You are on page 1of 11

Na osnovu lana 50., a u vezi sa lanom 133. stav 1. taka 6.

Zakona o policijskim
slubenicima Tuzlanskog kantona !"lubene novine Tuzlanskog kantona! b#.6$06, 11$0% i
16$11&, na p#ije'log policijskog komesa#a, minista# unut#a(nji) poslova Tuzlanskog kantona,
' o n o s i
P R A V I L N I K
o postupku i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira
policijskih slubenika
* +,-T. +/0./1.
2lan 1.
,#e'met&
+vim ,#avilnikom o'#e3uje se sa'#aj, nain i #aspo#e' testi#anja, tijela koja v#(e testi#anja,
kao i '#uga pitanja koja su o' znaaja za p#ovje#u st#une, #a'ne, 4izike i '#uge sposobnosti
kan'i'ata u p#ocesu o'abi#a za p#ijem policijski) slubenika u 5p#avi policije 6inista#stva
unut#a(nji) poslova Tuzlanskog kantona u 'aljem tekstu7 5p#ava policije&.
2lan 8.
,#imjena p#opisa&
,#imjenom Zakona o za(titi lini) po'ataka 9"lubeni glasnik 1i:;, b#oj7 <=$06, %5$11 i
>=$11&, svim kan'i'atima koji se p#ijavljuju na ?avni konku#s @ oglas, u cilju za(tite lini)
po'ataka, 'o'jeljuje se i'enti4ikacioni b#oj@(i4#a, umjesto linog imena i p#ezimena.
-i4#u za svakog kan'i'ata o'#e3uje Aomisija ili osoba koju Aomisija ovlasti, uz obezbje3enje
najvi(eg stepena tajnosti.
,#ocesu testi#anja po'lijeu svi kan'i'ati koji su se p#ijavili na javni konku#s @ oglas, za
up#anjena #a'na mjesta, a ispunjavaju op(te i posebne uslove p#opisane Zakonom o
policijskim slubenicima Tuzlanskog kantona u'aljem tekstu7 Zakon& B"lubene novine
Tuzlanskog kantonaB, b#oj7 6$06, 11$0% i 16$11& i po'zakonskim aktima 6inista#stva
unut#a(nji) poslova Tuzlanskog kantona u'aljem tekstu7 6inista#stvo&.
** T."T*0CN?.
2lan 3.
Nivoi p#istupanja policijskom o#ganu&
1& Testi#anje se v#(i p#ema nainu p#istupa policijskom o#ganu u skla'u sa lanom <8.
Zakona.
8& ,olicijski slubenik p#istupa policijskom o#ganu7
1. u inu policajca D kao p#vi nivo p#istupanja za kan'i'ate sa najmanje zav#(enim
*E stepenom (kolske sp#eme,
8. u inu mla3eg inspekto#a D kao '#ugi nivo p#istupanja za kan'i'ate sa najmanje
zav#(enim p#vim ciklusom visokog ob#azovanja 1>0 ili 8<0 .FT" bo'ova ili sa
najmanje zav#(enim E* stepenom (kolske sp#eme.
2lan <.
,#ovje#a sposobnosti kan'i'ata&
,#ovje#a st#une i '#uge sposobnosti kan'i'ata v#(i se u zavisnosti o' nivoa p#istupa u
policijski o#gan, u skla'u sa lanom <8. Zakona.
2lan 5.
,#avila postupka izbo#a&
1& Testi#anje se obavlja najkasnije 30 t#i'eset& 'ana poslije isteka #oka za p#ijavljivanje.
8& "amo kan'i'ati koji ispunjavaju op(te i posebne uslove p#opisane Zakonom i
,#avilnikom o unut#a(njoj o#ganizaciji 6inista#stva unut#a(nji) poslova Tuzlanskog
kantona, i koji su p#iloili svu 'okumentaciju t#aenu javnim konku#som @ oglasom, imaju
p#avo p#istupa testi#anju.
3& Aan'i'ati koji ispunjavaju uslove iz stava 8. ovog lana, testi#aju se po slije'eGem
#e'oslije'u7
a& Test op(teg znanja, ukljuujuGi pisani #a',
a& Test 4izike sposobnosti,
b& /#ugi test koji policijski o#gan smat#a pot#ebnim ili op#av'anim inte#vju i '#ugi test& H
c& Ijeka#ski p#egle', ukljuujuGi psi)olo(ki p#egle', test i #azgovo#.
<& Aan'i'at koji ne poloi je'an o' testova iz stava 3. take a&, b& i '& ovog lana, kao i
kan'i'at koji ne p#istupi testi#anju, iskljuuje se iz 'aljeg p#ocesa o'abi#a, (to se
objavljuje na oglasnoj tabli policijskog o#gana sa naznaenjem #azloga za iskljuenje.
5& Aomisija utv#3uje i'entitet kan'i'ata koji se testi#aju, uvi'om u i'enti4ikacioni 'okument i
'o'ijeljenu (i4#u kan'i'ata p#ije poetka svakog testi#anja.
2lan 6.
Test op(teg znanja&
1& Test op(teg znanja obu)vata slije'eGe oblasti7
@ ustavnog sistema 1osne i :e#cegovine, Je'e#acije 1osne i :e#cegovine
i Tuzlanskog kantona&,
@ o#ganizaciju o#gana '#avne up#ave,
@ up#avni postupak i up#avni spo#
@ osnove #a'ni) o'nosa,
@ kancela#ijsko poslovanje u o#ganima up#ave,
@ Zakon o unut#a(njim poslovima Tuzlanskog kantona,
@ Zakon o policijskim slubenicima Tuzlanskog kantona,
@ A#ivini zakon i Zakon o k#ivinom postupku 1osne i :e#cegovine i Je'e#acije
1osne i :e#cegovine&,
@ Zakon o p#ek#(ajima 1osne i :e#cegovine i Je'e#acije 1osne i :e#cegovine&,
@ ,isani #a' na za'atu temu.
8& ,#ilikom testi#anja kan'i'atu nije 'ozvoljeno ko#i(tenje bilo kakvi) '#ugi) s#e'stava i
mate#ijala, izuzev oni) koje Aomisija o'#e'i.
3& Aomisija Ge iskljuiti iz 'aljeg postupka kan'i'ata koji se ne p#i'#ava uputa o #e'u
p#ilikom testi#anja i svojim pona(anjem ometa postupak testi#anja ili koji p#ilikom
testi#anja ko#isti ne'ozvoljena s#e'stva, o'nosno p#episuje ili zat#ai o'govo#e o' '#ugog
kan'i'ata ili koji uini 'ostupnim o'govo#e '#ugom kan'i'atu.
<& Aan'i'at kojeg Aomisija iskljui iz 'aljeg postupka testi#anja na nain p#opisan u stavu
3& ovog lana, smat#at Ge se kao 'a nije ni p#istupio testu sa koga je iskljuen.
5& Aomisija Ge o p#oce'u#i i nainu testi#anja upoznati kan'i'ate p#ije poetka testi#anja.
6& ,#e'sje'avajuGi i lanovi Aomisije mogu pojasniti kan'i'atima sa'#aj poje'ini) pitanja
iz testa, s time (to ne smiju 'ati ili suge#isati taan o'govo#.
2lan %.
"a'#aj testa op(teg znanja&
1& Test op(teg znanja se sastoji iz pismenog testa koji sa'#i 30 pitanja i pisanog #a'a na
za'atu temu H
8& "vako pitanje na pismenom testu ima vi(e ponu3eni) o'govo#a, a taan je samo je'an H
3& Aan'i'at Ge na pismenom testu, na svakom listu testa za o'govo#e, oznaiti samo je'an
o'govo# za koji smat#a 'a je taan H
<& "vaki taan o'govo# bo'uje se sa je'nim bo'omH
5& 6aksimalan b#oj bo'ova na pismenom testu je 30 bo'ovaH
6& E#ijeme t#ajanja pismenog testa je 60 minutaH
%& ,isani #a' na za'atu temu sastoji se o' teme iz oblasti kultu#e, '#u(tveno@politikog
ivota, #a'a policije u zaje'nici, javnog saob#aGaja ili iz oblasti zakona o p#ek#(ajima ili
k#ivinog zakona, a v#e'nuje se p#ema slije'eGim k#ite#ijima 7
a& iz#aavanju,
b& u#e'nosti,
c& o'govo#u na za'atu temu.
>& ,isani #a' na za'atu temu se p#egle'a tako (to je'an lan Aomisije, kojeg o'#e'i
p#e'sje'avajuGi, ita pisani #a', 'ok ostali lanovi p#isustvuju, slu(aju i v#(e uvi' u sam
#a', a svaki lan Aomisije 'o'jeljuje bo'ove u #asponu o' 1 'o 5.
=& Aonaan #ezultat pisanog #a'a na za'atu temu p#e'stavlja zbi# bo'ova koje su 'o'ijelili
lanovi Aomisije, po'ijeljen sa b#ojem lanova AomisijeH
10& 6aksimalan b#oj bo'ova na pisanom #a'u je 5 bo'ova.
11& E#ijeme t#ajanja pisanog #a'a na za'atu temu je <5 minuta.
18& Aonaan #ezultat testa op(teg znanja, 'obija se sabi#anjem bo'ova ostva#eni) na
pismenom testu i pisanom #a'u na za'atu temu, a kan'i'at moe maksimalno ostva#iti
35 bo'ova 30K5&.
13& Aan'i'at koji na testu op(teg znanja, ukljuujuGi i pisani #a', ostva#i manje o' 60L o'
maksimalnog b#oja bo'ova, o'nosno 80 bo'ova i manje, iskljuuje se iz 'aljnjeg
p#ocesa o'abi#a H
1<& 5koliko se 'obije b#oj bo'ova sa za#ezom, ko#isti se matematika meto'a zaok#uivanja
na cijeli b#oj.
2lan >.
Test 4izike sposobnosti&
1& Test 4izike sposobnosti se sastoji o'7
a& ocjene mo#4olo(kog statusa i
b& testi#anja moto#iki) 4iziki)& sposobnosti
8& Aan'i'ati se testi#aju u spo#tskoj op#emi t#ene#ka, patike, majica, spo#tski (o#c&.
3& +cjenu mo#4olo(kog statusa izv#(it Ge Aomisija kao p#vi 'io testa 4izike sposobnosti,
mje#enjem tjelesne teine i visine kan'i'ata.
<& 6je#enje teine i visine se v#(i istim mje#nim inst#umentom vagom i met#om& za sve
kan'i'ate, a mje#ne inst#umente Ge obezbije'iti 6inista#stvo o' ?avne z'#avstvene
ustanove uz saglasnost 6inista#stva z'#avstva TA@a ili Jakulteta za tjelesni o'goj i spo#t
5nive#zite#ta u Tuzli uz saglasnost 6inista#stva ob#azovanja, nauke, kultu#e i spo#ta TA@
a.
5& Test 4izike sposobnosti obavit Ge Aomisija uz st#unu pomoG p#ipa'nika ?e'inice policije
za specijalnu po'#(ku 65, TA@a.
6& ,#ovje#a 4izike sposobnosti za p#ijem u policijsku slubu moe se v#(iti u javnim
ustanovama 6inista#stva ob#azovanja, nauke, kultu#e i spo#ta Tuzlanskog kantona, koju
ovlasti 6inista#stvo uz saglasnost 6inista#stva ob#azovanja, nauke, kultu#e i spo#ta
Tuzlanskog kantona, kao i na '#ugim lokacijama pogo'nim za p#ovje#u 4izike
sposobnosti koje o'#e'i 6inista#stvo .
%& A#ite#iji za ocjenu mo#4olo(kog statusa
a& 6o#4olo(ki status kan'i'ata o'#e3uje se na osnovu7
@ tjelesna teina u kg, u o'nosu na visinu u cm minus& @100.
b& Tjelesna visina
6u(ka#ci7
@ tjelesna visina 1%8 cm i vi(a ocjenjuje se sa 8 'va& bo'a, a tjelesna visina
manja o' 1%8 cm ocjenjuje se sa 0 nula& bo'ova.

Mene7
@ tjelesna visina 168 cm i vi(a ocjenjuje se sa 8 'va& bo'a, a tjelesna visina
manja o' 168 cm ocjenjuje se sa 0 nula& bo'ova.
c& "vi kan'i'ati ija je tjelesna teina u o'nosu na visinu u cm minus& @100., manja ili
veGa 'o 10 kg ocjenjuju se sa 8 'va& bo'a, a kan'i'ati ija tjelesna teina u
o'nosu na visinu u cm minus& @100., p#elazi 10 kg ocjenjuju se sa 0 nula&
bo'ova.
'& 5kupan b#oj bo'ova koji se moe ostva#iti ocjenom mo#4olo(kog statusa je o' 0
nula& 'o < eti#i&.
e& A#ite#iji ocjene mo#4olo(kog statusa kan'i'ata nisu eliminato#ni u 'aljem p#ocesu
o'abi#a.

>& Test moto#iki) 4iziki)& sposobnosti sastoji se o'7
a& "klekovi za 80 sekun'i,
b& ,#etklon za 30 sekun'i,
c& "kok u'alj iz mjesta,
'& Aupe#ov test t#anja za 18 minuta.
=& +pis testa moto#iki) 4iziki)& sposobnosti
a& "klekovi za 80 sekun'i
*nst#umenti7
@ (tope#ica sa 1$10 sek.
Za'atak7
@ Aan'i'at zauzme poloaj na #ukama tako 'a p#stima nogu i 'lanovima 'o'i#uje
po'logu. Tijelo i #uke zauzimaju poloaj p#avog ugla. *z te pozicije kan'i'at se spu(ta
nap#euGi mi(ice sve 'ok g#u'ima ne 'o'i#ne po', a zatim se ponovo po'igne u
p#vobitni poloaj.
+cjenjivanje7
@ +cjenjuje se b#oj p#avilno izve'eni) i 'ov#(eni) sklekova u inte#valu o' 80 sekun'i
Napomena7
@ Aan'i'at sve v#ijeme '#i op#ueno tijelo. Tijelo se ne smije nji)ati nap#ije' i naza' p#i
spu(tanju. Iaktovi p#i spu(tanju i po'izanju mo#aju p#olaziti izna' tijela.
b& ,#etklon za 30 sekun'i
*nst#umenti7
@ (tope#ica sa 1$10 sek.
Za'atak7
@ Aan'i'at lei na le3ima, na tlu st#unjaa& sa nogama zg#enim po' uglom o' =0
stepeni.
/lanovi su uk#(teni na potiljku sa laktovima #azmaknutim u st#anu. ,a#tne# mu 4iksi#a
stopala. Aan'i'at izvo'i po'izanje t#upa sa zasukom, naizmjenino u lijevu i 'esnu
st#anu (to b#e moe, u inte#valu o' 30 sekun'i. ,#itom mo#a 'otaGi laktom sup#otono
koljeno.
+cjenjivanje7
@ +cjenjuje se b#oj p#avilno izve'eni) i 'ov#(eni) 'izanja u v#emenu o' 30 sekun'i.
c& "kok u 'alj iz mjesta7
*nst#umenti7
@ tatami st#unjae
@ elina t#aka za mje#enje
Za'atak7
@ Aan'i'at se o'#azi sunono sa linije obiljeene na pa#ketu i 'oskoi na st#unjau (to
moe 'alje, obavezan je sunoan 'oskok. *zvo'e se 'va poku(aja, nep#avilno
izve'eni skokovi se ponavljaju.
+cjenjivanje7
@ 6je#i se 'uina skoka no#malno na o'#aznu liniju. 1o'uje se bolji #ezultat izmje#en u
centimet#ima.
Napomena7
@ ,#ije svakog skoka kan'i'at namae pete magnezijem. Aan'i'at skae bos. /upli
o'#az nije 'ozvoljen. "kok se izvo'i iz sunonog poloaja stopala. /ozvoljeno je
po'izanje na p#ste p#ije skoka.
'& Aupe#ov test t#anja 18 minuta
*nst#umenti7
@ (tope#ica
@ staza o' <00 meta#a
@ pi(taljka
Za'atak7
@ Aan'i'ati sa cilja iz visokog sta#ta k#eGu na znak pi(taljke. T#e ili )o'aju 18 minuta.
+cjenjivanje7
@ mje#i se p#et#ana 'uina u met#ima.
10& Test moto#iki) 4iziki)& sposobnosti ocjenjuju se na osnovu postignuti) #ezultata,
skalom o' 0 'o 5 za svaki test iz stava >. ovog lana, take a&, b&, c& i '&, bo'ovi se
sabi#aju, tako 'a je na testu moto#iki) 4iziki)& sposobnosti moguGe ostva#iti
maksimalno 80 bo'ova.
/a bi kan'i'at za'ovoljio na testu moto#iki) 4iziki)& sposobnosti iz stava >. ovog
lana, take a&, b&, c& i '&, mo#a postiGi najmanje je'nu t#eGinu o' maksimalnog b#oja
bo'ova@ocjena, tj. 6.66 bo'ova, a 'a p#i tome na 'vije 'iscipline moto#iki) sposobnosti
nije ocjenjen sa 0 bo'ova.
11& Aan'i'at nije za'ovoljio ukoliko je na 'va testa iz stava >. ovog lana, take a&, b&, c& i
'& ocijenjen sa 0 bo'ova, bez obzi#a na ukupno ostva#en b#oj bo'ova na testu
moto#iki) 4iziki)& sposobnosti i bit Ge iskljuen iz 'aljeg p#ocesa o'abi#a.
18& Aonaan #ezultat na testu 4iziki) sposobnosti iz lana >. ovog ,#avilnika, 'obija se
sabi#anjem bo'ova ostva#eni) na testu moto#iki) 4iziki)& sposobnosti i mo#4olo(kog
statusa.
N+06CT*E* ,0+F?.N. 6+T+0*2A*: J*Z*2A*:& ",+"+1N+"T*
o' 1> 'o 8% go'ina&
a& 1#oj sklekova D 80 sekun'i
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* > i manje = 10 11 18 13 i vi(e
M.N. 5 i manje 6 % > = 10 i vi(e
Napomena7 Mene #a'e test sa koljena
b& 1#oj p#etklona za 30 sekun'i
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* 15 i manje 16@1% 1>@1= 80@81 88@83 8< i vi(e
M.N. 11 i manje 18@13 1<@15 16@1% 1>@1= 80 i vi(e
c& "kok u 'alj iz mjesta
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* 80= i
manje
810@81= 880@88= 830@83= 8<0@8<= 850 i vi(e
M.N. 1<= i
manje
150@15= 160@16= 1%0@1%= 1>0@1>= 1=0 i vi(e
Napomena7 "vi kan'i'ati izvo'e po 'va poku(aja. +cjenjuje se bolji #ezultat.
'& Aupe#ov test
1+/+E* 65-AC0F* M.N.
0 83== i manje 16== i manje
1 8<00@8600 1%00@1>00
8 8601@8>00 1>01@1=00
3 8>01@3000 1=01@8000
< 3001@3800 8001@8100
5 3801 i vi(e 8101 i vi(e
N+06CT*E* ,0+F?.N. 6+T+0*2A*: J*Z*2A*:& ",+"+1N+"T*
o' 8> 'o 35 go'ina&
a& 1#oj p#etklona za 30 sekun'i
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* 13 i manje 1<@15 16@1% 1>@1= 80@81 88 i vi(e
M.N. = i manje 10@11 18@13 1<@15 16@1% 1> i vi(e
Napomena7 Mene #a'e test sa koljena.
b& 1#oj sklekova za 80 sekun'i
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* % i manje > = 10 11 18 i vi(e
M.N. < i manje 5 6 % > = i vi(e
c& "kok u 'alj iz mjesta
",+I 1 + / + E *
0 1 8 3 < 5
65-AC0F* 1== i
manje
800@80= 810@81= 880@88= 830@83= 8<0 i vi(e
M.N. 13= i
manje
1<0@1<= 150@15= 160@16= 1%0@1%= 1>0 i vi(e
Napomena7 "vi kan'i'ati izvo'e po 'va poku(aja. +cjenjuje se bolji #ezultat.
'& Aupe#ov test
1+/+E* 65-AC0F* M.N.
0 88<0 i manje 168= i manje
1 88<1@8<00 1630@1%00
8 8<01@8500 1%01@1>00
3 8501@8600 1>01@1=00
< 8601@8%00 1=01@8000
5 8%01 i vi(e 8001 i vi(e
2lan =.
/#ugi test koji policijski o#gan smat#a pot#ebnim ili op#av'anim @ *NT.0E?5&
1& /#ugi test koji policijski o#gan smat#a pot#ebnim ili op#av'anim u 'aljem tekstu
*NT.0E?5& se p#ovo'i samo za kan'i'ate koji su uspje(no poloili test op(teg znanja iz
lana %. ovog ,#avilnika i test 4izike sposobnosti iz lana >. ovog ,#avilnika.
8& *nte#vju se obavlja u slubenim p#osto#ijama 6inista#stva unut#a(nji) poslova Tuzlanskog
kantona.
3& Aan'i'ati koji su ostva#ili p#avo p#istupa inte#vjuu, Aomisija poziva p#ema #e'oslije'u
'o'ijeljeni) i'enti4ikacioni) b#ojeva @ (i4#ama .
<& *nte#vju se p#ovo'i na slje'eGi nain7
a& *nte#vju se sastoji o' 'i#ektnog #azgovo#a sa kan'i'atom u t#ajanju 'o 5 minuta, g'je
lanovi Aomisije kan'i'atu postavljaju 'o pet 5& pitanja sa liste iz lana 13. stav 3.
taka b& ovog ,#avilnika, na koje kan'i'at t#eba 'ati k#atak, jasan i p#ecizan o'govo#,
s tim 'a se svim kan'i'atima ne mo#aju postaviti ista pitanjaH
b& "vaki lan Aomisije za izbo# uestvuje u inte#vjuu i bo'uje kan'i'ata bo'ovima o'
je'an 1& 'o 'eset 10&, uz ob#azloenjeH
c& ,itanja na inte#vju omoguGavaju 'a se o kan'i'atu stekne objektivna slika u o'nosu
na njegove sposobnosti 'a se (koluje i osposobi za #a', ukljuujuGi stil iz#aavanja,
vanjski izgle', u#e'nost, sp#etnost u konve#zaciji, a4initetu za timski #a', stepen
tole#ancije kultu#ne, etnike, spolne, me3unacionalne, #eligijske i '#.& postignute
uspje)e u nauci, umjetnosti i spo#tu i '#.H
'& 0ezultat inte#vjua p#e'stavlja zbi# bo'ova koje su 'ali lanovi Aomisije, po'ijeljen sa
b#ojem lanova AomisijeH
e& 5koliko se 'obije b#oj bo'ova sa za#ezom, ko#isti se matematika meto'a
zaok#uivanja na cijeli b#oj H
4& *nte#vju nije eliminato#an.
2lan 10.
Aonaan zbi# bo'ova&
1& Aonaan #ezultat za svakog kan'i'ata utv#3uje se na osnovu konanog zbi#a bo'ova
svakog o' testova iz lana %., >. i =. ovog ,#avilnika, kao i bo'ova 'o'ijeljeni) po osnovu
lana %. Zakona o izmjenama i 'opunama Zakona o 'opunskim p#avima b#anitelja i
lanova nji)ovi) obitelji@p#ei(Geni tekst 9"lubenne novine Tuzlanskog kantona!, b#oj7
5$1<& i lana 6. ,#avilnika o je'instvenim k#ite#ijima i p#avilima za zapo(ljavanje b#anilaca
i lanova nji)ovi) po#o'ica u institucijama Tuzlanskog kantona.
8& 5 sluaju 'a kan'i'ati imaju isti zbi# bo'ova, p#e'nost ima kan'i'at koji je ostva#io veGi
b#oj bo'ova 'o'ijeljeni) po osnovu lana %. Zakona o izmjenama i 'opunama Zakona o
'opunskim p#avima b#anitelja i lanova nji)ovi) obitelji@p#ei(Geni tekst 9"lubenne
novine Tuzlanskog kantona!, b#oj7 5$1<& i lana 6. ,#avilnika o je'instvenim k#ite#ijima i
p#avilima za zapo(ljavanje b#anilaca i lanova nji)ovi) po#o'ica u institucijama
Tuzlanskog kantona, a u sluaju 'a i ta'a kan'i'ati imaju isti zbi# bo'ova, p#e'nost ima
kan'i'at koji je ostva#io veGi b#oj bo'ova na testu op(teg znanja @ pismenom testu, a u
sluaju 'a i ta'a kan'i'ati imaju isti zbi# bo'ova, p#e'nost ima kan'i'at koji je ostva#io
veGi b#oj bo'ova na testu 4iziki) sposobnosti, a u sluaju 'a i ta'a kan'i'ati imaju isti
zbi# bo'ova, p#e'nost ima kan'i'at koji je #anije okonao t#aeni nivo (kolske sp#eme.
3& Aomisija p#e'lae kan'i'ate za po)a3anje osnovne obuke, koji u konanom zbi#u imaju
najvi(e bo'ova, u skla'u sa ogla(enim b#ojem slobo'ni) #a'ni) mjesta.
2lan 11.
Ijeka#ski p#egle'&
1& Ijeka#ski p#egle' za kan'i'ate sa konane liste kan'i'ata koji su p#e'loeni za
po)a3anje osnovne obuke, obavit Ge se u skla'u sa ,#avilnikom o je'instvenim
z'#avstvenim uslovima policijski) slubenika i kan'i'ata za p#ijem na #a', v#stama
z'#avstveni) p#egle'a, #azlozima i v#emenu nji)ovog v#(enja u 65, TA@a, b#oj70>@01@08@
156$0%, o' 1<.05.800%. go'ine i b#oj70>@01@08@33%$0=, o' 06.10.800=. go'ine.
8& 5koliko se ko' kan'i'ata, p#iliko m z'#avstvenog p#egle'a iz stava 1. ovog lana, utv#'i
'a ne ispunjava je'instvene z'#avstvene uslove p#opisane nave'enim ,#avilnikom, te
ako kan'i'at o'bije 'a p#istupi nekom o' z'#avstveni) p#egle'a utv#3eni) nave'enim
,#avilnikom, smat#at Ge se z'#avstveno nesposobnim za v#(enje poslova o'#e3ene
katego#ije sistematizi#ani) #a'ni) mjesta u 6inista#stvu, za koje se obavljaju p#egle'i, te
se iskljuuje iz 'aljnjeg p#ocesa o'abi#a.
3& 5 sluaju iz stava 8. ovog lana, ljeka#ski p#egle' obavit Ge se za slije'eGeg kan'i'ata
koji ima najveGi b#oj bo'ova sa liste kan'i'ata koji su p#istupili testi#anju.
5& 5tv#3ivanje z'#avstvene sposobnosti koju mo#aju ispunjavati kan'i'ati za p#ijem na #a'u
6inista#stvo u na'lenosti je z'#avstvene ustanove koju ovlasti 6inista#stvo, uz
saglasnost 6inista#stva z'#avstva Tuzlanskog kantona.
6& Za obavljanje z'#avstveni) p#egle'a kan'i'ata, 6inista#stvo Ge sklopiti poseban ugovo#
sa ovla(tenom z'#avstvenom ustanovom.
*** A+6*"*?C ZC *Z1+0
2lan 18.
"astav i imenovanje Aomisije&
1& Aomisiju za izbo# u 'aljem tekstu Aomisija& imenuje minista#, u sastavu7
a& 'va policijska slubenika zaposlena u 6inista#stvu u inu vi(eg inspekto#a ili vi(im
inom, koje p#e'lae policijski komesa#,
b& t#i '#avna slubenika zaposlena u 6inista#stvu, koji imaju najmanje poziciju st#unog
savjetnika, koje p#e'lae minista#.
8& 2lanovi Aomisije za izbo# imenuju se iz #e'a '#avni) slubenika i policijski) slubenika
koji su se istakli u #a'u u '#avnoj up#avi, p#avnim, up#avnim i '#ugim st#unim
poslovima, #ukovo'nim poslovima i policijsko@ope#ativnim poslovima.
3& Aomisijom p#e'sje'ava policijski slubenik sa najvi(im inom.
<& Aomisija o'luke usvaja veGinom glasova svi) lanova.
5& C'minist#ativno@te)nike poslove za pot#ebe komisije obavlja te)niki sek#eta# komisije.
2lan 13.
Za'atak Aomisije&
1& +gla(avanje slobo'ni) #a'ni) mjesta p#ovo'i Aomisija.
8& +glas se objavljuje najmanje mjesec 'ana p#ije isteka p#ijavnog #oka, u najmanje t#i
'nevna lista koja se 'ist#ibui#aju (i#om 1osne i :e#cegovine.
3& Aomisija za izbo#7
a& utv#3uje sa'#aj testova iz lana %. ovog ,#avilnika, najkasnije 8< sata p#ije poetka
testi#anja, uz o'ob#enje policijskog komesa#a,
b& utv#3uje listu pitanja za inte#vju, najkasnije 8< sata p#ije poetka inte#vjua, uz
o'ob#enje policijskog komesa#a,
c& sainjava i objavljuje listu kan'i'ata koji su ostva#ili p#avo p#istupa testi#anju, a
sastavni 'io liste ini obavijest o mjestu i v#emenu testi#anja kan'i'ata,
'& utv#3uje konaan #ezultat za svakog kan'i'ata na osnovu ukupnog zbi#a #ezultata
svakog o' testova,
e& sainjava i objavljuje listu kan'i'ata koji su p#istupili testi#anju,
4& p#e'lae kan'i'ate koji imaju najveGi b#oj bo'ova sa liste iz take e& ovog stava, #a'i
po)a3anja osnovne obuke za ka'ete, u skla'u sa ogla(enim b#ojem slobo'ni) #a'ni)
mjesta, a nakon izv#(eni) sigu#nosni) p#ovje#a.
<& Aomisija v#(i ocjenjivanje kan'i'ata, na nain kako je p#opisano Zakonom, ,#avilnikom i
po'zakonskim aktima 6inista#stva unut#a(nji) poslova Tuzlanskog kantona.
5& Aomisija i '#ugi slubenici 65,@a, kao i angaovana st#una lica '#ugi) institucija, vo'e i
sainjavaju zapisnike o svom #a'u, koji su sastavni 'io spisa p#e'meta.
2lan 1<.
Cktivnosti Aomisije&
1& Aomisija #a'i u punom sastavu i o'luke 'onosi veGinom glasova.
8& ,#e'sje'avajuGi #ukovo'i #a'om Aomisije, zakazuje sastanke Aomisije, p#ip#ema i
potpisuje sve akte Aomisije.
3& Aomisija po pot#ebi moe ukljuiti '#uge zaposlene u 6inista#stvu ili ?avnoj ustanovi, kao
pomoG u #a'u Aomisiji, pov#emeno ili u kontinuitetu, uz p#et)o'nu pismenu suglasnost
minist#a, a 'a se time ne na#u(avaju p#ava i obaveze stalni) lanova Aomisije.
<& Testi#anje kan'i'ata izv#(it Ge se po g#upama koje Ge o'#e'iti Aomisija, kao i v#ijeme i
mjesto testi#anja.
5& 5 sluaju 'a p#ocesu testi#anja p#istupi veGi b#oj kan'i'ata, Aomisija moe, u okvi#u
p#vog nivoa p#istupanja i u okvi#u '#ugog nivoa p#istupanja, sainiti vi(e testova #azliitog
sa'#aja, tako 'a 'vije ili vi(e g#upa 'obiju testove #azliitog sa'#aja.
6& Aomisija Ge pitanja za testi#anje kan'i'ata koncipi#ati tako 'a na ista moe o'govo#iti
jasno i ne'vosmisleno o'abi#om je'nog o' ponu3eni) o'govo#a.
%& Aomisija Ge p#ilikom p#ip#eme testova vo'iti #auna 'a teinu pitanja p#ilago'i nivou
st#une sp#eme u skla'u sa uvjetima za p#istup u in 9policajac!, o'nosno 9mla3i
inspekto#!.
2lan 15.
Tajnost sa'#aja testova&
1& Aomisija je 'una uvati tajnost sa'#aja testova, kako sa'#aj isti) pitanja i o'govo#i&,
ne bi bili 'ostupni kan'i'atima p#ije poetka testi#anja.
8& Aomisija Ge, u cilju za(tite po'ataka iz stava 1& ovog lana, p#ip#emljena pitanja, tane
o'govo#e i cjelokupan ispitni mate#ijal kove#ti#ati i uvati tajnim 'o poetka testi#anja.
2lan 16.
+bavje(tavanje&
1& +bavje(tavanje kan'i'ata o v#emenu i #aspo#e'u testi#anja, obavljanju inte#vjua, listama
sa #ezultatima postignutim na svakom testu, listu kan'i'ata koji su p#istupili testi#anju sa
konanim zbi#om bo'ova i #ezultatima na svakom testu, listu kan'i'ata p#e'loeni) za
po)a3anje osnovne obuke za ka'ete i konanu lisu kan'i'ata koji Ge biti upuGeni na
po)a3anje osnovne obuke za ka'ete, v#(it Ge se putem Neb st#anice i oglasne ploe
65, TA@a, na nain 'a Ge se umjesto linog imena i p#ezimena, objavljivati 'o'ijeljeni
i'enti4ikacioni b#oj@(i4#a kan'i'ata, u skla'u sa lanom 8. stav 1. i 8. ovog ,#avilnika.
8& Aomisija na oglasnoj ploi i Neb st#anici 65,@a TA@a objavljuje listu sa #ezultatima
postignutim na svakom testu, kao i konane #ezultate svi) kan'i'ata koji su p#istupili
testovima, najkasnije u #oku o' t#i'eset 'ana o' 'ana poslje'njeg testi#anja.
3& Na bo'ovnoj listi se navo'e i kan'i'ati koji su uspje(no zav#(ili testi#anje i kan'i'ati koji
su p#e'loeni za po)a3anje osnovne obuke za ka'ete.
<& Aan'i'at koji je p#istupio testi#anju iz lana 51. stav 8. Zakona lan 5. stav 3. ,#avilnika&
moe ostva#iti uvi' u svoje testove.
2lan 1%.
Malba na o'luku Aomisije za izbo#&
1& 5 #oku o' > 'ana o' 'ana objavljivanja liste iz lana 58. stav 1. Zakona lana 16.
,#avilnika&, svaki kan'i'at moe izjaviti albu ,olicijskom o'bo#u.
8& Aa' je alba iz stava 1. ovog lana po'nesena, p#oces o'abi#a se p#iv#emeno p#eki'a.
3& Tek ka' ,olicijski o'bo# o'lui o svim po'nesenim albama i pismeno obavijesti
policijskog komesa#a, policijski komesa# Ge o'ob#iti listu kan'i'ata p#e'loeni) za
osnovnu obuku za ka'ete.

2lan 1>.
"igu#nosne p#ovje#e&
1& Nakon o'ob#avanja liste kan'i'ata p#e'loeni) za po)a3anje osnovne obuke za ka'ete
iz lana 53. stav 3. Zakona lan 1%. stav 3. ,#avilnika&, kan'i'ati Ge biti po'v#gnuti
sigu#nosnim p#ovje#ama u skla'u sa Zakonom o za(titi tajni) po'ataka lan 53a
Zakona&.
8& 5 sluaju 'a p#e'loeni kan'i'at ne p#o3e sigu#nosne p#ovje#e, isti Ge biti iskljuen iz
'aljeg p#ocesa o'abi#a.
2lan 1=.
Aonana lista kan'i'ata&
Nakon p#ijema konane i obavezujuGe o'luke o sigu#nosnim p#ovje#ama iz lana 53a Zakona
lan 1>. ,#avilnika&, Aomisija za izbo# objavljuje konanu listu kan'i'ata koji Ge biti upuGeni
na po)a3anje osnovne obuke za ka'ete i istu objavljuje na oglasnoj ploi i Neb st#anici 65,
TA@a.
2lan 80 .
Zav#(ne o'#e'be&
1& +vaj ,#avilnik stupa na snagu 'anom 'ono(enja i neGe se objavljivati u "lubenim
novinama Tuzlanskog kantona.
8& "tupanjem na snagu ovog ,#avilnika, p#estaje 'a vai ,#avilnik o nainu i #aspo#e'u
testi#anja kan'i'ata u sistemu bo'ovanja u p#ocesu o'abi#a policijski) slubenika b#oj7
0>@01@08.8@36>$18 o' 03.10.8018. go'ine.
1#oj7 0>@01@08.8@31=$1< M I N I S T A R
Tuzla, avgust 801<. go'ine
Mr. Midhat obrnji!