You are on page 1of 97

ARHANEO GABRI1EL

preko
CHRISTOPH-a FASCHING
D R U T V O
2015
Upute za oblikovanje jednog novog
drustva i uvodenje nase planete u 5. dimenziju
ch. falk - verlag
2
MO1A L1UBL1ENA BOZ1A D1ECO,
Vi se svi nalazite na putu, koji Vas vodi
u jednu novu zlatnu buducnost. Vi imate
veliku srecu, sto ste rodeni u ovoj epohi,
jer cete moci dozivjeti velike promjene.
Pred Vama je izvanredno vrijeme, iako
si trenutno ove promjene ne mozete
predstaviti.
Vi se krecete prema vremenu u kojem
cete steci posve nove perspektive o vasem
zivotu i koje ce vam otvoriti mogucnosti
osobnog rasta o cemu ste dosad mogli samo
sanjati !
Pred vama stoje mnoge promjene, koje
ce ispunjavati knjige da vam saopce sve
mogucnosti, koje na vas cekaju. Budite
za sve otvoreni sto vam prethodi i to ce
vas ispuniti radoscu.
Pomognite da svi ljudi saznaju i razumiju
sto ce se dogoditi, kako biste se mogli
otvoreno pribliziti predstojecim dogadajima !
VA ARHANEO GABRI1EL
ARHANEO GABRI1EL - CHRISTOPH FASCHING
DRUTVO 2015
Upute za oblikovanje
jednog novog drustva
i uvodenje nase planete u 5. dimenziju
ch.falk - verlag
3


Originalno izdanje: DIE GESELLSCHAFT 2015
Erzengel Gabriel - Christoph Fasching
ch. falk-verlag, Seeon 2010
Oblikovanje korica: Dirk Graessle - Muenchen
Izbor pisma: P S Design - Lindenfels
tampao: tamparija Sonnenschein, Hersbruck
Printed in Germany ISBN 978-3-89568-216-2
S njemackog preveo: Mato Mihic
4
SADRZA1
Uvod...7
Predgovor hrvatskom izdanju ....8
Pozdrav arhanela Gabrijela ..
!to je ". dimenzija # .$3
%ako &ivimo mi danas 'rije us'ona u ". dimenziju#........2(
)a blagoslovom odozgo ...2*
%ako +e uslijediti us'on u ". dimenziju# .....3(
,ovi &ivot - mlada biljka . ...4$
Politika......43
)lobodno vrijeme - zabava ......4"
.ad .......4"
/bitelj ..........47
/dgoj dje0e - 1kola .....48
2shrana .....4
,ovo 3ormiranje dru1tva - zemlja treba nova 'ravila....."4
4aljnji razvoj5$.korak u novo dru1tvo ....*3
4ovr1enje jednog novog dru1tva.....7(
%ako se 6ovje6anstvo mo&e 'ri'remiti #.........................8(
%ona0 bez kon0a......8
/bjave 'ojedinim stale&ima ........$
/ autoru ......4
"
U V O D
4anas se mnogo 'i1e o temi 7Us'on 6ovje6anstva u ". dimenziju.8 ,a internetu
Google o tome se govori u oko $2(.((( 6lanaka. )a moga gledi1ta 'remalo se u
vezi toga govori i diskutira o 'oznatim 6injeni0ama. U knji&arama 'ostoje
bezbrojne knjige9 koje iznose godinu 2($2. i o njoj se stvaraju misti6ni i
dramati6ni s0enariji i najavljuje se 7kona0 svijeta8 iznose+i in3orma0ije o us'onu
6ovje6anstva u ". dimenziju. ,edostaje detaljni o'is9 koji se 'ro0esi momentalno
odvijaju na zemlji i 6emu se 6ovje6anstvo mo&e radovati sa ulaskom u ".
dimenziju. :a &elim ovdje 'renijeti dodatne in3orma0ije9 da bi si dana1nje
dru1tvo moglo stvoriti sliku o zna6enju slijede+e vi1e dimenzije ljudske svijesti s
kojom +emo &ivjeti.
;ovjek je na 'utu na'ustiti odijeljenost i u svom razvoju u6initi gigantske
'romjene. ,jegova nova svijest ne +e se temeljiti na odijeljenosti od sviju i
svega9 nego +e se temeljiti na 6ovjekovom 'ovratku jedinstvu. U sredi1tu svih
'romjena stajat +e 6ovjekova 'ovezanost sa svim drugim kom'onentama
svemira. ,jegova +e se nova svijest temeljiti na tome9 da on 6ini jedinstvo sa
svim drugim ljudima9 'rirodom9 majkom zemljom i svim drugim zvijezdama i
bi+ima u svemiru.
/va knjiga ide dalje od godine 2($2. kad +e ljudska svijest i+i dalje i 'roji0irati
nastanak jedne 'osve nove dru1tvene 3orme - izgraene na 'ro1irenoj svijesti
jedinstva. sadr&aj ove knjige ne slu&i samo za in3orma0iju9 nego je takoer
'oti0aj 6itateljima9 da ove in3orma0ije 1ire dalje u svrhu aktivnih razgovora9 jer
samo tako mo&e te+i 'rijelaz bez ve+ih zbunjenosti.
/va knjiga sastoji se od uvoda <rhanela Gabrijela9 koji nas &eli 'ri'remiti za
us'on u ". dimenziju i &ivotne 'romjene.
,adalje su 'ostavljena 'itanja9 koja sam u'utio bi+ima svjetla za moje bolje
razumijevanje i za razumijevanje 6itatelja. )veobuhvatni odgovori do'unjuju
ovo djelo isto tako kao i mnoge objave9 koje sam 'rimio 'rethodno i za vrijeme
nastanka ove knjige.
/vom knjigom imate u svojim rukama objave9 koje su u'u+ene 0ijelom
6ovje6anstvu.
*
Predgovor hrvatskom izdanju
U svim epohama i u svim rasama postojali su ljudi, koji su, svojim duhovnim i intelektualnim
razvojem, reprezentirali boanske osobine i prenosili boanske istine. Takoer je uvijek
postojala ovjekova potreba u takve pojedince vjerovati i dozivati njihovu prisutnost.
ovjekova je duboka enja preko takvih bojih reprezentanata iskusiti doivljaj svetog i
boanskog.
Takvi su pojedinci za induse bili !ri"na, #i"nja i $iva% za budiste &uda% za !neze !on'ucije
i (ao )e% za muslimane *uhamed. +a kr",ane to su bili -braham, *ojsije, .avid, /alamon,
starozavjetni proroci i napose 0sus iz 1azareta, kao i brojni pojedinci koje nazivamo svecima.
2edna od najve,ih zabluda crkava i vjerskih zajednica jest uvjerenje, da se je &og objavljivao
samo u dalekoj pro"losti i da je s njima prestao objavljivati se, inspirirati pojedince i
saop,avati daljnje uenje. Takvo vjerovanje onemogu,ava daljnji teolo"ki razvoj, jer se ne
poznaje i ne priznaje genijalno novoobjavljeno znanje o &ogu, ovjeku i svemiru. 3eligije
dana"njih crkava okamenile su se i predstavljaju antikvarijate samo starih inspiriranih istina,
koje tako malo govore ovjeku dana"njeg stupnja svijesti.
1o, &og se i danas objavljuje na na"oj planeti, inspirira pojedince i preko njih saop,ava
veliko znanje ljudima na"eg vremena. To je znanje ve,inom nepoznato i njeguje se u tajnim
mistinim "kolama.
4va je knjiga takoer jedno svjedoanstvo o ivom &ogu, koji se takoer i danas objavljuje 5
U to vjerovati i o tome svjedoiti uvijek je znailo 6hvatati rukama vru,e eljezo.7 U sva
vremena institucionalizirane su crkve u prorocima i karizmaticima gledale konkurenciju i
opasnost. Proroci uvijek donose religioznu svjeinu i nova saznanja 8 i uvijek su u opoziciji
prema ustajalim, preivjelim i degradiranim 'ormama kulta. Proroci uvijek donose nove
spoznaje o bi,u &oga, o svemiru i ovjeku 8 razmjerno stupnju svijesti dana"njeg ovjeka.
Prorok je uvijek re'ormator i u tome vide opasnost institucionalizirane crkve. To vrijedi kako
za kr",anstvo, tako za hinduizam i budizam, a posebno za 0slam. 4ni se pozivaju samo na
&oga, koji se je objavljivao u dalekoj pro"losti i po njihovoj patolo"koj svijesti 4n je zauvijek
sve rekao, "to je imao re,i i 4n se danas vi"e ne objavljuje. 2edino su institucionalizirane
crkve legitimni predstavnici bojeg uenja, a to je upravo velika varka 5 4ni su vezali i
ograniili &oga na stare objavljene knjige iji simboli i misaoni stupanj ne daje odgovore na
pitanja dana"njeg ovjeka. +ato su sve religije zapravo religije 6mrtvog &oga.7 1ekada"nje,
staro inspirirano znanje, kojeg su crkve ovjekovjeile u svoje dogme, za dana"nje su ovjeka
samo mrtve kosti, kojima crkve hrane traitelje istine.
U ovoj knjizi govori poznati i veliki predstavnik iz duhovnog svijeta sam arhaneo 9abrijel.
4n se javlja, da bi danas, kao i uvijek u pro"losti, objavio svijetu one planove i poduhvate,
koje je &og predvidio za na"u planetu. #eliki broj velikih duhova danas su inkarnirane na
na"oj planeti u svrhu promicanja i ostvarenja ovog nebeskog plana. U ovoj se knjizi iznose
detalji o budu,nosti, koja je ve, zapoela 5
*ato *ihi,
7
POZDRAV ARHANELA GABRI1ELA
=udite 'ozdravljeni9 >i - aneli na zemlji ?
:a vas blagosivam najve+im blagoslovom =oga ? :a vas blagosivam s beskrajnom ljubavlju
na1eg )tvoritelja ? =udite blagoslovljeni >i9 koji ste slike na1eg Gos'odina ? :a sam arhaneo
Gabrijel i vodim vas 'reko ove knjige ?
)vijet se nalazi na to6ki 'reobrazbe9 na kojoj se radi o tome9 da 6ovjek zaklju6i jedno
razdoblje svog razvoja9 koje se sastojalo od 3orme meusobne odijeljenosti i odijeljenosti od
svih drugih. @ive+i ovom svije1+u 6ovjek je vjerovao9 da je jedini na ovom svijetu9 koji
u'ravlja svojim &ivotom i svojom sudbinom. )toga je dosada mislio9 da je ovdje 'osve
're'u1ten sam sebi i da se stoga treba boriti sa svim sredstvima9 da bi o'stao u &ivotu i da bi
osigurao9 da ne mora umrijeti od gladi. Aa to ostvarenje 6ovjek je9 tokom vremena9 bio vrlo
osjetljiv i 'oduzimao je sve mogu+e razvoje i 'ronalaske9 da bi zgrtao imetak9 kako bi si
osigurao siguran &ivot bez velikih ograni6enja. Po1to je to &elio svaki 'ojedina0 jasno je9 da su
iz toga nastale borbe za vlast9 'ri 6emu se nije sustezalo od uni1tenja drugih
/vo +e biti izmijenjeno9 jer +e 6ovjek na'ustiti ovo 'odru6je svijesti i us'et +e se na slijede+u
razvojnu ste'eni0u. Bad +e 6ovjek o'et 'ostati svjestan9 da on &ivi u jedinstvu sa svim drugim
ljudima9 sa 'rirodom i sa vrhunskim )tvoriteljem. /vaj +e stav imati dalekose&ne 'osljedi0e
za zajedni1tvo ljudi9 kako +e to biti o'isano u una'rijed re6eno na ovim strani0ama. ,astat +e
jedno novo shva+anje dru1tva i iz toga +e uslijediti mnoge 'romjene. =it +e isto tako ski0iran
tamo1nji 'ut i obja1njeno9 za1to su neo'hodni odreeni dogaaji9 da bi uo'+e bio omogu+en
us'on u ". dimenziju. 2n3orma0ije o 'rijelazu u budu+nost 6ovje6anstva trebaju do'rinijeti9 da
ovaj 'ro0es bude brzo as'olviran i da ljudi budu 'ri'remljeni i osloboeni od straha u ovom
trenutku 'rijelaza9 kako bi se 'ro0es mogao odvijati mirno i radosno. Bo je svrha ove knjige.
P0T-12:; *i poznajemo arhanela 9abrijela iz literature, iz &iblije i mnogih legendi. 1o,
mnogi ne prihva,aju da ti zaista postoji". *oe" li nam otkriti, tko si ti u stvari <
<rhaneli su9 u toku stvaranja 0ijelog svemira9 od =oga 'ostavljeni9 da se u ,jegovo ime
brinu9 da svemir mo&e is'uniti svoju svrhu. ,jegova je svrha du1ama9 koje su sve sku'a dio
=oga9 dati mogu+nost9 da mogu u materijalnoj 3ormi voditi &ivot kako bi sku'ljali iskustva i
da stje6u mudrost9 1to nije mogu+e u 3ormi svjetla i energije. ,a1a je zada+a ovo omogu+iti i
brinuti se za to9 da se ova iskustva mogu 'o &elji ste+i i da se 'oti6e 'ostizanje mudrosti kroz
&ivotna iskustva i s'oznaju iz toga. ,akon 1to ovaj iskustveni 'ro0es 'rijee kroz vi1e
razvojnih stu'njeva dolazi vrijeme ovo omogu+iti u jednoj izmijenjenoj 3ormi svijesti. )toga
sada slijedi us'on u novu dimenziju ljudske svijesti. Ci arhaneli radimo9 zajedno sa Uza1lim
majstorima9 koji su svi sku'a a'solvirali svoj inkarna0ioni 0iklus na zemlji i stoga ras'ola&u o
svem iskustvu9 koje omogu+uje iskustvenu mnogostrukost na zemlji. /vim zajedni6kim
radom mi 'ri'remamo svijet kako bi ovaj 'rijelaz9 u slijede+i vi1i stu'anj svijesti9 bio bez
'roblema. ,a1a je zada+a kao arhanela brinuti se9 da svi 'ro0esi na zemlji budu mogu+i u
grani0ama stvarala6ke 'unomo+i. Coja je s'e0ijalna zada+a navje1taj =o&je rije6i i u tu svrhu
ja se slu&im raznim medijima na zemlji9 'reko kojih vam govorim. /vo se zbiva na razne
na6ine - knjige su takoer jedna od ovih mogu+nosti.
8
P0T-12:; !oje preduvjete treba imati italac, da bi razumio ovu knjigu <
Preduvjeti9 koje treba 'ridonijeti 6itala0 ove knjige9 vrlo su jednostavni. /n mora biti
znati&eljan u odnosu na svoju budu+nost i budu+nost 6ovje6anstva9 i mora biti s'reman
ak0e'tirati9 da u svemiru 'ostoje ne samo stvari9 koje mo&emo vidjeti i dodirnuti nego takoer
i druga bi+a /n mo&e biti uvjeren9 da svi mi imamo u vidu samo sve najbolje za sve ljude.
2na6e nisu 'otrebni nikakvi 'reduvjeti.
P0T-12:; !ako to, da dodu"e sve vi"e ljudi imaju kontakt sa svojim duhovnim voama, dok
tako mnogi ljudi jo" nemaju o tome nikakvog pojma i nas ismjehuju i smatraju luacima <
4a9 to6no je9 da sve vi1e ljudi 'ronalaze 'ut do nas i time dobivaju jedan 'osve novi 'ogled
na svoj &ivot i bivaju oja6ani s ljubavlju i mudro1+u. 4a stoga9 drugi ljudi koji jo1 ne mogu
ak0e'tirati9 da 'ostoji svijet svjetla9 imaju 'robleme 'osve je razumljivo. >idjet +e19 da +e broj
onih9 koji su za ovo otvoreni9 uvijek sve vi1e rasti. >rlo +e brzo narasti kriti6no mno1tvo9 koje
+e 'ovjerovati9 da vodstvo dobivaju iz svjetla i da ovo vodstvo isklju6ivo slu&i njihovom
najve+em blagostanju. :a mogu svim medijima i svim otvorenim ljudima samo re+iD ,emojte
se obeshrabriti9 jer +e va1e vrijeme uskoro do+i i svijet u'ravo sve vas treba9 kao nikad 'rije ?
P0T-12:; $to je zada,a na"eg duhovnog vodstva <
)vaki 6ovjek ima nekoliko anela za1titnika9 6ija je zada+a brinuti se da iskustva9 koja &elite
ste+i tokom va1eg &ivota9 zaista uslijede9 jer ste im takav nalog dali 'rije va1e inkarna0ije. /ni
vas 1tite od ne'o&eljnih dogaaja i vode brigu9 da mo&ete is'uniti va1u zada+u. /ni vam
takoer 'oma&u 'rona+i 'ut do svjetla9 ako ga na'ustite. 4nevno se zbivaju sitni0e9 koje su
vam ishodili va1i aneli 6uvari. /sim toga vi imate tzv. velikog duhovnog vou9 koji se brine9
da svi dogaaji u va1em &ivotu teku u is'ravnom 'rav0u i da svoje vodstvo do&ivite sa
vidikov0a meta'ozi0ije. U'ravo ove va1e anele za1titnike i va1eg vrhunskog duhovnog vou
vi mo&ete takoer osobno osloviti i zazvati i vi +ete dobiti signale 'reko kojih +ete dobiti va1
odgovor.
P0T-12:; +a"to si upravo mene izabrao za pisanje ove knjige <
.azlog je u tome9 1to ti ras'ola&e1 s vrlo mnogo znanja9 kojeg si stekao u ovoj i u mnogim
dosada1njim inkarna0ijama. Bemeljno znanje9 iz tvojih inkarna0ija9 u'ravi ti sada o'et stoji na
ras'olaganju i bit +e ti vrlo korisno za obavljanje tvojih zada+a. Bi 'osjeduje1 najbolje
'reduvjete za razumijevanje ovih objava9 da ih 'revede1 na jezik dana1njih ljudi i 'rije svega
da bude1 otvoren i uvjerljiv 'rema ske'ti0ima i njihovim sumnjama. Bvoj anga&man9 kojeg si
'okazao 'rije nego je jo1 nastala rije6 o knjizi9 nas se je ugodno dojmio kao i brzina tvog
duhovnog razvoja. /vo je na1e radosno ras'olo&enje. Bi si u ovom &ivotu tako mnogo
'ostigao i unato6 toga stoji1 6vrsto na zemlji9 6asti1 'rirodu i daje1 se ljudima na ras'olaganje
sa svim svojim iskustvom. Bvoja drago0jena iskustva9 koja su 6esto bila bolna9 nismo uzalud
stavili 'red tebe9 jer su te ona 'ro&ela i dala ti str'ljivost i ustrajnost za ovu zada+u9 da
djeluje1 kao radnik svjetla. Bebi +e ljudi uzvratiti veliku zahvalnost i tvoj +e trud biti is'la+en.
Ti pretjeruje" 8 ja se crvenim od stida i u meni raste strahopo"tovanje 5<5

,e budi tako skroman9 ti +e1 na1e objave 'renositi svijetu iako momentalno 'ostoje jo1 mnogi
ske'ti0i. Bvoje +e objave dohvatiti svijest mnogih i ve+ brzo 'ratiti 6ovje6anstvo u 'etu
dimenziju.
P0T-12:; Ti smatra", da ,u podnijeti sve borbe, ponienja i napade mo,nika, kako bi mogao
ispuniti ovu zada,u < 2este li to sve taklo podesili <
Ci te 'ratimo od tvog roenja 'rema nalogu9 kojeg si nam dao 'rije svog roenja. Bi +e1 se
sjetiti9 da si na1 'oslanik9 da is'unjava1 u'ravo ovaj nalog. )vi do&ivljaji u ovoj inkarna0iji
slu&ili su za 'ri'remu za ovu zada+u9 koju si sada za'o6eo i 6iji doma1aj jo1 ne mo&e1
'rosuditi.
#idi" li u mojim oima mnoga pitanja <
4a9 ja ih mogu vidjeti9 no budi str'ljen9 ti +e1 kao i mnogi 6itatelji tokom ove knjige dobiti
odgovor na mnoga tvoja 'itanja ?
P0T-12:; +nai, da svi sluajevi o kojima sam govorio nisu bili uop,e sluajni <
Breba1 znati9 da u &ivotu ne 'ostoje nikakvi slu6ajevi - sve se zbiva iz razloga9 1to si ili 'rije
svoje reinkarna0ije odreen za &eljena iskustva ili da si sam tome voen na temelju tvojih
misli i 'ostu'aka. Bi si sve ili sam 'redodredio ili si to sam stvorio tokom svog &ivota. /vo ne
va&i samo za tebe9 nego za sve ljude u 0ijelom svemiru ?
P0T-12:; +a"to se mi ne raamo sa znanjem odnosno sa in'ormacijama iz steenih iskustava
pro"lih inkarnacija <
Cnogi bi ljudi dali mnogo za to9 da se u glavi sje+aju drugih &ivota kako bi odstranili mogu+e
nove gre1ke. Aa1to moramo sve to o'et zaboraviti#
Aaborav ima razlog9 da 6ovjek doe na ovaj svijet 'osve bez utje0aja i da mo&e stje0ati
iskustva9 koja si je 'rethodno 'ostavio. <ko bi do1ao na svijet sa znanjem iz 'ro1lih
inkarna0ija9 tad ne bi bilo mogu+a 3orma mnogostrukog iskustva i 6ovjekova zada+a ne bi se
mogla is'uniti u 'unom o'segu. ,e igra nikakvu ulogu da li 6ovjek mo&e o&ivjeti iskustva
'rija1njih &ivota ili ne - 0jeloku'no znanje 'o zavr1etku njegova &ivota stoji mu odmah na
ras'olaganju i on 'ro3itira vi1e od &ivota9 ako doe na svijet bez sje+anja.
P0T-12:; Ti si me opunomo,io, da na mojoj =eb>stranici objavim slijede,e upozorenje;
7 )vijet +e do&ivjeti veliku 'romjenu i od najve+eg je zna6enja9 da ljudi o tome steknu znanje9
da se mogu na to 'ri'remiti i da bi se9 'o mogu+nosti9 mnogim du1ama otvorila o'0ija kako bi
se mogle odlu6iti za sudjelovanje u us'onu ili &ele i dalje ostati odijeljene - na istom mjestu.
Bo bi zna6ilo9 da sve u odijeljenosti &ivu+e du1e na'uste zemlju i da se vrate u svijet svjetla.
Ci &elimo danas svim ljudima dati jasno do znanja9 da se mogu odlu6iti9 da li &ele ovu
'romjenu 'oduzeti ili +e se radije tek u jednom kasnijem terminu vratiti na zemlju i tek tada
osjetiti i do&ivjeti 'romjene.8
Treba li to znaiti, da oni ljudi, koji su se u svojim du"ama odluili za uspon, mogu jo"
jednom dobiti "ansu, da se svjesno odlue za uspon i da ,e inae umrijeti prije uspona
$(
Bo6no je9 da +e se znatan broj ljudi odlu6iti 'rotiv us'ona u ". dimenziju. /vu +e odluku ovi
ljudi donijeti nesvjesno - oni su je donijeli na 'odru6ju sna9 za vrijeme s'avanja. njihove du1e
na'u1taju njihovo tijelo i vra+aju se nazad u 'odru6je sna9 da bi tamo dalje 'lanirale svoja
daljnja iskustva i ovo sada realizirali u svjesnom &ivotu. ,a ovom su 'odru6ju mnogi ljudi
odlu6ili zadr&ati se u odijeljenosti9 da bi jo1 neka iskustva stekli na ovom 'odru6ju svijesti.
/vo +e se tad dogoditi u daljnjim inkarna0ijama9 u jednoj odgovaraju+oj e'ohi9 jer vama stoje
mnoge inkarna0ije na ras'olaganju9 koje sve teku 'aralelno. )toga +e us'on u ". dimenziju
uslijediti bez ovih du1a i ovi +e ljudi na'ustiti zemlju. /vo +e se dogoditi s jedne strane 'rije
vremenskim smrtnim slu6ajem9 kroz saobra+ajne nesre+e9 katastro3e i druge mogu+nosti kao
n'r. bolesti9 koje +e ove ljude 'rije vremena istrgnuti iz &ivota.
/vo zvu6i dramati6no9 ali morate 'ostati svjesni9 da se ovdje radi o 'laniranim i od va1ih du1a
'o&eljnim 'ro0esima.
P0T-12:; !oliko ,e ljudi time biti pogoeno <
=roj je nejasan9 jer se ljudi svakodnevno mogu druga6ije odlu6iti. 2 jo1 ostaje dovoljno
vremena za kona6nu odluku. =ezbrojne du1e 6eznu inkarnirati se na zemlji9 da bi mogle
do&ivjeti veliki dogaaj9 i svaka du1a9 koja nije zrela da u tom sudjeluje9 oslobodit +e svoje
mjesto ovdje na zemlji.
$$
TO 1E 5. DIMENZI1A ?
;ovje6anstvo danas stoji 'red velikom 'reobrazbom ? <ko ba0imo 'ogled unazad u 'ovijest
tad vidimo9 da su 'red tisu+e godina nastajale velike im'erije9 koje su se 'reko velikih voa
1irile 'reko velikih dijelova zemlje i o'et su nestale. >oeni su veliki ratovi u koje je 6esto bio
uvu6en 0ijeli svijet. ,astajale su dr&ave i o'et nestajale. ,astale su velike gos'odarske
im'erije9 koje su 'ostale svjetska mo+ i o'et su 'ro'ale. Ejudi dolaze na svijet - izgrade ne1to
veliko i o'et sve 'ro'adne u 'rah i 'e'eo. ,i1ta nije stalno - sve je u 'okretu. Bo je krvotok
&ivota i u'ravo se o tome radi u ovoj knjizi.
<ko govorimo o dimenzijama tad mo&emo biti zavedeni9 da smo u 0arstvu matematike i
3izike. ,o ovdje navedena oznaka ". dimenzije ni'o1to se ne mo&e shvatiti matemati6ki.
Govorimo radije o stu'njevima razvoja kao 1to n'r. jedno auto 'osve na 'o6etku 'ostoji samo
na 'a'iru ili elektronski u 3ormi na0rta - kasnije se 'ravi model9 i sve do tada dok ne 'oteku
na tra0i velike serije moraju 'rote+i mnogi daljnji razvojni stu'njevi. 2sto tako 6ovje6anstvu
'rethodi razvojni korak - sa dalekose&nim 'osljedi0ama u svrhu 3orme njihovog zajedni6kog
&ivota na zemlji.
Ci danas &ivimo u jednoj dru1tvenoj 3ormi9 koju mo&emo ozna6iti kao u6inkovito ili 'ro3itno
dru1tvo. Bko najvi1e 'roizvede taj +e za to biti najvi1e nagraen. 2 ako je k tome jo1 lukav tad
mo&e sebi 'risvojiti us'jehe na 1tetu manje lukavih i manje vrijednih ljudi. /va dru1tvena
3orma ima svoje tamne strane9 jer se ne mo&e ozna6iti so0ijalno 'odno1ljivom. Bako na rubu
dru1tva 'ostoji mno1tvo ljudske 'atnje9 gnjeva9 mr&nje i de'resije. U tre+em svijetu tisu+e
ljudi dnevno umiru od gladi. U na'rednom i 7bogatom8 za'adnom svijetu ljudi9 koji &ive na
rubu dru1tva9 dobivaju samo ono najneo'hodnije9 da bi 're&ivjeli. ,o samo 're&ivjeti nije
smisao &ivota ?
;ovje6anstvo i njihova 3orma sada1njeg dru1tvenog zajedni1tva 'ro&eto je izrabljivanjem
slabih i manje obrazovanih. ,o ova vrsta zajedni6kog &ivota9 koja 'o6iva na tome9 da se
'ojedini 6ovjek osje+a kao odijeljen od drugih ljudi9 od svoje 'lanete i svemira9 ide ususret
svom kon0u.
". dimenzija jest stanje svijesti9 koje se mo&e ozna6iti kao osloboenje od straha. Bo +e
'ogoditi sve ljude i svi +e9 u najkra+e vrijeme9 u6iti nadvladati svoje strahove i mjesto toga
do&ivjet +e 'ouzdanje i &ivotnu radost. =it +e to jedno stanje koje u dana1njem &ivotu mnogi
ljudi na&alost rijetko do&ivljavaju. /vaj us'on mi mo&emo ozna6iti kao osloboenje od
ovisnosti9 jer svi +e se ljudi mo+i osloboditi od svojih ovisnosti i sve +e slobodno odlu6ivati.
/vo +e osloboenje imati dalekose&ne 'ozitivne konsekven0e za zajedni6ki &ivot ljudi9 jer
veze koje su bile utemeljene samo na bazi ovisnosti i straha9 bit +e razrije1ene.
Ci danas stojimo na kon0u jedne dru1tvene e'ohe i 'ri'remamo se za us'on i slijede+u vi1u
dimenziju ljudske svijesti. /vu novu e'ohu obilje&ava to9 da 6ovjek na'u1ta odijeljenost i
s'oznaje9 da on 6ini jedinstvo zajedno sa svim drugim ljudima. /vo jedinstvo ide jo1 dalje i
'ovezuje ne samo ljude meusobno9 nego ih 'ovezuje sa 'rirodom9 zemljom9 'lanetima u
sun6anom sistemu - i 1to vi1e sa 0ijelim svemirom. /vo +e jedinstvo vanjskim utje0ajima9 o
6emu +emo u ovoj knjizi jo1 'obli&e govoriti9 biti u0ije'ljeno u svijest svakog 'ojedinog
6ovjeka i omogu+it +e mu s'oznati9 da mu 3orma zajedni6kog &ivota9 koju je za sada izabrao9
nije vi1e od koristi. /va s'oznaja ima dalekose&ne 'osljedi0e9 jer 'romijenjeni stav 'rema
samom sebi i 'rema svojoj okolini donosi u sebi veliku stvarala6ku snagu. 2 da bi ovu
'rasnagu kanalizirao u jednom 'rav0u 'otrebno mu je vodstvo9 koje mi u ovoj knjizi
stavljamo na ras'olaganje 6ovje6anstvu.
$2
) ulaskom u ". dimenziju 6ovjek ne +e samo biti slobodan od ovisnosti i strahova9 on +e
takoer jo1 vi1e bit slobodan otkriti B%/ :F /, U )B><.2. 2z toga nastaje 'osve novo
razumijevanje samog sebe i time se budi misaona stvarala6ka snaga. Preko misli raa se
stvarnost i svaki 6ovjek u6i stvarala6ki koristiti svoje misli. Bromost tre+e dimenzije bit +e
znatno razrije1ena i misli +e se uvijek br&e mani3estirati kao stvarnost.
Pomo+ za razumijevanje i 'rimjenu ovih u'uta u stvarnosti temelji su za 'romjenu i odreeni
razvoj9 koji +e omogu+iti razumu ak0e'tirati9 da 6ovjek nije 'osve sam u ovom svijetu. /vo
govore bi+a koja mo&ete smatrati vi1om instan0om ili bi+a iz svijeta svjetla9 koja 6ovje6anstvu
nude vodstvo. )ve je slobodna odluka volje i time svaki 6ovjek sam odlu6uje kako +e
'rimijeniti ove u'ute za nov &ivot u ". dimenziji.
)vaki 6ovjek govori o =ogu9 a da ga nikada nije sreo9 niti je ikada dobio dokaz o njegovom
'ostojanju9 niti je ikada 'ribli&no vidio ili osjetio ne1to9 1to bi izgledalo sli6no =ogu. ,o
6ovjek i'ak ak0e'tira njegovo 'ostojanje. /vo nije nikakva sveta knjiga9 koja govori o =ogu i
njegovim glasni0ima. .adi se samo o tome9 da ne stavljamo u 'itanje njegovo 'ostojanje.
/vdje isto tako ne +e biti dotaknuto9 da li religije ovog svijeta ili bolje re6enoD koja je religija
najbli&a istini. .eligije u ovoj knjizi ne igraju nikakvu ulogu - ovdje se radi o dru1tvenom
zajedni6kom &ivotu ljudi i o us'oredbi izmeu 3orme kako je danas i kako +e biti u budu+e.
P0T-12:; U kojoj dimenziji ivimo mi danas 8 ja sam itao, da sada ivimo u ?. dimenziji i
uspinjemo se u @. dimenziju. $to je sa A. dimenzijom i u emu se razlikuju pojedine
dimenzije <
>e+ina ljudi &ivi u 39 dimenziji - 1to zna6i9 da sami 'o sebi shva+aju da &ive 'osve odijeljeno
od drugih ljudi i da su 'osve usmjereni samo na sebe. /vi ljudi ne ak0e'tiraju nikakvo
mi1ljenje o 'ostojanju jedne nadzemaljske mo+i9 koja mo&e ne'osredno utje0ati na &ivot
6ovje6anstva. /ni &ive 'osve izolirani od svih drugih stvari u svemiru. /ni dodu1e razlikuju
dobro i zlo9 govore o nebu i 'aklu i 'rosuuju sve i svakoga 'rema 'ozitivnim i negativnim
atributima.
Ejudi koji su ve+ u mnogim situa0ijama 'restali suditi i osuivati i koji su se otvorili i
'riznaju9 da 'ostoji mogu+nost9 da na zemlji i u njihovom okrugu9 osim 'oznatih i vidljivih
&ivotnih bi+a9 mogu 'ostojati takoer jo1 i druga bi+a9 ovi se ljudi nalaze na 'rijelazu u ".
dimenziju. Coglo bi se tvrditi9 da se nalaze u 4. dimenziji i na 'rijelazu u slijede+i razvojni
stu'anj. ,ije va&no ovdje govoriti o dimenzijama u kojima se nalaze 'ojedini ljudi - radi se o
tome da razumijemo9 da 'ostoje razni razvojni stu'njevi svijesti na1eg jastva i ljudi9 koji su
jo1 jako duboko vezani na odijeljenost kao i drugi9 koji se otvaraju i 6iji je horizont ve+ ne1to
ve+i od ostalih. <li slijede+i korak9 u razvoju svijesti9 'ogaa sve ljude9 svejedno koliko su
dosada razvijeni.
P0T-12:; +a"to mora tako biti, da sve uvijek propada i nestaje . za"to ne moe barem ne"to
biti trajno <
%rvotok &ivota odreen je od =oga9 jer je samo 'romjenom mogu+ razvoj. %ad bi sve bilo
trajno tad bi vrlo brzo uslijedilo mirovanje. )ve 'o6inje ve+ time da se zemlja okre+e i tako
slijede izmjeni6no dani i no+i. Aemljina os mijenja svoj nagib 'rema sun0u i tako dolaze i
odlaze godi1nja doba. 2 svi dolas0i i odlas0i obuhva+aju 0ijelu 'rirodu i takoer 6ovje6anstvo.
Ejudi se raaju da bi 'rolazili kroz 'ro0es &ivota i da bi za vrijeme toga iskusili 'romjenu. Bo
je 'romjena9 koja omogu+ava rast ne samo tjelesno9 nego takoer i duhovno.
$3
P0T-12:; +a"to je uslijedilo, da je ovjek uveo dru"tvo pro'ita, a da se nije odmah odluio
za model jednakopravnosti <
;ovjek je obdaren slobodnom voljom i tako je mogao birati kakva treba biti 3orma
zajedni6kog &ivota. /vaj je izbor donio iz svoje svijesti9 da je on 'osve sam na ovom svijetu9
oslonjen samo na sebe i da se dru1tvo sastoji iz 'ojedinih individua9 koje meusobno nisu u
nikakvoj 'ovezanosti. ,a ovoj bazi 6ovjek je morao razmisliti kako da si osigura mogu+nost
kako bi mogao voditi dobar &ivot i druge motivirati9 da mu budu uslu&ni i na 'omo+. 2z ove
svijesti ova je odluka bila vi1e nego logi6na i svi su drugi 'odr&ali ovu odluku. 4a je 6ovjek
odmah izabrao model jedinstva9 tad se ne bi dale bezbrojne mogu+nosti da saku'i iskustva
raznih vrsta.
P0T-12:; #jerujem, da je sada dobar trenutak, odmah na poetku ove knjige, postaviti
pitanje o smislu. $to je smisao ivota <
4a9 vjerojatno nema boljeg trenutka nego sada odmah odgovoriti na to 'itanje9 jer 0ijela
knjiga treba biti sagraena na ovom 'raizvornom i temeljnom 'itanju.
;ovjek je dio =oga i =og je odlu6io9 da sam sebe &eli iskusiti u svom stvarala6kom obliku.
/n &eli iskusiti9 kako je to9 kao )tvoritelj biti aktivan u svemiru. U ovu svrhu /n se je
'odijelio u bezbrojne 'ojedine dijelove i ove je dijelove 'oslao na razne 'lanete9 koje je
naj'rije is'unio &ivotom9 da bi mogao ove dijelove samog sebe integrirati u 'ro0es &ivota. /vi
su dijelovi bili obdareni sa slobodnom voljom i 'oslani na 'lanete. /n je ljude9 na raznim
'lanetima9 obdario s razli6itim stanjima svijesti o njihovom 'orijeklu9 da bi mogao 'romatrati
kako na'reduje razvoj 'ojedinih svjetova. /n je &elio vidjeti9 kako su stvorenja =o&ja u stanju
iskusiti sami sebe i kako +e9 'reko razvojnog 'ro0esa &ivota9 'rona+i 'ovratak svom
'ra'orijeklu. =o&ja stvorenja na ovoj zemlji mogla su9 kroz zaborav svog 'orijekla9 sa svojom
slobodnom voljom stvoriti bezbrojne situa0ije i svojim iskustvom o tome9 1to oni nisu9
'rona+i 'ut 'ovratka k =ogu. Bime se misli9 da je sam 6ovjek stvorio sve u&asne stvari o 6emu
dnevno in3ormiraju medji. ,o ova iskustva su ga 'ou6ila stvarati takoer i drugu stranu i
ustanoviti kako se 'osti&e krasota =o&ja i kako je divno &ivjeti iz =oga i 'okazivati ljubav
meusobno i 'rema 'rirodi u njenom najlje'1em izrazu. :er =og je ljubav i 6ovjeku je
odreeno da se vrati u jedinstvo s =ogom..
P0T-12:; 2e li neophodno toliko pro"iriti dramu ivota i dopustiti tako mnogo patnje na
ovom svijetu <
4rama &ivota na zemlji9 kako ti to naziva19 jest konstruk0ija razli6itih kom'onenata9 koje
trebamo naj'rije 'ogledati. Postoje ljudske du1e9 koje te&e saku'iti iskustva u inkarna0iji - to
je njihova najve+a 6e&nja. Prije dolaska na zemlju du1a je 'otra&ila &ivot9 koji nudi mogu+nost
ste+i odreena iskustva9 koja nije mogla iskusiti u svojim dosada1njim inkarna0ijama. 4u1a
&eli kroz ova iskustva ste+i mudrost i 1to je vi1e mogu+e 'ro1iriti svoje iskustveno blago - i za
to su 'otrebne mnoge inkarna0ije. %roz zaborav na svoje 'orijeklo 6ovjek9 a time i njegova
du1a9 ima mogu+nost stje0ati iskustva u odijeljenosti od =oga i svih drugih ljudi9 koji su 6esto
su'rotnost onoga9 1to je 6ovjek odnosno du1a u stvari9 naime dio =oga. /vim odjeljenjem
$4
svaki je 6ovjek9 u toku svog inkarna0ionog 0iklusa9 isto tako uboji0a kao i &rtva9 jer on &eli
sve to iskusiti9 da bi kroz ovo iskustvo i 'ove+anu zrelost i mudrost 'rona1ao 'ovratak svom
'ra'orijeklu - jedinstvo s =ogom ? Bo da 6ovjekove dogaaje do&ivljava vrlo dramati6no le&i
u 'rirod same stvari9 jer on ne 'oznaje ovaj 'lan du1e.
P0T-12:; +a"to bivaju djeca u ratnim podrujima raznesena od mina, gube ruke i noge i
moraju jako osaka,eni ivjeti u apsolutnom siroma"tvu < $to ,e" re,i jednoj majci koja svoje
voljeno dijete, iz neobja"njenih razloga, donosi mrtvo na svijet ili drugoj majci ije dijete
biva oteto, zlorabljeno i ubijeno <
Bo sve zvu6i vrlo dramati6no - znam9 da vam se ne svia tako ne1to vidjeti9 no na ovaj na6in
0ijelo 6ovje6anstvo ima mogu+nost to6no u'oznati mra6nu stranu svog &ivota9 i 'reko mra6ne
strane vodi 'ut do svjetla ? )vi ljudi9 koji na'uste mra6nu stranu9 na+i +e 'ut do svjetla i tamo
+e iskusiti veliku lje'otu9 koja nije mogu+a na ovom svijetu - oni +e iskusiti veli6inu ljubav i
nadoknaditi sve tragi6ne dogaaje. )ve je samo iskustveni 'ro0es kroz kojeg 'rolaze svi ljudi
odnosno sve du1e u toku svojih inkarna0ija.
P0T-12:; !ako ,u utje"iti nekoga, tko je izgubio cijelu obitelj u auto sudaru, kojeg je on
nehotino prouzroio < !ako on moe opet biti sretan i kako ga zaustaviti da si sam ne
oduzme ivot <
;ovjek +e tokom svojih mnogih inkarna0ija uvijek 'onovo biti uboji0a i &rtva ili oboje
istovremeno. ,egativnim mislima9 koje emitirate Goda1iljeteH uvijek 'onovo tokom dana9
neo'hodno +ete 'rivu+i ili 'roizvesti dramati6ne dogaaje. Cnogo je osobno 'roizvedeno ili
je zajedni6ki 7'rodukt8 6ovje6anstva - stvoren va1im o'+im na6inom mi1ljenja. ;ovjek je u
stanju svojim mislima nastu'iti kolektivno kao stvoritelj ili kao 'ojedina6ni stvoritelj. )vi su
'od6injeni kolektivu i 1to je negativnija njihova misaona struktura tim se br&e negdje
razrje1ava nesre+a. Bo u ovoj situa0iji ne 'oma&e o0u9 no imaju+i u vidu ono9 1to sam ve+
'rethodno rekao9 sve je ovo obja1njeno9 takoer ako vam se ne svia. Bime se drama &ivota ne
mijenja - jedino 1to mo&ete do'rinijeti jest higijena va1ih misli. !to mirnije9 ljubaznije i
'ouzdanije 'ristu'ate &ivotu i 'ostu'ate s va1im bli&njima tim +e ugodniji i mirniji 'ostati tok
va1eg &ivota. Bo jo1 nije nikakva garan0ija za &ivot bez drame9 i'ak time sve okolnosti 'ostaju
mnogo jednostavnije.
P0T-12:; .a li ,e drama ivota, usponom u @. dimenziju, doivjeti promjenu <
4rama &ivota samo +e uvjetovano iskusiti 'romjenu. Promijeniti +e se kolektivna struktura
misli i time +e &ivot na 'laneti zemlje biti mnogo manje dramati6an nego dosada. =it +e
mnogo mirnije i dramati6ni +e dogaaji 'ostati iznimka.2 kad ovo uslijedi tad +e se nova
svijest ljudi brinuti9 da sve bude o'a&eno i 'rosueno. 2ako su ovakva iskustva ne1to 1to ne
&elite9 i'ak su takva iskustva dio va1eg razvojnog 'ro0esa ?
P0T-12:; +a"to je upravo sada do"lo vrijeme za pro"irenje ljudske svijesti i za uspon u @.
dimenziju <
2s'ravno 'itanje9 ako se misli da 6ovje6anstvo &ivi u ovisnosti od vremena i 'rostora9 a ne
'oznaje =oga i bi+a svjetla9 koja su 'arametri vremena i 'rostora.
$"
Ci mo&emo u svako vrijeme biti na svakom mjestu istovremeno. ,o9 vratimo se 'itanju.
Ejudi su tokom vremena na'redovali u svom razvoju i uz 'omo+ 'ronalazaka i tehnologije9
koju su od nas dobili9 'ostigli su stadij9 koji je svijet doveo do jedne kriti6ne to6ke. ,a toj
to6ki radi se o tome9 da se razvoj zemlje usmjeri u 'rav0u9 koji +e osigurati da 'laneti i 'rirodi
ne +e biti nano1eno vi1e 1tete i da +e svijest ljudi biti dovedena9 da 6aste zemlju kao 'lanetu
svoje domovine i da se s'rije6i9 da uni1tenjem 'rirode bude uni1ten i sav &ivot9 uklju6uju+i i
6ovje6anstvo. ;ovjek je ve+ jednom us'io9 svojom tehnologijom9 uni1titi svoju 0ijelu vrstu9 i
ne bi trebalo jo1 jednom do+i tako daleko9 da se 'oduzme novi 'oku1aj uni1tenja ove 'lanete.
P0T-12:; +nai li to, da je ovjek ve, jednom uni"tio samog sebe <
4a9 to je bilo i ne bi se trebalo jo1 jednom dogoditi. )toga 6ovje6anstvo sada dobiva na1u
'omo+.
P0T-12:; *eni to zvui, da smo mi ljudi glupi i nesposobni preivjeti na ovoj zemlji i trajno
osigurati na" daljnji opstanak <
;ovjek je svojom svije1+u doveden na ovu zemlju9 da bi stekao iskustvo i iz ovog iskustva
'rona1ao 'ovratak svom 'ra'orijeklu kao stvoritelj. ;ovjek je morao stje0ati ova iskustva9 da
bi dorastao zadatku svog razvoja. ,itko zbog toga ne 'redba0uje 6ovje6anstvu - no sada je
vrijeme u6initi u razviju naredni korak i 'ro1iriti svijest i kom'onente9 koje +e ljudima
omogu+iti s'oznati svoje 'orijeklo i svoje jedinstvo sa svima. Bime 6ovjek dobiva mogu+nost
do&ivjeti nove as'ekte svog &ivota.
P0T-12:; Tko ste vi <
Ci smo 6isti aneli - =o&ji 'oslani0i9 sveznaju+i i 'uni mudrosti i ljubavi 'rema svim =o&jim
stvorenjima.
P0T-12:; +a"to ne doe &og osobno <
=og je svuda1nji i njegova je svuda1njost 'odijeljena na sve - na sve dijelove svemira - u
svakoj 'ojedinoj 'laneti9 svakoj 'ojedinoj zvijezdi9 svakoj bilj0i9 u svakoj &ivotinji i u svakom
6ovjeku - takoer i u nama - svuda je =og ? /n je stalno kod vas - u bezbrojnim 'ojavnim
3ormama /n u&iva veli6inu svog stvaranja i u svakoj najmanjoj trav0i 'romatra 'ro0es &ivota.
%ad je nastao svemir /n je nas - 6iste anele obdario sa svom svojom snagom9 da bi
'roslijedio 'ro0es &ivota u svojoj beskona6nosti. U ovoj 3unk0iji mi govorimo vama ?
P0T-12:; $to ima zajedniko uspon ovjeanstva u @. dimenziju sa *aBa 8 kalendarom, koji
zavr"ava godine CDEC. <
CaIe su bile visoko razvijen narod. Ceu njima su 'ostojali izvanredni astronomi9 koji su
mogli imati uvid u daleku budu+nost i na temelju raznih 'olo&aja nebeskih zvijezda mogli su
'retkazati razvoj. CaIa - kalendar zavr1ava u 'rosin0u godine 2($2.9 samo i jedino zato9 jer
CaIe jednostavno od ovog vremena9 tj. kon0em kru&enja zemlje kroz sve znakove zodijaka9
nisu htjele dalje 'redviati ili nisu mogle. %ona0 'utovanja zemlje kroz $2 zodijskih krugova
govori9 da 'utovanje 'o6inje 'onovo od 'o6etka a ne9 kako se 6esto misli9 da ovdje zavr1ava i
da time svijet do&ivljava svoj kona0. Aa'ravo 'o6inje novo razdoblje 'utovanja zemlje kroz
svemir. Povezanost izmeu ovog 'uta kroz krugove zodijaka i us'ona 6ovje6anstva u ".
$*
dimenziju svakako 'ostoji9 jer novi 'o6etak zemljinog 'utovanja sa novim 'o6etkom ljudske
svijesti nudi 6ovjeku veliku 'riliku9 da stu'i u novu e'ohu9 koja +e biti 'ro&eta novim
iskustvima.
P0T-12:; Ti kae", da se godine CDE@. ovjeanstvo ne ,e mo,i prepoznati. +a"to iznenada i
tako brzo i za"to sada tako malo ljudi znaju o predstoje,em dogaaju u godini CDEC.<
2($2 je datum kojeg smo mi 'rije du&e vremena izabrali - to je vremenski razmak9 kojeg mi
trebamo9 da bismo 3rekven0iju vibra0ije 'lanete zemlje i 3rekven0iju 6ovjekove energije
'odigli na nivo9 da bude mogu+e 'ro1irenje svijesti i da bismo stimulirali dodatne oblasti u
ljudskom mozgu i 6ovjeku omogu+ili 'ristu' znanju koje je 'ohranjeno u mozgu.
Postoje na zemlji mnogi ljudi9 koji su tvrdi u svojoj svijesti9 ali duboko u njihovom sr0u
uvjereni su9 da sada1nji na6in &ivljenja ne mo&e biti trajan i da bo&anski 'lan 'redvia
'romjenu. U'ravo +e ovi ljudi biti 'rvi 6ija +e se svijest otvoriti i koji +e 'o6eti mijenjati
sada1nju 3ormu dru1tva i usmjeriti je 'rema vrhunskoj za'ovijedi ljubavi. Ci smo 'rije
kratkog vremena za'o6eli 'reko medija9 kakav si i ti9 u svijet slati in3orma0ije i ove +e objave
brzo dohvatiti 0ijeli svijet.
P0T-12:; !ako to, da mnogi akceptiraju postojanje &oga dok su mnogi skeptini, i kako to
da ja i mnogi ljudi diljem svijeta sposobni smo komunicirati s vama <
Breba o'aziti9 da su u meuvremenu vrlo mnogi ljudi na1li 'ut do svjetla i da mnogi dnevno
'osti&u9 'reko medija9 us'ostaviti kontakt sa svojim duhovnim voama. ,ije neo'hodno9 da
svi ljudi kontaktiraju sa svojim duhovnim voama - dovoljan je odreeni broj ljudi9 koji u
stanju 1iriti ove in3orma0ije. ,ama je stalo do toga. /ni9 koji su danas jo1 ske'ti6ni brzo +e
'ostati manjina.
Prihva+anje =oga ovisi o va1im religijama9 koje su tu istinu tisu+lje+ima 'renosile -
oslanjaju+i se na saznanja brojnih genera0ija 'ro1losti. U toku razvoja 6ovjek je ove
'reno1ene in3orma0ije kriti6ki 'rosuivao i na kon0u je ostalo jedino 'rihva+anje jedne vi1e
mo+i. 4etalji vjerskog u6enja obilje&eni su u'itni0ima9 a da i'ak temeljna u6enja nisu
stavljena u 'itanje.
)lijede objave9 koje odgovaraju ovom 'oglavlju9 a koje sam 'rije i za vrijeme nastajanja ove
knjige dobio na mojoj Jeb5strani0iD
Ljubljeni i blagoslovljeni ljudi - vi Bozje slike, budite pozdravljeni od andela svjetla !
Mi bdijemo nad vama i blagosivamo vas s nasom ljubavlju. Blagosivamo vas s nasom
snagom u svrhu promjene za jedan bolji svijet. To ce se dogoditi i to ce zaista biti veliko
kozmicko slavlje, kad budete u godini 2012. iskusili vas paralelni svemir i kad budete
odbacili vase strahove i iskusili medusobnu ljubav. Ovaj manevar dogodit ce se za vas u
bitnome neprimjetno, jer se radi o kozmickim procesima, koje samo mi, u ovoj formi,
mozemo detaljno promatrati. Ucinci ce ipak biti odmah osjetljivi i vi cete moci
promatrati pocetak razvoja i zakljuciti kamo ce voditi put. Budite pazljivi i promatrajte,
sto ce se kod vas sve dogadati u naredno vrijeme i shvatite, da ova forma zajednickog
zivota ne ce vise funkcionirati. Krah financija stoji pred vama, i vi ovaj put ne cete vise
moci kontrolirati domasaj ovih zbivanja. Sveukupni sistem raspada se i vise ne
omogucava nikakvu sansu postojecim vrednotama da dalje opstanu. Sve se raspada i
$7
nitko ne ce moci izbjeci ovom cijelom procesu. Bit ce to radostan dogadaj, koji ce
covjecanstvo osloboditi moci novca i time povezane zlouporabe.
Nastat ce svijet, koji vise ne poznaje nikakve financije, nikakva sredstva placanja i
nikakvu izmjenicnu trgovinu. I dalje ce ljudi marljivo proizvoditi - ali se ipak razlikuje
svrha proizvodnje. Dosad su produkti bili tu, da bi se zaradio novac, a sada ce biti tu, da
bi sluzili drustvu.Stoga ce biti producirano samo jos ono, sto covjecanstvo stvarno treba,
dok ce svi drugi produkti otpasti. Raskos, koja je bila uzrok da su se u raskosi zivuci
ljudi smatrali iznad drugih ljudi, ne ce vise postojati u toj formi. Svi ce ljudi imati ista
prava na sve, jer sve pripada svima - to ce biti novi svjetski poredak ! Mocnika vise ne
ce biti - jedino ce SAV1ET MUDRACA odredivati sve. I ovi ce bdjeti nad sudbinom
drustva i brinuti se, da svega bude u dovoljnoj mjeri. Vi cete svake godine ponovo birati
ovo VI1ECE i vi cete preuzeti potpunu odgovornost za same sebe - nitko ne ce na vas
utjecati i nitko vas ne ce moci na nesto prisiljavati, jer nitko ne ce imati vlast nad
drugim ili nad necim - nego samo moc i snagu da doprinosi nesto vrijedno za sebe i za
druge clanove drustva.
Vas se je svijet u zadnjem stoljecu tako promijenio, da je covjecanstvo jedva imalo
sansu prilagoditi se promijenjenim zivotnim uvjetima. Ove su se promjene odvijale tako
brzo, da covjek do danas zaostaje za njima u svom razvoju. Rijec je prije svega o
tehnickom razvoju tako da je zivot s jedne strane ugodniji i laksi, ali s druge strane
covjekove su dosadasnje navike posve poremecene. Prije su ljudi dnevno odlazili rano na
svoja polja obradivati sredstva prehrane i brinuti se za hranu svoje obitelji. Danas
mjesto toga ljudi rade u firmama i fabrikama na masinama, cesto u akordu. No, ovaj
posao ne odgovara predodzbama ovih ljudi, jer bi oni zeljeli vise slobode, da bi uzivali
zivot i provodili svoje interese. U buduce covjek ce se opet povratiti svojoj slobodi i moci
se razviti sve svoje talente i tako zdravije i sretnije zivjeti. Ovo ce sve biti omoguceno
usponom covjecanstva u 5. dimenziju, sto ce imati za posljedicu, da se ne ce vise
proizvoditi mnogo besmislenog, nego samo jos ono, sto covjecanstvo stvarno treba i zeli
imati. Time ce biti moguce, da ljudi mnogo manje rade i imaju mnogo vremena za
osobno napredovanje. Svatko ce rado pruziti svoj doprinos za opce dobro, ali nece biti
nikakvih obveza.

$8
KAKO ZIVIMO DANAS PRI1E USPONA
U 5. DIMENZI1U
;ovje6anstvo danas &ivi u svijesti meusobne odijeljenosti od svemira i od =oga. /va je
odijeljenost 'roizvela mnoge 'ojedine individue9 koje se meusobno bore9 takoer iako
zajedno rade u istom 'oduze+u. )vijest meusobne 'ri'adnosti i jedinstva je mrtva. U stvari
svatko se bori za svoju vlastitu 'rednost u 3ormi mo+i i nov0a.
Promatrajmo &ivot jednog 6ovjeka u na1em dana1njem dru1tvuD :o1 od njegovog roenja
'osvuda na ovoj zemlji ota0 se nada da +e se roditi sin9 jer se &eli nasljednika za obitelj ili
6uvara loze9 koji treba odr&ati krvnu liniju. U mnogim zajedni0ama dje6a0i se vi1e 0ijene od
djevojaka. Aa1to je tako ne mo&e se ustanoviti objektivnim 'romatranjem. Bako novi
zemaljski graanin dozrijeva u utrobi svoje majke i vlada jako veliko ras'olo&enje na njegovo
o6ekivanje9 bez njegovog znanja.
=riga roditelja9 da dijete bude zdravo i s time 'ovezani strahovi9 ve+ u maj6inoj utrobi9
'renose se na dijete. !to si dijete mora misliti9 ako je ve+ sada 're'lavljeno s mnogo straha #
Co&da dijete ne &eli uo'+e do+i zdravo na svijet9 jer mo&da &eli ste+i iskustva i s ograni6enim
s'osobnostima do&ivjeti ovaj svijet i time obogatiti razli6itost svojih iskustava. Bakoer ako
dijete i nije toga svjesno9 ono je 'rije 'o6etka svog 'uta u ovaj svijet samo odabralo9 1to sve
&eli iskusiti u ovom &ivotu i roditelji na to imaju vrlo malen utje0aj.
,o9 do1ao je dan roenja - novi je graanin ugledao svjetlo svijeta. Bek 1to je roen
novodo1ljak do&ivljava intenzivno isku1enje9 da li on odgovara o'ti6kim o6ekivanjima
roditelja9 roaka i 'rijatelja - on biva vrednovan i 'rosuivan. Prvo je vrijeme obilje&eno
mnogim s'avanjem i intenzivnim odnosom 'rema maj6inim grudima. %asnije se radi o tome9
da dijete ne1to u6i i sti6e sve vi1e samostalnosti. .oditelji 'rovjeravaju vrlo to6no stu'anj
razvoja svog djeteta i 'rou6avaju u kojoj dobi dijete mora mo+i samostalno sjediti9 stajati ili
hodati - i tako ve+ 'o6inje 'rosuivanje i 'ro0jenjivanje djetetovih s'osobnosti. Ubrzo se radi
o 'rvim iskustvima 'ri u6enju izvan obitelji. U dje6jem vrti+u us'oreuju se njegove
s'osobnosti sa s'osobnostima druge dje0e i roditelji 'oti6u dijete9 da svlada 'rve zadatke9
koje treba za kasniju 1kolu9 i 1to je mogu+e 'rije9 da bi bio is'red druge dje0e. Dobro dosao u
svijet procjenjivanja i prosudivanja !
Potom se testira9 da li je dijete zrelo za 1kolu9 i o'et biva 'ro0jenjivano i us'oreivano. =riga
je roditelja velika9 jer bi bila sramota9 kad bi njihovo dijete zaostajalo za drugima. U 1koli se
us'jeh o0jenjuje - dva 'uta godi1nje dobiva 'ismeno svjedo6anstvo9 koje detaljno
dokumentira njegove us'jehe. 2 uskoro biva 'ritisak roditelja i u6itelja na dijete tako velik9 da
nastaju 'rvi zdravstveni 'roblemi - 'ritisak za us'jehom 'okazuje ve+ u ranoj dobi svoje 'rve
u6inke. /dlu6uju+a 'rosudba us'jeha biva 'ri kon0u osnovne 1kole9 kad se odlu6uje koju +e
vi1u 1kolu dijete nastaviti - tad su 'otrebne najbolje o0jene9 jer dijete mora u svakom slu6aju
'o+i u gimnaziju9 jer za svoj daljnji &ivotni 'ut neo'hodno treba 1to bolju izobrazbu9 kako bi
djetetu9 u daljnjem razvoju9 bilo bolje i lak1e nego roditeljima. Aa takvo 1kolovanje 'otrebno
je ne1to do'rinijeti i 'ritisak se nastavlja dalje. Dobro dosao u drustvo uspjeha!
Godinu za godinom raste o6ekivanje i 'olako9 ali sigurno ve+ u ranoj mladena6koj dobi treba
imati 'red o6ima budu+u karijeru u zvanju i na dijete se vr1i daljnji 'ritisak9 kako bi
neo'hodno zavr1io maturu9 jer bez mature danas nisi ni1ta ? =ez mature ne mo&e se studirati9
a bez studija nema 1anse dobiti dobar 'osao9 koji donosi dosta nov0a9 da bi se mogao voditi
sretan &ivot. Dobro dosao u svijet straha od ispita, smetnji pri spavanju i tableta za
smirivanje !
<li djetetu se &eli sve najbolje ? U nekim zemljama radi se o tome9 da se dijete o&eni i ve+ je
od roenja nekome obe+ano. 2 ono mora odgovarati budu+em &ivotnom 'artneru. 2 o'et se
radi o vrednovanju 6ovjeka 'o kriterijima kojima nije dorastao. )ve do ovog trenutka nitko
$
nije mladog graanina u'itao za njegovo mi1ljenje i njegovu volju. Dobro dosao u drustvo u
kojem se treba slusati i funkcionirati !
%asnije - u zvanju - ako je us'io skok u gos'odarstvo9 radi se o tome koliko se dobiva nov0a
za odreeni 'osao. %ao mladi 'o6etnik u zvanju dobiva se naravno malo nov0a. %ao
teoreti6ar9 bez 'rakse i iskustva9 nije vrednovan ? Eak1e je9 ako se stanuje kod roditelja i ne
mora se brinuti o vlastitom doma+instvu.
Posve dramati6no biva9 ako se izgubi svoj 'osao i du&e vrijeme ne nae se novi9 jer tada je
6ovjek ovisan od milostinje dr&ave - na teret dru1tvene kase i kao takav nije vi1e vrijedan 6lan
ovog dru1tva. :edina je utjeha kad se 'reko medija svakog mjese0a dozna brojka neza'oslenih
i ustanovi9 da nismo sami sa ovom sudbinom. 4e'resija i &ivotni strah bivaju svakida1nji
'ratio0i.
2z ovog razloga neki 'adnu u na'ast 'oslu&iti se vlasni1tvom drugih9 da bi barem 'rivremeno
ne1to 'obolj1ali kvalitetu svog &ivota. <ko ga se uhvati tad slijedi 'ro0es9 jer je 'ogazio
zakone - on je zao i bit +e kaznom isklju6en iz dru1tva i stavljen u zatvor. Bakve ljude ne
trebamo9 oni su lo1i9 glasi deviza na1eg dru1tva. Dobro dosao u svijet pravednosti !
Pogledajmo gos'odarstvoD /visno o sudu njegovog us'jeha ustanovljuje se9 da li je netko
s'osoban za karijeru ili nije9 i o sim'atijama nadle&nih ovisi9 da li netko smije takoer 6initi
karijeru. ,a kon0u se o'et sve vrti oko mo+i i nov0a ? Ejudi vjeruju9 1to vi1e imaju nov0a i
vlasti9 da su time sretniji i da mogu bezbri&nije gledati u budu+nost - 'ri 6emu se 7budu+nost8
smatra moment9 kad +e se do&ivjeti milost9 da se 'oe u mirovinu na tro1ak dr&ave9 kojoj smo
za mirovinu mnogostruko vi1e u'latili9 nego 1to +emo dobiti. Bako +emo i dalje &ivjeti
osloboeni od 7obveze rada.8
Pri tome se o'et 'ostavlja 'itanje. Bko dobiva veliku mirovinu # Bo ovisi o tome koliko je
dugo doti6ni u svom &ivotu zaraivao i do'rinosio sistemu. Po tome se 'rosuuje9 koliko
nov0a smije imati u starosti. /'et slijedi 'ro0jenjivanje. .azmi1lja se o tome nakon koliko
radnih godina s9ije doti6ni dovr1iti za'oslenje i smiju li &ene 'rije ili kasnije 'o+i u mirovinu #
)ve su to 'itanja9 koja o'et trebaju 'rosuivanje - i sve se o'et vrti o dragom nov0u9 koji 'rati
ljude 0ijelog &ivota i odvra+a ih od mnogih vrijednih iskustava9 jer ga nikad nije bilo dosta.
Dobro dosli u svijet kojim vlada novac !
,a kon0u kad smo osueni 7ni1ta ne raditi8 nastaju o'et bolesti kao n'r. de'resije9 koje se jo1
broje u bezna6ajne 'ojave. )tari je 6ovjek 'ostao beskoristan i za sve je samo teret. )a ve+om
staro1+u on treba dnevnu 'omo+ i kasnije 'ot'unu njegu9 1to stoji mnogo nov0a. =ilo bi bolje9
da je odmah umrijeti9 jer za dru1tvo nismo vi1e vrijedni. /bitelji se rijetko vi1e brinu za
starije9 koji se 1alju u stara6ki dom i tamo se 6eka na njihov kona0. Dobro dosli u
osamljenost !
<ko 'romatramo 'olitiku9 tad ustanovljujemo9 da u demokratskim zemljama narod bira
stranku9 koja mu za izbore sve obe+ava9 da bi dobila 1to vi1e glasova i 'ostigla dr&avnu vlast.
7=irajte za nas i bit +e vam mnogo bolje8 5 glasi lozinka.
Potom brzo slijedi 'oliti6ka stvarnost za koju mo&emo re+iD Dobro dosli u svijet korupcije !
Aatim slijede teroristi6ki na'adi i atentati9 e'idemije9 uvijek nove zarazne bolesti
2skori1tavanje zemlje do izazivanja njene odmazde. Postavlja se 'itanjeD Bko je bolesniji -
'a0ijent ili sistem #
2 uvijek nedostaje nova0D za bolje 1kolovanje dje0e9 za star0e9 za bolni0e i za bezbrojne druge
stvari. 4a biste donekle mogli &ivjeti vi trebate naoru&anu vojsku i ogromno ulaganje u
'oli0iju. Aar vam se ne 6ini va1 &ivot na ovoj 'laneti a'surdnim9 u kojem gos'odari 6ovjek
uboji0a9 lo'ov i la&ov #?
,ajve+i ne'rijatelj 6ovje6anstva je strah - strah za &ivot i strah od gubitka mo+i i nov0a ?
<ko 6ovje6anstvo tako nastavi tad sigurno ne +e do&ivjeti slijede+e stolje+e ? Uzro0i le&e u
na1em uvjerenju9 da je svatko sam za sebe osamljen na ovom svijetu9 odijeljen od drugih i od
=oga. ,a ovoj bazi ne mo&e se graditi novi svjetski 'oredak9 kojem +e vrhovni interes biti
2(
za1tita 'rirode i ljudi kao i 'ravedna 'odjela hrane. Bo zna6i9 da je 'otrebno 'ro1irenje svijesti
0ijelog 6ovje6anstva9 kako bi 6ovjek s'oznao9 da je on dio =oga i da je svaki 'ojedina0
'ovezan sa svima. )vatko je 'ovezan sa svakim - takoer sa svakim drvetom9 sa svakim
0vijetom9 sa svakim brijegom - da9 sa svakom 'lanetom i sa 0ijelim svemirom. )ve je jedno -
sve je dio =oga - sve zajedno je =og ?
P0T-12:; +a"to nam je dopu"teno prona,i blago zemlje, ako ste predviali, "to ,emo mi s
time raditi < !ada ne bismo imali na'tu niti rudu, tad bismo jo" i danas i"li u lov sa lukom i
strijelom i mogli bismo od mnogo ega po"tedjeti prirodu.
Cajka zemlja slu&i kao domovina i kao baza za 'ostizanje mnogostrukih iskustava.
4ostignu+a tehnike dio su ljudskog razvoja. %ao bazu trebali ste rude iz kojih ste mogli
'roizvesti materijal i omogu+iti tehni6ki na'redak. /vo vam je bilo dano i sada vam se za to
daje svijest9 da se brinete9 da zemlji vratite ono 1to ste joj uzeli. Bo zna6i vi znate9 da morate
razviti alternative koje +e vam omogu+iti9 da 'restanete izrabljivati darove zemlje. =ez ruda
bili bi nemogu+i mnogi kora0i razvoja i 6ovjekova zada+a9 da se 'ojavi kao stvoritelj9 ne bi
bila mogu+a u ovoj mjeri. Aa budu+nost 'ostavlja se 'itanje9 da li rezultati ovog stvaranja jo1
slu&e 6ovjeku i koja su alternativna stvaranja sada 'otrebna.
P0T-12:; !ako smo sa svojom prirodom do"li tako daleko < +a"to nisu ljudi jo" mnogo prije
ustali i ovjeanstvu dali do znanja, da moramo mijenjati svoj stav i svoje pona"anje prema
na"oj planeti <
=ilo je ljudi koji su ve+ 'rije dugo vremena shvatili9 da ovaj svijet ne mo&e ovako zauvijek
o'stati. /ni su ustali9 organizirali se i 'oduzimali sve9 1to je bilo u njihovoj mo+i9 da bi svijest
ljudi usmjerili na 'redstoje+e katastro3e. Kormirane su mnoge organiza0ije za okoli19 'oznati
'redsjedni0i 'osvetili su se za1titi 'rirode i stvaranju boljeg &ivota za sve na ovom svijetu. 2
danas jo1 'ostoje+e organiza0ije za okoli1 imaju 'red sobom veliki i 6astan 0ilj. ,o9 uvijek je
isti razlog za1to one samo djelomi6no mogu us'jetiD >ladavina nov0a i mo+ bogatih ? <ko je
jedan 'redsjednik 'ostao mo+an i ako su njegovi na'ori za s'as okoli1a 'rijetili bogatima za
njihov 'ro3it9 tad je on bio u javnosti di3amiran i odstranjen. <ko ovo nije bilo mogu+e9 tad je
bio 'risiljen na 'ovla6enje. /rganiza0ije za okolinu9 koje su svojim ak0ijama s'rije6avale
bogatima nov6anu zaradu bile su 6esto nasilno i sudski ograni6avane. ,eki su jo1 uvijek
aktivni za s'a1avanje ove divne 'lanete. U'ravo +e ovi ljudi biti 'rvi9 koji +e se brinuti9 da
dru1tvo ljudi u ". dimenziji bude obilje&eno 'ravedno1+u i ljubaznim odnosom jedni 'rema
drugima kao i 'rema zemlji. ,a ovim ljudima mo&e 6ovje6anstvo graditi budu+nost9 jer oni su
razumjeli9 da iz ovog dru1tva mora n e s t a t i mo+ nov0a i s njim 'ovezana 'ohle'a.
P0T-12:; 2a sam nauio i osobno iskusio, da npr. svako drvo i svaki kristal ima svoj vlastiti
duh. 1aroito kristali imaju jaku energiju, koja nam moe darovati vrlo mnogo pozitivnog.
0ma li i zemlja, kao cjelina, isto tako duh i kako je s njim kad promatra stanje ove planete<
Bo je izvanredna 'rimjedba. Bi ima1 'ravo - 'ostoje bezbrojni duhovi9 koji su skriveni u svim
ovim &ivim elementima i 'ostoji takoer veliki 4uh majke zemlje. .e6eno va1im rije6ima9 oni
se osje+aju te1ko bolesni i jako 'ovrijeeni. >rlo &alostan duh9 koji tra&i 'omo+.
2$
P0T-12:;*ogu si predstaviti, da je .uh majke zemlje posebno mo,an .uh i postavljam si
pitanje, da li on moe pomo,i sam sebi <
Bo je te1ko9jer zemlja ima zadatak slu&iti vama ljudima kao domovina i stoga vas ne smije
uni1titi9 da bi za1titila samu sebe ?
P0T-12:; /ve prirodne katastro'e kao npr. potres i time otpu"teni Tsunamis, koji u zadnje
vrijeme esto nastupaju, jesu li to signali majke zemlje, koji nas opominju <
Prirodne katastro3e 'ostoje ve+ dugo vremena - i uvijek su se 'onovno 'ojavljivale. >a1a
nova tehnologija in3ormiranja omogu+ava brzo in3orma0ije 'ro1iriti svijetom. Abog toga se
6ini9 da su 6e1+e nego ina6e. Uvijek ih je bilo i uvijek +e ih biti9 jer katastro3e su dio
evolu0ije ? @ivot 'odlije&e stalnoj 'romjeni - takoer se i majka zemlja stalno mijenja.
;ovjek je zbog svojeg velikog broja nastanio takoer 'odru6ja za koja je znao9 da su 'od
utje0ajem odreenih nemirnih 0entara zemljine kore. <li zbog mogu+nosti zaraditi nova0
6ovjek je 'rihvatio riziko.
Abog 'otresa u obalnim 'odru6jima uvijek su 'ostojale 'o'lave9 ali lov riba i turizam ljude je
tjerao na obale zbog zarade nov0a. Prirodne katastro3e9 raznih vrsta9 s'adaju u okvire
normalnosti - one nisu nikakav znak majke zemlje za va1u o'omenu.
,o9 'ostoje mnoge druge katastro3e o kojima &elimo ovdje govoriti9 koje su izazvale
6ovjekove ruke i uvijek 'onovo donose &rtve. Ci govorimo o ratu9 o nesre+ama u
industrijskim 'ostrojenjima i mnogim drugim 'odru6jima9 gdje 6ovjek 'rirodi 'revi1e
oduzima. %lima je &alosna 'ojava na koju 6ovjek masivno utje6e i 'osljedi0e su takoer 6este
i one su odmazde jako osjetljive 'rirode.
P0T-12:; Ti navodi" veliki broj ljudi na zemlji 8 je li to problem < 2e li nas previ"e < .a li ,e
ovdje uslijediti korektura <
%asnije9 kad 'obli&e osvijetlimo novu dru1tvenu 3ormu9 mo&emo govoriti o 6ovjekovoj
samokontroli. ;ovjek +e u budu+e biti obziran 'rema 'rirodi i sam +e svojevoljno 'rihvatiti
ograni6enje svog 1irenja. Bo je korektura9 koja +e uslijediti u naredno vrijeme. Aa sada svijet
mo&e jo1 uvijek hraniti 'ostoje+i broj ljudi9 ali beskrajno vi1e ne +e mo+i.
P0T-12:; +a"to zapravo ljudi oduvijek ratuju <
=roj ratova9 koji su se na zemlji zbili9 je golem. ,eizre0iva 'atnja9 koja je ljudima nane1ena9 s
ni6im se ne mo&e o'ravdati i u nikojem slu6aju ne mo&e se ozna6iti kao ne1to namjerno.
;ovjek ima slobodnu volju i na temelju ove slobode9 s'ojeno sa svije1+u odijeljenosti9 ovo
biva 'odru6je mogu+eg. Bo zna6i9 da mi nismo ovo &eljeli i uvijek se tra&io alternativni 'ut.
,o 6ovjek je svoju slobodnu volju9 koja mu je dana u neograni6enoj 3ormi9 koristio da bi na
ovaj na6in iskusio odijeljenost. /va je iskustva 6ovje6anstvo &eljelo ste+i i sada je s'remno
'o+i obratnim 'utem i u budu+e &ivjeti meusobno u miru i ljubavi.
P0T-12:; +a"to ste dozvolili, da do danas u velikim dijelovima svijeta tako puno ljudi i
naroito na"a neduna djeca moraju umirati od gladi ili zbog slabe ishrane nastalih bolesti <
,ismo o'unomo+eni direktno 'osegnuti u ovaj dogaa. ,a1a je du&nost vas na to u'ozoriti i
'otaknuti savjest9 s kojom ste obdareni9 i dati vam do znanja9 da vam ovo nije od koristi.
/dlu6iti morate sami9 jer iznad svega stoji va1a slobodna volja.
22
P0T-12:; +a"to ovjek nije uspio temeljna prava de'inirati za sve i njih primijeniti na cijelom
svijetu <
;ovjek ima dvije strane - jedna tra&i njegovu osobnu 'rednost i smatra se kao odvojena od
svih drugih9 a druga strana tra&i svjetlo i ljubav. Co&e se re+i9 da 6ovjek ras'ola&e
'odijeljenom li6no1+u. 2 ove obadvije strane stalno stoje u meusobnoj kon3ronta0iji. ;ovjeku
'reostaje odlu6iti kojoj od obiju strana daje 'rednost i koje odluke iz toga rezultiraju. Bo
izvanredno dokumentiraju 'ovijesna zbivanja. Lijelo 7amo - tamo8 izmeu ovih obaju strana9
koje dnevno izvodite9 s'rje6ava jasan iskaz o tome9 1to vi jeste i kroz to je nastao kaos9 kojeg
danas susre+ete na va1oj 'laneti. >i &ivite s jedne strane s mi1lju9 da trebate so0ijalno
'odno1ljivo gos'odariti9 a s druge strane svatko &eli koliko je mogu+e ishoditi od 0ijelog
kola6a. )ve dok se jasno ne odlu6ite za jednu stranu9 sve dotle ne +e biti nikakvih jasnih
rezultata. 4e3inirajte sebe jasno i ostanite 'ri va1oj odlu0i i vi +ete 'osti+i rezultate9 koji +e
logi6ki sebi 'rivu+i va1a odluka.
P0T-12:; Pretpostavimo da se broj ljudi na zemlji znatno smanji i da se mnoge du"e vrate u
svijet svjetla 8 nastaje li tada, kod vas gore, ne"to kao prenapuenost < 0 obratno pitanje, kad
je prije mnogo manje ljudi ivjelo na zemlji, gdje su tada bile sve du"e <
4u1e se sastoje iz svjetla i svjetlo nema nikakvo 1irenje u 3ormi tijela9 kako vi 'oznajete9 i
stoga svjetlo ne treba nikakav 'rostor9 da bi na1lo mjesta. )vjetlo je energija i energija se
mo&e razviti svuda9 gdje &eli. )toga 'rena'u6enost nije mogu+a. Fnergetska bi+a u svijetu
svjetla mogu se9 u svako vrijeme9 meusobno sto'iti9 ako su zaklju6ili inkarna0ioni 0iklus9 jer
'rije toga su se odijelila i sa mnogim dijelovima istovremeno su saku'ljala iskustva9 i ova
iskustva tad se meusobno sta'aju. Bime su bi+a svjetla vrlo 3leksibilna u izboru njihove
'ojavne 3orme i u broju njihovog nastu'a.
U nastavku slijedi tekst objave koju sam 'rimio na mojoj Jeb - strani0i 'rije i za vrijeme
nastanka ove knjige D
U zadnje vrijeme svijet se je udaljio od svog praporijekla i u svom trazi fiktivnu velicinu
na koju bi se mogao osloniti. Medutim osloniti se mozete samo na ono, sto znate i u sto
vjerujete. U sto vjeruje ovaj svijet ? U stvari su stupovi vjere davno napukli ukoliko ih
promatramo sa vjerske strane. U svrhu vaseg povratka praporijeklu, odakle dolazite,
potrebno je jedno novo shvacanje. Shvacanja i ucenje religija bilo je doduse korisno, ali
se slika razbila i vi ne mozete vise prepoznati svoje pravo porijeklo. Vi ste dio Boga i kao
takvi dosli ste na svijet, da biste sami iskusili, s t o n i s t e i da biste preko ovog
iskustva nasli povratak vasem bozanstvu. Kroz odijeljenost i zaborav o vasem porijeklu
imali ste dovoljno vremena iskusiti ono, sto niste. Sad je vrijeme da se vratite i
osvijestite: odakle dolazite, sto ovdje cinite i kamo idete nakon vase smrti ? Bit ce lijepo
iskustvo spoznati, koji je sjaj sakriven u vama i za koje ste velike stvari sposobni, ako
prestanete vjerovati, da je ovdje - na ovom svijetu - svatko za sebe posve sam. Radujte
se promjeni svijesti, koja ce vrlo brzo obogatiti vas zivot na ovoj zemlji !
Dragi ljudi ove zemlje, ja sam vam dao do znanja, da cete dozivjeti preobrazbu. Ova ce
se preobrazba uglavnom dogoditi u vasoj svijesti - tamo, gdje sami odlucujete, sto zelite
biti. Nova ce se svijest pokazati mnogo bogatijom, nego sto je sadasnja. Vi cete spoznati,
da sadasnja forma drustva, koju ste izabrali, vise ne funkcionira. Vi sada zivite u
23
ovisnosti od rada, da biste prezivjeli i da ne ostanete na rubu drustva. Ova ce ovisnost
nestati. Mjesto toga steci cete sigurnost, da ste bozji poslanici, koji na ovom svijetu za
Njega stjecu iskustva, koja On sam zeli za sebe. Radujte se tome, da volite zivot bez
novca i bez muka jednog stranca.. Zivot kojeg ce obiljezavati ljubav, pravednost. To ce
biti zivot jednog novog drustva, koje ce voditi brigu za druge, brigu o resursima zemlje i
koje ce od zemlje uzimati samo ono, sto ce moci opet vratiti. Ovaj novi zivot ne ce
poznavati nikakve bolesti, niti zavist, niti mrznju - ovaj novi zivot ne poznaje nasilje. On
ce poznavati samo medusobnu ljubav - svejedno kojeg je tko porijekla i koje je boje
koze. Ovaj je novi zivot dar Boga, kojeg mozete uzivati u punoj mjeri. Svijet ce brzo
zakoraciti na ovaj put i ljudi ce prosiriti svoju svijest. 1a sam s Vama i pratim vas sa
svim savjetima, koje trebate da biste mogli mirno stupiti u jednu novu eru.
Ljudi ove zemlje, vi ste na putu u posve novi svijet - sve sto vam je dosada otezavalo
vasu svakidasnjicu vrlo brzo ce dozivjeti promjenu ! Svijet danas zasluzuje, da ga
promatrate jednim drugim svjetlom. Ovom svijetu nedostaje razumijevanje za ocuvanje
prirode. Ovom svijetu nedostaje razumijevanje i vrednovanje zivota svakog pojedinca,
zivotinja i biljaka, ovom svijetu nedostaje razumijevanje za svoje porijeklo i za smisao
svog zivota. Sve ce to biti vraceno svijetu i ljudima, kako bi moglo biti formirano jedno
novo drustvo. vrlo brzo ce energija zemlje - njena vibraciona frekvencija - opet biti
povisena i time cete vrlo brzo postici frekvenciju one vibracije, koju trebate za
ozivljavanje vaseg sjecanja. Sjecanja na ono, odakle dolazite, zasto ste ovdje i kamo
idete. Radostan trenutak, koji ce zahvatiti cijelo covjecanstvo i poloziti kamen temeljac
za osnivanje jednog novog drustva, koje ce biti izgradeno na medusobnom vrednovanju
i medusobnom mirnom suzivotu.
U buduce ce biti dokoncane igre moci medu ljudima, jer razvijeni covjek prepoznat ce
sebe kao dio Boga i kao takav ne ce imati interesa nadilaziti druge, koji su - kao i on -
takoder dio Boga. 1edinstvo sviju bit ce jezgra svih buducih namjera, koje ce misliti na
blagostanje cijelog covjecanstva. Svejedno kojeg je tko nazora, uvijek ce u prednosti biti
nastojanje za najvise zajednicko dobro. Bit ce to jedno novo iskustvo, koje ce prosiriti
srca svih ljudi i i inspirirati ih za ljubav prema drugima. U skladu sa bozanskim
stvaranjem covjek ce voditi zivot kojeg ce prozimati naklonost, razumijevanje i
spremnost za pomoc. Kvantni skok za zivot - kvantni skok za covjecanstvo !


24
SA BLAGOSLOVOM ODOZGO
)vijet danas 'roizvodi mno1tvo toga9 1to je besmisleno ? Bo su 'roizvodi9 koje u stvari nitko
ne treba - i koji su kratkotrajnog zadovoljstva ili slu&e kao dekorativni 'redmeti i vrlo brzo
zavr1e u kantama za sme+e. /vi besmisleni 'rodukti veliko je o'tere+enje za okoli19 jer su
ogromne zalihe9 koje se za to koriste. Cora se 'lja6kati blago zemlje i jedina je svrha ovih
'roizvoda9 da 'rodu0enti zarade nova0. 4anas svijet 'roizvodi mno1tvo ot'ada ?
Cnogi 'roizvoa6i u biti 'roizvode iste 'rodukte9 s nijansama razli6ite boje i kvalitete. /va
'o'lava 'roizvodnje je ogromna. =ilo bi jednostavnije 'roizvoditi jednu vrstu robe sa
najboljom kvalitetom.
)vi su 'roizvoa6i zainteresirani samo za 'ro3it ?
7Sa blagoslovom odozgo~ glasi 'roizvoa6ki model9 koji ukazuje na ne1to 'osebno. .adi se
o marki za 'rodukte9 koji bi se 'o najvi1im kriterijima 'roizvodili9 trans'ortirali i ras'a6avali.
,ajve+e mjere trebaju se odnositi na 'odno1ljivost 'roizvoda sa materijalom od kojeg 'otje6e9
na o'tere+enje okoli1a 'ri dobivanju sirovine i 'roizvoda9 kao i 'obolj1anje 6ovjekove
kvalitete &ivota9 koji ovaj 'roizvod konzumira odnosno 'rimjenjuje. Pod tim treba razumjeti9
da ljudi9 koji ovaj 'roizvod u'otrebljavaju imaju od toga veliku 'rednost - 'rednost u 3ormi
vi1e radosti9 vi1e kvalitete &ivota9 vi1e zdravlja i vi1e ljubavi.
4ana1nji 'roizvodi ne stoje 'od najboljom zvijezdom - time se misli9 da energija svjetla9 koja
dolazi 7odozgo8 ne zra6i kroz 'roizvod. Proizvodu nedostaje blagoslov vrhovnog bi+a iz
)vjetla9 s 'osljedi0om da 'roizvodi 6ovje6anstvu na kon0u ne koriste.
Produkti sa markom 7sa blagoslovom odozgo~ imat +e sasvim druge kvalitete. /ni +e se
izra&avati energijom9 koju 6ovjek mo&e odmah zamijetiti. )vijet )vjetla kontrolirat +e sve
'roizvode9 koje 6ovjek 'roizvodi i vodit +e brigu o okoli1u i 6ovjeku. <ko je 'roizvod
'odno1ljiv i koristan9 tad +e on dobiti 7blagoslov odozgo.8 =it +e to snaga zra6enja9 koja +e
kao magnet djelovati na konzumente. /vu snagu zra6enja 6ovjek +e nesvjesno osjetiti.
P0T-12:; !ako to 'unkcionira detaljno <
:edan dana1nji 'rodukt - n'r. iz drveta - sasje6en je u sjevernoj Fvro'i i trans'ortiran u
isto6nu Fvro'u - dugi 'ut. Bamo +e u 3abri0i biti obraen uz dodatke kemikalija9 koje 1tete
okolini. Polu'roizvod dalje obrauje 6ovjekova ruka - oni dolaze u dodir sa u'otrijebljenim
kemikalijama i time se o'tere+uju. Gotov 'rodukt iz isto6ne Fvro'e trans'ortira se u <ziju i
tamo se ras'a6ava 'reko mnogih9 malih trgovina. /vaj 'roizvod mo&e biti interesantan radi
njegovog 'rirodnog materijala9 ali i'ak trans'ort i obrada sa 1tetnim kemikalijama ne mo&e se
ak0e'tirati. )am trans'ort drveta sa sjevera na jug Fvro'e 'redalek je. Bakoer 'ut za <ziju
'osve je ne'rihvatljiv i 'odjela na mnoge male trgovine nema smisla9 ukoliko se radi o
'roizvodu9 koji nije zna6ajan za svakida1nju u'otrebu.
P0T-12:; !ada produkt dobiva blagoslov odozgo <
M <ko 'rodukt kao izlazni materijal ima $((N 'rirodno 'orijeklo.Pod time se
razumije9 da osnovni materijal 'otje6e iz 'rirode i iz ne'osredne regije9 gdje se
'roizvodi. Bad slijedi samo kratak trans'ort i bit +e 'roizveden u manjim
koli6inama za lokalnu 'otrebu. )toga 'ostoje samo mali 'oduzetni0i9 koji 'roizvode
onu koli6inu9 koja je u regiji 'otrebna.
2"
M <ko se 'ri 'reradi 'roizvod us'ostavlja bez 1kodljivog materijala9 koji bi mogao
dohvatiti i o1tetiti 'rirodu i nanijeti 1tetu konzumentu.
M <ko je 'ri 'roizvodnji o'tere+enje za 6ovjeka samo neznatno i ako se radni uvjeti
odvijaju u 'rostoru9 gdje se ljudi osje+aju ugodno i nisu izlo&eni nikakvim
o'asnostima.
M <ko 'rodukt izvode ljudi9 koji idu na 'osao s velikom rado1+u i osje+aju se za to
velikodu1no nagraeni.
M <ko je trans'ort dovr1ene 'roizvodnje9 do 'rodajnog mjesta9 samo kratak i stoga
nastaju samo neznatna o'tere+enja za okoli1.
M <ko 'rodukt zahtjeva samo neznatne tr&i1ne aktivnosti - time ot'adaju sve vrste
reklamiranja i sve vrste 'romo0ije u trgovini.

M <ko 'roizvoa6i 'roizvoda 'rvenstvo daju koristi konzumenta - to zna6i da nije
0ijena ili 'ro3it utje0ala na 'roizvodnju 'roizvoda.
P0T-12:; !ako proizvod prima snagu zraenja i time neodoljivost za konzumenta <
M %roz 'rirodnost sirovine
M %roz regionalno zna6enje i 'orijeklo
M %roz 'ozitivno djelovanje 'ri 'reradi9 jer tako ne dolazi do 'rimjene nikakav
materijal9 koji zagauje okoli19 i da na tome rade samo ljudi9 koji radosno idu na 'osao i tako
se 'roizvod 'ozitivno na'aja.
M %roz kratak 'ut9 kojeg +e 'roizvod 'rije+i 'ri trans'ortu9 i stoga ne nastaju nikakve ili
samo neznatne 1tete za okoli1.
M Bime9 da konzument u 'roizvodu nalazi veliku radost i iz njega izvla6i veliku korist9 jer
'roizvod to6no odgovara njegovim 'redod&bama i njegovoj 'otrebi.
M Bime da je 'roizvod svrhovit i 'odno1ljiv za okoli1.
)vijet )vjetla +e to omogu+iti ? )vijet )vjetla - tamo gdje aneli obitavaju9 koji okru&uju ljude
i sve 'roizvode sa odreenom energijom. /vu energiju mogu nesvjesno iskusiti svi. 2 ako
ljudi intuitivno 'ostu'aju9 tad - bez znanja - 'ose&u za is'ravnim 'roizvodom9 koji im
2*
energetski najbolje odgovara. /vu je energiju mogu+e 'oja6ati9 i to tako9 da se 'roizvodi
obavljaju i ras'a6avaju ne samo 'o 'rethodno nazna6enim obzirima9 nego time 1to za ove
'roizvode molimo svjetlo odnosno 7blagoslov odozgo98 i 'o odgovaraju+em is'itu ovaj +e
blagoslov biti dodijeljen. Bad 'roizvod ima snagu )vjetla9 koju treba9 da bi ga konzumenti
uzeli.
P0T-12:; Tko ,e time biti neposredno pogoen <
Pogoeni su u 'rvoj liniji 'roizvoa6i9 jer ukoliko oni kod 'roizvodnje vode brigu o tome9 da
'rimjenjuju samo lokalnu sirovinu i nju 'rerauju 'odno1ljivo za okoli1 i 6ovjeka9 ako su
radosni 'ri svom radu i 'rimaju 'ravednu na'latu9 tad +e konzumenti 'roizvod uzimati.
4aljnji su korisni0i sami konzumenti9 jer oni uzimaju 'roizvod9 koji im je koristan i osim toga
donosi svjetlo u njihov dom.
P0T-12:; !ako ,e slijediti primjena u stvarnosti <
U 'rvom trenutku ljudi9 koji 6itaju ove retke9 odmah +e re+iD Bo nije mogu+e - to nije
gos'odarski izvodljivo. Aa ovo ostvarenje 'otrebna je temeljna 'romjena 6ovjekovih navika.
/n mora odustati uvijek nov0u davati 'rednost. /n mora odustati misliti samo u 3ormi
'ro3ita9 i mora odustati uvijek samo najje3tinije tra&iti kao 'olazi1te za odmjeravanje. Bo su
temeljni 'reduvjeti. <ko ljudi ove temeljne 'rin0i'e slijede9 tad +e biti mogu+e.
Aa sada nema nijednog 'oduzetnika9 koji tako misli - i to treba izmijeniti. Ci govorimo o
velikoj misaonoj 'romjeni u glavama ljudi. Ejudima je stolje+ima u'ravljao nova0 i oni su bili
njegovi robovi. ,ova0 je uvijek bio ne'ravedno dijeljen9 i danas se dijeli jo1 ne'ravednije9
sve dok ga mnogi ne budu vi1e uo'+e imali - i samo manjina imat +e skoro sve. 4anas smo
do1li do ove to6ke ? Bo +e trajati jo1 tako dugo9 dok oni9 koji sada imaju malo9 uskoro ne
budu imali ni1ta9 jer tada ne +e koristiti bogatima ni1ta9 ako oni sve imaju9 jer ne +e mo+i ni1ta
vi1e ku'iti9 'o1to je krug onih9 koji meusobno jo1 mogu trgovati9 uvijek manji i uskoro +e
'ostojati jo1 samo veliki kon0erni9 koji +e meusobno trgovati9 a svi suradni0i ovih velikih
kon0erna dobivat +e samo milostinju9 da ne gladuju.
Promjena ovog kon0e'ta9 u dana1njem dru1tvu9 nije mogu+a9 jer +e nova0 sve s'rije6iti9 1to je
svijetu i ljudima ugodno. Bime je nova0 za'reka i smetnja 0ijelog 'okreta 7sa blagoslovom
odozgo.8
2z toga je mogu+e zaklju6iti9 da 6ovje6anstvo ne mo&e dalje o'stati9 ako i dalje 'o6iva na
nov0u. )toga je neo'hodno 'otrebno9 da nova0 bude odstranjen9 i ovo +e se dogoditi9 i to vrlo
brzo ?
P0T-12:; -ko vi"e nema novca, ime ,emo tada pla,ati na"e stvari i usluge <
>a1 +e nova0 'osve nestati ? >i +ete ga 'osve otkloniti9 jer iskustva koja ste stekli s nov0em9
'okazat +e va9 'ut u budu+nost. >i ste 'ostigli9 da je nova0 va1 svijet skoro 'osve uni1tio i
6ovje6anstvo zaustavilo i+i dalje. >i +ete vrlo rado odustati od ovog sredstva 'la+anja. ,o
6ime 'la+ati # /vo se 'itanje vi1e ne 'ostavlja9 jer vi +ete sve 'roizvoditi na dobrovoljnoj
bazi za dru1tvo i slu&iti mu. )vatko +e dati svoj udio za dru1tvo9 i svatko +e to6no znati9 gdje
je 'otreban i gdje +e mo+i najbolje ulo&iti svoje s'osobnosti. )av %noO - PoO9 koji je skriven
u vama9 do+i +e do izra&aja9 i vi +ete stalno te&iti sebe usavr1avati9 kako bi va1 do'rinos bio
jo1 vredniji za druge 6lanove va1eg dru1tva. /vaj temeljni stav nosit +ete svi u svojim
glavama9 i vi +ete ovo vrlo brzo razumjeti9 jer +e u budu+e biti uzdignuta vibra0ija va1eg
27
energetskog 'olja9 i time +e se otvoriti odreeni kanali u va1em mozgu9 koji +e omogu+iti ovo
'ro1irenje va1e svijesti.
,ova0 ot'ada bez zamjene9 i takoer sva druga sredstva 'la+anja9 koja 'oznajete9 ne +e do+i u
obzir. >i ne trebate vi1e nikakva sredstva 'la+anja ? Pobli&e o tome nalazite u 'oglavlju9 koje
slijedi.
P0T-12:; $to ,e se dogoditi, da bi novac bio odstranjen, i kad ,e to biti <
)vijet +e se vrlo brzo susresti sa 'ro'a1+u svog 3inan0ijskog sistema. 4ogaaji zadnjeg
vremena 'okazuju9 kako je brzo mogu+ kola's. )lijede+i kola'si bit +e 6e1+i i dalekose&niji9 i
tad vi1e ne +ete imati nikakvu mogu+nost9 da se tome su'rostavite. >i u'ravo sada
zagrijavate va1a 3inan0ijska tr&i1ta i 'rodajete sirovo ulje za krijum6arski visoku 0ijenu. 2sto
+e tako i mnoge druge sirovine vrlo brzo biti 'resku'o 'onuene na svjetskom tr&i1tu9 i k
tome +e uslijediti jedan naro6iti dogaaj. /vaj dogaaj ne +e vas za6uditi9 jer je bio 'redvien
kao zastra1uju+i dogaaj za krizu banaka. ,o9 da vas je to tako brzo zateklo9 toga niste ni
danas svjesni. 2znenaenje +e do+i i 3inan0ijsko tr&i1te +e za kratko eks'lodirati9 tako dugo
dok 'osve nemo+ni ne 'adnete na koljena i dok sav ka'ital na zemlji ne bude uni1ten. Bermin
je ve+ danas uo6ljiv i vi +ete mnogo ranije9 nego 1to vjerujete9 biti kon3rontirani sa 'rvim
glasni0ima. .azvoj9 koji je bio tako una'rijed odreen i va1a 'ohle'a za stalno vi1e nov0a9
3enomen +e dalje ubrzavati9 tako dugo dok ne doe do totalnog kraha i vi ne +ete vi1e vidjeti
nikakvu 1ansu za s'as sistema.
P0T-12:; Princip uspjeha nas je ljude stalno poticao na ve,i uspjeh i omogu,io posti,i
ogromni napredak. &ezbrojna otkri,a i razvoji uinjeni su na temelju ovog principa uspjeha i
ovjek je, sve dok je bilo novca, stalno potican otkriti ne"to novo, da bi mogao opstati na
tri"tu. -ko otpadne ovaj poticaj, tad mora neophodno do,i do gospodarskog mrtvila ili <
Bo je vrlo razumljivo 'itanje? >a1 istra&iva6ki duh ne1to je 'osve naro6ito - vi ste ga razvili iz
udobnosti i lijenosti9 jer vi &elite sebi u6initi &ivot tako jednostavnim9 kako je samo mogu+e.
2z toga je nastalo bogatstvo istra&ivanja9 i mnoge tehni6ke novosti dovele su vas bli&e ovom
0ilju. ,o9 ono 1to 'ri tome niste 'redvidjeli jest 6injeni0a9 da ste gonjeni9 da morate 'rona+i
uvijek ne1to novo9 da biste o'et ne1to imali za 'rodati9 6ime se mo&e zaraditi nova0.Prona1li
ste mnoge besmislene stvari9 koje u stvari ne trebate i koje nemaju ni1ta zajedni6ko s va1im
udobnim &ivotom. /va besmislena 'roizvodnja ko1tala je svijet ogromnih zaliha i ve+ina od
toga danas le&i u kantama za sme+e. U vama je uroena istra&iva6ka strast - isto tako kao i
znati&elja9 tj. vi +ete uvijek te&iti 'rona+i ne1to novo9 da biste si &ivot u6inili lje'1im u
udobnijim. /vaj je duh usidren u va1oj naravi i nema ni1ta zajedni6ko s nov0em ? =ez nov0a
bit +e kon0entra0ija va1eg istra&iva6kog 'oriva u'ravljena na ne1to 1to je b i t n o i stvarno
korisno9 i tako +ete razvijati sve one 'rodukte9 koji za vas imaju stvarnog smisla9 i vi 'ri tome
ne +ete biti voeni gos'odarskim razmi1ljanjima9 nego +e va1 interes va&iti samo za ono9 1to
je korisno za sve i 'ozitivno za okoli1.
28
KAKO CE SE ODVI1ATI USPON U 5. DIMENZI1U ?
,a ovom svijetu danas 'ostoje mnogi ljudi9 koji su na1li 'ut do svjetla. Cnoge duhovno
visoko razvijene li6nosti ne ustru6avaju se govoriti o svojim do&ivljajima u svijetu svjetla. U
mnogim 'odru6jima 7bijeli aneli8 'ri'remaju us'on u ". dimenziju. Prema zemlji se
usmjeravaju energetske struje9 koje +e znatno uzdignuti 0ijelu vibra0iju zemlje i takoer
utje0ati na ljude i njihovu vibra0ionu 3rekven0iju. Lilj je ove vi1e vibra0ije 'ribli&avanje
3rekven0ije bi+a svjetla i graanima zemlje9 kako bi lak1e bio omogu+en meusobni kontakt.
)a 'ovi1enom vibra0ijom ljudi +e do&ivjeti korak 'o korak 'romjenu njihove svijesti. )vijest
se 'o6inje 1iriti i bivaju omogu+ene mnoge nove s'oznaje. Bime ljudi 'ostaju otvoreniji za
nove vibra0ije9 koje 'ostu'no uvijek vi1e 'ulsiraju9 da bi se svijest jo1 vi1e otvorila i da bi
omogu+ila s'oznaju9 da 6ovjek 'otje6e od =oga - da 'redstavlja ,jegovu sliku i da je do1ao
na svijet kao 'oslanik najvi1e mo+i.
,aj'rije +e se raditi o tome9 da se 'onovo us'ostavi 'ovezanost sa 2zvorom i tako +e 'ote+i
direktna energetska linija - iz 0entra stvaranja - u glave ljudi i tamo +e se lagano9 ali
'ostojano9 razvijati 'osve nova svijest9 koja +e odra&avati veli6inu =oga.
Bo +e biti trajan 'ro0es9 koji je ve+ za'o6eo 'rije odreenog vremena9 i koji +e se 'omalo
'ribli&avati svom vrhun0u. )ve vi1e +e se ljudi otvoriti svjetlu i 'restati +e se 'romatrati kao
odijeljene jedni od drugih9 jer ljudi +e razumjeti 9 da sve 1to su u6inili jedni drugima9 dobro ili
zlo9 ne'osredno se vra+a nazad na njih. )ve dolazi nazad i svatko9 tko u sebi nosi ovu svijest9
'romijenit +e svoje 'ona1anje 'rema samom sebi9 drugim ljudima kao i 'rema 'rirodi.
/sim toga ljudi +e imati sve manje razumijevanje za vlastodr10e i bogate9 jer ljudi +e shvatiti9
da boga+enje jednog na 1tetu drugog9 ne mo&e dugo 3unk0ionirati. /t'or +e rasti i 1to vi1e na
zemlji 'ostoji otvorenije i 'ro1irenije svijesti9 tim +e manje mo+i o'stati ova sada1nja
dru1tvena 3orma.
/d ovog trenutka 'o6et +e se okretati s'irala9 koja +e ja6ati 'ritisak na mo+ne i njih +e sve
vi1e 'otiskivati i de3enzivu - tako dugo dok 'ritisak ne bude 'revelik9 dok se val ne 'relije i
kon0entra0iju mo+i ne 'odijeli ravnomjerno na sve. Bo zna6i9 da dosada1nja sredstva9 koja su
'ostojala u 3ormi nov0a i nasilja9 moraju se 'ovu+i 'red ve+om i mnogo i mnogo ja6om
snagom. Co+ jedinstva jest najve+a mo+ u svemiru ?
)ve dok ovo jedinstvo jo1 ne bude zaklju6eno bit +e na ovom svijetu jo1 mnogo ru1enja i
uni1tenja snagom nov0a. <li +e sve vi1e i vi1e zlo6ini mo+nika izlaziti na 'ovr1inu - mnogi +e
skandali biti otkriveni - strukture mo+i 'o6inju se ras'adati. /vu +e 'ozi0iju 'reuzeti nove9
odgovorne snage koje +e 'odijeliti vlast kao i odgovornost 'rema ljudima9 'rirodi i 'lanetama.
:edna ogromna revolu0ija svijesti raa se u dru1tvu i ne do'u1ta da ostane nijedan kamen
ne'okrenut. 4a li +e sve 'rote+i mirno ovisi o tome9 da li +e se na vrijeme 'ojaviti voe9 koji
ne strahuju zbog gubitka vlasti ili zbog oduzimanja njihovog blaga na korist sviju.
) kojim 'romjenama mora svijet 'rethodno ra6unati # Bo je 0entralno 'itanje na koje &elimo
ovdje odgovoriti. U malim razmjerima 'romjene 'o6inju u'ravo u 'ojedinim 'oduze+ima9
gdje jake li6nosti iz 'ozadine 'ove+avaju 'ritisak na vodstvo 'oduze+a i 'oti6u9 da zavlada
'ravednost9 da se vodi ve+a briga o okolini i da svi do'rinesu dostojnijem zajedni1tvu.
Poduzetni0i +e ustanoviti9 da vi1e ne mogu 3unk0ionirati 'oduze+a9 koja su imala motiv
izrabljivati druge i oboga+ivanje na 1tetu drugih. )u'rotno onom kako je bilo 'rije9 iz
neobja1njenih razloga9 'roizvodi koji nisu vrijedni njihove 0ijene9 ne nalaze vi1e ku'0e niti
'rodava6e. %onzumenti +e sve vi1e i vi1e naslu+ivati tko ima 'red o6ima9 kao motiv svoje
djelatnosti9 njihovo dobro. )talno raste broj ljudi9 koji se odvra+aju od mo+i bogatih i ovaj +e
ot'or biti stalno ve+i.
U 'oliti0i +e iz baze is'loviti odgovorne li6nosti9 koje +e se 'robiti i svrgnuti mo+ne sa
njihovog 'rijestolja u svrhu udovoljavanja 'ravdi i bogatstvo +e 'rimijeniti za 'ri'remu
2
dru1tvene 3orme9 koja +e kao najve+e dobro i kao 0ilj imati lije' &ivot u zdravoj 'rirodi./vi
+e se ljudi mo+i oslanjati na stav 1irokih slojeva dru1tva i stoga +e biti u mogu+nosti
'roslijediti neo'hodne re3orme - slobodni od straha gubitka mo+i i ugleda. /vim ljudima nije
vlast ne1to zna6ajno9 nego oni 'osjeduju mo+ i jakost radi 'okretanja ne6ega9 1to je bolje. /ni
se ne boje9 da +e nakon 'osla biti kritizirani - oni 'rihva+aju kritiku9 da bi jo1 bolje radili za
o'+e dobro. /vi ljudi u&ivaju oslona0 u'ori1te iz svijeta svjetla. - i sa snagom svjetla dobivaju
vodstvo i ohrabrenje. ,jihova 'ovezanost sa 2zvorom je us'ostavljena i svakog dana biva
ja6a. /vim svijetom jo1 uvijek vlada mo+ nov0a. ,akon 1to je nova0 bio ne'ravedno
dodjeljivan 'ostavlja se 'itanje o mogu+nosti9 da se ovo izjedna6i. >e+ina nov0a danas se
zarauje od sirovina9 koje se sku'o 'rodaju na burzama za sirovinu. Bamo anga&irane osobe
svoje 'rodukte9 koje tamo ku'uju i 'rodaju9 nisu nikad svojim o6ima is'ravno 'ogledali. Bo je
1teta9 jer kad bi oni imali odnos 'rema svojim 'roduktima9 tad bi bolje znali njihovu 'ravu
vrijednost. /va svijest o 'ravoj vrijednosti ovog 'lemenitog materijala masivno b se
'romijenila i time bi se i njegova vrijednost 'romatrala u 'osve novom odnosu. /vo bi vodilo
tome9 da bi alternative sve vi1e i vi1e dobivale na zna6enju9 kako bi se mogle 'o1tedjeti
drago0jene rezerve.
Co+ nov0a 'rivremeno +e se za kratko 'ove+ati9 'rije nego izgubi zna6enje. ,ove +e vrednote
'osti+i nadmo+9 jer sve +e biti mjereno 'o tome koliko do'rinosi svima. ,astat +e mogu+nost
'ro0jenjivanja i kona6ni 0ilj nije trgova6ki nego individualno vrednuju+i sistem9 koji +e
uklju6ivati as'ekte 'rirode i nove dru1tvene 3orme.
,ova0 +e9 kao vrijednost9 gubiti svoju mo+9 jer +e drugi 3aktori9 od vi1eg ranga9 biti uklju6eni
u sistem9 koji ne +e vi1e 'rihva+ati nikakve vrijednosti - bit +e 'ro0ijenjeno koje alternative
vi1e slu&e 0ijelom kolektivu. Bo +e biti sistem vrednovanja9 koji nije us'orediv sa
'ro0jenjivanjem. ,astat +e novi sistem vrijednosti9 koji +e ozakoniti najve+e vrednote 'o
kojima +e se mjeriti svi na'ori i aktiviteti.
4ana1nje je dru1tvo izgraeno na odijeljenosti - tj. svatko &ivi za sebe9 odijeljen od svih
drugih. Bo je takoer razlog za bezbrojna 'ojedina6na doma+instva. Cladi ljudi9 koji du&e
vrijeme &ive u roditeljskoj ku+i9 bivaju ismjehivani i 'od0jenjivani. )tariji9 6im 'ostanu teret i
trebaju 'omo+9 bivaju odstranjeni u domove i smatraju se suvi1nim i nevrijednim. ,a'u1teni i
bez ikakvog &ivotnog smisla9 oni 6ekaju svoj svr1etak. ,o9 u'ravo mudrost starih i njihova
&ivotna iskustva neobi6no su vrijedna za mlae genera0ije. Ejudi +e o'et 'ostati ovog svjesni
'ro1irenjem 0jeloku'ne svijesti i uslijedit +e zajedni6ki &ivot vi1e genera0ija. Prestat +e
'ojedina6nost i bit +e stvorene 3orme zajedni1tva raznih vrsta. ,astat +e novo zajedni1tvo i
veliko meusobno vrednovanje. Ejudi +e 'olako 'ostati svjesni svog jedinstva i ovo novo
'ostignuto jedinstvo oblikovat +e 'osve novu dru1tvenu 3ormu.
/dvra+anje od umjetne 'roizvodnje &ivotnih namirni0a bit +e jedna od velikih 'romjena.
=iolo1ka hrana9 'o najstro&im kriterijima9 u budu+e ne +e biti novost izuzetak9 nego ne1to
samo 'o sebi razumljivo. Bakoer dana1nje sto6arstvo9 koje treba mnogo zemlji1ta za uzgoj
hrane9 'olako +e se izmijeniti.
4anas se jo1 uvijek tove &ivotinje u velikoj koli6ini radi ishrane. %roz 'romjenu 6ovjekove
svijesti korisne +e se &ivotinje sasvim druga6ije vrednovati. %roz svjesnost svog jedinstva9 ne
samo sa svim ljudima99 s =ogom i svemirom9 nego i sa &ivotinjskim i biljnim svijetom9 6ovjek
+e izmijeniti svoje navike 'rehrane. @ivotinja +e jo1 biti u 1talama9 samo u malom broju9 i
ni'o1to radi sredstva 'rehrane. /ve +e &ivotinje koristiti ljudima kao 'omo+ 'ri odreenom
radu9 no 'rehrana +e uglavnom biti vegetarijanska.
%ad ljudi danas govore o dru1tvu9 tad vide 'ojedine zemlje9 o'+ine i gru'e9 koje zajedni6ki
rade i meusobno dijele svoje zada+e9 0entralno organizirane od vlade9 koja 'oku1ava
u'ravljati sudbinom zemlje i una'rediti gos'odarstvo nasu'rot konkurentnih susjednih
dr&ava. =lagostanje za zemlju9 da nitko ne gladuje9 veliki je 0ilj. 4ru1tvena 3orma9 koja daje
3(
'rednost samo 'ojedinima9 bitno +e se izmijeniti. /naj9 koji iz odreenih razloga9 ne mo&e
raditi dobiva dr&avnu milostinju i biva 'otisnut na ivi0u dru1tva.
,a'rotiv9 nova svijest o jedinstvu 0ijeni vrijednost svakog 6ovjeka isto tako visoko9 iako on
momentalno ne osje+a nikakvu sklonost 'rema radu. Co&da je on mislila0 i mo&da +e jednom
izba0iti ideje od kojih +e 'ro3itirati 0ijeli svijet.
)ada1nja 3orma dru1tva stalno se 'redstavlja kao sve manje korisna i ljudi se 'o6inju
're3ormirati - 'osve u skladu sa svjesnim jedinstvom 0jeline. Prestaje se 'rosuivati i svakog
se odmah 'o1tuje - neovisno od njegova zvanja ili 'orijekla i boje ko&e.
Patnje9 koje se 'ri'isuju i koje +e se 'ri'isivati 'rirodi9 su ogromne i to danas relativno malo
zabrinjava ljude. 2ndustrijske na0ije organiziraju velike sastanke radi klime9 ali ovdje dolaze
do izra&aja meusobni interesi9 koji ne do'u1taju jedinstveni radikalni korak. )vi se dodu1e
sastaju9 ali se ne 'rozivaju veliki gre1ni0i 'rotiv okoli1a. ,o duboko ujedinjenje ne +e se
'osti+i dok svaki 'ojedina0 tra&i svoju vlastitu 'rednost.
Ejudi9 koji ustaju iz baze sa novom svije1+u uvest +e jednu novu eru s interna0ionalnim
nastojanjem za temeljnu 'romjenu standarda u vezi okoli1a. /vi novi mislio0i imaju mo+ i
energiju svjetla9 da ovdje9 u zadnjoj sekundi9 ostvare 'romjenu shva+anja na svjetskoj razini.
Ejudi tra&e ne1to novo - ali ovo ne +e 'osti+i ni1ta od onoga9 1to je dosad vrijedilo kao nova09
zlato i mo+. )ve se ras'ada i daje mjesto 'osve novom sistemu. ,ovi se sistem mora naj'rije
3ormirati i ljudi +e jedno vrijeme 'asti u stanje bez orijenta0ije. /va bezorijenta0ija bit +e
u'ravo stanje9 koje +e izba0iti nove mislio0e 'ro1irene svijesti9 koji +e donijeti nove 'oglede i
ideje za rje1enje dru1tvenih zada+a. ,astu'it +e nove li6nosti9 koje +e9 ljudima u njihovoj
regiji9 1iriti svoje misli i 'rijedloge za novo 3ormiranje dru1tvenog zajedni6kog &ivota.
/vi +e ljudi 'redlo&iti savjet eks'erata9 koji +e 'okrivati sva odlu6uju+a 'odru6ja dru1tvenog
&ivota i 'omo+i da 'rivremeno 're&ive svi ljudi i brinuti se da o'et 3unk0ioniraju bitna
'odru6ja svakida1njeg &ivota9 kako bi stanovni1tvo moglo biti osigurano sa &ive&nim
namirni0ama. Bime +e biti u6injen 'rvi korak za novo stvaranje dru1tva i ovo +e >ije+e
eks'erata biti 'riznato i 'ostu'no +e u&ivati sve vi1e 'ovjerenja. U 'rednosti stoji naj'rije
nastavak va&nih 'oslova za snabdijevanje svijeta sa hranom i energijom. Ejudi9 koji su dosad
radili u ovim 'odru6jima vratit +e se svom 'oslu kako bi mogli slu&iti o'+em dobru. Postu'no
svi su o'et voljni raditi i svatko tra&i 'osao 'rema svojoj kvali3ika0iji9 kako bi na'redovao
dru1tveni sistem. ,itko za to ne +e biti 'la+en9 jer su svi sretni9 da mogu sudjelovati u slu&bi
sviju i tako smiju i mogu do'rinijeti za sve.Q
Bime je o'et osigurano osnovno snabdijevanje naroda i struktura se mo&e 'olako o'et
u6vr1+ivati. =it +e 'oduzete jo1 mnoge korekture u svrhu o'timiranja 'ro0esa9 i ljudi +e 'o6eti
u&ivati svoju ste6enu slobodu. )vatko +e imati mnogo vremena za sebe i nastaju nova
zajedni6ka 'oduze+a9 koja imaju svrhu kreirati ne1to smisleno za sve. Pametne glave9 koje su
dosada bile 'od6injene 'ritisku nov0a9 mogu se razvijati i 'okrenuti razvoj bezbrojnih
novosti. 2z toga +e nastati veliki tehni6ki na'redak9 koji +e tokom godina revolu0ionirat &ivot
na zemlji.

Postu'no ljudi +e otkriti svoju s'osobnost stvaranja sa svojim mislima. /ni otkrivaju svoju
s'osobnost 'onovo stvarati svoju stvarnost svakog dana i s time 'o6inju eks'erimentirati.
uvijek br&e 'o6inju misli biti 're'oznatljive u 3ormi materije i 6ovjek 'o6inje razumjeti9 da
sam mo&e svojom rukom oblikovati svoj &ivot i ne treba se vi1e oslanjati na bilo koju
organiza0iju9 za koju dnevno mora i+i raditi9 da bi zaradio nova09 kojeg treba za sretan &ivot.
/vu novo ste6enu slobodu 6ovjek koristi 'rvo za svoj osobni razvoj i za razvoj 0ijelog
dru1tva. =it +e osloboene nove snage9 koje +e 'odizati 0ijelu na0iju9 sav kontinent i na kon0u
sav svijet9 svijet novog razumijevanja9 6iju veli6inu dana1nji 6ovjek jo1 ne mo&e 'ro0ijeniti.
/vaj novi svijet 'o6inje se ujedinjavati i oblikovati jedinstvo iz svih naroda i na0ija. Polako
na0ije9 koje su bogate sa rudama9 shva+aju da sa svojim dobrima moraju bri&no ras'olagati9
3$
jer kao 'rvoD svega je kna'9 a kao drugoD treba voditi brigu o okoli1u - 'ri dobivanju ovih
ruda kao i 'ri trans'ortu9 'reraivanju i 'rimjeni u gotove 'rodukte. ,ova svijest vodi brigu
'rije svega za oskudi0u u nerazvijenim zemljama. /skudi0a +e na 'o6etku os'oriti njihov
razvoj9 ali +e biti 'okrenute mnoge inova0ije tako da +e svuda uslijediti enormni razvoj i bez
nov0a eks'ortiran u sav svijet.
,astat +e burza inova0ija9 kojom +e se mo+i svatko slu&iti u svako vrijeme9 bez na'la+ivanja9
jer novo shva+anje 'okre+e ljude9 da ne misle vi1e samo na svoju 'rednost9 nego +e svatko
svoje 0ijelo znanje davati dalje9 da mogao svatko 'ro3itirati.
U 3okusu nastojanja stajat +e sjedne strane blagostanje 0ijelog 6ovje6anstva i s druge strane
dobro 'rirode i svih &ivih bi+a. >elika +e radost biti u tome9 da svatko 're'oznaje svoj vlastiti
'oten0ijal i s 'unom ljubavlju daje ga svim drugima - svatko sudjeluje u 'oslovima9 koji su
neo'hodni za zajedni0u i vodi brigu9 da svatko mo&e 'ostizati svoj osobni razvoj i za to nudi
svoju 'ot'oru.
2znenada sve 'ostaje mnogo jednostavnije. Ejudi shva+aju da 'rin0i' dobrovoljnosti donosi
mnogo vi1e s'remnosti za anga&iranje i za visoko kvalitetan 'osao. ) velikom rado1+u svatko
+e i+i na svakodnevni 'osao i raati +e se inova0ije.
Gos'odarsko - 6inovni6ki 'oslovi 'ostojat +e samo u neznatnoj mjeri. )veuku'no 3inan0ijsko
gos'odarstvo i 6inovni1tvo 'osve +e ot'asti. =rojne snage9 koje su u tome bile za'oslene9 sad
+e stajati na ras'olaganju za daleko vrednije 'oslove i mo+i +e 'odu'irati 'ro0es dru1tvenog
razvoja. <ko nastanu nes'orazumi i razlike mi1ljenja to +e biti dogovorom rije1eno u okviru
zajedni0e i sve +e se odvijati ljubazno dalje za dobro 0jeline.
/bitelji +e se 'ove+avati9 ali ne samo u 3ormi novog raanja9 nego se obitelji ujedinjuju.
genera0ije se mije1aju u jednom doma+instvu i svi 6lanovi 'ostaju 'rijatelji. )tari i mladi
bivaju 'rihva+eni u ovu zajedni0u9 jer je rastavljenost dokraj6ena i kolektiv dobiva na 0ijeni.
%olektiv u kojem se dijele i dobrovoljno 'rihva+aju svakida1nje zada+e i 6ini se mnogo toga9
1to je dosad bilo nezamislivo.
Politika9 i dosada1nja 3orma njene mo+i9 'osve +e izgubiti na zna6enju. )tare +e se voe
'ovratiti u svoje obitelji i tamo +e voditi svoj &ivot9 koji se ne razlikuje od ostalih 6lanova
dru1tva. ,a ove ljude nitko se ne +e ljutiti niti +e biti osuivani za njihove biv1e 'ostu'ke. /ni
+e biti 6a1+eni i 0ijenjeni kao dio zajedni0e9 kao 1to se 'ostu'a takoer i sa svakim drugim.
,ekad osueni ljudi9 koji su isklju6eni iz dru1tva9 o'et +e biti vra+eni u dru1tveni &ivot9 a
zatvori +e biti dokinuti i kori1teni za druge svrhe. )tara zlodjela bit +e o'ro1tena i nova svijest
ljudi lije6i takoer iskustva onih9 koji su nastu'ali kao uboji0e ili &rtve. )vi +e imati
mogu+nost do'rinijeti svoj udio za zajedni0u9 i to onako kako im najbolje odgovara i u 6emu
vide najve+i smisao za 0jelinu. <ko se netko odlu6i 'osvetiti svom osobnom razvoju i du&e
vrijeme ne do'rinositi aktivni udio zajedni6kom dobru9 bit +e 'osve ak0e'tiran i o tome nitko
ne +e suditi.
Lrkve i sve religije i dalje +e biti 0ijenjene u njihovoj izvornoj 3ormi. Bo +e biti 'o1tovanje u
3ormi zahvalnosti za to9 1to su ljudima9 u vremenu 'rije 1irenja svijesti9 bile za1tita i vodstvo.
>jera se ne +e vi1e aktivno 'rakti0irati. Bemelj +e biti osobno iskustvo 'ojedin0a i religije +e
biti 6uvari ovih iskustava i slu&it +e 6ovje6anstvu za svu budu+nost kao velika9 kolektivna
savjest.
.evolu0ija dru1tva te+i +e stalno - skoro dnevno stje6u se nove s'oznaje i iz toga izvedene
'romjene ukla'aju se vrlo brzo u novu dru1tvenu 3ormu. )ve te6e u biti smireno. ,aravno
naj'rije se 'ojavljuju odreene na'etosti9 koje uglavnom nastaju iz straha - iz straha 'red
nesigurno1+u9 1to mnogi jo1 ne mogu odba0iti. Podu'iranjem drugih ljudi ovaj +e strah lagano
s'lasnuti i na njegovo +e mjesto nastu'iti osje+aj zadovoljstva i razumijevanje za sveuku'no
ljudsko jedinstvo. )ve vi1e i vi1e se razvija zajedni6ki &ivot koji +e biti no1en ljubavlju9 koji
se vi1e ne gradi na ni6ijoj mu0i9 koja se 'ro0jenjuje9 nego 'o6iva jedino na shva+anjuD slu&iti
zajedni1tvu u ljubavi.
32
Aa sve ske'tike na ovom mjestu na'ominjemo9 da +e se ova revolu0ija naj'rije dogaati u
ljudskim glavama9 bez u&urbanog djelovanja9 jer ova 'romjena mi1ljenja treba odreeno
vrijeme za svoju mani3esta0iju. Postu'no 'o6inju djelovati 'ojedin0i i 1iroke +e mase slijediti
nove voe9 jer +e 're'oznati namjeru za blagostanje zajedni0e i shvatit +e9 da ovim ljudima
nije stalo do njihove osobne 'rednosti. ,akon 1to je 6ovje6anstvo svrgnulo svoje stare voe i
'o1to su nastu'ile nove snage 'ostu'no +e se odvijati 'reustrojstvo dru1tva. Prvi je korak
ras'u1tanje vlasti i organiziranje >ije+a mudra0a9 koje +e naj'rije imati zada+u snabdijevati
narod sa hranom. )vi +e zajedno 'omagati9 da bi se odluke >ije+a 'retvorile u djelo - na
'o6etku jo1 ne1to kaoti6no9 no sve vi1e i vi1e strukturirano. ;ovje6anstvo se ne treba brinuti9
da +e do+i do toga9 da +e 'ojedina0 morati gladovati. =it +e dovoljno za sve - radi se samo o
ras'odjeli. )toga su tu 'ostoje+e strukture ras'odjele9 koje su 'ravedne i u budu+e +e slu&iti
kao stani0e za ras'odjelu.
Postu'no slijedi 'reustroj 'roizvodnje &ive&nih namirni0a u biolo1koj 'rivredi i sve vi1e
is6ezava 'o&uda za &ivotinjskim za &ivotinjskim sredstvima ishrane. =iolo1ka i vegetarijanska
ishrana dobiva 'rednost. Ejudi +e vrlo brzo ustanoviti9 da njihova nova ishrana ima mnoge
'rednosti9 'o1to se zdravstveno stanje 0ijelog svjetskog stanovni1tva drasti6no 'obolj1alo.
Bime 1to vi1e ne 'ostoji radna 'risila i nikakva ovisnost o radnom mjestu nestat +e kod ljudi
du1evno o'tere+enje9 i svi +e mo+i slobodno disati i s rado1+u 'reuzeti 'osao9 koji odgovara
osobnim sklonostima i takoer slu&i svima.
>ojska +e o'u1teno 'romatrati sav razvoj i ne +e nastu'ati9 jer i oni9 u svojim glavama9
'odlije&u 'reobrazbi. ,ijedan komandant ne te&i9 u bilo kojoj 3ormi9 vojno djelovati na narod9
naro6ito stoga9 jer su 'romjene uslijedile nenasilno. >ojska +e 0ijeli 'ro0es 'odu'irati i
sudjelovati u ras'odjeli. U tu +e svrhu biti 'ozi0ionirane vojne 6ete.
P0T-12:; Te"ko si mogu zamisliti, da ,e se s jedne strane mo,nici dobrovoljno povu,i, a s
druge strane u mnogim manje demokratskim zemljama, da vojska ne ,e koristiti "ansu
preuzeti vlast u zemlji <
Pozadina 'reobrazbe9 u strukturi dr&avne vlasti9 jest nova svijest ljudi o njihovom jedinstvu. 2
'o1to su svi s'orazumni svatko +e se brinuti za to9 da njegov 'ostu'ak bude istinit i samo
najbolji. Cirna revolu0ija svijesti unosi u sebe mnogo ljubavi9 jer nitko ne +e ni najmanje
do+i na ideju9 da s'rje6ava ljubav u njenoj 'rimjeni. )vatko +e biti no1en valovima o'+e
sklonosti i s ovim osje+ajem brzo +e 'rihvatiti novu 3ormu zajedni1tva.
P0T-12:; 0sto je tako te"ko predoiti, da ,e sve te,i mirno i da ne ,e uslijediti pljake i
slino 5 (judi strahuju za svoj ivot i zgr,u sve, "to im doe u ruke <
)a dana1njeg vidikov0a 6ini se da se9 da je tako9 no kad se nova svijest nastani u ljudima9 tad
+e se takoer 'romijeniti i stav 'rema brizi za vlastiti &ivot. %roz znanje o njihovom jedinstvu
s =ogom9 svima +e ljudima biti jasno9 da su time besmrtni. 2 kad svatko zna9 da +e &ivot na
zemlji biolo1ki imati kraj i da +e 'otom &ivjeti vje6no9 i ako &eli u svako vrijeme mo&e se
vratiti na zemlju9 da bi dalje gradio svijet svog iskustva. /va nova svijest ne do'u1ta vi1e
ljudima nikakav strah i stoga ot'ada takoer 'otreba bilo 1to gomilati9 jer svega ima dosta za
sve9 i svi +e u tome sudjelovati9 kako bi o'skrba sviju najbolje 3unk0ionirala. )ve oskudi0e na
ovom svijetu dosad su bile umjetno izvedene i ovog vi1e ne +e biti ?
33
P0T-12:; U kojoj ,e zemlji ili kontinentu revolucija dru"tva imati svoje polazi"te <
)vijest +e se mijenjati istovremeno na 0ijeloj zemlji. U odreenim zemljama mo&e 'ostojati
'rednost9 zbog duhovnog razvoja9 u 'ogledu 'ri'remnih aktivnosti. ,o9 u 'ogledu globalnog
'ro1irenja svijesti ne mo&emo izdvojiti nijednu zemlju ili 'odru6je9 koje 'rednja6i. )vakako
da +e negdje uslijediti 'aljenje ini0ijative9 koju +e tada odmah slijediti i svi drugi ljudi. Gdje
+e to biti ne mo&e se una'rijed re+i9 jer 6ovjek ima slobodnu volju i 'rema tome kad 'rva
gru'a odlu6i za'o6eti 'romjene9 tad +e to uslijediti svuda.
P0T-12:; itao sam na internetu, da ,e se na"e du"e, u toku proces uspona u @. dimenziju,
povratiti u svjetlo i zamijeniti se sa drugim razvijenim du"ama. +a jedno kratko vrijeme
trebalo bi na"e tijelo biti kao bez du"e. 2e li to istina <
Cnogo se o tome 'i1e9 1to treba uzeti o'rezno. 4obra je 'rilika objasniti ono9 1to je bitno9 da
us'on 6ovje6anstva u ". dimenziju ne +e biti 6in 7nadnaravnog dogaaja.8 Bo zna6i9 da +e
va1e du1e ostati tamo9 gdje 'ri'adaju - kod vas. 2 tamo +e takoer ostati sve dok to smatraju
is'ravnim.<ko du1a &eli 'ovratak u svijet svjetla9 tad to odlu6uje samo ona sama. U toku
us'ona bit +e u6injen samo 'ristu' u 'odru6je nestvarnog u ljudskom razumu9 1to +e
omogu+iti 'ro1irenje ljudske svijesti i time +e stvarala6ka snaga tj.6ovjekove misli 'rimiti
'osve novu dimenziju. ;ovjek +e sve vi1e biti svjestan9 da on svojim mislima mo&e utje0ati na
svoju stvarnost.
P0T-12:; .a li ,e se svi ljudi uspeti u @. dimenziju ili ,e mnogi, koji se duhovno ne ele
otvoriti, ostati u ?. ili A. dimenziji <
Us'on 6ovje6anstva odnosi se bez iznimke na sve ljude. )vi +e dobiti iste mogu+nosti9 da
'ro1irenjem svijesti 'onovo stvore svoj svijet i u novostvorenom jedinstvu sa svima i svim9 da
vode sretan &ivot. ,itko ne +e mo+i zaostati u drugim dimenzijama i to ne +e ni &eljeti?
P0T-12:; $to su 60ndigo djeca7, koja se od prije nekog vremena raaju na zemlji <
2ndigo - dje0a 9 kako ih vi nazivate9 raaju se ve+ 'red mnogo godina. Bo su 'osve normalna
dje0a9 koja imaju izrazitu s'osobnost osjetiti energije i time su mnogo osjetljivija nego stariji
ljudi. )vojom osje+ajno1+u ova dje0a mogu br&e i sigurnije odlu6iti9 da li im 'ostoje+e
energije 6ine dobro ili ne. /na bolje 're'oznaju shva+anje ljudi9 jer se intuitivno oslanjaju na
svoju 'ovi1enu osjetljivost i osje+aju energije radi odlu6ivanja9 da li im ovaj 6ovjek &eli dobro
ili ne. /va osje+ajnost mo&e do+i do izra&aja kao vidovitost ili neki drugi nadnaravni
3enomen. /va su dje0a 'osve normalna9 ali ve+ od roenja imaju jedan drugi 'ristu' 'rema
vi1im energijama. Us'on u ". dimenziju za ovu dje0u ne +e biti nikakav veliki dogaaj9 jer
ona ve+ od roenja donose s'osobnost9 koju drugi ljudi moraju tek otkriti. Aada+a indigo -
dje0e sastoji se u tome9 da +e mo+i 'omagati 6ovje6anstvu svojim iskustvom i svojom
duhovnom svije1+u i savjetovati ih. /va +e dje0a biti 6lanovi novog dru1tva9 koje +e se na
zemlji brzo 3ormirati.
34
P0T-12:; U koje ,e se vrijeme tono dogoditi uspon odnosno pro"irenje na"e svijesti <
Us'on je ve+ za'o6eo. /d 'rije kratkog vremena uzdi&u se vibra0ione 3rekven0ije energije
zemlje i energije 6ovjeka. Bo je 'ro0es9 koji je ve+ 'red mnogo godina u toku i kon0em 2($2.
godine uslijedit +e njegov kona0. /vaj datum nije nikakva iznenadna 'romjena i ne zna6i da
+e od slijede+eg dana sve biti druga6ije. Prijelaz te6e i on je u'ravo za'o6eo. U ovoj knjizi
'rijelaz +e biti o'isan u 'ojedinim 3azama i kako +e se sve odvijati u 'ojedinim 'odru6jima
dru1tva. Ci ovdje idemo iza termina dovr1etka 'ro0esa 'ovi1enja vibra0ije i o0rtavamo s0ene
koje govore kako se dru1tvo izgrauje na bazi nove svijesti.
P0T-12:; *i smo dosada tako mnogo uli o vjenom ivotu, o povratku na zemlju poslije
smrti, o na"oj du"i, o na"em praporijeklu i smislu ivota. *oe" li saeto objasniti kako se
ivot uop,e odvija i 'unkcionira <
4a9 vrlo rado ? Ejudska je rasa stvorena da bi dijelovima =oga9 koje ona utjelovljuje9 dala
'riliku u'oznati sebe kao ono9 1to oni jesu - naime dio =oga. Aato je na zemlji stvorena
darma &ivota Gustroj svijeta u koji se treba uklo'iti i u skladu s kojim valja &ivjetiH9 da bi
dijelovi =oga u 3ormi jedne du1e9 koju ljudsko tijelo dr&i na oku'u9 u 'ro0esu &ivota mogli
'ro+i kroz sve 3aze. 4a bi stekli sva svoja iskustva i takoer o onoj strani9 koja dijelove
njihovog bi+a donosi do izra&aja9 a koji oni nisu9 i tako 'ostigli svoje jedinstvo s =ogom. Bo
zna6i9 da ljudi zaboravom svog 'orijekla donose bezbrojne odluke i u toku svog &ivota
do&ivljavaju situa0ije9 koje izra&avaju su'rotnost od =oga. /va iskustva ljudi do&ivljavaju
6esto kao ne1to vrlo dramati6no i stoga 'red tim strahuju. 4u1a i'ak ovo ne vidi jako
emo0ionalno kao njen 6ovjek i u6i9 'reko ovog iskustva9 sve vi1e i vi1e 'rona+i svoje
jedinstvo s =ogom. 4u1e bivaju 'odijeljene u razli6ite stu'njeve starosti i tek9 ako je jedna
du1a 'ro1la kroz mnoge inkarna0ije tad mo&e kao tzv. stara du1a dokraj6iti svoj inkarna0ioni
0iklus i dalje &ivjeti u 'ro3injenoj 3ormi i razvijati se dalje 'reko drugih iskustava - sve do
najvi1e 3orme jedinstva s =ogom. Bako &ivot nikada ne svr1ava - on je obilje&en razli6itim
'ojavnim 3ormama i razli6itim stu'njevima razvoja. Lilj na zemlji jest 'reko ste6enog znanja
'osti+i mudrost i majstorstvo. Comentalno se na zemlji nalaze mnoge zrele i starije du1e9 koje
na temelju njihove mudrosti i iskustva ne &ele us'on u ". dimenziju samo osobno iskusiti
nego ga aktivno i 'odu'irati.
U nastavku nalazite objave9 koje sam 'rimio na svojoj Jeb - strani0i 'rije i za vrijeme
nastanka ove knjigeD
Svijet stupa u novu eru, koja se ne moze usporediti s nikojim dosadasnjim iskustvom
ljudi ove zemlje. Vibracije energija su se podigle i uspinju se jos dalje - tek kad svi ljudi
uzdignu svoju frekvenciju tad moze uslijediti uspon u slijedecu dimenziju. Prosirenje
vase svijesti omogucit ce vam zivjeti u punoj svijesti vaseg bozanstva i ovaj svijet
usmjeriti u posve novom pravcu. Vi cete iskusiti bezbrojne nove mogucnosti i moci cete
prosudivati zivot i oblikovati ga sa stajalista prirodnih zakona.
Ovaj ce svijet dobiti jednu dodatnu dimenziju, koja ce se sastojati iz elemenata jedinstva
i sjecanja na vase dosadasnje inkarnacije. Radujte se ovom iskustvu, jer ce vam od Boga
biti darovano milosrde. Sve, sto se je dosad zbilo, bit ce oprosteno i svi ce bivsi dozivljaji
biti prepoznati kao pozeljni i stvoreni od vas samih. Sve ce se razrijesiti sa
zadovoljstvom i vi cete, sa mnogo radosti, voditi nov zivot. Na ovom putu ja cu vas
pratiti !
3"
Dragi ljudi, ljubljeni bozji poslanici,
to ce biti izvanredno vrijeme ! Vi cete ostaviti sve iza sebe - sve sto predstavlja
ogranicenje vas samih i sto bi vas prijecilo, da sami nastupite kao stvoritelji.
Zamislite si: nitko i nista vas ne sprjecava , da odmah otputujete u daleki svijet i da
posjetite mjesta koja ste vec dugo zeljeli vidjeti, i da ostanete koliko dugo zelite. Ne
postoji nikakva obveza koja zahtijeva vas povratak - ne postoje nikakva financijska
ogranicenja i ne slijede nikakve konsekvence, ako cinite iskljucivo ono, sto hocete Nitko
vas ne sudi niti osuduje - vi uzivate slobodu, koju si mozete samo zamisliti. Vi cete
osjetiti svu ljepotu zivota i u tijesnoj povezanosti sa svemirom vodit cete sretan zivot. Da
biste to mogli postici trebate si zamisliti, sto ste vi u stvarnosti - dio Boga ! S ovom
svijescu mozete sve naciniti, sto trebate da biste vodili sretan i ispunjen zivot. Pripremite
se za to tako, da prihvatite ove misli i integrirate ih u vasu licnost.
Svijet zapocinje put na kojem ce se sve ono, sto je dosad bila navika rastociti i
dozivljavati kao sreca. Pod izrazom rastociti treba shvatiti, da ce svi utabani putovi i
mustre svijeta biti preispitane i biti zamijenjene novim mustrama. One ce graditi
buducnost na novim principima jedinstva i jednakosti sviju. Novo formirano drustvo ne
ce vise trebati nikakve zakone. Mudrost i zivotno iskustvo bit ce baza za mjerodavne
odluke. Savjet mudraca, koji ce biti redovno ponovo biran, odlucivat ce o podjeli i
primjeni za zivot potrebnih dobara. Raskos, u klasicnom smislu, kao sredstvo za
demonstriranje bogatstva ne ce vise biti od znacenja. Korisna dobra, proizvedena pod
najvecim mjerilima za ocuvanje prirode, stajat ce i dalje na raspolaganju. Tehnicke ce
mogucnosti uciniti neobican napredak. To ce za vas biti jedno izvanredno iskustvo!
Na ovom putu ljudi ce dozivjeti interesantnu promjenu njihove svijesti, sto ce ih se
posebno dojmiti. Ova promjena shvacanja zahvatit ce cijelo covjecanstvo i objavit ce
bice, koje ce biti puno dobrote i milosrda. Ocekuje vas posve novi zajednicki zivot na
bazi srca. Nitko ne ce osjecati sklonost da drugom nanese nesto lose - nitko ne ce osjecati
potrebu nekome nanijeti patnju. Svi ce se doduse medusobno prepoznavati kao
pojedinacne individue, ali ce svatko znati, da svi potjecu iz istog Izvora - bit ce to posve
novi osjecaj, koji ce baciti posve novo svjetlo na zivot na zemlji. Svi ce ljudi imati veliko
postovanje jedni prema drugima i dozivljavati ce zivot i svijet kao nesto, sto ima samo
jedan smisao i svrhu: da bude izraz Boga na zemlji !
Ljubljeni gradani ove zemlje,
svakim danom priblizavate se iskustvu, koje za vas znaci ulazak u jednu novu epohu. Vi
ste upravo zapoceli povezati se s necim sto je posve novo. Vasa se vibraciona frekvencija
polako priblizava tocki na kojoj ce se poceti pojavljivati prve svijetle tocke u vasem
bicu. Vi u sebi nosite bezbrojne ovakve tocke i u svakoj je pohranjena informacija, koja
ce sada - korak po korak - biti novo programirana. Ove promjene prethodno se zbivaju
nezapazeno - rezultat cete naknadno osjetiti kad se promijeni vase 1astvo. To je lagan
proces, koji ce trajati u naredno vrijeme. Prve cete ucinke osjetiti po tome, sto ce ljudi
biti usmjereni mirotvorno i sto ce se konflikti moci uglavnom rjesavati za stolom. Sve
vrste kooperacije bolje ce funkcionirati nego dosada. Covjek ce poceti naglasavati svoju
socijalnu stranu, sto ce biti prvi korak u novu dimenziju.
3*
Dragi ljudi, ove divne planete,
koji se nalazite na putu u 5. dimenziju. Velika mi je cast sto vas mogu tamo pratiti! Ako
slusate svoju vlastitu nutrinu i tocno pazite, sto vam govori vas unutarnji glas, tad cete
doznati, da ste vrlo blizu Bogu. Ovaj je unutarnji glas jedan dio od vas, koji je
neprestano povezan s Bogom i pokazuje vam put. Pazite na sve signale, koje vam
saljemo.To mogu biti strelovite misli ili spontane dosjetke ili mozda samo jedan osjecaj,
koji vas moze snazno zahvatiti. Mi smo svake sekunde - dan i noc - posve blizu vas i
pokazujemo vam put ka svjetlu. Slusajte i pazite na to i vi cete biti na ispravnom putu !
Bog vas usmjerava u pravcu, koji odgovara vasem bicu i vasem porijeklu - pazite na to i
vi cete naci ispunjenje. Zivot se brzo mijenja - pazite na signale i prepoznati cete
promjenu, koja je u punom toku. Radujte se tome, jer taj put vodi u svjetlo !
Radostan sam, sto mogu vidjeti kako sve vise ljudi ceznu za svjetlom i napustaju stara
opterecenja kao sto je mrznja, nepostivanje i omalovazavanje drugih. Uocava se nova
svijest prema bliznjem i borba izmedu ljudi pretvara se u ljubazno druzenje. Ljudi se
promatraju s novog stanovista jedinstva - jedinstva s Bogom - i mijenjaju svoje
ponasanje u saobracaju s drugima. Pojavljuje se promjena svijesti i svatko drugacije
dozivljava samog sebe i zeli novi svijet u kojem se trebaju razrijesiti ogranicenja, koja je
dirigirala moc novca i prednost dobivaju vise vrednote. Nastaje novi svijet, koji ljudima
pruza mogucnost, da sami oblikuju svoj zivot, koji ce biti slobodan od svih strahova i da
cine ono, sto osjecaju da je za njih ispravno. Slobodan svijet bez obveza i prisile - sve
pociva na dobrovoljnoj bazi i sve sluzi najvisem cilju: Voditi sretan zivot u drustvu
ljubavi i zdravoj prirodi !
Biti covjek znaci biti Bog i u sebi nositi svu Njegovu stvaralacku snagu ! Ovu ce svijest u
sebi nosit svi ljudi, kad bude zakljucen proces prosirenja svijesti. Ovaj je proces
zapoceo i u slijedecim mjesecima i dalje ce se ubrzavati. Upravo pocetkom godine
znatno ce se uspinjati vibracije energije zemlje i paziti na reakcije. Reakcije koje ljude
poticu da svoje bliznje promatraju u promijenjenom svjetlu. Ovo se iskustvo prosiruje i
na druge ljude u svim dijelovima svijeta i ljudi ce poceti sve vise stavljati u pitanje
danasnji sistem. Besmislice ce stupiti na vidjelo i nove ce licnosti doci na vrh raznih
drzava koje ce dokrajciti medusobnu borbu. Ove nove licnosti posjeduju u sebi
izmijenjenu svijest i one ce poceti mijenjati strukture moci u svojim zemljama. Bit ce to
vode koji su spremni na kompromis i koji daju prednost zajednickom radu. Podupirite
ove ljude, jer oni trebaju vasu pomoc !
Na zemlji se momentalno odvijaju interesantni razvoji. S jedne strane u glavama
mnogih ljudi razvija se svijest koja trazi odvracanje od drustva profita, a s druge strane
razvija se nova svijest za prirodu, jer oboje stoji neposredno u medusobnoj vezi. Ako
vise ne postoji drustvo profita u ovoj formi, i ako nitko vise ne trazi novac, tad ce
priroda biti dobitnik. Sve, sto je dosada pokretalo ljude, bilo je povezano sa zaradom
novca, i ako to prestane, tad cete imati mnogo vise vremena, koje cete posvetiti prirodi -
za dobro cijele planete, sa svim njenim stanovnicima. Radujte se tome, jer zivot na
zemlji dobiva posve novu dimenziju - dimenziju jedinstva sa svima i sa svim. Ovo ce
vam jedinstvo omoguciti dozivjeti svu raskos i velicinu bozanskog stvaranja.
Budite pozdravljeni vi, koji ste slike Boga,
blagoslovite ovaj sat u kojem stjecete vise saznanja o buducnosti, koja vas ceka ! Svijet
se mijenja polako i stalno - tako se i covjekova svijest razvija postepeno do tocke, gdje
37
sve vise razumije, da covjek, sa svojim visestrukim izrazajima, potjece od Boga,
predstavlja Njegovu sliku i u svakom pogledu cini jedinstvo - jedinstvo sa svim ljudima,
sa svim zivotinjama, sa cijelom prirodom, planetom zemlje i cijelim svemirom. Ovo
jedinstvo cini bazu svih razmisljanja za oblikovanje buducnosti. Covjek ce se
suprotstaviti mocnima i bogatima, koji ugnjetavaju ovaj svijet. Ovo ce suprostavljanje
teci mirno i donijet ce za rezultat, da ce vlast u zemlji biti pravedno podijeljena na sve.
Novi zastupnik naroda - Savjet mudrih - zamijenit ce dosadasnju formu vlasti i ovaj ce
Savjet biti najvisi zakon za zastitu covjecanstva i prirode u svim njegovim odlukama.
Mozete se radovati, da ne cete nikada vise biti obavezni ciniti nesto protiv vase volje.
Uzivajte ovo vrijeme i pripremajte se na to, jer trenutak se priblizava brzim koracima.
Godine 2012. covjecanstvo ce poceti, s novom svijescu, posve mijenjati svoj zivot.
Danasnji je dan jedan od onih dana kada ce opet biti ugraden jedan kamen u mozaik za
upotpunjavanje cijele slike. To je kamen mudrosti, koji ce prosiriti cijeli spektar
ljudskog zajednistva. Mudrost iz prijasnjih inkarnacija omogucuje uvid u znanje
covjecanstva. Ova ce vam mudrost postupno biti dostupna i vi se mozete radovati, sto
cete moci, vise nego ikad, imati uvid u komplekse medusobnih zivotnih veza. Iskustva iz
vremena odijeljenosti bit ce vam na raspolaganju i pratit ce razdoblje jedinstva. Gradeci
na ovim informacijama moci cete voditi svoj zivot, koji ce biti prozet ljubavlju i
razumijevanjem za sve ljude i prirodu. Budite pozdravljeni u svijetu jedinstva s Bogom i
svim bicima ovog svemira !
Kad svijet bude odbacio veo odijeljenosti, tad ce se drustvo poceti mijenjati. Predznaci
novog upravljanja prepoznat ce se po tome, sto se najprije mijenja stav prema novcu i
vlasti. Financijski sistem kolaborira, financijsko poslovanje i rad banaka doci ce do
tocke mrtvila. S velikim naporom pokusavat ce drzavnici svih zemalja sistem
stabilizirati, no vise se ne moze nista zaustaviti. Veliki strah ce se siriti kod onih ljudi,
koji su htjeli osigurati svoju moc zgrtanjem imetka. Njima prijeti potpuni gubitak moci,
koja ce biti direktno podijeljena na sve clanove lokalnog drustva. ovo ce drustvo brzo
reagirati, jer ono odlucuje ne graditi u buduce nikakav financijski sistem i time otklanja
vrednovanje novca i ostale materijalne vrijednosti.
Da, vas se svijet mijenja iz temelja ! To je proces promjene, koji se jos nikada nije
dogodio, u ovoj formi, na zemlji. Dogadaj, koji se u svemiru zbiva samo posve rijetko i
stoga ce uslijediti veliko slavlje. Svi ce doci zajedno, da slave uspon covjecanstva u 5.
dimenziju: Arhandeli, Uzasli majstori, svi andeli i sve duse, koje su u meduvremenu
cekale u podrucju izmedu svjetova, da bi apsolvirale slijedecu inkarnaciju. Svi ce vas
zajedno pratiti i biti prisutni, kad budete poduzimali veliki korak za prosirenje vase
svijesti i tako postignete posve novi uvid u vas zivot. Ovo ce biti lijepi proces za sve vas,
jer cete uvijek vise odbacivati od sebe stvari, koje su nastale jos na bazi odijeljenosti. I vi
cete vecu vrijednost staviti na to, da sve aktivnosti nastanu iz shvacanja jedinstva. Ova
je promjena upravo u toku i vidljivo se ubrzava. to se vise priblizava 21. 12. 2012. tim
cete vise osjetiti, da ste svi jedno i da ste svi zajedno veliki i znati cete, da ste u stanju
zajedno izgradivati velicinu, jer cete prepoznato vas stvaralacki potencijal i njega cete
aktivirati za dobro vase vrste i za dobro vase planete. Ova radost, koju mi ovdje
osjecamo promatrajuci promjene na vasoj planeti, zahvatit ce takoder i vas i vi cete
poceti zivjeti jedan sretan zivot.
Ljubljena ljudska djeco,
vas ce zahvatiti jedna velika prijelomna faza. Za kratko vrijeme vi ne cete prepoznati
vasu planetu, jer ce uslijediti tako veliki prevrat vaseg zivota. Vi si danas jos ne mozete
naciniti nikakvu predodzbu o ucincima vaseg uspona u 5. dimenziju. Vama ce prethoditi
38
faza promjene, koja vam jos nikada nije otvarala takve mogucnosti i otvorit ce vam
jedno novo razdoblje covjecanstva. Radujte se ovoj fazi preokreta, jer ce ona u vama
probuditi svu vasu ljubav i kreativnost, i vi cete na to radosno reagirati. Ljudima se
otvara jedan svijet koji, po vasim ocekivanjima, slici raju. Vi cete raspolagati s mnogim
tehnickim dostignucima, koja ce uciniti zivot mnogo jednostavnijim i vi cete zivjeti u
okolisu, koji ce vam nuditi mogucnosti za takav osobni razvoj, o cemu ste dosada samo
sanjali. I ovo cete dozivjeti u tolikoj mjeri pozitivno, da ste to jedva mogli ocekivati -
kad sve to danas budete mogli vidjeti !
1a cu vas pratiti i bit cu u svako vrijeme uz vas !
3
NOVI ZIVOT - MLADA BIL1KA
,akon 1to u 6ovje6anstvu uslijedi 'ro1irenje svijesti9 tad +e u svim 'odru6jima &ivota va&iti
'osve nova 'ravila. )va +e 'ravila odgovarati 'rirodnim zakonima i sve +e voditi nazad ka
jedinstvu svih sa svim. /va 'rijelazna 3aza ne +e 'ote+i 'osve bez trenja i trzavi0a. .azlog
tome bit +e 'osljednji 'oku1aj mo+nih i bogatih zadr&ati tekovine i 'rivilegije starog vremena.
<li +e vrlo brzo i ovi ljudi razumjeti9 da je vrijeme sve ot'ustiti i stvarima omogu+iti daljnji
tok. /ni +e sve na'ustiti i svoju +e vlast 'redati drugima 5 4 r u 1 t v u.
P0T-12:; $to treba razumjeti pod izrazom 6 bez trenja i trzavica7 i na "to se ljudi trebaju
usmjeriti <
U 'rvoj liniji bit +e 'ogoen 3inan0ijski sistem i bogati +e strahovati za svoje blago i bojat +e
se totalnog gubitka njihovog ka'itala. Bo bi moglo zna6iti9 da +e oni9 ne'osredno 'rije
3inan0ijskog kola'sa9 ku'ovati sve mogu+e besmislene i nevrijedne stvari i tako i dalje
'odr&avati sistem. /ni za'ravo time 'ridonose 'ravom slomu.
%ad naime svi ustanove9 da uvijek dalje i nezaustavno nova0 'ostaje nevrijedan9 oni +e
're'oznati9 da je 'rekasno s'a1avati sistem i da sav &ivot 'rivremeno dolazi do mirovanja.
Cirovanja u smislu9 da nitko vi1e ne ide raditi9 jer nova09 koji se za to dobiva9 vi1e ni1ta ne
vrijedi.
%ratkotrajno bi mogli biti uzrokovani nemiri9 jer ljudi strahuju za svoj &ivot i 'o6inju
nagomilavati zalihe &ivotnih namirni0a. %rae nisu 'osve isklju6ene9 1to ovisi o stanju o'+eg
razvoja dru1tva.
/va +e 3aza trajati samo kratko9 jer +e ubrzo nastu'iti nove9 'ravedne snage9 koje imaju u vidu
blagostanje dru1tva kao vrhunski 0ilj i koje +e stanovni1tvu objaviti9 da je vrijeme osnovati
novu 3ormu dru1tva bez nov0a9 u kojem +e svatko imati jednaka 'rava. /va +e se dru1tvena
3orma sve vi1e i vi1e 'olako razvijati i ljudi +e o'et 'o+i raditi9 ali to +e biti 'osao9 koji +e
slu&iti dru1tvu. Kinan0ijski gos'odari9 bankari i 6inovni0i tra&it +e drugi 'osao i isto tako
'ridonositi zajedni6kom dobru. >rlo brzo +e nastati nova vrsta o'skrbe &ivotnim
namirni0ama9 i 'roizvodnja +e o'et 3unk0ionirati9 ali 'osve bez nov0a i drugih vrsta
nadoknade - sve samo dobrovoljno. )vatko 6ini ono9 1to najbolje mo&e i 1to mu se najvi1e
svia i u 1to vjeruje9 da najvi1e koristi 0jelini.
P0T-12:; $to znai 6bogati ,e vlast predati zajednici<7 $to ,e biti s njihovom imovinom,
npr. s njihovim nekretninama <
Bo zna6i9 da ljudi shva+aju9 da je sada i za njih vrijeme 'rihvatiti9 da druge vrijednosti moraju
dobiti 'rednost9 da bi se slu&ilo kolektivu9 da su 'otrebne nove 3orme i na6in zbrinjavanja.
Eokalne slu&be u&ivaju najve+u 'rednost u odnosu na na0ionalne i interna0ionalne aktivnosti.
)ada se radi o tome9 da se o'et us'ostavi snabdijevanje. /vo +e us'ijevati brzo9 i 'otom se
mo&e 3okus 'ro1iriti.
)ve vrednote9 n'r. u 3ormi nekretnina9 'ri'adaju dru1tvu - naj'rije lokalnoj zajedni0i u
jednom selu ili gradu - i kasnije +e se u'ravljati 0entralno. Privremeno nitko ne +e ras'olagati
novo ste6enim nekretninama9 a'aratima9 ma1inama itd. - sve dok se ne 3ormira 0entralna
u'ravna organiza0ija i tad +e biti odlu6eno za 1to +e se u'otrijebiti 'ojedini dijelovi. U
svakom slu6aju oni 'ri'adaju zajedni0i i nijedan 'ojedina0 ne +e se time slu&iti.
4(
P0T-12:; 0 to ,e ljudi akceptirati < 1e ,e li biti onih, koji vjeruju da upravo sada imaju
veliku "ansu ne"to prisvojiti, i ako bude tako, kako ,e dru"tvo s ovim ljudima postupati <
Ejudi +e na 'o6etku vjerovati9 da 'ostoje takvi 'ojedin0i9 jer to znaju iz svoje 'ro1losti. ,o
svijest +e sviju 'osti+i jedan nivo9 da takvi zahvati ne +e vi1e biti mogu+i. 2 ako 'ojedin0i jo1
ne shva+aju9 da je do1la jedna nova e'oha9 tad +e ve+ina ljudi utje0ati na ove zalutale du1e i
njima objasniti9 da ovo nikome ne koristi9 'a ni njima samima.
4$
POLITIKA
U 'oliti0i +e 7dr&avni0i8 'redati svoju slu&bu i na njihovo mjesto stu'it +e )avjet Cudra0a -
naoru&an sa najvi1om svije1+u i sa jedinim 0iljemD blagodat dru1tva i 'rirode. /ve +e Cudra0e
izabrati narod i oni se9 u svojoj 3unk0iji9 moraju dokazati svake godine. /vaj se )avez
GgremijH sastoji od iskusnih s'e0ijalista iz raznih 'odru6ja9 koji su 'riznate li6nosti na temelju
svog stru6nog znanja. %ao 'omo+ ovim +e stru6nja0ima biti dan C/4F.<B/.9 koji +e
koordinirati )avez meusobno i voditi brigu9 da sve odluke budu dono1ene u sukladnosti sa
vrhunskim zakonima. ,a ovaj +e na6in 'rivremeno biti u'ravljano u svim zemljama i stvarane
nove strukture.
U manjem obliku takvo +e >ije+e Cudra0a 'ostojati i z regijama. Bamo +e biti odlu6ivano o
lokalnim resursimaD %oji dio treba lokalno stanovni1tvo9 a koji se dio mo&e is'oru6iti drugim
regijama9 da bi se izgladio eventualni manjak.
/vo >ije+e Cudrih birat +e se takoer lokalno i 6init +e ga mudre li6nosti9 koje imaju dobar
osje+aj za stvarne 'otrebe lokalnog stanovni1tva. /vdje se ne +e samo organizirati i dijeliti
&ivotne namirni0e - ovdje +e se raditi i na 'odjeli i novogradnji stambenih zgrada9 kao i
zgrada za dru1tvene sastanke.
P0T-12:; To znai, da ,e se #ije,u *udraca prenijeti vlast odluivanja o podjeli hrane i
dodjeljivanju ostalih ustanova kao npr. nekretnina. !ako ,e #ije,e mudrih izvr"avati svoje
odluke, da bi one bile priznate i da bi svi po tome postupali <
,a 'o6etku >ije+e se mo&e osloniti na 'oli0iju9 kao 'omo+ za is'unjenje svojih odluka9 ali
ovo ne +e biti 'otrebno9 jer svi ljudi u sebi imaju miroljubivu9 novu svijest i vjeruju9 da >ije+e
Cudrih ima u vidu samo ono9 1to je najbolje za sve. <ko netko ne bi bio zadovoljan9 sa
odlukom >ije+a9 tad +e imati 'riliku da se javno izrazi. Bakva +e saslu1anja biti 6esta i odluke
+e biti korigirane9 ako bude 'otrebno. Bo +e zahtijevati nova 3orma zajedni6kog &ivota9jer se
vi1e ne radi o 'rednosti 'ojedin0a9 nego o blagostanju sviju.
P0T-12:; .a li ,e ljudi i dalje ratovati < o,e li nastati ?. svjetski rat <
,ova svijest 6ovje6anstva nosi misli o jedinstvu sa svima i sa =ogom 9 i nitko ne +e imati
interesa nanositi 1tetu svojoj unutarnjoj sli0i. Po1to vi1e nema nov0a9 niti drugih vrijednosti
kao n'r. zlata ili dragulja kao sredstva 'la+anja9 tad ne +e biti nikakvog razloga na'asti drugu
zemlju i 'lja6kati njeno bogatstvo. ) vremenom +e nestati na0ionalno shva+anje9 jer +e se
3ormirati 4ru1tvo )vijeta. ,astat +e 0entralna vlada svijeta9 koja +e odlu6ivati o zemlji1tu kao
i gdje +e se smjeti graditi.
P0T-12:; 3adi na'te, zbog njene ogranienosti i koncentracije na neznatno podruje zemlje,
vode se mnogi ratovi. !ako ,e to te,i dalje 8 tko ,e dobiti vlast nad na'tom i kako ,e se
odluiti tko i koliko od toga dobiva <
,a3ta je blago zemlje9 koje se brzo mora zamijeniti s alternativom. Privremeno +e jo1 za
na3tom biti velika 'otreba9 koja +e se brzo smanjivati. ,ove +e tehnologije vrlo brzo biti
'rimijenjene i kroz veliku 'romjenu u gos'odarstvu bit +e mnogo manje 'utovanja i
besmislenog trans'ortiranja. Ulje +e vrlo brzo izgubiti vrijednost i 'o1to nestane nova0 interes
+e vrlo brzo o'asti.
P0T-12:; $to ,e biti sa ostalim sredstvima pla,anja; npr. zlato ili dijamanti <
42
Alato je 'lemeniti materijal i bit +e u'otrebljavano za odreene industrijske 'otrebe. Aalihe su
na zemlji tako velike9 da +e vjerojatno trajati i 'ostojati zauvijek. Alato +e i dalje9 kao i 'rije9
biti 0ijenjeno9 ali ne vrednovano kao ku'ovna mo+9 nego kao ono 1to jesteD 4rago0jeni metal i
slu&it +e za odreenu 'rimjenu i za o'+e dobro. <li ni'o1to sredstvo 'la+anja9 jer vi1e ne
'ostoje nikakva sredstva 'la+anja9 jer sve 'ri'ada zajedni0i9 a ne 'ojedin0u ?
)a draguljima +e biti sli6no - oni +e biti 'otrebni za industrijsku 'rimjenu. U odnosu na
njihovu 'rija1nju vrijednost 'ostu'ak +e biti isto kao i sa zlatom9 kao i sa svim drugim biv1im
vrijednosnim 'redmetima.
4ragulji su oduvijek slu&ili kao nakiti9 no u ovu svrhu ne +e se vi1e u'otrebljavati9 jer +e ljudi
u'oznati 'ravu zada+u dragulja i 0ijenit +e kristale raznih vrsta te otkriti njihovu is0ijeljuju+u
energiju i 'rimjenjivati za o'+e dobro.
P0T-12:; .a li ,e i dalje ostati na snazi na"i zakoni, ili ,e nastati novi zakoni, koje ,e
donijeti #ije,e *udraca <
)tari +e zakoni biti 'osve odstranjeni. ,a njihovo mjesto do+i +e novi zakoni9 koji +e biti
to6no o'isani u narednom 'oglavlju.
P0T-12:; $to ,e biti sa ljudima, koji se pona"aju protiv dru"tvenih pravila i "to ,emo initi
sa svim zloincima, koji sjede u na"im zatvorima <
Alo6ina0a9 kao u 'ro1losti9 vi1e ne +e biti9 jer svatko +e biti svjestan svog jedinstva sa
drugima. )ame masovne uboji0e 'ro1irit +e svoju svijest i iskusit +e 'osve novo shva+anje
svog &ivota. /ni9 koji sjede u zatvoru9 zbog delikata vlasni1tva ili gos'odarski zlo6in0i9 bit +e
osloboeni i integrirani u dru1tvo. )vim zlo6in0ima 'ro1losti bit +e o'ro1teno i njihovi +e
zlo6ini biti okarakterizirani kao neo'hodno iskustvo9 koje je 'roizvelo 'odru6je 3. dimenzije i
kao takvi ne +e biti dalje 'romatrani.
4u1evno bolesni zlo6in0i9 koji 'redstavljaju o'asnost za tijelo i &ivot9 zbog 'ogre1nog
3unk0ioniranja razuma9 bit +e i dalje isklju6eni iz dru1tva. Ejubaznim o'hoenjem ovi +e se
ljudi takoer bitno izmijeniti unato6 njihove bolesti.
43
SLOBODNO VRI1EME - ZABAVA
2 dalje +e 'ostojati sve aktivnosti 'ro1losti u raznim 'ojavnim 3ormama. Bo zna6i9 da +e
svatko nastaviti svoje naviknute radosne aktivnosti slobodnog vremena. 2 dalje +e 'ostojati
mjesta za susrete9 razgovore i zabavu. :edina se 'romjena sastoji u tome9 da je 'a&nja
usmjerena na to9 da 'ostoji jedinstvo sviju sa svima i da se uva&avaju svi 'rirodni zakoni.
P0T-12:; To znai, da ,emo se i dalje svi susretati u kavanama , zajedno i,i u kino, na
veeru u talijanski restoran, bez pla,anja <
4a9 to6no +e tako biti9 jer nema vi1e sredstava 'la+anja9 i 'ostojat +e mnogi ljudi9 koji +e se
radovati 'o6astiti druge i za njih kuhati. =it +e to dobrovoljno za'oslenje9 koje +e mnogi rado
'reuzimati. Bakoer 3orme zabave ostaju ne'romijenjene9 iako +e sadr&aji 3ilmova i igara biti
'romijenjeni. )0ene nasilja i sli6no 'ot'uno +e nestati9 jer ne +e vi1e biti nikakvog nasilja.
R A D
Bok dnevnog &ivota bitno +e se 'romijeniti. .ad9 kojeg ste dosada obavljali9 u sli6noj +e 3ormi
i dalje 'ostojati - i'ak +e nestati ne'otrebna u'ravlja6ka namje1tenja9 jer vi1e nema
3inan0ijskog u'ravljanja. Bakoer se za dnevni 'osao vi1e ne daje 'la+a - svatko +e svoj 'osao
6initi iz slobodne volje9 i uloga 'oduzetnika dobit +e 'osve novo zna6enje.
Poduzetnik nema vi1e zada+u 'roizvoditi ili raditi9 da bi za to zaradio nova0. ,jegova se uloga
malo mijenja u odnosu njegova rada9 ali razlika le&i u tome9 da +e on u budu+e 3ungirati kao
motivator9 koji +e ljude uvjeriti9 da oni s njime 'robude novu viziju 'rema &ivotu. /n vi1e ne
mo&e motivirati ljude s dobrom 'la+om - on +e morati nuditi ne1to vi1e i brinuti se9 da
'ridobije ljude kao 'omo+nike za svoj 'rojekt. ,ova0 i druge materijalne vrednote vi1e se ne
'rimjenjuju - radi se samo jo1 o slu&enju zajedni1tvu i okoli1u. Bo je jedina motiva0ija9 koja
+e 'okretati ljude. !to je ve+a korist 'rojekta za zajedni0u9 tim +e 'rije 'oduzetnik mo+i za to
'ridobiti ljude.
P0T-12:; .a li ,e ljudi uop,e osje,ati sklonost ne"to raditi bez dobitka protu nagrade <
4a9 'osve razumljivo9 ljudi +e raditi9 jer 6ovjek treba 'osao9 da bi samog sebe do&ivio
vrijednim. Cijenjati +e se broj sati9 koje +e 'ojedina0 'rovesti na 'oslu. .adit +e se mnogo
manje sati9 jer je dovoljno ljudi9 koji +e 'omagati. <ko 'omislimo9 da je dosad veliki broj
ljudi bio za'oslen u'raviteljskim i 6inovni6kim 'oslovima9 tad +e novo stanje 'redstavljati
revolu0iju 'oduze+a. .evolu0ija u kojoj svatko radi ono9 1to &eli i svatko odmah dobiva
'omo+ koju treba. 2 ako netko momentalno nije ras'olo&en raditi9 tad +e ovo biti ak0e'tirano i
bit +e 'oti0an9 da se duhovno dalje razvija. %ad o'et osjeti &elju s radom sudjelovati u
zajedni0i bit +e svuda dobro do1ao.
44
P0T-12:; !ad promatram na"u dana"nju mlade opaa se, da mnogi nemaju nikakvog
interesa potruditi se, da im bude uredno i isto kod ku,e ili na ulici. 1a"e je dru"tvo pozvalo
stranu radnu snagu ,koja ,e obavljati niske poslove. Tko ,e se u budu,e brinuti za i",enje
javnih povr"ina i institucija, ili te"kih 'izikih poslova < .anas to ine je'tine radne snage iz
inozemstva, odnosno oni, koji su malo "kolovani <
7,iski8 'oslovi su va1 'ronalazak9 jer nema 'osla9 koji ne slu&i zajedni0i. >rednovanje u n i5
& e i v i 1 e vi ste uveli. :edno ne ide bez drugog i u budu+e ne +e biti takvog vrednovanja.
>i +ete 'restati vrednovati i 'rosuivati. =it +e dovoljno ljudi9 koji +e voditi brigu9 da uli0e
budu 6iste. 4osad ste se oslanjali na gradsku u'ravu za 6isto+u uli0a9 a u budu+e +e se ljudi
sami organizirati i sa 'osebnim smislom za 6isto+u brinut +e se da njihove uli0e budu 6iste.
P0T-12:; -ko mnogi ljudi, koji su radili u upravi i kancelarijama, ostanu bez posla, "to ,e
mnogi besposleni raditi cio dan <
,a 'o6etku +e to 'redstavljati veliku 'romjenu9 i s'oznaja da su dosad radili ono9 1to sad vi1e
nitko ne treba9 mo&da +e se doimati tragi6no. ,o9 'oten0ijal je ovih ljudi velik i ljudi +e brzo
na+i 'riliku9 da svoje s'osobnosti svrhovito ulo&e za dobrobit dru1tva. )vatko +e na+i svoju
zada+u9 gdje mo&e biti koristan. ,o9 svatko +e imati mnogo vi1e slobodnog vremena.
4"
O B I T E L 1
)trukture obitelji +e se izmijeniti. %lasi6na struktura obitelji9 u kojoj ota0 i majka dobivaju
dje0u i sami njih odgajaju i brinu se za ishranu i za1titu9 takoer ne +e vi1e 'ostojati u toj
3ormi. ,a njihovo mjesto nastu'a zajedni0a. 4olazak dje0e na svijet bit +e slavljen u zajedni0i
i svi se brinu za novoroene. .oditelji imaju stalno mogu+nost biti kod svoje dje0e9 ali ne +e
vi1e biti nagla1eno 'ravo na 'osjedovanje9 jer nitko nikome ne 'ri'ada - sve 'ri'ada
zajedni0i9 takoer i dje0a.
P0T-12:; +nai li to, da djeca ne ,e vi"e stanovati kod roditelja <
Bema stanovati 'ostu'no +e se 'osve izmijeniti. Genera0ije +e o'et &ivjeti 'od jednim
krovom. ,e samo razne genera0ije jedne obitelji9 nego +e se oblikovati ve+e zajedni0e9 koje
+e &ivjeti jedni za druge. Posve razumljivo svatko ima svoju individualnu mogu+nost 'ovu+i
se i biti sam9 no stanovanje u sada1njoj 3ormi odslu&ilo je svoju zada+u. Ejudi +e se
individualno udru&ivati i svoje +e stanove i ku+e tako 'reurediti9 kako zajedni0a to &eli.
Kantaziji se ne +e 'ostavljati grani0e i bit +e mogu+e ostvariti mnogo toga. 4je0a +e naravno
mo+i biti kod svojih roditelja9 ali ne +e vi1e biti tako9 da je dijete vlasni1tvo roditelja. 4ijete +e
odgajati zajedni0a i od 'rvog dana ono je ravno'ravan 6lan ove zajedni0e i roditelji nemaju
'ravo na 'osjedovanje u klasi6nom smislu kao dosada. .oditelji +e rado dje0u 'redati
zajedni0i i brzo +e se na+i ljudi9 koji +e imati zada+u odgoj dje0e i brigu za njih.
P0T-12:; !ome ,e pripadati ku,e i stanovi u kojima danas stanujemo < !ako ,e se pla,ati
stanovanje < $to ,e biti s ostatkom na"ih dugova, kod banke, za na"e imobilije <
)tanove9 u kojima za sada stanujete9 mo+i +ete i dalje zadr&ati i koristiti. ,e +ete 'la+ati
nikakvu stanarinu - niti +e se od vas tra&iti ikakav 'rotu do'rinos. Bokom vremena 'ojedine
+e gru'e9 za sebe i svoje nove dru1tvene stanove9 izgraditi odgovaraju+e nekretnine i njih +e
'reoblikovati za nove9 velike obitelji. >lasni1tva9 u klasi6nom smislu9 ne +e vi1e biti. Bakoer
nikakve 'reostale dugove ne +e trebati nadoknaditi9 jer sve 'ri'ada svima. 4odjeljivanje
imobilija 'ojedinim stanarima ureivat +e lokalno >ije+e9 ali nitko ne +e biti 'risiljavan iseliti
iz svog dosada1njeg stana ili ku+e9 niti +e morati nekoga uzeti kod sebe. )ve +e te+i na
dobrovoljnoj bazi i sa velikim 'o1tivanjem svog bli&njeg. =rojni9 dosad slu&beno
u'otrebljavani 'rostori9 bit +e slobodni i 'reoblikovani za novu 'rimjenu. >e+inom +e se sve
ovo odvijati us'je1no i bez velikih diskusija. ,ove stambene zajedni0e oblikovat +e se tek
tokom vremena. ,aj'rije ve+ina ljudi ostaje tamo gdje je - tek tokom nekoliko mjese0i
uslijedit +e 'okret za 'romjenom.
P0T-12:; !ako ,e 'unkcionirati novogradnja 8 ho,e li postojati propisi o gradnji ili svatko
moe graditi ili pregraivati kako eli <
Prostori9 koji su u svijetu sada na ras'olaganju9 dostatni su za 6ovje6anstvo. Cnogi +e uredi
biti slobodni9 koje vi1e nitko ne treba. )toga ne +e biti razloga za novogradnju. Pogotovo
stoga9 1to se 'rirodi ne &eli oduzimati novi 'rostori - nego na'rotiv - 'rirodi +e se vra+ati
'ovr1ine. U odnosu na dograivanja trebat +e 'o1tivati odreene 'ro'ise. /ni +e odgovarati
teku+im tehni6kim mogu+nostima. Ejudi9 koji o tome ras'ola&u 'otrebnim znanjem bit +e od
koristi. ,e +e vi1e biti 'otrebna graevinska 'oduze+a9 jer je 'risutan %noO PoO i svatko +e
do'rinijeti svojom aktivno1+u. !kolovanje na ovom 'odru6ju nastavit +e se i dalje i
'rimjenjivat +e se nova tehni6ka saznanja i novi +e materijali do+i u obzir.
4*
ODGO1 D1ECE - KOLA
%lasi6an 1kolski sistem do&ivjet +e velike re3orme. )va +e se dje0a saku'iti i 'rovest +e 0ijeli
dan zajedno. 4je6a0i i djevoj6i0e svih dobi u6e zajedno i imati +e mnoge mogu+nosti9 da se
igraju+i iz&ive i smire. Bokom vremena dje0a sama odlu6uju9 1to &ele u6iti i u kojem se
'odru6ju &ele s'e0ijalizirati. .oditelji su 'osve slobodni i sami odlu6uju u kojoj mjeri &ele
sudjelovati. /dgoj i izobrazba bit +e 'ovjerena mudrim i starijim 6lanovima zajedni0e9 jer oni
ras'ola&u velikim 'oten0ijalom &ivotnog iskustva i mogu dje0i najvi1e 'renijeti. Po1to vi1e
nema 'otrebe misliti o 'rehrani9 odgoj i izobrazba imat +e vrlo veliko zna6enje i tamo +e se
'relijevati mnogi resursi. Lilj je stvoriti novu genera0iju9 koja nije o'tere+ena iskustvima
odijeljenosti iz 'ro1losti i mo&e 'rovesti slijede+i korak u razvoju za a'solutno sjedinjenje s
=ogom.
P0T-12:; .a li ,e se odgoj i izobrazba djece odvijati i dalje u "kolama kao dosada < $to ,e
djeca uiti i tko odluuje od kada ,e dijete sudjelovati i izobrazbi <
4je0a +e iskusiti 'osve drugu izobrazbu nego dosada. %lasi6an +e 'lan u6enja biti zamijenjen
individualnim sistemom9 koji +e uzimati najve+u 'a&nju na 'ojedino dijete. Coglo bi se re+i9
da +e svako dijete dobiti 7svoj 'lan u6enja8 i da njegov najve+i dio odreuje ono samo.
)klonosti i naro6ite s'osobnosti svakog djeteta bit +e zajedni6ki 'romatrane i 'oti0ane9 da bi
se to6no 'odu'irale snage s kojima je na svijet do1ao mladi 6ovjek9 koji raste9 kako bi u6io
ove snage 'rimijeniti u najve+em mogu+em izra&aju.
Prostori sada1njih 1kola vrlo malo +e odgovarati za novu 3ormu 'redavanja. >eoma mnogo +e
se 'redavati u 'rirodi i dje0a +e iskusiti sna&an odnos 'rema maj0i zemlji. )vako +e dijete
imati vi1e raznih u6itelja9 koji +e davati s jedne strane svoje stru6no znanje9 a s druge strane
svoje &ivotno iskustvo9 kako bi dijete u'oznalo 1iroki s'ektar raznog iskustvenog blaga.
Generalno +e dje0a 9 razli6ite starosne dobi9 biti zajedno 'ou6avana9 tako +e ve+a dje0a u6iti
biti obzirna 'rema manjoj9 a mala +e dje0a imati ve+u dje0u za uzore. U6inak u6enja mnogo je
ve+i nego dosad9 i na ovaj na6in brzo rastu velike li6nosti9 koje +e kao 'rva genera0ija ste+i
mnogo vi1e iskustva u ". dimenziji.
4je0a +e iskusiti svijet igraju+i i o0jenjivanje njihovog us'jeha ne +e vi1e 'ostojati. ,ije
va&no9 da li je netko dobar ili lo1 u odreenom 'redmetu - va&no je da dijete mo&e ste+i
iskustva zbog kojih je do1ao na ovaj svijet. %oja su to iskustva9 'osve je razli6ito od 6ovjeka
do 6ovjeka i nitko izvana na to ne mo&e utje0ati.
P0T-12:; Tko ,e uiti na"u djecu <
U6itelji se ne +e sastojati samo od 'oznatih 'edago1kih snaga9 nego +e oni biti 'oja6ani od
starijih osoba iz dru1tva. =it +e 'ribli&no tako mnogo u6itelja koliko i u6enika. :edni +e se
brinuti za sadr&aj u6enja9 a drugi se brinu za red9 o'skrbu i za razvoj &ivotnih vrlina. Po6inje
se sa is'ravnom ishranom9 'reko duhovnog razvoja sve do o'hoenja s drugim ljudima i sa
'rirodom - 0jelodnevni 'rogram za sve.
2 sama bolesna dje0a bit +e 'o mogu+nosti uklju6ena u sav tok9 jer ona +e biti njegovana ne
samo od u6iteljskog osoblja9 nego takoer i od druge dje0e i time +e biti vrlo brzo o'et zdrava.
Bime +e dje0a izu6iti zna6ajne so0ijalne s'osobnosti i kad jednom odrastu mo+i +e biti veliki
oslona0 novom dru1tvu.
47
I S H R A N A
2shrana 6ovje6anstva do&ivjet +e veliku 'romjenu. Aemlja orani0a bit +e 'rogla1ena najve+im
dobrom i bit +e za1ti+ena >ije+a Cudra0a9 koje odlu6uje 1to +e se9 kad +e se i na kojoj
'ovr1ini obraivati. /no vodi brigu9 da se 'roizvodi 6isto biolo1ki9 bez 'rimjene bilo kojih
kemikalija. ,akon 1to bude dokraj6en uzgoj &ivotinja9 bit +e mnogo vi1e 'ovr1ine za uzgoj
&ivotnih namirni0a9 koje su neo'hodne za dostatnu ishranu dru1tva. Lilj je mo+i o'skrbiti
regiju sa svom 'o&eljnom biljnom hranom neovisno od drugih regija. Bamo9 gdje to klimatski
eventualno nije mogu+e9 bit +e 'rimijenjene nove tehni6ke mjere za izjedna6enje.
@ivotinje se ne +e vi1e dr&ati radi 6ovjekove hrane9 jer 6ovjek je 'osve svjestan9 da je on sa
&ivotinjskim svijetom isto tako 'ovezan kao i sa ostalim svemirom. @ivotinje +e jo1 biti
korisne9 ali ne slu&e vi1e ishrani. @ivotinje su &iva bi+a9 koja su u svojoj strukturi vrlo sli6na
6ovjeku. )vijest ljudi bit +e tako 'ro1irena9 da +e oni shvatiti9 da su &ivotinje isto kao i 6ovjek
oduhovljena bi+a9 koja su od =oga 'oslana na zemlju9 da budu jedan dio u krvotoku &ivota.
=iljke su stvorene9 da mnogovrsno slu&e 6ovjeku. ,aravno kao hrana9 ali takoer da se
6ovjek mo&e radovati njihovoj mnogostrukosti i lje'oti. =iljke slu&e i kao sredstva lije6enja9
biljke daju mirise9 0vjetove9 mijenjaju svoj izgled tokom godi1njih doba i na kon0u svojim
'lodovima 'ru&aju vrijedne namirni0e s razli6itim vrstama ukusa. )vijest o velikom zna6enju
biljaka9 za o'stanak 6ovje6anstva9 ljude +e 'ota+i9 da ih 1tite kao najve+e dobro. Povr1ine9
koje su 'rije slu&ile za hranu &ivotinja9 bit +e vra+ene 1umama i s vremenom +e nastati zdrava
1uma 'una mnogovrsnog &ivota. Bako +e ozdraviti zelena 'lu+a zemlje.
P0T-12:; !ritiari ,e navoditi, da isto biljna ishrana nije dovoljna za tijelo. ovjeku ,e biti
te"ko mijenjati navike ishrane. !ako ,emo postupati s ovim kritiarima i ovisnicima o
ivotinjskom mesu <
%ako sam ve+ rekao svijest ljudi ne +e vi1e dozvoliti klanje &ivotinje zbog hrane. Ejudi +e se
dobrovoljno toga odre+i. Ananstveni0i ishrane nametnuli su 6ovje6anstvu ova shva+anja iz
trgova6kih interesa. /d 'o6etka 6ovje6anstva biljke slu&e ljudima kao sredstva ishrane i kroz
mnogovrsnost biljaka 6ovjek je snabdjeven sa svim 'otrebnim elementima. =iolo1ki uzgojene
biljke na zdravom tlu sadr&e sve va&ne sastojke u obilju.
P0T-12:; Ti si u jednoj objavi, koju sam jo" prethodno primio, govorio da se moemo
radovati ivotu bez bolesti. +ar nas vi"e ne ,e mo,i dohvatiti nikakvi virusi i bakterije ovog
svijeta, ili kako to treba razumjeti <
)vijet je 'roizveo mnoge razne bolesti - mnoge je od njih stvorio sam 6ovjek9 a druge za &ivot
trebaju nisku vibra0iju va1ih negativnih misli. )vijet +e uzdi+i svoju vibra0ionu 3rekven0iju i
time +e nestati odreene bolesti i od njih 6ovjek ne +e vi1e obolijevati. 4ruge o'et bolesti9
koje se odnose na na6in &ivota 6ovje6anstva9 isto +e tako nestati kroz 'romjene svakida1njeg
toka i kroz ishranu9 jer +e 6ovjek biti o'+enito mnogo zdraviji nego dosada. ,aravno +e
'ostojati jo1 odreene bolesti9 ali mnogo manje nego do sada. Co+i +emo govoriti o vrlo
zdravom dru1tvu9 koje je osim toga otkrilo nove metode lije6enja i njih us'je1no 'rimjenjuje.
,akon 1to vi1e ne 'ostoji medi0ina9 koja je bila orijentirana na zgoditak9 'rimjenjivat +e se
jo1 davno otkrivene metode lije6enja i nikoga se ne +e9 zbog zarade9 umjetno odr&avati na
&ivotu.
48
P0T-12:; .a li ,e i dalje postojati dramatine bolesti kao /0.- F-idsG ili 3-! <
/badvije su bolesti 'ovezane sa negativnom energijom9 i obadvije +e bolesti nestati
'ovi1enjem vibra0ione 3rekven0ije ljudskog tijela9 u naredno vrijeme. )ida je bolest9 koju je
stvorio sam 6ovjek i negativna energija9 koja je za to bila s'osobna9 i ona ne +e vi1e biti
'risutna. .ak je bolest9 koja je 'ovezana s onim mislima 6ovje6anstva9 koje su 'ovezane sa
strahom. U kombina0iji sa krivim &ivotnim navikama nastala je ova bolest - i vi se mo&ete
radovati9 da +e rak biti rijetka 'ojava i da +e metode lije6enja znatno na'redovati.
P0T-12:; !ako ,e 'unkcionirati sa vlasni"tvom 8 da li ,e svatko, kao i prije, posjedovati svoj
vlastiti auto < o,emo li smjeti zadrati na"a neispla,ena auta < !ako ,e te,i daljnji razvoj <
.a li ,emo se svi voziti samo sa javnim saobra,ajem <
Posjedovanje vlasni1tva do&ivjet +e revolu0iju. Privremeno smiju svi svoja vozila zadr&ati9
svejedno jesu li is'la+ena ili ne. >rlo brzo +e se i'ak us'ostaviti 'osve nov saobra+ajni sistem9
jer ljudi ne +e vi1e egoisti6no sami sjediti u svojim autima9 nego +e svatko rado uzeti sa
sobom nekog drugog i ostaviti ga tamo9 gdje &eli. :avni 'rijevoz +e 'ostojati kao i do sada9 ali
+e se brzo 'reba0iti na tehni6ki 'ogon9 koji je zdrav za okoli1. 2ndividualni saobra+aj i
naro6ito vo&nja na 'osao9 smanjit +e se drasti6no9 jer 'ut do 'osla ne +e biti tako dalek kao do
sada9 jer +e svatko 'osao tra&iti i na+i u blizini svog stanovanja. /sim toga svatko +e znati9 da
je za1tita 'rirode vrhovna za'ovijed i da treba odustati od motora na sagorijevanje.
,a'redak us'ijeva i nastat +e vozila9 koja su zdrava za okoli1 i sva +e imati samo jednu svrhuD
Brans'ort od < do = ne obavljati rasko1nim limuzinama i s'ortskim autima9 koji odska6u
svojom ja6inom i 'omo+u kojih se 'ojedin0i isti6u svojom 'redno1+u. Gradit +e se auta9 koja
su vrlo lagana i 6iji 'ogon ras'ola&e novo 'ronaenom energijom. /va su vozila vrlo sigurna
i ras'ola&u mnoga elektronska 'omo+na sredstva9 da bi se s'rije6ile saobra+ajne nesre+e
ljudskim gre1kama. )aobra+aj +e se odvijati glatko i 3unk0ionirati +e 'osve bez stresa9 jer
svatko ima razumijevanje za zaka1njenje. Bime +e se rijetko dogaati nesre+e i 'rijevoz +e biti
brz i siguran.
,e +e vi1e svaki 'ojedina0 imati svoj auto9 nego +e na svakom uglu uli0e biti 'arkirano vi1e
auta9 koja +e svima stajati na ras'olaganju9 u svako vrijeme9 u koje se samo sjedne i vozi. /va
+e vozila9 nakon vo&nje do 0ilja9 biti jednostavno o'et 'arkirana na odredi1tima i stajat +e
o'et drugima na ras'olaganju9 koji mogu voziti bilo kuda. Postojat +e sistem9 koji +e 0entralno
nadgledati auta i da bi se ustanovili mogu+i tehni6ki nedostat0i i odmah bila 'ozvana 'omo+.
Postojat +e vozila9 koja +e biti namijenjena za trans'ort dobara i druga9 koja +e uglavnom
dolaziti u obzir za osobni trans'ort. <uta +e brzo9 na drugim uglovima 0este9 uzeti ljude i njih
odvesti tamo9 gdje &ele. =it +e to sistem saobra+aja9 koji odustaje od vlastitog auta i orijentira
se na zajedni1tvo. <uta se ne +e zaklju6avati i svatko +e ih uredno 6uvati i 'aziti. 4rugi su
o'et s'e0ijalizirani za 'regled i 6i1+enje auta - i ovo obavljaju us'je1no.
<ko netko &eli trans'ortirati te1ki teret9 tad si mo&e naru6iti odgovaraju+i trans'orter9 koji
stoji na ras'olaganju zajedno sa 1o3erom. /vo +e biti 0entralno koordinirano i us'je1no
obavljano. 2 ovaj 'osao slijedi dobrovoljno i bes'latno.
Aa svladavanje velikih udaljenosti bit +e 'rimijenjena druga saobra+ajna sredstva. ,aj'rije +e
nalaziti 'rimjenu vlak i avion u sada1njoj 3ormi. >rlo brzo +e se 'osjedovati 'rijevozi s 'osve
novim mehani6kim osobinama.
4
P0T-12:; $to je sa saobra,ajnim pravilima, da li ,e ona doivjeti promjene ili ,e biti posve
dokinuta <
)aobra+ajna +e 'ravila9 u njihovoj 'oznatoj 3ormi9 i dalje 'ostojati kao ne'isani zakoni. ,e +e
'ostojati omalova&avanje zakona. Bo ne zna6i9 da +e se u svakom dijelu grada 'ojavljivati
brzina lude vo&nje9 jer novom svije1+u 'oja6ana je takoer i svijest odgovornosti 'rema
drugima i svatko +e se tako 'ona1ati9 da nikome ne nanese 1tetu. )aobra+aj +e biti vi1e
o'rezniji9 nego br&i. Prekr1aji 'ro'isa ne +e se ustanovljavati9 jer +e oni nastati samo tamo9
gdje +e biti bezo'asni i ljudi +e biti u stanju to 'ro0ijeniti.
/siguranje o'asnih mjesta bit +e mnogo bolje nego do sada9 jer +e osobe9 koje to kontroliraju9
biti 'osve svjesne svoje odgovornosti i 'aziti9 vi1e nego do sada9 kako ovdje ne bi mogla
uslijediti nikakva nesre+a.
P0T-12:; !ad govori" o nesre,i, tad se mogu sjetiti, da po tvojem iskazu ne postoji nikakav
sluaj, znai li to, da takoer saobra,ajne nesre,e nisu nikakav sluaj 8 ili se varam <
,e9 ne vara1 se9 jer kako si is'ravno o'azio9 ne 'ostoje nikakvi slu6ajevi9 i sudari su dosada
slu&ili saku'ljanju iskustava9 koje su 'ogoeni &eljeli. Bo se dogaalo nesvjesno9 i to je za
ljude danas te1ko razumjeti. U budu+e ovo +e se sli6no dogaati9 no u6estalost +e se drasti6no
smanjiti9 jer je 6ovjek u svom duhu orijentiran 'rema na'rijed i okrenute 'rema svijetloj
strani. ,jegove su mutne i tamne misli vrlo 6esto 'roizveli dogaaje ove vrste - to +e u
budu+e biti mnogo manje i stoga +e se ovi dogaaji znatno smanjiti. Abog svojih strahova
ljudi su 'rodu0irali vrlo mnogo negativne energije9 koja se je razrje1avala 'reko takvih
dogaaja. U budu+e +e &ivotni stav ljudi biti mnogo 'ozitivniji nego dosad9 i time +e biti
mnogo manje negativne energije9 koja bi se htjela rasteretiti.
P0T-12:; .a li ,e saobra,aja na ulicama i u zraku biti generalno vi"e ili manje <
Prin0i'ijelno9 kako sam ve+ rekao9 kroz 'romjene u 'odru6ju zvanja9 bit +e mnogo manje
'oslovnog saobra+aja9 kao i kroz s'omenute 'romjene u individualnom saobra+aju bit +e
mnogo manje vozila na uli0ama. )li6no +e biti i u zra6nom 'rometu - 'oslovni saobra+aj
masivno +e se smanjiti9 jer tehni6ki na'redak u tehnologiji komuni0iranja u6init +e osobne
susrete daleko suvi1nim. Bime 'oslovni zra6ni saobra+aj velikim dijelom ot'ada. Privatni
zra6ni saobra+aj ostat +e kao tema i 'o mogu+nosti +e se 'ove+ati. ,ove +e tehnologije
takoer revolu0ionirati zra6ni 'romet i time znatno redu0irati o'tere+enje okoli1a - dok jo1
ve+a tehni6ka dostignu+a ne omogu+e ljudima mnogo br&e 'rije+i velike udaljenosti.
P0T-12:; -ko je sve besplatno, znai li to da ja mogu po,i na aerodrom i jednostavno u,i u
avion i letjeti za !aribik, posve bez prtljaga i iega, jer na dolaze,em mjestu ionako ,e se za
mene brinuti i dati mi smje"taj <
4a9 to +e biti u'ravo tako mogu+e9 i ne +e ni1ta ko1tati. ,o9 ne1to treba razmisliti - nitko se
ne +e na to osloniti9 da se netko za njega brine u mjestu odmora. )vatko ima svijest9 da mu je
dodu1e sve dano9 1to treba za sretan &ivot9 no i'ak nitko ne +e ovo bezobzirno iskori1tavati i
re+i. 7 Gle9 ja sam tu i sad se brinite za mene ?8 Bo ne bi bilo doli6no zahtijevanje. )asvim
razumljivo svatko +e mo+i rado ot'utovati i 'ostojat +e hoteli9 kao i dosada9 i bit +e 'otrebno
na vrijeme se najaviti.
P0T-12:; 1e ,e li tada svatko biti stalno na odmoru <
"(
4a9 naravno +e svatko u svako vrijeme biti u stanju 'utovati na odmor9 da razgleda svijet. ,o9
i'ak +e 'ro1irenje va1e svijesti9 koja takoer zna6i svijest velike odgovornosti9 'odsjetiti ljude9
da ono nose jedan dio dru1tva9 kojem oni ne name+u 'osao9 nego ga smatraju samo 'o sebi
razumljivim. 2 tako +e svatko rado do'rinijeti barem mali udio - ve+ 'rema 'otrebi.
P0T-12:; Ti govori" o tehnikom napretku 8 moe" li nam dati primjer, kako ,emo npr.
napustiti na'tu i koju ,emo vrstu pogona primjenjivati u budu,e za na"e kretanje na kopnu i
zraku <
U vezi toga &elim re+i9 da +e 6ovjek za nekoliko godina na6initi kvantni skok u tehnologiji.
,a3ta ne +e vi1e igrati nikakvu ulogu i 'ogonske +e tehnike na+i 'rimjenu iz novih nosa6a
energije. Behni6ari su 'otaknuti9 da svoje vizije 'retvore u stvarnost9 jer sada vi1e nema
nikakvih za'reka9 koje istra&ivanju 'ro'isuju 'ravila. 2 sada nema vi1e nikakvih za'reka od
strane siroma1nog bud&eta - 'ostoji samo jo1 sloboda sve istra&iti i sve novo9 1to je dosad
stavljeno na stranu9 zbog ne3inan0iranja9 da se 'retvori u djelo. ,osa6 energije budu+nosti
stoji ve+ danas na ras'olaganju. 4osada se time nije moglo is'ravno saobra+ati i 3inan0ijski
'ovoljno 'rodu0irati - zbog ograni6enja nov0a dok +e nove tehni6ke s'oznaje ovo brzo
omogu+iti.
P0T-12:; *oe" li nam odati ne"to vi"e i re,i kako ,e se zvati ovi nosai energije i koje nam
tehniko znanje ovo sada omogu,ava <
=ilo bi lije'o od ove knjige na6initi 'utokaz tehni6kog razvoja. 2stra&iva6i se trebaju truditi -
mi +emo im dati 'otrebne u'ute - tako da +e ovo biti brzo mogu+e. ,o vi1e o tome odati ovaj
'ut ne bi bilo vrlo 'roduktivno9 'o1to naj'rije govorimo o 1kolovanju jedne nove 3orme
dru1tva9 koje +e tada sve realizirati. Govoriti o detaljima ovaj 'ut bi bio 'rerani zahvat9 koji
vam u ovom trenutku ne bi koristio.
P0T-12:; 4dakle ,e tako iznenada do,i tehniki razvoj 8 za"to smo mi desetlje,ima postigli
samo male zametke razvoja, i sada tako odjednom treba sve i,i tako brzo <
Behni6ki razvoj na zemlji bio je djelomi6no odozgo ins'iriran i 'otaknut. Ci smo vam
tehnologiju dali na ras'olaganje9 koja vam je omogu+ila na'redak. >a1a je slobodna volja
takoer odlu6ila9 da ste tehnologiju tako intenzivno 'rimijenili9 da ste time u velikoj mjeri
nanijeli 1tetu okoli1u. Aato vam 'otom nismo 'ri'ustili daljnje na'redovanje9 da ne biste
nastavili o'asnost9 da ovu tehniku koristite 'rotiv samih sebe i time se uni1tite. 4aljnje korake
razvoja mo+i +ete nastaviti9 kad za to budete 'osve zreli9 a to +ete ste+i 'ro1irenjem va1e
svijesti kroz us'on u ". dimenziju.
P0T-12:; !oje ste nam tehnologije dali, do kojih mi sami ne bismo do"li <
Ci smo vas snabdijevali sa tehnologijom9 koja 'rije tisu+lje+ima nije otkrivena. Ci smo vam
donijeli vatru9 i to 'rije milijune godina. Ci smo vas snabdjeli sa strujom9 i to 'rije stotine
godina. Ci smo vas u'oznali sa 0entri3ugom9 koja je omogu+ila dijeliti materijal jedan od
drugog - i to 'rije mnogo godina. Ci smo vam omogu+ili razbijanje atoma9 1to vam
omogu+uje nevjerojatne rezerve u 3ormi elektri0iteta9 bez kojeg ne biste mogli 'osti+i dana1nji
na'redak. 4a ste vi iz toga gradili atomsku bombu9 1to je bilo u grani0ama mogu+nosti9 ali
nije bilo od nas 'redvieno.
"$
P0T-12:; +a"to ste nam omogu,ili otkriti razbijanje atoma, ako smo time zagadili zemlju
zraenjem, i ne znamo gdje trebamo spremiti atomski otpad, koji zrai tisu,e godina <
.azbijanje atoma u izvornoj 3ormi nije imalo u vidu materijal tako razbijati9 da se razvija tako
jako zra6enje. =ilo je i drugog materijala9 koji je bio djeljiv i iz kojeg se mogla dobiti
energija9 koja ne bi 'roizvodila tako mnogo zra6enja i ot'ada. ;ovjek je o'et svoju
odgovornost zanemario u korist 'ro3ita. ,ije bilo 'redvieno9 da iz toga gradite oru&je. /vo je
za vas o'et bila 'rilika9 da iskusite meusobnu odijeljenost u svojem najve+em izrazu.
P0T-12:; *i smo danas u stanju atomskom bombom uni"titi sami sebe, jednim jedinim
pritiskom na dugme. 2e li to predvieno <
Postoji o'asnost9 da bi ovo oru&je moglo voditi kon0u 6ovje6anstva na ovoj zemlji. =ilo bi
interesantno ustanoviti9 da li su ljudi stvarno s'remni to u6initi zbog osvete. ,o9 mi ne +emo
do'ustiti9 da ljudi dou tako daleko i stoga 'odi&emo svijest ljudi u slijede+u dimenziju9 da
tako ne1to una'rijed bude isklju6eno.

"2
NOVO FORMIRAN1E DRUTVA - ZEML1A TREBA
NOVA PRAVILA
Pod novim 'ravilima treba razumjeti kako +e se u budu+e organizirati zajedni6ki &ivot ljudi.
kako je ve+ re6eno9 stanovni1tvo jedne regije birat +e >2:FRF CU4.<L<9 koje +e odlu6ivati
o ravno'ravnoj 'odjeli svih 'otrebnih zaliha. Breba odgovoriti na 'itanje9 da li +e se ljudi
dr&ati 'ravila i 1to +e biti9 ako ih ne odr&avaju # U jednoj zajedni0i uvijek +e 'ojavljivati
razli6ita mi1ljenja o tome9 kakav bi trebao biti &ivot. U'ravo ovo individualno mi1ljenje treba
0ijeniti9 jer svi smo mi ovdje9 kako bi svaki 'ojedina0 stje0ao iskustva9 koja je &elio jo1 'rije
svoje inkarna0ije. )toga 'rvo 'ravilo glasiD
SVATKO MOZE CINITI I DOPUSTITI TO ZELI !
Bo zna6i9 da svatko odlu6uje9 da li +e raditi9 1to +e raditi9 ili da li +e 0ijeli &ivot studirati9 ili da
li +e jedno vrijeme ne 6initi ni1ta9 da bi se 'osvetio duhovnom ili tjelesnom razvoju. Bo
takoer zna6i9 da ga ni1ta i nitko ne mo&e na ne1to obvezivati.
Bko danas ni1ta ne radi9 tad ne dobiva nova0 i ne mo&e si omogu+iti niti stan niti hranu. /n je
dakle teret zajedni0e i mora raditi ili gladovati. Po1to u novom dru1tvu &ivot ima najve+u
'rednost9 da bi du1i omogu+io &eljena iskustva u ovoj inkarna0iji9 stoga treba voditi brigu9 da i
on - ako svatko radi 1to &eli - takoer bude o'skrbljen sa krovom nad glavom i sa svim
va&nim 'otrebama9 kako bi 're&ivio. G/n na to ima 'ravo na temelju same 6injeni0e da se je
'ojavio u ovoj 3ormi egzistiranja ?H U ". dimenziji 'ostoji drugo temeljno 'raviloD
IMA DOVOL1NO ZA SVE I SVATKO NA TO IMA 1EDNAKO PRAVO !
)vi +e ljudi na dobrovoljnoj bazi 'omagati i 'roizvoditi sve one 'rodukte9 koji su 'o&eljni i
'otrebni9 bez 'rava na nadoknadu i bilo koje 'rivilegije. svi oni9 koji tome ne &ele do'rinijeti9
unato6 toga imati +e ista 'rava i ne trebaju se za ni1ta brinuti. ;ovje6anstvo je dosada imalo
statute za zajedni6ki &ivot9 koji je 'o6ivao na radnom do'rinosu i us'jehu. Bko mnogo
do'rinosi9 taj za to mnogo i dobiva - to je bilo 'ravilo9 iako se u stvari ono rijetko tako
&ivjelo. /vo +e 'ravilo biti bez ikakve zamjene isklju6eno. Cjesto toga va&i tre+e 'raviloD
SVE PRIPADA SVIMA !
>i1e ne 'ostoje nikakve te&nje za 'osjedovanjem - sve 'ri'ada dru1tvu9 i 'od dru1tvom se ne
misli na lokalno dru1tvo9 takoer ne na dru1tvo jedne na0ije ili jednog kontinenta. )ve 'ri'ada
velikom dru1tvu - 0ijelom svijetu ?
)va bogatstva ove zemlje dana su nam od =oga9 i 'o1to svi 'otje6emo od =oga - i dio smo od
,jega - stoga takoer sve 'ri'ada svima. ,itko nema 'ravo bilo 1to 'risvojiti sebi - nijedna
zemlja nema 'ravo bilo 1to oduzeti jednoj drugoj na0iji. )ve 'ri'ada svima9 takoer ako su
regije razli6ito obdarene sa 'rirodnim bogatstvom9 6ovjek se mora brinuti9 da se manjak u
jednoj regiji nadoknadi sa vi1kom druge regije.
%ad se 'ostigne ova izjedna6enost tad +e biti obja1njeno 6etvrto 'raviloD
VRHUNSKA 1E ZAPOVI1ED ZATITA PRIRODE !
Privremeno 6ovjek +e se jo1 morati slu&iti bogatstvom zemlje9 sve dok ne razvije tehnologije9
koje +e omogu+iti zdrave alternative za okoli1. >ije+e Cudra0a9 u vezi ovoga9 igrati +e
odlu6uju+u ulogu9 koje rude9 gdje i koliko se mo&e uzeti i kako ih treba koristiti9 trans'ortirati
"3
i 'reraivati radi 6uvanja okoli1a. !'aranje +e biti najve+a za'ovijed i svaka zaliha9 koja bude
is0r'ljena9 trebat +e hitnu nadoknadu kroz razvoj zdravih alternativa. Lilj je 1to je 'rije
mogu+e nadoknaditi 'otro1ene zalije.
2sto tako kao bogatstvo zemlje va&ne su orani0e. /vdje raste i dozrijeva hrana svih ljudi.
,jive treba 1tititi radi njihove 'lodnosti i 'obolj1avati. .adi njihove za1tite odreivati +e
Cudra0i9 koje +e se biljke9 na kojoj 'ovr1ini9 uzgajati. /ni +e 'odu'irati svoje odluke na
znanju s'e0ijalista. /vo nas vodi slijede+em9 'etom 'raviluD
NA1VIE VI1ECE IMA MOC ODLUCIVAN1A !
/va vlast odlu6ivanja nije mo+ iznad nekoga ili ne6ega9 nego je mo+ odnosno snaga
utemeljena na znanju eks'erata9 u smislu 6uvanja zaliha i okoli1a. /vo >ije+e naravno
'odlije&e takoer drugim 'ravilima9 koja u svojim odlukama trebaju ostvariti.
4a bi se )avjetu Cudra0a stavili na ras'olaganje razlozi odlu6ivanja 'otrebne su dodatne
in3orma0ije9 koje 'onekad ne stoje na ras'olaganju ili ih nije mogu+e brzo stvoriti. 4a bi se
ovo znanje9 koje nedostaje9 izgladilo bit +e us'ostavljena veza sa )vijetom )vjetla. U tu svrhu
>ije+e +e imati jednog moderatora9 koji +e obavljati 3unk0iju 6uvara vrhunskih 'rin0i'a i koji
+e 'odu'irati 'ojedine 6lanove >ije+a s obzirom na najvi1e smjerni0e u 'ro0esu odlu6ivanja.
/vaj +e moderator biti medij, koji +e 'osjedovati s'osobnost stu'iti u kontakt sa )vijetom
)vjetla9 i u slu6aju 'otrebe u'itati +e za savjet =ijele anele i dobiti dodatne in3orma0ije.
2zmeu moderatora i 'ojedinih >ije+a Cudra0a 'ostojat +e tele'atska 'ovezanost9 kako bi
mogli meusobno izmijeniti in3orma0ije i odluke ostalih >ije+a Cudra0a mo+i dalje u'ravljati
sli6nim temama. ,a ovaj +e na6in nastati veliko )vjetsko >ije+e9 koje +e odreivati
zajedni6ke 'otrebe i udese globusa. 2 ovo vodi 1estom 'raviluD
PRI1E SVAKE ODLUKE SASLUAT CE SE VI1ECE IZ SV1ETLA
,e rado se o tome9 da bi+a iz svijeta )vjetla suodreuju. Ejudi +e &eljeti ovaj )avjet9 jer -
naro6ito u 'o6etnoj 3azi ovog novog dru1tva - )avjet iz 'odru6ja )vjetla mo&e biti od koristi.
Posve razumljivo ljudi +e slobodno odlu6ivati9 jer oni su od =oga obdareni sa slobodnom
voljom.
4a bi odluke >ije+a Cudra0a bile o'+enito uva&ene 'otrebna je 'osebna vrsta komunika0ije
sa svim 6lanovima dru1tva. 4a bi tok in3ormiranja bio omogu+en >ije+e +e instalirati jednog
govornika9 koji +e sve odluke 'renositi dalje svakom doma+instvu. %oja +e tehni6ka 'omo+na
sredstva biti kori1tena bit +e odlu6eno 'rema ras'olaganju.
)vijet )vjetla ras'ola&e 0jeloku'nim znanjem svemira. /vo +e znanje 'ostu'no biti dano
6ovje6anstvu9 da bi se 'lanetu zemlje moglo o'et 'ovratiti u njezino 'raizvorno stanje. =it +e
izlije6ene sve rane 'ro1losti i zemlji +e biti vra+eno ono9 1to joj je kroz dugo vrijeme bilo
oduzimano. Aa to 'ostignu+e 6ovje6anstvo +e dobiti novu tehnologiju. 2 to +e nas voditi do
sedmog 'ravilaD
ZEML1I CE BITI VRACENO ONO, TO 1O1 1E BILO UZETO !
,ove tehnolo1ke mogu+nosti 6ovjeku +e omogu+iti9 da svoje 'rehranbene zalihe sam
'roizvede za svakida1nji &ivot9 a ne +e morati 'osezati za zalihama zemlje.
/va jednostavna 'ravila jesu jedina9 koje dru1tvo treba. )vi drugi zakoni9 koje su u tisu+u
strukoj 3ormi stvorili ljudi9 bit +e neodr&ivi i nitko ne +e vi1e morati imati 'otrebu misliti o
zakonima u'ravljanja zajedni6kog &ivota.
;ovje6anstvo +e time iskusiti 'osve novo shva+anje o svom &ivotu. )vi +e ljudi mo+i &ivjeti u
'ot'unoj slobodi i neovisnosti - slobodni od straha bilo koje vrste i slobodni od briga za goli
"4
&ivot. /va +e sloboda 6ovjeka osokoliti za neshvatljive s'osobnosti9 takoer9 takoer - tokom
vremena - i za razumijevanje svoje slobode i kako s njom treba i mo&e ras'olagati. /d radosti
on +e rado slaviti i &eljeti9 da njegovi 'rijatelji &ive u direktnom susjedstvu i da svi zajedno
oblikuju jedinstvo.
/va 'ravila takoer zna6e9 da se svi mogu osloniti na to9 da svi imaju isto 'ravo na sve i nitko
za to ne treba ni1ta nadoknaditi9 da bi dobio jednako kao i drugi. )amo roenje daruje mu ove
'ravne temelje. /ve +e osnove biti takoer usidrene u glave ljudi9 jer njihova nova svijest ovo
im jasno nala&e. ,itko vi1e nema interesa 'rednja6iti 'red drugim. Bo je 'ro0es 'romjene u
6ovje6jem razumu9 koji je sada u 'ri'remi izjaviti9 da svi ljudi znaju9 da dru1tvo u svom
dosada1njem stanju u nikojem slu6aju ne mo&e ostati. Bo zna svatko9 iako jedva itko o tome
ima 'redod&bu9 kako +e budu+nost mo+i 3unk0ionirati. Bo +e tek tada imati smisla9 kad ljudi
doznaju9 kamo vodi 'utovanje. U ovoj knjizi i daljnjim djelima9 koja uskoro slijede9 bit +e
o'isano novo dru1tvo9 kako bi znanje 'ravovremeno bilo na ras'olaganju.
Aa ljude +e biti velika radost9 kad u'oznaju9 da sve odmah zaista te6e 'osve druga6ije9 takoer
iako smjer mnogima jo1 nije 'oznat. Bim vi1e je od zna6enja9 kako je 6ovje6anstvo na to
'ri'remljeno i kako se odlu6uje9 koje kanale komunika0ije treba koristiti9 da bi se sveuku'no
dru1tvo in3ormiralo o aktualnom razvoju. %anali in3ormiranja bit +e od velikog zna6enja9 jer
je jako va&no9 da va&ni 'rojekti budu brzo javno ogla1eni kako bi se za njih na1li odgovaraju+i
sudioni0i.
2zvori in3orma0ija vi1estruki su - s jedne strane )avjet +e kao 'rvi glavar GgremijH svoje
in3orma0ije 'odijeliti9 i s druge strane bit +e 'o 0ijelom svijetu dane in3orma0ije od
nadregionalnih >ije+a. /sim toga 'oduzetni0i +e izvje&bati odreene 3unk0ije9 koje su va&ne
za dru1tvo9 svoje +e namjere sao'+iti i svoje 'redod&be 'ro1iriti 'reko kanala in3ormiranja9
kako bi na1li kvali3i0irane suradnike. ,ovo razvijene tehnologije isto +e tako biti
trans'ortirane 'reko ovih ureaja komuni0iranja9 kako bi svaki 'ojedini graanin9 na 0ijelom
svijetu9 imao 'ristu' ovim in3orma0ijama. ,e +e vi1e 'ostojati nikakvi tajni arhivi9 do kojih
su dosada imali 'ristu' samo mali broj izabranih ljudi. /tvaranjem ovih arhiva bit +e stvorene
mogu+nosti inova0ija o kojima je 6ovjek dosad samo sanjao. ,ova09 kojeg se &eljelo zaraditi
s ovim razvojnim novinama i 'atentima9 s'rje6avao je mnoge inova0ije tako da je
stanovni1tvo zemlje9 u svom tehni6kom razvoju9 ve+ danas moglo biti 2(( godina dalje
razvijeno.
,ovo +e dru1tvo biti 'uno kreativnije i svoj +e svagdanji &ivot oblikovati jednostavnije i
lje'1e. Bako +e svatko mo+i voditi &ivot9 koji +e biti obilje&en ugodno1+u9 rado1+u i
meusobnom ljubavlju. )ve ideje9 koje si 'ojedina0 zamisli i koje slu&e na dobro zajedni0e9
na+i +e odobrenje i 'odr1ku. 2z ogromnog 7Bhing - Bank89 koji +e biti na dohvatu svima na
svijetu9 nastat +e grandiozne stvari9 koje +e ljudima donijeti novo tehnolo1ko razdoblje
vrhunskog nivoa.
)vi imaju mogu+nost dalje se osobno razvijati i stje0ati mudrost. )vatko mo&e raditi ili ne
raditi9 1to &eli9 i on +e u tome biti jo1 oja6an i 'odu'iran od svih drugih. Bo +e biti genijalna
'olazna baza za sve mogu+nosti9 koje si mo&emo i ne mo&emo 'redstaviti. ,itko vi1e ne
kritizira9 nitko vi1e ne sudi9 nitko vi1e ne ko6i namjere drugog9 svi +e iskusiti razumijevanje i
'odr1ku - to mora dana1nje 6ovje6anstvo naj'rije u6iti 'redo6iti si. ,ema ni1ta9 1to nije
mogu+e ?
%ad 6ovje6anstvo usvoji ova nova 'ravila i kad ih 'o6nu izra&avati u svakom novom
'ostu'ku9 tad +e uskoro 0ijeli svijet zasjati novim sjajem. Priroda +e o'et dobiti vi1e
slobodnog 'rostora i brzo +e se 'o'uniti 'rostori 'osje6enih 1uma. /rani0e +e za nekoliko
godina o'et biti vra+ene 'rirodnosti i organskim +e gnojivom 'lodnost znatno 'orasti - isto
tako kao i oboga+enje mineralnih tvari kod biljaka9 koje 6ovje6anstvu slu&e kao hrana.
/dstranjenjem kemikalija do'rinos +e se 'o hektaru ne1to smanjiti9 ali +e se kvalitet
mnogostruko 'ove+ati. =it +e uzgajane nove vrste biljki9 koje su dane svijetu jo1 'rije tisu+e
""
godina9 ali su 'osve zaboravljene9 jer nisu bile 'ovoljne za industriju i jer je njihov uzgoj bio
te&ak i malo unosan. Bime +e se takoer zdravlje stanovni1tva znatno 'obolj1ati. /sim toga9
kad bude odstranjen 'ritisak us'jeha tad +e 'osve iz6eznuti sve bolesti9 koje su bile
'rouzrokovane od stresa. ,ove metode za 'reostale bolesti bit +e 'ronaene i brzo +e takoer
i one nestati. !e+er ne +e vi1e biti industrijski 'roizvoen9 jer je on razlog ve+ine drugih
bolesti i glavni zlo6ina0 za gojaznost velikog dijela dana1njeg stanovni1tva. Cnoge vitke i
zdrave individue radovat +e se sretnom &ivotu9 koje +e donijeti mnogostruke inova0ije.
<ko 'romatramo novu zemlju9 u njenom novom svjetlu9 tad +e ona o'et biti zra6e+a 'lava
'laneta9 kakva je nekad 'rije bila - i ona +e 'rona+i 'ovratak svom 'ra'orijeklu kao
domovina ljudi i kao vrata za slijede+e vi1e dimenzije9 koje 6ekaju 6ovjeka9 nakon kratkog
razdoblja daljnjeg razvoja. )tu'anj 6ovjekovog razvoja9 nakon us'ona u ". dimenziju9 brzo +e
se ogromno izmijeniti i 6ovjek +e sa velikim kora0ima stu'iti u slijede+i stu'anj razvoja9 koji
+e ga jo1 br&e 'ribli&iti jedinstvu s =ogom.
P0T-12:; 0z tvojih saop,enja moemo shvatiti, da ,e ljudi prihvatiti i odravati nekoliko
novih pravila. !ako ,e to uslijediti, kad ljudi to jo" nikada nisu inili, i "to ,emo initi s onim
ljudima, koji se ne budu toga pridravali <
Ejudi +e dobiti sasvim novu 1ansu i ovog +e u sebi biti svjesni. )ama 'ovezanost sa novom
s'oznajom9 da oni 'otje6u od =oga i da svaki 'ojedina0 'redstavlja samo jednu drugu
'ojavnu 3ormu =oga9 samo to je dovoljno9 da +e ljudi 'rihvatiti ova jednostavna 'ravila. ,itko
s time ne +e imati 'roblem9 jer to 'ogaa sve9 i 'ravila su vi1e nego logi6na i iznad svega
nikoga ne ograni6avaju u njegovoj slobodi i njegovim mogu+nostima razvoja. 2 to je u'ravo
ono9 1to razlikuje ova 'ravila od biv1ih zakona9 koje su 6inili ljudi. <ko 'ak netko za kratak9
nesmotren moment zaboravi ova 'ravila9 zajedni0a +e ga vrlo brzo 'ovratiti njegovoj svijesti i
za nekoliko sekundi on +e o'et biti na liniji.
P0T-12:; !ako ,e se to dogoditi, da ljudi iznenada u sebi prihvate ovu svijest i spremno je
izraze < .a li ,e se u svijesti ljudi iznenada pojaviti jedan 6kliker7 i sve ,e se samo po sebi
dogoditi <
/vaj 'ro0es ve+ te6e odreeno vrijeme i malo 'o malo 'robija se nova svijest - naj'rije
lagano zatim se sve br&e 1iri 6ovjekovim duhom i otvaraju se dosad zatvoreni 'ristu'i mozgu.
Ovaj ce proces do konca godine 2012. biti zakljucen. U prosincu 2012.
dolazi posljednji zamah kozmicke energije, koji ce uzdici vibracionu
frekvenciju zemlje i covjeka i time ce dohvatiti i posljednju povrsinu
svijesti.
Bo nije jedan 'ritisak dugmeta ili kratki dogaaj nakon 6ega sve biva druga6ije. ,e9 to je
razvoj9 koji relativno brzo te6e9 ali koji se je 'ojavio ve+ 'red vi1e godina. Bako je 'ostignuto9
da 6ovjek ne stoji 'red iznenadnim 1okom9 nego se njegova svijest 'olako otvara za ove vi1e
s3ere9 i 'ostu'no se 'robija u njegove 'ostu'ke i uvjerenja. )toga +e uslijediti9 da +e mnogi
ljudi ve+ mnogo ranije mo+i shvatiti i 'rihvatiti ono9 o 6emu se govori u ovoj knjizi.
"*
P0T-12:; .a li ,e svi ljudi ivjeti u istoj rasko"i ili ,e postojati razlike < -ko je sve besplatno
ne ,e li tada svatko eljeti uzeti ono, "to je najbolje < o,e li to biti mogu,e <
:a ne &elim govoriti o rasko1i - govorimo radije o kom3oru9 jer rasko1 sa budu+eg stanovi1ta9
nije u skladu sa temeljnim zakonima9 jer rasko1 i luk0us 'onaj6e1+e zna6i otimati zalihe9 koje
su drago0jene i kojih je kna'. <ko govorimo o jednakim 'ravilima za sve9 tad to zna6i9 da
svatko ima ista 'rava i na visoko vrijedne 'rodukte. ,aj6e1+e se 'ostavlja 'itanje9 da li ljudi
uo'+e &ele koristiti svoje 'ravo i da li s onim9 1to za sada imaju nisu 'osve zadovoljni i vi1e
ne &ele.
P0T-12:; !ako ,e biti sa dijeljenjem novih otkri,a, npr. novi ,e se televizori razvijati i samo
polako ,e mo,i biti osigurani za pojedina podruja < o,e li postojati neka pravila, po
kojima ,e neki ljudi imati prednost <
%ako sam rekao bit +e mnogo ljudi9 koji ne +e odmah &eljeti ono9 1to je najnovije9 jer su
svjesni9 da ako n'r. izmijene svoj televizor9 tad stari 'ostaje 'roblemati6an 'redmet9 koji je
o'tere+enje za okoli1. Uslijedit +e 'redomi1ljanje9 da li ovaj jo1 zadovoljava i bit +e odlu6eno
u suglasju sa 'rirodnim zakonom Bo ne zna6i9 da treba neo'hodno svatko svoj televizor
zadr&ati tako dugo9 dok ne is'usti du1u9 i tek tada nabaviti novi9 nego +e biti 'rimijenjena
suzdr&ljivost i bit +e odlu6eno 'rema osobnim 'otrebama. ;ovjek +e 'okazati svoju
skromnost odnosno ova +e osobina biti o'et ja6e izra&ena.
P0T-12:; -ko svi prihvate sluiti zajednici, a pojedinac ili mala grupa tzv. 6lijenine7 i 6bez
korisnici7 odlue ostati kod ku,e i lijepo uivati bez rada, kako ,e se zajednica odnositi
prema ovim ljudima <
Ejudi9 koji odlu6e &ivjeti ugodan i bes'oslen &ivot u istoj +e mjeri biti 0ijenjeni i od zajedni0e
'oti0ani9 da 'reuzmu jednu smislenu zada+u. /vo ne mora neo'hodno zna6iti rad9 to mo&e
biti dobar duhovni ili du1evni razvoj ili jednostavno samo 3izi6ko ja6anje. /vi 7beskorisni0i
7 9 kako ih ti naziva19 ne +e biti sueni ili bilo kako mjereni i osuivani9 oni +e biti 'oti0ani na
svoj rast i u tome 'odu'irani9 kako bi mogli stje0ati svoja &eljena iskustva - i ako jedno od
&eljenih iskustava le&i u tome9 da odreeno vrijeme ni1ta ne rade9 tad je to takoer u redu.
P0T-12:; -ko govori", da sve pripada svima, tad ,e to znaiti, da meni isto tako pripada
!apitol u 3imu, :i''elov toranj u Parizu ili .ravna ku,a 1eH Iork. Po na"em shva,anju
6pripadnosti7 to bi znailo, da tamo idem svakog dana i traim svoje vlasni"tvo, tj. ja
odlazim tamo i traim, da ove no,i tamo spavam i sutra nakon bogatog doruka ponesem
jedno od neisplativih umjetnikih djela. 3azumijem li to ispravno <
Bi ima1 'ravo9 to je tvoje vlasni1tvo9 isto tako kao 1to 'ri'ada i svima drugima. Bo i'ak jo1 ne
zna6i9 da ti tamo u svako vrijeme mo&e1 do+i i 'oslu&iti se9 jer tad bi to &elio 'renijeti u svoje
osobno vlasni1tvo9 i to bi bilo 1teta za sve druge suvlasnike. ,a kon0u to treba shvatiti9 da
nitko ne mo&e najaviti 'ravo na osobno 'osjedovanje i da +e o'+a dobra za kori1tenje biti
'ri'u1tena jednom od 'oslanika >elikog >ije+a. %ori1tenje ne +e biti o'et oduzeto9 n'r. ako bi
nekretnine9 u kojima ti stanuje19 bile bolje za druge svrhe ili ve+u zajedni0u i da te se zamoli9
da se 'reseli1 u druge 'redlo&ene nekretnine i tamo nastani1 svoj radostan &ivot. /dluke9 da li
to 'rihva+a19 donosi1 samo ti9 i ti +e1 donijeti svoju odluku u smislu zajedni0e9 jer ako je ova
&elja9 da se nastani tvoj kori1teni stan9 od =oga9 tad +e1 mu ovo rado 'ri'ustiti9 jer 'ri'ada
svima i dovoljno je svega za sve - to su dva temeljna zakona9 koji ovdje dolaze do 'rimjene.
"7
P0T-12:; Ti smatra", da ovdje dolazi do izraaja princip slobodne volje isto tako, kao kad se
radi o sluaju, da li netko eli ne"to raditi ili ne <
4a9 to6no tako treba razumjeti. ,ema vi1e nikakve obveze i ograni6enja - svatko 6ini 1to &eli9
i to uvijek za dobro velike 0jeline - dru1tva ?
P0T-12:; /ve pripada svima 8 tu su prepoznatljive mnoge paralele sa komunizmom. 2a
uzimam kao uasan primjer 1jemaku demokratsku 3epubliku F..3G 8 tamo je postojalo tzv.
planirano gospodarstvo, koje je imalo za posljedicu, da je nrp. zaostao tehniki razvoj vozila,
da su se proizvodila auto vozila, koja su zapadnim zemljama ve, CD godina nitko vi"e ne bi
kupio, i osim toga ljudi su morali godinama ekati na jedno tako staromodno vozilo, da bi
uop,e mogli biti pokretni. +a"to ne bi moglo dru"tvo opet biti pogoeno slinim razvojem <
Bi ima1 'ravo9 'ostoje zaista odreene 'aralele sa 'lanskim gos'odarstvom u biv1em 44.5u
U budu+em modelu na1eg dru1tva o6ito +e 'ostojati druga6ije 'ona1anje9 jer razlika je u tome9
da se je 'rije u komunizmu 'osao na'la+ivao9 iako je za sve bila osigurana temeljna skrb -
svejedno da li ne1to radite ili ne. U budu+e +e 6ovje6anstvo biti 'osve slobodno i svatko
mo&e stvarno 6initi9 1to &eli. %roz ovu slobodu svatko +e razviti 'rave osje+aje za vrijednost
svog rada9 jer on shva+a9 da svi do'rinose9 i stoga i on +e vrlo rado 'ru&iti svoj do'rinos.
.azlika le&i najve+im dijelom u izrazu 6ovjekove svijesti. 4anas su jo1
svi ljudi usmjereni na svoju osobnu 'rednost9 ali u budu+e 6ovjek +e u 'rednost staviti samo
jo1 korist za zajedni0u. /n +e sebe i svoj rad temeljiti samo jo1 na jednoj motiva0ijiD ,a
slu&enje zajedni0i9 jer on zna9 da on kao i drugi ljudi9 njoj do'rinosi i tako +e slijediti svoje
sklonosti bez da mora misliti o tome9 da li ima ili nema danas ne1to za jesti. )vi na'ori svih
ljudi bit +e tako koordinirani9 da +e biti nevjerojatno9 da bilo tko doe na ideju ne htjeti
do'rinijeti za dru1tvo.
P0T-12:; .a li ,emo opet morati ekati godinama, da dobijemo neki aparat kojeg rado
elimo <
Pitanje je o'ravdano ? ,e +e biti 6ekanja9 da bi se dobile najva&nije stvari dnevnog &ivota - za
'osebne tehni6ke stvari trebate i danas neko vrijeme9 da budu dogotovljene. )ve druge
a'arate9 koje trebate o'et nabaviti bit +e redovno dr&ani u skladi1tu. >i +ete odustati
'roizvoditi raznovrsne a'arate i slo&iti h u lager9 jer zbog ne'ostoje+eg nov0a 'roizvodit +e se
najbolji kvalitet9 i to u suglasju sa 'odno1ljivo1+u okoli1a. >i dakle ne +ete va1a skladi1ta vi1e
'uniti sa raznim modelima9 nego +ete 'roizvoditi samo najbolje a'arate u dovoljnoj mjeri9
tako da ne +e 'ostojati ne'otrebna i dodatna 6ekanja.
P0T-12:; Ti kae", da ,emo zemlji vratiti, "to smo joj uzeli kroz dugo vrijeme. !ako to
shvatiti, da li ,emo svu na'tu opet izliti nazad u nju < 1a'tu smo sagorjeli i time zagrijali
klimu. !ako to treba 'unkcionirati <
>rlo dobro 'itanje ? ,aravno da na3ta9 koju smo uzeli nije vi1e na ras'olaganju. Pod
vra+anjem treba shvatiti9 da zemlji treba vratiti regije9 gdje je uzimano blago zemlje9 da bi se
s vremenom mogle is0ijeliti odreeni o&ilj0i. Podru6ja vaenja ruda bit +e odstranjena i rane
+e biti zatvorene9 kako bi se rane mesa zatvorile i zemljina kora za0ijelila. Pod tim treba
razumjeti9 da na'ustite va1e rudoko'e i otvorene rane tako 'rekrijete9 da se ovdje o'et mo&e
"8
'ro1iriti 'riroda i tada dadnete zemlji mir i vrijeme9 da zarastu rane i da tu o'et nastane nov
&ivot. Bamo9 gdje vratite mo+i +ete zemlju lije6iti. /vo ne slijedi samo u 3ormi materijala9
kojeg ste uzeli9 nego +ete 'rirodu odnosno 0ijelu zemlju energetski lije6iti. /vim +e vam
veliki kristali9 koji le&e razba0ani 'o svijetu9 biti na 'omo+. >i ste 'rekinuli energetske linije i
koru ste zemlje9 u velikim dijelovima9 rastrgali. Bime je zemlji nanijeto mnogo boli i ove rane
mo&ete lije6iti energetskim na6inom. /vo +ete 6initi 'omo+u va1ih misli i 'omo+u ja6anja
energije9 koja je svuda 'ozi0ionirana. Aa to imate 1kolovane ljude9 a za 'otrebno znanje
mo&ete 'itati nas9 odnosno mi smo vam u'ravo u o'1irnoj 3ormi ovo znanje 'renijeli u
knjigama.
P0T-12:; 9ovori" li o gigantskim uvarima zemlje 8 kristalima <
4a9 to6no govorim o njima9 i vi +ete u6iti kako +ete lije6iti zemlju9 i ona +e vam zahvaljivati.
P0T-12:; 2e li zloinstvo protiv prirode, ako netko kao ja, jednog takvog uvara zemlje dri
kod ku,e <
,e9 uo'+e nije zlo6in takvog 6uvara zemlje imati kod ku+e. Cnogi su svjesno razdijeljeni 'o
0ijelom svijetu9 da bi mogli obavljati svoju slu&bu. Bi +e1 s vremenom znati9 1to +e1 raditi sa
svojim 6uvarom zemlje9 da bi mogao is'uniti svoju zada+u. ;uvaj ga9 za ovo vrijeme9 i on +e
u 'ravo vrijeme biti 'osve razvijen i 'ri lije6enju zemlje bit +e vam korisni.
P0T-12:; !ako ,e biti sa sirovinama, koje privremeno jo" trebamo, dok ne naemo
alternative < o,emo li ih iz zemalja, odakle dolaze, zaista dobiti < esto su to vrlo te"ke
regije, koje obiljeavaju ratovi, 'anatizam, teror i mrnja prema narodima <
)a sada1njeg stanovi1ta 6ini se neshvatljivim9 da +e ove zemlje svoje zemaljsko blago dati na
ras'olaganje. Promjene9 koje +e zahvatiti vas9 i tamo +e donijeti 'romjene i do+i +e nove voe.
/ni +e dobiti na1u 'omo+ i bit +e svjesni svoje zada+e. /ni +e takoer dobiti zada+u9 da budu
1tedljivi i brzo +e razvijati alternative.
P0T-12:; *oramo li raunati sa privremenom oskudicom ili moda gubitkom, npr. na'te <
4a9 to se mo&e dogoditi9 jer su 'utovi zbrinjavanja daleki9 i nakon zastoja svjetskog
gos'odarstva mo&e 'otrajati dok ne 'o6ne sve o'et normalno 3unk0ionirati. )tanje va1ih
skladi1ta mo&e vas snabdijevati neko vrijeme - 1to su ve+a tim +e biti kra+e vrijeme oskudi0e.
P0T-12:; 2e li to poticaj na pove,anje skladi"ta <
,e9 na'rotiv ? >e+ u 'o6etku vi +ete to6no znati9 1to vam je 'otrebno9 i vi ne +ete imati
'roblema 'rivremeno si ne1to uskratiti9 jer u 'rijelaznoj 3azi 'rirodno je9 da +e 'otrebe biti u
zaostatku.
P0T-12:; !ad bude uspostavljeno /vjetsko #ije,e *udraca, koje ,e odluivati o bogatstvu
zemlje 8 koliko ,e dugo trajati dok ovo #ije,e bude 'unkcionalno i dok njegove odluke stvarno
budu prihva,ene <
"
Postoje ve+ danas dobro organizirane dr&avne organiza0ije9 koje su 'osebno us'je1ne. )vaka
+e zemlja tamo 'oslati jednog zastu'nika9 koji +e zastu'ati zemaljsko blago svoje dr&ave9 i
odluke +e biti brzo dono1ene.
P0T-12:; !oliko ,e dugo trajati, kad ne ,emo vi"e trebati ovo savjetodavno #ije,e <
U toku " godina us'jet +ete zaustaviti iska'anje zemljinog blaga9 kao n'r. na3te ili +ete ga
redu0irati na tako malenu mjeru9 da +e to za zemlju biti neznatno.
P0T-12:; !ad prestanemo prirodi nanositi rane, tad ,e to takoer znaiti, da ,emo prestati
npr. koristiti mramor za na" pod. 2e li to treba tako razumjeti, i koji ,emo alternativni
materijal primjenjivati za gradnju ku,a < 0li, trebamo li se generalno usmjeriti na drvene
podove 8 ili ne ,emo uop,e sje,i nikakvo drvo <
Bo6no je9 da +e rudoko'i biti isklju6eni i 'lemenito kamenje ne +e vi1e stajati na ras'olaganju
za va1e sku'e 'odove. >i imate mnogo materijala na ras'olaganju9 koji +e 'ru&iti izvanredne
'odove. !to se ti6e drveta mo+i +ete i dalje koristiti ove zalihe 'rirode9 ali +ete bri&ljivo
ras'olagati sa koli6inom drveta9 kojeg oduzimate 'rirodi i drve+e +e se brzo odmoriti 1irom
svijeta. )irovina drvo stajat +e vam ne'romijenjeno na ras'olaganju9 ali +ete i'ak imati
'romijenjen stav i s time +ete bri&ljivije 'ostu'ati.
P0T-12:; .a li ,e se #ije,e *udraca zaista pri svakoj odluci obra,ati na"im duhovnim
voama iz /vjetla i pitati za savjet <
Bo je va&no 'itanje9 no na1e sao'+enje ne treba zna6iti9 da se mi neo'hodno &elimo mije1ati9
jer vi imate slobodnu volju i nju trebate koristiti. Promjena u va1em dana1njem &ivotu sastoji
se u tome9 da vi znate9 da vam mi - sa mudrim savjetom - stojimo na va1oj strani i kadgod
&elite mo&ete se na to osloniti. >ije+e Cudra0a naravno +e biti u 'o6etnoj 3azi 6esto jo1
nesigurno u tome9 da li su njegove odluke stvarno najbolji izbor. 2z ovog razloga mi nudimo
'omo+ i ljudi +e to koristiti. Ba iskustva 'otaknut +e vas9 da ovu kom'onentu koristite u svim
odlukama9 da biste dobili dodatnu 'ers'ektivu sa vrhunskog vidikov0a.
P0T-12:; !oliko nas obvezuju in'ormacije, koje od vas dobivamo i "to biva, ako postupamo
protiv va"eg mi"ljenja <
/bveza ne 'ostoji i vi ste uvijek slobodni odlu6iti se za stanovi1te9 koje &elite. >i &ivite
takoer u svijesti9 da svaka ak0ija doziva reak0iju9 i vi ste svjesni ove reak0ije i stoga bri&no
va&ete i us'oreujete mogu+e reak0ije 'ojedinih o'0ija9 koje vam stoje 'ri izboru. )a na1e
strane ne +e uslijediti u nikojem slu6aju sank0ije9 ili sli6no9 to nije na1a zada+a.
U nastavku slijede odgovaraju+e objave9 u vezi ovog 'oglavlja9 koje sam 'rije i za vrijeme
nastanka ove knjige9 'rimio na mojoj Jeb - strani0iD
Svijet je u usponu- kakav dugo vremena nije postojao! To je dogadaj apsolutne rijetkosti
i dogadaj, koji ne moze biti radosniji ! U svemiru postoje mnogi svjetovi, no samo ce se
vas svijet uzdici i vas ce se zivot posve izmijeniti. To je kao radanje jedne planete, koja se
uzdize iz nista i prezentira javnosti svoje jedinstveno lice. 1edan svijet, koji puca od
radosti i pouzdanja - jedan svijet, koji sadrzi mnogostrukost zivotnih formi kao nigdje u
svemiru. To je poseban slucaj, kako se brzo mijenja svijest ljudi i time nastaje novi
*(
odnos prema samom sebi, svom bliznjem i prema prirodi - sto je s rijecima tesko opisati.
Covjek ce se u buducnosti brinuti samo za dobro drustva i ne ce sebe stavljati iznad
drustva. Kao najvece dobro covjecanstvo ce castiti prirodu, jer ono zivi u punoj svijesti,
da zdrava priroda znaci takoder zdravo covjecanstvo. Radujte se tome, da cete na novi
nacin zajedno zivjeti na ovom svijetu i da cete svoj zivot definirati na posve nov nacin.
To ce biti izvanredno iskustvo i vi cete se osjecati kao jos nikada do sada !
Covjecanstvo dobiva novi smjer - ono ce dokrajciti epohu o iskustvu odijeljenosti i
stupit ce u razdoblje, koje ce vam potvrditi medusobno povjerenje. To ce biti povjerenje
kako je uobicajeno unutar jedne obitelji. Ovo povjerenje ide tako daleko, da se nitko
vise ne mora brinuti, da ce mu drugi nanijeti bol ili mu moci naskoditi. Ovo povjerenje
temelji se na vasem medusobnom jedinstvu i na vasem jedinstvu s Bogom, vasim
Stvoriteljem. Ovog cete jedinstva biti vrlo brzo svjesni, i vi cete na temelju toga
odstraniti sve vase borbe i zakljuciti mir. Ova svijest jedinstva brinut ce se za to, da cete
svi zajedno raditi na razvoju vaseg drustva i da vam svima zajedno na srcu lezi samo
zajednicko blagostanje.
1edinstvo u kojem jedni za druge stupaju u svim potrebama; jedinstvo, koje u svim
podrucjima zivota donosi nove forme zajednickog rada. Lijep razvoj, koji ce vas sve
zajedno odvesti veliki korak naprijed. Evolucija cini kvantni skok i vi stojite u centru
svih interesa !
DAL1N1I RAZVO1 - PRVI KORAK U NOVO
DRUTVO
*$
,akon 1to budu utvrena nova 'ravila i izabrano >ije+e9 kao i takoer lokalna >ije+a9 tad +e
'o6eti njihov rad u uskom kontaktu sa stanovni1tvom. )koro svakodnevno >ije+e se sastaje9
da bi donijelo temeljne odluke. <ko bi u narodu vladale na'etosti i nejedinstvo9 tad +e >ije+a
biti 'ovezana radi 'ronala&enja rje1enja. Abog nove svijesti ljudi9 o njihovom 'orijeklu9 sve +e
diskusije te+i bez nasilja.
Aa nove mogu+nosti za rje1avanje razlika u mi1ljenju bit +e 'ronaeni 'osredni0i9 koji su
najbolje 1kolovani i 'ostavljeni u sva 'odru6ja. /vi 'osredni0i slu&e lokalnim >ije+ima kao
in3ormatori o mogu+im nes'orazumima9 koje treba odstraniti. 4ru1tvo je jo1 mlado i bit +e
mnogo 'osla u razvoju ove nove 3orme zajedni6kog &ivota.
4ru1tvo se 3ormira 'reko dnevnih razgovora. )vaka odluka >ije+a bit +e javno dono1ena i
obrazlo&ena. )vaki 6lan dru1tva ima mogu+nost9 u svako vrijeme9 reagirati na ove in3orma0ije
- tehni6ka sredstva stoje svima na ras'olaganju. )va ograni6enja9 stvorena od ljudi9 koja su
stanovni1tvo 'risiljavala 'od6initi se jednom sistemu9 koji ih je dr&ao na najni&oj ste'eni0i
dru1tva i snabdijevao samo s onim9 1to je najnu&nije - taj je sistem dokraj6en. Co+ni0i ne +e
vi1e 'oku1ati bogatiti se 'omo+u sistema9 jer vi1e nema bogatstva za kojeg bi netko imao
&elju boriti se. )ve 'ri'ada svima i nitko nema 'ravo bilo 1to 'risvojiti samo za sebe.
Behni6ki razvoj ra'idno na'reduje9 jer vi1e nema nikakvog ograni6avanja radi 'raznih
'oti0aja za istra&ivanja i razvoj. )avjetodavno >ije+e o'unomo+uje istra&iva6e9 no svatko
mo&e sam istra&ivati koliko &eli9 da bi svoje rezultate stavio svima na ras'olaganje. %roz
istra&ivanje9 koje sada ima neograni6ene mogu+nosti9 za kratko vrijeme bit +e mogu+e
inova0ije9 koje +e 'osve izmijeniti &ivot na zemlji. 2stra&ivanja9 koja su ve+ davno trebala biti
'ostignuta9 sad +e mo+i naknadno biti ostvarena9 jer su neograni6eni resursi za ljude9 koji
rado 'oma&u kao i sredstva 'omaganja.
4ru1tvo se dijeli - svatko odlu6uje za sebe u kojem 'odru6ju &eli biti aktivan. :edni +e se
'osvetiti 'roizvodnji &ivotnih namirni0a za sve9 a drugi 'roizvode 'otrebne stvari
svakida1njeg &ivota. 4rugi o'et rade na osobnom daljnjem razvoju i tek +e kasnije
dobrovoljno 'reuzeti odreene zada+e za dru1tvo. )vatko mo&e 6initi ono9 1to mu najvi1e
donosi radost9 i svi imaju vi1e nego dovoljno vremena u&ivati &ivot.
U'ravne slu&be skoro vi1e ne 'ostoje9 jer nitko nije drugima ne1to du&an9 ni1ta ne mora
'la+ati i nikakvi ra6uni ne +e biti dostavljani. 4ovoljno je svega za sve - sve 'ri'ada svima ?
)vijet +e dobiti >ije+e )vijeta9 koje +e imati odlu6uju+u mo+ nad blagodatima zemlje i
odlu6uje o tome9 koje su zalihe is0r'ljene i kako ih nadoknaditi. ,jihova +e 'rimjena i 'rerada
bit odlu6ena9 kao i mjesto i 'ut do tamo. )ve to obavlja >rhunsko >ije+e i sve zemlje
'rihva+aju odluke )vjetskog >ije+a9 koje takoer odlu6uje o 'odjeli &ivotnih namirni0a u
zaostalim regijama.
)vijet dobiva s a v j e s t9 koja je usidrena u glavama svakog 'ojedin0a. i vodi brigu9 da
svatko bude svjestan tko je on i za1to &ivi ovdje9 na ovom svijetu. Bako +e svatko rado
sudjelovati na zbivanjima u svijetu i zalo&iti se za dru1tvo. Uvijek vi1e ljudi +e se obra+ati
svijetu )>:FBE<9 da bi iskusilo znanje i mudrost. Centalni i du1evni 6ovjekov razvoj
na'reduje9 i sav se svijet razvija uvijek dalje u ". dimenziju - stalni 'ro0es9 koji nikad ne
'restaje.
)lu&be sigurnosti ne +e vi1e imati nikakvu zada+u9 kao 1to je dosad bilo uobi6ajeno9 jer u
novom dru1tvu ne +e biti nasilja. ;ete9 koje +e brzo 'ru&ati 'omo+ i stajati na usluzi u
odreenim regijama9 uvijek +e biti od koristi - njihova aktivnost imat +e isklju6ivo
humanitarnu uslugu 9 jer oru&je vi1e ne +e biti 'otrebno.
=roj6anost stanovni1tva +e biti regulirana9 tako da 6ovjek ima jasnu 'redod&bu9 koliko ljudi u
regiji9 gdje on &ivi9 mo&e biti 'rehranjeno i 'odno1ljivo za 'rirodu. Bo zna6i9 da +e ljudi sami
regulirati brojnost. Cnogi +e9 iz njihove regije9 ot'utovati i nastaniti se negdje drugdje. /vo
+e jedno vrijeme biti 'odvrgnuto 'ro0esu ras'odjele i vodit +e se briga o mije1anju rasa.
)vatko ima 'ravo &ivjeti tamo9 gdje mu se svia. /n +e svagdje biti srda6no 'rihva+en i
*2
integriran u dru1tvo. Gradovi +e 'odlijegati iseljavanju9 jer slobodno izabrano za'oslenje ne
+e svi ljudi na+i u gradovima. Po1to se nitko ne mora brinuti o doma+instvu i ne mora voditi
brigu o nabavku hrane9 svatko se mo&e9 u svako vrijeme9 odseliti negdje drugo. U toku &ivota
bit +e mogu+e obi+i 0ijeli svijet. Uslijedit +e izmjena kultura i svuda +e biti vidljiva
raznovrsnost obi6aja i kulturnih 'osebnosti.
/vaj svijet 'ro&ima raznovrsnost religija. U ". dimenziji ne 'ostoje vi1e 'osebna u6enja
'ojedinih religija. )vijest +e biti tako otvorena9 da +e svatko 're'oznati =o&anstvo u samom
sebi. )ve+eni0i i za'ovijedi bit +e suvi1ni. ,a njihovo mjesto stu'it +e odnos 'rema svijetu
)vjetla9 iz kojeg svi dolaze i u kojeg se svi vra+aju. Ejudima +e 'ostu'no biti dodijeljena sva
mudrost i =o&anstvu +emo se diviti u svakom 6ovjeku9 u svakoj bilj0i9 u svakom brijegu i u
svakoj zvijezdi na nebu.
;ovje6anstvo +e 'rimiti 'osve naro6itu zada+u. ,jegova zada+a glasiD Uzdi+i se iznad svijeta i
o dogaajima zauzeti stav9 koji +e im dati mogu+nost9 da 're'oznaju sami sebe u svom
=o&anstvu. Bime se misli9 da se od 6ovjeka zahtijeva 'romatrati samog sebe iz jedne vi1e
'ers'ektive - jedne vrste meta'ozi0ije - i time9 da 'ostigne jedan drugi kut gledanja 'rema
0jelini ljudi u 'ovezanosti sa njihovom 'lanetom zemlje. Bo je duhovna 'ozi0ija9 koja se mo&e
zauzeti 'ojedina6no ili u gru'i9 da bi se iz toga izvukle s'oznaje9 kako izgleda na1a 'laneta i
koje su njezine 'otrebe9 da bi mogla o'et biti zdrava. Aemlja je 'remnogo davala - 6ovjek ju
je te1ko ozlijedio i sada je 'otrebno o'et ovu 1tetu nadoknaditi. /vo ne +e biti mogu+e samo
materijalno9 i stoga se mora dodati i duhovni do'rinos. )vijet mora 'oduzeti 'ro0es lije6enja9 i
za ovo 'otrebna je 0jeloku'na duhovna snaga 6ovje6anstva.
Pojavit +e se i nastu'it +e duhovno visoke li6nosti9 koje +e vidjeti svoju zada+u u tome9 da se
'rimijeni is0jeljenje zemlje i u tome 'ovezati sveuku'no 6ovje6anstvo. Cnogi od ovih
is0jelitelja zemlje nastu'it +e na raznim 'odru6jima svih kontinenata i zajedni6ki +e izgraditi
mre&u9 koja +e obuhvatiti zemlju i 'odru6je 'o 'odru6je obraditi sa energetskog vidikov0a.
%raj za krajem bit +e is0ijeljen ritualima i dovoenjem energije ljubavi9 i zemlji +e biti
vra+eno9 1to su joj ljudi oduzeli tokom zadnjih stolje+a.
)ve se zbiva u 3ormi energije9 koja +e se 'rivoditi zemlji i koja joj 'oma&e o'et obnoviti svoje
energetsko stanje. Bo +e biti 'ro0es9 koji +e jedno vrijeme biti 'rovoen9 kako bi se sva
'ovr1ina zemlje izlije6ila.
.ituali +e 6ovje6anstvu dozvati novu svijest o njihovoj 'laneti i domovini9 i time +e biti
razraeni 'ro0esi 'roteklog vremena. 2 tako +e se na zemlji u6vrstiti novi na6in daljnjeg
&ivota. Ejudi +e sve vi1e razumjeti9 kako je bilo va&no odstraniti nova0 i na njegovo mjesto
ustoli6iti meusobnu ljubav. U 'o6etnoj 3azi ova ljubav jo1 nije jako izra&ena - no9 'reko ovih
rituala i is0jeljivanja zemlje9 kao 0jeline9 'robudit +e se odnosi izmeu ljudi i izmeu 'lanete i
njenih stanovnika.
;ovjek +e 'osti+i novu svijest i ona se u6vr1+uje i do'unjava kroz nova iskustva iz ove
duhovne aktivnosti. Aa sve +e biti interesantno iskustvo osjetiti9 kako se energija 'lanete
uzdi&e i ja6a - time +e svi ljudi biti oja6ani i senzibilizirani u svom shva+anju. =it +e to
'ro0es9 koji +e i+i tako daleko9 da +e svi iskusiti energetsko 'olje zemlje9 bregova i svih
drugih kom'onenata iz kojih se sastoji ovaj svijet. Bako +e smetnje9 u svako vrijeme9 biti
're'oznate i neutralizirane u zajedni6kom ritualu.
;ovjek +e time mnogo 'ro3itirati i on +e 0vjetati kao ru&a i otvoriti se 'rema svom bli&njemu i
njemu dati mogu+nost9 da duboko 'rodre u nutrinu zemlje9 i tamo - u 0entru zemlje u6it +e
koristiti materinski kristal i njegove neis0r'ne energije. ;ovjek +e dobiti jedinstvenu 'riliku
otkriti tajnu 'lanete i istra&iti njezinu 'ovijest nastanka i sebi 'ribli&iti mnoge nove s'oznaje o
samom sebi. :edno izvanredno iskustvo o kojem 6ovje6anstvo jo1 danas nema nikakvog
'ojma. >rijednost ovog iskustva ne'ro0jenjiva je za 0ijelu ljudsku rasu. Ejudi +e mo+i9 iz ovih
s'oznaja9 izvesti razvoj koji +e im omogu+iti 'utovanje kroz Galaksije i tamo 'rodrijeti u
'osve druge svjetove i u'oznati bi+a9 koja tamo &ive i njihov na6in &ivota.
*3
/vi +e drugi svjetovi ljudima dati dodatne kom'onente za njihov vlastiti &ivot i 'romi0ati
dalje njihov razvoj. /vi +e vam novi svjetovi omogu+iti9 da mo&ete bli&e u'oznati
veli6anstvenost stvaranja. >i1e ne +e biti 'risutni nikakvi strahovi9 jer vi +ete 'ostati svjesni
va1e besmrtnosti i sigurni9 da se uvijek 'onovo o'et mo&ete vratiti9 da biste sve to jo1 jednom
iskusili. Po6inje 'utovanje9 koje mo&emo ozna6iti kao kozmicko iskustveno putovanje.
;ovjekov +e duh biti u stanju na'ustiti zemlju i 'rodrijeti u druge s3ere.
U takozvani )>FC2. ne +emo vi1e 'utovati 3izi6ki9 jer su u duhu mogu+a mnogo ve+a
'utovanja u druge Galaksije9 i ne +e vi1e biti neo'hodno znanje o 3ormi istra&ivanja u bez
te&inskom stanju9 jer +e znanost 'rona+i 'osve druge metode9 da bismo istra&ili nove s'oznaje
molekularnog sastava.
)vijet +e otvoriti sve svoje tajne i 6ovjek +e sve vi1e izlaziti iz svog starog na6ina mi1ljenja
kao 'ojedina6ne individue9 i - iz ovog krivog uvjerenja - ustanoviti +e9 da on nije samo
'ovezan sa svim 6lanovima stanovnika zemlje9 nego da je isto tako jednako 'ovezan i sa
drugim bi+ima9 koja &ive u sasvim drugim Galaksijama i da njegova 'ovezanost uklju6uje
takoer sve 'lanete i zvijezde u 0ijelom svemiru. ,astat +e jedinstvo9 koje dana1nja 6ovjekova
svijest nije u stanju shvatiti
Aa'o6inje radosno 'utovanje kroz svemir i tome +e se svi ljudi mo+i radovati9 jer +e ove
s'oznaje i nove mogu+nosti iskustva va1em &ivotu otvoriti 'osve nove as'ekte. Us'on u ".
dimenziju samo je 'o6etak 'osve novog vi1estrukog iskustva9 koje vas 6eka. 4obro do1li9 vi
slike =oga9 u jednoj novoj dimenziji duhovno razvojnih mogu+nosti.
P0T-12:; 2a sam zauen svim ovim predskazanjima o zaista nepojmljivim mogu,nostima,
koje stoje pred nama. Prije nego se vratim na 'antastino putovanje kroz svemir, elim
najprije ostati kod na"eg novo oblikovanog dru"tva i postaviti pitanje o povezanosti sa
medijatorima. .a li ,e ovi medijatori imati mnogo posla 8 i da li ,e biti mnogo sporova i
nesporazuma <
,e9 'od ovim se medijatorima misli na in3ormatore9 koji +e 'renositi savjete o aktualnom
razvoju u 'ojedinim 'odru6jima i koji +e slu&iti narodu kao subesjedni0i9 da bi 'o
mogu+nosti o'timirali sve kom'onente svakida1njeg &ivota.
P0T-12:; !ad vi"e ne budu prisutni temeljni stupovi religija, "to ,emo re,i mnogim
teolozima, sve,enicima, redovnicima, asnim sestrama i vjerouiteljima, koji su sav svoj ivot
posvetili &ogu i sada moraju ustanoviti, da su bili u zabludi <
Ejudi9 koji su svoj &ivot 'osvetili religiji i 1irenju ovog u6enja9 svoj +e dosada1nji 'osao
smatrati ne samo beskorisnim - oni +e shvatiti9 da su svoju zada+u9 dodijeljenu od =oga9
'osve is'unili. /ni +e takoer i u budu+e raditi kao =o&ji glasni0i9 samo +e se njihova zada+a
izmijeniti i 'rilagoditi aktualnim zbivanjima na zemlji. ,jihov rad ostaje u biti ne'romijenjen.
,o9 na6in izvoenja bit +e novo 'redomi1ljen. Bakoer su i ovi ljudi 'romijenili svoju svijest
i oni +e ove nove s'oznaje unijeti u svoj rad i tako +e i dalje 'ridonijeti zajedni0i vrlo bitan
do'rinos - va&ne li6nosti koje +e9 u 3azi 'romjene svijesti9 imati veliko zna6enje za mnoge
ljude.
P0T-12:; 4va tehnika pomo,na sredstva, koja stoje na raspolaganju za "irenje odluka
#ije,a i koja su svakom na dohvatu 8mogu li se i zamisliti u 'ormi televizije i interneta ili ,e
postojati i drugi razvoji <
Poznati tehni6ki ureaji naravno +e9 u 'o6etnoj 3azi9 na+i 'rimjenu9 sve dok 6ovjek ne razvije
slijede+u genera0iju komunika0ionih ureaja9 koji +e s'ektar in3orma0ija mo+i trans3ormirati
*4
munjevito brzo u sve kutove svijeta. ,ovi tehni6ki razvoj na vas 6eka9 i on +e revolu0ionirati
dosada1nji televizor9 tele3on i internet.
P0T-12:; To zvui vrlo napeto, moe" li nam o tome ne"to vi"e re,i <
%ako je ve+ navedeno9 ne &elim vam o tome 'revi1e sao'+iti9 jer va1u radost treba zadr&ati9
kad ove stvari sami otkrijete ?
P0T-12:; 2a sada imam AD godina 8 da li ,u to jo" doivjeti i da li ,u osobno mo,i koristiti
ove nove tehnologije <
%ako sam ve+ rekao9 ovaj +e razvoj uslijediti jako brzo i ti +e1 za nekoliko godina mo+i
'ro3itirati od ovog na'retka.
P0T-12:; .anas zaostale regije, kao npr. gladna podruja u -'rici i -ziji, bit ,e, po tvojim
iskazima, snabdijevana sa ivotnim namirnicama iz cijelog svijeta. .a li ,e se i tamo mo,i
razviti normalan ivot ili ,e se ljudi odande iseljavati < -ko uslijedi iseljavanje, da li ,emo se
mi, u zapadnim zemljama, morati brinuti, da ,emo biti preplavljeni doseljenicima <
/ve regije9 koje su morale tr'jeti od katastro3a su1e9 trebat +e naravno u budu+e naro6itu
'a&nju. /vu +e 'a&nju dobivati tamo1nji ljudi i slati +e se9 ne samo &ivotne namirni0e9 da
bismo 'rivremeno osigurali9 da ljudi 're&ive9 nego +emo slati takoer tehnologiju i a'arate9
kako bismo stanovni1tvu omogu+ili samostalnost u 'roizvodnji hrane. /vi +e ljudi biti u
stanju snabdijevati sami sebe i stoga ne +e biti razloga za iseljavanje.
P0T-12:; +a sada ive milijuni ljudi pod nezami"ljivo te"kim uvjetima u izbjeglikim
logorima, jer u njihovim zemljama vlada graanski rat 8 "to ,e biti s ovim ljudima <
Graanski +e ratovi biti dokraj6eni i ovi +e se ljudi vratiti u svoju domovinu i tamo +e
za'o6eti novi &ivot. Uz 'omo+9 iz 0ijelog svijeta9 ovo +e se vrlo brzo normalizirati.
P0T-12:; Ti kae", da ,e se uvijek vi"e ljudi mo,i obratiti na vas 8 bi,a /vjetla, da bi postigli
znanje i mudrost. .a li ,e svatko biti u stanju komunicirati s vama, i ovo initi redovno < -ko
da, ne ,e li to staviti u pitanje cijeli ljudski ivot, ako mi sve in'ormacije moemo primiti od
vas <
,e brinite se ? >a1 &ivot9 kroz kontakt s nama9 ne +e nikako biti stavljen u 'itanje9 jer vi ljudi
imate 'rivilegij9 da na vlastitom tijelu do&ivite mnogovrsnost emo0ija9 koje mi u ovoj 3ormi
ovdje ne 'oznajemo. >a1 &ivot ima tako mnoge nijanse9 koje mi ovdje nemamo na
ras'olaganju. >a1 se &ivot sastoji iz saznanja9 koje stje6ete 'reko svih va1ih osjetila9 1to je
dodatno zna6ajno9 da va1 duhovni razvoj9 koji +e ulaskom u ". dimenziju9 tek do&ivjeti veliko
ubrzanje9 stekne izvanredno iskustvo i nove s'oznaje9 koje su 'red vama i koje +e vas tako
3as0inirati9 da +ete o tome 'ri6ati ki'e+i od sre+e. )va ova iskustva trebate do&ivjeti na zemlji9
jer vi ste stoga ovdje ? Ci smo ova iskustva do&ivjeli - ve+ina od nas su a'solvirali
reinkarna0ioni 0iklus i ras'ola&emo sa istim iskustvima9 kao 1to +ete to 6initi i vi9 nakon va1eg
'ovratka u svijet )vjetla. 2s'unjava se jedan san - zbog novih iskustava vi +ete 'uni radosti
'relaziti u slijede+u &ivotnu avanturu - mi +emo vas samo uvoditi u situa0ije9 ako budete
zbunjeni i zdvojni.
*"
P0T-12:; Ti govori" o dobrovoljnom brojnom ogranienju nas ljudi u pojedinim regijama.
!ako ,e to 'unkcionirati < .a li ,e postojati prijedlog od #ije,a ili ,e se obitelji meusobno
dogovoriti < !ako ,e biti sa kretanjem ljudi < *oglo bi uslijediti, da jedna regija bude posve
prenapuena, jer je u njoj lijepo i ugodno ivjeti <
Ejudi +e sami razviti osje+aj9 koliko ljudi mo&e 'odnijeti jedna regija. 2 ova brojnost ne +e
nikako biti sasvim is'unjena i time ne +e nikada nastu'iti stanje9 da novodo1le ne +e biti
mogu+e integrirati u regiji9 zbog toga 1to nema dovoljno hrane na ras'olaganju. ,e +e biti
neo'hodno regulirati kretanje ljudi9 jer +e i dalje svi ostati vezani sa domovinom svog
'orijekla i sami +e 'o sebi znati9 gdje 'ri'adaju. ,e +e takoer biti 'otrebno reguliranje od
>ije+a. =it +e to 'ro0es reguliran iz 'odsvijesti. /sim toga vi +ete u slijede+e vrijeme toliko
biti za'osleni s va1im daljnjim razvojem9 da mno&enje u klasi6nom smislu ne +e imati veliko
zna6enje9 jer 'ostoji tako mnogo za otkriti i zbog toga +e biti 'rivremeno malo novoroene
dje0e.
P0T-12:; Ti si skicirao ovjekov du"evni razvoj. udi me, da ,e se ovaj kvantni skok dogoditi
za tako kratko vrijeme < .osada smo CDDD godina vjerovali u &oga, koji kanjava, i prema
tome smo morali imati strahopo"tovanje prema 1jemu, da ne budemo odbaeni u vjeni
pakao i sada iznenada, skoro za jedan dan, dolazi veliko prosvjetljenje <5 +a"to to nije
postepeni prijelaz <
Ejudi su morali odreeno dugo razdoblje &ivjeti u meusobnoj odijeljenosti9 da bi mogli ste+i
mnoga iskustva9 koja su bila 'redviena. /vo je razdoblje sada dokraj6eno9 i vrijeme je u6initi
slijede+i iskustveni korak. Polagani 'rijelaz ne bi bio mogu+9 jer 6ovjek ne mo&e s jedne
strane &ivjeti u odijeljenosti i s druge strane u jedinstvu9 a ne 'ostoji ne1to 1to je 2ACFSU
toga. Postoji samo 2E2 - 2E2 . )toga se 'ro0es us'ona dogaa u kratko vrijeme9 i naravno
sveuku'na 6ovjekova struktura mi1ljenja biva razorena i to mo&e 'rivremeno 'ojedin0e
izba0iti iz ravnote&e. ,o9 vi +ete vrlo brzo shvatiti novu situa0iju i rado +ete se suo6iti s novim
s'oznajama i otkriti nove mogu+nosti9 o kojima dosada niste ni sanjali.
P0T-12:; 2o" mi nije posve jasno lijeenje zemlje 8 kako ,e to tono 'unkcionirati <
,a zemlji 'ostoje ogromni kristali9 koji su rasuti 'o dalekim dijelovima svijeta. Bakozvani
kristali - cuvari zemlje imaju zada+u kontrolirati energetsko 'olje zemlje i odr&avati ga u
ravnote&i. %roz 6ovjekove zahvate svuda su na zemlji ove energetske linije 'rekinute i
oslabljene9 i ne mogu vi1e 'ot'uno slu&iti zemlji kao za1titni mehanizam. Bo je za1tita9 koja
slu&i ne samo 'laneti nego 0ijelom 6ovje6anstvu i 'rirodi. /va za1tita treba 'onovo biti
us'ostavljena9 da bi 1titila zemlju od utje0aja izvana9 koji mogu 1koditi osjetljivoj 'rirodi. /va
za1tita isto tako slu&i 6ovjeku i stoga 6ovjek mora ovu za1titu9 nakon 1to ju je oslabio9 takoer
o'et izgraditi9 da bi osigurao svoj vlastiti &ivot.
P0T-12:; 4d ega nas treba "tititi ovo energetsko polje <
Utje0aji iz svemira - to su s jedne strane zra6enja9 koja 3iltrira va1a atmos3era. ) jedne strane
atmos3era se 3ormira od energetskog 'olja zemlje9 a s druge strane nju ugro&avaju nebeska
tijela9 koja lete kroz svemir i na svom 'utu mogu do+i u koliziju s va1om 'lanetom.
Fnergetsko 'olje zemlje mo&e utje0ati na ova nebeska tijela i udaljiti ih s njihovog 'uta. !to je
energetsko 'olje slabije9 time br&e 'ostoji o'asnost iz svemira. Bo je jedan razlog za1to trebate
ovu za1titu. /vi su kristali vrlo mo+ni i meusobno 'ovezani mogu svijetu darovati vrlo
**
mnogo &ivotne energije9 koju treba 'riroda i takoer ljudi9 da bi uo'+e mogli &ivjeti. ;ovjek
'rivla6i svoju energiju9 isto tako kao i biljke9 za svoj rast i svoj svakida1nji &ivot ne samo iz
svoje hrane i vode9 nego 'rete&ni dio iz energije zemlje i iz energije kozmosa. /ve energije
odr&avaju &ivot na zemlji u ravnote&i9 i momentalno ova ravnote&a tetura i treba biti 'onovno
us'ostavljena. Bo +e biti va1a zada+a.
P0T-12:; !oliko je odno"enje, ovih mnogih izvanrednih kristala uvara zemlje, u ljudska
doma,instva doprinijelo destabiliziranju zemljine energije <
;uvari zemlje - kristali od mnogih saku'lja6a otkriveni su kao izvor zarade9 i 'o1to su vrlo
lije'i i rijetki9 'rodaju se za mnogo nov0a. Podjela ovih vrednota9 'o 0ijelom svijetu9 vrlo je
ugodna i 'ozitivna 'ojava. Pozi0ioniranjem ovih mnogih 6uvara zemlje - kristala - u regije9
koje su masivno o1te+ene od ljudi9 zbog 'rena'u6enosti i is0r'ljivanjem zemljinog blaga9
mogla bi se energija zemlje o'et nadoknaditi. %ristali moraju biti jo1 aktivirani i tad +e o'et
mo+i obavljati svoju slu&bu i bit +e 'ostavljeni za lijek zemlji. Bo zna6i9 da svatko9 tko takvog
6uvara zemlje ima kod ku+e9 ne treba imati lo1u savjest9 jer on mo&e ovaj kamen vrlo dobro
ulo&iti - on mora samo nau6iti kako. / tome sada 'ostoji vrlo dobra literatura i 'ostoje
takoer mnogi ljudi9 koji o tome ras'ola&u 'otrebnim znanjem. 4akle9 svim vlasni0ima takvih
kristala ka&em9 da se trebaju 'redomisliti o snazi i svrsi ovih dragulja9 da bi s ovim kristalima
'oslu&iti zemlji.
P0T-12:; Ti govori" o tajni zemlje, koja ,e nam se otkriti i odati, i da ,emo dobiti znanje za
razvoj, koji ,e nam omogu,iti putovanje u druge 9alaksije. $to ,emo iskusiti i kako ,e ova
putovanja biti mogu,a <
)vijet zaista za vas 6uva jednu tajnu9 koja vodi nazad do kristala9 jer vi +ete ove kristale
u'otrijebiti i u6iti koristiti za sebe energije9 koje su u njima sadr&ane. ) ovom energijom mogu
se izvesti 3antasti6ne stvari9 ali koje vi sami trebate naj'rije otkriti. /ja6ani energijom
materinskog kristala otvorit +e se neizre0ive mogu+nosti9 koje +e 6ovjeku omogu+iti vizualna
'utovanja u druge Galaksije.
P0T-12:; #izualno znai za mene, da ,emo vidjeti slike, ali 'iziki ne ,emo putovati. +nai li
to, da ,emo mo,i uspostaviti ne"to kao "to su gigantski hologrami i u ovim slikama iz svjetla
predstaviti si sve mogu,e, "to je nepredoivo udaljeno <
4a9 tako sli6no mogli bi to o'isati9 i'ak vi1e o tome ne &elim vam danas odati - do'ustite da
se iznenadite i us'ostavite kontakt s majkom zemljom9 da biste doznali jo1 vi1e. Prethodno
morate a'solvirati us'on u ". dimenziju9 jer duhovno vi danas niste dovoljno zreli ovo
is'ravno razumjeti i takoer 'ravilno 'rimijeniti. Cogli bi biti vrlo 1tetno9 ako biste
ras'olagali s ovim mogu+nostima.
U nastavku slijede odgovaraju+e objave9 koje sam dobio na mojoj Jeb - strani0i 'rije i za
vrijeme nastanka ove knjigeD
Ljubljeni gradani zemlje, ljubljena djeco Bozja,
ocekuju vas veliki dogadaji ! Svijet se mijenja sa ogromnim koracima i vi cete doci u
razdoblje covjekove evolucije, koje trazi sebi jednake. Vi cete imati neslucene
mogucnosti i vi cete poduzeti putovanja, koja si dosada niste mogli zamisliti. Vas ce duh
biti sposoban za stvari, koje si danas ne mozete predociti. Vasa ce se stvaralacka snaga
*7
razviti i vas ce duh biti najvaznije orude buducnosti. Sva iskustva, koja ste dosad stekli,
sluzila su vam tome, da se sada odvratite od strane mraka i neznanja. Vi cete se okrenuti
na stranu svjetla i tako dozivjeti prosvjetljenje. Mnogi su od vas vec danas u stanju, u
kontaktu s nama, iskusiti mnogo vise, ipak svi mogu biti sigurni, da vam stoji na usluzi
sveukupni spektar od mogucnosti.
Radujte se tome, sto cete se, velikim korakom, pribliziti Bogu - bit ce to za vas
neizrecivo lijepo iskustvo! Svijet ce dobiti novu savjest - savjest, koju mnogi od vas vec
posjeduju, a ostali ce iskusiti njen puni otisak. Ova ce vas savjest potaci, da svog bliznjeg
isto tako castite i cijenite kao sami sebe. Ovo novo jedinstvo sa drugim ljudima vodit ce
vas u razdoblje u kojem cete svi zajedno moci uciniti razvojni korak, koji slici jednom
kvantnom skoku. Buducnost vase planete bit ce ruzicasta, jer vi cete lijeciti sve rane,
koje ste nanijeli zemlji, i time ce energetski sistem zemlje biti opet uravnotezen i nista
vise ne ce sprjecavati put u miroljubivu buducnost. Zemlja ce vam biti zahvalna -
zahvalna, da ste je sacuvali od unistenja, jer je bila trajna prijetnja iz svemira, u formi
zracenja, i nebeskih tijela, i samo netaknuto energetsko polje moze vas od toga zastititi.
Podite dalje s vasim putovanjem u pravcu 5. dimenzije i radujte se tome, jer vas razvoj
upravo zauzima svoj zamah.
Budite pozdravljeni od andela Svjetla !

DOVREN1E 1EDNOG NOVOG DRUTVA
4a bi se ovo novo dru1tvo moglo mani3estirati 'otreban je redoslijed temeljnih vrednota.
,ajve+e dobro u ovoj hijerarhiji vrednota 'redstavlja sam &ivot. ;ovje6anstvo treba is'uniti
jednu svrhuD /vdje na zemlji voditi &ivot9 koji +e =o&je osnovne 'rin0i'e iznijeti do izra&aja u
liku &ivog 6ovjeka. < temeljni je =o&ji 'rin0i' E:U=<> ? Bo dakle zna6i9 da je najve+a
vrednotaD
*8
ZIV1ETI U L1UBAVI !
@ivjeti u ljubavi zna6i ljubiti samog sebe9 susretati 6ovjeka u ljubavi9 'ostu'ati ljubazno sa
'rirodom i 'lanetom.
Priroda ima 'ravo na o'stanak9 jer ona je 7livada8 svih &ivota. @ivot9 na ovom svijetu9 treba
biti izra&en u mnogobrojnim varija0ijama9 gdjegod je to mogu+e. Priroda hrani 6ovjeka i
omogu+uje mu is'uniti svoju zada+u. Aa1tita 'rirode u svim njenim izrazima 'redstavlja
najve+e dobro. 4ruga vrednota u hijerarhiji dakle glasiD
PRIRODA STO1I IZNAD SVEGA !
@ivjeti u skladu s 'rirodom zna6i biti obziran. =iti obazriv na sebe sve9 1to je =og stvorio9 da
bi tako slu&io 6ovjeku. 2 to6no na ovom temelju 6ovjek treba voditi brigu za to9 da bi 'riroda
mogla is'uniti svoju svrhu.
@ivot je ne1to drago0jeno ? /n je dan od =oga za odreenu svrhu. Aa is'unjenje ove svrhe
'otreban je odreen na'or9 da bi se9 u 'ro0esu &ivota9 omogu+io razvoj svakog 'ojedin0a.
Postignu+e mudrosti - mudrosti koja se daje 're'oznati kao ljubav - 0ilj je ovog 'ro0esa na
zemlji. Pored dara &ivota za sve je ljude najve+a za'ovijed stje0anje mudrosti. )toga tre+a
za'ovijed glasiD
OBDARI MUDROCU SVOG BLIZN1EG !
Pota+i drugog na mudrost dogaa se davanjem vlastite ste6ene mudrosti kao i 'odu'iranjem
njegovih iskustava9 koja je on &elio do&ivjeti u 'otrazi za mudro1+u.
;ovje6anstvo stoji is'od 'rirodnih zakona. >rednovanje ovih zakona od najve+eg je zna6enja
za o'stanak zemlje? Bime 1to se 6ovjek 'od6ini 'rirodi9 on 'riznaje 'revlast ovih zakona -
ako ih omalova&ava9 tad +e 'riroda omalova&iti njega. )lijede+a vrijednost u ovoj hijerarhiji
glasiD
SVE SE TEBI VRACA !
/vaj zakon nije ograni6en samo na 'rirodu - on va&i za sva &ivotna 'odru6ja9 jer svaka ak0ija
raa reak0iju9 i svaki 6ovjek sebi odreuje reak0ije9 koje sam sebi &eli.
Pravila za zajedni6ki &ivot ljudi9 razmatrali smo u 'rethodnom 'oglavlju - ovdje se sada radi
o skali vrednota 'o kojima se 'rosuuju svi 'ostu'0i i sve odluke. >rijednost ne treba shvatiti
u materijalnom smislu9 kao 1to to 6ini 6ovje6anstvo danas9 nego se odnosi na odr&avanje
temeljnih vrednota dru1tva. Bemeljne vrednote 'redstavljaju ono najve+e 'o 6emu se ravna
dru1tvo. ,e vi1e 4eset Aa'ovjedi9 nikakve svete knjige9 s 6ijom se 'omo+u 6ovje6anstvo
tla6i. ,ikakvi 'ro'isi za 'ojedin0e9 svatko mo&e 6initi i 'ro'ustiti9 1to &eli - ove malobrojne
temeljne vrednote treba 'o1tivati i to +e biti vrlo lako za sve ljude9 jer ove temeljne vrednote u
ljudima su ugravirane.
<ko gledamo na budu+nost i ako se 'itamo9 1to zna6e ove temeljne vrednote za oblikovanje
&ivota9 tad vidimo9 da ovo novo dru1tvo ima vrlo dubok odnos 'rema svojoj 'laneti9 koja je
njegova domovina i da ono 1titi i 6asti 'rirodu. /sim toga9 ovo dru1tvo njeguje ljubazan
meusobni odnos9 jer kroz svijest9 da svatko 'redstavlja odraz =oga9 uo'+e nema vi1e
kon3likta.
,ovi &ivot na ovoj 'laneti9 sa svojom 3ormom9 ne mo&e se s ni6im us'orediti9 1to je
6ovje6anstvo dosada 'oznavalo. >i1e nema ratova9 vi1e nema gladi9 ljudi svuda idu raditi
ono9 1to im 6ini zadovoljstvo i 1to rado i dobrovoljno obavljaju9 bez o6ekivanja 'rotuusluge.
Ejudska veli6ina odnosi se njihovo 'orijeklo i izvori1te9 jer ljudi znaju9 da su ovdje do1li9 da
*
bi u ovom &ivotu sku'ili mnoga iskustva9 1to im u liku svjetla i energije nije mogu+e9 jer kroz
dramu ovog &ivota 6ovjek je mogao u6iti9 kako je jako ovisan o ljubavi s kojom je obdaren9 da
bi zaista bio sretan. /va je ljubav dio 6ovjekovog bi+a9 kojeg treba otkriti. /va je ljubav bit
&ivota uo'+e9 jer nijedna majka ne bi mogla tako bri&no odgajati svoje dijete i njemu sve dati9
da bi imalo dobar &ivot9 ako 'ri tome ne bi 'ostojalo ono najve+e - ljubav 'rema njenom
djetetu i ljubav 'rema &ivotu.
)ve neda+e ljudi dosad su rezultirale ili iz te&nje za 'osjedovanjem ili iz te&nje za vla1+u. U ".
dimenziji ove obadvije kom'onente ne +e vi1e 'ostojati u va1em razumu9 i tako nitko ne +e
vi1e izvoditi vlast nad nekim ili htjeti mu bilo 1to nametnuti9 i nitko ne +e vi1e osje+ati
sklonost zametnuti svau radi ne6eg materijalnog. ,akon 1to su eliminirane ove obadvije
kom'onente vi1e nema svae - ostaje jo1 samo ljubav kao jedini i zadnji 'oti0aj ljudskog
&ivota. U ". dimenziji i u slijede+im dimenzijama9 koje +e 6ovje6anstvo 'rolaziti9 'ostoji jo1
jedina zada+a za is'unitiD
IZRAZITI L1UBAV U N1ENO1 MNOGOSTRUKO1 FORMI,
N1U VID1ETI U SVAKOM TRENUTKU I ZA N1OM TEZITI !
To je bit vaseg novog zivota !
Ejubazni saobra+aj ljudi meusobno dokraj6it +e velika razila&enja 1irom svijeta. =it +e
zaklju6eno novi s'orazumi i 6ovjek +e za'o6eti e'ohu mira. Cnogi su ljudi morali umrijeti i
kroz mnoga tisu+lje+a voeni su ratovi u svim 'odru6jima ovog svijeta - i to za1to #? Bo je
odlu6uju+e 'itanje na koje vam ovdje &elim odgovoritiD
.atovi su slu&ili samo jednom9 jedinom 0ilju - da bi se 'ostigla mo+ nad ne6im i mo+ nad
nekim. ,o9 6emu ova Co+ # !to je 6ovjek imao od toga # /dgovor le&i u jednostavnom
obja1njenjuD ;ovjek je strahovao - strah da izgubi svoj &ivot - strah od toga9 da u dru1tvu
izgubi svoj ugled - strah od toga9 da +e morati izgubiti svoj so0ijalni status - strah od toga9 da
+e u svijetu biti omalova&avan - strah od toga9 da bi 6ovje6anstvo moglo 'ro'asti - strah od
toga9 da bi si susjed mogao nabaviti ve+i auto - strah od toga9 da ne bi mogao dokazati svojoj
obitelji9 kako se mo&e dobro za nju brinuti - strah od toga9 da ne bi dorastao zahtjevima -
strah od toga9 da bi 0ijeli svijet mogao nestati.
/vaj strah uvijek ima ne1to zajedni6ko s 6ovjekovim &ivotom i njegovim statusom u dru1tvu.
,o9 6emu 6ovjek treba ovaj strah # 4obro 'itanje9 koje treba dalje slijediti i 6iji temelj treba
otkritiD )trahovi su duboko usidreni u 6ovjekovom mozgu - oni 'otje6u iz 6ovjekovog
'ravremena9 kad se je morao 6uvati od divljih &ivotinja9 da ne bi 'ostao njihov 'lijen. Bako je
bio o'remljen s jednim 'rogramom9 koji ga je u danom slu6aju snabdio sa ogromnim snagama
i osloboenjem od boli9 i koje su mu9 u slu6aju 'otrebe9 brzo dotje0ale. /vo 'ra'rogramiranje
njegovog mozga nije se izmijenilo tokom vremena i aktivno je kao i 'rije. /vaj 0entar straha i
borbe &eli dokazati njegovo 'ravo na &ivot i stalno 'oti6e ljude na borbu.
4anas izgledaju borbe 'osve druga6ije - borbe se ne vode vi1e u slobodnoj 'rirodi9 gdje
svatko 6uva svoje 'odru6je i druge odatle nasilno tjera. 4anas se borba vodi na 'oslu ili u
'oliti0i9 no jo1 uvijek radi teritorija. /vo temeljno 'rogramiranje danas slu&i tome9
ne'rijatelja9 koji nije vi1e nikakav ne'rijatelj u izvornom smislu9 dr&ati u 1ahu i njemu dati d
znanja9 da ne 'rekora6i grani0u. ) druge strane 6ovjek &eli 'ro1iriti svoje grani0e i tako su
borbe una'rijed 'rogramirane na razne na6ine - to zna6i9 ljudi ne mogu ni1ta drugo nego
sudjelovati u ovim igrama. )ad se 'ostavlja 'itanjeD %ako je mogu+e u budu+e ovo isklju6iti #
,ovi 6ovjek9 ako ga tako smijemo nazvati nakon us'ona u ". dimenziju9 do&ivjet +e u svom
razumu 're'rogramiranje svog 0entra straha. /vo +e biti 'rogramirano na ljubav ? /vo
'rogramiranje slu&it +e budu+em svijetu kao baza za jedinstvo s =ogom9 i ova je baza
7(
usidrena u a'solutnoj nutrini 6ovjekovog razuma9 i odavde 6ovjek +e u budu+e vu+i svoju
energiju9 koja +e ga os'osobiti ljubiti druge ljude9 kao 1to voli samog sebe. Bako +e se time
izmijeniti 0ijela struktura 6ovje6anstva9 u kratkom razdoblju. Pro0es 're'rogramiranja u'ravo
je 'o6eo i uskoro +e ratni0i raznih &ari1ta nemira u svijetu shvatiti9 da je njihovo ratovanje
besmisleno i takoer sama 'omisao drugome nanijeti 1tetu 'osve se 'ovla6i. Po6inju se
etablirati novi na6ini 'ona1anja i 6ovjek +e se 6uditi9 kako je bilo mogu+e9 da smo 'o 0ijelom
svijetu tako dugo ratovali.
%ad 6ovjek do&ivi 'romjenu svoje svijesti9 tad +e on biti 'osve novo bi+e i svaki 'ojedini od
vas 'romatrat +e sebe i svog bli&njeg s 'osve drugim o6ima i ustanoviti9 da imate vrlo mnogo
zajedni6kog9 takoer iako vas va1a vanj1tina 'onekad meusobno udaljuje. )vi ste vi od
=oga9 i svatko9 u trenutku kad se susre+e 'rvi 'ut9 osje+a odmah izvor i time 'restaju sve
borbe i ratovi. Bo si danas jo1 jedva mo&ete 'redstaviti9 ali mislite o tome kako bi bilo9 kad bi
vas svi ljudi tako susretali kao 1to vas susre+e onaj9 kome ste najdra&i9 i osim toga ne
o6ekujete nikakav uzvrat - to bi bila ljubav bez ikakvih uvjeta ?
U ovoj +e budu+nosti ljudi meusobno &ivjeti u 'unom miru i bri&no +e se brinuti za svoj
razvoj i za razvoj njihovih bli&njih - jedni druge 'oti6u i izmjenjuju ste6ene mudrosti i
iskustva. Aa vrijeme rada ljudi 'oma&u jedni drugima9 i svatko nastoji svoj 'osao obavljati 1to
je mogu+e us'je1no i o'et ostaje dovoljno vremena za osobni susret i dovoljno vremena za
zabavljanje jedni s drugima. )vijet rada 'osve se izmijenio - ako netko ima ideju9 koju &eli
ostvariti i za to treba 'ot'oru9 6init +e to javno i svoju +e viziju 'redstaviti svima. ,jegovo +e
mi1ljenje biti 'rovjereno na bazi koristi za 0jelinu i takoer +e igrati ulogu 'ogodnost za
okoli1. <ko se rezultat svia9 tad +e mnogi ljudi &eljeti 'omo+i i suraivati na 'rojektu - sve
do njegova dovr1enja. )te6ene s'oznaje bit +e kolektivno izmijenjene9 kako bi 'o mogu+nosti
mnogi mogli od toga 'ro3itirati.
Program zabave u budu+nosti +e se sastojati9 kao i dosada9 od 3ilmova9 igara i sli6no. ,o9
meusobno dru&enje dobit +e ve+e zna6enje9 isto tako i izmjena iskustava. 4anas svatko &ivi u
odijeljenosti i sam odlazi u krevet sa svojom mudro1+u i iskustvom9 mjesto da to radosno
sao'+i svim ljudima u svom okoli1u. /va kom'onenta dijeljenja znanja sadr&i vrlo visoku
vrijednost9 jer ljudi su shvatili9 da izolirano znanje ne koristi nikome9 osim mo&da samom sebi
i stoga +e svatko biti s'reman iznijeti svoje znanje i staviti ga javnosti i svijetu na
ras'olaganje. Bo je 'osve novo 'ona1anje ljudi9 koji su navikli9 da se znanje mora tajiti9 da ga
se ne bi odalo i 'roigralo u korist drugog9 koji bi s ovim znanjem mogao zaraditi mnogo
nov0a. /va zabluda bit +e otklonjena i razvit +e se jedna nova komunika0ija meu ljudima.
Bime +e ljudi 'ostati inteligentniji9 jer mno&ina iskustava9 koja +e meusobno izmijeniti9
omogu+it +e ogromnu eks'loziju 6ovjekovog znanja. /blikovat +e se interesne gru'e9 koje +e
na svom s'e0ijalnom 'odru6ju uvijek ja6e zajedno rasti i saku'ljati veliki 'oten0ijal znanja9
koje +e slu&iti kao temelj budu+em razvoju.
/vi 7Bhink - Banks8 su od neizre0ive vrijednosti9 jer oni +e dodatno biti oboga+eni sa
znanjem drugih Bhink - Banks9 daleko udaljenih 'odru6ja9 koja se bave istom temom. Bako
nastaje bazen znanja G%noOO PoOH9 koje +e daleko razviti 0ijelo 6ovje6anstvo. Behnologija
+e u6initi kvantni skok 'rema na'rijed i 6ovjek +e biti okru&en tehnologijama9 koje si danas
jo1 ne mo&e ni 'redo6iti - visoko tehniziran &ivot9 kojem ni1ta ne manjka od ugodnosti. /sim
toga 'osve +e revolu0ionirati dobitak energije. Ci smo ve+ 'rethodno rekli9 da +e razvoj vrlo
brzo na'redovati i da +e vrlo brzo nastati alternativna energetska rje1enja9 koja ne 1kode
okolini. Pri tome veliku ulogu igraju saznanja iz mineralogije9 jer tamo 'o6iva sav 'oten0ijal
budu+eg nosa6a energije - vi +ete ubrzo otkriti i u6iti koristiti 7%noO PoO8 GT 7znati kako8
- engleska oznaka za znanje 'rakti6nog ostvarenja neke zamisliH.
/sim toga 6ovjek +e 're'oznati svoje duhovne s'osobnosti i ustanoviti9 da su njegove misli
ne1to neo'isivo mo+noD /rue za stvaranje stvarnosti9 koje bes'latno i trajno stoji na
ras'olaganju i s'osobno je za sve. Pod tim treba razumjeti9 da 6ovjek u6i s jedne strane svoje
7$
misli obuzdati9 da bi eliminirao svoje negativne misli9 koje su ga tako 6esto odvra+ale od
velikih mogu+nosti i s druge strane9 da bi oja6ao vizije u koje je uvjeren9 tako da one vrlo brzo
mogu 'reuzeti materijalan oblik. Cisli se vrlo brzo razvijaju u 3ormi od materije 'rema
stvarnosti. /va elektrana u glavi svakog 'ojedin0a bit +e ma1inerija budu+nosti. =it +e
dovoljno 'redstaviti si odreenu &ivotnu situa0iju9 da bi ona u toku kratkog vremena 'ostala
stvarnost. )tvarala6ki +e instrument 7misli8 uvijek ljude usmjeravati 'rema 0ilju i oni +e mo+i
&eljena iskustva u 'ravo vrijeme odmah do&ivjeti. /dijeljenost9 koja je jo1 aktualna9 s'rje6ava
ove s'osobnosti9 jer 6ovjek je dosad mogao samo minimalnim us'jehom ovaj stvarala6ki
instrument 'rimijeniti za 'ostignu+e stvarnosti. /vo +e se gravirano izmijeniti i 6ovjek +e
time iskusiti neslu+ene mogu+nosti u svrhu oblikovanja svoje budu+nosti.
)lijede+e 'odru6je9 na kojem +e biti u6injeni veliki us'jesi9 jest 'rehrana. /na +e biti
revolu0ionirana kao takoer i mnoga druga 'odru6ja &ivota. =iljke9 koje 6ovjeku stoje na
ras'olaganju kao hrana9 u svojoj +e mnogostrukosti biti znatno brojnije i njihova 'lodnost
enormno +e 'romijeniti 6ovjekove navike ishrane. %ontaktom sa korisnim biljkama9 1to +e
uslijediti misaono9 biljka +e biti u'u+ena kako se treba razvijati9 i ona +e vrlo rado is'uniti ovu
naredbu9 jer njoj je od =oga dodijeljena zada+a9 da slu&i 6ovjeku. Eije6enjem zemlje bit +e
urod biljaka znatno 'ove+an. Ejubazno u meusobnoj izmjeni 'roizvodit +e se ono99 1to
6ovjek dnevno treba za &ivot. Aa sve to ne +e biti 'otrebne tako velike 'ovr1ine zemlje i
6ovjek +e mo+i 'rirodi vratiti mnoge 'ovr1ine orani0e9 koje +e se regenerirati. ;ovjek ne +e
stu'ati na mnoge regije zemlje9 da bi tamo dozvolio slobodno kretanje divlja6i.
/vaj razvoj 'rirode u korist divlja6i omogu+it +e9 da +e se znatno umna&ati razne vrste
&ivotinja. Cnogostrukost9 koja je9 u stvaranju9 bila 'redviena9 o'et +e se obnoviti i nanovo
0vjetati. Aa1tita 'rirode bit +e is'isano velikim slovima i znatno +e biti 'ove+an slobodan
'rostor9 koji +e biti ostavljen 'rirodi. Bo danas mnogi ljudi ne ak0e'tiraju i misle9 da smiju
'rodrijeti u sve regije divlja6i i ne shva+aju9 da tamo ne 'ri'adaju9 nego da je ovo mjesto za
divlje &ivotinje. %ako samo ime ka&e ove su &ivotinje divlje9 i to zna6i9 da &ive bez
6ovjekovog utje0aja. /ve &ivotinje nisu odreene &ivjeti sa 6ovjekom9 one su odreene
is'uniti drugu liniju bo&anske evolu0ije. ovog +e 6ovjek 'ostati svjestan i vodit +e brigu o
bo&anskom 'lanu.
Aa ljude je velika radost 'obli&e se zabaviti s ovim stvarima9 jer je znati&elja 6ovje6anstva
velika snaga. )amo kroz nju 6ovje6anstvo se je moglo razviti. /va znati&elja sve istra&iti i
sve is'robati bit +e za 6ovje6anstvo daljnji 'ogon i otvorit +e mu neslu+ene mogu+nosti. Bako
+e se razvijati sva 'odru6ja &ivota9 i 6ovjek +e 'o sebi trajno te&iti dalje 'oti0ati evolu0iju. Bo
je dar9 kojeg je 6ovjek 'rimio od =oga9 jer =og je &ivot i stalna 'romjena. 4aljnji razvoj ne+e
nikada 'restati9 tako dugo dok ne bude 'ostignuto 'ot'uno jedinstvo s =ogom i dok ne
uslijedi sta'anje sa Prasnagom )tvoritelja. 4o tamo 'ut je jo1 dalek i 'otrebno je a'solvirati
mnoge stu'njeve razvoja. ,o9 radost o sada1njem kvantnom skoku dru1tva na zemlji bit +e
ogromna i zahvalnost za ovaj korak 'ro&imat +e svakida1nji &ivot. - Aahvalnost za darove
=oga i zahvalnost 1to sve ovo smije do&ivjeti.
P0T-12:; Ti opaa" kako ari moje lice dok itam ove retke 8 tako je velika moja radost zbog
svega onoga, "to nam dolazi 5 2e li stvarno tako jednostavno razumjeti svijet 8 radi li se
stvarno samo o tome, da se sve dovede do najvi"eg &ojeg izraaja 8 do izraaja ljubavi <
4a9 to je vrhunska i jedina bit &ivota. Bi si 'osve is'ravno shvatio9 i da bi to moglo biti
izra&eno u jednom dru1tvu9 nisu 'otrebni nikakvi zakoni9 koje su stvorili ljudi9 za to nije
'otrebno oru&je9 koje +e nekome nanositi 1tetu ili ga ubiti. Bo 'roturje6i najve+im =o&jim
namjerama.
P0T-12:; +a"to nam to dosada nije bilo mogu,e <
72
=ilo vam je svakako mogu+e9 i vi to 6inite svaki dan9 no vi odlu6ujete9 kome +ete do'ustiti
ovu ljubav9 a kome ne. Bo je jedina razlika9 koju +ete iskusiti9 jer sad se ne radi vi1e o tome
ustanoviti9 da li 6ovjek9 koji vas u'ravo susre+e9 'ri'ada va1em timu ili ne9 i da li ga susre+ete
s 'o1tovanjem i ljubavlju ili ne. ,e'risutnost ovog ustanovljavanja jedina je razlika9 koju +ete
ustanoviti izmeu va1eg sada1njeg &ivota i &ivota u ". dimenziji. U&ivajte ovu razliku9 jer ona
6ini 'ravi &ivot.
P0T-12:; 2a elim rado vjerovati u promjenu svijesti kod ljudi, i ja sam jako sklon takoer
tome doprinijeti. U na"em zapadnom svijetu to si mogu dobro predstaviti, takoer ako ,e za
mnoge biti neobino ne"to raditi bez novca i uzvrata. *oje najve,e slutnje odnose se na
sada"nje ratne i kon'liktne regije kao npr. 0rak, 0zrael, -'ganistan, Pakistan itd., gdje ivot
ljudi proima mrnja, 'anatizam i bezizglednost i tjera ih, da rtvuju sami sebe, da bi ubili
mnoge. !ako ,e biti mogu,e, za kratko vrijeme, ovo izmijeniti <
Bi ima1 'ravo9 da vam je danas te1ko zamisliti9 da je mogu+e za kratko vrijeme dokraj6iti
ratove u 0ijelom svijetu. ,o9 kako sam naveo9 da 'romjena svijesti ne +e uslijediti samo u
za'adnom svijetu. /na +e zahvatiti glave svih ljudi na zemlji9 i time dolazimo do jedne bitne
to6ke9 na kojoj se ovdje &elim zadr&ati. Ejudi +e 'osti+i ovu 'romjenu - to je sigurno ?
>rijeme odijeljenosti je 'ro1lo i time i vrijeme ratova - velikih i malih. Ejudi +e se
'romijeniti9 jer tako je 'redvieno od samog )tvoritelja9 i 'romjena +e biti izvedena ? >i
mo&ete ve+ danas 're'oznati znakove - oni su jo1 maleni i slabi9 no ako to6no za'a&ate9 tad
+ete 're'oznati9 da su vlastodr10i9 koji su sve to 'rouzro6ili i do'ustili9 nestali sa 'ozorni0e i
da ljudi sve 6e1+e odustaju od zlodjela i nisu vi1e s'remni tome se izlagati. :o1 +e 'rote+i
vremena9 dok u6in0i ne 'ostanu o6itiji. ,o9 jedno je sigurno9 da +e 'romjene do+i i da +e
kon0em godine 2($2. ovaj 'ro0es biti 'osve zaklju6en i 6ovje6anstvo +e9 od ovog termina9
za'o6eti druk6ije misliti i u mnogim situa0ijama druga6ije +e se 'ona1ati9 kako bi bio mogu+
izra&aj =o&je ljubavi.
P0T-12:; Pretpostavljam si, kako ,e od jednog do drugog dana ljudi odbaciti svoje oruje i
grliti jedni druge <
,e9 ne +e ba1 tako biti. U'ravo na 'o6etku dobit +e rije6 miroljubivi i umjereni ljudi i utje0ati
+e na kon3liktne gru'e. Bime +e se 'o6eti sav kon3likt o'u1tati i ratovi 'o'u1taju. >odit +e se
razgovori o miru i bit +e 'ostignuti us'je1ni zaklju60i. Bime +e 'o6eti nova era9 i ve+ 'rije
dovr1enja o 'romjeni va1e svijesti bit +e dokraj6eni ratovi.
P0T-12:; Ti govori" o mirotvornim linostima, koje ve, na poetku dolaze na vlast i utjeu
na kon'liktne strane. 2e li ameriki predsjednik &arack 4bama jedan od ovih mirotvornih
voa <
4a9 to6no ? Predsjednik /bama jedan je od ovih miroljubivih voa. 2'ak on nije jedini -
mnoge druge mirotvorne snage anga&irane su u 0ijelom svijetu9 i mnoge +e se jo1 'ojaviti. /vi
+e ljudi us'jeti ve+ na 'o6etku smiriti svijet.
P0T-12:; 2e li mu stoga ve, unaprijed dodijeljena 1obelova nagrada <
73
4a9 u'ravo mu je za to - kvazi una'rijed - dodijeljena ova nagrada9 kao znak mudrosti onih
ljudi9 koji dodjeljuju ovu nagradu. Bo je znak nade9 koju svijet stavlja u 'redsjednika /bamu.
/n +e o'ravdati ovu nadu ? Ci ga u tome 'odu'iremo 5 kao i svi drugi ?
P0T-12:; 1apustimo sluajeve rata i vratimo se svakida"njem ivotu. -ko netko eli ostvariti
jednu viziju, tad on mora svoju ideju podvrgnuti ispitu o njenoj koristi i njenom odnosu
prema okoli"u te nastojati pridobiti kvali'icirane pomo,nike. 2a si zami"ljam, da ,e on morati
nainiti tv. reklamu ili ,e reklamne listi,e podijeliti u po"tanske sandui,e 8 ili kako ,e to
'unkcionirati <
/6ito je9 da ti dolazi1 iz 'odru6ja marketinga9 koji je jo1 danas u tebi misaono 'risutan. ,o9 ti
si mora1 0jeloku'no 'osve druga6ije zamisliti9 nego do sada. >i +ete se 6esto sastajati u
velikim gru'ama9 gdje +e svatko iznijeti svoja iskustva i govoriti o svojim idejama i vizijama.
/ ovom +e se diskutirati u gru'i i konstruktivno is'itati 'rema kriterijima va1e novo ste6ene
skale vrednovanja. ,akon 1to su mnogi o tome govorili9 ne +e biti 'otrebne nikakve velike
reklame niti let0i. Projekt +e vrlo brzo do+i do >ije+a Cudra0a9 i ono +e 'omo+i u
komunika0iji 'rema vani - u 0ijeloj regiji i jo1 dalje9 koliko bude 'otrebno.
P0T-12:; 3azumijem da nam ne eli" previ"e odati budu,u tehnologiju, jer moda za to jo"
nije dozrelo vrijeme, da bi se ove tehnologije odgovorno postavile. Ti si probudio moje
interese u podruju minerala, i ja te molim, da nam o tome kae" ne"to vi"e, da si moemo
predstaviti kako ,e to 'unkcionirati i "to bismo mi tome mogli pridonijeti <
Cinerali su nosio0i svega znanja ove zemlje. /ni ras'ola&u s vrlo mnogo energije9 koja -
is'ravno 'rimijenjena - zauvijek mo&e rije1iti va1e energetske 'robleme. >i +ete u6iti ovu
energiju s'remati i iz nje razvijati elektri6ne 0entrale9 koje se mogu smjestiti svuda 'o svijetu.
)un0e +e isto tako igrati veliku ulogu i snabdijevati vas sa energijom. %ombina0ija iz svjetla
sun0a i energije kristala u budu+e +e vas snabdijevati s dovoljno energije. >i1e o tome ovaj 'ut
ne &elim odati - samo zbog va1e za1tite ?
P0T-12:; *i dakle uimo na"e misli primijeniti kao orue za stvaranje stvarnosti. *oe" li
mi to tonije objasniti <
>i koristite va1e misli9 ve+ od 'o6etka va1eg 'ostojanja9 za stvaranje stvarnosti. )ve sku'a
3unk0ionira ovakoD >a1e su misli elektri6ni signali9 koji se oda1ilju u svemir u 3ormi svjetla9 i
odande dobivate svoju 'ovratnu in3orma0iju G 3eed5ba0k H9 da li su ove misli za vas zna6ajne
ili ne. >a1e su misli 'risutne diljem svijeta u sveuku'noj mre&i 6ovje6anstva9 kao i bezbrojne
misli9 koje 'roizvode svi ljudi u svakoj sekundi. /va mre&a satkana od misli 3unk0ionira tako9
da onda9 ako vi1e ljudi njeguju iste misli9 tad ova struktura 'revladava i te&i 'retvoriti se u
stvarnost. !to vi1e ljudi 'roizvode iste misli9 tim one 'rije stu'aju u 3ormu materije i 'ostaju
njihova stvarnost i stvarnost drugih. /va mre&a od misli 3unk0ionira a'solutno dosljedno9 i
sve 1to je ikada bilo mi1ljeno registrirano je u ovoj mre&i. 2z toga se mo&e uo6iti kolektivna
misaona mustra9 i sav svijet stoji 'od utje0ajem ove kolektivne svijesti. U'ravo je to 'odru6je
na kojem mi sada radimo i utje6emo na va1u svijest im'lementiranjem ljubavi i svjesne
bo&anstvenosti svakog 'ojedin0a. U ovu se mustru 'ohranjuju novi sadr&aji i to utje6e na
kolektivnu svijest i misli se 'o6inju vi1e i vi1e trans3ormirati u va1u stvarnost u 3ormi
materije. !to je ova svijest 'risutnija u va1oj misaonoj mre&i9 tim +ete vi sami vi1e njegovati
ove misli i time +e kolektivna svijest bivati ja6a - sve dok se ne mani3estira vi1e i vi1e i ostane
trajno 'risutna. /dreivanje va1ih misli u svemiru slijedi sa va1im 'ratio0ima9 koji su trajno
74
kod vas i brinu se9 da vam &ivot omogu+uje stje0ati &eljena iskustva. /vi aneli za1titni0i iz
va1ih misli kreiraju va1u stvarnost.
P0T-12:; 3azumijem li ispravno, ako kaem, da ono, "to mislim osobno, od mog anela
uvara biva pretvoreno u moju osobnu stvarnost i da ono, "to mislimo mi svi, utjee na cijeli
svijet<
4a9 to je is'ravno ? <ko misli19 da vi1e nisi 'rodava6 nekretnina9 nego si sada glasnik svjetla9
tad +e se tvoji aneli 6uvari brinuti9 da to takoer bude1. <ko 6ovje6anstvo misli9 da su ljudi
meusobno odijeljeni9 tad +e to tako i iskusiti. <ko meutim 6ovje6anstvo misli9 da ono
'otje6e od =oga i da svaki 'ojedina0 'redstavlja odijeljeni izraz =oga9 tad +e to tako i biti9 i
ako mislite9 da vi svi 'otje6ete od =oga i stoga u sebi nosite svu ,jegovu ljubav9 tad +e tako i
biti. Ejudski 'roblem dana1nji0e sastoji se u tome9 da oni svoje mi1ljenje o tome9 1to su oni9
6esto mijenjaju i time9 1to imaju tako mnoge varija0ije o sebi9 oni do&ivljavaju takoer ovaj
kaos i zbrku. /dlu6ite9 1to &elite biti9 i to +e 'ostati va1a stvarnost. <ko se odlu6ite drugoga
'romatrati odijeljenim od vas i smatrate da ga9 kao takvog9 morate 'rogoniti9 tad +ete to i
6initi. 2 ako odlu6ite drugoga 'romatrati kao 'ovezana s vama9 tad +ete oblikovati jedinstvo9 i
to je u'ravo temeljna 'romjena9 koja +e se dogoditi na ovom svijetu.
P0T-12:;$to sve to ima zajedniko sa vi"om vibracijom zemlje i energijom ljudi <
Ejudi danas njeguju mnoge mra6ne misli9 i zato 'roizvode tako mnogo boli na ovom svijetu.
4a biste zaustavili nisko vibriraju+e energije ovih tamnih misli9 mi vam u ovo vrijeme
u'u+ujemo mnogo visoko vibriraju+e energije i time se uzdi&e na vi1i nivo 0ijela mre&a
vibra0ija. %ad se dovr1i ovaj 'ro0es9 tad +e sveuku'ni nivo biti vi1i i va1e +e se misli mnogo
vi1e za'o1ljavati sa ljubaznim9 stvarima.
P0T-12:; +nai li to, da ,u si ja moju budu,u ku,u i auto mojih snova, kojeg ve, dugo elim,
jednostavno stvoriti snagom misli <
4a9 ti +e1 se u budu+e mo+i sa svojim mislima znatno 'ribli&iti stvaranju &eljene stvarnosti.
>a&no je njegovati odreenu 'siho - higijenu i da bude1 vjeran svom 0ilju9 a ne da se9 u
slijede+em momentu9 druga6ije odlu6i1. Bad +e9 u odreeno vrijeme9 tvoja ku+a i tvoj auto
takoer 'ostati stvarnost. >a&no je9 da samo ne kon0entrira1 na svoju ku+u ili auto9 nego se
'ored kon0entriranja mora1 tako 'ona1ati9 da si sve to stvarno 'redstavi1.
U budu+e vi +ete zaista mo+i9 'reko va1ih misli9 stvoriti materiju9 i to za 'osve kratko vrijeme.
4anas ovaj 3enomen traje ne1to du&e. Bo ovisi o nivou va1e vibra0ije9 koja je za to jo1
'reniska. ) va1im vi1im stu'njem sve +e i+i mnogo jednostavnije. 2 1to se vi1e us'inje
6ovjekova energija - i to +e automatski uslijediti9 kad se budete na1li u ". dimenziji svijesti -
tim +e 6ovjek mo+i svoju materiju br&e realizirati svojim mislima.
P0T-12:; 2a danas redovno njegujem kontakt sa svijetom /vjetla i sa mojim kristalima, i
doivljavam od duha ovih kristala oitu pomo, u mom radu. 2a nisam znao, da smo mi
takoer u stanju komunicirati sa biljkama u polju i utjecati na njihov rast. !oji su preduvjeti
potrebni, da bismo pomagali biljkama u njihovom razvoju <
)vijet biljaka sastoji se isto tako9 kao i svijet ljudi9 iz 'ojedinih individua9 koje su meusobno
'ovezane. Bo zna6i9 da biljke9 isto kao i 6ovjek9 ras'ola&u s duhom i jasno de3iniranom
zada+om. U ovom slu6aju zada+a je biljaka slu&iti 6ovjeku. /ve in3orma0ije mo&ete doznati u
kontaktu sa biljkama9 i vi +ete ustanoviti9 da svaka biljka ima za vas jednu drugu zada+u9 i
7"
stoga je svaka biljka vrijedna i slijedi 'osve naro6itu svrhu. )'e0ijalnoj vrsti biljaka
namijenjena je zada+a hraniti vas ljude9 koje su za to izabrane. 4ruge slu&e za lije6enje9 a
ostale za razne konstruk0ije. 4uh biljke odaje vam mnogo o svojoj zada+i9 i vi mo&ete s njim
'otra&iti o'timalno mjesto za razvoj biljke i njenom duhu 'redlo&iti na koju se stranu treba
razvijati.
P0T-12:; 2a se udim, da ,e ljudi cijele povr"ine zemlje opet posve pripustiti divljai. !ako
glasi boanski plan za ivotinje <
4ivlje &ivotinje9 a time se misli na &ivotinje koje mogu biti o'asne za 6ovjeka9 imaju - 'o
bo&anskom 'lanu - 'osve drugu zada+u nego 6ovjek.
@ivotinjski svijet je tu9 da se - s jedne strane u zajedni1tvu s mnogim biljkama - brine za
krvotok &ivota9 njega 'odu'iru i stalno 'roizvode nove &ivotne 3orme. ) druge strane &ivotinje
slu&e bo&anskom 'lanu kao istra&iva6ko radili1te9 da se testiraju na6ini 'ona1anja i
6ovje6anstvu slu&e kao 'ri'ravni stu'njevi. Bako se novo nastale du1e vje&baju &ivjeti u
materijaliziranoj 3ormi. >i morate znati9 da je za jednu du1u 'osve te&ak 'ro0es kretati se u
materijaliziranoj 3ormi na zemlji - to treba vje&bati i za to je divlja6 vrlo dobro igrali1te za
najmlae 'o6etni6ke du1e. U 6ovjekovom liku dolaze na svijet tek iskusnije du1e.
P0T-12:; !olike ,e povr"ine, na pojedinim kontinentima, za tu svrhu biti potrebne i kako ,e
one biti ograene od 6civiliziranog svijeta <7
Povr1ine +e odrediti >ije+e Cudra0a. %oje +e to 'ovr1ine biti9 to ovisi o raznim 3aktorima9
koji danas nisu jasno de3inirani. )toji 6vrsto9 da +e u budu+e vrlo velike 'ovr1ine biti 'razne
od ljudi9 da se ne utje6e na krvotok 'rirode. /graivanje9 u klasi6nom smislu 'omo+u ograde9
ne +e 'ostojati. Grani0e +e 6initi lan0i bregova i velike rijeke odnosno klimatske zone.
P0T-12:; .anas, u velikim dijelovima -'rike, ive mnogi ljudi u velikom siroma"tvu kao
seljaci i uzgajivai stoke u blizini velikih stepskih podruja, koje moemo smatrati divljinom.
.a li ,e i dalje postojati tako drastino velike razlike u nainu ivota ovih ljudi i na"eg
civiliziranog zapadnog svijeta < 0 da li ,e i dalje tamo ivjeti ljudi ili ,e svoju domovinu
pripustiti divljai <
U mnogim 'odru6jima novog svijeta uslijedit +e razni stu'njevi razvoja. Cnoge regije imaju
dodu1e iste mogu+nosti9 no ljudi +e razli6ito odlu6iti u kojem s'e0ijalno tehniziranom stu'nju
&ele &ivjeti. Cnogi +e ostati vrlo 'ovezani sa 'rirodom i &eljeti +e &ivjeti tijesno 'ovezani s
njom - svejedno koliko tehnologije na ovom svijetu stoji na ras'olaganju. /ni +e9 neutje0ajno
od tehni6kog razvoja9 voditi 'rirodan &ivot i te1ko +e se o'rostiti od svog naviknutog na6ina
&ivota. /ni ne +e vi1e biti 'risiljavani n'r. uzgajati stoku9 da bi dobili nova0. ,jihov 'rirodan
&ivot nije takoer nikakva za'reka i dalje &ivjeti u blizini divlja6i i tamo biti sretni. <ko
'ojedin0i &ele odande seliti u vi1e razvijeno 'odru6je9 oni +e to neograni6eno mo+i. ,o9 samo
+e manjina na to 'ristati9 budu+i je 6ovjek u svojoj 'ovezanosti sa 'rirodom ja6i i 'o1to +e
&ivot u 'rirodi biti vrlo drag. >elike seobe ne +e uslijediti.
U nastavku slijede, za ovo poglavlje, odgovarajuce objave, koje sam primio na mojoj Web - stranici prije i
za vrijeme nastanka ove knjige:
Dragi ljudi,
7*
Mi Vas blagoslivljamo sa svim darovima svemira. Radujte se novom svijetu, koji ce biti
slobodan od briga. U kojem ce svatko ciniti ono, za sto smatra da je odreden. Nitko ne ce
opet moci utjecati na razvoj pojedinca, jer slobodna volja i neogranicene mogucnosti
razvoja sviju - vrhovni je zakon u ovom novom svijetu! Sva prisutna ogranicenja, koja
vas jos danas terete, nestat ce i ova ce se sloboda vrlo brzo manifestirati. Radujte se
novom drustvu, u kojem vise ne prednjaci jedan protiv drugog, nego jedan s drugim. To
je buducnost koja ce biti slobodna od nasilja i u kojoj svatko zeli svom bliznjem samo
ono, sto je najbolje. Radujte se zajednickom zivotu u kojem svatko podupire drugog u
njegovom osobnom razvoju, mjesto da ga sprjecava, kao sto se danas jos prakticira. Bit
ce to drustvo, koje priznaje kao vrhunsku zapovijed blagostanje prirode i kolektiva - i
prema tome usmjerava sve postupke.
Preko nasih objava svijet doznaje o promjenama, koje slijede i koje se vec sada
prepoznavaju u mnogim podrucjima. Promjena strukture covjekovog misljenja,
promjena covjekovog horizonta, promjena iskustvenih mogucnosti, promjena strukture
vaseg drustva. Upravo godine 2015. vase ce drustvo prihvatiti posve novu formu i u
vremenu izmedu 2012. i 2015. iskusit ce ogromnu rekonstrukciju. Nove snage ove
planete vidljivo ce stupiti na povrsinu i vama ce omoguciti novi zivot, kojeg dosada niste
poznavali. Budite spremni na revoluciju ljubavi i revoluciju zivotne snage ove planete.
Podite u svijet i osjetite promjene energetskog polja zemlje. Radujte se iskustvima, koja
cete uskoro dozivjeti, jer vrijeme je zrelo za veliku revoluciju - ona ce biti prva, koja ce
proteci potpuno mirno i ljubazno. Stoga nema razloga zivjeti dalje u strahu, jer sloboda
koja vam se daje, nezamisliva je.
Ljubav, koju ste dozivljavali samo u krugu najuze obitelji, iskusit cete i prema covjeku
kojeg jos nikada niste vidjeli. Ta je ljubav usidrena duboko u vama i sada je nitko vise
ne zaustavlja da bude ispoljena. Sloboda ljubavi prosirit ce se prema svakom i izrazavat
ce se u svakom trenutku zivota. Vi cete dozivljavati ljubav koja je puna neopisivih
mogucnosti! Vrlo brzo cete iskusiti daljnje detalje o zivotu u 5. dimenziji - i svijesti o
vasem porijeklu i vasoj bozanskoj zadaci. Vi ste na najboljem putu prema buducnosti,
koju ste dosada poznavali samo u vasim najljepsim snovima. Bit ce to iskustvo posebne
vrste, jer toliko suosjecaja, razumijevanja, suuzivljavanja i spremnosti pomoci, na ovom
svijetu, jos niste dozivjeli. Razvija se velicanstveni odnos izmedu ljudi, kultura i rasa. To
ce biti najvece iskustvo vaseg zivota, jer vi ste odabrani sudjelovati u bajoslovnom
usponu covjecanstva i dozivjeti sav raskos.
Budite pozdravljeni iz svijeta Svjetla - mi smo s vama i poticemo vas razvoj !
1a zelim, da shvatite, kako se svi mi radujemo, sto svijet dozivljava tako veliku
promjenu ! Takoder s radoscu primjecujemo, da je covjecanstvo vec sada, jos prije
nego je proces zakljucen, spremno definirati se kao bitno novo i staviti u pitanje sve
stare navike. Raduje nas, da ste zapoceli preispitati cjelokupni zivot i formu vaseg
drustva i odluciti se prihvatiti temeljnu promjenu. Ova je promjena u punom toku i vi
cete mozda u sebi osjetiti nemir, ako biste vas danasnji zivot usporedili s onim, sto ovdje
cujete - veliki nemir, koji slici raspolozenju jednog polaska, jer polazak u 5. dimenziju
stoji pred vama. Vi stupate u novu epohu, koja ce vam otvoriti tako mnoge mogucnosti,
o kojima ste dosad mogli samo sanjati. Zemlja se otvara covjeku i odaje mu svoje tajne,
koje vec milijarde godina u njoj cekaju, da od vas budu otkrivene. Ove tajne ce vam
omoguciti, da mnogo vise razumijete vas zivot i vi cete svoj zivot promatrati sa jednog
posve drugog vidikovca i kroz to postici mnoge nove spoznaje.
77
KAKO SE COV1ECANSTVO MOZE PRIPREMITI ?
%ad 6ovje6anstvo dobije na 6itanje ove objave9 tad je vrijeme stu'iti na 'ut u ". dimenziju i
ovaj 'ut svladavati. Utirati i svladavati ova 'ut zna6i odstraniti s 'uta s'oti0ajno kamenje za
'ojedin0e9 kako bi 'ro0es us'ona mogao us'je1no te+i.
U tu svrhu mi moramo naj'rije uvidjeti kamenje s'oti0anja9 da bismo ga mogli otkloniti s
'uta.
78
Po6nimo sa temeljnim stavom ljudi ovog tisu+lje+aD ;ovjek danas ima 'roblem9 da vjeruje
samo ono9 1to osobno mo&e vidjeti i dohvatiti. 4akle9 jedna od najva&nijih to6aka 'ri'reme
jest >:F.< ? ,e vjera u ono9 1to religije nastoje tisu+lje+ima 'renositi - nikakva vjera u
jednog =oga9 koji 1alje ljude u 'akao i do'u1ta da gore u vje6noj vatri. ,e9 ovu vjeru ne
&elimo vi1e ? .adi se o tome9 da mi vrlo rado vjerujemo u =oga - u ,jegovo 'ostojanje i
,jegovu dobrotu9 milosre i ,jegovu neograni6enu i bezuvjetnu ljubav 'rema svim &ivim
bi+ima u 0ijelom svemiru. Bo je temeljni 'reduvjet9 da bismo mogli us'on ne samo izvoditi9
nego ga i razumjeti.
<ko netko 6ita ovu knjigu9 tad +e on biti sklon 'osumnjati u 'ostojanje arhanela. 2 on +e
vjerojatno biti sklon sumnjati u mogu+nost komuni0iranja s nama. 2 on +e autoru ove knjige
odbiti s'osobnost9 da je za takav kontakt s'osoban. ,o9 1to mu koristi9 ako uvijek u sve
sumnja - tad on u zadnjoj konsekven0i sumnja i u svoje vlastito 'ostojanje9 i u svoju vlastitu
s'osobnost9 da u sebi nosi ljubav =oga i da nju mo&e izraziti u svakom 'ojedinom trenutku.
/va sumnja 6ovjeku ni1ta ne koristi - ona ga samo s'rje6ava 9 isto tako kao 1to ga njegovi
strahovi s'rje6avaju9 da se dalje razvija. Bo zna6i9 da 6ovjek mora odstraniti svoje sumnje i
ak0e'tirati9 da =og zaista 'ostoji - jo1 bolje9 on mora na kon0u ak0e'tirati9 da je =og sakriven
isto tako u njemu kao i u svim drugim ljudima i &ivim bi+ima. =og je svuda - 6ovjek mora
samo uo6iti9 gledati i 're'oznati9 gdje je 'osvuda mogu+e vidjeti =oga9 tad +e on 'o6eti9 u
najmanju ruku9 naslu+ivati veli6anstvo stvaranja. )vi9 koji se tome zatvore9 oni +e dodu1e
a'solvirati us'on i tad +e se tek otvoriti i 're'oznati sve veli6anstvo9 ali +e 'ut do tamo
is'uniti strahom i 'rivremeno +e si &ivot u6initi vrlo te1kim. /dba0ite strah9 samo tada mo&ete
'osti+i zgoditak ? )vatko9 tko ne6emu 'ristu'a sa strahom9 'ro'ustit +e 'riliku 're'oznati
kora0ima ono9 1to +e kasnije morati 're'oznati odjednom9 i 1to +e mu biti te&e9 nego sada
do'ustiti9 da 'ostoji =og i isto tako od =oga o'unomo+eni arhaneli i da je mogu+e
komuni0irati sa bi+ima )vjetla i od njih dobiti savjet i mudrost. Cnogi ljudi9 1irom svijeta9 za
to su s'osobni i mnogi +e svoju s'osobnost rado staviti na ras'olaganje i 6ovje6anstvu
'okazati9 da zaista 'ostoji svijet )vjetla. Bko u to ne &eli vjerovati9 taj treba 'otra&iti jednog
takvog 6ovjeka i do&ivjet +e 'rosvjetljenje. Bakvih ljudi ima svuda - 'itajte svoje bli&nje i
doznat +ete za nekoga9 koji je ovo do&ivio i on +e vam 'okazati 'ut.
)lijede+i je 'reduvjet E:U=<> ?
Ejubav 'rema samom sebi - ljubav 'rema ljudima - ljubav 'rema 'rirodi i 'rema maj0i
zemlji. Bko u sebi nosi ovu ljubav9 on je ve+ dobio zgoditak i skoro 'ostigao us'on u ".
dimenziju. Bko u sebi nosi ovu ljubav9 taj +e je svaki dan izra&avati9 i svakog slijede+eg dana
u vi1e situa0ija nego 'rethodnog dana. )vatko9 tko u sebi nosi ovu ljubav9 taj +e se u&asavati
svom bli&njemu nanijeti bilo kakvu bol. /n +e se stra1iti sebi osigurati neku 'rednost na 1tetu
svog bli&njeg. )vatko9 tko u sebi nosi ovu ljubav9 taj +e nastojati odvra+ati druge9 da 'rednja6e
nad drugima. )vatko9 tko ovu ljubav u sebi nosi taj ne +e9 u nikojem slu6aju9 1koditi 'rirodi9 i
svatko tko ovu ljubav u sebi nosi9 taj ne +e dugo tr'jeti9 da se drugima i 'rirodi nanosi 1teta.
/n +e ustati i re+i svijetu9 da to ne smije biti ?
;ovje6anstvo +e biti sve vi1e i vi1e zahva+eno valovima ljubavi i ono ne +e to6no znati9 kako
se to zbiva. )vatko9 tko ovu ljubav u sebi nosi9 taj +e ovo 're'oznati s velikom rado1+u i
'oti0ati +e 'ro0es. )vi9 koji za to jo1 nisu s'remni9 oni +e ovim valovima biti izba6eni iz
ravnote&e i morat +e naj'rije u6iti razumjeti9 1to se ovdje za'ravo zbiva. /vaj +e 'ro0es biti
te&ak9 jer +e ljudi 'oti0ati i stavljati zahtjeve - i oni +e biti zbunjeni u svom 'ona1anju. )tare
+e se navike9 u 'rijelaznoj 3azi9 'oku1ati buniti9 dok ih ne 'otisnu nove mustre 'ona1anja i
kona6no ne ugase.
)vatko9 tko ovu ljubav u sebi nosi9 taj +e u ovoj 3azi igrati va&nu ulogu9 jer on +e svima
onima9 koji jo1 nisu shvatili o 6emu se ovdje i sada radi9 biti na usluzi i njima +e 'ru&iti ruku i
biti im oslona09 sve dok zajedni6ki ne zakora6e 'rema ljubavi. /vi su ljudi ve+ izvodili 'ut
koji vodi 'rema gore9 i njihova je svijest 1iroko otvorena za bo&ju ljubav9 i oni sami zra6e ovu
7
ljubav u svim situa0ijama. /ni slu&e kao 'omo+ni0i za us'on drugim ljudima i 'rate ih u novu
svijest9 time 1to im 'okazuju &ivotom 1to zna6i biti dio =oga.
Aa izu6avanje ove s'osobnosti nije 'otrebno nikakvo 1kolovanje niti 'osje+ivanje seminara -
za to je s'osoban svatko - radi se samo o tome 'riznati9 da je sada vrijeme na'ustiti stare
mustre 'ona1anja i do'ustiti 'rvenstvo ljubavi. /vo na'u1tanje istovremeno zna6i na'u1tanje
svih nasilnih kon3likata9 jer 'od znakom ljubavi nisu vi1e borbe9 vlast i utje0aj9 jer9 u vremenu
ljubavi9 ne +e vi1e 'ostojati te&nja vladati nad nekim.
4aljnji va&an kamen s'oti0anja jest 6ovjekova sklonost sve 'ori0ati. Ejudi nije6u =oga9 oni
nije6u 'ostojanje i s'osobnost stvaranja - oni 'ori6u ljude i njihovu s'osobnost jednu druge
susretati s ljubavlju i 'o1tovanjem. )ve se nije6e9 1to se ne mo&e dokazati s brojevima i
6injeni0ama. ;ovjek vodi statistike9 koje mu 'ru&aju jednu vrstu sigurnosti9 jer brojevi mu
odaju razvoj i te&nju9 koju vjeruje da mo&e 'ro6itati iz brojeva 'ro1losti. Bo nije to6no9 jer
te&nja za budu+no1+u uvijek je samo s'ekula0ija. %ako su se 6esto varale analize burze u
svojim 'rognozama. %ako su 6esto bile u zabludi gos'odarske analize9 i kako se 6esto mora
6ovjek jo1 varati9 da kona6no ne bi vi1e nijekao svoje 'orijeklo od =oga ? /dustanite u to
sumnjati ? =avite se konsekven0ama ovog stanja i razmislite koje 'osljedi0e it toga mo&ete
logi6ki izvu+i. >i rado radite za budu+nost9 ali radite s brojkama koje su vas ve+ 6esto
razo6arale. /vaj 'ut radite sa ne'okolebljivom istinom ljubavi i iz toga izvedite namjere9 kako
+e se razvijati zemlja9 ako svaki 6ovjek 'restane nijekati9 da je on dio =oga i da svi ljudi9
zajedno sa svim &ivim bi+ima i svim 'lanetima u svemiru9 'redstavljaju =oga kao 0jelinu. !to
jo1 trebate9 da kona6no shvatite9 da je ovo jedino 1to je trajno u ovom svemiru9 jer sve se
drugo mijenja - nema nikakve stalnosti izvan stalnosti ljubavi. /va je ljubav tako 'ostojana9
da je u stanju vama o'rostiti9 sa svim va1im djelima 'ro1losti9 kolikogod su bila u&asna9 i sva
va1a zlodjela shvatiti onim9 1to ona jesuD ,a6in 'ona1anja u odijeljenosti od =oga i od svih
drugih.
Ejudi su u'ravo svladali 'ola 'uta u ". dimenziju. /statak 'uta bit +e 'ra+en od mnogih
'romjena9 jer se 6ovje6anstvo ne +e 'romijeniti samo u svojoj svijesti - ono +e 'rije svega
'o6et izvoditi svoje 'ostu'ke iz nove svijesti. Bo zna6i9 da +e 6ovjek 'okazati jedno drugo
'ona1anje9 nego dosada i time +e se 'romijeniti 0ijelo 6ovje6anstvo. =it +e is'robani mnogi
novi 'utovi9 i svi +e imati za temelj misao jedinstva - jedinstva svih ljudi i jedinstva s =ogom.
/va +e s'oznaja voditi 'ostu'0ima9 koji +e se ljudima na 'o6etku 6initi stranim9 i oni jedno
vrijeme ne +e vjerovati u izmijenjenu mustru 'ona1anja svojih bli&njih9 i ne +e vjerovati ni
sami sebi9 jer oni ne znaju9 1to se za'ravo zbiva. <li ovo se 'ovjerenje 'okazuje 'olako i
nakon odreenog vremena 'romatranja oni +e 're'oznati9 da je vrijeme 'rihvatiti 'ona1anje9
koje je izgraeno isklju6ivo na ljubavi i da na tome grade sve daljnje 'ostu'ke. Bo je 'ro0es9
koji +e 'olako9 ali sigurno zahvatiti 0ijelo 6ovje6anstvo i sve vi1e voditi tome9 da se oblikuje
jedno novo dru1tvo9 sa 'osve novim obilje&jem9 koje ne treba vi1e nikakve zakone9 koje su
stvorili ljudi. 4o1lo je ve+ vrijeme da se bavimo s 'ravilima novog dru1tva i da ve+ sada
razmi1ljamo o doma1aju 'ojedinih osnovnih 'rin0i'a. /ni +e imati dalekose&ne u6inke za sve
i bit +e izra&eni u svim 'ostu'0ima. ;ovjek je danas 'ozvan razmi1ljati o ovim 'rin0i'ima i na
njima graditi svoja razmi1ljanja. 2z toga se razvija novi kodeks 'ona1anja. 2 1to 6ovjek 'rije s
time 'o6ne9 tim +e se 'rije naviknuti na novu situa0iju.
:edan drugi 'reduvjet 'ri'reme za us'on 6ovje6anstva u ". dimenziju jest otpustanje.
/t'u1tanje svih dogaaja9 koje su si ljudi meusobno nanijeli. U toku mnogih inkarna0ija9
koje je svaki 6ovjek a'solvirao9 svatko je bio vi1e'ut uboji0a i isto tako 6esto &rtva
6ovjekovog 'ona1anja9 da bi u 'unoj mjeri is0r'io iskustvo u odijeljenosti. /va su iskustva
bila9 'o 6ovjekovoj mjeri9 6esto dramati6na i neo'rostiva. ,o9 ako dogaaje 'romatramo kao
ono9 1to oni uistinu jesu9 tad +emo ih gledati sa jednog drugog ugla 'romatranja9 mo+i +emo
'redati &elju za osvetom i mjesto toga dogaaje 'rosuivati sa stanovi1ta ljubavi. /va
'romijenjena 'ers'ektiva 'romatranja otvara mnoge mogu+nosti u'oznati za1to se sve ovo
8(
moralo dogoditi i 6ovjek +e shvatiti9 da je sada vrijeme na'ustiti odijeljenost i 'romijeniti u
jedinstvo. /vo jedinstvo takoer zna6i9 da svatko o'ra1ta djela 'ro1losti svakom svom
bli&njem i svim ljudima. ,e radi se o moljenju za milost i izvinjenje9 nego o o'ra1tanju iz
dubine sr0a. 2stinito razumijevanje stvara o'ro1tenje mogu+im9 i u 'ovezanosti sa =o&jom
ljubavlju svatko +e razumjeti9 da sva iskustva9 koja nisu utemeljena na ljubavi9 mogu biti
o'ro1tena - i tako +e o'ro1tenje biti baza svim daljnjim 'ostu'0ima - i tako +e tek biti mogu+
novi 'ut u jedinstvo.
)lijede+i 'reduvjet za us'on jest dokrajciti sve ratove izmedu religija. ;ovjek je 'roizveo
mnoge razli6ite religije9 koje su bazirane na dogaajima 'ro1losti9 koje imaju dodu1e
religioznu jezgru9 no sve nije dano od =oga9 nego je na6injeno od ljudi. /ve religije nikad
nisu bile =o&ji 0ilj9 i u nikojem slu6aju /n nije &elio da se u ,jegovo ime drugi narodi
'risiljavaju na odreenu vjeru - mnogi su bili 'risilno obra+ani. U ime =oga mnogi su ubijani
i bili &rtve nasilja. U ime =oga voeni su ratovi9 i sve do danas 'ostoje bo&ji ratni0i9 koji
vjeruju9 da su sadr&aji jedne stare tisu+ljetne knjige zakon =o&ji. /vim ratni0ima ka&em9 da
nema nikakvog smisla ubijati sebi jednake9 jer to ne s'rje6ava9 da ovi ubijeni ljudi odmah
'onovo mogu do+i na zemlju i nastaviti svoja iskustva i 'rija1nja djelovanja. /ni ubijaju sami
sebe radi mogu+nosti9 da bi svu =o&ju ljubav osjetili na vlastitom tijelu. =eskoristan je svaki
trud nanijeti drugom 1tetu9 jer =og ne +e 6initi nikakvu razliku9 da li je netko umro
mu6eni6kom smr+u ili da li je nekog raznijela bomba jednog 3anatika. =og ne 'oznaje
nikakvu razliku izmeu 'ojedinih religioznih i vjerskih gru'a. Aa =oga su svi jednaki i svi su
bo&ja dje0a9 koja su 'oslana u ovaj svijet radi saku'ljanja iskustava. ,aj'rije iskustva u
odijeljenosti od =oga i sada iskustva u jedinstvu s =ogom - to je sve ? /vom se ne mo&e ni1ta
dodati9 jer svi sku'a su =og i =og je ljubav ?
.eligije imaju razli6ita mi1ljenja i u6enja9 no sve imaju isti 0ilj - slaviti =oga ? <ko religije
&ele 6astiti =oga9 tad to trebaju 6initi stvarno i =o&ja stvorenja smatrati onim9 1to ona jesu ?
)vi ljudi9 sav svijet &ivotinja i biljaka9 majka zemlja9 sun0e i sve 'lanete u svemiru jesu =o&ja
stvorenja i kao takva trebaju ih 6astiti sve religije. ,ekog 6astiti ne zna6i 'oslati ga u smrt ili
ga ugnjetavati9 ve+ to zna6i susretati ga sa 'o1tovanjem u ljubavlju9 a ljubav ne zna6i ni1ta
drugo9 nego htjeti bli&njemu sve najbolje - najbolje kao za samog sebe ? Bo bi bilo slavljenje
=oga9 i to bi trebalo na ovom mjestu re+i svim ratni0ima9 koji vjeruju9 da 'ostu'aju u ime
=oga ili <laha ili kako ga 'ojedine religije nazivaju. Postu'ite odmah u ime =o&je i 6astite
=o&ja stvorenja kao i sami sebe. ,ije nikakvo 6a1+enje9 ako naoru&ani eks'lozivom stu'ite
meu masu ljudi9 da ih usmrtite - to je omalova&avanje vas samih9 jer vi ste dio =oga. Primite
ove rije6i kao 'ri'remu za us'on 6ovje6anstva u ". dimenziju.
)lijede+a 'ri'rema za us'on jest lagana vjezba opustanja. >je&bajte o'u1tenost? /'u1tenost
zna6i na+i vrijeme9 da bismo dogaaje 'romatrali iz razli6itih uglova9 kako bismo u njima
're'oznali dublji smisao. ,aite vrijeme9 da ustanovite9 za1to se u'ravo ovo dogaa i to6no
'romatrajte9 jer vi mo&ete u svakom dogaaju 're'oznati duboki smisao. U svakom dogaaju9
kojeg ste do&ivjeli9 sakrivena je jedna 'oruka - 'oruka od =oga. /ve su 'oruke 6esto te1ko
're'oznatljive na 'rvi 'ogled i 6esto9 tek nekoliko godina kasnije9 stje6ete iz toga s'oznaju.
>je&bajte o'u1tenost9 jer 1to 'rije 're'oznate 'oruku9 tim +ete 'rije mo+i iz toga izvu+i va1e
budu+e 'ona1anje i br&e 'osti+i mudrost.
)lijede+a vje&ba jest vjezba ljubavi ! >je&bajte 're'oznati ljubav9 koja je sakrivena u svim
situa0ijama. Gledaj to6no tamo9 gdje je =og stavio svoj dio ljubavi9 i vi +ete je 're'oznati. Bo
je zaista te1ka vje&ba9 jer vi ste dosada svaku situa0iju9 koju ste do&ivjeli9 'ro0jenjivali sa
stanovi1ta va1eg osobnog mi1ljenja - izri6ito 'reko va1eg ega - i time se osje+ate 6esto brzo
osobno na'adnuti i 'ovrijeeni9 jer u ovoj situa0iji niste se osvrtali na ljubav. /na je bila i jest
svuda 'risutna9 no vi morate u6iti nju otkriti i tako +ete vrlo brzo gledati svaku situa0iju i
mo+i +ete 'rihvatiti duboku 'oruku ljubavi. /sim toga i va1a +e reak0ija isto tako biti
8$
utemeljena na ljubavi i vi ne +ete vi1e biti skloni vje&bati osvetu za 'ovredu va1eg ega. %ako
sam rekao9 ovo je zaista te1ka vje&ba9 koja uklju6uje vje&bu o'u1tanja.
Aemlja ima 'osve s'e0ijalnu zada+u - ona je domovina ljudi9 &ivotinja9 biljaka i jo1 mnogo
toga vi1e9 no ona je takoer kolijevka mnogih s'oznaja kroz milijune godina9 koje su
saku'ljene u velikim s'remi1tima 'odataka9 koji stoje na ras'olaganju vama ljudima. %ristali
'ohranjuju sve znanje zemlje9 i sveuku'no ovo znanje stoji vam na ras'olaganju - vi samo
morate imati 6isto sr0e i mo+i ga dohvatiti. /vo je znanje skriveno u ogromnim kristalima
zemlje i u majci - kristalu u 0entru zemlje. >i mo&ete ovo znanje koristiti i dobiti
neizre0ivo mnoge in3orma0ije. Aemlja +e vam 'ostu'no ovo znanje 'redati i uvest +e vas u
svoju 'ovijest. Bamo je 'ohranjeno 0jeloku'no znanje svemira o 'ovijesti nastanka zemlje.
%ristali +e vam odati ovu 'ovijest. ,o9 vi se za to morate 'ri'remiti9 i vi morate u6iti stu'iti u
kontakt s ovim kristalima. U toku ovih razlaganja ova je tema bila dotaknuta9 no sada vam
&elim odati9 kako +ete se za to 'ri'remiti9 da 'ristu'ite ovom neshvatljivom s'remi1tu
'odataka. Aa ovo je 'otrebno uzeti vremena9 no ako ve+ danas s time za'o6nete9 tad +ete vrlo
brzo9 nakon us'ona u ". dimenziju9 'osti+i 'ristu' 0jeloku'noj 'ovijesti. Co+i +ete 'oduzeti
'utovanje od 'reko milijarde godina i bit +e vam otvoren 3antasti6ni svijet i - i dobit +ete
'riliku sve iskusiti 1togod se je ikada dogodilo na ovoj zemlji.
)vaki kristal na zemlji ima jedan duh9 i svi su kristali meusobno 'ovezani. /vaj je duh 6uvar
znanja9 koje je u njemu 'ohranjeno. /vaj duh odlu6uje9 da li je netko 6ista sr0a9 da bi mogao
'ristu'iti znanju9 koje je u njemu 'ohranjeno. /vaj se is'it izvodi vrlo 'a&ljivo9 i kristal +e
vam 'ri 'rvom kontaktu 'ristu'iti ljubazno. 2'ak in3orma0ije +ete dobiti tek nakon odreenog
vremena9 kad on bude uvjeren9 da ste zaista 6isti u sr0u. Ananje9 koje kristal u sebi skriva
samo je dio 0jeloku'nog znanja zemlje9 no on vam mo&e 'okazati 'ut za daljnje in3orma0ije9
koje &elite doznati. /vi izvori in3orma0ija sastoje se od daljnjih ve+ih kristala9 koji su o'et sa
drugim kristalima 'odijelili svoje znanje. Bako je svaki kristal samo dio sveuku'nosti i sve
znanje dijeli se na bezbrojne kristale. <ko je jedan kristal9 iz bilo kojeg razloga o1te+en
vanjskim utje0ajima9 tad on munjevito svoje 'ohranjeno znanje daje dalje9 kako se ne bi
izgubilo. ,a kon0u je 7kristal - majka8 izvor svega znanja9 no da bismo mogli 'rodrijeti do
njega 'otrebni su neki 'reduvjeti9 koje morate znati.
Prvi sam vam 'reduvjet u'ravo naveo9 to je 6isto+a sr0a9 jer ako 'ostoji samo mala sumnja9 da
bi se ovo znanje zlou'otrijebilo9 tad vam ono ostaje zatvoreno. /sim toga neo'hodno je9 da
doznate kako se 'ovezujemo sa duhom jednog kristala. Bo se u 'rin0i'u zbiva vrlo
jednostavno. 2sto tako vi mo&ete stu'iti u vezu sa svakom biljkom i svakim drvetom i doznati
njegovu tajnu i do'ustiti9 da vam 'omogne. /vaj kontakt us'ostavljate ukoliko se
kon0entrirate i isklju6ite sve va1e misli9 tad zamolite kontakt sa kristalom i vi +ete osjetiti
energetsku 'ovezanost9 koja vam ovu vezu 'otvruje.
Bo je tjelesno iskustveni energetski tok9 koji vas ugodno 'ro&ima - i time je veza u'ravo
us'ostavljena. )ad se radi o tome9 da oslovite duh i njega zamolite9 da stu'i s vama u vezu9
1to +e on s'remno takoer u6initi. 2sto tako 'ostoji kontakt9 koji se mo&e verbalno us'ostaviti.
>i +ete biti dotaknuti 'reko svih osjetila9 ali 'reko va1eg glavnog kanala vi +ete dobiti 'ristu'9
da mo&ete razgovarati sa duhom9 isto kao 1to razgovarate s jednim 6ovjekom. 4uh +e odmah
reagirati na va1u molbu za konverza0ijom i na va1a +e 'itanja odgovoriti. %ad se ovo dogodi9
tad mo&ete u6initi jo1 toga mnogo vi1e. ,a 'o6etku budite str'ljivi9 jer kontakt treba vrijeme i
vi mo&ete najbolje 'reko neke knjige mnogo vi1e doznati o va1em kristalu i u koju ga svrhu
najbolje mo&ete koristiti9 jer svaki kristal ima jednu drugu zada+u9 koju on rado is'unjava9 ako
ga se za to zamoli. =it +e mogu+ ljubazan dijalog9 i vi mo&ete va1em kristalu 'ostaviti zadatke
i on +e vam odgovoriti9 da li je ovu molbu mogu+e is'uniti9 i tad ga ostavite9 da radi i radujte
se kako je 'ouzdan u svom 'oslu.
<ko ste jednom uvje&bani za kontakt s va1im kristalom9 tad ga mo&ete 'itati 1togod &elite9 i
on +e vam staviti na ras'olaganje 'ohranjeno znanje i vas +e u'utiti za is'ravno ras'olaganje s
82
njim. )ve druge in3orma0ije9 koje on nema u sebi 'ohranjene9 nalaze se u drugim kristalima i
on +e vas 'ovesti na 'ut9 koji vas mo&e voditi oko 0ijele zemlje9 ako to &elite. ,a ovom 'utu
us'ostavit +ete kontakt sa bezbrojnim drugim kristalima9 koji takoer ras'ola&u sa jednim
duhom9 i na ovaj na6in mo&ete koristiti za sebe sveuku'no znanje zemlje. /vo +e vas znanje
uvesti u mnoge tajne9 koje je 6ovje6anstvo tisu+lje+ima 'oku1avalo otkriti. Bo je eks'eriment9
kojeg svatko od vas mo&e 'oduzeti - vi morate dakako is'uniti navedene 'reduvjete.
,a ovom 'utu vi +ete 'rodrijeti u razdoblja o kojima za sada nemate ni 'ribli&nu 'redod&bu9 i
vi +ete ustanoviti9 da je 0iviliza0ija na zemlji bila visoko razvijena i visoko tehnizirana mnogo
'rije nego 1to vi mislite. /va stara 0iviliza0ija nije ovu tehnologiju tako 'rimjenjivala9 kako je
bilo zami1ljeno i time je uni1tila samu sebe. 4a se ovo ne bi jo1 jednom dogodilo vi +ete
naj'rije u6initi us'on u ". dimenziju9 da ne biste u1li u o'asnost 'onoviti ovaj besmisao.
P0T-12:; 1e osje,am se trenutno u stanju postavljati pitanja. Tako osje,am, da mi vi"e ne
pada nikakvo pitanje. !ao da su mi izeznula banalna pitanja o svakida"njem ivotu, jer sve
to, "to smo ovdje zapisali, bacilo me je u poziciju iz koje mogu sva zbivanja promatrati
di'erenciranije i bez emocija. !ako je to mogu,e<
4osegnuta je to6ka kad9 ovdje za'isano9 'o6inje ulijevati se u tvoju svijest i 'ostu'no se
stvara novo nau6ena mustra. Bi 'omalo razvija1 novi na6in 'ona1anja i 're'oznaje1 sebe u
ljubavi 'rema tvom bli&njem. )vima9 koji jo1 imaju 'itanja9 neka bude re6eno9 da mo&da
'ostoje jo1 samo neka 'odru6ja9 koja su ostala 'rekrivena9 ali u bitnome sve je re6eno. Bko
i'ak ima 'itanja9 neka ih za'i1e i ovu 0edulju stavi to6no na ovo mjesto u knjigu i neka za
nekoliko dana o'et uzme ovu 0edulju9 da 'ro6ita 'itanja9 koja je 'ostavio. /n +e ustanoviti9 da
je na 'itanja odgovoreno. Pre'oru6a se ovu knjigu jo1 jednom 'ro6itati9 jer je sadr&aj toliko
neobi6an9 da bi se mogao razumjeti nakon jednog 6itanja. )toga je knjiga i namjerno smo
odustajali od 'redugih 3ormula0ija i kon0entrirali smo se na ono9 1to je bitno. ,o9 ni'o1to nije
gubitak vremena jo1 jednom 'ro6itati ovu knjigu.
U nastavku nalazite odgovaraju+e objave9 uz ovo 'oglavlje9 koje sam dobio na mojoj Jeb - strani0i 'rije i za
vrijeme nastanka ove knjigeD
6&it ,e na"a velika radost mo,i vas jednom pozdraviti u na"em svijetu 5 *i>
bi,a /vjetla uvijek smo spremni prihvatiti vas. +a sada vama nedostaje ispravna
vibracija, da biste mogli dohvatiti sve znanje pro"losti. Uspon u slijede,u
dimenziju bit ,e veliki korak za ovjeanstvo.4vaj ,e put od nas biti dobro
pripremljen. 2o" nam za sada nedostaje mali udio s va"e strane. *islite na to,
da svi vi pripadate jedni drugima 8 mislite na to, da ste svi vi jedno 8 svi vi
potjeete iz istog izvora. 3adujte se tome, da ,ete kao izvor i sami jednom mo,i
nastupiti kao stvoritelji. #i to inite upravo danas, ali ipak ne znate u kojoj je
mjeri to za vas mogu,e. #a"e su misli stvaralakog porijekla 8 zamislite si ovaj
svijet tako, kako ga elite imati. .obro do"li u @. dimenziju 5
.ragi ljudi na zemlji,
vi ste dobili tek prvi utisak o tome kako 'unkcionira ivot u @. dimenziji. 4d vas
,e se traiti odreeni napor, da se u duhu oslonite na kozmike istine, koje su
klju za @. dimenziju5 .ozovite si veliku istinu, da ste svi jedno i da ste svi skupa
&og 8 sa svim njegovim milosrem i da na ovom svijetu raspolaete sa
83
dovoljnom zalihom za ivot svih graana zemlje. Uspon u @. dimenziju dogodit
,e se najprije u va"oj svijesti, koja ,e iskusiti odreeno pro"irenje. +a va"u
pripremu bilo bi korisno studirati odreenu literaturu, da biste mogli dobro
naoruani stupiti u novu epohu. +aposlite se time i razgovarajte meusobno, jer
tako ve, danas mijenjate svijet. *oete biti uvjereni, da vam mi 8 aneli /vjetla
8 u svako vrijeme stojimo na strani, kao i sada 8 svakog dana i svake sekunde.
Pazite na to i prepoznat ,ete, kako vas dnevno pratimo kroz va" ivot. ujte
na"e upute, koje vam upu,ujemo u razliitoj 'ormi5
/vijet se nalazi u promjeni 8 prvi su ljudi svoju svijest ve, pro"irili i poinju, u
svom duhu, stvarati novi svijet. $to vi"e ljudi slijede ovaj primjer, tim ,e se bre
izvesti promjena u glavama drugih ljudi. 2edna tzv. 6kritina masa7 FJ broj
ljudi, koji je potreban za izvoenje promjeneG uskoro ,e biti postignuta, koja ,e
garantirati uspon cijelog ovjeanstva. 2a vas potiem, da se zapo"ljavate s
kozmikim istinama i itajte knjige, koje vam preporuujemo na ovoj =eb 8
stranici 8 sve drugo do,i ,e samo od sebe. *i vas oekujemo u svijetu /vjetla i
zato moemo pomagati svakom pojedincu u njegovom osobnom razvoju.
Promjene ,e biti izvedene 8 i to ,e pogoditi sve 8 "to prije s time ponete, tim ,e
se jednostavnije promjene oblikovati. 1e brinite se 8 mi smo uvijek za vas tu 5
(jubljeni narodi ove zemlje,
va"a mnogovrsnost je stvar prirode, koja vas ljubi i cijeni 5 Tono ova priroda
oekuje va" odaziv, kako bi mogao uslijediti prvi korak prema novom jedinstvu
izmeu ovjeka i prirode. Priroda od vas eli vi"e po"tovanja prema njenoj
ljepoti i mnogovrsnosti 8 mislite na to svakog trenutka, kad se nalazite u prirodi.
U svim va"im postupcima mislite na potrebe prirode 8 svjesno je promatrajte i
sa otvorenim oima gledajte sav njen rasko" 5 ovjek i priroda su neodijeljeno
meusobno povezani i svako omalovaavanje prirode jest omalovaavanje
ovjeanstva 5 )ijenite sami sebe i teite prirodi vratiti ono, "to ste uzeli. #i
trebate prirodu, da biste mogli i dalje ivjeti, da biste i dalje dobivali hranu i
svjeu pitku vodu. &ez prirode nema ni ljudi 8 vi ste jedno 5 Po"tujte prirodu i
time po"tujete i sami sebe.
(jubljeni graani zemlje, ljubljeni izaslanici boanske mo,i,
ja vas pozdravljam iz /vjetla i prenosim radosne objave. #i ,ete u va"oj svijesti
vibrirati sve vi"e i vi"e se razvijati. To ,e imati uinke na va" cijeli ivot, va"u
okolinu i va"u planetu. /vijet zemlje znatno mijenja svoju vibraciju, tako da
cijeli svemir doivljava promjene i raduje se svom razvoju. #i ,ete ste,i jedan
84
novi stav prema ivotu i time ,ete doivljavati nevjerojatan uspon radosti u
svom bi,u. Uite u sebe i ispitujte vibraciju svoje nutrine, i vi ,ete u svojoj du"i
osjetiti ugodan i topao osje,aj, uite u sebe i vi ,ete u sebi osjetiti ljubav &oga,
uite u sebe i vi ,ete ustanoviti, da ste vi, kao i svi drugi ljudi, dio &oga5 4va ,e
se svijest sve vi"e i vi"e u vama "iriti i vrlo brzo zavladati ,e cijelim va"im
bi,em. Uite u sebe i podupirite ovaj proces tako, da promatrate promjene i da
im poelite dobrodo"licu. #a"e se novo bi,e sreuje i postie nadmo,. 4no "to je
pro"lo jo" je zadrano, ali se trans'ormira i pretvara u mudrost koja vam,
cijelog va"eg ivota, stoji na raspolaganju. .obro do"li u jedinstvo 8 dobro
do"li u @. dimenziju 5
#a" voa puta je upozoren povezati se s vama i s vama obaviti ritual, da bi
unijeli promjene u va"e bi,e. 4vaj ritual vi obavljate u no,i, dok spavate. #i
dobivate snagu i pomo,, da moete doivjeti promjene, koje se u vama odvijaju
ve, neko vrijeme. Polako se pribliavamo toki na kojoj su aktivni dijelovi nove
svijesti i va"e se bi,e poinje mijenjati. 1astaje novo jedinstvo na boanskom
nivou i vi moete ostaviti iza vas sva negativna i ponijeti kao iskustveno blago,
da biste mogli razumjeti dualnost u kojoj sada ivite.
.ualnost, kako je reeno, poznaje dvije strane, i sad je do"lo vrijeme odluiti se
za stranu &oga. 4dluite se za ljubav i tamna ,e strana va"eg bi,a biti potisnuta
u pozadinu. /trana /vjetla posti,i ,e prednost i obnovit ,e va"e bi,e. 0znenadite
se pri doivljaju ove promjene 8 proces je upravo zapoeo i napredovat ,e korak
po korak 8 i uskoro ,e biti postignuto vrijeme, kad ,ete zraiti svjetlost, koja
oznaava sva bi,a /vjetla. #i ,ete biti ispunjen ljubavlju i osjetit ,ete potrebu
ovu ljubav izraavati.
.ragi graani zemlje,
dragi boji glasnici na ovoj zemlji, ljubljeni stanovnici ove divne planete, koji
potjeete od &oga 5
2a vas pozdravljam iz /vjetla i radujem se, da tako spremno idete ususret
velikom dogaaju, koji ,e vas za nekoliko dana dovesti do daljnjih spoznaja.
+emlja ,e primiti daljnju koliinu energije u svoje energetsko polje i globalna
struktura va"e misaone mree znatno ,e se promijeniti. Uinci ,e biti sve vi"e
zapaeni, jer ,e nesporazumi u va"em dru"tvu vidljivo iza,i na svjetlo i
odgovorne ,e li"iti njihove vlasti. Promjena, koja ,e zahvatiti sve slojeve
dru"tva, 'ormirat ,e novi zajedniki ivot ljudi. Pripremite se za to, i vodite
brigu o higijeni va"ih misli 8 odstranite tamne misli i ispunite svaki trenutak
va"eg ivota sa svjetlom ljubavi. To je najbolja priprema, kojom moete koristiti
sebi i va"oj planeti.
(jubljeni graani zemlje, budite blagoslovljeni ljubavlju &oga 5
8"
2a se posebno radujem, "to se pribliava vrijeme, kad ,emo uskoro opet
usmjeriti jedan zamah energije na zemlju i na ljude 8 i tako opet uzdi,i
vibraciju, jer je blizu vrijeme prijelaza u slijede,u 'azu. &it ,e to 'aza u kojoj ,e
ljudi osjetiti, da se u ivotu ne"to mijenja. To je osje,aj, kojeg jo" niste mogli
ispravno razumjeti. 1o, to je stanje preokreta u vama i svi ,e ljudi postupno
razumjeti, da ,e biti dokrajena ova epoha 8 to ,e biti kraj, koji ,e vrlo brzo
dokrajiti podijeljenost i nainiti mjesto za posve novo razdoblje povijesti
ovjeanstva, u kojem ,e sve biti posve drugaije. To ,e biti veliki korak
naprijed i velika pobjeda ljubavi. /ve turobne vibracije, negativne misli i
strahovi bit ,e odstranjeni, i time ,e biti mogu,e ono, "to ljudi nikad nisu
smatrali mogu,im. U naredno vrijeme obraunat ,ete sve va"e neobraunate
doivljaje i vodit ,ete brigu, da na mjesto mrnje moe stupiti ljubav. To ,e za
vas biti velika radost, jer tako dugo pre"u,ivane tajne dolaze na povr"inu i daju
svoj potencijal za svladavanje i trans'ormaciju. &it ,e to trans'ormacija za
ljubav i za vrhunsku vibraciju, koju vi moete proizvesti. +a vas ,e biti naporno
sve stare stvari opet iznositi i preraivati, no vi ,ete ipak doivjeti, da sreivanje
starih stvari oslobaa ogromnu energiju 8 energiju koju moete koristiti za
meusobnu ljubav. 0dite i otvorite se 8 otvorite svoje srce i dopustite da se u
vama nastani mir 5
(jubljeni narodi ove zemlje,
va"e vrijeme odijeljenosti od &oga pribliava se kraju 8 vi ,ete uskoro iskusiti
jedinstvo s &ogom i svim stvorenjima i kroz to doivjeti veliki rast.3ast va"e
svijesti i rast va"e mudrosti. #i ,ete uskoro u sebi mani'estirati novu misaonu
mustru i kroz to ,ete mo,i razviti posve nov nain pristupa dosad te"kim i bitnim
stvarima ivota. 9ledajte unaprijed i odluite, da li vam zaista koristi va"e
pona"anje tokom ovog dana. !oristi, ne u smislu vi"e novca, mo,i ili utjecaja,
nego korisno u smislu va"eg osobnog rasta i mirnog suivota. 3adujte se
prepoznati, da ovjeanstvo ne pokre,e samo novac i mo, 8 radujte se, ako
prepoznate, da ljude motivira meusobna ljubav i ljubav prema prirodi. 4va
motivacija ima mnogo vi"u vibraciju i stoga ,e se uvijek lak"e i bre mo,i
mani'estirati u uvijek vi"em vibriraju,em energetskom polju zemlje. &it ,e to
revolucija ljubavi i srca 5 To ,e za vas biti de'initivan uspon 8 uspon, koji ,e vas
odnijeti u svijetle visine va"ih mogu,nosti. #i ,ete prestati boriti se meusobno i
vi"e ,ete se brinuti za svoje blinje i njihovo blagostanje. &it ,e to revolucija
svijesti na cijeloj zemlji5
#rijeme je, da vas razveselimo s novim mislima, jer svijet se sve bre mijenja. #i
moete svakog dana preispitati va" stav prema ivotu i pri tome ustanoviti, da u
svom srcu primje,ujete sve vi"e topline 8 to je toplina ljubavi prema ivotu 5
Takoer se mijenjaju va"e vrednote. #i ste na putu prema slijede,oj dimenziji
prave svijesti 8 dimenzija, koja vam otvara neslu,ene mogu,nosti. Uvijek ,e vi"e
ljudi, na zemlji, biti zahva,eni ovom toplinom srca, i oni ,e se svi poeti pitati,
8*
da li ima smisla dosada"nje pona"anje i da li jo" imaju smisla dosada"nji ideali
va"eg dru"tva. #i ,ete biti uvijek vi"e svjesni, da morate prestati jedni drugima
"koditi i boriti se za vlastitu prednost. #i ,ete vrlo brzo poeti sa revolucijom
va"ih misli, i vi ne ,ete dugo njegovati i zadrati negativnu stranu s niskim
'rekvencijama vibracije. Time va"e dru"tvo iznosi na svjetlo sakrivene dogaaje,
i vi ,ete ustanoviti, kako vas je odijeljenost navodila na postupke, koje danas
prepoznajete kao otkrivene skandale. /matrajte ovo kao iskustva odijeljenosti i
ni"ta drugo. 4na vam sada slue samo kao zorno predoavanje onoga, "to znai
odijeljenost i daju vam prepoznati, "to za vas znai jedinstvo kojem kroite s
velikim koracima i kako ,e biti visoko 'rekventna vibracije u @. dimenziji.
(jubljene slike na"eg /tvoritelja,
vi ste na putu u jedan novi svijet, u kojem ,ete biti posve novo de'inirani> tko ste
vi 5 #i ne ,ete sebe ponovo prepoznati na strani, gdje se sada jo" nalazite, jer vi
ste se povratili na drugu stranu svijesti 8 u jedinstvo s &ogom i sa cijelim
svemirom. 1a putu do tamo vi ,ete, za kratko vrijeme, sakupiti brojna iskustva,
koja ,e vam biti od pomo,i pri prijelazu u novo podruje svijesti. Uzmite ova
iskustva u novo vrijeme zahvalno i vrednujte ih kao misaone podupirae, da
biste posve sami na"li put u jedinstvo. #i ,ete najprije ovaj put doivjeti te"kim,
jer vas jo" uvijek prate va"i strahovi 8 va"i strahovi od gubitka va"eg
dru"tvenog poloaja i va"e egzistencije. 1o, budite sigurni, da vam strahovi vi"e
ni"ta ne slue, jer oni vas samo zadravaju, da prodirete u slijede,e vi"e
podruje svijesti. &udite sigurni, da vas ni"ta i nitko ne moe zaustaviti od ovog
uspona. /vijet, koji na vas eka, bit ,e svijet apsolutnog mira i svijet ljubavi.
Poite tamo i dokaite, da ste ve, sada u stanju ivjeti u ovoj misaonoj
dimenziji. .okaite to drugima i budite im primjer, jer vi ve, sada pro'itirate na
prednostima budu,nosti. &udite jedno i zajedniki oblikujte grupe, koje se
odluuju za prodor i vi ,ete biti dobitnici i sve ,ete druge sa sobom povesti na
stranu dobitnika. &udite primjer, i vi ,ete za to primiti beskrajnu zahvalu 57
KONAC BEZ KONCA
%ad doe kraj jedne knjige tad uobi6ajeno slijedi sa&etak o svemu9 1to je re6eno. Bo &elimo
ovdje u6initi i mi s vama9 na1im 6itateljima. ,aj'rije vam &elimo re+i9 da se radujemo9 1to ste
ustrajali ovu knjigu 'ro6itati do kraja. Aa ve+inu obi6nih ljudi ovo je naro6ito te1ka lektira.
.azlog le&i u tome9 1to se naj'rije mora ak0e'tirati 'ostojanje vi1ih bi+a9 da bismo mogli
87
ne1to za'o6eti sa sadr&ajem ove knjige. ,ije lako ak0e'tirati9 da duhovna bi+a9 koja 'ostoje
samo od svjetla9 mogu tako sna&no utje0ati na zbivanja u ovom materijalnom svijetu. U stvari
mi to nikad ne 6inimo nasilno9 jer je 6ovje6anstvo dobilo svoju zada+u. <li za ostvarenje ove
zada+e 'otrebno je vi1e korakaD 6ovjek je morao naj'rije do+i na ovaj svijet bez ikakve svijesti
o tome9 odakle on dolazi9 za1to je ovdje i kamo odlazi nakon svoje smrti. Bokom svog &ivota
6ovjek susre+e mnogobrojne dogaaje9 koje on smatra 6istom slu6ajno1+u9 a da ne razumije
njihovu 'ovezanost sa njim samim. )talno se govori o slu6aju9 no sve se dogaa iz 'osve
odreenog razloga9 kojeg treba tra&iti u tome9 da je svaka du1a9 'rije ulaska u jedno ljudsko
tijelo9 sama izabrala iskustva9 koja +e joj slu&iti u njenom rastu. Ejudi obi6avaju ova vrlo
tragi6na zbivanja do&ivljavati kao ne1to dramati6no i mo&da kao ne'ravedno. ,o9 ustvari sve
je sadr&ano u samoj zada+i i to6no je tako bilo 'o&eljno od svake du1e. %roz svoj svjestan
&ivot 6ovjek ima mogu+nost slobodno oblikovati svoj &ivot9 'o svojoj volji9 no naru6ena +e
iskustva u svakom slu6aju do&ivjeti tokom svog &ivota. Lilj je osobni rast kao 6ovjeka s jedne
strane i a druge strane kao njegove du1e. %ao 6ovjek - sa svojim djelovanjem na zemlji i kao
du1a - sa sveuku'nim iskustvima mnogih inkarna0ija9 snabdijevamo se mudro1+u svih &ivota
i u'ot'unjujemo svijest o svojoj bo&anstvenosti. )ve je dio =oga9 i svi su ljudi nastali u
svijetu koji je stvoren od =oga9 da bi svoje bo&anstvo i svoju stvarala6ku snagu sami iskusili i
da bi u&ivali svijet u njegovom veli6anstvu.
;ovjekova se zada+a sastoji u tome9 da iznad drame &ivota u'ozna svu veli6inu svemira i da
ovo 'renese svim drugim bi+ima ove zemlje. Cudrost du1e9 kad se vrati u svijet )vjetla9
nakon zaklju6ka inkarna0ije9 mnogostruko je 'ro1irena i njena je kona6na te&nja 'ovratak u
jedinstvo s =ogom. =iti =og9 zna6i milosre i ljubav - no to6no to jo1 nedostaje ljudima u
'unom izrazu9 i zato je 6ovjek ovdje9 da to vje&ba. Us'on u ". dimenziju9 o 6emu se ovdje
uglavnom radi9 jest 'ut 6ovje6anstva u jedan novi svijet9 koji je oboga+en s velikom
7'or0ijom8 bo&anstva i u kojem +e 6ovjek imati nove mogu+nosti iskusiti samog sebe. Put do
tamo obilje&en je mnogim iskustvima9 koja +e biti rije1ena 'ro1irenjem svijesti. Put do tamo
za 6ovje6anstvo je velik korak i velika je radost za nas bi+a iz )vjetla9 vidjeti kako jedna duga
e'oha ljudskog &ivota ide kraju i za'o6inje jedna nova9 u kojoj +e biti mogu+e unijeti
iskustveno blago 'od novim znakovima 'ro1lih inkarna0ija9 da bismo veli6anstvo 0jeline i
jedinstvo s =ogom jo1 intenzivnije iskusili. %ad bude dovr1ena ova knjiga9 tad 'o6inje nova
era 6ovje6anstva9 jer &ivot nikad ne zavr1ava - do u svu vje6nost ?
Ejudski je &ivot9 mjereno vje6no1+u9 samo jedna mala iskra9 koju gotovo nije mogu+e za'aziti
- no i'ak je jedan veliki korak za 6ovjekovu du1u9 koja je izabrala inkarna0iju da bi saku'ila
iskustva. >i ljudi sve vidite 'revi1e dramati6no9 jer ste se naviknuli na 'atnju9 nakon 1to vam
je odijeljenost do'ustila iskusiti ove mnoge 'atnje. ,o9 sad je dosta9 jer je 6ovje6anstvo
dovoljno iskusilo9 da odijeljenost ne koristi zauvijek9 i svi duboko znaju u svom sr0u9 da je
'otrebna 'romjena. Bo je instinkt9 koji vam ka&e da je sada vrijeme za'o6eti novi &ivot -
'osve nov &ivot9 koji nije ni na koji na6in us'orediv sa sada1njim. /va 'reinaka va1eg &ivota
uslijedit +e vrlo brzo i za kratko vrijeme9 jer druga6ije nije mogu+e. %ako je re6eno9 6ovjek ne
mo&e istovremeno &ivjeti u odijeljenosti i u jedinstvu9 i stoga sva 'romjena mora uslijediti u
jednom trenu. Cnogi ljudi danas razumiju9 da 'ostojimo mi 5 bi+a iz )vjetla i da imamo
'unomo+ usmjeravati &ivot na zemlji 'rema njegovoj odredni0i - ovo 6inimo sada9 time 1to na
va1oj 'laneti sreujemo energetske struje ljubavi i vas tako visoko 'odi&emo9 da drama va1eg
starog &ivota i brojna saznanja iz toga 'ostignu jedno drugo zna6enje. >i +ete ih 'rosuivati
kao iskustva9 koja ste htjeli ste+i u odijeljenosti9 no vi +ete va1u dramu mnogo manje osuivati
i mnogo manje kao takvu do&ivljavati. .adujte se novoj 3ormi dru1tva9 koja vam otvara nove
mogu+nosti9 o kojima ste dosad samo sanjali. 2 radujte se novom )vjetskom 'oretku9 koji +e
vam donijeti neslu+enu slobodu i mogu+nost razvoja.
Poti6emo vas ljude9 da se za to 'ri'remite ?
88
Uzmite ove retke kao jasan 'oti0aj9 da odmah 'o6nete sa 'romjenom va1e svijesti i 'odu'irite
'ro0es9 kojeg smo najavili ve+ 'rije dugo vremena. Poti6ite sami sebe i 'odu'irite ljude u
va1em okru&enju. .azgovarajte o sadr&aju ovih strani0a. Lijenite ske'tike isto tako kao ljude9
koji su na6inili korak dalje i diskutirajte o mogu+im u6in0ima na &ivot svakog 'ojedin0a.
.as'ravljajte o 1ansama9 koje su vam dane9 i razgovarajte o va1im osje+ajima9 ako shva+ate
6emu je s'osobna ljubav =oga. )vim ljudima ka&emo9 da vi ovdje nemate u ru0i samo jednu
knjigu9 kojoj je svrha ne1to vas 'ou6iti ili vas zabaviti - ova knjiga je objava i ova objava
potjece od Boga ! - i ova je objava namijenjena svim ljudima - i ova objava treba biti
prenesena cijelom svijetu ! 1a vas poticem, da vec unaprijed koristite sansu i da se
pripremite za nastupajuce dogadaje - da prosirite svoje horizonte i dopustite ostvarenje
onih misli, koje su dosada bile nezamislive ! .azvoj na zemlji stoji 'od najvi1om za1titom i
on ne mo&e biti zaustavljen ? )vi mo+ni0i ove zemlje to +e ili ak0e'tirati i dragovoljno se
brinuti9 da se vlast 'odijeli na sve ljude9 ili +e 'o+i tvrdim 'utom bolne s'oznaje9 da vlast i
nova0 ne zaslu&uju9 da ih i dalje 'odr&avamo. Aadr&ati treba jedino vjeru u &ivot i u ljubav
=o&ju ? Bo je jedina stalnost na svijetu ?
U 'ri'ravnom razdoblju sigurno +e 6esto do+i9 da +ete susresti kriti6are. Po1tujte njihove
'rigovore i molite ga9 da samo za trenutak do'usti svojim mislima9 da 'ovjeruju u mogu+nost9
da +e sve ovo zaista biti ostvareno i da ovu mogu+nost kratko 'rihvati u svojoj svijesti9 i da si
samo trenuta6no ski0ira i 'redo6i novu 3ormu &ivota. /t'ustite ga s ovom in3orma0ijom9 i on
+e sam za'o6eti otvarati se. Bek kasnije mo&ete nastaviti va1u diskusiju.
4ragi ljudi9
:a vas blagosivam s ljubavlju =oga - ja vas blagosivam sa sigurno1+u va1eg bo&anstva - i ja
vas blagosivam sa svije1+u jedinstva ?
:a se na ovom mjestu o'ra1tam od vas i ostavljam vam objavu iz )vjetla. /stavljam vam
za1titu i 'ot'oru svih anela na zemlji i svih anela iz )vjetla. >as 1titi i 6uva na1a ljubav
'rema vama9 i vas 6uva sigurnost9 da &ivot nikada ne zavr1ava ? >i ljudi stojite 'od za1titom
najsvetijeg 2zvora - vas 6uva =og9 )tvoritelj svega9 1to 'ostoji. :a vam objavljujem radosnu
vijest na1eg Gos'odina9 i objavljujem vam radosnu objavu na1eg svemogu+eg =oga9 koji vas
je izabrao9 da na zemlji nastavite izvoditi ,jegovu s'osobnost kao )tvoritelji9 i zahvaljujem se
na va1em 'ouzdanju u &ivot.
=udite 'ozdravljeni iz )vjetla i budite sigurni9 da smo mi uvijek kod vas ?
><! <.P<,SF/ G < = . 2 : F E - /=:<>2BFE: =/@:F .2:F;2 2 A<!B2B,2% ;/>:F;<,)B>< ?
OB1AVE PO1EDINIM STALEZIMA
OB1AVE RADNICIMA SV1ETLA
8
Coji ljubljeni 'omo+ni0i na zemlji ?
@elim vam dobrodo1li0u za va1u slijede+u zada+u ? :a blagosivam va1e dosada1nje na'ore i
'renosim vam zahvalnost 0ijelog 6ovje6anstva - i zahvalnost bijelih anela ? >i ste mnogo
u6inili i ve+ na 'o6etku zemlje 'okazali izvanrednu slu&bu ljubavi? )ad je vrijeme za velki
us'on - vrijeme je za veliki na'or 'ri zavr1noj borbi9 koja o'et treba va1u 'ot'oru. :a vam ve+
sada zahvaljujem za va1 veliki 'onovni do'rinos u slu&bi 6ovje6anstvu s ljubavlju i rado1+u.
>i +ete osjetiti otku'ljenje9 kad bude 'ostignut us'on u ". dimenziju9 i vi +ete iskusiti
zahvalnost ne samo od nas iz )vjetla9 nego od svih ljudi na zemlji. >elika zahvalnost i 6ast bit
+e vam dodijeljena za va1u s'remnost i va1u str'ljivost. ,o9 sad vi1e nije daleko veliki dan ?
)ad je vrijeme za vas9 da ustanete i nastu'ite u javnosti i navijestite 6ovje6anstvu9 da ste
radni0i )vjetla i da vas va1 kontakt sa svijetom )vjetla o'unomo+uje za is0jeljivanje
6ovje6anstva9 za is0jeljivanje zemlje i za 'odu'iranje us'ona u slijede+e 'odru6je svijesti.
>a1e zalaganje 'rethodnih godina 'ovelo je zemlju na'rijed sa 0ijelim svemirom. Ejubav koju
ste darovali9 'rethodnih godina9 s rado1+u je 'rihva+ena od >ije+a )vemira i dala je veliki
do'rinos9 da je ovaj dogaaj sada uo'+e mogu+ u ovoj 3ormi. >i ste dali do'rinos9 koji je
ne'ro0jenjivo vrijedan9 i vi ste zemlji i vama samima 'ru&ili veliku 'omo+.
Aahvalnost9 koja +e vam za to biti iskazana9 besmrtna je ? :a vas stoga &elim jo1 jednom
zamoliti da nastavite dosljedno i slo&no ovo 6initi i dalje - i vi +ete zemlji omogu+iti mnogo
'rije9 da zasja u svojoj 0ijeloj rasko1i. >i mo&ete sada mnogo do'rinijeti - to6no kao i onda ?
.adujte se9 jer sada se radi samo jo1 o danima9 koji se mogu izbrojiti - 'romjene se o'a&aju
na 0ijelom svijetu i boja&ljivo se 'ojavljuju 'rvi 0vjetovi. Podu'irite ovaj 'ro0es i objasnite
ljudima9 da slijedi tisu+ljetni dogaaj9 koji tra&i sebi jednake9 i da 6ovje6anstvu stoje otvorene
'osve neslu+ene mogu+nosti9 kad us'on bude 'ostignut. /visi takoer o vama9 jer vi mo&ete
ovaj 'ro0es ubrzati i time us'onu omogu+iti ostvarenje bez trzavi0a. 2zaite i govorite ljudima
o nastu'aju+im 'romjenama9 i svi +e se radovati9 kad o tome 6uju. .e0ite im9 da svatko u
svojim mislima 'otvrdi9 da je ovo mogu+e - i time je ve+ mnogo u6injeno.
/sim toga va1a +e zada+a biti o'et zemlji dati ljubavi koliko vam je mogu+e. )usre+ite se i
darujte zemlji ljubav9 koju zaslu&uje9 i susre+ite ljude ljubazno kao nekad 'rije. Bime ve+
una'rijed mijenjate 0ijelu misaonu mre&u i time 'odi&ete vibra0iju9 tako da se na zemlji mo&e
mnogo 'rije nastaniti mir i tako snage za 'ri'remu us'ona 'ostaju slobodne. Ustajte i govorite
ljudima o ovom dogaaju i navijestite radosnu vijest. :a ra6unam o'et na vas9 i jo1 se jednom
zahvaljujem s ljubavlju na1eg Gos'odina. =udite blagoslovljeni na1om ljubavlju ?
:< )<C <.P<,SF/ G<=.2:FE - ,<>:F)B2BFE: =/@:F .2:F;2 2 A<!B2B,2% ;/>:F;<,)B>< ?
OB1AVE STARI1O1 GENERACI1I
4ragi ljudi9
(
koji ve+ dugo boravite na ovom svijetu i ras'ola&ete s velikim iskustvenim blagom. :a vas
srda6no 'ozdravljam iz svijeta )vjetla.
:a sam arhaneo Gabrijel i molim vas za 'a&nju.)vijetu 'redstoji tisu+ljetni dogaaj - vi se
nalazite 'red 0iljem us'ona 6ovje6anstva u ". dimenziju. /d velike je va&nosti9 da shvatite da
su ove 'romjene od velikog zna6enja za vas ljude i za 'lanetu zemlju. /ve 'romjene imaju
tako veliki doma1aj i tako veliki utje0aj na 3ormu va1eg budu+eg dru1tva9 da je va&no 'ri tome
imati vas - iskusne ljude9 da biste 'omogli svijetu s va1im &ivotnim iskustvom i s va1om
mudro1+u. >i ste mnoge godine 'roveli u o d i j e l j e n o s t i9 da uo'+e nemate vi1e
nikakvu 'redod&bu o tome 1to bi 6ovje6anstvo moglo 'osti+i9 kad bi svi ljudi 'ostali svjesni9
da 'otje6u iz istog izvora i da su svi ljudi slika =oga.
,astaje novi svijet sa novim dru1tvenim redom9 koji u 'rijelaznoj 3azi neo'hodno treba va1u
mudrost. :a vas molim o tome razmisliti i suo6iti se s ovom temom9 kako biste 'o mogu+nosti
svi mogli9 dobro 'ri'remljeni9 usmjeriti se na ovaj dogaaj. >i trebate biti s'remni otvoriti va1
duh i sebi 'redstaviti9 da mo&e 'ostojati svijet bez nov0a9 'ohle'e i zlou'otrebe vlasti9 jedno
dru1tvo9 koje radi isklju6ivo za dobro drugih. Kaza 'rijelaza za vas +e biti naro6ito va&na -
'odu'irite mlade ljude9 da se mirno 'rilagode na nove okolnosti i animirajte ih9 da se
anga&iraju za slu&bu dru1tvu9 da bi kroz to i sami mogli rasti. >a1a razboritost od velikog je
zna6enja9 kao i va1e iskustvo i miroljubivost. >i ste se tokom 0ijelog &ivota borili9 i sada se
smijete radovati9 da je ovo dokraj6eno i vi dobivate mogu+nost9 da se brinete samo za stvari9
koje odgovaraju va1em 'ozivu i koje vam 'rireuju veliku radost. :a ra6unam na vas i
radujem se ve+ sada9 da +emo se vidjeti u dru1tvu s =ogom i 0ijelim svemirom.
:< )<C <.P<,SF/ G<=.2:FE - ,<>:F)B2BFE: =/@:F .2:F;2 2 A<!B2B,2% ;/>:F;<,)B>< ?
OB1AVA MLADO1 GENERACI1I
Ejubljeni mladi ljudi na ovoj lije'oj zemlji9
ja sam arhaneo Gabrijel i srda6no vas 'ozdravljam iz svijeta )vjetla ? >i imate veliku 6ast
'ri'adati izabranima9 koji smiju do&ivjeti dogaaj tisu+lje+a i iskusiti us'on 6ovje6anstva u ".
dimenziju. Posebna je 6ast biti svjedok ove 'romjene ljudskog &ivota na ovoj zemlji9 jer samo
je manjina koji mogu do&ivjeti takav dogaaj tisu+lje+a. .adujte se velikim 'romjenama9
koje stoje ne'osredno 'red vama? >i 'oti6ete 'romjenu va1e svijesti9 ako na'ustite
odijeljenost i o'et se naete u jedinstvu sa svim ljudima9 s =ogom i sa 0ijelim svemirom. /vo
+e vam jedinstvo otvoriti neslu+ene mogu+nosti i voditi brigu9 da mo&ete 'restati svakog dana
boriti se za va1 &ivot. =orba +e biti dokraj6ena i to vrlo brzo ? >a1a 'romjena u duhu odvija se
laganim 'ro0esom9 koji je ve+ odreeno vrijeme u toku i uskoro +e do&ivjeti svoj vrhuna0. U
meuvremenu +ete odba0iti od sebe sve vi1e stvari9 koje smatrate da nisu vi1e suvremene9 i
va1a svijest ne +e dugo do'ustiti9 da ljudi budu iskori1tavani i da bogati vladaju svijetom
snagom nov0a u svoju korist.
/va +e 'romjena 'rote+i mirno i vi +ete9 na temelju va1e izmijenjene svijesti i 'rijelaza u
slijede+u dimenziju ljudskog razvoja9 iskusiti nove mogu+nosti9 koje su vam se dosada 6inile
nemogu+im. /ve +e mogu+nosti biti tako zamr1ene9 da +e vam trebati du&e vremena9 da si ih
zamislite. Aa ovo vrijeme9 za vas i za 0ijelo 6ovje6anstvo9 od velikog je zna6enja9 da ostanete
skromni9 da se 'ona1ate smireno i te&ite 'reuzeti zada+u9 kojom +ete slu&iti svima - tako dugo
dok se ne oblikuje nova struktura va1eg dru1tvenog zajedni6kog &ivota9 kad +e svatko slijediti
$
svoj individualni razvoj i svoj 'oziv. Aa ovo vrijeme imate naro6itu zada+u9 koja se sastoji u
tome9 da va1im mladim sugraanima objasnite9 da je va1a velika 1ansa na'ustiti ovisnosti u
kojima sada &ivite9 i da u&ivate neslu+enu slobodu. .adujte se tome9 jer va1a +e vam
istra&iva6ka te&nja otvoriti mogu+nosti9 koje si ljudi dosada nisu mogli ni sanjati. :a ra6unam
na va1u 'ot'oru ovog 'ro0esa i radujem se vienju u ". dimenziji.
:< )<C <.P<,SF/ G<=.2:FE - /=:<>2BFE: =/@:F .2:F;2 2 A<!B2B,2% ;/>:F;<,)B>< ?
O A U T O R U
,a kon0u ove knjige &elim vam 'ru&iti uvid u moj &ivot i is'ri6ati9 kako je do1lo do toga9 da
'renosim ovo znanje i 'i1em retke ove knjige 5 i slu&im kao medij9 koji je 'rimio i 'isao ove
tekstoveD
2
:a sam jo1 rano u mladosti ras'olagao s'osobno1+u stu'iti u kontakt sa bi+ima )vjetla -
na1im duhovnim voama. /d njih sam 'rimao objave i dobivao odgovore na 'itanja u vezi
mog osobnog &ivota kao i &ivota drugih. Pitanja su se kretala u 'rvoj liniji oko raznih
dogaaja i 'itanja koja se odnose na budu+nost. %ao 'itala0 dobivao sam ljubazne odgovore9
koji su me ja6ali9 'omagali mi u vlastitim odlukama i 'o kojima sam mogao usmjeriti svoj
&ivot. /vaj kontakt s mojim duhovnim voama bio mi je od velike koristi u mnogim &ivotnim
situa0ijama9 i zato sam jako zahvalan. U toku jednog ovakvog kontakta jednog sam dana
dobio interesantan 'rijedlogD :a bih trebao 'isati jednu knjigu ?
=io je mjese0 rujan godine 2((.9 sjedio sam 'red mojim Lom'uter5om 9 na molbu mog
najve+eg duhovnog voe arhanela Gabrijela9 radi 'o6etka ove knjige. U mnogim dugim
razgovorima utvrdili smo svrhu9 sadr&aj i strukturu knjige. 4anas sam uzbuen na 'omisao
koje mi je sve in3orma0ije arhaneo Gabrijel sao'+io za nastanak ove knjige. :a ne 'i1em ovu
knjigu9 jer sam 'osebno inteligentan9 nego zato 1to sam 'rimio zada+u9 koju is'unjavam s
velikom rado1+u.
Prije ovog vremena nisam imao 'ojma9 da bi 6ovje6anstvo moglo zakora6iti u jedno novo
vrijeme9 i da +u ja imati 6ast9 ovaj dogaaj ne samo do&ivjeti9 nego o tome 'isati detaljnu
knjigu.
Po6nimo od 'o6etka. Govorit +u vam9 kako sam osobno do&ivio odijeljenost na1eg dru1tvenog
&ivota i kako se to odra&avalo u svijetu mog zanimanja. Prije svega &elim ustanoviti9 da mogu
gledati na vrlo sretna i us'je1na razdoblja &ivota i ne &elim omalova&iti nijedno jedino moje
iskustvo. .e+i +u vam kako sam od tvrdokornog trgov0a9 koji se je malo obazirao na
6ovje6nost i koji je dugo vremena te&i1te svog djelovanja usmjeravao isklju6ivo na
gos'odarski us'jeh9 razvio u otvorenog i mnogo ljubaznijeg 6ovjeka i kako je uslijedilo9 da
sam 'ostao medij9 koji 'rima i 'renosi 'oruke iz duhovnog svijetaD
$(.rujna godine 2((. imao sam 43 godine i skoro sam 0ijelo vrijeme za'oslenja 'roveo u
'oduze+u. >e+ kao dijete smio sam 'omagati roditeljima u trgovini i 'rodavao sam vunu i
kon0e za 1trikanje i 'letenje.
>e+ u ranom djetinjstvu9 u raznim situa0ijama9 a naj6e1+e uve6er 'rije s'avanja9 imao sam
6udnovate vizije. Uvijek 'onovo 'rikazivane su mi razne 3orme s0enarija9 koje su mi davale
naslutiti9 da je &ivot jedna vrsta igre - sli6na kazali1tu lutaka. ;esto sam si 'redstavljao9 da
sam jedna lutka u ovoj igri9 u kojoj su zbivanja oko mene u'ravljana izvana. Coja 1ansa9 da
ne1to izmijenim9 sastojala se u tome kako sam reagirao na 'ojedinu situa0iju9 odnosno s kojim
sam stavom 'ristu'ao stvarima. /vakvi do&ivljaju dolazili su uvijek 'onovo u razli6itim
razma0ima i trajali su do moje ranije mladosti. ) ovim 3enomenom nisam mogao ni1ta
za'o6eti i samo sam se 6udio mojoj 3antaziji.
:edan daljnji 3enomen uslijedio je isto tako u ti1ini ili u 3azi najve+e kon0entra0ije ;esto kad
sam bio za klavirom9 'ri kon0entra0iji na note i 'ri koordiniranju mojih 'rstiju9 odjednom se
oblikovao duboki9 sjajno svjetle+i tunel9 kroz kojeg sam9 u svojim mislima9 letio i koji nije
imao kraja. >rijeme kao da je stajalo9 sve dok nisam svoju kon0entra0iju o'et usmjerio na
druge elemente u mojoj okoli0i i o'et se vratio klaviru. Aa vrijeme ovog 'utovanja osje+ao
sam se kao da sam 'ro'utovao razli6ite e'ohe i vremenska razdoblja. 2 mogao sam9 u isto
vrijeme9 biti na raznim mjestima. Abog manjka mog znanja i iskustva o tome nisam mogao
razumjeti ovaj 3enomen niti s njim ras'olagati. ,a'rosto sam zanemario ove do&ivljaje i stoga
se jedno vrijeme ovo nije 'ojavljivalo. Bek danas9 kad mogu sa svojim mislima 'rodrijeti u
druge s3ere9 mogu shvatiti ove 3enomene. ,aime9 danas znam9 da je &ivot samo igra i s druge
strane mi mo&emo 'rodrijeti u druga 'odru6ja9 koja se nalaze izvan na1e dnevne svijesti. .adi
se naime o s'osobnosti9 koju sam 'osjedovao jo1 u ranijim godinama9 a da nisam znao9 1to bih
s time trebao 'oduzeti. G Bek mnogo kasnije 'ostat +e mi jasno9 da su ove s'osobnosti ve+
'rije roenja ugravirane u 'ermanentne atome moje du1e i da sam se sa tim s'osobnostima
inkarnirao u ovu 3ormu 6ovjeka9 kako bi slu&io velikom djelu 'reno1enja velikih objava i
3
slu&io duhovnom svijetu kao medij H. Bo sam 'osebno shvatio tek onog glasovitog momenta9
kad me je obuhvatilo 'osebno svjetlo.
)voje sam zvanje obavljao u automobilskoj stru0i9 gdje sam razvio svoju s'osobnost
'rodava6a. %asnije sam zamijenio svog nekada1njeg 1e3a 'ostao 'oslovoa u velikoj auto -
ku+i.
,akon vrlo us'je1nih godina9 u mom zvanju9 do1ao sam do jedne to6ke9 gdje sam morao
ustanoviti9 da dodirujem grani0u odreene 3rustra0ije. 4o&ivio sam duboki osje+aj rezigna0ije
i 'ratilo me je duhovno stanje klonulosti9 1to se je odrazilo i u tjelesnoj mlohavosti i umoru.
4ugo sam s'avao9 ali lo1e. /sje+ao sam se slab i nemotiviran ;esto sam si 'ostavljao 'itanjeD
!to 6inim krivo9 da sam tako demotiviran # =ez jasnog odgovora radio sam dalje i vjerovao9
da +e9 'reuzimanjem jedne auto - ku+e u kojoj +u biti u'ravitelj - sve biti mnogo bolje.
Pojavila se velika nova 1ansa9 koja me je motivirala. Coje je 'oduze+e 'ri'adalo najmo+nijem
auto - kon0ernu. ,ovi ljudi9 koji trebaju vodstvo9 novi 6arobni auto modeli9 koji kao
slu&beno auto 6ine veliko zadovoljstvo9 5 sve je to 'ovratilo moju radost za 'oslom i izbilo
moju 3rustra0iju.
Posao je us'je1no o&ivio9 auto - ku+a je 0vjetala. Bo je bilo ono9 1to se je moglo vidjeti samo
izvana. ,o u nutrini su se odigravale drame. Coja je zada+a bila 'odr&avati moral i nastu'iti
kao motivator.
4o1la je to6ka9 da se o'rostim od 'oduze+a i ka&em dovienja ovoj atmos3eri velikog 'ritiska.
,a6inio sam 'auzu od 'osla9 da bi o'et saku'io snagu. Pored univerziteta a'solvirao sam
mnoge te6ajeve i 'olo&io is'it za savjetnika 'oslodava0a.
%ad sam o'et saku'io snagu i 'roveo najlje'1u zimu mog &ivota9 'reko *( dana9 na skijanju9
morao sam o'et misliti na nova09 jer moje 3inan0ijske rezerve ne +e trajati vje6no. 4uboko u
sebi sam mislio9 da moram raditi ne1to sasvim drugo. Posve slu6ajno dos'io sam u 'odru6je
2mobilija9 i nakon kratkog vremena za'o6eo sam samostalan 'osao u svojoj kan0elariji
nekretnina. /vdje sam zaklju6io9 kako se mo&e dobro zaraditi i ste+i nova0 sa malim
na'orom.
:ednog dana dostavljene su mi u kan0elariji na 'rodaju dvije stambene novosagraene
zgrade9 sa lije'o 'laniranim stanovima9 u divnom naselju. Lijena je bila 'rikladna. 4ao sam
se na 'osao 'un radosti9 kako +u brzo dobro zaraditi. ,astu'io sam sa 'otragom interesenata
za stan. =ezbrojni interesenti 'osje+ivali su i razgledali lije'e stanove9 ali mjese0i su 'rotekli9
da se nitko ne odlu6uje za ku'ovinu. :ednog dana do1la je &ena jednog kolege9 'o zanimanju
energeti6arka9 koja se je takoer interesirala za stan. %od 'rve 'osjete rekla mi je9 da ove
stanove ne +e nitko ku'iti9 jer su energije ovdje u&asne? =io sam bez rije6i i nakon odreenog
vremena u'itao sam9 da li se mo&e ne1to izmijeniti # /na mi je odgovorilaD 74a9 to je
mogu+e?8 /na je time u meni 'robudila interese za njen rad i 'oku1ala mi je odgovoriti9 kako
je ovdje mogu+e energije o'timirati9 da bi stanovi bili slobodni za nove vlasnike. )koro da
nisam ni1ta razumio9 ali me je znati&elja tjerala9 da 'oduzmem sve9 1to je rekla. .e6eno -
u6injeno ? ,aj'rije je u6inila energetsko 6i1+enje na meni.
,a moje 'itanjeD odakle sve to zna#9 rekla mi je9 da je 'ovezana sa onostranim duhovnim
svijetom. Gdje je taj 7onostrani svijet#8 u'itao sam dalje. 7Bo je svijet )vjetla9 gdje je i tvoje
osobno duhovno vodstvo89 odgovorila je. U toku zajedni6kog rada do1lo je do susreta sa
mojim9 'rije mnogo godina9 umrlim o0em. /vaj do&ivljaj9 gdje je energeti6arka bila tuma69
kao da me je oslobodio nekog starog velikog tereta.
,akon us'je1nog energetskog 6i1+enja osje+ao sam se9 u ovim stanovima9 'osve ugodno.
.azlika je bila o6ita i na moje 6uenje stanove sam nakon kratkog vremena 'rodao. /va
iskustva bila su za mene 'o6etak mog 'uta za istra&ivanje stvari na zemlji9 koje ne vidimo i
takoer ne mo&emo dohvatiti9 ali koje su de3initivno tu. Posao je i1ao dobro i ja sam bio
jedan od najus'je1nijih ljudi u ovom zvanju. =io sam us'je1an i dobro sam zaraivao9 no
4
sretan i zadovoljan nisam bio. ;esto sam se 'itaoD 7 Aa1to nisi zadovoljan #8 Bi ima1 sve91to
&eli19 ti si us'je1an i s'ada1 meu najus'je1nije ljude ovog grada. ,akon razmi1ljanja
ustanovio sam9 1to je to9 1to me 3rustriraD ,ije is'ravno9 kako se obavlja ovaj 'osao. Glavni
motiv je 'ohle'a i negativne energije9 koje iz tog motiva slijede jesu uzrok i korijen ove
nevolje ?
) 'ogledom unazad ustanovljujem9 da su uvijek isti uzro0i bili razlog mog nezadovoljstva. ,a
kon0u uvijek su to bile ne'ravde9 koje su se mani3estirale u 3ormi nov0a i te&nje za vla1+u9
odnosno zlou'otrebe mo+i.
<ko danas 'itamo ljude u 'oduze+ima ili na uli0i9 da li su zaista sretni sa svojim 'oslom9 tad
rijetko dobivamo 'ozitivan odgovor.
U'ravo je to to6ka9 koju danas moramo razmotriti i 'ostaviti 'itanjeD Aa1to mora biti tako #
)lijede+i svoja iskustva i iskaze mnogih ljudi9 tad se ustanovljuje9 da u na1em dru1tvu skoro
svi ljudi vode borbu sa sli6nim 3rustra0ijama. ;ovje6anstvo stalno strahuje za svoj &ivot i
misli da gomilanje nov0a9 u raznim 3ormama9 nudi sigurnost. Bo je velika zabluda ? ,i1ta i
nitko ne mo&e dati garan0iju za sigurnost &ivota. >e+ina ljudi svakodnevno vode borbu za svoj
&ivot9 jer mo+i &ivjeti u ovom dru1tvu i biti 'riznat 'otreban je nova09 kojeg treba zaraditi. Bad
se 'ostavlja 'itanjeD %oliko nov0a netko dobiva i za koji 'osao9 i za1to netko dobiva vi1e9 a
drugi manje - 6esto za isti 'osao # 2 ve+ se 'o6inje vrtjeti s'irala 3rustra0ije. <li se ne smije
dogoditi9 da mi budemo dru1tvo mnogih duboko nezadovoljnih ljudi9 koji kao robovi nov0a
ak0e'tiraju ove okolnosti9 koje 1tete na1em zdravlju i s'rje6avaju ostvarenje na1ih snova ?
4ok sam jo1 i dalje obavljao 'osao s nekretninama9 bavio sam se us'ut s temom duhovnih
majstora i trudio sam se bolje razumjeti ovaj svijet )vjetla. %ao lektira 're'oru6en mi je $. dio
trilogije 7.azgovori s =ogom8 od ,eale 4onald Jalsh9 koju sam 6itao 'rave+i mnoge
bilje1ke. Pomalo se usjekao sadr&aj ovih knjiga u moju svijest i 'robudio je u meni velike
interese9 da 'rodrem u svijet )vjetla i da us'ostavim kontakt s njim. Uz 'omo+ jedne dobre
knjige od )anaIa .oman i 4uane Pa0ker 7Praksa medijalnog kontakta8 nastojao sam se
otvoriti za ovaj svijet. Bo6no nakon uvoda kon0entrirao sam se9 otvorio 7.energetski 0entar
moje du1e i bio sam s'reman za kontakt. ,akon 1to sam zatra&io 'ristu' u svijet )vjetla9
molio sam za kontakt sa mojim duhovnim voama. %ao iz ni6ega iznenada se 'ojavila
energetska struja9 koja me je9 za kratko9 'rostrujala od glave do nogu. :edan ugodan osje+aj i
zatim je nastala ti1ina. Pla1ljivo sam 'itaoD 7 :e li netko 'risutan #8 74a9 %risto39 ovdje je
netko5 budi 'ozdravljen ?8 2 ve+ je uslijedio kontakt sa mojim duhovnim voama. ,akon
'o6etnog sumnji6avog osje+aja9 s moje strane9 srda6no mi je iskazana dobrodo1li0a u svijet
)vjetla i ustanovio sam9 da su bi+a )vjetla mudri i ljubazni savjetni0i9 koji imaju za sve
najve+e razumijevanje i uvijek su s'remni za mudri savjet.
:ednog dana objavio mi je arhaneo Gabrijel9 kao moj najve+i duhovni voa9 da bi+a )vjetla
imaju za mene jednu zada+u9 ukoliko &elim ovo 'rihvatiti. Aada+a je glasilaD 4ovedi k nama
koliko je mogu+e mnogo ljudi ? =ez to6ne 'redod&be o tome9 1to ova 'unomo+ zna6i9 u'itao
sam za 'obli&e detalje. Uslijedila je kon0entra0ija sa jasnim instruk0ijama i u'utama9 da
6ovje6anstvo stoji 'red us'onom u ". dimenziju i da bi+a )vjetla tra&e jednog glasnika9 koji +e
svijetu 'renositi in3orma0ije o tome. Kas0iniran ovom zada+om 'o6eo sam s otvaranjem Jeb5
strani0e na koju sam za'isivao dnevno 'rimljene objave. Ubrzo 'otom bio sam u'itan9 da li
&elim 'isati knjigu9 u kojoj +e 6ovje6anstvo biti in3ormirano o us'onu u ". dimenziju. %njiga
+e sve 'ou6iti 1to ovo zna6i i na 1to se 6ovje6anstvo treba 'ri'remiti9 da bi ova 'romjena
na1eg dru1tva 'o mogu+nosti bila izvedena bez trzavi0a.
Ovu knjigu sada imate u svojim rukama !
)ve daljnje in3orma0ije na 2nternetuD OOO. bots0ha3terdesli0hts. 0om
"
U narednim mjese0ima izlazi takoer nastavak ove knjige 'od naslovom 7AFCE:< - ,/><
A>2:FA4<8 5 0h. 3alk - verlag9 4 - 8337( )FF/,
O B A V I J E S T
>i ste u'ravo do6itali jednu izvanrednu knjigu9 koja
iznenauje svojim in3orma0ijama i 3as0inira s'oznajama koje
sao'+ava. ,i'o1to nemojte 'od0ijeniti 6injeni0u9 da ste doznali
za ovu knjigu. U svemiru se ni1ta ne dogaa slu6ajno ? >i ste
voeni odozgo9 jer dolazite iz daleka i ve+ ste odavno 6ekali na
ovaj 'oziv. 4a9 ova vas knjiga 'oziva na odluku9 da 'ro1irite
svoju svijest i da istinitije i dublje shvatite smisao svog
'ostojanja. /vo znanje objavljuje onaj isti arhaneo Gabrijel9
koji je9 na isti na6in9 ve+ vi1e 'uta nastu'ao na na1oj zemlji9
kad je ovom svijetu trebalo objaviti nebeske 'oduhvate.Bo je
isti onaj arhaneo9 koji je Cariji navijestio 2susovo roenje.
%ao arhaneo on ima zada+u 'ratiti duhovni razvoj na na1oj
'laneti9 sve dok ne bude dovr1en =o&ji 'lan s 6ovjekom i
njegovim razvojem. <rhaneo Gabrijel i .a3ael danas su o'et
'osebno aktivni na na1oj 'laneti. Bko mo&e shvatiti neka
shvati ? %njiga 7Us'on 'lanete 2($2. u ". dimenziju89 koja je
'rethodila ovoj9 u toku nekoliko godina do&ivjela je samo u
,jema6koj 22 izdanja. GBakoer je 'revedena na hrvatski i
mo&e se dobiti na donjoj adresiH. /va se je knjiga 'ojavila u
,jema6koj u velja6i ove godine i 'revodi se na sve jezike
svijeta.%ad 'ro6itate ovu knjigu nemojte je staviti u ormar9
nego je 'o1aljite osobi9 za koju smatrate da je s'osobna ove
objave shvatiti i 'rihvatiti. Bu osobu zamolite da 'ostu'i isto
tako dalje. Bako +ete 'ostati jedna karika u lan0u 7radnika
svjetla8 i kao takvi bit +ete u duhovnom svijetu 're'oznati i
registrirani. Bime +ete aktivno sudjelovati u izgradnji novog
svijeta na na1oj 'laneti. Baj je svijet u duhovnom svijetu ve+
de3initivno zami1ljen i 'ri'ravljen ?
*
Cnogi su ljudi danas nezadovoljni sa svojom &ivotnom situa0ijom i
svojim radom. /ni &ele jedan bolji svijet. <li oni ne znaju kako ovo
'osti+i i ne vjeruju da oni mogu izmijeniti dru1tvene okolnosti.
/va knjiga 'ru&a nadu i to6no odgovara na osje+aje i te&nje ljudi i na
njihova neizgovorena 'itanja. 4a mogu+e je i to +e biti ? Bo je ukratko
'oruka ove knjige.
,itko drugi9 nego sam arhaneo Gabrijel9 navjestitelj =o&je rije6i9
kojeg svi 'oznajemo iz =iblije9 'renosi ove 'oruke. /n je danas
izabrao Lhristo'h 5a Kas0hing5a za svog tuma6a i medija 'reko kojeg
govori.
/n osvjetljava svijet u kojem &ivimo i 'redla&e dru1tvene 'romjene
koje +e omogu+iti svim ljudima trajnu sre+u i blagostanje na zemlji.
=ilo da se radi o 3inan0ijama9 zdravlju9 odgoju9 ekologiji - sve biva
osvjetljeno nebeskim savjetom.
<ko budemo s'remni slijediti 'oruke i savjete arhanela Gabrijela
mo+i +emo ve+ 2($". za'o6eti rajsku e'ohu na na1oj zemlji.

7