncmmän
mahdn!!isuuksia kuin aicmmin.
Yksilyisyyllä |a nimellömyyllä
kunnioillaen siIIä on ¡aI|onkin
mahdoIIisuuksia o¡elusloiminnan
käylännön kehillämisessä.
O¡¡iIailos|ohdon on kuilenkin larkoin
harkittava tavat milen silä loleulelaan,
koska muuloin synlyy IsoveIi-vaIvoo-
lunneIma, mikä kokonaisuudessaan voi
heikenlää koko o¡¡iIailoksen iIma¡iiriä
|a sekä o¡¡i|oiden ellä o¡ella|ien
molivaaliola.


BnssIT Hämccn!inna Kcvät!ukukausi 2014
3

Inlernelin käyllövaImiuksien lar¡eeIIisuudesla
Iähivuosina oIliin |okseenkin samaa mieIlä moIemmissa
luIevaisuus¡aneeIeissa. Tämä larkoillaa sekä uusia,
yIeissivislävän o¡elukseen ¡iiriin luIevia o¡¡i|oila ellä
o¡ella|ia. Uusien o¡¡i|oiden |a heidän vanhem¡iensa
inlernel-vaImiudel kasvaval koko a|an. Sen si|aan
npctta|ista crään arvinn mukaan vain 14 prnscnttia nn
tchnyt hcnki!üknhtaiscn TVT-knu!utussuunnitc!man.
Oppi!aitns|nhdnn kanna!ta n!isi n!cc!!ista kartnittaa
nman nppi!aitnkscn ti!annc. IäkkäämmiIlä o¡ella|iIla ei
oIe syylä odollaa uuden loiminlakuIlluurin |a sen
edeIIyllämän loiminlakuIlluurin käylännön väIineiden
omaksumisla. Muiden o¡ella|ien kanssa oIisi hyvä
keskusleIIa, miIIä lavoin he aikoval ¡äivillää lailonsa lai
soveIlaa uusia (leknisiä) mahdoIIisuuksia lyössänsä.
Inlernel, sosiaaIinen media sekä niin sanollu ßYOD
(o¡¡i|oiden omien uusien Iailleiden luominen kouIuun)
eiväl edusla ¡erinleislä lielolekniikkaa |a vaikeasli
o¡illavia oh|eImislo|a. SosiaaIisen median sekä
mobiiIiIailleiden ¡aIveIul oval no¡easli
käyllöönolellavia, ¡eruskäylöIlään maksullomia |a
heI¡osli omaksullavissa. Vä!incidcn npiskc!un si|aan
¡ääslään no¡easli soveIlamaan niilä varsinaiseen
larkoilukseen eIi o¡elukseen |a o¡¡imiseen.
Nelin
käyllövaImiudel
÷ o¡ella|iIIe suunnileIma vaImiuksien
o¡¡imiseen
BossIT:n rinnalla toteutettiin
toista eDelfoi-paneelia
katsauksessa Pedagogiset
toimintakulttuurit muutokset.

Katsaus oli osa SOMY-
koordinaatiohanketta jossa
kokeiltiin sosiaalisen median
opetuskäyttöä 20 pilotissa
ympäri Suomea. SOMY:n
rahoitti Opetushallitus ja sitä
koordinoi Otavan Opisto sekä
Jyväskylän
kuntakouluyhtymä.

BossIT:issa ja SOMY:ssa
käytettiin seitsemää yhteistä
kysymystä. SOMY-paneeli oli
suunnattu sosiaalisen median
kehittäjille, pilottien vetäjille,
opettajille sekä liike-elämälle.
Näkemykset tulevaisuudesta
olivat joiltain osin
samankaltaisia mutta selkeitä
erojakin löytyy, ilmeisestikin
kohderyhmien erilaisuuden
myötä. SOMY:yn osallistui
kaksi oppilaitosjohdon
asiantuntijaa.
vvv.olavano¡islo.fi
/|uIkaisul


BnssIT Hämccn!inna Kcvät!ukukausi 2014
4

O¡ella|asla IaadunvaIvo|a`
2
TuIevaisuus¡aneeIeissa esilelliin väile, ellä vuonna 2024
o¡ella|an yksi lärkeimmislä lehlävislä on loimia
IaadunvaIvo|ana o¡¡isisäIIöiIIe, |oila o¡¡iIaal luollaval ilse
lai hakeval ne inlernelislä sosiaaIisen median avuIIa.
Toiminnasla käylelään myös lermiä kuraloinli hieman
laidenäylleIy|en kuraloinnin la¡aan, missä asianlunli|a
seuIoo ¡arhaimmislon lar|onnasla. Inlernel |a sosiaaIinen
media lar|oaval ¡eriaalleessa ra|alloman saalavuuden
o¡¡isisäIIöiIIe niin Wiki¡edian kaulla kuin kavereiIlakin.
O!cc!!iscssa rnn!issa nn npctta|a, |nka avustaa nppi!aita
ncttisisä!tü|cn va!intaan, sundattamisccn, kriittisccn
arvinintiin |a uudc!!ccn|akc!uun. Suunlausla ¡idelliin
varsin loivollavana |a lodennäköisenä sekä o¡¡iIailos|ohdon
ellä muiden asianlunli|oiden keskuudessa.
O¡ella|ien kannaIla kuraloinli käänläisi lielon|akamisen
¡ääIaeIIeen. Aiemmin o¡ella|al oval |akaneel lieloa o¡¡i|oiIIe,
uudessa maIIissa o¡ella|a vaIidoisi o¡¡i|oiden Iöylämää lai
luollamaa lieloa.
Kuraloinli luskin syr|äyllänee oIemassaoIevaa maIIia, mulla
voisi oIIa käyllökeI¡oinen monissa uusissa ¡edagogisissa
suunlauksissa, kulen iImiö¡oh|ainen o¡¡iminen.
Kansa!!incn pi!vipa!vc!u
O¡elusminisleriö vaImisleIee KouIuluksen ¡iIviväyIää, |oka
lar|oaisi markkina¡aikan sähköisiIIe o¡¡imaleriaaIeiIIe.
RinnaIIa suunnileIIaan avoimien o¡¡isisäIlö|en keskilellyä
|akeIua. Toleuluessaan maIIil voisival lar|ola merkilläviä
säästü|ä va!takunna!!iscsti. IaneeIiryhmäl ¡iliväl kehilyslä
lodennäköisenä |a loivollavana. Digitaa!isct nppimatcriaa!it
civät knknnaan knrvaa papcrikir|n|a vieIä ¡ilkään aikaan,
mulla labIel-Iailleiden yIeislyessä ne lar|oaval |ouslavia |a
eduIIisia la¡o|a käyllää o¡¡imaleriaaIe|a kir|oihin verralluna.
Suomessa on käynnissä Iukuisia labIel-¡iIolle|a, |oiden
luIoksia |a kokemuksia kannallaa seurala Iähivuosina.
Työkum¡¡anuus,
koIIegiaaIinen lyöskenleIy,
yhdessä asioillen seIvilläminen,
lyö¡a|al,
samanaikaiso¡ellaminen,
liimio¡ella|uus.

Nämä evääl muuloksessa
eIämiseen loisluival
vaslauksissa |a loisluval
muissakin kyseIyissä |a
lulkimuksissa. O¡ella|a
yksinäisenä sankarina
Iuokassaan on mennyllä aikaa.

Ari Viilamäkeä Iainalen
yhtcistyü npctukscn a!ucc!!a:
Verlaiso¡¡iminen!
Kustnmni: muokkaa omaan
o¡elukseesi |a ryhmäIIesi
so¡ivaksi. VaIilse ralkaisu|a,
|olka mahdoIIislaval
muokkauksen.
Kuratni: vaImisla voi
hyödynlää. }o oIemassa
oIevisla sisäIIöislä voi koola
uuden sisäIlökokonaisuuden.
}akamisen kuIlluurin
edisläminen lavoilleeksi.
1
2
Kchitä: uuden luollaminen,
yhleislyössä. Luo kouIuun
rakenleel, |olka
mahdoIIislaval
yhleiskehilleIyn.
3


BnssIT Hämccn!inna Kcvät!ukukausi 2014
5
3
Autcnttisct ympäristüt |a
mnbi!itcctti
Kesälyö, kisäIIiloiminla |a lyöhar|oilleIu
oval esimerkke|ä aulenllisissa ym¡ärislöissä
o¡¡imisesla, mulla aulenllisia
o¡¡imisymärislö|ä voi soveIlaa
¡ienimuoloisemminkin, kulen
|oukkovieslimel kulsuval kouIuIaisia
viikoksi lekemään uulisia.
O¡¡imisen mobiIileelin nähliin kasvavan.
KouIu ei oIe enää suI|ellu siiIo.
Kännyköiden |a muiden mobiiIiIailleiden
myölä uIko¡uoIinen lodeIIisuus aIkaa
'häirilä' myös kouIuarkea.
Aiemmin kouIueIämä, kulen myös
lyö¡aikal, oIival suI|ellu|a siinä mieIessä ellä
ne kommunikoival vain vähän muun
maaiIman kanssa.
Aulenllislen o¡¡imisym¡ärislö|en luIoa
kouIuun ei voida eslää eikä oIe väIllämällä
syyläkään. Ne lar|oaval ¡aI|on
mahdoIIisuuksia.
O¡¡iIailoksel voisival kannuslaa o¡¡i|oila
aulenllisien ym¡ärislö|en lyön- lai
har|oilleIuhakuun esimerkiksi elsimäIIä
kunnaIIisia lai IähiaIueen lyö¡aikko|a.
Lisäksi ym¡ärislö|en lar|oa|ia voilaisiin
akliivisesli kulsua kerlomaan lar|onnaslaan
esimerkiksi yhleiskunlao¡in kursseiIIe.4
KouIu|en on ¡ilkäIIä lähläimeIIä
¡ohdillava, milen yIeissivislys
käylännössä rakenluu`
• Iainolelaanko käylännön
kom¡elensse|a |a osaamisla
o¡¡i|an luIevan
ammalin |a
lailo|en
näkökuImasla`
• KouIulelaanko
yksiIöilä
sosiaaIisesli
kohlaamaan loisensa
yhleiskunnassa |a loisissa
kuIlluureissa`
• Milen yIeissivislys määrileIIään`
Tälä keskusleIua käydään
o¡elussuunnileImalyön eri vaiheissa |a
varmasli myös |alkossa, kun ammalil
muulluval |a ihmislen la¡a oIIa
vuorovaikuluksessa keskenään muulluu.
KuIlluurinen kohlaaminen |a loislen
ymmärläminen kai¡aa yIeissivislyslä,
mulla ehkä eriIaisla kuin näihin saakka.
• TuIevaisuudessakin on
|onkinIainen yhleinen käsilys
yIeissivislykseslä.
• YIeissivislys on a|assa Iiikkuva
lavoile, |oka muunlaa muoloaan |a
sisäIlöään yhleiskunnan
muulluessa.
• On vaikeaa yIIä¡ilää
yIeissivislyksen ihannella
yhleiskunnan |a leknoIogioiden
kiihlyvän murroslahdin myölä.
(}alkuu)```


TVT |a kouIu
ßossIT
eDeIfoin loleulla|al |a kir|oilla|al
Anne Rongas |a Kari A. Hinlikka
Suomen eO¡¡imiskeskus
vvv.eo¡¡imiskeskus.fi
A|ankäyllö |a |alkuva kiire
• |olakin ¡ilää |ällää ¡ois, asioiIIe |a lyöIIe lärkeys|är|eslys
• aikalauIul, ruliinil |a lyön|ako
• ¡ääIIekkäisen lekemisen väIlläminen, kouIu|en yhleislyö
• TVT lyölaakan kevenlä|änä: huomio, milen lämä onnisluu
Rahaa on niukasli, mulla ei se kaikkea ralkaise
• verlaiso¡¡iminen, osaamisla omasla yhleisöslä
• omal Iailleel hyölykäyllöön, ¡eIisäännöl
• yIeinen asenne: aula, |aa, uskaIIa kysyä |a lar|ola a¡ua
Suosiluksel liiviisli
Tyükumppanuutta kchiin!
hll¡://o¡¡iIailos|ohdonkouIulus.bIogs¡ol.fi/