You are on page 1of 11

Cc khi nim v AM, FM.

Nguyn l pht sng AM, FM


Th t, 04 Thng 8 2010 09:11
Bi vit trnh by cc khi nim v tn hi! "m t#n, $%& t#n, '(ng )in t*, +! trnh )i! ch '(ng ,- v ./ 01
tn hi! 2 )i 3ht, ! nh4c )i5m c6% '(ng 3ht th%nh ,-, +! trnh )i! ch 7- v ./ 01 3ht '(ng 7-, !
v nh4c )i5m c6% 3ht th%nh tr8n '(ng 7-
1. Nguyn l pht thanh trn sng AM
a !hi nim v t"n hiu #m t$n % Au&i' :
Tn hi! "m t#n 0 tn hi! c6% '(ng "m th%nh '%! khi )4c )9i thnh tn hi! )in th:ng ;!% -icr&<
=(ng "m th%nh 0 m>t ?@ng '(ng cA hBc tr!yn tr&ng kh:ng gi%n, khi '(ng "m th%nh v% ch@m v& mng -icr&
0m ch& mng -icr& r!ng 08n, 0m ch& c!>n ?"y gCn vDi mng -icr& )4c )Et tr&ng t* trFng c6% n%m ch"m
?%& )>ng, h%i )#! c!>n ?"y t% th! )4c m>t )in 3 cGm ng HI )( chnh 0 tn hi! "m t#n <
Micro i sng m thanh thnh tn hiu m tn (Audio)
Tn hi! "m t#n c( giGi t#n t* 20JK )n 20LJK v kh:ng c( khG nMng bc .@ thnh '(ng )in t* )5 tr!yn
tr&ng kh:ng gi%n, ?& )( )5 tr!yn tn hi! "m t#n )i .% hng trMm, hng ngn Lm< NgFi t% 3hGi gi/ tn hi!
"m t#n c#n tr!yn v& '(ng c%& t#n gBi 0 '(ng m%ng, '%! )( ch& '(ng m%ng bc .@ thnh '(ng )in t* tr!yn
)i .% vDi vOn tPc nh 'ng<
( !hi nim v t"n hiu ca' t$n v) sng *in t+.
Tn hi! c%& t#n 0 cc tn hi! )in c( t#n 'P tr8n Q0LJK, tn hi! c%& t#n c( tnh chRt bc .@ thnh '(ng )in
t*< Th ?S tr8n m>t ?"y ?Tn c( tn hi! c%& t#n ch@y ;!% , th ?"y ?Tn c( m>t '(ng g"y c%n nhiU! r% .!ng ;!%nh,
)( chnh 0 '(ng )in t* ?& ?Vng )in c%& t#n bc .@ r% kh:ng gi%n<
,ng *in t+ :
W '(ng tr!yn ?Tn tr&ng kh:ng gi%n vDi vOn tPc bXng vOn tPc nh 'ng, c( t#n 'P t* Q0LJK )n hng ngn
-JK, c&ng ngFi )Y '/ ?Sng '(ng )in t* tr&ng cc 0Znh v[c th:ng tin , v: t!yn )in , tr!yn th%nh, tr!yn
hnh, tr&ng )( \%?i& 0 0Znh v[c tr!yn th%nh chim giGi t#n t* Q0LJK )n kh&Gng 1]-JK vDi cc '(ng )i!
ch ,-, v t* ^]-JK )n 1Q0-JK vDi cc '(ng )i! ch 7-<
c -u tr.nh *iu ch/ AM %Amplitu&0 M'&ucati'n 1 2iu ch/ (in *3
_i! ch ,- 0 ;! trnh )i! ch tn hi! t#n 'P thR3` nh tn hi! "m t#n, tn hi! vi?a& b v& t#n 'P c%& t#n
tha& 3hAng thc HI Bin )9i bi8n )> tn hi! c%& t#n tha& hnh ?@ng c6% tn hi! "m t#n HI Tn hi! c%& t#n
th! )4c gBi 0 '(ng m%ng<
Tn hiu vo v ra ca mch iu ch AM
Tn hi! "m t#n c( th5 0Ry t* -icr& '%! )( kh!ch )@i ;!% m@ch kh!ch )@i "m t#n, h&Ec c( th5 0Ry t* cc thit
bc khc nh )i $%''atta, _#! )Z% $d <<
Tn hi! c%& t#n )4c t@& b2i m@ch t@& ?%& )>ng, t#n 'P c%& t#n 0 t#n 'P tha& ;!y )cnh c6% )i 3ht<
Tn hi! )#! r% 0 '(ng m%ng c( t#n 'P bXng t#n 'P c%& t#n, c( bi8n )> th%y )9i tha& tn hi! "m t#n<
& -u tr.nh pht t"n hiu 4 *)i pht .
!u" tr#nh $h"t sng %adio AM

Tn hi! '%! khi )i! ch thnh '(ng m%ng )4c kh!ch )@i 08n c:ng .!Rt hng ngn e%t '%! )( )4c tr!yn
r% ,ntan 3ht <
=(ng )in t* 3ht r% t* ,ntan tr!yn )i tr&ng kh:ng gi%n bXng vOn tPc c6% nh 'ng, '(ng ,- c( th5 tr!yn )i
rRt .% hng ngn Lm v chfng tr!yn tha& )Fng thgng, v chng c( cc tnh chRt 3hGn .@, khfc .@ nh nh
'ng<
0 256ng truyn t+ *)i pht */n my thu cch n7a v8ng tri *9t.
iDi cc )i 3ht 2 .% cch chfng t% n/% vVng tri )Rt nh )i BB$ 3ht t* ,nh +!Pc, '(ng )in t* tr!yn tha&
)Fng thgng gE3 t#ng )in 0y chfng 3hGn .@ .!Png tri )Rt rji 0@i 3hGn .@ ng4c 08n nhi! 0#n mDi )n )4c
my th!, v vOy tn hi! )i tDi my th! rRt y! v '(ng kh:ng 9n )cnh
_5 c( th5 tr!yn tn hi! )i .%, cc )i 3ht thFng 3ht 2 bMng '(ng ngCn c( t#n 'P '(ng m%ng t* 4 -JK )n
kh&Gng 2Q -JK <

&'(ng tru)n sng ca c"c &i $h"t * +a m") thu
: ;u v) nh5<c *i=m c>a pht thanh trn sng AM
;u *i=m 1 =(ng ,- 0 c( th5 tr!yn )i .% tDi hng nghn Lm
Nh5<c *i=m : =(ng ,- 0 ?U bc c%n nhiU!, ?Gi t#n "m th%nh bc cCt 'kn ?& )Ec )i5m c6% m@ch tch '(ng )i!
bi8n, ?& )( chRt 04ng "m th%nh bc h@n ch<
?. Nguyn l pht thanh trn sng FM
7- 0 vit tCt c6% `7ry;!ancy -&?!c%ti&n l _i! ch t#n 'Pb< 7- )i! ch tha& 3hAng thc 0m th%y )9i t#n
'P c6% tn hi! c%& t#n tha& bi8n )> c6% tn hi! "m t#n, kh&Gng t#n 'P bin )9i 0 1m0LJK
=(ng 7- 0 '(ng c[c ngCn )Pi vDi tn hi! \%?i&, '(ng 7- thFng 3ht 2 ?Gi t#n t* ^]-JK )n 108-JK
a M@ch *iu ch/ FM
&iu ch ,M (,r)-u.nc) Moducation)
iDi m@ch )i! ch t#n 'P th '(ng m%ng c( bi8n )> kh:ng )9i, nhng t#n 'P th%y )9i tha& bi8n )> c6% tn hi!
"m t#n, khi bi8n )> tn hi! "m t#n tMng th t#n 'P c%& t#n tMng, khi bi8n )> "m t#n giGm th t#n 'P c%& t#n
giGm< Nh vOy '(ng m%ng 7- c( t#n 'P tMng giGm tha& tn hi! "m t#n v giDi h@n tMng giGm ny 0 n1m0LJK
v l1m0LJK , nh vOy t#n 'P '(ng m%ng )i! t#n c( ?Gi th:ng 0 Q00LJo<
Th ?S n! )i ting n(i vit n%m 3ht tr8n '(ng 7- 100-JK th n( tr!yn )i m>t ?Gi t#n t* 99,8m -JK )n
100,1m -JK<
( -u tr.nh pht sng FM
+! trnh 3ht '(ng 7- tAng t[ nh 3ht '(ng ,-, '(ng m%ng '%! khi )i! ch chng )4c kh!ch )@i rji )%
r% ,n tan )5 3ht .@ tr!yn )i .%
c ;u v) nh5<c *i=m c>a sng FM .
=(ng 7- c( nhi! ! )i5m v mEt t#n 'P, ?Gi t#n "m th%nh '%! khi tch '(ng )i! t#n c( chRt 04ng rRt tPt, ch&
"m th%nh tr!ng th[c v c( th5 tr!yn "m th%nh =tara& , '(ng 7- t bc c%n nhiU! hAn '( vDi '(ng ,-<
Nh4c )i5m c6% '(ng 7- 0 c[ 0y tr!yn '(ng ngCn, chp tr!yn )4c c[ 0y t* vi chSc )n vi trMm Lm , ?& )(
'(ng 7- thFng )4c '/ ?Sng 0m '(ng 3ht th%nh tr8n cc )c% 3hAng<
=! t#m
,ng vA tuy/n% Ba&i' Fr0Cu0ncy 1 c'mm0nt
MDc tiu ()i hEc
i ?S nh t:i n(i m>t c"! )cnh nghZ% 0i8n ;!%n v bi hBc cc b@n c( hi5! kh:ng q
,ng mang l) g. F
=(ng m%ng 0 nhrng tn hi! hnh =in t#ng 'P c%& tr&ng )( n( 's c( nhrng thnh 3h#n nh 3h% h%y bi8n )> 's
bin thi8n tha& '(ng tn hi! , )5 t@& cc '(ng c%& t#ng m%ng cc tn hi! ny )i tr&ng kh:ng gi%n
N! kh:ng c( '(ng m%ng th cc '(ng tn hi! kh:ng th5 tr!yn )i .% ?& bc '!y h%& t#ng 'P
=(ng m%ng c( nhim vS )% tn hi! 08n mc t#ng 'P c%& )5 tr!yn )i .% hAn< =%! )( 's )4c 0&@i bt )5 th!
)4c tn hi! ng!y8n th6yu<<
iOy )5 m!Pn hi5! )4c )cnh nghZ% ny h%y tRc cG nhrng vRn ) '%! ny chfng t% 3hGi bCt )#! )i tm hi5!
,G h.nh th)nh sng vA tuy/n
,ng vA tuy/n )4c hnh thnh t* )"!q i '%& ngFi t% gBi '(ng )( vDi t8n 0 '(ng v: t!yn q _5 bit '(ng v:
t!yn hnh thnh t* )"! chfng t% 3hGi )i tm hi5! v )in t* trFng q _in t* trFng hnh thnh t* )#! chfng t%
3hGi )i tm hi5! v 2 0Znh v[c q WZnh v[c )in trFng v 0Znh v[c t* trFng q
Hh/ n)' *5<c gEi l) sngF =(ng c( hnh ?@ng nh th n& q _5 bit )4c th n& 0 '(ng q =(ng )4c hnh
thnh nh th n& q J&@t )>ng r% '%& q $hfng t% 's )i nghi8n c! v nhrng b!9i 'A kh%i )#! ti8n 0fc v *% hnh
thnh r% cA hBc tr&ng t[ nhi8n q
Ni */n sng chIng ta kh:ng th5 bt ;!% )4c nhrng khi nim )cnh nghZ% nh 0 Bi8n _>, $h! Lv, T#n =P ,
wh% q Wm ;!an vDi 0Znh v[c c:ng ngh kh:ng ?"y tc 0 chfng t% 's )i tm hi5! rRt nhi! khi nim nh viUn
th:ng 0 g q BMng th:ng 0 gq BMng t#n 0 g q =(ng m%ng 0 g q Lx th!Ot trGi 3h9 0 g q d=== 0 g q 7J==
0 g q $( th5 chfng t% 's tm hi5! th8m nhrng c:ng ngh )in th&@i ?i )>ng v y7d- 0 g q Qz 0 g q z=-
0 g q chfng h&@t )>ng r% '%& q $hng giPng nh 0 t% c#m v: m>t thit bc c:ng ngh m@ng kh:ng ?"y < TRc cG
nhrng th:ng 'P kx th!Ot ghi tr8n )( chfng t% c( th5 hi5! v )Bc ht )4c n( kh:ng v chfng t% '/ ?Sng nhrng
th:ng 'P kx th!Ot )( nh th n& q _( 0 cG m>t vRn ) ;!%n trBng q
J *#y tui sK *5a ra h)ng l'@t c#u hLi v sng F T@i '%& chfng t% ngha )4c nhrng "m th%nh 3ht r% t* nhrng
nAi rRt .%qT@i '%& chfng t% ngha )i v& b%n )8m 0@i r{ hAn b%n ngyq T@i '%& chfng t% 0@i 0i8n 0@c )4c vDi
nh%! th:ng ;!% )in th&@iq T@i '%& chfng t% .am )4c tr!yn hnh tr[c ti3 q T@i '%& c&n ngFi 3hGi 3h(ng
nhrng v tinh r% ng&i vh trSq T@i '%& ?r 0i! 0@i tr!yn ;!% )4c ng&i kh:ng gi%nq |!ng ;!%nh chfng t% c(
tjn t@i m>t tr@ng thi n& v: hnh kh:ng m n( c( th5 0m )4c bit b%& )i! kv ?i!q $hfng t% thRy c( rRt 0
nhi! tr@m ."y ?[ng trS c%& th! '(ng gir% trFi )5 0m g vOyq $hfng t% m!Pn .am tivi, ngha )i t@i '%& 3hGi c(
%ngtanq \ji chfng t% thRy c( rRt nhi! nhrng k8nh nhrng t#n 'P 0@ khi chfng t% kt nPi k8nh tr!yn hnh )5
.am tivi nh }J7,iJ7, ngha )i th ngha ngFi t% nhCc )n chr 7- c( nghZ% 0 '%& q dr 0i! )4c tr!yn )i
tr8n '(ng hnh ?@ng nh th n&quuu
,au * chIng ta sK *i nghin cMu v sG h.nh th)nh c>a sng vA tuy/n < $&n ngFi t%& r% '(ng v: t!yn nh
th n& q =(ng v: t!yn )4c '/ ?Sng tr&ng nhrng 0Znh v[c g q Nhrng )Ec )i5m c6% '(ng v: t!yn q
$hfng t% 's )i th%m khG& tm hi5! v m>t 'P )An vc ?r 0i! )4c '/ ?Sng tr&ng '(ng v: t!yn ~
B"y giF t:i )i v& 3h#n )#! ti8n ~ Hh/ n)' sngF ,ng *5<c h.nh th)nh nh5 th/ n)' F
,ng cN hEc tr'ng thin nhin
i ?S: Lhi t% nkm hVn ) .!Png mEt hj, t% thRy nhrng g4n '(ng hnh trVn .!ng ;!%nh )i5m m hVn ) v*% rAi
.!Png ?Di< T% thG m>t chic 0 nht .!Png mEt nDc< N( chng nhR3 nh: tha& '(ng nDc nhng chp ?%& )>ng
t@i ch tha& 3hAng thgng )ng< ch kh:ng bc )y r% .%<
iOy t% kt 0!On )4c rXng khi t% thRy nhrng )4t '(ng ?i ch!y5n vOy th[c '[ nhrng 3h"n t/ tr&ng nDc c( ?i
ch!y5n kh:ngq TrG 0Fi 0 kh:ng< Nhrng 3h#n t/ tr&ng nDc n( chp ?%& )>ng t%i ch m th:i< $hfng t% nhn
thRy )4c nhrng )4t '(ng 0 b2i v khi nhrng 3h#n t/ nDc ?%& )>ng t@i ch t@& n8n nhrng 0[c 0i8n kt n8n
chfng t% thRy vOy<
=(ng tr8n mEt nDc 0 '(ng m chfng t% c( th5 ;!%n 't )4c nhng tr&ng chRt rCn th n( c( ?%& )>ng kh:ngq
TrG 0Fi : $(<
_Pi vDi '(ng tr8n mEt nDc 2 tr8n , 3hAng ?%& )>ng v!:ng g(c vDi 3hAng tr!yn '(ng< _( 0 '(ng ng%ng<
=(ng c( 3hAng ?%& )>ng trng vDi 3hAng tr!yn '(ng )( 0 '(ng ?Bc< =(ng "m khi chfng t% n(i th n( chng
0 m>t 0&@i '(ng ?Bc
=(ng c( 2 thnh 3h#n chnh: Bi8n )> v bDc '(ng

Oin *3 0 )> c%& ,)> m@nh h&Ec c:ng '!Rt c6% '(ng< N! b@n )%ng )ng trDc bi5n khi cc cAn '(ng )i v&
bF, b@n c( th5 cGm nhOn )4c 'c m@nh c6% nhrng c&n '(ng 0Dn '& vDi nhrng c&n '(ng nht< Thit bc %ngtan
chng th[c hin m>t chc nMng tAng t[ nhng vDi '(ng v: t!yn < $c '(ng 0Dn thFng t@& r% nhi! tn hi!
)in tr&ng m>t %ngtan , gif3 ch& tn hi! ?U ?ng nhOn r% hAn<
O5Pc sng 0 kh&Gng cch gir% h%i )i5m tAng t[ tr8n h%i )pnh '(ng 0i8n ti3
Qha 1 3h% 0 m>t th!Ot ngr m%ng tnh tAng )Pi < N( chp r% mPi ;!%n h gir% h%i '(ng c( cng t#n 'P < _5 .c
)cnh 3h% , bDc '(ng )4c chi% thnh Q]0 3h#n )4c gBi 0 )>< N! b@n nghZ th:ng 'P ny t[% nh 0 thFi gi%n
bCt )#! th n! c( '(ng bCt )#! t* )i5m 0 )> v m>t '(ng khc bCt )#! t* 90 )> , h%i '(ng ny )%ng 0ch 3h%
nh%! 90 )>< i ?S hnh b8n ?Di<
Chu kR l) g. F H$n sS l) g. F T#n 'P 0 'P 0#n ?%& )>ng tr8n m>t )An vc thFi gi%n v n( bXng H1T< $Vn ch!
kv 0 kh&Gng thFi gi%n )5 th[c hin )6 m>t ?%& )>ng<
Tc )>ng c6% vic '/ ?Sng t#n 'P tr8n m@ng eW,N rRt 0Dn< BXng cch '/ ?Sng nhrng t#n 'P khc nh%!, b@n c(
th5 ch& 3hk3 cc kt nPi ri8ng bit h&Ec c( th5 0i8n kt vDi nhrng '(ng v: t!yn khc )5 t@& n8n m>t vng 3h6
'(ng nhRt )cnh h&Ec ?i )>ng< i ?S: m@ng '/ ?Sng c:ng ngh tha& ch!n 802<11g h&@t )>ng 2 k8nh 1 c(
th5 tjn t@i v h&@t )>ng tr&ng vng 3h6 '(ng c6% m@ng h&@t )>ng tha& ch!n ny 2 k8nh 11< $hfng c( th5 h&@t
)>ng )4c vDi nh%! nh vOy 0 ?& t!y n( '/ ?Sng nhrng k8nh tr!yn khc nh%! nhng vTn h&@t )>ng cng m>t
t#n 'P , n( kh:ng h6y nt m n( c%n thi3 cng vDi nh%!<
Oin *3 v) nTng l5<ng c>a sng. Lhi '(ng tr!yn )n m>t )i5m n& )( , n( 0m ch& cc 3h#n t/ vOt chRt 2 )(
ch!y5n )>ng h%y ?%& )>ng vDi m>t bi8n )> nhRt )cnh< Bi8n )> )( 0 bi8n )> '(ng 2 )i5m t% .kt<
T% bit rXng nMng 04ng c6% m>t ?%& )>ng )i! hV% t 0 vDi bnh 3hAng bi8n )> ?%& )>ng c6% '(ng< =(ng
0m ch& cc 3h#n t/ vOt chRt ?%& )>ng tc 0 n( )Y tr!yn ch& chfng m>t nMng 04ng < +! trnh tr!yn '(ng 0
;! trnh tr!yn nMng 04ng
i ;! trnh tr!yn nMng 04ng ny 's bc giGm khi tr!yn r% .%< ~~
,ng #m v) cUm gic #m
i ?S: khi t% r!ng nh m>t ming thk3 t% thRy tRm thk3 )( ?%& )>ng thR3< Lhi t% r!ng tRm thk3 vDi m>t 0[c 0Dn
hAn` tc 0 t#n 'P ?%& )>ng )Y 0Dn hAn )n m>t mc n& )( 0Dn hAn vDi m>t gi trc n& )(< T%i t% bCt )#! ngha
thRy m>t ting viv! nh nh n& )( , tc 0 ming thk3 )( )Y bCt )#! 3ht r% "m th%nh < Nh vOy '[ ?%& )>ng
c6% 0 thk3 c( 0fc 3ht r% "m th%nh v c( 0fc kh:ng 3ht r% "m th%nh <
Jin t4ng )( t% giGi thch nh '%!: khi 0 thk3 ?%& )>ng 0m vng kh:ng kh .!ng ;!%nh n( chng ?%& )>ng
vDi t#n 'P bXng t#n 'P ?%& )>ng c6% n(< < =(ng tr!yn tr&ng kh:ng kh tr!yn )n t%i nkn v& mng nhZ 0m
mng nhZ c6% t% chng t%& )>ng vDi t#n 'P )( v c( khG nMng t@& r% "m th%nh n! t#n 'P c6% n( )6 0Dn<
Lh&% hBc chng minh rXng: T%i c&n ngFi cGm thS )4c nhrng ?%& )>ng c( t#n 'P t* kh&Gng 1]JK )n
20<000JK< Nhrng ?%& )>ng tr&ng min t#n 'P ny ngFi t% gBi n( 0 ?%& )>ng "m, nhrng '(ng c( t#n 'P "m
tr&ng min 0 '(ng "m<
=(ng "m tr!yn )4c tr&ng mBi chRt rCn ,0tng, kh < Lhi t% 3 t%i tr8n mEt )Rt t% c( th5 ngha )4c ting )&n
ng[% 3hi, ting t! ch@y 2 m>t kh&Gng cch .% 0 ?& '(ng "m )4c tr!yn ;!% mEt )Rt< =2 ?Z chfng t% )ng
bnh thFng kh:ng ngha )4c 0 ?& '(ng "m tr!yn tr&ng kh:ng kh bc nhrng vOt cGn n8n chfng t% kh:ng th5
ngha )4c n(<
Nhrng '(ng cA hBc c( tRn 'P 0Dn hAn 20<000JK gBi 0 '(ng 'i8! "m< ->t 'P 0&i vOt nh ?Ai ,?, c& c&u c(
th5 3ht r% v cGm nhOn )4c '(ng 'i8! "m ny< =(ng nht hAn 1]JK 0 '(ng h@ "m< $&n ngFi c( th5 '/ ?Sng
nhrng ?Sng cS kh&% hBc )5 '/ ?Sng nhrng 0&@i '(ng ny tr&ng kh&% hBc v kZ th!Ot
i mEt bGn chRt nhrng 0&@i '(ng ny nh nh%!, chgng ;!% n( )4c chi% r% 0 ?& cGm thS cc '(ng cA hBc c6%
t%i c&n ngFi
=(ng "m tr!yn tr&ng tRc cG m:i trFng v tPc )> tr!yn "m 3hS th!>c v& tnh )n hji v mOt )> c6% m:i
trAng< \CnWtngLhuu =(ng "m kh:ng tr!yn )4c tr&ng ch"n kh:ng<
,G h.nh th)nh sng *in t+ F
Vl0ctric Fi0l&s%WXnh vGc *ini ?S: Lhi c( m>t ?Vng )in .&%y chi! )%ng ch@y< WO3 tc n( 'inh r% .!ng
;!%nh n( m>t )in trFng
N(i ch!ng )in trFng 0 m:i trFng vOt chRt )Ec bit b%& ;!%nh )in tch< _in trFng tc ?Sng 0[c 08n tRc cG
cc h@t m%ng )in )Et tr&ng n(
_in trFng )4c 'inh t* nhrng vOt m%ng )in h&Ec tha& chng mnh kh&% hBc th )in trFng )4c 'inh r%
T T\Nz
/0t v m1t 23n ch4t5 in tr'(ng v t6 tr'(ng 7 2i8u hin ri9ng 7: ca m;t tr'(ng th<ng nh4t g=i 7 in t6
tr'(ng
Magn0tic Fi0l&s% WXnh vGc t+ tr56ngT* trFng 0 m>t m:i trFng vOt chRt )Ec bit 'inh r% ;!%nh cc )in
tch )i5m )%ng ch!y5n )>ng h&Ec 0 ?& '[ bin thi8n c6% )in trFng
i ?S: Lhi c( m>t ?Vng )in .&%y chi! )%ng ch@y< $hfng t% ?i ch!y5n '4i ?"y c6% ?Vng )in )%ng ch@y< WO3
tc n( 'inh r% m>t t* trFng<
/0t v m1t 23n ch4t5 in tr'(ng v t6 tr'(ng 7 2i8u hin ri9ng 7: ca m;t tr'(ng th<ng nh4t g=i 7 in t6
tr'(ng
2in t+ tr56ng1 -%c.&an ?Tn )n kt 0!On kh:ng th5 c( m>t )in trFng h&Ec m>t t* trFng h&@t )>ng )>c
0O3 ri8ng 0s vDi nh%!< _in trFng v t* trFng gBi ch!ng )( 0 )in t* trFng<
&in t6 tr'(ng do m;t in tch i8m dao ;ng th.o $h'>ng th?ng @ng ti A sinh ra s: 7an tru)n trong
BhCng gian d'Di dng sngE Fng ng'(i ta g=i 7 sng in t6E
G.c+o 7 ng'(i u ti9n $h"t 'Hc sng in t6 2Ing c"ch to ra nhJng +ung in 2in thi9n r4t nhanh giJa
hai i8m n<i vDi hai 23n ca m;t tK in cao th E Lng nghi9n c@u 'Hc tnh ch4t sng in t6 $h"t ra n cMng
c nhJng tnh ch4t gi<ng nh' 7 sng c> h=cE NhOng $h3n + 'Hc tr9n nhJng m1t Bim 7oiE NhOng giao thoa
'Hc vDi nhauPE Lng cMng o 'Hc vQn t<c tru)n ca sng in t6 7 RSSESSSBmTsE TrUng vDi vQn t<c tru)n
i ca "nh s"ngE V "nh s"ng th# ng'(i ta cMng g=i n cMng 7 m;t 7oi sng in t6E
,ng *in t+ v) thAng tin vA tuy/n.
=(ng )in t* )4c '/ ?Sng r>ng rYi tr&ng th:ng tin v: t!yn tr!yn th%nh v tr!yn hnh, chng nh tr&ng m>t
'P 0Znh v[c khc nh v: t!yn )cnh vc r%?% , thi8n vMn v: t!yn , )i! khi5n bXng v: t!ynu<< =(ng )in t*
)4c )Ec trng bXng tRn 'P h&Ec bXng bDc '(ng< zir% bDc '(ng )& bXng `mktb v tRn 'P `hacb c6% '(ng )in
t* c( h thc<
W%m?%H1
Nhrng ?%& )>ng )in t* c( t#n 'P hng chSc v hng trMm hkc bc .@ rRt y!< =(ng )in t* c6% chfng kh:ng c(
khG nMng tr!yn )i .%< Tr&ng th:ng tin v: t!yn, ngFi t% '/ ?Sng nhrng '(ng c( t#n 'P t* hng nghn hac tr2
08n, gBi 0 '(ng v: t!yn< $c '(ng v: t!yn )4c 3h"n thnh cc 0&@i nh '%!:
W&@i '(ng T#n 'P BDc '(ng
=(ng ?i v c[c ?i
=(ng tr!ng
=(ng ngCn
=(ng c[c ngCn
QlQ00kJK
0,QlQ-JK
QlQ0-JK
Q0lQ000-JK
100l1km
1000l100m
100l10m
10l0,01m

Nh )Y n(i 2 tr8n, '(ng cng ngCn `tc 0 t#n 'P cng c%&b th nMng 04ng '(ng cng 0Dn< $c '(ng ?i t bc
nDc hRt thS< $hfng )4c ?ng )5 th:ng tin ?Di nDc, v t )4c ?ng )5 th:ng tin tr8n mEt )Rt, v nMng
04ng c6% chfng thR3, kh:ng tr!yn )4c )i .%<
$c '(ng tr!ng tr!yn ?Bc tha& b mEt c6% tri )Rt< B%n ngy chfng bc t#ng )in 0i hR3 thS m@nh, n8n
kh:ngtr!yn )4c .% `t#ng )in 0i 0 t#ng kh ;!y5n 2 )> c%& t* m0km tr2 08n, ch% rRt nhi! h@t tch )in 0
cc 80actr&n v cc 0&@i i&nb< B%n )8m, t#ng )in 0i 3hGn .@ cc '(ng tr!ng n8n chfng tr!yn )4c .%< i vOy
b%n )8m ngha )i bXng '(ng tr!ng r{ hAn b%n ngy<
$c '(ng ngCn c( nMng 04ng 0Dn hAn '(ng tr!ng< $hfng )4c t#ng )in 0i 3hGn .@ v mEt )Rt, mEt )Rt 3hGn .@
0@i 0#n th h%i t#ng )in 0i 3hGn .@ 0#n th b% v<vu `h<4<mb< i vOy m>t )i 3ht '(ng ngCn vDi c:ng '!Rt 0Dn c(
th5 tr!yn '(ng )i mBi )c% )i5m tr8n mEt )Rt<
$c '(ng c[c ngCn c( nMng 04ng 0Dn nhRt, kh:ng bc t#ng )in 0i hR3 thS h&Ec 3hGn .@, c( khG nMng tr!yn )i
rRt .% tha& )Fng thgng, v )4c ?ng tr&ng th:ng tin vh trS< i: t!yn tr!yn hnh ?ng cc '(ng c[c ngCn,
kh:ng tr!yn )4c .% tr8n mEt )Rt< -!Pn tr!yn hnh )i .%, ngFi t% 3hGi 0m cc )i ti3 '(ng tr!ng gi%n,
h&Ec ?ng v tinh nh"n t@& )5 th! '(ng c6% )i 3ht
,G h'@t *3ng c>a ,ng vA tuy/n
Tr!yn th:ng v: t!yn bCt )#! khi cc '(ng v: t!yn )4c t@& r% t* m>t my 3ht v g/i )n my nhOn 2 m>t
vc tr khc<
Bnh thFng v ?S nh m>t "m th%nh 3ht r% kh:ng th5 tr!yn )i .% )4c )5 "m th%nh tr!yn )4c )i .% , )i
7- r%?i& h&@t )>ng tr!yn th%nh )i .% nh th n&, )in th&@i 0i8n 0@c )4c r% '%& uu th )#! ti8n chfng t% )i
tm hi5! v: Nguyn tYc h'@t *3ng c>a m3t my pht vA tuy/n *in
Tr8n hnh 4<12 0 'A )j ng!y8n tCc c6% my 3ht v: t!yn )in <=(ng "m )O3 v& mng r!ng c6% -icr& < -ng
r!ng ?%& )>ng vDi t#n 'P v 0m 3ht 'inh r% m>t ?%& )>ng )in chng vDi t#n 'P tr&ng m@ch )in c6%
-icr&< d%& )>ng )( )4c )% )n b> kh!ch )@i "m t#n khi r% khti b> kh!ch )@i n( c( hnh ?@ng nh hnh b
i )4c )% v& b> bin )i!< _jng thFi m>t my 3ht ?%& )>ng )in c%& t#n` my 3ht )in ?ng tr%n?it&b
3ht r% m>t ?%& )>ng )in c( hnh nh hnh %< d%& )>ng )( chng )4c )% )n b> bin )i!< d%& )>ng r% khti
b> bin )i! 0 ?%& )>ng )Y )4c bin )i! c( ?@ng nh hnh c<
d%& )>ng )Y )4c bin )i! )4c )% ;!% b> kh!ch )@i c%& t#n rji )n %ngtan v %ngtan 3ht r% m>t 0&@i '(ng
)in t* c( t#n 'P '(ng 0 v c( bi8n )> '(ng ?%& )>ng vDi t#n 'P < =(ng c%& t#n )( gBi 0 sng mang, t#n 'P
c6% n( gBi 0 t#n 'P m%ng< N( m%ng bi8n )> c6% t#n 'P ?& micr& g2i v&<
Tr&ng m>t 3hi8n tr!yn th:ng , v tOn cng bGn chRt c6% ?r 0i! 0 b%& gjm cc bit 0 v 1 b8n 3ht ?r 0i! c#n
3hGi c( m>t cch thc )5 g/i cc bit 0 v 1 ch& b8n nhOn< ->t tn hi! )in .&%y chi! h%y m>t chi! 's kh:ng
th[c hin )4c tc vS ny 0fc )( n( c#n 3hGi tr!yn )i v n( 's g/i v nhOn thnh c:ng ?[% v& chnh '[ th%y
)9i c6% tn hi! )in< d@ng tn hi! )in )4c )i! ch v m%ng )i ny ngFi t% gBi n( 0 sng mang% Carri0r
,ignal.
,ng mang nh t% )Y tm hi5! 2 tr8n< ,ng mang )4c t@& r% 0 nhF chfng t% )Y th%y )9i bi8n )> h&Ec t#n 'P
h&Ec 3h% c6% m>t tn hi! )in c#n 3ht r% < TRc cG cc ?@ng tr!yn th:ng ?ng '(ng v: t!yn )! ?ng vi
?@ng )i! ch )5 tr!yn ?r 0i!< _5 mY h(% ?r 0i! v& tr&ng m>t ?r 0i! tr!yn ;!% '(ng ,-7- , )in th&@i
?i )>ng, tr!yn hnh v tinh t% 3hGi th[c hin m>t vi ki5! )i! ch tr&ng '(ng v: t!yn )%ng tr!yn<
whAng 3h3 bin )i! bi8n )> 0 3hAng 3h3 )An giGn nhRt< Tr&ng kZ th!Ot v: t!yn )in ,ng2i t% cVn '/
?Sng 3hAng 3h3 bin )i! t#n 'P v 3h% nr%<
Cc ph5Nng thMc *iu ch/
Trong -u" tr#nh 7'u trJ v tru)n gWi5 dJ 7iu 7uCn $h3i 'Hc 2in i5 mX ho" 8 sao cho $hU
hH$ vDi vQt mang5 c Bh3 nYng tru)n t3i tr9n '(ng tru)n5 c Bh3 nYng 23o v5 tr"nh c"c 7Zi c th8 +3) ra5
Bhi dJ 7iu th'(ng mX ho" d'Di dng tn hiu s ho1c tng t tu[ thu;c vo )9u cu5 mKcch ca con
ng'(i sW dKng
Tn hiu tng t 7 tn hiu c 2i9n ; 7i9n tKc t@c 7 c th8 nhQn m;t gi" tr\ 24t B[ trong m;t Bho3ng no
Tn hiu s 7 tn hiu c 2i9n ; r(i rc5 t@c 7 ch] nhQn M gi" tr\ trong M 7 m;t s< hJu hn
Nh5 chIng ta *Z [\t 4 trn t"n hiu chIng ta *i mZ ha 4 Micr' #m thanh l) chIng ta *Z *i thay *]i (in
*3 hay c8n gEi l) *iu (in, c8n hai l'@i *iu t$n v) *iu pha n^a. Hh. khi chIng ta [\t *iu t$n *iu pha
hay *iu (in l) chIng ta *ang *i mZ ha 4 t"n hiu t5Nng tG
H"n hiu t5Nng tG l) t"n hiu *5<c truyn *i t5Nng tG. _/t. J *#y chIng ta ch` *i [\t &5 liu truyn *i 4
&@ng t5Nng tG chM khAng [\t &^ liu truyn *i 4 &@ng sS v. n kh phMc t@p
J *#y chIng ta sK *i [\t ? &@ng &^ liu nhap v)' *= truyn *i1
b^ liu t5Nng tG
b^ liu sS
ChIng ta khAng *5<c nh$m lcn gi^a t"n hiu t5Nng tG ,t"n hiu sS v) &^ liu t5Nng tG &^ liu sS
^J 7iu t'>ng t_ v dK gi<ng nh' chOng ta ang ni v tru)n m thanh vo Micro
^J 7iu s< 7 nhJng dJ 7iu 2Ing s<PPPE
2iu ch/ 4 &^ liu sS1
_5 ?r 0i! c( th5 )4c tr!yn , tn hi! 3hGi )4c ./ 01 '%& ch& b8n my nhOn c( cch )5 3h"n bit bit 0 v 1<
whAng 3h3 ./ 01 tn hi! '%& ch& n( t4ng trng ch& nhi! mT! ?r 0i! )4c gBi 0 )i! ch< whAng thc
ny 's bin tn hi! v& tr&ng '(ng m%ng< whAng thc ny mY h(% ?r 0i! '%& ch& c( th5 tr!yn< $( b% ki5!
)i! ch : )i! bi8n` ,m30it!?a =hit Laying ,=L b, )i! t#n` 7ra;!ancy =hit Layingl 7=L b v )i!
3h%` wh%'a =hit Laying w=L b<
2iu ch 4 &^ liu t5Nng tG1
Tn hi! tr!yn )i .%, ?ng %ntan )5 th!, muSn c hiu CuU ca' c$n c t$n sS ca', v ch& 3hk3
vDi nhi! t#n 'P khc nh%!<
$c 3hAng 3h3 mY h&
_i! bi8n ,- `,m30it!?a -&?!0%ti&nb
_i! t#n 7- `7ra;!ancy -&?!0%ti&nb
_i! 3h% w- `wh%'a -&?!0%ti&nb
Tn hi! tr!yn chng giPng nh hnh vs tr8n nhng khc 2 ch!i bit 0 'P< $Vn ?r 0i! tAng t[ kh:ng 3hGi 0
ch!i 'P<
i ?S v hnh Gnh 2iu Oin tr!yn )i bXng t"n hiu t5Nng tG v &^ liu l) t5Nng tG
wh"n bit ` th%m khG&b '[ h&@t )>ng
whAng tin tr!yn th:ng kh:ng ?"y )4c hDng ?Tn tr!yn v ti3 nhO b2i ,ngtan
dGi t#n 'P ng ?Sng tr&ng 3hAng tin tr!yn th:ng v: t!yn<
dGi t#n T8n dr 0i! tAng t[ d 0i! 'P ng ?Sng
=[ bi8n thi8n _> r>ng ?Gi
t#n
=[ )i! bin TPc )> ?r
0i!
20LJK W7 Ting n(i, k8nh th&@i
20lQ0 LJK iW7 m th%nh
Q0lQ00LJK W7 ,=L ,7=L 0<1l100b' Jng hGi
Q00lQ000LJK -7 ,- 4LJK ,=L ,7=L 10l1000b' wht th%nh
QlQ0-JK J7 ,- 4LJK ,=L ,7=L 10lQ000b' =(ng ngCn
Q0lQ00-JK iJ7 ,-,7- mLhKlm-hK 7=L,w=L 100kb' Tr!yn hnh
Q00lQ000-JK }J7 7- 20-JK w=L 10-b' Tr!yn hnh
QlQ0zJK =J7 7- m00-JK w=L 100-b' =(ng v tinh
Q0lQ00zJK J7 7- 1zJK w=L ^m0-b'
Ti% hjng ng&@i
nh =ng
Ti% c[c tm
Ti% |
Ti% z%m%

,ng cGc ngYn di(a
T#n 'P 2l40-JK ` T#n 'P '/ ?Sng thFng c%& hAn ?Gi t#ngb
Tr!yn 3ht ?ng cch %ngtan w%r%3&0 vDi )Fng knh 0Dn Qm )Et cP )cnh ,tr!yn tO3 tr!ng vDi chm ti% h3,
thFng )4c ?ng tr!yn cG tn hi! n(i v hnh Gnhb
Lh&Gng cch c[c )@i gir% cc %ngtan )4c tnh tha& c:ng thc: ` Thi! b
dH^,14=+\T`Lhb
Tr&ng )(: d 0 kh&Gng cch gir% cc %ngtan
J: 0 chi! c%& c6% %ngtan
L : 0 h 'P chpnh tnh t&n '[ khfc .@ .!Png mEt )Rt LH4Q
ng ?Sng :
J thPng vib% mEt )Rt tr&ng cc ?cch vS viUn th:ng
Tr&ng cc ng ?Sng vDi kh&Gng cch ngCn
LhCc 3hSc )c% hnh m )Fng tr!yn hr! t!yn kh:ng th[c thi )4c
,ng v tinh% ,0tallit0
T#n 'P 1l10zJK tr!yn 3ht : i tinh 0 m>t tr@m ch!y5n ti3 ,nPi h%i h%y nhi! b> th! 3ht
Tr@m 3ht ?Gi t#n 'P m,9] l],4 zJK
Tr@m th! : ?Gi t#n 'P Q,^l 4,2 zJK
dDi 1 zJK 's c( tin hi! nhiU! ?& t[ nhi8n nh : mEt trFi , nh 'ng, '(ng vh trS , '(ng )in t*
ng ?Sng :
-@ng v tinh
Tr!yn hnh
-@ng ?i )>ng t&n c#!
,ng vA tuy/n %Ba&i'
T#n 'P QLJK lQ00zJK< Lh&Gng t#n 'P -7, J7 ?nh ch& \%?i&`wht th%nhb v ?Gi t#n J, iJ7 ?nh ch&
tr!yn hnh<
Tr!yn 3ht: dng %ngtan kh:ng y8! c#! hnh ?@ng cS th5 , '(ng v: t!yn t bc mRt mt tn hi! ?& nh@y cGm
vDi m:i trFng tr!yn
Lh&Gng cch c[c )@i gir% cc %ngtan )4c tnh tha& c:ng thc :
dH^,14 ';rt`Lhb
Tr&ng )(:
d 0 kh&Gng cch gir% cc %ngtan`Lmb
J 0 chi! c%& c6% %ngtan`mb
L 0 h 'P )i! chpnh tnh t&n khfc .@ .!Png mEt )Rt ,LH4Q
eng &Dng
wht th%nh
Tr!yn hnh