P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2014

pdf

text

original

ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע

www.swdaf.com 1
I ונייחהש תכרב לש בייחמה (
(א החמש וא האנה לש רבד (ו"פ תוכרב אתפסות ,:טנ תוכרב ,.ומ הכוס ילבב ,די,ט תוכרב ימלשורי)
1 ונייחהש ונקת החמש הילע שיש הוצמד הארנו ( :ומ הכוס השועה ה"דות) , אכת זמר הלימד רזעילא 'ר תבש יכדרמה פ"ע ת"ר (
2 התיישעב שיש הוצמב אלא רמאנ אלש ( ןהישועל בלה תבחרה םהב שיש בלולו הכוסכ האנה תצק (.ומ הכוס יריאמ)
3 תצק םיבושח םהש םירבדב אקווד םירבדה ןיארנו ( (:טנ תוכרב יבר ה"דותו זכ ןישע ג"מס)
4 הוצמה תא השוע ומצע אוה םא קר ( ,טפר 'יס תבש א"ח ה"יבאר) (י,אי תוכרב ם"במר ,אכת זמר הלימד רזעילא 'ר תבש יכדרמ
5 תלעות ול עיגמש רבדב היולת אלא החמשב היולת הניא ( המר 'יס א"ח א"בשרה ת"וש) (ז,הסר ד"וי שובל ,
6 ( תושרב אלא םורמא הבוחב ואלד ל"י דבלב האנה םוקמב אלא ןמזל ןמזמ ואלד םש ורכזנש ןתוא לכו
המר 'יס א"ח א"בשרה ת"וש) ד"וי ס"תח ת"וש , 'יס ב"ח "וש ןייעו ,זמר זלר 'יס ריאי תווח ת (
7 ( רבד תשיכרו םדאה ןיינק איהש ,הוצמ לכ ם"במרה ת"וש) 'יס (אמק
(ב ןמזל ןמזמ אבה רבד (:מ ןיבוריע ילבב)
1 ןמזל ןמזמ יתאד ידימ ןניעבד ( ע ג"מס) ' ,ןואג ארירש 'ר םשב :ומ הכוס השועה ה"דותו זכ ות 'ס ארה " ,םש ש ט,אי תוכרב ם"במר אמק ת"ושבו (
2 נ ילו ( ילת ןמזב תוצמד ונייחהשד האר (:בכ הכוס ף"ירה לע ן"ר)
3 אוהה ןמזה דע יחש ה"בקהל האדוה ןתיל איה ונייחהש ( ו קר ךייש ב ןמזל ןמזה ןיב התימ ששח (.ומ הכוס רנל ךורע)
4 הוצמל המוד תע לכב הייוצמ הניאו הרידת הניאש הוצמ ( ש ןמזל ןמזמ ט,אי תוכרב ם"במר) ,אמק ת"ושבו ןישע ג"מס זכ (
II הלימ לצא ונייחהש םיכרבמ אל המל ( ) הלימ תוצמ יבגל ונייחהש תכרב ימלשוריב וא ילבבב רכזומ אל (
החמש לש רבד וניא (א
1 אקוניד ערעצ ( ) פ"ע אכת זמר הלימד רזעילא 'ר תבש יכדרמה פ"ע ת"ר ,ח,ח תורוכב ש"אר ,.ח תובותכ ד 'יס הלימ 'לה טקלה ילובש ,
ת םחורי 'ר ,'סותה םשב םימד י"ע הוצמ זכ,הסר ד"וי ש"הורע ,ב,א הוחו םדא תודלו (
הבושת : 'מג טנ תוכרב : ךייש אל ךכלה ונייחהש ךרבמ ושרויו ויבא תמ ד םעט ונועמב החמשהש יבג אלא רעצ
) המר 'יס א"ח א"בשרה ת"וש , אעת זמר ז"טפ תבש יכדרמ (ז,הסר ד"וי שובל ,החמש 'ר םשב ג,ג הלימ 'יימ תוהגה ,
2 ( ורטש קוניתב םיד ) יאמצע םעט אוהש הארנו אעש 'יס תוכרב 'לה ךשמה חקור (
ןמזל ןמזמ אבה רבד וניא (ב
1 ןמזב ולת אל הלימו ןיליפת לבא ( (:בכ הכוס ף"ירה לע ן"ר)
2 ( הנשל הנשמ עובק תע הל ןיא םגו הרידת רתוי איה הלימ .טמ תורוכב רחאל ה"דות) שובל ,זכ ןישע ג"מס ,ח,ח תורוכב ש"אר ,
,ז,הסר ד"וי 'סותה םשב ב,א הוחו םדא תודלות םחורי 'ר (
הבושת הרידת הניאש הוצמכ הלימ רידגמ ם"במרה : ) ט,אי תוכרב ם"במר ת"ושבו 'יס אמק (
3 טעומ ןמז יוה תעל תעמ םימי 'ז קר יוה אל הלימ תוצמ לש ןמזה לע תופצל ליחתהש דלונש העשמד ןויכ (
.ומ הכוס רנל ךורע) ח אכילו התימ שש ד 'יס הלימ 'לה טקלה ילובש ,אעש 'יס תוכרב 'לה ךשמה חקור , (
4 ינפמ תושר קר ( הבוחב ונייחהש ןיכרבמ ןיא תודעומכ ןמזל ןמזמ אב וניאש לכד המר 'יס א"ח א"בשרה ת"וש) ול ןיאו ,
זמר ד"וי ס"תח ת"וש ךרבל (
ביס (ג תו תורחא
1 ( במש תוכרבה לצא 'מגב ונייחהש תכרב רכזומ אל הלימה לע םיכר ) .ומ הכוס השועה ה"דות (
הבושת : ם"במרה ת"וש ןייע 'יס אמק רכזומ אלש פ"עא ךרבל טושפש ו םג המר 'יס א"ח א"בשרה ת"וש ד"וי א"רג ,ןכ עמשמ
,הל,הסר זכ,הסר ד"וי ש"הורעו בתכ םיכרבמ ז"כעו רפוש יבגל ונייחהש אצמנ אלש
2 רותמ ןיידע אצי אלו אמייק רב וניא ןיידעש ( לפנ ת ש"אר ,.ומ הכוס השוע ה"ד שארה 'סות ,אעש 'יס תוכרב 'לה ךשמה חקור)
(אעת זמר ז"טפ תבש יכדרמ ,ח,ח תורוכב
:'שת אבור רתב אנילזא ) עו ז"פע תבשב ןילמ וסק,א א"בשרה ת"וש ' ז,הסר ד"וי שובל ,ב,א הוחו םדא םחורי 'ר ,זמר,ב ד"וי ס"תח (
3 ( ד"בא אימרד איה הוצמד םושמ רפס) (המר 'יס א"ח א"בשרה ת"ושב אבומ םגו :בנ הלימ 'לה 'ג רעש רוטיעה
הבושת : לארשי לכ תוצמ לע רתי תדחוימ וילע מ"מ הל,הסר ד"וי א"רג) (
4 םיפתוש 'ג דלובו ונייחהש ןיכרבמ אל תופתוש אכיאד אכיה לכד ( ,ג הלימ 'יימ תוהגה) ג םשב ד 'יס הלימ 'לה טקלה ילובשו
בש יכדרמ ,החמש וניבר (אעת זמר ז"טפ ת
ביטמהו בוטה ךרבל ול היה :הבושת זלר 'יס ריאי תווח ת"וש) (
5 לבא םנב ןילמ ןיא םעה בור ( ונייחהש ךרבמ ונבל למ ןבה יבא םא יאדו ,טפר 'יס תבש א"ח ה"יבאר) רזעילא 'ר תבש יכדרמ
ד"וי ע"וש ,ם"במרה ירבדב ה"מרה םשב ח"ואה םשב ז,הסר ד"וי י"ב ,אכת זמר הלימד (א"י םשב ז,הסר
:'שת קלחמ אל ם"במרה ) ג,ג הלימ אמק ת"ושבו פ"ע ע"צו ,אי תוכרב זכ,הסר ד"וי ש"הורע ,הל,הסר ד"וי א"רג ,ז,הסר ד"וי י"ב ,י (
6 ( דימת הלימ תירב וב שי לארשי שיא לכ םלועלד ונייחהש ךייש אלד ל"יו (.טמ תורוכב תמא תפש)
7 ( הדילה ןמזב ונייחהש תכרב ךריב רבכ ) ש זלר 'יס ריאי תווח ת"ו (
III ןבה ןוידפ לצא ונייחהש םיכרבמ המל ( (:אכק םיחספ)
החמש לש רבד (א
1 ןבה ןוידפד אימוד החמש רבדב אלא ךייש אל ונייחהשו ( (אכת זמר הלימד רזעילא 'ר תבש יכדרמה פ"ע ת"ר)
2 ( ןבה ןוידפ מ אל יהיאו הוצמה םויק תחמש אלא החמש אכיל םתהד ונייחהש ךרבמ ותודפל אדקפ גה) " מ 'לה ,ג הלימ ג (
ןמזל ןמזמ אבה רבד (ב
1 לפנ ללכמ אציש קונית לש םוי 'ל ןמזב היולת הוצמ איהש ןויכ ה"פא יתאק ןמזל ןמזמ ואלד בג לע ףא ןבה ןוידפו (
ונייחהש היב יכורבל ךייש ריפש תויחו אמייק ללכל סנכנו :בכ הכוס ף"ירה לע ן"ר) , ול,הסר ד"וי א"רג ןייעו (
2 ( אחיכש אלד ןבה ןוידפ תוצמ ינאשד ןמזל ןמזמ איהש הוצמל המודו ,.טמ תורוכב רחאל ה"דות) ם"במר ,זכ ןישע ג"מס
ט,אי תוכרב ת"ושו 'יס אמק , ב,א הוחו םדא תודלות םחורי 'ר 'סותה םשב ז,הסר ד"וי שובל , (
3 ( בושח ןמז אוה םוי 'ל ) אעש 'יס תוכרב 'לה ךשמה חקור (
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 2
כסמ ילבב דומלת ב דומע אכק ףד םיחספ ת
:הינימ ועב ,ןבה ןוידפל עלקיא יאלמש יבר ןבה ןוידפ לע ,אטישפ - ןבה ןוידפ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא - ןבה יבא
ךרבמ . הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב - ?ךרבמ ןבה יבא וא ךרבמ ןהכ ךרבמ ןהכ - ,הידיל האנה יטמקד יבא וא
ךרבמ ןבה - בע אקד ?הוצמ די ,םיתש ךרבמ ןבה יבא :היל ורמא ,אשרדמ היב ליאש אתא :הידיב הוה אל יבא :אתכלהו
םיתש ךרבמ ןבה .

ב דומע זלק ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
.ערפ אלו למ ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא :רמוא ןבה יבא .הלימה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא :רמוא למה :ןנבר ונת
ש ותירבב וסינכהל .וניבא םהרבא ל .םיבוט םישעמלו הפוחל הרותל סנכי ךכ תירבל סנכנש םשכ :םירמוא םידמועה
יח לא ,תאז רכשב ןכ לע .שדק תירב תואב םתח ויאצאצו ,םש וראשב קוח ,ןטבמ דידי שדיק רשא :רמוא ךרבמהו
ונרשבב םש רשא ותירב ןעמל ,תחשמ וניראש תודידי ליצהל הוצ ,ונקלח תרוכ 'ה התא ךורב תירבה םירגה תא למה .
לומל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא ךרבמהו .הלימה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב :רמוא
םמוי יתירב אל םא +גל והימרי+ רמאנש ץראו םימש ומייקתנ אל תירב םד אלמליאש ,תירב םד םהמ ףיטהלו םירגה תא
אל ץראו םימש תוקח הלילו לע ונויצו ויתוצמב ונשדק רשא :רמוא םידבעה תא למה .תירבה תרוכ 'ה התא ךורב יתמש
םימש תוקח תירב םד אלמליאש תירב םד םהמ ףיטהלו םידבעה תא לומל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא ךרבמהו ,הלימה
תא ךורב יתמש אל ץראו םימש תוקח הלילו םמוי יתירב אל םא רמאנש ,ומייקתנ אל ץראו .תירבה תרוכ 'ה ה

א דומע ח ףד תובותכ תכסמ ילבב דומלת
אקוניל ארעצ היל תיאד ,ידירטד םושמ ,היתווכ אתכלה תילו .ונועמב החמשהש ךירב ,אלוהמ יבל עלקיא אביבח בר .

ג"ה/ א רוט די ףד ט קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת
ועל אב עבושו םלועל אב לוז האר ןמת ינת אריעז 'ר רמא ביטמהו בוטה ךורב רמוא הנידמל קיפסמ רהנ םל ויבא תמ ול ורמא
ביטמהו בוטה ךורב רמוא ושירוהו תמ תמאה ןייד ךורב רמוא /ג"ה/ 'וכ םישדח םילכ הנקו שדח תיב הנב אייח יבר רמא
ול םישדח םה וליאכ םיקחש וליפא אלא םישדח רבד ףוס אל אב רב אבא רב אייח יבר םשב ידבז רב בקעי יבר הנק רמא
הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב רמוא אחא יבר םשב יראמ אב יברד הובא אב 'ר ביטמהו בוטה ךורב רמוא ול ןתינ
םימורע שיבלמ ךורב 'מוא םידגב שבל ביטמהו בוטה ךורב רמוא ול ןתינ הזה ןמזל ונעיגהש ךורב רמוא הנק הכוס השועה
ומצעל ויתוצמב ונשדיק רשא ךורב 'מוא ומשל הכוס ול תושעל 'ירחאל הכוס 'ושעל ונויצו רשא ךורב רמוא הב בשיל סנכנ
הכוסב בשיל ונויצו ויתוצמב ונשדיק התעמ דוע הילע ךרבל ךירצ וניא ןושארה בוט םוי יליל הילע ךרבמ אוהשמ השועה
בלול ומשל בלול תושעל רחאל בלול תושעל ונויצו ויתוצמב ונשדיק רשא ךורב רמוא ומצעל כ תליטנ לע רמוא ולטונ אוהש
ונייחה רשאו בלול ולטונ אוהש העשו העש לכב ךרבמו הזוזמ השועה ומשל הזוזמ תושעל רחאל הזוזמ תושעל 'וא ומצעל
הזוזמ תוצמ לע ו"בקא ךורב 'וא העבוק אוהשכ 'יליפת השועה 'וכ ומצעל ןיליפת תוצמ לע רמוא שבול אוהשכ 'וכ רחאל
תיציצ השועה אל 'וכ ומצעל 'וכ ףטעתנ 'וכ רח רשעמהו םרותה שירפהל רחאל רשעמו המורת שירפהל ו"בקא ךורב רמוא
ומשל רשעמו המורת טחושה הטיחשה לע ו"בקא ה"מא י"אב רמול ךירצ הסכמה םדה יוסיכ לע רמוא ךורב רמול ךירצ למה
םידמועה וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל ו"בקא ךורב רמוא ןבה יבא הלימה לע ו"בקא םשכ רמול ןיכירצ םש
ויאצאצו םש וריאשב קוחו ןטבמ דידי שדיק רשא ךורב רמול ךירצ ךרבמה הפוחלו הרותל והיסנכת ןכ תירבל ותסנכהש
תירבה תרוכ י"אב תחשמ וניריאש תודידי ליצהל הוצ ונירוצ וניקלח יח לא תאז רכשב ןכ לע שדוק תירב תואב םתח
רמא ןנחוי יבר ןהילע ךרבמ יתמיא תוצמ ןתיישע תעשב רמא אנוה בר ןתיישעל רבוע

א דומע ומ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
יביתימ הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב רמוא ומצעל בלול השועה ויתוצמב ונשדק רשא ךורב רמוא וב תאצל ולטנ .
ןושאר םוי וילע ךריבש יפ לע ףאו .בלול תליטנ לע ונוצו - .העבש לכ ךרבמו רזוח ונייחהש ךורב רמוא ומצעל הכוס השועה
'וכ ונמייקו ןושאר םוי ךריבש ןויכו .הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא הב בשיל סנכנ . - .ךרבמ וניא בוש
... :ןנבר ונת ומצעל הכוס השועה 'וכ ונייחהש ךורב רמוא .'וכ ונשדק רשא ךורב רמוא הב בשיל סנכנ , ,תדמועו היושע התיה
םא רבד הב שדחל לוכי - ואל םא ,ךרבמ - םיתש ךרבמ הב בשיל סנכישכל . רמאקד אנהכ ברל היל אניזח :ישא בר רמא
אשודקד אסכא והלוכל והל .

ו קרפ (ןמרביל) תוכרב תכסמ אתפסות
ט הכלה
ןהילע ךרבמ תוצמה לכ השועה ומצעל הכוס השועה הזה ןמזל ונעיגהש ךורב 'וא ךורב 'וא הב בשיל סנכנ ונשדק רשא
ךרבל ךירצ וניא בוש ןושאר םוי הילע ךרבשמ הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב
י הכלה
הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב 'וא ומצעל בלול השועה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךורב 'וא ולטונ אוהשכ
העבש לכ וילע ךרבל ךירצו בלול תליטנ יחהש ךורב 'וא ומצעל תיציצ השועה וני 'צמב 'שדק רשא ךורב 'וא ףטעתמ אוהשכ
םוי לכב ןהילע ךרבל ךירצו תיציצב ףטעתהל 'וצו ונייחהש ךורב 'מוא ומצעל ןילפת השועה 'דק רשא ךורב ןחינמ אוהשכ
ולוכ םויה לכ ןחינמ תירחשב ןחינה אל תירחשב ןחינמ יתמיאמ ןילפת חינהל 'וצו 'צמב
אי הכלה
ומצעל הכרב ךירצ טחושה 'וא הטיחשה לע ךורב ומצעל הכרב ךירצ םדה תא הסכמה רפעב םדה יוסיכ לע ךורב 'מוא
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 3
בי הכלה
םהרבא לש ותירבב וסינכהל 'א ךורב 'וא ומצעל הכרב ךירצ ןבה יבא הלימה לע ךורב 'וא ומצעל הכרב ךירצ להומה
םישעמלו הפוחלו הרותל וסינכת ןכ תירבל ותסינכהש םשכ 'מוא ןה המ ןידמועה וניבא םיבוט
גי הכלה
יח לא תאז רכשב ןכ לע שדק תירב תואב םתח ויאצאצו ('חו) םש וראשב קחו ןטבמ דידי שדק רשא 'וא והמ ךרבמה
תירבה תרוכ ךורב תחשמ ונראש תודידי ליצהל הוצ ונרוצ ונקלח
די הכלה
הזה ןמזל ונעיגהש ךורב 'וא תורשעמו המורת שירפהל ךלוה היה ךורב 'וא ןשירפמ אוהשכ שירפהל 'וצו 'צמב 'דק 'שא
ןשירפמש העשב ןהילע ךרבמ יתמיאמ תורשעמו המורת

א דומע במ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
תיציצ תושעל ךרבמ אקו יטוח ימר הבהא רב אדא ברל היחכשא ןמחנ בר ?אנעמש יציצ יאמ :ל"א , תיציצ :בר רמא יכה
הכרב הכירצ ןיא דסח בר לע ,אנוה ברד הישפנ חנ יכ . רמא אהו ?הכרב ךירצ ןיא תיציצ :בר רמא ימו ,ברדא ברד אמרימל א
,תיציצ םהל ושעו ...לארשי ינב לא רבד +ו"ט רבדמב+ :רמאנש ?הלוספ איהש םיבכוכ דבועב תיציצל ןינמ :בר רמא הדוהי בר
?אימור יאמ אהו !ושעי םיבכוכ ידבועה אלו ושעי לארשי ינב וצמ לכ :אדסח בר רבסק ,ףסוי בר רמא דבועב הרישכש ה
םיבכוכ - ךרבל ךירצ ןיא לארשיב םיבכוכ דבועב הלוספש הוצמ לכ , - .ךרבל ךירצ לארשיב הרישכד הלימ ירהו ?אוה אללכו
םיבכוכ דבועב יבר ירבד ,יתוכ לומי לאו יאמרא לומי ,יתוכ אפורו יאמרא אפור הב שיו לארשי אפור הב ןיאש ריע :אינתד ,
תוכ :רמוא הדוהי יבר ;ריאמ ,יאמרא אלו י ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךורב :רמוא ,למה :רמ רמאד ,ךרבל ךירצ לארשיבו
!הלימה לע ליספ ליספימ בר ,ברל אלא אמעט אוה ידימ אפפ רב ורד ?הלוספש םיבכוכ דבועב הלימל ןינמ :רמתיאד ,
+ז"י תישארב+ :רמא ןנחוי 'ר ,רומשת יתירב תא התאו +ז"י תישארב+ :רמא ברד הימשמ עייסמ הכוס .לומי למה ,לומי לומה
תכוס ,המהב תכוס ,םישנ תכוס ,םיבכוכ ידבוע תכוס :אינתד ,םיבכוכ דבועב הרישכד הכוס ירה .היתבוית יוה ןיליפת ,היל
םוקמ לכמ הכוס ,םייתוכ - ,ךרבל ךירצ ןיא לארשיבו ;אתכליהכ תככוסמ אהתש דבלבו ,הרישכ ,ומצעל הכוס השועה :אינתד
ורב :רמוא וניהלא 'ה התא ךורב :רמוא ,הב בשיל אב ,הזה ןמזל ונעיגהו ונמיקו ונייחהש םלועה ךלמ וניהלא 'ה התא ך
ךרבמ אל הכוס תושעל וליאו ,הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ תולוספד ןיליפת ירהו ,היתבוית ןיליפת .
אברד הירב אנניח בר ינתד ,םיבכוכ דבועב ת רפס :אינרשפמ ,דבע ,םיבכוכ דבוע ,יתוכ ,יקודצ ןבתכש תוזוזמו ןיליפת ,הרו
רמומ ןטקו ,השא - ;הביתכב וניא הרישקב וניאש לכ ,הביתכב ונשי הרישקב ונשיש לכ ,םתבתכו םתרשקו :רמאנש ,ןילוספ
,ךרבל צ"א לארשיבו רשא ךורב :רמוא ,די לש ןיליפת לע :ןנחוי 'רד הימשמ אנוה ברד הירב אייח בר חלשד ונשדק
תושעל וליאו ,ןיליפת תוצמ לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךורב :רמוא ,שאר לש ןיליפת לע ,ןיליפת חינהל ונוצו ויתוצמב
!ךרבמ אל ןיליפת םיבכוכ דבועב הרישכד בג לע ףא ,הלימ ןוגכ ,הוצמ רמג התיישעד הוצמ לכ ,אמעט ונייה ואל אלא -
אל התיישעד הוצמ לכו ,ךרבל ךירצ לארשיב םיבכוכ דבועב תולוספד בג לע ףא ,ןיליפת ןוגכ ,הוצמ רמג ו - וניא לארשיב
אוה ארבג תבוח :רבס רמו ,אוה תילט תבוח :רבס רמ ,יגלפימק אהב תיציצבו ,ךרבל ךירצ .

ב דומע טנ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
:אינת אהו ה ןמזל ונעיגהו ונייחהש ךורב רמוא םישדח םילכ הנקו שדח תיב הנב הז םירחא לשו ולש , - בוטה רמוא
!ביטמהו - אה ,אישק אל - אה ,תופתוש היל תיאד - ךורב רמוא אוה ולש לע רבד לש ורצק :אינתהו ,תופתוש היל תילד
לש לעו ולש לע ,ונמייקו ונייחהש וריבח - .ביטמהו בוטה ךורב רמוא
?ביטמהו בוטה ךרבמ אל הידהב אנירחאל תילד אכיה לכו - א ,אינתהו בוטה ךורב רמוא ,רכז ותשא הדלי :היל ורמ
!ביטמהו - ןייד ךורב רמוא הלחתב ,ושרוי אוהו ויבא תמ :עמש את .רכזב הל אחינד ,הידהב ותשא אכיאד ,ימנ םתה
!ביטמהו בוטה ךורב רמוא אוה ףוסבלו תמאה - הידהב יתרי אקד יחא אכיאד ,ימנ םתה ךירצ וניא ןיי יוניש :עמש את .
יוניש ,ךרבל רמוא לבא ,ךרבל ךירצ וניא ןיי יוניש ורמאש יפ לע ףא :ןנחוי יבר רמא אבא רב ףסוי יבר רמאו .ךרבל ךירצ םוקמ
!ביטמהו בוטה ךורב - .הידהב ותשד הרובח ינב אכיאד ,ימנ םתה

ב דומע מ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת
שארב ןמז רמול והמ :ןל איעביא אנוה בר יב אניוה יכ :הבר רמאו יתא ןמזל ןמזמד ןויכ ?םירופכה םויבו הנשה - ,ןנירמא
םילגר ורקיא אלד ןויכ :אמליד וא - .הידיב הוה אל ?ןנירמא אל אנימא ימנ אתדח ארקא אנא :רמא הדוהי בר יב יאתא יכ
.ןמז - יל איעבימ אק יכ ,יל איעבימ אק אל תושר :היל רמא - ?יאמ הבוח - ייוורת ירמאד לאומשו בר :יל רמא רמוא ןיא :וה
.םילגר שלשב אלא ןמז .. ליז :היל ורמא ,אתש שירד אמוי ילעמב אדסח ברד הימק אבס רמיי ברל ןנבר הורדש ?הלע יוה יאמ
שידק ,ארמחד אסכ היל ותייא .היתכודב היל אספר ,הביטרל היולד :היל רמא הייזח יכ .ןל אמיא את ,אדבוע דיבע יכיה יזח
.ןמז רמאו ןמז רמוא :אתכלהו קושב וליפא ורמוא ןמז :אתכלהו .םירופכה םויבו הנשה שארב

ב דומע במ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
ךרבמ אל ןיליפת תושעל וליאו - תוכרב יניינע לכ ולאשש [ןיליפת תושעל ךרבל אלש] היה עדויו ימלשורי האורה 'פו
ןיליפתו הכוס תיציצ תיישעא ךרבל ךירצמ 'ג ץצ ךרעב ואיבה ךורעבו לוחו תוכרבד אתפסותבו ונלש ס"שה לע ק (ו"פ) ינת
האורה 'פבו ונייחהש ךרבמ ומצעל תיציצ השועה (.דנ ףד תוכרב) בר כ"כו ונייחהש ךרבמ םישדח םילכאד רמא ימנ
ןואג ארירש .

ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 4
א דומע ומ ףד הכוס תכסמ תופסות
ונייחהש ךרבמ ומצעל הכוס השועה - בל וניקתש תוצמ שיד אנש יאמ םעט שרפל ךירצ אלש תוצמ שיו ונייחהש ךר
וניקת 'ר שרפמד (םש ז"ג) תלכתה קרפ חכומדכ וניקת אל ןיליפתו תיציצ תיישעבו אכה ןחכשאדכ וניקת בלולו הכוס תיישעב
היל בישח אלד ךרבמ אל ןיליפת תושעל וליאו שאר לש ןיליפתו די לש ןיליפתא ךרבמ יאמ ןנחוי ונייחהשד קדקדל שי ןכ ומכו
דמ ךרבמ אל ימנ ונייחהש ךרבמ ןבה ןוידפא ןכו הל בישח אל (:אכק ףד םיחספ) םיחספ יברע קרפ ףוסב אתיאדכ וליאו
תלכתה 'פב בישח אלדמ ךרבמ אל הלימא (םש תוחנמ) הלימד א"ר ףוסבו (:זלק ףד תבש) הלימ לש תוכרב ידהב ןכו
ךרבמ הליגמ תאירקא ונייחהש כ ףד הליגמ) דמוע הליגמה תא ארוקה שירב אתיאדכ ךרבמ אל ללה תאירקא וליאו (:א הארנו
ונייחהש ונקת החמש הילע שיש הוצמד האורהב ןנירמאדו (.דנ ףד תוכרב) םישדח םילכ לע ךרבמד ןואג ארירש בר בתכ
ןיברעמ לכב קרפב ןניקסמד הלע ןניכמס אלד (:מ 'ד ןיבוריע) ןבה ןוידפמ השקו ןמזל ןמזמ יתאד ידימ ןניעבד .

ס תכסמ ש"ארה תופסות א דומע ומ ףד הכו
השועה בלולו הכוס ןוגכ ןתיישעב ונייחהש ךרבל ונקתש תוצמ שיד אנש יאמ אמעט שרפל ךירצ ,ונייחהש ךרבמ ומצעל הכוס
שרפמ אלו שאר לש ןיליפתא וא די לש ןיליפתא ןנחוי 'ר שרפמד תלכתה קרפב ןחכשאדכ ונקת אל ןיליפתו תיציצ תיישע לעו
,ןתיישעב ונייחהש ךרבמד ו י ןיכרבמד אהו ,ןמזל ןמזמ האבה הוצמ אלא הוצמ תיישעב ונייחהש ךרבל ךייש אלד ל"
לפנ תרותמ ןיידע אצי אלו אמייק רב וניא ןיידעש הלימה תעשב ןיכרבמ אלו ןבה ןוידפ לע ונייחהש ןיכרבמד אהו ,
ינאש אסינ ימוסרפ רמימל אכיא ןיכרבמ ןיא ללה תאירקאו הלגמ תאירק לע ונייחהש .

בה תיב א דומע ומ ףד הכוס תכסמ יריאמל הריח
... ונייחהש תכרבבו ולאב אצויכו תיציצ וא הליגמ וא הצמ וא רפוש ומצעל השועה ףאש םירבחמה ילודג ירבדמ הארנ אהימ
ןיליפת וא תיציצ השועב אידהב ןכ הונאצמ אתיירבב ףאו ןמז ךרבמ שיש הוצמב אלא ןכ רמאנ אלש ובתכ םישרפמה ילודגו
ק התיישעב ןהישועל בלה תבחרה םהב שיש בלולו הכוסכ האנה תצ האנה ןתיישעב ןיא הליגמו רפושו הצמ תיישע לבא
םיפפור םירבדהו רתי חרוט אלא :

ב דומע בכ ףד הכוס תכסמ ף"ירה לע ן"ר
ובתכו תופסותב (ב אכ ףד) הליגמב אתיאדכ הליגמ ארקמו אכה אתיאדכ בלולו הכוסכ ונייחהש ןהב ונקתש תוצמ שיש
במ ףד) תלכתה קרפב אהד ןיליפתכ ונייחהש ןהב ונקת אלש תוצמ שיו (ב אכק ףד) םיחספ יברע 'פ ףוסב אתיאדכ ןבה ןוידפו
אלדמ ךרבמ אל ןיליפת תושעלד ןיליפת חינהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא די לש ןיליפתה לע ןנחוי יבר רמאדמ קייד (ב
השד םשמ קדקדל שי ןכ ומכו םתה היל בישח (ב זלק ףד) הלימד רזעילא 'ר 'פבו םתה היל בישח אלדמ היל ךרבמ אל ונייח
הלימ תוכרב ידהב ונקת אל ןתצקמבו ונייחהש ןתצקמב ונקת המ ינפמ שריפ אל לבא ןמזב תוצמד ונייחהשד הארנ ילו
ילת ע רמוא יתאק ןמזל ןמזמד ןויכד כ"הויו ה"רב 'ירמאד (ב מ ףד) ןיברעמ לכב קרפ ףוסב חכומדכ ןמז והייל הכוס ךכלה
ותאק ןמזל ןמזמ הליגמ ארקמו בלולו 'ל ןמזב היולת הוצמ איהש ןויכ ה"פא יתאק ןמזל ןמזמ ואלד בג לע ףא ןבה ןוידפו
ןמזב ולת אל הלימו ןיליפת לבא ונייחהש היב יכורבל ךייש ריפש תויחו אמייק ללכל סנכנו לפנ ללכמ אציש קונית לש םוי
םיבוט םימי 'ב לש ללהו ונמז ןיא רובצה לע אבת אלש הרצו הרצ לכ לע רמול ונקתש ןויכ ןמזב ולתד בג לע ףא ימנ
לכ ןנתדכ םויב רפסי אל הלילב רפס אל םאש בתכש ימ יתיארו רמועה תריפס לע ןמז ןיכרבמ ןיא המל ז"פל ע"צו עובק
ןמז היב 'ירמא אל יכה םושמו אצי אל םויב אהד עמשמ רמועה תריפסל רשכ הלילה :

א דומע ומ ףד הכוס תכסמ רנל ךורע
ה"דב .ומצעל הכוס השועה ןמזל ןמזמ ןבה ןוידפ םג בושחל הזב קחדנש ן"רב ןייע .ןבה ןוידפמ השקו ןיב קולח שישו
הלימל ןוידפ אוהה ןמזה דע יחש לע ה"בקהל האדוה ןתיל איה ונייחהש תכרב תנווכד ןויכ הזב רמול רשפא ד"נעל ןכא
אדוה ךייש אל כ"א 'יה הזה ןמזה לע תופצל ליחתהש ןמזה ותואמ םא ונייהד ןמזל ןמזה ןיב התימ ששח 'יה םא קר וז ה
האדוה ןתיל ךירצ זא תמ אלו תומי אמש ששח (א"כחו ה"ד א ב אמוי) 'סותה הנהו . התימלד קוליחה ובתכ 'יתכוד ראשבו
ורמ ןמז ארקנ המ ןכא ןנישייח אל טעומ ןמזל לבא ןנישייח הבורמ ןמזלד ראבתנ אל טעומ ןמזו הב הזב יתבתכש המ ןייעו
ב ג םירדנ) ש"ארה םשב בתכ (ז"טה ד"פ הכוס 'לה) ךלמה רעשה הנהו ם"במרה תוטיש רואיבב (י"רו ארמג ה"ד דכ) ליעל
(רטפא אל ה"ד ראבתנ אל םיתנבש םימיהו טעומ ןמז ירקמ םימי 'ז פ"כעד םש חיכוה םג הבורמ ןמז ירקמ םוי םישלשד .
יכ םנמא ש"ארהכו טעומ ןמז ראשהו הבורמ ןמז בושח םוי 'לד ל"י כ"א הנש בושח הנשב םוי 'ל (ב ג) תוכמב ןנירמאד ןו
םיתנב התימ ששח יוה אל םוי לכב ךרבמ הזש ןויכ ונייחהש ךרבמ אל ןיליפתו תיציצ לע ךכיפלו ןויכ ךרבמ אל הלימא ןכו
וה אל הלימ תוצמ לש ןמזה לע תופצל ליחתהש דלונש העשמד התימ ששח אכילו טעומ ןמז יוה תעל תעמ םימי 'ז קר י
םימיו בלולו רפוש הכוס ןכו ךרבמ ןכל הבורמ ןמז ש"ארה 'יל בישחש תוריזנל שממ ימד א"ל םויב אוהש ןבה ןוידפ לבא
הז ןיא תרחא הוצמ לע םייתנב ונייחהש ךריבש ףאש ךרבמ ןכל ןמזל ןמזה ןיב םוי 'למ רתוי יוה םהמ דחא לכב םיבוט
ןמזה עיגהשכו וז הוצמ םייקל האבה הנשל 'יחיש תעהל הפצמ בלול תוצמ הרבעש הנשב הליכש תעמש וז הוצמל ליעומ
הז לע האדוה תתל ךירצ כ"כ השק אלד אטישפ ט"יד ללהמ הנהד ללהמ 'סותה ושקהש המ כ"ג ץרתל רשפא הזבו שיד
ויכ ןכל ט"יד שדק ארקמו החמש םושמ אוה ללהה תאירקד ןויכ רמול ללהה תאירק םג וניחהש ט"יה לע ךריב רבכש ן
ללכב ט"יד שדק ארקמ םע ןינע םהל ןיאו ןמצעל תוקולח תוצמ םהש רפושו בלולו הכוסל ימד אלו ללהא קר השק אל כ"או
ללה תאירק ןיבו ח"רל ח"ר ןיב ןיאש ןויכ ל"נכ ל"י הזבו ח"ר לע ונייחהש ךריב אלש ןויכ ךרבל ל"ה הז לעד ח"רד
לא וריבחל הבורמ ןמז ירקמ אל תעל תעמ םימעפ ט"כ א א"ל םויב הלחתכל חלגמ ריזנהש תוריזנל ימד אלד ונירבדל 'יארו
ונייחהש ךרבמ םוי 'ל רחאל וריבח האורה (ב חנ) תוכרבב ןנירמאד הממ אקוד םוי 'ל אוה ונייחהש לש ןמז רקיעד ירה ש"ע
:אל 'ל םויבד עמשמ םישלש רחאל רמאקדמו
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 5
ב דומע מ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ךרסימל יתא אמלד - ... ץ"נאש 'סות אקוניד ארעצ םושמ ונייחהש ןניכרבמ אלד יאהו .

וכב תכסמ תופסות א דומע טמ ףד תור
ןתי ןתנ אלש פ"עא םישלש רחאל - םא תמש ןויכ קפסל שיו םיתש ךרבמ ןבה יבאד ןנירמא (:אכק ףד) ופוסב םיחספב
ךרבמ ונייחהש הוצמה םייקל הכוזד ןויכמ ןבה ןוידפ לכ לע ומכ הלימו הלימ לכ לע ונייחהש ןניכרבמ אלד אהא הומתל ןיאו
חיכש אלד ןבה ןוידפ תוצמ ינאשד א .

ח קרפ תורוכב תכסמ ש"אר
ונייחהש .ךרבמ ןבה יבא יאדו ןבה ןוידפ לע הינימ ועב ןבה ןוידפ יבל עלקיא יאלמש 'ר (ב אכק ףד) םיחספ יהלישב ןניסרג ח
.אשרדמ יב ליאשו אתא .הידיב יוה אל .הוצמ דיבעקד ךרבמ ןבה יבא אמלד וא .הידיל האנה יטמ אהד ךרבמ ןהכ ךרבמ ימ
יבא היל ורמא .םיתש ךרבמ ןבה יבא הכלהו םיתש ךרבמ ןבה ןויכ ונייחהש ךרבמ באה םא ןבה תמ םא קפתסנ ל"ז י"רו
.הוצמ םייקל הכוזש ןויכ מ"מ ךרבמ באש וא .ורעצ ריכזמש שי .הלימו הלימ לכ לע ונייחהש ךרבל אלש וגהנש המו
אבור רתב ןנילזאד אדח אריהנ אלו .לפנ ידימ ןיידע אצי אלש םושמ םישרפמ םושמ מ"יו דבעק הוצמ ךשפנ הממד דועו .
יפט אחיכש הלימ לבא .אחיכש אלד םושמ ונייחהש ךרבל ונקת ןבה ןוידפ תוצמד מ"יו .אקוניד הרעצ ןישודיקד ק"פבו .
ואל ןהכד רבתסמ ןכו םולכ ךרבמ ןהכה ןיא זנכשאבו תפרצבו .הונקת םינואגהש םירמואו ןהכה ךרבמש הכרב חסונ יתבתכ
א דיבעק הוצמ :הכרב שדחל ולכויש וניצמ אל ס"שה ירחא םגו הנוהכ תונתמ לבקמ אל

א דומע טמ ףד תורוכב תכסמ תמא תפש
'סותב 'וכ 'ל רחאל ה"ד הלימ לכ לע ונייחהש ןניכרבמ אלד תירב וב שי לארשי שיא לכ םלועלד ונייחהש ךייש אלד ל"יו
דימת הלימ הארשכ דוד ורמאש ךתרמא לע יכנא שש שרדמב ש"מכ תוצמ קר הוצמ ילב ץחרמה תיבב ומצע הלימ ורשבבש
ש"ע דימת העובק ונבב הלימהד ןויכ ונב תא למה באב םג] ונייחהש ךייש אל כ"א תוצמד ז"וא ח"רהמ ת"ושב ש"מכ
ורשבב המותח הלימהש אלא 'ישעה וניא הלימ :[ש"ע

ישילש רעש רוטיעה רפס - ב דומע בנ ףד הלימ תוכלה
ןיכרבמ אלד יאהו הש ונייח ד"בא אימרד איה הוצמד םושמ ןל ארבתסמ ןבה ןוידפב ןניכרבמדכ הלימב ןבה יבאש גהנמו
וחולש אוהש ועידוהל להומה לע דמוע וניקתה ךכיפלו ג"ע דמוע וניא אוהו ברק םדא לש ונברק רשפא תינעתב ןנירמאדכ
ש םהש םעידוהל םילארשיו םיול םינהכ םילשוריב דמעמ אהיש םהיניבש םיאיבנה .לארשי לכ לש םיחול

א"ח ה"יבאר - טפר ןמיס תבש תכסמ
וסינכהל םגו הלימה לע ךרבמש רחא ונייחהש ךרבמ ונבל למ ןבה יבא םא יאדוו אל םילהומ ןיא םעה בורד םושמ לבא ,
.ךכב ולגרוה ךרבמ ומצעל הכוס השועה האורה קרפ ימלשוריבו האורה קרפ אתפסותבו הכוס תכסמב ינתקד ,ימנ היארו
,אבוט ןכו ,<ונייחהשו תיציצו בלול תושעל ךרבמ ומצעל תיציצ> ומצעל בלול השועה ינתק ותו ,ונייחהשו הכוס תושעל
ימדד ,ונב תא למה ינתק אלו ,'וכו וסינכהל ךרבמ ןבה יבאו הלימה לע רמוא למה [דע 'וכ] ונייחהשו ומצעל טיקנ והלוכבו
ומצע[ל] ןטק לודג חנית ליעל ןיקרפב ןנירמאדכ , ,ןיוכתמ אוה ונב תרהב ץוקל ןבה יבא רמואב ינשמו ,רמימל אכיא יאמ
ונייחהש ךרבמ ,ךנהד אימוד ,ונבל וא ומצעל הוה יא לבא ,ןילהומ םניא םעה בורד םושמ אמעטו רחאל הכוס השעב ןכו .
ילשוריב תוחנמ בירקמו דמוע היה ,הל יתיימ דציכ קרפבו ,תוחנמב ןנירמאד אהו .ונייחהש ךרבמ וניא םתה ,ונייחהש ךרבמ ם
.[ביר]קהל הרותה הליטה םהילע יכ ,םינהכב אלא רשפיא יא תא ינא יתלמשכ הבישיה לכ ינפלו ירומ יבא ינפל יתנד ןכו
ונייחהש םג יתכרבו ,ירבדל ודוהו ,ינב :

אעש ןמיס תוכרב תוכלה ךשמה חקורה רפס
קוניתב םידורטש ןמז ךרבמ וניא ןמז הל עובקש הלימ . 'א 'פב אוהש ןמזהו .לפנ ללכמ אצי םא היל םיק אל תובותכד
הלימה לע ןמז ךרבמ וניא ךכל בושח וניא 'למ תוחפ . ןוידפה לע םא יכ ךרבמ םוי םישלשל וריבח תא האורה האורה 'פבו .
ונייחהש ונייחהש ונקית תוחמש לעו תוחמש ןיגהונ ויה ןבה ןוידפב ךכל םילגרה ומכ

הלימ תוכלה טקלה ילובש רפס ד ןמיס
אניד יבא אימרד הוצמ איהש םושמ ןל ארבתסמ ל"ז תורבדה לעב בתכ הלימה לע ונייחהש ןיכרבמ ןיאש המו . 'סותבו
ונייחהש ןנבר היב ינקתמ אל ןבל רעצ שיש ןויכ רמול שי הלימה לע ונייחהש ןניכרבמ אל יאמא יתאצמ רועיש ימנ יא
םישלשמ תוחפא ונייחהש ןניכרבמ אלד אוה ןכ םימכח םוי םישלשמ תוחפל אתיא הלימו םוי תוחפל וניא ןבה ןוידפ לבא
.ונייחהש ךרבמ םוי 'ל רחאל וריבח תא האורה ןנירמא האורה קרפ תוכרבבו ןניעב לפנ ללכמ אציד םוי 'למ ל"ז החמש וניברו
הידהב תופתוש אכיאד םושמ 'יפ ח לשו ולש לע ונייחהש ךרבמ ולש לע רבד לש ורצק האורהב ןנירמאדכ בוטה ךרבמ וריב
ביטמהו רכז ןבב הל אחינד הידהב ותשא אכיא ימנ אכהו :

זכ ןמיס ןישע לודג תווצמ רפס
ונייחהש ךרבמ םישדח םילכ הנוקהו שדח תיב הנובה םהש םינשי וליפא רמאק (ב ,הס ףד) ימלשוריבו .(ב ,ט תוכרב)
.ונייחהש םהילע ךרבמ אל םישדח םהש םירבדב אקווד םירבדה ןיארנו תצק םיבושח (יברו ה"דת) ירומ בתכ ןכו וניבר]
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 6
.[הדוהי ןמזל ןמזמ אבה רבדב אלא ונייחהש ןיכרבמ ןיאש ןואג ארירש בר בתכש יתעמש ינאו לכב קרפב חיכומ ןכש בתכו
(ב ,מ ןיבוריע) ןיברעמ תוחנמב ןושמש וניבר בתכ ןכו במ) : (מ"טשב וליאו ה"דת ןואג ארירש בר םשב רחאל ורבח האורה .
ךרבמ שדוח רשע םינש רחאל והאור םאו ,('ותו ב ,חנ תוכרב) ול ביבחה ורבחב קחצי וניבר שריפ ,ונייחהש ךרבמ םוי םישלש
שדחתמה ירפ האורה ,םיתמה היחמ 'ה התא ךורב
נ
:(ב"ה םש ם"במר פ"ע) ונייחהש ךרבמ ותייאר תליחתב הנשו הנש לכב
... (ש"ע ב ,מ ןיבוריע) ןיברעמ לכב קרפב ןנירמא ןמזל ןמזמ איהש הוצמ לכ ,הכונח רנו הליגמ ארקמו הכוסו בלולו רפוש ןוגכ
הילע ךרבמ ןבה ןוידפ ןוגכ ןמזל ןמזמ איהש הוצמל המוד איה ירהש תע לכב היוצמ הניאו הרידת הניאש הוצמ ןכו
ונייחהש ,(ב ,אכק םיחספ) םיחספ יברעב אתיאדכ ןיא םגו הרידת רתוי איה הלימ לבא \ תע הל \ עובק ךכיפל הנשל הנשמ
ונייחהש הילע ןיכרבמ ןיא :(ט"ה ם"במר 'יע)

אכת זמר הלימד רזעילא יבר קרפ תבש תכסמ יכדרמ
רחא ןבה יבא ךרבמש םעה וגהנ 'וכ וסינכהל ךרבמ ןבה יבא [םש] הלימה רבוע ללכב הז םגש העירפב להומה דורטש ןמז לכו
ןתיישעל ונייחהשו חהשו אקוניד ארעצ םושמ ךרבמ אל וניבר בישה ךכ ןבה ןוידפד אימוד החמש רבדב אלא ךייש אל וניי
םת וילע תלטומה הוצמ [אלא] דיבעק אלד םושמ ונייחהש ךרבמ אלד נ"לו ונב לומל בייח באה [טכ] ןישודקד ק"פב ןנתדכ
ותודפלו ל השועה ונייחהשו הכוס תושעל ךרבמ ומצעל הכוס השועה ןניסרג [ג הכלה] האורה קרפ ימלשוריבו ומצעל בלו
למה ינתק אלו וסינכהל רמוא ןבה יבא הלימה לע רמוא למה דע 'וכו ונייחהשו תיציצו בלול תושעל ךרבמ ומצעל תיציצו
[רתוי אלו הלימה לע רמוא רחא להומ אוה םא אקוד מ"שו] ונב תא ונייחהש ךרבמ ונב תא למ אוה םא יאדו לבא אהו
בירקמו דמוע היה [ב הע ףד תוחנמ] ןנירמאד הליטה םהילע יכ םינהכב אלא רשפא יא םתה ונייחהש ךרבמ םילשוריב תוחנמ
בירקהל הרותה ונייחהש םג יתכרבו ירבדל ודוהו ינב תא ינא יתלמשכ הבישיה ינפלו ע"נ ירומ אבא ינפל יתנד ןכו :

אעת זמר [רשע השש] (םירשעו דחא) קרפ יכדרמ תוהגה תבש תכסמ יכדרמ
יחהש ןיכרבמ ןיא המל השקמ אקוניל ארעצ אכיאד ל"יו הלימה לע וני 'ירמאד השקו [ב טנ ףד תוכרב] ושרויו ויבא תמ
ךייש אל ךכלה ונייחהש ךרבמ (ארעצ) [הז ץורית*] ונועמב החמשהש יבג אלא (רעצב יולת אל ונייחהש תכרב לבא) ץריתו
י אלד ןויכ ל"יעו םיפתוש 'ג דלובו ונייחהש ןיכרבמ אל תופתוש אכיאד אכיה לכד 'ל דע לפנ תרותמ ןיידע אצ יתאצמ לכה
:ןיבוריעב רדה קרפבו הלימ יכרצמ דוע אצמתו ץלוחה קרפ ןייע

וסק ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
הכרב ךרבמ אצמנו וישדח ול ולכ אל אמש יכ ?ךרבמ אוה דציכ הלימ תעשב ךרבמ ןבה יבא תרמאש ונייחהש ןינעלו
?ןוכנה גהנמה אוה דציכו הלטבל

לכבש עד הלימ תעשב ונייחהש ךרבש ימ םלועמ וניאר אל לאה תוצראה אל תאזה ץראב ויהש םילודגה ןמ דחאל וליפאו .
.ןכ יתיאר לע ןיכמוסו .ןיששוח ןיא וינרפצו וירעש וינמיס ורמגש לכד וישדח ול ולכ אל אמשל שוחל ןיא ךרבמש ימ לבא
הכרב ןינעל ןכש לכ הרומחה תבשב ולומל וליפא ולא ןינמיס .

המר ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
ןיכרבמ םא תלאש הלימה לע ונייחהש ךרבמ םא ןב ול דלונש ימ ןכו ונייחהש ?

ונייחהש ךרבל ךירצ ןב ול דלונש לכד ארבתסמ הבושת ןל אמייק אהד .םינב ול ודלונ אל ןיב םירחא םינב ול ודלונ ןיב
'ס ט"נ/ ףד) האורה קרפב רמאד ןנחוי יברד ארתב אנשילכ .ונייחהש ךרבמ הנק אל ןיב םירחא םיתב הנק ןיב (ב א"ס / אלא
לכד .הבוחב אלו ןמז ןניכרבמד אתדח ארקכ תושר הואשע אמשו .ץראב רשא םילודגה וליפא ןכ וגהנש יתיאר אלש
הבוחב ונייחהש ןיכרבמ ןיא תודעומכ ןמזל ןמזמ אב וניאש םויבו הנשה שארב ןמז רמול והמ הנשה שארב ןנירמאדכו .
וא ןנירמא ותא אק ןמזל ןמזמד ןויכ .הבוח יל איעבימ אק יכ .ןנירמא אתדח ארקא וליפאד יל איעבימ אק אל תושר ?םירופכה
?ןנירמא אל םילגר ורקיא אלד ןויכ אמליד ןכ גהונ ינא ורמול וגהנ אלש רודה ילודג יתיארש ינפמו . וניא הזש יפ לע ףאו
מז ונקת ןבה ןוידפב ירהש ךרצה לכ קיפסמ רמוא ןבה ןוידפכ הרותה תוצממ הוצמ לע ףא אמשו .ן ןתוא לכ הז םעט יפלו .
ויבאמ השורי ול הלפנו םישדח םילכ הנקב /'ס ט"נ/ האורה קרפבש םוקמב אלא ןמזל ןמזמ ואלד םש ורכזנש ןתוא לכו
תושרב אלא םורמא הבוחב ואלד ל"י דבלב האנה ויהב וא ןהב אצויכ הנקב ןהב תיאד אתגולפ םושמו . ןיאש ןהב אצויכ ול
.ותוא ןיענומ רמול אב םאו ןירמוא ןמז ןירמוא ןיא הלימה לע לבא (ב ז"לק ףד) הלימד רזעילא יבר קרפב ורמא ירהש עדת .
רמוא ךרבמה .ותסנכהש םשכ ןירמוא םש ןידמועה .וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל רמוא ןבה יבא הלימה לע רמוא למה
נ אלו .ןטבמ דידי שדק רשא .ונייחהש םהמ דחאב רכז אלש .תרמאש ומכ אקוניל ארעצ היל תיאד תמחמ םעטה ןיא והימו
ונועמב 'חמשהש תכרבב אלא הז םעט רמאנ החמשהש יכורבל ךייש אלו רעטצמ באה םג אקוניל ארעצ אכיאד םוקמבד .
.ונועמב תלעות ול עיגמש רבדב היולת אלא החמשב היולת הניא ונייחהש תכרב לבא לע ףאו . רעצ המע ברעתמש יפ
.ונייחהש רמוא השורי ול הלפנו ויבא תמ וליפא ירהש החנאו איהש יפל ל"ז רוטיעה לעב ברה בתכ אתלימד אמעט אלא
באה לע לטומש ןוידפכ הניאו ןיד תיב לע תלטומש הוצמ .

םחורי וניבר - ג רוט גי ףד ב קלח א ביתנ הוחו םדא תודלות
ךרבל ונייחהש לימו הלימ לכ לע ה דועו אבור רתב ןנילזאד אריהנ אלו לפנ ללכמ אצי אל ןיידעד םושמ ךרבל ןיאש מ"י
הלימ לבא חיכש אלד ונייחהש 'רבל ונקת ןבה ןוידפבד ג"עאד םושמ מ"יו אקוניד ארעצ םושמ מ"יו דיבע אק הוצמד
תופסותה ובתכ ךכ אל חיכשד .
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 7
אי קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
ט הכלה
הוצמ לכ ב מזמ איהש ןמזל ן ,הכונח רנו הליגמ ארקמו בלולו הכוסו רפוש ןוגכ ול ןיינק איהש הוצמו הוצמ לכ ןכו תיציצ ןוגכ
,הקעמו הזוזמו ןיליפתו ןוגכ ,ןמזל ןמזמ איהש הוצמל המוד איה ירהש תע לכב הייוצמ הניאו הרידת הניאש הוצמ ןכו
תעשב הילע ךרבמ ןבה ןוידפו ונב תלימ ג ונייחהש התיישע םאו , תעשב ונייחהש םהב אצויכו בלולו הכוס לע ךריב אל
.ןהב אצויכ לכ ןכו ןהב ותבוח ידי אציש העשב ונייחהש ןהילע ךרבמ היישע
י הכלה
,תושעל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא התיישע םדוק ךרבמ םירחאל התוא השועה דחאו ומצעל הוצמ השועה דחא וניא לבא
תוא השועש הוצמ לע אלא ונייחהש ךרבמ ומצעל ה תוצמה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא ךרבמ וניא הברה תוצמ וינפל ויה ,
.המצע ינפב תחאו תחא ד לכ לע ךרבמ אלא

ג קרפ הלימ תוכלה ם"במר
א הכלה
ךרבמ למה תא לומל ב ונוצו ךרבמ ונב תא למ םאו ,וריבח ןב למ םא ,הלימה לע ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא לומיש םדוק א
,ןבה או יב ג ךרבמ ןבה * תרחא הכרב לש ותירבב וסינכהל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'יי התא ךורב ,
ןיא ויבא םש ןיא םא ךכיפל ,ןהיניבש לרע לכ ולומיש לארשי ןיווצמש הוצמ לע רתי ונב תא לומל באה לע הוצמ ,וניבא םהרבא
התוא וכרביש הרוהש ימ שיו ,וז הכרב הירחא ןיכרבמ .ןכ תושעל יואר ןיאו ,םעה ןמ דחא וא ןיד תיב ןבה יבאו /ד"בארה תגשה/+
+.ךרבמ סוקדנסהש ונלצא וגהנו ךרבמ םעבש דחוימ וא ד"ב ד"מכ ארבתסמ /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .ןכ תושעל יואר ןיאו 'וכו תרחא הכרב ךרבמ
ב הכלה
םירמוא ןידמוע םש ויה םאו תל והסינכת ןכ תירבל ותסנכהש םשכ .םיבוט םישעמלו הפוחלו הרו
ג הכלה
םש ןידמועה ןמ דחא וא למה וא ןבה יבא ךרבמ ךכ רחאו קוחו ןטבמ דידי שדיק רשא םלועה ךלמ וניהלא 'יי התא ךורב ,
ותירב ןעמל תחשמ ונראש תודידי ליצהל הוצ ונרוצ ונקלח יח לא תאז רכשב ןכ לע שדק תירב תואב םתח ויאצאצו םש וראשב
רשבב םש רשא ,תירבה תרוכ 'יי התא ךורב ,ונ ןבה יבאו ד ונייחהש ךרבמ .

ג קרפ הלימ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ד] אקוניל ארעצ היל תיאד םושמ םעטה מ"יו ךכב ונגהנמ ןיא ונא תובותכד ק"פ עמשמדכ ךייש ןיאד החמש וניברל נ"לו
צמ וליפא ונייחהש לבא םתה אתיאדכ ונועמב החמשהב אלא הז םעט רמול ךרבמ רעט תמ יבג האורה קרפ ןחכשאדכ
.ותשריו ךיבא הידהב ןיפתוש אכיאד םושמ םעטה החמש וניבר שריפו ותשא אכיא םתה אתיאדכ החמש איה םגש םאה
ביטמהו בוטה ךרבמ וריבח לש לעו ונייחהש ךרבמ ולש לע רבד לש ורצק אינתו רבדב הל אחינד הידהב ןבה ןוידפל ימד אלו
םתהד ונייחהש ךרבמש אל יהיאד פ"עא אכה לבא ותודפל אדקפמ אל יהיאו הוצמה םויק תחמש אלא החמש אכיל
השעמ השע ןכו ונייחהש ךרבמ ומצעב ונב תא למהש בתכ ה"יבארו תירבה םויקב איה החמש מ"מ ולומל אדקפמ
ודוהו הבישיה לכו יולה לאוי וניבר ויבא ינפל ןד ןכו ומצעב תלטומה הוצמה השוע אתשהד ומעטו ול ויתויארו רקיעה וילע
ט"פר ןמיסב ורפסב תוראובמ הנה לכ לפנ תרותמ קוניתה אצי אל ןיידעש יפל ונייחהש ךרבמ ןיאש םעטה שריפ חקורבו
םוי םישלש ההש אלש ןמז :כ"ע

אמק ןמיס ם"במרה ת"וש
רקענו הזוזמ ול התיהשכ ,תיציצו ןיליפת תשיבלו הזוזמ תעיבק לע בייחתיה הלאש ג"כה הלאשה וערקנש וא תרחא השעו ה
,השדח תיציצ םש וא םירחא השעו ולש ןיליפתה ואל םא ןמז תכרב ןתישעב בייחתיה ,תוצמה לכ ןכו ?
תוכרב ףוסב אתפסותה ןושל הבושתה ב"יק 'מע ךוראה רואבבו] (ו"ל 'ע) ךליאו ט"ה ו"פ ןמרביל 'צוה ,[ן"פ ,ד"יה ו"פ]+ -
גהש םהילע ןיכרבמ תוצמה לכ +[ך"א ,ג"יק ךורב 'מוא ומצעל בלול השועה .ונעיגהש ךורב 'מוא ומצעל הכוס השועה .ונעי
.ונעיגהש ךרבמ ומצעל ןיליפת השועה .['וכו ףטעתמ אוהשכ .ונעיגהש ךורב רמוא ומצעל תיציצ השועה] .'וכו ולטנ .ונעיגהש
הירא ןויגהב 'יעו ד"פ ףוס םש]+ תוכרב לש יעיברה קרפב כ"ג םשו .'וכו ןחינמ אוהשכ ,א"נק 'עה ו"נ 'ע תוכרב אתפסותה לע
היה .ונעיגהש ךורב 'מוא ,םילשוריב תוחנמ בירקמ היה רמאנ +תיברעל נ"ש 'יעו ,(ח"כ 'ע) ב"כה ה"פ ןמרביל 'צוה ,[ן"פ
.חבזה תא בירקהל ו"בקא ה"מא י"אב 'מוא ,ןבירקמ אוהשכו ,ונעיגהש ךורב רמוא ,םילשוריב םיחבז בירקמ ךל ראבתנ רבכו
רב 'ה]+ +[ן"פ ,ט"ה א"יפ תוכ ונייחהש ןתיישע תליחתב ןהילע ךרבי תוצמהש . .םיקלח השלשל הזב תוקלחנ תוצמהו
הכונח רנו בלולו רפושו הכוס ןוגכ ,ןמזל ןמזמ תבייחמש ,םהירבד לש ןיב הרות לש ןיב ,השע תוצמ לכש ,םהב ןושארה
דחא לכ לצא םסרופמו עודי הזו ,ונייחהש ןהילע ךרבי ,הלגמ ארקמו . תשיכרו םדאה ןיינק איהש ,הוצמ לכ ינשה קלחהו
םישדח םילכ הנוקמ התוחפ וז יהת אל ,ונייחהש ןתישע תליחת ךרבי הילע םג ,הקעמו הזוזמו ןיליפתו תיציצ ןוגכ ,רבד
שדח תיב הנוב וא לע ןמזה תכרב רבדב +[ן"פ ,ו"פ /תוכרב 'סמ/ םש אתפסותה ל"ר]+ אתירבה הרמאש הממ הזל היארו .
יציצה .ונעיגהו ונייחהש ןהילע ןיכרבמ תוצמה לכ הרמאש המ ירחא ,ןיליפתה לעו ת הרידת הניאש הוצמ לכ ישילשה קלחהו
הוצמל ,דימתמ הבויח ןיאו ליאוה איה המוד ,ןמזב תדחוימ הניאש פ"עאש םושמ ,תע לכב התיישעב דימתמ םדאה ןיאו
ונייחהש הילע ןיכרבמ ןכלו ,ןמזל ןמזמ איהש בה הרמאש ומכ , ראבתנש ומכו תונברק בירקמו תוחנמ בירקמב אתיר
+[ן"פ ,'ב א"כק םיחספ]+ דומלתב ןבה ןוידפב (שקהו) .'וכו ונייחהשו 'וכו ונשדק רשא ,םיתש ךרבמ ןבה יבאש , ומצע הז
ונייחהש ךרבמ ןבה יבאש ,הלימב (יאמד) , ,אנש ריכזה אלו ,ותלימ לע ונייחהש ךרבי אלו ונוידפ לע ונייחהש ךרבי המל
ונייחהש ןהילע ךרבמ תוצמה לכש ,םסרופמו עודי ותויהל ,דומלתב אלו אתירבב תאז ,דומלתה לאש אל ןבה ןוידפב אלה .
וא ,וז הוצמב ביוחמה אוה אוהו ליאוה ,ךרבמ ןבה יבאה ,(הלאשה) האב אלא ,בייחתת אל םא ןמז תכרב הז לע בייחתתה
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 8
.הידיל האנה איטמו ליאוה ,ךרבמ ןהכה ש ,היאר ןאכמ אל הלאשהו ,ןמז (תכרב) אלב רשפא יאש ,רווחמו רורב ןיינעה
הנכרביש ימ לע אלא האב תורשעמ וא המורת וא הלח שירפהש ימש יפל ,םירחאה איצוהל אלא םיקלח 'גה ולא ונאבה אלו .
ו .ונראבש םיקלחה ןמ קלח ללכב ןניאו ליאוה ,ןהימודו תווצמה ולא תישע לע ונייחהש ךרבי אל ,לבטש אמט וא םיניינעה ולא
/תוכרב תוכלהב/ ,םש]+ לודגה ונרוביחב םיראובמ םלוכ - +.[ן"פ ,ג"ע 'יס ףוס תוכרב 'ה ח"אב 'אבוהש ג"התו כ"ק 'יס ן"פ 'יעו

הסר ןמיס העד הרוי רוט
י"ר תעד ןכו ךרבל ול ןיאש בתכ רוטיעה לעבו הלימו הלימ לכ לע ונייחהש ךרבמ ןבה יבאש ם"במרה בתכ

י ףסוי תיב הסר ןמיס העד הרו
םגו ונייחהש ךרבמ ןבה יבא בתכ (ג"ה ג"פ) הלימ תוכלה ףוסב .הלימו הלימ לכ לע ונייחהש ךרבמ ןבה יבאש ם"במרה בתכ ז
ןמזל ןמזמ איהש הוצמל המוד איה ירהש תע לכב היוצמ הניאו הרידת הניאש הוצמ ןכו בתכ (ט"ה א"יפ) תוכרב תוכלה ףוסב
בה ןוידפו ונב תלימ ןוגכ ונא ןיא (ד תוא ג"פ) הלימ תוכלה ףוסב ובתכ ןומיימ תוהגהו .ונייחהש םתיישע תעשב םהילע ךרבמ ן
ונב למהש בתכ (טפר 'יס תבש תכסמ) ה"יבארו החמש וניברל הארנ ןיאו אקוניד ארעצ םושמ םעטה םישרפמ שיו ןכ ןיגהונ
יבה קדב] רקיעה וילע תלטומה הוצמה השועש םושמ ונייחהש ךרבמ ומצעב [ת םירבדה םיארנש ה"מרה םשב בותכ ח"אבו
ותוא למש ןמזב לבא ןבה ןוידפד אמגוד ומצע ידי לע ויבא ותוא למש ןמזב אלא ונייחהש ךרבמש ם"במרה רמא אלש
ןבה יבא ךרבמ רחא ותוא למשכ וליפא אלא ם"במרה ירבד טשפמ ןכ הארנ ןיאו ל"כע ונייחהש ךרבמ ןבה יבא ןיא רחא
ונייחהש :[ןאכ דע] דע לפנ תרותמ קוניתה אצי אל ןיידעש םושמ והז ונייחהש ןיכרבמ ןיאש המ בתכ (אעש חק 'יס) חקורהו
םשבו אבור רתב ןנילזאד חקורה םעט נ"לד בתכ (ג"ע ףוס גי םש) םחורי וניברו .תוהגהה ל"כע (:הלק תבש ןייע) םוי םישלש
וידפבד ג"עאד םושמ אמעטד בתכ (רחאל ה"ד .טמ תורוכב) תופסותה חיכש אלד (:אכק םיחספ) ונייחהש ךרבל ונקת ןבה ן
אלא (.ח תובותכ) ןכ ורמא אלד בתכו (המר ס"ס א"ח) הבושתב א"בשרה ואחד אקוניד ארעצ םעטו .אל חיכשד הלימ לבא
רעצ המע ברעתמש פ"עאו תלעות ול עיגמש רבדב אלא החמשב היולת הניא ונייחהש תכרב לבא ונועמב החמשהש ןינעל
ליפא ירהש עד [ו"סק ןמיס א"ח] הבושתב א"בשרה דוע בתכו :(:טנ תוכרב 'יע) ונייחהש רמוא השורי ול הלפנו ויבא תמ ו
ןכ יתיאר אל תאזה ץראב רשא םילודגהמ דחאל וליפאו הלימ תעשב ונייחהש ךריבש ימ םלועמ וניאר אל ולאה תוצראה לכבש
מיס ורמגש לכד וישדח ולכ אל אמשל שוחל ןיא ךרבמש ימ לבא ולומל ולא םינמיס לע ןיכמוסו ןיששוח ןיא וינרפצו ורעשו וינ
ןיב ונייחהש ךרבל ךירצ ןב ול דלונש לכ בתכ [ה"מר ןמיס] (א"ח) תרחא הבושתבו .ל"כע הכרב ןינעל ש"כ הרומחה תבשב
ןיב (.ס תוכרב) האורה קרפב רמאד ןנחוי יברד ארתב אנשילכ ןל אמייק אהד ודלונ אל ןיב םינב ול ודלונש אל ןיב םירחא הנק
ןמזל ןמזמ אב וניאש לכד אתדח ארקכ תושר ושע אמשו ץראב רשא םילודגה וליפא ןכ וגהנש יתיאר אלש אלא ןמז ךרבמ הנק
ינפמו םירופכה םויו הנשה שארד ןמז יבג (:מ ןיבוריע) ןיברעמ לכב פ"סב ןנירמאדכו הבוחב ונייחהש םיכרבמ ןיא םידעומכ
נ אלש רודה ילודג יתיארש אמשו ןמז ונקת ןבה ןוידפב ירהש ךרוצה לכ קיפסמ הז ןיאש פ"עאו ןכ [גהונ] (החוד) ינא ורמאל וגה
.ונושל ןאכ דע ורמא ןבה ןוידפכ הרותה תוצממ הוצמ לע ףא יפל ונייחהש רמול םיגהונ היתוביבסו אירוסו לארשי ץרא לכבו
ל"ז ם"במרה יפ לע םהיתוארוהב םיכמוס םהש :

הרוי ךורע ןחלוש הסר ןמיס העד
ז ףיעס
[דל ונייחהש תכרב םש ןיאש א"י ,רחא אוה להומה םאו .ונייחהש :ךרבמ אוה ,ונב תא להומ ומצע באהשכ [הל .
תוכלמו היתוביבסו אירוסו לארשי ץרא תוכלמ לכב וגהנ ןכו ,הלימו הלימ לכ לע ונייחהש ךרבמ באה םלועל ,ם"במרהלו
םירצמ . [ול :הגה ןיגהונ ולא תונידמבו ונב למ ומצע באהשכ וליפא ,ונייחהש ךרבל אלש [זל זי , תעשב ונייחהש ךרבמ ותודפל בייחש רוכבה ונב למש אל םא
וניא ןוידפהמ רוטפשכ לבא ,ןוידפ תעשב ךרבמ וניאו הלימ (בי) ונייחהש ךרבמ .(ל"ירהמ פ"ע)

הסר ןמיס העד הרוי שובל
ז ףיעס
לימ לכ לע ונייחהש ךרבמ באהש םירמוא שי ם"במרה תעד אוהו ,ןמזל ןמזמ םיאבה םירבד ומכ הידידל יוהד ,השועש הלימו ה
תא להומ ומצע באהשכ םירמוא שיו .םירצמ תוכלמו היתוביבסו אירוסו לארשי ץרא תוכלמ לכב ותומכ ןיגהונו ,[ג"ה הלימ ג"פ]
יא רחא אוה להומה םאו ,ונייחהש ךרבמ אוה זא ודבל וילע תלטומה הוצמה םייקמש ונב באה אל ,ללכ ונייחהש תכרב םש ן
םעפ לכ למ אוהש ןמזל ןמזמ אבה רבדל תומדל ךייש אל הידיד יבגלד להומה ןכש לכו ,וילע תלטומה הוצמ םייקמ וניאש
םא ,ונב ומצע להומ באהשכ וליפא הלימל ללכ ונייחהש ךרבל ןיגהונ ןיא ולא תונידמבו .הנשב םימעפ האמ וליפא ול ןמדזיש
בה ונב למש אל רוזחל ךירצ וניאו הלימה תעשב ךרבמ זא ,ןוידפה תעב ונייחהש ךרבל ךרטצי יכה ואלבד ותודפל בייחש רוכ
ומצע אוה וליפא הלימה תעשב םג ונייחהש ךרבמ וניא יול וא ןהכ אוהש ןוגכ ןוידפמ רוטפ אוהשכ לבא .ןוידפה תעשב ךרבלו
.להומה כרבמ ןיאו ןבה ןוידפ לע ונייחהש ןיכרבמש ונימעטו תברועמ החמש איהש םושמ םירמוא שי ,הלימה לע ןי
ונייחהש לע לבא ,הלימב ונועמב החמשה ןיכרבמ ןיאש המ לע אלא רמאנ םעטה הז ןיאש יוחד אוה לבא ,אקוניד ארעצב
וניצמ ירהש ,רעצ ומע ברעתמש יפ לע ףא תלעות וב ול עיגמש רבדב אלא החמשב היולת הניא ונייחהשד ,קיפסמ וניא
חא םוקמב שיו .השורי ול הלפנו ויבא תמש עמששכ ןוגכ ,רעצב תברועמ איהש יפ לע ףא החמש לע ונייחהש ןיכרבמש ר
,אבורא ןניכמס אהד ,תמא וניאו יוחד ןכ םג אוהו ,םוי 'ל דע לפנ תרותמ קוניתה אצי אל ןיידעש םושמ םעטה םירמוא
איהש תבשב ןילהומ ךאיה ןכ אל םאד עדת ,והנינ םייק םינב אבורו ינב ינמיס ול שישכ אבורא ןניכמס אלא ,הרומח
הלימד אמעט רקיע אלא .ונייחהש תכרב ןינעל הז לע ךומסל ונל היהש ןכש לכ ,וינרופצו וירעש ורמגנש ונייהד אמייק
ןמזל ןמזמ אבה רבדל רתוי המודו ,ךכ לכ חיכש יוצמ וניא ןבה ןוידפו ,ןמזל ןמזמ םיאבה םירבדמ רתוי אחיכשו היוצמ .

ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 9
יב הסר ןמיס העד הרוי א"רגה רוא
[דל] .'וכ באהשכ :םיחספ ףוסב ןבה ןוידפב ש"מכ
(טוקיל) .'וכ באהשכ וילע תלטומה הוצמ השועה אלא ונייחהש ךרבמ אלד בייח באה ('א ט"כ) ןישודקד ק"פב ןנירמאו
"במרה כ"כו 'וכ השועה ה"ד 'א ו"מ הכוסד 'סותעו הכוראב ש"ע תבשד ט"יפ יכדרמ .'וכ לומל 'י הכלה תוכרב 'המ א"יפב ם
לע אלא ונייחהש ךרבמ וניא לבא תושעל ו"בקא התיישע םדוק ךרבמ םירחאל התוא השועה דחאו ומצעל הוצמ השועה דחא
:(כ"ע) ומצעל התוא השועש הוצמ
[הל] .'וכ ם"במרהלו הוצמה וילעו ותומכ וחולשד :ל"נכ
(טוקיל) .'וכ ם"במרהלו הלימד ג"פב פ"כ אש ףאש אמעטו ונייחהש ךרבמ ןכלו ח"י ואיצומו וחולש אוה למ רח מ"כ ש"מכו
ש"מכ לארשי לכ לע תלטומש ףאו ש"שמעו ה"גהב ב"ס ה"פקת 'יס ח"אב ש"מכו ך"מרה םשב 'י הכלה תוכרב 'המ א"יפב
ןישודקד ק"פב לארשי לכ תוצמ לע רתי תדחוימ וילע מ"מ צמש 'וכ וסינכהל ו"בקא ךרבמ ןבה יבאו םש ם"במרה ש"מכ הו
שיו וז הכרב ןיכרבמ ןיא ויבא םש ןיא םא ךכיפל ןהיניבש לרע לכ ולומיש לארשי ןיווצמש הוצמ לע רתי ןבה תא לומל באה לע
ה"גהב א"ס ל"עו ןכ תושעל יואר ןיאו םעה ןמ דחא וא ד"ב התוא ךרביש הרוהש ימ השועש ףא יאדוד םינוכנ ם"במרה ירבדו
ומצעב השע ולאכ אוה רחא לק תבשב ש"ממ תדחוימ הוצמה וילע יאדו אה אתיא םאו 'וכ ל"בשראד 'וכ רחא אכיא יאו 'א ג"
'וכ באה ש"מכ ('א 'ח) תובותכד ק"פב ד"ס ונועמב החמשהש 'יפא אה החמש אכילד ש"מ הנוכנ הניא 'סותה תרבס םגו
'וכ םושמ ואל יא יכורבל א תמב אהד ו"ל ק"סבש טוקילב) ל"נכ ר"מגהו החמש ר"ה ש"מכ ל"ל ןאכו ('וכ ויב ר"ה 'ית םגו
מה לע הווצמ הניא איהד ןיפתוש 'גד םושמ החמש דועו ש"שמכ אלד הוצמה לע ןאכ החמשהו ןישודקד ק"פב ש"מכ הלי
ביטמהו בוטה ךרבי תמאב :(כ"ע)
[ול] .'וכ תונידמבו הזל םעט ואצמ אלו הזב םינושארה לכו א"בשרה ךיראה רבכ ןוידפ ןמזל ןמזמ יתא אלד םושמ ל"אד
ןבה םירחא םינבב ףאו (ע"צו 'וכ םוי 'ל ןמזב היולת הוצמ איהש ינאש ןבה ןוידפד בתכ הכוסד ד"פו םיחספ ףוס נ"רבו) חיכוי
וילע ןיללחמו תבשב ותוא ןילמ ךאיה כ"אד לפנ קפס םושמ ל"א םגו (א"בשרבו 'סותב ש"עו 'א 'ס תוכרב) הנקו רזחו הנק ומכ
תמב אה אקוניד ארעצ םושמ ל"א םגו ד"כב :('ב ט"נ ש"שמכ) 'וכ םיתש ךרבמ ושרוי אוהו ויבא
(טוקיל) .'וכ ולא תונידמבו 'וכ תוצמד הארנו 'וכ שרפל ךירצ 'וכ השועה ה"ד םש הכוסד 'סותבו ש"ע ת"ר םשב םש יכדרמ
ןכו 'וכ ושרוי אוהו ויבא תמ ש"ממ ושקה תבשד ט"יפ תונורחא תוהגהב לבא אקוניד ארעצ םושמ בתכו םש יכדרמב כ"כו
החמש ר"ה םשב ש"מ םשו ש"ע הלימ 'המ ג"פב מ"גה השקה דאמ םיקוחד וירבדו :(כ"ע) הנושאר ארבסכ 'כ ה"יבאר םשבו

בכ ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ךרבמ ןבה יבאש ם"במרה בתכ ל"זו רוטב ה"סר 'יס ד"י 'עו הלימ לכ לע ונייחהש ירבד אוהו י"ר כ"כו ךרבל ול ןיאש 'כ ה"עבו
ה"עבו 'סות ם"במרה ירבדכ 'כ ב"ס ח"כ 'יס ה"גהב לבא ה"עבו 'סות ירבד 'כ ה"גהבו ם"במרה ירבד 'כ םש ע"שבו ל"נה ירבדו
אידהל אתפסותב שרופמש המ תוחדל ש"כו ל"נכ חרכומ ןיא 'סות תחכוהד רקיע ןה ם"במרה ה"סר 'יס ד"יב י"ב כ"כו
"מכ השק ללהמ קר ןבה ןוידפב ומכ ךרבל שי אנידמד א"בשרה םשב םש הכוסד 'סות ש ללהב ש"כד קיפסמ ןיא םצורית םגו
ע"פב הוצמ וניא ללהד םעטה ל"צו החמש וב שיד 'וכ ןהיבלול ןילטונו ןהיחספ ןישוע לארשי רשפא פ"עב ש"מכ תעד ןכו
תואב תוא אתפסותה ןושל 'כש ם"במרהכ ןאכ רוטה י"בו א"ירהמ 'כ ז"פעו ןיליפתב כ"ג רוטה 'כ אל המלד י"ב השקהש המו
אתילו ה"עבכ רוטהל ל"סד ם"במרה ש"מכ אקוד ומצעל השועה אלא ךרבמ אל ונייחהשד םש הכוסב י"שרו 'סות כ"כו םש
אוה ליגרש ןיליפתב וניא הזו ןאכ רוטה כ"כו ומצעל תוצמה לכב םש אתפסותב ה"כו ומצעל 'וכ השועה םש 'מגב ש"מכו
רמאדכ 'וכ ךדיאו ה"ד 'א 'ט ןילוחב ש"מכו השוע רפוסהד :םש י"שריפכ ל"צ תיציצבו 'וכ

זלר ןמיס ריאי תווח ת"וש
ול היהו םוי םישלש לע רתי בר ןמז דאמ ןכוסמ וילוחמ דמעש רחא דאמ ץפח 'תי ויתווצמבו דרחו ארי ןיירוא רב ינלאש
וז הוצמ םייקל הכזו רזחש ונייחהש ךרבי םא ןמז ךשמהב ןיליפת חינהל ול א"א היה יכ דע םוצעו בר לושלש ב . חבש יאדו
רתומ היהי בצע לכב ל"או אבוט חדב יוהד אוההב 'יפ הנוי 'ר לודגה ברהו איה הבר יכ ףוגב היולתה הוצמ לש החמש תא ינא
םיעמה ילוח היה יכ ןיליפת חינהל הכזו רזחש חמשו חדב ןכ לעש ל"רש אנחנמ ןיליפת בישהו מ"מ רז הז 'יפש יפ לע ףאו
או תוינחור החמש יוהד תנתונ ארבסה תיינפוג החמשמ ו"ק ונייחהש ךרבמד רמול הארנ היה הרואכל כ" ןב ול דלונ ןוגכ
יא ןמז ןנירמא אתדח ארקאד ונייחהש תכרב טרפבו ה"כר ס"ר ח"אבכ ותייארב חמשו םוי 'ל רחאל וריבח האורה וליפאו רכז
.יעב םימעט המכ חכמ אכילד אטישפ הבוחד הארנ ןויעה רחאו תה םשב םחורי 'ר ש"ממ 'אה ה"סר 'יס ד"יב י"בה ואיבה 'סו
בתכש םעט החדו חיכשד הלימ כ"שמ אחיכש אלד םיחספ יהלש ארמגבכ ונייחהש רמול ל"זרא ןבה ןוידפ יבג אקוודד
מ"יד מ"גהבו ונייחהש ךרבמ רכז ןב ול דלונ ירהש רותסל היאר יל שי םג לפנ תרותמ קוניתה אצי אל ןיידעד חקורה
ו הארנ אלו אקוניד ארעצ םושמ ונועמב החמשהש תכרבב קר ךייש אלד הז םעט החד ה"מר 'יס א"בשר ת"ושב םג 'וכ
השורי ול הלפנו ויבא תממ היארו ןוידפכ וניאו ד"בה לע לטומה הוצמ איהש יפל המורתה לעב םשב םעטה םש קיסמו
באה ןאשע אל םאו ןה באה לע ימרד הוצמ והייוורת ירהש לודג קחוד הז ץורית םגו באה לע לטומש ומצעב אוה ביוחמ
ןינע המו ךכב המ מ"מ 'הגהב ה"ש 'יסבכ באה תושר ילב ןידופ ןיאו ותוא ןילמד קוליח שי ד"ב י"עד יפ לע ףא ןתושעל
ונייחהש תכרבל הז חיכשד ידימב ונייחהש ךרבל ןיאד 'סותה םשב םחורי 'ר ש"מ ןוכנה ןכל ןיליפת יבג נ"ה ה"ה כ"או
קנ 'ה םשו םהילע שובח םראפ ע"כד .ךרבי אל הב הכזו רזחו בר ןמז ונממ דבאנש יפ לע ףא םהישאר לע אר םגד דועו
םלועמ ול היה אלש ןשי וליפא וא שדח תיבב קר ונייחהש ךרבמ אל 'יינפוג החמשב . ןדיד ןודנו הנקו רזחו רכמ כ"שמ
ךרבמ יאדו ןיליפת ןושאר םעפ חינמש הז יפלד קר ימד הנקו רזחו רכמכ . רה תעדל וליפא דועו לע ךרבמד ל"סד ם"במ
בתכ ונייחהש ונב תלימ ל"זו תוכרב תוכלה ףוס תע לכב היוצמ הניאו הרידת הניאש הוצמ ןכו איהש הוצמל המוד איה
יוצמ א"ע א"צ ףד רידתה לכ 'פב רמאדכ והנינ ילימ ירתד ונושל תלפכב קדקדד הארנ 'וכו ןבה ןוידפו ונב תלימ ןוגכ ןמזל ןמזמ
ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 10

איעבמ אק רידת תרמאק אוה רידת ואל יוצמ וטא הלע רמאד יפ לע ףא ןל ל"ר הרידת הניאש ש"מכ קר דח םנינע ןיא מ"מ
הנושאר םעפ וליפא ןיליפת חינמ יטועמל הבוחב ןוגכ םיוצמו םיקרפל םיאבה תוצמ ינינע ראש יטועמל היוצמ הניאו
ודימלת וא ונב םע דמלל ליחתהש ןיכרבמ דציכ 'פ 'מגמ ש"מ רותסל היאר ןיאו . ךרבמ םילשוריב תוחנמ בירקמ היה ב"ע ז"ל
יצחמ אוהו ותרמשמ ןמז עיגהב יריימ םש 'סותה 'יפלד איצומה ךרבמ ןלכאל ןלטנ יכה רתב ש"מ המגוד הבוח עמשמו ונייחהש
יריימו ןהכה לא בירקמה לארשי לע יאקד ז"ל םש י"שר 'יפל וליפאו םלועמ בירקה אלש י"שר 'יפ תוחנמבו הנש יצחל הנש
אלשב ברקתו רחבת ירשא ןינעכ ונב תלימכ ל"ה בירקמה הזד ל"יד ןדיד ןודנל ללכ היאר ןיא םיבר םימי הז תוחנמ איבה
.רידת בירקהל םדא ינב ךרד ןיאד םיבר םימי בירקה אל םא אחיכש אל ירקמו ו"סק 'יס הבושתב א"בשרה ש"מל ש"כו
הש ךרבמ רכז ןב ול דלונ וליפאד רמול תצק ךיראה ה"מר 'יסבו פ"עאד בתכו ורמואל ןיגהונ רודה ילודג האר אל ונייח
ארמגב רכזנש (ט"נ ףד ףוס 'ע) תושר והואשע םישדח םילכ הנקד האורה 'פבד םתוא לכ הז יפלד בתכו אתדח ארקאד ןמזכ
'יל תיא וא הנקו רזחו הנקד 'תתגולפב םש ןנירמאד המ כ"או ש"עו תושר קר יוה אל םש םירכזנה לכו השורי ול הלפנו אצויכ
ךירצד םוי םישלש רחאל וריבח האורמ היאר ןיאו ןדיד ןודנ ה"ה כ"או אידהב םש א"בשר כ"כו ותוא ןיענומ רמול אב םא ןהב
.ותייארב דאמ זלעו חמש תויהל ןכ רמול א"א תושר קר יוה אל םש םיונשה לכ הז םעט יפלד א"בשרה ש"מב תמאב לבא
ךרבל ךירצ רמא ט"נ ףד ףוס איגוסה לכב אהד ךרבמ וניאו ךרבמ ל"לה תושר ל"ר םאד הבוחד עמשמ ךרבל צ"או דעו)
הוצמ יבגד ךירצ ה"הו הדיפק שי הליחתכל פ"כע אצי דבעידבד קר ךירצ ןושל ס"שב רמאשכ םיקסופ תצק לקהל ל"ס אל ןאכ
ןכו ביטימהו בוטה ךרבמ וריבח לש לעו ולש לע ונייחהש רמוא ולש לע םש רמאד דועו (איה הבוח יאדו אוהו ויבא תמ דוע םש
הבוח ווה םהינש םגו ןיווש תוכרבהד עמשמו ונייחהש ףוסבלו תמא ןייד ךורב רמוא הליחתב ושרוי הבוח וניאד ד"ס יא דועו
צ"אש הכרבכ וכרבל רוסיא היה 'יע] י"בב הז השקה רבכש יל 'יעבימ אל תושר 'וכו אתדח ארקא אנא ןיבוריעב ש"ממ ק"לו
ו [י"בב ב"לת 'יס ח"אב היה ןנתד אה כ"א תודעומ ומכ ןמזל ןמזמ ןיאב ןניאד ליאוה הבוח ןניא כ"עד םש ש"מב השק דוע
ןמזל ןמזמ אב וניא אהד השק י"שר 'יפל כ"שמ 'סותה 'יפל חנית אהו ךומסב ש"מכ הבוח יאדו עמשמו 'וכו תוחנמ בירקמ
דב ל"סד ארירש בר םשב ובתכ 'סותו י"שרד ג"נר 'יס ח"א י"בב יתיאר מ"מו ןיכרבמ ןיא ןמזל ןמזמ אב וניאש רב
ש"ארהו ם"במרהו ף"ירה דגנ ארירש בר ירבד לע ןניכמס אלד ו"ל 'יס ד"התב תעדל םיכסה י"בהד קר ונייחהש . דועו
אוה ביטמו בוטהד אתיל אהו 'וכו ונייחהש ךרבל ךירצ ןב ול דלונש לכד ארבתסימ ל"זו וירבד תליחתב ש"מ לע ל"ק
ותשא התמש אל םא ךרבמד ונייחהש ךרבמ זאד הדיל תעשב יריימ א"בשרהד רמול ןיאו ט"נ ףד ףוס האורה 'פב חכומדכ
השורי ול הלפנו ויבא תממ אקוניד ארעצ םושמ הלימב ונייחהש א"אש םעט תוחדל םש ברהל ל"ל כ"אד ותשא התמש ג"הכב
לה םעטהו הזה 'יפה תוחדל ול היה החנאו רעצ הב ברעתמש יפ לע ףא ונייחהש ךרבמד רכז ןב ול דלונד ונייחהש תכרבב ז
םרוגה אוה תמש ויבא כ"שמ אוה 'ישפנ יפנאב אתלימ דח לכד ג"הכב ינאשד רמולו קלחל שיד אלא ותשא התמש יפ לע ףא
בתכד א"בשר ירבד םתס שרפל לודג קחוד מ"מו ל"קו אקוניד ארעצ ילב הלימל א"א ןכו הז ילב השוריל יגס אלו השוריה
כז ןב תדילב ךרבמד הדיל תעשב דליה םא התמש ג"הכב יריימד ונייחהש ר ולא לכבד א"בשרהל ל"סד הזב ילא בורקהו
ונייחהש םג ךרבמ ביטימו בוטה ךרבמד ה"ס ג"כר 'יס ש"מעו רכז ןב תדילב ונייחהש ךרבל גהנמה טשפתנש יל המודמכו
בל רז רבד ותדיל תעב ךריב רבכד ןויכ ונב תלימ תעב ךרבל וענמנ ןכ לעש ל"נו תעבד יפ לע ףא םימי 'ח ךות תינש ךר
הלימה תעב ךרבל גהנמה ןיא רוכב ןב וליפא ןכ לעו רבדה רעוכמ מ"מ הוצמד איה תרחא החמש הלימה ד"י כ"ש ש"מכ
ה"מר 'יס ןמזמ איתאד הוצמ הניאד ןויכ ונייחהש ללכ ךרבל ןיא ןיליפת םלועמ חינה אל וליפאד הלאשה ןודנל ונרזחו
ידתו הליגר קר ןמזל ןיאושינו רפס םויס לע יתירוה ג"הכבו ונייחהש תכרבל םוקמ ןיא וז הוצמ םימייקמ םלועה לכו הר
ןושארה ודכנ תדילו ונב ךרכב םייח ריאי .ל"נ

זמר ןמיס (העד הרוי) ב קלח רפוס םתח ת"וש
כ אל אמלד םושמ לומינה ןב לע ונייחהש ךרבל ןיאש ה"סר 'יס ד"יב י"ב יתיימד חקורה תרבד לע א"בשרהו וישדח ול ול
הכרב ןינעל ו"ק אמייק ינב בורא 'יכמסו ןנילהמ תבשב אתשהד הז החד א"סק 'יס 'ושתב תבשב אמלשב ךל 'ישק אקו
הלטבל הכרבב אשת אלד ואל כ"אשמ אמלעב רשב ךתחמ נ"ממ ןנילהמ לע ךל ישקית אל ךיאו ךירבד שרפל ךל 'יה הנהו
לו וסינכהלו הלימה לע םיכרבמ אה חקורה אבורא 'יכמסו אוה לפנ אמש 'ישייח א ורמגש ןויכ יאדוד חקורה תעד תמאה לבא
הבוח םהש וסינכהלו הלימה לע הבוח תכרב 'יכרבמו אבורא 'יכמס וינרפיצו ורעש תושר איהש ונייחהש תכרב לבא
חקורל ל"ס ו"קס ר"או ג"קס ג"נר 'יס א"גמ ש"מכו ןיברעמ לכב פ"ס 'יאדכ ל ונמצע סינכהל ונל ןיא ךומסל תושר תכרב
םירבד המכל ל"זח וב ורימחהש ינאש םילפנ קפסב אכה הלחתכל 'יפא אבור רתב 'ילזא הרותה לכבד ג"עאו אבורא
תורוכבו 'וכו אה ה"ד ב"ע ו"ל ףד תומבי 'סות ש"מכ יפט וששח יחיכשד אטועימ הוהד םושמ אוה הזו תושר תכרב ןינעל נ"הו
המ יכיה להמימ מ"דארפ ס"שה 'וק תמאב ל"נה תומוקמב 'סות ש"מפלד תבשד ארמוח םושמ אטועימל שחימל ל"הד ןניל
.פ"נממ ןילהומ ינשמ הז לעו ןפואה ז"ע אלא ס"שה 'וק תנווכ שרפל א"א כ"ע אמלעב ןנברד אוה םדאב םוי 'ישלש תנתמהד

ו גילפ א"בשרה םנמא וינרפצו ורעש ורמג אלב אלא יריימ אל אדא ברד אהד ןויכ ל"סו רמגב לבא ברדל םיכירצ אל ו ש"מכ
אטועימל ושח אל ל"זחד ןניזח פ"כע לבא נ"ממ אכיא תבשבד אוה יכה אטשוק פ"כעד יהנ לרעהד ס"שמ ף"ירה תעדב י"ברה
ונייחהש תכרב ריתהל ךומסנ אל ךיא תבש ללחל אבורא ןניכמס 'יה ימנ רשב ךתחמד ארבס הוה אל יא 'יפאד ורעש ורמגב
ו הלימה לע ונכרב רבכש םגשב הלימה רחאש שפנ חוקפלד /ה"סר 'יס ד"וי/ םש ע"ש 'הגהב מ"ד ש"מפל ש"כמו וסינכהל
וילע תבש 'יללחמ כ"חא =שפנ חוקפ= נ"פ ול עראי יאו תבשב ןילהומ ורעש ורמגב ירהד א"בשר 'וק 'קד אטישפ כ"א וששח
אלשו ונכסל תבשב ללכ ולומל םיאשר ונייה אל וילע חוקפל יאשר 'יה אל יאו קפס ילב וילע חוקפל אלו 'יל ןנילהמד ןויכמו
אוהו א"בשר תנווכ והז ונייחהש ךרבנ אל םא ונמצע םירתוס ונא כ"א 'יל 'יבשח אמייק ןבכ מ"ש כ"חאש נ"פל ןנישייח
טושפו ראובמ .

ד"סב ןבה ןוידפו הלימ תוצמ לע ונייחהש מ ןיבוריע
www.swdaf.com 11
הסר ןמיס העד הרוי ןחלושה ךורע
זכ ףיעס
ג"פב ם"במרה תעדל ['ג 'לה] השוע הוצמהש ףאו ונייחהש ךרבל באה ךירצ הוצמ איהש ןויכו ותומכ וחולש להומהו
ונייחהש ךרבמש ןמזל ןמזמ האבכ הוה הרידת הניאש םירצמו י"א לכב וגהנ ןכו ש"ע ['ט 'לה] תוכרב 'לה ףוסב ש"מכ
םהיתוביבס לכו אירוסו רבדב קיפסמ םעט ןיאו ונייחהש ךרבמ ומצעב להומ באהשכ אקוודד ובתכש שיו תונידמ לכב לבא
ללכ וגהנ אל ונלש הלימ לע ונייחהש ךרבל הארנ ןיאו אקוניד ארעצ םושמ ובתכש שי הזב םינומדקה וחרט רבכו [י"מהגה]
הארנ ןיאו לפנ קפס אוהש םעטמ ובתכש שיו אמייק ינב םהש תודלו בור רתב ןנילזאד [םש] 'ושתב א"בשרה םגו 'א קלח]
[ה"מר 'יס ןיכרבמ ןיאש המ ןוכנ םעט אצמ אלש בתכ תכרבכ הואשעש קר תושר קיפסמ וניא הז לכד בתכש ש"ע לבא
ס"שה בישח ןבה ןוידפו הליגמו הכונח רנו בלולו הכוסכ תוצמה לכבו הלימ תוכרב ןיב ונייחהש ריכזה אל ס"שהש וניאר
ונייחהש תכרב לש הוצמב קר ונקת אלד םעטה ובתכו [א ו"מ הכוס] ונייחהש צ"א הלימד 'סותה ילעב וניתובר יקייד הזמו
ש"ע החמש החמשב םישוע הלימ אהד ןבומ וניא הז םגו [א ל"ק] תבשב אתיאדכ םישוע ונאש תמא ןהד הנווכה ילואו
םימד י"עש הוצמ איה מ"מ לבא החמשב הלימא יאק םויה לכ ונגרוה ךילע יכד ארקד תושרדמב אתיאדכ ךרבל ךייש אלו
ונירבדכ םתנווכו אקוניד ארעצ םושמ םינומדקה ורמאש והזו ונייחהש מרהו אל רפוש תכרבב םגד הזל שח אל ם"ב
אוה ןכ נ"הו םיכרבמ ז"כעו ונייחהש ךרבל ס"שב אצמנ ימלשוריבד ה"יבאר םשב ש"ארמ איבה ה"פקת 'יס שיר ח"א י"בבו]
הלימב אל הז אצמנ אל האורה 'פ אתפסותב םגו םוקמ םושב ימלשוריב םג אצמנ אל ונינפלו ש"ע רפוש לע ונייחהש ךרבל שי
:[רפושב אלו
חכ ףיעס
ד א"מרה וניבר בתכו ונב למ ומצע באהשכ וליפא ונייחהש ךרבל אלש ןיגהונ ולא תונידמב בייחש רוכבה ונב למש אל םא
ןוידפ תעשב ךרבמ וניאו הלימ תעשב ונייחהש ךרבמ ותודפל ל"כע ונייחהש ךרבמ וניא ןוידפהמ רוטפשכ לבא אל ונינמזבו
ו ללכ םעט הזל ןיא םגו הזה גהנמה ונעמש לע םג ךרבמ וניא יול תב וא ןהכ תב ותשאש וא יול וא ןהכ באה םא וירבדל
רוכבה הזה גהנמה רתסנ םיחספ יהלש ס"שהמ םגו ךרבל ךא אוה ךופהנ ל"ירהממ ןידה רוקממ םגד ז"יקס ך"ש 'יע] ש"ע
תל והימ ש"ע יוסיכ לע ןושאר םעפ ךרבל ח"כ 'יסב ש"ממ ךמס תצק שי ונייחהש הלימה לע ןושאר םעפ 'יעו ע"צ ןוידפב תול
:[השירדבו מ"דבYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->