P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

סב " ד תוחנמ טק רמומ ןהכ על " ז

www.swdaf.com
א דומע טק ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת
ינתמ ' . םילשוריבש שדקמב ושמשי אל וינוח תיבב ושמשש םינהכה , רחא רבדל רמול ךירצ ןיאו , רמאנש + : ב םיכלמ ' כ " ג +
ה חבזמ לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא ' תוצמ ולכא םא יכ םילשוריב ךותב םהיחא , ןימומ ילעבכ ולא ירה , אלו ןילכואו ןיקלוח
יבירקמ ן .

ב רוט זמ ףד ה קרפ ןיטיג תכסמ ימלשורי דומלת / ה " ט
וא דחאל וליפא רמא אנוה ברו ' טבשה אלא ארוק וניאש םינהכ אוהו םימד ךפושו תוירע הלגמ ינולפ שיא רמאת אלש
לארשי ינב לע ימש תא ומשו רמאנש ךכרבמ ינא אל ךכרבמ ימו אוה ךורב שודקה רמא ונכרבמ םכרבא ינאו

ר תובושת ' ןואג יאנורטנ - ידורב ) קפוא ( וא " ח יס ' הל ) תושדחה םינואגה תובושת - לאונמע ) קפוא ( ס י ' אר , םינואגה תובושת - ס הבושת ירעש י ' זר (
* דמתשנש ןהכ וב רזחו , ןהכ ארקי אלו ויפכ תא אשי אל . אמעט יאמ , הלעמ אימש ןמ ובהי יכד , היתשודקב םיאקד ןמזב
ביתכדכ ) ומ " עס חכ ק " תוליבקמו ב ( ל ותשדקו השודקבש רבד לכ , ןושאר ךרבלו ןושאר חותפל , הלחא רבכ יאהו
היתשודקל . ויתוחרואב ןייוצמ ויכרדב רשוימ יוהימל ךירצ הידי סירפד ןאמו , לע אימש ןמ אתכרב םתחימל ןניכירצד
הידי , ןנירמאקדכ ) עס טמ ןילוח " א ( הו לארשי תא ןיכרבמ םינהכ } ק { ב " םדי לע םתוח ה . ותשודק לליחש ןויכ הזו , האנה המ
ולש םיפכ תואישנב שי , ךרבמ דצ הז יאכו " ןרהא לש ותשודקב ונשדק רשא " ותשודק לליח אוהו . ימנ ןהכב אורקלו , יכ
אמלעב םולש ךרד ינפמ הלעמ ןנבר היל ודבע ןנתדכ ) פ ןיטיג " מ ה " ח ( םולש יכרד ינפמ ורמא םירבד וליא , ןושאר ארוק ןהכ
- ושאר ירק הוה אתיימק היתשודקב הוה יא ן , יחדיא יחדיאו ליאוה אתשהו , ירקימ לארשיל ארקי ןיגלפיא םינהכ ןנחכשאו
ןוהימדק } ו { ימד ריפש , ר םוקמב ינהכב ירק אנוה ברו ינהכב ירק בר אהד ' רו ימא ' יסא ) עס בכ הליגמ " א ( ןהכב ןנירמאד ןלנמו
יחדיא יחדיאד , ןנתד ) פ תוחנמ " מ גי " י ( שדקמב ושמשי לא וינוח תיבב ושמישש םינהכ רמול ךירצ ןיאו םלשוריבש } ל { רחא רבד
} רמאנש { ) מ " גכ ב , ט ( ינהכ ולעי אל ךא } ה { יי חבזמ לא תומב ' ) רשא ( םהיחא ךותב תוצמ ולכא םא יכ םלשוריב , ילעבכ ןה ירה
ןיבירקמ אל לבא ןילכואו ןיקלוחו ןימומ . לכימל היל ירש תולחו , םומ לעב ןהכא הוהד ידימ .
** יאנורטנ בר . ןהכ םתלאששו וב רזחו דמתשנש , אל וא הלחת ארותב ארוקו ןכודל הלוע
וניאר ךכ : לארשי ראשכ תויהל ויד וב רזוח םאש ) םומ לעב ןהככ וא ( הלחת הרותב תורקלו ןכודל תולעל לבא - ודבע יכ
היל } ןנבר { הלעמ אדה , היתשודקב היתיא יכ השודקבש רבד לכל ותשדקו ביתכדכ , ןושאר ךרבלו ןושאר תורקל , ןויכ יעבד
יכורב " ןרהא לש ותשודקב ונשדק רשא ) " לארשי ךמע תא ךרבל ונוצו ( , ןרהא לש ותשודק ללח רבכ הז . הרותב ארוק םאו
ךכב הרותל לוליח שי הלחת , לארשי ורמאיש : ללכה ןמ אציו רקפו שרפ הזו תוצמ ילעבו וניתקזחב ןידמוע ונא , וישכע
וניתומכ היהיש ויד אל רזחש . םינהכ ןנירמא דועו ושמשש } ב { רמול ךירצ ןיאו םילשוריב שדקמב ושמשי לא יאנוח תיב } רבד
רחא , רחא רבד רמול ךירצ ןיא יאמ , ימ רמול ךירצ ןיא { השודקב שמתשהל רוסאש הרז הדובע ינפל שמישו דמתשנש , רמאנש
ה חבזמ לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא ' םלשוריב
לכוא הזה ןמזב הלח לוכאל לבא , נהכא הוהד ידימ } םי { ןימומ ילעב , הנוהכ תונתמ ןילכואו הדובעל ןילוספש .

וש " ד ןמיס הלוגה רואמ םושרג וניבר ת
רב םושרג יתאמ םולש תרגא ' הדוהי . הבושת השעו דמתשנש ןהכ קסע לע ילאושל הבושתו . ויפכ אשיל יואר םא , תורקלו
ןושאר הרותב , אל וא , הטונ יתעד ךכ , פעאש " י ] אטחש [ ואר הבושת השעש ןויכ ויפכ אשילו ןכודל תולעל י בג לע ףאו
ביתכד + אכ ארקיו , ח +. השודקבש רבד לכל ותשדקו , ותשודק לליח דמתשנש ןויכ הזו . רזחש ןויכ , ותשודק וב הרזח . אלו
היתשודק היל העקפ . + סותב הארו ' ל הטוס " ע ט " א , ד " וכו ה ' : בושתב בישה הלוגה רואמ םושרג וניברו ' ויפכ אשונד ותב ןושאר ארוקו הבושתב רזחד ןויכד הר
ותשודקל רזוח . ואב רוטה ירבד תא ןייצל יאדכ " א קלח ח ' לה ' חכק ןמיס םיפכ תאישנ , מגרה לש ותעד תא םיקסופה ראש ןיב איבמה " ונושל הזו ריתמה ה , בתכ ןכו
םשרג וניבר ] ויפכ אשיל לוכי הבושתב בשש ןויכ [ איבהו ] מגרה " ה [ ימלשוריהמ היאר , ע הלגמ ןהכ רמאת אלש ינכרבמו םימד ךפושו תויר , יכו אוה ךורב שודקה ול רמואו
םכרבא ינאו ביתכ אלה ךכרב אוה ) ל ןיטיג ימלשורי " ב , ע " ב .( שודיחה ןמ הז היהי ללכבו ונינפלש הבושתב הרסח ימלשוריהמ היארה , ריכזמ תודחא םימעפ קר יכ
מגרה " ימלשוריה תא ה , ילבב דומלתו ארקמה ויה וירבדל דוסיש עודי +. ש ה חבזמ לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא רמאנ ' ולכא םא יכ םילשוריב
םהיחא ךותב תוצמ + ב םיכלמ ,' גכ . ט +. םתה ןנתו + ק תוחנמ " ט , ע " א , בותכ םש הנשמבו וינוח תיבב ושמשש םינהכה ןינעב
ןיבירקמ אלו ןילכואו ןיקלוח ןימומ ילעבכ ולא ירה +. ןימומ ילעבכ ןה ירה , ןילכואו ןיקלוח , מ ילעבו ןהב שי השודק ןימו .
םה םיללוחמו השודק םהב ןיא אלמליאש , םישדק ישדקבו המורתב םיקלוחו םילכוא ךיאה , ןהב שי השודק אטישפ אלא
ןימומ ילעב םינהככ ןה ירהו , הללחבו הנוזב םירוסאו , ןירוסא ןימומ ילעבש םשכ םיתמל אמטיל םירוסאו . אשיל יוארו
פעאש ןימומ ילעב ומכ ויפכ " םהב שיש י םהיפכ תא ןיאשונ ןימומ , הרותב ןושאר ארוקו ויפכ תא אשונ וב אצויכ אוהו .
ןימומ ילעבכ םה ירה אנת יאמא ךכ רמוא התא יא םאש , הנוהכה ןמ ןילספנ ינתנ . ש אלא " ןנת ןנתד מ , ןנת אל ןנת אלדו .
ע ואלד וינוח תיבב ושמישש םינהכד םושמ ןימומ ילעבכ ןה ירה ינתקד יאה אמית יכו " איה ז , על לבא " הנוהכה ןמ ולספינ ז . אה
על הוחתשמב ןנבר וגילפיא " על הדומו ז " ז , רמתאד + טק תוחנמ . ע " ב +. על הוחתשמה " חוחינ חיר ונברק רמא ןמחנ בר ז ,
וגילפיא שדקמ תדובע ןינעלו , יגילפיא אל הנוהכד ילימ לכל אה , הליחת הרותב תורקלו ןכודל תולעל . ביתכ ירהו רמאת םאו
ימש תא ומשו םכרבא ינאו לארשי ינב לע + ו רבדמב , זכ +. בקהו לארשיל םיכרבמ םינהכ ירה " םהידי לע םיכסמ ה , הזו
בקל ובזעש " ה , םתוא בזע אוה ךורב שודקה . רמאנש + זט םירבד , זט +. ,,, יתירב תא רפהו ינבזעו ,,, םויב וב יפא הרחו
ויאיבנ ידי לע בותכ רבכ םיתבזעו אוהה + א הירכז , ג + ,,, ילא ובוש ,, , םכילא בושאו . בשש ןויכו , ודי לע םיכסמו םוקמה ולבק
ותכרבב , ולסופל אלש הנשממו ארקמה ןמ עויס ונל שיש אלא ולסופל הנשמה ןמ אלו ארקמה ןמ אל היאר ונל ןיא ךכליה
ביתכד + הכ ארקיו , זי +. ותימע תא שיא ונות אלו ,,, רבדמ בותכה םירבד תאנוהב + נ אעיצמ אבב " ח , ע " ב + דציכ , ה םא הי
םינושארה ךישעמ רוכז ול רמאי אל הבושת לעב . הליחת הרותב ארקי אלו ןכודל הלעי אל רמאת םאו , האנוא ךל ןיא
וזמ הלודג . הבושת ילעב לש םהידי הפרמ התא תאצמנ דועו . ןכ תושעל ןוכנ אלו , ר רמאד ' אטח השנמ רמואה לכ ןנחוי
אבה םלועל קלח ול ןיא . בושת ילעב לש םהידי הפרמש יפל ה + ק ןירדהנס " ג , ע " א . ר רמא בותכ םש ' םלועב קלח ול ןיא השנמ רמואה לכ ןנחוי
1
סב " ד תוחנמ טק רמומ ןהכ על " ז
www.swdaf.com

הבושת ילעב לש ןהידי הפרמ אבה . אטח בותכ ירטיו רוזחמב , מגרה חסונב ילוא " אבה םלועל קלח ול ןיא אטח השנמ רמואה לכ בותכ היה ה , לש םהידי הפרמש יפל
הבושת ילעב +. קי אלו ןכודל הלעי אל רמאת םאו הליחת הרותב אר , ובלב רהרהמ ) ךמשב ] ( דמשב [ יואו ) יוא ( התואל הל
השוב , הבושת תושעמ ענמיו המילכ התואל הל יוא + תרחא וקספש וניצמ םינואגה ןיב , ר ' םאש וניאר ךכ וב רזחו דמתשנש ןהכ רמוא ןואג יאנורטנ
לארשי ראשכ תויהל ויד וב רזח , אל הרותב תורקל ןכודל תולעל לבא ) ה רצואב ןיטיג םינואג , כש ןמיס " כשו ז " ח ( ר ןכו ' אל םיבכוכ תדובע דבעש ןהכ רמוא ןואג יאחא
שפנה תא גרוהמ ערגד ויפכ אשי ) נר דומע הטוס םינואגה רצוא " ט +.( וכעה ןיב לארשי עקשי אלש הנקת השע בותכהש וניצמו " ם רמאנש ,,,
רג תחפשמ רקעל וא ךמע בשות רגל רכמנו + הכ ארקיו , זמ +. כח ורמאו רג תחפשמ רקעל םימ , על רכמנה הז " המצע ז
+ כ ןישודיק ,' ע " א +. ול היהת הלואג רכמנ ירחא בותכו + הכ ארקיו , חמ +. לאעמשי יבר יבד אנתו + ל ןיכרע , ע " ב +. ךלהו ליאוה
וכעל רמוכ השענו הז " ת לפונה רחא ןבא החדו ם " ול היהת הלואג ל + םיבכוכ תדובעל ומצע רכמו ךלהו בותכ םש ןיכרעב ,
יא לפונה רחא ןבא החד ) םלועל לאגי אלש רמולכ +.( ירה הבושת השעש ןויכ דמתשנש יפ לע ףא וליא םימעט לכמ ךכלה
הרותב ןושאר ארוקו ןכודל הלועו םינהכה ויחא ראשכ אוה : רב םושרג ' הלצז הדוהי " ה + שרמ לחה זנכשאו תפרצ ימכח בור " י ) סות '
ק תוחנמ " ע ט " א , ד " ושמשי אל ה ( וא " ז ) ח " ב ןמיס ית " ב ( , רהמה " ם ) ד " פ , ב ןמיס ' ( , יכדרמה ) הליגמ , יתת זמר " ת ( ואו " ח ) ח " יס םיפכ תאישנ א ' ט " ז ( מגרהכ םיקסופ " ה ,
ר ' יבארהו םלע בוט ףסוי " םירסוא ה ) גה " לה מ ' פ םיפכ תאישנ ' ט " לה ו ' ג ' .( ולקה ונימכח בורו זנכשאו תפרצב םיסונאה וברש ינפמ הארנכ אוה םיריתמה םעט
רזח רשאכ םנידב הבושתב ו +. יס ירטיו רוזחמ ' הכק , ח עורז רוא " בית ןמיס ב . ח טקלה ילבש " גל ןמיס א .

וש " ה ןמיס הלוגה רואמ םושרג וניבר ת
ר בישה הבושת ' שייורט להקל םושרג , םהרבא לש ותשודק ללחל אלש ידכ הליחת הרותב תורקל והמ דמתשנש ןהכ
ןהכה ןרהא לש ותשודקו וניבא , ר וניאש םהל בישהו הליחת הרות רפסב תורקלו ןכודל תולעל ןהכ תויהל יוא , ינפמ
הדובעל הרוהש - הרז , ושומיש והזו . ןנתו + טק תוחנמ , ע " א +. םילשוריב שדקמב שמשי אל וינח תיבב שמישש ןהכ , ןיאו
תומבה ינהכ ולעי אל ךא רמאנש רחא רבדל רמול ךירצ + ב םיכלמ , ט גכ +. + מגרה הרוהש המ " אוה שייורט ישנאל ה בישהש המל דוגנב
תמדוקה הבושתב , וז תא וז תורתוסה תובושת יתש ונינפל , ק תוחנמ תכסמבש הנשמה התוא היארכ תואיבמ תובושתה יתשש ןינעמו " ע ט " א , הבושתב
רחא רבדל רמול ךירצ ןיאו םילשוריבש שדקמב ושמשי אל וינח תיבב ושמשש םינהכה הנשמה לש אשירהמ היארה האב תרסואה , ל ךא רמאנ לא תומבה ינהכ ולעי א
ה חבזמ ' םילשוריב . הנשמה לש אפיסהמ היארה האב הריתמה הבושתבו , ןיבירקמ אלו ןילכואו ןיקלוח ןימומ ילעבכ ולא ירה . וחור יפל אל הרואכל תיארנ תאז הבושת
מגרה לש " הבושתב םירזוחל רעש חתופו חלוסכ לבוקמה ה . אכ ןיאש הארנ תובושתה יתש ןושלב הפי קיידנ םא הריתס ן , ינפמ השיגדמ תרסואה הבושתה
על הרוהש " ושומש והזו ז . לע דמתשהש רמאנ וליפא םא - על הרומ השענש רפוכי אל אטח אטח ירה היפכ ידי " ז ) בוטה ונוצרמ רמוכל השענש הנווכה ילואו ( אל ןכו
הבושת השעש רכזנ , מגרה םא הכלהב לודג לדבה שי ךכ םושמו " סנאנש שיאל הפי ןיעב סחיתמ ה םוקמב ירה הבושתב רוזחל תונמדזהל הכחו ותד רימהל
רמומהש הרותל תולעלו ויפכ אשיל וילע רסוא אוה הבושתב רזח אלו ונוצרמ לעפ ו הנש תויפלתב ירמאמב הזב יתכראהו ' א תרבוח - ב +.

וש " שר ת " עק ןמיס י
שרו " שריפ י ] ותד רימהש ןהכ [ רשכד ] ןכודל [ )+ ושת הוושהו ' רהמ " ב ם " ד ב " ס פ י ' ב ' ] ד " יס ל ' ת " ח [ , יס הליגמ יכדרמ ' יתת " ח , הבש " יס ל ' ל " ג ] אינת
יס יתבר ' ה ' [ , חמו " יס ו ' כק " ה ) ע תוא םש " א ; עפו : עש ףד " א .( עפב םנמא : טק ףד " ךפיהל הכלהה האבוה ז . שמש הארנו " לש ותטישל אל המיאתמ הנניא סדרפב םש כ
שר " ונונגסל אלו י , או " ע הקתעהה קר איה כ " שר ידימלת י " םינואגה תובושתמ י ] . יס הבושת ירעש ' ר " יאנורטנ בר םשב ז , מח " יס ג ' נ " ד .[ יעו ' במר " ה ם ' שנ " טפ כ " ה ו " ג ,
ואט " יס ח ' כק " ח , בונ " דהמ י " יס ק ' ה ,' דהמ םשו " יס ת ' ו ' . שר םלוא " ויתורעהב ה ] סל ' חמל םגו אינתה " םש ו [ שר ירבדב הריתס שיש שיגרה " הכלהל עגונב י +.(
ונושל הזו :
א ירה וכ ןימומ ילעבכ ול ' . ןכודל רשכ הבושתב רזחו ותד רימהש ןהכד ול אקפנ אכהמ . םומ לעב ןהכ וניצמ אל ירהש
וידיב םומ ול היה םא אלא ןכודל לוספ אהיש , וב ןילכתסמ םעהש ינפמ הליגמב ןנירמאדכ . ושמשי אל ינתקד אה ותו
םילשוריב שדקמב , םילשוריב ךירטציא יכהלו , גו בונבד ןניעומשאל שמשל ןירתומ ויה ןועב . ןיאש הזה ןמזב ןכש לכ
שדקמ ןיאו תוריש , הליחת הרותב תורקלו ןכודל רשכ יאדוד . ןנירמא ותו + כ תינעת " ז . , ע ריעהש המ הארו " שה ןוילגב ז " ס +
אל םומ לעב תרשמ המ יא , אל םומ לעב ךרבמ ףא , ת " תרשל דומעל ל , רחא רבדל אלו ויתשקה הדימעל . ונושל ןאכ דע .

ות א דומע טק ףד תוחנמ תכסמ תופס
םילשוריב שדקמב ושמשי אל - ביתכד ןושאר ארקי אלו ויפכ תא אשי אל ותד רימהש ןהכ בותכ ריהזה רפסב
יחדיא יחדיאד ןויכ יאהו םולש יכרד ינפמ הלעמ ןנבר היל ודבעו היתשודקל הילחא אוהו ותשדקו ושמשש םינהכה ןנתדכ
ריבש שדקמב ושמשי אל וינוח תיבב םילשו שרו " וכ ןימומ ילעבכ ולא ירה ונושל הזו רשכד שריפ י ' ןהכד ןל אקפנ אכהמ
וידיב םומ ול היה םא אלא ןכודל לוספ אהיש םומ לעב ןהכ וניצמ אל ירהש ןכודל רשכ הבושתב רזחו ותד רימהש
הליגמב ןנירמאדכ ) דכ ףד (: וב ןילכתסמ םעהש ינפמ ו םילשוריב שדקמב ושמשי אל ינתקד אה ותו ךירטציא יכהל
ןכודל רשכ יאדוד שדקמ ןיאו תוריש ןיאש הזה ןמזב ןכש לכ שמשל ןירתומ ויה ןועבגו בונבד ןניעומשאל םילשוריב
הליחת הרותב תורקלו ןנירמא ותו ) זכ ףד תינעת (. ת אל םומ לעב ךרבמ ףא אל םומ לעב תרשמ המ יא " תרשל דומעל ל
ונושל ןאכ דע רחא רבדל אלו ויתשקה הדימעל .

א דומע זכ ףד תינעת תכסמ תופסות
אל םומ לעב ךרבמ ףא אל םומ לעב תרשמ המ יא - יפ ' ג ןניפליד ןויכ " םומ לעב תרשמד תרשמ ומכ אמינ תרשממ ש
וכו ךרבמ ףא אל ' וכו ריזנל שקתיא אה ינשמו ' שהד ןניזח אקדמ םינהכ תכרב ךרבמ םומ לעבד הארנ ןאכמ " דומלל הצור ס
םומ לעבלו תרשממ ךרבמ היל ןניחדו ןהכד חיכוהל שי ןאכמו ויפכ אשונ םומ לעב ןהכ םיפכ תאישנ ןינעלד הארנ ןכ םא
אל וינוח תיבב ושמישש םינהכד אהמ היארו רימה אלש ומכ הרותב תורקלו ויפכ אשיל רשכו ויפכ אשונ ותד רימהש
ןימומ ילעבכ םהש רמאקדמ ןימומ ילעב ומכ םהיחא םע קלח םילטונ לבא שדקמב ושמשי םומ לעבש הדובע לכד עמשמ
ויפכ אשונ םומ לעב ןהכו ושעי תושעל יואר .2
סב " ד תוחנמ טק רמומ ןהכ על " ז
www.swdaf.com
א דומע טל ףד הטוס תכסמ תופסות
רמא יאמ ארובצמ היפא רדהמ יכו - ... ערגד ויפכ תא אשי אל םיבכוכ תדובע דבעש ןהכ חרק חקיו תשרפ תותלאשב
שפנה תא גרוהמ פב ןנירמאד ' ןידמוע ןיא ) בל תוכרב (: א גרהש ןהכ ויפכ תא אשי אל שפנה ת הלוגה רואמ םושרג וניברו
ותשודקל רזוח הבושתב רזחד ןויכד הרותב ןושאר ארוקו ויפכ אשונד ויתובושתב בישה תוחנמ תכסמ ףוסב ןנתד ) ףד
טק (. ה חבזמ לא תומבה ינהכ ולעי אל ךא ' םהיחא ךותב תוצמ ולכא םא יכ םילשוריב ןילכואו ןיקלוחש ןימומ ילעבכ ןה ירהו
ילעב לש ןהידי הפרמ תאצמנ ןכ רמאת אל םאש הז ףאו הרותב ןושאר ארוקו םהיפכ תא ןיאשונ ןימומ ילעבש םשכו
הבושת ר רמאו הבושת תושעמ וענמיו המילכ התואל יוא השוב התואל יוא ורמאיש ' םלועל קלח ול ןיא השנמ רמואה לכ ןנחוי
ה לאעמשי יבר יבד אנתו הבושת ילעב לש ןהידי הפרמ אבה וכו לפונה רחא ןבא החדא םילילאל ןהכ השענו הז ךלהו ליאו ' .

במר " וט קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם
ג הכלה
םכשרפבו ביתכו ואלמ םימד םכידי רמאנש ויפכ תא אשי אל הבושת השעש יפ לע ףא שפנה תא א גרהש ןהכ דציכ הריבעה
וגו םכיפכ ,' ףא הגגשב ןיב סנואב ןיב םיבכוכ דבעש ןהכו םלועל ויפכ תא אשונ וניא הבושת השעש יפ לע אל ךא רמאנש
וגו תומבה ינהכ ולעי ,' איה הדובעכ הכרבו ומשב ךרבלו ותרשל ב רמאנש , וכעל רימהש ןהכ ןכו " וב רזחש יפ לע ףא ג ם
םלועל ויפכ תא אשונ וניא , ןיענומ ןיא תוריבעה ראשו .

יבאר " הנק ףלא ןמיס תויגוס ירואיבו תובושת ה
רמא ) ייבא ] ( ביר " ל [ בקהש ןיינמ " םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו רמאנש םינהכ תכרבל הוואתמ ה . רבע וליפאו
ןיקזינה קרפ ימלשוריב אתיאדכ הריבע ) ה " ט ( שודקה רמא ינכרבמ אוהו םימד ךפושו תוירע הלגמ הז ןהכ רמאת אלש
לע ימש תא ומשו רמאנש ךכרבמ ינא ךכרבמ אוה יכו אוה ךורב םכרבא ינאו לארשי ינב . תכסמב ןנירמאד אהו ' תוכרב ) בל
ב ( לכ גרהש ןהכ ויפכ תא אשי אל שפנה תא רמאנש ) יעשי ' וט א ( וגו םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשירפבו ' ואלמ םימד םכידי ,
דעומש ךכל םסרופמב םתה . ויפכ תא אשי אלש הבושתב רזחו דמתשנש ובישהש יתאצמ תובושתבו , ףוסב ןנתדמ
תכסמ תוחנמ ) א טק ( וכו וינוח תיבב ושמישש םינהכה ' . יפט ןירימחמ דמושמבש רשפיאו .

ח עורז רוא רפס " א - ביק ןמיס רוביצ חילש תוכלה ) וא ןייעו " ח ז " יס ב ' יבארה תא טטצמש בית " ו ה חא " כ רה ' םושרג (
רובצ חילש תושעיל לוכי םא גגושב שפנ גרהש םדא . כלמ לכ ןידכ םימשה ןמ ךוליפכי םולש םי . ר ינודא ' ב בקעי " רב קחצי ר
ןהבא רבו ןיירוא . ךבישהל ךבתכ לע יבל תא יתתנ . םע ללפתהלמ םכילע בכעל קונית יבא דיב חכ םוש ןיאש יניעב הארנ ךכ
יתתמ הז ' רובצה לע לטומ רבדה אלא . יה םא יאדו ' יפא דיזמב שפנ גרוה ' ומע ללפתהלמ ןיענומ גרהנה ילאוג ןיא םא . רובצה
כירצ םמצע צז ןואג ארירש בר בתכש ומכ ונממ קחרתהל ןי " אל המואמ ול תושעל ונידיב ןיא הזה ןמזב שפנה תא גרוהה ל
ותולגהל אלו וטבוחל אלו וגרוהל . ורמא ןכש ותומדב לכתסהלו ומע ללפתהל רוסאו ומע ברעתהל אלש ונממ ענמיל אלא
כע םלועבש תודע לכל לוספו עשר םדא תומדב לכתסהל רוסא םימכח " ל . לו דיזמב גרוה אנש אלו " ענמיל שיש גגושב גרוה ש
הבושתב בש וניא םא ונממ . אלא ןיד םוש השע אל ןיידעש יפ לע ףא דימ רומג קידצ אוה ירה הבושתב בש םא לבא
ותאמיטש הריבעמ רהטיל הליבט ךירצש . האמטמ הריבעהש . ןתנ וילא אבב רומזמב בוט רחושב רמאדכ . רמוא אוה ןכו
ועמ ינסבכ ברה בוזאב אלא וילע ןיזמ ןיאו תמ אמטב אמטנ ולאכ הריבע רבעש ימ לכש דמל התא ןכימ ינ . ןכ רמא דוד ףאו
רהטאו בוזאב ינאטחת . ללח ושפנ ןועב אלא דוד אמטנ יכו . צז החמש וניבר ברה ירוממ יתלבק ןכו " ןיכירצ הבושת ילעב לכש ל
הליבט . ינתד ' רד תובאב ' פ ןתנ " תיבשנש תחא הבירב השעמ ג וכו ' הוליבטה הואדפש רחאלו . התיהש םימיה םתוא לכש
וכעה ןיב היורש " רהטתש ידכ הוליבטה וישכעו םהלשמ תלכוא התיה ם . וכע ילועיגד בג לע ףא " ףוגה תא םיאמטמ םניא ם
הריבעה ןמ הרהטל ידכ הוליבטה יכה וליפא . פעא הליבט ןיכירצ הבושת ילעב לכש יתשריפש יפ לע ףאו " הניא הליבטה כ
עמ הבושתה תבכ . ... הכש אתשה לבא " רובצ חילש תושעהל יואר אוה םג בירקהל רשכ ןהכ ג . אנוג יאה יכ ןהכד ןלנמו
חיר ונברק ןיא רמא תשש ברו חוחינ חיר ונברק רמא ןמחנ בר הטיחשב דיזה ןורשע ילע ירה קרפ ףוס רמתיאד בירקהל רשכ
ו תוריש דבע אל אהד חוחינ חיר ונברק רמא ןמחנ בר חוחינ על רמוכ השענ חוחינ חיר ונברק ןיא רמא תשש בר " ז . בר רמא
ע דבעש ןהכ אינתד הל אנימא אנמ ןמחנ " דיזמב אטישפ אלא אוה דמועו בש בשו יאמ גגושב יא יאמב חוחינ חיר ונברק בשו ז
הו גגושב םלועל רמא תשש בר הטיחשב ואל אלא תוריש היל דבע אה הוה יאמ בש יכ הקירזב יאו " יעמ בש םא ק יכד ורק
חוחינ חיר ונברק ןיא ואל םאו חוחינ חיר ונברק דבע גגושב דבע . חיר ונברק גגושבד ןמחנ ברל הדומ תשש ברד תדמל אה
על רמוכ השענ דיזמבש יפ לע ףא בירקהל רשכו חוחינ " ז . על קרז םאש יפ לע ףאו " גגוש יכה וליפא םומ לעב השענ ז
רשכ הטיחשב . שכ " יתתמ הז כ ' קוניתה הזב גגשש רובצ חילש תושעיל יואר אוהש . ר קרפד איהה םושמ יאו ' יעבד לאעמשי
ר הינמ ' ואל וינוח רמאד ןאמ אבילא היל איעבימק שדקמב םהב שמשיש והמ וינוחב םהב ושמשש םילכ יברמ לואש ןב יסוי
ע תיב " והב ןנבר וסנקד אוה םינהכ םילשוריב שדקמב ושמשי אל וינוח תיבב ושמשש םינהכ ןנתד אוה ז והנינ העד ינבד םושמ
יפ ' יפ אל םילכ לבא םידיזמ ווהד ' ןנבר והב וסנק אלו םיסונא ומכ והל ווה והנינ העד ינב ואלו ליאוה . וסנקש םתה אנקסמו
םהב . דיזמב וינוח תיבל הדובע םהב תישענש םתה ינאשד אישק אל אה םילספנ סנואב וליפא אמלא . יפאד הארנ דועו ' חצור
ת השעו דיזמב גרהש על תוריש השועל המוד וניאו ורקיעמ קידצמ ףידע ירהש רובצ חילש השענ הז ירה הבוש " ז
םומ לעבכ השענש ע לצא ארק ילג םתהד " םומ לעב ןהכ השענש וניצמ אל תוריבע ראשו החיצר ןינעל לבא ז . יארו '
םכיפכ םכשירפבו רמאנש ויפכ תא אשי אל שפנה תא גרהש ןהכ תוכרבב רמאד רבדל וממ יתלבקו ירזעה יבא וניבר יר
יאדכ לארשי תא ךרבמו ויפכ תא אשונ הז ירה הבושת השע םא לבא הבושת השע אלשב אקודד ' ןיקזינהב ימלשוריב
ךכרבמש אוה ינא ךכרבמ אוה יכו אוה ךורב שודקה רמא ינכרבמ אוהו םימד ךפושו תוירע הלגמ הז ןהכ רמאת אלש
ימש תא ומשו רמאנש . רי בשייל לכונש יכיה לכו ימקומ ךכליה הז לע הז םיקולחש רמאנ אל ןדיד אדומלת םע ימלשו
3
סב " ד תוחנמ טק רמומ ןהכ על " ז
www.swdaf.com
יהה ' הבושת השעשב ימלשוריב ןיקזינהד איההו הבושת השע אלש תוכרבד יתתמ ךכליה ' רשכ קוניתה הזב גגושה הז
רובצ חילש תושעיל . שר שרפמו וקרפב האנו קיסמד רובצ חילש יבג תינעת רדסד אה םושמ יאו " ר םש וילע אצי אלש י ע . ןמ
ודיל הגגשב התאבש ער םש הז ןיאד אישק אל אה . אש " פ ךל ישקת כ " ר רמא אינתד תוכמד ק ' המחנב הארא יאבט ןב הדוהי
יל רמא ןודינה גרהיש דע ןיגרהנ םידעה ןיא םירמוא ויהש םיקודצ לש ןבלמ איצוהל םמוז דע יתגרה אל םא ' חטש ןב ןועמש
וכ יקנ םד תכפש אל םא המחנב הארא ' מי לכ ר לש וי ' יה יאבט ןב הדוהי ' וכ ורבק לע חטתשמ ' רו ' פ לאעמשי " ארק תבשד ק
הטהו . יקידצה ולאל תאב ירה ' ב תתימ תגגש " ח האנ ןקרפש רמאת אל הז םושמ יכו ד " ו . דעומו דיזמש ונייה האנ וקרפ אל
רותה לכל רומג קידצ הז ירה טרחתמו הגגש ודיל תאבש םדא לבא ןגוהכ אלש םירבדל ' . ת התאו הרוא ולוכש םויל הכז .
יקשחכ הרטעו רתכל . ב קחצי " בנ השמ ר " ה :

חיתת זמר דמוע ארוקה קרפ הליגמ תכסמ יכדרמ
שפנה תא גרהש ןהכ לכ ךכל דעומ אוהש גורהל םסרופמב ירזעה יבא וניבר שריפ ןיקזינה קרפד ימלשוריב ןניסרג אהד
נכרבמ אוהו םימד ךפושו תוירע הלגמ הז ןהכ םדא רמאי אלש רמאנש ךכרבמ ינא ךכרבמ אוה יכו אוה ךורב שודקה רמא י
וגו ימש תא ומשו ' ויפכ תא אשונ שפנה תא גרהש ןהכד םתהמ עמשמ :

נשמ ןושמש וניברל לאשנ " ץ ימד אלו ויפכ תא אשונד בישהו ויפכ תא אשיל לוכי םא תמו קוניתה תא למש ןהכ תודוא לע
קרפד שפנה גרהש ןהכל ] ארוקה [ מב יריימ םתהד אכה ינאש גגושב רמול יצמת םא וליפאו ואלמ םימד םכידי ביתכד דיז
ותלבלב חורה אמש דועו וישדח ול ולכד רמיי ימ דועו הוצמ םשל ןווכיאד הבושת השעו רמומ השענש ןהכ לע ול לאשנ םג
ל הוחתשהו הטיחשב דיזה תוחנמד ארתב קרפ רמאד ןמחנ ברל איעבימ אלד בישהו דוע ויפכ אשיל לוכי םא ע " בשו ז
יפא אלא חוחינ חירל ונברק ' מל " ה חוחינ חירל ונברק ןיא ד " ביתכדכ אל ןילובגבד םיפכ תואישנ לבא שדקמב ןברק מ
ה חבזמל תומבה ינהכ ולעי אל ךא ' םילשוריב הלוגה רואמ םושרג וניבר בישה ןכו :

חכק ןמיס םיפא תליפנו םיפכ תאישנ תוכלה םייח חרוא רוט
פא שפנה תא גרהש ןהכ עמוש ינניא הלפת וברת יכ םג םכמ יניע םילעא םכיפכ םכשרפבו ביתכד ויפכ אשי אל גגושב ולי
ואלמ םימד םכידי במרה בתכו ויפכ אשי אל רימה " ז ם " יפא ל ' הבושתב בש אשילמ ותוא ןיענומ ןיא תוריבע ראש לע לבא
ויפכ שרו " ויפכ אשיל לוכי הבושתב בשש ןויכ בתכ י כו " םושרג וניבר כ איבהו ינולפ ןהכ רמאת אלש ימלשוריהמ היאר
םכרבא ינאו ביתכ אלה ךכרבמ אוה יכו אוה ךורב שודקה ול רמואו ינכרבמו םימד ךפושו תוירע הלגמ . רהו " גרובנטורמ ם
ודיב ןיחומ ןיא הלע םאו תולעל ול םירמוא ןיאש בתכ . בתכ יאנורטנ ברו לש ותשודק ללח רבכש ןושאר הרותב תולעל ןיאש
םאו ןרהא לודג לולח שי ןושאר הרותב ארק תורקל לבא תורישל שקתיאד םושמ ויפכ אשי אל םא ףאד רבתסמ אלו
היב ןנירק בשש ןויכ יאדו ןושאר הרותב ) אי לאקזחי ( וגו ותעשרמ עשר בושבו ' ...

חכק ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
זל ויפכ תא אשי אל דמתשנ ... מו " ותב תולעל ןיאש יאנורטנ בר םשב וניבר ש ןושאר הר . תוחנמ ףוסב תופסותה ובתכ ןכ
) טק . ד " ושמשי אל ה ( ריהזה רפס םשב . הארנ ןכו היל רבתסמ אלד וניבר בתכו . מס בתכ ןכו " יק ןמיס ק " אבילאד א
סל ןושאר ותורקל רתומ אמלע ילוכד " ת : רוגאה בתכו ) יס ' געק ( ע ויפכ אשיל םגו ותורקל רבד אמעו " כ : הארנ הכלה ןינעלו
ךומסל שיש יל הבושת ילעבל חתפ חותפל םגו ויפכ אשיל ורשד אתוובר ינה לכ לע . אלא יגילפ אל ןאכ דעד הארנו
במרה תעדל וליפא וסנאנד אכיה לבא וינוח תיבב ושמשש םינהכד אימוד ונוצרב דמתשנב " תא אשונ ריהזה רפסו ם
סונא אלא דמושמ ירקימ אל אוההד ויפכ ] תיבה קדב [ ובעל דמתשנשכ ילימ ינה והימ הדבע אלו הרז הד הדבע םאש
במרה בתכ סנואב וליפא " ז ם " ל ) טפ " ה ו " ג ( אל וליפאש וירבדמ עמשמו הבושת השעש יפ לע ףא ויפכ תא אשי אלש
יתרתב והניגלפדמ לספנ הדבעש ןויכ דמתשנ בשו בתכ אלו וב רזחש יפ לע ףא דמתשנש ןהכ יבג בתכש קייד הינשילו
הרז הדובע דבעש ןהכ יבג ומכ הבושתב ןיבהל לקו ] ןאכ דע :[

חכק ןמיס םיפא תליפנו םיפכ תאישנ תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
זל ףיעס
) דלק ( דנ ויפכ תא אשי אל םילילא תדובעל רמומ ; ) הלק ( יו " הבושת השע םאש א , ויפכ אשונ ) רקיע ןכו ( ; * סנאנ םאו , ) ולק (
ויפכ אשונ לכה ירבדל .

חכק ןמיס הרורב הנשמ
) דלק ( על רמומ " וכו ג ' - ןיב ] דק [ הבושת השע וליפאו דיזמב ןיבו גגושב אל ךא ביתכדכו הל לוספ אוהש הדובעמ ןניפליד
ה חבזמ לא תומבה ינהכ ולעי ' וגו םילשוריב ' ] . הק [ וכל לספנ אל רזחו רימהל חיטבה םא " ע ] . וק [ וליפאד םינורחאה ובתכ
ע םידבוע ןניאש םילאעמשי תדל רימה םא " פא ג " רמומ ארקנ ה ויפכ אשי אלו . איסהרפב תבש ללחל רמומ אוה םא ןכו
ועכ אוה ירה " ויפכ אשי אלו ג :
) הלק ( יו " וכו הבושת השע םאש א ' - ונייה ] זק [ ע דבע וליפא " דיזמב ג :
) ולק ( דל " ויפכ אשונ ה - במרבד ףאו " ויפכ אשי אל סנואב דבע םא ףאד אידהב בתכ הנושאר העד לעב אוהש ם ] חק [ אכה
הדבע אלב יריימ על הדוהש ונייהד ותד רימהש קר ןיידע " ע דבועכ אוה הז םגד ףאו הולאב הלבקו ג " בויח ןינעל שממ ג
מ דיזמב התימ " כעד ןויכ םיפכ תאישנל ןניליקמ סונא ןינעל מ " השעמ השע אל פ :

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->