P. 1
சர்வ வியாபி - 17-08-2014

சர்வ வியாபி - 17-08-2014

|Views: 12|Likes:
சர்வ வியாபி - 17-08-2014
சர்வ வியாபி - 17-08-2014

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Aug 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

MiSSION PRESS 1840

17-08-2014
,jæ 32

rka tsßÓá rKjha kWkyßÓá

#a tUlÛ Mt 1

òÔjfÛ e-mail:missionpress48@gmail.com Ph: 0413/
MáÇaß: mUçjÚij
108 e-mail:missionpress48@yahoo.com 2334360

tUl rÚjh

100

C. mÚnjhÅ nuhÓ

“ ,naRnt cÙikahd òijaä. mtiuÑ fÙlilnthÛ”

- âUÔjÚij ãuhÜáè

mÜò rnfhjußfns!
rnfhjÇfns!
,Üiwa eÖbrpâÕ
gFâÆä ehÛ fhûÛ
ctikfSlÜ ,naR
,iwauirÕgÖ¿
m¿ÑifÆl gaÜgLÔâa
ctikfç gFâia/ öa
kÔnjí Ãiwî brp»whß.
(kÔ.13:44-52). ÃyÔâä
kiwÚJçs òijaä
ctikíÛ ÉiyíaßÚj
KÔJÛ KÑ»aÔJtÛ
thpÚj ctikfshf
,UÑ»Üwd.
,iwauirÑ fÙl iljä âObud vâßghuhj Éjkhf
ÃfHÑTLÛ; ÃyÔij cGÛ xU ÉtrhÆ vâßghuhj Éjkhf
òijaiyÑ fÙliltJ nghyîÛ/ xU ÉahghÇ ªÙlehç
njlYÑFÕ ãÜ âObud ÉiyíaßÚj xU KÔijÑ
fÙliltJ nghyîÛ ,J ÃfHÑTLÛ. ,åÉuÙL
ctikfËYÛ/ òijaä kÖWÛ KÔJ kÖbwäyh
cilikfisíÛ Él áwÚjjhf fÙliltjhä/ mÚj
ÉtrhÆíÛ/ ÉahghÇíÛ jh†fç fÙilÚjij cÇik
ahÑ»Ñ bfhçs kÖbwäyh tÖiwíÛ É£LÑ bfhLÑ
»whßfç. j†fsJ ,Új KoîÑF kW gÇ¢yidÆÜ¿/
»ilÔjÖf¿a ,tÖiw miltjÖF kÖbwäyhtÖiwíÛ
,HÑf jahuh» ÉL»whßfç.
,ijÕ nghynt ,iwauRÔ njlÈYÛ Ãfæ»wJ.
mijÑ fÙLãoÕnghß rÚnj»Õgâäiy; ,ijÔjhnd
,Ôjid ehSÛ njoÑ bfhÙoUÚnjÜ vd vÙû
»whßfç; ,Jnt mtßfËÜ MæÚj MßtÔij ÃiwthÑF
»wJ. cÙikahfnt ,ijÕ nghynt/ ,naRit
m¿gtßfSÛ/ mtiu jÅÕg£l tifÆä rÚâÕgtßfSÛ
mtuhä <ßÑfÕgL»whßfç/ ftuÕgL»whßfç; ÄFÚj
eÜikÔjdÔjhYÛ/ cÙikahYÛ/ tsikahYÛ/ ÄFÚj
jhæÓáahYÛ/ vËikahYÛ ftuÕgL»whßfç. ,naRitÔ
njLtJÛ/ mtiuÑ fÙliltJÛ khbgUÛ òijayhFÛ.
gy kÅjßfç/ gy òÅjßfç/ âwÚjkdJlÜ
eÖbrpâia tháÔjjÜ gydhf naRitÑ fÙlil
»whßfç/ mtiuÓ rhßÚjtßfç M»whßfç. öa máá
ãuhÜáir vLÔJÑbfhçnthÛ. mtß VÖbfdnt »¿èj
tuhf ,UÚjhß. mtßjÛ thæÉä KÑ»akhd KobtLÑFÛ
jUzÔâä eÖbrpâia goÔjâdhä/ mtß ,naRitÓ
rÚâÔjhß; ,iwauirÑ fÙlilÚjhß; ,jdhä cyf
bgUikfËä mtß fÙl fdîfç väyhÛ kiwÚJ
nghÆd. eÖbrpâ c†fis m¿a ,£LÓ brä»wJ/
cÆUçs ,naRit fhzÓ brp»wJ; mJ cÜ
,jaÔnjhL ,jkhfÕ ngR»wJ/ cdJ thæit khÖW»wJ.
,jÜbghU£L ª midÔijíÛ É£LÉL»whp. cdJ
thæÑif Kiwia ª tYîlÜ khÖ¿ÑbfhçsyhÛ mäyJ

giHagona midÔijíÛ filÕ
ãoÑfyhÛ/ Mdhä ª òâjhfÕ ãwÑ»whp
vÜgJ cÙik. midÔJÑFÛ xU mßÔjÛ
mËÕgJ vJ/ Ritô£LtJ vJ/ xËô£L
tJ vJ vÜgij fÙl¿»Üwhp; fod
thæîÑFÛ/ mDgÉÑFÛ JÜgÔJÑ FÛ
VÜ ,wÕòÑFÛ ,J ãÜ gykh»wJ.
eÖbrpâia tháí†fç. ehÛ ,ij
VÖbfdnt tÈíWÔâíçnshÛ. âdÛ xU eÖbrpâÕ gFâia
tháÑfîÛ/ eÖbrpâia c†fnshL vLÔJÓbräyîÛ
gazÕigÆnyh/ ghÑbf£onyh itÔâUÑ fîÛ
måtÕbghGJ vLÔJ tháÑfîÛ m¿îWÔâíçnshÛ.
eÖbrpâÕ gFâia tháÑFÛ bghGJ m†F ,naRitÑ
fhÙ»nwhÛ. eÖbrpâ Æä cdJ òijaiyÑ fÙlilíÛ
nghJ midÔJnk xU mßÔjÛ bgW»wJ. ,iwtÜ c†fç
thæÉä ,UÕgij/ ekJ thæÉä ,UÕgij “,iw muR” vÜW
,naR brhä»whß; ,iwtÜ xåbthUtÇYÛ/ eÛ midtÇYÛ
“mÜghf/ mikâahf/ k»æÓáahf” braägL»whß. ,ijÔ
jhÜ ,iwtÜ ÉUÛò»whß/ ,jÖfhfnt ,naR áYitÓ
rhîÑF jÛikna ifaËÔjhß; ,UËÜ rÑâÆlÄUÚJ
eÛik ÉLjiyahÑfîÛ/ thæîÛ/ mHFÛ/ eÜikíÛ/
k»æîÛ ÃiwÚj muir nehÑ» eÛik ,aÑfîÛ jÛikna
ifaËÔ jhß. eÖbrpâia tháÕgbjÜgJ ,naRitÑ
fÙliltJÛ/ öa MÉÆÜ bfhilahd »¿èjt
k»æÓáiaÑ bfhÙoUÕgJÛ MFÛ.
mÜò rnfhjußfns/ rnfhjÇfns/ ,iwauR vÜDÛ
òijaiyÑ fÙlilíÛ k»æÓá xËß»wJ/ btËÕgilahfÔ
njhÜW»wJ. xU »¿èjtß jdJ eÛãÑifia kiwÔJ
itÑf ,ayhJ/ VbdÅä mJ mtuJ xåbthU thßÔij
ÆYÛ/ xåbthU braÈYÛ mJ Äf vËjhf ,UÚjhYÛ Tl
mJ xËß»wJ. ,naR tÊahf ,iwtÜ ekÑF mUSÛ mÜò
xËßÚJbfhÙnlÆUÑ»wJ. mtuJ mÜãÜ/ ªâÆÜ/
mikâÆÜ muR eÛÄYÛ/ cyfÛ KGtâYÛ Ãyt ntÙLÛ
vÜW/ eÛ mÜid öa fÜÅ kÇahç tÊahf kÜwhLnthÛ.
(ekJ âUÔjÚij ãuhÜáè mtßfç/ 27-7-2014
PhÆwÜW/ tÔâÑfhÜ öa ngJU rJÑfÔâä FGÄÆUÚj
âUÕgaÂfSÑF _ntis brg ciuÆä tH†»aJ. jÄÊä
jUgtß MáÇaß.)

mÜid fÜÅkÇahÉÜ
ÉÙnzÖò bgUÉHh

68-tJ RjÚâu
âdÛ
ÉHhit KÜÅ£L
rßt ÉahãÆÜ vGÔjhsßfç/
thrfßfç midtUÑFÛ
eäthæÔJÑfç.

maäehLfSÑF vâuhf cÛ ifia caßÔJÛ. mtßfç cÛ tÈikiaÑ fhz£LÛ. (¢.Ph.36:2)

rßtÉahã

2

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17-08-2014

ªâ PhÆW (17 MfèL 2014) “RÖWÕòwÓ NHÈä ªâ”
2014 VÕuä 28 mÜW njáa rßtnjr msÉä ,Úâa
RÖWÕòwÓ NHä Mßtyß âUÄF unkê mfßthä gÖ¿a brpâ
Clf†fSÑ»ilna bgUÛ guguÕig cUthÑ» cçsJ. ,Új
MÙL nfhä£ nkÜ RÖWÓ NHYÑfhd %. 1/75/000 - Ñfhd ÉUJ
âUÄF unkê mfßthYÑF tH†» bfsuÉÔjJ. ,Új ÉUJ
rhÜ ãuhÜáènfhÉÜ gRik nehgä gÇR vdÑ TwÕgL»wJ.
flÚj 20 tUl†fshf r¤èfß khÃyÛ Iä/ #†»ä/ #«Ü (ªß/
fhL/ ÃyÛ) ,jÖfhf nghuho tU»wJ. fÙ_oÔjdkhd/
muÑfÔjdkhd/ bghWÕgÖw kÖWÛ K£lhçjdkhd/ mßÔj
kÖw bjhÊä kakhÑfYÑF vâuhfîÛ/ rÑâthpÚj Ru†fÔ
bjhÊä/ ÄÜrhu ÃWtd†fç _yÛ khR kÖWÛ Ãy mgfÇÕò
,tÖiw vâßÔJ nghuho kÑfËÜ cÇikia ÃiyÃWÔj
mtßfSÑF fäÉ kÖWÛ ãuÓrhuÔij bjhlßÚJ brpJ
tU»whß. r¤èfß khÃyÔâä fÅk tsÛ ÄFÚj nfß vÜw
»uhkÔâÖF mU»ä ÄfÕbgÇa ,Úâa ÃWtdkhd ÍÙlhä
èOä kÖWÛ gtß ÈÄbl£ ÃWtdÔâdhä VÖgLÔjÕg£l
,uÙlhtJ ÃyÑfÇ Ru†fÛ mikÑFÛ g jLÑfÕg£L mÚj
tHÑF 2012-ä kÑfç rhßghf btÖ¿ bgÖwJ.
RÖWÕòwÓNHä eltoÑif vÜgJ ,ÚâahÉÖF òâaJ
mäy. áÕnfh ,aÑfÛ mäyJ áÕnfh mÚnjhyÜ vÜgJ 70fËä cÔufhÙ£ khÃyÔâä rhnkhÅ kht£lÔâä ku†fis
bt£Ltij jLÔJ tÜKiwaÖw vâßÕãä <Lg£l midtUÛ
eÜF m¿Új kÑfç ,aÑf†fËä xÜwhFÛ. nrå mikâ
gçsÔjhÑF ,aÑfÛ ,Úâa RÖWÕòwÓ NHä eltoÑifÑF
moÔjskhf mikÚjJ. nkYÛ eÜF m¿aÕg£l RÖWÕòwÓ
NHä ,aÑf†fSÛ ,âä ml†FÛ.
mitahtd: #†»ä nghènfh mÚnjhyÜ/ eåjhÅah
,aÑfÛ/ kÖWÛ eßkjh gÓnrh mÚnjhyÜ (80-MÛ MÙLfËä)
nghghÈä ªâÑfhf VÖg£l rßtnjr ãuÓrhuÛ/ nghènfh
ÃWtd vâßÕò nghuh£lÛ/ mûrÑâÑF vâuhd kÑfç
,aÑfÛ/ kÖWÛ »ÇÜ ¥è ,Úâah KjÈad.
Ru†fÛ/ miz f£Ljä/ mûrÑâ â£l†fç/ Étrha
¢uÊî/ fhLfç mÊÕò nghÜw gäntWg£l RÖWÕòwÓNHä
ãuÓridfis vâßÔJ r_f Mßtyßfshä ÃWtdÕg£l
FGÑfis jÉu <Lgh£LlÜ braäglÑToa MÆukhÆuÛ
kÑfç cçsdß. mtßfsJ mâUÕâahd Fuäfis nf£fhkä
eRÑf ,Úâah f£lhaÕgLÔJ»wJ. muáaäthâfç/ muR
mlÑFKiwfç/ gzÛ gilÔj kÖWÛ tÈikÄÑf tÂf
ÃWtd†fËÜ T£lÂ/ ,tßfis vâßbfhÙL kÑfç nghuhl
ntÙoíçsJ. nkYÛ bgUÛghyhd kÑfËÜ vâßÕig
mlÑFtjÖF fhtäJiw/ kÖWÛ Ku£LÔjdkhd ifÑTÈfç
ÃWtd†fç tÊahf gÂakßÔjÕg£Lçsdß. ,aÖif
ts†fç kÖWÛ RÖWÕòwÓ NHiy ghJfhÑf nghuhLÛ kÑfis
eh£oÜ tsßÓáÑF vâuhd/ njrÔâÖF vâuhd/ eÑriy£Lfç
vd KÔâiuÆ£L bghpahd tHÑFfç nghlÕg£Lçsd. ,Új
NæÃiyÆä #hßfÙ£ khÃyÛ gTß kht£lÔâä mkuÕguh
bjhFâ ÃyÑfÇ Ru†fÛ kÖWÛ ,lÕbgaßÓáÑF vâuhd kÑfç
,aÑfÔij tÊelÔâ brÜw rnfhjÇ tärh #hÜ mtßfç 2011
etÛgß 15-MÛ ehç ÃyÑfÇ Ru†f gFâÆnyna bfhäyÕg£l
mtßfsJ âahfÛ kwÑf KoahjJ.
flÚj 10 MÙLfËä ,Úâah Éiuthd bghUshjhu
tsßÓáia milÚâUÕgjhf TwÕgL»wJ. Mdhä RÖWÕòwÓ
NHä bgUksÉä ghâÑfÕg£L »uhkÕòw ViH kÑfç
thæthjhu†fç mÊÑfÕg£L tU»wJ. ,aÖif ts†fis
mâfkhf RuÙLtJ kÖWÛ bghUshjhu VÖwÔjhæîfç
M»ad kÅj ehfÇf thæÉÜ ›æÓáÑF ,uÙL KÑ»a
fhuz†fç vÜW Ãòzßfç TW»Üwdß. kWòwÛ ,aÖif
ts†fç/ mtÖiwÕ ghJfhÑFÛ bghWÕò/ mÚj ts†fis
gaÜgLÔJtâä f£LÕghL/ rkkhd thpÕòfç kÅj thæÉÜ
mÊîfËÈUÚJ kÅjidÕ ghJfhÑFÛ. ehÛ ,ÜW RÖWÕòwÓ
NHiy ghJfhÑfÉäiy vÜwhä üÖWÑfzÑfhd/ MÆuÑ

fzÑfhd kÑfç ,äiy. ntiythpÕò ,äiy/ Étrha ÃyÛ
,äiy/ gzÛ ,äyÛ/ fhLfç ,äiy/ vdnt RÖWÕòwÓ NHä
ªâÑfhd nghuh£lnk r_f ªâÑfhd nghuh£lÛvÜW bjËthf
TwÕg£LçsJ.
,aÖif ghJfhÕò kÖWÛ RÖWÕòwÓNHä vÕnghJÛ kÅj
,d cUthÑfÔâÖF ,iwtÜ mËÔj bfhil vÜW
fÔnjhÈÑf âUÓrig bjËthf nghâÑ»ÜwJ. XpîbgÖw
nghÕ gâdhwhÛ bgdoÑ£ mtßfç jdJ RÖw¿Ñif/ fhÇÔjhè
btÇnl£ vÙ 51-ä ãÜtUkhW TW»whß: cUthÑfÛ kÖWÛ
bghJÔJiwÆä âUÓrigÆÜ bghWÕò cWâ brpantÙLÛ.
måthW brptjÜ _yÛ midtUÑFÛ brhÚjkhd ÃyÛ/ ªß/
fhÖW k£LÄÜ¿ mtuJ gilÕghd xåbthÜiwíÛ ehÛ
ghJfhÑf ntÙLÛ. ghJfhÕghd kÅj FyÔij jÜidÔjhnd
mÊÔJÑ bfhçtâÈUÚJ fhÑf ntÙLÛ. kÅj thæÑif
NHÈaiy eÜF òÇÚJ bfhçsntÙoa njit cçsJ.
RÖWÕòwÓNHä ghJfhÕgjhä/ r_fÔâä kÅj thæÉÖF
bgÇJÛ eÜikahfnt mikÚJçsJ.
,Úâa fÔnjhÈÑf Maß nguitÆä RÖWÓNHYÑfhd
ãuÓridfis njáa msÉä vLÕgJ áÑfyhdJ vÅDÛ
mÚjÕ ãuÓridÑF cWâahd eltoÑif vLÑfÕg£L
RÖWÕòwÓ NHiy ghJfhÕgâä cWâahf ÃÖnghÛ. ehÛ
flîËÜ cUthÑfÛ kÖWÛ fÙfhÂÕghsßfç vÜgij
kdâä bfhÙL ekJ vâßfhy rÚjâÆdUÑF É£LÓ bräy
ntÙLÛ. r£l Énuhjkhd Ru†fÔ bjhÊä/ fhLfis mÊÔjä/
ªß/ ÃyÛ/ fhÖW khRghL RÖWÕòwÓNHÈÜ mÊthf
,UÑ»Üwd vdîÛ nguitÆä bjËthf vLÔJiuÑfÕg£lJ.
,aÖif vÇrÑâ Mjhu†fis gaÜgLÔJjä/ fÇk
ÉtrhaÔij KÜbdLÔjä/ fÊî nkyhÙikia rÇahd
tÊfËä CÑFÉÔjä/ kÖWÛ ,itfis vâßÕnghÇÜ
eltoÑiffis vâßbfhçnthÛ vdîÛ/ 2012-MÛ MÙL
bg†fqÇä eilbgÖw 30tJ ,Úâa fÔnjhÈÑf Maß nguit
bghJÑFGÑ T£lÔâÜ ,Wâ m¿ÉÕò vÙ 8:8 ä TwÕg£lJ.
«ÙLÛ 2014 ãÕutÇ khjÛ Maßfç kWgoíÛ ,aÖifia
ghJfhÕgJ F¿ÔJ j†fËÜ mâfhuÕóßtkhd xÔJiHÕig
mËÕgjhf m¿ÉÔjdß. jh†fç kÑfËä ÃiyÔj KÜndÖwÔ
âÖFÛ kÅj NHÈaYÑFÛ JizÃÖnghÛ vdîÛ 2014-MÛ
MÙL eilbgÖw 31-tJ ,Úâa fÔnjhÈÑf Maß nguit
bghJÑFGÑ T£lÔâÜ ,Wâ m¿ÉÕò vÙ 5.8 vdîÛ cWâ
mËÔjdß. r_f kÖWÛ RÖWÕ òwÓNHYÑF vâuhf ,Úâa
»¿èjt ÉRtháfç midtUÛ NÖWÓNHiy ghJfhÑfîÛ
xÜwhf ,izÚJ RÖWÕòwÓNHYÑfhd ªâÑfhf mtßfç
Fuä bfhLÑfîÛ ,Úâa fÔnjhÈÑf Maß nguitÆÜ ªâ/
mikâ tsßÓáÑfhd njáa mYtyfÛ ntÙLnfhç ÉLÑ
»wJ. ,Új ntÙLnfhç “,iwtÜ kÅjÅlÛ xÕgilÔj
midÔJ gilÕòÑfisíÛ fÙ_oÔjdkhf/ jdJ Ra eyDÑ
fhf gaÜgLÔâÑ bfhçshkä mtÖiw thæÑif xU
óÚnjh£lkhf khÖwîÛ/ kâÑfîÛ/ ghJfhÑfîÛ/ ntÙLbkd”
âUÔjÚij ãuhÜáè 2013 #]iy31 cyf ,isnahß ehsÜW
Çnah j b#idnuh - Éä ÉLÔj ntÙLnfhç ekJ ghßitÑF
bjËthfÑ TwÕgL»wJ.
“ÉÔâahrkhf áÚâÕgtßfç vÜWnk á¿a vÙÂÑif
Æä ,UÑ»whßfç” vÜgâä khÖWÑ fUÔJ ,äiy/ cÙik
Æä mtßfç áÚjidfç k£Lnk vÕnghJÛ braägL»wJ vd
khßÑfnu£ Äah£ TW»whß. ,iwtÅÜ gilÕãä kÅjÜ/ nkÖ
ghßitahsuhfîÛ/ RÖWÕòwÓNHiy nkÛgLÔJgtuhfîÛ
kÖWÛ Ãahakhd RÖWÕòwÓNHiy ghJfhÕgtuhfîÛ/ ,UÑf
ekJ ,iwtÜ«J ehÛ bfhÙLçs ÉRthrÛ cWâahf gyd
ËÑFÛ tifÆä ,UÑFÛ vd ehÛ midtUnk eÛò»nwhÛ.
nkjF Maß b#uhäL mäÄlh
jiytß/ ªâ/ ×mikâ kÖWÛ× tsßÓáÑfhd gÂÑFG.
,Úâa Maß nguit.

MÙltnu/ cÛikÔjÉu ntW flîç ,äiy vd eh†fç m¿ÚJçsJnghä mtßfSÛ cÛik m¿ÚJ bfhçs£LÛ. (¢.Ph.36:4)

rßtÉahã

3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17-08-2014

vrh.22:19-23 cnuhik.11:33-36 kÔ.16:13-20
21-MÛ
PhÆW (24-8-2014)
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123

mUçâU. R. b#aÚÔ uhaÜ/
ÑôÇah brayß/ nguhaß ,äyÛ/ òJit.

e hÛ brp»Üw braäfis/ elÚJ KoÚj
Ãfæîfis kW Mpî brpJ ghßÕgJ vâßfhy
tsßÓáÑF ÉÔâLÛ áwÚj KaÖáahFÛ. xU ÃfæÉid
Mpî brp»wnghJ mâÈUÚJ ehÛ gytÖiw
fÖWÑbfhçs Ko»wJ. âUÓrigíÛ gäntW fhyÓ
NæÃiyfSÑF VÖg jÜidna kW MpîÑF
c£gLÔâ/ xåbthU eh£oÜ mÚeh£L kÑfËÜ
òÇjäfSÑF VÖg jÜ ,UÕigíÛ/ gÂiaíÛ
tsÕgLÔâÑbfhç»wJ. ,jÖF áwÚj cjhuzkhf
,uÙlhÛ tÔâÑfhÜ r†fÛ kÖWÛ mjÖFÕ ãÜ
âUÓrigÆä VÖg£l kWkyßÓáia TwyhÛ. mtutß
eh£L bkhÊÆä âUÕgÈ kÖWÛ mjidÓ rhßÚj
brg†fç/ bghJÃiyÆdÇÜ g†nfÖò/ âUÕgÂahsß
fËÜ kÑfç rhßÚj g vÜW gäntW khÖw†fisÓ
brpJ tÚJçsJ.
,Üiwa eÖbrpâ thrfKÛ ,ÕgoÕg£l
NæÃiyia ÉsÑFtjhf mikÚâUÑ»ÜwJ.

ÉÙzfÔâÖF vLÔJÑbfhçsÕg£lhß. ,naRÉÜ
KÜndhoahf vÈah mDÕgÕgLthß vÜW ,iw
thÑ»dß khyhÑ» T¿aJÛ (kyh.4:56) ,naRit
,iwthÑ»dß vÈah vÜW kÑfç eÛãajÖF
rhÜwh»wJ.
vnuÄah: ghãnyhÅa moikÔjisÆÈUÚJ
,èuhnaä kÑfç «£fÕgLtß vÜgijíÛ KdÚâUÛg
,èuhnaä kÑfSÑF jÙlidÔ ¤ßÕò cÙL vÜgij
m¿ÉÔjtß vnuÄah (vnu.4:1-4). JÜòWÛ CÊadhf
btËÕ gLÔjÕg£ltß (Vnu.12:1-6). kÑfSÑF ÉLjiyÕ
gÖ¿a brpâia KÜd¿ÉÔjtß. mtUila thæî Xß
milahskhf kÑfSÑF vLÔJÑfh£lÕg£lJ.
âUÔöjßfËÜ fÂÕãä ,naR:
kÑfç
bghJthfÔ jÛikÕ gÖ¿Ñ bfhÙoUÚj fÂÕãä ,naR
MßtÛ fh£oajhfÔ bjÇaÉäiy. VbdÜwhä ,J
âUÔöjßfSÑfhd jÜidÕgÖ¿a Mpthjyhä
jÜidÕgÖ¿ mtßfç vÜd ÃidÑ»whßfç? jÜid
btËÕgLÔJÛ KaÖáÆÜ Éisî vÜd vÜw
nehÑfÔJlÜ “ª†fç ehÜ ahß vdÓ brh仉ßfç?”
mjÖF ngJU “ªß bkáah/ thGÛ flîËÜ kfÜ”
(kÔ.16:16) vÜ»whß. gÆÖáÆÜ KâßÓá bgÖwtuhf ,iw
PhdÔnjhL mtß mËÔj gâYÑF »ilÔj btFkâ
“ngJU «J ,naR f£lÉUÔj âUÓrigíÛ mtUÑF
mËÑfÕgl ,UÑFÛ mâfhuKÛjhÜ”.
,naR gÖ¿ kÑfç bfhÙoUÚj vÙzbkäyhÛ/
bkáah vÜgtß ›u¤uÓ braäfis MÖWÛ xUtß jhÜ
vÜgnj. òJikfisÕ gÖ¿ k£LÛ ngá tÚj
kÑfËilna jÜDila thæîÛ nghjidíÛ mtßfç
vÙÂaJ nghy kh¿ÉlÑ TlhJ vÜgjÖfhfnt
âUÔöjßfis MpîÑF£gLÔâ jÜ cÙikahd
bkáahÉÜ vÙzÔij ,Üiwa eÖbrpâ thrfÔâä
,uÙlhÛ gFâahf btËÕgLÔJ»Üwhß. mjhtJ/ jÜ
ghLfç gÖ¿íÛ/ mtß glÉUÚj áYit kuzÔijÕ
gÖ¿ínk mJ. jÜ MpîÕ gÆÖáÆÜ bjhlß Ãfæthf
mtUila ghLfç gÖ¿a Ãfæit âUÔöjßfSÑF
vLÔJiuÑ»Üwhß.

thuÓ
áÚjid

Mpî brpnthÛ eÛ braäghLfis

âUÔöjßfËÜ

gÆÖáÆä

Mpî:

âUÔöjßfç ,naRnthL thæÚj fhyÛ xU gÆÖáÑ
fhyÛ. ,ilÆilna ,naRîÛ jÜDila braä
ghLfisíÛ/ jÜ nghjidÕ gÖ¿íÛ MpÉid nkÖ
bfhç»whß. jÜidÕgÖ¿ kÑfç vÜd fUJ»whßfç
vÜgij m¿ÚJbfhçs “ehÜ ahbud kÑfç brhä
»whßfç?” ,Új nfçÉna ekÑFÕ òâuhf ,UÑfyhÛ.
,naR Xß ,iwkfÜ mÕgobaÜwhä kÑfSila
kd†fisíÛ/ vÙz X£l†fisíÛ ÃÓraÛ m¿ÚâUÕ
ghnu/ ãwF vjÖF ,ÚjÑ nfçÉ vÜW ehÛ vÙzyhÛ.
,J âUÔöjßfSÑF jhÜ mËÑFÛ gÆÖáÆÜ xU
f£lÛ. jÜndhL thæ»w ,tßfç/ jhÜbrpíÛ midÔJ
òJikfisíÛ fÙTlhfÕ ghßÑ»w mDgÉÑ»w
,tßfç jÜid ahbuÜW ÃidÑ »Üwdß vÜgij
MpÚj¿a ,ÑnfçÉiaÔ bjhLÑ »whß. _ÜW ,iw
thÑ»dßfËÜ bgaßfis âUÔöjß fç KÜ itÑ»Ü
wdß. mtßfSÑFÛ ,naRîÑFÛ vÜd bjhlßò/ vjdhä
,naR ,åÉiwthÑ»dßfËä xUtuhf fUjÕg£lhß
vÜgij ehÛ òÇÚJbfhçs ntÙLÛ.

kÑfËÜ fÂÕãä ,naR âUKGÑF nahthÜ:
“ght kÜÅÕò mila kdÛ kh¿ âUKGÑF bgW†fç”
ÿÑ.3:3 vÜW KH†»atß. MÙltUÑfhd tÊia
MaÔjÛ brpaÓ brhÜdtß/ (3:4)/ kdÛ kh¿atßfç
vÜgij mjÖnfÖw braäfËä fh£L†fç vÜWiuÔ
jtß (3:8)/ jÜÅlKçsijÕ g»uÓ brhÜdtß (3:11)
neßikahf thHÓ brhÜdtß (3:13) mØrh beØrÔJlÜ
nghâÔJ/ ªâia Ãiyeh£lÕ nghuho bfhiyíÙltß.
vdnt ,tß ,naRÉÜ toÉä ,UÑ»whß vÜw vÙzÛ
kÑfËilna ,UÚjJ.
vÈah: giHa VÖgh£oä flîËÜ ,iwauirÕgÖ¿
âwikahfÕ nghâÔj Xß áwÚj ,iwthÑ»dß. gy täy
braäfis MÖ¿atß vÈah. MÙltÇÜ thßÔijÑF
clnd gÂíÛ MÖwä bgÖwtß (1mu.17:27). rhÇghÔJ
ifÕbgÙûÑF
cjÉatß
(17:2-16)
mÚjÑ
ifÛbgÙÂÜ kfDÑF thæî bfhLÔjtß. (17:7-14).
bghpahd nghÈ bjptkh»a ghfhiy tz†»a
mÔJiz ,iwthÑ»dßfisíÛ mÊÔJ ,èuhnaÈÜ
flîns cÙikahdtß vÜgjid vÇgÈÆÜ _yÛ
Ã%ãÔjtß (1mu.18). vÈah ,iwtdhä mÖòjkhf

MpîÑF c£gLÔJnthÛ eÛ braäghLfis:

flîis MpîÑF£gLÔj ÉUÛòÛ ehÛ/ eÛKila
braäfisíÛ thæÑif KiwfisíÛ måtÕnghJ
MpîÑF£gLÔj flikÕg£LçnshÛ. fhuzÛ/
xåbthU »¿èjtÅÜ/ »¿èjtÅÜ thæî vÜgJ
,ÛkÙûy»ä thætnjhL KotiltJ »ilahJ.
khwhf/ eÛ ,iwkfÜ ,naRitÕnghy rKf
khÖwÔâÖfhd milahskhf thH miHÑfÕg£oUÑ
»nwhÛ. vdnt eÛ xåbthUtUila thæÑif KiwíÛ
MpîÑF£gLÔjÕgl ntÙLÛ. xU FUthf/ fÜÅauhf
kÑfç vÜid ahbuÜW TW»whßfç? xU muáaä
jiytuhf kÑfç vÜid ahbuÜW TW»whßfç? xU
fztuhf/ kidÉahf/ bgÖnwhuhf/ ãçisfshf ãwß
vÜid ahbuÜW TW»whßfç vÜW Mpî brpa
ntÙoaJ mtáakh»wJ. ,Új Mpî eÛik cÙik
kÅjuhf khÖWÛ/ bjhlßÚJ eÛ ciHÕigíÛ/
kÅjÔijíÛ caßÔJÛ. fÙfshä fhz ,ayhj
flîis MpîÑF£gLÔJtij Él fÙfSÑF òyÕ
gLÛ eÛKila jÅÕg£l braäfis MpîÑF£
gLÔJnthÛ jÜÅiy czßnthÛ.

ahÑnfhãÜ Fy†fis xÜWT£LÛ; bjhlÑfÔâä nghÜW mtßfis ckJ cÇikÓ brhÔjhÑFÛ. (¢.Ph.36:10)

rßtÉahã

4

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 17 -08-2014

FÛ» gÆÖá
11
Sr. M. ÈäÈ kÇ> GJr;Nrup

rj;jpaehjd;: mf;fh> ekJ gpsi
; sfSf;F ehk; fw;Wj;
juNtz;bajpy; Kf;fpakhd xd;W Rakhfr; rpej
; pjJ
; r;
nray;gLtJ. ePqf
; vd;d nrhy;wq
P f
; ?
md;dh: Mkhk; ,J kpf Kf;fpakhdJ. ,d;iwa
rKjhaj;jpy; rpe;jpf;fhky; nray;glTk;> rpe;jpf;fhky;
,Uf;ff; ftdj;ijr; rpjwbf;fTk; epiwa Gjpa gof;f
tof;fq;fs; njhopy; El;gk; vd;w ngauhy; rKjhaj;jpy;
GFj;jg;gl;Ls;sd. Ik;nghwpfSf;Fr; rw;W Xa;T nfhLj;J
kdij xUepiyg;gLj;jpdhy;jhNd rpej
; pff
; KbAk;.
ngUkhs; Mrpupau;: vy;NyhUk; rfyfyh ty;ytu;fisg;
Nghy xNu Neuj;jpy; gy Ntiyfspy; <LgLtij md;whl
tho;tpy; ghu;f;fpNwhk;. nry;Nghdpy; Ngrpf;nfhz;Nl
thfdq;fis Xl;LtJ> ghl;Lf; Nfl;Lf; nfhz;Nl
gazk; nra; t J. NgUe; j py; jq; f s; mUfpy;
,Ug;gtu;fisg; gw;wpf; nfhQ;rKk; ftdk; nrYj;jhky;
vq;Nfh fz;zhy; fhzhj> njhiytpy; cs;s xUtNuhL
face book-,y; goFtJ… ,tu;fshy; vg;gb r%f
tho;it tho KbAk;? ifNgrpNahLk; lhg;sl;NlhLk;
kl; L k; goFgtu; f s; ehshtl; l j; j py; kpfTk;
jdpikg;gLj;jg;gLthu;fs;. mg;NghJ jdpik ,tu;fisf;
nfhy;Yk;. ,e;jg; gaq;fukhd vjpuf
; hyj;ij Nehf;fp ekJ
,sk; rKjhaj;ij ehk; js;spf; nfhz;bUf;fpNwhk;.
njhopy; El;g Kd;Ndw;wk; Ntz;lhk; vd;W $wtpyi
; y.
mwptpay; Kd;Ndw;wj;ij mwNt xopff
; Ntz;Lk;
vd;Wk; ehd; nrhy;ytpyi
; y. mtw;iwf; ifahSk;
kdg;gf;Ftk; tuhjtiu ,tw;iw ,isQu;fs; iffspy;
nfhLg;gJ ngupJk; Mgj;jhdJ.
rj;jpaehjd;: rhu;! ePqf
; nrhy;tij ehd; KOikahf
Vw;Wf;nfhs;fpNwd;. mwptpaypy; Kd;Ndwpa ehLfspy;
xd;whd [g;ghd; ehl;by; kdpj mwptpd; tsu;rr; pia
Ma;T nra;j xUtu; xU gj;jpupifapy; vOJfpwhu;.
xU fjTf;F Kd;dhy; nrd;w cld; fjT jhdhfj;
jpwg;gijAk; gpwF %bf;nfhs;tijAk; ghu;ff
; pNwhk;.
,jpy; gofpa rpwhu;fs; rhjhuz fjtpd; Kd;dhy;
epwF
; k;NghJ ifg;gpbia mOj;jpj; jpwf;f Ntz;Lk;
vd;gJ $lj; njupahky; jpiff;fpwhu;fshk;. Fohiaj;
jpwf;fhky; ifia ePlb
; dhNy jz;zuP ; tUk; ifia
vLj;Jtpll
; hy; jz;zuP ; epdW
; tpLk;. thrw;gbia kpjpjj;
; hy;
cld; kpd; tpsf;F jhdhf vupAk;, cs;Ns nrd;Wtpll
mize;JtpLk;. ,it mjprapff
; Ntz;baitjhd;.
Mdhy; mjw;F ehk; nfhLf;Fk; tpiyNah ekJ Rakhfr;
rpej
; pfF
; k; jpwd;. tho;tpy; vj;jidNah mj;jpahtrpa
Njitfs; ,Uf;f ,it Ntz;Lkh?
md;dh: ,e;ehspy; gyUf;Fg; gutyhf tUk; Neha;
my;irku; vd;Dk; kwjp jUk; tpahjp. fztid
,åthuÔâÜ ,iwthßÔij

“Iah> jhtPjpd; kfNd vdf;F
,uq;Fk;” (kj; 21:22)

kidtp kwe;JtpLfpwhs;. kidtpia fztd; ePqf
;
ahu;? Vd; vd; tPlb
; y; ,Uf;fpwuP f
; s;? vd;W Nfl;Fk;
msTf;F me;j tpahjp ghjpgi
; g Vw;gLj;JfpwJ. ,jw;Fg;
gy fhuzq;fspy; xd;W xNu Neuj;jpy; gy Ntiyfspy;
ftdk; nrYj;JtJ.
ngUkhs; Mrpupau;: kfhghujj;jpy; xU epfo;rr; p vd;
epidTf;F tUfpwJ. JNuhzhr;rpuahu; gy khztu;
fSf;F tpyt
; pji
; j fw;gpjJ
; f; nfhz;bUe;jhu;. mg;NghJ
khztu;fis mioj;J mNjh njhiytpy; xU Gwh
fpis kPJ cl;fhu;ej; pUf;fpwJ. mjd; fz;iz kl;Lk;
Fwpitj;J mk;G va;a Ntz;Lk;. xU khztiu
mioj;J mq;F vd;d ghu;ff
; pwha;? vd;W Nfl;lhu;.
xU kuj;ijg; ghu;ff
; pNwd;. mjd; fpisiag; ghu;ff
; pNwd;.
mjd; kPJ ,Uf;Fk; nts;is epwg; Gwhitg;
ghu;f;fpNwd;. mjd; rpte;j fz;izg; ghu;f;fpNwd;
vd;whuhk;. jpUg;jpnfhs;shj Mrpupau; NtnwhUtiu
mioj;J vd;d ghu;ff
; pwha;? vd;W Nfl;lhu;. mtu;
gr;irepw ,iyfSf;fpilNa ,Uf;Fk; nts;is epw
Gwhitg; ghu;ff
; pNwd; vd;whu;. ,e;j gjpYk; jpUg;jp
jutpyi
; y. mu;rR; did mioj;J eP vd;d ghu;ff
; pwha;
vd;W Nfl;lhu;. “rptg;G epwf; fz;izg; ghu;f;fpNwd;”
vd;whuhk;. ftdj;ijr; rpjwbf;fhky; fw;wjhy; mtu;
rpwe;j tpyt
; pji
; j tPuu; Mdhu;.
ekJ Kd;Ndhu;fsplk; kpff;Fiwe;j fUtpfs;
,Ue;jd. mtu;fs; mijf;nfhz;L gy fhupaq;fisr;
nra;jhu;fs;. ek; fhyj;jpNyh njhopiy vspjhf;f Vuhskhd
fUtpfs; ,Uf;fpdw; d. Mdhy; mtw;Wf;F Vw;wthW
ngupjhf xd;Wk; nra;tjpyi
; y. gy Ehw;whz;Lfshf
epiyj;J epw;Fk; gpukhz;lkhd mukz;kidfSk;
Myaq;fSNk mjw;Fr; rhd;Wfs;.

vdÑF kd tÈik cçsjh!
brÜidÆä xU khiyÕ bghGJ. ÄÜrhu ,uÆä
gazÛ. g KoÚJ ›L âUÛòÛ kÑfç T£lÔjhä
bg£ofç ÃuÛã tÊ»Üwd. mÚj ,oghLfËilna/
K£oÔ jçËÑ bfhÙL ÉÊfsÖw xUtß/ f£ilfis
itÔJÔ jhsÄ£L ghoÑ bfhÙnl KÜnd¿ tU»whß.
“ª áÚJÛ ,uÔjÔâdhä
öpik M»nwÜ.
ªß g£l fhaÔâdhä
FzKÛ M»nwÜ.
vÚehSÛ cid Élkh£nlÜ
vÜ Vrpah! vÚehSÛ
cid Élkh£nlÜ”
VJkÖw ,Új kÅjDÑFÔjhÜ/ ,naR njtÅÜ «J
vÔJiz
ÉRthrÛ.
gyjuÕg£l
mÛkÑfç
T£lÔâdÇilna/ ,naRitÕ nghÖ¿Ô JâÑf ,tÜ
bt£fÕglÉäiy. mÓrÕglÉäiy. rÜdä XuÔâä ehÜ
mkßÚâUÑ»nwÜ. vÜ fÙfËä ªß fá»wJ.nf£LÑ
nf£L/ bfØáÑ bfØá njtÅlÛ ehÜ bgÖWÑ bfhÙl
»Uigfç VuhsÛ. ,UÕãDÛ/ ,ÛkÅjidÕnghä/
,naR njtÅlÛ vdÑF vâßghßgÖw mÜò cçsjh?
kÑfç T£lÔij JÓrkhf kâÔJ/ mtßfËilna vÜ
,naR RthÄia òfæÚJ ghLÛ kdtÈik cçsjh?
- S. jhßáíè/ òJit.

MÙltnu/ ckJ bgauhä miHÑfÕbgÖw kÑfSÑF ,uÑf†fh£LÛ× (¢.*Ph.36:11)

rßtÉahã

5

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

,naRîÛ thæîÛ
- RthÄ M. ÿÆè.
rÕjÄäyhjtÇÜ rÕjkhf ,UÑ»Üwtß/ rÕjÛ vÜw
thÑ»dhä gilÕãÜ gäntW totÛ bgÖW tUgtß/
eÛikÕnghy eÛnkhL ,UÑf kDîUbgÖwtß vÜw
_bthU jÜikÆä âfægtß jhÜ ,naR »¿èJ. fhz
Koahj thæÉÜ fhzÑToatuhf ,naR thænthL
cwîbfhÙL/ ÉLjiy tH†»/ eÛnkhL ,UÑ»Üwtß
Mtß. fhÙgJ milahsÛ/ fhzhjJ bkpik. thæÉÜ
btËÕgh£oid ehÛ fhÙ»nwhÛ Mdhä thæit
eÛò»nwhÛ.
».K/ ».ã: »¿èJîÑFKÜ/ »¿èJîÑFÕãÜ vÜW
gutyhfÑ fhyÛ fÂÑfÕgL»wJ. ntWgy gÙghLfËä
fhyÔâÜ fÂÕò ntW khjÇ fzÑ»lÕgL»wJ.
»¿èJÉÜ ,UÕig bkpik xÜwhdhYÛ/ _ÜW
f£l†fËä fhz Ko»wJ. gilÔjtnuhL ,UÑFÛ
»¿èJ; gilÕnghL cçSÛ òwKÛ ,UÑ»Üw »¿èJ;
flînshLÛ gilÕnghÛ ,UÑ»Üw »¿èJ vd ehÛ
òÇÚJ bfhçs ,aYÛ.
gilÑ»ÜwtÇÜ totkhp gilÕãä thÑF ,UÚjJ.
mÚj totÔâÜ MÖwyhp MÉahß ,UÚJ tU»whß.
,Ôjifa thÑifíÛ MÉiaíÛ flîç guhkÇÔJ
tU»whß. jÜid mÜò brptJ nghynt gilÕigíÛ
flîç ,åthW mÜò brpJ tU»whß. ,Ôjifa
,iwÕãurÜdÔij kÅj ,dÛ Xusî czßÚâoDÛ/
bgUÛghYÛ czuhkä ,UÚJ tÚjjhä/ gilÕghsÇÜ
totkhfnt ,naR khkÇ tÊ MÉÆÜ MÖwyhä
ãwÑ»Üwhß.
,ÅahtJ kÅj ,dÛ ,iw kfidÕ nghy Xß
,y£áa thæit thH ,aYÛ vÜgjÖfhf kDîU
Ãfæî ,lÛ bgÖwJ. tskhd thæit thH ,ayhj
kÅj ,dÔij thH itÑf ,naR tÚjjhä mtUÑF
KÜ mtUÑFÕãÜ vÜWÛ fhyÛ fUjÕgL»wJ.
våtsîjhÜ neßkiw czßnthL ,Üiwa kÅj
,dÔijÑfhz KaÜ¿oDÛ/ mÜwhl mty†fis
m»yÛ väyhÛ fhÙ»ÜwnghJ ,ÅíÛ vÜd brptJ
vÜW ftiy bfhçsÔjhÜ Ko»wJ.
kÅj thæthFÛ ,naR: ,aäghd KiwÆä ,naR
ãwÚjhYÛ/ ghtÄÜ¿ ãwÑ»whß. VbdÅä flîËl
ÄUÚJ tUgit vÜWÛ ghtÄäyhjit vÜgJ
bjËth»wJ. khkÇahisÕ ght khR ,Ü¿ ãwÑf mUç
bghÊ»Üwhß. tsßÕòÔ jÚij tsdhiuÔ njßÚbjLÔJ
fhtyuhf És†fÓ brp»Üwhß. MÉÆÜ MÖwyhä
,iwthÑF kÅj cU vLÑf itÑ»Üwhß. ,Ûkiw
Ãfæî tÊahf kÅj ,dÛ thæÉÜ mUikia czu
itÔJ/ cauitÑf ÉUÛò»Üwhß.
rhjhuz kÅj thæit ,naR thæÚj KÕgÔâ _ÜW
MÙLfËä Xß mrhjhuz thæthf tsßÔJ kÅj FyÛ
khÙòw mUç òÇÚJçshß. fhyÔnjhL fiuÚJÉlhkä
fhybkäyhÛ gilÕnghLÛ kÅj ,dÔnjhLÛ ,naR
,UÚJ thH itÔJÑ bfhÙoUÑ»whß. ,njh/ ª†fç
thætJ vÕgo vÜgjÖF väyhßÑFÛ v†FÛ vÕnghJÛ
Xß vLÔJÑfh£lhf ,naR ,UÑ»whß. ekJ
ãwÕòÑFKÜ/ ãwÕãä/ ,wÕãÖFÕãÜ KoÉäyhj
thæit thH ,naR xUkhbgUÛ mU£rhjdkhFÛ.
,naRÉä thæî: ãwÕãÖFKÜ/ ãwÚjãÜ/ ,wÚjãÜ
vd _Éj thæîÑFÛ ,naR thæîÑF thæthf tyÛ
tUtJ flîËÜ fiuÆäyh fUizahFÛ. ehÛ
ÄFâahf thæitÕ bgw ntÙLÛ vÜgJjhÜ ,naRÉÜ
mKjbkhÊ.

17-08-2014

thÑ»Ü tÊahf gilÑfÕg£lit
KGtâYÛ thÑF FobfhÙoUÑ»whß.
thÑ»ÖF btËÆä xÜWÄäiy vÜgJ
bjËî. thÑF ,Ü¿ gilÕò ,äiy. gilÕ
ãÜ¿ thÑF ,äiy. ,Új cÙikia
kÅjßfç
czßÚJÛ
czuhkYÛ
,UÑ»Üwdß. kÅjÛ KGtJÛ czßÚjhä
kÅjÛ khÙòWÛ/ gilÕò ghJfhÑfÕgLÛ.
thÑF kÅjÜ Mdhß/ eÛÄilna FobfhÙlhß
vÜgJÛ bkpikahFÛ. gilÕãÜ áfuÛ kÅjÛ/ vdnt
thÑF kÅjÜ Mdjhä gilÕòÛ kÅjKÛ kDîU tÊ
nkÛgL»wJ. kDîUthd bkpikia VÖgtß cÙL/
m¿ahjtß cÙL. ÃgÚjidÆÜ¿ kDîUthf ,naR
,UÑ»Üwhß.
cÆßÔjãÜ ,naR »¿èJ väyhtÖ¿ÖFÛ
väyhKkhf ,UÑ»Üwhß. bgaß totÔâYÛ/ bgaß
totÔijÑ flÚJÛ/ MÉ cy»YÛ ,iwtndhLÛ
,naR »¿èJ ,izÚJ ÃiwÚJçshß.
,ÚÃiyÆä väyhÛ ,Ånj thætjÖF ,iwtÜ
mUç bghÊÚJ tU»whß. RjÚâuKçs kÅj ,dÛ
,åîÙikia thæthÑ»dhä thæî bghUç bgWÛ/
mUç bgWÛ/ mikâ »ilÑFÛ/ IÑ»aÛ ÃyîÛ.
,åîÙikia mDgÉÔJ thænthß VidanuhL
g»ßÚJ bfhçtJ mtßfsJ mÜòÕ gÂahFÛ. ,åthW
òâa kÅjÛ kyUÛ.
»¿èjtßfËÜ thæî: »¿èJÉÜ thæit RitÑ
»Üwtßfç »¿èjtßfç. »¿èJîÑF nkyhdJ
xÜWÄäiy. kÖwit väyhÛ »¿èJÉä kh£áikíÛ
ÃiwîÛ bgW»Üwd. ,uÙlhÛ tÔâÑfhÜ r†fÛ (19621965) cÆßÔj MÙltÇÜ mDgtÔijÕ bgw miHÕò
bfhLÔjJ. ,jdhä Xusî kWkyßÓá âUÓrigÆä
VÖg£LçsJ. kWkyßÓáÑF Kotäy/ flîçjhÜ
JtÑfKÛ/ eLîÛ/ Koîkhf ,UÑ»whß.
,naR »¿èJitÕnghy flîËÜ âUîsÔâÖFÛ/
â£lÔâÖFÛ âUÓrig KGikahf clÜg£L
thætJÛ/ g»ßtJÛ vÜWÛ fÙfhÂÑfÕg£L tU»wJ.
cy»Ü <ßÕò rÑâÑF ÉiuÉä vËâä ,lÛ juhkä/
,iwtDila ãurÜd czßîÑF ,lÛ jÚjhä thæî
ÄFâahfÕ bgh†» tÊíÛ. ,Ôjifa thæit jhÜ
,naR ekÑF mËÑ»whß. ,ytrkhp bgÖW/ ,ytrkhp
bgÖW/ ,ytrkhp g»ßÚJ vänyhUÛ eynkhL/
tsnkhL vÜWÛ thænthÛ.

<uhÑ»ä tÜKiwahä JÜòWÛ mid
tiuíÛ ghJfhÑFkhW midÔJyf
rKjhaÔJÑF âUÔjÚij ãuhÜáè
miHÕò: <uhÑ»ä ,èyhÄaÔ ¤Éuthâ
fËÜ tÜKiwahä JÜòWÛ midtUÑ
fhfÓ brãÑFkhWÛ/ midtiuíÛ ghJfhÑFkhWÛ
midÔJyf rKjhaÔJÑFÔ bjhlßÚJ cUÑfkhf
miHÕòÉLÔJ tU»whß âUÔjÚij ãuhÜáè. ISIS
,èyhÄaÔ ¤Éuthâfç/ tl <uhÑ»ä thGÛ
»¿èjtßfis mÓRWÔâ mtßfç j†fç ›Lfis
É£L f£lhakhf btËnaw itÔJçsntis/
,Ñ»¿èjtßfç kÖWÛ mÕgFâÆä beUÑfofis
vâßnehÑFÛ ãw kÑfSÑfhfîÛ jdJ LÉ£lß brpâ
fËä ,Úeh£fËä bjhlßÚJ ntÙLnfhç ÉLÔJ
tU»whß âUÔjÚij ãuhÜáè. tÜKiwia/
tÜKiwahä btäy KoahJ vÜW brhäÈ
MÙltnu/ v†fSÑF mikâ vDÛ bfhilia
tH†»aUSÛ vd mikâÑfhfÓ brãÔJ/
mikâÑfhfÓ brãÑfîÛ väyhUÑFÛ ntÙLnfhç
ÉLÔJçshß âUÔjÚij ãuhÜáè.

MÙltnu/ cÛ jiyÕngwhfÕ bgaÇ£liHÔj ,èunaYÑFÕ gÇîfh£LÛ. (¢.Ph.36:11)

rßtÉahã

6

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

fij vGâa fij
- fßnkä klÛ/ òJit ,J xU fij jhÜ.
Xß CÇä xUtÜ ,UÚjhÜ. mtÜ rhjhuz
vGÔjhsÜ jhÜ. Mdhä bjpt gÑâ cçstÜ
,iwtÜ jdÑF mËÔâUÚj vGÔJÔ âwidÕ
gaÜgLÔâ gÑâiaíÛ xGÑfÔijíÛ tsßÑFÛ
fijfis vGâ tÚjhÜ.
á¿J fhykhf grhR ¤a eÙgßfç toÉä tÚJ
,tDÑF nrhjid jÚJbfhÙoUÚjJ. njhHßfç jÚj
MghrÄF gÔâÇiffis tháÔJ fUÔJÑfis
mÕgona ÉG†»dhÜ. “nlp/ cÜ fijfç rhÄahß/
klÔjhUÑFÔ jhÙlh VÖwJ. eÛikÕ nghÜw
,isPßfç vGJÛ fijfsh ,it? RÔj gÔjhÛ
grÈÔjdÛ! Mghr uridílÜ brÑè fijfis vGâ
btËÆ£lhä gzKÛ òfGÛ cÜ ›L njo tUÛ” vÜW
ezgßfç mtÜ kdijÑ FHÕãÉ£ldß. KjÈä mtÜ
,ira kWÔjhYÛ ehsilÉä kdâä rgyÛ j£oaJ.
Mghr fijfis vGâ òfGÛ gzKÛ nrßÑf
ntÙLbkÜw MirÑF moikahdhÜ. fijíÛ
cUth»É£lJ. ,Å jhËä toÑf ntÙoaJ jhÜ.
mtÜ KÜdhç eäytÜ mäyth? eäy gHÑf†fç
gy ,ÜDÛ mtÅlÛ x£oÑ bfhÙoÚjd. mtÖ¿ä
xÜW: vÚjÕ òâa braä brpa bjhl†»dhYÛ KjÈä
mij mÚj ehËÜ òÅjÇÜ ghJfhtÈä xÕgilÕgJ.
,J áWtÚ bjh£nl mtÜ filãoÔJ tUÛ tHÑfÛ.
,jÖbfÜnw òÅjß g£oÆä ml†»a ehçfh£o xÜW
vÕnghJÛ mtÅlÛ ,UÑFÛ. mÜWÛ mÕgona jÜ
MghrÑ fijia vGjÔbjhl†FKÜ ehç fh£oiaÑ
ifÆbyLÔJÕ òu£odhÜ. mÜW
Mfè£ 27: òÅj nkhÅÑfÛkhç - ifÛbgÙ vÜW
ngh£oUÚjJ.
“ahß? jÜ kfÜ âUÚj fhybkäyhÛ fÙ©ß áÚâ
mGjh†fns/ mÚj nkhÅÑfÛkhth? nghíÛ nghíÛ
,Új mÛkhç jhdh ,ÜW tu ntÙLÛ? nr/ ,Új
mG_Øá mÛkh ghJfhtÈä jhdh eÛg eäy
fhÇaÔijÔ bjhl†FtJ. cUÕg£lh nghyÔ jhÜ.
fÙ©ßáÚâna eÛg fhÇaÔij bfLÔâLth†f.
MghrÔâä áÑ» thæÚj jÜ kfid jÜ brgÔâdhYÛ
fÙ©uhYÛ ãÜ bjhlßÚJ brÜW kdÚâUÕãatß
fshÆÖnw! ,tßfç vÜ MghrÑfijia MjÇÕgh†
fsh ÃÓrakhf “No”. ,tßfç ghJfhtÈä bjhl†»dhä
vÜ fij mÛngh M»ÉLÛ. rÇ/ ehis ghßÑfyhÛ”
mÜW xÜWÛ vGjhkä vGÚJ nghp É£lhÜ.
Mfè£ 28: òÅj mFèâdhß - Maß/ kiwtäYeß
“rÇ/ ,tuJ ghJfhtÈä bjhl†fyhÛ. Û-/ mFèâdhß
vÜwhä.... ,tUÑfhfÔ jhnd mÚj nkhÅÑfÛkh neÖW
mÕgo fÙ©ß áÚâdh†f. bgUÛ ghÉahf MghrÔâä
cHÜwtß jhÜ. Mdh kdÚâUÛãa ãÜ jÜ giHa
Ãiyia vÙÂ vÕgo tUÚâdhß! eÛg MghrÑ
fijfis MjÇÕghuh? ÃÓrakh kh£lhß. khwhf mij
vâßÔJ òÔjfÛ òÔjfkh vGâÔ jçËLthnu! ,åtsî
bgÇa kiwtäYeß »£nl eÛg thyh£l Koíkh? rÇ/
,ÜiwÑFÛ ÉLnthÛ. ekÑFÕ bghUÔjkhf òÅjß
xUtß »ilÑfhkyh nghp ÉLthß? jhisíÛ ngdh
itíÛ nkirÆä itÔJÉ£L vGÚJ brÜw É£lhÜ.

17-08-2014

Mfè£ 29: òÅj âUKGÑF nahthÅÜ ghLfç
âUKGÑF nahthÜ vd tháÔjJÛ “ÉÇaÜ ghÛòÑ
F£ofns... c†fSÑFÓ brhäÈÑ bfhLÔjtÜ ahß?
VÖbfdnt ku†fËÜ ntß mUnf nfhlÇ itÔjhÆÖW.
eÖfÅ juhj ku†fç väyhÛ bt£lÕg£L ¤Æä
ngh£lÕgLÛ” vÜW x£lf kÆuhil mÂÚJ/ áÛkÑ
FuÈä nahthÜ fßáÕgJ mtÜ fhâä ga†fukhf
xÈÔjJ. “jiy nghdhYÛ ngh»wJ. ,Új VnuhjurÅÜ
Mghr thæitÑ fÙoÑfhkä ÉLtâäiy vÜW
bfhâÔbjGÚjtuhÆÖnw.” bt£LÑ »ËíÛ fh£LÔ
njDÛ cÙLÉ£L... eÛg Mghr fijiaÓ RÛkh
ÉLthuh?” vÜW vÙÂathnw nyrhfÑ fÙiz
_odhÜ. mo kuÔâä itÔâUÚj nfhlhÇiaÕ ãL†»
vLÔJÑ bfhÙL jÜ jiyiaÕ ãsÑf nahthÜ
MÔâukhf jÜid nehÑ» Xo tUtijÕ nghä kdâä
xU njhÖwÛ... mÓrÔâä ngdhit mÕgona ngh£L É£L
miwia É£L vGÚJ XoÉ£lhÜ.
Mfè£ 30: òÅj ghÑ»aehjß (bgÈÑè) “mÕghlh!
,ÜW jhÜ rÇahd òÅjß »ilÔâUÑ»whß. ghÑ»a
ehjÇÜ ghJfhtÈä bjhl†»dhä/ väyhÕ ghÑ»aKÛ
xÜwhpÑ »ilÑFÛ. rÇ/ bjhl†FnthÛ.... vÜd/ ,ÜW
rÅÑ»Hikah? khjh ehshÆÖnw. fhiyÆä cgthrÛ
,UÚJ É£L/ nghíÛ nghíÛ mÚjÕ gÇRÔj jhÆÜ
ehËnyah nghpÔ bjhl†FtJ? khjh jhÜ eÛikÕ gÖ¿
vÜd ÃidÕgh†f? ntÙlhÛ. ,ÜWÛ É£L ÉLnthÛ”
mÜWÛ MghrÑ fij vGâd ghoäiy.
Mfè£ 31: òÅj nukÙ£. ,tiuÕ gÖ¿ ekÑFÔ
bjÇahJ; eäyjhÕ nghÓR... kÙlhÆUÚjhYÛ
eäytuhfÔ jhÜ ,UÚâUÕghß. ,äyhÉ£lhä òÅjuhp
M»ÆUÕghuh? rÇ/ ,tuJ ghJfhtÈä vGjÔ
bjhl†FnthÛ. ,ÜW PhÆWTl; AhÈnl mÜ£
#hÈnl; vÕgonah jilbaäyhÛ ª†» ,ÜiwÑFÔ jhÜ
bjhl†f KoÚjJ”
vGj neh£òÑif vLÔjhÜ. mâÈUÚJ bghÔ vÜW
Vnjh ¡nH ÉGÚjJ. “nr/ mgrFdÛ khâÇ...” FÅÚJ
mij vLÔjhÜ. ghßÔjhÜ. mtdJ jhÆÜ kuz Ãidî
mØrÈglÛ mJ.
“kfnd/ vÜd fhÇaÛ brpaÕ ngh»whp?
jhÆäyhkä ehÅäiy vÜW <uhÙLfSÑF KÜ vÜ
rtÔâÜ «J ÉGÚJ fj¿ mGjhna/ mjÖFç vÜid
kwÚJ É£lhah? ª vGjÕ nghFÛ MghrÑ fijfËdhä
vÔjid khrÖw cçs†fis eØá£L bfhäyÕ
ngh»whp? cdÑFÕ ghÿ£o/ ¢uh£o/ vÔJiz
gÑFtkhf/ gÑâahf cÜid tsßÔJ cUthÑ»ndÜ!
ÃidÔJÕghß. ,jÖF ª vdÑFÑ fh£LÛ ifÛkhwh ,J?
,Ô¤Ó braÈä ª <Lg£Lçs tiu vÜ MÜkh rhÚâ
bgwnt KoahJ. cÜ jhÆÜ fÙ©iuÕ ghß. ,Ô ¤Ó
braiy É£blhÊÔJ vdÑF MÜk rhÚâiaÔ ju
kh£lhah?”
mÜòÔ jhp jÜ vâÇä fÙ©ß É£LÑ bfØRtJ
nghÈUÚjJ. “mÛkh/ vÜid kÜÅÔJ ÉL†fç. jÑf
neuÔâä flîç c†fis mDÕã vÜidÑ
fhÕghÖ¿dhß. ,Å Mghr fijfis k£LkÜW/ vÜidÑ
bfLÔJ tUÛ ¤a eÙgßfisíÛ É£blhÊÕngÜ mÛkh!
c†fç nkä Miz!”
ÉÊfËä fÙ©ß MwhpÕ bgU»aJ. jhisíÛ
ngdhitíÛ nkir «J v¿ÚjhÜ. mÜidÆÜ kuz
glÔij vLÔJ gagÑâílÜ beØnrhL mizÔJÑ
bfhÙlhÜ.

MÙltnu/ ckJ âUÉlÛ ,UÑFÛ efÇÜ«J/ ªß XpîbfhçSÛ ,lkh»a vUrnyÛ «J fÅîfh£LÛ× (¢.Ph.36:12).

rßtÉahã

7

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

KÜndÖwKÛ ,isa ghujKÛ
- lhÑlß m. kjiyKÔJ/ òJit.
tsUÛ khzt rKjhaÛ: ehÛ M†»nya fhyÅ
MâÑfÔâÈUÚJ ÉLjiy bgÖnwhÛ. E£gkhd muáaä
r£l moÔjsÔâÜ nkä eÛ kÑfsh£á tsßÚJ tU»wJ/
ehL KÜndW»wJ. Mdhä/ KÜndw ntÙoa
ntfÔâä/ kÖWÛ midÔJ kÑfisíÛ cçslÑ»a
jhf mÚj tsßÓá ,äiy. mÜÅa neuo KjšL/
gÜdh£L ÃWtd†fËÜ MâÑfÛ/ eh£oÜ tsßÓá
â£l†fis Koî brpíÛ ãweh£L bjhÊä E£gÛ/
nghÜw òâa fhyÅ MâÑfÔij eÛ bghUshjhuÔâÜ
_yÛ btäyhkä/ ehÛ bgÖw RjÚâuÛ KGikailahJ.
Mfnt/ ehÛ xU kdÔnjhuhp braäg£L ,ij rhâÑf
ntÙLÛ. ,âä khztßfËÜ g†F kfÔjhdJ. ,Új
vâßghßÕnghL khztßfis fÙÂakhf ifahÙlhä
mtßfç vÚj cÓrÔâÖFÛ caUthßfç. khzt
rKjhaÔâÜ gÜKf tsßÓáÑF/ V£L goÕigÔ jhÙo/
r_fÛ kÖWÛ bghUshjhuu bghWÕòfËä mtßfis
<LgLÔâ btäyÓ brptJ eÛ flikahFÛ.
khztÇÜ gyÛ: khztßfç bgWÛ caßfäÉ/
MuhpÓá kÖWÛ m¿Éaä fÙLãoÕòfns/ eh£il
KÜndÖ¿Ó bräYÛ. mjÖfhf/ cÇa fäÉ kÖWÛ
kdeyÛ rhßÚj NHäfç khztßfSÑF tH†fÕgl
ntÙLÛ. njáa kfh fÉ ghuâahß/ khztßfËÜ
rKjha flik/ eh£LÕgÖW kÖWÛ r_f nritia
tÈíWÔâ T¿íçshß. cjîÛ FzÛ/ nritia kdÛ/
RÖWÓ NHä mÑfiw nghÜw ÉGÄa†fis khzt
kÂfç tsßÔJÑbfhÙL braägl ntÙLÛ. mkuUç
cpÑFÛ mlÑfÔij/ m»yÔâÖF cÆuhFÛ kÅj
neaÔij/ cwîfSÑF cukhFÛ neßik kÖWÛ
mÜig/ kÖWÛ ¤ikiaÑ fÙL btFÙblGÛ
nfhgÔij khztßfç tsßÔJÑ bfhçs ntÙLÛ vd
ÉUÛò»nwhÛ. ,Jnt khztÇÜ gykhFÛ. mnj rkaÛ
Raf£LÕghL ,äyhj khztÇÜ MÖwä/ kj†bfhÙL
mÊÑFÛ ahid bfhÙl gyÛ nghyh»ÉLÛ. mjÖF
njitahd kÖWÛ ,zÑfkhd NæÃiy thpÕòfis
tH†FtJ bgÇnahÇÜ bghWÕghFÛ. ãçisfç
¡æÕgotâäiy vÜW Fiw brhätJ/ bgÖnwhÇÜ
jÕãÑFÛ tÊahfnt fUjÕgLÛ.
khztÇÜ ghßit: khztßfç j†fç MáÇaßfç/
bgÖnwhß/ eÙgßfç kÖWÛ ãoÔj eofßfç TWÛ
vijíÛ vËâä eÛã ÉL»whßfç. Juâßêltrkhf
Mnyhrid TWÛ mtßfSÑF muáaä rJu†f
M£l†fç/ kÑfç mDgÉÑFÛ beUÑfofç
nghÜwitfç bjÇÚâUÕ gâäiy. bgUÛghyhd jftä
bjhlßò mikÕòfç muáaä rhßòÔjÜikahÑfÕ
g£LÉ£ld. ,jdhä khztßfSÑF neÇa muáaä
ghßit kÖWÛ eh£oÜ KÜndÖw bjhiy nehÑFÕ
ghßit bjËthf ,UÕgâäiy. ÉâÉyÑFfç cÙL.
khztßfSÑF/ njitÕgLÛ “ghßit khÖW”
Mnyhridfis fäÉ tH†f ntÙLÛ. khztßfSÛ
âwÚj kdnjhLÛ bghWÕnghLÛ kÑfç ãuÓáidfis
mûf ntÙLÛ. CHä ,äyhj eh£oä k£Lnk kÑfç
ÃÛkâahf thHKoíÛ. jÜdyÛ kÖWÛ mªâ ,iHÑFÛ
kÑfç ÄFÚj eh£oä mlÑFKiwfç kÖWÛ eh£oä
mlÑFKiwfç kÖWÛ Væikna jiyÉÇÔjhLÛ.
ftdÛ.
,isPßfSÑnfhß miHÕãjæ: “,isa eÙgßfns!
ª†fç ¤Õbgh¿iaÕ nghÜwtßfç.ª†fç ¤ikfisÑ
fÙL btFÙblGÚjhä/ eh£oä ÃyîÛ mªâfis
rhÛgyhÑFÛ vÇkiyah›ßfç. “vdÑF xU fdî
cÙL” vd khߣoÜ ÿÔjß T¿dhß. mtß fÙl fdî

17-08-2014

mbkÇÑfhÉä ,ÜW cÙikahdJ. mtß
k£LÛ mÚj caÇa fdit fÙL mjÖfhf
ciHÔâUÑfÉäiy baÜwhä mtUila
bgaß ,ÜW bghÜbdhGÔJÑfshä tuyhÖ¿ä
bgh¿ÑfÕg£oUÑfhJ/ fUÕò ,d kÑfSÛ
eäthæî bgÖ¿UÑf kh£lhßfç. c†fç
,dÔij «£f c†fç fdî vÜd? cau Vw
ÉUÛòÛ ª†fç/ vtuè£ áfuÔij v£l
ntÙLÛ vÜW ÉUÛg ntÙLÛ. 10/000 mo
cauÛ Tl Vw ,ayhjtßfç Tl/ 30/000 mo
cauÛ Vw fdî fhzhÉ£lhä/ mÚj 10/000 mo
cauÔijÑ Tl mtßfshä Vw KoahJ. fägdh
rhäth/ rhÅah beëthä/ rÓáÜ/ Én#Úâu ᆠnghÜw
tßfç ,isPßfsh»a c†fSÑF/ KÜ cjhuzkhf
,UÕgJ vkÑF eÛãÑifaËÑ»wJ. ,Új rhjid
ahsßfç g£oaä jhÜ ªsÛ/ c†fshä vÕbghGJ óÄ
gÚij RÖ¿tu ,aYÛ ,isPßfns?”
,isPßfËÜ g†F: ,isPßfç/ ga†futhjÛ/
¤ÉuthjÛ kÖWÛ tWikia xÊÑFÛ eh£oÜ â£lÕ
gÂfËä KjÜikÕ gÂahÖw ntÙLÛ. òâa fÙL
ãoÕòfis fÙLãoÔJ/ mij brayhÖWtâä
khztßfç KidÕò fh£l ntÙLÛ. gHikthj rhâ/
rka/ kÖWÛ tFÕò ghFghL Rtßfis ,oÔbj¿a
,isPßfç xÜWg£L ciHÑf ntÙLÛ. eh£oÜ
xÖWikia kÖWÛ mikâia ghJfhÑfhkä
RjÚâuÔij våthW fhÕghÖ¿Ñbfhçs KoíÛ?
khztßfç ãuÓáid: khztßfSÑF fäÉ
ÃiyfËä njßîfç/ ntiy thpÕò Fiwî/ kÖWÛ
r_f m†»fhuÛ kWÕò rhßÚj kd mGÔj†fç cÙL.
mjdhä kdK¿ÚJ ngh»w ,isPßfç cÙL.
bgÖnwhß/ MáÇaßfç kÖWÛ muR/ mDjhgÔnjhL
khztß ãuÓáidfis ¤ßÑf ntÙLÛ. ÃÛkâ ,äyhj
,isPßfç ÄFÚj ehL/ ÃÛkâ ,äyhj ehlhFÛ.
MdhYÛ/ kd mGÔjÛ xU tifÆä eäyJ. rthäfç
,äyhj fäÉ/ gÂ/ kÖWÛ thæÑif áwÕghdJ mäy.
kÙiz K£oÔ jçË/ KisÔJ btËtuhj Éij
ÉU£rkhfhJ. K£o nkhjhj ÉijÑF kÙnz
rkhâahFÛ. rhJßakhd mûF Kiwfis ,dÛ fÙL/
filãoÕgJ òÔârhÈ khztßfËÜ brayhFÛ. gRik
òu£á/ bjhÊä kakhÑfä/ EÙ mû òu£á/ kÖWÛ
eh£oÜ mikâia ghJfhÔjä nghÜwit eÛ
,yÑfhFÛ. ,it/ jÜkhdÛ kÖWÛ neßikahd
,isPß ifÆä btÖ¿khiyahFÛ eÙgßfns.

Ãidñ£L»nwhÛ
MÙL rÚjh brYÔjhjtßfç ÉiuÉä brYÔJkhW nf£L
bfhç»nwhÛ. rÚjh brYÔJÛ nghJ rÚjh vÙizíÛ/
bjhiyÕngá vÙizíÛ bjËthd KftÇiaíÛ
kwthkä bjÇaÕgLÔJ†fç. jghä _yÛ òÔjfÛ th†f
ÉUÛònthß jghä bryî
ÑFÇa bjhifia nrßÔJ
bryîÑFÇa
mDÕgîÛ.

vGÔjhsßfç j†fËÜ gilÕòfis ãuâ btçËÑ
»HikÑFç mDÕã itÑFÛgo nf£LÑ bfhç»nwÜ.
vGJbghUç/ gÂÑbfhil/ ÉiynaÖwÛ M»atÖiw
kdâä bfhÙL/ ÃßthfÔâdÇÜ m¿îiuÕgo
rßtÉahã MÙLÓ rÚjh %. 100/- ÈUÚJ %.150/- Mf
caßÔjyhÛ vÜw fUÔJ KÜitÑfÕgL»wJ. ,jdhä/
,åÉjÊÜ tsßÓáiaíÛ/ braägh£ilíÛ jh†fç
jh†»Õ ãoÑ»‰ßfç. 2006 Kjä ,ÜWtiu ,UÚj
rÚjh (%. 100/-) ÃytuÛ caßÔJtJ (%.150/-) F¿ÔJ
gyß gÇÚJiu brpJçsdß. bjhlßÚJ vkÑF Mjuî
jhU†fç.
- MáÇaß
MáÇaß..

MÙltnu/ ckJ òfæÓáahä ¢nahid ÃuÕòÛ; ckJ kh£áahä cÛ kÑfis ÃuÕòÛ. (¢.Ph.36:13)

rßtÉahã

8

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

cyf «£gß fhÕãaÛ
nguháÇaß/ Kidtß. r.rhÄKÔJ/ âUÓá.

6 MÛ glyÛ

MfèL kÇ - 15 - âUehns! th!!
fÉPß/ òytß bt£otaä tstÜ/ KÕigôß.
1) rhâkj ngjÄÜ¿

nkhnriaÕ bgaß brhäÈ miHÔj ahnt flîç neUÑFneß mtnuhL
ngR»Üwhß! ,Runayiu moik thæÉÈUÚJ ÉLÉÔJ thÑfËÑfÕ
bgÖw fhdhÜ eh£oÖF miHÔJÓ bräy mtUÑF MizÆL»Üwhß!

ghßnthÜ/ ,Runaä FyÔij mÊÑfÔ â£lÄ£LçshÜ vÜW

39 nkhnr czuhß nghYÛ!

‘njßÚJ bfhÙl FyÔjtÜ jhܪ
áÔjÛ itÔnjÜ cÚjÜ _yÛ/
XßÚJ njßÚJ cÜFy kjid
xoÚJ ›GÛ kuÛnghä MÑ»/
nrßÚJ thHh âUÑf ,ÚjÔ
¤a îsÔjhÜ ghßnthÜ jhDÛ
TßÚJ nehÑ»Ñ FybkhÊÔ âlnt
bfhâÔJ vGÚjhÜ m¿thp ªíÛ`
(XßÚJ njßÚJ-m¿ÚJ MuhpÚJ; TßÚJ-Eû»Õ ghßÔJ)
ádÛ bfhÙl ahnt flîç/ nkhnr czu ,ÕgoíÛ TwÑ
40 TLkäyth? jÛ moahid mutizÔJ mÜòghuh£LÛ
gh†»äyhjtuh mtß?
mjdhä mÜnwh cÜid aiHÔnjÜ!
mdÈÜ eLÉä njhÜ¿Õ ghßÔnjÜ!
òjidÓ rÅiaÕ òwÕglÓ brhÜdhä
bghGbjhU behoÆä ghßnthÜ bfh£lÛ
ájiy badnt áijÚbjhÊÚ âlnt
brpa vÜdhä KoíÛ ghuhp!
kjiy íÜid aoa tdhf
kâÔnjÜ miHÔnjÜ kfnd ízßthp!
(òjÜ/ rÅ ,itfç thdkÙlyÔâä RHÜW bfhÙoUÑFÛ khbgUÛ
nfhçfç; bghGbjhU behoÆä-xUbehoÕ bghGâä; ájiy-fiuahÜ;
kjiy-(mÜghßÚj) FHÚij) ª.bkh.3:12
V! kÅj kdnk! MÙltß fÅî ÄÑftß/ kdÔjhæÓá
‘`V!
41 cçstß/
vÜgij ª kwthnj!
,Õgo baäyhÛ ,iwtÜ brhäyh
âUÚjhß vÜwhä kdnk! brhäª!
jÕgo itÑfÔ bjÇah mÚjÔ
jÚij fÅî ÄÑftß jhnd!
,Õgo ªíÛ ghßÔjhä bjÇíÛ
,jaÛ ÄFÚj jhæÓá bgh†FÛ
mÕgdhp mtUÛ ,UÕgj dhny
måÉlÛ nkhnr jÕãdhß fhÙª!
(jÕgo-jÕò+mo - jtwhf mobaLÔJ itÔjä; jÕãdhß - ,iwtÅÜ
ádÔâÖF Mshfhkä ãiHÔjhß.)
,iwtÜ bfhÙl ádÔjhä njtöjßfç T£lÔâä áy
‘,iwtÜ
42 ngpfshfÓ rãÑfÕg£ld! MjhÛ VthSÛ rhîÑFçshÆdß!
nehth fhyÔJ btçsÕ bgUÑfhä nguÊî VÖg£lJ.
mÜnwh ádÚjhß mjdhä thdtß
Mæeu fâny mÄæÚnj nghdhß!
eÜnw m¿ah MjhÛ Vthç
eÈîW rhîÑ fhshp Mdhß!
FÜnw kiwa btçsÛ bgU»Ñ
bfhÜnw bahÊÔjJ ¤nahß väyhÛ!
btÜnw ÉlyhÛ vÜnw vÙÂ
ÉÙzfÛ nehÑ» vGÕòÛ nghnj
(MæeufÔâä - ghjhs eufÔâä; FÜnw kiwa- cyfÔâä cçs midÔJ
kiyfSÛ btçsÕ bgUÑfhä kiwÚJnghf)
- bjhlUÛ..

kzkfÜ njit
R.C. taJ 26 M.S. goÔJ U.S.A. ä
gÂahÖWÛ/ kzkfSÑF eäy goÔj/ R.C.

»¿èjt kzkfÜ njit.

bjhlßòÑF: 7708472331

17-08-2014

MâVthç brpÉÔj

rÚjâfbsäyhÛ
bgÖ¿UÑFÛ ÉLjiyia
ngÂÑ fhÑ»Üw
cÜdjÔ âUehns! th!
ghtÔâÜ rÛgsÔâÜ
MÜk ÉLjiyahä
»çË v¿Új
mÜidkÇÔ âUehns! th
MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.

2) mÚÃaÇÜ MÑ»uÄÕghä moik cÖW
mWg£l cÇikfis
mçËÔ jÚj
cÜdjÔ âUehns! th.
mÜidkÇ ngÖwhny
bgÙik caßîÑF
thætËÔj ÉÙzuá
bgauhny tUȆw
mÜidkÇÔ âUehns th MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.
3) ,uÑfÔâÜ CÖwhf

kWcyF thæîÑF

4) moik ,UçthæÉä

ÉRthr thæîÑF

5) ,äyw khÙãÜ

eätuÛ bgÖ¿lnt

,jabkäyhÛ
mUshá tH†»
,lߪѻ thæîjUÛ
cÜdjÔ âUehns! th!
thæî mËÑFÛ
tçsyhfÔ jhÅÜW
ÉÙûyF brÜw muá
mÜidkÇÔ âUehns! th.
MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.
mfÕg£l khDlÔij
fiu nrßÔj eÛ
,ÚâaÔ âah»fËÜ
cÜdjÔ âUehns! th
ts_£o eÛik
thDiwíÛ bjptÔJç
mUç xË nrßÔj
mÜid kÇÔ âUehns! th
MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.
,ÛkÙûÛ ifÑbfhçs
khÅlßÑF czßÔâa
<oäyh FLÛguá
mÜid kÇÔâUehns! th.
mÜidatç kh£áia
fÙLzu itÔJ
thdtß òilNGÛ
mÜid kÇÔ âUehns! th
MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.

6) ,iwtÅÜ mÜidahp vÜW vÜDÛ
fÜÅahp kÇahç
,UÑ»Üw ÉÙzuá
mÜid kÇÔ âUehns! th.
mUçÄF mkycÖgÉ
MÜ«fÔ jhahp
ÉÙzuáä KoNo
k»æ»Üw òÅjßfËÜ
mÜidkÇÔ âUehns! th
MfèL - 15/ kÇ âUehns! th.

MÙltnu/ bjhlÑfÔâä ªß gilÔjtÖWÑFÓ rhÜW gfUÛ. (¢.Ph. 36:14)

rßtÉahã

9

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17-08-2014

kyßÚjJ : 21-08-1938

câßÚjJ : 19-08-1989

ÉÙzf thæÉÜ
25-Û MÙL Ãidî mØrÈ
"v†fç MÙltnu/ jiyKiw njhWÛ
ªnu v†fç òfÈlkhp cçŸß" â.gh.90:1

mÜghp tsßÔjhp/ MshÑ»dhp/ m¿it
jÚjhp/ v†fis thH itÔjhp/ v†fç
FLÛgÔâÜ Rlß xËahp ,Õóîy»ä
thæÚJ jkJ thæÉÜ bghWÕòfis mHFw
<nlÖ¿ KoÔJ ,Õóîyif É£L kW
thæÉÖF cÛÄlÛ tÚJçs âU.
Fpèjhå y¢Ñ xndhnu nuhÑ ,tßfËÜ
MÜkhÉÖF ght bghWÔjiyíÛ/ ÃÔâa
ngÇÜgÔijíÛ/ ÃiwÚj rkhjhdÔijíÛ
mËÔjUs ntÙLbkÜW ,naR
»¿èJÉÜ bgauhä cÛik
kÜwhL»nwhÛ.
fztiu ,HÚJ ãÇthä JaUWÛ
kidÉ âUkâ: y¢Ñ RprhÜ mÜJthndÔ

GUSTAVE HONORE ROCK

kfçfç - kUkfÜfç/ nguÕãçisfç/
cwÉdßfç.

(Brigadier Chef en Retraite)

19.08.2009
kiwî:

ÉÙzf thæÉÜ
_ÜwhÛ MÙL Ãidî mØrÈ
kÙÂä: 15-06-1951

09.04.1922

mU£jÚij. R. n # h r Õ u h é
mtßfËÜ rnfhjuß âU. R. kÇa
Mägߣ (taJ 68) mtßfç 9-8-2014
mÜW ,iwao nrßÚjhß. 10-8-2014
mÜW fhiy 10.00 kÂasÉä/
mtuJ brhÚj Cuhd nfhÉyh
}Çä/ ekJ KÜdhç nguhaß
nkjF S. i k Ñ n f ä m f è o Ü
MÙlif mtßfç jiyikÆä
Rkhß 15 mU£jÚij aßfç
,izÚJ ÃiwntÖ¿a âUÕgÈÆä
mÜdhuJ MÜk ,isÕghÖ¿Ñfhf
brãÑfÕg£lJ. ãÜ/ nfhÉyh}ß
fäyiwÆä mtuJ eäylÑfÛ ,lÛ
bgÖwJ. rnfhjuiu ,HÚJ JaUWÛ
mU£jÚij R. n#hrÕuhé mtß
fSÑFÛ kÖWÛ cÖwhß cwÉdß
fç midtUÑFÛ MæÚj ,u†
fiy bjÇÉÔJ brãÑ»ÜnwhÛ.
,iwao nrßÚj âU.R.kÇa Mägߣ
mtßfËÜ MÜkh ,iw tÅä
ÃÔâa ,isÕghÖ¿ miltjhf.

ÉÙzf thæÉÜ
IÚjhÛ MÙL Ãidî mØrÈ

njhÖwÛ:

MæÚj ,u†fiy bjÇÉÔJ
brãÑ»nwhÛ.

òJit.

ÉÙÂä: 11-08-2011

Mr. LASIQUE

Fnghß kÇbjnuè (v) jdghÑ»aÛ

bjptâUR.mÚnjh M.A.,M.Ed.,

{ÉaÔâYÛ cÛik neáÔnjhÛ
kuzÔâYÛ cÛik kwnthÛ.

( Rtd.HM./ R.C.School, KÜ}ß)
flîSÑFÛ kÅjUÑFÛ ãÇakhdtß.

,tuJ MÜk ,isÕghÖ¿Ñfhf
19-08-2014 bråthp»Hik fhiy
6.15 kÂÑF òJit/ b#Ük uhÑ»Å
khjh nguhyaÔâä âUÕgÈ
ÃiwntÖwÕgLÛ. ,tÇÜ MÜk
rhÚâÑfhf brãÑf ntÙL»nwhÛ.

vÜWÛ v†fç kdij É£L
ª†fhj vÛ jÚijna cÛik
tz†F»ÜnwhÛ.
ãÇthä JaUWÛ
kidÉ: L. b#gkhiy nkÇ
“j†fç ›LfisÉ£L f£lhakhf
kUkfÜ: M.ÿÆè ghèfß
btËnaw
ÃßÕgÚâÑfÕg£Lçs
kfçfç:rh†Jè ghuâ;khßfnu£ ghuâ
ãÇthä JaUWÛ
,Ñ»¿èjtßfç/
midÔJ
kfÜfç: R.A.èOgÜ rhuâ
kfÜfç - kfçfç
cÇikfSÛ kWÑfÕg£Lçsdß/
R.A.b#èoÜ Ékä
kUkfÜfç
kUkfçfç
,tßfSÑfhfÓ brãÕnghÛ”
kÖWÛ nguÕãçisfç.
nguÕãçisfç:
B.bgÅ£lh ÕshuÜè
- LÉ£lÇä âUÔjÚij ãuhÜáè.
òJit.
KÜ}ß.
MÙltnu/ MæÚj JauÔâä ,UÑFÛ ehÜ cÛik nehÑ» kÜwhL»nwÜ (â.gh.130:1)

rßtÉahã

10

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

irkÜ

MÙltnu! cÛ áÔjÔij m¿aÑToa PhdÔijíÛ/ cÛ
rÔjÔij nf£fÑToa m¿itíÛ vkÑF jhUÛ.

,iwth! ,åîy»ÈUÚJ cÛkhä miHÑfÕg£l
cÛ moahÅÜ MÜkhit ÃÔâa thæÉä nrßÔJ
KoÉäyh xËÆä vÜbwÜWÛ cÛnkhL
,UÑFÛgo brpjUSÛ.
ãÇthä JaUWÛ kidÉ: n#hèãÜ
kfç: \»yh - kfÜ: Än\ä

FORTUNE COJANDESSOU

ãwÕò : 02-10-1926
,wÕò : 30-04-2013

ãwÕò : 19-12-1922
,wÕò : 26-10-2013

cÆßÕòÛ cÆUÛ ehnd! vÜÅä ÉRthrÛ bfhçgtß
,wÕãDÛ thæthß. - nahthÜ 11:25

,tßfËÜ MÜkhÉÖF ÃÔâa ,isÕghÖ¿iaíÛ/
KoÉäyh ÉÙzf thæitíÛ mËÔjUSÛ.
ãÇthä JaUWÛ

kfç kÖWÛ FLÛgÔâdß.

ÉÙzf thæÉÜ
Ãidî mØrÈ
Née le: 16-9-1915

Décédé le: 18-8-1989

òJit.

âUkâ. D. bjnurhç âU. ijÇaÛ ãçis

Décédée le: 8-2-2009

kÙÂä: 13.06.1941

âU. mÚJthÜ

Né le: 7-1-1917

ÉÙzf thæÉÜ KjyhÛ Ãidî mØrÈ

ÉÙÂä: 07.07.2014

ÉÙzf thæÉÜ 30-MÛ ehç Ãidî mØrÈ

17-08-2014

FORTUNE MARIE THERESE

cÆßÕòÛ cÆUÛ ehnd/ vÜÅä ÉRthrÛ bfhçgtß ,wÕãDÛ thæthß - nahthÜ.11:25

,iwth/ ,åîy»ÈUÚJ miHÑfÕg£l ,tßfËÜ MÜkhit ÃÔâa thæÉä nrßÔJ
KoÉäyh xËÆä vÜWÛ cÛnkhL ,UÑFÛgo brpjUSÛ MbkÜ.
òÅj b#Ük uhѻŠkhjh nguhyaÔâä 17-8-2014 PhÆW fhiy 6.30 kÂÑF ÃiwntÖwÕgLÛ.
midtUÛ fyÚJbfhÙL b#ãÑf miHÑ»ÜnwhÛ.

ãÇthä JaUWÛ
kfÜ: Raphael// kUkfç: HÚjhßÑ
nguÕãçisfç: Annick, Diane, Paul
“MÙltÅÜ ifÆä ª mH»a kÂKoahfÔ âfæthp.”

rßtÉahã

11

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17-08-2014

ÉÙzf thæÉÜ 6-MÛ MÙL Ãidî mØrÈ
cyf thæÉä vÜid mÜò brpjtßfns!
vÜ ÃÔâa thæÉYÛ vdÑfhf b#ãí†fç!

fhyÔjhä mÊ›ßfç vd ÃidÑfÉäiy
ahUÛ Ãidahj neuÔâä vik ãÇÚ¤ß
eÛ ãÇî vÜgJ eÛ ,äyÔâÖF k£Lnk
cÛ Ãidî vÜgJ vÛ kdÛ KGtjÖFnk
kdjhä vÜWÛ vÛKlÜ thGÛ
ckÑF v†fsJ b#gnk fhÂÑif
ãÇ
thä JaUWÛ mÜò kidÉ
ãÇthä
A. mÜJthndÔ bräth
kfç: S.A. %ã
kUkfÜ: M.P.T. rfhauh#h
ngÔâ: S.L. ¡ßÔjdh

âU. A. brätuhaÜ/ MáÇaß Xpî
kÙÂä
kiwî

:
:

02-07-1935
26-08-2008

kÖWÛ cwÉdßfç.
,tuJ MÜk ,isÕghÖ¿Ñfhf 23-8-2014 rÅÑ»Hik
khiy 5.00 kÂÑF/ bu£oahßghisaÛ/ òÅj
mÚânuah MyaÔâä kÇÔnjhß ghlä âUÕgÈ
ÃiwntÖwÕgLÛ. mÜdhÇÜ MÜk rhÚâÑfhf
brãÑf nf£LÑ bfhç»nwhÛ.
bu£oahßghisaÛ.

ÉÙzf thæÉÜ
10-MÛ MÙL Ãidî mØrÈ
"kuzÔjhä ÉRtháfËÜ thæî khWgL»wnjaÜ¿
mÊÑfÕgLtâäiy."
brgÛ

ÃÔâa ãjhnt! v†fç FLÛgÔâÜ RlßxËahp
,åîy»ä thæÚJ jÜ thæÉÜ flikfis Äf
bghWÕòlÜ brpJ KoÔJ ,Õóîyif É£L
kWcy»ÖF cÛÄlÛ tÚJçs

âU. Än\ä

vÛkhDntä

mtßfËÜ MÜkhit ckJ ÉÙzf ›£oä ÃuÚju
rkhjhdÔâä ,isÕghwÓ brpjUSÛ. MbkÜ.

âU. Än\ä
kÙÂä:
ÉÙÂä:

vÛkhDntä
18.04.1936
27.08.2004

òJit òÅj b#Ük uhѻŠkhjh nguhyaÔâä 27-8-2014
òjÜ»Hik fhiy 6.15 kÂÑFÛ/ fhiuÑfhä/ òÅj njÖwuî
mÜid MyaÔâä fhiy 6.30 kÂÑFÛ/ T.R.g£ozÛ/ òÅj
rntÇahß MyaÔâä 31.8.2014 PhÆÖWÑ»Hik fhiy 8.00
kÂÑFÛ mÜdhuJ MÜk ,isÕghÖ¿Ñfhf âUÕgÈ
ÃiwntÖwÕgLÛ.
ãÇthä JaUWÛ

kidÉ/ kfç/ kfÜfç/ kUkfÜ/ kUkfçfç kÖWÛ
nguÕãçisfç.

òJit
cÛ ,iwthÑ»dßfç eÛgÔjFÚjtßfç vd bkpÕãÔJÑ fh£LÛ. (¢.Ph.36:15)

17 - 08 - 2014

Tel.No:0413-2334360

r ß t Éahã

vnghyh nehp F¿ÔJ ÉÊÕ òlÜ
braägLkhW fhdh muRÑF Maßfç
ntÙLnfhç: nkÖF MÕÇÑfhÉä fLÛ
MgÔij ÉisÉÑFÛ vnghyh nehp F¿ÔJ
cyf eythæî ÃWtdÛ mtru Ãiyia
m¿ÉÔJçsntis/ fhdh ehL ,Únehp
F¿ÔJ ÄFÚj vÓrÇÑifílÜ braägLkhW T¿íçsdß
mÚeh£L Maßfç. fhdh eh£oä flä tÊahf EiHíÛ
kÑfç«J ÉÊÕòlÜ ,UÚJ ,Únehp F¿Ôj
gÇnrhjidfis elÔJkhWÛ Maßfç muirÑ
nf£Lçsdß. »Å/ iy¥Çah/ ábauh ÈnahÜ M»a
nkÖF MÕÇÑf ehLfËä vnghyh nehahä VwÑFiwa
MÆuÛ ngß ,wÚJçsdß. ,jÖ»ilna/ òJoäÈ
tÚJçs ga xUtß vnghyh nehpÑ »UÄahä
ghâÑfÕg£Lçsjhf cyf eythæî ÃWtdÛ ,Úâa
kÔâa eythæîÔ Jiwia vÓrÇÔJçsJ.

bgUÛghÜik kjÔjtUÛ áWghÜik
kjÔjtUÛ xÜ¿izÚJ thæÚj bgU†
bfhilia ,HÚJ ÃÖgJ ghtÛ: <uhÑ»ä

JÜòWÛ kÑfç kÔâÆä brÜW mtßfËÜ
JÜg†fnshL g†bfLÑf ÉUÛòÛ âUÔjÚij.
jÜ ãuâÃâahf mÕgFâÑF jÜid mDÕãíçsjhf
,ØPhÆwÜW âUÕ¥lÔâä âUÔjÚijia rÚâÔjij
bah£o gÔâÇifahsßfËlÛ T¿dhß fßâdhä
~bgßdhÙnlh ~ãnyhÅ. <uhÑ»Ü JÜgÃiyfç F¿ÔJ
gyKiw jÜ ftiyia âUÔjÚij btËÆ£LçsijÓ
R£oÑfh£oa eÖbrpâ m¿ÉÕòÕ nguhaÔâÜ jiytß
fßâdhä ~ãnyhÅ mtßfç/ bgUÛghÜikÆduhf
thGÛ ,èyhÄaßfSlÜ xÖWikahf thæÚJ tÚj
áWghÜikÆduhd <uhÑ »¿èjtßfç/ jÖnghJ jh†fç
MÆuÛ MÙLfSÑF nkyhf thæÚJ tÚj ,l†fis
É£L btËnaw ntÙoa ÃiyÑFÔ jçsÕg£LçsijÓ
R£oÑfh£odhß. bgUÛghÜik kjÔjtUÛ áWghÜik
kjÔjtUÛ xÜ¿izÚJ thæÚj bgU†bfhilia
jÖnghJ ,HÚJ ÃÖgJ ghtkhFÛ vdîÛ T¿dhß
fßâdhä. »¿èjtßfSÑF eÛãÑifia tH†fîÛ/
mtßfËÜ tU†fhy thæîÑF <uhÑ muR cWâ tH†FÛ
vÜw eÛãÑifílDÛ <uhÑ eh£oÖF jhÜ âUÔjÚij
ÆÜ ãuâÃâahf gazÛ nkÖbfhçtjhf bjÇÉÔjhß
fßâdhä ~ãnyhÅ.

fhzhkä nghndhß MizÑ
FGÉä eÛãÑif ,äiy: kÜdhß Maß:

,y†ifÆä fhzhkä nghndhß bjhlß
ãyhd muRÔ jiytß MizÑ FGÉÜ «J
eÛãÑif ,äiybaÜw nghâYÛ/ fhzhkä
nghdtßfç bjhlßãyhd É\a†fç gÖ¿a
jkJ Mj†fÔijÔ bjÇÉÕgjÖfhf rh£áaÛ
tH†FtjhfÑ T¿íçshß kÜdhß Maß ,uhaÕò n#hrÕ.
kÜdhß kht£lÔâÖfhd Érhuizfç PhÆwÜW
kÜdhß ãunjr brayfÔâä eilbgÖwnghJ/ MizÑ
FGÉÜ KÜ njhÜ¿a kÜdhß Maß/ murh†fÔâdhä
ÃaÄÑfÕg£Lçs ,Új MizÑ FGÉÜ fhzhkä
nghdtßfç gÖ¿a É\a†fç k£Lkäyhkä/ ,d†
fSÑF ,ilÆyhd eäÈzÑfÔâÖF moÕgilahf
fÖw¿Új ghl†fç kÖWÛ eäÈzÑf MizÑFGÉdhä
gÇÚJiuÑfÕg£l gy É\a†fç eilKiwÕgLÔjÕ
glÉäiy vdîÛ jdJ rh£áaÔâä F¿Õã£lhß.
gyÉjkhfÑ fhzhkä nghÆUÕgtßfç. ciHÕghË
fËÜ¿ jÅikÆä thL»Üw fhzhkä nghdtßfËÜ
FLÛg†fSÑfhd thæthjhu cjÉfç/ cÇa
ÉrhuizfËÜ¿ ªÙlfhykhf áiwÓrhiyfËä
thL»Üw jÄæ muáaä ifâfç/ áiwÑifâfç «jhd

Regd.No.SSP / PY / 43 / 2012-2014 and WPP No.3/12-14
jhÑFjäfç/ kj†fSÑ»ilÆä Fnuhj†fis
cUthÑFÛ eltoÑiffç F¿ÔJ ftdÛ brYÔjÕ
glhik cçË£l 14 É\a†fç F¿ÔJ cÇa ftdÛ
brYÔjÕglntÙLÛ vÜWÛ kÜdhß Maß/ muRÔ jiytß
MizÑFG KÜÅiyÆyhd jkJ rh£áaÔâÜ nghJ
tÈíWÔâdhß.

nghßÑFÖw ÉrhuizÑFGÉä xU
,Úâaß ÃakdÛ: nghßÑFÖwÛ bjhlßghf

ÉrhÇÑf ,y†if mâgß mikÔJçs
MizaÔJÑF cjt rßtnjr FGÉä ,Úâa
kÅj cÇik Mßtyß nguháÇaß måjhê
bfs\ä ÃaÄÑfÕg£Lçshß. ,tß cÔjufÙ£
khÃyÛ nluh^idÓ nrßÚjtß. ,tuJ ,ÕgÂÑF ,Úâa
muR xÕòjä mËÔJçsJ. ,y†if ,uhûtÔJÑFÛ
ÉLjiyÕòÈfSÑFÛ ,ilna flÚj 2009=-MÛ MÙL
,lÛ bgÖw ,WâÑf£l nghÇÜ nghJ/ nghßÑFÖw†fSÛ/
kÅj cÇik «wäfSÛ ,lÛ bgÖwjhf òfhßfç
vGÚJçsd. (- âdkÂ. 12.8.14)
,ènuä-ghyè¤dÛ ,ilna nkÖbfhçsÕg£l
nghß ÃWÔj xÕgÚjÛ PhÆÖWÑ»Hik (10.8.14) eçËuî
Kjä mkYÑF tÚjJ. 2000 ÑFÛ nkÖg£l kÅj
cÆßfisÕ gÈ th†»a ,ÕnghÇä 72 k neu rÙil
ÃWÔjÛ nkÖbfhçs v»ÕJ jiyefß bfpnuhÉä
eilbgÖw ngÓRthßÔijÆÜ nghJ ,U juÕãdUÛ
PhÆÖWÑ»Hik xÕòÑbfhÙldß. ,ijaLÔJ fhrh
gFâÆÈUÚJ ,ènuä «J VîfizÔ jhÑFjäfç
vJîÛ eilbgwÉäiy vd ,ènuä uhûtÛ bjÇÉÔjJ.
- (âdkÂ.12.8.14).

áwhß r£lÔâä âUÔjÛ: `íÅbrÕ`
fLÛ ftiy áwhß r£lÔâä âUÔjÛ brptJ

bjhlßghd ,Úâa muáÜ m¿ÉÕòÑF
`íÅbrÕ` ftiy bjÇÉÔJçsJ. bgÙ
fSÑF vâuhd FÖw†fis f£LÕgLÔJtjÖfhf vLÑFÛ
áy eltoÑiffËÜ xU gFâahf/ áwhß r£lÔâä
âUÔjÛ brpaÕ nghtjhfîÛ/ áwhUÑfhd taJ tuÛig/
jÖnghJçs/ 18 ÈUÚJ/ 16 Mf FiwÑfÕ nghtjhfîÛ
,Úâa muR m¿ÉÔJçsjÖF IÑ»a ehLfç rigÆÜ
FHÚijfç ÃâafÛ/ `íÅbrÕ` ftiyia btË
Æ£LçsJ. áwhß taJ tuÛò vÜgJ/ 18 taJÑF£g£l
áWtßfËÜ áÚjid âwÜ cçË£l gäntW
É\a†fis Mpî brpJ/ rßtnjr be¿KiwfSÑF
c£g£L/ tFÑfÕg£LçsJ/ áwhß bjhlßghd tHÑFfis/
tHÑfkhd tHÑfhLkÜw†fSÑF khÖ¿/ mtßfSÑF
fLikahd jÙlid bgÖWÔ jUtjÜ _yÛ/ FÖw†fis
FiwÑf KoahJ vÜgjÖF gäntW Mjhu†fç/ Mpî
Koîfç cçsd vdÑTWÛ `íÅbrÕ` mikÕò/
FHÚijfis ghJfhÕgjÖF fLikahd eilKiwfis
cUthÑFtJ KÑ»akhdJ vdîÛ bjÇÉÔJçsJ.

<uhÑ »¿èjtßfSÑbfd fÔnjhÈÑf mikÕò
fËÜ ÃâíjÉ: <uhÑ»ä j†fç óß›f ,l†fËä
,UÚJ btËnaÖwÕgLÛ »¿èjtßfSÑF cjîÛ
nehÑ»ä 25/000 gîÙLfis tH†»íçsJ ,†»yhÚâÜ
fÔnjhÈÑf cjÉ mikÕghd CAFOD. áÇahÉÈUÚJ
btËna¿ tl <uhÑ»ä milÑfyÛ njoíçs mfâ
fËilnaíÛ/ bygdÅä milÑfyÛ njLÛ <uhÑ
»¿èjtßfËilnaíÛ flÚj áy khj†fshf gÂahÖ¿
tUÛ CAFOD mikÕò/ jÖnghJ <uhÑ»ÖFç gÂahÖWÛ
»¿èjt cjÉ ÃWtd†fSÑF ÃâíjÉia tH†»
íçsJ. ,jÖ»ilna/ JÜòWÛ »¿èjtßfSÑF cjîÛ
fÔnjhÈÑf mikÕò xÜW xU ,y£rÔJ 30 MÆuÛ
mbkÇÑf lhyßfis <uhÑ»ä JÜòWÛ »¿èjtßfSÑF
tH†f KÜtÚJçsJ. Aid to the Church in Need vdw
mikÕò VÖfdnt #]Ü khjÔâYÛ bgÇa msÉyhd
ÃâíjÉia tH†»íçsJ.

Printed and Published by Rev. Fr. C.ANTONI ROCHE, Manager, MISSION PRESS, Puducherry - 605 001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->