You are on page 1of 6

4

2
5
1
MiIIainen on lieloksilys |a yIeissivislys IhiluIevai-
suudessa` "MinkIaisia lielo|a |a lailo|a kouIumme ilisi
oellaa nuoriIIe nyl |a luIevaisuudessa`"
Tiedon mrn on arvioilu leknisesli luIaanluvan
nykyn muulamassa vuodessa |a esimerkiksi
akaleemisesli luolellu lielo on kasvanul Ihes
r|hdysmisesli. Niin ikn sivislyksen |a kuIlluurin
uoIeIIa luoloslen mr Iisnlyy koko a|an.
Kaikkca ci yksinkcrtaiscsti chdit npcttaa tai nmaksua.
SamaIIa yIeissivislvss oeluksessa Iisnlyvl eriIaisel
lailoaineel. IaneIislil ilivl
yIeissivislyksen ksilleen siIymisl
luIevaisuudessakin erillin
lodennkisen |a loivollavana.
Mil on sivislys`
A|al muulluval |a kouIu aiko|en
mukana. Ihmisen oIemisen
erus
Seuraa minua sivuIIe
eDeIfoi
ossIT
!"#$$%&'%%(
Huomioila |a suosiluksia Toukokuu 2014
SisIl
YIeissivislys on mrileIlv
uudeIIeen
Rcaa!iaikaincn scuranta
Teknisesli voidaan Iuoda
aIgorilme|a, |olka loimival kuin
henkiIkohlainen oinlo-oh|aa|a.
HaIuammeko koneeIIisla
vaIvonlaa |a lukea`


BnssIT Hmccn!inna Kcvt!ukukausi 2014
2

Seuraan
|Ikisi.
Big data nn maai!ma!!a
nppimiscn trcndc|.
1
ReaaIiaikaiseIIa seurannaIIa larkoilelaan
mahdoIIisuulla seurala digilaaIisesli
oi|oiden - lai lynleki|iden - loiminlaa
hiirenkIikkauksen lai labIel-Iailleen
koskellamisen larkkuudeIIa, keIIokorlin
luollaman dalan anaIysoinnin laaan, mulla
huomallavasli larkemmin.
SeurannaIIa voidaan esimerkiksi seIvill
ailsi mil osaa ruudusla lai mil sano|a
oi|a on koskellanul niin mys mihin
lahliin, miss |r|eslyksess |a mihin aikaan.
Seuranla lar|oaa leknisesli kalsoen
va!tavat mahdn!!isuudct
nppimimatcriaa!icn |a -ymprist|cn
kchittmisccn. SamaIIa se herll
kysymyksi oi|oiden yksilyisyydesl.
ossIT-osaIIislu|al nkivl oi|oiden lai
oella|ien reaaIiaikaisen seurannan
varaukseIIisesli osiliivisena
mahdoIIisuulena: Toivollavasli maaiIma ei
mene vrII lavaIIa lhn suunlaan.
Rcaa!iaikaincn scuranta
2
Oi|oiden kannaIla on Iydellviss
laa, |ossa yksillinen oi|a
anonymisoidaan, mulla luolelaan
Iuokkakohlaisesli dalaa edislymisesl
yhdess oella|ien |a oi|oiden kanssa.
Kyll|moniloroinli lai -seuranla on
hyvin sensiliivinen osa-aIue, |ohon
nykyisct snvc!!uksct tar|navat
hunmattavasti cncmmn
mahdn!!isuuksia kuin aicmmin.
Yksilyisyyll |a nimellmyyll
kunnioillaen siII on aI|onkin
mahdoIIisuuksia oelusloiminnan
kylnnn kehillmisess.
OiIailos|ohdon on kuilenkin larkoin
harkittava tavat milen sil loleulelaan,
koska muuloin synlyy IsoveIi-vaIvoo-
lunneIma, mik kokonaisuudessaan voi
heikenl koko oiIailoksen iImaiiri
|a sek oi|oiden ell oella|ien
molivaaliola.


BnssIT Hmccn!inna Kcvt!ukukausi 2014
3

Inlernelin kyllvaImiuksien lareeIIisuudesla
Ihivuosina oIliin |okseenkin samaa mieIl moIemmissa
luIevaisuusaneeIeissa. Tm larkoillaa sek uusia,
yIeissivislvn oelukseen iiriin luIevia oi|oila ell
oella|ia. Uusien oi|oiden |a heidn vanhemiensa
inlernel-vaImiudel kasvaval koko a|an. Sen si|aan
npctta|ista crn arvinn mukaan vain 14 prnscnttia nn
tchnyt hcnki!knhtaiscn TVT-knu!utussuunnitc!man.
Oppi!aitns|nhdnn kanna!ta n!isi n!cc!!ista kartnittaa
nman nppi!aitnkscn ti!annc. IkkmmiIl oella|iIla ei
oIe syyl odollaa uuden loiminlakuIlluurin |a sen
edeIIyllmn loiminlakuIlluurin kylnnn vIineiden
omaksumisla. Muiden oella|ien kanssa oIisi hyv
keskusleIIa, miII lavoin he aikoval ivill lailonsa lai
soveIlaa uusia (leknisi) mahdoIIisuuksia lyssns.
Inlernel, sosiaaIinen media sek niin sanollu YOD
(oi|oiden omien uusien Iailleiden luominen kouIuun)
eivl edusla erinleisl lielolekniikkaa |a vaikeasli
oillavia oh|eImislo|a. SosiaaIisen median sek
mobiiIiIailleiden aIveIul oval noeasli
kyllnolellavia, eruskylIln maksullomia |a
heIosli omaksullavissa. V!incidcn npiskc!un si|aan
sln noeasli soveIlamaan niil varsinaiseen
larkoilukseen eIi oelukseen |a oimiseen.
Nelin
kyllvaImiudel
oella|iIIe suunnileIma vaImiuksien
oimiseen
BossIT:n rinnalla toteutettiin
toista eDelfoi-paneelia
katsauksessa Pedagogiset
toimintakulttuurit muutokset.

Katsaus oli osa SOMY-
koordinaatiohanketta jossa
kokeiltiin sosiaalisen median
opetuskytt 20 pilotissa
ympri Suomea. SOMY:n
rahoitti Opetushallitus ja sit
koordinoi Otavan Opisto sek
Jyvskyln
kuntakouluyhtym.

BossIT:issa ja SOMY:ssa
kytettiin seitsem yhteist
kysymyst. SOMY-paneeli oli
suunnattu sosiaalisen median
kehittjille, pilottien vetjille,
opettajille sek liike-elmlle.
Nkemykset tulevaisuudesta
olivat joiltain osin
samankaltaisia mutta selkeit
erojakin lytyy, ilmeisestikin
kohderyhmien erilaisuuden
myt. SOMY:yn osallistui
kaksi oppilaitosjohdon
asiantuntijaa.
vvv.olavanoislo.fi
/|uIkaisul


BnssIT Hmccn!inna Kcvt!ukukausi 2014
4

Oella|asla IaadunvaIvo|a`
2
TuIevaisuusaneeIeissa esilelliin vile, ell vuonna 2024
oella|an yksi lrkeimmisl lehlvisl on loimia
IaadunvaIvo|ana oisisIIiIIe, |oila oiIaal luollaval ilse
lai hakeval ne inlernelisl sosiaaIisen median avuIIa.
Toiminnasla kyleln mys lermi kuraloinli hieman
laidenylleIy|en kuraloinnin laaan, miss asianlunli|a
seuIoo arhaimmislon lar|onnasla. Inlernel |a sosiaaIinen
media lar|oaval eriaalleessa ra|alloman saalavuuden
oisisIIiIIe niin Wikiedian kaulla kuin kavereiIlakin.
O!cc!!iscssa rnn!issa nn npctta|a, |nka avustaa nppi!aita
ncttisis!t|cn va!intaan, sundattamisccn, kriittisccn
arvinintiin |a uudc!!ccn|akc!uun. Suunlausla idelliin
varsin loivollavana |a lodennkisen sek oiIailos|ohdon
ell muiden asianlunli|oiden keskuudessa.
Oella|ien kannaIla kuraloinli knlisi lielon|akamisen
IaeIIeen. Aiemmin oella|al oval |akaneel lieloa oi|oiIIe,
uudessa maIIissa oella|a vaIidoisi oi|oiden Iylm lai
luollamaa lieloa.
Kuraloinli luskin syr|yllnee oIemassaoIevaa maIIia, mulla
voisi oIIa kyllkeIoinen monissa uusissa edagogisissa
suunlauksissa, kulen iImioh|ainen oiminen.
Kansa!!incn pi!vipa!vc!u
Oelusminisleri vaImisleIee KouIuluksen iIvivyI, |oka
lar|oaisi markkinaaikan shkisiIIe oimaleriaaIeiIIe.
RinnaIIa suunnileIIaan avoimien oisisIl|en keskilelly
|akeIua. Toleuluessaan maIIil voisival lar|ola merkillvi
sst| va!takunna!!iscsti. IaneeIiryhml ilivl kehilysl
lodennkisen |a loivollavana. Digitaa!isct nppimatcriaa!it
civt knknnaan knrvaa papcrikir|n|a vieI ilkn aikaan,
mulla labIel-Iailleiden yIeislyess ne lar|oaval |ouslavia |a
eduIIisia lao|a kyll oimaleriaaIe|a kir|oihin verralluna.
Suomessa on kynniss Iukuisia labIel-iIolle|a, |oiden
luIoksia |a kokemuksia kannallaa seurala Ihivuosina.
Tykumanuus,
koIIegiaaIinen lyskenleIy,
yhdess asioillen seIvillminen,
lya|al,
samanaikaisoellaminen,
liimioella|uus.

Nm evl muuloksessa
eImiseen loisluival
vaslauksissa |a loisluval
muissakin kyseIyiss |a
lulkimuksissa. Oella|a
yksinisen sankarina
Iuokassaan on mennyll aikaa.

Ari Viilamke Iainalen
yhtcisty npctukscn a!ucc!!a:
Verlaisoiminen!
Kustnmni: muokkaa omaan
oelukseesi |a ryhmIIesi
soivaksi. VaIilse ralkaisu|a,
|olka mahdoIIislaval
muokkauksen.
Kuratni: vaImisla voi
hydynl. }o oIemassa
oIevisla sisIIisl voi koola
uuden sisIlkokonaisuuden.
}akamisen kuIlluurin
edislminen lavoilleeksi.
1
2
Kchit: uuden luollaminen,
yhleislyss. Luo kouIuun
rakenleel, |olka
mahdoIIislaval
yhleiskehilleIyn.
3


BnssIT Hmccn!inna Kcvt!ukukausi 2014
5
3
Autcnttisct ympristt |a
mnbi!itcctti
Kesly, kisIIiloiminla |a lyhar|oilleIu
oval esimerkke| aulenllisissa ymrisliss
oimisesla, mulla aulenllisia
oimisymrisl| voi soveIlaa
ienimuoloisemminkin, kulen
|oukkovieslimel kulsuval kouIuIaisia
viikoksi lekemn uulisia.
Oimisen mobiIileelin nhliin kasvavan.
KouIu ei oIe en suI|ellu siiIo.
Knnykiden |a muiden mobiiIiIailleiden
myl uIkouoIinen lodeIIisuus aIkaa
'hiril' mys kouIuarkea.
Aiemmin kouIueIm, kulen mys
lyaikal, oIival suI|ellu|a siin mieIess ell
ne kommunikoival vain vhn muun
maaiIman kanssa.
Aulenllislen oimisymrisl|en luIoa
kouIuun ei voida esl eik oIe vIllmll
syylkn. Ne lar|oaval aI|on
mahdoIIisuuksia.
OiIailoksel voisival kannuslaa oi|oila
aulenllisien ymrisl|en lyn- lai
har|oilleIuhakuun esimerkiksi elsimII
kunnaIIisia lai IhiaIueen lyaikko|a.
Lisksi ymrisl|en lar|oa|ia voilaisiin
akliivisesli kulsua kerlomaan lar|onnaslaan
esimerkiksi yhleiskunlaoin kursseiIIe.4
KouIu|en on ilkII lhlimeII
ohdillava, milen yIeissivislys
kylnnss rakenluu`
Iainolelaanko kylnnn
komelensse|a |a osaamisla
oi|an luIevan
ammalin |a
lailo|en
nkkuImasla`
KouIulelaanko
yksiIil
sosiaaIisesli
kohlaamaan loisensa
yhleiskunnassa |a loisissa
kuIlluureissa`
Milen yIeissivislys mrileIIn`
Tl keskusleIua kydn
oelussuunnileImalyn eri vaiheissa |a
varmasli mys |alkossa, kun ammalil
muulluval |a ihmislen laa oIIa
vuorovaikuluksessa keskenn muulluu.
KuIlluurinen kohlaaminen |a loislen
ymmrlminen kaiaa yIeissivislysl,
mulla ehk eriIaisla kuin nihin saakka.
TuIevaisuudessakin on
|onkinIainen yhleinen ksilys
yIeissivislyksesl.
YIeissivislys on a|assa Iiikkuva
lavoile, |oka muunlaa muoloaan |a
sisIln yhleiskunnan
muulluessa.
On vaikeaa yIIil
yIeissivislyksen ihannella
yhleiskunnan |a leknoIogioiden
kiihlyvn murroslahdin myl.
(}alkuu)```


TVT |a kouIu
ossIT
eDeIfoin loleulla|al |a kir|oilla|al
Anne Rongas |a Kari A. Hinlikka
Suomen eOimiskeskus
vvv.eoimiskeskus.fi
A|ankyll |a |alkuva kiire
|olakin il |ll ois, asioiIIe |a lyIIe lrkeys|r|eslys
aikalauIul, ruliinil |a lyn|ako
IIekkisen lekemisen vIllminen, kouIu|en yhleisly
TVT lylaakan kevenl|n: huomio, milen lm onnisluu
Rahaa on niukasli, mulla ei se kaikkea ralkaise
verlaisoiminen, osaamisla omasla yhleissl
omal Iailleel hylykylln, eIisnnl
yIeinen asenne: aula, |aa, uskaIIa kysy |a lar|ola aua
Suosiluksel liiviisli
Tykumppanuutta kchiin!
hll://oiIailos|ohdonkouIulus.bIogsol.fi/