2

Viaţa pe Pământ...
Încotro?
3
De acelaşi autor
Cristofor. Magul din Carpaţi
Inuaki. eptilianul din mine
4
!"!#! $!V!$
Viaţa pe Pământ...
%ncotro?
Viitorul omenirii şi Pământului
2009-2021
ORFEU 2000
BUCUREŞT
!
Co"ert#$ %o#nă & #utor #nonim
Descrierea CIP a &i'liotecii #aţionale a omâniei
$!V!$( !"!#!
Viaţă pe Pământ ... %ncotro? Viitorul omenirii
şi Pământului ) *++,-*+*. ' (r)#n# *#+#,- &
Bu%ureşti $ Or.eu 2000/ 2009
0B1 923-923-1934-0!-0
1!9-941
Cop/rig0t 1ditura 2rfeu *+++( &ucureşti
0B1 923 & 923 & 1934 & 0! & 0
Ti"o5r#.i#
SHIK & ŞTEFAN
0tr#6# 1i%ol#e 7ră5#n nr- 10
0e%tor !/ Bu%ureşti
4
8otto
„Timpurile se schimbă,
iar noi ne schimbăm împreună cu ele.”
(„Tempora mutantur, et nos mutamur in illis”)
9m"ăr#tul :ot,#r ;29!-33!<
2
3crisoare desc0isă către prietenii mei(
cititorii
9n#inte 6e to#te =in >ă mul=ume>% tuturor %elor %#re mi-#u #6re>#t
me>#?e >#u .eli%itări- ni=i#l/ %ân6 #m "ur%e> l# #%e>t 6rum
#ne+oio>/ m-#m 5ân6it %ă %ee# %e +re#u >ă >"un/ %ă %ee# %e #m
#.l#t/ +# .i %u 5reu @n=ele>/ A# %,i#r re>"in>/ @n>ă #m #+ut >ur"riB#
>ă +ă6 %ă 6in %ontră/ totul # .o>t re%e"=ion#t "oBiti+/ "rimit %u
Au%urie/ #+ân6 %,i#r %on.irmări 6in 6i+er>e >ur>e %ă %ee# %e #m
>%ri> er# %uno>%ut/ %ă mul=i >unt %ei %#re >-#u treBit şi %ă noi to=i %ei
%e 6orim >%,imA#re# >untem #i%i/ "reBen=i/ uni=i şi m#i "re>u> 6e
to#te im"li%#=i %u to#tă .iin=# no#>tră- 0ă ne #?ute 7umneBeu >ă
reuşimC
Vre#u >ă @mi %er iert#re +ouă/ "rietenilor mei/ "entru .#"tul %ă
6ore>% >ă @mi "ă>treB #nonim#tul şi %ă re.uB ori%e 6i#lo5 6ire%t-
0"er %ă mă @n=ele5e=i- :ume#/ #ş# %um e>te e# #>tăBi/ e>te "lină 6e
DDAine-+oitoriEE/ i#r %#le# "e %#re #m #le>-o e>te m#i Aine >ă .ie
"#r%ur>ă 6in umAră- 1u #m ne+oie 6e lumin# r#m"ei şi ni%i 6e
#"l#uBe- 7ore>% 6in >u.let %# %ee# %e >"un >ă .ie #"re%i#t "entru
#%ur#te=e# me>#?ului şi %ore%titu6ine# in.orm#=iei- 1oi/ %ei %e
tr#n>mitem/ >untem umili oşteni @n #rm#t# T#tălui/ i#r %ăr=ile
no#>tre/ nu ne #"#r=in nouă/ %i lumii @ntre5i/ Uni+er>ului- 1oi #m
#+ut >#nş# 6e # %#"t# #%e>te me>#?e şi 6e # le "ute# #şterne "e
,ârtie >"re # .i %uno>%ute/ @n>ă noi >untem 6o#r me>#5eri/ %u o
eFi>ten=ă l# .el 6e e.emeră %# # unei 5âBe şi 6e #%ee# +ă ro5 %#
to#te 5ân6urile +o#>tre Aune >ă >e @n6re"te %ătre %el %#re le-#
5ener#t .ă%ân6u-le "o>iAile/ %ătre Cre#tor-
9n%ă o6#tă +ă mul=ume>% şi +ă 6ore>% 6in inimă >ă ne re5ă>im %u
Aine/ "e>te %â=i+# #ni @n #%e# lume # (6e+ărului/ # Binelui/ #
:uminii şi # uAirii-
!r/ana $a4a0
3
(m #le> #%e>t titlu o#re%um %iu6#t/ 6eo#re%e e>te +orA# 6e>"re o
>erie 6e %omuni%ări "e %#re le-#m "rimit şi %on>i6er %ă .iin6 Au%ă=i
6intr-un "reBumti+ +iitor #l "l#netei/ nu #m 6re"tul >ă le nume>%/
A#n#liBân6u-le- TreAuie >ă #tr#5 #ten=i# %ă .iin6 +orA# 6e +iBiuni
ele nu #u %#r#%ter >ută l# >ută "re6i%#ti+- Ele +orAe>% 6e>"re o
"o>iAilă e+olu=ie # um#nită=ii "e o "erio#6ă %u"rin>ă @ntre #nii
2009-2021/ @n>ă 6u"ă %um ştim %u to=ii/ +iitorul e>te @n%ă 6e>%,i>-
1oi >untem #rtiB#nii >%,imAărilor/ #+em "oten=ele Cre#torului şi
6#%ă %re6in=# no#>tră #r .i %ât o Ao#Aă 6e muşt#r/ #m "ute# mut#
mun=ii- 7e #%ee# +ă ro5 >ă @n=ele5e=i %ă %ee# %e +ă +oi rel#t# "o#te
.i %on>i6er#t o i"oteBă/ o %#le "e %#re noi %ei "reBen=i #%um "e
Terr# e>te "o>iAil >ă "ăşim- n.orm#=iile/ l# ni+el 5loA#l/ "ot "ăre#
şo%#nte/ 6#r >imt %ă ele #u #?un> l# noi .ie >"re # ne "re5ăti/ .ie >"re
# @n%er%# >ă ne treBe#>%ă 6iini #%e#>tă let#r5ie toFi%ă şi 6ăunăto#re-
Eu %re6 %u to#tă %on+in5ere# %ă G#i# #re ne+oie 6e #?utor- *#i6e=i
>ă o #?utăm 6ăruin6u-i tot %e #+em m#i Aun @n noi/ to#tă iuAire#
no#>tră/ to#tă %om"#>iune#- *#i6e=i %# @n%e"ân6 6e #>tăBi >ă ne
"ro"unem >ă .im m#i Auni/ m#i @n=ele"=i/ m#i @n5ă6uitori/ m#i "lini
6e lumină- *#i6e=i >ă @n%etăm #%e#>tă +en6etă şi >ă @n=ele5em %ă
nimeni nu #re nimi% %u noi şi %ă l# rân6ul no>tru nu treAuie >ă
#+em nimi% %u nimeni- 1oi >untem #i%i >"re # @n+ă=# le%=i#
Omeniei/ >"re # 6emon>tr# %ă >untem O#meni şi m#i "re>u> 6e
to#te treAuie >ă @n=ele5em %ă >untem .ii şi .ii%e 6e 7umneBeu-
R#iul e>te l# @n6emân# no#>tră/ e>te @n noi/ @n inimile no#>tre-
TreAuie 6o#r >ă +rem >ă @l m#teri#liBăm/ >ă @l tr#n>"unem @n
re#lit#te-
9
E>te o >e#ră re%e 6e m#rtie- Hârâitul in>i>tent #l tele.onului
moAil mă >%o#te 6in re+erie- 8ă uit >ă +ă6 %ine mă %#ută l# o oră
#tât 6e târBie/ @n>ă #"el#ntul @mi #"#re %u număr ne%uno>%ut- 8ă
mir/ 6eo#re%e r#reori mi >e @ntâm"lă #%e>t lu%ru- Ră>"un6 şi +o%e#
%#l6ă # unei 6o#mne >e .#%e #uBită >"unân6u-mi %ă @şi %ere >%uBe
"entru .#"tul %ă mă >ună %u număr #>%un>/ 6#r %ă 6oreşte >ă @şi
"rote?eBe i6entit#te# şi %ă #r +re# >ă ne @ntâlnim- FiFeB o
@ntre+e6ere %,i#r "entru # 6ou# Bi/ %ă%i #ur# 6e mi>ter # %on+orAirii
m-# .ă%ut %urio#>ă-
( 6ou# Bi/ l# or# >t#Ailită "ătrun6e @n %#Ainet o 6o#mnă 6e
#"roFim#ti+ !0 6e #ni/ .o#rte ele5#ntă şi .o#rte .rumo#>ă- 8ă uit l#
%,i"ul ei/ %u tră>ături .ine/ l# o%,ii +erBi/ %u uşo#re iriB#=ii %ă"rui şi
nu mă "ot #A=ine >ă nu rem#r% +iAr#=i# 6e tri>te=e %#re o @n%on?o#ră-
9mi @ntin6e mân# >"unân6u-mi$
- 8ă nume>% RuF#n6r#- (tât #ş +re# >ă >ti=i 6e>"re mine- Cu
m#ri e.orturi #m .ă%ut ro>t 6e tele.onul 6umne#+o#>tră- (+em un
"rieten %omun şi # treAuit >ă #"eleB l# >uAter.u5ii "entru #-l oA=ine
şi # nu-i 6# 6e Aănuit- (m %itit %#rte# Inuaki şi mi-#m 6orit 6in
>u.let >ă +ă %uno>%- 0ă şti=i %ă tot %ee# %e >"une 7#+i6 e>te
#6e+ăr#t- Şi eu ştiu #%e>te lu%ruri/ 6e .o#rte mult tim"/ @n>ă nu #m
#+ut %ur#?ul >ă +orAe>%- 7e .#"t ni%i #%um nu #m/ 6#r #m +enit l#
6umne#+o#>tră 6in 6orin=# 6e # +ă "o+e>ti tot %ee# %e ştiu/ %u
ru5ăminte# %# 6umne#+o#>tră >ă 6#=i #%e>te in.orm#=ii m#i 6e"#rte/
lumii @ntre5i "entru # le .olo>i %um %re6e e# 6e %u+iin=ă- 8ă #"#>ă
#%e#>tă t#ră/ 6e # şti #numite lu%ruri şi # nu .#%e nimi%-
- 7#r nu e>te o t#ră/ %i m#i 6e5r#Aă un %#6ou/ un 6#r 6e l#
7umneBeu/ re"li% eu-
- 1u e>te un 6#r/ %i o "o+#ră- (m .o>t umilită/ A#t?o%orită/
Aătută--- "entru #%e>te i6ei- 7#r #>t# nu m#i %onte#Bă #%um-
Prin%i"#lul e>te %ă mi-#m .ă%ut %ur#? şi %ă @mi "un to#te >"er#n=ele
@n 6i>%ernământul 6umne#+o#>tră- Eu +re#u >ă +ă "o+e>te>% tot %e
ştiu/ +i#=# me#/ i#r 6umne#+o#>tră >ă o #şterne=i "e ,ârtie- 0"er %#
%ei %e mă %uno>% >ă nu o %ite#>%ă/ %ă%i nu +re#u >ă .iu re%uno>%ută-
10
(m o "oBi=ie >o%i#lă 6eo>eAită/ #m %o"ii/ un >o= 6i.i%il/ %u o
.un%=ie im"ort#ntă şi "e 6e#>u"r# >unt şi me6i%- Vă ro5 6in >u.let
>ă @mi #%or6#=i tim"ul ne%e>#r- E>te >"re Ainele omenirii- Vă ro5 >ă
mă %re6e=i %ă nu >unt "#r#noi%ă şi ni%i nu #m trăiri mi>ti%e %#re .#%
trimitere l# +reo Ao#lă ">i,i%ă- Pur şi >im"lu >unt un om 6i>"er#t/
%#re "rimeşte me>#?e/ +iBiuni şi nu ştie %e >ă .#%ă %u ele-
- 0unt 6e #%or6- Putem @n%e"e %,i#r 6e #Bi/ >"un eu- Cum #=i 6ori
>ă >e 6e>.ăşo#re #%e>te @ntâlniriI 8i-#r .i m#i uşor 6#%ă #r .i >uA
.orm# unui 6i#lo5/ "e %#re >ă @l "ot not#/ "entru # nu omite nimi%-
- E>te "er.e%t- Pentru @n%e"ut #ş 6ori >ă ne "utem >"une "e
nume/ .ără # m#i .olo>i .orm# 6e "olite=e- 0imt %ă >untem #"ro"i#te
>"iritu#l/ ener5eti%-
- Bine RuF#n6r#- 0ă @n%e"em- (ş +re# m#i @ntâi >ă @mi "o+e>teşti
%ân6 şi %um #i 6e>%o"erit %ă #i #%e>te %omuni%ări-
R$ Cre6 %ă m-#m nă>%ut #ş#/ @n>ă #Ai# "e l# +âr>t# 6e 4 #ni #m
re#liB#t %ă @mi #"ăre#u @n %#" e+enimente %#re #+e#u >ă urmeBe-
0"re eFem"lu/ @ntr-o Bi >tân6 lân5ă m#m#/ mi-# +enit @n minte o
im#5ine %u e# "lân5ân6 şi #>%unBân6u-şi .#=# >uA o A#>m#- :#
%âte+# Bile t#tăl meu # Aătut-o şi #tun%i #m trăit #ie+e# >%en#/ %u
m#m# @n%er%ân6 >ă m#>%,eBe urmele Aătăii-
($ T#tăl tău er# un om +iolentI
R$ T#tăl meu er# un om rău- Er# mult m#i @n +âr>tă %# m#m#- 0-#
%ă>ătorit %u e# 6o#r 6in intere>/ >"re #-şi @ntări 6o>#rul- Er# m#re
%omuni>t şi 6ore# >ă "#r+ină "e "l#n "oliti%- 7e #%ee#/ %# >ă
re>"e%te 6o%trin# "#rti6ului/ # %ăut#t o .#tă >im"lă 6e l# =#ră- 1u
ştiu 6#%ă m#m# l-# iuAit- E# er# 6intr-un >#t 6in Fă5ăr#ş- T#t# >-#
6u> #%olo %u tre#Aă/ urmăre# #ş#-Bişii 6uşm#ni #i %omuni>mului/ #
+ăBut-o şi şi-# >"u> %ă e>te "er.e%tă >"re # ?u%# rolul 6e >o=ie umilă
şi >er+i#Ailă/ #ş# %ă # %erut-o 6e ne+#>tă- Buni%ii mei/ "e %#re nu @i
m#i =in minte/ #u .o>t 6e #%or6/ +ăBân6 @n #%e#>tă #li#n=ă o ono#re-
Şi #ş# # #?un> m#m# l# Bu%ureşti- 1u ştiu 6#%ă # .o>t .eri%ită
+reo6#tă- 8i-o #minte>% tremurân6 #tun%i %ân6 intr# t#t# "e uşă şi
#ler5ân6 6e %olo %olo >"re #-i "une m#># şi #-i #6u%e "#"u%ii- 7e
.#"t #>t# e>te im#5ine# %#re o re"reBintă %el m#i Aine "e m#m#/
@n5enun%,i#tă l# "i%io#rele lui/ >%o=ân6u-i "#nto.ii- T#t# # .o>t un
11
mon>tru- 1e-# teroriB#t %u Aună ştiin=ă- To#tă +i#=# lui # .ă%ut "e
.#mili>tul/ #Aor6ân6 >lo5#ne %#$ .emei# me# nu #re ne+oie >ă
mun%e#>%ă/ .#mili# e>te lu%rul %el m#i 6e "re=/ %o"iii >unt
@m"linire# +ie=ii/ 5o>"o6in# Aună =ine %#># lună/ et%-
($ (i >"u> %ă nu @=i #minteşti Auni%ii- 7e %eI
R$ Pe "ărin=ii m#mei nu @i m#i =in minte 6eo#re%e #u murit %ân6
#+e#m trei #ni- ( lu#t .o% %#># şi nu #u m#i "utut .i >#l+#=i- Pe
Auni%ii 6in "#rte# t#tălui nu i-#m %uno>%ut ni%io6#tă- T#t# mi-#
>"u> %ă # .o>t %re>%ut l# or.elin#t/ 6#r #m #.l#t mult m#i târBiu %ă
nu er# #6e+ăr#t- Cân6 #+e#m 13 #ni/ l# uş# no#>tră # >un#t o
.emeie/ .rumo#>ă/ ele5#ntă/ 6i>tin>ă şi # @ntreA#t 6e t#t#- (ş# #m
#.l#t %ă e>te >or# lui >t#Ailită @n >r#el/ %ă Auni%# "#ternă # .o>t
e+rei%ă şi %ă t#tăl meu şi-# .#Ari%#t un tre%ut umil >"re #-i .i Aine-
Tot 6e l# e# ştiu %ă 6e mi% # .u5it 6e #%#>ă/ @n,ăitân6u->e %u %â=i+#
5ol#ni/ %#re m#i târBiu >-#u eri?#t @n +#?ni%i lu"tători %omunişti- E#
mi-# >"u> %ă .#mili# lor # .o>t un# @n>tărită/ %ă e>te me6i% şi %ă #
+enit >ă +orAe#>%ă %u t#t# 6e>"re mo#rte# m#mei lor- 1u @=i "ot
>"une %e .#=ă # .ă%ut t#t# %ân6 # +enit şi # +ăBut-o @n %#>ă- 1u ştiu
6e>"re %e # 6i>%ut#t/ %ă%i >-#u retr#> @ntr-o %#meră/ @mi #minte>%
6o#r %,i"ul lui li+i6 şi AuBele >trân>e "e %#re le #+e# %ân6 # ieşit-
:# 6e>"ăr=ire mătuş# me# m-# >ărut#t "e .runte şi mi-# >"u> >ă nu
.iu %# el- 7u"ă "le%#re# ei mă #şte"t#m %# t#t# >ă ne A#tă/ @n>ă el
nu # >"u> nimi%/ %om"ortân6u->e %# şi %um @ntâlnire# nu #r .i #+ut
lo%-
($ 7#r t#tăl tău %re6e# %u #6e+ăr#t @n .#milie/ @n %ă>ni%ieI
R$ 1u- 7in %ontr#- 0e .olo>e# 6e noi- 1e >%ote# 6umini%# @n
or#ş/ >e "limA# %u noi/ ne "reBent# %uno>%u=ilor/ 6#r @n "#rti%ul#r @i
>"une# m#mei >ă nu uite 6e un6e +ine şi %âte %l#>e #re- 0#r%in# ei
er# >ă 5ăte#>%ă/ >ă .#%ă %ur#t/ >ă %#l%e şi >ă @şi >er+e#>%ă >o=ul- El
>"une# %ă .emei# trăieşte 6o#r "entru AărA#t/ %ă # lu#t-o 6e milă şi
# .ă%ut-o 6o#mnă l# or#ş/ %ă e>te o mân6rie "entru e# %ă #re un
AărA#t #tât 6e 6eşte"t şi 6e im"ort#nt-
($ 7#r er# im"ort#ntI
12
R$ :# +reme# #%ee# nu %onştientiB#m/ 6#r m#i târBiu #m @n=ele>
%ă #+e# o .un%=ie im"ort#ntă @n %#6rul mili=iei/ .un%=ie %#re l-#
#?ut#t #"oi >ă #?un5ă mini>tru-
($ (i m#i #+ut .r#=iI
R$ 1u- 0unt >in5ură l# "ărin=i- 8#m# nu # m#i "utut #+e# %o"ii-
7u"ă %e m-#m nă>%ut eu şi # +enit #%#>ă/ t#t# # Aătut-o %runt/
"entru %ă nu .u>e>e @n >t#re >ă .#%ă un Aăi#t- ( >t#t %âte+# Bile
intern#tă- 1u ştiu 6#%ă #>t# i-# %#uB#t in.ertilit#te#/ 6#%ă @n urm#
n#şterii mele >-# @ntâm"l#t #%e>t lu%ru >#u 6#%ă 7umneBeu #
,otărât >ă nu m#i .ie @n%ă un >u.let %,inuit/ %ert e>te %ă m#m# nu #
m#i "utut rămâne @n>ăr%in#tă- Ori%um şi-# "rimit %u +âr. şi @n6e>#t
ră>"l#t#/ %ă%i i >e #minte# #%e>t lu%ru l# .ie%#re Aăt#ie-
($ T#tăl tău Ae#I
R$ 1u/ 6in %ontră/ 6i>"re=ui# Ae=i+ii- Eu nu @mi #minte>% >ă @l .i
+ăBut >tân6 6e +orAă %u +reun "rieten/ l# un "#,#r >#u l# o %#.e#-
1i%i m#m# nu # #+ut +oie >ă +orAe#>%ă %u nimeni- (+e# o +e%ină
%u %#re m#i 6i>%ut# "e>te 5#r6/ 6#r #>t# 6o#r %ân6 t#t# er# @n
6ele5#=ie- Până şi %ân6 mer5e#m l# "i#=ă >e .ere# >ă ri6i%e o%,ii 6in
"ământ- O#menii o %on>i6er#u %iu6#tă şi %u n#>ul "e >u>/ 6eo#re%e
@n Bon# Gr#mont/ Bon# @n %#re #m %o"ilărit eu/ to=i >e %unoşte#u/
er#u #"ro"i#=i/ >e >#lut#u- 8#i "u=in noi- 1oi nu #+e#m +oie >ă
+orAim %u nimeni/ i#r eu nu #+e#m +oie >ă mă ?o% %u %eil#l=i %o"ii-
C#m #>t# # .o>t %o"ilări# me#- 9n ?urul +âr>tei 6e 4 #ni/ #ş# %um @=i
>"une#m/ #m @n%e"ut >ă %onştientiBeB %ă +ă6 %um+# @n +iitor-
E"i>o6ul "e %#re =i l-#m rel#t#t nu i l-#m "o+e>tit m#mei/ @n>ă 6u"ă
%e #m +ăBut %ă +iBiune# me# >-# #6e+erit/ #m @n%e"ut >ă @i 6e>%riu
"roie%=iile 6in %#"ul meu- TreAuie >ă men=ioneB %ă ini=i#l #m %reBut
%ă #>t# e>te un lu%ru norm#l/ %ă to=i o#menii #u #%e#>tă "o>iAilit#te/
@n>ă "ri+ire# #"#rte # m#mei şi .ri%# ei 6e # nu #.l# t#t# 6e>"re
#%e>te +iBiuni m-# .ă%ut >ă @n=ele5 %ă eu >unt #lt.el/ #norm#lă-
($ 9mi "o=i 6# un eFem"luI
R$ 7#- 9ntr-o >e#ră l-#m +ăBut "e t#t# intrân6 "e uşă şi #m .o>t
iBAită 6e un miro> urât/ 5reu/ i#r @n minte mi-# +enit o im#5ine %u
t#tăl meu omorân6 @n Aăt#ie un AărA#t- 1u +re#u >ă te m#i @n%#r%
%u #mintirile mele/ 6o#r #tât @=i m#i >"un %ă/ 6u"ă %e #m m#i
13
%re>%ut/ l# un moment 6#t/ %ân6 t#t# o Aăte# "e m#m#/ #m >ărit l#
el #run%ân6u-i @n .#=ă to#te +iBiunile mele- -#m >"u> %ă e>te
%rimin#l/ mon>tru/ min%ino>/ %ă e>te o %#n#lie/ %ă +ine 6in i#6 şi %ă
tot @n i#6 >e +# @nto#r%e- 8-# Aătut "ână #m leşin#t- (m >t#t @n "#t
o lună- (m #+ut mân# şi %o#>tele ru"te- 7e #tun%i #m @n%et#t >ă
m#i eFi>t "entru el- Tre%e# "e lân5ă mine %# "e lân5ă o moAilă şi
nu mi-# m#i +orAit ni%io6#tă- 1i%i %ân6 #m intr#t # o"t# l#
me6i%ină nu m-# .eli%it#t/ 6eşi reuşi>em "er.orm#n=# .ără me6it#=ii
>#u "ile- 0in5ur# 6#tă %ân6 mi-# #6re>#t %âte+# %u+inte # .o>t
#tun%i %ân6 m-# #nun=#t %ă o >ă @l %uno>% "e +iitorul meu >o=/
Aăi#tul unui im"ort#nt memAru #l C-C--ului şi +# ,otăr@ @m"reună
%u t#tăl #%e>tui# 6#t# nun=ii-
($ Şi te-#i %ă>ătorit %u elI
R$ 7#/ tot %u el >unt şi #>tăBi- 0untem 6oi >trăini/ 6#r nu @i "ot
re"roş# nimi%- Şi el # .o>t >ilit >ă intre @n #%e>t ?o%- Şi el şi eu ne-
#m .ă%ut 6#tori#- (+em 6oi %o"ii/ un Aăi#t şi o .#tă/ #+em o >itu#=ie
.in#n%i#ră 6eo>eAită/ #>t# 6#torită lui nu mie/ ne "limAăm @n to#tă
lume#/ 6#r nu >untem .eri%i=i-
($ Şi nu te-#i 5ân6it >ă >%,imAi #%e>t #>"e%tI
R$ 1u- 7u"ă %um @=i >"une#m/ >unt o l#şă- 8ă "re.#%- Pe>te tot/
#%#>ă/ l# >er+i%iu/ @n .#=# "rietenilor şi # %o"iilor/ uneori %,i#r şi @n
.#=# me#- 8i-e .ri%ă 6e nou/ 6e >%,imA#re/ mi-e .ri%ă >ă .iu
.eri%ită--- 7#r >ă +orAim 6e>"re +iBiunile mele-
($ Cum şi %ân6 @=i #"#r #%e>te +iBiuniI
R$ 1u #m un lo% #nume- 9mi #"#r %ân6 nu mă 5ân6e>%- :#
%#Ainet/ #%#>ă/ %ân6 5ăte>%/ l# >em#.or/ l# m#5#Bin/ "e>te tot-
Uneori %ân6 mă #tin5 6e %ine+# @mi +in @n %#" im#5ini 6in +i#=#
"er>o#nei re>"e%ti+e/ 5ri?i/ "roAleme/ Aoli/ .rământări- 1u le "ot
%ontrol#- Unele >unt #>emeni unor .l#>,-uri/ #ltele >unt #>emeni
unor .ilmule=e-
($ 0unt im#5ini #le unor .#"te tre%ute >#u +iito#reI
R$ Şi un# şi #lt#- :# >trăini nu #m %um >ă +eri.i%/ 6#r l# %ei
#"ro"i#=i ştiu >#u +ă6 @n tim" 6#%ă %ee# %e #m +iBu#liB#t >e
tr#n>"une @n re#lit#te-
($ Şi nu #i @n%er%#t >ă le >"uiI
14
R$ 1u- 1i%io6#tă- 7e %eI 0ă mă %on>i6ere neAunăI
($ 7#r +iBiuni re.erito#re l# e+enimentele m#?ore #iI
R$ 7e .#"t 6e>"re #>t# +re#u >ă @=i +orAe>%- 9n #nul 1932 #m #+ut
un +i> @n %#re @mi #"ăre# Ce#uşe>%u "lin 6e >ân5e şi o#menii
#ler5ân6 "e >trăBile Bu%ureştiului- 0im=e#m %ă e>te .ri5 şi no#"te-
Până şi @n +i> tremur#m- 1u #m ştiut %e @n>e#mnă #%e>t lu%ru "ână
@n 1939- Şi eu #m .o>t #%olo/ l# re+olu=ie/ %,i#r 6#%ă 6in
%urioBit#te- (m >t#t "ână %ân6 >-# @n>er#t/ #"oi %ine+# # Bi> %ă +or
>ă ne omo#re- (m lu#t-o l# .u5ă #lături 6e #l=i o#meni- 8i-er# .ri5
şi tremur#m- (>t# e>te un eFem"lu- (m #+ut o multitu6ine 6e
"remoni=ii/ #tât l# ni+el 5loA#l/ %ât şi @n "l#n "er>on#l-
($ Şi >-#u #6e+eritI
R$ 7#/ m#?orit#te#/ @n>ă #tun%i "e moment eu nu #m ştiut >ă le
6e>%i.reB- (Ai# 6e %â=i+# #ni @n%o#%e/ 6u"ă %e #m .ă%ut %ur>ul 6e
1:P şi #m .o>t l# %âte+# "rele5eri 6e>"re re5re>ie şi "ro5re>ie
,i"noti%ă/ @n 0U(/ #m reuşit >ă @mi .o%#liBeB #ten=i# şi >ă @n%er% >ă
"ătrun6 "e .irul +iBiunii/ >"re # o #"ro.un6# şi # mi-o eF"li%#- Cu
5reu #m @n+ă=#t >ă @i >t#Aile>% #"#rtenen=# tem"or#lă şi lo%#=i#-
(%um #m @n+ă=#t >ă "un %#" l# %#" to#te in.orm#=iile şi #>t.el ştiu
6e>.ăşur#re# lor @n tim"- Pot %,i#r >ă mă %on%entreB "e #numite
e+enimente şi >ă le %er%eteB @n #mănun=ime-
($ 9mi "o=i 6e>%rie o >%enăI
R$ 0"re eFem"lu +ă6 o#meni #ler5ân6 "e >trăBi/ urmări=i 6e un
.el 6e "oli=işti- E>te mult .o% şi .um- 0e #u6 >tri5ăte şi @m"uş%ături-
Vă6 %um o .#tă %u "ăr lun5/ roşu/ @mAră%#tă @n Alu5i şi ?#%,etă
#lA#>tră >e "răAuşeşte l# "ământ- 7in 5ur# ei %ur5e un .iri%el 6e
>ân5e- 8ă @ntreA un6e >e +# @ntâm"l# #>t# şi @n %#" @mi +ine
ră>"un>ul %ă @n Fr#n=#- 9ntreA i#răşi %ân6 şi mi >e >"une 2010-
9ntreA %e +# .i @n 2010 @n Fr#n=# şi ră>"un>ul %#re @mi +ine @n %#"
e>te răBmeri=ă-
($ 7#r "e %eil#l=i o#meni @i "o=i +e6e#I
R$ 7#%ă @n%,i6 o%,ii/ %u"rin6 @ntre#5# >%enă- 0unt mul=i tineri-
7o#r %â=i+# >unt m#i @n +âr>tă- Vă6 %um un #6ole>%ent %u "iele#
m#i @n%,i>ă şi %u "ăr @m"letit #run%ă o >ti%lă- 9n >"#tele lui #l=i
Aăie=i >tri5ă-
1!
($ C#re e>te moti+ul #%e>tei răBmeri=eI
R$ 1emul=umire- Vă6 .ru>tr#re şi li">uri- C#m #>t# +ă6 eu-
($ Şi +o%e# %#re @=i ră>"un6e/ %ine e>teI
R$ VeBi/ #>t# >e 6#tore#Bă %ăr=ii t#le- 1um#i 6u"ă %e #m %itit
Inuaki #m @ntreA#t %ine @mi +orAeşte- Până #tun%i nu mi-# tre%ut
"rin %#"- (m %reBut %ă e>te >u.letul meu/ >uA%onştientul %#re >e
r#%or6# l# #lte "l#nuri mult >u"erio#re/ @n>ă #tun%i %ân6 #m @ntreA#t
mi >-# ră>"un> >im"lu 0el#- (m #.l#t %ă e>te o entit#te "#Bni%/ %#re
m-# @n>o=it 6intot6e#un# şi %#re +# "le%# o6#tă %u mine- (m
@ntreA#t-o 6e %e mă "ăBeşte şi mi-# ră>"un> %ă 6e mine- 8i-# >"u>
%ă #m .o>t #"ro"i#t# P,)tiei/ 6#r #m .ă%ut multe 5reşeli şi %ă #m
lu%r#t m#i mult @n .olo>ul meu 6e%ât #l %elorl#l=i/ %ă #%e>t 6#r #l
meu nu # "utut .i Alo%#t @n @n%#rn#re# "reBentă şi 6e #%ee# >-#
,otărât %# e# >ă mă @n>o=e#>%ă- Po#te %ă #%e>te lu%ruri =i >e "#r
%iu6#te/ nu +re#u >ă mă ?u6e%i %u o%,ii unui ">i,i#tru- Ştiu %ă 6#%ă
#r .i >ă #n#liBăm 6in "un%t 6e +e6ere me6i%#l/ trăirile mele #u #tin>
6e mult limit# >%,iBo.reniei/ @n>ă te #>i5ur %ă nu e>te #ş#- 8-#m
#n#liB#t %u o%,i %riti%i şi %re6e-mă %ă "ot .i oAie%ti+ă-
($ 9n ultim# +reme >unt im"li%#tă @n #numite >itu#=ii şi
%on?un%turi #tât 6e #"#rte @n%ât #m renun=#t >ă ?u6e% >#u >ă
#n#liBeB-
R$ Cre6 %ă o >ă m#i "rimeşti me>#?e şi 6e l# #l=i o#meni- 0unt
mul=i %ei %#re ştiu #numite lu%ruri/ 6#r re.uBă >ă le %omuni%e-
ProA#Ail %ă 6e .ri%ă- Ştii %ât 6e "ro>t te >im=i %ân6 eşti ri6i%uliB#t/
#răt#t %u 6e5etulI E>te 5ro#Bni% >ă ştii %e+# 6e>"re un om/ >ă @i
>"ui şi el >ă @=i râ6ă @n n#>- Eu #m "ă=it #>t# %u %e# m#i Aună
"rietenă- (m #+ut @n%re6ere @n e# şi e# m-# tră6#t-
($ 7in %âte #m @n=ele>/ in.orm#=iile le "o=i #şeB# @n or6ine
%ronolo5i%ă-
R$ 7#- Şi %,i#r #ş# +re#u >ă =i le rel#teB-
($ Şi "rim# +iBiune e>te #%e#>t# 6in 2010-
R$ 1u- Er# un eFem"lu- Vre#u >ă @n%e"em %u 2003- 7#r nu
#>tăBi- 1u m#i "ot >t#- :# următo#re# @ntâlnire o +om lu# @n or6ine-
14
Pe>te o >ă"tămână RuF#n6r# @şi .#%e #"#ri=i# @n %#Ainet
#6u%ân6u-mi un uri#ş Au%,et %u .lori-
R$ 0unt !4 6e tr#n6#.iri- Câte un .ir "entru .ie%#re #n 6e-#l meu
6e +i#=ă- Hii 6ăruie>% =ie- Eşti >in5ur# "er>o#nă %ărei# i-#m "o+e>tit
%âte %e+# 6in +i#=# me# şi @mi 6ore>% %# o6#tă %u #%e>t Au%,et >ă @=i
6#u şi trăirile mele- Tu eşti ">i,olo5 şi ştii %um >ă >%#"i 6e #%e>te
+iAr#=ii- Eu un# m-#m >im=it #tât 6e uşur#tă 6u"ă @ntâlnire# no#>tră/
%um nu #m m#i .o>t ni%io6#tă @n +i#=ă- E>te %# şi %um to#tă
eFi>ten=# me# #ş .i %ăr#t o "i#tră 6e mo#ră #5ă=#tă 6e 5ât şi #Ai#
#%um %ân6 mi-# .o>t lu#tă/ re#liBeB 5reut#te# "e %#re #m 6u>-o
#tât# tim"- 9=i mul=ume>%C
($ 9=i 6#i >e#m# %ă %el m#i im"ort#nt .#%tor #i .o>t tu- 7#r
ori%um #"re%ieB şi mă Au%ur %ă #m "utut .i 6e .olo>- 7e>"re %e +rei
>ă +orAim #>tăBiI
R$ (m >ă @n%e" "u=in %u #nul 2003- 9n lun# iulie/ "e %ân6 mă
#.l#m @n Fr#n=# @m"reună %u >o=ul meu/ m-#m +ăBut >tân6 #%#>ă "e
%#n#"e# şi #>%ultân6 l# tele+iBor o ştire 6e>"re %ă6ere# Aur>ei 6e l#
1eJ KorL- (m @ntreA#t %ân6 şi mi >-# ră>"un> %ă @n o%tomArie-
($ -#i >"u> >o=uluiI
R$ 7#/ 6#r @n #lt mo6/ %ă%i el nu %re6e @n "#r#norm#l- -#m >"u>
%ă #m #uBit @ntr-un m#5#Bin 6e luF o 6i>%u=ie @ntre 6ouă 6o#mne/
6in %#re reieşe# %ă #u in.orm#=ii 6e>"re o +iito#re %ă6ere # Aur>ei @n
lun# o%tomArie- Bine@n=ele> %ă >o=ul meu # lu#t totul @n râ>/ @n>ă #
6#t %âte+# tele.o#ne- 7in "ă%#te/ interlo%utorii nu #u %on.irm#t
i"oteB#/ 6ân6u-i %,i#r #>i5urări %ă nu #re %um >ă >e @ntâm"le #ş#
%e+#- 9=i 6#i >e#m# %e uimi=i #u .o>t to=i %ân6 %ee# %e >"u>e>em eu
>-# #6e+erit- (u @n%e"ut >ă @l >une "e >o=ul meu şi >ă @l 6e>%o#>ă/
@n>ă totul er# t#r6i+/ %ă%i şi noi şi ei "ier6u>em o mi%ă #+ere- 1u @=i
m#i >"un 6e %#># "e %#re o #+em @n 8i#mi/ %#re 6e?# +#lore#Bă
!0M 6in %ât #m 6#t "e e#- Tot #nul tre%ut/ #m +iBu#liB#t mo#rte#
>o%rului meu %#re # >ur+enit @n i#nu#rie 2009- 1u "ot >"une %ă #>t#
# .o>t o "remoni=ie/ %ă%i ne #şte"t#m l# #ş# %e+#/ er# Aoln#+ 6e
%#n%er/ @n>ă eu #m +ăBut %l#r %ă +om "rimi un tele.on @ntr-o
12
>âmAătă no#"te# şi %ă .emei# %#re @l @n5ri?e# ne #nun=# #%e>t lu%ru-
8i-# "ărut rău 6e el- ( .o>t un om %ore%t- 1i%i el nu # 6eAor6#t 6e
iuAire .#=ă 6e %o"iii lui/ @n>ă mă%#r >-# o%u"#t 6e ei/ i-# .ă%ut
o#meni/ le-# 6#t .un%=ii im"ort#nte/ i-# +e5,e#t >ă nu 5reşe#>%ă/ >-#
im"li%#t şi i-# >.ătuit- 7umneBeu >ă @l ierteC Pe el/ nu "e t#t#/ "e
t#tăl meu >ă @l ră>"lăte#>%ă 7umneBeu 6ân6u-i @nBe%it- Ştii %ă eu nu
#m +rut >ă mă 6u% l# @nmormânt#re# t#teiI Şi el # murit 6e %#n%er
şi %ulme#/ tot m#m# # .o>t %e# %#re >-# %,inuit %u el- Eu m-#m 6u>
o >in5ură 6#tă >ă @l +ă6/ %ân6 er# @n ultimele >ă"tămâni 6e +i#=ă şi
#m #+ut %ur#?ul >ă @i >"un totul @n .#=ă- -#m >"u> %ă @l ură>% şi %ă
>"er >ă >e %,inuie "ână >ă mo#ră/ mă%#r l# .el 6e mult %um ne-#
%,inuit "e noi/ i-#m >"u> %ă nu @l iert şi %ă "ână şi @n mormânt @l +oi
Ale>tem#-
($ TreAuie >ă @n=ele5i %ă #>t# # ştiut el >ă .#%ă %u +i#=# lui- (tât #
"utut- (tât l-# 6u> minte#-
R$ (tât >ă @i 6e# şi lui 7umneBeu- 7#%ă eFi>tă ?u>ti=ie 6i+ină
#tun%i >ă .ie ră>"lătitC 9n .ine/ >ă tre%em "e>te #>t#- 7u"ă %e #m
#+ut %on.irm#re# %ă %ee# %e +ăBu>em re.eritor l# lun# o%tomArie #
.o>t #6e+ăr#t/ #m @n%e"ut >ă mă %on%entreB m#i mult "e +iBiuni
#>u"r# +iitorului- (ş# #m @n%e"ut >ă mă le5 6e %râm"eie 6e
im#5ini/ >ă @n%er% >ă le %om#>eB- TreAuie >ă @=i men=ioneB %ă
6intot6e#un# #m +ăBut #"ă/ multă #"ă nă+ălin6/ şter5ân6 6e "e
>u"r#.#=# "ământului #şeBări omeneşti/ or#şe/ %lă6iri/ omorân6
o#meni- ni=i#l nu #m 6#t im"ort#n=ă @n>ă #%um ştiu %ă #%e>te
lu%ruri >e +or "etre%e- 7#r >ă o luăm @n or6ine- Vă6 o #ltă %ă6ere #
Aur>ei %#re +# #+e# lo% tot @n to#mnă-
($ 7#r #Ai# >-# re6re>#tC B# %,i#r >-# >"u> %ă e%onomi# @n%e"e
>ă @şi re+inăC
R$ 1u e>te #6e+ăr#t- Bur># +# %ă6e#- (%um e>te 6o#r o >l#Aă
re6re>#re- V# @n%e"e o %ă6ere lentă @n +#ră şi #"oi +# .i 6eB#>tru @n
to#mnă- 8#i "re%i> @n +#r# +iito#re nimeni nu +# m#i #+e# nimi%-
Că6ere# +# @n%e"e m#i @ntâi @n (meri%# şi #"oi +# %u"rin6e
@ntre#5# lume- Vă6 o#meni >inu%i5ân6u->e/ .#milii 6i>"er#te/ Aăn%i
"răAuşin6u->e- Vă6 %ă l# >.ârşitul #nului +iitor 6ol#rul nu +# m#i
#+e# +#lo#re şi %ă >e +# %ăut# @nlo%uire# lui %u o #ltă mone6ă-
13
($ Bine şi #meri%#nii %e +or .#%eI
R$ V# .i ,#o>- Vor .i %rime/ ?#.uri şi "u>tiiri- 0e +# in>t#ur# le5e#
m#r=i#lă/ 6#r @n#inte 6e to#te +# @n%e"e un răBAoi >"re # >e @n%er%#
m#>%#re# #%e>tui lu%ru-
($ (meri%#nii >unt tot tim"ul @n răBAoi %u %ine+#/ #ş# %ă #%e>t
lu%ru +# tre%e neoA>er+#t-
R$ 1u- V# .i un răBAoi %#re +# #.e%t# to#te >t#tele lumii- V#
@n%e"e %u 0U(/ >r#el/ r#n/ @n>ă >e +# im"li%# şi C,in# şi ulterior
%elel#lte =ări- V# .i %el 6e-#l treile# răBAoi mon6i#l-
($ Şi %ân6 +# @n%e"eI
R$ 9ntot6e#un# %ân6 @ntreA @mi +in @n %#" 6ouă 6#te$ noiemArie
2009 şi .eAru#rie 2010- 7e%i nu "ot >"une %u eF#%tit#te %ân6 +#
@n%e"e- Ştiu %ă >e +# termin# @n 6e%emArie 2010- 1u %re6 %ă >e +#
.olo>i AomA# #tomi%ă- 1u #m #>t.el 6e im#5ini/ 6eşi #m %ăut#t >ă
#.lu- Vă6 6o#r .o%/ o#meni mor=i/ .o#mete/ 6eBnă6e?6e şi ,#o>- Vă6
%um o "#rte 6in >r#el #r6e- 0"er 6in >u.let %# #%e#>tă +iBiune >ă nu
.ie #6e+ăr#tă/ %ă%i iuAe>% #%e#>tă =#ră- :# eru>#lim #m trăit %ele
m#i @năl=ăto#re momente 6in +i#=# me#- (%olo #m @n=ele> %u
#6e+ăr#t %ă #m o mi>iune/ %,i#r 6#%ă nu mi-#m #>um#t-o 6e%ât
mult m#i târBiu şi "e ?umăt#te-
($ *#i6e totuşi >ă o luăm @n or6ine %ronolo5i%ă- 7e?# #m "ier6ut
.irul eF"unerii- 0ă @n%e"em %u lun# iunie 2009-
R$ V#r# +# #6u%e o %limă ,#oti%ă "e @ntre5 5loAul- V# .i >e%etă @n
m#i to#te re5iunile/ @ntretăi#tă 6e .urtuni %u #>"e%t tro"i%#l- 9n
Români# +ă6 o +#ră 6e .o%/ %#re +# #+e# şi .urtuni %u #>"e%t 6e
+i?elie- Ştiu %ă >ună %# un Auletin meteo/ @n>ă im#5inile %#re @mi
+in @n minte >unt #le unui Bu%ureşti %u o#meni leşin#=i 6e %ăl6ură/
%u to%uri intrân6 @n #>.#lt/ "entru %# #"oi >ă >e >u"r#"ună im#5ine#
unor +i?elii/ %u %o"#%i %ăBu=i "e>te m#şini/ 5rin6ină/ +ânt "uterni%
şi #%o"erişuri >mul>e- 0el# @mi >"une %ă l# ni+el 5loA#l #"# >e +#
r#=ion#liB# 6#torită >e%etei/ Fr#n=#/ 0"#ni#/ >u6ul t#liei şi (meri%#
6e 1or6 +or .i eFtrem 6e #.e%t#te- Ru>i# +# .i lo+ită 6e .enomene
eFtreme %u #>"e%t 6e torn#6ă/ %#re/ %ulme#/ >e +or m#ni.e>t#
"re"on6erent @n or#şe- 0"re to#mnă un nou "ământ +# #"ăre# 6e
>uA #"ă- 1u ştiu 6#%ă +# .i 6#tor#t unei eru"=ii +ul%#ni%e
19
>uA#%+#ti%e >#u unui %utremur/ %ert e>te %ă o%e#nul +# >%o#te l#
lumină un nou teritoriu-
($ Cărui .#"t %reBi %ă >e 6#tore#Bă #%e>te mo6i.i%ări 6e %limăI
R$ Şi eu #m .o>t %urio#>ă >ă #.lu #%e>t lu%ru şi #m @ntreA#t- 8i >-
# eF"li%#t %ă/ o6#tă %u #"ro"iere# Terrei 6e %entrul 5#l#Fiei/ %reşte
"re>iune# eFer%it#tă #>u"r# @ntre5ului >i>tem >ol#r- (%e>t lu%ru .#%e
%# m#># "ământului şi # %elorl#lte "l#nete >ă 6e+ină m#i 6en>ă/
ten>iunile @n%e" >ă >e #%umuleBe/ i#r #%e>t lu%ru +# 6u%e l# @nte=ire#
%utremurelor/ %reştere# #%ti+ită=ii +ul%#ni%e şi intem"erii- (m #.l#t
6e l# nişte "rieteni #>tronomi %ă :un# şi-# mi%şor#t %onturul %u
%âte+# >ute 6e Lilometri "ătr#=i- (>t# nu @n>e#mnă %ă >-#
.r#5ment#t/ %i %ă m#># ei >-# %om"#%t#t- 7e #>emene# 0el# mi-#
>"u> %ă >o#rele e>te @n >u.erin=ă şi %ă +# eFi>t# o "uterni%ă .urtună
>ol#ră @n 2012/ l# @n%e"utul #nului/ %#re +# #.e%t# tot %ee# %e >e
%,e#mă #"#r#t/ 6#torită unor im"ul>uri ele%trom#5neti%e %#re +or
AomA#r6# Pământul-
($ (m @n=ele>/ 6#r 6e %e >e @ntâm"lă to#te #%e>te#/ 6e %e #%umI
R$ 0el# >"une %ă Terr# # tre%ut 6e m#i multe ori "rin #>t.el 6e
eF"erien=e- O#meni %# noi/ #+#n>#=i te,ni%/ #u m#i eFi>t#t-
Ci+iliB#=ii @ntre5i #u .o>t şter>e 6e "e >u"r#.#=# Pământului- Unii
er#u %,i#r m#i #+#n>#=i 6e%ât noi- 0tă"âne#u tele"#ti#/ teleLineBi#/
#+e#u 6#rul "roro%irii/ #l +iBiunilor şi totuşi nu le-# .o>t "ermi> >ă
m#i rămână- 7e %eI Pentru %ă to=i #u uit#t 6e 7umneBeu- (u uit#t
%ă nu ei/ %# in6i+iBi 6e >ine >tătători/ #u #%e>te %#"#%ită=i/ %i %ă le
>unt 6#te lor >"re #-l .#%e "e 7umneBeu m#ni.e>t "e "ământ-
0#r%in# lor er# >ă %reeBe R#iul #i%i- 1u mă re.er l# #%el R#i AiAli%/
%i l# #%el P#r#6i> @n %#re omul e>te 7umneBeu şi 7umneBeu 6e+ine
Om-
($ 7#r nu #+em 6o+eBi %on%rete %ă #%e>te %i+iliB#=ii #u eFi>t#t-
0e Aănuie/ >e +orAeşte 6e 8u/ 6e (tl#nti6#--- 6#r nimi% "#l"#Ail-
R$ Şi +rei >ă >"ui %ă tu %reBi %ă noi ne tr#5em 6in m#imu=ăI
($ 1u- 7#r #>t# +re# ştiin=# >ă 6emon>treBe-
R$ E>te o #Aer#=ie/ %ă%i ni%i or5#nele/ ni%i >ân5ele "rim#telor nu
>unt %om"#tiAile %u #le no#>tre- 1i%i "ână @n Biu# 6e #Bi nu >-#
5ă>it #%e# +eri5ă li">ă/ %#re >ă %on.irme teori# lui 7#rJin-
20
($ Core%t/ 6#r nu eFi>tă ni%i 6o+eBi %#re >ă #te>te %ă #u m#i
eFi>t#t %i+liB#=ii #+#n>#te @n#inte 6e Cro-8#5nonC
R$ 9=i re%om#n6 >ă +iBiteBi 8uBeul Omului 6in P#ri>- (%olo >e
5ă>e>% "rintre multe #lte +e>ti5ii/ .#imo#>ele "ietre 6e l# :u>>#%/
+e%,i 6e 1!000 6e #ni şi %#re #r#tă o#menii @mAră%#=i l# .el %# noi/
%u ,#ine şi @n%ăl=ăminte/ %u "ărul #r#n?#t-
($ Re%uno>% %ă nu l-#m +iBit#t- 7#r 6#%ă eFi>tă #%e>te 6o+eBi/
6e %e nu >e >tu6i#Bă/ 6e %e nu >e .#% %uno>%ute #%e>te lu%ruriI
R$ 7e %e nu >e .#%e %uno>%ută #şeB#re# neoliti%ă 6in GoBel/ un6e
>-#u 6e>%o"erit tăAli=e >%ri>e/ %u %#r#%tere #"ro#"e %ontem"or#neI
7#%ă #%um #r .i un %#t#%li>m 5loA#l/ >ă Bi%em un "oto" %# %el
AiAli%/ @n %#re #r muri 90 l# >ută 6in omenire/ #nim#le/ "l#nte/ @n
%#re >-#r 6i>tru5e or#şele şi %u%eririle te,ni%ii/ i#r >in5urii
>u"r#+ie=uitori #r .i o mână 6e o#meni/ %#re >-#r #6ă"o>ti @n 5rote
şi mun=i/ urm#şii lor/ "e>te !0000 #ni/ #r >"une %ă @n#int#şii lor #u
.o>t "rimiti+i/ %ă #+e#u %#"#%it#te intele%tu#lă re6u>ă/ %ă umAl#u
@mAră%#=i @n ,#ine şi @n%ăl=ăminte .ă%ută 6in "iele 6e #nim#le/ et%-
To#te m#şinile/ %#>ele/ #+io#nele/ %#l%ul#to#rele/ >#teli=ii/ >e +or
tr#n>.orm# @n "r#. şi nu +# m#i eFi>t# nimi% %#re >ă #te>te %ă noi
#m %uno>%ut ştiin=#/ %ă #m >tă"ânit >"#=iul/ %ă #m .o>t %i+iliB#=i- 7e
%e nu >e .#% %uno>%ute 6e>%o"eririle .ă%ute l# noi @n =#răI 7in %âte
#m @n=ele>/ eFi>tă 6o+eBi %#re #te>tă eFi>ten=# unor #şeBări um#ne
mult m#i +e%,i 6e%ât %ele re%uno>%ute o.i%i#l- 7e %e nu >e +orAeşte
6e >%,eletele uri#şe/ %u #>"e%t um#noi6/ 6e>%o"erite #%um %â=i+#
#niI
($ Bine/ 6#r totuşi/ 6#%ă eFi>tă 6o+eBi/ 6e %e nu >unt %er%et#te/
%ine #re intere> >ă le #>%un6ăI
R$ Ştii/ 6#torită "oBi=iei mele >o%i#le/ #m +enit 6e>eori @n %ont#%t
%u "er>o#ne %#re .#% "#rte 6in %ee# %e >e %,e#mă @n#lt# elită o%ultă
mon6i#lă- Până >ă %ite>% Inuaki nu mi-#m "utut eF"li%# 6e %e #%eşti
in6i+iBi er#u #tât 6e răi/ 6eBintere>#=i/ #+#ri/ %ruBi/ 6e %e to#te
tră>ăturile ne5#ti+e "e %#re 7umneBeu le-# lă>#t m#ni.e>te "e
Pământ >e re5ă>e#u "re"on6erent @n ei şi 6e %e @ntot6e#un# A#nii
er#u #i lor- (m >ă @=i 6#u un eFem"lu- C#m "rin 1993 er#m @n
(u>tri# %u >o=ul meu- El #+u>e>e o @ntâlnire 6e #.#%eri/ %#re >-#
21
termin#t %u o m#>ă .e>ti+ă l# %#re # treAuit >ă "#rti%i" şi eu- C# o
@n%,eiere # %elor 6i>%ut#te/ "er>o#nele "#rti%i"#nte #u %on%luBion#t
%ă et#"ele %ontr#%tului +or .i #>imil#re# uBinei/ #"oi .#liment#re#
ei/ tre%ere# o#menilor @n şom#?/ +ânB#re# #%ti+elor >"re # >e
re%u"er# in+e>ti=i# şi #"oi +ânB#re# terenului "entru m#Fim#liB#re#
"ro.itului- :# #uBul #%e>tor +orAe m-#m re+olt#t- (m @ntreA#t %e >e
+# @ntâm"l# %u miile 6e mun%itori/ %u %o"iii lor/ %u +ie=ile lor/
ştiin6 %ă uBin# re>"e%ti+ă e>te >in5ur# >ur>ă 6e +enit # Bonei-
Ră>"un>ul lor$ Ce te intere>e#BăI Eşti %um+# Fe%io#r# 8#ri# şi noi
nu ştimI 0ă %r#"e 6e .o#meC 7ă-i 6r#%ului 6e >ărănto%iC Cu %ât m#i
"u=ini %u #tât m#i Aine--- #u +rut re+olu=ie/ 6emo%r#=ie--- #>t# le
6ăm- 1oi #+e#m "âine# şi %u=itul- Ei nu #u ni%i mă%#r .ărâmituri-
Şi #>t# e>te 6o#r @n%e"utulC Bine@n=ele> %ă #m .o>t ri6i%uliB#tă to#tă
>e#r#/ "ână %ân6 # inter+enit >o=ul meu- (%e>t# e>te 6o#r un
eFem"lu- (ş "ute# >ă @=i 6#u Be%i-
($ 0ă ştii %ă nu to=i >unt l# .el- (m "rieteni/ %#re 6eşi >unt >u> "e
>%#r# ier#r,i%ă/ nu #u uit#t 6e un6e #u "le%#t- 0e >tră6uie>% >ă .#%ă
Aine/ >e im"li%ă/ >e BA#t-
R$ Şi reuşe>%I
($ 7e %ele m#i multe ori- 7e #%ee# %re6 %ă %onte#Bă @n "rin%i"#l
%e .el 6e om eşti/ %#re e>te >tru%tur# ># interio#ră- Rău "o=i .#%e
.o#rte uşor/ "o#te .#%e ori%ine/ Ainele e>te m#i 5reu 6e .ă%ut-
R$ Şi 6#%ă #%eşti o#meni eFi>tă/ 6e %e nu >e .#% #uBi=iI 7e %e nu
i#u "oBi=ieI 7e %e >e %ontinuă ?#.ulI
($ 7in %âte +ă6 eu #%um >e re5le#Bă @ntru%ât+# >itu#=i#-
R$ 7# şi nu- B#nii %ei mul=i şi #6e+ăr#=i >-#u .ă%ut 6in #.#%eri %u
>t#tul- Cei %#re şi-#u .ă%ut >um# >t#u #%um "otoli=i/ 6#r 6#%ă +or
"ute# >ă o .#%ă 6in nou o +or .#%e- 1u #u >%ru"ule şi ni%i nu >e
>#tură- Vor %ât m#i mult/ i#r %o"iii lor >unt şi m#i răi- Tu %reBi %ă
"e>te 3-4 5ener#=ii >e +# m#i @ntreA# %ine+# 6e un6e #u A#nii/ 6e
un6e >unt #%e>te #+eriI Vor .i #.#%erişti onor#Aili/ %u "rin%i"ii şi %u
tr#6i=ii 6e 5ener#=ii-
($ 9mi "o=i >"une %ine >unt #%eşti @mAo5ă=i=i/ %ine er#u ei @n#inte
6e 1939I
22
R$ Pre"on6erent >unt .oşti %omunişti >#u %o"iii lor- Ni%#l# lor
e>te$ l# +remuri noi/ tot noiC 7e .#"t #r treAui >ă >"un Bi%#l#
no#>tră/ %ă%i şi eu .#% "#rte 6in #%e#>tă t#5mă- 8#i >unt şi "er>o#ne
%#re #u ştiut >ă >"e%uleBe momentul/ #u #+ut #%el .eelin5 #l
#.#%erilor/ @n>ă >unt .o#rte "u=ini-
($ Şi un6e +or >ă #?un5ăI C#re e>te >%o"ul #%e>tor %#>teI
R$ 1u ştiu- Şi eu m-#m @ntreA#t #6e>e#- 7in %e #m @n=ele> i6ee#
e>te %ă "o"orul treAuie =inut @n "riBă/ o%u"#t/ >"re # nu 5ân6i-
TreAuie >ă i >e 6e# 6e mun%ă/ 6in %e @n %e m#i mult/ >ă i >e in6u%ă
i6ee# %ă # "#r+eni "e >%#r# >o%i#lă e>te "o>iAil num#i "rin
#%umul#re 6e Aunuri/ e"#t#re/ >noAi>m/ #5re>i+it#te/ min%iună/ et%-
7e %ân6 #m %itit %#rte# t# #m @n=ele> o 5răm#6ă 6e lu%ruri- 0unt
%on+in>ă %ă ei/ #nnunn#LLi/ eFi>tă şi trăie>% "rintre noi şi %,i#r
6#%ă nu #u .ormă re"tili#nă/ #u >u.let 6e 6r#%- 7in #%e>t "un%t 6e
+e6ere @mi 6ore>% %# %ee# %e +ă6 eu %ă ne #şte#"tă >ă >e @ntâm"le-
C,i#r 6#%ă #>t# @n>e#mnă >ă "ier6 tot %e #m/ mă re.er l# Aunuri/
"oBi=ie/ mă%#r #ş# #m ş#n># >ă o i#u 6e l# %#"ăt şi @mi %âşti5 @n#"oi
>u.letul-
($ (>t# 6#%ă m#i >u"r#+ie=uieşte %ine+#C
R$ Vor .i .o#rte mul=i şi eu +oi .i "rintre ei- Şi tu- 7#r rămă>e>em
l# 2009- V# .i #nul m#rilor tr#n>.ormări- 0o%iet#te# +# @n%e"e >ă >e
tr#n>.orme l# ni+el 6e %onştiin=ă %ole%ti+ă- 7in %e @n %e m#i mul=i
o#meni >e +or treBi şi @şi +or "une @ntreA#re# @n%otro ne @n6re"tăm-
(>t# +# .i >u.i%ient/ %ă%i +# 5ener# o >%,imA#re # ment#lită=ii-
O#menii +or .i 6in %e @n %e m#i 5reu 6e "ă%ălit- 7#torită #"ro"ierii
6e %entrul 5#l#Fiei/ intui=i# +# 6e+eni m#ni.e>tă şi to=i +om @n=ele5e
#numite #>"e%te l# ni+el >uAtil- (>t# +# .#%e %# mi>iune# %elor %#re
ne @nroAe>% >ă >e #"ro"ie 6e .in#l- 1u +om m#i "ute# .i "ă%ăli=i-
($ Şi %um %reBi %ă ne +om 6# >e#m# %ă ni >-# #m"li.i%#t intui=i#I
R$ Vom @n%e"e >ă "rimim in.orm#=ii l# ni+el >uAtil- Po#te %,i#r
ră>"un>uri ment#le l# @ntreAări nero>tite/ im#5ini/ .l#>,-uri/ +i>e-
(m im"re>i# %ă "rimul >emn #l mo6i.i%ării >tării 6e %onştin=ă @l
re"reBintă in>omni#- 0unt me6i% şi #m %on>t#t#t %ă 6in %e @n %e m#i
multe "er>o#ne #u "roAleme %u >omnul/ "roAleme %#re >unt
im"o>iAil 6e reBol+#t %u "#>tile- 7e #lt.el %re6 %ă e>te tot#l no%i+ >ă
23
>e #"eleBe l# %,imi%#le- (%e>te# >unt Alo%#nte şi m#i mult
6ăune#Bă- Omul @n lo% >ă @şi mo6i.i%e +iAr#=i# >e Alo%,e#Bă "e o
.re%+en=ă şi rămâne #%olo- 1u "o#te #+#n>#-
($ Şi #tun%i %e treAuie >ă .#%emI
R$ 0ă me6ităm- Cre6 %ă un 6i#lo5 interior #?ută mult m#i mult
6e%ât o "#>tilă- 0el# @mi >"une %ă "entru # #%%e6e l# o nouă >t#re
+iAr#=ion#lă treAuie >ă tre%em "rin #numite tr#n>.ormări/ %#re 6e
%ele m#i multe ori >unt 6urero#>e- C,i#r 6#%ă e>te +orA# 6e>"re o
>t#re 6e >ănăt#te 6e.i%it#ră/ 6e >%,imAări m#?ore @n eFi>ten=#
no#>tră/ 6e "ier6eri ire"#r#Aile/ 6e >tări %on.li%tu#le #"#rent .ără
ieşire/ nu treAuie >ă 6i>"erăm- To#te #%e>te# >unt >emne %ă ne
#.lăm "e %#le# >%,imAării/ %ă # >o>it momentul @n %#re treAuie >ă
renun=ăm l# +e%,ile "#r#6i5me- TreAuie >ă @n=ele5em %ă to#te
#%e>te >emne ne >unt 6#te >"re # ne tr#5e 6e mâne%ăO %e+# 6in %e
.#%em/ mo6ul 6e 5ân6ire/ "er%e"=i# no#>tră #>u"r# lumii e>te
5reşită şi treAuie >%,imA#tă şi %e mo6 m#i Aun #r "ute# 5ă>i
Uni+er>ul 6e #ten=ion#re 6e%ât >ă ne "ună "ie6i%i/ >ă ne Alo%,eBe-
($ (>t# e>te un lu%ru Aun/ @n>ă 6in "ă%#te "u=ini >unt %ei %#re
%onştientiBe#Bă .#"tul %ă %ee# %e li >e @ntâm"lă e>te o #ten=ion#re-
O#menii +ă6 m#i mult %ă 5,inionul >-# #Aătut #>u"r# lor şi nu ştiu
6e %e-
R$ Er# mult m#i >im"lu 6#%ă Uni+er>ul @=i "ute# 6# un tele.on
>#u trimite o >%ri>o#re "entru #-=i eF"li%#--- 6#r #>t# e>te- 7e
#>emene# #m +ăBut o %reştere # in%i6en=ei %#n%erelor- Şi #%e>t
#>"e%t >e 6#tore#Bă mo6i.i%ărilor +iAr#=ion#le "rin %#re tre%e
Uni+er>ul- Şi >o#rele >-# >%,imA#t- (>t# >"une 0el#- TreAuie >ă
#+em 5ri?ă şi >ă nu ne m#i eF"unem .ără "rote%=ie r#Belor >ol#re-
Cel "u=in "ână @n 2013/ >"re >.ârşitul #nului/ %ân6 +# @n%e"e
re5l#re# #%e>tor #>"e%te-
($ 7#r/ 6u"ă %um >"une#i/ m#Fimul 6e #%ti+it#te >ol#ră +# .i @n
2012-
R$ 7#- 9n #%e>t #n +om .i AomA#r6#=i/ 6in "un%t 6e +e6ere
ener5eti% şi ele%trom#5neti%/ #tât 6e 0o#re %ât şi 6e #"ro"iere# 6e
%entrul 5#l#Fiei- Vom +e6e#/ %,i#r @n%e"ân6 %u #nul #%e>t#/ %ă o
nouă .ormă 6e ener5ie/ ne%uno>%ută/ +enită to%m#i 6in %entrul
24
5#l#Fiei/ ne in+#6e#Bă >"#=iul tere>tru- (%e>t lu%ru +# 6u%e l#
%reştere# #%ti+ită=ii m#5mei/ %#re/ l# rân6ul ei/ +# %re# #nom#lii #le
%âm"ului m#5neti% tere>tru- To#te #>"e%tele %omAin#te +or 6#
6ureri 6e %#"/ l#">u>uri/ >tări 6e"re>i+e/ mor=i Aruşte #âtt @n rân6ul
"ă>ărilor %ât şi # +ie=ii #%+#ti%e/ i#r @n unele re5iuni %,i#r @n rân6ul
"o"ul#=iei-
($ 7#r/ "ână #%olo/ m#i #+em 6e @n.runt#t #nul #%e>t# şi #nul
+iitor %u răBAoi---
R$ (nul #%e>t# +# .i ,otărâtor- P9nQ .un%=ie 6e %#le# "e %#re
5u+ern#n=ii o +or #le5e/ +om +e6e# +iitorul-
($ Şi %ân6 +# treAui .ă%ută #%e#>tă #le5ereI
R$ 7#%ă @ntreA/ mi >e ră>"un6e %ă @n noiemArie +# .i "untul
%ru%i#l- 7in "ă%#te nu 6e"in6e 6e noi/ %i m#i mult 6e (meri%#- 7in
%âte +ă6 eu #%olo >e +# 6# Aătăli# .in#lă- Ei >unt %ei %#re +or ,otăr@
>o#rt# lumii-
($ 7#r 6e %e eiI Cu %e ne #.e%te#Bă "e noiI
R$ Ei >unt %ei %#re ,otărâ>%- 7e #lt.el/ ei >tă"âne>% e%onomi#
mon6i#lă- (%e>t lu%ru e>te %ert/ .ie %ă ne %on+ine/ .ie %ă nu- To#te
>t#tele lumii #u @n "ro5r#m r#%or6#re# l# 5ân6ire# #meri%#nă/ l#
mo6elul lor 6e +i#=ă- B#nii +in 6e l# ei/ ei >unt "#rti%i"#n=i #%ti+i l#
,otărârile "ri+in6 >o#rt# lumii/ 6e%i @ntr-un .el noi to=i %eil#l=i #m
%ăut#t-o %u lumân#re#- (%um +om #+e# "#rte 6e %ee# %e #m
>emăn#t-
($ 7#r >"une-mi/ 6#%ă @ntreAi %e +# .i @n (meri%# @n m#i 2010/
%e =i >e ră>"un6eI
R$ Fo#mete/ răBAoi/ şom#?/ .ri%ă/ >inu%i6eri/ %rime---
($ 1u e>te o im#5ine "re# "lă%utăC
R$ Vă6 o#meni 6i>"er#=i/ %o"ii "lân5ân6/ +ă6 mul=i mor=i şi %oBi
lun5i- P#r%ă Be%i 6e mii 6e o#meni %er #?utor-
($ Şi Euro"# @n 2010I
R$ Fo#mete/ >e%etă/ ră>%o#lă/ şom#?---
($ Şi @n Români#I
R$ Români# o +ă6 %um+# m#i liniştită- Şi l# noi +# .i o %reştere #
şom#?ului/ o li">ă #%ută 6e A#ni l# ni+el 5ener#l/ 6#r nu +ă6
.o#mete- Po#te 6in %#uB# .#"tului %ă noi "utem %ulti+#I Că noi nu
2!
#m "ier6ut @n%ă le5ătur# %u "ământulI 9n>ă 6e 6e"#rte (meri%# +#
.i %e# m#i #.e%t#tă- Cum >"une#m l# @n%e"ut/ 6ol#rul nu +# m#i
#+e# +#lo#re-
($ 7#r #>t# +# #.e%t# 6o#r tem"or#r- 0e +# 5ă>i o #ltă mone6ă-
R$ V# #.e%t# to#tă "l#net#- :# ni+el 5loA#l- Vor @n%et#
>%,imAurile %omer%i#le şi #%e>t lu%ru +# 6u%e l# .o#mete- 0unt
multe =ări 6e"en6ente 6e im"ort-
($ 7#/ 6#r >e +# 5ă>i o mo6#lit#te 6e @nlo%uire # mone6ei-
R$ 7#%ă >-#r 6ori/ >-#r "ute# 5ă>i/ @n>ă %ei %#re %on6u% lume#
6ore>% %# #%e>te lu%ruri >ă >e @ntâm"le >"re # "ute# intro6u%e A#nii
+irtu#li- (6i%ă totul e>te "l#ni.i%#t- 1u %onte#Bă %â=i mor/ >unt
"#5uAe %ol#ter#le-
($ Po=i .i un "i% m#i eF"li%ităI
R$ F#"tul %ă Pământul tre%e #%um "rin nişte >%,imAări m#?ore
+ine 6e l# 7umneBeu- F#"tul %ă noi ne tr#n>.ormăm/ %ă #+em ş#n>#
>ă .im @n .#=# unui nou @n%e"ut/ +ine tot 6in 8#tri%e# 7i+ină- Cei
%#re ne %on6u% ştiu #%e>te lu%ruri 6e mult tim"- Ei >-#u "re5ătit şi
#şte#"tă- Vor >ă .ru%ti.i%e #%e>te #>"e%te @n .#+o#re# lor- 7e #%ee#
+or >"e%ul# totul l# m#Fim- Vor lă># %# #%e>te lu%ruri >ă >e
@ntâm"le/ +# .i .o#mete/ răBAoi şi 6i>"er#re şi ei +or +eni @n %,i" 6e
>#l+#tori/ %u o mone6ă uni%ă +irtu#lă/ %u %i"-uri im"l#nt#te/ %u un
>i>tem uni+er>#l 6e #>i5urări/ %u r#=ion#liBări şi %u >"ee%,-ul %ă tot
%ee# %e >-# @ntâm"l#t e>te 6in +in# o#menilor/ # @n%ălBirii 5loA#le/ #
eF"lo#tării #AuBi+e/ et%- 9n #%e>t mo6/ ei +or %oor6on# re>ur>ele
"l#netei/ >i>temul monet#r/ #"#/ #erul/ +i#=#/ e6u%#=i#/ totul- 1u
+eBi %ă e>te o #Aer#=ieI Ei/ #6i%ă 5u+ernele/ >unt %ele %#re #u
%oor6on#t #%e>te lu%ruri şi "ână #%umO 6o#r %âte+# .#milii #u
eF"lo#t#t Ao5ă=iile >uAter#ne şi %u to#te #%e>te# ni >e >"une %ă noi
>untem 6e +ină- 1oi/ nu ei- E>te o t#%ti%ă 6e m#ni"ul#re "er.e%tă-
Cu %ât ni >e >"une m#i 6e>/ %u #tât >entimentul 6e +ină 6e+ine m#i
"re5n#nt/ "ână %ân6 ne +# .i ruşine 6e noi @nşine şi 6e @n#int#şii
noştri şi #tun%i %ân6 +# +eni #%el "l#n >#l+#tor/ mir#%ulo>/ @l +om
#%%e"t# "e neră>u.l#te/ #+ân6 %,i#r %onştiin=# @m"ă%#tă %ă %ee# %e
.#%em/ .#%em Aine/ %ă e>te "entru +iitorul %o"iilor noştri- C#re
+iitorI 7e >%l#+iI
24
($ (>t# #ş# e>te- Ştii %e nu @n=ele5I 7#+i6 >"une# %ă ei nu +or
m#i %ore>"un6e +iAr#=iei Terrei/ %ă +or treAui >ă "le%e-
R$ Vor muri .o#rte mul=i/ @n>ă +or rămâne l# .el 6e mul=i- 0unt
urm#şii %elor %u >ân5e 6e #nunn#LLi- Ei #u #%%e"t#t #me>te%ul
>#n5+in >"e%i#l "entru # 5e>tion# >itu#=i#- (m @n=ele> #>t# #Ai#
6u"ă %e #m %itit Inuaki-
($ 7#r nu "ot .i to=i răiC
R$ Eu %re6 %ă to=i >unt răi- Şi m#i %re6 %ă @n rân6ul .#miliilor lor
#u >u"r#+ie=uit 6o#r %ei %#re #u %# m#ni.e>te tră>ăturile ne5#ti+e-
7e #lt.el/ mo6i.i%#re# 5eneti%ă nu m#i e>te 6e mult o ne%uno>%ută/
#ş# %ă nu +ă6 %#re #r .i "roAlem# >ă @şi %reeBe urm#şi 6u"ă %,i"ul
şi #>emăn#re# lor şi %#re >ă .ie #"=i >ă "o"uleBe o Terr# %u o
+iAr#=ie nouă-
($ Tu @i "o=i >im=i/ +e6e#/ intui "e %ei %u >ân5e 6e #nunn#LLiI
R$ 7#%ă @ntreA mi >e ră>"un6e/ @n>ă nu #m ştiut 6e #%e>te lu%ruri
@n#inte 6e # %iti %#rte#/ #ş# %ă eF"erien=# me# e>te limit#tă- Vre#u
%,i#r >ă mă %on%entreB #>u"r# #%e>tui #>"e%t-
($ 7#r tu #i >ân5e 6e-#l lorI
R$ 1u #m @ntreA#t şi nu +re#u >ă @ntreA- 1u #ş "ute# 6u%e
in.orm#=i# 6#%ă ră>"un>ul #r .i "oBiti+ şi 6e #%ee#/ @n %ee# %e
"ri+eşte .#mili# me#/ +re#u >ă ştiu %ât m#i "u=ine lu%ruri 6e #%e>t
5en-
($ Re.eritor l# #nul #%e>t#/ %e @mi m#i "o=i >"uneI
R$ (nul #%e>t#/ %ei @n 6re"t +or re%uno#şte %ă eFi>tă #nom#lii
5eom#5neti%e- (6i%ă/ %ă l# ni+elul Pământului #u @n%e"ut >ă #"#ră
>emne %ă "olii m#5neti%i tin6 >ă >e >%,imAe-
($ Şi 7#+i6 # men=ion#t #%e>t lu%ru-
R$ Şi eu +ă6 %# .iin6 #6e+ăr#t- Cum >"une#m #%e>t lu%ru +# .i
re%uno>%ut/ 6#r e.e%ti+ >%,imA#re# +# #+e# lo% @n 2012-
($ 7#r %e e.e%te +or .i #nul #%e>t# le5#t 6e #%e>te "erturA#=iiI
R$ 8i >e >"une %ă #+io#nele/ "ă>ările şi m#mi.erele m#rine +or
.i eFtrem 6e #.e%t#te- n>e%tele +or 6e+eni #5re>i+e şi +or #+e# un
%om"ort#ment #norm#l- Cu %ât ne +om #"ro"i# 6e to#mnă/ %u #tât
>e +or inten>i.i%#- Tot #nul #%e>t# +or %reşte @n .re%+en=ă #ş#-Bi>ele
22
.enomene ON1- 7in %âte +ă6 eu/ #>emene# #"#r#te >e +or +e6e#
"re"on6erent @n (meri%# 6e 0u6 şi nor6ul Euro"ei-
($ (>t# @n>e#mnă %ă nu >untem >in5uriC E>te un lu%ru Aun-
R$ 0el# >"une %ă multe 6in #%e>te #"#r#te >unt eFtr#tere>tre şi %ă
+in >ă >u"r#+e5,eBe 5r#6ul 6e >%ă6ere# # %âm"ului m#5neti%-
($ Cum #6i%ă multeI Şi re>tulI
R$ Re>tul >unt #lt%e+#-
($ CeI
R$ 1u ştiu >ă @=i >"un/ 6#r 6#%ă mă %on%entreB/ +ă6 o#meni %#
noi/ @n>ă @mAră%#=i @n %o>tume #lAe şi %u măşti "e .#=ă/ #"le%#=i @n
?urul unor n#+e o+oi6#le- 9ntreA un6e >unt şi mi >e ră>"un6e
1e+#6#- 9ntreA 6#%ă >unt ON1-uri şi mi >e >"unne %ă >unt
"ământene- C#re e>te >%o"ul lorI 7eBor6ine/ 6eBe%,iliAru/ >"#imă-
(tât @=i "ot >"une- (m @n%er%#t >ă intru m#i @n "ro.unBime/ @n>ă nu
"rime>% ni%i o in.orm#=ie-
($ Şi %elel#lte ON1-uri re#le/ %e e>te %u eleI
R$ 0unt +enite >ă ne >u"r#+e5,eBe- ProAlem# e>te %ă +ă6 6ouă
ti"uri 6e #>emene# m#şinării- Unele le >imt "rietene i#r #ltele
%um+# #5re>i+e- 7#%ă @n%er% >ă "ătrun6 m#i @n #mănunt/ %e+# mă
Alo%,e#Bă şi mi >e >"une %ă #nul 2011 +# #6u%e %u >ine o m#re
re+el#=ie re.erito#re l# #%e>t lu%ru/ "ână #tun%i nu e>te "roAlem#
me#- 7e #lt.el/ e>te norm#l >ă mi >e ră>"un6ă #ş#C
($ 7e %eI
R$ 7eşi +ă6 %u o%,ii min=ii #%e>te #ş#-Bi> .#r.urii BAurăto#re/
6eşi le >imt +iAr#=i#/ eu nu %re6 @n ele- 0i5ur/ >unt %on+in>ă %ă
#%olo/ #.#ră/ @n l#r5ul Uni+er>ului m#i eFi>tă #lte .orme 6e +i#=ă/
@n>ă minte# me# re.uBă >ă %on%e#"ă %ă #%eşti# ne-#r "ute# +iBit#-
Eu "ur şi >im"lu nu "ot "er%e"e %u @n=ele5ere# me# limit#tă
@ntâlnirile 6e 5r#6ul trei-
($ 0unt o#meni %#re "ot 6e"une mărturie %ă eFi>tă/ >unt %ăr=i/
#rti%ole/ "oBe---
R$ Şi eu le +ă6 @n interiorul meu- Şi %eI (>t# nu m-# "utut
%on+in5e- (ş# 5ân6e>% eu-
($ 7#r 6#%ă te %on%entreBi #>u"r# #nului @n %#re +or .i #%e>te
6eB+ăluiri/ %e =i >e >"uneI
23
R$ (ten=ieC Ve=i .i @nşel#=iC 8#i mult 6e #tât nu +ă6/ 6#r >imt %ă
ne "#şte un m#re "eri%ol/ %# şi %um #m .i #menin=#=i-
($ (6i%ă +or @n%er%# >ă ne #t#%eI
R$ 1u "ot ră>"un6e l# #%e#>tă @ntreA#re- Vă6 6o#r %ă >unt 6e
6ouă .eluri$ Auni şi răi-
($ Te ro5/ %,i#r 6#%ă nu %reBi/ o "o=i @ntreA# "e 0el# %e e>te %u
eiI
R$ 0el# >"une %ă +om .i #5re>#=i 6e unii/ re>"e%ti+ %ei %#re #u
le5ătură %u #%tu#l# orân6uire/ 6#r %ă %eil#l=i ne +or .i 6e m#re
#?utor/ @n >"e%i#l 6u"ă 2012- Totuşi/ eu nu "ot %re6e #%e>te lu%ruriC
($ 7in "ă%#te/ @n=ele5ere# no#>tră "ământe#nă e>te limit#tă- Cel
m#i #6e>e#/ noi >untem %ei %#re ne Alo%ăm #%%e>ul 6#torită unor
i6ei "re%on%e"ute-
R$ (ş# e>te/ 6#r eu nu "ot tre%e 6e #%e#>tă limităC
($ 7#%ă #r .i >ă %on%luBionăm/ %e #i "ute# >"une 6e>"re #nul
2009I
R$ E>te #nul m#rilor >%,imAări/ l# to#te ni+elurile/ e%onomi%/
>o%i#l/ %ultur#l/ um#n- Eu +ă6 %ă @n #%e>t #n >e +# ,otăr@ >o#rt#
omenirii- Vă6 e%onomi# @n "eri%ol 6e # .i 6i>tru>ă/ .o#mete/
ră>%o#lă/ Aoli/ li">ă 6e A#ni şi "roAleme %lim#teri%e eFtreme/ @n
to#tă lume#/ "roAleme %#re +or e>%#l#6# %ătre >.ârşitul #nului %ân6
+om +e6e# iminen=# unui răBAoi-
($ 7in "ă%#te/ #m %on+in5ere# %ă #>t# ne #şte#"tă/ @n>ă >ă ştii %ă
Români# +# .i %um+# .erită- :# noi nu +# #?un5e e.e%ti+ #%e>t
răBAoi- Vom .i #"ăr#=i/ "rote?#=i/ @ntr-un mo6 mir#%ulo>- 0i5ur/ +om
#+e# 6e >u.erit %# e%onomie/ +or .i şi l# noi "roAleme/ 6#r 6e #lt
5en-
($ 9mi "o=i 6et#li#I
R$ 7in %âte +ă6 eu/ Români# +# .i @ntr-o "erio#6ă 6e #%#lmie-
Vă6 o#meni @n5ri?or#=i/ >u"ăr#=i/ +ă6 >e%etă/ .urtuni/ %#ni%ulă/ .ri5
nă"r#Bni%/ +ă6 .urie şi mi%i %on.li%te interne/ 6#r nu +ă6 6i>tru5eri
m#>i+e/ .o%/ o#meni u%işi- 8i >e >"une %ă noi +om .i @n%on?ur#=i 6e
răBAoi 6in to#te "ăr=ile/ totuşi nu +om "#rti%i"# #%ti+- 9mi #"#re %#
şi %ân6 =#r# no#>tră #r .i >uA un %lo"ot uri#ş 6e ener5ie Aene.i%ă/
29
%#re ne "rote?e#Bă- C#m #tât "entru #Bi- Vom %ontinu# 6#t#
+iito#re-
30
R$ (>tăBi 6ore>% >ă %ontinuăm 6i>%u=i# 6e l# #nul 2010-
($ Te ro5-
R$ (nul 2010 +# .i #nul m#rilor #6e+ăruri- 9ntr-un mo6 m#5i%/
omenire# +# @n%e"e >ă @n=ele#5ă #numite #>"e%te- (6e+ăruri m#?ore
+or .i re+el#te şi %ei %e ne %on6u% +or .i 6em#>%#=i- :# @n%e"ut +or
.i .o#rte "u=ini %ei %#re +or %re6e/ @n>ă/ %u %ât ne +om #"ro"i# 6e
2011/ %u #tât numărul lor +# >"ori- 7e .#"t/ @n #u5u>t->e"temArie
2009/ +o%i/ 6in 6i+er>e lo%uri 6e "e 5loA/ +or @n%e"e >ă +orAe#>%ă/
>%o=ân6 l# lumină #numite >e%rete/ @n>ă #m"lo#re +or %ă"ăt# #Ai# @n
#nul următor- 7e #>emene#/ 2010 +# .i #nul .enomenelor eFtreme-
Clim# >e +# @nrăută=i #tât 6e mult @n%ât #numite lo%#=ii +or treAui
e+#%u#te- 9n unele Bone +# .i #tât 6e .ri5 @n%ât o#meni +or .i >ili=i >ă
@şi "ără>e#>%ă %#>ele- V# .i >e%etă şi .o#mete l# ni+el 5loA#l- O
nouă e"i6emie @şi +# .#%e #"#ri=i#/ 6eşi/ @n "rim# .#Bă/ nu +# .#%e
+i%time- O#menii +or 6e+eni 6e"en6en=i 6e #?utorul >t#tului-
8ân%#re#/ me6i%#mentele şi utilită=ile >e +or >%um"i enorm-
($ 7#r nu >e "o#te .#%e nimi% "entru # "re+eni #%e>te lu%ruriI
R$ 1u +ă6 %um- 1u ştiu 6#%ă to=i 5u+ern#n=ii noştri >unt
in.orm#=i 6e %ee# %e ne #şte#"tă @n +iitorO i#r %ei %e ştiu/ 6e %e #r
inter+eniI Ei #u un "l#n Aine "u> l# "un%t-
($ Şi @n Români# +# .i l# .el 6e răuI
R$ 1u- Eu +ă6 %ă l# noi +# .i Aine- (6i%ă mult m#i Aine
%om"#r#ti+ %u re>tul lumii- 7#%ă @ntreA un6e o >ă .ie rău/ mi >e
ră>"un6e %ă @n =ările 6e"en6ente 6e 6ol#r- 7e%i l# noi nu- 7e #lt.el/
6#%ă mă %on%entreB şi @ntreA Români# @n 2010 im#5inile %#re @mi
#"#r >unt @ntru%ât+# liniştite- Vă6 6o#r >e%etă şi .urtuni/ >u"ăr#re/
@n5ri?or#re/ 6#r nu +ă6 răBAoi/ .o%/ 6i>"er#re- 7#%ă/ 6im"otri+ă/
@ntreA (meri%# 2010 +ă6 .o#mete/ %oBi lun5i/ o#meni "#ni%#=i/
şom#?/ .urturi/ %rime/ răBmeri=ă şi/ m#i "re>u> 6e to#te/ +ă6 şiruri
lun5i 6e m#şini %#re >e @n6re#"tă %ătre mun=i >#u #lte lo%#=ii-
($ Către mun=iI 7e %eI
31
R$ Cre6 %ă +or #+e# "roAleme %u #"#/ @n%ă 6e #nul #%e>t#- Hi-#m
>"u> %ă 6e mi%ă #m @n %#" im#5ini %u #"ă/ mun=i 6e #"ă nă+ălin6 @n
or#şe- C#m #>t# +ă6 eu %ă >e +# @ntâm"l# #%olo-
($ 7#r Euro"# +# .i #.e%t#tă 6e #"ăI
R$ 7#/ 6#r @n m#i mi%ă mă>ură- :# noi #"# +# .i "roAlem# #nului
2013- (nul #%e>t# şi l# #nul Euro"# +# #+e# "roAleme minore 6o#r
l# ni+elul %#o>telor- 9mi #"#re %# şi %um #"# #r @n#int# %u %â=i+#
metri/ @n>ă nu +ă6 # .i %e+# %#t#>tro.#l- (i%i +# .i >e%etă >#u .urtună
şi ,r#n# +# .i "roAlem#- 7e #>emene#/ l# #nul/ Euro"# >e +#
%on.runt# %u >ei>me şi "roAleme +ul%#ni%e/ @n>ă ni%i #%e>te# nu #u
un #>"e%t %#t#>tro.#l- Cel m#i 5r#+ +# .i @n C,in# şi R#"oni#-
($ 9mi "o=i >"une 6#%ă Români# +# .i lo+ită 6e un >ei>m m#?orI
R$ Eu +ă6 %ă 6#- 0el# @mi >"une %ă treAui# >ă .i .o>t 6e?#/ @n>ă #
.o>t #mân#t-
($ (>t# e>te Aine- 9n>e#mnă %ă +iitorul "o#te .i mo6i.i%#tC
R$ 8oment#n eu +ă6 %utremurul %# .iin6 l# #nul/ 6#r nu +ă6 mii
6e mor=i >#u "#5uAe imen>e- Vă6 %e+# Alo%uri %ăBute/ o#meni
>"eri#=i/ @n>ă +or .i m#i "u=ine "ier6eri %# @n S22- 8#i eFi>tă o
"o>iAilit#te 6e "ro6u%ere # unui >ei>m @n >e"temArie & o%tomArie
#nul #%e>t#/ 6#r nu %re6 %ă e>te %e+# >i5ur- 9mi +ine @n minte %#
"erio#6ă/ 6#r nu "ot +iBu#liB# im#5ini i#r #%e>t lu%ru mă .#%e >ă
%re6 %ă e>te "o>iAil >ă nu .ie-
($ Po#te reuşim şi .#%em %e+# %# >ă @l e+itămC
R$ Cre6 %ă e>te >u.i%ient >ă ne treBim- 7intot6e#un# #m #+ut
%re6in=# %ă noi ne "utem >%,imA# >o#rt#-
($ Şi eu #m %on+in5ere# %ă >untem "#rti%i"#n=i #%ti+i l# %re#re#
+iitorului- Cre6 %ă "utem >%,imA# tr#ie%tori# "rin treBire# %ole%ti+ă
şi r#%or6#re# l# 8#tri%e-
R$ Eu #m #+ut eF"erien=# mo6i.i%ării- (m #+ut unele +iBiuni
%#re/ 6u"ă un #n/ >-#u mo6i.i%#t- (>t# @n>e#mnă %ă %e+# >#u %ine+#
# inter+enit şi ne-# >%,imA#t >o#rt#- 7#r/ %u to#te #%e>te#/ #nul
+iitor +# #6u%e "roAleme l# ni+elul >%o#r=ei tere>tre- 7in %âte
@n=ele5/ eu >unt 5ener#te @n "rin%i"#l 6e un6ele ele%trom#5neti%e
+enite 6in >"#=iu/ un6e "e %#re nu le "utem %ontrol#- (%e>te
AomA#r6#mente +or #.e%t# şi "o"ul#=i#- 8i5renele şi >tările 6e
32
oAo>elă >e +or inten>i.i%#/ +om eF"eriment# +i>e "uterni%e >#u/ 6in
%ontră/ in>omnii/ i#r/ l# ni+el 5ener#l/ +om .i #"#ti%i şi %u tonu>
>%ăBut- Pe>te to#te #%e>te# >e +# >u"r#"une %ă6ere# >i>temului
A#n%#r şi şom#?ul m#>i+- :# ni+el 5loA#l-
($ Cân6 >"ui %ă6ere# >i>temului A#n%#r/ te re.eri l# %ă6ere#
6ol#ruluiI
R$ 9n "rimă .#Bă/ 6#r/ "e termen lun5/ +ă6 # .i o "roAlemă
5ener#lă- :# @n%e"ut/ %,i#r 6in #%e#>tă to#mnă/ "i#=# e%onomi%ă
#meri%#nă +# intr# @n 6e%lin/ 6e%lin %#re +# %ontinu# @n #nul +iitor/
"entru %# >"re ?umăt#te# #nului >ă >e eFtin6ă @n to#tă lume#- Cel
m#i rău/ 6in #%e>t "un%t 6e +e6ere/ +# .i @n #nul 2011- Şi noi +om
>im=i #%e>te "roAleme %,i#r 6e l# mi?lo%ul #nului +iitor/ @n>ă %el
m#i #.e%t#=i +om .i tot @n #nul următor- 9=i 6#i >e#m# %ă/ 6#%ă
6ol#rul %#6e/ "#ni%# >e +# in>t#l# "e to#te "ie=ele A#n%#re şi %,i#r
6#%ă noi nu >untem/ l# @n%e"ut/ 6ire%t im"li%#=i/ #%e>t lu%ru ne +#
m#r%#- Ori%um/ "i#=# monet#ră +# #+e# un %om"ort#ment %iu6#t/
#norm#l/ %#re >e +# @ntin6e "e "#r%ur>ul următorilor 6oi #ni-
($ 7#r/ e.e%ti+/ %ân6 +# @n%e"e #%e#>tă %ă6ereI
R$ O%tomArie-noiemArie 2009- :# @n%e"ut/ +# "ăre# %ă totul
"ot#e .i =inut @n .râu/ @n>ă +# .i 6o#r o #mă5ire- *#o>ul +# @n%e"e
%#m "rin "rimă+#r# +iito#re- 7u"ă %um >"une#m/ +or @n%e"e
>%um"irile- 7#%ă @ntreA %u %e +om "lăti @n 2011/ mi >e >"une %ă l#
tro%/ %u "ro6u>e/ %u #ur/ %u #r5int >#u %u mun%ă-
($ Gro#Bni%C Eu totuşi nu "ot %re6eC 1oi >untem 6e"en6en=i 6e
,r#nă/ utilită=i/ >i>tem 6e >ănăt#te/ et%-
R$ 0el# >"une %ă/ l# @n%e"utul #nului +iitor/ omenire# +# 6i>"une
6e o nouă >ur>ă 6e ener5ie/ neim#5in#tă "ână @n "reBent/ %#re +# .i
"er.e%=ion#tă şi "e %#re o +om "ute# .olo>i @n %â=i+# #ni- O ener5ie
Aene.i%ă/ ne"olu#ntă-
($ 7e%i #+em şi +eşti AuneC
R$ 8ulte +eşti Aune/ 6#r 6u"ă 2014-
($ 7#%ă #r .i >ă @mi 6e>%rii #nul 2010 @n %âte+# %u+inte/ %e mi-#i
"ute# >"uneI
33
R$ (nul 6i>"erării/ #l .o#metei/ #l %utremurelor/ #l .enomenelor
eFtreme/ #l răBAoiului/ #l treBirii l# ni+el in6i+i6u#l/ #l 6eB+ăluirilor
şi #l >#%ri.i%iului-
($ 0ă @n=ele5 %ă #%e>te# ne >unt 6#te >"re # ne treBiI
R$ 0unt %on+in>ă %ă ă>t# e>te >%o"ul/ 6#r l# .el >unt >i5ură %ă
o#menii +or lu# totul l# mo6ul "er>on#l- 1u ştiu %â=i +or @n=ele5e
#%e>te #>"e%te @n #6e+ăr#tul lor >en>-
($ (i .i uimită >ă +eBi %ât 6e mul=i >unt %ei %#re ştiu %um+#
in>tin%ti+ %ă noi >untem "e o %#le # >%,imAării/ # @nnoirii şi %ă #%e>t
6rum ne 6u%e %um+# m#i #"ro#"e 6e 7umneBeu-
R$ Eu +ă6 %l#r %ă #%e#>tă %#le ne 6u%e %ătre un nou @n%e"ut
Aene.i% 6in to#te "un%tele 6e +e6ere- Vre#u >ă te #>i5ur 6e #%e>t
lu%ru- Po#te %ă/ @n "rimă .#Bă/ +om .i @n>"ăimânt#=i/ 6erut#=i/ 6#r
6#%ă #+em %re6in=ă/ 6#%ă ne 6orim %# lume# @n %#re trăim >ă>e
>%,imAe/ treAuie >ă ne #>umăm rolul 6e .orm#tori #i +iitorului- E>te
"entru noi şi "entru urm#şii noştri-
($ 7e%i #ş# +eBi tu #nul 2010I
R$ 7#- ("oi 2011 +# .i #nul @n %#re o#menii +or reuşi >ă @i
6em#şte "e %ei %#re ne %on6u% 6e milenii- Vă6 %# şi %um un +ăl
m#re şi 5ro> 6e %e#=ă >e ri6i%ă şi >e +# "orni o treBire l# ni+el
5loA#l- 7e #>emene#/ +ă6 miş%ări l# ni+elul or5#niB#=iilor
eBoteri%e- C# şi %um %#"ătă noi "oten=e- Ei +or .i %ei %#re +or
@n%e"e >ă +orAe#>%ă şi %ulme# e>te %ă +or .i #>%ult#=i şi @n=eleşi- Un
nou li6er >"iritu#l @şi +# .#%e #"#ri=i# @n lume/ #ltul @n Ru>i# şi #"oi
un #ltul @n Români#-
($ (6i%ă >e +# n#şteI
R$ 1u- V# @n%e"e >ă +orAe#>%ă-
($ E>te AărA#tI
R$ 7#/ 6#r or5#niB#=i# 6in %#re .#%e "#rte e>te %on6u>ă 6e o
.emeie-
($ 9l +eBi %um #r#tăI 9i ştii numeleI
R$ 1u @l "ot +e6e#- 1u mi >e 6ă +oie- Vă6 6o#r lume multă
>trân>ă @n ?urul lui şi #u6 %ă +orAeşte 6e>"re liAert#te şi 6e>"re
6re"turile omului- 7#%ă @ntreA %um @l %,e#mă/ mi >e >"une %ă nu
#m +oie >ă #.lu-
34
($ Po#te "entru #-l "rote?#C
R$ Po>iAil-
($ 8#i +eBi %e+# @n le5ătură %u elI
R$ Vă6 %ă 6in %e @n %e m#i mul=i o#meni >e @n6re#"tă %ătre el-
0unt şi mul=i 6in #.#r# =ării- Vin >ă @l %uno#>%ă- 7e #lt.el o >ă +eBi
%ă @n următorii #ni 6in %e @n %e m#i mul=i >trăini +or +re# >ă >e
mute l# noi-
($ 7e %eI
R$ Români# #re un lo% >"e%i#l @n "l#nul T#tălui şi "roA#Ail %ă ei
>imt #>t# in>tin%ti+- Po#te #u l# rân6ul lor o mi>iune/ "o#te treAuie
>ă .ie >#l+#=iC
($ Români# +# .i %ru=#tăI
R$ PŞiQ noi +om .i #.e%t#=i/ @n>ă nu l# .el 6e mult %# re>tul lumii-
($ Şi #%e>t AărA#t "e %#re tu @l +eBi/ +# .i %on6u%ătorul no>truI
R$ 0el# >"une %ă nu/ %ă%i nu +# +re#/ +# .i m#i 6e5r#Aă un li6er
>"iritu#l- V# #"ăre# eF#%t #tun%i %ân6 omenire# +# .i @n %ol#"> şi
#%e>t lu%ru +# .i re>im=it şi l# noi-
($ Ce @n=ele5i "rin %ol#">I
R$ 0i>temul e%onomi% #%tu#l nu +# m#i eFi>t#- Po"ul#=i# +# #+e#
li">ă 6e ,r#nă/ me6i%#mente şi utilită=i- 0e%to#re @ntre5i 6in
6omeniul in6u>triei +or 6i>"ăre#- 0o%iet#te# @n>ăşi >e +# mo6i.i%#-
(%e>te >%,imAări m#?ore +or #+e# #"o5eul @n 2011- :# >.ârşitul
#%e>tui #n lume# 6in "un%t 6e +e6ere e%onomi% +# #răt# #lt.el-
($ 8#i AineI
R$ 1u/ m#i rău- Până şi m#i m#rii %on6u%ători #i lumii +or .i
%u"rinşi 6e 6i>"er#re- (+erile lor +or 6i>"ăre# #>emeni .umului-
O#menii >e +or re+olt# @m"otri+# lor şi @i +or @nlătur#- Vor @n%er%#
>ă >e #>%un6ă/ >ă mimeBe/ @n>ă +or .i "rinşi şi #răt#=i lumii- E>te
#nul @n %#re +or treAui >ă 6e# >o%ote#lă- Omenire# +# .i @n.omet#tă/
Aoln#+ă/ 6i>"er#tă-
($ 7#r/ l# ni+elul %limei/ 2011 %e +# #6u%eI
R$ Vor %ontinu# .enomenele eFtreme- ProAlemele %#re +or
#"ăre# 6e?# 6e l# >.ârşitul lui 2009/ le5#te 6e #"ă/ >e +or inten>i.i%#
şi +or #+e# #>"e%t 6e %#t#>tro.ă e%olo5i%ă- 1u ştiu %um >ă te .#% >ă
mă @n=ele5iC Vă6 %# şi %um #"#/ l# ni+elul o%e#nului "l#net#r/ >e
3!
@n%ălBeşte- Vă6 mul=i "eşti şi m#mi.ere m#rine mo#rte- Vă6
"ă>ările BAurân6 6eBorient#te 6e#>u"r# unor +#luri #norm#l 6e
m#ri- 7#%ă @ntreA %#re e>te %#uB#/ mi >e ră>"un6e %ă #"# e>te %#l6ă
şi toFi%ă/ %# şi %um #r .i li">ită 6e oFi5en- *r#n# m#rină @n%ete#Bă
>ă m#i eFi>te- Ştii/ #m +ăBut @ntr-o +iBiune un 6el.in "e mo#rte şi
mi-#m 6orit >ă @n=ele5 %e >e @ntâm"lă %u el- me6i#t #m .o>t
%u"rin>ă 6e o >t#re 6e #r>ură l# ni+elul %or"ului şi o >enB#=ie 6e
>u.o%#re- 0im=e#m %# şi %um o "re>iune uri#şă mă #"ă># 6in to#te
"ăr=ile/ Alo%ân6u-mi %uti# tor#%i%ă- (m @ntreA#t %#re e>te %#uB# şi
mi >-# ră>"un> %ă >o#rele e>te Aoln#+- 9=i 6#i >e#m# %ă #%e#>tă
%#t#>tro.ă +# 6e%l#nş# un lun5 l#n= 6e re#%=ii- Cei %#re >unt
6e"en6en=i 6e #%e>t ti" 6e ,r#nă/ +or .i "ri+#=i/ +# 6i>"ăre#
"e>%uitul %# o%u"#=ie/ ni+elul 6ioFi6ului 6e %#rAon +# %reşte/ i#r
%#6#+rele "eştilor +or 5ener# miro>uri 5ro#Bni%e 6#torită
6e>%om"unerii- Tot @n #%e>t #n >e +# oA>er+# o mo6i.i%#re #
%uren=ilor o%e#ni%i/ %#re +# 6u%e %ătre o >%,imA#re #Aer#ntă #
%limei %ontinent#le- Vă6 re5iuni 6eşerti.i%#te/ #ri6e/ u>%#te/
"âr?olite 6e >e%etă/ i#r/ "e 6e #ltă "#rte/ #m @n %#" im#5ini %u o
Euro"ă #>e6i#tă 6e .urtuni şi "loi toren=i#le- Vă6 o#meni %u ,#ine
5ro#>e @n "lină +#ră- 9n (n5li# #m im"re>i# %ă +or .i inun6#=ii
m#>i+e- 7e #>emene#/ +ă6 %ă l# Polul 1or6 5,e#=# +# .i i>torie şi
%ă un nou teritoriu +# #"ăre# 6e >uA #"ă- Tot @n #%e>t #n/ e"i6emi#
6e %#re @=i +orAe#m %ă +# #"ăre# l# @n%e"utul #nului 2010 +# .#%e
r#+#5ii- Vor .i >ute 6e mii 6e mor=i-
($ Şi 5u+ernele +or .#%e %e+#I
R$ 7u"ă %um @=i >"une#m/ o#menii >e +or treBi- Vor %ăut#
ră>"un>uri şi +or #.l# noi #6e+ăruri- Cei %e ne %on6u% >e +or @ntruni
@n re"et#te rân6uri/ 6#r +ă6 %ă .ără reBult#t- O#menii +or @n%e"e >ă
@n=ele#5ă %ă #u .o>t min=i=i/ m#ni"ul#=i/ @nşel#=i- Vor 6ori >ă @şi
#le#5ă #l=i li6eri/ i#r/ l# ni+el 5loA#l/ #%e>t lu%ru >e +# m#ni.e>t# %#
o re+oltă- V# @n%e"e @ntâi timi6/ #"oi +# %u"rin6e @ntre#5# Terr#-
(%e>te .rământări +or 6ur# %#m trei #ni/ 6u"ă %#re o nouă
orân6uire +# .i in>t#ur#tă- V# .i o %on6u%ere 6emo%r#ti%ă/ 5loA#lă/
uni.i%#to#re- 7#r #m >ă @=i +orAe>% 6e>"re #>t# m#i @n%olo-
($ 7e%i #nul 2011 +# .i #nul---I
34
R$ TreBirii l# ni+el 6e %onştiin=ă %ole%ti+ă/ tr#n>.ormăii/ #l
#6e+ărului şi & @mi +ine @n minte/ 6eşi nu #ş +re# >ă >"un #%e>t
lu%ru & #l mor=ii-
($ Po#te #l mor=ii 6in "un%tul 6e +e6ere #l orân6uirii- 8o#re
+e%,iul şi >e n#şte noulC
R$ 0"er- Ştii/ #m >entimentul %ă %ee# %e >e +# @ntâm"l# @n #%e>t
#n +# #+e# e.e%t "e termen lun5- E>te %# şi %um #%um >e #şe#Bă
temeli# unei %on>tru%=ii %#re +# treAui >ă =ină >ute 6e #ni-
($ (nul 2012 %e +# #6u%eI
R$ 9n "rimul rân6$ eru"=ii >ol#re "uterni%e/ %#re +or 6e>t#AiliB#
#"#r#tur# ele%troni%ă şi >i>temul 6e 6i>triAuire # ener5iei-
($ (6i%ă ne +om @nto#r%e @n %omun# "rimiti+ăI
R$ 1u- V# .i momentul @n %#re nou# .ormă 6e ener5ie +# "ute# .i
.olo>ită- Cre6 %ă #>t# e>te "l#nul T#tălui- 1e .or=e#Bă %um+# >ă
luăm mă>uri/ >ă re#%=ionăm/ >"re Ainele no>tru- C,i#r 6#%ă e# nu +#
"ute# .i im"lement#tă tot#l/ l# ni+el 5loA#l/ e# @şi +# .#%e >im=ită
"reBen=#- Tot @n #%e>t #n tot %ee# %e @n>e#mnă tre%ut e%onomi%/
>o%i#l/ "oliti% +# .i şter>/ +# %ă"ăt# noi @n=ele>uri/ +# .i mo6i.i%#t-
(%e>t lu%ru >e +# 6#tor# @n "rini%i"#l #"ro"ierii Terrei 6e %entrul
5#l#Fiei- (>t# +# .#%e %# o#menii >ă eF"erimenteBe o nouă .ormă
6e %onştiin=ă-
($ Ce .el 6e %onştiin=ăI Cum >e +# m#ni.e>t# e#I
R$ Vom @n%e"e >ă .im uni=i- Vom @n=ele5e %ă >untem "ăr=i #le
unui @ntre5- Şi noi şi >i>temul >ol#r şi m#i 6e"#rte "utem eFtr#"ol#
l# ni+elul @ntre5ului Uni+er>- O6#tă %u ri6i%#re# +iAr#=ion#lă/ +om
#+e# #%%e> l# noi in.orm#=ii şi ne +om "ute# r#%or6# l# 8#tri%e#
7i+ină- (%e>t lu%ru >e +# tr#n>.orm#/ @n "rimă .#Bă/ @n interior/ i#r
m#i #"oi l# ni+el .iBi%-
($ Cum .iBi%I
R$ Omul %#re e>te unit %u 7umneBeu e>te Omul Frumo>- Uită-te
şi tu @n ?urul tău/ l# %ei %#re @l iuAe>% "e 7umneBeu/ uită-te l# o%,ii
lor/ l# >t#re# lor/ l# %ât >unt 6e #rmonioşi- Ştii/ eu l-#m %uno>%ut "e
"ărintele (r>enie Bo%#- -#i +ăBut %,i"ul/ lumin# interio#ră/ "#%e#/
>.in=eni# "e %#re o em#n#I
($ (i +orAit %u elI
32
R$ 7#/ "u=inO mi-# .o>t .ri%ă- 1u +roi#m >ă @mi +#6ă %#"#%ită=ile/
>ă mă 6e# 6e 5ol/ er#m %u m#i multe "er>o#ne- 8-# mân5âi#t "e
%#" şi mi-# >"u>$ %o"il 6r#5/ 5re# mi>iune =i-#i #le>- (%um @mi "#re
rău %ă nu l-#m %ăut#t >ă @l @ntreA 6e>"re mine/ 6e>"re mi>iune#
me#/ @n>ă e>te t#r6i+- ( .o>t un >.ânt şi #m %on+in5ere# %ă 6e #%olo
6e >u> ne +e5,e#Bă- ( .o>t lumin# %#re # %ălăuBit mii 6e >u.lete
%ătre mântuire- 0unt %urio#>ă 6#%ă el şti# %e ne #şte#"tă/ 6#%ă
+e6e# un6e +om #?un5eI
($ Cu >i5ur#n=ă- El şti# to#te #%e>te lu%ruri- :e-# +orAit multor#/
"o#te nu eF"li%it/ 6e>"re tim"urile %#re +or +eni/ 6#r #%eşti# .iin6
o#meni >im"li nu "ot .i #uBi=i/ i#r Ai>eri%# nu #re ni%i un intere> >ă
le %on>emneBe mărturiile- (ş#-i l# noi- Eu m-#m oAişnuit %u 5enul
ă>t# 6e re#%=ii- 1u +eBi %ă tot %ee# %e nu e>te %on.orm %u 6o5m#
>#u "oliti%# nu eFi>tăI 1oi treAuie >ă %re6em @n %ee# %e ni >e
>"une/ >ă .#%em %um +or ei/ >ă re#%=ionăm @n A#B# unor mo6ele
@n+ă=#te şi >ă 5ân6im @n limit# im"u>ă- (tât- (>t# e>te menire#
no#>tră "e "ământ-
R$ (>t# # .o>t- :u%rurile >e +or >%,imA# 6e.initi+- (m trăit mult
"re# mult @n @ntuneri%- 9n %urân6 +om .i "ro"rii noştri >tă"âni-
7u"ă %e +or @n%et# tr#n>.ormările l# ni+elul Terrei şi #l omenirii
+om %onştientiB# %ă >untem #lt.el/ noi/ %# şi %um ne-#m .i nă>%ut
6in nou-
($ 9mi m#i "o=i >"une %e+# 6e>"re #nul 2012I
R$ V# .i #nul @n %#re "o"ul#=i# >e +# >im=i rău- Tot 6#torită
"re>iunii 5#l#%ti%e/ +om eF"eriment# >tări 6e-# 6re"tul #Aer#nte/ 6e
l# .urie l# eFt#B/ 6e l# .ri%ă l# @n%re6ere eF%e>i+ă- TreAuie >ă @=i m#i
>"un %ă #%e#>tă uri#şă "re>iune +# #.e%t# şi Pământul- (%e>t# @mi
#"#re %# şi %um #r .i >trân> @ntr-o men5,ină 5i5#nti%ă/ %#re .#%e %#
interiorul >ău >ă >e %ontr#%te/ i#r #%e>t lu%ru +# 6u%e l# noi eF"loBii
+ul%#ni%e/ %utremure/ +ânturi ,#oti%e şi .enomene eFtreme- To#te
#%e>te# +or #+e# %# .in#l in+er>#re# "olilor m#5neti%i-
($ Cân6 >e +# @ntâm"l# #%e>t lu%ruI
R$ :# >.ârşitul #nului 2012/ @n%e"utul lui 2013-
($ C#re +# .i e.e%tulI
33
R$ V# .i un 6eB#>tru tot#l- Pământul >e +# B5u6ui >uA inten>it#te#
%utremurelor/ # +i?eliilor/ r#.#le 6e "loi +or >"ăl# %o#>tele >#le şi
#ş# lo+ite 6e +#luri/ "ământ nou +# #"ăre# @n 6i+er>e Bone/ 6#r %el
m#i m#>i+ @n Bon# (u>tr#liei/ +#>te teritorii +or .i @n5,i=ite 6e #"e-
($ Şi @n Români#I
R$ Şi noi +om #+e# o "roAlemă %u #"#- Vom "ier6e "ăr=i 6in
teritoriu/ 6#torită >%,imAărilor 6e l# ni+elul >%o#r=ei- :# .el şi
Ru>i#- V# "ier6e o Au%#tă Aună 6in nor6- Vă6 %ă şi 8o>%o+# +#
#+e# %e+# "roAleme- t#li#/ (n5li# şi nor6ul Euro"ei +or .i .o#rte
#.e%t#te/ l# .el şi o "#rte 6in Fr#n=#-
($ Cât +or 6ur# #%e>te .urtuni/ %utremureI
R$ Trei luni- Tim" 6e trei luni +om .i B5u6ui=i 6e #%e>te
.enomene-
($ (6i%ă trei luni %ontinuu +om #+e# %utremure/ .urtuni şi
eru"=ii +ul%#ni%eI
R$ 7#/ 6#r nu %ontinuu/ nu "e>te tot @n #%el#şi tim"- Vor .i
"reBente tim" 6e trei luni @n 6i+er>e lo%uri- O#menii +or %ăut#
#6ă"o>t/ 6#r nu +or 5ă>i ni%i mă%#r @n mun=i- Ce e>te 6#t >ă >e
@ntâm"le >e +# @ntâm"l#/ in6i.erent un6e .u5im >#u ne #>%un6emC
TreAuie >ă @=i m#i >"un %ă e>te im"ort#nt %# @n%e"ân6 %u #nul
#%e>t# >ă e+ităm >t#tul l# >o#re/ i#r 6in 2011 e>te interBi> tot#l-
0o#rele %#re # .o>t %ân6+# "rietenul no>tru/ >e +# tr#n>.orm# "entru
o >%urtă "erio#6ă 6e tim" @n 6uşm#n- 7e #lt.el/ nimănui nu @i +#
m#i #r6e 6e "l#?ă- Vom #+e# #lt 5en 6e "roAleme-
($ Ce .el 6e "roAlemeI
R$ 7#torită %utremurelor şi .urtunilor/ #"# "ot#Ailă +# .i 5reu 6e
5ă>it- *r#n# +# .i şi e# o "roAlemă- 0e +# .#%e #"el l# reBer+#
n#=ion#lă- 8e6i%#mentele +or .i r#=ion#liB#te/ i#r "e>te to#te
#%e>te# >e +# >u"r#"une li"># "#r=i#lă # %urentului ele%tri%- 7#r te
ro5 >ă nu +eBi #%e>te lu%ruri %# "e %e+# rău- Gân6eşte-te %ă "entru
# ne %re# %on.ort şi # ne >im=i im"ort#n=i/ #m 5ăurit "ământul/ l-#m
%,inuit/ l-#m "olu#t/ ne-#m Aătut ?o% 6e >emenii noştri/ ne-#m
6eBum#niB#t- Po#te %ă # +enit rân6ul >ă "lătim "entru .#"tele
no#>treC 7u"ă %e +om @n.runt# #%e>te >%,imAări +om .i #lt.el/ +om
.i O#meni-
39
($ 7e%i 5reul ne #şte#"tă #Ai# @n 2012-2013I
R$ 7#- (tun%i +or #+e# lo% %ele m#i m#ri >%,imAări 6in "un%t 6e
+e6ere 5eo5r#.i%- 7u"ă %e totul >e +# linişti/ ,#rt# lumii +# #răt#
#lt.el-
($ CumI
R$ 7u"ă %um =i-#m m#i >"u>/ nor6ul Euro"ei +# .i >uA #"ă/ l# .el
%# şi o "#rte 6in Ru>i#/ (n5li# +# .i %#m l# ?umăt#te# mărimii
#%tu#le/ C,in# +# "ier6e PoQ m#re "#rte 6in teritoriu/ l# .el %# şi
R#"oni#/ (u>tr#li# +# .i 6e 6ouă ori %ât e>te/ %ă%i "ământ nou +#
ieşi 6in o%e#n/ t#li# +# "ier6e teren @n .#+o#re# #"ei/ @n >"e%i#l @n
>u6/ 0"#ni# @şi +# "ier6e PoQ Aună "#rte 6in teritoriul 6e "e %o#>tă/
Fr#n=# l# .el/ 8on#%o +# .i #.e%t#t #"ro#"e tot#l/ (meri%# 6e 1or6
+# #+e# o m#re @n interior şi +# "ier6e teritorii 6e ?ur @m"re?urul
%o#>telor/ C#n#6# +# "ier6e o Au%#tă 6in nor6/ (meri%# 6e 0u6 +#
"ier6e 6in teritoriu/ 6#r +or #"ăre# @n ?urul ei noi in>ule m#ri-
(.ri%# +# .i %el m#i %âşti5#t %ontinent/ %re6 %ă 6in %#uBă %ă # .o>t
%el m#i oro">it/ %ă%i +# 6e+eni o#B# 6e +er6e#=ă # lumii- V# .i %el
m#i Aun lo% 6e %ulti+#t 6in lume- V# .i un .el 6e 5rân#r- (>t# nu
@n>e#mnă %ă +# rămâne l# mărime# #%tu#lă- C# "ro"or=ie @şi +#
"ă>tr# %#m 20M 6in teritoriu int#%t- Polul 1or6 +# .i +er6e i#r l#
"olul 0u6 +ă6 %# şi %um noi mun=i >-#r ri6i%# 6in #%tu#lul >ol-
TreAuie >ă @n=ele5i %ă tot %ee# %e @n>e#mnă %o#>tă >#u =ărm +#
6i>"ăre#- ("# +# intr# @n #6ân%ul %ontinentelor/ mo6i.i%ân6
%onturul- C#m #>t# +ă6 eu re.eritor l# mo6i.i%ări 5eo5r#.i%e- To#te
#%e>te im#5ini >unt @n>o=ite 6e B5omote #>urBito#re/ 6e #"ă
mu5in6/ 6e +uiet/ 6e urlete/ 6e +ânt şuierân6- 9n urm# #%e>tor
%#t#%li>me "o"ul#=i# Terrei +# >%ă6e# 6r#m#ti%- Cei %e +or rămâne
+or "ute# 6e"une mărturie 6e>"re #%e>te >%,imAări e"i%e- Vre#u >ă
@n=ele5i %l#r un lu%ru$ 6u"ă #%e>te e+enimente/ o#menii +or .i
#lt.el-
R$ CumI
($ Vom .i m#i Auni/ m#i um#ni/ m#i %re6in%ioşi-
($ (>t# 6#torită .ri%iiC
R$ Po#te/ @n>ă >u"r#+ie=uitori +or .i %ei %#re #u iuAire# @n >u.let-
1um#i %ei %u re#le %#lită=i +or "ute# mer5e m#i 6e"#rte-
40
($ (>t# e>te Aine/ %ă%i 6e "re# multă +reme trăim @ntr-o
%on?ur#=ie # me6io%rită=iiC
R$ Eu >imt %ă #>t# e>te ş#n># no#>tră- Po#te %ă +om "ier6e .iin=e
>#u Aunuri/ "o#te %ă +i#=# no#>tră >e +# >%,imA# 6e.initi+/ "o#te
%,i#r +om muri/ @n>ă treAuie >ă +e6em tim"ul %e +# +eni %# "e o
m#re o"ortunit#te/ o reuşită- 9n >.ârşit/ %ine+# #%olo >u> e>te 6e
"#rte# no#>tră şi # ,otărât %ă nu >e m#i "o#te %ontinu# #ş#- Eu %re6
%u to#tă tări# @n Ainele 6in om- 1oi >untem .iin=e noAile/ "utem .i
Auni/ #ltruişti/ miloşi- 7e %e >ă .im răi/ "lini 6e ură/ ,#ini/ l#%omiI
Cine ne-# .ă%ut >ă .im #ş#I Cine ne-# mo6i.i%#t %onştiin=# @n
#>emene# ,#l @n%ât >ă #%%e"tăm "#>i+i to#te miBeriile/ ură%iunile/
%rimele/ "romi>%uit#te#I 7e %e urâm #nim#leleI (m +ăBut l# =#ră
o#meni %#re muş%#u 6intr-o ,#l%ă 6e %âine @n tim" %e un %âine
"rin> @n l#n=/ >l#A/ num#i "iele şi o>/ >e uit# l# ei %u o%,i trişti- O#re
6#%ă @i 6ă6e#u o Au%ă=i%ă 6in mân%#re# lor .lămânBe#uI 0e
#nemi#uI Ce ne %o>tă >ă mân5âiem un %#lI 0ă #6mirăm o .lo#reI
Cât ne i# >ă .eli%ităm un %ole5 "entru reuşti# luiI 8ă uit l# #%e>te
lu%ruri şi @mi 6#u >e#m# %ă >untem #norm#li- 1e-#m @n6e"ărt#t 6e
7umneBeu @n #>emene# ,#l @n%ât nimi% nu ne m#i Au%ură- Po#te
BâmAim %ân6 ne >%,imAăm m#şin# >#u %ân6 ne m#i %um"ărăm o
lo%uin=ă/ @n>ă #m uit#t %u 6e>ă+ârşire >ă "re=uim +i#=#/ >uA to#te
.ormele ei-
($ (>t# %#m #ş# e>te-
R$ 0"une şi tu$ %#re %reBi %ă #r .i ro>tul %ontinuării >o%ietă=ii
#%tu#leI 9n%otro ne 6u%emI
($ Şi eu %re6 %ă treAuie .ă%ută o >%,imA#re/ #ş# nu >e m#i "o#te
%ontinu#/ @n>ă #m +ăBut-o %# "e o >%,imA#re lentă/ m#i mult l#
ni+el 6e %onştiin=ă- 0"er#m %# lume# >ă >e treBe#>%ă >in5ură şi >ă
@şi 6e# >e#m# %ă mer5em @ntr-o 6ire%=ie 5reşită- Cee# %e @mi rel#teBi
tu mi >e "#re mult "re# r#6i%#l-
R$ 1u %reBi %ă #m .o>t mult "re# mult iert#=iI Po#te %ă şi
7umneBeu >-# >ătur#t 6e noi/ 6e i.o>ele no#>tre-
($ 0"une-mi/ #i @ntreA#t +reo6#tă %ine >unt %ei %e +or rămâne "e
Terr#I
41
R$ 0el# >"une %ă %ei %#re +or rămâne >unt %ei %e #u .o>t 6e l#
@n%e"ut şi m#i >unt şi %ei %#re "ot @n=ele5e >%,imA#re#/ %#re "ot
@n+ă=#/ %#re >e "ot re>tru%tur# @n 5ân6ire şi %el m#i im"ort#nt lu%ru/
%ei @n >u.letul %ăror# nu >-# >tin> .l#%ăr# 6i+ină-
($ Cum #6i%ă %ei %e #u .o>t l# @n%e"utI
R$ Cei %#re #u .o>t #i%i l# .#%ere/ #u %ălătorit @n tim" >"re # .i 6in
nou #i%i @n #%e>te +remuri- Cu ei # @n%e"ut totul/ %u ei >e +# >.ârşi şi
tot %u ei +# @n%e"e-
($ Te ro5 >ă @mi eF"li%i-
R$ 0el# >"une %ă l# @n%e"ut #u .o>t #numite >u.lete %#re #u
%oloniB#t "l#net#- Unii #u "le%#t "e 6rumul Aun/ @n%#rnări l# rân6/
#l=ii 6im"otri+ă #u lu#t-o "e %ăi 5reşite- 8ul=i #u .o>t %ei %#re #u
6e>t#AiliB#t "l#net#/ 5ener#=ii l# rân6- (%um ei +or "lăti/ %ă%i nu
+or #+e# ş#n># >ă >e @n#l=e/ >ă eF"erimenteBe un #lt "l#n- Cei %#re
#u #le> %#le# %e# 6re#"tă +or mer5e m#i 6e"#rte/ +or .i ră>"lăti=i-
($ 0ă @n=ele5 %ă Terr# #r .i "utut .i #>tăBi #lt.elI
R$ Terr# # .o>t un eF"eriment- 0-# lă>#t totul @n +oi# o#menilor-
7e m#i multe ori >-# 6o+e6it %ă %ee# %e .ă%e#m noi er# eron#t şi
#tun%i # inter+enit #ş#-Bi># mânie 6i+ină şi # şter> totul/ lă>ân6u-ne
>ă o luăm i#răşi 6e l# %#"ăt- 1i%io6#tă 7umneBeu nu ne-# #nul#t %#
şi %re#=ie- 9ntot6e#un# ne-# 6#t ş#n># >ă ne re+iBuim #titu6ine#-
(%um e>te l# .el/ %u >in5ur# 6i.eren=ă %ă #%um "l#net# +# .#%e un
>#lt ener5eti%/ #6i%ă +om intr# @n #lt %âm" +iAr#toriu- E>te %# şi
%um 6e mâine #m #uBi ultr#>unetele- 1u ştiu %um +# .i- Tot %ee# %e
ştiu e>te %ă #%olo >u> >-# ,otărât %# 6e 6#t# #>t# >#ltul >ă >e .#%ă @n
tru"- Până #%um noi "er%e"e#m %elăl#lt "l#n 6o#r @n >t#re 6e
me6it#=ie/ >omn/ %#t#le">ie/ ,i"noBă/ et%- 7in 2013/ el +# .i re#l/
+om trăi e.e%ti+ @n el/ @n %#rne şi o#>e-
($ 0ună eFtrem 6e intere>#ntC (r .i Aine >ă .ie #ş#-
R$ (ş# +# .i/ i#r o6#tă %u @năl=#re# no#>tră +om "rimi şi #lte
6#ruri- 7e .#"t ne +om re#%ti+# %#"#%ită=ile- 1oi #m .o>t .ă%u=i
6u"ă %,i"ul şi #>emăn#re# lui 7umneBeu şi #%e>t lu%ru ne 6ă
"o>iAilit#te# >ă .im #>emeni :ui- 1oi "utem %re#C
($ Şi 6i>tru5eC
42
R$ (>t# #ş# e>te- Eu #m %on+in5ere# %ă 7umneBeu nu 6i>tru5e/
%i tr#n>.ormă- 8o#rte# @n>e#mnă ren#ştere/ "oto"ul # .o>t/ 6e .#"t/
un nou @n%e"ut/ (tl#nti6# >-# >%u.un6#t "entru # 6# ş#n>#
lo%uitorilor ei >ă o i# 6e l# %#"ăt/ %i+iliB#=ii #u 6i>"ărut >"re # .#%e
lo% #ltor "o"o#re/ tot %ee# %e #"#rent >-# >tin> # re+enit >uA o #ltă
.ormă "er.e%=ion#tă- 7o#r omul u%i6e/ 6i>tru5e/ B6roAeşte .ără #
#+e# %#"#%it#te# 6e # re.#%e/ 6e # re@n+i#- 7e #%ee#/ %re6 6in totul
>u.letul %ă %ee# %e +# urm# ne e>te 6#t nouă %# ş#n>ă 6e re6re>#re/
6e e+olu=ie-
($ 0ă re+enim l# #nul 2013-
R$ V# .i unul 6in %ei m#i im"ort#n=i #ni 6in i>tori# Terrei- 7#r
6e>"re #%e>te lu%ruri +om +orAi l# următo#re# @ntâlnire- Vre#u 6o#r
>ă m#i #6#u5 %ă 6eşi +ă6 6i>tru5ere/ %#t#%li>me şi mo#rte l# ni+elul
>olului/ "erio#6# @n %#re %âm"ul m#5neti% +# tin6e >ă @şi >%,imAe
"ol#rit#te# +# #6u%e %u >ine un >"e%t#%ol %ele>t @năl=ător/ %ă%i
#uror# Aore#lă +# "ute# .i +ăBută 6e "e @ntre5 5loAul- 9mi +in @n %#"
im#5ini #tât 6e miri.%e @n%ât nu =i le "ot 6e>%rie @n %u+inte- E>te %#
şi %um %erul şi-#r 6e>%,i6e "or=ile >"re # ne #răt# r#iul--- "ă%#t %ă---
#tun%i +# .i i#6ul "e PământC
43
($ (>tăBi >"une#i %ă +rei >ă +orAim 6e>"re #nul 2013-
R$ 7u"ă %um >"une#m +# .i unul 6in %ei m#i im"ort#n=i #ni 6in
i>tori# "l#netei- V# .i @n>ă şi %el m#i %utremurător- 0.ârşitul lui
2012 şi @n%e"utul lui 2013 +or #6u%e %u >ine mo6i.i%ăr m#?ore şi
ire+er>iAile l# ni+elul >%o#r=ei tere>tre- *#rt# lumii +# .i mo6i.i%#tă
6e.initi+/ +or 6i>"ăre# teritorii şi +or #"ăre# "ământuri noi- ("# +#
@n#int# @n interiorul #%tu#lelor %ontinente mo6i.i%ân6u-le %onturul-
($ Cân6 @mi "o+e>teşti #%e>te lu%ruri %e +iBu#liBeBiI
R$ 0"re eFem"lu/ 6#%ă mă %on%entreB "e 6e%emArie 2012 +ă6
#"ă/ multă #"ă nă+ălin6 @n or#şe- Vă6 1eJ KorL-ul 6i>"ărân6 >uA
+#luri 5i5#nti%e- 9i +ă6 %lă6irile "răAuşin6u->e- 7#%ă @n#inteB "e
.irul +iBiunii +ă6 %um Au%ă=i uri#şi 6e >ol >e 6e>"rin6/ >e ri6i%ă şi
6i>"#r @n #6ân%ul o%e#nului- 8ă uit >ă +ă6 6#%ă eFi>tă
>u"r#+ie=uitori şi @n %#" @mi +ine ră>"un>ul %ă mul=i #u .o>t
e+#%u#=i @n%ă 6e #%um %âte+# luni 6#torită torn#6elor- ("oi 6#%ă
mă %on%entreB "e :on6r# P@nQ 6e%emArie 2012/ #m @n minte
im#5ini %u %lă6iri #%o"erite 6e "#ă- :# .el Fr#n=# şi 0"#ni#- Şi m#i
>imt %ă "e>te tot e>te .ri5O .o#rte .ri5-
($ 7#r Români#I
R$ Vă6 %erul @ntune%#t/ ne5ru/ %# 6e .urtună- 9n #er "luteşte un
miro> 5reu 6e "r#. şi .um- 8er5 "rin Bu%ureşti @n tim" %e "ământul
>e %l#tină %# şi %um #r .i %utremur- O .eti=ă Alon6ă %u "ărul
%ârlion=#t "lân5e =inân6u->e 6e un "om- 8ă 6u% l# e#/ o i#u @n Ar#=e
şi @n%e" >ă .u5- m#5ine# @mi 6i>"#re- 8ă +ă6 #"oi @ntr-o #6un#re
6e o#meni- 0untem @n #.#r# Bu%ureştiului- Cre6 %ă @n #"ro"iere
e>te o "i>tă 6e #+io#ne- 0unt .o#rte mul=i o#meni şi @n%ă m#i +in-
8#?orit#te# >unt "e ?o>- 0e #şe#Bă %orturi şi +ă6 un AărA#t %#re >e
"limAă "rintre noi >"unân6u-ne %ă e>te me6i%- Eu =in @n%ă %o"ilul
>trân> l# "ie"t- 8ă 5ân6e>% l# %o"iii mei şi @mi +ine ră>"un>ul %ă
>unt Aine/ %ă%i er#u l# %#># no#>tră 6in 0in#i#- 0o=ulI ( "le%#t/ e>te
i6ee# %#re @mi +ine @n %#" şi re#liBeB %ă # murit- Români#I Cât #
m#i răm#> 6in Români#I !0M- C#m #>te# >unt im#5inile- (ş# +ă6
eu/ %# un .ilm-
($ 9ntot6e#un# %ân6 @ntreAi un lu%ru =i >e ră>"un6eI
44
R$ 7#- 7#%ă @n>ă nu #m +oie >ă ştiu/ im#5ine# e>te 6e >%urtă
6ur#tă şi #"oi mi >e >"une %ă nu #m #%%e>-
($ 8ă 5ân6e>% %e #r .i 6#%ă tu ştiin6 %e =i >e +# @ntâm"l#/ #i >t#
l# 0in#i# @n "erio#6# 2012-2013I 9n +iBiune =i >e >"une %ă %o"iii tăi
>unt Aine 6#torită .#"tului %ă >unt #%olo-
R$ (>t# #r @n>emn# >ă nu "ot >#l+# .eti=# %#re @mi #"#re @n minte-
Cre6 %ă e>te >#r%in# me# >ă o #?ut- Fără mine %e +# .#%eI Eu nu #m
@n%er%#t ni%io6#tă >ă-mi >%,imA %ur>ul +ie=ii- (m #+ut 6e>eori
"remoni=ii re.erito#re l# @ntâm"lări +iito#re/ @n>ă le-#m lu#t %# "e o
#+ertiB#re şi #m @n%er%#t "e %ât "o>iAil >ă e+it 6#unele/ @n>ă
ni%io6#tă e+enimentul-
($ 7e %eI
R$ 1u ştiu 6e %e/ %e+# 6in interiorul meu @mi >"une %ă %ee# %e
treAuie >ă >e @ntâm"le >e +# @ntâm"l# şi %ă nu e>te Aine >ă @n%er%i >ă
trişeBi 6e>tinul-
($ (i >"u> %ă =i >e >"une %ă +# rămâne %#m !0M 6in Români#-
Te re.eri l# o#meniI
R$ 8#i mult l# "#5uAe m#teri#le-
($ 7#r o#menii/ #i%i l# noi/ @n #%ele tim"uri %um @i "er%e"iI
R$ C# şi %um #r .i m#i #"ro#"e 6e 7umneBeuC Vă6 5ru"uri %#re
>e ro#5ă/ #l=ii @şi #?ută >emenii/ +ă6 %ăru=e @notân6 "rin noroi >"re #
#?un5e %u #limente l# >ini>tr#=i/ +ă6 o#meni @m"ăr=in6 ,#ine şi
"ături-
($ 1u >unt ?#.uri/ %rime/ .urturiI
R$ 1u +ă6- 8i >e >"une %ă o#menii >unt #lt.el- 0unt uni=i- Vor
eFi>t# tent#ti+e 6e #>emene# #%te/ @n>ă +or .i @năAuşite 6e %eil#l=i-
0el# >"une %ă %ei răm#şi >unt %ei %u %onştiin=ă-
R$ (6i%ă +or 6i>"ăre# to=i %ei %#re #u @n >tru%turi 6orin=# 6e #
.#%e răuI
R$ Eu #ş# +ă6- Vor "le%# "re"on6erent %ei %u ten6in=e
6i>tru%ti+e- Re>tul/ #6i%ă %ei %#re +or rămâne/ >unt %ei %#re .ie #u
%#"#%it#te# 6e # >e >%,imA#/ .ie >unt Auni- 7e #lt.el/ "e>te tot +# .i
l# .el- Tu nu @n=ele5i %ă Pământul >e +# tr#n>.orm#/ +# %ă"ăt# o
nouă +iAr#=ieI 7#%ă nu %ore>"unBi unui lo%/ "o=i >t# #%oloI
($ 7#- Te >tră6uieşti/ >trân5i 6in 6in=i--- te .or=eBi şi reBişti-
4!
R$ Po#te/ "entru o Bi >#u 6ouă/ 6#r "e urmă te >#turi şi +rei >ă
>%#"i- (ş# şi %u ei-
($ Re.eritor l# Români# %e @mi m#i "o=i >"uneI
R$ :# @n%e"ut +# .i "#ni%ă/ ,#o> şi 6e5rin5ol#6ă/ @n>ă nu +# 6ur#
mult tim"- (i%i lume# "#re >ă .i ştiut 6e #%e>te >%,imAări- 9mi
#"#re %# şi %um mul=i >-#r .i "re5ătit- Cei %#re #u %reBut @n #%e>te
lu%ruri şi-#u lu#t mă>uri 6e >i5ur#n=ă şi #%um >unt #"=i >ă @i #?ute şi
"e %ei %e #u .o>t ne@n%reBători- Vă6 multe .#milii/ %#re @n#inte 6e
e+enimente nu >e %unoşte#u/ lo%uin6 >uA #%el#şi #%o"eriş- Totuşi/
nu eFi>tă multe %#>e ne#.e%t#te- Vă6 m#i mult %orturi >#u
#6ă"o>turi im"ro+iB#te 6in lemne- Şi m#i +ă6 o#menii @n "eşteri şi
@ntr-un .el 6e ,#le-
($ 9n %ât tim" >e +# re5l# >itu#=i#I
R$ 1i%io6#tă nu +# m#i .i %um # .o>t- O#menii >e +or treBi @n
2013 .ără orân6uire/ .ără >o%iet#te/ .ără utilită=i/ .ără #?utor
me6i%#l/ et%- Vor treAui to#te rein+ent#te- 7e #lt.el/ nu num#i l#
noi/ %i "e>te tot @n lume- Vă6 o#meni re5ru"ân6u->e/ %ăutân6u->e-
($ (>t# %ân6I
R$ 9n m#i 2013 to#te >%,imAările l# ni+elul >%o#r=ei tere>tre +or
@n%et#- Pământul >e +# >t#AiliB# 6e.initi+ @n nou# ># .ormă/ "olii >e
+or re5l#/ #"# +# @n%e"e >ă >e retr#5ă/ "entru %# l# >.ârşitul #nului
>ă @şi >t#Aile#>%ă 6e.initi+ m#t%#O noi #şeBări um#ne +or ră>ări/
ini=i#l @n Bonele 6e 6e#l şi munte/ "entru %# #"oi >ă >e eFtin6ă-
8#?orit#te# .o>telor or#şe +or .i 6i>"ărute >#u im"o>iAil 6e lo%uit-
Cură=#re# lor +# ne%e>it# o mun%ă tit#ni%ă şi 6e 6ur#tă/ 6#r nu +#
@n%e"e ime6i#t-
($ Şi o#menii %e +or .#%e/ mă re.er l# ni+el 5loA#lI
R$ 9ntâi +or %ăut# >ă >e or5#niBeBe- 9n numele +e%,ilor #"u%ături
+or %ăut# >ă @şi >t#Aile#>%ă %on6u%ători/ >ă @şi .ormeBe o >o%iet#te/
o A#Bă le5#lă/ un >i>tem >o%i#l/ @n>ă %urân6 @şi +or 6# >e#m# %ă #u
@n%e"ut >ă >e >%,imAe şi %ă nu m#i #u ne+oie 6e #%e>te lu%ruri-
0tru%tur# lor interio#ră >e +# mo6i.i%#/ %,i#r 6#%ă nu Aru>%- Cei
răm#şi +or re#liB# %ă #u 6in %e @n %e m#i "u=ină ne+oie 6e
me6i%#mente/ 6e ,r#nă/ %ă >unt mult m#i %#lmi/ m#i @n5ă6uitori/
m#i "#%i.işti- 9mi +ine @n %#" im#5ine# unui AărA#t/ %#m 6e treiBe%i
44
6e #ni/ %#re >e uită mir#t l# "ro"rii o%,el#ri şi >e @ntre#Aă %um 6e
+e6e Aine .ără ei-
($ (>t# +# .i tot @n 2013I
R$ 9n #%e>t #n +or @n%e"e mo6i.i%ările/ 6#r 6in %âte re#liBeB+#
6ur# %#m !0 6e #ni "ână %ân6 to=i +om #?un5e l# #%e>te %#"#%ită=i-
0%,imAările +or .i l# unii m#i lente/ l# #l=ii m#i r#"i6e/ P@nQ .un%=ie
6e "re6i>"oBi=ie- 0el# >"une %ă nu e>te +orA# 6e>"re "re6i>"oBi=ie/
%i m#i mult 6e %#"#%it#te# 6e #%%e"t# lu%ruri noi/ neoAişnuite/ 6e #
te re>tru%tur#- Vor .i 6e>tul 6e mul=i %ei %#re +or lă%rim# 6u"ă
tre%ut/ #ş# %ă >%,imA#re# lor +# .i un# 6e 6ur#tă-
($ 7#r 6#%ă nu +or "ute# >ă >e >%,imAeI
R$ Vor treAui >ă "le%eC
($ 0"une-mi/ tu +eBi %ă mo#rte# +# .i @n.rântăI
R$ 1u- 0e +# "relun5i 6ur#t# 6e +i#=ă/ @n>ă nu ime6i#t- C#m
6u"ă 2021 omenire# +# .i @n >t#re >ă trăi#>%ă %#m 1!0 6e #ni-
($ (6i%ă l# 20 #m .i @n .lo#re# +âr>teiI
R$ C# tonu>/ 5ân6ire/ "utere/ minte/ 6#/ @n>ă tot +# treAui >ă
re>"e%tăm le5ile uni+er>#le "ri+ito#re l# mo#rte şi >ă "ără>im
"l#nul #tun%i %ân6 ne e>te 6#t-
($ EFi>tă "o>iAilit#te# %# omul >ă trăi#>%ă +eşni%I
R$ 0el# >"une %ă nu/ 6#r %ă >"er#n=# 6e +i#=ă +# %reşte 6in %e @n
%e m#i mult-
($ 9n >.ârşit/ %e+# 6e AineC
R$ To#te >%,imAările/ %#t#%li>mele/ mor=ile/ tot %ee# %e +# +eni
e>te 6e Aine- Eu +ă6 #%e>te lu%ruri %# "oBiti+e- ni=i#l "o#te "ăre# o
"e6e#">ă r#6i%#lă/ @n>ă %u tim"ul ne +om 6# >e#m# %ă/ 6e .#"t/
>untem %âşti5ătorii unui +iitor lumino>-
($ 7#/ 6#r "entru #>t# treAuie >ă ne @nto#r%em l# 1e#n6ert,#l şi
>ă rein+entăm ro#t#C
R$ 1u %re6 %ă +# .i %#Bul- To#te %u%eririle ştiin=ei +or rămâne
#6ân% @nti"ărite @n >o%iet#te# +iito#re- Şi %ele Aune şi %ele
6ăunăto#re/ %u >in5urul #men6#ment %ă +om şti >ă le 6eo>eAim- 9=i
6#i >e#m# %ă +or >u"r#+ie=ui %er%etători/ in+ent#tori/ me6i%i/
"ro.e>ori/ %on>tru%tori/ me%#ni%i/ o#meni %u 6i.erite "ro.e>ii- To=i
42
+or "une umărul l# re%on>tru%=i# lumii/ num#i %ă +# .i o lume nouă/
Aună/ e5#lă şi %ore%tă-
($ Ştii %e nu @n=ele5I 7#%ă +om trăi %onştient @n %elăl#lt "l#n/
#tun%i mo#rte# %e ro>t m#i #reI
R$ 7in %âte +ă6 eu/ lo%ul un6e >e 6u% >u.letele 6u"ă mo#rte nu
e>te #%el#şi %u "l#nul @n %#re noi +om #?un5e- E>te #6e+ăr#t %ă
o6#tă %u eF"#n6#re# %onştiin=ei +om "ute# #+e# #%%e> şi l# #%e>t#/
@n>ă +# .i #lt%e+#/ noi nu +om trăi @n el- Pl#nul >u.letelor e>te %e+#
>#%ru/ e>te #lt%e+#-
($ 7e%i 6u"ă 2013 +om trăi @ntr-o lume nouăI
R$ 9n 2013 >e +# @n%e"e %on>truire# #%e>tei lumi- V# 6ur# @n>ă
%e+# m#i mult- (Ai# %ătre >.ârşitul #nului o#menii >e +or 6eBmeti%i
şi +or re#liB# %ă treAuie >ă i# totul 6e l# %#"ăt-
($ Şi 6e %on6u> %ine +# %on6u%eI
R$ ni=i#l +or eFi>t# li6eri 6e 5ru"/ @n>ă 6u"ă 2014 #%e>t lu%ru >e
+# re5l# l# ni+el 5loA#l- O nouă orân6uire @şi +# .#%e #"#ri=i#- V# .i
un 5u+ern .orm#t 6in li6eri >"iritu#li/ %u re#le @n%lin#=ii eBoteri%e/
un 5u+ern #l omeniei- Cu tim"ul mumărul lor >e +# >t#AiliB# l# 400
"lu> un li6er %on6u%ător-
($ 7e %e 400I
R$ 0el# >"une %ă #e>t# e>te numărul #şeBărilor %ole%ti+e %#re +or
eFi>t#-
($ (6i%ă # =ărilorI
R$ 7#/ 6#r >e +or numi #lt.el/ +or .i %e+# 5en #şeBări %ole%ti+e-
($ (>t# @n>e#mnă %ă tot +om .i %on6uşi 6e %âte+# "er>o#neC 7e%i
+# .i #%el#şi lu%ru-
R$ 1u- (%eşti# >unt >u.lete .o#rte e+olu#te- Unii ni%i mă%#r nu
>unt "reBen=i #%um "e Terr#/ urme#Bă >ă >o>e#>%ă-
($ (6i%ă >ă >e n#>%ăI
R$ 1u/ %ă%i ei +or "relu# tru"uri #?un>e 6e?# l# m#turit#te-
($ 7e>"re #>t# +orAe# şi 7#+i6C
R$ Şi eu +ă6 #%el#şi lu%ru- O "lei#6ă 6e #>emene# entită=i >e +#
@ntru"# "e Pământ %u >%o"ul 6e # ne @n6rum#-
($ Cân6 +or +eniI
R$ Eu +ă6 %ă @n%e"ân6 %u #nul 2011/ 6#r m#i m#>i+ @n 2013-
43
($ Şi %um +or .i #leşi #%eşti o#meniI
R$ 9n mo6 6emo%r#ti%-
($ :# .el %# #BiC
R$ Ei +or treAui >ă .#%ă 6o+#6# %#"#%ită=ilor lor- 1u +# .i %#
#>tăBi/ 6eo#re%e o#menii nu +or m#i "ute# .i "ă%ăli=i- ntui=i# +#
@n%e"e >ă ni >e 6eB+olte şi +om "er%e"e in>tin%ti+ re#lit#te#-
($ Ştii %e nu @n=ele5I Cum +or >u"r#+ie=ui o#menii @n 2013I Ce
+or mân%#I
R$ (%e>t lu%ru >e +# re5l# 6e l# >ine- 9n "rimă .#Bă >e +# .#%e
#"el l# >to%urile răm#>e int#%te/ l# "ro+iBiile %elor %e >-#u "re5ătit/
l# reBer+e 6e >t#t/ "entru %# #"oi >ă >e @n%e#"ă %ulti+#re#
"ământului/ #%olo un6e %lim# o +# "ermite- :o%urile ne"rimito#re
nu +or .i "o"ul#te-
($ Bine/ şi %u %e +om %ulti+#I Cu %#lul şi "lu5ulI
R$ 9n "rimă .#Bă 6#/ em"iri%/ #"oi 6in 2014 >e +# "une l#
6i>"oBi=i# o#menilor/ 5r#ti>/ nou# .ormă 6e ener5ie 6e %#re @=i
+orAe#m- Cu #?utorul ei +om "ute# oA=ine %ăl6ură/ lumină/ ,r#nă/
%omAu>tiAil-
($ 7e>"re %e .el 6e ener5ie e>te +orA#I
R$ E>te o ener5ie ne"olu#ntă/ ine"uiB#Ailă/ %ontinuă- Vă6 un .el
6e 6i>"oBiti+e/ 6#r nu ştiu %e >unt-
($ Şi %ine +# 6e>%o"eri #%e#>tă nouă ener5ieI
R$ Cine+# 6in Euro"#- 7in %âte @mi 6#u >e#m#/ 6e?# lu%re#Bă l#
"roie%t-
($ Şi %#>ele @n 2014 %um +or #răt#I
R$ 9n%e"ân6 %u 2013 omenire# @şi +# %on>trui #lt.el 6e %#>e-
ni=i#l ele +or .i "re"on6erent "e >ol >#u %u un >in5ur et#?-
8#teri#lele .olo>ite +or .i %ât m#i n#tur#le şi "rieteno#>e me6iului-
C# #>"e%t/ +ă6 %ă >e +# renun=# l# >tilul %uA/ +or .i %um+# %urAe-
($ Şi Bu%ureştiulI 0e +# re%on>truiI
R$ 7#/ 6#r nu +# m#i #răt# l# .el- 0in5ur# %on>tru%=ie %#re +# .i
re.ă%ută re>"e%tân6 mult "l#nul ori5in#l/ 6e #lt.el nu +# ne%e>it#
re"#r#=ii m#>i+e/ +# .i C#># Po"orului- E# >e +# numi C#># 7i+ină
# Po"o#relor- (i%i +# .i %entrul >"iritu#l #l lumii-
($ 7e %eI Ce #m .ă%ut >ă merităm #>t#I
49
R$ (i%i #u >o>it "rimii lo%uitori #i Terrei şi tot 6e #i%i treAuie >ă
@n%e#"ă 1oul Pământ- (ş# e>te >%ri>-
($ Ştii %ă şi un #nume 0un6#r 0in5, # "reBi> #%el#şi lu%ruI
R$ 1u #m #uBit 6e el- 1u ştiu %ine e>te-
($ 0un6#r 0in5, e>te un @n=ele"t şi ilumin#t in6i#n/ %#re >-#
nă>%ut @n #nul 1339 @n n6i#/ @n or#şul R#m"ur/ re5iune# Pun?#A- (
murit @n #nul 1933- ( .o>t %reştin#t @n urm# unei eF"erien=e
>"iritu#le 6eo>eAite/ le5#tă 6e #"#ri=i# lui i>u>- :# un moment 6#t/
el # .ă%ut o %ălătorie "rin to#te =ările %reştine- Cu #%e#>tă o%#Bie/
0un6#r 0in5, # +iBit#t şi =#r# no#>tră şi # .ă%ut #numite "ro.e=ii-
(%e>te "ro.e=ii #u %ir%ul#t @n%ă P6eQ "e +reme# re5imului %omuni>t/
>târnin6 m#re +âl+ă- ntere>#nt e>te .#"tul %ă/ şi @n "reBent/ >e
@n%e#r%ă 6e %ătre 6i+er>e or5#niB#=ii o%ulte in6u%ere# i6eii %ă
#%e>te "ro.e=ii nu #u eFi>t#t ni%io6#tă/ 6eşi ele %ir%ulă >uA .ormă 6e
m#nu>%ri> 6in 1940O şi %ă #%e>t 0un6#r 0in5, e>te o in+en=ie # unor
min=i #Ar#%#6#Ar#nte-
R$ 7e %eI
($ ProA#Ail %ă >unt >"eri#=i 6e "er>"e%ti+# unei ren#şteri
>"iritu#le/ 6e #"ro"iere# no#>tră 6e 7umneBeu/ 6e .#"tul %ă ne +om
treBi/ %ă #+em o mi>iune >"e%i#lă/ nu ştiu-
R$ Şi %e >"une #%e#>tă "ro.e=ieI
($ 1u o ştiu "e 6in#.#ră/ @n>ă 6#%ă +rei ne "utem uit# "e
nternet-
R$ C,i#r >unt .o#rte intere>#tăC
!0
Profeţiile lui 3undar 3ing0
"relu#re 6e "e JJJ-m#,#-5o-ro
0ă nu +ă >ur"rin6ă #%e>t mo6 6e #6re>#re 6eo#re%e .#% #%e#>t#
"entru # nu +ă lă># @nşel#=i 6e #%e#>tă @n>%en#re >#t#ni%ă #tât 6e
Aine "u>ă l# "un%t- Eu ştiu %ă Români# #re o mi>iune
7umneBei#>%ă 6e re6re>#re >"iritu#lă %e o +# .#%e >ă >e @n.ă=işeBe
%# un +erit#Ail mo6el 6emn 6e urm#t @ntre5ii um#nită=i- E>te
ne%e>#r >ă .#% #%e#>tă mărturi>ire-"ro.e=ie @n .#=# "o"o#relor
@ntre5ii lumi/ %reştine >#u 6e #lte reli5ii/ .iin6%ă to#te >emnele
m#r%,e#Bă >%,imAările >"iritu#le uluito#re %e +or #+e# lo% @n
%urân6- 0"u>ele mele nu treAuie >ă +ă 6etermine >ă mă %on>i6er#=i
un .#n#ti% >im"#tiB#nt #l românilor %e @şi im#5ine#Bă ,imeri%e
"lă>muiri/ %ă%i %e# %#re mi-# in>"ir#t/ .ără "utin=ă 6e tă5#6ă/ #%e>te
"ro.e=ii e>te Pre# >.ânt# 1ă>%ăto#re # lui i>u>/ şi re#minte>% 6in
nou %ă/ 6in %âte >imt/ lo%ul 6e %in>te @n o%rotire# României @l o%u"ă
8#i%# 7omnului şi #"oi m#rile "uteri %ereşti/ l# to#te #%e>te# m#i
#6ău5ân6u->e şi m#?orit#te# >.in=ilor 6in %er-
9n %urân6 #"ro#"e to#te "o"o#rele ne#mului omene>% +or
6e>%,i6e o%,ii %ontriAuin6 l# @n6e"linire# re#lită=ii orân6uite 6e
7umneBeu şi >e +or >u"une +oin=ei 6i+ine mult m#i Aine 6e%ât
#ltă6#tă 6eo#re%e #tun%i +or lu# >.ârşit @ntr-o m#re mă>ură
m#ni.e>tările @n6ărătni%iei omeneşti %#re #u .ă%ut %u "utin=ă #tâte#
#%=iuni 6e re# inter"ret#re # +oin=ei 6i+ine- Per"etu#re# răului >e +#
>tă+ili/ re+el#=iile 6i+ine #?un5ân6 >ă #%o"ere "ământul şi .ă%ân6 %#
tot %ee# %e e>te "lă%ut @n#inte# lui 7umneBeu >ă i#>ă l# lumină/
"entru #-i #?ut# "e o#meni >ă #tin5ă @n=ele"%iune# şi >ă >e
6e>ă+ârşe#>%ă-
(%um/ %ân6 .#% %uno>%ute #%e>te "ro.e=ii/ 6#%ă #ş .i român 6e
ori5ine/ "roA#Ail %ă #ş "ute# .i @n+inuit 6e "ărtinire n#=ion#lă/ i#r
6#%ă #ş .i euro"e#n 6in %omunit#te# l#tină/ #r .i .ără @n6oi#lă unele
moti+e >ă .iu ?u6e%#t @ntr-un .el omene>%/ %u "#timă omene#>%ăO
@n>ă 6eo#re%e >unt un in6i#n ilumin#t "rin interme6iul lui i>u>
!1
Cri>to> şi .erm >t#Ailit @n %re6in=# %reştină "ot +orAi %u to#tă
uşurin=#/ @n%re6in=ân6u-+ă %ă #%um nu .#% #lt%e+# 6e%ât >ă eF"rim
+oi# lui 7umneBeu- 9n #nii %#re +or +eni şi lunile %e +or +eni/ @n
=#r# trăirii +o#>tre ;#6i%ă Români#</ >%o#r=# "ământului +# lu# .o%/
%lim# +# >u.eri unele >%,imAări/ %utremure >im=ito#re +or 6i>tru5e
multe 6intre %lă6irile eFi>tente/ ur#5#ne şi +ânturi "uterni%e/
tere>tre şi m#ritime/ +or nimi%i @n6răBne#l# o#menilor A#B#=i num#i
"e #ş#-Bi># "utere # ştiin=ei- n5enioBit#te# omene#>%ă "u>ă @n
>lu?A# răului +# .#%e %uno>%ute lumii %ele m#i 5ro#Bni%e %rime şi
"ământul +# %uno#şte %ele m#i %um"lite Aoli %e +or #"ăre# "entru #
.i nimi%ită eFi>ten=# o#menilor răi >#u "er+erşi- 9n #%ele tim"uri 6e
m#ri >%,imAări/ @n #lte lo%uri 6e "e "ământ un >.ert 6in omenire +#
6i>"ăre# .ul5erător/ i#r 6u"ă #%e#>t#/ l# # 6ou# @n%er%#re/ 6in %ei
răm#şi @n +i#=ă şi @n5roBi=i >e +or >u"rim# @n%ă #"ro#"e un >.ert/
re>tul >e +or orient# tru" şi >u.let %ătre 7umneBeu - 6e l# %el #.l#t
l# >ânul m#mei şi "ână l# %el m#i @n6âr?it tir#n %e "ăşeşte "e
>%o#r=# "ământului- 9n>ă +ă #tr#5 #ten=i# >ă nu >o%oti=i 6u"ă
%#len6#rul intere>elor +o#>tre me>%,ine >%,imAările >"iritu#le l#
ni+elul lumii "ământene/ %ă%i i#tă/ 6u"ă %um #m +ăBut eu/ #%e>te
tr#n>.ormări +or +eni "e>te +oi şi +ă +or lu# "rin >ur"rin6ere %,i#r
6#%ă +e=i rămâne ne%linti=i @n @n%ă"ă=ân#re# +o#>tră şi nu +e=i
#?un5e >ă %re6e=i @n 7umneBeu-
8ul=i o#meni %e #l%ătuie>% "o"o#rele (>iei >e +or orient# %ătre
reli5i# %reştină #"ro#"e .ul5erător/ i#r o mul=ime 6e triAuri
>ălA#ti%e >e +or %reştin# şi 6#torită m#rii ră>"ân6iri # BiAliei/ e#
5ener#liBân6u->e #"oi l# to#te "o"o#rele in6i.erent 6e limAă/ 6e l#
Polul 1or6 şi "ână l# Polul 0u6- Ve=i şti %ă #%ele +remuri >unt
#"ro#"e #tun%i %ân6 (n5li# @şi +# "ier6e "utere#/ i#r Fr#n=# +# .i
#>imil#tă 6e "o"o#rele 6in ?ur- Tre"t#t "uterile >t#t#le +or 6i>"ăre#/
%# @n lo%ul #%e>tor# >ă #"#ră o nouă "utere 6enumită Fe6er#=i#
0t#telor Pământene %u un >in5ur "reşe6inte/ o >in5ură mone6ă/ un
>in5ur %on>iliu 6e %on6u%ere şi o >in5ură #rm#tă/ #ero"urt#tă/
.olo>ită 6o#r "entru #"ăr#re >#u "#Bă internă/ >ol6#=ii >ăi #+ân6
menire# 6e # "ă>tr# or6ine# @n #%ele Bone-
!2
9n #%e# "erio#6ă/ Ru>i# +# 6e+eni un# 6intre %ele m#i %reştine
=ări 6e "e >u"r#.#=# "ământului/ Bo>.orul şi 7#r6#nele >e +or
>%u.un6#/ 6i>"ărân6 %om"let 6e "e >u"r#.#=# 5loAului/ 6e
#>emene#/ o mul=ime 6e in>ule +or 6i>"ăre#/ .iin6 nimi%ite 6e
%utremure/ >%o#r=# "ământului .iin6 B6run%in#tă 6e o mul=ime 6e
ur5ii %e >e +or #A#te #>u"r# o#menilor- Bi>eri%ile "urtăto#re 6e ,#r
6i+in >e +or uni @ntrun# >in5ură/ >u"r#numită Bi>eri%# %reştină
6re"t%re6in%io#>ă/ #"o>toli%ă şi mi>ion#ră %#re +# "re5ăti #"ro#"e
@ntre#5# lume "entru tr#n>.ormările >"iritu#le %e +or #+e# lo% l#
ni+elul @ntre5ii "l#nete- Tot #tun%i +# #"#re #nti%ri>tul/ "rin #nti%ri>t
@n=ele5ân6u-i "e to=i #%ei# %#re/ m#i mult >#u m#i "u=in %onştien=i/
lu"tă @m"otri+# >"iritu#lită=ii +erit#Aile/ urmărin6 >ă trium.e .or=ele
oA>%ure #le @ntuneri%ului şi min%iunii/ %e men=in .iin=# um#nă @ntr-
o >t#re 6e in%onştien=ă şi >%l#+ie let#r5i%ă/ şi multe lu"te 6e i6ei >e
+or 6#/ .ără ni%i un .el 6e #rmă/ "entru nimi%ire# #6e+ăr#tei
%re6in=e @n 7umneBeu- To#te #%e>te# şi multe #ltele/ 6eşi "o#te
#%um ne%reBute 6e unii o#meni/ m#i târBiu >e +or @ntâm"l# 6in +oi#
lui 7umneBeu- Vor .#%e eF%e"=ie 6e l# "e6e#"># .o%ului nimi%itor
şi # mă%elului %e >e +# 6e>.ăşur# "e #"ro#"e @ntre5 5loAul
"ământe>%/ Români# şi lo%urile >u"r#numite >.inte 6in P#le>tin#-
1etre%ută "rin >#Aie +# rămâne 6e #>emene# %et#te# V#ti%#nului/
6#r "utere# ># 6e in.luen=ă/ #tât 6e "re5n#nt urmărită/ >e +# re6u%e
l# Bero- Români# +# tre%e "rin m#i multe .#Be 6e tr#n>.ormări
.un6#ment#le/ 6e+enin6 @n %ele 6in urmă/ 5r#=ie >"iritu#liBării ei
eFem"l#re/ un +erit#Ail .o%#r >"iritu#l/ %e +# "ute# .i %om"#r#t %u
miti%ul TT1OU C(1((1TT/ i#r Bu%ureştiul >e +# tr#n>.orm# @ntr-un
%entru e>en=i#l #l #%e>tui .o%- (%e#>tă %#"it#lă # "olului >"iritu#l #l
"l#netei +# .i #"ro#"e @n @ntre5ime re%on>truită/ rămânân6 @n %ele
6in urmă o #r#n?#re 6e %on>tru%=ii/ @n .ormă inel#ră/ #+ân6 2 Lm @n
6i#metru şi +# .i %on>i6er#t 6e to#te "o"o#rele 6re"t un +erit#Ail
U1OU ERU0(:8V "ământe>%- C,i#r 6#%ă >"u>ele mele +ă
uime>%/ treAuie >ă +ă mărturi>e>% tuturor %ă #%e#>t# >e +# @ntâm"l#
@ntrutotul @n #%ele +remi +iito#re/ 6eo#re%e #%e#>t# re"reBintă
+oin=# #tot"uterni%ă # lui 7umneBeu şi nu # o#menilor- To#te
"o"o#rele 6e "e @ntre5 "ământul +or "#rti%i"# l# 6i.erite #%ti+ită=i
!3
%omune #+ân6 6re"turi e5#le @n #%e>t nou %entru >"iritu#l/
%on>i6er#t 6re"t m#ni.e>t#re# 1OU:U ERU0(:8 AiAli%/
e5#lit#te# @n 6re"turi # tuturor =ărilor şi "o"o#relor/ .iin6 "e Aună
6re"t#te o %on6i=ie e>en=i#lă @n .#=# Bunului 7umneBeu- Români#
+# tre%e @n +iitor "rin m#ri .rământări lăuntri%e şi "rin #numite
>%,imAări eFterne %e o +or im"une eFem"l#r %# "re>ti5iu @n
%on?un%tur# intern#=ion#lă şi "rin mil# "ro+i6en=ei +# ieşi #"ro#"e
ne#.e%t#tă 6in >itu#=i# %on.li%telor răBAoini%e mon6i#le/
6e%l#rân6u->e/ 6#torită >"iritu#liBării eFtr#or6in#re/ =#ră neutră/ %e
@şi +# #>um# rolul 6e nu%leu ire"roş#Ail #l @n=ele"%iunii şi iuAirii
6i+ine- 9n %ele 6in urmă to=i 6uşm#nii României +or @n5enun%,i# l#
,ot#rele #%e>tei =ări şi "lini 6e umilin=ă +or re%uno#şte mi>iune# ei
>"iritu#lă %e >e +# m#ni.e>t# "rin interme6iul teriAilei "uteri # lui
7umneBeu- (tun%i +e=i +e6e# %u to=ii/ %ă%i +# .i un >emn %ere>%/
.iin6%ă @n tim"ul răBAo#ielor +iito#re .o%ul şi 6i>tru5erile o +or
@n%on?ur#/ 6#r e# +# rămâne ne#tin>ă/ @nto%m#i %# o "#r#6i>i#%ă
o#Bă +er6e/ @n mi?lo%ul @n>"ăimântătorului 6eşert nimi%itor "ro6u>
6e i>%u>in=# omului "u>ă @n >lu?A# răului/ 6e %#re >e +or .olo>i
inteli5en=ele >#t#ni%e @n ultim# @n%leşt#re l# %#re 6eo%#m6#tă
o#menii ni%i nu >e #şte#"tă-
9n urm# Aul+er>#ntelor >%,imAări "l#net#re şi # unui răBAoi
.ul5erător %um"lit/ @n %ele 6in urmă nu +or m#i rămâne ni%i @n+inşi
ni%i @n+in5ători- Vor rămâne trei %#te5orii $ mor=ii/ %ei răni=i şi
mutil#=i 6e "e urm# răBAoiului şi %ei răm#şi ne#tinşi-
Şi #tun%i numărul %elor u%işi şi #.e%t#=i 6e "e urm# răBAoiului +#
.i #tât 6e m#re @n%ât nimeni nu +# +orAi ni%i 6e "ier6ere# şi ni%i 6e
%âşti5#re# răBAoiului/ %ă%i urmările #%e>tui# +or .i #tât 6e m#ri
@n%ât +or @n5roBi "e to=i lo%uitorii răm#şi @n +i#=ă- Crime/ le"r#/
,oler# şi multe #lte Aoli @n>"ăimântăto#re/ "rintre %#re %âte+#
%om"let noi/ ne%uno>%ute @n#inte/ +or Aântui >%o#r=# "ământului/
#.e%tân6u-i m#i #le> "e %ei răi/ .i#re >ălA#ti%e >e +or nă"u>ti #>u"r#
or#şelor şi >#telor/ #t#%ân6 o#menii- 8ulte >%,imAări >e +or
"ro6u%e "e "ământ şi to#te #%e>te ur5ii 6e "ro"or=ii %el m#i #6e>e#
ne#şte"t#te 6e o#meni >e +or @ntâm"l# @n #numite >itu#=ii
.ul5erător- 7in >%rumul/ >u.erin=ele şi @n%er%ările tuturor #%e>tor
!4
>%,imAări şi 6eB#>tre m#rtorii ne#.e%t#=i şi >u"r#+e=uitorii +or %ăut#
%u multă .er+o#re %#le# 6e #"ro"iere 6e Bunul 7umneBeu/ "e %#re
l-#u ne5li?#t m#i mult >#u m#i "u=in #tât# #m#r 6e +reme- Cu to=ii
>e +or %on+in5e #tun%i %ă nu eFi>tă reli5i# #6e+ărului/ re#liBân6 %ă
6o#r %uno#ştere# (6e+ărului @l eliAere#Bă/ .ă%ân6u-i >ă >e
reinte5reBe @n (A>olutul 7i+in "entru # 6e+eni Un# %u
7umneBeire#- (Ai# #tun%i omul +# re#liB# %ă >e #.lă @mAră=iş#t 6e
7umneBeu şi %ă 7umneBeu e>te +iu/ etern #tot"uterni% şi
#totştiutor @n .ie%#re om @n "#rte/ >uA .orm# >"iritului 6i+in- To#te
%âte +ă >"un >e +or @ntâm"l# şi mul=i 6intre +oi >e +or %on+in5e @n
#%ele +remuri 6e @n%e"utul 6urerilor şi @n%er%ărilor şi tot %ee# %e +-
#m "reBi> +# .i %on>t#t#t 6e +oi m#i târBiu/ %,i#r 6#%ă lume# >e +#
@n%ă"ă=ân# @n # nu le %re6e- Tot #tun%i +# +eni +reme# #"#ri=iei
#%elor o#meni "uri/ @nBe>tr#=i %u eFtr#or6in#re ,#ruri 6i+ine 6e %#re
>-# +orAit @n urmă %u #"ro#"e 2000 6e #ni- Cei %u #6e+ăr#t e+olu#=i
>"iritu#l/ %#re @n #%ele ultime +remuri +or tre%e %u >u%%e> "rin
.eluritele şi 5relele @n%er%ări/ +or re"reBent# o treime 6emnă 6e
ilumin#re# lui 7umneBeu/ %ur#tă/ @n=ele#"tă şi >.ântă- 9n tim"urile
%e +or +eni/ Români# +# #?un5e şi +# rămâne o "#r#6i>i#%ă 5ră6ină
# Aine%u+ântării 6i+ine/ # 6r#5o>tei/ # .eri%irii # "urită=ii şi
@n=ele"%iunii/ @n %#re mo6ul 6e +i#=ă +# .i "re%um"ănitor >"iritu#l/
ele+#t şi "ur/ >u>=inut 6e o trăire >uAlimă @n "o>t şi me6it#=ie/ @n
6u, şi #6e+ăr/ #>emănăto#re %u #%ee# # "rimilor %reştini-
Feri%ită =#ră şi .eri%it "o"or >unt minorit#rii #leşi %#re trăie>%
"rin "o"orul român/ %ă%i mul=i 6intre ei >e +or Au%ur# 6e imen>#
milă # lui 7umneBeu .#=ă 6e "o"orul român-
C# in6i#n/ eu intuie>% %ă Bunul 7umneBeu # +rut >ă #le#5ă/
6intre to#te "o"o#rele/ "o"orul %el m#i umilit/ %el m#i %runt
@n%er%#t 6e +itre5i# %elor "uterni%i- (6e>e# eF"lo#t#t/ #menin=#t/
in+#6#t/ teroriB#t/ +ân6ut şi %um"ăr#t/ %#re #"ro#"e l# .ie%#re
răBAoi # .o>t "i#=# 6e to%me#lă 6intre %ei %e >e răBAoi#u-
(m#l5#mul @n.ă=işării 6eo>eAite # #%e>tui "o"or/ %u"rin6e +irtu=ile
%ele m#i #le>e #le .ie%ărui ne#m %#re >-#u #>imil#t @n >u.letul lui
"lin 6e 6r#5o>te şi omenieO #%e>t# e>te un "o"or "rimitor/
@n.ă=işân6 o nu#n=ă ele+#tă/ "lă%ută/ "entru %# >ă .ie "il6ă 6e
!!
%onto"ire uni+er>#lă %u %#lită=ile 6i+ine/ %u o 6re#"tă r#=iune şi o
#6mir#Ailă %re6in=ă- Po"orul român e>te 6e #>emene# %el m#i
in6i%#t "o"or 6in lume/ 5r#=ie %om"#>iunii >#le #le>e şi # iuAirii
>#le #ltrui>te/ >"re # o.eri o>"it#lit#te m#teri#lă şi >"iritu#lă tuturor
"o"o#relor 6e "e .#=# "ământului-
(l V-le# 0ino6 E%umeni% >e +# =ine @n Români#/ i#r mi>iune#
"rin%i"#lă "entru ră>"ân6ire# @n (>i# # %reştini>mului %u #6e+ăr#t
>"iritu#l/ e>te 6e>tin#tă "o"orului ru>/ 6#r %# "utere 6e in.luen=#re #
"o"o#rele @n +remurile 6in urmă/ el nu +# m#i #+e# ni%i un
#me>te%- Putere# %u %#re +or m#i .i Ai%iuite re>tul "o"o#relor/ #%olo
un6e e>te ne%e>#ră "e6e#">#/ >e +# .#%e "rin "o"orul %,ineB & r#>#
5#lAenă @n %ol#Aor#re %u "o"orul ?#"oneB/ %#re 6e #>emene# +# .i
Ai%iul "e6e">ei 7umneBeieşti-
7u"ă termin#re# teriAilului %on.li%t #rm#t %e +ă >tă @n .#=ă/ to#te
#rmele +or .i #run%#te >#u #A#n6on#te/ .iin6%ă un nou 5en 6e
răBAoi U#l >u.letuluiV +# @n%e"e- (%e>t# +# .i răBAoiul .ără #rme
.iBi%e/ "entru 6e>ă+ârşire# >"iritu#lă/ "entru %re6in=# #6e+ăr#tă @n
7umneBeu/ %#re #"#rent +# .i .ără #rme/ 6#r .iin6 totuşi m#i
"eri%ulo> şi m#i 6i.i%il 6e o >ută 6e ori 6e%ât %el %u #rme- 9n +iitor/
"utere# "#"#lă +# 6i>"#re tre"t#t şi +# lu# n#ştere o nouă %on6u%ere
>ino6#lă # %ărei reşe6in=ă +# .i @ntâi l# Rom#/ "ro+iBoriu/ şi #"oi l#
Bu%ureşti @n 1oul eru>#lim/ "entru tot6e#un#- 9n #%ele +remuri
+iito#re/ +or .i 6e 1000 6e ori m#i .eri%i=i %ei %#re +or urmări
6e>ă+ârşire# >"iritu#lă/ trăin6 %u o @n%re6ere 6e"lină @n 7umneBeu/
.iin6%ă +remurile +or .i BAu%ium#te şi 5ro#Bni%e şi le +or "ute#
>u"ort# %u uşurin=ă num#i %ei mân5âi#=i/ in>"ir#=i şi ,răni=i 6e
7u,ul 0.ânt- Cele %e +ă >"un eu %ă +or +eni/ lu#=i #minte %ă >unt
6urere# # 6ou# şi r#iul #l 6oile#/ %ă%i "rin 6urere #=i tre%ut .ără >ă
+ă +ăit#=i- 9n #%ele tim"uri/ >%#unul ?u6e%ă=ii 6e #"oi +# .i >im=it şi
+ăBut 6e tot ne#mul omene>% 6e#>u"r# României/ i#r @n m#rele
or#ş >.ânt Bu%ureşti/ >imAoli% numit U1oul eru>#limV/ %#re @ntr-o
o#re%#re mă>ură +# .i o"er# #"ro#"e # @ntre5ului ne#m omene>%/
6#r %on%e"ut 6u"ă un "l#n in>"ir#t 6e "utere# 7umneBei#>%ă/ >e +#
%on>trui %el m#i monument#l lă%#ş >"iritu#l 6e %omuniune %u
7umneBeire#/ 6enumit %entrul 6i+in >u"rem/ %e +# #+e#
!4
re"reBent#n=i .o#rte e+olu#=i >"iritu#l 6in to#te ne#murile/ #%eşti#
.ormân6 Fr#ternit#te# Ve5,etorilor lumin#=i/ %#re >e +or #le5e
6intre %ei @n=ele"=i- Şi +# .i %om"u> 6in 101 %entre m#i mi%i/
#rmonio> orân6uite/ @n %#re >e +or #.l# re"reBent#=i 6e .runte/
6eo>eAit 6e e+olu#=i/ şi %#re +or tr#n>mite #tât "r#%ti% %ât şi teoreti%
7umneBeie>%ul şi Eternul (6e+ăr imen>ei m#?orită=i # "o"o#relor
"ământului- (%e#>tă o"eră #r,ite%tur#lă +# .i %#"o6o"er# >uAlimei
%ol#Aorări # tuturor >tilurilor "ământene in5enio> #rmoniB#te @ntr-o
măre#=ă lu%r#re %um #lt# nu # m#i .o>t- 9n=ele"=ii >lu?itori #i #%e>tor
lă%#şuri >"iritu#le 6in U1oul eru>#limV +or .i "er.e%=i >"iritu#l şi
.o#rte #rmonioşi .iBi%/ %u tru"uri 6e o @n5ere#>%ă #rmonie şi
"ro"or=ion#lit#te/ .iin6 %u to=ii 6intre %ei 114-000 6e @n=ele"=i/
ilumin#=i ne"ri,ăni=i şi ne@ntin#=i/ eF"re>i# %om"letei 6e>ă+ârşiri
>"iritu#le şi # unei @n#lte @m"liniri 7umneBeieşti "e #%e>t "ământ-
lumin#=ii +e5,etori %u tru" @n5ere>% şi "lin 6e "urit#te/ +or .i @n
număr 6e 400- Ceil#l=i/ %#re +or %on6u%e %entrele inel#re/ 6e
#>emene# %u o >"iritu#lit#te 6eo>eAită şi tru" @n5ere>%/ +or .i 101 l#
număr-
9n #%e>t uni% lo% 6e "e @ntre5 "ământul +or "ute# .i +ăBu=i m#ri
ilumin#=i şi @n=ele"=i/ %#re @n #numite momente >e +or m#teri#liB#/
"utân6 .i +ăBu=i %omuni%ân6 "rin +iu 5r#i %u o#menii 6e "e "ământ
6orni%i >ă #.le t#inele 6umneBeieşti #le >"iritului- To=i %ei %#re +or
"ătrun6e @n #%e>t %entru 6i+in +or re#liB# %u o >ur"rinBăto#re
uşurin=ă %ă >unt %o"iii 6i+ini #i lui 7umneBeu- Feri%i=i +or .i #tun%i
to=i %#re +or >trăA#te "ământul României/ re>"irân6u-i #erul/ %ă%i
to#tă =#r# +# .i in+#6#tă 6e "elerini 6orni%i >ă 6e>%o"ere
7umneBeire# şi to#te lo%urile >#%re 6in #%e#>tă =#ră +or 6e+eni
.o%#re tr#n>.i5ur#to#re 6e ilumin#re şi 6e>%o"erire # #6e+ărului
6i+in-
(%e>t Centru 7i+in 0u"rem +# "ute# %u"rin6e %u uşurin=ă 2
milio#ne 6e >u.lete- (%e#>tă lu%r#re +# .i eFe%ut#tă @n 10 #ni/
.iin6%ă/ 6eşi #%e>t Centru 7i+in +# .i termin#t @n ! #ni/
re#men#?#re# inte5r#lă # or#şului 6in ?urul #%e>tui# +# m#i 6ur#
@n%ă ! #ni 6u"ă #%ee#-
!2
9n ?urul or#şului >e +or #.l# 5ră6ini %u "ământ .ertil 6e %e# m#i
Aună %#lit#te @n %#re/ "e lân5ă 6i.eritele le5ume/ +or %reşte şi +or
6# ro6 6in Aelşu5 "omi >ă6i=i/ "entru %# nimi% >ă nu li">e#>%ă
tr#iului lo%uitorilor >ăi- Re%oltele #tun%i +or .i @mAelşu5#te-
O mul=ime 6e şo>ele me%#ni%e şi trotu#re miş%ăto#re +or uşur#
mult %ir%ul#=i#/ i#r #numite me%#ni>me >"e%i#l orient#te +or uşur#
+i#=# lo%uitorilor şi +iBit#re# #%e>tor lo%uri- O mul=ime 6e noi
m#şini #eriene +or .i "u>e @n >lu?A# #%e>tui or#ş mo6el şi tot %ee#
%e e>te m#i nou @n te,ni%ă/ "entru # uşur# +i#=#/ >e +# #.l# #i%i-
(%e>t or#ş +# #+e# "#tru şo>ele/ i#r #%%e>ul @n el >e +# re#liB# "rin
"#tru "or=i monument#le- 9n Români# >e +# %on>trui un %#n#l %#re
+# uni 7unăre# %u m#rele or#ş re%on>truit #l Bu%ureştiului/
"ermi=ân6 #>t.el %# +#"o#rele/ %,i#r .o#rte m#ri/ >ă #?un5ă "ână @n
#%e>t or#ş minun#t-
To#te #%e>te lu%rări >e +or re#liB# 6#torită "l#nului 6i+in/ @n
+iitor/ @ntr-un #numit inter+#l 6e tim"- (5ri%ultur#/ +iti%ultur#/
"omi%ultur# şi #"i%ultur# +or .i o%u"#=ii 6e ono#re/ %ă%i @n #%e#>tă
=#ră #le#>ă >e +# >i>t# >#%ri.i%#re# +itelor şi >e +or %on>um# m#i
#le> %ere#le/ le5ume şi .ru%te/ l#"te şi ArânBă/ ouă şi num#i +in
%ur#t- ("i%ultur# +# .i %e# m#i #le#>ă o%u"#=ie/ .iin6%ă #%e#>tă =#ră
#le#>ă +# #"re%i# mult miere# şi "ro6u>ele >tu"ului/ .olo>in6 "entru
?ert.# 6i+ină num#i %e#ră %ur#tă şi unt6elemn 6e %e# m#i Aună
%#lit#te-
Tutunul/ %#.e#u# şi #lte otră+uri #tât 6e 6ăunăto#re >ănătă=ii
omului +or @n%et# >ă m#i .ie 6orite 6e o#meni/ i#r @nrăi=ii şi +i%ioşii
+or "ără>i ei >in5uri #%e#>tă =#ră- Vră?itorii/ .umătorii/ Ae=i+ii/
6e>.rân#=ii/ %rimin#lii "re%um şi trântorii ;leneşii</ nu %u .or=# %i 6e
Aună +oie/ +or renun=# l# #%e>te @n6eletni%iri >#t#ni%e şi #%e>te +i%ii
>e +or re6u%e @n%etul %u @n%etul/ 6i>"ărân6 #"ro#"e @n tot#lit#te @n
%ele 6in urmă- Ori%e lo%uitor #l #%e>tei =ări/ #le#>ă 6e 7umneBeu >ă
.ie eFem"lu/ @şi +# %âşti5# "âine# %e# 6e to#te Bilele mun%in6 @n
mo6 onor#Ail @n .un%=ie 6e "o>iAilită=i şi menire# ># "rin n#ştere-
Vremurile 6e eF"lo#t#re/ tero#re/ @nşelă%iune şi #>u"rire +or
#>.in=i @n #%e#>tă =#ră- Fie%#re lo%uitor #l #%e>tui "o"or #le> >e +#
Au%ur# 6in "lin 6e Aine%u+ânt#re# şi ,#rurile 6i+ine/ mul=i 6intre
!3
#%eşti# .iin6 @nBe>tr#=i %u @n=ele"%iune şi .elurite "uteri 6e # .#%e
minuni- To#te 6#rurile >e +or re+ăr># "e>te #%e#>tă =#ră #le#>ă/ %#re
+# #+e# noAil# mi>iune 6e re6re>#re >"iritu#lă # @ntre5ului 5loA
"ământe>%-
To#te %ăile 6e le5ătură "rin #er/ #"ă şi "e "ământ .iin6u-i 6in
"lin .#+or#Aile/ Români# +# #?un5e un# 6in %ele m#i "ro>"ere şi
@mAelşu5#te =ări/ trăin6 @n "#%e %u to=i +e%inii >ăi- B#>#r#Ai# +# .i
re#li"ită României "entru tot6e#un#/ %ă%i "o"orul ru> +# %in>ti
#%e#>tă =#ră #le#>ă şi +# renun=# l# #%e#>tă "ro+in%ie %#re +# 6#
n#ştere l# multe ne@n=ele5eri- 9ntr-un +iitor mult m#i @n6e"ărt#t/
@n>ă to#te teritoriile @n+e%in#te României >e +or #li"i .ormân6
@m"reună Fe6er#=i# 0t#telor Euro"ene/ lu%ru l# %#re o#menii
#?un>e>eră >ă >e 5ân6e#>%ă 6emult-
Tot %ee# %e +-#m #mintit "ână #i%i e>te ne%e>#r >ă >e
@m"line#>%ă/ "entru %ă >unt #6e+ăr#te şi tot %ee# %e +ă >"un +ă +#
%on+in5e %ân6 to#te #%e>te# >e +or @ntâm"l#- 9n +remurile +iito#re/
"o"orul ru>/ "lin 6e 6r#5o>te/ +# +eni @n #?utorul lu%rării "e %#re
Români# o +# #+e# 6e @n6e"linit @n lume- 9n#inte 6e #%e>te# @n>ă +#
.i .o#mete "rin multe lo%uri/ "âine# +# li">i/ +or .i m#ri %utremure
6e "ământ %#re +or .#%e o mul=ime 6e +i%time şi @n multe lo%uri 6e
"e 5loA o#menii +or 6i>"#re >uA 6ărămături/ %#re +or #minti %u
m#re 5reut#te urmele unor or#şe %e +or 6i>"#re 6e "e >u"r#.#=#
"ământului-
RăBAo#iele/ "#ni%# şi ne@n=ele5erile 6e tot .elul +or .#%e %#
m#rile "uteri/ %um #r .i Ru>i#/ >ă >e "răAuşe#>%ă/ >"re Au%uri#
=ărilor mi%i %#re o #l%ătuie>%- (teii +or @n%e"e >ă %er%eteBe >%rierile
>.inte şi >e +or "reo%u"# >ă @n=ele#5ă ştiin=# >"iritului/ %ăutân6 >ă
6e>%o"ere tot %ee# %e e>te #>%un> @n om- Gr#=ie #%e>tor %er%etări/ o
nouă %otitură >e +# "ro6u%e @n +i#=# unor "ământeni- 9n multe
lo%uri 6e "e "ământ +# li">i ,r#n#- Pentru %# to#te #%e>te ur5ii >ă
tre#%ă m#i re"e6e >#u >ă nu .ie #tât 6e %um"lite/ 7umneBeu mă
in>"iră >ă +ă 6#u un >in5ur >.#t$ "o"o#re/ o#meni/ uni=i+ă @ntru
6e>ă+ârşire/ @m"ă%#=i-+ă %ât m#i Aine/ iert#=i-+ă şi %,eltui=i %ât m#i
mult 6in ener5iile răm#>e "entru # #tin5e eliAer#re# @n 7umneBeu
şi .eri%ire# +eşni%ă- F#%e=i totul #%um şi #i%i/ @n #%e#>tă +i#=ă şi nu
!9
#mân#=i 6e>ă+ârşire# >"iritu#lă "entru o re@n%#rn#re- Fă%ân6 tot
%ee# %e +ă >tă @n "utin=ă =inân6 %u >tăruin=ă/ .ie%#re 6intre +oi >e
"o#te mântui- Pentru # 5răAi Bi6ire# 1oului eru>#lim %on>trui=i-+ă
"e +oi 6in 6r#5o>te şi %ură=eni# şi 6in 7u, 0.ânt/ +ie=uin6 @n .#"te
Aune "entru %# @n #%e>t .el >ă 6#=i "rile? %# >"iritul 6in +oi >ă >e
#r#te @n inim# +o#>tră 6in %#re >ă 6e# #.#ră ne#6e+ărul/ e5oi>mul şi
"#tim# 6i>tru5erii %#re #tun%i %ân6 %re>% "e>te mă>ură/ 6u% l#
nimi%ire# omului- 9n +iitor/ l# #%e#>tă Bi6ire >"iritu#lă +# .i mult 6e
lu%ru-
:ă%#şul @n%,inării >uAlime %e >e +# o.eri 6re"t "il6ă @ntre5ii lumi
>e +# re#liB# "rin e.orturile @n>um#te #le %elor #leşi şi "uri-
O#menii >im"li şi 6re"=i @n inim# lor/ "lini 6e 6r#5o>te "entru
7umneBeu +or .i mult m#i 5r#Ani% >"iritu#liB#=i/ 6#%ă ei +or trăi
inten> >u.leteşte/ %on>#%rân6 %elor m#teri#le o m#i mi%ă #ten=ie-
Tot6e#un# %ei >ăr#%i @n 6orin=e +or .i Ao5#=i @n mul=umiri-
Pre#.eri%i=i +or .i %ei %#re +or trăi @n 6u,ul 7umneBeie>%- 8#i #le>
#%eşti# +or +e6e# %ă >im"lit#te# şi "urit#te# +ie=ii nu @n>e#mnă
>ără%ie interio#ră/ %i e>te 6in %ontr#/ o neAănuită %omo#ră
>"iritu#lă-
Cei >im"li şi Auni 6e=in o >u"eriorit#te >u.lete#>%ă neAănuită-
8ulte >unt eni5mele >u.letului omene>% şi #%e>te# >unt .o#rte 5reu
6e 6e>%i.r#t "entru #%el# %#re nu re%ur5e l# %uno#ştere# 6e >ine-
Fiin=# um#nă nu-şi "o#te 6e>%o"eri Cre#torul şi nu-i "o#te @n=ele5e
%âtuşi 6e "u=in o"er#/ 6e%ât 6#%ă >e 6e>%o"eră "e >ine @n
>tră.un6urile t#ini%e #le .iin=ei >#le- Pentru # #?un5e l# 6i+in#
6e>ă+ârşire/ .ie%#re om treAuie >ă urmăre#>%ă >ă >e %uno#>%ă %ât
m#i Aine "e >ine- To#te #%umulările m#teri#le 6i>"#r o6#tă %u
mo#rte# .iBi%ă # omului/ @n tim" %e @n>uşirile >"iritu#le şi
eF"erien=ele omului >e #6ună @n >"irit "entru +eşni%ie-
Cre6in=# 6e neB6run%in#t @n 0u"remul 7i+in e>te >e%retul
eFi>ten=ei nemurito#re @n >"irit- Cre6in=# .#%e %# "utere# lăuntri%ă #
.iin=ei >ă 6e+ină nemăr5inită #?utân6-o >ă >e 6e>ă+ârşe#>%ă "rin
unire# %u 7umneBeu @n eternit#te- Prin %re6in=# Aine.ă%ăto#re/
.ermă/ omul "o#te #tin5e .eri%ire# 6i+ină-
40
i>u> >"une$ U7e +e=i #+e# %re6in=ă num#i %ât un 5răunte 6e
muşt#r/ to#te le +e=i @m"lini/ şi +e=i Bi%e muntelui #%e>t# >ă >e
#run%e @n m#re/ muntele >e +# #run%#V- 9n #%e>te %u+inte ni >e
6e>%o"eră t#in# "uterii %re6in=ei-
(6e+ărul e>te %ă @n tim"urile %#re +or +eni/ "e tot 5loAul/ "u=ini
+or .i o#menii %#re +or #+e# %re6in=ă/ i#r #%ei# %#re nu +or #+e#
%re6in=ă +or .i 6in#inte mor=i/ 6eşi +or %ontinu# >ă trăi#>%ă tru"eşte/
.iin6%ă ei +or @n%et# >ă m#i #iAă le5ătur# %onştientă %u 7umneBeu-
Cel .erm @n %re6in=# >#/ %,i#r şi %ân6 eFi>tă tru"eşte/ %on>t#tă %ă
to#te minunile @i >unt %u "utin=ă şi #>t.el #?un5e >ă >e 6eBle5e 6e
m#terie şi le5ile ei/ 6e+enin6 #tot"uterni% "rin trăire# ># >"iritu#lă/
%#re @l +# re+el# %,i#r şi "e 7umneBeu-
Prin "utere# %re6in=ei Aine.ă%ăto#re #"#r 6#rurile lui 7umneBeu
@n om- Prin "utere# %re6in=ei omul >e >imte 6e %e treAuie >ă .#%ă
Ainele şi #?un5e >ore#>%ă %u #r6o#re/ #%=ionân6 #>t.el %ât m#i 6e>/
#>emene# Cre#torului >ău-
Gr#=ie %re6in=ei >#le neoAişnuite/ in.initele "uteri %ereşti @i +in
tot6e#un# @n #?utor şi 6e l# #%e>t "un%t +i#=# lăuntri%ă # omului
@n%e"e >ă .ie 6in %e @n %e m#i .eri%ită- Prin interme6iul "o"orului
român #le>/ Bunul 7umneBeu +# +orAi o#menilor 6e "e tot
"ământul trimi=ân6u-i "e %ei #leşi 6in mi?lo%ul #%e>tui "o"or @n
#?utorul %elorl#lte .iin=e omeneşti/ "entru # le #?ut# >ă >e ri6i%e l# o
+i#=ă >u"erio#ră şi l# 6e>ă+ârşire# 6umneBei#>%ă- Pentru T#tăl
Cere>% ori%e >u.let omene>% e>te .o#rte >%um"/ 6eo#re%e @n %entrul
#%e>tui# >uA .orm# 0PRTU:U/ >e #.lă o >%ânteie 6in 7umneBeu-
7#%ă omul +# #?un5e >ă %re#6ă %u tărie %ă to#te "uterile şi
#?utorul @i +in 6e l# 7umneBeu/ #tun%i el >u"une @ntre#5# ># .iin=ă
7i+inului- (Ai# #tun%i +i#=# >"iritu#lă # omului >%o#te l# i+e#lă
iB+o#re ne>e%#te 6e 6ăruire şi 6r#5o>te şi o mul=ime 6e @n>uşiri
#le>e %um #r .i >u"unere#/ umilin=#/ e+l#+i#/ >âr5uin=#/ Aunul >im=/
re%unoştin=#/ re>"e%tul/ nă6e?6e#- To#te #%e>te# şi multe #ltele
@n.lore>% "rin %re6in=ă- Că%i #lt.el/ %um +ei iuAi %ee# %e nu eFi>tă şi
%um te +ei >u"une/ 6#%ă nu #i .erm# %on+in5ere # eFi>ten=ei #%elei
Puteri 7i+ine %ărei# i te >u"ui/ >#u .#=ă 6e %#re +rei >ă-=i #ră=i
41
re%unoştin=#I 8ul=i >"un %ă nu #u %re6in=ă/ 6#r @ntr-un #>emene#
%#B/ 6e .#"t/ ei mărturi>e>% %re6in=# lor ne5#ti+ă/ 6i>tru%ti+ă-
9n #>emene# %#Buri/ eFi>ten=# %re6in=ei %ontr#re e>te 6o+e6ită
%,i#r "rin ne5#=ie- Gr#6ul 6e %re6in=ă #l .ie%ăruiui om %reşte >#u
>%#6e "rin m#ni.e>t#re# #%e>tei# @n 6i.erite @m"re?urări-
To#te %ele %e +-#m >"u> #i%i >unt "e 6e"lin #6e+ăr#te şi @n
tim"urile %#re +or +eni/ =#r# %e# #le#>ă 6e Bunul 7umneBeu +# .i
.o%#rul re6re>ării >"iritu#le 6e "e .#=# "ământului-
8inunile .ără 6e număr %e >e +or .#%e @n #%e#>tă =#ră şi t#inele
%e >e +or 6e>%o"eri @n +remurile %e +or +eni @n #%ele lo%uri/ +or
.#%e "o"o#rele lumii >ă %er%eteBe "line 6e 6ăruire mi>terele
7umneBeieşti-
9n Români#/ 7umneBeu +# .#%e %u "utin=ă #"#ri=i# unor m#ri
mir#%ole "entru #%ei #leşi >ă-l 6e>%o"ere/ i#r ne%re6in%ioşii >ă >e
@nto#r%ă l# %re6in=ă %ât m#i re"e6e-
9n #%e>t "o"or #le> #l românilor 7umneBeu # "u> o inimă %#l6ă
şi iuAito#re/ .ire# o#menilor .iin6 6e>%,i>ă >ă 6e>%o"ere %u uşurin=ă
%#le# %ătre 6e>ă+ârşire/ #"ro#"e to=i .iin6 %#"#Aili >ă lumineBe
%elel#lte "o"o#re "rin 6#rurile 6i+ine "e %#re le 6e=in-
9n #%ele tim"uri +iito#re/ "o"orul român/ "ro"o+ă6itor #l
@n=ele"%iunii 6i+ine +# .i o 5#B6ă "rimito#re "lină 6e 6r#5o>te %e >e
+# m#ni.e>t# .ără "i% 6e +i%lenie şi "e @ntre5 teritoriul +# .i Aelşu5
uimitor/ "entru %# to=i "elerinii %e +or +eni >ă "o#tă .i @n6e>tul#=i-
0e6iul Cru%ii Roşii ntern#=ion#le >e +# >t#Aili l# Bu%ureşti/ @n
1oul eru>#lim/ 6eo#re%e 6e>%o"eririle #%e>tui "o"or "e linie 6e
me6i%ină şi >ănăt#te +or .i eFtr#or6in#re/ >ituân6/ 6e #>emene#/
#%e#>tă =#ră "e "rimul lo% @n lume- Tot @n Români# +or lu# .iin=ă
in>titu=ii .il#ntro"i%e şi #6mini>tr#ti+e #A>olut noi/ %um nu #u .o>t
ni%io6#tă "e #%e>t "ământ/ 6e in>"ir#=ie 6i+ină/ %#re +or urmări
treBire# "uterilor #>%un>e 6in om şi #m"li.i%#re# @nBe>trărilor
>"iritu#le 6i+ine-
Po"orul e+reu +# .i #"ro#"e >in5urul %#re >e +# o"une %u
@n6âr?ire in.luen=ei Aine.ă%ăto#re %re>%ân6e # "o"orului român
%uno>%ător #l T#inelor 7umneBeieşti/ 6#r @n .in#lul #%e>tei lu"te >e
+# %on+in5e %,i#r el %ă #6e+ărul >u>=inut 6e "o"orul român e>te
42
un# %u 7umneBeu şi #"oi nu +# m#i lu"t# @m"otri+# 6i+inită=ii-
;1-t-$ BiAli# Bi%e următo#rele$ U#tă %ă i=i 6#u 6in %ei %e >unt @n
>in#5o5# 0#t#nei/ %#re Bi% %ă >unt u6ei şi nu >unt/ %i mintO i#tă %ă @i
+oi .#%e >ă +ină şi >e in%,ine l# "i%io#rele t#le/ şi >ă ştie %# te-#m
iuAit- ' Fiin6%ă #i "ăBit %u+ântul răA6ării 8ele/ te +oi "ăBi şi Eu 6e
%e#>ul in%er%ării/ %#re #re >ă +ină "e>te lume# @ntre#5ă/ %# >ă
@n%er%e "e lo%uitorii "ământului-V ("o%#li"># 3/9-10- E>te o#re
#%e>t "#>#? re.eritor l# #%e>t mir#%ol +e>tit "entru Români#I<
Purtătorii 6e 7u, 0.ânt şi m#rii ilumin#=i 6in #numite "un%te #le
5loAului "ământe>% +or mărturi>i l# rân6ul lor re#lit#te# #6e+ărului
"ro"o+ă6uit 6e "o"orul român/ re%on.irmân6u-l %u to#tă "utere#-
9n#inte 6e # #?un5e #i%i @n>ă/ #%e#>tă =#ră #le#>ă +# tre%e "rin
m#ri .rământări %#re +or "une lume# l# 5re# @n%er%#re- (%e>t "o"or
#le> +# tre%e @n#inte 6e # #?un5e #i%i "rin trei m#ri @n%er%ări-
0.ârşitul #%e>tor @n%er%ări +# .i m#r%#t 6e un 6eB#>tru "l#net#r
"ro6u> 6e %utremure %#re +# @n5roBi #"ro#"e @ntre#5# lume- 7e
#>emene#/ tot #tun%i %ei .o#rte Ao5#=i @şi +or "ier6e #+erile- 9n
#%ele tim"uri +iito#re/ "e "ământul #le> #l României/ 1oul
eru>#lim >e +# Bi6i 6e%i @n 6ouă .eluri$ >"iritu#l şi m#teri#l- 9n
#%ele tim"uri +iito#re/ m#i m#rii "o"o#relor lumii "ământene >e
+or uni "entru # re#liB# o @n=ele5ere 5loA#lă 6e #?utor mutu#l şi +or
%entr#liB# >i>temul monet#r "entru # 6iri?# %ât m#i Aine +i#=#
#6mini>tr#ti+ă l# ni+elul @ntre5ii "l#nete- 9n #%ele +remuri +iito#re/
+# #"#re o .or=ă #rm#tă %e +# .i e6u%#tă şi uni.i%#tă "entru # .i
uni+er>#lă/ "reBentân6 un %#r#%ter intern#=ion#l- Po"orul in6i#n +#
.i .eri%it >ă %uno#>%ă şi >ă #?ute "o"orul român @n mi>iune# >#
"l#net#ră- Gr#=ie rel#=iilor 6e "rietenie %e >e +or le5# %u to#te =ările
6e "e .#=# "ământului/ Români# +# >%ă"# %# "rin minune 6in
%on?un%tur# răBAo#ielor-
9n tim"urile %e +or +eni/ (meri%# 6e 1or6 şi 6e 8i?lo% +or
#?un5e >ă .ie @n %e# m#i m#re "#rte un 5i5#nti% %imitir- (%e#>t# >e
+# @ntâm"l# to%m#i @n #?unul unor "l#nuri 6e 6omin#=ie "rin %#re >e
+# urmări >u"rem#=i# #>u"r# @ntre5ii "l#nete- Uni%ă @n #%=iune şi
%#re >e +# #A=ine >ă i# "#rte l# "unere# @n "r#%ti%ă # .rumo#>elor
i6ei şi # @n.ă"tuirilor 5loA#le %e +or #+e# lo%/ +# .i (n5li#/ @n>ă
43
"ărere# ei nu +# .i lu#tă @n %on>i6er#re/ 6eo#re%e l# >%urt tim" 6u"ă
#%ee# e# +# #?un5e >ă .ie >tă"ână num#i #>u"r# in>ulelor ei-
Coloniile %#re-i #"#r=in +or .i @n tot#lit#te re6#te liAertă=ii @n +iitor-
C,i#r 6#%ă +ă uime>% %ele #.irm#te 6e mine/ >ă nu mire "e
nimeni 6e %ee# %e >e +# @ntâm"l#/ 6eo#re%e .ie%#re #re %ee# %e
merită/ @n .in#l 6re"t#te#/ #6e+ărul şi lumin# >"iritu#lă trium.ân6-
7eşi trâmAi=ele #6e+ărului +or >un# "retutin6eni/ m#i #le> "e
"ământul 1oului eru>#lim - Români#/ +# .i 6u>ă lu"t# %e# m#i
#"ri5ă-
44
R$ E>te %,i#r .o#rte intere>#ntC 9n tim" %e %ite#i/ #m +ăBut %u
o%,ii min=ii multe 6in e+enimentele eF"u>e #%olo/ #ltele @n>ă le-#m
+iBu#liB#t 6i.erit-
($ 9mi "o=i 6# un eFem"luI
R$ El >"une %ă +or .i 400 "lu> 101 %on6u%ători/ eu +ă6 6o#r 400
"lu> unu- El >"une %ă V#ti%#nul @şi +# "ier6e "utere#/ eu +ă6 %ă nu
+# m#i eFi>t#- Eu +ă6 %ă o nouă reli5ie +# "ătrun6e @n >u.letele
o#menilor şi ni%i6e%um %e# +e%,e "rimenită/ #ş# %ă nu +ă6 %um un
0ino6 E%umeni% >-#r "ute# =ine l# noi- 8ie nu @mi >ună Aine 1oul
eru>#lim- Cre6 %ă .ie%#re lo% @şi #re menire# lui- 1oi +om rămâne
Români#/ i#r eru>#limul +# rămâne eru>#lim-
($ (i%i %re6 %ă # .olo>it o .i5ură 6e >til- TreAuie >ă te 5ân6eşti %ă
"ro.e=i# er# #6re>#tă o#menilor 6e l# 1940 şi treAui#u 5ă>ite
%on%e"te uBu#le >"re # 6e>%rie o i6ee-
R$ 8ă ro5- Cru%e# Roşie nu @şi +# >t#Aili >e6iul l# Bu%ureşti/ 6in
>im"lul moti+ %ă nu +# m#i eFi>t#-
($ Şi #i%i "o#te .i +orA# 6e %om"#r#=ie- Cre6 %ă nu treAuie >ă @l
?u6e%ăm "re# #>"ru-
R$ Po#te %ă #i 6re"t#te- Cu %e nu m#i >unt 6e #%or6$ %u #r6ere#
6e o.r#n6e %ătre 7umneBeu- Eu %re6 %ă +om @n%et# >ă m#i
#"rin6em lumănâri şi %#n6ele/ 6#t .iin6 .#"tul %ă .ie%#re 6in noi +#
#+e# #%%e> 6ire%t l# 0ur>ă-
($ Po#te %ă +# .i %# un ritu#l- 0e ştie 6e 6emult %ă #numite
miro>uri in6u% >tări 6e tr#n>ă/ tămâi# e>te un Aun eFem"lu-
R$ 7e"#rte 6e mine inten=i# 6e #-l %ontr#Bi%e/ 6#r eu #>t# #m
+ăBut 6i.erit şi mă >im=e#m 6#to#re >ă @=i >"un- 7e #>emene#/ nu
+ă6 #%ele %entre inel#re 6e %#re +orAeşte- 1u %re6 %ă +om .i
6e"en6en=i 6e BiAlie şi ni%i %ă "o"orul e+reu +# .i @m"otri+#
no#>tră/ %i %ă/ 6in %ontră/ ne +or %ăut# >"ri?inul- 9n re>t/ im#5inile
>unt %#m l# .el- Şi eu +ă6 (meri%# @n ruine- (tun%i %ân6 #i %itit
"#r#5r#.ul re.eritor l# "l#nurile 6e 6omin#=ie #le (meri%ii/ mi-#
+enit @n minte o im#5ine %u multă lume/ AărA#=i şi .emei/
"#rti%i"ân6 l# o @ntrunire---
4!
($ Po=i 6eB+olt# i6ee#I
R$ 7#%ă @ntreA %ine >unt mi >e >"une %ă E- 9i +ă6 răBân6O >unt
Aine6i>"uşi şi >i5uri "e ei- 0unt .o#rte ele5#n=i şi to=i #u lu%ruri şi
Ai?uterii 6e m#r%ă- 1u m#i "ot .iF# #>u"r# %,i"urilor lor/ %e+# mă
Alo%,e#Bă/ 6#r le >imt miro>ul- E>te un miro> %omAin#t/ 5reu/ 6e
,oit şi >ă nu râBi--- 6e 6ol#ri- 1u ştiu 6#%ă #i re#liB#t %ă 6ol#rii #u
un miro> #"#rte/ >"e%i.i%-
($ Po=i >ă @mi >"ui %#re eiI
R$ Ei/ %ei %e ne %on6u%- 0unt m#i m#rii lumiiC
($ Şi 6e %e >-#u @ntrunitI
R$ 8i >e >"une %ă >-#u @ntâlnit "entru # "une l# %#le ultimele
6et#lii #le %ol#">ului e%onomi%-
($ C#re e>te >%o"ul #%e>tui %ol#">I
R$ Prelu#re# # %ât m#i multe Ao5ă=ii-
($ 7#r ei >tă"âne>% 6e?# lume#C
R$ (i%i/ 6in %âte @n=ele5/ >e +orAeşte 6e %ontrolul l# ni+el
mon6i#l- Ei +or %# tot %ee# %e eFi>tă %# +#lo#re m#teri#lă/ #ur/
"etrol/ "ământ/ %#>e >ă le #"#r=ină- Vor %# noi >ă .im >%l#+ii lorC
($ 7#r >untemC Gu+ernele %#re >-#u "erin6#t 6e-# lun5ul
tim"ului ne-#u +ân6ut 6e?#- Po=i +e6e# %ân6 +# #+e# lo% @ntâlnire#I
R$ 8i >e >"une %ă # #+ut lo%- 9n 2003-
($ ProA#Ail %ă #tun%i >-# 6i>%ut#t #%e>t #>"e%t şi 6#torită # %ee#
%e #m %itit te-#i r#%or6#t l# e+eniment-
R$ Fo#rte intere>#ntC
($ 9mi m#i "o=i >"une %e+#I
R$ m#5inile #u 6i>"ărut- 9mi #"#re i#răşi 1eJ KorL-ul %u
%o#>tele B6ren=uite 6e +#luri- Cre6 %ă #r treAui >ă ne o"rim- 8ă
>imt %#m e"uiB#tă- Promit %ă "ână 6#t# +iito#re #m >ă #"ro.un6eB
#%e>te "ro.e=ii #le lui 0un6#r 0in5, >"re # "ute# 6i>%ut# m#i "e
l#r5-
($ Eu #ş "re.er# >ă 6i>%utăm @n "rin%i"#l 6e>"re %ee# %e +eBi tu
şi #"oi "utem >u"r#"une i6eile- 8i-e te#mă >ă nu te in.luen=eBe-
R$ 1u %re6/ 6#r +om .#%e %um Bi%i tu-
----
44
R$ (>tăBi +re#u >ă +orAim 6e>"re %ee# %e +# urm# 6u"ă 2013-
Cum >"une#m/ #Ai# %ătre >.ârşitul #nului/ o#menii +or "ute# >ă >e
re5ru"eBe şi >ă @n%e#"ă re%on>tru%=i#- O6#tă %u intro6u%ere# noii
.orme 6e ener5ie @n #nul 2014/ totul +# @n%e"e >ă >e >t#AiliBeBe şi
>ă "rin6ă %ontur- Tot 5r#=ie #%e>tei ener5ii/ %omuni%#=iile +or .i
relu#te- 1oi .orme 6e or5#niB#re @şi +or .#%e #"#ri=i#- :# @n%e"ut
+or >emăn# %u %l#nuri răBle=e/ @n>ă/ @n >%urt tim"/ 5ru"urile >e +or
uni/ "entru %# @n %â=i+# #ni >ă .ormeBe #6e+ăr#te or#şe/ .o#rte
#>emănăto#re +e%,ilor %it#6ele/ #6i%ă +or 6i>"une 6e ş%oli/
5ră6ini=e/ "ie=e/ lo%uri 6e @ntrunire/ in.r#>tru%tură- 0.ârşitul #nului
2014 +# #6u%e %u >ine i6ee# ne%e>ită=ii in>t#urării unui 5u+ern
unit#r/ mon6i#l- (%e>t lu%ru +# .i re#liB#t "e 6e"lin #Ai# @n 2014-
($ 7e %e #tât 6e târBiuI
R$ (Ai# #tun%i >e +# reuşi uni.i%#re# "o"ul#=iei- 7u"ă %um
>"une#m/ l# @n%e"ut +or eFi>t# #şeBări um#ne răBle=e/
in6e"en6ente/ %#re %u 5reu +or #%%e"t# o nouă orân6uire- 1u +ă6
%ă #r .i rău inten=ion#=i/ %i m#i mult >"eri#=i-
($ 7e%i @ntre 2014-2014 >e +or >t#Aili noii "#r#metri #i +iito#rei
>o%ietă=iI
R$ 7#- 1e +om 6# >e#m# %ă %e # .o>t nu #re %um >ă m#i re+ină şi
%ă ori%um nu er# un lu%ru Aun- 0e +or "une A#Bele unei >o%ietă=i
e%,it#Aile/ %u un >i>tem >o%i#l mult "er.e%=ion#t/ %u un >i>tem
e6u%#=ion#l %entr#t "e intere>ul %o"ilului şi nu #l >o%ietă=ii/ et%-
($ Un >i>tem e6u%#=ion#l %entr#t "e intere>ul %o"iluluiI (>t#
%,i#r >ună # uto"ieC 9mi 6ore>% >ă trăie>% >ă +ă6 #%e>t lu%ru-
R$ 0ă ştii %ă e>te un #>"e%t .o#rte im"ort#nt- Co"iii >unt +iitorul-
Ei ne #?ută >ă @n#intăm/ >ă e+oluăm- 1u ştiu 6e %e/ @n ultimii #ni >-#
.ă%ut tot "o>iAilul %# ei >ă in+olueBe- (+em o 5ener#=ie 6e roAo=ei/
"li%ti>i=i/ Al#B#=i/ .ără %,e. 6e miş%#re/ %ăror# le 6i>"l#%e tot#l +i#=#
@n #er %ur#t/ %#re "etre% m#i mult tim" @n .#=# %#l%ul#torului 6e%ât
@n %om"#ni# "ărin=ilor şi %ăror# ş%o#l# nu le m#i %ore>"un6e- (m
im"re>i# %ă unii 6intre ei >unt mult m#i 6eşte"=i 6e%ât "ro.e>orii şi/
%u to#te #%e>te#/ #u reBult#te >l#Ae l# @n+ă=ătură-
42
($ (>t# "entru %ă >i>temul e6u%#=ion#l >e A#Be#Bă "e un mo6el
@n+e%,it şi "entru %ă "ro.e>orii/ l# rân6ul lor/ #u "#rte 6e #%el#şi
5en 6e "re5ătire- Eu %re6 %ă #r treAui >ă ne @n=ele5em %o"iii- 1oi
#m "ute# >t# ne%linti=i o"t ore @ntr-o A#n%ă/ tim" 6e 12 #ni/
#>%ultân6 lu%ruri inutile/ eF"ir#te şi ne.olo>ito#reI :# rân6ul lor/
"ro.e>orii n-#u ni%i o +inăC Ei treAuie >ă >e =ină 6e "ro5r#mă- 0unt
oAli5#=i- (m +orAit %u multe %#6re 6i6#%ti%e şi #u re%uno>%ut %ă
>unt >ili=i >ă "romo+eBe un @n+ă=ământ "erim#t/ 6e"ăşit/ "ră.uit/ 6#r
%ă nu "ot .#%e nimi%-
R$ 7#/ i#r noi >untem >ili=i >ă ne 6ăm %o"iii l# ş%o#lă- 1u #+em
#ltern#ti+ăC
($ B# eFi>tă %e+#- E>te W#l6or.-ul/ 0te" A) 0te"/ et%-/ 6#r/ 6in
"ă%#te/ nu >unt "romo+#te >u.i%ient- 1u >"un %ă #%e>te .orme 6e
@n+ă=ământ >unt "er.e%te/ %ă%i şi #i%i >e .#%e >im=it Ar#=ul lun5 #l
le5iuitorului/ @n>ă mă%#r >unt #lt.el/ >unt orient#te %ătre >u.let/ %ătre
#Ailită=i/ t#lente-
R$ Ori%um #%e#>tă "roAlemă >e +# re5l# o6#tă %u >o>ire# noii
>o%ietă=i-
($ (ş +re# totuşi >ă rămânem "u=in m#i mult l# #nul 2013- 9n
Români# %um +# .iI Cum +or #răt# or#şele no>tre 6u"ă >%,imAăriI
R$ ni=i#l +or .i 6e"o"ul#te/ %ă%i lo%uitorii le +or "ără>i- :# ni+el
5ener#l/ +ă6 %lă6iri %ăBute/ in.r#>tru%tur# "răAuşită/ %ol#">/ 6#r m#i
+ă6 o#meni @n6re"tân6u->e @n>"re ele/ re"o"ulân6u-le-
($ :e "o=i +iBu#liB# "e %ele m#i #.e%t#teI
R$ Cee# %e +ă6 eu e>te m#i mult l# ni+el 5ener#l- Nonele %u #"ă
+or .i .o#rte #.e%t#te/ @n re>t +ă6 6ărâmături %#m "e>te tot şi "r#./
.o#rte mult "r#.-
($ Şi o#meniiI
R$ 9i +ă6 >"eri#=i/ m#r%#=i/ 6#r %um+# @m"ă%#=i %u i6ee#- Hi-#m
>"u>/ l# noi o#menii >unt #lt.el- (m im"re>i# %ă .o#rte mul=i şti#u
6e #%e>te lu%ruri- 9mi #"#re %# şi %um nu #r .i .o>t lu#=i "rin
>ur"rin6ere- Po#te +om .i #nun=#=iC Ori%um/ %ele m#i "u=in #.e%t#te
Bone +or .i %ele rur#le- Şi #i%i +ă6 %#>e %ăBute/ %âm"uri şi "ă6uri
6e%im#te 6e >e%etă >#u +i?elie/ "ământ %ră"#t/ 6#r >entimentul
5ener#l e>te unul 6e linişte şi 6e #%ee# 6e6u% %ă +# .i Aine-
43
($ V# .i .o#meteI
R$ 9n #%el #n nu +om #+e# ni%i Aelşu5/ 6#r ni%i nu +om .lămânBi-
($ V# .i Aăt#ie "e #limenteI
R$ 1u +ă6 #ş# %e+#- Vă6 multă linişte şi %#lm-
($ (6i%ă l# noi nu +or .i omoruri/ %rime/ ?#.uriI
R$ 9n 2013 nu- Şi ni%i 6u"ă #%ee#-
($ 7#r/ l# noi/ +eBi mo6i.i%ări l# ni+elul >%o#r=ei tere>treI
R$ 9mi #"#r im#5ini %u Au%ă=i 6e "ământ %#re >e >ur"ă şi >unt
@n5,i=ite 6e .#lii/ +ă6 %,i#r o >e%+en=ă @n %#re o @ntre#5ă >tr#6ă
6i>"#re/ +ă6 #"# #%o"erin6 "ământuri/ 6#r/ re"et/ nu +ă6 "ier6eri
m#>i+e 6e +ie=i omeneşti- Po#te %ă +or .i/ 6#r nu #tât 6e multe %# @n
#lte Bone #le 5loAului-
($ (lt%e+# @mi m#i "o=i >"une 6e>"re Români#I
R$ 7u"ă %e to#te #%e>te >%,imAări +or @n%et#/ =#r# no#>tră +#
#+e# o #lt.el 6e %limă-
($ Ce .el 6e %limăI
R$ V# .i %ăl6uro#>ă/ "lă%ută/ +# #+e# un #>"e%t tro"i%#l- Vom
"ute# %ulti+# le5ume şi .ru%te noi- Re%oltele no#>tre +or .i Ao5#te
şi +om "ute# 6# şi #ltor# 6in "rino>ul no>tru- Vom .i 6e m#re #?utor/
6#r "ână #tun%i treAuie >ă tre%em %u Aine "e>te următorii "#tru #ni-
($ Te "o=i %on%entr# #>u"r# momentului @n %#re @n%e" #%e>te
%#t#%li>meI
R$ Vă6 %ă "ământul @n%e"e >ă tremure- 0e #u6e un tro>net
#>urBitor/ urm#t 6e un +uiet- 8ă uit "e .ere#>tr# %#>ei mele şi +ă6
%ă/ 6eşi e>te "rânB/ %erul >e @ntune%ă Aru>%- 0unt >in5ură @n %#>ă/
@n>ă nu @mi e>te .ri%ă- 0o=ul meu e>te "le%#t l# o @ntâlnire 6e
#.#%eri- Vă6 %ă >u.r#5eri# me# #r#tă #lt.el/ m#i "ono>ită/ "ere=ii #u
%ră"ături şi @mi li">eşte 6in moAilă- :u>tr# e>te >"#rtă-
($ 9n %e #n te #.liI
R$ 2012-
($ Ce lunăI
R$ E>te @n%e"utul lui 6e%emArie-
($ Ce @mi m#i "o=i >"uneI
R$ 0unt %#lmă- Ştiu %ă %ee# %e +# urm# nu mă +# #.e%t# .iBi%-
9n%er% >ă mă @mAr#% %u ?#%,et#/ 6#r @mi +ine 5reu şi 6in %#uB#
49
.#"tului %ă to#tă %#>ă >e miş%ă- e> #.#ră şi o i#u l# 5o#nă- 7e ?ur
@m"re?urul meu %#6 Au%ă=i 6e moloB- 8ă >imt %# şi %um #r .i PunQ
AomA#r6#ment- Vă6 o#meni %#re .u5/ 6#r nu ştiu un6e +or >ă
#?un5ă- 9n 6re#"t#/ o %lă6ire >e "răAuşeşte um"lân6u-mă 6e "r#.-
Reuşe>% >ă >%#" ne#tin>ă- O 6o#mnă mă #"u%ă 6e mână şi mă
@ntre#Aă un6e >ă .u5imI 9i >"un >ă >e @n6re"te %ătre %el m#i
#"ro"i#t lo% .ără %lă6iri- (%olo nu @i "o#te %ă6e# nimi% @n %#"- C#m
#>t# +ă6-
($ Şi m#şini/ >#l+ări/ "oli=ieI
R$ 1u +ă6 m#şini @n miş%#re- 8#?orit#te# >unt tr#>e "e 6re#"t# şi
"#r # .i "ără>ite- 7e #lt.el/ 6u"ă 2012/ @n to#te +iBiunile mele #"#r
6in %e @n %e m#i "u=ine m#şini-
($ (6i%ă +om .i "ietoniI
R$ 0el# >"une %ă %omAu>tiAilul +# .i r#=ion#liB#t/ .urtun# >ol#ră
+# #6u%e %u >ine im"o>iAilit#te# .olo>irii m#?orită=ii
#uto+e,i%olelor/ i#r >trăBile şi şo>elele +or .i "re"on6erent
im"r#%ti%#Aile/ #ş# %ă +om .i >ili=i >ă #6o"tăm #lte mi?lo#%e 6e
6e"l#>#re-
($ 7#r Aănuie>% %ă/ 6u"ă un tim"/ +om #?un5e l# o o#re%#re
norm#lit#te-
R$ 7#- (>t# 5r#=ie noii .orme 6e ener5ie- E# +# "ute# .i .olo>ită
şi "e "o>t 6e %omAu>tiAil- 7e #lt.el/ 6u"ă 2014 +or #"ăre# #lt 5en
6e #uto+e,i%ule-
($ Cum +or #răt# eleI
R$ :# @n%e"ut/ +or .i #>emănăto#re +e%,ilor m#şini/ @n>ă @n
%â=i+# #ni >e +# mo6i.i%# @ntre5 %on%e"tul- Vă6 %ă nu +or m#i #+e#
ro=i/ %i >e +or 6e"l#># %u #?utorul #erului/ l# %â=i+# Be%i 6e
%entimentri 6e >ol-
($ 8#i +iBu#liBeBi %e+#I
R$ Vă6 %ă .u5- Ştiu %ă treAuie >ă %#ut .eti=#- 1u mi-e .ri%ă- 7in
6e"ărt#re >e #u6e un +#iet "relun5/ %#re >e #"ro"ie- Ştiu %ă
"ământul >e +# %ră"#/ 6#r nu +ă6 un6e- 0el# @mi >"une >ă >t#u
%#lmă/ %ă%i #>t# e>te >in5ur# miş%#re # >%o#r=ei/ 6u"ă #%ee#/ l# noi/
totul >e +# linişti-
m#5ine# @mi 6i>"#re-
20
($ 0ă ne %on%entrăm #%um #>u"r# următorilor #ni/ 6u"ă 2013-
R$ Reor5#niB#re# l# ni+el 5loA#l +# @n%e"e e.e%ti+ 6in 2014- 1u
+# .i uşor- O#menii >e +or %on.runt# %u 6i+er>e li">uri/ 6e l#
m#teri#le 6e %on>tru%=ie şi mi?lo#%e 6e 6e"l#>#re/ "ână l# li">#
in.r#>tru%turii şi # 5reută=ii 5ă>irii #"ei "ot#Aile-
($ Cât +# 6ur#I
R$ 1u ştiu eF#%t- Cre6 %ă 6e>tul 6e mult- 7#%ă mă %on%entreB
#>u"r# #nului 2021/ +ă6 #şeBări um#ne @ntin>e @n multe Bone 6e "e
5loA- Vă6 o#meni linişti=i/ +ă6 %âm"uri %ulti+#te/ %lă6iri ilumin#te/
Alo%uri/ 6#r 6i.erite 6e %ele eFi>tente #>tăBi/ +ă6 #%e>te m#şini 6e
%#re @=i +orAe#m-
($ Şi 6u"ă #nul 2021I
R$ (%e>t lu%ru mă intri5ă- 7u"ă #%e>t #n nu m#i +ă6 nimi%- 0imt
#numite lu%ruri/ 6#r nu m#i +ă6 im#5ini-
($ 7e %eI
R$ (m @ntreA#t/ 6#r nu mi >-# ră>"un>- Pot 6o#r >ă Aănuie>% %ă
eu nu +oi m#i .i @n #%e>t "l#n- ProA#Ail %ă #tun%i mi>iune# me# "e
#%e>t "ământ >e +# @n%,ei#- Cel "u=in #>t# e>te eF"li%#=i# "e %#re
mi-o 6#u-
($ 7e%i >ă @n=ele5 %ă "erio#6# %#re +# urm# 6u"ă 2014 +# .i o
"erio#6ă Aene.i%ă l# ni+el 5loA#l/ +# @n%e"e re%on>tru%=i#/
reor5#niB#re#/ re>tru%tur#re# şi %ă @n%e"ân6 %u #nul 2021 +om #+e#
6in nou #%%e> l# lume# %i+iliB#tă- Vom 6i>"une 6e %urent/ tr#n>"ort/
%#>e/ et%-
R$ (nul 2013 +# .i #nul @n %#re #%e>t nou ti" 6e ener5ie +# "ute#
.i im"lement#t l# ni+el 5loA#l- V# .i "retutin6eni- (>t# +# #6u%e %u
>ine @nto#r%ere# l# lume# %i+iliB#tă/ 6e .#"t - m#i %ore%t >"u> & #r .i
intr#re# @ntr-o lume nouă/ %u #6e+ăr#t %i+iliB#tă-
($ Vre#u >ă te @ntreA un lu%ru m#i "er>on#l- 0ă nu râBiC Prietenii
mei +or #"u%# #nul 2012I 8-#u @ntreA#t 6e multe ori şi nu ştiu %e
>ă le >"un-
R$ Vă6 %ă 6#- Ei +or .i "re5ăti=i- 9n 2012 @i +ă6 @ntr-o %#>ă "e
"ământ- Vor >t# 6e>tul 6e mult tim" #%olo- E>te o Bonă rur#lă- 9n>ă
@n im#5ine nu @mi #"#r >in5uri- (u multe "er>o#ne @n ?urul lorO
21
#6ul=i şi %o"ii- ProAlem# lor #%tu#lă e>te >ă >e moAiliBeBe- Pre# >e
l#>ă 6uşi 6e >o#rtă-
($ Şi @n 2021I
R$ 9i +ă6 @ntr-un or#ş- F#% %#m %e .ă%e#u şi @n#inte 6e
e+enimente- 9i +ă6 #"le%#=i #>u"r# unor >%,i=e/ 6#r 0el# >"une %ă >e
+or o%u"# %u tr#t#mente 6e e%,iliAr#re-
($ Ce .el 6e tr#t#mente 6e e%,iliAr#reI
R$ Cre6 %ă >unt un .el 6e ter#"ii ener5eti%e- :# #%e# +reme +or
eFi>t# un .el 6e %entre 6e re%u"er#re m#i >"e%i#le/ %#re +or .olo>i
Aăi %u #Auri 6e "l#nte şi "ietre/ m#>#?e/ ree%,iliArări +iAr#=ion#le/
lumini şi multe #ltele- (m im"re>i# %ă >ănăt#te# +# .i un %on%e"t
,oli>ti%/ %#re +# in%lu6e o multitu6ine 6e 6i>%i"line %oneFe/ 6in
%#te5ori# %elor %onte>t#te #>tăBi- 0e +# renun=# l# tr#t#mentul
%,imi%/ me6i%#mento>- Cre6 %ă l# #%e# +reme >e +# renun=#
in%lu>i+ l# mân%#tul %ărnii-
($ (tât 6e re"e6eI
R$ (>t# >e +# 6#tor# noii .re%+en=e tere>tre şi ni%i6e%um
o#menilor-
($ Totuşi/ 6#%ă #r .i >ă %on%luBionăm/ 6in rel#t#re# t# reie>e %ă
@ntr-o "erio#6ă 6e #"roFim#ti+ 4 #ni #m reuşi >ă re.#%em tot şi >ă o
luăm 6e l# %#"ăt- 1u =i >e "#re un "i% .or=#tI 1ouă ne-#u treAuit
Be%i/ >ute 6e #ni >ă #?un5em un6e >untem #>tăBi-
R$ Hi-#m >"u> %ă nimeni nu ne +# şter5e 6in minte %u%eririle
ştiin=ei- :# #%e>te# >e +or #6ău5# noi in.orm#=ii şi +om .i şi #?ut#=i-
($ 7e %ineI
R$ 7in eFterior-
($ 7e un6e 6in eFteriorI
R$ #răşi intrăm "e terenul %#re nu @mi "l#%e- 0el# >"une %ă
%i+iliB#=ii #+#n>#te/ eFtr#tere>tre +or +eni @n #?utorul no>tru/
"unân6u-ne l# 6i>"oBi=ie #numite in.orm#=ii/ >i>teme şi #"#r#tură-
($ Tu #i +iBiuni %u #%e>te n#+eI
R$ Hi-#m m#i >"u> %ă 6#- :e +ă6- 7#r nu %re6 @n eleC
($ Te-#i @ntreA#t 6e %e #i #%e>t Alo%#? ment#lI
R$ 1u- 1u +re#u >ă ştiu- 8ie @mi %on+ine #ş#-
22
($ 7#r #%e>te .iin=e eFtr#tere>tre +or lu# le5ătur# %u noi @n#inte
6e e+enimenteI
R$ 7in %âte +ă6 eu/ @n#inte 6e e+enimente +om .i %ont#%t#=i 6e
%ei %#re nu treAuie- (Ai# 6u"ă 2013 +om .i %ont#%t#=i 6e %ei Auni-
Până #tun%i @i +ă6 m#i mult %# .iin6 oA>er+#tori "#>i+i- 0el# >"une
%ă #u inter+enit 6e>eori @n i>tori# um#nită=ii >"re # mo6i.i%#
6eBno6ăminte tr#5i%e/ 6#r %ă #%um #%e>t lu%ru le e>te interBi>-
($ 7#r/ 6in "ă%#te/ noi nu ştim %ân6 şi %um ne-#u #?ut#tC
R$ 1oi nu- (l=ii ştiu .o#rte Aine/ A# %,i#r #u 6o+erBi/ 6#r "e noi
6e %e >ă ne in.ormeBeC
($ Te "o=i 6u%e @n #nul @n %#re +om .i %ont#%t#=iI
R$ 9n%er%- Vă6 6oi o#meni/ un AărA#t şi o .emeie/ %#re +orAe>%
%u ei-
($ 7#r "e eFtr#tereştri @i +iBu#liBeBiI
R$ Vă6 o .ormă 6e ener5ie 6e %ulo#re #lA#>tră/ 6e %on>i>ten=#
#"ei/ %#re %oAo#ră 6intr-un .el 6e n#+ă- 9=i >"un %ă nu mă "ot
%on%entr#- 8i >e "#re %ă mă uit l# un .ilm 0-F- 8ă "u.neşte şi
râ>ulC
($ Po=i +e6e# %e .el 6e #?utor ne +or 6#I
R$ 0el# >"une %ă ne +or "une l# 6i>"oBi=ie in.orm#=ii şi te,ni%ă-
Cu #?utorul lor +om reuşi >ă re.#%em r#"i6 in.r#>tru%tur#- 7e
#>emene#/ ne +or 6# "l#nurile unor--- >ere 5i5#nti%e- E>te %e+# m#i
>"e%i#l- 0e#mănă %u #le no#>tre/ 6#r #u @ntr-un# 6in m#r5ini un
6i>"oBiti+ %u o AoAină şi %u un li%,i6-
($ Şi #lt%e+#I
R$ (ş +re# totuşi >ă @n%etăm- (m un uşor 6i>%on.ort-
($ (>t# 6#torită .#"tului %ă +iBiune# %ontr#+ine "er%e"=iei t#le
#>u"r# re#lită=ii-
R$ 0e "o#te/ 6#r %u to#te #>te# te ro5 >ă mă @n=ele5i-
----
23
($ (>tăBi #ş +re# >ă .#%em %e+# >"e%i#l-
R$ Cu "lă%ere-
($ (ş +re# >ă mă #?u=i >ă +orAe>% %u 0el#-
R$ CumI
($ Eu #m >ă "un %âte+# @ntreAări şi +re#u >ă @mi re"ro6u%i eF#%t
%ee# %e @=i +ine @n minte-
R$ (m >ă @n%er%-
($ Vre#u >ă o @ntreA "e 0el# 6#%ă +iitorul e>te .iF-
R$ 9n %e >en>I
($ Viitorul "o#te .i mo6i.i%#tI
R$ 9n unele %#Buri >-# %on>t#t#t o mo6i.i%#re uneori %,i#r
r#6i%#lă-
($ (>t# @n>e#mnă %ă un +iitor "o>iAil >-# #nul#t >#u # .o>t
tr#n>.orm#tI
R$ ( .o>t #nul#t/ tr#n>.orm#t/ >#u/ 6in %ontră/ #%%eler#tC
($ Re.eritor l# %ele rel#t#te/ noi/ #%tu#lii "ământeni/ "utem
mo6i.i%# %e+#I
R$ B#Bele # %ee# %e >e +# @ntâm"l# @n următorii 6oi #ni #u .o>t
"u>e 6e mult- 1u +ă6 o "o>iAilit#te 6e >%,imA#re-
($ 7e%i +iitorul următorilor 6oi #ni e>te %ertI
R$ 7#-
($ 7#r 6u"ă #%eşti 6oi #ni/ "utem >%,imA# %ur>ul +iito#relor
e+enimenteI
R$ Vă6 o o"ortunit#te @n #nul 2011/ 6#r +# 6e"in6e .o#rte mult
6e "o"ul#=ie/ l# ni+el 5loA#l/ şi nu +ă6 %ă >e +# .#%e %e+# @n #%e>t
>en>-
($ (6i%ă %e #r treAui >ă .#%emI
R$ (nul 2011 +# .i #nul m#rilor 6em#>%ări/ #l m#rilor #6e+ăruri-
(tun%i o#menii #r treAui >ă re#liBeBe %ă %ee# %e #u .ă%ut # .o>t
eron#t/ %ă 5u+ern#n=ii #leşi #u .o>t/ 6e .#"t/ m#ni"ul#tori/ %ă
+e%,iul >i>tem treAui re>tru%tur#t 6in ră6ă%ină şi "rin%i"#lul #>"e%t
"e %#re treAuie >ă @l @n=ele#5ă e>te #%el# %ă (6e+ărul treAuie ro>tit-
7#%ă o#menii #r renun=# l# #5ă=#tul 6e tre%ut/ 6e 6o5me şi 6e
"rin%i"ii/ 6#%ă şi-#r 6e>%,i6e inim#/ #tun%i 6#/ +ă6 %ă >-#r "ute#
"ro6u%e o #melior#re-
24
($ Ce @n=ele5i "rin (6e+ăr %#re treAuie ro>titI
R$ (6e+ărul/ >uA to#te .ormele lui/ re"reBintă 6e .#"t Cu+ântul
lui 7umneBeu- 1oi nu ne "utem >%,imA# #tât tim" %ât min=im >#u
#lterăm re#lit#te#- ( trun%,i# >#u # @mAră%# (6e+ărul @ntr-o .ormă
%on.ormă %u tim"urile @n %#re trăim/ nu re"reBintă (6e+ăr/ %i/ 6in
%ontră/ 6enotă şiretenie/ "#rşi+it#te/ intere>/ min%iună-
($ Po=i .i "u=in m#i "re%i>ăI
R$ 1oi nu #+em +oie >ă .#%em ni%i o #%=iune "rin %#re "utem
"re?u6i%i# un >u.let- 1u #+em +oie >ă @l min=im/ >ă @l @nşelăm/ >ă @l
%,inuim/ >ă @l omorâm >#u >ă "ro.ităm 6e @n%re6ere# >#u iuAire# >#-
1oi treAuie >ă .#%em totul >"re # ne #?ut# >emenii/ #i >"ri?ini/ #i
5,i6# şi/ m#i "re>u> 6e to#te/ treAuie >ă @i iuAim- 1um#i #tun%i
%ân6 l# A#B# #%=iunilor no#>tre +# >t# iuAire# +om "ute# >"une %ă
#%=ionăm @n :e5e# T#tălui- Tim"urile %#re +or +eni ne >unt 6#te
nouă >"re # %onştientiB# #%e>te lu%ruri şi >"re # ne #"ro"i# 6in nou
6e 7umneBeu- 7in "ă%#te/ 6e 5ener#=ii ne 6e"ărtăm 6e El şi #%e>t
lu%ru ne-# #6u> @n "un%tul @n %#re ne 5ă>im #>tăBi-
($ Şi %on%ret %e #m "ute# .#%e @n 2011 >"re # ne #?ut#I
R$ (r treAui %# o re+oltă 5ener#lă >ă >%,imAe orân6uire# lumii şi
le5ile 6u"ă %#re >untem %on6uşi- (r treAui @n.iin=#te 5u+erne
um#ne %#re >ă #iAă %# "rin%i"#lă #%=iune >er+ire# omului %on.orm
:e5ii 7i+ine- (r treAui @m"ăr=ite Ao5ă=iile şi re>ur>ele @n mo6
e%,it#Ail/ "entru %# .r#=ii noştri >ă nu m#i >u.ere 6e .o#me şi >ete-
($ (i >"u> l# un moment 6#t %ă l# ni+el 6e %onştiin=ă %ole%ti+ă
>e %on>t#tă o treBire- Po#te %ă #%e>t lu%ru ne +# #?ut#-
R$ 7#/ ne-#r "ute# #?ut# 6#%ă #%e#>tă treBire nu #r .i #tât 6e
lentă- 7in "ă%#te/ o#menii mer5 @n#inte @n +irtute# iner=iei şi nu
"entru %ă #u un >%o" noAil-
($ (>t# nu e>te num#i +in# no#>tră/ # %elor %e trăim #>tăBi "e
Terr#- (m "relu#t #%e#>tă t#re 6e l# >trăAunii noştriO 5u+ern#n=ii/
.oşti şi #%tu#li/ #u .ă%ut şi .#% tot "o>iAilul >ă ne @n6oAito%e#>%ă şi
>ă ne @nroAe#>%ă/ reli5iile şi "ărin=ii noştri l# .el/ #ş# %ă e>te un
%umul # m#i multor %#uBe-
R$ 0%uBă-mă/ 6#r nu @mi #minte>% %# 5ener#=i# no#>tră >ă .i .ă%ut
%e+# memor#AilC Cel m#i elo%+ent eFem"lu >unt eu @n>umi- Ştiu
2!
#%e>te lu%ruri/ le +ă6 şi/ %u to#te #%e>te#/ mi-e .ri%ă >ă le >"un %ui+#
>"re # mă .#%e 6e râ>- CreBi %ă @n 2013 mă +# m#i %uno#şte %ine+#I
Şi 6#%ă 6#/ #r m#i %ont#I
($ 7#r #i .ă%ut un lu%ru AunC Te-#i ,otărât >ă +orAeşti/ %,i#r 6#%ă
nu 6ire%t-
R$ 8ă%#r 6#%ă e>te >ă râ6ă lume# 6e %ine+#/ >ă .ie ironiB#t şi
lu#t "e>te "i%ior/ >ă nu .iu euC
($ Pe mine nu mă 6er#n?e#Bă-
R$ Ori%um/ nu %re6 %ă @=i %uno>% "re# multe "er>o#ne
i6entit#te#C
($ Şi #ş# +re#u >ă rămână- E>te im"ort#nt %# me>#?ele >ă #?un5ă
l# o#meni- Cel %e le tr#n>mite nu %onte#Bă- Eu mă +ă6 m#i mult %#
un >%riA-
R$ 0%riAii #u #+ut un rol .o#rte im"ort#nt @n %on>emn#re#
i>torieiC
($ 7#r #u răm#> @n #nonim#tC Şi ori%um +ă6 %ă %ine treAuie >ă
mă 5ă>e#>%ă/ mă 5ă>eşte-
R$ Cu e.ortC
($ Re.eritor l# 2011/ 6#%ă #m lu# #%ele mă>uri 6e %#re +orAe#i/
#m "ute# e+it# #nul 2012I
R$ 9ntr-o o#re%#re mă>ură- TreAuie >ă @n=ele5i %ă tr#n>.ormările
6e l# ni+elul >%o#r=ei tere>tre +or .i 5ener#te 6e #"ro"iere# 6e
%entrul 5#l#Fiei- (%e>t lu%ru nu "o#te .i e+it#t- :# .ie%#re 13000 6e
#ni/ Pământul re+ine l# #%e#>tă "oBi=ie- 7in %âte ştiu/ %,i#r
1o>tr#6#mu> # "reBi> %ă #%e#>tă #"ro"iere +# @n>emn# un %#t#%li>m
"l#net#r/ 6#r/ re"et/ >%o"ul #%e>tui %#t#%#li>m nu e>te 6i>tru5ere#
omenirii/ %i >%,imA#re# ei-
($ 1o>tr#6#mu> # .ă%ut multe "ro.e=ii/ "roAlem# e>te %ă ele nu
"ot .i 6e%o6#te @n tot#lit#te-
R$ Ştiu %ă eFi>tă o %o"ie # unei %ăr=i # lui 1o>tr#6#mu>- 9n e# >e
5ă>e>% o >erie 6e 6e>ene @n %#re >e #r#tă >e%+en=i#l im#5ini #le
ultimelor Bile #le Terrei- (i%i >e #.lă o im#5ine @n %#re un ş#r"e %u
%,i" 6e om e>te >tră"un> 6e o >#Aie- Te-#i 5ân6it +reo6#tă %ă
(nti%ri>tul #r "ute# .i/ 6e .#"t/ o 6enumire >imAol #l r#>ei
24
#nunn#LLi-lorI Că #%e#>tă Aătălie .in#lă 6intre Aine şi rău e>te/ 6e
.#"t/ Aătăli# 6intre o#meni şi re"tilieniI
($ Ce-i 6re"t/ nu m-#m 6u> %u 5ân6ul #tât 6e 6e"#rteC
R$ Tot #i%i >e #.lă re"ro6u> #lini#mentul 5#l#%ti% %e urme#Bă >ă
>e "ro6u%ă- Până şi 1o>tr#6#mu> # >"u> %ă/ 6u"ă e+enimente/
um#nit#te# +# #răt# #lt.el- E>te ş#n># no#>tră-
($ (r .i Aine %# o#menii >ă >e >%,imAe-
R$ 0e +or >%,imA#- :# @n%e"ut +or .i "u=ini %ei %#re +or
%onştientiB# #%e>t lu%ru/ @n>ă "e mă>ură %e +om +e6e# %ă %ei 6in
?urul no>tru #u #numite %#"#%ită=i/ +om @n%er%# l# rân6ul no>tru >ă
le .#%em m#ni.e>te- O#menii +or 6i>"une 6e #Ailită=i neAănuite/ 6in
%#te5ori# %elor #ş#-Bi> "#r#norm#le- ("ro"o/ ştii %ă "#r#norm#l
@n>e#mnă @n #.#r# norm#lului/ #6i%ă/ %u #lte %u+inte/ #norm#lI (>t#
#r#tă %l#r %ă %ei %#re 6i>"un 6e #%e>te t#lente >unt >%oşi 6in >t#rt @n
#.#r# norm#lită=ii şi/ im"li%it/ # >o%ietă=ii/ # normelor-
($ 7intot6e#un# %ei %u %#"#%ită=i "#r#norm#le #u .o>t
%on>i6er#=i un .el 6e "#ri#/ #u .o>t %#t#lo5#=i şi #răt#=i %u 6e5etul-
(>t# 6#torită .#"tului %ă %eil#l=i er#u #lt.el/ i#r norm# o 6ă
m#?orit#te#- Ştii +orA#$ m#?orit#te# 6ă tonul- Şi ori%um # .i #norm#l
@n>e#mnă m#i mult # .i %ontr#r norm#lului/ nu # .i @n #.#r# lui- 7#r/
6in %âte @n=ele5/ #%e>t #>"e%t >e +# >%,imA#-
R$ 7#- 9n 2021/ o#menii +or 6e+eni %#"#Aili >ă @şi .olo>e#>%ă o
m#re "#rte 6in %#"#%ită=ile "e %#re #>tăBi le #u @n >t#re l#tentă- (>t#
+# #6u%e %u >ine o tr#n>.orm#re r#6i%#lă # +iBiunii #>u"r# lumii- 0e
+or "une A#Bele unei noi ştiin=e ?u>te şi lo5i%e/ +or #"ăre# noi
me>erii/ %o"ii +or @n+ă=# (6e+ărul şi .ie%#re +# #+e# un rol >t#Ailit
@n >o%iet#te/ un6e +# "ute# #%ti+# .ru%ti.i%ân6u-şi l# m#Fim
"oten=ele- 8e6i%in# +# .i .ă%ută "le%ân6 6e l# #lte "rin%i"ii şi
in.orm#=ii/ #>tronomi# +# %ă"ăt# im"ort#n=# "e %#re o merită---
($ (6i%ăI
R$ 1u ştii %ă @n#int#şii noştri >e A#B#u @n #%ti+it#te# Bilni%ă "e
#>tronomieI 1u >emăn#u/ nu re%olt#u/ nu >e %ă>ătore#u/ nu @şi
@n5ro"#u mor=ii/ et%-/ 6e%ât 6u"ă %e %on>ult#u #>trele- (u răm#>
#tâte# mărturii 6e>"re #%e>te %unoştiin=e- Pir#mi6ele >unt %on>truite
22
6u"ă un #nume #lini#ment >tel#r/ l# .el şi tem"lele- (%e>te lu%ruri
>e ştiuC
($ 0e ştiu/ 6#r nu >unt lu#te @n >e#măC (m m#i "ute# .#%e %e+#/
"entru # "re+eni #%e>te %#t#%li>meI
R$ 9mi +ine @n minte %ee# %e mi-# >"u> 0el# #nul #%e>t# @n tim"
%e .ă%e#m "l#?ă @n 7uA#i/ 6#r nu ştiu 6#%ă #r "ute# #+e# un e.e%t 6e
o #>emene# #m"lo#re-
($ CeI
R$ 8i-# >"u> >ă intru @n #"ă şi >ă 6ăruie>% Terrei to#tă iuAire#
me#- 0ă mă 5ânn6e>% %# e# >ă .ie >ănăto#>ă/ e%,iliAr#tă şi "er.e%tă-
0ă @mi 6ore>% %# tot răul/ 6urere#/ .uri#/ mâni# şi ur# %u %#re # .o>t
AomA#r6#tă 5ener#=ii 6e-# rân6ul >ă >e #ni,ileBe şi %# @n%e"ân6 6in
#%el moment >ă >e tr#n>.orme @ntr-un nou "ământ-
($ 7#r 6e %e @n #"ăI
R$ 0el# >"une %ă #"# e>te %el m#i r#"i6 şi m#i o"tim %on6u%tor şi
%ă l# .el #r treAui >ă .#%em şi %u #"# "e %#re o .olo>im-
($ (ş# e>te- 0el# #re 6re"t#te- ("#/ "e lân5ă .#"tul %ă e>te un
Aun %on6u%tor/ >e şi 5ă>eşte "retutin6eni/ l# >u"r#.#=# şi @n
interiorul Pământului/ @n %er/ @n noi/ @n tot %ee# %e ne @n%on?o#ră-
8#i +re#u >ă te @ntreA un lu%ru$ nu eFi>tă "o>iAilit#te# %# %ine+#
>ă .i %re#t inten=ion#t l# ni+el #>tr#l un e5re5or eron#t/ @n %#re >ă
#"#ră #%e>te im#5iniI
R$ (6i%ăI
($ 0"re eFem"lu/ >ă "re>u"unem %ă %ei %#re ne %on6u% şi-#u 6#t
>e#m# %ă >untem @n >%,imA#re- Că o6#tă %u #lin#mentul 5#l#%ti%
o#menii +or %ă"ăt# #numite 6#ruri/ +or #+e# "o>iAilit#te# 6e #-şi
6eB+olt# #numite %#"#%ită=i şi >-#u 5ân6it %ă %el m#i Aun mo6 6e #
e+it# #%%e>#re# #%e>tor# e>te #%el# 6e # ne @n6e"ărt# 6e ele- (ş# %ă
#u %re#t o Aulă ener5eti%ă @n %#re #u intro6u> im#5ini .#l>e/ 6e>"re
%#t#%li>me/ mor=i/ răBAo#ie şi ne-#u 6#t "ermi>iune# 6e # #%%e6e l#
#%e>te in.orm#=ii to%m#i >"re # ne 6ori %# ele >ă nu >e @ntâm"le- :#
A#B# #%e>tui r#=ion#ment >tă %uno#ştere# .#"tului %ă noi/ %# .iin=e
%re#te 6u"ă %,i"ul şi #>emăn#re# lui 7umneBeu/ #+em "o>iAilit#te#
6e # .#%e m#ni.e>tă/ 6e # mo6i.i%# >#u/ 6in %ontră/ 6e # #ni,il# o
ten6in=ă-
23
R$ Vrei >ă >"ui %ă 6#%ă ne 6orim >ă nu >e @ntâm"le #%e>te lu%ruri/
nu >e +or @ntâm"l#I
($ Vre#u >ă >"un %ă 6#%ă noi ne 5ân6im %ă %ee# %e +# +eni e>te
"e>te "uterile >u"ort#Ailită=ii um#ne/ %ă nu +rem %# >o%iet#te#
#%tu#lă >ă #iAă un #>emene# 6eBno6ământ tr#5i%/ %ă m#i Aine trăim
#ş# @n %ontinu#re 6e%ât >ă tre%em "rin .o#mete şi răBAoi/ #tun%i
#%e>te 5ân6uri +or #%=ion# l# ni+el 6e >uA%onştient/ Alo%ân6u-ne "e
.re%+en=# #%tu#lă- 7e %e >ă e+oluăm 6#%ă noi nu +rem >ă >%,imAăm
nimi%I
R$ (>t# e>te o i"oteBă l# %#re eu nu @=i "ot ră>"un6e- Eu +ă6/
>imt/ trăie>% @n interiorul meu to#te #%e>te lu%ruri- :e >imt re#le/
mă #.e%te#Bă- 9n=ele5 %e +rei >ă >"ui/ 6#r nu "ot %on.irm# >#u
in.irm# #%e#>tă i6ee- 7e %e %reBi #%e>t lu%ruI
($ 7e %â=i+# #ni @n%o#%e >e +e,i%ule#Bă 6in %e @n %e m#i 6e>
i6ee# 6e #"o%#li">ă- 0-# 6eB+olt#t %,i#r o m#nie # %#t#>tro.i>mului/
%#re >e .#%e >im=ită @n to#te "ăturile >o%ietă=ii- 1u ştiu @n%ă 6#%ă
#%e>te lu%ruri +in 6e l# 7umneBeu >#u 6#%ă ne >unt ino%ul#te
"er+er> 6e %ătre %ei %#re 6ore>% >ă nu ne >%,imAăm- Şi 7#+i6 #
+orAit 6e>"re #%e>te >%,imAări/ ne-# #+ertiB#t/ 6#r nu #m "er%e"ut
%ele rel#t#te 6e el %# #+ân6 o #>emene# #m"lo#re emo=ion#lă şi un
im"#%t #tât 6e 6eB#>truo> l# ni+el .iBi% şi m#teri#l-
R$ Po#te %ă l# momentul @n %#re 7#+i6 @=i rel#t# #%e>te lu%ruri
>itu#=i# nu er# #tât 6e #+#n>#tă >#u "o#te %ă el rel#=ion# #lt.el %u
e+enimentele-
($ (>t# >e "o#teC Cre6 %ă el +e6e# >%,imAările %u #l=i o%,i-
R$ Tu +rei %# lume# @n %#re trăim >ă rămână l# .elI
($ 1u- Eu +re#u >ă trăim @ntr-o lume ?u>tă/ e%,it#Ailă/ %ore%tă- O
lume @n %#re #%=iunile no#>tre >ă .ie A#B#te "e iuAire şi re>"e%t/ 6#r
#>t# nu @n>e#mnă %ă "ot .i 6e #%or6 %u o >o#rtă #tât 6e r#6i%#lă-
R$ Bine/ #tun%i %#re %reBi %ă #r treAui >ă .ie "oBi=i# no#>tră @n
r#"ort %u +iitorulI
($ Eu %re6 %ă treAuie >ă ne ru5ăm %# %ee# %e +eBi tu %ă +# +eni
>ă .ie >"re Ainele omenirii/ >"re e+olu=i# ei/ @n>ă @n limitele
>u"ort#Ailită=ii- 1u %re6 %ă e>te Aine >ă ne "ro5r#măm "e o
>%,imA#re 6e ti" #"o%#li"ti%/ %ă%i #tun%i l# rân6ul no>tru #m "ute#
29
%re# un e5re5or m#ni.e>t/ %#re @n>ă nu #r #+e# le5ătură %u Voin=#
7i+ină/ %i 6o#r %u inten=i# um#nă- 1u >"un %ă nu %re6 %ele rel#t#te
6e tine/ 6in %ontră/ le +ă6 %# "e un #+erti>ment/ %i 6o#r %ă nu +re#u
%# %ei %#re +or %iti #%e>te rân6uri >ă le "er%e#"ă %# "e %e+# %on%ret/
>t#Ailit şi .ără 6re"t 6e tă5#6ăC Eu @ntot6e#un# #m %on>i6er#t
+iitorul %# .iin6 @n %ontinuă >%,imA#re-
R$ Uneori şi eu >unt %ol"leşită 6e %ee# %e +ă6/ @n>ă/ %um
>"une#m/ %e+# @n interiorul meu mă .#%e >ă %onştientiBeB %ă
tim"urile %#re +or +eni ne >unt 6#te >"re #?utor şi nu >"re "e6e#">ă-
Pe 6e #ltă "#rte/ 6#%ă #r .i >ă mer5em "e lo5i%# t#/ eFi>tă şi
"o>iAilit#te# %# %ee# %e @mi #"#re @n minte >ă .ie %on.orm %u
re#lit#te# +iitorului/ @n>ă noi/ 6orin6u-ne %# #%e>te lu%ruri >ă nu
6e+ină m#ni.e>te/ >ă ne %on%entrăm #tât 6e t#re @n%ât >ă le
#ni,ilăm- Şi nu ştiu 6#%ă #r .i Aene.i% "entru um#nit#te- (>t# #r
@n>e#mnă >ă ne Alo%ăm "ro"ri# ş#n>ă 6e # e+olu#-
($ Şi #>t# e>te .o#rte #6e+ăr#tC
R$ 7e #>emene#/ m#i eFi>tă şi m#şinări# numită "ro"#5#n6ă-
Cre6 %ă 5u+ern#n=ii noştri ştiu #%e>te lu%ruri 6e mult tim"- 7o+#6ă
>t#u #6ă"o>turile şi uri#şele #n>#mAluri >uAter#ne %on>truite @n
ultimii #ni- (i #uBit 6e imen>ul 6e"oBit >uAter#n 6e l# 0+#lA#r6I
Ştiu 6in >ur>ă >i5ură %ă in+e>ti=i# # .o>t .#Aulo#>ă şi %ă l# re#liB#re#
"roie%tului #u %ontriAuit multe 5u+erne- C#re e>te ro>tul #%e>tei#I
7#%ă ei ştiu %e ne #şte#"tă şi >-#u "re5ătitI 7#%ă ei ne in6u% i6ee#
%ă to#te #%e>te# >unt #Aer#=ii/ %ă tim"ul nu +# #6u%e ni%i o
>%,imA#reI
($ C,i#r 6#%ă e>te #ş# şi ei +or .i #.e%t#=i-
R$ 7#- 7#r ei #u totul #>i5ur#t- (tun%i %ân6 ur5i# >e +# "orni l#
>u"r#.#=# Terrei ei >e +or retr#5e şi +or #şte"t#- :e %on+ine- (%olo
#u tot %ee# %e le treAuie "entru # >u"r#+ie=ui mul=i #ni/ "entru %#
6u"ă %e to#te >e +or termin# >ă i#>ă i#răşi l# >u"r#.#=ă @n %,i" 6e
5lorioşi %on6u%ători- 1oi %e +om .#%eI Vom .i >"eri#=i/ 6e%im#=i/
@n.omet#=i/ Aoln#+i şi @i +om "rimi @n >"er#n=# %ă ne +or #?ut#-
($ 1u %re6 %ă +# m#i .i "o>iAil- 7#%ă %ee# %e +# +eni e>te @n
.olo>ul o#menilor şi >"re e+olu=i# lor/ #tun%i 7umneBeu +# .#%e
%um+# >ă ne 6eşte"tăm-
30
R$ 1i%i eu nu ştiu %um e>te Aine- Tot %ee# %e @mi 6ore>% e>te %#
#nul 2013 >ă ne #6u%ă o nouă lume şi un nou @n%e"ut- 8o6ul @n
%#re >e +# .#%e #%e#>tă >%,imA#re @l +# ,otăr@ 7umneBeu- Cu to#te
#%e>te#/ %on>i6er %ă er# 6e 6#tori# me# >ă 5ă>e>% o mo6#lit#te 6e #
tr#n>mite o#menilor %ee# %e eu +ă6 %u o%,ii min=ii mele- Po#te %ă
mul=i mă +or ?u6e%#/ "o#te mul=i +or râ6e >#u +or #r5ument#
ştiin=i.i% im"o>iAilit#te# tr#n>"unerii @n re#lit#te # #%e>tor
e+enimente- 1u mă >u"ăr şi ni%i nu @n%er% >ă le 6emon>treB
%ontr#riul- Gân6urile mele Aune >unt @n6re"t#te %ătre to=i/ @n e5#lă
mă>ură/ şi @mi 6ore>% %# .ie%#re 6in ei >ă @n=ele#5ă şi >ă #%=ioneBe
@n %on.ormit#te %u %ee# %e >u.letul şi %onştiin=# lor le >"un %ă
treAuie >ă .#%ă- 8ie/ >u.letul meu şi %onştiin=# me#/ mi-#u >"u> %ă
treAuie >ă +orAe>%-
31
8-#m 5ân6it .o#rte mult 6#%ă >ă >%riu #%e#>tă %#rte şi >uA %e
.ormă >ă rel#teB +iBiunile- 1u şti#m 6#%ă o#menii >unt "re5ăti=i >ă
#.le #%e>te lu%ruri/ 6#%ă nu +oi >târni "#ni%ă >#u 6#%ă nu +oi .#%e
rău- Pe 6e #ltă "#rte/ mă 5ân6e#m %ă/ 6#%ă nu 6#u m#i 6e"#rte
in.orm#=iile "rimite/ %omit un "ă%#t/ #>%un6 un "o>iAil (6e+ăr şi
#tun%i nu +# m#i eF>it# ni%i o 6eo>eAire @ntre mine şi %ei %e ne
%on6u% 6e milenii- Ră>"un>ul mi-# +enit %,i#r 6e l# +oi/ 6r#5ii mei
%ititori/ 6e l# me>#?ele/ 5ân6urile şi i6eile "e %#re mi le-#=i
tr#n>mi>- (m %on>t#t#t %u Au%urie %ă tot %ee# %e #m rel#t#t @n
Inuaki # .o>t #n#liB#t/ .iltr#t/ %ă nimi% nu # .o>t lu#t ad literam şi/
6e #%ee#/ #m 6e6u> %ă "uAli%ul meu .#%e "#rte 6in #%e# %#te5orie
%#re ştie eF#%t %ee# %e %#ută/ #re %#"#%it#te 6e 6i>%ernământ şi/ m#i
"re>u> 6e to#te/ +eri.i%ă in.orm#=i# şi o #>imile#Bă num#i @n mă>ur#
@n %#re @i %ore>"un6e-
7e #%ee# +re#u >ă +ă #tr#5 @n%ă o6#tă #ten=i# %ă #%e>te +iBiuni
.#% "#rte 6intr-un +iitor "o>iAil/ 6#r %ă +iitorul/ ori%ât ne-#m 6ori
#%e>t lu%ru/ nu e>te "re6i%tiAil >#u "re+iBiAil- 0i5ur/ 6e-# lun5ul
tim"ului #u eFi>t#t me>#5eri %#re/ .iin6 @n reBon#n=ă %u Conştiin=#
7i+ină/ #u reuşit >ă "rime#>%ă/ >ă inter"reteBe şi >ă retr#n>mită
#numite me>#?e/ %#re 6e multe ori >-#u >u"r#"u> re#lită=ii/ @n>ă nu
treAuie >ă uităm %ă noi >untem +iitorul/ l# .el %um >trăAunii noştri
#u .o>t #rtiB#nii "reBentului no>tru şi/ 6e #%ee#/ treAuie >ă
@n=ele5em %ă .#"tele/ 5ân6urile şi trăirile "e %#re noi le .#%em #%um
m#ni.e>te/ "ot %on6u%e %ătre un #lt 6eBno6ământ-
Cre6 %ă Uni+er>ul/ @n m#re# lui @n=ele"%iune/ nu ne +# lă>#
>in5uri şi ni%i nu ne +# "e6e">i/ %i +# #%or6# omenirii tot >"ri?inul
>ău/ #6u%ân6 #%ele tim"uri @n %#re ne +om tr#n>.orm# @n O#meni
@ntr-un mo6 "#şni%-
5otodată consider că este un imens pri4ilegiu şi o imensă
responsa'ilitate de a putea arunca o pri4ire %n 4iitor şi a şti cu
câţi4a ani %nainte ceea ce ne aşteaptă. Po#te %ă #%e>te +iBiuni #u
#?un> #%um l# noi >"re # ne #răt# @n%otro ne "o#rtă 6i+init#te#/
"o#te %ă >%o"ul lor e>te >ă ne "re5ăte#>%ă "entru lume# %#re +#
32
+eni >#u "o#te ni >e 6eB+ăluie +iitorul #Aer#nt şi 6urero>/ "e %#re/
6in neştiin=ă/ ni l-#m %re#t şi @m"otri+# %ărui# treAuie >ă luăm
#titu6ine- *#i6e=i >ă ne moAiliBăm şi >ă @n%e"em >%,imA#re# m#i
@ntâi @n interiorul no>tru- *#i6e=i %#/ @n%e"ân6 6e #%um/ >ă 6e+enim
O#meni/ "urtători #i uAirii şi #i (6e+ărului 7i+in- Po#te %ă/
m#ni.e>tân6 %om"#>iune/ 6r#5o>te şi lu"tân6 "entru 6re"t#te ne
+om %âşti5# 6re"tul 6e # #%%e6e %ătre #%e#>tă nouă lume .ără
"ier6eri- To=i #+em 6re"tul l# E6en/ %,i#r 6#%ă .#"tele no#>tre/ 6e
%ele m#i multe ori re"roA#Aile/ ne-#u #6u> moment#n @n n.ern-
9mi 6ore>% 6in >u.let %# to#te +iBiunile %#t#%li>mi%e eF"u>e @n
#%e#>tă %#rte >ă rămână ne@m"linite/ %# tr#n>.orm#re# >ă >e
"etre#%ă lin şi %# #rmoni# >ă "o5o#re #>u"r# Terrei- 7e #%ee#/ +ă
ro5 >ă lu#=i #%e#>tă %#rte %# "e o .i%=iune$ o "o+e>te # unor >u.lete
%#re 6#torită or5oliului/ i5nor#n=ei/ me6io%rită=ii/ urei/ "ro>tiei/
mân6riei 6eş#rte şi li">ei 6e %re6in=ă er#u %ât "e %e >ă >e
#uto6i>tru5ă-
33
C,i#r @n momentul @n %#re %#rte# >e #.l# @n .orm# .in#lă şi urm#
>ă intre >uA ti"#r/ #m "rimit un tele.on 6e l# RuF#n6r# "rin %#re @mi
>oli%it# o nouă @ntre+e6ere-
R$ (m +rut >ă ne +e6em 6eo#re%e #m %on>i6er#t %ă e>te
im"ort#nt >ă @=i tr#n>mit noile elemente %#re #u #"ărut- Cu %âte+#
Bile @n urmă/ @n tim" %e @mi .ă%e#m ru5ă%iune# #m >im=it %ă %e+#
e>te @n nere5ulă %u Terr#- 9mi #"ăre# %# şi %ân6 #r .i @n .ierAere- (m
@ntreA#t %e r@n>e#mnă #%e>t lu%ru şi mi >-# ră>"un> %ă Pământul #
intr#t @n >u.erin=ă- E>te %l#r şi ire+o%#Ail %ă #numite .enomene >e
+or #A#te @n %urân6/ mult m#i re"e6e 6e%ât %e +ăBu>em eu ini=i#l/
#>u"r# no#>tră- (m >enB#=i# %ă totul >-# inten>i.i%#t-
($ 7#r 6e %eI
R$ 0el# >"une %ă #numite ,otărâri lu#te 6e 5u+ern#n=i #u .ă%ut %#
totul >ă >e #%%elereBe-
($ Gu+ern#n=ii noştriI
R$ 1u- 8ă re.er l# ni+el 5loA#l-
($ Ce @n>e#mnă #%e#>tă #%%eler#reI
R$ Vor @n%e"e %#t#%li>mele l# ni+el 5loA#l- 8ă re.er @n >"e%i#l l#
%utremure/ +i?elii/ .urtuni 5ro#Bni%e şi @mi #"#re @n %#" .o#rte %l#r o
im#5ine %u O%e#nul P#%i.i%- 9l +ă6 %# şi %ân6 #r .i Aoln#+- (%e>t
lu%ru +# %re# o mo6i.i%#re l# ni+elul %uren=ilor o%e#ni%i %#re/
im"li%it/ +# #+e# e.e%te #>u"r# %o#>telor- Vreme# +# 6e+eni
%#"ri%io#>ă şi im"re+iBiAilă-
($ Vreme# e>te 6e?# %#"ri%io#>ăC
R$ V# .i mult m#i rău- 7e #>emene#/ +ă6 %ă >untem AomA#r6#=i/
mult m#i inten>/ 6e un6e+# 6in Uni+er>/ 6e o ener5ie #norm#lă- O
>imt #5re>i+ăO #%=ione#Bă l# ni+elul @ntre5ului %or"- 9mi >imt
or5#ni>mul >lăAit/ #m un tonu> >%ăBut şi un @n%e"ut 6e mi5renă- 1u
ştiu 6#%ă tu "er%e"i #%e>te lu%ruriC
($ Şi eu mă >imt oAo>ită/ 6#r #m "u> >t#re# "e >e#m# mun%iiC
R$ Pune-o "e >e#m# "re>iunii eFterio#re- Şi ă>t# e>te 6o#r
@n%e"utulC O >ă +e6em o inten>i.i%#re # "roAlemelor %#r6i#%e şi
%ereAr#le- E>te 6e e+it#t ieşitul #.#ră-
34
($ Putem .#%e %e+#I
R$ 1u- F#%e "#rte 6in Pl#nul 7i+in- 0-# @n%e"ut triere#-
($ Ce triereI
R$ 0el# >"une %ă "ână @n lun# i#nu#rie >e +# >t#Aili %l#r %ine
"le#%ă şi %ine rămâne- 7in %âte +ă6 eu +om rămâne %#m ?umăt#te-
($ Cine +# rămâneI
R$ Vor rămâne 6o#r %ei #"=i >ă @n.runte >%,imA#re#- Re>tul ne
+or "ără>i-
($ Şi %e %riterii 6e >ele%=ie eFi>tăI
R$ E>te +orA# m#i mult 6e "o>iAilit#te# 6e re>tru%tur#re #
.ie%ărui# 6in noi- Cei %e #u @n >tru%turi/ %,i#r 6#%ă nu m#ni.e>te/
tră>ături %# iuAire/ %om"#>iune/ răA6#re/ Aună+oin=ă/ et%-/ +or .i %ei
#leşi- TreAuie >ă @n=ele5i %ă nu mul=i >unt @n >t#re >ă @n.runte
"erio#6# %#re +# +eni şi/ 6e #%ee#/ "entru #-i #?ut# >ă nu >u.ere/
7umneBeu le .#%ilite#Bă "ără>ire# #%e>tui "l#n-
($ 7#%ă #r .i #nun=#=i/ %u >i5ur#n=ă >-#r >%,imA# mul=iC
R$ (u #+ut şi "ână #%um ş#n># >ă >e >%,imAe şi nu #u .ă%ut-o-
7in "ă%#te/ tim"ul # eF"ir#tC
($ 7#r m#i #+em tim" "ână @n i#nu#rie-
R$ Tu %reBi %ă omul "o#te renun=# @n ş#>e luni l# năr#+uri 6e-o
+i#=ăI
($ Şi totuşi/ 6#%ă %ine+# @şi 6oreşte %u tot 6in#6in>ul >ă >e
>%,imAe şi >e >tră6uieşte/ #re ş#n>eI
R$ 7#- Ş#n># eFi>tă @ntot6e#un#-
($ Şi %e #r treAui >ă .#%ăI
R$ 0ă 6e+ină om- 0ă uite %ă el e>te @ntot6e#un# @n "rim "l#n şi >ă
#%=ioneBe @n .olo>ul %elorl#l=i- E>te tim"ul >ă renun=ăm l# e5oi>m şi
>ă 6e+enim #ltruişti-
($ Cei %#re +or rămâne +or treAui >ă @n.runte %#t#%li>mele 6e
%#re +orAe#iI
R$ 7#/ num#i %ă tim"ul 6e "ro6u%ere # #%e>tor# # .o>t 6e+#n>#t-
Uni+er>ul >e 5răAeşteC
($ Şi nu "utem .#%e nimi%I
R$ 1u- 7e?# >-# >t#Ailit totul- Cel "u=in "entru următorul #n-
($ 1e "utem lu# totuşi mă>uriI
3!
R$ 8omentul @n %#re >e +# re%uno#şte o.i%i#l @mAolnă+ire#
e%o>i>temului/ @n "rin%i"#l l# ni+elul O%e#nului P#%i.i% şi @n
>e%un6#r l# ni+elul O%e#nului Pl#net#r/ +# .i .in#lul- (tun%i >ă ştii
%ă şi %ee# %e =i-#m "o+e>tit %ă +# +eni 6u"ă 2010 +# .i mult
#m"li.i%#t şi .ără 6re"t 6e tă5#6ă-
($ Eu totuşi >"er @ntr-un mir#%ol- 7umneBeu ne-# #?ut#t
@ntot6e#un#-
R$ Şi ne #?ută şi #%um- Tot %ee# %e >e @ntâm"lă e>te >"re
Aene.i%iul no>tru-
($ 7e"in6e 6in %e "un%t 6e +e6ere "ri+eştiC
R$ 7in to#te "un%tele- Pământul >e +# >%,imA# @m"reună %u %ei
%e +or rămâne- Cei %#re nu >unt %om"#tiAili >#u #"=i @n # #%%e"t#
mo6i.i%#re +or "le%# şi +or #+e# ş#n># unui nou @n%e"ut- TreAuie >ă
@n=ele5i %ă %ei %#re "le#%ă >unt >u.lete #n%or#te @n m#teri#l- Ei nu
"ot %on%e"e o lume .ără Aunuri/ A#ni/ %on.ort şi luF- Ei #u o #nume
"er%e"=ie #>u"r# +ie=ii şi nu şi-o "ot >%,imA#- (-i lă># #i%i #r .i o
m#re %ruBime-
($ Şi totuşi/ %e ne re%om#nBi >ă .#%emI
R$ 0ă ne luăm un minim 6e mă>uri 6e >u"r#+ie=uire- 0ă #+em
mi%i reBer+e-
($ To#tă lume# +orAeşte 6e>"re #>t#- 8e6i%#mente/ #limente/
%omAu>tiAil---
R$ 7#-
($ 7#r 6#%ă %#6e Alo%ulI 1oi #+em reBer+e şi rămânem .ără ele
şi .ără %#>ăC
R$ 7#r 6#%ă nu %#6e Alo%ul şi rămâi %u %#># şi .ără reBer+eI
Ori%um/ nu treAuie >ă 6i>"erăm- 1oi nu +om #+e# "roAleme %u
#limentele/ m#i mult %u utilită=ile-
($ Fără #"ă/ 5#Be şi %urent >e "o#te >u"r#+ie=ui-
R$ 7#%ă nu e>te .ri5C
($ 7e %utremur %e @mi "o=i >"uneI
R$ 7in "ă%#te/ +ă6 %ă to#te #%=iunile no#>tre #u %on6u> l#
#"#ri=i# unei .ere>tre 6e %utremur @n "erio#6# >e"temArie-
o%tomArie- 7eşi ini=i#l nu +e6e#m nimi%/ #u @n%e"ut >ă @mi #"#ră
.l#>,-uri- Vă6 %#>e %ăBute şi o#meni "e #.#ră/ 6#r nu >imt mo#rte#
34
#tât 6e "re5n#ntă- Cre6 %ă m#rele %utremur +# #+e# un %utremur
"re%ur>or m#i mi% şi o#menii +or .i "e >tr#6ă-
($ CreBi %ă 6#%ă ne ru5ăm @l "utem e+it#I
R$ 1u ştiu #%e>t lu%ru- Bănuie>% %ă "rin ru5ă%iune "utem e+it#
ori%e/ 6#r %e .olo> 6#%ă ne ru5ăm >e#r#/ i#r 6imine#=# @n?urăm 6e
m#m# .o%ului-
($ (>t# #ş# e>teC
R$ 0ă >"erăm %ă nu @l +om #%%eler# 6#torită unor %on?un%turi
ne.#>te-
8#i +roi#m >ă #%%entueB .#"tul %ă e>te Aine >ă e+ităm BAorul %u
#+ionul- 7in %âte @mi 6#u >e#m#/ ener5i# nou >o>ită "e Terr# +#
#.e%t# #%e>t 5en 6e #"#r#te 6in %e @n %e m#i mult- C,i#r 6#%ă #%um
>e "un 6i+er>ele in%i6ente "e >e#m# unor 6e.e%=iuni te,ni%e/ %urân6
ne +om 6# >e#m# %ă e>te o #ltă %#uBă/ 6e o %u totul #ltă n#tură- 7#r
nu 6e>"re #>t# +roi#m >ă +orAim #>tăBi- 9n "erio#6# @n %#re nu ne-
#m +ăBut #m .o>t "le%#tă @n (meri%#- (m +orAit %u multă lume
#%olo şi @=i "ot >"une %ă ei >e #şte#"tă l# o %ă6ere tot#lă #
e%onomiei- 9n %er%urile "e %#re le .re%+enteB >-# l#n>#t i6ee# %ă
e%onomiile treAuie>% =inute ?umăt#te @n A#ni/ ori%e mone6ă @n #.#ră
6e 6ol#r şi ?umăt#te @n #ur- 0unt 6e e+it#t in+e>ti=iile şi >e
re%om#n6ă +ânB#re# #%=iunilor- 0e "#re %ă "i#=# Aur>ei +# .i =inută
@n .râu @n%ă %âte+# >ă"tămâni 6e #%um @n#inte/ >"e%i#l "entru # >e
reuşi +ânB#re# titlurilor 6e %ătre %ei #+iB#=i- Toto6#tă/ #m #.l#t %ă >e
urmăreşte %reştere# "re=ului l# "etrol/ %#re/ l# un moment 6#t/ l#
#nul +# #?un5e l# "e>te 400 6e 6ol#ri A#rilul- 8-# şo%#t 6e
#>emene# .#"tul %ă m#?orit#te# # @n%e"ut >ă @şi 6oteBe %#>ele %u
ener5ie +er6e/ >"e%i#l >"re #-şi #>i5ur# in6e"en6en=#- 7e%i e>te %l#r
%ă ei ştiu %e+#- (m @n%er%#t >ă #.lu #mănunte/ 6#r to=i @mi >"une#u
#%el#şi lu%ru$ e%onomie- :# %um @i %uno>% eu/ num#i 6e e%onomie
nu e>te +orA#C :-#u >.ătuit şi "e >o=ul meu >ă @n%er%e >ă @şi
6oAân6e#>%ă in6e"en6en=# 6in "un%t 6e +e6ere ener5eti% şi >ă @şi
.#%ă %e+# "ro+iBii #liment#re- -#m @ntreA#t 6e %e şi mi-#u ră>"un>
#%el#şi lu%ru$ e%onomie/ "re=urile +or eF"lo6#/ tre%em "rintr-o
"erio#6ă tulAure şi "ână >e +# re>t#Aili totul---
($ 7#r 6e %e nu +ă >"un #6e+ărulI
32
R$ 0-#r "ute# >ă nu @l ştie ni%i ei- ProA#Ail %ă şi lor li >-# >"u> tot
>uA #%e#>tă .ormă- 0i5ur/ to=i Aănuie>%/ 6#r nimeni nu #re %ur#?ul
>ă ro>te#>%ă #6e+ărul- 8#i +roi#m >ă @=i >"un %ă 6e %ân6 m-#m
@ntor> #m @n %#" un >emn#l 6e #l#rmă re.eritor l# lunile iulie şi
#u5u>t- 9mi #"#re %# şi %ân6 un e+eniment ne +# m#r%# >o#rt#-
($ C#t#%li>mi%I
R$ 1u- Cre6 %ă +# muri %ine+#/ o "er>o#nă im"ort#ntă şi #%e>t
lu%ru +# 6e%l#nş# o >erie 6e e.e%te-
($ 1u ştii %ineI
R$ 1u +ă6- Po#te e>te 6o#r o "o>iAilit#te/ nimi% >t#Ailit- 1u ştiu-
7#r @mi >ună # "eri%ol şi @mi #"#re # .i o mo#rte nen#tur#lă-
($ Vom +e6e#-
R$ :# @nto#r%ere/ @n tim" %e BAur#m 6e#>u"r# Euro"ei/ mi-#
+enit @n minte %um o i#rnă nă"r#Bni%ă >e #A#te #>u"r#
%ontinentului- (m @ntreA#t %ân6/ 6eo#re%e e>te un lu%ru nou şi mi
>-# >"u> %ă @n 2011C
($ (>t# ne-#r m#i li">iC C# şi %um nu er# >u.i%ientC
R$ 0e "#re %ă %e+# 6in %e >-# @ntâm"l#t @n ultimele >ă"tămâni #
#+ut un im"#%t ne5#ti+ #>u"r# +iitorului- Vă6 o %l#ră mo6i.i%#re şi
#%%eler#re # ten6in=elor-
($ 7#r o @nrăută=ireI
R$ 7#/ 6#r 6o#r @n unele Bone- (m im#5ini %u lo%#lită=i
#A#n6on#te/ iBol#te >#u 6ărâm#te/ 6r# nu "ot >"e%i.i%# 6#%ă şi un6e
>-# #5r#+#t >itu#=i#- E>te m#i mult o im"re>ie 5ener#lă-
($ 7e>"re Români#I
R$ Cre6 %ă şi Români# +# >u.eri m#i mult 6e%ât .u>e>e
"ro5r#m#t ini=i#l 6e "e urm# %riBei e%onomi%e- ProA#Ail %ă şi l# noi
+# %reşte şom#?ul/ +om >im=i li"># A#nilor/ "utere# 6e %um"ăr#re +#
>%ă6e#/ +# %reşte "re=ul %omAu>tiAilului şi #l utilită=ilor/ 6#r/ re"et/
nu +ă6 .o#mete- :# ni+el 5loA#l +# .i 6eB#>tru- 8#i +ă6 o %reştere
#l#rm#ntă # in.r#%=ion#lită=ii- (>t# nu >e +# 6#tor# li">urilor/ %i
trierii 6e %#re @=i +orAe#m- O#menii +or @n%e"e >ă m#ni.e>te
"re5n#nt o >t#re +iAr#=ion#lă- Vor .i .ie "oBiti+i/ .ie ne5#ti+i-
($ Şi %um ne +om "ute# #"ăr#I
33
R$ 1u treAuie >ă m#i tolerăm .#"tele #nti>o%i#le- ( le tre%e %u
+e6ere# @n>e#mnă # .#%e "#%t %u "#rte# #6+er>ă şi #%e>t lu%ru nu ne
e>te 6e .olo>- 1e tr#5e @n#"oi- TreAuie >ă luăm "oBi=ie şi >ă ne
>u>=inem i6eile %u to#tă %on+in5ere#- 7e %e @nto#r%em %#"ul %ân6
+e6em un om #5re>#tI
($ C# #5re>orul >ă nu ne #t#%e şi "e noiC
R$ (%um #%e>t lu%ru e>te 5reşit- 1u >"un %ă treAuie >ă ne lu"tăm
noi @nşine/ %i 6o#r %ă treAuie >ă luăm #titu6ine %,emân6 "er>o#nele
#Ailit#te >ă >t#Aile#>%ă or6ine#- 8ă%#r #tât "utem .#%e- (%e>t .#"t
mărunt +# #răt# Uni+er>ului %ă noi ne-#m >ătur#t/ %ă >untem
6orni%i >ă ne >%,imAăm şi %ă nu m#i #%%e"tăm >t#re# %#t#le"ti%ă @n
%#re ne #.lăm- TreAuie >ă re#%=ionăm/ >ă .#%em %e+#-
($ (r .i Aine >ă %onştientiBăm #%e>t lu%ruC
R$ E>te tim"ul >ă ne treBimC (%um >#u ni%io6#tă-
($ C,i#r +roi#m >ă +orAe>% %u tine 6e .#"tul %ă noi #m tot
"o+e>tit 6e +iitor/ 6e >%,imAări/ 6#r nu #m >"u> o#menilor %e #r
"ute# >ă .#%ă >"re # e+olu#-
R$ 1u %re6 %ă "utem 6# >.#turi- Fie%#re #re %#le# lui- 0"re
eFem"lu/ @n (meri%#/ #m %on>t#t#t o treBire l# ni+el 6e %onştiin=ă
6e m#>ă- O#menii #u @n%e"ut >ă @şi "ună @ntreAări/ >ă %#ute
ră>"un>uri/ >ă .re%+enteBe #numite %ur>uri/ >ă %ite#>%ă- Cre6 %ă #>t#
#r treAui >ă .#%em şi noi- Uni+er>ul e>te @ntot6e#un# 6orni% >ă @=i
ră>"un6ă/ %on6i=i# e>te >ă @ntreAi-
($ Şi e>te >u.i%ientI
R$ 7#- 7e >e%ole >untem %on6uşi/ m#ni"ul#=i/ ?e%măni=i şi u%işi-
7e milenii >untem =inu=i @n >%l#+ie/ @n6oAito%i=i şi eF"lo#t#=i-
Pentru "rim# 6#tă 6e l# F#%ere/ +iitorul no>tru >tă @n mâinile
no#>tre/ i#r noi >untem %onştien=i 6e #%e>t lu%ru- Fun%=ie 6e
rel#=ion#re# in6i+i6u#lă .#=ă 6e tim"urile %#re +or +eni/ +om "ute#
.i "#rti%i"#n=i >#u oA>er+#toriO #le5ere# e>te # no#>tră/ @n>ă >ă nu
uităm %ă #%um # >o>it tim"ul >ă ne luăm re+#nş# şi >ă ne
re%âşti5ăm >u.letele şi "l#net#- 7#%ă m#i #+em tim"/ @n +#ră/ #m >ă
@=i "o+e>te>% multe 6e>"re %ei %e ne %on6u%- (i "ute# >%rie o %#rte-
($ 7e>"re 5u+ern#n=ii noştriI
39
R$ 1u- 8#>oneri#/ Bil6erAer5/ et%-/ 5u+ern#n=ii noştri >unt
m#rionetele #%e>tor#- 7u"ă %e #m %itit Inuaki #m @n%e"ut >ă @n=ele5
#numite @ntâm"lări- (%um %#ut >ă #n#liBeB %e ştiu şi >ă #.lu
ră>"un>ul l# #numite @ntreAări %#re mă .rământă- 9n%ă mă in.ormeB/
6#r >unt >i5ură %ă %ee# %e >e +# @ntâm"l# %u Terr# >e 6#tore#Bă @n
m#re mă>ură lor-
($ Eu totuşi >"er @ntr-o re+olu=ie "#şni%ă- Vre#u >%,imA#re#/ 6#r
6ore>% >ă .ie %ât m#i "u=ine "ier6eri 6e +ie=i omeneşti-
R$ Vor .i #tâte# "ier6eri %ât >e +# %on>i6er# ne%e>#r- 1oi nu
"utem ,otăr@ "entru %eil#l=i- E>te 6re"t/ %ă @i "utem #?ut#/ le "utem
>"une/ @i "utem @n6rum#/ @n>ă 6e .or=#t nu @i "utem .or=#- 1u e>te @n
le5e# T#tălui-
($ Pă%#t 6e lo%urile minun#te 6e "e Terr#/ %#re >e +or 6i>tru5e
>#u +or .i @n5,i=ite 6e #"e-
R$ Totul >e +# %om"en>#- Vom "ier6e teritorii/ 6#r #"# ne +#
6ărui noi =inuturi-
($ 8ă%#r 6#%ă #m @n+ă=# %e+# 6in #%e>te >%,imAăriC
R$ Viitorul +# .i #lt.el- 1oi trăim #%um ultimele %li"e #le unei
#5onii %re#te tot 6e noi @nşine- O6#tă %u treBire# %onştiin=ei +om
#+e# şi eF"li%#=i# .#"telor @n#int#şilor noştri- (%e>t lu%ru ne +#
#?ut# >ă @n=ele5em- Cre6 %ă e>te .o#rte im"ort#nt >ă ştim 6e %e ni
>-#u @ntâm"l#t to#te #%e>te#/ %e rol #m #+ut/ %e ,otărâri 6e.e%tuo#>e
>-#u lu#t l# ni+el 6e 5u+erne şi/ @n "rin%i"#l/ 6e %ine #m .o>t
%on6uşi-
($ Şi nu +eBi ni%i o ş#n>ă >ă re6re>ăm >itu#şi#I
R$ 8oment#n nu-
($ 7#r +or "ieri şi lo%uri @n %#re trăie>% o#meni Auni- 7#%ă
C,in# 6i>"#re >uA #"e/ +# 6i>"ăre# şi TiAetul-
R$ 7#%ă >unt Auni şi "ier @n>e#mnă %ă mi>iune# lor "e #%e>t
"ământ >-# @n%,ei#t/ i#r ei >e +or 6u%e l# lo%ul "e %#re @l merită/ 6e
un6e ne +or "ute# #?ut# mult m#i mult- Cât 6e>"re TiAet/ #%e>t# nu
+# 6i>"ăre# o6#tă %u C,in#/ %i >e +# @ntări- Un nou %urent reli5io>
uni.i%#tor +# "orni 6e #%olo/ %#re >e +# >u"r#"une "e>te %re6in=ele
%elor răm#şi şi #>t.el >e +# n#şte o nouă reli5ie re#lă/ #6e+ăr#tă şi
%ore%tă- TiAet#nii #u o m#re mi>iune/ l# .el %# şi noi-
90
($ 7#r #u şi >u.erit multC
R$ 1u m#i mult %# #l=ii- :or li >-#u 6#t #%e>te >itu#=ii "entru # li
>e #răt# %ă 5reşe>%- 7e+eni>eră @n%,işi/ nu #%%e"t#u >trăinii şi
@n%e"u>eră >ă uite %ă/ m#i @n#inte 6e to#te/ >unt o#meni şi treAuie >ă
>e m#ni.e>te %# #t#re- Ei >-#u @n%#rn#t #+ân6 o #nume mi>iune/ #u
uit#t #%e>t lu%ru şi #u "rimit o #ten=ion#re- (>t# e>te tot-
($ 8#i >unt lo%uri >.inte %#re +or .i >#l+#teI
R$ 7#/ multe- 0"re eFem"lu$ "ir#mi6ele 6in E5i"t- ni=i#l +or .i
@n #"ă/ 6#r #"oi/ 6u"ă retr#5ere# #%e>tei#/ @şi +or relu# lo%ul
Ainemerit#t 6e relee ener5eti%e- eru>#limul +# .i %ru=#t/ E.e>ul l#
.el/ n6i# +# >u.eri "ier6eri 6e teritorii/ 6#r +# rămâne/ Peru şi
8eFi%ul l# .el- 0unt multe- C#m #>t# e>te tot %e +roi#m >ă @=i >"un-
($ C# o %on%luBie/ %e @mi "o=i >"uneI
R$ Prin%i"#l# no#>tră >#r%ină e>te >ă ne treBim şi >ă 6e+enim
#%ti+i- 0ă ne #>umăm rolul 6e %o-Cre#tori #i +iitorului şi >ă %erem
7i+inită=ii >ă ne 6e>%,i6ă %#le# "e %#re +rem >ă "ăşim- (%um noi
>untem %ei %e ,otărâm @n%otro ne @n6re"tăm- 1u #re ro>t >ă ne
ru5ăm/ >ă im"lorăm/ >ă %erşim >#l+#re#/ +i#=#- 1u ne m#i #>%ultă
nimeni- 1u m#i e>te tim"- TreAuie >ă ne luăm 6e>tinul @n "ro"riile
mâini şi >ă #rătăm #%e>t lu%ru "rin .#"tele no#>tre- Eu le 6ore>%
tuturor >ă #iAă #%e#>tă "utere interio#ră- 1oul Pământ %e >e +#
n#şte +# .i unul %u totul >"e%i#l şi #r .i "ă%#t >ă nu #"u%e >ă @l
%uno#>%ă- 0ă ne +e6em %u AineC
91
Postfaţă
8ărturi>e>% %ă #m .o>t >ur"rin> 6e %e tr#n>mite #%e#>tă %#rte-
(m 5ă>it @n e# un me>#? %l#r "entru ori%ine/ ,otărât/ "o#te >imil#r
unui >tri5ăt 6e #?utor- Un me>#? 6e>tul 6e >im"lu/ %on%i>/ re"etiti+
şi "uterni%$ >#l+#=i-+ă "e +oi @nşi+ăC :# >im"l# le%tur#re # #%e>tei
%ăr=i/ %u+intele şi im#5inile tr#n>mi>e "ot "ăre# @n.ri%oşăto#re-
7#%ă #>t# >im=i=i/ @n%,i6e=i o%,ii şi +e6e=i %ine >imte #%e#>tă
emo=ie- 1eştiin=#I Como6it#te#I CineI C#re "#rte 6in +oiI E5oulI
Vă re%om#n6 >ă o %iti=i/ @n linişte/ %u >in%erit#te .#=ă 6e +oi @nşi+ă-
0ă re%uno#şte=i %um şi @n %e momente #le +ie=ii #liment#=i #%e>t
A#Bin %omun 6e ener5ie/ %u 5ân6uri şi >entimente- Şi m#i #le> %u %e
.el 6e >entimenteC
7in "rimele "#5ini #le %ăr=ii mi-#m 6#t >e#m# %ă @m"ărtăşe>%/ %u
#uto#re#/ #%ee#şi +iBiune 6e>"re +iitor- 0umAru/ 6#r e>te o re#lit#te
"o>iAilă/ un uni+er> l# %#re to=i "#rti%i"ăm #%ti+ "rin 5ân6uri/
>entimente/ #%=iuni- Cine #re 6uAii %u "ri+ire l# #%e>te lu%ruri/
"o#te +eri.i%# #%e>te i"oteBe %u #?utorul .iBi%ii şi me%#ni%ii
%u#nti%e/ 6ouă 6i>%i"line ştiin=i.i%e rel#ti+ tinere/ %#re eF"li%ă #%e>t
.enomen- (%ele#şi %on%e"te le 5ă>i=i şi @n e>en=# ori%ărei reli5ii- Şi
#tun%i "o#te %ă #ten=i# no#>tră #r treAui @n6re"t#tă %ătre "ro"ri#
"er>o#nă/ %ă%i #%e#>t# e>te >in5ur# >ur>ă # #%e>tui +iitor/ %#re >e
#"ro"rie 6e noi-
Cine "o#te >ă #.irme %u tărie %ă #re 5ân6uri/ #%=iuni %ur#te/ @n
.ie%#re Bi # +ie=ii luiI Câ=i 6intre noi ne #>%un6em eşe%urile
#run%ân6 @n %eil#l=i o#meni 5ân6uri/ >entimente/ +orAe/ #%=iuni %#re
@n%#l%ă to#te "er%e"=iile mor#le "o>iAile- Câ=i 6intre noi tr#te#Bă
#nim#lele/ "l#ntele/ n#tur#/ "ământul 6in %#re ne ,rănim/ %# şi %ân6
#r .i %e+# li">it 6e im"ort#n=ăI Câte #nim#le omorâm @n .ie%#re Bi/
"entru # ne ,răni/ .ără >ă ne 6ăm >e#m# %ă "reluăm @n %or"ul
no>tru .ri%# lor/ >entimentele lor/ >%l#+i# şi >#%ri.i%iul lor- To#te
92
#%e>te# mi5re#Bă @n %or"ul no>tru şi #ş# 6e+enim >%l#+ii "ro"riei
no#>tre i5nor#n=e-
Câ=i 6intre noi >unt intere>#=i şi 6e #lt%e+# 6e%ât "ro"ri#
Aună>t#re/ "ro"riul >u%%e>/ "ro"ri# #>%en>iune/ "ro"ri# m#şină/
"ro"ri# %#>ă/ "ro"riul %on.ortI Câ=iI Câtă ură/ %âtă răut#te/ %âtă
urâ=enie #run%ăm @n %eil#l=i o#meni @n .ie%#re Bi/ %ân6 5ân6im/
+orAim/ #%=ionăm/ @n #.#r# %om"#>iunii şi iuAiriiI Cum ne uităm
6imine#=# %ân6 mer5em l# >er+i%iu/ l# %ei 6in ?urul no>tru/ @n
#utoAuB >#u @n m#şinăI Cum urlăm unii l# #l=ii @n tr#.i%I Ce le
>"unem %ole5ilor şi %e 5ân6im 6e .#"tI Cât min=im/ %ât @nşelămI
Cum ne @n+ă=ăm %o"iii >ă >e %om"orteI (lt.el 6e%ât #%=ionăm noiI
Ce "re6i%ă "reo=ii @n Ai>eri%ăI Cum @i @n+#=ă >ă ur#>%ă #l=i o#meni/
6in #lte reli5iiI (lte reli5ii/ #lte >i>tem 6e +#lori/ "e %#re le numim
%omo6 >e%te/ şi le "unem re"e6e >uA "reşul i5nor#n=ei no#>tre-
Reli5i# me# e m#i Aună 6e%ât # t#/ eu >unt m#i 6eşte"t 6e%ât tine/
eu >unt 6i.erit 6e tine/ eu >unt #lA/ tu eşti =i5#n/ ne5ru/ roşu/
#lA#>tru- Un6e %re6e=i %ă 6u%e to#tă neAuni# #>t#I Un6eI
Câte răBAo#ie #"roAăm şi >u>=inem t#%it/ @n numele A#nilor/ #l
reli5iei/ #l intere>elor oA>%ure şi mur6#reI To#te #%e>te# >e #6ună/
>e %ontoriBe#Bă şi >e tr#n>mit m#i 6e"#rte/ l# .ie%#re 5ener#=ie %#re
>e n#şte- 1umi=i-le %um +re=i/ L#rm# >#u Ale>teme/ ele #u #%el#şi
e.e%t$ @m"o+ăr#re# 5ener#=iei următo#re- Şi .ie%#re 5ener#=ie
6e+ine m#i @n%ăr%#tă şi m#i #"ă>#tă 6e .#"tele "re6e%e>orilor ei-
7u"ă %#re ne l#mentăm şi/ "lini 6e @n=ele"%iune/ %on>t#tăm
#lter#re# +#lorilor 5ener#=iilor tinere- Printr-un eFer%i=iu >im"lu 6e
im#5in#=ie/ @n%er%#=i >ă %ontoriB#=i to#te #%e>te .#"te/ 6e l#
@n%e"uturile tim"ului şi "ână #%um- 7in "ă%#te/ to#te #%e>te#
%ontriAuie 6in "lin l# %re#re# #%e>tei re#lită=i/ "e %#re %#rte# 6e .#=ă
ne-o #r#tă-
9n ultimii 100 6e #ni/ omenire# # @nre5i>tr#t o im"re>ion#ntă
%reştere e%onomi%ă/ un "ro5re> ştiin=i.i% >emni.i%#ti+/ eFtr#or6in#r
"entru ultimii 2000 6e #ni- (m #?un>/ @n #nul 2009/ >ă trăim o +i#=ă
93
%ontrol#tă 6in %e @n %e m#i mult 6e %om"utere şi m#şini- E>te
minun#t/ e>te eFtr#or6in#r >ă .olo>eşti te,nolo5i#/ inteli5en=#
um#nă/ "entru #-=i @n.rumu>e=# şi @mAunătă=i %#lit#te# +ie=ii "e
"ământ- To#te m#rile %i+iliB#=ii %#re #u trăit "e #%e>t "ământ #u
.olo>it te,nolo5ii #+#n>#te- 1oi nu .#%em eF%e"=ie- 9n>ă/ "ână
#%um/ ni%io %i+iliB#=ie nu # #tin> 6eB+olt#re#/ numărul şi @ntin6ere#
l# %#re #%um #m #?un>- 9n mo6 norm#l/ #r treAui >ă ne >im=im
mân6ri/ @m"lini=i/ ilumin#=i- 9n>ă şi #i%i @nre5i>trăm/ 6e .#"t/ un
eşe% %olo>#l- 0ur># "rin%i"#lă # #%e>tui >i>tem >tă @n ele%tri%it#te şi
"etrol- Până @n #%e>t moment/ o in.imă "#rte # "o"ul#=iei .olo>eşte
>ur># 6e ener5ie ne"olu#ntă- 7in lă%omi# li6erilor noştri/ #m #?un>
>ă 6e+enim triAut#ri unui >i>tem e%onomi% şi te,nolo5i% A#B#t
eF%lu>i+ "e %on>um/ %#re l# rân6ul lui 6i>tru5e #tât n#tur#/ %ât şi
"ro"ri# %re#=ie$ o#menii- 1oi #m %re#t #%e#>tă te,nolo5ie şi #%um
oA>er+ăm %um #%e#>t# # 6e+enit "ro"riul no>tru in#mi%- (m
6e+enit 6e"en6en=i 6e "etrol/ i#r #>t# ne omo#ră or#şele/ %o"iii/
+iitorul- 9ntre tim"/ re.uBăm ori%e te,nolo5ie ne"olu#ntă şi
nein+#Bi+ă/ "ă>trân6 #%e>t >t#tu> Xuo/ %#re/ @n +iitorul #"ro"i#t/ +#
.#%e im"o>iAilă +i#=# "e #%e#>tă "l#netă-
Po#te unii #r "ute# >"une %ă "rin #%e#>tă %#le/ "rin #"#ri=i# unor
#>t.el 6e me>#?e/ #%e#>tă "o>iAilă re#lit#te 6e+ine m#i "uterni%ă/
m#i #"ro#"e 6e # >e m#teri#liB#- Ei Aine/ 6#- E>te "o>iAil- 7#r %re6
%ă ori%e om e>te re>"on>#Ail- E>te re>"on>#Ail "entru el/ @n "rimul
rân6- E>te re>"on>#Ail "entru o >%,imA#re @n +i#=# lui/ 6#%ă @i "#>ă
6e el/ 6e o#menii "e %#re @i iuAeşte/ 6e +iitorul "e %#re/ .ără >ă ştie/
@l %on>truieşte- Viitorul/ #ş# %um e>te el "er%e"ut 6e m#?orit#te#
o#menilor/ @n%ă nu # .o>t %re#t- 1e #.lăm @n "reBent/ i#r/ @n #%e>t
moment/ totul e>te 6e?# "er.e%t- 7#%ă >im=i=i %ă nu e>te "er.e%t/
#tun%i/ %u >i5ur#n=ă/ +orAim 6e >itu#=i# @n %#re/ #6ân% @nti"ărite @n
.ie%#re/ >unt .ri%i/ "o>e>ie/ ură/ B5âr%enie/ i5nor#n=ă/ %u #lte
%u+inte/ %on+in5eri limit#ti+e %#re ne otră+e>% eFi>ten=#/ %ât şi
+i#=# %elor 6in ?urul no>tru- (%e>te# >unt şi %#uBele Aolilor 6in
%or"ul no>tru .iBi%- 7#%ă ne +om 6eA#r#># 6e ele/ +om "ute# trăi %u
#6e+ăr#t @n "utere# no#>tră/ @n "reBent/ "lini 6e iuAire/ %om"#>iune
94
şi @n=ele"%iune- E>te >in5ur# %#le "rin %#re "utem %re# un uni+er>
%u #6e+ăr#t 6emn 6e #%e#>tă r#>ă/ 6e #%e>t Pământ-
Po#te #%e>t >emn#l e>te menit >ă treBe#>%ă %e e>te m#i Aun @n
o#meni- Per>on#l/ %re6 %ă e>te "o>iAil >ă ne >%,imAăm ori%e +iitor/
uni+er> %#re @n>e#mnă 6i>tru5ere/ tot#lă >#u "#r=i#lă- Cre6 @n
o#meni/ @n "utere# lor 6e # 6e"ăşi oA>t#%ole- >tori# ne-# #răt#t %#m
%ât 6e "uterni%i >untem/ 6#%ă #%=ionăm 6in inimă/ %u @n=ele"%iune
şi %ur#?- 7eşi >unt tănâr/ +re#u >ă trăie>% "e un "ământ "e %#re
.ie%#re om >ă eFi>te şi >ă #%=ioneBe %# i>u>/ Bu66,# >#u %um +re=i
>ă-i >"une=i- Vre#u >ă trăie>% "e un "ământ "o"ul#t 6e o#meni %#re
>unt %onştien=i 6e "utere# lor 6e # %re#/ 6e # iuAi/ 6e # eFi>t# "rin
iuAire şi %om"#>iune- 9m"reună "utem %re# #%e>t uni+er>/ #%e>t
"reBent/ #%e>t +iitor- Şi e>te #tât 6e uşorC
(+em l# 6i>"oBi=ie @n6e#?un> 6e multe meto6e/ %ăi >"iritu#le/
reli5ii "entru 6e"ăşire# tuturor "ie6i%ilor %u %#re uni+er>ul ne "une
l# @n%er%#re- Ştiin=#/ m#i mult 6e%ât ni%io6#tă/ @n%e"e >ă ne
%on.irme teorii %#re "ână nu 6emult er#u %on>i6er#te %# .iin6 "ură
mi>ti%ă reli5io#>ă- Ştiin=# 6e+ine şi e# o %#le >"iritu#lă/ %#re "o#te
>%,imA# "er%e"=i# multor o#meni-
9n ultim# "erio#6ă #m %on>t#t#t o inten>i.i%#re # %ăutărilor
>"iritu#le- 0in%er/ >unt .o#rte Au%uro> >ă +ă6 %um intere>ul "entru
"#rte# >"iritu#lă # +ie=ii >-# 6eB+olt#t r#"i6- 1e +iBite#Bă/
@m"ărtăşin6u-ne @n+ă=ăturile lor/ m#eştri 6in to#te %ulturile
>"iritu#le im"ort#nte #le lumii- 1u %re6 %ă # eFi>t#t +reo r#mură
>"iritu#lă m#?oră %#re >ă nu-şi .i .ă%ută >im=ită "reBen=# @n
Români#/ @n ultimii 2 #ni- (%eşti o#meni >unt Au%uroşi >ă @m"#rtă
%u noi 6in %ultur# lor >"iritu#lă- Vă in+it >ă mer5e=i l# #%e>te
%ur>uri şi >emin#re/ %u inim# 6e>%,i>ă- EF"eriment#=i şi >ă +ă
%ulti+#=i minte# %ât m#i mult- Vi#=# no#>tră e>te ori%e #lt%e+# 6e%ât
"o>e>ie/ mânie/ ură/ B5âr%enie/ i5nor#n=ă/ l#şit#te/ min%iună-
9!
Căut#=i şi 5ă>i=i ră>"un>ul l# @ntreA#re# UCine >unt EuV- (minti=i-
+ă %ă ori%e %ălătorie "le#%ă 6o#r 6in interior- (%olo >unt to#te
ră>"un>urile "e %#re le-#=i %ăut#t +reo6#tă- (%olo >unt to#te- E>te
#tât 6e >im"lă şi .rumo#>ă #%e#>tă %ălătorie/ @n%ât #le5e=i >ă
@n=ele5e=i %ât m#i mult şi 5ă>i=i-+ă %#le# %ătre ilumin#re/ ori%#re #r
.i e#- N#molFe/ Bu66,#/ i>u>/ Nen >#u ori%e te,ni%ă %#re reBone#Bă
%u minte#/ .iin=#/ >u.letul +o>tru- Pute=i re%uno#şte uşor o %#le >"re
ilumin#re- (tât# +reme %ât @n #%e#>tă %#le eFi>tă 6o#r in.inită iuAire
ne%on6i=ion#tă/ in.inită %om"#>iune/ in.inită "#%e/ in.inită liAert#te
interio#ră şi eFterio#ră- Viitorul #"ro"i#t ne +# #6u%e @n .#=# unor
e+enimente ener5eti%e uni%e "entru to=i- Vom #%%e># un ni+el
>u"erior 6e ener5ie/ %#re +# m#teri#liB#/ +# "roie%t# @n interiorul şi
eFteriorul no>tru/ tot %ee# %e noi +om re"reBent# @n #%el moment-
*#i6e=i >ă #+em @n interiorul no>tru un >"#=iu "lin 6e iuAire/
%om"#>iune şi ilumin#re/ li">it 6e .ri%i şi #lte %on+in5eri limit#ti+e-
*#i6e=i >ă re#liBăm %onştient/ 6in to#tă .iin=# no#>tră/ %ă to=i #+em
#%%e#şi e>en=ă/ %ă to=i >untem unul- 9mi 6ore>% >ă #+em to=i "#rte
6e in.inită iuAire ne%on6i=ion#tă/ in.inită @n=ele"%iune/ şi >ă
%uno#ştem to=i #%e#>tă minun#tă %omo#ră/ ilumin#re#-
Florin 0eA#>ti#n Pi>%o%iu
JJJ-.lorin"i>%o%iu-ro
94
1ditura 2rfeu *+++ 4ă recomandă
Colecţia !rmonie şi 1c0ili'ru
0te",en C,#n5 & 0i>temul %om"let 6e #uto+in6e%#re
7?un# Wo?ton & Vin6e%#re# L#rmi%ă
9n %urân6$
8#r5#ret RuA) & Vin6e%#re# (71-ului
Colecţia 6a frontierele cunoaşterii
(mit Go>J#ni & 7o%torul %u#nti%
(mit Go>J#ni & Uni+er>ul %onştient 6e >ine
9n %urân6$
Fre6 (l#n Wol. & Ko5# %ălătoriei @n tim"
C#n6#%e Pert & Tot %ee# %e treAuie >ă ştii %# >ă te >im=i Aine
(mit Go>J#ni & Fere#>tr# +iBion#ră
Colecţia Corp şi spirit
(leF#n6r# 8oşne#5# & 0e%retele m#5iei #lAe
(leF#n6r# 8oşne#5# & Vin6e%#re# P0
(leF#n6r# 8oşne#5# & T#inele o%ulti>mului
Emil 0trăinu & Ve6ere# P0 l# 6i>t#n=ă
Colecţia 2ri7onturi spirituale
YYY E+#n5,eli# e>eni#nă
Peter 7euno+ & 0"irit >ănăto> @n %or" >ănăto>
Peter 7euno+ & 0e%retul %elor trei lumi
*elmut *#rL & For=# 6e +in6e%#re # #rAorelui +ie=ii
În afara colecţiilor
(r)#n# *#+#, & Cri>to.or- 8#5ul 6in C#r"#=i
(r)#n# *#+#, & nu#Li- Re"tili#nul 6in mine
92
2819 *+++ 6i'rărie esoterică :::.orfeu*+++.ro
Vă o.eră$
- Căr=i 6in 6omeniile$
0ănăt#te/ e%olo5ie
Românii şi >trămoşii lor
0"iritu#lit#te/ reli5ie
Ştiin=ă şi >"irit
(rt# 6e # reuşi
7i+in#=ie
Fenomene şi "uteri o%ulte
Eni5me/ i"oteBe
- Cri>t#le şi "ietre .ine >"e%i.i%e .ie%ărei Bo6ii-
- Be=işo#re "#r.um#te şi e>en=e +ol#tile-
- :ăm"i "entru #rom#ter#"ie-
- Pro6u>e Fen5 0,ui şi r#6ie>teBie
- 8uBi%ă "entru rel#F#re şi me6it#=ie-
ViBit#=i-ne @n >tr#6# 1i%ol#e TonitB# nr- 11-13/ >e%t- 3/ Bu%ureşti/ >#u
%ont#%t#=i-ne l#$
O-P- 22 & C-P- 39
Tel'.#F$ 021 3132300
8oAil$ 0244 1!3 !30
Em#il$ liAr#riiZor.eu2000-ro
8#5#Bine-online$ ,tt"$''JJJ-or.eu2000-ro
Pro5r#mul liArăriei$
:uni-Vineri$ orele 10-13/30-
0âmAăt#$ orele 10-14/00-
93
0B1 923-923-1934-0!-0
99
Prini%i"#l# no#>tră >#r%ină e>te >ă ne treBim şi >ă
6e+enim #%ti+i- 0ă ne #>umăm rolul 6e %o-Cre#tori #i
+iitorului şi >ă %erem 7i+inită=ii >ă ne 6e>%,i6ă %#le# "e %#re
+rem >ă "ăşim- (%um noi >untem %ei %#re ,otărâm @n%otro ne
@n6re"tăm- 1u #re ro>t >ă ne ru5ăm/ >ă im"lorăm/ >ă %erşim
>#l+#re#/ +i#=#- 1u ne m#i #>%ultă nimeni- 1u m#i e>te tim"-
TreAuie >ă ne luăm 6e>tinul @n "ro"riile mâini şi >ă #rătăm
#%e>t lu%ru "rin .#"tele no#>tre- Eu le 6ore>% tuturor >ă #iAă
#%e#>tă "utere interio#ră- 1oul Pământ %e >e +# n#şte +# .i %u
totul >"e%i#l şi #r .i "ă%#t >ă nu #"u%e >ă @l %uno#>%ă- 0ă ne
+e6em %u AineC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful