P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

ת ק י - איק

www.sw
ל
ןינ
דומלת
םידימת
ת
אל םב
םכצר
הצ
אייח יבר
א
קותנ ל
א
יאמ ,וב

דחא
היחה ת
תובק
השאב סור תבש
wdaf.com
ָ כ ְ ל וֹנ ָ בּ ְ ר ָ ק בי ִ ר
:וֹבּ ה
:קָ וֹקי ַ ל
נמ םימומ ילע
ת ןינמ ץראל
ת אלא יל ןיא
תוביקנהש ןי
ב םומ םהב ם
ראבו +בכ אר
צורה :ןנחוי יב
סי ר רמאהו .
אל +ב ארקיו
בייח תור - לע
!יתורע - אלא
ברו ורפ םהל
או הבורמ רב
תאו המהבה
קנ סירסמ בריס
ִ ר ְ קַ י ר ֶ שֲׁ א ל ֵ אָ ר
הֶ י ְ הִ י אֹל םוּמ
ל ַ חֵ בּ ְ ז ִ מּ ַ ה לַ ע ם
עב םימימת
הצוחב ץרא
,הלא לכמ ם
,הלא לכמ נמ
שמ יכ םתח
רקיו+ רמול
או בר רמאד ,
- ירסב אלא
+ ץמח הפא
רכ לע םא ,ת
ענל ינוריזחה
ל רמאיו םיה
ח דחא תובק
תאו םדאה
בייח םירכז ס

ֵ גּ ַ ה ן ִ מוּ ָ ר ְ שִׂ י ְ בּ ר
ָ כּ ןוֹצָ ר ְ ל הֶ י מ ל
ֶ ה ֵ מ וּנ ְ תּ ִ ת אֹל ם
אלא יל ןיא ,
אב אלא יל ןיא
יאניכח .
םכיהלא םחל
מ רמול דומל
,סוריסב תוב
רוס - דומלת
- וה ומצעמ
!היל אטיקנד
את אל +ו אר
תורכו קותנו ת
ה ןה ןה :ןנחוי
הלא םתוא ךר
קנ ןיב םירכז
תא סרסמה
סרסמ 'מוא ה

וּ ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י תי ֵ בּמ
ֶ י ְ הִ י םי ִ מ ָ תּ ןאֹ
ל ה ֶ שּׁ ִ אְ ו קָ וֹקי
ושעת אל רמ
א ,םכצראב ר
ח ןב ירבדכ ם
ל תא ובירקת
לת ןינמ רוביצ
ביקנ ןיא םה
סא אוהש ם
ןיוכימ , אכה
ד אוה אחור
קיו+ רמאנש
תותכו ךועמו
י יבר רמאהו
רביו +א תיש
ןיב םינטק ן
ברקעה תא הו
ביי הדוהי 'ר
1
ִ מ שׁי ִ א שׁי ִ א ם
צַּ ב וֹא ר ָ קָ בַּ בּ
י ַ ל הֶ לּ ֵ א וּבי ִ ר ְ ק

וּשֲׂ ע ַ ת אֹל ם :
מול דומלת ו
רמול דומלת
םכבו רמול ד
ת אל רכנ ןב ד
צה תונברק ל
הב רמוא הדו
דאב סוריסל
אקד אכיה
תומר :ישא ב
ש ,בייח אוהש
+בכ ארקיו+
ןקזב :אלא .
ב+ רמוא שאר
יב םילודג ןיב
או שחנה תא
ה ת ח הז יר
םֶ הֵ לֲ א ָ תּ ְ ר ַ מאְָ ו

:
:םֶ כָ ל הֶ יה
הָ בָ דְ נ ִ ל וֹא רֶ ד
ק ַ ת אֹל תֶ פֶ לַּ י וֹ
ֶ דֵ נל הֶ צָ רֵ י אֹל ר
םֶ כ ְ צ ְ ראַ ְ בוּ קָ וֹק
ושעי אלש ןי
ןינמ ףועו הי
דומלת םדאב
דימו רמול ד
לכ ראש ,ישא
והי יבר ,םב
ל ןיינמ :אינת
ילימ ינה ! -
בר רמאהו .ו
ש ץמחמ רחא
+ רמאנש ,ב
.בייח אוה - או
א אוה םהינ
ה
ב תופועה תא
א רבוח דחא
תוביקנ ןיב ם
ו ל ֵ אָ ר ְ שִׂ י יֵ נ ְ בּ ל
הָ לֹע ְ ל קָ וֹקי ַ ל
םי ִ זּ ִ עָ בוּ םי ִ ב ָ שׂ
ְ הִ י ןוֹצָ ר ְ ל אֹל
דֶ נ אֵ לַּ פ ְ ל קָ וֹקי
וֹא בָ רָ ג וֹא תֶ ל
ְ לוּ וֹתֹא ה ֶ שֲׂ ע ַ תּ
קי ַ ל וּבי ִ ר ְ ק ַ ת א
ינמ ובירקי א
יח ,המהב א
,ם ב ףא ןינמ
יוגה ןמ ומלת
אל ימחל ינב
םומ םהב ם
ב דומע י
?ירש ימ תהו
אנינח יבר י
ילאמ סרתס
א ץמחמב םיד
ס - בייח אוהש
הש תרוכ רח
ש לע :רמאד
הרקעב .
ה קרפ (לדנ
או היחה תא
רבח רבוחו
ירכז ןיב םינ
קר ד
:רֹמאֵ לּ ה ֶ שֹׁ
לָ כּ ל ֶ אְ ו ויָ נ ָ בּ ל
וּבי ִ ר ְ קַ י ר ֶ שֲׁ א
ָ שׂ ְ כַּ בּ ר ָ קָ בַּ בּ רָ כ
י ִ כּ וּבי ִ ר ְ ק ַ ת א
י ַ ל םי ִ מָ ל ְ שׁ חַ ב
לֶ בַּ י וֹא ץוּר ָ ח וֹ
ַ תּ הָ בָ דְ נ טוּל ָ ק
אֹל תוּרָ כְ ו קוּת
ז
אלש אלא יל
לא יל ןיא ,וש
םתאש םוקמ
מ םילקש םיל
ברק תא רמא
םתחשמ יכ ר
םיצרמ ןיא .
יק ףד תבש
מו .רקעימו א
רבד ,ושעת
מו ,ותלברכ
דומ לכה :ןנח
סרסמ רחא ס
חא קתונ איב
ד ,אקורב ןב
ב :ימנ יא ,הנ
אמרקוצ) תו
ו המהבה תא
'נש השעת א
נטק ןיב םיל
) תו הניו רפ (
בכ קר
ֹמ ל ֶ א קָ וֹקְ י ר
ֶ אְ ו ןֹרֲ האַ ל ֶ א
ם ָ תוֹב ְ דִ נ לָ כ ְ לוּ
ֶ כְ נֹ ָ כָ ז םי ִ מ ָ תּ ם
אֹל םוּמ וֹבּ ר ֶ שׁ
בֶ ז בי ִ ר ְ קַ י י ִ כּ שׁ
א רוּב ָ שׁ וֹא ת
ְ ו ַ עוּר ָ שׂ ה ֶ שָׂ ו ר
תָ נְ ו תוּתָ כְ ו ְ ךוּ
ז השרפ רומ
ןיא ובירקת
שעת אל רמו
מ לכב ושעת
לבקמ ןיאש ן
אנש םחל םיור
רמול דומלת
אש דמלמ ,ם
תכסמ ילבב
ארכישב ןירת
וש - אל םכב
לוטי ,לוגנרת
חוי יבר רמא
מב .ץמח סרס
הל :אלא !ןכ
ב ןנחוי יברלו
ניקזב ?רמימ
וכמ תכסמ א
או םדאה תא
אלב רבוע טע
ודג ןיב תופ
וכמ תכסמ א
ד"סב
רפ ארקיו
(זי) רֵ בַּ דְ יַ ו
(חי) רֵ בַּ דּ
וּ םֶ הי ֵ ר ְ דִ נ
(טי) ֹצ ְ ר ִ ל
(כ) שֲׁ א לֹכּ
(אכ) שׁי ִ אְ ו
(בכ) תֶ רֶ וּ ַ ע
(גכ) רוֹשְׁ ו
(דכ) ע ָ מוּ

א ארפס
(אי) ת אל
ל דומלת
אל רמול
ינמ (בי)
רק םהש
סוריסב
םכל וצרי

ב דומלת
אנוקריל
שעת אל
ת סרסיש
אבא רב
ח השעת
ש לכ אל
ו .השאב
מל אכיא
אתפסות
ו הכלה
א תיממה
עומ רבח
ועה תאו
רוטפ :

אתפסות
ד הכלה

ת ק י - איק
www.sw
יישר ןיא
השאה
הא
וינבכ ם
הבקנו
אק
רב א
ןיפיל
אמס
םדאב ס
ןיאש
רוס
םושמ
יסרס
ןבד
והייל
ןטק ונב
הל
אל 'יר
אל הייש
תבוח יד
אתכלה
םושמ
הד
ברעלו
הנקזו
(:א ןויכ
רמא אב
אוה
רסאד א
תבשב
ל"יק
יבר
הלוכ ה
לאומ
לע ףא ש
ןירקיע .
השאב סור תבש
wdaf.com
א סירס ןהמ
דילוי אלש הו
אשר השאה
םינב ינש 'מו
א יימש ו רכז 'ו

והיא רדהו א
אייח יבר 'מא
לשד ןכש לכ א
ס יתשימל יע
ןינמ סורסל
רבד 'מאד ה
סא ןיוכתמ ן
היל רבעמ א
סמ אק ילזאו
דזיל אלא את
לע ומירע וה
ל היינקא ימד
ירמאו ארטוז
רמא ימ לותח
שע ןינעל 'מל
דכמ ט"מ ושע
ןכו יאניכח ןב
מ ת"כו היבר
דקפימ הוה י
ו ךערז [תא]
הרקעב היב
אס ףד םש)
כ יסורסל ו בל
ףוגה תבוח
אהד תותלא
אקוד ונייה
ק הלוכ הרות
רכ ונייהו 'וכו
הרותה לכב ש
ש ןניעומשא
ש"רכ קוספל
סוכ 'ייתשב
ריס
דחא השענש
ש ןירקיע תות
דליל היואר
א יימש תיב
ש תיב 'וא ןת
אנמיז אדח ס
אד ארוסיאב
אל קותנ לע
עב אקו סירס
אינתד היית
הדוהי יברכ
ןיאש רבד רמ
אקו סוריסה
ו היל ןילקש
עיל דיביע דיב
ב דיבעתיא ה
ד הריכמכ לו
ז רמו רמימא
חו בלכ ומכ א
ליד וא אל הא
עת אל םכצר
ב ירבד ושעת
רו הירפ םוש
יאד אייח 'רד
] ערז רקבב
ברו הירפב ב
ותמבי לע א
המ אמוז ןב
אהד יאחא ב
אשב שרפמש
ירשד ש"רכ
תה לכבד י"ר
ספספמו ףפ
ש"רכ רבס לא
אל אתשה ד
ריפש םתה
סרתסי יאד

ש וא ןהמ דח
תשל יישר ןי
ןיאשו הנטק
'מוא ןתנ 'ר
תנוי 'ר םארב
סרוסמד בג ל
יאק קספימ
בייח תותכ ל
סו ןקז וליפא
תשמל היל ר
ןיוכימ אלד ב
מאד הדוהי
לע ןיווצמ ח
'יוג היל וזח
ל אלד ןנבר
המרעה והל
ודג ונבל היינ
א ירש ימנ הס
אמט רבד יס
אמט לבא ושע
אבש לכ ושע
יר ' אל םכב ת
שמ רסתילד
ד והתיבד יבג
םירכ םושמ
חמד הקור ביי
ד" בה קרפב
תא ולאש (:
ברד תותלאש
'יפדכ ש המו
ל"יקד בג ל
רל הארנ ןיא
פוח ריזנד הנ
אומשד (.דל
דע ךירפו זיק
ךירטציא אמ
דוד אוה היש

חא תמ םינבכ
שיא א שיאה
קו תינוליא ה
רוטפ תובקנ
ב הבקנו רכז
לע ףאו 'וגו ת
והל קיספ אק
לע םא תותכ
או יסורסל ר
יסא היל רקע
בג לע ףאו י
יברכ הלוכ ה
חנ ינב רמאד
יכד אזוז ןלת
הוסנקו היב ד
חלש והמ ןוה
נקא הריכמ ו
סירעב לטומ
" ל ורסל והמ
עת אלב הלע
עת אל םכצר
רמאדכ םכב
היל ישקית ס
ג (:הס ףד ת
כז ינשו תובק
רב ןב ןנחוי י
"מל אכיאד
די ףד) הגיג
שב שרפמדכ
שירד םכמ
לע ףאו רוסא
או הדוהי יבר
שמ םתסכ ר
ףד תורוכב)
קהל ירשד ש"
מלעדל תבש
שיר קיספד ןו
2
כ ןה ירה םינ
אב אלש בש
רקע הניקזו ה
נה תאו בייח
'נש הבקנו ר
תותכו ךועמו
ק ימנ יא ףלש
ו ךועמו 'נש
יסא ימנ םדא
עמ הוה אוה
יאניכח ןב יר
הרותה לכב
ד אקדיח יבר
תד ןוגכ ימד י
דיבעתיאד א
הל ןיחנגו יאמ
ילע התסנקש
יפאו ירשד '
.ידדה צ םרב "
ע יאק איה ה
ראבו םהל רמ
יאהו ץראבש
סוריס רוסא
תומבי) ותמבי
קנ יתש הל יוה
יברל אנקסמ
םושמ ךרפמ
חב רמאד אה
כ ץראמ ןל אק
אכהו אתא ץ
כתמ ןיא א ןיו
רכ ןל אריבס
רבס ןנחוי יבר
ןישדקומה יל
"רכ םתה לא
ןיב קוליח ש
ועמש 'רל ול
ב ינב םינב ו
שיל האשר ה
ע אשיל יישר
ח םירכזה ת
רכז 'מוא ללה
הק
ביתכד אצצק
שימ והל ףיל
אוהש ס בייח
בייח אוהש או
ה סירס ואל י
רבד ושעת א
לבא ןועמש
אריבס רכ ןל
ריסא ימ כיה
אוה המרעה י
מרא יבנגד י
ל ש ןייד ייבא
ישא ברכ את
הל ןיפילחמו
הברקה תבד
מא אבלכ יסו
ש לכ ץראב י
א אל וליפא ת
י לע אבה ףו
הד בג לע ףא
מב יקוא סור
מל היל אחינ
הו שירד אק
קפנ םתה וש
ץראב רשא ל
אש רבד רמא
ס הלוכ הרות
רד 'ירמאד (:
לוספ לכ קרפ
אומש קספד
'וכ ישא שי יאו
ליפא איתא א
ח קרפ
ול שי ןכ םא
השא א שאו
ד ר ןיא שיאה
א סרסמה 'ו
ה תיב רזעילא
ח קרפ
אתליאש רומ
ק יסורסל לא
ש והיא יתאו
סרסמ רחא ס
ש תתוכה רח
יאד אוה רקע
אל םכב ושעת
ש יברכ ןל אר
ד לארשיד א
מנ המרעה ול
יאה ןנבר רומ
רות ינה לאומ
א הטיחשל " ל
ר תכלה הל ןני
ןימירעמ אנ
רוהט המהב '
רסל והמ אמ
ו " ל אה אלא
ב דו
רוסא - ת"או
סב עמשמ א
א אתרקעד א
ריס ךייש אל
נ סוריסמד ר
ך .
ושעת - םכמ
שעת אל םכצר
כל ץראב יא
אד הדוהי יב
תה לכב לבא
:אפ) איצומה
פב עמשמ ןכ
רוכבב םד זי
א רב אייח בר
ש"רכ ה אכהו
) תומ היצנו פ (
אלא היברו ה
אלב בשיל יא
דלת אלש ןיר
וא הדוהי 'ר
או םשרג הש
הבקנ וא
) תומ אניוו פ (
מא תשרפ י
ארשי תיבדל
ו לישחד ןוגכ
סרסמב ןידומ
חא קתונה ת
עמד אמס א
ת אל םכצרא
ריבסד אוה ת
אצצק יסורס
ליפאו לושכמ
מא םיוג הוסר
משד הובאל
ןובדזיל 'מימ
רמאו ירש יש
ה " ל וג יאה יכ
ב אנמחר רמ
מוז ןב תא ול
חב יל המ ץר
ומע יק ףד ת
א אוהש סור
םינב ול ש אה
אמס איתש ה
(אי השאבו
רמול שיו םינ
ךירצ אל ות
ת אל םכצר
ראבש לכ וש
ה אלא ל"וחב
ברכ ונייה את
א תבשחמ ת
ה 'פב ליעל ע
כו ןיוכתמ וניא
יקמה יבג ירש
ר רמאד רתו
הכלה תבשב
מבי תכסמ א
הירפמ םדא
אשר ןיא שיא
רקיע תותש
סירסל 'יפא
שמ ינבו 'נש ה
א רכז 'מוא ל
מבי תכסמ א
אחא ברד ת
ןוהל ריסאד
כ ימד יכיה ה
מ לכה ןנחוי ר
א איבהל אל
אוההו היפוגל
אבו 'נש רוס
תבשבו רוסא
סל יוגל רמימ
מ ןתת אל ר
רסד אכיהו ר
היל וחלשד
מל אבר רבס
שא ברו רסא
ה יכ ידיסח יר
מא ושעת אל
אש אינתד ש
ראב יל המ א
תבש תכסמ
ריסל ןיינמ
שיב ייונשל י
הוה אל היבר
ךדי תלהק)
נב הל שיב י
היברו הירפ
ראבו רמול
שעת אל םכצ
ב יל המ ץרא
תרקעד אמס
תכאלמ ןניעב
ירש משמדכ
אש רבד ירש
ש ןיוכתמ ןיא
מ ןיוכתמ ןיא
בד ןניעמשא ר
ד"סב
אתפסות
ד הכלה
לטבי אל
לטבל אה
ל האשר
א אשנהל
השמ לש
ללה תיבו

אתפסות

תותליאש
אתליאש
יל סרסמ
ר"א אבא
לא ירמגל
ל ילעמד
סא אוהש
א ןיוכתמ
מל רוסאו
רוע ינפלו
ריסא היל
ינובדזיא
ס ןונבדזיו
קחצי בר
רת והנה
ו ובירקת
ש"ת אנש
איה ףוגה

תופסות
אינתהו
יצמ יוהד
רו הירפא
חנת לא
יקומ אלו
פ אמייקד
דומלת
ראב והל
אב יל המ
ס תותשל
בד םושמ
שד ש"רכ
שד ןועמש
אש רבדד
אש רבדד
רבכד בג
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 3
א דומע איק ףד תבש תכסמ תופסות
הרקעבו הנקזב - השאב סרסמ רחא סרסמ הב ךייש אל ימנ ןיאד סוריס הב ךייש .

ב דומע יק ףד תבש תכסמ ן"במרה ישודיח
דיבע אקדב םתה אמלשב יל הימת .'וכו סרסמב םידומ לכה ןנחוי 'ר רמא אבא רב אייח 'ר רמאהו סירסב אלא 'ירמאד אה
ש סוכ התושש סירס אלא ,הפואו ףטקמו שלאו ץמחמא דיפק אנמחר ימנ ץמחמ רחא ץמחמו ,תרוכ רחא קתונ ןוגכ השעמ ל
רקעימ וללה ןירקיע לש סוכ התוש אוהשכו לעובו הואתמ לבא דילומ וניאש המח סירסב אכה רמימל אכיאו ,דיבעק יאמ ןירקיע
רוסא הזו םישנל קקזנ תויהל לוכי וניאו ללכ השקתמ וניאו ירמגל סוריס תפסותא הרות הדיפקהש יפל היל אנמ ת"או ,
יא ,ישקית אלו יכהב הל יקונ אל ג"הכב ןנירשד ,רמאק סוריסו רוקיע תפסות הב שישב אמלא רקעימו 'ירמאקדמ רמימל אכ
יחוכשאל היל אחינ אלא ,רומג סירס אלא יתשיל אלד רמול ארוסיאל רקעימו 'ירמא אקד אהד רמימל 'ילכי הוהו
אתוירשב , תקקזנ הניאו תננטצמ איהש סוריס תפסות הב שיש יפ לע ףאו הרקע נ"א הנקז השאב אנמיקוא אנקסמבו
לעבל בוש סוריס ןיד הב ןיאש ירש השאב יכה 'יפא , אוהש יפ לע ףא תרוכ רחא קתונ לע הרות הבייחד ןויכד רשפאו
ןכ הז ףא רוסא סוריס השעמ השעש ןויכ םולכ ףיסומ וניאו רומג סירס .

ב דומע יק ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
תופסותבו תומי אלו הישיר קיספד םושמ הב הדומ ןועמש יבר וליפא אהבד אכייש הדוהי יברו ןועמש יברדב ואל אהד ורמא
,אוה ונממ הנהנ וניאש לכב ןועמש יבר גילפ הישיר קיספב וליפאד רמאד ךורעה שוריפל וליפאו ליעלד איההב חכומדכו
בא אהו ןנישקאד ןישלוע שלות יבג ('א ג"ק) הנובה קרפ שירד תומי אלו הישיר קיספב ןועמש יבר הדומ והייורת ירמאד אברו יי
,הידיד ואלד אעראב דיבעד אכירצ אל ןניקרפו לבא תבשחמ תכאלמ היב ביתכד םושמ תבש ןינעל ילימ ינהד רמימל אכיא
ןועמש יבר הב הדומ תומי אלו הישיר קיספש לכ אמלעד ילימב דתה לכ קרפב םיחבזב אדומלת ךירפדמ ךל עדתו , א"צ) רי
אישק יתכא םוקמ לכמו ,היל אחינ אלו יוביכל ןיוכמ אל םתהד בג לע ףאו ,הבכמ אהו םישאה יבג לע ופלזמ ןיי בדנתמ יבג ('ב
,ןיוכימ אל אכה ןיוכמ אק אה םתהד לוגנרת סרסיש הצורה רמאד ןנחוי יברדמ אכה יתיימ אק יאמ יל היטקנ אתוברלד ל"יו
הרות הרסא אלד היל אריבס והיאד סוריס םוקמב שממ עגונב אלא תורכו קותנו תותכו ךועמו ביתכדכו עגונ וניאשב לבא
אוה אליממ יתאד רבדכו רתומ ומצע רבאב עגיל ןיוכמ אלד אכיה לבא רבאב עגיל ןיוכמ אקד אכיה ילימ ינה רמאקד ונייהו ,
.ןיוכמ אלד אכה ןכש לכו סוריסל ןיוכימד בג לע ףאו ןנחוי יברדכ אל ומצע רבאב

א דומע איק ףד תבש תכסמ א"בשרה ישודיח
הנקזב ,הרקעב ימנ יא היברו הירפ לוטיב םושמ אכילד רמולכ סוריס םושמ אכיל השאבד אכיל ימנ סוריס םושמו
אנמחר רסאד אוה םדא סוריסד .

א דומע איק ףד תבש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הז ונבתכש ןיששוח ןיאו תרתומ איהש ןירקע סוכ תייתשב 'נש המכ מ"י דילוהלמ ורקוע אוהש המ ל"ר סוריסל הב
ןיוכתמ וניאשכו אליממ אלא םידיב סוריס וניאש ינפמ איגוסה תלחתב ולוגנרת תא סרסל הצורה ןנחוי 'ר רמאש ומכו
םיגאודש רמולכ והל אטיקנד אוה אחור תומר רמאש הממ ולא םירבד וחדנש יפ לע ףאו וילאמ סרתסיו ותלברכ לוטי רתיהב
ע הייחדש רשפא רוסא היה סוריס םש היה ולא אה ללכ סוריס ןאכ ןיא םיגוודזמ םה ולא מ"מ לבא םיגודזמ םניאו םתלברכ ל
רתומ ךכל ןיוכתמ וניאו ליאוה מ"מו הרמאנ איגוס ךרדו איה 'רכ םיקסופה תעדל מ"מו ןועמש 'רכ םיקסופה תעדל הז רבדו
עמש 'רכ םיקסופה תעדל ףאו רוסא ךחרכ לע הדוהי ןכ הארנ ןיאו תבשב אלא ותומכ וקספ אלש תותלאשב בותכ ןו ירהש
ןישדקומה ילוספ קרפ תורוכבב ןכו ספספמו ףפוח אוהש ריזנב ורמאש הממ ןועמש 'רכ הכלהש ןנחוי 'ר איצוה איצומה קרפב
ןועמש 'רל ףא ירהו רמאת אמשו רתומ ןועמש 'רלש רמול ךירצ התא וזב ףא התעמו רוכבל םד זיקמ ןינעב אוה הישיר קיספ
קולח ןיא ןירוסיא ראשב לבא םיכירצ ונא תבשחמ תכאלמלש תבש ןינעל אלא הרמאנ אל יאדו וז ךכב ול חונ ןיאש ינפמ םאו
אהו הב ושקהש םישיאה יבג לע ופלזמו ןיי בדנתמ ןינעב ורמא רידתה לכ קרפב ירהש היארהו היל אחינ אלל היל אחינ ןיב
ב ול ןיאש יפ לע ףא אוה הבכמ יוביכ וז אתכסמב ונראיבש ומכ בכעמ הישיר קיספ ןיא אהימ םימכח רוסיאבש רשפא מ"מ
אמוי תכסמב רומאה ףוריצ ןינעב אל םכצראבו ל"ר ארקמה ןמ הושרדש יפ לע ףאו םירפוס ירבדמ אלא וניא הז סוריסו
אוה אמלעב אתכמסא אליממ 'יפא רמולכ ושעת אל היב ירק ושעת שיר קיספ ןאכ ןיא אמש וא םיתוש םדא ינב תצקש הי
ןירקענ ןיאו רוסא הדוהי 'רכ םיקסופה תעדלש ונירבדמ תדמל דילומ וניא וישכע ףאש סירסב אהימ ריתהל רמאת אמשו
ןיידע וראשנו 'אה ןתרכ םאש ל"ר תרוכ רחא קתונ איבהל תורכו קותנו רמאש אוהו בייח אוהש סרסמ רחא סרסמב ורמא ירה
"או בייח ןקתנו הז אבו סיכב סוקידרוק קרפ ןיטיג תכסמב ןנחוי 'ר רמאש אוהו תולדתשה תצקב דילוהל ול רשפא ירה ןקזב ת
שימשתל ל"ר יתורענל ינוריזחה ןה םירבד תצק לע הניאש השאב אלא ןירקע לש סוכב הדוהי 'רל רתיה ןיא ךחרכ לע אלא
תורענל הרזח ןאכ ןיאש הנקזב ש"כו היברו הירפ לע תיווצמד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 4
זט קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
י הכלה
ב ערז ירביא דיספהל רוסא ץראל הצוחב ןיב לארשי ץראב ןיב םירוהט דחאו םיאמט דחא ףועו היח המהבב ןיב םדאב ןיב
,םוקמ לכב גהונ הז רבדש ודמל העומשה יפמ ושעת אל םכצראבו רמאנש יפ לע ףא לארשיב תאז השעי אל בותכה ןינעו
יב ןפוגב ןיב הקול סרסמ רחא סרסמ וליפאו םוקמ לכב הרותה ןמ הקול סרסמה לכו ,םירחא ףוגב ן .
אי הכלה
תא ךעמו דחא אבש וא ,םיציב יטוח תרכו רחא אבו ןקתנ וא םיציבה תא תרכו רחא אבו דיגה תא תרכו דחא אבש ירה דציכ
ורחאה סרס אלש יפ לע ףאו ,ןיקול ןלוכ ותרכו רחא אבו וקתנו רחא אבו דיגה ףועו היח המהבב ןיב םדאב ןיב סרוסמ אלא ן
רוטפ םינימ ראשב ןיב םדאב ןיב הבקנה תא סרסמהו .
בי הכלה
וילע ןיקול ןיאו רוסא ז"ה וסרסל ידכ םינימ ראשל וא םדאל ןירקיע הקשמה , דע הסרסל ידכ ןירקיע תותשל תרתומ השאו
דלת אלש שעש דע תויח ראש וא בלכ וב הסשו םדאה תא הפכש ירה , דע גלשב וא םימב ובישוהש וא הכפש תורכ והוא
שימשת ירביא ונממ לטיבש תודרמ תכמ ותוכהל יוארו ודיב סרסיש דע הקול וניא .
גי הכלה
ונלש המהב סרסל ם"וכעל רמול רוסא ותוא ןיסנוק הז רבדב לארשי םירעה ג םאו ,רתומ הסרסו ומצעמ אוה החקל םאו
דגה ונבל וליפאו רחא לארשיל הרכומו .ול הנתונ אלו ול הרכומ וניא ןטקה ונבל לבא ,הרכומל רתומ לו

אי הכלה זט קרפ האיב ירוסיא תוכלה הנשמ דיגמ
.'וכו הבקנה תא סרסמהו [אי] סורסב תובקנה ןיא רמוא הדוהי יבר כ"תב םיצרש הנמש קרפב ראובמ ןכו וניבר שריפו
אכיא ארוסיא לבא אכילד אוה אבויח סרסל רתומ ינת אלדמ רוטפ וניבר בתכ הזלו תובקנה :

ה ןמיס היברו הירפ תוכלה רזעה ןבא ךורע ןחלוש
אי ףיעס
[כ ערזה ירבא דיספהל רוסא .ל"חב ןיב י"אב ןיב ,םירוהט דחאו םיאמט דחא ,ףועו היח [בכ המהבב [ח] ןיב םדאב ןיב [אכ ,
םוקמ לכב הרותה ןמ הקול סרסמה לכו <ה> . רחא אבו ,דיגה תרכו 'א אבש ירה ,דציכ [גכ .הקול סרסמ רחא סרסמ וליפאו
םלכ ,ותרכו רחא אבו ,וקתנו רחא אבו ,דיגה תא ךעמו דחא אבש וא ,םיציב יטוח תרכו רחא אבו ,ןקתנ וא םיציבה תא תרכו
[הכ .ףועו היח ,המהבב ןיב םדאב ןיב [דכ ,סרוסמ אלא ןורחא סריס אלש יפ לע ףאו םיקול <ו> הבקנה תא סרסמהו [וכ , ןיב
רוסא לבא רוטפ ,םינימ ראשב ןיב םדאב .
בי ףיעס
[זכ גי לש סוכ הקשמה [ט] וסרסל ידכ םייח ילעב ראשל וא םדאל ןירקיע [י] , רוסא הז ירה [חכ , וילע ןיקול ןיאו <ז> (ו) די .
תרתומ השאו [אי] דלת אלש דע הסרסל ידכ ןירקיע תותשל .

יס רזעה ןבא ז"ט ו ק"ס ה ןמ
(ו) רוטפ 'וכו הבקנה תא סרסמהו - בויח מ"ש תובקנה סרסל רתומ רמא אלו תובקנב סוריס ןיא ןנתדמ מ"מה בתכו
אכיא ארוסא לבא אכילד אוה רוטפ ןושל ןאכ שממ ן"במרה בתכ ה"ושמו ןיא ןושל םג יאדוד 'מגמ הז קודקד יל הארנ אלו
רתומ ןושל ומכ רתיה לע הרומ תובקנב סוריס וא הטיעב וא האכה ןוגכ השעמ ידי לע התוא סרסמש ןויכ םעטה אלא
אלב םייח ילעב רעצ םושמ רוסא המהבב וליפאד רתיה וב רמול ןיא ולש השעמ ידי לע אבו סוריס םרוגה םירבד ראש
סוריס רוסיא וניא הזו הארב והות אלד םושמ הבקנב רוסיאל םעט ןתנ השירפבו ירקיע הבקנה תוקשהל רתומ יאמא ם
הז רחאש ףיעס ש"מכ ןיא הבקנבד םעטה הארנ ולש השעמ ידי לע אב םא וליפא הבקנב רוטפד אהו י"שריפדכ אלא
השעמ י"ע אב םא וליפא שממ םידיב סוריסה הוה אל ןכ לע רכזב ומכ ץוחב הניאש שממ ערז ירביא דספהב סוריס ךייש
ולש :ב"י ףיעס 'יעו
בי ףיעס (ז) ו םירקיע תותשל תרתומ השאו 'וכ - ןיא היתש י"ע אלא אב ןיאש ןאכד ) רוסיא ( ןאכ ןיאד הליחתכל וליפא
ללכ רעצ השעמ חכמ רוסא לבא רוטפד איההל היתשב רתומד ךה ןיב קלחל ןיאד בתכ ל"ז ח"ומו הנומש 'פ 'סותבד
עצ הל תיאד םושמ אוה ןאכד רתיההד אוה קוליחה אלא האקשה י"ע אלא הבקנב סוריס ךייש אלד ובתכ םיצרש הדיל ר
הב סוריס רוסיא ןיאד ל"רו השאב סוריס ךייש ןיאד אלא ובתכ אל א"יק ףדב םש 'סותהד קודקדב אלש הזו 'רד איההכו
י"ע ןושארהל סרסל רוסיא שיש םוקמב אלא סרסמ רחא סרסמ ךייש ןיאו םש רכזש הדוהי הניא הדיל רעצ ןיבד קוליחהו
ללכ םיקסופה ןמ עמשמב :

ק"ס ה ןמיס קקוחמ תקלח ו
(ו) תותשל תרתומ השאו - השאמ הרומח המהב היהת המל קדקדל שי תותשל תרתומ איה אקוד קלחל קחודו י"ע)
(המצע התוא ןיקשמ ןיא לבא (םירחא י"ע) קליחש ומכ הדיל רעצ ינפמ אל םא תותשל הרוסא כ"ג השאד 'ול קחוד םגו
ח"בב ללכ הדיל רעצ ריכזה אל רוטב אהד ך"ק ת"ל ג"מסב יתיארו הביקנב וסרסל ידכ םדאל םירקיע לש סוכ הקשמה
םינימ ראשל ה"הו רוסא רכזב רתומ םינימ ראשל ה"הו רוסא רכזב ג"מסה לע ןייטש קיזייא ר"רהמ ירואיבב בותכו
םדאב ומכ אוה אתיירואד רוסיא אמש וא םדאד רכז וטא המהב רכז ןנירזגד םושמ ונייה ח"ב ראשל וא ש"מ אצמנ ל"כע
"בה ןמ םירכזה :ח

ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 5
הכ ק"ס ה ןמיס רזעה ןבא א"רגה רואיב
(הכ .'וכ תא סרסמהו סוריסב תובקנה ןיאו םהב א"יר םתחשמ יכ ל"ת סוריסב תובקנה ףאש ןינמ םש כ"ת ק"תכ 'פו
ושעת אלד ת"לב וללכנ אלד ןויכ תוקלמ םהב ןיאד אלא :

ה ןמיס רזעה ןבא ףסוי יכרב
.'וכו תרתומ השאו .די ם"במרה תנווכב רקיעה (ב"יה ז"טפ ב"וסיא 'לה) אוה ןרמו רוסא לבא רוטפ םידיב השעמבד .
הדיל רעצ ילב ףא רתומ ןירקיע סוכ תייתשו ח"בה ש"מכ ,
ו
השקהש המו ,'זנה הבושתב שאייאע י"רהמ םירבדה ביחרהו ,
הדידב ינתו גילפ אלד ,'וכו השאהו 'וכו יאשר וניא שיאה ינתד (ב"ה) תומביד ח"פד אתפסותמ ח"בה לע םש רעצ הל שי ןיב ,
,ידימ השק אל .ב"שע .'וכו הל ןיאל רדסו ,השאל שיא ןיב גילפמד תוקולח ךניא בגא השאל השא ןיב אגלפמק אתפסותהד
השאל שיא ןיב הנומ אוה תולדבה .
הדיל רעצ הל שיב אלא השאל רתומ וניאד רבס ,ד"מ 'יס ותמבי לע אבה קרפ המלש לש םיב ל"שרהמו , ןיא םא ןכש לכו
הינב יאה יכ ערז הברת אלש האריו ,הרשי ךרדב םיכלוה השאד אתוירש וריכזהש ש"ארהו ף"ירהל יתיאר אל תעכו .
.הטימשה י"כ תבש יקספב ןושארה היעשי 'יבר םגו .ןירקיע סוכ תותשל

והי תיב ת"וש די ןמיס רזעה ןבא קלח הד
היברו הירפ לע הווצמ הניאד ןויכ השאהד 'ול ןיאו תרתומו סוריסה לע תרהזומ הניאד םיצרש הנמש 'פ 'בשב 'ירמאו
ןירקיע לש סוכ תותשל שפנ יוה אל אהד דלוה ליפמה םס תותשל ימנ תרתומ כ"א אמעט ךהמ השאד ךהד ז"פל רמאנו
דיב תגרוהש ונייה 'וכ ותעטוק היח ארוסיא השאל ףא 'ידיב 'וריסב 'תווכדו םי 'ה 'יס ה"אטב אתיאדכ אכיא אהימ לבא
תרתומ נ"ה ערזה ירביאב תעגונ הניאד םושמ ןירקיע לש סוכ תותשל תרתומ םתהד יכיה יכ ליפמה םס תותשל אה
אתיל סוריסא אדקפימ אל ךכלו היברו הירפ לע הווצמ הניאש המב יולת רתיהה םעט םתהד אינתהו ה"דב תופסותב ןייעו
'וכ סוריסל ןינמ שפנ גרוהכ יוהד םושמ אוה רוסיאה םעטד אכה כ"אשמ אהימ 'וסא ליפהל 'אופר סוכ 'תושב כ"או
ןנברדמ

כ ןמיס (א רזעה ןבא) ג קלח רפוס םתח ת"וש
םולש .עבילאהימ ק"קב ינומכחת תבשב בשוי י"נ ץינוק שרה 'והמ דובכ ץורחה ינברה גלפומה קהבומה ידימלתל ט"כו

מל הל 'ירש יא הדילו ןוירהב תרעטצמה השא תדוא ינעיגה ונימי תומיענ םיקסופה לכב שרופמד ג"עאד ןירקיע סוכ יתשי
םינינע הזיאב ותלעמ 'יב תיחנ בגא ד"עו .אגרנ 'יב ידש םש םיזרא יצע רפסב מ"מ 'ה 'יס ע"א ע"שוטו ם"במרב רתיהל
וחינה יכ ד"עלנה י"הזעב ארימח לכ ראבל רמוא ןילימ שיר כ"ע רואיב 'יכירצה ק תבש ס"שה תנבהב םימשמ םוקמ יל י : .

ה רכזב ןירקיע סוכ י"ע סירסבו רוסא לבא רוטפ הבקנב םידיב סירסד ל"סד ונושלמ ראובמ ב"אמ ז"טפ ם"במרב הנ
ןירקיע סוכ יבגד תומביד ח"פ אתפסות ןושלמ אוהו ל"ז ונושל 'ויחטשמ עמשמ ןכו ירמגל רתומ הבקנבו רוסא לבא רוטפ
יאשר וניא רכז עמשמ יאשר הבקנהו תותשל יאשר רכזה ןיא טיקנ סורס ןינעלו ירמגל תרתומ הבקנו אכיל תוקלמ לבא
אכיא ארוסיא לבא סורסד ואלב ל"רו סורסב הבקנ ןיא טקנ השעמ י"ע אוהו המצע סרסל יאשר הבקנ רמימל ל"ה כ"אד
תובקנב אלו םהב םתחשמ שירדד רומא 'פ כ"תב הדוהי 'ר תעד י"ק תבש ןיתעמשב תפסותב ראובמ אה השקה ח"בה ךא
"ע א"יקו ב"ע 'סותו ם"במרה יגילפ אהב תמאב 'ה 'יס ש"ב 'כו הבקנ יבג השעמב סורס ךייש אלד א םיזרא יצע השקהו
סורסהמ ץוח ימנ בישח אלו ףיקת לבו תיחשת לבמ ץוח רמאד ט"כ ןישודיק 'ינתממ כ"קס הבהא רב אדא ברל ירהד
מ ץוח בישח ה"פאו הרוטפ המצע לע קר תבייחו רכזה תאפ תיחשהלו ףיקהל הרוסא ץוח בשחימל ל"ה נ"ה כ"או ףיקת לב
סורסמ םדא תבקנב סורס ךייש אל כ"עא טיקנ המהב תבקנ םושמ השעמ סורסד אבבב הבקנד סורס בישחד ם"במרו
השעמ י"ע סורס הבג ךיישד 'יל ךייש אל כ"ע םדא תבקנב לבא הלש םאה לטינ כ"אא םירצממ תאצוי הריזחו הרפ ןיא ירהד
השעמ י"ע סורס א וירבד ולא םאה תליטנב םדאל המהב ןיב המ ראיב אלש אל הנשמה 'יפב ם"במר ש"מע ומצע ךמס ילואו
תראפת הנוכמה יתלפב םירמאנ ולא םיחרכומ םירבד ונממ םלענ לבא ש"ע 'ב הנשמב םש ט"יתו ב"ער ואיבמו תורוכבד ח"פ
ש"עי 'ד 'יעס ד"צק 'יסב הדנ תוכלה לע לארשי שאב םאה לטינ ךיישד םירורב םירבדהו 'וק רדהית כ"או המהבב ומכ ה
ל"נה ט"כ ןישודיקד 'ינתמא אתכודל .

הבקנ טעמנד ירייא םירכזב ארק יכו הבקנ יטועמל םהב םתחשממ הדוהי 'ר ףילי ךיא ןיבהל 'יכירצד וכרד הרוי תמאה לבא
אנת ינה וכמסד הארנו ב"ע ט"ל 'ורוכבב ראובמכ ירייא םיצבו דיגב ארקד וכרד הרוי תמאה לבא םהבמ תורככ אכהד תורכד י
םוקמב הכפש ביתכדמ םיטוחו םיציבו דיגב אלא יריימ אל ןתשלש ךדו תורכ עוצפד ב"ע ה"ע תומביב ראובמד הכד עוצפד
חלקמ התירכ י"עו ךפושש םהב םתחשמ 'כ בושו וניצראב השענ אל וללה םירביא שלשב 'ידהב ארקב ראובמ ולאכ ל"הו
ירביאב אלו םירביא ולאב ינירחאב אלו םירביא ולא שוריפב הטרפ הרותה מ"מ ךכ י"ע הסרתסמד בג לע ףא הבקנ
ינירחא אלו אקוד אוה ה"זג אלא בייח סרסמ רחא סרסמ 'יפא ירהש הדילה תעינמ םעטמ ורסאנ אל ימנ ינהו םהב אקודו
'ובקנ ירביא ונייהו ינירחאב אלו קול ולש תורכזב סרסמ םא תובקנו תורכז ול שיש סוניגורדנא ד"עלו קפסד בג לע ףא ה
ירביא אלא הבקנ הטעמתנ אלש בייח מ"מ הבקנ אלא סרס אלש אצמנ הבקנ אוהש רמאיו 'ילא אובי יא מ"מ אוה הבקנ
'ילע הקול הבקנב םיאצמנה רכז ירביא לבא וטעמיא הבקנ םימשה רעש לעב תעדלו סוריס רחא סוריס 'יב ךייש יא ונייהו
דילומ אוה יגורדנאהל רתומ ךופיהב ה"הו 'ירביא מ"מ אוה רומג רכזש רמאיו 'ילא אובי 'יפא ולש הבקנ ירביא סרסל סונ
וטעמיא ולא ש"מכ מ"ש סורס ללכ בשחימ אלו תיחשת לבו ףיקת לב בשחימ סוניגורדנא קרפב םירוכב 'סמ יהלשב ירהו
.ט"כ ןישודיקד 'ינתממ מ"קל אליממו
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 6
לד 'סות ש"מד ם"במרהל 'סותה ןיב תוקולחמ הלטב אליממו והב ךייש אל סורס ןיד רמול םנוצר םישנב סורס ךייש א
סרסמ רחא סרסמל אנמחר והב דיפקד םירביא ינה והל תילד ןויכ הלע ןאתא אלו םעטמ אלא היברו הירפ כ"או ב"בירל
עפל רורב הזו הלש םאה לטינ ךייש יאדוד סורסה תלועפ ךייש אלד 'סות תעד לע הלעיש אל לבא ירמגל רתומ הרקעב .ד"

ראובמכ רכזב אתיירואד ארוסיא אכיל םידיב השעמ השוע וניאו ןירקיע סוכ התושבד םיקסופה בורהלו ם"במרהל הנהו
אתפסותה ןושלמ הדיל רעצ אלבו הנוקרי אלב 'יפא הלחתכל רתומ הבקנב כ"א ליעל יתבתכש י"פע ם"במרד אמעטו
ת אל ביתכד יכיה הרותה לכבד םיזרא יצעב ש"מכ אוה אתפסות ירש המרגה רוסא 'יישע השע תבשב םשה תקיחמב ומכ
ללכבו טפשמב לוע 'יישע ללכב המהש םינינע המכ ס"ש יתיימ תודעה תועובש פ"רבו ב"ע ו"נ תוחנמב חכומדכו יבתכ לכ קרפ
רתומ הוה ימנ רקש רבדת אל ביתכ הוה ולאו קחרת רקש רבדמ ביתכדמ אלא הרסאנ אל מ"מו רקש דע ךערב הנעת אל
תמרגה םע רשב תרדק דימעמש ימ ד"עפל ומא בלחב ידג לשבת אל ןוגכ ינוג יאה יכ לכו שירדק קחרת ןושלמ ךא רקש רוביד
היצוצינב הכתו שמשה חרזתש דע ןכ חינהו תחרוז המחה ןיאש העשב תויכוכז ילכ םלצא חינמו שא םישי אלו םיצע לצא בלח
ד אוה רוטפ בלחב רשב לשבתו 'יכוכזה י"ע םיצעה קילדמו תבש תכאלמ לכב אמינ יא שא ורעבת אל ה"הו ביתכ לשבת אל
ץמחמב ומכ ץמקב השעי אל תבש תכאלמב ביתכדמ ונייה 'תיירואדמ רוסאד ל"סד ןאמלו הרעבהב נ"ה 'תיירואד ואל המרגה
ככ 'יב רוסא המרגה תבש תכאלמ ללכב הוהו תאצוי קלחל הרעבה יא כ"או ץמח /הצומק 'א היורצ 'ת/ הפאת אל תוחנמ ל
רתומ המרגה רמול רשפא תאצוי ואלל יאו תבש תוכאלמ תעדכ הרותה ןמ הרוסא יאד ירכנל הרימאל ןינע הז ןיא מ"מו
'ישפנד 'יתעדא השוע יוגד הוה אל המרגה 'יפא אתיירואד ואל יאו םידיב השעמ השועכ ול הרימאה ל"ה שמוחב י"שר
לש 'ילאמ השעמה השענשכ אלא המרגה ירקמ אלו לארשי ליבשב השעמ איצמהש לארשי תעד לע קר תעד ןב י"ע א
הזב ותלעמ ךיראה םנחלו ןבומ קוליחהו אוהה .

ןנברד ירוסיאב רתומ 'ישיר קיספ םירבוסהל והימו ןירקיע סוכ תותשל רכזל רוסאל ט"מ ע"צ ה"קס ד"יש 'יס א"גמ ןייעו
"ר ושעית אל 'יב 'ירק ב"ע י"ק תבשב י"שריפד אמעט ונייהד ל"נו אנוקריל ןנברל והל םיקד הרותה ןמ רוסא המרגד ל
יכה ןנירקד הדפת יבג א"ע ט"כ ןישודיקד ק"פ 'ייעו (קוחרו קוחד רבד וב 'יפ א"י ןטק תוא 'ה 'יס ע"אב םישדח רוטה 'הגהבו)
הארנ י"שר תטישכו רחא םוקמב הזב יתכראה ומא בלחב יבג ןירדהנסד ק"פמ ע"צ וירבדו םש ן"רה ש"מו ף"ירבו הדפית
ל"סד השעית אל 'יב ירק תותלאשה 'יגב וינפל 'יהש ש"ארב עמשמ ןכו .ש"ע ב"ע ט"ל 'רוכבב 'סותהל ימנ י"שרל ז"פל כ"או
'ירש 'יקסופה בורל ךא תהימ ןנברדמ רוסא ימנ השאב ל"י כ"או הרותה ןמ רוסא המרג .

יאד יכיה ד"עפל הרצי תבשלד השע אכיא ימנ השאב אה ט"י ק"ס םיזרא יצע השקהש המו אל הדיל רעצ וא אנוקרי אכ
דלו םוש הל ןיא 'יפא 'ירשד ללכ יל 'יעבימאק יראשל ימד אלד ע"מ ש"תי וארוב תוצמ םייקל ומצע רעצל םדא ךירצש
הדילב םינכתסמו 'ילוחו ןוקרי ילעבב ךייש םלוע בושי יאמ יכו ףידע 'יפוגד תבשו םלועה תבשל םושמ אמעט אכה לבא
אלו תבש הז ןיא םלועה בשייל ידכ ומצע בירחהל בייחמ ו"פכ כ"כ ארימח אל הלבק ירבד תבשלד השעד ל"נ דועו
ימנ אכיאד םושמ ע"מ יראשמ יפט ו"פד השע ארימח ה"ושמד ונייה תבשל םושמ ת"ס רוכמל ןנירמחמד אהו 'יירואד
םושמ 'ירשו אבוט ליק תבשלד השע אלא אכילד השאב לבא ו"פד השע לע ףסונ תבשלד השע תוחפה לכל רעצ בגאו
'וכו רמאנש ה"ד ףוס א"ע ג"י ב"בו םש ןיטג 'סותב ע"צ ,ינושל הז רשא ט"קס ג"נק 'יס א"גמ ןוילגה לע ינושל רוציק קיתעא
תבש ל"ה 'יירואד ו"פ ימנ אכיאד שיא כ"אשמ ת"ס 'ירכומ אל הלבק ירבדד תבש אלא אכילד השא םושמ ל"סד חכומד ל"קו
יס ש"ב 'ייעו הבר הוצמ תובותכד ס"שמ הבר 'ילא ש"מו ש"ע ךדי חנת לא ברעלד ע"ממ השאד תבש ףידע אלד עמשמ 'א '
הלש תשוב ריסהל םידקי הקדצ תוצמ ןינעל ל"י דועו תוחדל אל לבא םידקהל אקוד ל"י הדיד תשוב םושמ םדוק המותי אישהל
הוצמ םייוקיש אקוד 'יעב ת"ס רוכמל כ"אשמ .ולש ע"מ םייקל םותיל ועייסלמ הז לכד עדו .טושפו שדוקב 'ילעמ 'יהיש הבר
ל"נ ןכ ע"מ ראשמ ליק מ"מ איה הוצמ ןיידעד בג לע ףא הז תלוז לבא רחא ןפואב השא אשיל וא הרות דומלל אצומ וניאשכ
ומשב 'סות ש"ממ חכומכ תותלאש הדומ רחא ןינעב א"אשכ לבא א"ע ז"י ז"עד ק"פ 'סות יתיימד רומא 'פ תותלאשה תעד
"בד ק"פס .ןוילגה לע םש ל"כע םש ריעה ינב 'פ הליגמב ןבא ירוטבו ש"ע ק

הדיל רעצו ןוקרימ ליצהל אל םא ןירקיע סוכ התשת אל תבש המייק אלו ןיידע הדלי אלש השא ד"על ל"נהל רוזחנ
ואושנב 'יפא נ"או 'ייונפב ונייה הרואכל ךא ללכ ארעצ אלב 'יפא אירש והד לכ תבש תמייק רבכ םא לבא המודכו '
כ"עב השרגל וא ותשא לע השא אשיל לעבה לוכי 'יהש םהימיבו ח"רד והתיבדכ םייקל הצורו םינב יבאותמ אוה םא כ"או
'ילע תרחא אשי וא הנשרגיש קפסה הז לע הסנכנ ח"רד והתיבדו וז תא שרגל וא תרחא אשיל לוכי ךדי חנת לא ברעל
הצרי םא ל תושר הל ןיא כ"א ה"מגרח אכיאד אכה אתשה לבא הלעב ןוצר ילב תותש אל ךדי חנת לא ברעל םושמ יאדוד
ע"ממ לטבתמו הילע תרחא אשיל אלו כ"עב השרגל לוכי וניאד ןויכו כ"עב ושרגתי תונקזה לכ כ"אד ה"מגרח ול רתוה
ונממ טג לבקל הצרתת וא הלעבמ תושר אכירצ ךדי חנת לא ברעל לש הל ןתיל אל םגו השרגל הצור וניא אוה םאו
ל"נ תושר הרומה ןיע תואר יפל לודג רעצ ונייהו לעבל תדבעושמש הדובעיש ינפמ המצע רעצל תבייוחמ הניאד א"או
הזב םינפואה לכ שרפל .מ"דפפמ רפוס ק"השמ .ק"פל ה"פקת רדא 'ז ק"שמ ב"פ .ימש יתמתחו יתבתכ ד"עלנהו .

ה ןמיס רזעה ןבא הבושת יחתפ
(י) רוסא הז ירה - ו י"רב 'כ 'וכ וישודיחב א"בטירה .תותשל שיאל רתומ הנכס םוקמב ס"ס ה"א םהרבא ערז 'תב אבוה .
.ןירקע סוכ התוקשהב קר הפורת הל שי אלו ןכוסמ ילוחב התלחש לארשי תמהבו .'א ז"מ 'יס ב"ח הדוהי תיב 'תב ח"מרה
ש"ע ידוהי וניא י"ע אלא רתיה ןיאד קלוח רבחמה ברהו התוקשהל לארשיל ריתמ טושפו . ק"ס ט"הבע רכז המהבב יריימד
י ” :(א
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 7
(אי) ןירקע תותשל - רבס ד"מ 'יס י"עבה 'פ ש"שיב ל"שרהמד 'יבהש י"רב ןייעו הדיל רעצ אלב 'יפא ש"מ ט"הבע
יאה יכ ערז הברת אלש האריו הרשי ךרדב םיכלוה הינב ןיא םא ןכש לכו הדיל רעצ הל שיב אלא השאל רתומ וניאד ש"ע .
) :קודו םש ג"בשרכ אתכלה תילד ב"ע ג"לק ףד ב"ב הנשממ ע"צו 'יעו ס םתח 'ושתב השאב הז ןיד לע לאשנש 'כ 'יס רפו
'יב אדש םיזרא יצע 'סב מ"מ רתיהל םיקסופה לכב שרופמד ג"עאד ןירקיע סוכ יתשימל הל אירש יא הדילו ןוירהב תרעטצמה
סוכ התשת אל תבש המייק אלו ןיידע הדלי אלש השאד אנידל קיסמו הזב םיזרא יצע 'סה תיישוק בשייל םש ךיראהו .אגרנ
אל םא ןירקיע הרואכל ךא .ללכ 'רעצ אלב וליפא אירש והד לכ תבש המייק רבכ םא לבא המודכו הדיל רעצו ןוקרימ ליצהל
כ"עב השרגל וא ותשא לע השא 'שיל לעבה לוכי 'יהש םהימיבו (י"עבה פ"ס) ח"רד והתיבדכ האושנב וליפא נ"או 'יונפב ונייה
ךדי חנת לא ברעל םייקל הצורו םינב יבאותמ אוה םא כ"או ה"מגרח אכיאד אנדיאה לבא וז תא שרגל וא תרחא 'שיל לוכי
תבייוחמ הניאד ל"נ תושר הל ןתיל אל םגו השרגל הצור וניא אוה םא םנמא .ונממ טג לבקל הצרתת וא הלעבמ תושר הכירצ
:(ש"ע הרומה ןיע תואר יפל לודג רעצ הל שיב ונייהו לעבל תדבעושמש הדובעש ינפמ המצע רעצל

בי ןמיס ג קלח רזעה ןבא השמ תורגא ת"וש
רעצ ליבשב השא סוריס ןינעב ילש טאלבנירג םירפא ר"רהמ ג"הרה ידידי כ"עמ .ח"כשת ולסכ 'י .א"ט

ריתהל םוקמ שי םא התוא וסרסיש הנוצרו ןימומ ילעב םינב הדילוהש השאה רבדב . רחאמ ריתהל םוקמ האור יניא הנה
הנכס אכיל המצע הלד , תוקלמ םהב ןיאש קר הרותה ןמ רוסא אוה הבקנד סוריס םג ה"כ ק"ס 'ה ןמיס א"רגהל אהד
ב ארוסיאב אלא ושעת אל םכצראבוד ואלב ורסאנ אלד םושמ ןנברדמ קר אוהד אמינ םא ףאו ,םתחשמד ארקמ אמלע
הנכס אכילשכ ךרוצ ליבשב ורתוה ןנברד םירוסיא לכ אל ימנ םוקמבד א"בטירה םשב י"כרבמ איבהד י"קס ת"פב ןייעו .
םוקמב רתיהה שדחל הנווכה ןיאו ,רתומ הנכס םוקמבש קר בתכו וילע ןיקול ןיא כ"גש ,ןירקיע סוכ תותשל שיאל רתומ הנכס
ס ,שממ סוריס ףא רתומו אטישפ הזש הנכ רוסא אבוט ארעצ ליבשב ףא הנכס םוקמב אלשד אוה שודחהו חיכוהדכ
ר"ופא אדקפימ התיה םא מ"מו הדילב אבוט ארעצ הל הוהד ח"רד והתיבד תידוהיד אהמ ה"ס ףד תומביב א"בטירה
ותשל רוסא ר"ופא דקפימש שיאהש חיכוה ןכלש אתרקעד אמס תותשל הרוסא התיה ךל ןיאש הנכס םוקמב אל םא ת
נ"קפ ינפב דמועש רבד ילואו טושפו רורב הזד תועט הזו רתומ הנכס םוקמבש אוה שודחהד עמשמד הומת י"כרבה ןושלו) .
.(תותשל שיאל רתומ הנכס םוקמב אקודו תויהל ךירצו אוה רפוס תועט רוסא ימנ ןירקיע לש סוכד אמינ םא ףא ןכלו
בד ןירבוסהל ףא אתיירואדמ השאב ךייש ןיאד ובתכ א"יק ףד תבשבד 'סותל רמול ךירצ ןכד ,ןנברד רוסיא קר אוה השא
אתיאדכ ץוחב םניא ןהלש ערז ירבאד ןויכ סורס ןיד ןהב ןיאש אלא ,סורסד תואיצמ אכילד םתנווכ ןיאש רורבו סורס
ז"טב כדכ אנמחר והב דיפקד םירבא ינה והב תילד ןויכו ,ז"קסו ו"קס /'ה 'יס ז"עהא/ כ"או ,'ב ןמיס ע"הא קלח ס"תחה בת
אמומ יוה אל םיציבבד י"בארל ףאד ט"ל ףד תורוכבב 'סותה ובתכ שיאל ןירקיע סוכ תייתשבו ,ןנברדמ אוה הבקנב רוסיאה
סרתסמש מ"כב םיציבב וליפא ירייא ושעת אל םכצראבוד ארקד היפיס מ"מ ,דבל דיגב ירייא תותכו ךועמוד ארקהו וליפאד
נירסא סוכ י"ע ק"צה םשב ןוילגה תסריגכ תבשב ן אסריגהל שוריפ םוש ןיאד רחא ןינעב סורגל ךייש אלו ןתנ קחב אוה ןכו
,ןנירסא םחייתיש י"ע וליפאד ונינפלד םג אוהש עמשמו אתיירואד רוסיא 'סותל אוה ןירקיע סוכ תייתש םגש שרופמ ירה
סוכ תייתשש ןנברדמ קר אוה סוריסהש השאב יאדו אה מ"מ ,ואלהב רומח יהי אל ר"ופא אדקפימ התיה םא ףא ןירקיע
הנכס אכילש ןויכ אבוט רעצ ליבשב ףא הרוסא התיה מ"מו ןנברדמ קר הז היהש שממ סוריסמ שממ סוריסה ןכלו .
.אבוט ארעצ םוקמב ףא רוסא ןנברדמ אוהש ףא הבקנב ורסאש ןינע קר אוה יאדו ירה ןימומ ילעב םינבל תששוחש המו
תלדגמה םאהל רעצ אוהש רבוסש א"רגהל ש"כו ,ןנברד קר אוהש אמינ םא ףא רוסא הזש הנכס ןינע אלו םתוא
הנכס םוקמב אלש רוסאד אתיירואד ארוסיא אוה ימנ השע רוסיא קר אוהש ףאש אתיירואד . יוה ןירקיע סוכד ןירבוסהלו
שרופמ אוה ירה ,םיקסופה בורלו ם"במרהל אוה ןכש םש ס"תחב ןייע ןנברדמ קר שיאל םג ףא רוסא אוהש א"בטירב
.חיכוהש 'מגהמ ןכ חרכומו ארעצ םוקמב ארעצ םוקמב ףא רוסא ימנ ןנברד אוה הבקנ סוריס םא ףא ןכלו .

מ"עב םינב דלת אבהל םגש רמול הקזח ןינע הזב וניצמ אל ןימומ ילעב םינב ינש הדילוהש ףא אה הז אלב םגו ףאד ,
השא אשי אל אבר רמא ד"ס ףד תומביב וניצמש ,'ז ףיעס 'ב ןמיס ע"שב קספיאו ינמיז 'ג ןיערוצמ תחפשממו ןיפכנ תחפשממ
ינינעמ םהש ףוגה תשלוחב ןייולתש תולחמו םימדב ןייולתש תולחמ ינינעו תעד ינינע םהש ולאכ תולחמב קר אוהד רבתסמ
םא ףא ךא ,הז ךייש אל םירחא ןימומ םה םא לבא ,ט"מ ב"פ תוידעב ןנתש ןבל הכוז באהש םירבד ולאכ תולחממ ןימומ םה
.ליעלד םעטמ ריתהל ןיא

ז"טהל קרו ו"קס /'ה 'יס ז"עהא/ הלבח רוסיא דצמ רחא רוסיא אוה אלא השאב סוריס ינידמ רוסיא םוש אכילד בתכש
ריתהל ךייש היה הלבחהמ הל ערגש הרעצ דצמש רבתסמ ,םדאב אוה ךרוצל ףא רוסאד ובתכ א"צ ףד ק"ב 'סותהש ףאד ,
טק ךרוצל קר םושמ ג"ק ןמיס מ"וח קלח השמ תורגא ירפסב יתראבד םעטמ הברהל ףא ילוא ןוממ תחוורה ליבשבו ,ן
רעצ ןינע אוהש ןוממ תחוורה ליבשב רתומ ןיי תייתשמ העינמ רעצב ןכלש ,הלבחה רעצמ רחא רעצ ןינע אוה ןוממ תחוורהש
,םש ןייע דחא עצ ןינע אוהש הלבחהמ רעצו מ"עב םינב לודיג רעצ ז"פלש רעצמ ןטק הלבחה רעצ םא ריתהל שי דחא ר
.הסרסל הב ולבחי הז ליבשבש הצורש ןניזחדכ מ"עב םינב לודיג ותומכ תורוהל ןיאו דיחי תעד אוה ז"טה תעד לבא
ריתהל ןיא ןכל אתיירואדמ סוריס רוסיא םג אוה א"רגהלו ,םיקסופה לכ ישרפמדכ הבקנב סוריס רוסיא אכיאש אלא .

"גש ףא ךומב שמשלו תאזכ הלחמב ויה םהינשש םינב 'ב הל ודלונש השאל ג"הכ יתרסאו המצעב הל הנכס ןיאש ןויכ כ
םינש 'במ רתוי תויחל ןילוכי ןיא םיאפורה תעד יפלש ב"ס ןמיס ע"הא קלח יתבושתב םש ןייע יתרתה םסב החישמב קרו
והו לודג רעצ הל שיש ןויכמ ,מ"עב םינב תדילל תששוחד וז אדבועבש רבתסמ ,םש ימי לכל רשפאו הברה םינשל רעצ א
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 8
םסה תחישמ לע ךומסל הארי םא ךומב םג שמשל ריתהל שי הייח , הלעבל תדבעושמ הניא רשפא הזכ רעצלש
הלטבל הז ןיאו הנוע תוצמל הל דבעושמ אליממו רבעתהל לכותש ןפואב שימשתל ךומב שומשד רתיה םעטב יתראבדכ
,םש ןייע ג"ס ןמיסב םש רבעתהל הנכס םוקמב .בוש אריל הל ןיאו הבסה רובעיש רמול ונל שיש ןמזל קר לבא ץעימ יתייהו
םינש שלש ןמזל ךומ תניתנ ןינעכ והזש הפוגב השאה תנתונש רעבארהב שמשת הארי םאו םסב החישמב שמשל הל
הזמ רתוי ןמז לע דוחפל הל ןיאו םימלשו םיאירב םינב דלתו הזמ אירבתש אבוט תווקל שיש .

בישומ רואבו םוקמבו תיבב דומלש תמחמ טושפ אוה ,ז"ט ףד הדנב יתאנש השלשהמ אוהש תרק ימורמב םידימלתל תבש
חורה יסגמ הארנש רבד אוה םוחה ינפמ ןכ השועש ףא ןכלש ,הרותה דומלל בוט רתוי אוה םיבשו םירבוע םוקמב אלש עונצ
ש ז"ט ףד ק"ומב ןייעו ,י"שרפדכ והוחיבשיו הרות דמול והואריש הצורש יקומח שירדש קושב םידימלתל תונשל ןיאש רבוס יבר
אלו עונצ םוקמב ךירצמ כ"ג הנורת ץוחב תומכחד ארקמ רתומש רבוסש ח"ר ףאש רבתסמ ןכלש ,רתסב הרות ירבדש ךיכרי
ןייטשנייפ השמ ,וריקומ ודידי .הרות ץיפמ אברדא אוהש ה"רתכ תישוק ץרותמו ,הקוחר אתגולפ היהת אלש ידכ תרק ימורמב

דל ןמיס ד קלח רזעה ןבא השמ תורגא ת"וש
רחא ןפואב רוביעה עונמל הלוכי הניאו רבעתהל הל הנכסש השא סוריס ןינעב .
.א"טילש יוויל לאינד ר"רהומ ג"הרה ידידי כ"עמ ט"לשת ולסכ ז"י

ה ינא םגו םינורחאה וניתובר וריתהש ךומב שמשל תרתומש ןפואב רבעתהל הל הנכסש השא רבדב הנה יתכרא
,םחרה יפ םתוסש רעבארה הפוגב חינהל רשפא יאש וזכ השא איה לבא ג"ס ןמיס ע"האד א"חב הספדנו הבושתב
הסרסל ךירצש םיאפורה םירמוא ןכלש , אתיירואדמ רוסא הבקנ סוריס םג א"רגהלש ןויכש יתבתכ ג"י ןמיס םש הנהו
רוסיאב קר אוהש םתחשמד ארקמ ןניפליד םושמ אוה ןיקול ןיאש המו אלא ריתהל ןיא אתיירואדמ אוהש ןויכו השע
רמול ןיוש ןנברד ןירוסיא לכ אלד הנכס אלב ריתהל ןיא רשפא ימנ ןנברדמ קר אוהד ןירבוסהל ףאו הייחב הנכס םוקמב
לודג ךרוצו ארעצ םוקמב רתומ אהיש , שמשל הל ריתהל שי אלא לודג ךרוצו ארעצ אלא הז ןיא אה שימשתמ העינמו
ומ אה הזש ךומב שימשתמ העינמה רעצ ליבשב רבעתהל הנכס םוקמב תרת . הל רשפאש םוקמב ןכ אוה יאדו לבא
תולולגב שמשל הל רשפא םא ךומב א"אש ףאו ךומב שמשל (ןליפ) יתרכזה אלש המ לבא רבעתהלמ כ"ג ןיענומש שיש
ברהל םרוגד םושמ םחרה תא םתוס וניא ירהד אפידע איה ןוירהמ העינמד הז ןידלש ףא וז הצע והשמ תואורש םישנ ה
ללכ וארי אלש םג ליעומ םישנ הברהלו תסוה ןמזמ ףא םדה יוביר ןירצעמ תולולגהש ףא הלעבל רהטיל ןהל השקו םד
הזיא הז םורגיש שוחל שי םיאפור הברה יפל םגו ,תסו תעשב אלש ףא םוי הזיאב תוארל םהל םרוגש םישנ אכיא מ"מ
ימל שי ךכ לכ יוצמ אלש ףאו תנכוסמ הלחמ שח , היהת ןושארה דחא שדחבו תולולגה חקיל הל שי וזכ השאב מ"מ
לפסהב ןייעת היכרצל תכלוהשכו רחא םוקמל לופיל לכוי אל םדה אצי םאש ןפואב םינבל םיסנכמב ןמזה לכ השובל
ךומסל תרתומ אהתו םד הארתש ןישוע תולולגה ןיאש השא איהש ךומסל שי הלילו םוי םישלשה לכ םד הארת אלשכו
שלו חקיל האשר םא הפוג בצמ יפל אוה ךיא החמומ אפורל לאשת אחיכש אל אוהש ןויכ הנכס ששח דצמו ,הזב שמ
תולולגה . סורס ריתהל ןיאו הזב שמשתו הנכס הזב אכיל םישדח הזיאב ןמז טעמל ןפוא לכבו םד הזמ הארת םא לבא .
נשרגישכ םג ירהש הנוגעכ איהש אצמנש הלעב םע שמשל הינפל הצע הז ןיאש ןישוריגש וניצמ םגו ,רחאל אשנהל לכות אל ה
עמשמ מ"מ שממ הנוגעל וז ד"ל יאדוש ףאו ,הל ביתומו ןגעמ ןושלב ב"ע ו"כ ףד ןיטיגב 'מגה ארוק ימנ החרוכ לעב אוהשכ
.לעבמ ןמז הזיא אנגעתימש הזב לודג רעצ אכיאד המכב שרופמו ,התנוע ערגמשכ ואלב הרסא הרותה אה הז אלבו
אוהש תומוקמ תולוק המכ הב ולקהש וניצמש שממ הנוגעל אימד אלש רבתסמש ףא כ"או ,לודג ףוגה רעצ י"רהלו ,
,ןמאנ וניא אתיירואדמש ףא א"ע תודעב וריתה רמוח ךותמ ה"ד א"ע ח"פ ףד תומבי 'סותב לודג רעצ אוהד עמשמ מ"מ
הדוהי 'רו ק"ת רומא 'פ כ"ותב יאנת תקולחמ אוה א"רגהל ףאש ןויכ ןכלש ,רתויב םיברכ בשחנ ק"תהד אמינ םא ףאש
דגנ םידיחי ויהש ףא ד"העשב א"ר לעו =קחדה תעשב= ד"העשב ש"ר לע ךומסל יאדכש 'מגב וניצמ אה הדוהי 'ר יבגל
םיבר , דגנ דיחיהכ ןיליקמ אתיירואד ארוסיאב וליפאד רבוס הארוה תגהנהב ב"מר ןמיס ףוס ד"וי ך"שב אבוה ח"בהו
אהכ קר ףא לודג ךרוצב םיבר הבורמ דספהד ,םש ןייע ד"קס ג"צר ןמיסב שדחב ןיליקמש המ ןינעל ז"טה רבוס ןכו ךא
אתיירואד רוסיא אוה ק"תלש א"רגהל כ"אש ,ןנברד רוסיאב יגילפשכ אלא דיחיהכ ןיליקמ ןיאד רבוסו והיילע גילפ ך"שה
ז"טהו ח"בה םע ך"שה תקולחמב הז יולת השע רוסיאמ .

אד רוסיא שי םא ןידה םצעבו וילע ןיקלוח םיבר א"רגהכ תובקנ סוריסב אתיירו לע בתכ א"יה ב"יאמ ז"טפ מ"מהד
רוטפש הבקנ סרסמב בתכש ם"במרה /תבש/ םיצרש הנומש קרפב ראובמ ןכו סורסב תובקנה ןיא רמוא הדוהי 'ר כ"ותבד ,
תובקנה סרסל רתומ ינת אלש אכיא ארוסיא לבא אכילד אוה אבויח וניבר שריפו (א"ע איק ףד) ואלב בייח ק"תלד שרפמ ירה
םהבד ארקמ וטעמתנש רבוס הדוהי 'רו תובקנד סורס לע םג םיצרש הנומש 'פב ראובמ אוה ןכד הדוהי 'רכ ם"במרה קספו
ארפסב ללה 'ר שרפמ ןכו ,ןנברדמ רוסיא אכיאש ם"במרה רבוס לבא סוריסב תובקנה ףאד םהב םתחשממ ףיליש ק"תל
ו ואל אוהש ארקב רומאה לכל אוהד אכיל כ"אד תובקנ יטועמל םהב םתחשמד ארקב ביתכד טעממ הדוהי 'רו ,תוקלמ בייח
ושעת אל םירכז ונייהד תותכו ךועמ הזמ ליעל רמאנד םהב אוהד ללה 'ר שרפמ םהבמ טועימה תועמשמו אתיירואד רוסיא
,תובקנ אלו רכ אוה כ"אש ק"תכ אלד תבשב קספיא ירה ואלב בייחד ק"תל שרפמ ללה 'רש ןויכו םוש אכילד הדוהי '
י"ע םיסרתסמש םירבדל השע רוסיא דוע אוהש שרפמש םתחשממ אוה א"רגה רבוסש השעה אהד אתיירואדמ רוסיא
אצמנו ,םתחשממ םג טועימ אוהש םהבמ טעממ אה הדוהי 'רו ,ץוחבש םירבא םהש םיציבבו דיגב אלש םירחא םירבא
עב וילע יגילפ םגו ,א"רגהכ אלד ירבס ללה 'רו מ"מהש ואלה לע םתחשמ יאק ע"וכל והדידלד םתחשמד אשוריפ רקי
השעד רחא רוסיא אוהש אלו .
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 9

הלש הדילה ירבאש םושמ אוהש טושפו ,סוריס הב ךייש ןיא השאב ובתכש הנקזב ה"ד א"ע א"יק ףד תבש 'סותה ןכו
ירבא דספהב סוריס ךייש ןיא הבקנבד ומצע תרבסמ 'ו ק"ס 'ה ןמיס ז"טב אתיאדכו םינפבמ םה ץוחב םניאש שממ ערז
'סותמ הז איבה אל ז"טהש ףא 'סותה תנווכ םג יאדו והזו שממ רכזב ומכ , השע ףא אכילד עמשמ סורס ךייש ןיא ןושלו
,םתחשמד ןנברדמ קר אוהש וא ,ץוחלד םירבאב טלוש ןירקיע לש סוכהד רמול ךירצ ןירקיע לש סוכ תותשל רוסאש המו ,
מנ בתכש ח"כ ק"ס םש א"רגהב ןייעו אל יכהלד קיסמו ןיקול ןיא ןכלד םתחשמד השעד רוסיא אוהד ןירקיע לש סוכ לע י
רכזל ןירקיע לש סוכ א"רגהל דחא ןידו ,םינפבד םירבא םהש ונייה ךועמו הב ךייש אלד ןויכ םתחשממ אלא השא אקפנ
םאה תכיתחד הבקנ סורסו , רסמ רחא סרסמ ןידמ סירסל ןירקיע לש סוכ ןנירסא ךיא כ"אד הומתו סרסמש הז אה ,ס
רסאנש המ לע אלא הז רמאנ אל כ"או תורכד ו"קמ קותנל רוסאש ןיעדוי ונייהד קותנד ארותימ אוה רוסא סרסמ רחא
השעב קר רסאנש המ לע אלו ואלב אחינ ימנ ןנברדמ אוה םא ףאו אחינ ץוחלד םירבאב טלוש ןירקיע לש סוכ םא אמלשבו ,
,ןוקית אתיירואד ןיעכד ארקמ אוה םא לבא םגש ףלימל ךייש ךיא ןיואלה רחא רמאנה השע רוסיא אוהד שרפנד םתחשמד
אתיירואדמ סורס רוסיא אכיל הבקנבד עמשמ 'סותמ פ"כע ,סירס אוה רבכשכ אכיא השעה רוסיא . םש תבש א"בשרבו
שמו ר"ופ לוטב םושמ אכילד רמולכ הרקעב נ"א הנקזב לע בתכש השאב סורס רוסיא םוש אכילד עמשמ הנקז ה"ד םו
אנמחר רסאד אוה םדאד םושמ אכיל השאבד אכיל ימנ סורס , וז השרפב םדא ןושל רכזוה אלד ס"ט אוה םדאד תביתו
רכזה ירבא לע אלא רמאנ אל רוסיאהד ונייה אנמחר רסאד אוה רכזבד תויהל ךירצ אלא . וישודחב ן"במרב אתיא ןכו
ש יפ לע ףאו הרקע נ"א הנקז השאב םיקוא אנקסמו בתכש םש תבש תקקזנ הניאו תננטצמ איהש סוריס תפסות הב שי
סוריס ןיד הב ןיאש ירש השאב ה"פא לעבל בוש לש סוכ תיתשא אלא הזל ךייש אל הז רחא ן"במרב אתיאש רשפאהו) ,
ףאש ןינמ כ"ותב אינתד אהו רוטפ הבקנה תא סרסמד כ"ק ת"ל ג"מסבו .(םש ןייע ךייש ז"ע קרד הלחת ול השקוהש ןירקיע
יסב תובקנה ןידה רקיע לע גילפ ירה סוריס רוסיאל אלו םתוא הברמ הברקה רוסיאל םב םומ םהב םתחשמ יכ ל"ת סור
ארפסל ושוריפב ללה 'ר םג הזב גילפש ףאו סוריס ןינעל רמאנ אלש םתחשמד סוריס רוסיא אכיל אנידלד אה ןינעל מ"מ
גהד םושמ ללה 'רלו הז רבוס וניא ק"ת םג ג"מסהל והייורת ירבס םישנב י"רכ אלא ק"תכ אלד רבוס תבשד 'מ .

ומתסש ולא םיקסופה וניתובר תעד ןניעדי אלש ףא ןכלש ולא םינושארה וניתוברכ אלש אוה א"רגה תטיש פ"כע
השאב סוריס רוסיא אכילד ירבסד אתוובר ינה דגנ לודג שודחל ובתכ אלדמ והיילע ןיקלוח ןיאש הטונ ימנ םהירבד ,
יש איה א"רגה תטישש ףא ןכלש ויתובר םג יאדו םהש םינושארה וניתובר לע ךומסל פ"כע שי ,הירבוג ברד הלודג הט
לודג רעצ אוהש הדיעמ הרותהו ןוגיע ןיעמ אוהש הזכ קחדה תעשב ונל עודיש מ"פל םיבר םג םהו א"רגה וניבר לש
ול שישכ טרפבו םדאל הער רתויה רבד אוה ןישוריגש דאמ לודג לעבה רעצ םגו ,העש יפל ףא דאמ אכיאש דצמו .םינב
אכיאש הז רוסיא ש"כו ,ןכ שרופמשכ אלא הז רמול ונל ןיא אמתסב לודג רעצ םוקמב ףא ורסאש ןנברד ןירוסיא םג
םוקמב רתומש ןנברד תבש ירוסיאמ רתוי אמתסב רימחהל ןיאו ,ן"במרב עמשמ ןכו רוסיא םוש אכילש רבוסש א"בשרה
ארעצ ףד תובותכב אתיאדכ דספה םוקמבו חנוגד .א"ע 'ס הצע היה הינפלש םושמ אוה יתבושתב יתרמחהש הזו
םש שרופמכ ךומב שמתשהל .

ךירצש קר ,גגה ךרד ואיצוהל ןילוכיש ז"יע רתיה םוש הז ןיא תיבהמ םינהכה תא איצוהל השקש םינקז בשומב תמ רבדבו
ךרד אלא ריואב עקרקל גגהמ םלוסב והואיצוי אל יאדוש ףא זאו שממ גגה לע ואיצוהל ףוס דצמ תיבבש המ אמטי אל תיבה
ןמיסב בתכ אהד דחא להא תחת אלא תאצל האמוט ףוס ןנירמא אלד ןיריתמ שיהכ רבוס א"מרה םג אנידלד תאצל האמוט
ךרד תמה תא ואיצויו םשמ םינהכה לכ תא ואיצוי םויה ריאישכו .ט"קסב א"רגה בתכדכו דיספה אל לקמהו 'ד 'יעס א"עש
.תיבה
,ודידי יננהו ןייטשנייפ השמ

ח קלח רמוא עיבי ת"וש - די ןמיס רזעה ןבא
.ק"פל ו"משת בא םחנמ 'ו .םילשורי .ה"ב
הל תילד אתינגרמ .ימיכחד אניבוט .םידיסח להקב ותלהת ,םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח ,יבבל תדמח ,יביבחו ידידי דובכל
.א"טילש םהרבא רפוס םהרבא ר"ד ג"הרה ת"שכ .ירקתי יברו .ירקתי םיכח .הלוסי אל זפב .הלועמהו לוגדה אפורה .ימיט
עברא לע .האופר תוכלהב ."םהרבא תמשנ" רפסה רבחמ .דועו .ע"שה יקלח ת

(זנ דומעב) ש"מב ןיע יפיעהבו .ע"הא "םהרבא תמשנ" ורפס תונוילג יתלבק ,םולשהו םייחה תרתע ירחא סוכ תאקשה ןידב
ד"סב הז קרפ הנשא יתרמאו ,ךיראהל ורמאש המב תצק רציקש יתיאר ,ןוירה תעינמל ןירקיע .

(א ע"שה ןרמ הנה ירה ,םסרסל ידכ םייח ילעב ראשל וא םדאל ןירקיע לש סוכ הקשמה" :ל"זו בתכ (בי ףיעס ה 'יס ע"האב)
,וילע םיקול ןיאו ,רוסא הז דלת אלש דע הסרסל ידכ ןירקיע לש סוכ תותשל תרתומ השאו ) ." ם"במרה ןושל אוהו קרפב
.(בי הכלה האיב ירוסיא 'להמ זט יתש םא רוקחל שיו האורה יכנאו ,ןנברדמ קר וא הרותה ןמ הרוסא ןירקיע לש סוכ תי
תקולחמב יונש רבדהש קמעהב ב"יצנה ןואגה תוטישפב כ"כו ,הרותה ןמ רוסיא והזש ראובמ (ב יק תבש) ז"אירה יקספב יכ ,
שדמ ,ןנברדמ םס י"ע רוקיעש הארנו ,בתכ (אפש 'יס ףוס) םיארי רפסב םלוא .ש"ע .(ט תוא הק ס"ס) הלאש ,הרקעו הנקזב יר
יפ לע ףאו ,םירפוס ירבדמ אלא וניא ןירקיע סוכ לש הז סוריסו :ל"זו (ב יק תבש) יריאמה בתכ ןכו .(א איק תבשב אתיאדכ)
אמש וא ,אוה אמלעב אתכמסא ,אליממ וליפא רמולכ ,ושעית אל היב ירק ,ושעת אל םכצראבו רמאנש ארקמה ןמ והושרדש
ינב תצקש הישיר קיספ ןאכ ןיא ןנחוי 'רל ל"סד" :(םש) וישודיחב א"בשרה ןושלמ חכומ ןכו .ל"כע .םירקענ םניאו םיתוש םדא
,אל ומצע רבאב עגונ וניאשכ לבא ,תורכו קותנו תותכו ךועמו ביתכדכ ,סוריס םוקמב שממ עגונב אלא הרות הרסא אלש
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 10
רהמ ןואגהל יתיאר ןכו .כ"ע ."ןיוכמ אלד אכיה ןכש לכו ,סרסל ןיוכתמ וליפאו ףד זמ ןמיס) 'ב קלח הדוהי תיב ת"ושב שאייע י"
רוסיא וב ןיאו ,ןנברדמ אלא וניא שיאל ןירקיע סוכ תאקשה רוסיאש ל"נה א"בשרה ןושלמ ןכ חיכוהש ,(התעמו ה"דב ב"ע כק
ייחמ אל" שממ םירביאב עגנ אלד אכיה לכד בתכש דיגמה ברה תעד ןכשו .סוריס םוקמב שממ עגונ וניאש ןויכ ,ללכ הרות ,"ב
ל"סד םש ותבושתב (יכאלמ די לעב) ןהכה יכאלמ יבר ןואגה לע קלחו .ןנברדמ אוה רוסיאהש ,רוסא לבא רוטפ ןושלכ ונייהו
.ש"ע .אתיירואד ארוסיא יוהד ןזא ריעי רפסב א"דיחה ןרמו ,(חי תוא 'א 'עמ) א"בטירה תעד ןכש עומשל בורקש ,בתכ
,(ב גס תומבי) קר יוה ןירקיע תייתש רוסיאש בתכש ,ןנברדמ , לודגה וניבר םשב יתעמשו ,(ן"במרה) תוצמ םייק םאש
,ותרותמ לטבתי אלש ידכ רוקיע לש רבד לוכאל וא םירקיע לש םס תותשל הצורו הרותב דאמ ושפנ הקשחו היברו הירפ
תסמד אמעטו ,ןנבר ורש ג"הכבו ,איה ןנברד הוצמ ,ךידי חנת לא ברעלו ,עשוהי 'ר רמאד איההד םושמ ,רתומ אוה רב .
םמצעב הז רבדב השעמ ושעש םילודג לע יתעמשו ןירקיע לש סוכ תותשל) ירש ימו (ב יק) תבשב ךירפד אהד ל"צו .כ"ע ,
היברו הירפ םייקש שיאב ג"הכב המקול ,א"בטירה ירבדל אתיא םאו ,השאב המקואד דע ול חנוה אלו ,(אנוקרי לש האופרל
ס"שהל ל"חינד ל"יו ,הרותב דאמ ושפנ הקשחו ושפנ הקשחו ר"ופ םייקש שיאב תאזכ אתמיקוא תושעל אלו ,תוטישפב ייונשל
ע"האח) רפוס םתח ת"ושבו .ד"תכע ,'וכו הרצק ךרדבו תוטישפב ץרתל רחבו ,הזב הברה ךיראהל ךירצ היהש ,הרותב דאמ
נברדמ אלא רוסיא וב ןיא םירקיע סוכ התושה םיקסופה בורו ם"במרה תעדלש בתכ ,הנהו ה"דב (כ 'יס רפסב כ"כו .ש"ע ,'וכו ן
,גארפ ד"באר ,ךרכב לאכימ 'ר ןואגה כ"כו .ש"ע ,(במש ס"ס) םיאריה לע םאר תופעותב אבוהו ,(ה 'יס) ע"הא לע ירא תשירד
אלא הרות הרסא אלש ,ןנברד רוסיא אלא ןירקיע סוכ תאקשהב ןיאש הארנש .(ב"יס ה 'יס) ע"הא לע םשובה תגורע רפסב
ו קותנו תותכו ךועמ קר ובתכ יאמא כ"או ,ושעת אל םכצראבו רמאנ ירה םגו ,םמצע םירביאב םידיב סוריס אוהש תורכ
ימי ת"ושב יולה דידי ףסוי יבר ןואגה תוטישפב כ"כו .כ"ע ,ןנברדמ יוהד יאדו אלא ,ז"ע םיקול ןיאש ךורע ןחלשהו ם"במרה
.ש"ע ,(ב"עס דל ףד ,ו 'יס ע"האח) ףסוי

האלפהה לעב ןואגהש ארביא (ב חכומ ,ירש ימו ךירפד (ב יק) תבשב איגוסהמש ,בתכ (ז"קס 'ה 'יס) תבשל תוביתנ רפסב
תמורתה תעדל ,ירש ןנברדב הישיר קיספ אה כ"לאש ,'ואד ארוסיא יוהד אכהמ חכומו ,רוסא האופרל קר ןיוכמה וליפאש
(ג"ס הנק 'יס) ד"ויב א"מרה בתכ ירה ,ןנברד רוסיא קר אוה םאש דועו ,וס 'יס ןשדה םהב אפרתמ ןנברד האנה ירוסיא לכש
אשיר יתייל אל יאו ,םתה רמאד םושמ ,'וכו ירש ימו (ב יק) תבש 'מגה תישוק םעטש הארנ והימ .הנכס וב ןיאש הלוח וליפא
יוהד כ"שמ יפל וליפא פ"כעו .הדי לע רקענש האופר תושעל ןנברדמ פ"כע רוסא תרחא האופרב רשפאד ןויכו ,'וכו אטובישד
מ ,ת"המ רתומ אליממ ,ןנברדמ אלא רוסא וניא הזו ,הישיר קיספ יוהד אלא ,האופרל אלא סוריסל ןיוכמ וניאש ןויכמ מ"
.ש"ע ,הישיר קיספ םעטמ רסאש (גי ק"ס) לאומש תיבהכ אלדו ,האופרל רוסיאש ףאש ,תבשל תוביתנ ברה תנווכ הארנו
יירואד יוה הישיר קיספ ה כ"כו ,ד"כבו (א גק) תבשב חכומדכ ,את ,(ו הכלה תבש תוכלהמ א"פב) ם"במר אכה ינאש מ"מ
ןנברדמ אלא ןדידל רוסא וניא ה"שמו ,היל אחינ אלד הישיר קיספ יוהד ש"ארהו (ב טק) תבשל 'יחב א"בשרהש יפ לע ףאו ,
ראשב אוה הדומ ,רתומ ל"חינ אלד ר"פ ל"סד ךורעה ףאש ,ובתכ ,(ב יק תבש) ן"רהו יריאמהו ,(ט ס"ס תבשד די קרפ)
סיא ג"ע ןיי ןיפלזמ (ב אצ) םיחבזמ ,ךורעה לש ותיאר רקיע ירהש ,תחרכומ וז ארבס ןיא מ"מ ,(םש לאומש תיבה כ"כו) ,םירו
.(א ו) תובותכ 'סותה הז לכ ש"מכו .ירש יוביכ יאהב ל"חינ אלד ןויכ ,הבכמ יאדוד אוה ר"פד בג לע ףאו ,םישאה אמלא
םירוסיאה לכב רתומ ל"חינ אלד ר"פ ךורעה תעדלד ךורעהש (םיצרש הנמש פ"סב) ן"רהו ן"במרה ש"ממ דוע חכומ ןכו ,
,'וכו ונווכתי אלש דבלבו םכרדכ םירכומ תוסכ ירכומ ןידמ כ"ג היאר איבה רתומ ל"חינ אלד ןויכ אוה ר"פד בג לע ףאו כ"כו .
בתכ (חס 'יס ד"ויח) שטיוואבילמ קדצ חמצ ת"ושבו .ש"ע ,אצניבורפ ימכח םשב (ב טכ) תבש יריאמה (א ו) תובותכ 'סותהש ,
איבה (הנובה פ"רב) ומצע ש"ארהש רכז אלש ק"קו .םירוסיא ראשל תבש ןיב ךורעה תעדב קלחל ש"ארה ש"מ לע םיקלוח
.ל"נה (ב אצ) םיחבזמ ךורעה תייאר לבא ,תוסכ ירכוממ אלו ,םיחבזמ היארה הרכזנ אל ונינפלש ךורעה רפסב םנמאו
רסחב הקל ונינפלש ךורעה רפסש עודי ,(אי הרעה קספ ךרעב) םש ע"עו] .(טל דומע) םלשה ךורע רפסל אובמב ש"מכו ,
ףא ל"חינ אלד הישיר קיספבד ,ם"במרה תעדב (א"ע בק ףד) שדק יארקמ רפסב אייפעלובא ח"רהמ ןואגה בתכ ןכו [ק"ודו
בקעי תועושיה כ"כו .(ב"ע טפ ףד) ם"במרה תונושלב ץראה ירפ ת"ושב כ"כו .רתומ םירוסיא ראשב שוריפב 'ה 'יס) ע"הא
תבש ינאשד םושמו ,רוסא ל"חינ אלד ר"פד םירוסיא ראשב הדומ ךורעהש םינושארה ואיצמהש הז רבדש ,(ד"קס ךוראה
ראשבש בתכ א"בשרהש ףאש ,(וכ ק"ס בס 'יסו נ 'יס ח"א) שיא ןוזחה כ"כו .ש"ע ,חרכומ וניא ,תבשחמ תכאלמ ןניעבד
א ל"חינ אלד ר"פ ךורעהל םג םירוסיא ל"חינ אלד ר"פד ךורעהל ל"ס ןירוסיא ראשב םגש (א ו תובותכ) 'סותה תעד מ"מ ,רוס
ירבדמ רושימב חיכוה (א"עס ח"כד בי 'יס) רזעילא יבר תובושת ת"ושב םג .ש"ע ,(גי ס"ר) ע"האב שיא ןוזחה דוע כ"כו .רתומ
יא ל"חינ אלד ר"פ מ"מ ,ךורעה תרבסל הדונ אל םא וליפאש (א ו) תובותכ 'סותה ראשב םג ,ןנברדמ אלא ,ת"המ רוסא ונ
.ש"ע ,(ב דל אמוי) 'סותה כ"כשו .ינאש הוצמד (ב אצ) םיחבזד איהה וצרית ה"שמו ,ןירוסיא תוביתנה רמאק ריפש ז"פלו
רתומ האופרל אלא סוריסל ןיוכתמ וניא םאו ,ןנברדמ אלא רוסא וניאש ל"חינ אלד ר"פ בישח אכהד תבשל אחינ הזבו ,
רפסב השקהש המ אכיהד ל"סד עמשמ "וסרסל ידכ" ובתכש ךורע ןחלשהו ם"במרה ירבדמש ,(ה תוא ט"הגה) ב"ח ןרהא די
האופרל ןיוכמ וליפאש חכומ (ב יק) תבש 'מגהמו ,האופרל םג רסואש רוטה תעדכ אלשו ,רתומ האופרל אלא ןיוכתמ וניאש
.כ"ע ,רוסא תבש 'מגה ןודינ ינאשד ,מ"קל רומאה יפלו (ב יק) אופר שיש ירש ארשמ ה"אלה ,ןוקריל תרחא ה . ש"מכו
תבשל תוביתנ גי ףד ,ד 'יס ע"האח) ב"ח בל תומולעת ת"ושב כ"כו .(ג"ע ז ףד ,ב 'יס ז"עהא קלח) םירפא תיב ת"ושב כ"כו .
עמשמו ,"וסרסל ידכ" בתכש ם"במרהד ט"הד ,(ג"ע ה"מד זכ 'יס) תבש יניד לאפר תרות ת"ושב ש"מפל ל"י דועו .ש"ע ,(ד"ע
רלש רתומ םא ,ס"שב ינשיל ירת אכיא (ב הכ) םיחספבד םושמ ,'וכו ירש ימו ךירפ (ב יק תבש) 'מגב וליאו ,רתומ האופ
ם"במרהו ,הנכס םוקמב אלא ורתוה אלש אנשילד אבילא אלזא תבש 'מגה 'וקו ,הנכס םוקמב אלש ןנברד ירוסיאב תואפרתהל
יפא ןנברד האנה ירוסיאב ןיאפרתמד אנשילכ רקיעהש רבוס הרותה ידוסימ 'ה קרפ ם"במרב חכומדכ) ,הנכס םוקמב אלש ול
ת"ושב ע"עו .ל"נה ןרהא דיה תישוק כ"ג אחינ ז"פלו .ש"ע ,ירש אהימ האופרל ,ןנברדמ אלא וניא הז רוסיאש ןויכו ,(ח"ה
.ק"ודו .(גכ 'יס) שדוק תמדא
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 11

(ג ןילבולמ דסח תרות ת"ושב יתיארו ,(ה תוא חל 'יס ע"האח) ייד הלחתמש :ובתכש ךורע ןחלשהו ם"במרה ןושלמ ק
,םידיב סוריסה השע אלש םושמ ט"הד עמשמ ,"וילע םיקול ןיאו רוסא ,וסרסל ידכ םדאל ןירקיע לש סוכ הקשמה"
ירש אמרג אה רוסאד אוה היישע ,ושעת אל םכצראבו ביתכו ,אמרג ומכ בישחו .(ב כק) תבשד איההכו , והימו ,בתכ בושו
ירקיע סוכ הקשמהש עמשמ אכיא אתיירואד ארוסיא מ"מ תוקלמ וב ןיאש יפ לע ףא ן ש"ארהו 'סותה ש"ממ חכומ ןכו ,
,הישיר קיספ יוהד םושמ ,האופרל ןירקיע סוכ תותשל רוסאש ט"הד (ב יק תבש) ד"התה תטישלו (וס 'יס) ,ירש ןנברדב ר"פ
אתיירואד יוהד ו"א נברדב ר"פ ד"התהל ףאש ל"יש ,איריא אל אה םושמ יאו .כ"ע , והב ןניעב אלד ןויכ ,רוסא םירוסיא ראשב ן
.ללכ תבשחמ תכאלמ ב"ח הדוהי תיב ת"ושב שאייע י"רהמ ןואגהל יתיאר ןכו (א"ע כ"קד זמ 'יס) ירבדמ הרואכלד ,בתכש
אתיירואדמ יוה ןירקיע לש סוכ תאקשהד חכומ ש"ארהו 'סותה ,(םש 'ושתב ןהכה יכאלמ 'ר ןואגה ירבדכו) םג ורסא ירהש
ןיוכתמב ירש ןנברדב ר"פ ירהו ,הישיר קיספ יוהד םושמ האופרל .םינורחא ראשו םידרו תנגהו ד"התה ש"מכו , ל"י מ"מו
ארוסיא ןיב הישיר קיספב ןל אנש אל םירוסיא ראשב לבא ,תבשחמ תכאלמ והב ןניעבד תבש ירוסיאב אלא הז ןיאש
תותלאשה קליחש המ ןיעכו .ןנברד ארוסיאל אתיירואד כו .כ"ע ,'וכו ד"התהל ףאש ,(ט תוא אל 'יס ד"ויח) ץ"מרה ת"ושב כ"
.ש"ע ,םירוסיא ראשב כ"אשמ ,הרות הרסא תבשחמ תכאלמד ,תבש ירוסיאב מ"ה ,ןנברדב ר"פ ריתמש יאק אטשוק
תבש 'סותב חכומ ה"אלבד (א"עס גק) אלא וניא סדהה לש ויבנע טועימד ובתכ ירהש ,ד"התכ אלד ,רוסא ןנברדב ר"פד
כ"פעאו ,תובש הכוסב ךירפ (ב גל) ,יתירחא אנעשוה היל תיאד ץרתל חרכוהו ,תומי אלו הישיר קיספב ש"ר הדומ אהו
יריאמה 'דכ רובסי ד"התהו ,רוסא ןנברדב ר"פד אמלא (ב טכ תבש) ת"המ רוסא ויבנע טועימד ,ותעיסו 'סותב 'עו] .
ו םרכה חיבשמ ירה ךכב המ מ"מד השקו ,דבה תיב לקעל ה"ד (א וכ) ןירדהנס יאדוד ןינעב דיבעד ל"יו ,עטונ םושמ בייחתי
ןנברדב ר"פד ל"סד חכומ ,ןנברד הזה ןמזב תיעיבשב יריימד 'אה 'יתב וברשמ ה"דב םש 'סותה ש"מפלו .םרכהל היל השק
.[ש"ע ,ירש ןנברדב ר"פד חכומ םש ןירדהנס יריאמב ךא .ש"ע ,ינפמ ה"דב (ב ד) ןטק דעומ 'סותב דוע חכומ ןכו .רוסא תמאבו
רפוס םתחהל יתיארש (מק 'יס ד"ויח) וילע ךמתסהו .ירש ןירוסיא ראשב ןנברדב הישיר קיספ ע"כלד ,אכפיא רתב ליזאד
ויתובושתב ם"שרהמה .(גלק ס"ס ז"חו ,צ 'יס ג"ח) השמ רבד ת"ושב םימואת השמ 'ר ןואגה תעד ןכו אחינ הזבו .(טס 'יס)
כ 'יס ח"ואח) ב"ח םילעפ בר ת"ושב וילע השקהש המ ר"פ רסואו ,ד"הת לע קלוח (ה"קס דיש 'יס) םהרבא ןגמה ירהש ,(
(ג תוא ול 'יס ח"ואחב) ומצע ץ"מרה ת"ושבו .רתומ םירוסיא ראשב לבא תבש ירוסיאב מ"הד ל"סד אחינ כ"שמפלו .ןנברדב
ת"ושב 'עו .(חי 'יס ח"ואח) םימואת יבצ ץרא ת"ושב 'עו .ש"ע ,ירש ןנברדב ר"פד ןירוסיא ראשב םג בתכ 'יס) ב"ח ט"קלה
.ל"מכאו .(וט תוא טי 'יס) ד"וי ט"דה ירקע רפסבו ,(ד"ע ח"כד) ךלהאב הרוגא ת"ושבו ,(חנר

(ד םירפא תיב ת"ושב הארא הבושאו (ב"ע ז ףד ,ב 'יס ע"האח) "וסרסל ידכ" בתכש ם"במרה לש ומעט ריבסהל בתכש
דח אוהש שי ןירקיע סוכ תייתשב יכ .ימד ריפש האופרלד עמשמד הירהיז ידשו םיציבב וא דיגב עגופש דע דאמ ףירחו
םותסל םרוגש קר ל"נה םירביאב שממ עגופ וניאו ךכ לכ לוקלק םרוג וניאש שיו ,ורשב יצח לכאיו והל ילק אלקמו והב
וא דיגב השעמ השענש תורכו קותנו תותכו ךועמ ןוגכ אלא הרסא אל הרותהו ,דילוהל יואר וניא ךכ י"עו ,ערזה יליבש
בב ןנברדמ אלא וניא ןירקיע סוכ תייתש י"ע ערזה יליבש םתוסש קר אלא ה"אלה ,םיצי איגוס ךהד תותליאשה בתכ ןכלו ,
וצריתש ומכו ,הישיר קיספב ש"ר הדומש עדוי תותליאשה םגש יפ לע ףא ,ש"רד אבילא אלו הדוהי 'רל אלזא (ב יק) תבשד
ןויכ ,הישיר קיספ יוה אלד ל"סד םושמ ,ש"ארהו 'סותה ,ללכ ערזה ירביא ולקלקתי אלש תויהל לוכי ןירקיע סוכ תייתש י"עש
אהו ,הישיר קיספ בישח אלד ,רתומ האופרלד ל"סד ,ןכ ל"י ם"במרה תעדב םגו .דבלב ןיוכתמ וניאש רבד בישח יכה םושמו
ב רשפאש ןויכו ,אטובישד אשיר יתייל אל יאו ,ןנירמא םתהד םושמ ,'וכו ירש ימו (ב יק תבש) ךירפד ריתהל ןיא תרחא הנקת
םינטקב ףאד ל"יקד יאמל לבא ,רמא ימ םינטקב ,רשפא אלד םילודגב ש"ר רמאד רומיא (ב טכ) תבשב רמאדכ ,מ"אשד
.הישיר קיספ יוה אלו ,מ"אשד יוהד ןויכ ירש נ"ה ,ןיעונצה ומכ תושעל םהל רשפאש ףא תוסכ ירכומ ןידמ חכומדכ ,רתומ ןכשו
ם"במרהל הנשמה שוריפמ עמשמ והזש ריכזה אלו ,תבשב אלא האופרל ןירקיע לש סוכ תייתש הרסאנ אלש ,םש תבש
ס"שה תנקסמכ הנקזו הרקעב .ד"תכע ,'וכו יריאמה ש"ממ וירבדל עויסו ,(ב יק תבש) הנשמה רואיבב ונבתכש הז
ה האופרלש רבדה רכינו ,דוע דילוהלמ רקע השענ השא ןיב שיא ןיב ונממ התושהש ,ןירקיע סוכ תייתשב ,השוע או
וניאש ינפמ הזל םעטה ,דילוהלמ רקע והשוע אוהש המ ל"ר ,סוריסל הב םיששוח ןיאו ,תרתומ לוחב לבא ,תבשב רוסאו
רתומ ןיוכתמ וניאש ןויכו ,אליממ אלא םידיב סוריס ונממ ותלברכ לוטי רתיהב ולוגנרת תא סרסל הצורה ןנחוי 'ר רמא ןכו .
'מגבש יפ לע ףאו ,'וכו וילאמ סרתסיו איה אמלעב הייחדש רשפא ,'וכו היל טיקנד אוה אחור תומר ורמאו ולא םירבד וחדנ
דוע כ"כו .כ"ע ,רתומ ןיוכתמ וניאש רבדש ש"רכ םיקסופה תעדל רתומ סוריסל ןיוכתמ וניאו ליאוה מ"מו ,הרמאנ איגוס ךרדו
םניאו ןירקיע לש סוכ םיתוש םדא ינב תצקש הישיר קיספ ןאכ ןיאש רשפאש ןכמ רחאל .ש"ע ,םירקענ וספת ריפש ז"פלו
רתומ האופרל לבא ,"וסרסל ידכ" השועשכ רוסיאה ע"שהו ם"במרה .ל"נה תבשד איגוסהמ ל"נה ןרהא דיה תישוק אחינו .
אמרג אה רוסאד אוה היישע ,ושעת אל םכצראבו ביתכו ,אמרג יוהד םושמ ,הזל ףסונ ץורית םירפא תיבה דוע בתכ תוברל םג
האופרל ןכלו ,ירש ,רתומ תבשב םג ירהו ,תרחא הפורתב הנקת ול שיש םושמ ,'וכו ירש ימו 'מגב השקה ריפש תאז לכבו
ש"ע ,'וכו דספה םוקמב אלא אמרג וריתה אל יבר תובושתב הלעה ןכו .ל"נה םשובה תגורעב ךרכב מ"ר ןואגה ירבדכ והזו .
.ש"ע ,האופרל ריתהל שיש (א"עס ח"כד בי 'יס) רזעילא יחהש יפ לע ףאו ם"במרה תעדב הלעה ל"נה ןזא ריעי רפסב א"ד
קיספ יוהד ןויכ ,הרותה ןמ רוסיאה םא םגש םיארנה םינפ שי מ"מ ,הרותה ןמ הרוסא ןירקיע סוכ תייתשש ג"מסהו
ל"ס םיקסופה ןמ םיברש תואורה וניניעש ןכש לכמו ,תבשל תוביתנ ברה ש"מכו ,האופרל ריתהל שי ל"חינ אלד הישיר
ןנברד רוסיא יוהד דבלב .ש"ע .(ם"במרה ירבדמו ה"דב גי 'יסו ,ז"קס ףוס בי 'יס) ע"הא שיא ןוזחה כ"כו . לקהל ל"נ ךכיפל
ותלחמל היוצמ תרחא האופר ןיא םא ,האופרל ןירקיע לש סוכ תותשל שיאל ריתהלו .

ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 12
(ה אכד עוצפ ןידכ ןודינ םאה ,דוע דילוהל לוכי וניא זאש ,ןירקיע לש םס התושה שיאה ןינעלו או , הנה ,להקב אבל ול רוס
אפורהו ,הנכס וב היהש דאמ דבכ ילוחב הלחש דחא רוחב תודוא לאשנש ,(גכ 'יס ע"האח) א"ח שדוק תמדא ת"ושב יתיאר
התש הלוחהו ,םיאפורה לכל רורב רבד והזו ,דוע דילוהל לכוי אל והתושהש ,האופרה פ"ע עודי םס םא יכ הפורת ול אצמ אל
הה םסה י"ע וילוחמ אפרתנו ינפמ ,אוהה םסה והקשהש אפורה השע הפי יאדובש פ"עאש ,בתכו ,להקב אבל לוכי םאה ,או
ירקמ אלד ,להקב אבל לוספ אוהש םדא י"ע סרתסנכ היל ןניניידד ילצא קפס ןיא מ"מ ,שפנ חוקיפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש
,ולא םירביא ונממ ולטבו ופוג תמחמ הלחש וא םיצב אלב דלונשכ אלא םימש ידיב האיב ירוסיא 'להמ ז"טפב) ם"במרה ש"מכו
םש) ם"במרה ש"ממ הרורב היאר שי דועו .להקב אובל לוספו םדא ידיב בישח ,הנמש ולאמ ץוחש וירבדמ עמשמו .(ט"ה
ירהו ,רוסא המל ,ירקימ םימש ידיבד אתיא םאו .וילע םיקול ןיאו רוסא הז ירה וסרסל ידכ םדאל ןירקיע סוכ הקשמה ,(ב"יה
מש ידיב ם"במרה תנווכב רמול ןיאו .ירקימ םדא ידיבד יאדו אלא ,דיבע והיא ואלד ידימב תודרמ תכמ ובייח המלו ,רקענ םי
אכד עוצפ הרות הרסא אלש ,להקב אבל רתומ ומצע התושה מ"מ ,ארוסיא דיבע ןירקיע לש סוכ וריבחל הקשמהש ףאש
י"ע וילאמ רקענה תא אלו ,םדא י"ע השענה תא אלא הכפש תורכו ןיאש ואלהש ,איה אכרוב יאדו אה ,תוקלממ רוטפ ןכלו ,םס
רוסיאב לבא ,םס י"ע סרסמשכ הרות הרטפ הז ואלמו ,םידיב סרסמשכ ונייהד ,ושעת אל םכצראבד ואלה אוה ןאכ וילע םיקול
בד לע ריעהל שי הרואכלו .כ"ע .רורב ל"נ ןכו .להקב אבל רוסאו אוה םדא ידיב אהד ,ימר היפתכא להקב אובלמ ש"ממ ,ויר
םמצע םיציבה ילוח ללגב םיציבה תורכל םיאפורה וחרכוה םאש הארנו ,(ט 'יס תומביד ח"פ) המלש לש םי 'סב ל"שרהמ
רשכ ז"ה ןתרכ וא ןתוא הסמהו ןיחש םהב דלונ םאש" :(ט"ה ז"טפב) ם"במרה ש"ממ היארו ,רשכו םימש ידיב ילוחכ בשחנ
אפורהש ונייה ,ןתרכ וא שוריפו ,"להקב אבל שלושמה טוח ת"ושב ןיזולאומ ח"רגה הלעה ןכו .ש"ע .'וכו ןלוקלק תמחמ ןתרכ
.(חצ ס"ס) שטייד ףסוי די ת"ושבו .(בי 'יסו ,חי תוא אי 'יס ע"האח) קחצי ןיע ת"ושב ןנחלא י"רגה פ"כו .(ב תוא ףוס אי 'יס)
לשה ךורעהו .(ה 'יס) ע"הא םהרבא לש ונחלש רפסב הנוהכ תורמשמ לעב ןואגה כ"כו שי םלוא .דועו .(חי ףיעס ה 'יס) ןח
התירכהו ,םניא וליאכ יוה ,ןדיקפתמ ולטבו ולקלקתנש ןויכו ,םמצע ולא םירביאב היה םימש ידיב ילוחהש םתה ינאשד תוחדל
.(טפ 'יס א"ח דופאה בשח ת"ושב כ"כו) .םש שלושמה טוחבו ,םש ןחלשה ךורעה ש"מכו ,םולכ הניא םדא י"ע התשענש
לוחה םא כ"אשמ ,דוע דילוהל לכוי אלש ןפואב ,דיגה וא םיציבה ועגפנ םסה תייתש חכמו ,םירביא ראשב היה םימש ידיבש י
] .םדא ידיב בישח םהרבא תמשנ רפסב יתיאר והימו (ומ דומעב) הלחמ ןיאש פ"עאש ,ו"רנ ךבריוא ז"שרגה ונדידי םשב
מ ,םימש ידיב ארקנ ילוחש ם"במרהכ ל"יקד ןדידל מ"מ ,םמצע םיציבב ןמ םדאה לע החלשנש ל"י הזב םגש רבתס
,ותשא םע תויחלו ,להקב אבל ול רתומו ,המח סירס ללכב יוה הז םג אליממו ,םיציבה תתירכב הלופיטש הלחמ םימשה
לקהל ונילע הלאכ םירקמב םוקמ לכבו יכ ,(ח תוא חל 'יס ע"האח) ןילבולמ דסח תרות ת"ושב ש"מ יפל ןכש לכו [ק"ודו .כ"ע .
יא וצרש המ ןיא ,להקב אבל לספנ אלש ,םדא ידי וב וטלש כ"חאו ,םימש ידיב אכד עוצפב ,אלוק איצמהל םינורחא הז
ףסוי די ת"ושב האבוהש ותבושתב ש"מבו .(ג"קס ה 'יס) בקעי תועושי ןואגהל ע"עו .'וכו הזב לקהל הלילחו ,שממ םהירבדב
'ח תוא ח 'יס ע"האח) ז"ח רמוא עיבי ת"ושב כ"שמעו .(זצ 'יס) רכז אלש ל"נה שדוק תמדאה לע ריעהל שי םרב .ש"ע .('טו
סירסד ןלנמ ןניעדי אלו ,המייקל רוסא םדא סירס לבא ,המח סירס י"שר שריפ ,סירס תשא :ל"זו (א"עס וכ) הטוס 'סותה ירבד
) תומביד אהמ םהילע המתש ש"שרה 'יחב 'עו .ש"ע .'וכו המייקל רוסא היהיש ןירקיע לש סוכ התשש ןוגכ םדא חכומד (ב טע
ריתהל ם"במרה תעדש (ו"ה הטוס 'להמ ב"פ) הנשמ ףסכב ע"עו .ש"ע .םש י"שרפ ןכו .להקב אבל רוסא םדא סירס םתסד
יתיארו .ש"ע .הדלוהה ירביאב םדא די הטלששכ אלא םדא סירס ירקמ אלו .ריתהל הדומש ל"י י"שר ףאשו ,'סותה ירבדכ
"יו א"י 'יס ע"האח) יקחצי םהרבא ערז ת"ושב ידיב אכד עוצפ בישחד כ"ג הלעהו ,שדוק תמדאה תלאשב ךיראה כ"גש ,(ב
.ש"ע .להקב אבל ול וריתהו ,המח סירס אוהש ררבתה 'זנה שיאה קדבנש רחאש ,םייסש אלא .להקב אבל ול רוסאו ,םדא
ו .ל"נה (א וכ הטוס) 'סותה ש"ממ ,וירבד לע ריעה (ג"ע ז"לד אי 'יסב) ןהכה י"רהמ ןואגה ונתח םלוא 'יפמ מ"כה ןרמ לע השקה
.ש"ע .'וכו ס"חה ש"מעו ה"דב (דע 'יס) רפש ירמא ת"ושב ע"עו .ש"ע .(ב טע) תומביד איגוסהמ ריעה םג .(ב כ תומבי) י"שר
ל"טישפד ,ל"נה םהרבא ערז ת"ושב יקחצי א"רהמ ירבד איבה (וכ ס"ס) בר ךלמ תירק ת"ושב ןובנ הדוהי ר"רהמ ןואגה םג
רקיע לש סוכ תייתשבש 'דמ וילע גישהש םלשה םכחה ונתח ירבד איבה בושו ,להקב אובל ול רוסאו םדא ידיב סירס בישח ןי
'יפאש ל"סד ש"ארה וליפאש רשפאש ,ףיסומ ינא דועו ,ונתח םע ןידהש ל"נו ,ז"ע בתכו .מ"כה ןרמ 'דמו ,(א וכ) הטוס 'סותה
ןפואב לבא ,הלא השלשמ 'א ותרכנשכ והז ,םדא ידיב בושח ילוח י"ע אכד עוצפ ללכב וניא דילומ וניאש אלא םימייק םהש
יוניש הארנו רבדה רכינש אכיה ןיב קלחל ךירצש ,(ה תוא ףוס חל 'יס ע"האח) ןילבולמ דסח תרותה כ"כו .ד"כע .הכפש תורכו
ירקח ת"ושב יתיאר םנמאו .ש"ע .הדלוהה ירביאב יוניש םוש ןיאש ,ןירקיע לש סוכ תייתש ןיבל ,הדלוהה ירביאב ע"האח) בל
,בתכ ,םהירבדב לפלפש רחאו ,ל"נה ןהכה י"רהמה ונתח ירבדו ,םהרבא ערז ת"ושב יקחצי א"רהמ ירבד איבהש ,(ז 'יס
ךוניחה 'סב בתכש םעטה פ"ע לקהל דדצל שי ,הנכס םושמ האופרל ןירקיע לש סוכ התש םא קרו ,ריתהל םוקמ ןיא ותעדלש
ו .(זנק 'יס) ןרהא ןקז ת"ושבו (ה"עקת 'יס) הזב דוע דדצל שיש ףאו ,הרות לש קפסב ל"נה םעט ךמס לע ריתהל ןיא הז לכ םע
ירת ונייה ,'וכו רזממ קפס ריתהל ,יביתכ ילהק השמח ןנירמאד אהד ,ד"בארה םשב (א גע ןישודיק) א"בטירה ש"מ יפל
אכד עוצפ קפס ז"פלו .ןוכנ רתוי הזו ,םייסו ,אכד עוצפד דחו ,יבאומו ינומעד ירתו ,רזממד רוסיא אלא ןאכ ןיאו ,בותכה וריתה
םיקסופה בורו י"שר יכ ,קיפסמ וניא הז םגש אלא .ןרהא ןקז ברהו ךוניחה ברה לש םעטה לע ךומסל רשפא ןנברדבו ,ןנברד
םעטב ריתהל ושאר לקי ימו ,רימחהל וקפסש ,רומג הרות לש קפס ל"וה ז"פלו ,ןינמה ןמ וניא אכד עוצפד להקד ל"סו ,םיקלוח
ב וניאש ,אניד ןינעל ךוניחה לעב לש ומעט לע ךמתסהל ןיאש בתכ כ"גש (זי 'יס ע"האח) רפוס םתח ת"ושב ע"עו] .כ"ע .רור
תונבל ןיא דומלתה רחאש םימכח ואיצמהש םעט לבא ,ל"זחל לבוקמה םעטב אקוד ונייה ,ארקד אמעט ןנישרד ד"מל 'יפאש
.[ש"ע .עדת אל היתולגעמ וענ יכ ,וילע ךומסל ןיאו ,וילע האבוהש הבושתב ןזח והילא ר"רהמ אניברד הירב רמל יתיאר םלוא
חכ 'יס ע"האח) ארתב בל ירקח ת"ושב - ,רזממ ןידמ אכד עוצפ דומלל הישפנדמ בתכש ,(האלהו ד"ע אנק ףד ,גכ תוא ,טכ
(י 'יס ע"האח) אדנל ףסוי תכרב ת"ושב כ"כו .ש"ע .ל"נה ד"בארה םשב א"בטירה ש"מפל ש"כו ,רתומ וקפסש ,התעמו ה"דב
'יס ע"האח) וכלמ תועושי ת"ושב כ"כו .ש"ע .ןיסחוי תלעמ םושמ וב רוזגל ךייש אל ,אוה ןיסחוי ילוסיפמ ואלו ליאוהש ,םייסו
םשב א"בטירה ש"מ פ"ע (אכ 'יס) ד"ח הבושתב ם"שרהמה ןואגה כ"כו .(א ףנע ד 'יס ע"האח) קחצי ראב ת"ושבו .(חי
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 13
ל"נ 'סותו י"שרל 'יפאשו .ד"בארה ז"ח רמוא עיבי ת"ושב םיתואיבהו ,םינורחא הברה דוע כ"כו .ש"ע .'וכו ת"המ ירשד רורב
,רתוי דילומ וניאש יפ לע ףא ןירקיע לש סוכ התושהש ,בתכ (די ק"ס ה 'יס) ירטוז יפא 'סבו .ש"ע .(האלהו י תוא ח 'יס ע"האח)
.ןרהא די ברה ש"מכ ,אוה רשכש יאדו ועמ אל וניא ירהש ,רבדה רורבו רבאה לוטיב אלא רכזנ אל הרותבו ,תותכ אלו ך
חכה לוטיב אלו .ש"ע .

,הנכס וב שיש ילוח הלחש םדאב לאשנש ,(אצ 'יס) םימ טעמ ת"ושב יקינולאסמ ןהכה םהרבא יבר ןואגהל יניע טבתו (ו
וסאש ל"נ תעכ ,בתכו ,לארשי תב השא אשיל ול רתומ םאה ,ןירקיע לש סוכ תותשל םיאפורה פ"ע חרכוהו תילארשי אשיל ר
תילארשי ול ןיאישמ ןיא ,ילוח ידי לע תילאמשה הציב ונממ הלטינש ימד ,(בצ 'יס) ג"ח ל"בירהמ ת"ושב ש"מ יפל ,הלחתכל
.ד"נב ןידה אוהו .אצת אל תילארשי אשנו רבע םאו ,הלחתכל ל"בירהמ רסאק אל ןאכ דעד ,רמולו קלחל שי םנמא
ה םהב לספנש םירביא השלשב אלא ,הלחתכל רכז ,(ה 'יס) ע"שב ש"מכ , הזב שיש ,ילוח י"ע הז ול אבש םושמד אלא
,הקול וניאש ןירקיע סוכ התושב לבא ,הלחתכל רוסאל ל"בירהמ קספ ה"שמ ,לוספ אוה םא ש"ארהו ם"במרה תקולחמ
תילארשי אשיל ול רתומ הלחתכל ףאד אמיא ,ילוח י"ע אב םגו ,ע"שהו ם"במרה ש"מכו ח) שדוק תמדא ת"ושב ךא . ע"הא
ר"ושו .ל"נהמ רכז אלש ינהימתו .אצת דבעידב ףאו ,להקב אבל לוספו םדא י"ע סירס יוה ד"נבד תוטישפב קספ (גכ 'יס
קפס לככ ונידש קספ (ז 'יס) ל"קחה לבא .להקב אובל רתומ ג"הכבד םיקסופ המכ םשב איבהש (ז"קס ה 'יס) ףסוי יכרבהל
עהל ש"מ הנהו .כ"ע .ארמוחל היב ןנילזאד הרות ,ינאש ל"בירהמ ןודינ יכ ,מ"קל ,ל"בירהמ 'דמ רכז אלש שדוק תמדאה ד"ע רי
אמש ,םיקלוחה תעדכ ל"תאו ,רשכ דבלב תחא הציב הלטינ םאש ותעיסו םת וניברכ הכלה אמש ,לקהל אקיפס קפס םש שיש
כ התשש שדוק תמדאה ןודינ לבא .םש ל"בירהמ 'ושתב ראובמ ןכו .רתומו םימש ידיב בישח ילוח י"ע לטבתנו ,ןירקיע לש סו
הטוס 'להמ ב"פ) הנשמ ףסכהו ,(א וכ הטוס) 'סותהמ ורכז אלש ריעהל שי קרו .אצת דבעידב ףאש ל"י ,דילוהלמ וחכ ירמגל
ת"ושבו .(וט 'יס) לאומש ינב ת"ושב ש"מכו ,הלחתכל לקהל םינורחא המכ ובתכ ,ומצע ל"בירהמ ןודינבש תמאבו .ל"נה (ו"ה
'יס ע"האח) םירפא תיב ה"ח קחצי ינפ ת"ושבו .(חי 'יס) ד"ח בל תומולעת ת"ושבו (בי 'יס) ב"ח םולשו םייח ת"ושב ע"עו .(ב
ירקחה ירבדב םימ טעמ ברה םייסש המ םג .ש"ע .(חי תוא ח 'יס ע"האח) ז"ח רמוא עיבי ת"ושב םיתואיבהו .דועו .(ה 'יס)
םינורחא המכ תעדלו .םיחרכומ וירבד ןיאש ליעל ונבתכ רבכ ,בל (זי 'יס ע"האח) רפוס םתח ת"ושב ע"עו .הלחתכל לקהל שי
,בתכש ,'וכו (א וכ) הטוס 'סותה הנהו ה"דב וליפאש אלא דוע אלו ,םימש ידיב ירקימ ילוח לכש 'סותהל ל"סד הזמ חכומו
מש ידיב ירקמ םמצע הדלוהה ירביאב השעמ השוע וניאש ןויכ מ"מ ,ןירקיע לש סוכ תייתש י"ע םדא ידיב ליחתמה םי .
יפל ש"כו .ש"ע .'וכו םדא סירס ללכב וניא ןירקיע לש סוכ התושה י"שר תעדל 'יפאש (דע 'יס) רפש ירמא ת"ושב ע"עו .ש"ע
.להקב אבל רתומ הנכסמ וליצהל םיאפורה י"ע אכד עוצפ השענ םאש ,לבא ה"דב (ג 'יס ע"האח) באוי תקלח ת"ושב ש"מ
בס כ"כו .ש"ע .ךוניחה לש ומעט הזב ךייש אלד בל ירקחה םנמאו .ש"ע .(ב הע תומבי) ס"שה ינוילגב ליגנע י"רגה וז אר
.(וט תוא ח 'יס ע"האח) ז"ח רמוא עיבי ת"ושב הז לכב כ"שמעו .'וכו ךוניחה ד"פע הזב ןודל בתכ (א"ע ב"יד ז 'יס ע"האח)
באוי תקלחה לע קולחל בתכש (ד תוא זלר ןמיס רזעה ןבא קלח) רזנ ינבא ת"ושב ר"ושו .ש"ע ןתנ תורוהל ת"ושב 'עו .ל"נה
.ש"ע .(ביק 'יס) ו"ח ,להקב אבל רתומ ןירקיע לש סוכ התשש שיאש אנידד אנקסמ .אמלעב ףינסל יפורטצאל יזח מ"מו
קחצי ןיע ת"ושב ןנחלא י"רגה בתכ רבכו .ותשא םע תויחל ךישמהל ול רתומ יושנ היה םאש ש"כו (י 'יס ףוס ע"האח)
מוח שקבל ןיא הלא םינינעבש לקהלו רדהל קר ,תור . םש דוע כ"כו ,(אכ תוא אי 'יס) אוצמל לדתשהל איה אתבר הוצמד
תושפנ חוקפל בשחנ והז יכ ,הלא םינינעב רתיה .ש"ע . םושמ ,םאה תא הל ואיצוהו חותינ הל ושעש השאש דוע הארנו
ע"הא ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ ש"מו ,המע תויחל ךישמהל הלעבל רתומ ,הנכס וב שיש ילוח (וט ק"ס ה 'יס) ברה םשב
הילע אבהו ,הזב םיוש םהינשש אטישפ להקב אבל רוסיא ןינעל מ"מ ,רוטפ הבקנל סרסמהש פ"עאש ,המארע דוד יבר
לע אלו ,םירכזה הכפש תורכו אכד עוצפ לע אלא הרות הרסא אלש ,ללכ חרכומ וניא .ש"ע .'וכו הקול תושיא םשל
רות ירבד לע ףיסוהל ונל ןינמו ,תובקנה ה (א"ע חע ףד) לארשי תדמח רפסב יקצאלפ ןד ריאמ יבר ןואגהל יתאצמ ןכו ,
ונאצמ אלש המ ,ונימצעמ רוזגלו ףיסוהל ונל ןיאש ,ללכ ילימ ינהל והנתיל ד"עפלו ,וילע בתכו ,המארע ד"רה ירבד איבהש
.ל"ז וניתוברל ידיב יוהד ,להקב אבל תרתומש ,ילוח י"ע השאה לש םאה הלטינ םא איעבמ אלו אל םא םג לבא ,םימש
הוש םדא י"ע סוריסבש רמולו וניתעדמ תודבל ונל ןינמ ,חותינ י"ע םאה תא הל ודירוהו ,הנכס וב שיש ילוח םוש הל היה
תובקנה לע אלו םירכזה לע אלא וניא להקב אבל רוסיאה לכש ,םיקסופה תועמשמ ךפיה ,רכזל הבקנה חכומ ןכו .ש"ע .
העקת הוצמ) ךוניחה רפסב אידהל ןמז לכבו םוקמ לכב הז רוסיא גהונו :ל"זו בתכש ,'וכו אכד עוצפ אבי אלד וז הוצמב ,(
.'וכו תרויג אשיל ול רתומ לבא ,תוקלמ בייח הלעבו לארשי תב אשנו הכפש תורכ וא אכד עוצפ אוהו הז לע רבועהו ,"םירכזב"
צוהו חותינ הל ושע םא וליפאש ,תובקנב גהונ הז רוסיא ןיאש ל"סד ראובמו תדלל לכות אלש ןפואב ,םאה תא הל ואי
המארע דוד יברכ אלדו ,לארשי רבל אשנהל הרוסא הניא ,דוע ומ ףד ,ג 'יס ע"האח) םשה תדובע ת"ושב ר"ושו .ל"נה
.רקיע ןכו .(א"ע זמ ףד םש ע"עו) .ךוניחה ברה ירבדמ ןכ חיכוהש (א"ער לע ךומסל שי ,ילוח םושמ השענש לכ פ"כעו
חד ותעיסו ל"שרהמה רורב הזו .םדא י"ע סוריסה השענ רבד לש ופוסבש ףא ,ש"דיב ביש הנהו+ .יתבתכ ד"נעל הארנהו .
ברה בתכו .רוטפ םינימ ראשב ןיב םדאב ןיב הבקנה תא סרסמהש ,קספ (אי 'לה האיב ירוסיא 'להמ זט קרפב) ם"במרה
ניבר שריפו ,סוריסב תובקנה ןיא רמוא הדוהי 'ר ,םינהכ תרותב רוקמהש ,דיגמה אהימ ארוסיא לבא אכילד אוה אבויחד ו
השק הרואכלו .(אי ףיעס ה 'יס) ע"שב ןרמ קספ ןכו .כ"ע ."רוטפ" וניבר בתכ ןכלו ,תובקנה תא סרסל רתומש ינת אלדמ ,אכיא
.(בי ףיעס םש) ע"שב ןרמ כ"כו .דלת אלש הסרסל ידכ ןירקיע לש סוכ תותשל תרתומ השאהש ,(בי 'לה םש) ם"במרה ש"ממ
ד אמלא ,רוסא םידיב סוריס לבא ,רתומ ןירקיע סוכ תייתש אקודש רמול ןיאש ,בתכו ,הזב דמע (ה ס"ס) ח"בהו .הליחתכל ירש
.םס תאקשה י"ע אלא ,הבקנב סוריס ךייש אלד (הנקזב ה"ד .איק םשו ,אינתהו ה"ד :יק תבש) 'סותה ובתכ ירהש ל"י אלא
עצ הל ןיאש ןפואב ,הבקנה סרסמב אלא ם"במרה רסא אלש אלש ךרוצל סרסמה לבא ,אמלעד םישנ ראשמ רתוי הדיל ר
רתומ םישנ ראשמ רתוי ישוקב דלת .כ"ע . םאה תרסה לש חותינב השאב סוריס ךיישש תמאבו (ב חכ) תורוכבב ןנתדכו ,
.דלת אלש ידכ ,הליחת הלש םאה םיכתוח ןיאש םירצמ לש הירדנסכלאמ תאצוי הריזחו הרפ ןיאש ןיאש תבש 'סותה תנווכו
ד"סב השאב סוריס תבש ק י - איק
www.swdaf.com 14
יא הבקנה סוריסב ת"המ רוס . ז"טה כ"כו ,(ז"קס ה 'יס) אלא 'סותה ובתכ אלש ,אוה קודקדב אלש ,הזב ח"בה ש"מד
וניא ,הדיל רעצ ןיאל רתויב הדיל רעצ שישכ ןיב קלחל ש"מו ,השאב סוריס רוסיא ןיאש ,רמולכ ,השאב סוריס ךייש ןיאש
'יפא רתומ ןירקיע תאקשהבש אלא .ללכ םיקסופה ירבדמ עמשמב הלחתכל קקוחמ תקלחהו .(ל"קס) השירפה כ"כו .כ"ע .
.ש"ע .(די ק"ס) לאומש תיבהו (ו"קס) ב"ח הדוהי תיב ת"ושב שאייע י"רהמ ןואגהל דוע יתיאר ןכו (ב"ער כק ףד זמ 'יס)
,ואל וא םישנ ראשמ רתוי הדיל רעצ הל שי םא ןיב הזב קוליח ןיאש הלעהו ,ח"בה ד"ע כ"ג גישהש סמהש ם"במרה ש"מו סר
ןיא ונייה הבקנב סוריס ןיאש ורמאש המו ,הנטב ירדח תא לקלקמש םידיב סרסמב ונייה ,רוסא לבא רוטפ הבקנה תא
סוכ תאקשה לבא ,רכז וטא הבקנ הרזג ,ןנברדמ הבקנב הרוסא סוריסה תלועפ לבא ,הבקנב ת"המ רוסאל סוריס ןיד
ןירקיע לש סוכ תאקשהבש ןויכש ,הלחתכל רתומ השאל ןירקיע לש ,הבקנב ללכ ורזג אל ,ןנברד ארוסיא אלא אכיל רכזל
ןנירזג אלד הרזגל הרזג יוהד ,ע"שה ןרמו ם"במרה תנווכב הזב רקיעה" :(די ק"ס ה 'יס) ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמ ל"זו .ש"ע .
ל רעצ אלב וליפא הלחתכל רתומ ןירקיע לש סוכ תייתש לבא ,ןנברדמ רוסא הדלוהה ירביאב םידיב השעמב אקודש אלדו .הדי
.'וכו ח"בה ש"מכ המלש לש םיב ל"שרהמה והימו (דמ 'יס ותמבי לע אבה פ"ס) השאל רתומ רבדה ןיאש ,ח"בהכ ל"ס
ש"ע ."'וכו הדיל רעצ הל שישכ כ"אא לע השקה (ךותמו ה"ד) םשו ,הזב ותינעמל ךיראה (חי תוא א 'עמ) ןזוא ריעי ורפסבו .
ךיישד חכומד ,(ב חכ) תורוכבד איההמ ח"בה ,הזב םינווכמ םניא ח"בה ירבדו ,'וכו ג"מסהו ם"במרה תעד יהוזו .הבקנב סוריס
רעצ הל היהי אל 'יפא ,תוטישפב תותשל הל רתומ ןירקיע לש סוכ תותשל לבא ,םידיב סוריסב אוה ם"במרה רסאש המ אלא
.ש"ע .'וכו םישנ ראשמ רתוי הברה הדיל רפוס םתחה םג (כ 'יס ע"הא) ש הזב ח"בה לע המת סוריס ךייש יאדוב ירה
םאה תליטנ י"ע השאב ,םהיניב קלחמש םיזרא יצע ברהכ אלדו ,המהבל םדא ןיב הזב לדבה ןיאו ,(ב חכ) תורוכבב ש"מכו ,
,השאב סוריס ךייש אלד ובתכש 'סותה תנווכו .המהבב ומכ ,םאה תליטנ י"ע השאב סוריס ךיישד םירורב םירבדה לבא
ךייש אל סוריס רוסיא ןיד ונייה םידיב סרסמבש איה ם"במרה תנווכו .'וכו אנמחר והב דיפקד םירביאה הל ןיאש ןויכ ,הב
הלחתכל תרתומ ןירקיע לש סוכ תייתשו ,רוסא לבא רוטפ השאב האבוהש הבושתב ודראפ י"רהמ ג"הרה כ"כו .ש"ע .'וכו
,(ב חכ) תורוכבד הנשמהמ ח"בה לע כ"ג גישהו ,(הכ 'יס) אייפסומ דסחו םייח ת"ושב ע"עו .ל"נה םינורחאה 'דכ ץרתמו
(א איק תבש) 'סותה ירבד ריבסה (ט"ה ב"אהמ ז"טפב) חקור השעמ רפסב םג .ש"ע .(וכ 'יס) םש רבחמה ברה תבושתב
.ןירקיע סוכ תייתש ןיבל השאה לש הדלוהה ירביאב םידיב סוריס ןיב קלחמ ם"במרהש בתכו ,רומאכ ןיבה ח"בה םנמאו
השאבש ,םטשפכ 'סותה ירבד אלא ןירקיע לש סוכ תותשל ריתה אלש ם"במרה תעדב בתכ ןכלו ,ללכ סוריס ךייש אל
אלא ,םיחרכומ םניא ח"בה ירבד לכו ,ללכ וניבר ירבד לש םטשפ הז ןיאש הארי האורהו .רתויב הדיל רעצ הל שישכ
וירבדל שוחל יואר ארמוחל אוהש ןויכש .ש"ע .'וכו ל כ"אא ,ללכ הזב רימחהל צ"א ד"נעפל לבא הירפ תוצמ לעבה םייק א
םושמ תרבועש רבדה בורק ,דילוהלמ הלעב תא תענומו שיא תשא איה םאש ,םש חקור השעמה םייסש ומכו ,היברו
לושכמ ןתת אל רוע ינפל ד"ע םינורחאה תגשה איבהש (ג 'יס ע"האח) םשה תדובע ת"ושב ר"ושו .(ל"מכאו ,הזב ןודל שיו) .
םשובה תגורע רפסב ןכו .ש"ע ,ח"בה ת"ושב קצאלפמ ןואגה הלעה ןכו .ש"ע .אתילד ,ח"בה ד"ע בתכ (ב"יס ה 'יס) ע"הא לע
,(ה תוא די 'יס) שפנ תבישמ ראשמ רתוי הדיל רעצ הל ןיא םא 'יפא ,ןירקיע לש סוכ תותשל השאל רתומ הלחתכל 'יפאש
ילוח םוש הל ןיא 'יפאו ,םישנ .ש"ע . ל"נה םינורחאה לכ תעדכו ,רקיע ןכו י ת"ישהו +. .ןמא ק"הותב וניניע ריא

ןמאנ זוע ודידי ט"ס ףסוי הידבוע םימיה לכ ותבהא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->