บัตรผ่านกองบิน

สามารถทำาได้ต้ ังแต่วันที่ วันที่ 2 พ.ย. - วันที่ 25 ธ.ค.

52 เน่อครับ
หลักฐานที่ใช้ในการดำาเนิ นงาน
1.สำาเนาบัตรประชาชน+ตัวจริง
2.สำาเนาทะเบียนรถ+ตัวจริง

3.สำาเนาใบอนุ ญาติขับขี่รถต่างๆ+ตัวจริง
4.สำาเนาทะเบียนบ้าน

5.เงินสดประมาณ 60 บาทต่อคัน

ถาม ติดต่อที่..

......กองร้อยทหารสารวัตร(ร้อย ทสห.บน.41) โทร.(053)281012 ต่อ 57601, 57600 และ
(053)202611 ใน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful