ெபய

பால

. வய

ேவைல கிைட த

தி

!

ைன தவ ர எ

மணமானவ ,அ

ெபய

மல , ெபய

ெபய

கமலா

வய

24 தி

நட

ெகா

ேபா
அ கா

அவ

கழி த

.
மணமா

தி

தா

பா

!

அவ க

பா

வயதிேலேய தி

ணய

ெச

ேபா

ேவைலகைள

சின மா, எ

ேபா

டா!

, ெச

அெத

ெகா

ேபா

ெச

ஆப

வ ஷய
உன

நா

டா

லா

ேவ

லா ைத

. காரண

வ த

. அ பா

சீ கிரேம
, சைமய

. அ ேபாெத

ெத

ேபா

ெகா

லா
ேப

கிவ

ேபா

ளலா டா!!!!....

அ கா

யாணமா

டா


.

என கால

ண ஒேர ெப
சீ கிரேம
அ மா

ட அ மாவ
கைள

அ மாேவா ெகா
! எ

15

வா , நா

லா வ ஷய

தானா ெத
தி வ

அைரய

ெபா

லா

அ மா

பா

சமய தி

வட

இளைமேயா

பண கா ! அ

! அ ேபாெத

த பாசமாக இ

ப றி

! உன

பற

,வ

47, அ கா

.

ஆப

மதி,

. அ பா வய


அைன

வ ேலேய ந

ெபய

. அ

ெப

வா க

நா

டா

பதா

மி

லாம

லா ேவைலகைள

ஒ தாைசயா

கிரா

அ மா

பா ேப ேபா

மண ேஜா

ெச

ட வ

ைடயவ

மணமாகிவ


தா

40. அ

த அழ
தன

டா களா !அதனா

தி

அ மா

ேபால மி

மா ! உட

தைட ஆபேரஷ

ெச

ேக ப

அ மா அ சா, வய

ேக றா

சி

வயதிேலேய
மண

ணய

ணமாகி பா ேபய

அ மா அ பாவ
தி

22. ப .ஈ

ேப ேவா .
ச ேநர தி

,

லாேம அ மாகி டேய க

இ ேபா
ெசா

லி வாைய அட கி

மாதி ,

நா

நா

,எ

ப க தி

அ மாவ
பா

ஆர ப

இட

ேலா

கி

ைகய

ண ைய என

பா

பா

க, அ


ெகா

பா ! ந எ
பா

க!

ணன

இவேதாள
ெத
நா


தா

தி
ைக
ேம

ேகேய கவன

ெச

ண அ

! நா

...

ஏறி

ல அ

அைழ

ேம

தைலைய சா

ேத

. அ

! அ
ேகாக...

ெகா
ைக அ

ேம

சா

ணய

ேத

இ த பட

பா கா


ஜாலியா

. அ

சமா

கீ ழிற

ேபா

க அ

ணய

! தி ெர


ச ெகா

வள

ைக ெகா

வ லகேவா, த
ன, அ

னா உ

ேட

மி

பா கா

க, என
ெகா

ேப

வ ைர க ஆர ப

ேவ

ேதா

பட

அ த ப க

பா கா

ணன

ல ப

அம

வரேவ அ

க ெர

ணன

! சலி

றா . நா

ேபாக எேத ைசயா

! அவ

ெகா

ல ெம

த எ

அ மா,

ண எ

! பா கா


தா

ம ய லி

ெத யா

, கா

ேபா

ைகைய

தி வ

.

ெச

ேதா

அம

ைலைய ெம

ெவள ேய ெச

ஏேதா ேவ

னா

ப னா

ெம

ப க தி

ட இ ேபா
ெசா

ணய

ெகா

ப க தி

வ ட, அ மாேவா, ேட

க வசதியா

ேறா ! அ பா ப க தி

அ மாவ

ேட பட

ேகா!...

இ த ப க

ெச

அவ

ப க தி

கிேனா ! நா

ம யல இ

பட

சா ப

மாறி

உ கா

சின மாவ

ைல ேம

ளேவா ெச

ண! எைத ெசா

யாம

உராய,
,ட

க...

கி

ண ட

ைகைய ப

ேவெற

ன ேவ

ண !..வழிய அ

ேநர

காலமி

ஆமா

.எ

ந பட

பா

வரேல டா

இைழ
ணயட
இவ

க ேவ

டா

ண ைய

ப க

மன

ஆனா

ணய

. அ

காம

தாேன

சமாள

, அ பா

அ மா
த சீ

தி ெர
அதனா

கி
லிவ

மாய

ெதாைடய

! அதனா

தா

. எ

தா

ேதாள

. நா

ேம

....

,

டேவ ஒ

கன கைள தடவ ஆர ப

, சா ப

.

ன ைலைமய
தா

மா

கேளாட வ

ப க திேலேய அ மா

மைனவ யா

தா

க ஆர ப

ேபா

ேபாக ெசா

ேபா ட ைகைய எ

ணய

ச ேதா

ரசி கலாேம...

....ேகாவ

ைககேளா அ

ப திரமாக அைழ

தி பா கா

ஊதிேன

! நா

...

ெசா

.

ேள வ தா . வ தவ
ஆப

ேபா

ரா தி

,

ந கா தி

ண ேம

வ லக

லாம

,

மனமி

ெதாைடய

?

லாம ேபா

ஆமா


ேலேய இ

யான

! ஜ

அ மா எ

ெம

கிள ப வ
! அ

லா தடவ பாதிய
ண , ச ேற தய க
கா

கேள! ெம

ேள ெப

ைன த

னா

ன ெச


க! அ

ல ெம

! என


,எ ப

ஏற

லாம
ைறய

இள

ைன தடவ வ

டா

. காரண

ல தடவ தடவ எ

டா

கிலி

!ேவற வழிய

ேபாரா ட ! எ ேபா ெவ

. ேட

ைன

டா .

ண ைய ேம

,அ பா
ல அ

லி

ேமா ெத யைல!

ஒேர தைலவலியா

டா!

.

நா

அ பா

ப திரமா
அைழ

வரயாடா!?...

அ மா

ணயட

நா

ைடைய

...

கன க

அ பா

வ ைர பா

கேள திற

ண ! அைத ப றி இ ேபா

பா

க! த ப ! அ ைத, ேவ

ெம

டா

ல!ஆஆஆஆ!ஆ

ப ேவதைனய

ஆஆஆ!அ
ெப

ேயா!எ

க!....

ேளதா

வ ஆஆஆ!

ெசா

னா ேக

"அ

ண ! நா

ேபா

! உ
!

னக,
ேளா

வய

ெகா

ெகா

டா

க!

களா!? இ

! நா

மா!த ப! ேவணா
!.....
ேபா


ெபா

கேள

தா

தி ப ைசய,

ேல நிஜமாேவ

!ெம
!

த ய

!

வா! ெம

ைவ க!

. இ தைன

ணய
இட

தி அ

!

மி ச பட ைத ஜாலியா

ைவ

க ஆர ப

ண ைய தடவ ேன

க, அ

சீ!

ேட அ

க! வ

கடா! தைல வலி

றாக அ

னக, அவ ைகைய ப

மா!ஆஆஆஆ!

! நா

ேன ேபா

மா! அ

தைலயா ட!

வா

ேகா

ண ைய

.

ணாய

க!

பா

கவைல படேவ

லேய க

! ஆனா ெவள ேயற

இத கைள ெம

மா!?

கா ய

டா

ச ேதாஷமா

...

மி

கலாமா!?
!அ

ேளேபா

ளய

ேள ப
!

மா! நா
ேபராவ

கிள ப வ

ெம

தைலவலி இ

. ச

சின மா பா

க ெர

ச ேதாஷ தி

ஜா ெக

ஆஆஆஆ!

லயா?

கி டா

பள

ேக டா

பட ைத

,

சாவ இ

ேபாகிேரா ! ந இ

சிவ த ஓயாம

,வ

னக, ட

டலாமா!? அ மா, அ பாவ

ேபா

தேர

!

ஐ யா வ த

!

ெத யாம

ேள

ல!

ேபா
"த ப !

பதா

ெகா

ேப

ண !"

கி டா வ

தாேன வ

ேளா ஜாலி, வா

ெர

, வா

மா! மா
னா

"மா

டலா

ண ! வா

மா

கைள

ேட வர

ைய எ

கி

இைடஇைடேய அ மா, அ பாவ
ேபசிெகா

ேட

வ ேதா ! எ

நி

அைமதி ேவ
ண! ஏ

அ பா

ழி

ெத

!

வ த

கி டா வ பா ேபா
கிேலேய வ

ேக ைட திற

டா

ைய நி

பா

அ மா, அ பா ெப

அத

கிவ

ைககளா

அைண

ெகா

ச த

ேபாடாம

ெம

உய ேர வ த

டன

!

ெகா

ல ெம

ேபாடாம

ேப

ண ேயா!

"த ப! ெரா ப பயமாய
"அ


ெத

ணலா ! ப ர ைனய

ேபா

, வழி

தி ெகா
தா

னாவ

ேக க, எ

லா

? அதனா

தா

தி

னா

! ெத ய
.

டா

மி

வ ஷயமா தா
! ெம

க இ

ேட ,க

ைய அைன ேத

ண ! பய படேவ

திவ

, மயான

! ச த

ல வ

ைய த

ைன ேபால அ

ெரா ப தைலவலி ேபாலி

,வ

தி ேட

ய சி ப

ேக

அ மா,

ள ெகா

ேட

,

வ ட

வள

க ேபாகலா "

கிள ப வ

பா!"

! நம
ேட ெம

ல அ


லதா ேபா

வா கதைவ திற

ணன

ைம

ேபா
பா! அ

வ ள ேகா


டா ! கதைவ அ

திற


வ தா

ேம

! அ பாடா!

... அ

ண ைய

ேள ேபா

திற க

ன ெச
யா

,அ

ேள ேபான

ண ைய இ

ைவ


ணய
தா

கி அைண க

?."..

ேக க

! சாவ அவ கி ட

தா

பா

ேவற ேபா

ேள

உைடைய ச

டைவைய த

க திெகா
கா

ண ெகா

ஜா ெக ேடா

ண! ஜ

பதற

அ மா

அ பா

னெல
! எ

அவ க

ெநா

அைற

அதி

அ மா, அ பா ெவள வர

ைல

ேபா
கா

ேபா ட

அ மா ெவ
ெவள ச தி


"அ
ெச
"அ

,எ

கள

ைல

பாதி

ராைவ வ
ண ைய தி

ேபா

சா திய

கா

ல இ

ண ! பதறிவ

க! ..

சகல
ேபா

சியா

அதி


சியா

,அ

ேட அவ

ேக டா

டா

! இ ேபா எ
ைல

ன?!

.

ன ப

ேபாட நா

கிய

நி

ைமதா

... ஆனா

ேடா . காரண .....
அண

ண ைய வ ட ெப ய

தன .

ைலக

ப அவ உத
டா !

தமி
ப லி

ன உட

வா

நின கிேர

, நா

பா

கி ேட

யலா "

இ ேபாைத
ப லி

க மாவ

?ப

பராய

க ைட, நாம

அ த
பா

,

ெவள ேய ெத ய அ பா அைவகைள ப றி ப ைசய நா

ண ! பய படேவ

ப பா! உ

ைலகள ப ைச

அ பா ைகலி ம
தா

வ ழற மாதி , அ மா

அைண

,ந

!ஆஆஆஆ

ண ைய

பய

லிெகா

க, ஆஆஆஆ!

ெவள ேய வ

திற கிேற

ண !" ெசா

அைறைய வ

ரா பாவாைட

அ மா கவ

நா

ேபாேனா ! காரண

தமி

லா

ெவள ேய வ தன . அ

த ப ?...

அவ க

வ தா

ளலா ! பய படாத

ஆகிய

அவ க

அைறையவ

ைலகைள ப ைசய ஆர ப

ஐ ேத நிமிட தா

! அ

ேட வாகாக

னா

அ பா

ேட

,அ

றமா ெச

யலாமா!

! என

ஆைசயாய

பா

க"

"ஓேக! அ

ண ! என

அைண

ெகா

ஆைசயா

ேட

ைலகைள ப ைச

ேநா

ெகா

ேடா ைஸ

யைல

ெம

ைகயா

"அ

ண ைய ப

பாவாைடைய

ல! ெம

நிமி ட,ஆஆஆஆஆஆ!

க!

ல ேநா

க! ள

ெவள ேய அ மாவ
ெகா தாக ப
அ மா!"எ

க! பச

கி அவ

திைய

!அவசர ப
வா

க?"

பா

தா

,எ

அ மாவ
க சிதமான

கேர

கவண

சி

"ஆமா

க! அவ

ெதா

சர

டா

"

ட எ

களா! ெசம

காம,


தா
வர

தி எ

ேள ஓ க ப

னா எ

அவ

ன அ

எ ேபா வ

? ெதாைடக

ண ! அ மா

"அ

, ஓ ேப

பாவாைடைய
ன ஒ

மா! வா

கைள ப ைச தவாேற அ பாஅ மாவ

ேர! ெப யவ

தாேன

!


பால

வள

க மா!அ

க த

கைலயா! ேசாபாவ
சீ! அ

?

வாேனா? இ

டா

ஆ ப ைத

ல ைல

க ெர

அ பா, வ டம

ேபா ட மாதி

மி

னய

ேவற! சீ கிர

சின மா

ன ஆ ப

.

ேளா அச தலா
யா

!

க வர ேநர ! உ

ேவ

க!"

பழ

தா

"ஏ

ேட ஒ

,

கிள

தா

கா

ண!

கேள! அ பா

ேயா!ஆ

கா

!

ைல

டவேன! இ த சீ

டர சைர
வ சவர

ட ெகா
யறவைர

ண !"

ண! இ த

"ஆமா

டவேன!"

"அ

ேயா! உ

ெப

நிைன கிேர

ண ! ெப

ேபா டா

தா

!"

"ஆமா ! உ
ஆ ட

ன வய ல எ

மி

!பள..பள...

ெசேவ
மி

னய

"எ

வ ைர த

ேபா

லா

ேநா

! அ பா
! அ

க! உ

ேபாலி
"ச

....

ண! உ

ெபா

க வ

தி ஜூ

க எ

வர

ப ைசவைத நி
ெவள ேய அ மா

தவ

தா

! அ

ேபா

ேள

பா

ைல!
ெகா

?உ

சி

ேள வ

ேக எ

, அ பாவ ட

தா

ெத

! ெச க

ைள

ெகா

!"
கேள

திய

"ஏ

த ையவ ட

ேம

.

ஆ ட ேபாேர

ணய

தி ப ள

அக

வைணய

டைவ பாவாைடைய

டா!

க?"

டா

பபா! இ த வய ல இ ப

தமி டா ! இ

வ ைளயா ன அ

கைள வ

ப ! காைல ெகா

ெப

ைமயா ேபாடலாேம! ப ள

யைல!வ ரைல

ெர

வள

ைல வ ட ெகா

சி

அ ப ேய எ

! ெகா

ேக வர

ன ய ைவ தா ! இ

அதி

ணய

னய

! எ

ேளா ஆ ட

அ பா

கைள ேபால

யா

கேள

த ைய வ ட ெகா
சி

ேபா

! ஆனா எ

அ மாைவ ேசாபாவ

க பா த ைய பா

"

"அட! ஆமா

ப லி

,ஒ

டா! கிழ

! உ

!" ெகா
ைக

தி ப

ைப

காைல

ைலைய

ைபயேல! வ

வய

பச

க! அ

தா தா, ஆனா
இ ேபா ேபா

லா

ேபசி ேநர

யா! ந

!ந

ப ைச

ெகா

ச ேநர

ேபா

க!

தமாக

ண ! அ மா

"அ

ைல வா

ேக!"

"அெத
ெப தா

லா
களா

க தயாரா

கிழியா

மா?! இ

! க த

க!

க!..

க!அ


க!

வா

தா

நா

,

அ மாவ

ெதா

ேல ப

னா யா!

னக! அ பா

ச ேதக .
களா!? கிழி

எ ப

சி

ேபால

கைளெய

லா

லா

தா

! அ

ண! உ

க ஆ ப

இ த

ேத! வா

ஓ கலாேம!"

வா !


!ஆஆஆ!

கிைட

மா! இ ேபா ேவ

லாேம உ த ெய

க ேதைவ
,

!

?"

"அதாேன! அெத

"

ேள ஓ ேனா

காம வ ரக

வா

னா யா! இ

க, என

ேல க

மா டா

த வ

ழாவ னா . அ மா

ைககள

க! வா

யைல! வா

தி தா

ேளவ

ேட ந கினா !

! அ

நாைள

பாதிய ேலேய வ

அ மா! ேபா

னாேல தா

தா !

தி

ஆன

தி உ

! அ பாவ

ெகா

கா

தி

! கிைட கிரேத ப

! ேபானவா

கா!ஆஆஆ!

கா

நிமி

!

லா ந

ஞாபகமி

லா கா

ேவற இ

! சீ கிர

கட தாேத !" நா ைக

ப யா! ேயா

மா

ஆன ைபய

வர ேநர "

அைத

யாண

ர ஆ ட ைத பாேர

! ெதவ

"ச


ேபா

லா

டா ! உ
மா வ

அைடய! ச யா! இ ேபாைத


எ ேபா ேவ

னா

கரதி

ைலேய! ஒ

ரா தி

ப லி

பா

ேநர

மஜாதா

டா! எ

ைத

ெச

லா!"

ெவள ேய அ மாவ

ஆர ப

கைள

அ மாேவா

ெர

க மா

ைல

இ த ஆ ட

ேபா

ேபயா ட

"அட! அ ப

சி

த ைய

மா!


கா!" ..

க! எ

!

ெகா

ைலக
பா னா

. இ

ஆட,
ேக

!

ெர

ேகா பா! அ ப ேய

மா! த ப!

டா!....

அ பா
ேவ

ெசா

ஓேக ெசா

..".

ெசா

பண யார ைதவ ட அ மாவ

னா

ஆ ப தா

!

ண!

வேளா ெம

மா ஒ

ககீ த

நிமிட
ணய

ைமயா இ

!ஆஆஆ

ேப

ெசா

!"

திைய அ

பாட, ெவள ேய அ மாவ

தா . கா

வ ரைல

ைல

னா உன

, ஆ டேவ

ெப ய
ராக

டா!

ேன

! உ

க ஆ ப

ேபால

மா! இத

பா

இ த

யேயா! இ

" "அ

ேபா

ெர ! அ மா

கினா

ேபா

ஆடாேம ப

ைல

ெர ! எ

ேபா

ேத, ேபா

வாய ேல இ த

ண ! நா

ெசைம ேவ ைடதா

!ஆஆஆஆஆ!

நம

!ஆஆஆஆ!..

ேட ஆஆ!

க மாவ

"அ

ெகா

த ைய

ேவதைனய ல க

அ பாவ

!

வ ெகா

தா! நாைள

ஆ ப தி

டா !

!ஆஆ!

ல ெகா

பத ேக க

த அ பா, தி ெர

திய

ஆ ட, எ

ெகா

ஆ ப தி

ளா கா சியா
ேவகேவகமா

தி அ


ண ைகயாக, இ

தி ப ைசய
பா, ஜி

..ஜி

!
ேக நா

ேவகமா


வ பட

ேக

ேநர

ல உ ச
டா

"அ

தன .

! ஐயா ந

,வ

ேபா ...

அவசரமா

ேன

டா

ேட த ப , இ ேபா எ

அ பா

கிைய ஒ
கி

ேபா

"பய படாத

கிேர

க...

! ந


லி

ேபசாத

ேக ப

ன ெச

ேள ஓ ெகா

டா

ண!!! அ மா

க ேபால, ேபா

கி

பா

. வா தி

அ பா

.அ

..

னா

க! அ

கி ட, நா

கத

ண அவசர

.

க, ந

ேபா

கர

ேபா

அதி ேதா ! அ

க ேபா

கதைவ திற

க,

ேசா? ேபா

ண ைய அைண

திற

சீ கிர

க சின மா வ

ண ! அ பா ேபா
ேபால ந

ேட, எ

ேல! இ

ஓ வ

ண " ெசா

அைற

ெச

லி

அ பா ேபா

நா

சமாதான
ேபா

உடேன கிள ப

ேட

ெச

ேத

மி
டதா

நிைன ேச

சின மா வ டைலயா!"

,இ

"அ பா! த ப வ

ெவள ேய நி

ேபா

கிைட த

!

..

ணைன பா

கதைவ திற க ேபா

அ பா, கதைவ திற
மல

தா

க! ெரா ப

இைடெவள ய

கா

க அ


ெசா

ப ேக

ண , அ மா, அ பா நா

ெத யலேய? ெப யவனா! இ

ேநர தா

ேசனா ?"

டைவ ஜா ெக ைட ச

ெகா

யா

வள

" அ மா அ பாைவ அைண

த ட பட, நா

அ மா

ந கினா

லா ேவைல ெச

ேயா! ேபா

ெச

த ய

ைகய ேலேய. அைத

ேவைலைய
பா

. எ

,

ணய

"எ ப

வ த

" நதானாடா! நா

பா! ைட

! அவ

த ப

க வ

,

கி

.

,

க ேபா

அ பாவ

ேபா

ைகய
ேபா

பா , அ
பவ

.

கவ

,

நா

...

ளா

ெகா

ஆப

சமய

பா

! அ

உட

வ லகி ஓ வ
காைலகட

! ஓ

அ மா
ைன பா
ெண

லா

! இ

ேபாேட

டா!

ேபா

டா

?ப

. அ

பரா

ணய

தா
லா

வா

ஷா டாவ

கிரா

!

தா கிவ

காப

. அ மா, அ பா ேம ட

ண ைய ேபா

ேட க

ேட
,ப

!
ைகய

கா

ேஜாலிைய! இ ேபா ேவ

க! உ

டா ! மா


கி டா

!
ேபா
மா

னடா! ட

கி ஆப

எ ப யாவ

ஏறி கிட தா

ண தா

கலா

அவ

கேம வரைல., ேம

!இ ேபா ேவணா ! எ

கைள

ேம! ேவகமா

வா

ெகா

நாம ஆர ப

நி வாண தா

பா! ேவணா !

, ஏ கனேவ

ேபா

ேட அ

ேபான

...

ெத

பா

நிைன

ைலகைள ப ற

ேபா

காைல எ

ன ஒ

"

டா . என

நம சைல அதிகமா கி டா

அ மாைவ

சி

தா

கிரா க

நம

ேபா

தா

அ மா

கிேர

ேபான ேபா ைக பா

ன ஆ ேசா?

கா

பா

அவ

லா அ

டா !

க பா! நா

அ மாைவ பா

கன கைள
லா இ

கிர! உட

ேபாடலாமா..

ேத

கச கி கி
கிட
பா

கிேர

ச ய
..

! ேந ைறய

க ேதாண ய

!

ைலயா? ஆமா மா!
ெசா

,

ெர

ேபா

! நாைள

ண ஆ ப
மா! உ

"ச

ேபா ஆபஸு

ல த

ண ைய இ

ட சிவ

க க

பாதிசின மாவ ல வ

க! ந

! இ ேபா பரவாய

"

அேத ேநர தி
ஆய தமா

கிராேள! எ

அ மாவ ட

ெச

ெசா

"எ

னா .

ேக

...

னா ேய ஓ ேன
தி

ேட

...

ல ஓ

ேலா

டேர

ேம!

லயா! ?"

ெவள ேய கிள ப ெச

! எ

னடா இ

!? எ

ைட கா

ென

ளா

! அ

ைல

னா அ

ேக நிைலைமைய பா

ண! இ

ேள ஓ

வ தா

ைன க

ெச

ேட

,...

கா
கள

க ட

கி

. நா

தா

கிள பரா

க!"

ெத

!

அ த ஏ க

க வா

, அவ

னா

,அ

ேள ேபான

நா


பதி

!

வ சி கலா " மற காம

வா

ெகா

ேட ஓ

,

ெச
அ மா

க! நாைள

டா

க, அவ

. ப

ப ைச

தாேன! லைவ

"

சீ யஸாக இ

பா

ெவள ேய ெச

ைலகைள
"ேபா

களா! இ

ேற மா! இ

ண ேயாட பா

ேலா

க?"

ஒேர நா

கன

ணா சிவ தி

றாகிவ

தி ட

ேக! ேந ேற தைலவலி...

ெத யலைலேய!? ம

ய சி ெச

ண ைய ஏ க

மற

! எ

கி இற கிேய ஆக

ண , அ பா

ச ெப

ேக மா ேபாரா
! உ

,அ

னா

,

ேக வர

கிேர

"ேட

?அ

லா

ைல! க

வர என

ண ேனா

கிள

..

என

ன ெச

ேன

யைல, த ேயா வ ைர தா

,

தா

ஆனா

! அவ க

ேந

ஓ க

ஓ தைத க

அ மாைவேய அைழ க

மா?! ஆனா

அ மாேவ ேப ைச
ஆர ப

! எ

"ேட

ேக

கி ட மைற காம ஒ

ண , கிள

ேள ேபானா

கி ட மைற காம உ

"

சீ!

டா? உன

இைழ

வர
ெத

சா

! எ

என

சா நா

மைற காேம

கி ட ெசா

அ மா எ

ைம

க மா!அெத

"ேந ேற சின மா பா

டேவ

வள

ேநர

ஏதாவ
லி

னடா, எ

லா

லி

வ டலாமா! அ மாைவ
ேக டா

ெந

. டா

கி


ேபா ட


ேச

ேவ

!

வ தமா

! ெசா

கி

வ யா!?"

ைன மாதி

! ந

தாடா! அைத மைற
டேவ ேபாேன!

ஏேதா இ

கா? இ

கிைடயா

மா!"

ைலயா!?"

! அவ ேமேல ைகைய ேபா ேட!

திேய ட ல

பா

ைல! எ ேபா வ த

ேம

ைறைய ேபா

தா

சீ

க! எ

டா!? எ ேபா

லா

ெத ய

வ த

க!? எ

லா

"

ெத யவ

ெசா

லா

வழி ெசா

?

லா

ரசி தவ

ன மா மைற க ேபாேர

இைடய

ேபாேத கவண

சமாள ப

! ந

அவ

சீ! ேபா

அவ

மன

ைமைய ெசா

ேபாேத ைகய ல வா

ெசா


! நா

க!"

"உ

பா

!

ன மா! ப ைக பலமாய

"எ

தா

ள ர நா

தா

ேட ேக கரா
க? ...

ேக ட

அ பாைவ
கைலேய! ச

களா? எ

மனதி

பா

தைத

...

வர

!

ன ெசா

மி

?எ ப

. ேபசாம

நிைன ைகய

அ மா

! ேக கிேரன

"ேட

மா!

"

!நா

ெகா

அட

டா

ல ெசா

களா? அ பா உ

ேடா "

அ மா சகல

. நா

கழி

பா

தா

! எ

"ேட

,எ

.

"ஆமா மா!
ேயா! உ

"அ

ேப

ஓ க ஆர ப

சீ!

சீ! உ

க ப

,

சீ! உ

"
வவ

கிைடயா
ைகக

"

ைதேய
அ மாவ

ேப

க, நா

பராய

ைப தடவ ஆர ப

அ மா மிக

கி இ

! பள

னா ேய

ைககளா

க ைத

ைககள

,ச

ேப

ைநசா வ

ண எ

ச ப டா

"

டா!"

வவ

ன யைவ கர

தி டயாடா!?"

டவா பா

க ெர

சி

ேட

ேதா ! ெர

"ஆமா மா! நா
ெர

பா

சா பா

ெகா

ைன

லா ைத

கைள ேசாபாவ

கி, ச த நா

அவைள ஆதரவாக அைண

ேநர

டா!"

ேட

மில

த உடேன ந

ப லி

ைதேய கிைடயா
ன நிைன தி

! உ

பா

ேதா

க ெர

,ப

ேப

பாேளா?" இ த ேநர தி

!

., "ேட

! ந

க ெர

ேப

எ ப

ேள வ த

க?

எ ேபா
வ த
"

கடா!?"

மா! நா

ஏ திவ

க ந

க கிள ப ன உடேன கிள ப
ேபா

டாரா? அதனா

நா

ேடா ! அ

க ெர

ேப


ண ைய ந

லா

ேபாட தா

வ ேதா ! வ

மில

ேஜாலிைய ஆர ப

ேபா

அைத ரசி க
ஆர ப

ேடா ! ஆனா ந

சீ!

"

ைய

ெம

டா!" இ த ேநர

ல ேமேலறி

கீ ேழ வ

ைன த

! எ

ளவட

றா

"ேட


"

ேம

ைன வ

டா! ள

பா

பா

ைர

ேவ

மட

ெத

மா?

ப ைசய
திைய ப
!

"ஆஆஆஆஆ!
ேகேள

,பள
தா

! உன
ெசா

ல ேபாேர

நா

டா! நா
னா

ைன வ

" ஒ

ேட ெம

,

அ மாடா! ெப த

ேக க

! உன

தா

டா"

ட ெதா

கீ

க! அ

காேம எ

மா! ஆ ப

ெசா

ைகைய ஜா ெக


னமா
லேவ

ேமேலேய

டைவ ேமேலேய ெகா தாக.
மா!ேவணா டா! ஒ

டா!"

கி ேடாேம...

யல,

லாேம ெகா

ேவ

க நட

க மா!"

ைப தடவ ெகா

க ைட மா! ஜ

ேபாட

ேபாடேவ

அவ ெதாைடைய இ

மனைத ெரா பேவ மய
தா

ைநசா

ேசாபாவ ல ஆ ட

டா! ெசா

கி டாளா? எ

பா

ைக அவ

ேப

னா ேக

டா

மா! அ

,

ேனா

ெசம ஆ ட

டா! ெசா

ேப

வ ைர
கிப

ெச

ண ைய வ ட ந

ெதா டாவ

! எ

காேள! அவ ஒ

டா ! நா

வா

க ெர

ைக அ மாவ

ைஸ வ ட உ

ெதாைட

சி க

ண இ
மா! அ

வ ேலேய வ

ேப

ல எ

! நா

அ மாைவேய
இ ப

,ந

சீ! நாேய! அ மாகி ேடேய இ ப

ஜா ெக

தா
க ெர

ெரா ப ெவ க
மாய

ட ெத

நிமிஷ

ெசா

லறைத

நா

ேக கலா
ச ! இ

அ மாைவ வ

?ஒ

ேல

வ தா

னா இ

எ ப யாவ

தாைனெய

லா

! உன

ஓ க நா
ேவ

மி

அ மாடா!
ந உன

உதவ

னா

ப க

! ஒ

நா

பா ைவைய பா
பய தா

"


நா

ெச

ட நா

ெச

பா

!
ெசா

னா

நா

க!? அ

ஆைசயா

தடைவதா

கலாமி

ெத ய ேபா

ல ேபாரா

தா

ஆக

,

டா!ப ள

ெகா

என

ல! அவைள தின

ைன ெதா தர
ேகா!உ

டா! எ

அ பாவ

ைற ேத

டா!எ

ைன வ

ேக

க! ந

ேகா, இ

ைப தியேம ப

. எ

ைல நாேன
பா"

க ஒ

க உதவ இ

க உட

ேமல இ

சி

என

ல? யா

மா! ப ள

ெத

! அ பா

மா!" அ மாவ

. ந
ட ப

அ பா

காத நா

ைககைள ப

ைல

பா!" ...

ைதேயா, இ

க மா ேடா . உ

யாேத! நா

ைன வ

அ மாைவ

கைள பா

ெச

ந, ஏறி

கி டா

,

லாமேல
ஆைச


தராத

டா என


ஓ க

வைத

. ஆனா

ெசா

டைவ பாவாைட,

ணைய வ

ெத யாம

இன ேம ஓ காேம இ

கஓ க

தர ேபா

பைதேயா! ப ள
ெசா

!

ஏ ப டா

லிடாேதடா! எ

மா!அ மா! நா

ேச

, ஆனா

கிேற

அ மா

ைன

ேற

னதா

.

வைர, அ

ெகா

ன ெச

சா

, ெதாட

! யா கி ட

"ேட

ெச

! பலா காரமவ

....

ேகா

சினா

கி

யாண

ெத யாேம நா
ெக

ேளா ஆய

அ மாைவ ஓ

"ேட

வ லகி வ

ல எ
ெக

நாைள


ெதாண ய

!எ

"ேட

னடா! ந இ ப

ெவள ய
ெத

சா

அசி

க ...

ெசா

டா

"அ மா! ந

எ ப

ேப

எதி

"அ

யா

றி

வ அவ வய
மா! நா

ேத

ெரா ப
ச ! எ

தி

டா!

டா! ேவற ஒ

ேபா

ேக

தி

டா! ேட

வ ப

நட காத அநியா டா!

ெகா

ேக
ளேவ

வழி ெசா
ேவ

! அ

ெகா

ளேவ மா ேட

க ஆர ப

ேட

ேபா

அவ

லடா!" ட

ேட

.

! ந

க ஒ

ெத ய
அ மாவ

ெகா

வைர"

கைள ப ைசய,,

ேன ெத யலேய? ேட

!

டா!"

டா ! இ த வழிேய ேபா
தமி ேட

,

யேபார வ ஷய

., ைகக

ன ப

ேற

னவ இ ப ெவள ேய

?"

ரகசியமி

ைத

? எ ப யாவ

ப ய வ சிடலா

ண ைய ஓ

சாேல அ

யா

ய சி தா

ெகா

டைவ ேமேலேய

"ச !ச !! எ
கி ட

ய வ ஷயமா அ

னா தாேன ெத

டவா! இ த ைபயைன எ

"அ மா! ேவற எ த வழி
ஆ ப தி

றி

தமா

ேயா! ஆ

யேவ

! நா

ேமல ெத

ேபா

இைடைய த
மா!

ேனாட நி க மா ேட? உ

! இர

வய

ெகா

கேளா நாேனா ெசா

! ந எ

ெகா

பா!" ஆகா!

,இ

கதா

?ந

"ேட

"

றா

மா ெவள ேய

ெத

சினா ஒ

ேகவலாமா

ெத ய வ தா
வட

ெக

"...

.

ண ைய வ

கிர

! ெசா

ல ேபானா அ கா, த

, ஆனா அ மாைவேய வைள ப
டா! ந ேவற இ

வள

அ மாவ

!!!அ

க சி

ேயா! எ

ெவறிேயறி கிட கிரேயடா! ந

ண த

"ச திய

அ சமான

வாயா? யா

ெசா

தாேன! இ தா

கள

தமி

க உ

ச திய

,உ

க ஆ ப தி

ல,

"ேட

! ெரா ப அவசர படாேத! உன

ெசா

வா

ேயா, ெர

வா

லேவ

உட ெப

லா

ஆகா!ஒ

அச தி ட

தா

டா!"

கி டா

மாதி

! ஒ

...

வா

மனதி

"ஓேக மா! ெரா ப ேத

ன ஒ

பழ மா! உ
!

"
வர

அச த
கேளாட
மா!ேட

ேபா கி

ைபயா! நா

ைல ப

ைகயா

ேள ேபா

ேநர

தினா

ேகாள

ேட

கழி
, ேட

.

"
கள

நிைன

ச திய " எ

ண தா

கா

ேவ

ெகா

!" எ

கி

கிைட சாேல, அச

ச ! ெரா ப

ண ேவ

ேம...

மா ப

! இ

உன

?...

., நா

னா

ெதா

மாச தி

....

க அழகான மா பழ

ெசா

நா

லமா ேட

அ மாவ

ச திய

,உ

லா ைத

தின


ப ைச

காைல வ

ச மதமா!? ெசா

ற அச த

டா!

ல, தின

ஜா ெக

ேம

பா
சீ!

ப டர

ைகைவ

ப ைசய,
ல, ேபாடா! ேபா! நாேன த

ேபா

டா ! ஒ

தா

ந வர

கி டா

, ெகா

ேவ

டா! உ

ெபா

ேபாடா நாேய!

ேள ேபாடா!" ...

ைமயா தா

ேபசாம

அ மாேவ உ
! எ

ேள வ

ேமேல ேபா

ஆைச ப

கி

அம

கிறாேய! எ

தைலைய த

தைல இ

சைத


சி கி ஆன ததினற

ஆன

! இ

கி ேவ

டா டா! ேவ

மி

னா

.

சா ப

டா! ரா தி

ஓேக வாடா!

மா

ஆகா! அ

வா

!

பா கேளா? எ
க ேவ

தாைனய

எ ப
தா

ன? ராமி

...

மா? ச

ேபா

மா!!!! ப

டா! உ

"

ேக ேபா

காத

அ மாைவ இ

கிேர

ணய

க !! மா! என

கியைண

மாதி

காலி

எ த நாேயா சிவ

யா கி டயாவ

ய ேபா

கா

ெப

ைஜல கர

..

வ லகி பா
பா

கவைலயைட தா
அவேளா,

! கவைல

கன கள

ெசா

டா

வா

ேத

ஓ னா

மா

பா

!"

! அ மா

டவ

ேக ப

ப வ

அம

டதாக ெசா

யாேரா வ தா
ேச! என

அ மாைவ ஏ க

கல ேபாலி

வ ப

! இ

! நா

ஓ ப

! ேபா

டைவைய

வ ஷய ைத ேக

லைல

ேவ

லா தா

சீ! ேட

டா

ெசா

ேகா நா

ல,


தமிட,

ேட ம

சீ!
டா! நா

ைத

! அ மா

. ெவள ேய ஆ

கி

ட ெத ய

களா!? அ

. உடேன யா

ம ச

கி சி! ெவ

லிெகா

தமிட

! இைத தா

ேவ

டவா!" ெசா

மாதி , ேபா

. அ த ஆைள அ

படாேத! ஆ

கிய மா

ஓைச. அ மாேவ,

ைடைய ேபா

கி ேபா ட மாதி ய

ெகா

?அ

ேதா?!ஆ
கி

நிைன

னடா!

கிய மா ப

ெகா

லிடாேதடா! உ

வரேநர !எ

ன? ெசம க ைட ஒ

ெசா

னா யாராவ

, அ மாேவ மா

மனதி

!!!!"

மா! இைத ேபா

"ச

"ேட

னா எ

! இைத யா கி ட

"ேட

ேபா டா

லாத ஜா ெக

அ மாேவா,

கி அ

டா! ஏ

ள ஜா ெக ைடவ

!

அ மாவ

ேத சா ப

தாைனைய த

கிய

பாேர
.

தைலய ல
,
பா

க,

டா! உடேன கிள

,

பா

கலா ! கிள

ெகா

நா

ேட!!!! ஊ

ேபா

ைகேவைலதா

வார

வ த

,எ

வ ைர

நிமிடேம அ

"சீ கிர
கா

இ ேபாைத

ேட

ெத யாத

அ காவ

. மதிய

ைலைய ப
கி

ளர

காலி

ெபா

அமர, நா

! அவ

என

ைமயாதா
ெகா

.

ஏதாவ

ெகா

ளேவ இ

இேர

கீ

தா

கா

ைல.

டா

டேன வ

யைண
,

க மா

ெகா

லிெகா

ளலா ...

நிைன
ேபா

அ கா

, ெவ றிைல ேபாட

ைப த

கி இ

மட கிய

மனதி

டன . அ மா சா ப

க! இ

கலா !

ண ேயா தன யா மா

கிள ப

. வ

கா! உ

..

வைர

தமி

ெசா

டா!" ெவ றிைலைய ம

யவ

தா!? ரா தி ல வ

டா அைத வ ட அசி

ேபா

அ மாைவ நா

அம

. அைனவ

பதி

! அைத அ

. சா ப

கா

தி

ள ெகா

வழி ெச

கி

வ த

டேன வ

ைய
ேன

க உ

நா

வைர அ மாேவா, அ

ைத ஓ

க,

வ த

க கா ேவற வ தி
?எ

ெத யாம

,

அவசர படாேதடா! மா
ெபா

அ ேபா

ஞாபக

சா ப

அைறய

அ மாேவா,

"ேட

லிவ

பா

வ த அ கா கமலா

னா, உ

. என

,அ
கர

...

ணன

ேபா

ஓ னா

மைற க ேவ
ெகா

,ஏ

கைள

கிள

தமைழ ெபாழிய, அவ

க! ஜா கிரைதயாக இ

க"...

ெதா

ண ைய பா

ெவள ேய ேபாகலா

இ ேபாைத

கிள ப ேனா !

லா கா ய

ேக சாவ

வதாக ெசா

ைலகைள ப ைச

நா

லா

ேடா . அ

கி வ

வ த ப தாவ

அவ

ண ையேயா, அ மாைவேயா

லா

டா!" ...

கிைடயா

வ,

க மா டா
டா! ரா தி

வாய ல ேபா

ெகா

க!
வைர
,

"ேபா மா! என
இைத பா

அ த ெவ திைல ேவ

க, எ

த ,உ

ெவள ேய கா ட, ப
"நாேய! க

ைத

ேவகா

ப க

ேபசிெகா

டமா ேட
ச யா
பா

கலா

ெகா

வதா

வ ழாவ
ெசா

லா க

. ெவ
கள

க, எ
டா

ல மா

னடா! எ

னா

. அ

ரா

க...

ேள ெச

தா

ேத

தவ

....

.எ

.ஒ

னடா இ

.

டா

கி

கடைம ெச

? அ மாைவ ஓ க ைக

ேநர

,எ

ஏேதா

நா

சி

. என ேகா
மாமிய


ன வய

ேபா

தலா

கைலயாம

அ மா ேபால

அ காைவேய

ய சி க

வதா க ன

ல, அ கா அத காகேவ கா தி
மன

ஏக

டா

கவைலயா!? நா

,

ேபால

ேக

!

மாறிய

,

ேபா

.

ேபாக

ெர

, அ காைவ மட

ய தவற எ

வா

ேகேயா

தி ப ரைம ப

தா

கி ஓ க வ

ேக அ கா இ
க, ஏ

ெச

ஏேதா

தா

. அவ

. அ மாைவேய மட கியா

..

சி. ச

. என

. ஆகா! அவைள பா
ஓ க

.

ண யா ெத யல, ஆனா

ெசா

ப க

, இ ேபா உ

அ மா ெசா

கிள ப னா

ேகாய

மா!

த ைய எ

னா

றா! ரா தி

மன

றா

டா

அ மாவா, அ

கிள ப வ

தாைன அத

லா

கி ப

கேவ, அவைனேய ேக ேட


சி

ளவ

ேவ

" எ

ைல கா

க தாேன ெசா

ஆப

எவைளயாவ

ய சி ேபா ...
ைன பா

தி

மன

மாைல வ ேத

லிவ


.

ெபா

..

னதா

ெந

சலா

. அ மா

...

தா

அ கா

வ,

கலா " ..

ஓ பஜைன உ

வதாக ெசா

"எ

ேபால இ

ைலய

! ெகா

வ தா

கிள

கவைலயா

ெவள ேய ெச

ப ற த நா

ஆன

ேத...

கி ரா தி

கிள

க, என

, யா

கிள

பா

க ெவ திைலதா

எ ப

ேள ைவடா! ந எ

! ரா தி

மி

க ெவ திைல

அைத ப

லா! உ

டா ! உ

.

"ச

கா!

"இ

ைலடா! எ

"சின மா
யா

ேம

ெகா

டா! எ
சா பா

யேயா ! எ

"ச

கா! என

அவேளாட

லா

, அவ

ெப

ேபா டா
அ காவ

வார தி

கிள ப வ
தயாரான வர

ைலக
ேனா

ப க

, நா
ேதா

. ப க

கிள

ைகேபா

ேதாள

ேபா

ைக பத

படாம

ேம

ைகைய ேதாள
அவ

அ த ெப

அ காவ
ேபாட ெசா

ேம

ைககள

. ப க

. நா

! ந

கிள

னா

லா

ேபான

டா!"

ேச

ேபா
ெகா


கி பா

டா

க ஆர ப

ேம
னா

ேத

சீ

. அ

வ ேபா

. ேபா

ேள அம

டன. ஆனா

ப க தி

அ த

ேதா . எ

பட

பா

அ காேவ எ

தாேன கா தி

ெத யா

, அ காைவ வைள க, ச த
வதா

த ப

வழிய ேலேய

ைக ேபா

கிேர

ைலைய கச க ஆர ப
ப டன.

கி ட

வ ெர யாேன

அ கா, அ காவ

ேம

களாேம!

ல ேபாராேளா?

. யாேரா அவ க

ஜா ெக ேடா

பா

ெச

,அ

ண யா

. அவைள ெந

ேபால நி

அம

ல ஒ

ன ெசா
க" நா

டா

சின மாவ
ேஜா

ேம
சீ

ேயாசி ேபா "

ேபாலா டா! நா

டா!"

ல சமய ைத எதி ேநா கி கா தி

வ த

பழ

ெர

ஓேக! சீ கிர

கலியாேம! அேத பட தி

ெத யாத அ பாவ ேபா
ப க தி

நா

ன ெத யலிேய? இவ எ

அ கா
கிள ப ேபா

ன ப

?"

ேபச ேவ

க! எ

ேக ேபாற

ேக கா ேபாேரா

"எ

வா

டாேதடா!

, பட

க ஆர ப

ேத

தானாக

ைகைய எ
, ேபா ேட

டா

. அ கா

.

அ கா எ

ெச

னட

"ேட

பட ."

"அ கா! நம

கா!"

ைன ஏ

இ ேபா
ேவ
ைக

ெப

ைகக

ப க தி

ைடய

சீ

னென

க? உ

ர தி

பரா

னக

ச த

கன க

கிய

,எ ப

ணய
அ காவ

ைல ேம

தா

. அவ

ைல அள
ெத
பட, நா

கா!"

!

னக

அ கா

ைகைய ந

ேக

ல"

ெசா

க! இ

கேள!"

டா நிைன
ஓட

க!"

வா

ைணவ ட ெப ய கன க

ேத

க, அ கா

ெசா

ெர

அ த ேஜா

, ஆனா

னேமா ெசா

..

கி ேட, இைத பா

ப ைசயா

எைதேயா ேதட, நா

,இ

டா! த ப கி ேட ெசா

பட

ைலைய க

ேயா!

ேலேய பட

ல வ

சமாய

ேம

, அைர அ

ைகைய இ த ப க

"ேட

பரபர தன. அ த ெப

!ஆஆஆ!
ப றிெகா

ெரா ப

பா ெக

ெத யல! அ

லா

த ப யா நிைன கி

ப க

! எ

க! ஆமா! எைதேயா ேபச

டா! ஆனா

சீ

ேதா அைத பா கலா

ெர

ெசா

"ஆமா

?ப க

டா! த ப ைய ப க

"அடேபா கா! எ
இ ப

னடா இ

எ த பட

! ெவ கமாய

"ேட

"எ

! எ

ச த
! ெரா ப

ேகா ைகைய
,ப க

வ தேதா


. ப

!

அைத ஆதரவா

ள, அ காேவா

! ெரா ப ைத ய டா உன

மா ேல ைக ேபா டா
"அட! ஆமா கா! சா

! அவ

னடா ெச

கா! ெரா ப கவ

ெத

சா, அவ

ைகைய ந

ேவ!?"
சியாய

கேவ ைக வ

ேட

கா!

சீ

"ேபாடா! க

ேல

ைத! அவ

ேன ேகசா இ

ஆனா

ைல. ப

கவ

ேவைல, அவ

"அ கா! எ
கன கள

கன எ
சீ

ெகா

த அ

ைகய
பழ

ல ப

! ந எ

"ேட

ெத ய

கலா ! எ

டவ

, ஆனா

!! எ

ெசா

"ேட

! எ

அதா

அைர

, ஆனா

.

மாமியா

ைற உைடேயா

ஆமாமா ! எ
ெகா

பா இ

ேம எ

ேபா

கிர ெர

. ெபா

ெகா

, அ கா எ
ணய

பழ

! ஆனா

கலாேம!!! ப க
.

ப ேன

ப க

, ெம

ேலசாக தி

கைள வ ட

அ மா இளந கைள வ ட சி

ெசா
சி

டா பதி

ெசா

இ ப

! ெம

!!!!

க!"

ேய? எ

பா கரா

ப,

,ப க

ம சின

டா! பா

பா

னடா? இ

னட

..டா!

க?"

ல, ஒ

ைகய ல இ

..

, யா

ேக டா

க! ெசா
லமா

ன?"

,

...டா! அ ப
கர மாதி

கேள!" ேப ைச தி

ேரேன! சா

ைன ஒள

கலா !

வ ட,அ கா ெநள தா

ெர

வ டல, யா கி ட

ரதா ..டா! எ ப

பா ைவயாலேய ெக

ெசா

தி

எ ப ேயா அைத ெதாடாேத! எ

ைகய ல ப தல, அ

ன?" ைகய ல பழ ைத

லா ேநர திலிேய

நிைன

ெத யாதவா

கா! அட! நாேன அ கா

"ச

மா இ

ப ைசயவாவ டமா டா

கைளவ ட ெப
ேட

ேன

ைலைய ஜ

த ப யா நிைன காேத, என

டா

மி

ைக ேபாட ஆர ப

னேமா ேபச

கா ய

ெம

தி

! ேவ

ைக அ காேவாட ஒ

ப ைசயவ

ெத

மனசி

"அ கா!இ

படாம

ைலய

ேக க

"ச டா! ெசா

ஆர ப

,அ

கழ ட!
சீ!

ரதா

தா

சீ கிர

"ேட

"என
ெத

ைகய


! இ

வ டரேதாட தவ

ண மல

பா கி!
நட

..

"

டா

ெவள ேய ெத

நி சய
" இ ேபா

!உ

ேப

வ டேவ

,உ

க ம சின

கைள ெப

கா அழகா இ

ேக

தா

கியாடா!?"

ேத

காவ

ெத யா

ெத

ெகா

தா

? அைத

ைவ கைல

மாடா!?"

! அ மாவ

அ கா த

மா! ெவ க

க அள

ேவ நா

கிராேனா?"

ேளய

லா ப ைச

கிய

அ த மலைர, வாச

ல ேவற யா

அரச

கன ைய என

ரசலா
ெமா தமா

.
!ெம

"ஆஆஆஆ!
க ேவ

வா

ஆைச வ சி

மல

,ந

ன அ த அளவ

ேகா, இ

நிைன கிேர

பழ

டா ! இ

ப மிஷ

ைலயா! ெசா

லேவ ேவ

வள

ெஜா

ெத யைல! அ

ண ேமேல ஒ

னா ெசா

ஆைசயா!? தின

தா

சா ஒ

ைல ஊ ப யாவ

, ஆனா

கிேர

த ப கிைடயா

சீ! ேபாடா! ேபா கி ! நா

"மல

,இ

எ ப

ேபால ந ம அ

,த

ன?"

.

ல இ

ேநர

"

ேட

இட

...டா!" எ

லா ைபய

"எ

ைல நா

டா ..
சா எ


ேளா

லதா

தா, எ

ப ைசேய
ைலேய ப

டா! ப க

சீ கா

டேயடா! இ

ைலையேய
நியாயமா?

அசி

க ! ேபா

வ டா ப

யா

"அ கா! அ
இ த

ைகைய எ
ேம

டா! உ

"ந

க எ

மாமா!

ரத ..

ந ம பட
பா


அ காவ

வ டாம

ைழ தா

ெம

ல அ தப க

ப க

சாய, நா

ைகைய த
அவேளா
அ கா

லா கா

னக, ப

ஆர

கடா!"

ச ேநர

ப க

உத

சீ

ள, எ

அ கா

ைக

கள

கள

ைலையவ

திெகா

அ கா ெவ றிகரமா

கி


ய எ

அவ

!!!"

வ சவ
வ சவ தா

க...இ

டா

உரச நா

ப க

தவாேற, ேம

சீ கா

. அேத ேநர

கன க

ைகைய த

ளவ

,

டா! நா

டப ேய எ
கைள பா

தி

, அவ

ைலைய ப

அ த ஆள
ெப

க,

ைக எ
நகர

ப ைசய ப டன. ஓ

!"

ல, இ ேபா

லா

தா

க, இைடய

ளேவ, இ

னா

ைகக

வ தேத

ப ைசய, அ கா

சா

கி

கா!

ேனா

க ேவைலைய நி

ேவக

கைள

ைலைய ஜா ெக ேடா

சீ

க பட

ப !

நா

ேல அவ

அவ

க!" ேம

அ காைவ

நா

சீ

ைன ெசா

ெரா ப

!இ ேபாைத

ைலைய

ைன சின மா

ைவ க.....அ காேவா ெப

. ப க

யாம
நிமிட

டா

.

ள, நாேனா

ப ! கி

" ம ற

க பா

டா! ப க

கா! ெகா

பேவதைனய

ப ைச ேத

ைல ெரா ப

மா! உ

வ சவ தா

க ஆர ப

ேம! ந

க கா! உ

டா! வ

"அ கா! பா க

ைகைய ேலசாக த

ஐ யா ேக க வ ேதேன! எ

னேவணா ெசா

ந ைம பா

கிேரேன...

!

கி ட ேபா

ேயா! ேபா

"அ

ெகா

க அ காேவா

!ஆஆஆஆ!

"ேட

ைலையவ ட உ

ைலைய

ைகய

பா!"...

ைகைய இ

மிஷிைன மா தி மா தி ஓ
கா

ரா! ந ைக ேபாட, எ

தா

.ச

ைல, அ கா எ

ைன அ

கி

! நா

பய

"ேட

ந அ த ெபா

ேக ேபான

நாேன உன
ைல ந

ன ெஜ

அைழ
ேபா

டா!

! ெர

ேப

க ேபாலி

டா!

ெதாடர, ெகா

ைறய இ
தினா

ேட

சா

தர

மா! என

, ேலசாக த ய ைல

னகிெகா

ெதாைடய ல ப

ைகைய எ

"ேட
ெப

"இ

! எ

பா

ேபால இ
ல கா! ஆனா
..

சீ! சீ!எ
பா

.

னடா! உ

வ ட ெப

"

தா

ேட எ

ைடய த
டா! ேட

! அ

ஜி

ெசா

னா

பயமாய

கா! ந ப

டா!"

ஜனேம

உ கா

ைன இ

ேபாேன

ல!!!!இ

,ஏ

த ைய எ ப

ேட

க ெர

!

பட, ஷா

பா

சி உ
சிபா
ெசா

த ைய வ

ெசா

அறி
?அ த

ேமா? நிைன சாேல

மி

ேல!

ேமல

கிைட

ள அ ேபா

ேபால

ன ஆைச உன

!இ

டா! உன

ப பாள

ேபால த

ண ைய, உ

ேபா

சீ

, அதி

ேளேய இ ப

த ைய ைகய ல ப

னடா ந? வ

கேளா

ைகைய த

ள ஒ

ேல! ஆைச தர ஓ தவ

ைவ கைல கா! ேபா
அ கா

அவ

கன கிைட கேவ, ைக வ
தா

ேபாகலா ..

ேபா

பய

டா! அவ

ள சவ

டா

சீ!அ த ெபா பைள

நிமிஷ

நிைன

கா ட ஆர ப

க! வ

.

தாேல பயமாய

ேலேய ெர

சீ!

ெகா

டா! ஒ

வதா

டா!"

சின மா ஓ ட

மேமா? வா உடேன வ

அம

ைண ேபா

கா! அ

ப க

ைன ஏற

வாகா

ஆைள பா

"சா

நா

, ேட

தவ


ேக
கேள

ேறேனடா! ப ள

ேச!"

அவேளாட ைக
ேபா

பதறி

! ெரா ப

! அ

காயாடா?!"

த ைய

!"
டா! யாராவ

கா! வ

"ச

ேக ேபா

தா

"அ

பா

ைன ஐ யா ேக டா

ெரா ப ேமாசமான ைபய
"அ கா! மாமா உ
தினா ..

ெசா

மாமா

லி

சீ!

கா

னா எ

இைடைய த

அ மாேவா, அ

பா கி! அ

ெத ல. வர

"ச டா! ேட

ய ேபாேற கா!?"

ைனேய கவ

ேட,

கல

ேடதா

தா,

ணேனா, அ
. இ

ேள எ

அவ

ண ேயா இ

கன க

லா

ரதா

னா, இவ

கி ட

யா

..

கி

ஓேக ெசா

ேகா கா! இ

வாடா! வ
வ ேத

தியவாேற வ

ேபாகலா

, யா

! வாடா!" ெவள ேய வ

.வ
ைகக

வ ேதா .
ைல. உ
மா ப

ைப

ேள வ த

லி

ேபா


றி

,

, அ காைவ

த அ கா க

ன அவசர டா!
அைழ

வ தாய

! இன ேம

ஓ க

தா

பாதி ேப

"அ கா! உ

தாேன நட

அ காைவ மட கி வ

னா ேய ஒ
லாம

ேகா அ

லடா!

ேபாலாேமடா! அ

ேவ

டா ந! ச

வ ெகா

ைமயாக அைண ேத

வழியா

..

ைல அ கா. ஆனா

கி

!அ பா!ெம

ேபா

தா, அதாவ

ல ெத யாமேலா அவைன

திய

ெரா ப ேபசவ

ன ெச

னா எ

ேகா! ஓேக..வா!"

தைலய ல இ
ேபா

ேபா

சீ! ெரா ப ேமாசமானவ

அ காவ

னடா

கைள ச ேதாஷமா வ சி

ேசா இ

ைன வ

"

,ந எ

ேல மாமா ேவைல உன

ெத

ரதா ..ைப எ

டா ந!"

னா, உன

. இ

கலா !


ஷா
தா

, அ மா

ேபா

..

காணவ
மன

ைல. எ

ேபானா கேளா?

. அ காைவ பா

.

ேள ேபாய டலாமா கா! "
! இ

னா

எவைளயாவ

ேபா

கியாடா!"

தா

!

ைல கா!

"இ

ேபாண

கா!"

சீ!

"

னா

சீ! சீ கிர

தாைனைய

வவ

டா

. உ

தனா கிய

ணய

சி

னதாக

ெசேவ

..

ைன வ

ெச க

ெவறிேய ற ஜா ெக

ஆஆஆஆஆ!
ேபாலி

ெவள ேய எ

டா!..

ேக

ன ைய ைகய

இற கி ஜ

ல, ந

ேள" ெசா

கிய

அ மாவ

கதா

லிெகா


ேட

ைன

இளந கைள வ ட
ப ைசய,

க மாமா

மா! கீ ேழ எ

ஜி

ேபா டதி

வர

ப தாம

ேபா

!

னா

ேமேலேய ப

வாடா! ஊ

டாேத"

இட

கைள வ ட ெப யதாக

! ெவறியா! ெம

"ேட

ைல, ப

டா! யாராவ

ேள அைடப

!

ேபா டதி

கா ட

னடா! ஜ

ெய

ைய அவ

டா! ப

லா

கிழி சிகி

வ ைர பைட த

ஏ தி,
"ேட
ெப

! அ

ண ெசா

தா

,எ

டா!

தி உ

அ காைவ சீ கிர

அைழ சி

அவ ழாம

தா

,அ

வ,

டா! எ

வ ச

ேளா ெப

ைடடா! க

டா! உ

ண ேயா, இ

ல அ மாேவா வர

டா!" கட..கட..

ஜா ெக

தன

ண, ஒ

ைகயா

லி

மாம

கிேர

ேள ெசா

த ைய வ ட
, சீ கிர

ராைவ அவ

தா

வ ெகா

ைல உ

. பாவாைட
ேட

.

"அ கா! பாவாைடைய
"ச டா!" இ
ைற

ச தா

ைட ெகா

ேபாற கா ய ைத

நாடாைவ உ

பன

கா

கி

ைலக

!"
வான

பா

நி க, கா

ெர

வ ைர

நி க

பாவாைடைய இ

கிேபா

ெகா

டா

,ம

லா

டா

.

அ மாைவேயா, அ

ண ையேயா இ ப

மா

, ெதாைடக

ெகா

..க

ப க தி

இைடய

..


ெம

உத

கன கைள

கா

!ஆஆஆஆ!

கள

ேட,

! த ப! உ

"ேட

பயமாய
ஆனா

, வ டாேம

கா

வாசலி
ேத

கைள
ைவ

ெகா

"அ கா! உ
நா

நி வாணமாேன

ைல உ

க, உ சிய

கா

பான கா

கன க

.


. வ ரக

.

.

வ ஆர ப
டா! எ

ேபா

தா

.

தி கிழி

ேமா

வர ேபாராடா!

ைல அ காேவாட ஜூ

,

நிர ப ய

தி

ேட,
ல ஜூ

"அ

ேயா! அ கா ஆ ப

நிைறய இ

கா! வாைய வ

ெகா

ச ேநர

ஓ க டா!"

தி

ன ஆரா

ேமேல

வ ைர பைட

ைகயா

தி! ேமேல ெப ய மா

தி கிழிடா! சீ கிர டா! எவளாவ

ஆ ப

ேபா

ேபா

கா

ைலகைள ப ைசய, த ேயா அவேளாட ெதாைடகைள

வாஆஆஆஆஆஆஆ!"

கிய

கைள அ காவ

ப ரமாத பா! ஏறி

டா!

ைலயா! ச தன நிற தி

அவேளாட ெவ

க, நா

வ ெகா

த, அவேள

கிைடய

ததி
ெச

ேட, கா

மா! அ கா

னக ஆர ப

கைள க

ெகா

க ைத பா

உத

இைழ

வா ப ைச

த எ

தாப தி

அ காவ

ேபா

ன, க

ேவ

லாம

பா

கி

ைல உ

மா
சி ேவ
வா


மி

ேக
னா

ய சி தா

ேபா

டா


. இத

டா! நாேய!

! இ ேபாைத
ேம

தாமதி தா

ல நா
டா!" இ
அ கா, ந ைம

ைப

ேமேல ஏறி ஓ க ஆர ப

ெகா

"

ச ெகா

வா...

சமா எ

ைல அ கா

தி வ

மா!ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ!

ெதா

சி

நிைன கிேர

த ைய

கி

கி

றி இ

பாய

கா

அ கா கதறிவ
காைல எ
நா

டா

ெம

.

வாசி த ைய உ

"ஆஆஆஆஆஆ!அ

வா

.

டா! ெம
மய

ேயா!

ைப

வ ஓ

லா இ

கா

!ெம
கைள தி
ைக கா ட

ந ...ந ..
ேவக

வா ப ைசடா!"
கிெகா

அ காவ

பா! ந

னக
ஏேதா

சிதா

அதிகமாகிய
ஆன

ைன இ

நி மதி. அ காவ

மா!

கிக

ைல ேமேலேய தைல சா
"த ப ! அச தி ேடடா! எ

த ைய

சாடா! எ

உரசி ஒேர

,
லடா!ஆ

ைக அைண

!ெம
ெகா

வாடா!"
டா

!அ !அ மா!

மா! ெசா

காடா! அ கா பண யார

த அ கா

ெகா

, ஆஆஆ!

கேம ெத
?

ேதாதாக இ
வ த

!

மா!

ைப

, கீ ேழ இ
பா!

,

, அ கா பண யார

அ கா!!!!ஆஆஆஆஆ!அ
அ கா எ

,எ

ேபாய

மா! ெம

ேட ேவக ேவகமா

.

.

ெகா

ேவகமா

திேன

ெகா

மா!

தி ப ரேதச

!

"ஆஆஆ!அ மா! மா! மா!

.

டா!"

கி ஒ

ேத

ைட

கிய

அ கா

றி ேபா

த ஆர ப

இர

!ஆஆஆஆஆ! ெமா த

ைட வைர

தி இத

,

ல ெகா ட,
மா!

னா!

தமைழ ெபாழி தா

ேத

. என

எைதேயா சாதி த

.

தி இ தைன நா

ல இ ப

டா!

வய ேற கல

"அ கா! என

ப டா! ஒ

"

கி ட

பவ

ேவா

ன கா! நா

"எ

பா

ைலடா! நா

"இ

ேக ேடேன அெத

ண உ

த ைய ப தி ெசா

ைன மட க

நா

க!ேட

"

லா இ

லா

ெபா

லி எ

டா!

ைன உ

ேசனா கா!"

"ேட

! ெவள ேய ெசா

னதா

ம சின

ைட கா யா இ

ைன ம

ன சி

கைள ஓ

ரதா

டா!"

ைன

வ டரா

ைன மட க ேக ேட

! எ

ேகதா

தா

டா! அ

ேபா .

சன கிழைம ரா தி

"ஏ

கா!"

அவ

, ம தியானேம

சின மா திேய ட ல

ண ேபா
க வ
ேக நா

லா கா

சீ

கேள! அ

ேவ ேபா

மைனவ , எ

!

க கா!"
மா ல ஒ
ெப

ெப

ேபா


, நா

,உ

நா

ேஜா

டா! அ
க மாமா,

ரதா , எ
நா தனா , எ

தா

ேட

ேப தி டாடா! அதனாலதா

ஓ க ந

லாேதடா! எ

டா ஒேர ஜாலிதா

கதா

மா, உ

சி

"

"
ரதா ைப எ

வ ஷய

! ந

ேனேன எ

ேபா

ெசா

"அ

ேனா

ேல கா! எ ப ேயா என

ெரா ப ேத

! இ

ேபா ட ஐ யாதா

"பரவா

கா! ந

, அ பாடா! எவளாவ

க தி ஊைரேய

டா!"

மாமியா , மாமனா

ேள ேபானா எ ப ெவள வ

ேவாமி

ேன ெத யா

!"

"அ த

ேள, எ தைன

யா

கிைடயா

மா தி மா தி ேபா

ேலா

ஆழ

பா

ெபா

அவ

பா

ேவா !

தி

ேபா


லாைர

ஆ ட
நா

ெகா

அ மாவா, அ

அள

சா

பா

டா! எ

ெசா

மாமா..

நா தனா

வாடா! அ

யா

ெம

வா ேபா

மட கி ேட

ச த . கட..கட..

ண யா! யா

லா இ

க ஓ ேன

சமாதி
சி எ

சி

லாேதடா!"
வாரா! த

க சி,

ெசா

பவ

ஓட, நா

டா!

கிைய

,

த ஷா ேட ஜ
. அ காைவ ஓ

ஷியாக என

.....

லா

க, அ

, ெவள ேய யா

.

கதைவ திற க ஓ ேன
மிக

அைட த

டாமா..

பா

, அவ

ைன ெசா

லலாமா, ேவ

அ கா எ

ளவ

டா"

ெத யேலேய

றித

ைலய

பவ

மாதி

, ெரா ப ஜாலியா

ெவள ேய அ

ேன கிைடயா

ல அ

, யாேரா காலி

அ காேவ கா ட
மன

தா ..

ேத! மாமா அ ைதேய ேபா

அ காைவ பதமா
ஓ பதா

மாமனா ,

ெச

சி டடா! மிஷி

அ மாைவ

நிைன ைகய
ெப

கி நா

மி

கண ேக தவ ர

கா!"

ேடடா, அ

தா

கி கா

ேபாேத இன

மி

"ஆனா

கி

டா! ஆனா தய

ண ஆகா!

ந அவ

யா

ேம! ெரா ப

"அ கா! நிைன
ஒேர

ரதா , எ

டா! ஆனா

ஜாலியாய

!

க! எ தைன தடைவ

என

அ பாவ

தி எ தைன

தன . உ

ேள வ த

அ கா

பா

அண

ெவள ேய வர

ச யா

அ காவ ட

ன? ேம ட

"எ
"

லா தா

ெசா

லிடாேத !"

"

! இ

என

ணய ஆ

கிேர

! எ

"அ கா! அ
வ தி

கா

ஏ பா

அவ

"ேட

! எ

ெசா

ைலயா!
வா

தி

...

ெசா

தா

ைன கி

தவ

க வ

தா

"
ள ர வழி கா

" எ

நா

ேப

! யா ட

ேல கிண

? மா டவா மா டா
. அத

ய சி ப

டா"

! பரவாய

ள னா

ேயாசி கிேர

ய அ

டா

ேட! ந ஒ

தா

,அ

கி ட

தினா உ

ேண

கா

ேத"

ைப ஒ

டேபா

ேக ரா தி ேய

வா, ஆனா இ

ேள ேபாக, அ

ழிேய ெசா

ேக! இ

ேபா

.

ேல கா! அ

அைமய மா ேட

சி

டா!"

ஊ ேல

ட ெச

பழ கமி

கதா

யமா ேடனா எ

ேக! அ

ன?

ணைன

டா அ த

ேநர
"

ேபால! இ

ைல கா! உ

கவ

ைட

ண ைய இ ப

ண கா

ேம

ன ெச

"இ

டா

னடா! அ

கிட பா

...

வ சி

ளமா அ

. அ

இவ

அவைன!!! ...அ ப

கால ேய கதி

ப ட ஓ ேய ேபா
"ேட

கண

தா

ெவ

நாைள

தா?! ஓேக...

சீ! ேபா ! ந

ல நா
சீ!
ெத

ண ைய ேம

சீ! நாேய! உ
ேமா?
சா!"

கி ட எ

சி

ேவ

லா

....இ

ெசா

ேல"
த பா ேபா ேச! அ

"ெத ய ெவ

லா

வ டாேத கா! வாைய திற தாேல உ

ப பாள ேல ஒ

ஆர ப

,அ

றெம

ைவ! ச ப
ேபா

ேவ

"

! ந

ேபா

சீ!

டா

ன ேஜாலிைய

சாய

மாமனா ,

ம சின

தா .

,

ேல

க சி, அ மா அ பா..

ேட

ைல

ேபாடா! அ
! அ மா

"அைத நா
கவண

கிட
பா

கிேர

கிேர

அவ

னா ேவ

பா
டா


ேபா !"

காைல

கா! அ மாவ

! ந

க அ

உடேன
லிவ

மகிைமயா ேச!
அ கா! எ
ேபாக டா

னட

டாளா ! ப
ேக டா

?

ைலேய கா! அதனா

, ரா தி


தா

ணைன மட க

! அ

ணைன அ

ஹா! அ

ேம ட

. இ த வ ஷய ைத அ

ஓேக ெசா

கரதி

தாேன கா! அ


லாேம, உ
ெசா

ேன

ய சி கிேர

!

டா!"

ைலைய ப றி ப ைச

பழ க

கதா

கா"

லி

"

ெரா ப ஜாலியா

கா

ண கி ட ெசா

ெத யாம பா

ெசா

ண ைய, ஆ ைட

தா ந ேயாசி கலா ! ஏ கனேவ ந

லா

அ கா, த

"ச

ேச ஜாலியா

கி

கிரேயடா!"

உன

ெத

சீ! ந ெரா ப ேமாச டா! அ காைவேய ஓ

"அ கா! ேபா கா! இ

க! நா

ைன

க! மி ச ேவைலைய நா

ரா தி

ப றி அவள ட

அ ேபா

ணயட

அ கா ெசா

லிய

ன ேவெற எ

ன ெசா

வா

ணைன எ ப

ெசா

கமா! உ

ெசா

லவ

பா
?அ

மட க? சின மாவ

உட ேப

ைல. மன

ேபாலி

.

யாேவாட த ய
ேக அைழ

!

ேவ


டா ! ேவ

ேகேய

! ெமா த ேம டைர
ணய

ஆ ப ைத ஆழ
! எ

"ேட
நா

தா

க! அ

"ஆமா கா!
வ ஷய ைத

ணயட

ண ேயா!

க! ந

தா

ேசாகமா இ

கேள

ெச
"உ

ேம

கா! ந
. அ

ைத

ெகா

ணய

மா ப
டா

வா

க! எ

பாவாைடைய

வர ெகா

! எ

. அ

அளவான

க த
ரா தி

டா . நா

ேளா

ஷியா

பா! எ

ன ஒ

ண! இ

ணய

இட

கா!

கீ ேழ அ

இட

லலா

ெம

,ந

ரா "
ெம

கி பய படாேம
ைலகைள ேத

ேத

வ ட, ச

ழ ப

..

ெசா

ல இ

தா

கா,

மா

ண ைய அைண ேத
தாைனைய ச
...

ேபசி ச

ைக வ

.

ைக ெர

ரா தி
க, எ

,

ன?

கி

லா ைத

, கா

ெச

ைக ஏேதா

ேவகமா

தாேல ெகா

ேத

அைழ

ச ேநர

டா ! உ

கைள ப ைசய, அ
ஓேகவா!

றமா ெசா

ஷியாக தைலயைச

கதைவ

! நா

கா!" ைக

டேவ இ

ணைன பாேர

தைலைய த

தா

ன?"

ணைன அ கா மா

க கீ ேழ வர ேவ

ேத

தி ெப

லிடாேத கா! அ

கீ ேழ வ த

வ திவ ல கா எ
! ஆ

ெசா

ேகேய

கீ ேழ

ெரா ப ேமாச டா! ெகா

லா

வ ததிலி

வா

ண ேட

.

ச ேநர திேலேய அ

ேநர தி

கிேர

ய சி ப

அேத ேநர

ெகா

பா

ேம அ

லா ஆ பைளக

வ டரா

ய சி

மிேல அ

டா ! ெமா ைட மா

ெசா

க தா

த ேயா அவ

டைவ

ஓ ைட ேபாட
ப க

ேலேய ப

மா

,ஒ

வ ைர பா
ேபா ேட

.

. இ

ப ைசய ஏ

ைற க

ஆர ப

தா

அ காைவ ஓ க ஆர ப

ைன ெசா
.

பாவாைடைய
ெவ

பா! உ

அவ

ெதாைட ெர

ச தன

"த ப ! ேமேல உ

ஜி

"இ
ெகா

க ஓ

என

அைழ
க, இ

ண ற ேதவைத எ

நிற தி

ைப

கி

, அவ

கலா ! அ கா ஊ

. கன க

..ெம

கவண

.
இர

கா

ெர

கி அவ இ

ேச ெரா ப நாளா

ைன இ

னா

க சிைய

.

. இ ேபா

ண இ

வ ைர

ர ட ஆர ப

பத ற

நி வாண
ெவ

ேம

. ந ப எைதப றி
ேபான

! ந

கி அைண

கலைரவ ட அ

ேபாைதைய கிள ப ய

லா தா

டாரா ெத யைல.

கி கா

. அ காவ

னக, காைல

ேபாடா! எ

ண ! அ கா வ டமா டா

ேட இ

லி
ைழ தா

ெம

மா! அ

ேசாதி காேத!

இள

!

ஏற, க

ராைவ கழ ட ஒ

வா

ண ேயா! த ப ! சீ கிர

சீ கிர

ஜா ெக

!!

ேமேல அ

ய சி த

,
ைள.
.

பாரா?"

கவைல படாம

இர

எதி லிேய ஓ கலா

,

கவைல
படாத க
"

."

சீ!

பற கிராேர,

சீ! த ப ! ந

கதா

ெரா ப ேமாச னா உ

ேமேல

ேபா டா

தா

அவைள ஓ க!"

"அ

ண ! அ காேவாட உட

எ தைன
ேப

ேபா டா
கலா ..

தா

வா!

வா

அ ப ! எ தைன ேகா
தி

,

ைலக

ெப

! ஓ

வா!

கி ேட

ேதா

!"
டா! இ

"இ

!எ

ைன வ ட அவ அழ

அ காைவேய ஓ க ேவ
ண !அ

"அ
அழ

தா

கீ

பா

க!!

கன க
ஓ க

! உ

கைள

வ சி

"ச !ச ! ேபா
கி வ

நா

ெம

பள
லி
!

இர

,எ

தா

தி

ெச

ணய

!" எ

வ ரைல அ

ணய

னக

"ஆ

டா! எ

ணய

, பாைதைய கா
!!அ

பாதி ெச

னா! ந

ணய

வள

தா

ேபா ேட

எ த ைய உ

ைனைய ைவ

அழ

திய

க ஒ

மாதி

சிைல மாதி

ஆழ

, வாடா! இ ேபா ஓ கலா !"

.

ைகக

ஜூ

ைன ஓ க வ ேத!?

ைவ தா ேபால ேகாய

லா ஆ பைள

வ ைர

உய

ெம
மா!
ைல

த ைய ெமா தமா

,

வய
.

. அ

!

ேத

!அ
கிவ
டா!

ணய

கா

ைள ேபாட ேத ய

ணய

ெவ றிகரமாக அவ

ராசாேவ!ேவகமா ஆ

ண வ ரக தாப தி

ஆ ப ைத

ல அ

கிய நிைலய

ஆ ப ைத?"

மாதி

நி வாணமாகி

இைடய

தாேன?"

ண! ெரா ப சா ! அவ ஒ

க!!!! உ

காைல

னா, ஏ

ஆ ப ேம

.

ேத

க,

.
தி

ெச
மா!

திவ

ேட

.

பா! அ

ேயா!

.
டா!

தி கிழிடா உ

ண ! ெம

"அ
ெம

வா க

ல" இ

க, அ

ைககள

ைலகைள வாகாக ப

"ேபாடா! உ

க அ மாேவ, எ

வரமா டா ! ஆனா அ மா வ
ப ைச

ெகா

கிரா

ேட

ட ேபாரா

றிேன

க, இ த வய ல, நா

க!

.

டாதா?

டா
நாேய! ந இ ேபா எ
"ச ! ச ! ந

ெசா

லா கா

!!!" இ

!ேய

"ேட

! அ

டா!

ப ைச

பா!

டா! நா

ண..
ேட அவ

ேகாதிவ

மா! நா

தைல

ெகா

நா

நாைள
ெத

நா

பவ

க தி
ேமேலேய கவ
ைய

ேட அ

ன நட

அ கா
.எ

வாக எ

ேபா

தலிர

லா இ


கானபா

டா! ந

தா

லா

ண கழ
ேட

பா னா

டா! உன

க மா ேட

அ கா, க

ெவா

தி த

ப பா! எ

மி

ெம

ண ைய ேபா ட ேவக தி
தா

. ஒ

.

! ேட

ேவகேவகமா

பா

ேபால ேவைல
றினா

ேத

ேட

ெவா

ேமேல ெமா ைட மா ய

ெச ேத
!"

?"

! யா

கி ஒ

ப டா! ஒ

ேம

ஞாபக

கி கா

கி ட இ த

கி ேட

ெகா

!

த ஆர ப

படா!
டா!

!!

ன அ த நா


டா! ெம

. அ

ைன க

?

அ மாேவ

ணைன த

ழி சி கி டா

கீ ேழ வ தன , அ

டா . ப ற

ைர க ப ட

. அ

அ கா அ
றிர

வா

ேபா

கவ

ஓ க

ழி சி

பா!

?

ண.

அ கா

ேம ெத யாத

ணைன ஓ கைவ த கைதைய

கீ

மி

நா

ெமா ைட மா ய

ஆ ேசப

தலி

,

தா

ணன ட

ேபா

வார தி

எதி

ண ேட

ைடைய

கைள ஊ

கிேர

ைறயாவ

, தின

லிய

ஏற வ

லா

கிைட க வா

ெசா

க . அ மா

ைல. அ கா ஊ

கா ட ச மத
வர ெசா

. இ ேபாெத

கீ ேழ, ம

யவ

ைடைய என

அ கா எ

வவ

கிறா

வா
கிரா

கிவ
. அத

ேபான
டா

. அ த வ வர

ெத

.
அ மா

கைள அ

என

த கைதகள

ைக நி மதியாக ச ேதாஷமாக கழிகிற

.