Desperta Ya

Por que necessita kita desperta
Que tarda ya el sunyida
Tiempo ya el ojos abri ya
Masqui verdad que claro
El orejas sin ouido
El Corazon serrado
Tiempo que nohay entendimiento
lusyon mientras durmido
Que na realidad el pensamiento
!aktu subay na kita pabati
"alama lama mareyom upi
Mata paukab pasal a#la#i
Misan sabennal iya tampal
Misan pakale iya mbal
Pan#atayan Tambul saniya tambal
!aktu saniya pan#hati
$saniya sayu mareyom tuli
%asabennalan pikilan saniya pa#ruli
Panahon na&t 'umisin#
Pana#inip atin na tapusin
Matay dapat mulatin

%ahit na siyay naaanina#
Makini# man di ma#a(a
Puson# "arado (alan# susi
Panahon# natutulo#
!alan# kamalay)malay
"a Pana#inip nakahimlay
Yusuf Morales
*u#ust +,- +.,/