P. 1
வத்திகான் வானொலி - Aug 2014

வத்திகான் வானொலி - Aug 2014

|Views: 13|Likes:
வத்திகான் வானொலி - Aug 2014
வத்திகான் வானொலி - Aug 2014

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Aug 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

1

2


அGQ ெந@ச0கேளா_... வlழிgெத@u ேநரu ஏ_கனேவ வlµ§@வlLட@, ஆனா0 நாu....

"இ§தியா வlழிgெத@§@, ðத§திர நாடாகg
தைலநிமிû§@ நி_@u ேநரu இ@. ஒ@
சகாLதேம @µ§@ மைறµu த@ணu, நMட
ெந_0காலu அடdகLபL_ மQன|g@d கிட§த
ஒ@ நாLµG ஆgமா ம@மலû8சி அைடµu
த@ணu, வரலா_றிேலேய அ_ûவமாக–
அûதாகg ேதாG@u த@ணu.
இ§தgத@ணgதி0 இ§தியாவlG, இ§திய
மdகள|G ேசைவdகாகQu, மன|த@ல
ேமuபா_ எGற பர§த இலLசியgதி_காகQu
நuைம அûLபணlg@d ெகாuள8 @gைர
ஏ_ேபாu. வரலா_றிG ெதாடdகgதிலி@§ேத,
இ§தியா தன@ @µேவ இ0லாத ேத_தைலg
ெதாட0கிய@. எ§த நிைலயl@u, இ§தg
ேத_தைலேயா, இலLசியgைதேயா இ§தியா
ைகவlLட@ இ0ைல. ðத§திரu
உதயமாவத_@ @Gனû நாu எ0லா
வைகயான @Gப0கைளµu சகிg@d
ெகாMேடாu. சில @Gப0கu இLேபா@0ðட நிழலா_கிGறன. என|@u கட§தகாலu @µ§@வlLட@.
இLேபா@, வ@0காலேம நuைம அைழdகிற@. எனேவ, நu கனQகu நிைறேவறிட நாu க_ைமயாக, இG@u
க_ைமயாக உைழdக ேவM_u.¨ ðத§திர இ§தியாவlG @த0 பlரதமû ேந@ஜி அவûகu 1945u ஆM_ ஆகOL
14u ேததி நuள|ரQ 12 மணld@, 15u ேததி ெதாட0@கிற ேநரgதி0 நட§த வlழாவl0 ஆ_றிய உைரயlG ð@dகu
தாG இ@. 200 ஆM_கால ெவuைளயûG ஆதிdகL பlµயlலி@§@ இ§தியா வl_தைல அைடய, கா§திஜி
தைலைமயl0 27 ஆM_ காலமாக இ§திய மdகu நடgதிய வ ரðத§திரL ேபாûG ெவ_றியlG வlைளQ ðத§திர
இ§தியா. இ§த நா_ 2030u ஆMµ0 ெபா@ளாதார வ0லரசாக இ@d@u. இதG ெபா@ளாதார வளû8சி, கட§த
ஆ@ ஆM_கள|0 பgதாவ@ இடgதி0 இ@§@ @Gறாவ@ இடgைத8 ெசGறைட§த@ என, உலக வ0கியlG
சாûQ அைமLQ ெவள|யlLட அறிdைகயl0 ெதûவldகLபL_uள@. உலகளவl0 இ§திய மாணவûகள|G
எMணldைக அதிகûg@ வ@கிற@, இOெவMணldைக 31 ேகாµேய 50 இலLசமாக உuளதாக Quள|வlவர ஆüQ
ஒG@ ெதûவlg@uள@. அேதசமயu, மதவாதu, சாதிெவறி , பாலிய0 வGெகா_ைம, இல@ச ஊழ0 என,
நாLµG அ_gத @கgைதµu நாu ஒ@dக @µயா@. ஆக, தன|நபû எGற @ைறயl0, வ _u, நா_u நலu ெபற
எGன ெசüகிேறாu? எGன ெசüயலாu? தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu இைளேயா@d@ வl_gத அைழLQ
ேபால, நuைம8 ð_றி நடd@u அநதிகைளµu அdகிரம0கைளµu பாûg@d ெகாM_ ெவ@u
பாûைவயாளûகளாக, நமdெக@d@ வuQ என ஒ@0கிL ேபாகாம0, ðத§திரu, சமg@வu, சேகாதரg@வu
நிைற§த ச@தாயu சைமdக நாu உ@தி எ_Lேபாu. எGனா0 இயGற ந0லைத நாG வா@u ச@கg@d@8
ெசüேவG எGற ந0ல மனைத வளûgெத_Lேபாu.

இ§திய அGQuள0கu எ0லா@d@u ðத§திர தின ந0வாgg@dகu.

அGQடG, தமிgLபணld @@, வgதிdகாG வாெனாலி.

---------------------------------------------------------------------------------
அைமதி ஆûவலûகu :1936u ஆMµ0 ெநாெப0 அைமதி வl@@ ெப_ற Saavedra Lamas

I936u ஆMµ0 ெநாெப0 அைமதி வl@@ ெப_ற Carlos Saavedra Lamas அவûகu, ேம_@ ஐேராLபா ம_@u
அெமûdக ஐdகிய நாL_d@ ெவள|ேய, இலgதG அெமûdகாவlலி@§@ ெநாெப0 அைமதி வl@@ ெப_ற
@த0 நபராவாû. Iö7öu ஆM_ நவuபû ஒGறா§ ேததி அûெஜGkனா நாL_ QவேனாO அüெரO நகû0
ேதசLப_@ மி@§த @_uபgதி0 பlற§த Saavedra Lamas,Lacordaire க0@ûயl0 சிற§த மாணவராகg திகg§தாû.
இவû அ§நாL_ அரðgதைலவû Roque Sáenz Peña அவûகள|G மகைள மண@µgதாû. I903u ஆMµ0
QவேனாO அüெரO ப0கைலகழகgதி0 சLடdக0வlயl0 @ைனவû பLடL பµLபl0 இவû @_@d@ @@
மதிLெபMகu ெப_றாû.
அûெஜGkனா நாL_ ெதாழி0 சLடg @ைறயl0 @dகியமானவராகg திகg§த Saavedra Lamas, அ§நாLµ0
ெதாழி0 சLடgதி0 ப0ேவ@ ஒLப§த0கைள உ@வாdகினாû. ெதாழி0 ஒLப§தu @றிg@ உலக அளவl0
3

அ0கீகûdகLபLட ேகாLபா_ அவசியu எGபைத இவû வலிµ@gதினாû.
அத_காக, I9240 அைனg@லக ச@க ஒLப§த0கu, I9270 ச@க ம_@u
ெதாழி0 சLட ைமயu, I9330 ேதசிய சLட வlதி@ைற ேபாGறவ_ைற
தயாûg@ ெவள|யlLடாû. I9I9u ஆMµ0 அைனg@லக ILO ெதாழி0
நி@வனu உ@வாdகLப_வத_@ ஆதரQ ெதûவlgத Saavedra Lamas,
ெஜன வாவl0 I92öu ஆMµ0 நட§த ILO நி@வன க@gதர0@d@
தைலைம தா0கியேதா_, அdக@gதர0கி0 கல§@ெகாMட
அûெஜGkனா பlரதிநிதிகu @@Qd@g தைலவராகQu ெசய0பLடாû.
அைனg@லக சLடgதி0 இவ@d@ இ@§த ஆûவgதி0, Qகலிடu,
காலன| ஆதிdகu, @µேய_றu, ந_நிைல வகிLQ, அைனg@லக அைமதி
உLபட பல தைலLQகள|0 ேமைடகள|0 ேபசினாû, கL_ைரகu
எ@தினாû ம_@u அைவ சாû§த சLட வlதி@ைறகைள உ@வாdகினாû.
இைவயைனgதிG அ@பவ0கu ம_@u ஆüQகள|G பலனாக, இவû
தன@ 70வ@ வயதி0 Vida internacional-அைனg@லக வாgQ எGற @ைல
எ@தி ெவள|யlLடாû.

Saavedra Lamas அவûகu I906u ஆMµ0 அரசிய0 வாgைவg ெதாட0கினாû. 1907u ஆMµ0 QவேனாO
அüெரO நகரசைபயlG ெபா@8 ெசயலரான இவû, அத_@ அ_gத ஆMµ0 நாடாgமGறg@d@g
ேதû§ெத_dகLபLடாû. Saavedra Lamas அவûகளா0 தயாûdகLபLட ேபா@d@ எதிரான ஒLப§தgதி0 I933u
ஆM_ அdேடாப@d@u, I934u ஆM_ ஜூG மாதg@d@u இைடயl0,அெமûdக ஐdகிய நா_, இgதாலி
ம_@u I4 இலgதG அெமûdக நா_கu ைகெய@gதிLடன..

I9Iõu ஆMµ0 அûெஜGkனா நதிம_@u க0வl அைம8சராக நியமிdகLபLட Saavedra Lamas,
க0வlg@ைறயl0 சீûதி@gத0கைளd ெகாM_ வ§தாû. I932u ஆMµ0 Agustín P. Justo அûெஜGkனாவlG
அதிபரானேபா@ அவû,Saavedra Lamas அவûகைள ெவள|µறQg @ைற அைம8சராக நியமிgதாû. ஆ@
ஆM_கu இLபதவlயl0 இ@§தேபா@ அûெஜGkனாைவ அைனg@லக அளவl0 மதிLQமிdக நாடாக
உயûgதினாû Saavedra Lamas.

I932u ஆM_ @த0 I93õu ஆM_ வைர பரா@வாü நாL_d@u ெபாலிவlயா நாL_d@u இைடேய நட§த
Chaco ேபாû @µQd@ வ@வத_@ Saavedra Lamas அவûகu ஆ_றிய பணl உugûL ப@திகள| 0
மL_ம0லாம0, அைனg@லக அளவl@u சிறLபlடu ெப_ற@. ேபாைரg தவlûLப@ ம_@u ஒLQரQ
உடGபµdைக ஒGைறµu இவû உ@வாdகினாû. I933u ஆM_ அdேடாபû0 ஆ@ ெதG அெமûdக
நா_கu இதி0 ைகெய@gதிLடன. பlGனû, இரM_ மாத0கu கழிg@Montevideoவl0 நட§த 7வ@ அெமûdக
நா_கள|G க@gதர0கி0 அைனg@ அெமûdக நா_கgu இதி0 ைகெய@gதிLடன. I93õu ஆMµ0 ஆ@
அெமûdக ந_நிைல நா_கைள, இைடநிைல வகிdக ைவg@ அவ_றிG உதவlயா0 பரா@வாü நாL_d@u
ெபாலிவlயா நாL_d@u இைடேய நட§த Chaco ேபாைர @µQd@d ெகாM_வ§தாû Saavedra Lamas.
அேதேநரu, இவû, I934u ஆMµ0 ெதG அெமûdகாவlG ேபா@d@ எதிரான உடGபµdைக ஒGைற உலக
நா_கள|G ðLடைமLபl0 சமûLபlgதாû. அ0@ அ§த உடGபµdைகயl0 ஏ@ நா_கu ைகெய@gதிLடன.
இவûG இ§த அைனg@ @ய_சிகைளµu ஒ@மிg@L பாராLµய உலக நா_கள|G ðLடைமLQ,Saavedra Lamas
அவûகைள I936u ஆMµ0 அதG தைலவராகg ேதû§ெத_gத@. அேத ஆMµ0 ெநாெப0 அைமதி வl@@d
கழக@u இவ@d@ ெநாெப0 அைமதி வl@ைத அறிவlg@ ெப@ைமLப_gதிய@.

தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu ஆ_றிய உைரகள|லி@§@...
*இdகாலgதி0 இடuெப@u கிறிOதவûdெகதிரான அடd@@ைறகu, தி@அைவயlG @த0
@_றாM_கள|0 நட§தைத வlட அதிகd ெகா_ரமாü இ@dகிGறன, அ§த8 சகாLதgைத வlட இdகாலgதி0
அதிகமான கிறிOதவûகu மைறசாLசிகளாக உயlûழdகிGறனû
*இேயðவlG வாûgைத இைறயரசாக வளû§@ ெசழிLபத_@, @யஆவlயlG பல@u கிறிOதவûகள|G
சாLசிய@ேம @dகியd ð@களாக இ@§@uளன
*வாgவl0 இGன0கைள8 ச§திd@u ேபா@, நu வlðவாசg@d@ மகிgQடG சாLசி பக@வத_@g
ேதைவயான சdதிைய நu ஆMடவûடu ேகLேபாu
4

*நuைமg தu கர0கள|0 தா0கியl@d@u கன|வான த§ைத ேபாGறவû இைறவG, அவேரா_ உைரயாட0
நடg@வத_@ நாu சி@@ழ§ைதகu ேபா0 மாற ேவM_u
*கிறிOதவûகளாகிய நாu ஆMடவûG வழிையg தயாû ெசüய ேவM_u, உMைமையg ெதள|வாக
உüg@ணர ேவM_u, நu இதய0கள|@u, பlறûG ஆGமாdகள|@u ஆMடவû வள@uபµயாக நuைம
நாu தாggத ேவM_u
*கிறிOதவûகள|ைடேய நிலQu பlûQகu உலகி0 ெப@u எதிûசாLசியாக உuளன
*நிைனQகைளg தா0கி வா@u @திேயாைரµu, சdதிµடG ெசயலா_றg @µd@u இைளேயாைரµu ஓர0கள|0
தuள|வl_u எ§த ஒ@ ச@தாய@u நல@டG வாழ இயலா@

*இைறவழிபா_, பண வழிபாLடா0 ஈ_கLடLப_u ேபா@ பாவgதிG பாைத ஒ@வûG ெசா§த ஆதாய0கgd@
வழிதிறdகிற@, ஒ@வû இைறவைன வழிபடாம0 இ@d@u ேபா@, வ@சக8 ெசய0கள|@u வG@ைறகள|@u
வா@u மன|தைரL ேபாG@ த ைமைய வழிப_பவராக மா@கிறாû.

*பlறû உடைமைய அநியாயமாüL பறிg@d ெகாuபவû இ@தியl0 அவேர இழLபவராக இ@Lபாû, ஏெனன|0
அவûடu @ைறப_u க@ைணd@ அவேர பலியாகி வl_வாû

*தûLபl_கிறவû தவ@ ெசüகிறாû, @ழuபlL ேபாü இ@dகிறாû ம_@u ேதா0வlயைட§தவராக மா@கிறாû,
ஏெனன|0 ஒேர நதிபதியாக இ@d@u இைறவன|G இடgைத அவû எ_g@d ெகாuகிறாû

*உட0 பசிேயா_ மன|த@d@ ம_@ெமா@ பசி இ@dகிGற@, அ@ வாgவத_கான பசி, அGQdகான பசி, ேபûGப
வாgQdகான பசி, இ§தL பசிைய, சாதாரண உணவlனா0 ேபாdக @µயா@, இைறவன|G உணேவ உMைமயlேல
தி@LதிLப_gத வ0ல@.

*கgேதாலிdக வlðவாசgைத வாgவெதGப@, உலகL ெபா@uகள|G ம@ வாgைவd கLµெய@Lபாம0, அழியாத
உணவாகிய ஆMடவரா0 ஊLடமள|dகLப_வத_@ உ0கைளd ைகயள|Lபதா@u

*இOQலகி0 சிலû பணgதா@u, இG@u சிலû ெவ_றி ம_@u வ M த_ெப@ைமயா@u, ேம@u சிலû அதிகாரu
ம_@u ெச@dகினா@u த0கgd@ ஊLடமள|dகிGறனû, இைவ தி@Lதிைய அதிகமாக அள|Lப@ ேபா0
ேதாGறலாu, ஆனா0 இைவ அµைமயlG ேமைஜயl0 உMணLப_பைவ.

*இOQலக மதிLQ, அதிகாரu, பணu ஆகியவ_றிG கவû8சி இதயgைதd
கµனLப_g@u ம_@u அ@ உMைமயான மகிgைவd ெகாM_ வரா@,
மாறாக, நu அ_gதி@Lபவû ம@ நாu காL_u அGQu,
இைறவழிபா_ேம நu இதய0கைள மகிg8சிLப_g@u உMைமயான
ெசாg@dகu

*ஊழ0வாதிகu கடQைள எû8சலைடய8 ெசüகிGறனû ம_@u
கடQள|G மdகைளL QMப_g@கிGறனû

*ஊழ0 அரசிய0வாதிகu, ஊழ0 ெதாழிலதிபûகu, ஊழ0 தி@அைவ
நபûகu ஆகிய @வ@ேம அLபாவlகைளµu ஏைழகைளµu
QMப_g@கிGறனû, த0கu ஊழ0கள|0 ஒ@ ப@திைய ஏைழகu
ெச@g@மா@ ெசüகிGறனû, இவûகu ம@ ேபûடைர வர8 ெசüேவG
என ஆMடவû ெதள|வாக8 ெசா0கிறாû

*நதிg தûLபl0 ெதள|Q இ@dக ேவM_u, அ@ ெசா§தd
க@g@dகள|லி@§@ வlலகியதாகQu, அேதேநரu மன|தL பd@வgைத
ெவள|Lப_g@வதாகQu, உMைமயான நிைலகேளா_ ஒg@L
ேபாவதாகQu அைமய ேவM_u

*@ய ஆவlயா0 உ§தLபL_ நாu அைனவ@u ஒ@வைரெயா@வû இைறவன|0 பாûLபத_@d
க_@dெகாMடா0, நம@ பாைத ேம@u ேநரானதாகQu, நu அGறாட வாgவlG பல நிைலகள|0 நu
ஒg@ைழLQ ேம@u எள|தானதாகQu அைமµu
5


*ெவ@LQ ெகாMட கிறிOதவû எGப@ ஒGேறாெடாG@ ெபா@§தாத இ@ வாûgைதகu, கிறிOதவû எGற
வாûgைதேய அGQ ெசüபவû எGற ெபா@u ெகாMட@

*அரசிய0 தளமாக இ@§தா@u சû, தி@அைவg தளமாக இ@§தா@u சû, ஆLசி, அதிகாரu எGற சdதிகைள8
சûவரL பயGப_gதாவlµ0, அ0@ ஊழ@u, த ைமµu ெப@@u

*நuைமL பாதிdகாத @Gபgைத மறd@u ஆபgைத எதிûெகாuகிேறாu, நாu பlறûG @Gபgைதg @ைடdக
@Gவ@ேவாu.

*ந_ெசüதி அறிவlLபதி0 கிைடd@u மகிgQ தி@டLபL_ வlட நuைமd ைகயள|dகாதி@Lேபாu

*நu ேபாதகராகிய கிறிO@வlG வாgைவL பlGப_றி, நாu ச§திd@u மdகள|G வாgேவா_ நuைமL பகிû§@
ெகாuளQu, அவûகgd@ மிக ெந@dகமாக இ@dகQu நாu அைழdகLபL_uேளாu

*ஏgைம, மன|தg @Gப0கu ப_றி நாu ஏராளமான தகவ0கைளµu, Quள|வlபர0கைளµu ெகாMµ@dகிேறாu,
இவ_றிG உMைமயான பlர8சைனகைள ேநாdகாம0, ெவ@u இன|ய உைரகளா0 இவ_@d@g தûQ ð@u
ஆபg@u இ@dகிGற@

*@ய ஆவl நu வாgவl0 ெசய0ப_வத_@ எதிûLQ ெதûவldகாம0 அவைர நu வாgவl0 அ@மதிLேபாu;
இதனா0 அவû நuைமµu, தி@அைவையµu, உலைகµu Q@LபlLபாû

*நu ஆMடவû நuமிடu ஒ@ பணlையd ெகா_d@u ேபா@ அத_காக நuைம நG@ தயாûdகிறாû, நாu அத_@
ெசபu ம_@u அGQ@திµடG பதிலள|dக ேவM_u
*வாgQd@u, அGQ ெசüவத_@u, பlறûம@ அdகைற காL_வத_@u, க0வl வாüLQd@u,
ேவைலவாüLQdகைள ெப@மளவாக வழ0@வத_@u இைசQ ெதûவld@u ேபா@, சLடg@d@L Qறuேப
ேபாைதLெபா@u வணlகu இடuெப@வத_@ வாüLேப இ0ைல
*சில ேநர0கள|0 நாu வயதானவûகைள ஒ@dகி ைவdகிேறாu,
ஆனா0 அவûகu வlைலமதிLபl0லாத ெசாg@; அவûகைள ஒ@dகி
ைவLப@ அநதியான@ ம_@u சûெசüய இயலாத இழLபா@u
*உலகL ெபா@ளாதார அைமLQ, உலகி0 வ0லைம மிdக நா_கைள
உயûgதிd காL_u வlதமாக, இரா@வg தாd@த0கைள
வ@dகLடாயமாக ஊd@வldகிGற@
*சிைல வழிபாL_L பாவமாக இ@dகிGற பணu, உலகL ெபா@ளாதார
அைமLபlG ைமயமாக அைம§@uள@, ெபா@ளாதார8 சிைல
வழிபா_கள|G வரQெசலைவ8 சû ெசüவத_@, ெபா@ளாதார
அைமLQகu ஆµத0கைள உ_பgதி ெசü@ அவ_ைற வl_பைன
ெசüகிGறன.
தி@அைவ8 ெசüதிகu
+வ@கிற நவuபû 19 @த0 21 வைர உேராu நகû0 நைடெபறQuள ஊLட8சg@ @றிgத அைனg@லக
க@gதர0கி0, தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu கல§@ ெகாuவாû என அறிவldகLபL_uள@.
+தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu, ெகாûயாQd@ வ@ைக த@u த@ணgதி0, வட ம_@u ெதGெகாûய
நா_கள|ைடேய ேப8ðவாûgைதகைளg @வd@u Q@ைம நிகழ வாüLQ உuளெதGற தGநuபldைகைய
ெவள|யlL_uளாû, ெதGெகாûய கûதினா0, Andrew Yeom Soo-jung.
6

+வ@கிற அdேடாபû 5 @த0 19 வைர @_uபu ப_றிய 3வ@ சிறLQ ஆயû மாமGறu “@_uப0கgd@
ந_ெசüதி அறிவlLபதி@uள ேமüLQL பணl சவா0கu” எGற தைலLபl0 வgதிdகான|0 நைடெபறவl@d@u
ேவைள, இuமாமGறu சிறLQற அைமவத_ெகன, வ@கிற ெசLடuபû 28u ேததியG@ சிறLபாக
ெசபld@மா@ உலகd கgேதாலிdக@d@ அைழLQ வl_g@uளனû வgதிdகாG அதிகாûகu.
+2014u ஆM_ நவuபû 22u ேததி @த0 2015u
ஆM_ சனவû 4u ேததி வைர ேகாவாவl0 Qன|த
பlராGசிO சேவûயாûG தி@LபMட0கu
ெபா@மdகu பாûைவd@ ைவdகLப_u என
அறிவldகLபL_uள@. உலெக0கி@மி@§@ ஐuப@
இலLசg@d@ ேம_பLட பdதûகu
அgதி@LபMட0கைளL பாûைவயl_வாûகu என
எதிûபாûdகLப_கிற@.
+“மகிைமயlG நuபldைகயான இேயð நuமி0
இ@dகிGறாû” எGற தைலLபl0 51வ@ அைனg@லக
தி@ந_க@ைண மாநா_ பlலிLைபGசி0 2016u ஆM_ சனவû 24 @த0 31 வைர நைடெப@u என
அறிவldகLபL_uள@.
+அûெஜGkனா நாLµG QவேனாO ஐெரO மாநகû0 தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu பlற§@ வளû§த வ Lைட,
“வரலா_@g தளமாக”அறிவlg@uள@ QவேனாO ஐெரO மாநகராLசி.

+ேகரளாவlG அ@uபணl Kuriakose Elias Chavara, அ@uசேகாதû Eufrasia Eluvathingal உLபட ஆ@
@gதிLேப@ ெப_றவûகu, கிறிO@ அரசû ெப@வlழாவாகிய வ@கிற நவuபû 23u ேததியG@ Qன|தû
நிைலd@ உயûgதLப_வாûகu எG@ அறிவldகLபL_uள@.
@gதிLேப@ ெப_ற அ@uபணl Kuriakose Elias Chavara, @gதிLேப@ ெப_ற அ@uசேகாதû Eufrasia
Eluvathingal ஆகிேயா@டG, தி@இதய0கள|G Qன|த Dorotea பluைளகu சைபைய நி@வlய Vicenza ஆயû
Giovanni Antonio Farina; “Bigie” எனLப_u சேகாதûகu சைபைய ேதா_@வlgத பlராGசிOகG சைப
அ@uபணl Ludovico da Casori; Minims சைபயlG Nicola da Longobardi, இG@u, ெபா@நிைலயlனû Amato
Ronconi ஆகிய நாG@ @gதிLேப@ ெப_றவûகgu வ@கிற நவuபû 23u ேததியG@ Qன|தû நிைலd@
உயûgதLபடQuளனû.

+2012 ம_@u 2013 ஆகிய இ@ ஆM_கள|0 இOபான|ய நாLµ0 தி@Lபலிd@8 ெச0@u மdகள|G எMணldைக
23 வl@dகா_ ðµµuள@ எG@ அ§நாLµG கணlLQ ஒG@ ெதûவldகிற@.
+மதd கலவர0கu நிக@u ேபா@, அரசிய0வாதிகgu, அµLபைடவாத வG@ைறயாளûகgu, ஆµத
வûgதகûகgu பயனைடகிGறனû எG@ Bosnia ம_@u Herzegovina நாLµG, Sarajevo
உயûமைறமாவLடgதிG ேபராயû கûதினா0 Vinko Puljić அவûகu ðறினாû. மதu எGற தவறான
வாûgைதையL பயGப_gதி, கலவர0கைளg @M_பவûகu, ðயநலu மிdகவûகu எGபைத, தG ெசா§த
அ@பவgதி0 உணû§ததாக கûதினா0 Puljić அவûகu ðறினாû.
+இல0ைகயl0, Bodu Bala Sena எனLப_u Qgதமத அµLபைடவாதd @@வlனரா0 இOலாமிய@d@ எதிராக
இைழdகLபL_uள ெகா_ைமைய வGைமயாகd கMµLபதாக இல0ைகயl0 உuள கிறிOதவg
தைலவûகu @ர0 ெகா_g@uளனû.
+இ§தியாவl0 சிறாû பா@காLQd ெகாuைகைய அம0ப_gத ேவMµயதG வlழிLQணûைவ 300d@u
ேம_பLட தன@ கி ைள அைமLQகu மgதியl0 ஏ_ப_gதி வ@கிGற@ இ§திய காûgதாO நி@வனu.
+உலகி0 நிலQu ஏgைம, ðரMட0 ம_@u ேமாத0கைள ஒழிLபத_@ சிற§த வழி, ஒ@ைமLபாL_ணûQd
ேகாLபாLைடL பயGப_g@வேத எG@, வgதிdகாG உயûஅதிகாû ேபராயû சி0வாேனா ெதாமாசி ஐ.நா.
ðLடgதி0 ðறினாû. நா_கgd@ugu, நா_கgd@ இைடேயµu இடuெப@u ேமாத0கu, ெவLபநிைல
மா_றu ஆகியவ_றா0 மன|தû அ@பவld@u @Gப0கu தவlர, மன|தûG ðயேபராைசயா0, அµைமgதனgதிG
7

ப0ேவ@ வµவ0கள|0 இலLசdகணdகான சிறா@u, ெபMகgu, ஆMகgu மன|தம_ற @ழ0கள|0
@GQ@வைதµu ேபராயû ðLµd காLµனாû.

@@d@8 ெசüதிகu

.....ேகா@ைம உ_பgதிையL ெப@d@வதி0 மிக8 சிறLபாக பணlயா_@வைதd கQரவld@u ேநாdகgதி0,
இ§திய தாவரவlய0 அறிவlயலாளû ச@சய இராஜாராu (Sanjaya Rajaram) அவûகgd@ 2014-u
ஆM_dகான உலக உணQ வl@@ வழ0கLப_வதாக அறிவldகLபL_uள@.
.....எûெபா@u சிdகனgைத சிறLபாக கைடLபlµd@u நி@வனgதி_@ ெஜûமன|யl0 உuள 'ஒமd' எGற
நி@வனgதிG சாûபl0 ஆM_ேதா@u வழ0கLப_u '@ேளாப0கிûG' வl@@, ெசGைன ெபரu_û0 உuள
இைணLQ ெபLµ ெதாழி_சாைலயான, ஐ.சி.எL. (ICF) நி@வனg@d@ வழ0கLபL_uள@.
.....@ழ§ைத இறLQ வlகிதgைதd @ைறd@u @ய_சியl0, நாG@ Qதிய த_LQ ம@§@கைள இ§திய அரð
இலவசமாக வழ0கவl@Lபதாக பlரதமû நேர§திர ேமாµ அவûகu அறிவlg@uளாû.
.....கட§த ஆMµ0 இ§தியாவl0 ஒOெவா@ நாgu, காத0 வlவகாரgதா0 12 ேபû வ த@u, வ@ைமயlனா0
5 ேபû வ த@u, பணL பlர8சைனயா0 7 ேபû வ த@u, ேவைலயl0லாததா0 6 ேபû வ த@u @_uபL
பlர8சைனகளா0 89 ேபû வ த@u, ேநாயlனா0 72 ேபû வ த@u த_ெகாைல ெசü@ ெகாMடனû என இ§திய
ேதசிய @_றவlய0 அறிdைக ð@கிற@.
.....கட§த 30 ஆM_கள|0 தமிழகgதிG
அைனg@8 சிைறகள|@u ஆµu ைகதிகgd@
க0வl ேபாதிd@u பணlயl0 இற0கி, திற§தநிைல
ப0கைலdகழக0கu @லu ஏறgதாழ 4,600
ைகதிகைள பLடதாûகளாdகிµuள@
@g@d@µைய8 ேசû§த ேபராசிûயû ேநாவா
அவûகu இைண§@ நடg@u ேபராசிûயûகu @@.
.....ம@பானgைத அளQd@ அதிகமாக
அ@§@வதா0 அெமûdக ஐdகிய நாLµ0
ஒOேவாû ஆM_u 88,000 ேபû உயlûழLபதாக
அறிவldகLபL_uள@.
.....2011u ஆMµ0 இ§தியாவl0 14 இலLசu சிறாû பuள|d@8 ெச0லவl0ைல எனQu,
இOெவMணldைகையd @ைறLபத_@ @ய_சி எ_gத 17 நா_கள|0 இ§தியாQu ஒG@ என µெனOேகா
அறிdைக ð@கிGற@.
.....இ§தியாவlG மயlலா_@ைறைய8 ேசû§த டாdடû வl. ராம@ûgதி அவûகu, சிகி8ைச ெபற கLடண வ@0
இGறி ம@g@வu பாûg@ வ@u மன|தேநய ம@g@வû எனL பாராLµµuள@ தி இ§@ நாள|தg.
.....உலக அளவl0 ெவள|நா_கள|0 ேநரµயாக8 ெசüயLபL_uள @தல_கu அதிகûgதி@LபதாகQu, 2013u
ஆMµ0 ெவள|நா_கள|0 ேநரµயாக8 ெசüயLபL_uள @தல_கu 9 வl@dகா_ அதிகûg@ அ@ 14
ஆயlரg@ 500 ேகாµ டாலராக உயû§த@ எனQu, இ§த @தல_கu 2014u ஆMµ0 16 ஆயlரu ேகாµ
டாலராகQu, 2015u ஆMµ0 17 ஆயlரu ேகாµ டாலராகQu, 2016u ஆMµ0 18 ஆயlரu ேகாµ
டாலராகQu உய@u என UNCTAD நி@வனu @றிLபlL_uள@.
.....ேபாû அ0ல@ அடd@@ைறகgd@L பய§@ த0கu வ _கைள வlL_ ெவள|ேயறிய மdகள|G எMணldைக
2013u ஆMµ0 5 ேகாµேய 12 இலLசu எனQu, இOெவMணldைக அத_@ @§ைதய ஆMைட வlட அ@ப@
இலLசu அதிகu எனQu ஐ.நா. Qலuெபயûேவாû நி@வனu ð@கிற@.
8

.....உலகி0 2 ேகாµேய 10 இலLசu ேபû கLடாயமாகg ெதாழிலி0 ஈ_ப_gதLபL_uளனû. இ§த நவ ன
அµைமgதன @ைறகள|G @லu தன|யாû அைமLQகu ஒOேவாû ஆM_u சLடg@d@LQறuேப 15,000
ேகாµ டாலû பணu ஈL_கிGறன.
.....இ§தியாவlG Qன|த நதிகgu ஒGறான க0ைக நதியl0, நராµனா0, Q_@ேநாü உMடாவத_கான
வாüLQகu இ@Lபதாக பாபா அ@ ஆராü8சி ைமயu நடgதிய ஆüவl0 ெதûயவ§@uள@. க0ைக நதி
இ§தளவl_@ மாð அைட§தி@Lபத_@, ேதா0
பதன|_u ெதாழி_சாைலகள|லி@§@ ெவள|ேய@u
கழிQகu க0ைகயl0 ேநரµயாக கலLபேத @dகிய
காரணu.
.....கட0 ப@திகள|0 @வl§@ வ@u பlளாOµd
கழிQL ெபா@uகu, கட0கள|G ð_@8@ழ0
அைமLQd@, ஆM_ேதா@u 1,300 ேகாµ டாலû
இழLைப ஏ_ப_g@கிGறன எG@ ஐ.நா.
ð_@8@ழ0 அைமLபlG ஆM_ அறிdைக
ð@கிற@.
…..2011u ஆM_ @த0 2013u ஆM_ வைர உலகி0 ஏறd@ைறய 84 ேகாµேய 20 இலLசu ேபû
ஊLட8சg@L ப_றாd@ைறைய எதிûெகாMடனû. இவûகள|0 69 இலLசu சிறாû ஊLட8சg@L
ப_றாd@ைறவா0 இற§தனû ம_@u 9 ேகாµேய 90 இலLசu சிறாû எைட @ைறவான நிைலயl0 உளளனû
என FAO நி@வன அறிdைக ð@கிGற@.
உ0கu பdகu.....
தி@8சி கைலdகாவlû தயாûgத, உuளgதி0 ந0ல உuளu நாடகu தûமu ெவ0@u எGபைத சிறLபாக
உணûgதிய@. ேம@u, ேநûகாணலி0 ம@ைரைய8 ேசû§த அ@uசேகாதû லாரGசியா த§த ஒOெவா@ தகவ@u
அ@ைம. வாரu ஓû அலசலி0 ப0@8 ச§ைத ப_றிµu, அதG பûணாம வளû8சி ப_றிய பல Qதிய தகவ0கu
ம_@u Quள|வlபர0கu ேகL_ மகிg§ேதG – தி@ெந0ேவலி எO. ெபா@ைநபா@

நu இதg பல அûய வlடய0கைளg ெதû§@ ெகாuவத_@ ஏ@வாக இ@dகிற@. அதி0 @@d@8 ெசüதிகu
@லu, பல உலக நடLQகைள எள|தாகL Qû§@ெகாuகிேறG. ம_றபµ, அGQ ெந@ச0கேளா_ கL_ைரையg
தவறாம0 வாசிLேபG. அதி0 வ@u எள|ைமயான தகவ0 மனைத சி§திdக ைவdகிற@ – ேசலu சிgேதû ைவ
அழ@ேவ0.

இgதாலியl@uள இல0ைகg தமிg மdகள|G வாgQ ப_றி அவûகgdகாகL பணlெசüµu அ@uத§ைத வlம0
அவûகu ேநûகாணலி0 வlவûgதாûகu. இgதாலியl0 வா@u இல0ைகg தமிg மdகu 5,100 எG@u, இரMடாu
தைல@ைற மdகgd@ தமிg ேபச க_@d ெகா_dகிறாû எG@u அறி§ேதG. அGைனயû தினu ப_றிய ஞாயl@
சி§தைன அ@ைம. - பl. கதிேரசG, தி@ம0கலu, ம@ைர.

தி@அைவ8 ெசüதிகu பµdகL பµdக மிகQu நGறாக இ@dகிGறன. பல வlதமான ெசüதிகைளg ெதû§@
ெகாMேடG. தி@gத§ைத பlராGசிO அவûகu ஆ_றிய உைரயlலி@§@ இைறயGைபµu மகிgைவµu ெப_@,
வாgவlG ெபா@ைளd கM_ெகாMட ஒOெவா@வ@u அதைன ம_றவûகgd@ எ_g@ைரdகd
கடைமLபL_uளாûகu. – சி. பா0சாமி, பuளLபLµ, சிவகாசி.

வாரu ஓû அலசலி0 “மGன|LQ, ெசயலி0 ெவள|LபடL_u”எGகிற தைலLபl0, த0கைளg தாdக வ@கிGற
நபûகu @றிg@ Qgதû ðறிய சி§தைனகைளµu, ஹிLலû காலu @த0 இGைறய இல0ைகயl0 நட§@ வ@u
ெகா_u ப_ெகாைல மரண0கள|G எMணldைககைளµu ேகLேடG. ேம@u, ந0லாயG ஞாயlறG@
ஒலிபரLபான ஞாயl@ சி§தைனயl0, ந0ல தைலவ@d@ûய பMQகu எLபµ இ@dக ேவM_u எGப@ ப_றிd
ேகLேடG. – ேவ@û@ûgதி

@dகமிGைம ெதாடûபாக மன|தûகள|0 காணLப_u ஒL_ெமாgத அலLசியL ேபாd@ மிகLெபûய அளவl0
மன|தநலைனL பாதிd@u ஆபgதாக உ@ெவ_gதி@Lபதாக அறிவlயலாளûகu எ8சûg@uளைத ெசüதியl0
ேகLேடG – கி. இரவl8ச§திரG, ெபûயவைளயu.

9

நம@ ேநயû ச§திLQ வlழா நட§த அG@ எனd@u ஐOவûயாQd@u நி8சயதாûgதu நட§த@. அதனா0 அG@
தி@8சி வர இயலவl0ைல. எ0கள@ தி@மணu வ@கிGற ெசLடuபû 10u ேததி ம@ைர வடd@ மாசி வ தி ஆதனu
மMடபgதி0 நைடெபற உuள@. ஆகேவ அைனg@ அGQuள0கgu என@ தி@மண வlழாQd@ வ@ைக த§@
ஆசீûவதிd@மா@ ேகL_d ெகாuகிேறG - ேசா. சM@கð§தரu, வடd@மாசி வ தி, ம@ைர 1.

பாகிOதான|0 கிறிOதவûகu சிைறயl0 அைடdகLப_வ@u, கLடாய மதமா_றu இடuெப@வ@u ப_றி8
ெசüதியl0 ேகLேடG. 1921u ஆMµ0 ெநாெப0 அைமதி வl@@ ெப_றவû ப_றிய வlûவான வlளdகgைதd
ேகLேடG. – ேஜ. QQபதாO, ேகாைவ.

2u ேததி காைல வgதிdகாG வாெனாலியlG ¨வlவlலியg ேதட0¨ நிகg8சியl0 ¨மினா நாணய உவைம¨- 5u
ப@தி ேகLேடG. அ@ைமயான சி§ைத கவ@u க@g@L பகிûQ. நuபldைகµடG ெசய0பLடா0 உயûQ தானாக
வ@u எGபைத அறிய @µ§த@. கLப0 @ைற@கgதி0 த0கி இ@§தா0, பா@காLபாக இ@d@u
எGபெதGனேவா நிஜu தாG. அத_காக கLப0கu @ைற@கgதி0 த0கியl@dக தயாûdகLப_வதி0ைலேய
எGற க@g@ அ_Qதu. - ெரüகி. ெச. ேவத@ûgதி, @.ெபாGரா@, ப. @ன OவரG, வ . அdதûவளவG, சிவகாசி -
கிழd@,

05.07 அG@ காைல ராஜபLசா அவûகu எ@திய வாடைக வ _ நாடகu ேகLேடG. இதி0 வாடைகd@d
@µயl@Lபவûகu @µயldக ேவM_ேம தவlர வ Lµ0 ெபா@u ெசா§தu ெகாMடாடd ðடா@ எGற க@gைத
நாடகu உணûgதிய@. - கி.ரவl8ச§திரG, சா§தி பlரபாகரG, ெபûயவைளயu.

இைறயlயலி0 ஆüQ ெசüத மைற@0 வlgதகைர Qன|த@u மன|த@u எGற நிகg8சியl0 அறி§ேதG. பாடu
QகL_u வாடைக வ _ நாடகu அ@ைம. சா§ேதாu சû8 ப_றிய வரலா_ைற அறி§ேதG. ெதாடû§@, ெநாெப0
அைமதி வl@@ ெப_ற கா0பா0 ஓசியO ெகவlG ேபாராLட வரலா_ைற அறி§@ வlய§ேதG – ெபாG
த0கேவலG, ஆரணl.

04.07 அG@ இல0ைகயlG இGைறய நிைல எGன எGபைத இல0ைக ஆயû ராயLQ அவûகள|G ேபLµ பாகu 2
@லu ேகLேடG. @_LQ இ0லாத பட@ ேபால, தைலைம இ0லாத பைட ேபால இGைறய நிைலயl0
இல0ைகg தமிழûகu இ@Lபைத அறிய @µகிற@. Qதிய மாகாண சைபயlG ைககu கLடLபLட பlGனû, ேப@d@
அ0ேக ைககா0 ெவLடLபLட ஜனநாயகu ஆLசிQûவ@ ேவதைனd@ûய@ – @@கLபL_ ப. கMணGேசகû.

@ைல 4 அG@ காைல ேநûகாண0 ப@தியl0 இல0ைக ஆயû அவûகள|G ேபLµ சிறLபாக இ@§த@. அதி0 பல
தகவ0கu அறி§ேதG. பlG ெசüதிகu சிறLQ. அதி0 @g@d@µ ேபராசிûயû ஒ@வû சிைறd ைகதிகgd@ ந0ல
பயl_சிகைளd ெகா_g@ வ@கிறாû என அறி§ேதG. – ெபாuளா8சி ேதவந0@û ெச§தி0@மாû.

@g@d@µைய8 ேசû§த ேபராசிûயû ேநாவா அவûகu, கட§த 30 ஆM_கgd@u ேமலாக தமிழகgதிG @dகிய
சிைறகள|@uள ஆµu ைகதிகைள ந0வழிLப_g@u பணlைய8 ெசü@ ெகாMµ@dகிறாû எGற ெசüதி மிகQu
Qg@யlû அள|dகிற@ – அ@uபணl ெஜû ெராசாûேயா, இேயð சைப, ெசGைன.

3u ேததி ெசüதியl0 ேபாைதLெபா@u ம_@u QைகLபlµLபதா0 வ@u ேக_ ப_றிd ேகLேடG.
ேபாைதLெபா@gu, QைகLப@u மனஅ@gதgைதL ேபாd@u என பலû நிைனdகிGறனû. ஆனா0 அைவ
மன|தைரd ெகாைல ெசüகிGறன. ம@வா0 88 ஆயlரu அெமûdகûகu இறdகிGறனû. உMைமயான வாgQ
எGறா0 எGன எGபதG ெபா@ைள மdகu அறி§@ ெகாugமா@ ெசபlLேபாu - Er µவரா@, @Gனg@û.10

“கûgதûகாLபாû”கவlைத

ெபாGவlழா காMேபாu
மMவlM உuளவைர மகிழேவ
எMணlய வாgQ எள|தாü கிLµடேவ
எG@u கûgதû காLபாû உMைமேய!

வgதிdகாைனg ெதா@u உணûQ எ@u
வgதிdகாGவாெனாலி, தமிg8ேசைவ
உலகேமவlயd@u, மகி@u
கgேதாலிdக மதவழி மdகu ேசைவ
பGமைல வாெனாலி
ஏ_Qைடய எuமத வழிஇைணய
உலக உறவl0 வா@@ ேபெராள|ேய!

எgதிd@u எuகûgதû உலைககாdகேவ
வgதிdகாG வழிவாG Qகg ெகாugதலாேல
திgதிd@u ெசயலாü “ெபாGவlழாகாMேபாu”
@gதமி@u, @dகன|யlG ðைவேபா0 @dகா@u
கûgதைர வண0கி வாgேவாu.

(Qலவûகி@LµணG, ெநüேவலி)
11


ஐuபதாu ஆMைட8 சிறLபld@u வgதிdகாG வாெனாலிd@
வாgg@Lபாட0

வாgக வாgக வாgகேவ– எG@u
வாgக வாgக வாgகேவ - நu
வgதிdகாG வாெனாலி
தமிg ஒலிபரLQ - வாgக...

ஐuபதாu அகைவயlேல அµெய_g@ ைவgதி_ேத
அகெவ0லாu கன|§தி_ேத ஆன§த@u ெபா0கி_ேத
அகில உலகgதமிg அGQuள0கu ேபா_றி டேவ

இலLேசாபலLசu தமிgஇ0ல0கள|0 ஒலிgதி_ேத
இலLேசாபேகாµ உuள0கள|0 @ைழ§ேதபல
நGெனறிகைளேய நாguபரLபl_u ஒலிபரLQ– வாgக...

ைவயேமவlய§@ ேபா_ற வாெனாலிதைனL பைடgத
மாûdேகான| வl@ஞான|ேய @Gன|Gறைமgத
வgதிdகாG வாெனாலியlG தMடமிg ஒலிபரLQ - வாgக...

உலகg@ @த0ெமாழி ஒLQயûவl0லா தமிgெமாழி
அuமா எGேற ஆவlனu அைழgதி_u தமிgெமாழி
ஆதி@த0 நிைலgேத தன|gதிய0@u உயûதமிg
வgதிdகான|லி@§ேத ைவயgதி0 ஒலிd@u வாெனாலி - வாgக...

ப0ðைவகu பைடg@ அGபû அ@ச0ெபLµ பµg@
வlவlலியg ேதடேலா_ வாரuஓû அலசேலா_
தி@gத§ைதயû வரலா@ வlûg@ மைறேபாதிgேத
ேநûகாண0 ேபûவlள0க நாடக@u நடாgதிேய
நாL_நடLQ ெசüதிµu நவl@u தமிg ஒலிபரLQநாgu - வாgக...

(ந0லாசிûயûகவlஞûபl.ேவ@8சாமி, இைடLபாµ)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->