You are on page 1of 2

i

AMSS5203
MAQASID AL-SYARIAH
MEI 2014
_________________________________________________________________________

TAJUK KURSUS
Maqasid Al Syariah menurut pengertian syarak konsep Maqasid al Syariah serta
aplikasinya dalam prinsip perundangan sebagai mekanisma kehidupan
bermasyarakat.

NAMA : ROSDI BIN ABDULLAH
NO. MATRIK : CGS00887525
NO. KAD PENGENALAN : 740911035807
NO. TELEFON : 0139309552
E-MEL : rosdiabdullah@yes.my
NAMA TUTOR : Dr. Zulkifli Muda
PUSAT PEMBELAJARAN : OUM KUALA TERENGGANU
ii

KANDUNGAN MUKASURAT
Pendahuluan 1
Latarbelakang Kajian 2
Pernyataan Masalah
Hipotesis Kajian
4
Metodologi Kajian 5
Definisi 6
Konsep Maqasid al-Syariah 8
Aplikasi Maqasid al-Syariah Dalam Undang-Undang Perlembagaan 9
Asas Asas Maqasid al-Syariah Dalam Undang-Undang Perlembagaan 11
Aplikasi Maqasid al-Syariah Dalam Undang-Undang Jenayah 14
Kesimpulan 19
Rujukan 20