Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc

(The Happy Woman)

Ang Son Yoo

Gia Ñình Ñöùc Tin Vieät Nam (Vietnamese Family of Faith) 2000

THE HAPPY WOMAN

Copyright 1999 by Ang Son Yoo

Translate into Vietnamese by Phaïm Nguyeân Baûo Traân Edited by Rev. Nguyeãn Vaên Hueä

Published by the permission of Manna Mission Church 332 S. Virgil Avenue, Los Angeles, CA 90020, U.S.A. For Order and Other Enquiries, please contact: Vietnamese Family of Faith 11312 Shiloh Road Dallas, TX 75228, U.S.A.

NOT FOR SALE

Please give this book to your friends or relatives after you read. Thank You.

Lôøi Noùi Ñaàu
"Vôùi boù hoa loøng bieát ôn, toâi khieâm cung daâng taëng quyeån saùch naày leân cho Chuùa vaø Cöuù Chuùa Gieâ-xu Christ, ngöôøi baïn ñôøi vaø ngöôøi baïn ñoàng coâng troïn ñôøi cuûa toâi."

Ang Son Yoo

Cuøng Quí Ñoäc Giaû Vieät Nam
Kính Thöa Quí Thaân Höõu vaø Tín Höõu Vieät Nam: Moät traêm möôøi naêm veà tröôùc, ôû Ñaïi Haøn khoâng coù moät tín höõu Tin Laønh naøo heát. Haàu heát daân chuùng theo Khoång Giaùo hoaëc Phaät Giaùo. Nhöng ngaøy nay, khoaûng moät phaàn ba daân toäc Nam Haøn tin thôø Chuùa. Baûy trong soá möôøi Hoäi Thaùnh lôùn nhaát treân theá giôùi naèm ôû Nam Haøn. Coù khoaûng 7,000 Giaùo só Tin Laønh ngöôøi Ñaïi Haøn ñang truyeàn giaùo taïi hôn 100 quoác gia treân theá giôùi. Vì aûnh höôûng cuûa cuoäc Chieán Tranh Trieàu Tieân vaø aùp löïc quaân söï thöôøng xuyeân cuûa Baéc Haøn, caùc tín höõu Tin Laønh ôû Nam Haøn ñaõ hoïc caùch nöông döïa nôi Chuùa vaø heát loøng haàu vieäc Chuùa. Hoï thöïc söï xaùc tín Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng soáng vaø Ngaøi laø Ñaáng khoâng heà thay ñoåi. Duø söï phaùt trieån cuûa Hoäi Thaùnh ñang chaäm laïi do tình hình kinh teá trong voøng möôøi naêm qua, haàu heát caùc Hoäi Thaùnh vaãn giöõ nhöõng buoåi nhoùm caàu nguyeän 5 giôø saùng cuûa hoï. Möùc ñoä döï phaàn truyeàn giaùo vaø daâng hieán cuûa hoï vaãn ñöôïc keå laø ñöùng ñaàu giöõa caùc Hoäi Thaùnh ôû AÙ Chaâu. Sau Theá Chieán Thöù hai, caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi Ñaïi Haøn di cö ñeán Hoa Kyø. Ñi ñeán ñaâu hoï cuõng thaønh laäp Hoäi Thaùnh. Trong khi ngöôøi tín höõu Trung Hoa vôùi gaàn 200 naêm lòch söû ñaõ thieát laäp ñöôïc khoaûng 1,000 Hoäi Thaùnh ngöôøi Hoa taïi Hoa Kyø; tín höõu ngöôøi Vieät treân 25 naêm lòch söû ñaõ xaây döïng ñöôïc hôn 200 Hoäi Thaùnh ngöôøi Vieät taïi Hoa Kyø; thì ngöôøi Ñaïi Haøn vôùi 50 naêm lòch söû ñaõ xaây döïng ñöôïc hôn 4,000 Hoäi Thaùnh ngöôøi Ñaïi Haøn taïi Hoa Kyø. Ngöôøi tín höõu Ñaïi Haøn ñaõ kinh nghieäm nhieàu veà Chuùa. Hoï ñaõ neâu göông saùng thôø phöôïng vaø haàu vieäc Chuùa cho nhieàu daân toäc treân theá giôùi. Chuùng ta coù theå noi göông hoï vaø cuøng vôùi hoï hieäp taùc haàu vieäc Chuùa, ñem Tin Laønh truyeàn baù khaép theá giôùi, ñeå hoaøn thaønh Ñaïi Maïng Lònh Chuùa giao. Toâi coù may maén hieäp taùc vôùi moät soá Hoäi Thaùnh vaø tín höõu Ñaïi Haøn. Nay toâi laïi may maén hieäp taùc ñeå chuyeån ngöõ quyeån saùch "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" cuûa Nöõ Muïc sö Yoo, Ang Son, töø Anh Ngöõ sang

Vieät Ngöõ. Toâi ñöôïc khích leä raát nhieàu khi ñoïc vaø dòch quyeån saùch naày. Ñaây laø quyeån saùch raát coù giaù trò vì noù khoâng phaûi laø lyù thuyeát nhöng laø kinh nghieäm thöïc teá. Ñaây laø töøng traûi cuûa moät ngöôøi kinh nghieäm söï hieän dieän cuûa Chuùa giöõa nhöõng khoå ñau, gioáng nhö töøng traûi cuûa nhieàu ngöôøi Vieät Nam treân con ñöôøng theo Chuùa. Toâi heát loøng giôùi thieäu quí ñoäc giaû Vieät Nam quyeån saùch naày vaø xin quí vò tieáp tay giôùi thieäu quyeån saùch naày cho nhieàu ngöôøi cuøng ñoïc. Öôùc mong Ñöùc Chuùa Trôøi duøng quyeån saùch naày ñeå daãn quí vò ñeán nguoàn haïnh phuùc maø chæ coù Chuùa Gieâ-xu coù khaû naêng ban cho nhöõng ngöôøi ñaët troïn nieàm tin nôi Ngaøi. Muoán thaät heát loøng. Chaân thaønh caûm ôn quí vò. Muïc sö Nguyeãn Vaên Hueä, Dallas.

Lôøi Töïa
Ñeà taøi quyeån saùch naày ñang thu huùt raát nhieàu ngöôøi. Ai laïi khoâng muoán haïnh phuùc? Taùc giaû quyeån saùch naày laø moät nöõ Muïc sö. Soá phaän cuûa baø thaät kyø dieäu. Khi leân möôøi hai tuoåi baø ñöôïc keâu goïi ñeå phuïc vuï nhöõng ngöôøi giaø. Ñôøi soáng cuûa baø ñaày daãy nhöõng thaêng traàm, aùnh saùng vaø boùng toái, vui veû vaø buoàn baõ, bình an vaø raéc roái. Baø ñaõ töøng traûi taát caû trong suoát ñôøi baø. Nhöng ñôøi soáng baø cuõng ñaày daãy söùc soáng thuoäc linh. Baø vaâng giöõ giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Trong Ngaøi baø ñi theo nhöõng qui luaät cuûa tình yeâu thöông chaân thaät, cuûa söï thöông xoùt vaø cuûa söï trung tín laø nhöõng ñieàu laøm neân ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc. Taát caû chuùng ta ñeàu muoán noi theo vaø baét chöôùc ñôøi soáng cuûa nhöõng vó nhaân. Baø Yoo, Ang Son laø ngöôøi ñaøn baø bieát roõ söï thaät veà nhöõng ñieàu coù theå thay ñoåi ñoàng thôøi cuõng bieát chaáp nhaän nhöõng gì khoâng theå thay ñoåi. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban cho baø aân töù khoân ngoan ñeå bieát phaân bieät giöõa hai ñieàu naày. YÙ töôûng veà quyeån saùch naày ra ñôøi nhö theá naøo? Toâi ñaõ nghe veà Muïc sö Yoo, Ang Son ôû Nöôùc Nga laø nôi Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo Manna raát noåi danh giöõa voøng caùc tín höõu Tin Laønh. Vaøo thaùng Möôøi Moät naêm 1998 khi toâi ñeán Hoa Kyø, toâi coù cô hoäi döï nhoùm ôû Hoäi Thaùnh naày. Toâi ñöôïc khích leä khi toâi nghe baø rao giaûng vôùi quyeàn naêng cuûa aân ñieån, tình yeâu vaø nieàm hy voïng trong tieáng noùi cuûa baø. Vaøo thaùng Gieâng naêm 1999, toâi ñöôïc môøi ñeán nhaø baø. Chuùng toâi thoâng coâng nhau caùch aám aùp trong söï ñaày daãy Thaùnh Linh vaø aân ñieån Chuùa. Luùc ñoù coù moät soá tín höõu cuûa Hoäi Thaùnh ñang coù maët. Khi toâi nhìn baø Muïc sö, toâi caûm thaáy nhö Ñöùc Thaùnh Linh ñang phaùn vôùi toâi raèng baø phaûi keå laïi cho moïi ngöôøi treân theá giôùi veà baø. Toâi khoâng bieát gì heát veà caâu chuyeän ñôøi baø. Toâi ñaõ nghó veà nhöõng phuï nöõ Nga, nhöõng buoàn ñau, khoù khaên vaø ñôøi soáng voâ voïng cuûa hoï. Toâi noùi, "Muïc sö ôi, xin haõy vieát moät quyeån saùch cho nhöõng phuï nöõ Nga veà caùch naøo baø ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc. ÔÛ Nga nhöõng ngöôøi bò aùp böùc nhieàu nhaát laø ngöôøi phu nöõ. Baø phaûi keå cho hoï

nghe caùch laøm theå naøo ñeå hoï cuõng coù theå trôû thaønh nhöõng ngöôøi haïnh phuùc. Toâi baét ñaàu noùi vaø nhaán maïnh caùch tha thieát döôøng nhö coù Ai ñoù ñang noùi qua toâi. Baø Muïc sö chæ laéng nghe toâi vaø mæm cöôøi khi toâi tieáp tuïc thuyeát phuïc baø vieát quyeån saùch naày. Vaø, moät pheùp laï xaûy ra! Sau ba thaùng, quyeån "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" ñaõ ñöôïc vieát ra, xuaát baûn baèng tieáng Ñaïi Haøn vaø ñaõ döôïc dòch sang tieáng Anh vaø tieáng Nga. Quyeån saùch "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" cung caáp con ñöôøng daãn ñeán doøng soâng haïnh phuùc ñoàng thôøi ñem laïi hy voïng vaø nieàm tin raèng chæ coù tình yeâu cuûa Ñaáng Christ vaø Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù theå laøm cho moät ngöôøi haïnh phuùc. Toâi tin raèng quyeån saùch naày seõ daãn daét nhieàu ngöôøi ñaøn baø baát haïnh ñeán cuøng Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ laø nguoàn goác thöïc söï cuûa haïnh phuùc. Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo Manna ñaõ höôûng öùng söï keâu goïi cao caû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngôïi khen Chuùa. Thaùng Hai naêm 1999 Svetlana Nemchevska Phoùng vieân Truyeàn Thanh vaø Truyeàn Hình Nga vaø Hoa Kyø.

Môøi baïn ñeán "Doøng soâng Haïnh phuùc"
Ngaøy nay khi nhìn laïi cuoäc ñôøi 75 tuoåi cuûa toâi, toâi muoán môøi quí ñoäc giaû haõy ñeán vôùi caùi nguoàn maïch cuûa nieàm vui chaân thaät voán ñaõ khieán toâi trôû thaønh ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc nhaát theá giôùi! Toâi muoán giôùi thieäu baïn ñeán vôùi Ngaøi, laø Ñaáng ñaõ ban phöôùc cho toâi tröôùc khi toâi loït loøng meï. Ngaøi cuõng laø Ñaáng chaúng bao giôø thaát höùa. Ngaøi ñaõ chaúng bao giôø ñeå cho toâi soáng trong ñoùi khaùt, traàn truoàng hay khoâng nhaø khoâng cöûa. Ngaøi ñaõ luoân luoân boàng aúm toâi khi toâi coâ ñôn, thöông toån hay khoùc than. Ngaøi ñaõ noùi chuyeän vôùi toâi, luoân luoân vôùi lôøi noùi yeâu thöông, an bình vaø an uûi. Ngaøi ñaõ ñi vôùi toâi trong nhöõng ñöôøng haàm toái taêm cuûa cuoäc ñôøi. Ngaøi ñaõ höùa ban cho toâi söï soáng vónh cöûu cuõng nhö söï hieän dieän cuûa Ngaøi treân theá giôùi naày. Ngaøi naém tay daét toâi leân taän ñænh nuùi. Ngaøi baûo veä toâi vaø trôû neân nôi aån naùu cuûa toâi. Neáu toâi coù moät lôøi öôùc tröôùc khi chaám döùt cuoäc ñôøi, thì ñoù laø lôøi öôùc ñöôïc môøi baïn ñeán cuøng doøng soâng haïnh phuùc naày vaø baïn ñöôïc ñích thaân gaëp Ngaøi. Toâi caàu mong baïn böôùc vaøo con thuyeàn tình yeâu ñeïp ñeõ cuûa Ngaøi maø Ngaøi ñaõ chuaån bò cho baïn töø laâu. Toâi caàu mong baïn ñoàng haønh vôùi Ngaøi töø nay cho ñeán ñôøi ñôøi. Ang Son Yoo Thaùng Hai, 1999

Möôøi Hai Gioû Ñaày Haïnh Phuùc
12 21 Gioû Ñaày Thöù Nhaát Gioû Ñaày Thöù Hai Phöôùc Laønh Cuûa Gia-coáp Ngöôøi Toâi Gaëp Naêm Hai Möôi Ba Tuoåi Tha Thöù Vaø Laïi Tha Thöù Con Coù Thaät Loøng Yeâu Ta Chaêng? An UÛi Keû Heøn Moïn Toâi Nghó Moïi Söï Ñeàu Laø Cuûa Toâi Thaáp Heøn Nôi Ñoàng Vaéng Con Coù Theå Naøo Ñi Qua Truõng Toäi Loãi Chaêng? Vaø Roài, Sau Ñoù Mang Nhöõng Quaû Thaät Ñeïp Ngöôøi Ñaøn Baø Gieo Gioáng Cheùn Toâi Ñaày Traøn

35 54

Gioû Ñaày Thöù Ba Gioû Ñaày Thöù Tö

74 85

Gioû Ñaày Thöù Naêm Gioû Ñaày Thöù Saùu

97 109 120 131 150 159

Gioû Ñaày Thöù Baûy Gioû Ñaày Thöù Taùm Gioû Ñaày Thöù Chín Gioû Ñaày Thöù Möôøi Gioû Ñaày Thöù Möôøi Moät Gioû Ñaày Thöù Möôøi Hai

Gioû Ñaày Thöù Nhaát

PHÖÔÙC LAØNH CUÛA GIA-COÁP
OÂng Noäi Yeâu Daáu Cuûa Toâi Qua Truõng Boùng Cheát

Gioû Ñaày Thöù Nhaát

OÂng Noäi Yeâu Daáu Cuûa Toâi
Laàn cuoái cuøng toâi nhìn thaáy oâng noäi toâi coøn soáng laø luùc oâng ñang naèm treân giöôøng taïi phoøng mình. Toâi ra khoûi phoøng oâng noäi vaø vaøo phoøng mình ñeå nguû. Nhöng vaøo luùc toâi saép thieáp ñi thì coù tieáng ai ñoù la leân, "OÂng noäi qua ñôøi roài!" Caû nhaø toâi khoùc. Toâi nhaûy ra khoûi giöôøng vaø chaïy ñeán phoøng cuûa oâng. Moät taám vaûi traéng ñöôïc phuû leân thi theå cuûa oâng noäi toâi, ngöôøi heát loøng thöông yeâu toâi. Chæ môùi ñaây thoâi, oâng coøn ñaët moät tay leân ñaàu toâi, coøn tay kia giô qua khoûi ñaàu mình vaø noùi ñieàu gì ñoù maø toâi khoâng theå hieåu. Roài oâng baûo, "Ang Son, baây giôø chaùu veà nguû ñi." Toâi vaãn coøn caûm thaáy baøn tay run run vaø gioïng noùi yeáu ôùt cuûa oâng ôû gaàn toâi laém. Toâi khoâng tin raèng oâng noäi ñaõ cheát. Khi oâng noäi coøn soáng, oâng raát yeâu thöông toâi. Toâi khoùc lôùn vaø noùi raèng, "Taïi sao oâng noäi qua ñôøi maø khoâng phaûi laø baø noäi?" Roài toâi laïi khoùc. Caû laøng ai cuõng bieát oâng noäi raát thöông toâi. OÂng boàng aüm toâi töø khi toâi coøn nhoû, ñaõ ñöôïc gaàn möôøi naêm töø luùc con trai tröôûng cuûa oâng (laø cha toâi) laäp gia ñình. OÂng noäi ñaët cho toâi caùi teân ñoäc nhaát voâ nhò, "Ang Son" nghóa laø "con cuûa chim sôn ca." Ñaây laø moät loaøi chim ñeïp treân theá giôùi thuoäc hoï naøy. OÂng raát sung söôùng khi ñaët cho toâi caùi teân nhö theá. Meï toâi laø con daâu ñaàu tieân cuûa oâng noäi toâi. Baø ñi ñeán moät ngoâi laøng khaùc, caûi trang ñeå ñi tôùi moät Shaman (nôi cöû haønh nghi thöùc toân 13

giaùo cuûa ngöôøi ña thaàn) ñeå nguyeàn ruûa caùi teân "Ang Son" vì baø raát gheùt caùi teân ñoùù. Moät ngaøy noï, oâng noäi veà nhaø vôùi baøn tay ñaày maùu, oâng ñaõ duøng tay khoâng ñaùnh vaøo moät thaân caây. Sau ñoù, oâng noùi vôùi gia ñình laø oâng khoâng theå tieáp tuïc soáng chung vôùi ngöôøi con daâu thôø laïy hình töôïng. OÂng thu doïn ñoà ñaïc vaø ñi leân Seoul, nôi con trai thöù hai cuûa oâng ñang soáng. Tröôùc khi oâng qua ñôøi, oâng goïi cha toâi, luùc ñoù ñang ôû Wonsan, baûo ñem toâi leân Seoul. Cha toâi xin pheùp tröôøng hoïc cuûa toâi vaø ñöa toâi leân Seoul baèng xe löûa. Khi thaáy toâi, coâ toâi heùt to leân, "Ang Son tôùi roài!" OÂng noäi toâi bình thöôøng voán im laëng, nhöng hoâm ñoù oâng ñaõ keâu lôùn teân toâi vaø cöôøi raát töôi. Vaøo ñeâm thöù ba ôû Seoul, luùc toâi ñang nguû thì cha toâi ñaùnh thöùc toâi daäy vaø ñöa toâi ñeán phoøng oâng noäi. Khi toâi böôùc vaøo phoøng vôùi ñoâi maét coøn mô nguû, oâng noäi baûo moïi ngöôøi trong nhaø ñi ra ñeå toâi ôû laïi. Trong caên phoøng haàu nhö troáng traûi, oâng noäi yeân laëng nhìn toâi vôùi caùi nhìn trìu meán. Luùc ñoù, toâi vaãn coøn nöûa meâ nöûa tænh neân khoâng bieát chuyeän gì ñang xaûy ra. Moät luùc sau, oâng ñaët baøn tay yeáâu ôùt cuûa mình leân ñaàu toâi, coøn tay kia giô leân cao. OÂng baét ñaàu noùi chuyeän "vôùi moät ngöôøi naøo ñoù," vaø toâi khoâng bieát ñoù laø ai. Toâi vaãn coøn buoàn nguû. Toâi ñònh hoûi oâng laø," OÂng ôi, oâng ñang laøm gì vaäy?" Nhöng toâi chöa kòp hoûi thì oâng ñaõ noùi vôùi gioïng run run raèng, "Ang Son aï, xong roài chaùu. Baây giôø, chaùu coù theå veà phoøng nguû." Toâi gaät ñaàu, maét môû moät caùch khoù khaên. Toâi ñöùng daäy vaø rôøi phoøng oâng noäi. Vaø toâi, ñöùa beù gaùi 12 tuoåi trong boä ñoà tang "ricksha," ñöùng ñoù trong doøng ngöôøi ñeán vieáng leã tang oâng noäi. Toâi mieân man suy nghó vaø toø moø veà nhöõng ñieàu maø oâng noäi ñaõ noùi vaø laøm naêm ngaøy tröôùc ñoù. Toâi tieác vì ñaõ khoâng hoûi oâng nhöõng ñieàu ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo. Suoát ñaùm tang, toâi khoùc trong nieàm thöông tieác khoân nguoâi vì bieát mình seõ khoâng bao giôø gaëp laïi oâng nöõa. OÂng noäi thöông yeâu toâi laém. Vaø moïi kyù öùc naøy döôøng nhö môùi chæ xaûy ra hoâm qua maø thoâi. Toâi nay ñaõ 75 tuoåi. Giôø ñaây, khi nhìn laïi quaõng ñôøi cuûa mình, toâi hieåu ra ñieàu oâng noäi toâi ñaõ laøm vaøo buoåi toái hoâm aáy. OÂng ñaõ ñaët tay leân toâi vaø chuùc phöôùc cho toâi, ñöùa chaùu gaùi maø oâng raát möïc yeâu thöông. Ñoù laø nhöõng ôn phöôùc maø khoâng tieàn baïc naøo coù theå mua ñöôïc. Giôø ñaây, ñöùa chaùu gaùi ñoù ñaõ lôùn, gaàn baèng tuoåi cuûa oâng noäi luùc ñoù. Vaø toâi ñaõ nhaän bieát nhöõng ôn phöôùc voâ cuøng quyù giaù maø oâng ñaõ chuùc laønh cho toâi nhieàu naêm veà tröôùc. 14

Tình yeâu bao la cuûa oâng noäi xuaát phaùt töø ñaâu? Tình yeâu maø baèng moät chuùt hôi taøn cuûa mình, oâng ñaõ doác ñoå ra cho toâi? OÂng bieát raèng nhöõng ñieàu oâng coù ñeán töø Ñaáng laø nguoàn cuûa moïi phöôùc laønh. Ñoù laø lyù do taïi sao oâng noäi ñôïi toâi ñeán vaø baèng hôi thôû cuoái cuøng cuûa mình, oâng ñaõ caàu xin Ñaáng aáy chaêm soùc ñöùa chaùu yeâu daáu cuûa mình. Vaø Ñaáng ñaõ nhaäm lôøi caàu xin cuûa oâng noäi thaät ñaõ naém tay ñöùa beù gaùi aáy vaø ñoàng ñi vôùi coâ trong suoát 75 naêm qua.

15

Gioû Ñaày Thöù Nhaát

Qua Truõng Boùng Cheát
OÂng noäi toâi, ngöôøi ñaõ ñöa toâi ñeán vôùi Ñaáng laø nguoàn cuûa moïi phöôùc laønh, khi coøn treû ñaõ gaëp moät nhaø Truyeàn giaùo ngöôøi Myõ, luùc Ñaïi Haøn ñang ôû döôùi trieàu ñaïi nhaø Lee. Sau ñoù, oâng ñaõ caét ñi buùi toùc cuûa mình vaø haèng ngaøy theo chaân nhaø Truyeàn giaùo aáy ñi khaép moïi nôi. Cha meï cuûa oâng voán cöïc kyø baûo thuû, ñaõ raát töùc giaän vì nghó raèng ñöùa con thöù tö cuûa mình ñaõ bò ma quyû phöông Taây aùm. Vì leõ ñoù, gia ñình ñaõ töø oâng. OÂng ñaõ töï böôn chaûi kieám soáng vaø ñaõ trôû thaønh baùc só Ñoâng Y ôû Wonsan, Baéc Haøn. OÂng trôû thaønh vò Tröôûng laõo thöù nhaát cuûa nhaø thôø Tin Laønh ñaàu tieân trong thaønh phoá. Sau ñoù, oâng ñaõ cuøng vôï vaø hai con trai laùnh sang Trung Quoác vì oâng phaûn ñoái vieäc thôø laïy hình töôïng Hoaøng Ñeá döôùi quyeàn löïc cuûa ngöôøi Nhaät. OÂng môû phoøng khaùm Ñoâng Y vaø trôû neân giaøu coù. OÂng ñaõ hoã trôï taøi chính cho chính quyeàn laâm thôøi Ñaïi Haøn taïi Thöôïng Haûi, Trung Quoác, luùc ñoù ñang trong tö theá chuaån bò giaønh ñoäc laäp. OÂng ñi ñeán nhieàu thaønh phoá cuûa Trung Quoác vaø thaønh laäp nhaø thôø ôû ñoù. Nhieàu ngöôøi ñaõ keå laïi, coù voâ soá beänh nhaân ñaõ ñöôïc chöõa laønh khi ñöôïc baøn tay oâng noäi chaïm ñeán. Tieáng laønh ñoàn xa, vaø oâng luoân baän roän vôùi beänh nhaân ñeán töø khaép nôi xa gaàn trong caû nöôùc. Cha toâi toát nghieäp tröôøng Ñaïi Hoïc Meigi noåi tieáng ôû Nhaät Baûn vaø quyeát ñònh theo göông cuûa cha oâng, töùc oâng noäi toâi, laø ngöôøi caêm gheùt ngöôøi Nhaät vì söï thôø laïy hình töôïng cuûa hoï. Cuoái cuøng, cha toâi môû tieäm kinh doanh döôïc thaûo Ñoâng Y. Sau khi Ñaïi Haøn ñöôïc giaûi phoùng 16

khoûi söï chieám ñoùng cuûa quaân Nhaät, oâng trôû thaønh Thò tröôûng cuûa thaønh phoá Wonsan. OÂng cöôùi meï toâi, vaø toâi chaøo ñôøi vaøo ngaøy 10 thaùng Ba, 1924. Trong nhöõng naêm thaùng ñi hoïc, toâi raát hay maéc côõ, chuû yeáu laø vì caùi teân ñoäc nhaát voâ nhò maø oâng noäi ñaõ ñaët cho toâi. Vì caùi teân aáy maø coù moät laàn, trong luùc ñieåm danh, giaùo vieân ñaõ keâu toâi ñöùng daäy. Toâi lôùn leân trong moââït gia ñình ñaày tình yeâu thöông. Laø con moät cuûa moät gia ñình giaøu coù, toâi ñöôïc daønh troïn moïi söï quan taâm chaêm soùc. Toâi toát nghieäp phoå thoâng Trung hoïc ôû tröôøng Luci, naèm gaàn baõi bieån tuyeät ñeïp ôû Wonsan; vaø sau ñoù toát nghieäp Ñaïi Hoïc Nöõ Ehwa sau khi hoïc xong Kinh Teá Ñoái Noäi. Naêm toâi toát nghieäp Ñaïi hoïc (luùc ñoù toâi 20 tuoåi), chuù toâi, Tieán só Sukchan Yoo, giôùi thieäu toâi vôùi oâng Jin Ho Kim. OÂng Jin Ho Kim ñaõ hoïc quaûn trò kinh doanh taïi Ñaïi Hoïc Meigi, Nhaät Baûn. Chuùng toâi cöôùi nhau cuõng vaøo naêm aáy. Khi toâi ñang soáng ôû Wonsan, Baéc Haøn, thì quoác gia ñang ôû trong giai ñoaïn cöïc kyø roái ren döôùi söï cai quaûn cuûa Lieân-xoâ vaø Myõ. Choàng toâi phaûi ngöng vieäc kinh doanh vaø ñi xuoáng mieàn Nam. Choàng toâi moät mình ra ñi vaøo thaùng naêm, 1947, höùa seõ sôùm trôû veà vôùi gia ñình. Hoaøn caûnh ngaøy caøng trôû neân toài teä vaø toâi buoäc phaûi ñi xuoáng mieàn Nam cuøng vôùi hai ñöùa con coøn nhoû cuûa mình. Ñöùa con ñaàu loøng cuûa toâi ñöôïc ngöôøi daãn ñöôøng coõng treân löng, coøn toâi coõng ñöùa beù hôn. Chuùng toâi phaûi treøo leân nuùi Odai trong boùng toái daày ñaëc. Toâi chöa töøng ñi boä moät mình trong ban ñeâm bao giôø. Toâi khoâng theå kieåm soaùt ñoâi chaân ñang run laåy baåy cuûa mình. Toâi töï hoûi, "Laøm sao mình coù theå qua noåi caùi doác nuùi naøy vôùi ñöùa con treân löng trong ñeâm toái mòt muøng nhö theá ?" Toâi nghe noùi ngoïn nuùi naøy noåi tieáng coù nhieàu raén ñoäc. Tim toâi ñaäp maïnh trong noãi sôï haõi vaø tuyeät voïng cuøng cöïc khi toâi caát böôùc trong boùng ñeâm muø mòt aáy. Baát thình lình, toâi nhìn thaáy aùnh saùng. Ñoù laø moät thöù aùnh saùng raát ñaëc bieät. Noù gioáng nhö tia saùng phaùt ra töø caây ñeøn pin vaø daãn toâi ñi töøng böôùc moät. Toâi khoâng nhìn thaáy moââït caùi gì ngoaïi tröø böôùc ñi keá tieáp maø toâi saép söûa böôùc. Caû vuøng nuùi toái ñen nhö möïc, aáy theá maø tia saùng nhoû beù aáy, cuøng vôùi gang baøn chaân toâi ñaõ chæ ñöôøng cho toââi, chính xaùc choã toâi caàn phaûi böôùc. Tia saùng naøy töø ñaâu ra nhæ? Ai ñang laøm vieäc naøy? Neáu quaân ñoäi Baéc Haøn phaùt hieän ra chuùng toâi, chaéc chaén chuùng toâi seõ bò gieát. Vaøo thôøi ñieåm aáy, söï soáng cuûa toâi khoâng naèm trong tay toâi nöõa. Neáu nhö ñöùa con nhoû toâi ñang coõng caát tieáng khoùc thì… AÁy theá maø noù 17

ñang nguû raát say treân löng cuûa toâi. Ai laø ngöôøi ñang giuùp toâi böôùc qua truõng boùng cheát? Chuùng toâi ñi boä, roài leo nuùi suoát ñeâm, vaø cuoái cuøng thì tôùi ñöôïc bôø soâng Imjn. Naáp mình trong buïi caây, chuùng toâi chôø cho ñeán khi trôøi suïp toái trôû laïi. Cuoái cuøng, coù moät chieác thuyeàn caäp vaøo bôø soâng. Nhöõng ngöôøi laùnh naïn xuoáng mieàn Nam ra khoûi nhöõng buïi caây vaø laúng laëng böôùc xuoáng thuyeàn. Ngöôøi daãn ñöôøng vôùi ñöùa con nhoû cuûa toâi treân löng cuøng toâi cuõng böôùc xuoáng thuyeàn. Ñuùng luùc aáy, moät gioïng noùi thaáp cuøng vôùi tieáng suît vang leân töø phía sau löng toâi, "Taát caû seõ cheát neáu ñöùa beù naøy khoùc, haõy ra khoûi thuyeàn ñi!" Chuùng toâi ñaõ leo nuùi suoát ñeâm vôùi öôùc mong ñöôïc vaøo thuyeàn. Ñieàu naøy coù nghóa laø chuùng toâi ñang caàm chaéc caùi cheát trong tay. Chuùng toâi khoùc vaø naøi næ xin ñöôïc vaøo thuyeàn, vaø ngöôøi ñaøn oâng noùi, "Toâi seõ ñeå baø leân neáu baø lieäng hai ñöùa treû xuoáng soâng." Laøm sao toâi coù theå gieát con ñeå cöùu laáy maïng soáng cuûa mình? Nhöõng con maét treân thuyeàn laøm toâi hoaûng sôï. Roát cuoäc, hoï ñaåy ngöôøi daãn ñöôøng vaø toâi ra khoûi thuyeàn vaø rôøi beán. Chieác thuyeàn baét ñaàu baêng qua soâng, boû laïi chuùng toâi ñaèng sau. Toâi khoùc vôùi taám loøng buoàn baõ vaø söï ñau ñôùn toät cuøng. Ngöôøi daãn ñöôøng baûo toâi ñi doïc theo con soâng, tìm choã caïn vaø heïp ñuû ñeå coù theå baêng qua. Chuùng toâi ñi boä hai möôi phuùt trong söï tuyeät voïng hoaøn toaøn. Thình lình, toâi nghe tieáng suùng maùy chaùt chuùa vang leân töø ñaøng sau. Chuùng toâi voäi tìm choã troán vaø nhìn laïi höôùng bôø soâng. Moät soá ñoâng quaân lính ñang baén xaû vaøo chieác thuyeàn, luùc baáy giôø ñaõ ñi ñöôïc nöûa ñoaïn ñöôøng. Moät vaøi phuùt sau, chieác thuyeàn chìm xuoáng cuøng vôùi tieáng la khoùc thaûm thieát cuûa nhöõng ngöôøi trong thuyeàn aáy. Doøng soâng tænh laëng trôû laïi, moät laàn nöõa söï cheát ñaõ keà caän toâi. Toâi khoâng taøi naøo nhaác chaân leân noåi sau khi chöùng kieán nhöõng gì vöøa xaûy ra ngay tröôùc maét. Ai ñaõ giaûi cöùu toâi khoûi caùi cheát khuûng khieáp naøy? Ngöôøi cöùu toâi döôøng nhö ñaõ bieát tröôùc taát caû nhöõng vieäc saép xaûy ra. Ai ñaõ ñem toâi ra khoûi nhöõng giaây phuùt hieåm ngheøo ñoù? Nhöõng hoøn ñaù phuû ñaày reâu khieán loøng soâng voâ cuøng trôn trôït. Ngöôøi daãn ñöôøng phaûi laáy daây rôm coät chaët nhöõng ñoâi giaøy cao su cuûa chuùng toâi laïi ñeå phoøng khi chuùng toâi trôït chaân khoûi nhöõng hoøn ñaù aáy. Toâi böôùc chaàm chaäm theo ngöôøi daãn ñöôøng. Ñaàu thaùng Naêm, nöôùc soâng laïnh buoát. Caøng luùc, soâng trôû neân saâu hôn vaø nöôùc daâng leân tôùi ngöïc toâi; con toâi ôû ñaøng sau thì nöôùc ñaõ ngaäp qua khoûi löng gaàn tôùi coå. Toâi coá vöôn mình caøng cao caøng toát baèng caùch ñi nhoùn goùt. Nhöng 18

doøng nöôùc chaûy maïnh khieán toâi khoâng theå böôùc theâm moät böôùc naøo nöõa. Toâi töï nhuû, "Mình seõ cheát chìm thoâi." Chính vaøo luùc aáy, moät ngöôøi naøo ñoù nheï nhaøng naâng ñoâi vai toâi leân, vaø toâi bieát chaéc raèng chaân toâi khoâng coøn ñuïng ñaùy soâng nöõa. Ai ñaõ naâng caùnh tay vaø ñoâi vai toâi leân ñeå toâi coù theå vöôït qua doøng nöôùc toái ñen aáy? Toâi khoâng bieát Ñaáng cöùu maïng soáng toâi, con toâi vaø ngöôøi daãn ñöôøng khoûi nhöõng tình theá nguy nan vaø nhöõng noãi öu phieàn laø ai. Nhöng ba naêm sau, toâi ñaõ khaùm phaù ra Ñaáng aáy khi toâi gaëp Ngaøi treân ñöôøng ñi tò naïn luùc cuoäc chieán tranh Ñaïi Haøn dieãn ra. Chính Ngaøi ñaõ giaûi cöùu toâi khoûi nhöõng tình theá töôûng chöøng ñaõ beá taéc. Roát cuoäc, chuùng toâi tôùi ñöôïc Seoul vaø gaëp chuù toâi, Tieán só Sukhan Yoo, ñang tieáp teá cho ngöôøi ngheøo taïi döôõng ñöôøng Nhaân Daân cuûa oâng. Vaøo luùc oâng nghó raèng ñöùa chaùu gaùi cuûa mình ñaõ cheát, thì toâi böôùc vaøo cuøng vôùi hai ñöùa con nhoû. Chuù toâi vaø choàng toâi khoùc leân vì sung söôùng. "OÂi! Ang Son, neáu chaùu coù meänh heä gì thì laøm sao chuù daùm gaëp maët oâng noäi cuûa chaùu ñaây?" OÂng caàm tay toâi vaø khoùc raát nhieàu. Sau chieán tranh Trieàu Tieân, chuù toâi mua moät maûnh ñaát ôû Seoul vaø döï truø xaây moät beänh vieän. Nhöng cuoái cuøng oâng ñaõ quyeát thöïc hieän theo di chuùc cuûa oâng noäi. Vieäc giaùo duïc theá heä treû laø moät vaán ñeà voâ cuøng heä troïng ñoái vôùi töông lai cuûa Ñaïi Haøn. Vì theá oâng môû tröôøng daïy kinh teá chính trò, vaø ñaây chính laø cô sôû cho söï ra ñôøi cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Kunkook. Sau naøy choàng toâi, luùc ñoù ñaõ coù coâng vieäc kinh doanh cuûa rieâng mình, ñaõ cuøng chuù toâi mua baûy traêm maãu ñaát ôû ngoaïi oâ, thaønh laäp tröôøng Ñaïi hoïc Kunkook (mang yù nghóa xaây döïng ñaát nöôùc.) Choàng toâi vöøa laø Giaùm ñoác Ñieàu haønh, vöøa laø Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cho ñeán khi oâng maát vaøo thaùng 12, 1968. Chuù toâi, Tieán só Yoo ñöôïc Toång Thoáng Ñaïi Haøn ban taëng huaân chöông vì söï ñoùng goùp cuûa oâng cho söï nghieäp giaùo duïc ôû Ñaïi Haøn. OÂng laø taùc giaû cuûa quyeån saùch noåi tieáng "Cuoäc Caùch Maïng Thaàm Laëng," sau naøy ñaõ trôû thaønh neàn taûng cho quyeån "Phong Traøo Môùi ÔÛ Laøng Xaõ" cuûa Toång Thoáng Park Chung Hee.

19

Chuù thích:
Phaàn chuù thích naøy nhaèm giuùp cho ñoäc giaû naém roõ veà caùc con cuûa Muïc sö Yoo ñöôïc ñeà caäp tôùi trong saùch. Baø coù caû thaûy baûy ngöôøi con. Con ñaàu loøng cuûa baø laø beù trai ñöôïc ngöôøi daãn ñöôøng coõng treân löng, chaùu ñaõ qua ñôøi ôû Seoul khi chöa ñaày moät tuoåi. Ngöôøi con thöù nhì laø beù gaùi maø baø coõng luùc vöôït soâng. Hieän giôø, coâ ñang soáng ôû Los Angeles. Ngöôøi con thöù ba laø beù gaùi ñaõ qua ñôøi luùc chín tuoåi vì beänh baïch haàu. Ngöôøi con thöù tö ñöôïc sinh ra trong khoaûng thôøi gian tò naïn vaø hieän giôø ñang soáng ôû Los Angeles. Ngöôøi con trai thöù naêm ñang sinh soáng ôû San Diego, California. Ngöôøi con gaùi thöù saùu cuûa baø veà sau ñaõ qua ñôøi ôû Los Angeles. Vaø ngöôøi con trai thöù baûy hieän ñang ñònh cö ôû Los Angeles, Hoa Kyø.

20

Gioû Ñaày Thöù Hai

NGÖÔØI TOÂI GAËP NAÊM HAI MÖÔI BA TUOÅI
Ñöôøng Tôùi Traïi Tò Naïn Bình Minh Cuûa Tuoåi Hai Möôi Ba Baø Ñieân Töø Seoul Ñeán Moät Traùi Nhoû

Gioû Ñaày Thöù Hai

Ñöôøng Tôùi Traïi Tò Naïn
Sau khi soáng ñöôïc ba naêm ôû Seoul trong suoát cuoäc Chieán tranh Trieàu Tieân, vaøo thaùng Saùu naêm 1950, toâi ñi laùnh naïn ôû Bugok, caùch Seoul 25 daëm veà phía Nam. Ngaøy 31 thaùng Möôøi Hai, 1950, con trai thöù hai cuûa toâi chaøo ñôøi. Moät vaøi ngaøy sau, ngaøy 4 thaùng Gieâng, toâi phaûi ñi tò naïn vì quaân ñoäi Trung Hoa baét ñaàu dính líu vaøo cuoäc chieán Trieàu Tieân. Ñoù laø moät ngaøy muøa ñoâng trôøi reùt möôùt, vaø toâi phaûi ra ñi vôùi ñöùa con môùi chaøo ñôøi ñöôïc vaøi ngaøy cuûa mình. Cha toâi phaûi ôû laïi Bugok ñeå chaêm soùc baø noäi toâi, luùc aáy ñaõ 91 tuoåi. Taát caû nhöõng ngöôøi coøn laïi trong gia ñình ñeàu phaûi ñi tìm choã laùnh naïn. Khi quaân ñoäi Trung Hoa keùo ñeán Bugok, cha toâi ñaõ laøm thoâng dòch cho caû laøng vì oâng noùi thaïo tieáng Trung Quoác; nhôø vaäy maø caû laøng thoaùt cheát. Toâi rôøi khoûi Bugok baèng xe boø. Toâi nung moät hoøn ñaù lôùn ñeå toâi vaø hai con ngoài leân cho aám. Toâi caém boán khuùc caây ôû boán goùc chieác xe keùo vaø phuû leân ñoù moät caùi meàn ñeå che cho bôùt laïnh, daàu vaäy tuyeát vaãn cöù len vaøo caên leàu nhoû xíu aáy cuûa chuùng toâi. Cha toâi ñaõ khoùc loùc thaûm thieát vì khoâng coù daáu hieäu naøo ñaûm baûo cho söï trôû laïi cuûa ñöùa con gaùi cuûa mình. Coâ môùi vöøa sanh con ñöôïc vaøi ngaøy! Thôøi tieát thaùng Gieâng ôû Ñaïi Haøn luùc naøo cuõng giaù reùt. Trôøi reùt buoát vaø chuùng toâi caûm thaáy sôï haõi vaø tuyeät voïng.

22

Toâi thaáy nhieàu xaùc cheát beân ñöôøng, hoaëc cheát vì ñaïn cuûa quaân lính hoaëc cheát vì laïnh. Coù nhieàu veát maùu traûi daøi treân tuyeát traéng. Toâi oâm chaët laáy ñöùa con môùi ñöôïc boán ngaøy tuoåi cuûa mình. Toâi run raåy trong caùi laïnh kinh hoàn cuûa muøa ñoâng, coøn haøm raêng thì ñaùnh laäp caäp moät caùch khoâng theå kieåm soaùt. Döôøng nhö chuùng toâi ñaõ ngoài treân chieác xe laéc lö aáy ñaõ laâu laém. Roát cuoäc, chuùng toâi tôùi moät ngoâi laøng nhoû beù teân laø Donjitgol, naèm treân ñöôøng daãn tôùi thaønh phoá Suwol. Toâi muoán döøng laïi ôû moät quaùn troï ñeå ñöôïc söôûi aám nhöng bò töø choái vì toâi coù quaù nhieàu con nhoû. Toâi chæ bieát ñöùng ngoaøi cöûa maø khoùc. Roài thì coù ai ñoù baûo toâi ñeán xin troï ôû ngoâi nhaø baùn gaïo cuõng naèm treân con ñöôøng ñoù. Toâi naøi næ chuû quaùn xem chöøng maáy ñöùa con cuûa toâi moät luùc ñeå toâi ñi ñeán cöûa haøng gaïo. Toâi ñeán vaø goõ cöûa nhöng khoâng thaáy ai leân tieáng. Maët trôøi muøa ñoâng ngaén nguûi ñaõ saép söûa khuaát boùng. Toâi nghó mình seõ cheát coùng cuøng vôùi ñöùa con cuûa mình. Vaøo chính luùc aáy, ñöùa con ñang nguû trong loøng toâi thình lình khoùc reù leân moät caùch khaùc thöôøng. Caùnh cöûa maø naõy giôø vaãn khoùa chaët tröôùc nhöõng cuù neän thình thòch cuûa toâi cuoái cuøng ñaõ coùt keùt môû ra. Moät baø cuï giaø loù ñaàu ra khoûi caùnh cöûa. Troâng baø coù veû phuùc haäu. Baø noùi, "Ñöùa beù môùi sinh aø? Chò ñi tò naïn sao?" "Con daâu toâi cuøng chaùu toâi cuõng ñaõ ñi tò naïn. Toâi cöù töôûng nhö chaùu toâi ñaõ quay veà." Roài baø noùi, gioïng ngheïn ngaøo,"Chò haõy vaøo ñaây." Baø noùi vôùi toâi raèng baø chöa heà môû cöûa cho baát kyø ngöôøi tò naïn naøo, duø trôøi coù giaù laïnh bao nhieâu ñi chaêng nöõa. Taâm hoàn cuûa baø cuï laïnh luøng vaø baêng giaù cuõng gioáng nhö muøa ñoâng vaäy. Nhöng laàn naøy, ai ñaõ laøm cho taám loøng aáy tan chaûy ñeå baø coù theå môû cöûa nhaø mình ra cho toâi? Toâi böôùc vaøo moät caên phoøng nhoû, aám aùp vaø ñaët con toâi naèm treân moät caùi meàn. Noù thoâi khoùc vaø nguû thieáp ñi. Baø cuï ñem cho toâi böõa aên toái nhöng toâi khoâng theå aên vì maõi lo cho hai ñöùa con maø toâi ñaõ ñeå laïi quaùn troï. Toâi keå laïi toaøn boä caâu chuyeän cho baø cuï nghe vaø baø noùi, "Chò ñem maáy ñöùa kia laïi ñaây luoân ñi." Töùc thì, toâi phoùng ra cöûa vaø chaïy tôùi quaùn troï. Coù ñeán hôn ba möôi ngöôøi ñang chen chuùc trong caên phoøng chaät heïp. Toâi thaáy hai con toâi ñang ñöùng ôû goùc phoøng trong nöôùc maét vaø sôï haõi. Toâi ñöa chuùng veà nhaø baø cuï. Khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñaõ bò cheát coùng. Nhöng ai ñaõ quan taâm saên soùc toâi? Ngoâi nhaø naøy voán laø nôi baùn gaïo tröôùc khi chieán tranh buøng noå, vì theá baø cuï luoân coù ñuû gaïo ñeå aên, coøn caên phoøng thì luùc naøo 23

cuõng aám cuùng. Toâi cöù luoân töï hoûi ai ñang chaêm soùc toâi giöõa moät nôi bò chieán tranh taøn phaù nhö theá naøy. Toâi ôû laïi nhaø baø cuï trong nhieàu ngaøy. Toâi söûa soaïn nhanh nhöõng buoåi côm tröa cho nhöõng ngöôøi lính ñi ngang qua nhaø. Toâi trôû neân gioáng nhö con daâu cuûa baø cuï. Toâi chaêm soùc baø vaø troâng coi nhaø cöûa vôùi taát caû taám loøng cuûa mình. Toâi coøn may ñoà cho baø baèng chieác maùy may maø moät ngöôøi tò naïn ñaõ ñöa cho baø ñeå ñoåi laáy gaïo vaø luùa maïch. Baø cuï raát sung söôùng khi thaáy boä ñoà toâi may cho baø. Muøa xuaân ñeán cuõng laø luùc hoøa bình trôû laïi mang theo nhöõng tin töùc veà vieäc ngöøng baén. Toâi muoán rôøi khoûi nhaø baø cuï ñaõ tieáp ñaõi toâi cuøng caùc con toâi voâ cuøng töû teá. Nhöng toâi khoâng theå ra ñi cuøng hai con nhoû vaø ñöùa beù môùi sinh treân löng. Moãi ngaøy troâi qua, toâi laïi thôû daøi vaø noân noùng veà nhaø. Vaø ñeán moät ngaøy, moät baøn tay cöùu giuùp xuaát hieän. Ñoù laø nhöõng ngöôøi lính maø nhieàu laàn toâi ñaõ naáu côm tröa cho hoï aên. Hoï vui möøng ñöôïc traû ôn toâi baèng caùch coõng hai ñöùa con toâi treân löng. Ngaøy khôûi haønh ñaõ tôùi. Baø cuï raát buoàn khi thaáy chuùng toâi ra ñi neân xin chuùng toâi naùn laïi theâm moät ngaøy nöõa. Toâi khoâng theå noùi lôøi töø choái vôùi baø vaø ñeå baø laïi moät mình neân chuùng toâi ôû laïi nhaø baø theâm moät ñeâm nöõa. Saùng sôùm hoâm sau, chuùng toâi töø giaõ baø cuï ñaùng meán ôû laøng Dongjitol ñeå trôû veà Bugok. Ñi boä ñöôïc nöûa ngaøy thì chuùng toâi ñeán chôï Balahn. Chuùng toâi ñeå yù döôøng nhö noù bò boû troáng vaø khoâng coù moät boùng ngöôøi naøo ôû ñoù caû. Moät oâng cuï trong laøng ñaõ röôùm nöôùc maét khi cho chuùng toâi hay laø taát caû phuï nöõ trong laøng ñeàu ñaõ bò quaân ñòch haõm hieáp khi chuùng ruùt quaân. Toâi thaáy nhöõng chieác uûng cao su phuï nöõ naèm raûi raùc treân maët ñaát. Moät laàn nöõa, toâi daâng leân nhöõng lôøi caûm taï ñaày nöôùc maét. Neáu toâi ñi khoûi laøng sôùm hôn moät ngaøy, thì toâi ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng naïn nhaân roài. Toâi ôû laïi laøng moät ñeâm ñeå bình tónh trôû laïi. Toâi laïi ñaët caâu hoûi, "Ai ñaõ luoân baûo veä vaø cöùu giuùp toâi trong nhöõng hoaøn caûnh hieåm nguy vaø kinh khieáp naøy?" Toâi cöù traèn troïc suoát ñeâm vôùi caâu hoûi aáy vaø ñeán gaàn saùng môùi coù theå chôïp maét ñöôïc. Khi chuùng toâi veà tôùi con ñöôøng laøng cuûa Bugok, moät ngöôøi ñaøn baø bieát toâi ñaõ chaïy ñeán nhaø cha toâi vaø heùt aàm leân, "Ang Son ñang veà ñeán, coâ aáy vaø luõ treû vaãn coøn soáng." Cha toâi nghó toâi vaø caùc con toâi ñaõ cheát treân ñöôøng ñi laùnh naïn. OÂng chaïy chaân khoâng ñeán vaø giang tay oâm chaàm laáy toâi; oâng khoùc nhö moät ñöùa treû. OÂng khoâng theå naøo tin raèng khoâng moät ai trong chuùng toâi 24

bò thöông vaø chuùng toâi ñeàu coøn soáng khoeû maïnh. Choàng toâi, tröôùc ñoù chia tay chuùng toâi ñeå ñi laùnh naïn, giôø ñaây töø Busan ñaõ trôû veà. Hai thaùng sau, choàng, chuù vaø cha toâi cuøng leân Seoul ñeå phaùt trieån döï aùn xaây döïng moät Tröôøng Ñaïi Hoïc. Toâi ôû laïi Bugok vôùi caùc con vì Seoul vaãn coøn laø moät thaønh phoá hoang taøn vaø ñoå naùt do haäu quaû cuûa chieán tranh.

25

Gioû Ñaày Thöù Hai

Buoåi Bình Minh Cuûa Tuoåi Hai Möôi Ba
Moät ngaøy ñaàu heø, khi toâi ñang ngoài nghæ treân ñoàng luùa thì coù moät ngöôøi phuï nöõ treû ñeán gaàn. Baø maëc moät chieác aùo jogori traéng (aùo truyeàn thoáng Ñaïi Haøn cuûa nöõ giôùi) vaø moät chieác chima ñen (loaïi vaùy ñaëc thuø cuûa Ñaïi Haøn.) Quaàn aùo cuûa baø troâng goïn gaøng vaø saïch seõ, baø khoâng gioáng nhö moät phuï nöõ nhaø queâ. Baø ngoài xuoáng caïnh toâi vaø baét ñaàu noùi veà nhöõng chuyeän laët vaët. Roài baø hoûi toâi coù bieát baøi haùt, "Toâi nghe Chuùa Cöùu Theá phaùn söùc löïc cuûa con thaät nhoû moïn thay" hay khoâng? Toâi gheùt cay gheùt ñaéng söï nhaõ nhaën cuûa baø aáy. Daãu ñang soáng tò naïn ôû noâng thoân, nhöng töø nhoû toâi ñaõ ñi nhaø thôø vaø thaäm chí ñaõ toát nghieäp Ñaïi Hoïc (voán laø moät ñieàu hieám thaáy, nhaát laø ñoái vôùi phuï nöõ vaøo thôøi aáy.) Toâi khoâng heà gioáng nhö nhöõng phuï nöõ queâ muøa nhö baø aáy nghó. Nhöng vì pheùp lòch söï, toâi ñaõ haùt baøi Thaùnh ca ñoù. Baø aáy quan saùt toâi moät caùch tæ mæ vaø xin toâi haùt laïi moät laàn nöõa, vaø trong luùc haùt thì suy nghó veà yù nghóa cuûa lôøi baøi haùt. Toâi töï nhuû, "Taïi sao baø aáy laïi yeâu caàu mình laøm vieäc naøy nhæ?" Haùt laø haùt chöù coù khaùc gì ñaâu. Toâi coá che giaáu loøng kieâu haõnh cuûa mình. Nhöng coù moät caûm giaùc khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc ñaõ khieán toâi môû mieäng haùt vaø chieâm nghieäm yù nghóa cuûa baøi haùt ñoù. Toâi haùt nhieàu laàn lieân tuïc vaø moät luùc laâu sau, nieàm kieâu haõnh cuûa toâi bò cheá ngöï, nöôùc maét toâi baét ñaàu laên daøi treân maù. 26

Toâi suy nghó ñeán ñaát nöôùc ñang ñau khoå vì chieán tranh. Toâi caûm thaáy mình thaät nhoû beù vaø yeáu ôùt giöõa taát caû nhöõng noãi ñau thöông naøy. Trong suoát cuoäc ñôøi ngaén nguûi, nhieàu laàn caùi cheát chæ caùch toâi trong gang taác. Toâi suy nghó vaø bieát raèng toâi khoâng coøn ôû ñaây neáu khoâng coù moät ngöôøi naøo ñoù ra tay giuùp ñôõ. Toâi seõ khoâng coøn ngoài ñaây neáu baøn tay aáy khoâng ñöa daét toâi qua thung luõng cuûa boùng cheát. Tieáng khoùc thoån thöùc cuûa toâi daàn daàn trôû neân to hôn. Toâi ñau ñôùn voâ cuøng khi nhìn laïi cuoäc ñôøi ñaày nhöõng gian nan cuûa mình. Vaø ngöôøi phuï nöõ aáy baûo toâi phaûi aên naên. Theá laø côn giaän cuûa toâi baét ñaàu noåi leân. Toâi nghó, "Baø aáy laø ai maø daùm noùi vôùi mình nhö theá?" "Taïi sao mình phaûi boái roái tröôùc ngöôøi phuï nöõ naøy?" Trong côn töùc giaän, toâi ñaõ ñaùp raèng, "Toâi khoâng phaûi laø moät toäi nhaân. Toâi khoâng phaïm toäi gì caû. Ñöøng coù sæ nhuïc toâi nhö theá. Toâi sinh ra trong moät gia ñình giaøu coù. Toâi chæ giuùp ngöôøi khaùc chöù chöa heà laáy cuûa ai, thaäm chí moät caây buùt chì cuõng khoâng. Toâi chöa heà ñaém ñuoái khuoân maët cuûa ngöôøi ñaøn oâng naøo ngoaøi choàng toâi ra. Trong ñôøi mình, toâi chöa heà phaïm toäi bao giôø." Ngöôøi phuï nöõ aáy chæ laéng nghe trong yeân laëng. Sau ñoù, baø cöôøi vaø noùi vôùi toâi, "Trong thaønh phoá coù nhaø thôø Giaùm Lyù Bugok. Nhaø thôø ñaõ bò hö haïi nhieàu vì chieán tranh nhöng coâ coù theå ñeán vaø nhoùm vôùi chuùng toâi." Ngöôøi phuï nöõ aáy ñaõ khoâng ñaùp traû laïi nhöõng caâu noùi ngaây ngoâ cuûa toâi. Baø ñöùng daäy vaø ñi khoûi caùnh ñoàng. Toâi veà nhaø loøng buoàn böïc. Suoát ñeâm toâi khoâng ngöøng suy nghó veà ngöôøi phuï nöõ laï maët maø toâi ñaõ gaëp hoài saùng. "Ngöôøi ñaøn baø aáy laø ai? Taïi sao laïi baûo mình phaûi aên naên?" Vaøi ngaøy sau, toâi thöùc daäy vaøo luùc raïng ñoâng. Toâi ñeå nhöõng cuû khoai taây cuøng nhöõng traùi baép luoäc caïnh goái cuûa caùc con toâi luùc chuùng vaãn coøn say giaác. Toâi ra khoûi phoøng vaø chaën moät hoøn ñaù lôùn tröôùùc cöûa. Toâi ñi ñeán nhaø thôø vôùi ñöùa con uùt treân löng. Nhaø thôø caùch khoaûng chöøng boán daëm veà phía beân kia ñöôøng raøy. Toâi böôùc vaøo ngoâi nhaø thôø khoâng moät boùng ngöôøi vaø quyø xuoáng neàn nhaø. Nhöõng lôøi ñaàu tieân cuûa toâi laø, "Chuùa yeâu daáu cuûa con, baø aáy baûo con phaûi aên naên nhöng con khoâng nghó ra ñöôïc mình ñaõ phaïm loãi gì. Nhöng neáu Ngaøi nghó con laø toäi nhaân, thì xin haõy chæ cho con bieát." Toâi ngoài moät mình trong nhaø thôø vaø caàu nguyeän; nhöng vaãn khoâng nghó ra ñöôïc moät toäi naøo. Toâi coõng con toâi trôû veà nhaø. Toâi laäp laïi vieäc naøy trong voøng moät tuaàn. Vaøo raïng saùng ngaøy thöù baûy, toâi laïi 27

ra khoûi nhaø vaø ñaët ñöùa con nhoû treân saøn nhaø beân caïnh toâi. Toâi laëp laïi cuøng moät lôøi caàu nguyeän, "Laïy Chuùa yeâu daáu, xin haõy chæ cho con bieát toäi cuûa mình." Vaø khi lôøi caàu nguyeän chöa keát thuùc thì toâi ñaõ thaáy moät khaûi töôïng baèng chính maét cuûa mình. Khaûi töôïng ñaàu tieân toâi nhìn thaáy laø khi toâi hoïc Tieåu hoïc. Meï toâi may cho toâi moät boä ñoà loùt baèng vaûi hoa raát ñeïp nhöng toâi khoâng thích. Toâi côûi ra vaø quaúng xuoáng caùnh ñoàng luùa. Meï toâi nhaët boä ñoà leân vaø ñi theo toâi ñeán Tröôøng vì sôï raèng toâi seõ bò caûm laïnh. Nhöng toâi ñaõ noåi giaän vôùi baø veà vieäc aáy. Trong khaûi töôïng keá tieáp, toâi thaáy meï toâi ñem hoäp côm tröa ñeán Tröôøng cho toâi (vì ñang laø muøa ñoâng neân neáu boû côm saün vaøo caëp thì ñeán tröa côm seõ trôû neân nguoäi laïnh); baø ñöùng ñôïi tröôùc lôùp hoïc tay caàm hoäp côm. Theá maø toâi ñaõ caùu gaét vôùi baø vì baø ñaõ laøm toâi ngöôïng nguøng tröôùc ñaùm baïn cuûa toâi. Baø ñaõ xin loãi toâi. Roài sau ñoù, toâi thaáy mình ñang chôi ñuøa vôùi caùc baïn. Toâi thöôøng haát tung taám traûi leân roài boû ñi khi toâi khoâng thích chôi nhöõng troø chôi ñoù. Neáu toâi gaây loän vôùi caùc baïn toâi thì khoâng bao giôø toâi muoán laøm hoøa maø bieán chuùng thaønh keû thuø cuûa toâi. Luùc ñaõ laäp gia ñình, coù laàn choàng toâi nhôø toâi khaâu laïi maáy caùi nuùt bò loûng, toâi ñaõ ñaùp traû choàng toâi,"Sao anh laïi keâu em? Anh laøm hö thì baây giôø haõy töï mình khaâu laïi ñi." Trong suoát cuoäc ñôøi mình, toâi ñaõ ñoái xöû thoâ loã vôùi choàng toâi vaø nhieàu ngöôøi khaùc. Toâi thaáy töøng toäi loãi toâi ñaõ phaïm trong hai möôi ba naêm cuûa cuoäc ñôøi mình chaïy qua nhö phim ñeøn chieáu. Taâm hoàn toâi ñau ñôùn toät cuøng. Toâi thaáy mình ñaày toäi loãi vaø voâ cuøng xaáu xa, theá maø toâi ñaõ choái nhöõng toäi loãi aáy. Toâi hoå theïn vì con ngöôøi mình. Laàn naøy, toâi khoùc trong söï thoáng hoái saâu xa veà nhöõng toäi loãi aáy. Toâi ñaám ngöïc vôùi loøng aên naên chaân thaønh. Vaø vieäc aáy baét ñaàu töø buoåi bình minh keùo daøi cho ñeán khi maët trôøi laën. Ngöôøi phuï nöõ aáy ñaõ ñem con toâi ra ngoaøi vaø chaêm soùc noù, nhöng thaäm chí toâi cuõng khoâng heà bieát. Toâi boø leâ, laên loän, khoùc loùc vaø aên naên toäi loãi mình. "Chuùa coù theå tha thöù cho moät ngöôøi ñaøn baø voâ duïng nhö con chaêng? Con thaät söï aên naên, Chuùa oâi. Xin haõy tha thöù cho söï kieâu ngaïo, söï böôùng bænh, tính ích kyû vaø traùi tim khoâng coù tình thöông cuûa con." Töø treân trôøi cao, Ngaøi ñaõ nghe thaáy tieáng khoùc cuûa taâm hoàn toâi. Baèng gioïng noùi thaät dòu daøng vaø ñaày loøng thöông xoùt, Ngaøi ñaõ goïi toâi vaø phaùn raèng, "Ang Son, con yeâu daáu cuûa Ta, Ta ñaõ cheát cho toäi loãi cuûa con roài." Luùc toâi ñang khoùc vaø aên naên toäi mình, toâi quay ñaàu nhìn 28

veà nôi phaùt ra tieáng noùi. Toâi laåm nhaåm, "OÂi, Chuùa toâi!" Toâi thaáy Ngaøi bò haønh hình treân thaäp töï giaù vì toäi loãi cuûa toâi. Chính maét toâi ñaõ troâng thaáy roõ raøng. Ngaøi bò treo treân caây thaäp töï. Chieác maõo gai Ngaøi ñoäi khieán cho ñaàu Ngaøi chaûy maùu. Maùu tuoân lai laùng töø traùn Ngaøi, öôùt ñaãm khuoân maët cuûa Ngaøi. Toâi thaáy nhöõng veát thöông saâu huaém do bò gai ñaâm. Thaân theå Ngaøi raõ rôøi vaø ñau ñôùn cuøng cöïc ôû töøng chieác xöông vaø töøng khôùp noái. Baøn tay, baøn chaân Ngaøi ñaày nhöõng veát maùu khoâ ñoû saäm. Hoâng Ngaøi bò toaùt ra vì giaùo ñaâm. Maùu töø veát thöông vaãn coøn chaûy. Toaøn thaân Ngaøi raùch naùt vaø ñaày maùu vì bò ñaùnh bôûi roi da. Khoâng coù söï cheát naøo daõ man vaø ruøng rôïn hôn theá. Toâi nhaém maét laïi vì khoâng coøn ñuû can ñaûm ñeå tieáp tuïc nhìn thaáy caûnh töôïng aáy. Nhöng ngay caû khi toâi nhaém maét laïi, hình aûnh Ngaøi chòu khoå treân caây thaäp giaù vaãn khoâng heà bieán maát. Toâi theùt lôùn vì gheâ tôûm toäi loãi cuûa mình vaø vì tình yeâu vó ñaïi vaø loøng thöông xoùt voâ bieân maø Ngaøi ñaõ daønh cho toâi. "Chuùa oâi, chính con ñaõ khieán Chuùa phaûi cheát thaûm thöông treân thaäp hình nhö theá. OÂi Chuùa cuûa con, xin haõy tha thöù cho con, con xin Ngaøi." Toâi aên naên toäi mình raát laâu. Söï ngaïo maïn, söï ích kyû vaø söï coâng bình cuûa toâi, taát caû ñeàu vôõ vuïn ra tröôùc maët Ngaøi. Chính trong ngoâi nhaø thôø nhoû beù ôû Bugok aáy, moät ngöôøi ñaøn baø toäi loãi ñaõ ñöôïc taùi sinh. Quyø treân taám thaûm rôm traûi saøn, toâi khoùc nhö moät ñöùa treû. Toâi ñaõ ñoái dieän vôùi thaân vò cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu. Toâi ñaõ khoâng bieát chính Ngaøi laø Ñaáng ñaõ daãn daét vaø ñem toâi ra khoûi nhöõng giôø phuùt nguy nan khi toâi ñi trong truõng boùng cheát. Toâi voâ cuøng hoå theïn tröôùc maët Ngaøi. Toâi uùp maët xuoáng ñaát vaø khoâng taøi naøo dòch chuyeån khoûi tö theá aáy. Chính ngaøy hoâm aáy, toâi ñaõ quyeát ñònh hieán daâng cuoäc ñôøi mình cho Chuùa. "Con chæ laø moät ngöôøi vôï, moät ngöôøi meï cuûa ba ñöùa con, nhöng giôø ñaây con seõ trôû neân moät ñaày tôù trung tín cuûa Ngaøi." Toâi giô cao tay leân vaø höùa nguyeän daâng mình cho Chuùa.

29

Gioû Ñaày Thöù Hai

Baø Ñieân Töø Seoul Ñeán
"Baø ñieân töø Seoul ñeán aáy laø ai vaäy?" Moïi ngöôøi trong thaønh phoá hoûi nhau. Ñoù laø bieät danh maø ngöôøi daân Bugok gaùn cho toâi. Hoï coù lyù do khi goïi toâi laø "baø ñieân." Moãi ngaøy hoï thaáy toâi xuaát hieän vaøo luùc bình minh, coõng con treân löng vaø höôùng veà nhaø thôø. Con ñöôøng daãn tôùi nhaø thôø thì heïp vaø toái. Ñoù laø moät con ñöôøng ruøng rôïn vaø ñaùng sôï. Thænh thoaûng, coù vaøi thaây ngöôøi cheát ñöôïc tìm thaáy treân con ñöôøng aáy. Nhöng toâi khoâng heà run sôï vaø kinh khuûng. Hoï nghó toâi khuøng môùi daùm baêng qua caùi nghóa ñòa aáy moãi ngaøy. Choàng toâi töø Seoul trôû veà noùi moïi vieäc ñaõ ñaâu vaøo ñaáy. OÂng baûo toâi vaø ba con leân Seoul. Nhöng toâi khoâng theå deã daøng boû ñi, vì chính taïi nôi aáy, vaøo moät buoåi bình minh, toâi ñaõ gaëp Ngaøi moät caùch thaät soáng ñoäng vaø roõ raøng. Ngöôøi phuï nöõ gaëp toâi treân caùnh ñoàng luùa laø baø Muïc sö Myung Hwa Young. Baø laøm Muïc sö Phuï taù cho Muïc sö Yoo Jaehun, ñang phuïc vuï treân moät ngoïn nuùi caàu nguyeän. Vì vaäy, baø ñöôïc boå nhieäm veà Hoäi Thaùnh Giaùm Lyù Thöù Nhaát ôû Bugok. Haøng ngaøy, toâi theo chaân Muïc sö Myung, hoïc caùch yeâu thöông vaø phuïc vuï ngöôøi khaùc trong ñôøi soáng. Cuøng ñi vôùi chuùng toâi coù baø Lee, cuõng laø moät thuoäc vieân cuûa Hoäi Thaùnh. Baø xuaát thaân töø moät gia ñình ngheøo vaø thöôøng bò choàng chöûi ruûa, ñaùnh ñaäp. Tuy vaäy, baø vaãn coá gaéng ñi nhoùm vaøo ngaøy Chuùa nhaät.

30

Baø Lee chôû con mình ñeán nhaø thôø baèng xe ñaïp. Muïc sö Myung daønh söï quan taâm ñaëc bieät cho ngöôøi ñaøn baø aáy vaø döôøng nhö khoâng ñoaùi hoaøi gì ñeán toâi. Toâi laø ngöôøi tín höõu taän tuïy vôùi baø nhaát, vaäy maø baø chæ chuù yù ñeán baø Lee. Toâi boû veà nhaø, voâ cuøng töùc toái vaø nghó raèng mình seõ khoâng ñi nhaø thôø nöõa. Ñeán moät buoåi tröa noï, con trai toâi bò soát cao. Toâi caàu nguyeän vaø ñaët tuùi chöôøm leân ñaàu thaèng beù, nhöng noù vaãn khoâng haï soát chuùt naøo. Toâi sôï haõi coõng con chaïy ñeán nhaø thôø. Toâi môû cöûa nhaø thôø vaø thaáy Muïc sö Myung ñang quyø goái caàu nguyeän tröôùc toøa giaûng. Toâi roùn reùn laïi gaàn, trong loøng sôï raèng baø seõ noåi giaän vôùi toâi vì vieäc toâi boû veà sôùm ngaøy hoâm aáy. Roài lôøi caàu nguyeän cuûa baø ñeán tai toâi, "Chuùa yeâu daáu cuûa con, xin Ngaøi tha thöù cho coâ aáy. Coâ aáy vaãn coøn laø moät ñöùa treû trong ñöùc tin cuûa mình. Xin Ngaøi haõy ñem coâ aáy ñeán vôùi nhaø thôø moät laàn nöõa." Toâi caûm thaáy hoái haän vaø hoå theïn khi nghe lôøi caàu nguyeän aáy. Baø Muïc sö thaáy toâi vaø vui möøng baét tay toâi. Toâi khoùc vaø noùi vôùi baø raèng con toâi bò soát raát cao. Baø ñaët tay leân traùn con toâi vaø khaån thieát caàu nguyeän. Ngay töùc khaéc, nhieät ñoä con toâi trôû laïi bình thöôøng. Söï vieäc naøy laøm toâi ngaïi nguøng trong moät thôøi gian khaù laâu. Tuy nhieân, caâu chuyeän naøy sau ñoù ñaõ trôû neân moät baøi laøm chöùng tuyeät vôøi cho nhöõng thaønh vieân nöõ trong chöùc vuï cuûa toâi nhö laø moät baøi hoïc veà haäu quaû cuûa söï ganh tò vaø loøng ñoá kî.

31

Gioû Ñaày Thöù Hai

Moät Traùi Nhoû
"Coâ aø, toâi seõ traû löông cho coâ nhö theá naøo ñaây?" vôï cuûa oâng Caûnh saùt tröôûng ñòa phöông hoûi toâi khi toâi ñang giaët taõ cho con cuûa baø ôû gaàn maùy bôm nöôùc. "Haõy leân ñaây aên tröa vôùi toâi tröôùc khi veà nhaø." Baø aáy noåi tieáng khaép vuøng vì tính tình hung tôïn, baø thöôøng chöûi bôùi vaø naém toùc choàng mình. Khi toâi tieáp xuùc vôùi baø laàn ñaàu tieân, toâi muoán bieán ngöôøi phuï nöõ baát haïnh nhaát vuøng aáy thaønh moät ngöôøi haïnh phuùc baèng caùch noùi cho baø nghe veà Chuùa Gieâ-xu. Toâi muoán chia seû vôùi baø tình yeâu cuûa Ngaøi vaø nieàm haïnh phuùc thaät maø toâi ñaõ töøng traûi. Nhöng khoâng moät ngöôøi phuï nöõ naøo daùm ñeán gaàn baø vì tính tình cuûa baø. Thaäm chí, hoï coøn traùnh chaøo hoûi baø. Vaäy laø toâi quyeát ñònh tieáp caän baø. Moät ngaøy noï, toâi goõ cöûa nhaø baø. Baø nghó toâi laø moät ngöôøi tò naïn lao ñoäng chaân tay muoán xin thöùc aên neân baø khoâng ngaàn ngaïi môû cöûa. Haèng ngaøy, toâi ñeán nhaø baø giaët taõ loùt vaø quaàn aùo cho ñöùa con nhoû cuûa baø. Nhieàu ngaøy troâi qua, cuoái cuøng baø hoûi toâi, "Taïi sao coâ laøm vieäc cho toâi maø khoâng heà nhaän tieàn coâng? Thaäm chí coâ cuõng khoâng nhaän lôøi môøi aên böõa tröa vôùi toâi. Lyù do naøo khieán coâ ñeán ñaây moãi ngaøy vaø laøm vieäc khoâng coâng?" Caâu hoûi cuûa baø khieán toâi voâ cuøng sung söôùng. Toâi ñaùp, "Toâi khoâng muoán baát cöù ñieàu gì caû, nhöng chæ mong baø giuùp cho moät chuyeän. Toâi muoán baø ñeán nhaø thôø, duø chæ moät laàn." Baø noùi, "Chæ theá thoâi sao? Vaäy thì toâi coù theå ñi ñeán ñoù moät laàn."

32

Vaäy laø cuoái cuøng, vôï cuûa oâng Caûnh saùt tröôûng ñòa phöông ñaõ ñeán nhaø thôø! Nhöng roõ raøng baø khoâng caûm thaáy thoaûi maùi, suoát buoåi nhoùm, baø troâng coù veû sôï seät. Nieàm hy voïng vaø söï mong chôø cuûa toâi tan bieán. Troâng baø thaät laïnh luøng, khoâng moät chuùt caûm ñoäng. Sau buoåi nhoùm, baø laëng leõ ra veà. Toâi hôi do döï nhöng töï hoûi mình raèng, "Mình coù neân döøng ôû ñaây hay laø thöû hoûi baø aáy theâm moät laàn nöõa?" Toâi caàu xin Chuùa ban cho toâi söï maïnh daïn, vaø toâi quyeát ñònh quay trôû laïi nhaø ngöôøi phuï nöõ aáy. Toâi laïi ñeán nhaø baø moãi ngaøy ñeå giaët taõ loùt vaø quaàn aùo cho con cuûa baø. "Coâ aø, laàn naøy coâ muoán gì ôû toâi?" Toâi noùi, "Neáu baø ñeán nhaø thôø moät laàn nöõa thì ñoù laø tieàn coâng maø baø traû cho toâi." Baø ñaùp, "Ñieàu aáy khoâng khoù. Vaø toâi khoâng maát gì caû." Nhöng baø laïi trôû veà nhaø maø khoâng ñöôïc caûm ñoäng hay bieán ñoåi moät chuùt naøo caû. Söï vieäc naøy laëp laïi moät vaøi laàn cho ñeán moät ngaøy Chuùa Nhaät noï, toâi ñeå yù thaáy baø ñöa tay leân maët nhieàu laàn, vaø sau ñoù ñoâi vai baø rung leân. Buoåi nhoùm ñaõ keát thuùc, nhöng baø vaãn ngoài yeân taïi choã. Baø ñang lau nöôùc maét cuûa mình. Cuoái cuøng tia saùng tình yeâu cuûa Chuùa ñaõ laøm tan chaûy traùi tim laïnh giaù vaø voâ caûm cuûa baø. Tia saùng ñeán töø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ laøm baø bieán ñoåi. Töø moät ngöôøi baát haïnh, baø ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc. Moät ngaøy kia, oâng Caûnh saùùt tröôûng göûi laù thö noùi raèng oâng muoán gaëp chuùng toâi. Muïc sö Myung cuøng toâi ñi ñeán Sôû Caûnh saùt cuûa thò traán. OÂng chaøo hoûi chuùng toâi vôùi moät loøng bieát ôn saâu xa vì vôï oâng nay ñaõ laø moät con ngöôøi ñöôïc ñoåi môùi hoaøn toaøn. Ñeå ñeàn ñaùp laïi vieäc naøy, oâng hoûi lieäu oâng coù theå giuùp gì cho chuùng toâi. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, chuùng toâi ñang caàu nguyeän cho ngoâi nhaø thôø bò hö haïi naëng neà cuûa chuùng toâi. OÂng noùi moät caùch thaän troïng, "Chuùng toâi tìm thaáy thi theå cuûa moät ngöôøi lính ngoaøi chieán tröôøng. Chuùng toâi ñaõ luïc soaùt ngöôøi anh ta ñeå xem coù hoï haøng thaân thích gì khoâng. Chuùng toâi khoâng tìm thaáy baát cöù giaáy tôø gì, nhöng chuùng toâi phaùt hieän moät tuùi vaøng cuïc ñöôïc coät chaët vaøo mieáng baêng quaán ngang hoâng cuûa anh ta. Neáu soá vaøng coù theå giuùp gì cho caùc coâ, thì toâi muoán caùc coâ duøng choã naøy cho nhaø thôø; vì neáu toâi coù thuaät laïi vieäc naøy cho chính quyeàn thì moät ai ñoù ôû caáp treân cuõng seõ giöõ laáy soá vaøng naøy laøm cuûa rieâng. Chaúng thaø toâi thaáy soá vaøng naøy ñöôïc söû duïng cho moät muïc ñích toát." Chuùng toâi caûm ôn oâng Caûnh saùt tröôûng vaø duøng soá vaøng ñeå mua vaät lieäu xaây döïng caàn thieát. Cöù moãi saùng, nhöõng ngöôøi phuï nöõ trong nhaø thôø ñöôïc chia vaøo töøng nhoùm vaø baét ñaàu coâng vieäc kieán thieát 33

nhaø thôø. Moät hoâm, khi toâi ôû coâng tröôøng vaø ñang ñaåy moät chieác xe gooøng cuõ kyõ chaát ñaày gaïch thì boãng nhieân moät caùi baùng xe rôùt ra khoûi caøng xe. Theá laø caû chieác xe cuøng vôùi soá gaïch chaát treân ñoù nghieâng qua vaø ñoå leân baøn chaân traùi cuûa toâi. Toâi nghe tieáng raéc nôi chaân traùi, cuøng tieáng xöông gaõy. Toâi teù xuoáng trong söï ñau ñôùn döõ doäi. "OÂi Chuùa oâi!" Toâi caát tieáng khoùc. Trong ñaàu toâi hieän leân khuoân maët cuûa choàng toâi baûo toâi leân Seoul. Toâi seõ giaûi thích vôùi choàng toâi vieäc naøy nhö theá naøo ñaây? Toâi hình dung hình aûnh toâi böôùc veà nhaø vôùi caùi chaân traùi bò thöông. Muïc sö Myung hoaûng hoát chaïy ñeán vaø giuùp toâi traán tónh laïi. Baø ñem caùi xe vaø löôïm töøng vieân gaïch ra khoûi chaân toâi. Caùi chaân traùi cuûa toâi ñong ñöa vì xöông bò gaõy. Toâi khoùc trong söï hoát hoaûng vaø run raåy. Baø ñaët toâi naèm xuoáng ñaát, nheï nhaøng ñaët tay leân chaân traùi cuûa toâi vaø baét ñaàu caàu nguyeän khaån thieát. Baø xin Chuùa caát khoûi toâi söï ñau ñôùn vaø chöõa laønh caùi chaân gaõy cuûa toâi, haàu söï vinh hieån ñöôïc quy veà danh Chuùa. Trong luùc baø caàu nguyeän, nhöõng gioït nöôùc maét cuûa baø rôi xuoáng chaân toâi. Vaø trong chính khoaûnh khaéc aáy, toâi nghe moät tieáng raéc ôû chaân traùi vaø côn ñau laäp töùc bieán maát. Toâi kinh ngaïc voâ cuøng! Toâi nhìn xuoáng chaân mình vaø thöû sôø naén. Noù ñaõ laønh haún vaø toâi khoâng coøn caûm thaáy ñau ñôùn gì caû! Ñieàu duy nhaát coøn laïi laø moät veát thaâm treân chaân nôi caùi xöông bò gaõy. Chuùng toâi ñoàng thanh thoát leân trong nieàm haân hoan, "Chính Ngaøi ñaõ laøm ñieàu ñoù!" Ngaøi ñaõ ñeán vôùi toâi khi toâi ôû trong tình traïng nguy kòch. Baøn tay bò ñinh ñoùng ñaày maùu cuûa Ngaøi ñaõ chaïm vaøo toâi. Toâi ñöùng daäy vaø chaïy. Caùc chò em ñöùng quanh toâi ñeàu voã tay tung hoâ Chuùa. Ngaøi ñaõ luoân hieän dieän khi toâi caàn Ngaøi. Toâi quì goái xuoáng vaø daâng leân Ngaøi lôøi caûm taï vaø ngôïi khen chaân thaønh cuûa mình. Nhaø thôø Giaùm Lyù Bugok gaàn nhaø ga xe löûa, xaây baèng xi-maêng traûi qua boán möôi laêm naêm vaãn coøn ñöùng ñoù. Dó nhieân laø nhaø thôø khoâng theå noùi ñöôïc, nhöng chaéc chaén laø chuùng toâi bieát vaø nhôù taát caû nhöõng ñieàu laï luøng ñaõ xaûy ra ôû ñoù.

34

Gioû Ñaày Thöù Ba

Tha Thöù Vaø Laïi Tha Thöù
Cuoäc Tình Bí Maät Cuûa Choàng Toâi Caây Thoâng Con Baät Goác Ñöùa Con Gaùi Choân Caát Trong Loøng Toâi. Ngoâi Nhaø Nguyeän Khoâng Coøn Nöõa Khoâng Coøn Choã Ñöùng

Gioû Ñaày Thöù Ba

Cuoäc Tình Bí Maät Cuûa Choàng Toâi
"Baây giôø, haõy löïa choïn, hoaëc toâi hoaëc ngöôøi teân Gieâ-xu." Moät ngaøy noï, choàng toâi töø Tröôøng trôû veà nhaø sôùm vaø yeâu caàu toâi phaûi choïn löïa giöõa oâng vaø Chuùa Gieâ-xu. Toâi ñaõ ñeán Seoul ñeå ñoaøn tuï vôùi choàng toâi sau ba naêm soáng trong tình yeâu thöông vaø söï thoâng coâng nhaân aùi vôùi Muïc sö Myung vaø caùc tín höõu trong Hoäi Thaùnh maø toâi khoâng theå naøo queân. Choàng toâi ñaõ cuøng vôùi chuù toâi laäp Tröôøng Ñaïi hoïc Kunkook. Hai ngöôøi cuøng nhau laøm vieäc caät löïc ñeå tìm kieám vaø huaán luyeän nhaân taøi cho ñaát nöôùc Ñaïi Haøn. Sau khi leân Seoul, toâi ñi nhoùm ôû Hoäi Thaùnh Giaùm lyù Pildong. Luùc aáy, nhaø thôø ñang ñöôïc xaây môùi laïi. Vaäy laø toâi baûo choàng toâi, luùc aáy ñang ñieàu haønh moät coâng ty cung caáp goã, haõy daâng nhöõng loaïi goã toát nhaát cho coâng vieäc xaây caát nhaø thôø. Toâi noã löïc giuùp ñôõ vaø phuïc vuï Hoäi Thaùnh cuøng caùc vò Muïc sö vaø nhöõng Sinh vieân Thaàn ñaïo vôùi taát caû nhöõng vaät lieäu cuøng tieàn baïc maø toâi coù theå daâng. Moãi Chuùa Nhaät, choàng toâi muoán toâi ñi daõ ngoaïi vôùi oâng, nhöng toâi luoân töø choái vaø thay vaøo ñoù toâi ñi ñeán nhaø thôø ñeå phuïc vuï Chuùa. Loái soáng naøy keùo daøi ñöôïc ba naêm, vaø choàng toâi buoäc toâi phaûi ñi ñeán quyeát ñònh cuoái cuøng. "Coâ khoâng bao giôø ñi chôi vôùi toâi vaøo nhöõng ngaøy Chuùa Nhaät. Coøn nhöõng ngaøy leã, khi baø con hoï haøng ñeán 36

nhaø ta chôi ñaùnh baøi thì coâ khoâng bao giôø tham gia. Coâ ñaõ laøm toâi voâ cuøng maéc côû tröôùc maët caùc chò em vaø hoï haøng cuûa toâi. Toâi ñaõ heát söùc chòu ñöïng roài. Baây giôø, coâ phaûi choïn giöõa toâi vaø ngöôøi teân Gieâ-xu kia. Toâi khoâng muoán coâ tieáp tuïc ñeán nhaø thôø nöõa. Hoaëc laø toâi seõ cöôùi vôï beù ñeå coù theå cuøng toâi chia seû nhöõng thuù vui cuûa mình." Toâi nhìn choàng toâi, tim toâi tan vôõ khi bieát raèng mình seõ phaûi ñi ñeán quyeát ñònh naøy. Choàng toâi thôû daøi vaø chôø ñôïi caâu traû lôøi cuûa toâi. OÂng laø moät ngöôøi choàng ñaëc bieät ñoái vôùi toâi. OÂng coù taøi, coù giaùo duïc vaø danh voïng. OÂng laø moät ngöôøi cha ñaùng kính cuûa boán ñöùa con cuûa toâi vaø laø moät ngöôøi choàng maø toâi phaûi nhôø caäy cho ñeán suoát ñôøi. OÂng laø moät ngöôøi choàng khoâng choã traùch ñöôïc. Toâi nghó thaàm, toâi chöa bao giôø taän höôûng tình thöông thaät söï maø oâng daønh cho toâi vì chieán tranh vaø ly taùn. Chaúng leõ cuoäc soáng gia ñình toâi ñeán ñaây laø chaám döùt sao? Khi choàng toâi ñaåy toâi vaøo choã phaûi choïn löïa, toâi ñaõ nghó toâi khoâng theå boû ngöôøi choàng ñaõ chu caáp cho toâi trong ngaàn aáy naêm. Vaø chính luùc aáy, ngay tröôùc maét toâi hieän ra roõ raøng moät göông maët. Ñoù chính laø Ngaøi, Ñaáng ñaõ tuoân huyeát vì toâi. Ai ñaõ yeâu thöông, boàng aüm toâi nhöõng luùc toâi böôùc ñi trong truõng boùng cheát? Ai ñaõ luoân caän keà beân toâi baát chaáp thôøi gian vaø khoâng gian? Khoâng ai khaùc ngoaïi tröø Ngaøi. Ai ñaõ gaùnh laáy moïi aùn phaït, chòu ñau ñôùn traêm beà; ai ñaõ bò khinh baïc, bò sæ nhuïc vì côù toäi loãi cuûa toâi? Laøm sao toâi coù theå noùi lôøi ñoaïn tuyeät vôùi Ngaøi ñöôïc? Toâi coá gaéng töï chuû vaø môû mieäng noùi caùch chaäm raõi vaø thaän troïng, "Anh yeâu, em yeâu anh. Anh laø moät ngöôøi choàng tuyeät vôøi vaø laø moät ngöôøi cha ñaùng kính ñoái vôùi caùc con, nhöng em khoâng theå queân ñöôïc Ñaáng ñaõ ban cho em söï soáng vaø tình yeâu thöông thaät." "Duø khoù khaên ñeán ñaâu, em cuõng seõ phuïc tuøng vaø nghe lôøi anh vôùi tö caùch laø moät ngöôøi vôï vaø ngöôøi meï cuûa boán ñöùa con. Em seõ coá gaéng heát söùc. Nhöng xin anh haõy hieåu cho em vaø thay ñoåi yù kieán cuûa anh." "Neáu theá thì anh muoán em haõy cuøng anh taän höôûng nhöõng thuù vui ñôøi naøy. Anh muoán em ñi chôi vôùi anh vaø caùc con vaøo ngaøy Chuùa Nhaät." "Em xin anh, anh baûo em laøm chuyeän gì cuõng ñöôïc, nhöng chæ trong saùu ngaøy, coøn ngaøy Chuùa Nhaät em phaûi ñeán nhaø thôø. Em khoâng theå boû Chuùa ñöôïc." 37

Choàng toâi nghe nhöõng lôøi toâi noùi. Vaø döôøng nhö oâng ñaõ coù quyeát ñònh cho rieâng mình. "Theá aø? Vaäy neáu ñoù laø ñieàu em muoán, thì em cöù laøm theo caùch cuûa mình. Coøn anh seõ theo caùch cuûa anh ñeå höôûng thuï cuoäc soáng treân theá giôùi naøy." Choàng toâi caûm thaáy nhö oâng ñaõ bò phaûn boäi. OÂng rôøi khoûi nhaø trong tieáng thôû daøi. Khi nhìn thaáy oâng rôøi khoûi nhaø, toâi ngaõ quî xuoáng ñaát nhö laø trôøi saäp vaäy. Luùc ñoù, toâi hai möôi taùm tuoåi. Toâi phuïc vuï choàng toâi trong möôøi baûy naêm nöõa cho ñeán khi oâng qua ñôøi trong coââ ñôn vaø ñau ñôùn. Moät trong nhöõng töøng traûi ñau loøng nhaát cuûa toâi laø khi choàng toâi baûo toâi chuaån bò böõa tröa ngoaøi trôøi ñeå oâng coù theå ñi chôi cuøng vôùi moät ngöôøi baïn khaùc phaùi vaøo ngaøy Chuùa Nhaät. Haàu nhö moãi Chuùa Nhaät, toâi ñeàu daäy sôùm ñeå chuaån bò ñoà aên tröa cho oâng vaø ngöôøi phuï nöõ kia. Toâi thöôøng nhìn hoï ñi khoûi nhaø trong luùc nöôùc maét cöù traøo ra. Sau ñoù, toâi daãn caùc con ñeán nhaø thôø. Toâi ngöûa troâng nôi Chuùa, chôø ñôïi moät caùch haï mình vaø nhaãn naïi. Toâi tin raèng choàng toâi seõ nhaän bieát Chuùa khi oâng thaáy taám loøng chaân thaät cuûa toâi. Vì theá toâi vaâng phuïc trong yeân laëng. Moät ngaøy kia, chuù toâi goïi ñieän hoûi, "Chuù nghe coù tin ñoàn veà choàng chaùu, ñieàu ñoù coù phaûi laø söï thaät khoâng?" "Khoâng ñaâu chuù ôi. Ñieàu ñoù hoaøn toaøn khoâng ñuùng. Chaéc coù ai ñoù ganh tò neân döïng chuyeän noùi xaáu vì aûnh seõ laø ngöôøi noái nghieäp chuù. Xin haõy tin chaùu. Chaùu laø ngöôøi bieát roõ moïi chuyeän." "Vì chaùu ñaõ noùi vaäy neân chuù seõ xem ñaây chæ laø tin ñoàn maø thoâi." Roài oâng cuùp maùy. Trôû veà thôøi ñieåm caùch ñaây naêm möôi naêm, neáu moät nhaø moâ phaïm coù vôï beù thì oâng ta phaûi töø chöùc vì tai tieáng trong xaõ hoäi. Sau söï vieäc aáy, coù vaøi caâu hoûi ñöôïc ñaët ra nhöng toâi phuû nhaän taát caû moïi lôøi caùo buoäc vaø nhaát ñònh baûo veä choàng toâi. Sau naøy, khi bieát chuyeän, choàng toâi ñaõ caûm ôn toâi. Toâi noùi vôùi oâng raèng aáy laø chính Chuùa ñaõ laøm ñieàu ñoù. Toâi seõ chôø ñôïi vaø vöôït qua moïi noãi ñau ñeå giöõ cho gia ñình ñöôïc eâm aám vaø nuoâi daïy toát caùc con toâi. Coù nhieàu luùc choàng toâi khoâng veà nhaø, luùc aáy toâi nhìn chieác giöôøng troáng traûi vaø chæ bieát quyø goái xuoáng tröôùc Chuùa. Vaø cöù moãi laàn nhö theá, Ngaøi khoûa laáp taâm hoàn coâ quaïnh cuûa toâi baèng söï bình an vaø söï voã veà cuûa Ngaøi. Söï can ñaûm Ngaøi 38

ban cho toâi ñaõ giuùp toâi tieáp tuïc böôùc ñi vaø tha thöù cho choàng toâi moät laàn nöõa. Chính söï tha thöù voâ bieân maø Ngaøi ñaõ ñaët trong taâm hoàn toâi ñaõ khieán cho ngöôøi vôï beù cuûa choàng toâi coù theå coù maët taïi tang leã cuûa oâng khi oâng qua ñôøi. Vieäc ngöôøi vôï beù xuaát hieän tröôùc coâng chuùng trong leã tang cuûa choàng mình chöa heà ñöôïc nghe thaáy bao giôø. Toâi coù moät söï saép xeáp ñaëc bieät ñeå baø coù theå ñeán nhaø baøy toû loøng thöông tieác tröôùc caùi cheát cuûa choàng toâi. Hoâm tröôùc khi qua ñôøi vì beänh cao huyeát aùp vaø tieåu ñöôøng, oâng nhôø toâi chuaån bò moät ngaân phieáu coù ghi moät soá tieàn ñaùng keå. Toâi ñaõ ñöa taám ngaân phieáu cho ngöôøi phuï nöõ aáy. Baø coù hai con trai, vaø soá tieàn aáy ñöôïc duøng ñeå trang traûi hoïc phí cho hai ñöùa beù. Khoâng phaûi toâi maø chính Chuùa ñaõ khieán toâi coù theå tha thöù. Ngoaøi ra, toâi coøn saép xeáp ñeå teân hai con trai cuûa baø aáy ñöôïc khaéc chung vôùi teân caùc con toâi treân bia moä choàng toâi. Toâi vaãn muoán daønh cho baø aáy phaàn ñaát troáng beân caïnh moä choàng toâi khi baø qua ñôøi. Toâi bieát soáng khoâng coù choàng, ngöôøi maø baø coù theå nhôø caäy, thaät laø chaät vaät bieát bao. Cuoäc soáng hoân nhaân cuûa baø laø moät cuoäc soáng hoaøn toaøn trong boùng toái, khoâng heà coù chuùt aùnh saùng. Tình yeâu chôùm nôû cuûa baø thaät ngaén nguûi vì chaúng bao laâu, baø ñaõ maát ngöôøi choàng cuûa mình. Chaéc chaén baø caûm thaáy coâ ñôn vaø troáng vaéng laém. Söï khoan dung trong traùi tim toâi ñaõ giuùp toâi coù theå boû qua cuoäc tình leùn luùt cuûa choàng toâi. Nhöng noù khoâng xuaát phaùt töø toâi maø chæ töø Ngaøi maø thoâi. Duø choàng toâi khoâng hieåu ñöôïc taám loøng cuûa toâi nhöng toâi vaãn yeâu thöông vaø kính troïng oâng. OÂng yeâu ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Ñaïi Haøn. OÂng ñaõ coáng hieán cuoäc ñôøi mình cho cho vieäc giaùo duïc trí tueä cuûa nhöõng con ngöôøi treû tuoåi haàu coù theå daãn daét töông lai cuûa nöôùc Ñaïi Haøn. Thaäm chí tröôùc khi cheát, oâng cuõng khoâng ñi nhaø thôø vôùi toâi. Toâi nghó raèng oâng khoâng ñeán nhaø thôø vì maëc caûm veà gia ñình thöù hai cuûa mình vaø vì oâng bò daøy voø bôûi noãi aân haän ñaõ laøm toån thöông toâi. Tuy vaäy, oâng ñaõ hoã trôï toâi raát nhieàu trong nhöõng coâng taùc cuûa nhaø thôø nhö giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo cuøng nhieàu vieäc khaùc nöõa. Nhieàu laàn toâi suy nghó veà choàng toâi vaø töï hoûi khoâng bieát treân theá giôùi coù bao nhieâu gia ñình ñang traûi qua nhöõng gì maø toâi ñaõ töøng traûi. Thaäm chí toâi khoâng theå nhôù ñaõ bao nhieâu laàn toâi caàu nguyeän trong nöôùc maét ñeå choàng toâi ñöôïc cöùu. Toâi ñaõ caàu khaån vôùi Chuùa khoâng thoâi. Duy chæ mình Ngaøi thaáu hieåu taám loøng cuûa toâi. 39

Gioû Ñaày Thöù Ba

Caây Thoâng Con Baät Goác
Laïi moät caây thoâng con bò böùng goác. Toâi ñang ôû treân nuùi gaàn ngoâi nhaø nguyeän vôùi ñöùa con treân löng. Trôøiø möa taàm taõ, toâi chæ coù moät taám nylon che vöøa con toâi vaø ñaàu toâi. Toâi ghì chaët caây thoâng con vaø khoùc lôùn vôùi Chuùa. "Con khoâng theå laøm ñöôïc. Con ñaõ coá gaéng tha thöù cho oâng aáy nhöng khoâng theå. Xin Ngaøi giuùp con. Xin haõy giuùp con." Ngöôøi toâi öôùt ñaãm möa vaø nöôùc maét. Toâi vaät loän vôùi caây thoâng beù nhoû. Cuoâái cuøng caây thoâng baät goác vaø toâi ngaõ vaøo vuõng sình beân ñoài. Toâi khoâng theå naøo tha thöù cho oâng ta. Toâi ñaõ quyeát ñònh haøng traêm laàn trong ñaàu laø seõ tha thöù cho oâng ta. Nhöng ngay luùc toâi nghe thaáy gioïng noùi cuûa oâng thì loøng caêm hôøn laïi noåi leân trong toâi. Cuoái cuøng, toâi ñaõ chaïy leân ngoïn nuùi caàu nguyeän vaø khaån caàu thaâu ñeâm ôû ñoù. Nhöng söï caêm gheùt vaãn toàn taïi trong loøng toâi. Toâi boû cuoäc vaø quay veà nhaø vôùi con tim troáng roãng vaø moät thaân xaùc raõ rôøi. Ngaøy hoâm sau, choàng toâi baûo toâi chuaån bò côm toái cho moät ngöôøi khaùch, Giaùo sö D. H. Lee. Toâi cay ñaéng vôùi caùi teân ñoù. OÂng ta ñaõ laøm toâi xaáu hoå tröôùc maët choàng toâi khi oâng goïi toâi laø "ngöôøi ñaøn baø ngu xuaån, hoùa ñieân vì Chuùa Gieâ-xu." OÂng baûo choàng toâi boû toâi vaø nhieàu laàn giôùi thieäu cho choàng toâi nhöõng ngöôøi phuï nöõ khaùc. OÂng ta laø moät con ngöôøi ñoäc aùc vaø ñaõ ñem ñeán cho toâi khoâng bieát bao nhieâu laø ñau khoå.

40

Toâi böôùc vaøo phoøng sau khi laøm xong böõa toái trong nhaø beáp. Laøm theá naøo toâi coù theå tha thöù cho moät keû thuø nhö ngöôøi ñaøn oâng naøy. Toâi ñaõ coá gaéng nhöng vaãn khoâng theå. Toâi thaät söï caàn Chuùa. Toâi caàu xin Ngaøi giuùp toâi tha thöù cho oâng ta. Chuoâng cöûa reo vaø toâi móm cöôøi moät caùch gaéng göôïng khi oâng Lee böôùc vaøo. Toâi môøi oâng vaøo vôùi moät gioïng ñieäu khaùc haún. "Xin môøi oâng vaøo ñaây. Toâi ñaõ chuaån bò moät böõa toái thònh soaïn. Chuùc oâng ngon mieäng vaø xin cöù ôû laïi ñaây chöøng naøo oâng muoán." Toâi khoâng coøn laø toâi nöõa. Toâi veùo vaøo tay mình vaø nhaän thaáy toâi hoaøn toaøn tænh taùo nhöng ñaáy khoâng phaûi laø toâi. Taát caû moïi söï thuø haän coøn chaát chöùa trong loøng toâi môùi vaøi phuùt tröôùc ñaây boãng tan bieán heát. Toâi thaáy mình ñang baøy toû cho ngöôøi ñaøn oâng naøy moät söï quan taâm trìu meán cuøng söï aám aùp thaät söï töø trong nôi saâu thaúm cuûa traùi tim toâi. Daùng ñieäu vuïng veà cuûa oâng töø töø tieán vaøo phoøng khaùch. Toâi ñi theo oâng vaø töø ñaèng sau toâi nhìn thaáy chieác aùo sô-mi nhaên nhuùm cuûa oâng. Vôï oâng ñaõ qua ñôøi moät vaøi naêm tröôùc ñoù. Hieän oâng soáng vôùi caùc con. Toâi muoán an uûi oâng ta. Toâi phuïc vuï böõa toái vôùi moät taám loøng chaân thaønh vaø yeâu thöông. OÂng naùn laïi khaù laâu vôùi choàng toâi. Luùc oâng saép söûa ra veà, toâi taëng oâng moät moùn aên ñaëc bieät ñeå oâng mang veà. Khuya hoâm ñoù, toâi cöù traèn troïc maõi vì nhöõng ñieàu ñaõ xaûy ñeán vôùi toâi. Toâi khoâng hieåu vieäc gì ñaõ xaûy ra. Laøm sao vieäc aáy coù theå xaûy ra ñöôïc. Toâi cöù naèm trôû qua trôû laïi treân chieác goái cuûa mình. Chính luùc aáy, toâi nghe gioïng noùi ngoït ngaøo cuûa Ngaøi. "Naøy con yeâu daáu, chaúng phaûi con ñaõ xin Ta giuùp ñôõ nhöõng gì con khoâng theå töï mình laøm ñöôïc ñoù sao? Ta haù chaúng phaùn raèng haõy xin seõ ñöôïïc, haõy tìm seõ gaëp sao? Con khoâng bieát raèng Ta ñaõ ban cho con taám loøng cuûa Ta ñeå con thay maët cho Ta maø cö xöû vôùi moïi ngöôøi sao?" "Vaâng, ñuùng vaäy, thöa Chuùa." Toâi baät daäy trong nieàm phaán chaán. Ngaøi bieát roõ nhöõng nan ñeà cuûa toâi, vaø Ngaøi ñaõ thöïc hieän coâng taùc tuyeät vôøi cuûa Ngaøi trong toâi. Khoâng nhöõng Ngaøi ñaõ chöõa laønh chaân cuûa toâi maø coøn haøn gaén con tim bò thöông toån cuûa toâi vaø ñaõ bieán noù thaønh moät con tim kyø dieäu. Ngaøi ñaõ thaáy toâi kheùp kín cöûa loøng mình vaø Ngaøi ñaõ ñeán ñeå ban cho toâi moät taám loøng tuyeät vôøi. Giôø ñaây, toâi ñaõ coù theå neám traûi ñöôïc loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi. Loøng khoan dung cuûa con ngöôøi thaät laø ít oûi. Moät khi loøng töï aùi cuûa hoï bò toån thöông thì ngoïn löûa caêm gheùt seõ thoåi phöøng leân vaø ñieàu ñoù chæ laøm xuaát hieän theâm nhieàu keû thuø maø thoâi. Thaäm chí trong moái quan heä giöõa cha meï vaø con caùi, 41

giöõa vôï vaø choàng, giöõa nhöõng ngöôøi baïn vaø nhöõng ngöôøi laùng gieàng, con ngöôøi cuõng khoâng theå ñaäp vôõ ñöôïc böùc töôøng ganh gheùt aáy. Nhöng Ngaøi ñaõ phaùn ñoù khoâng phaûi laø ñöôøng loái ñuùng ñaén. Ngaøi giuùp taát caû nhöõng ai ñöa tay xin Ngaøi cöùu giuùp vaø Ngaøi ban cho hoï moät taám loøng ñaày tình thöông vaø söï thöông xoùt ñeå coù theå haï böùc töôøng ghen gheùt vaø than vaõn xuoáng. Loøng yeâu thöông vaø vò tha cuûa Ngaøi ñaõ bieán reã ñaéng trôû neân reã ngoït. Chính Ngaøi ñaõ gieo haït gioáng haïnh phuùc vaøo loøng cuûa con ngöôøi. Töø hoâm aáy trôû ñi, oâng Lee ñaõ trôû neân nhu mì hôn. Moät ngaøy noï, oâng hoûi toâi, "Chaúng leõ coâ khoâng gheùt toâi sao? Laøm sao coâ coù theå thaân thieän vôùi toâi nhö theá ñöôïc?" Toâi mæm cöôøi vôùi oâng vaø giôùi thieäu veà Chuùa cho oâng vaø taëng cho oâng quyeån Kinh Thaùnh bìa da ñeå oâng ñoïc. Moät thôøi gian sau, toâi nghe choàng toâi noùi ñöùa con uùt cuûa oâng Lee ñang naèm trong beänh vieän. Thaèng beù phaûi nhaäp vieän vì beänh lao vaø thaáp khôùp. Moãi ngaøy, toâi ñeàu ñeán beänh vieän thaêm chaùu. Toâi taém röûa, thay ñoà cho noù vaø ñem cho noù traùi caây nhö meï noù ñaõ töøng laøm. Töø giôø phuùt aáy trôû ñi, oâng Lee ñaõ gaëp ñöôïc Ñaáng maø toâi ñaõ gaëp naêm toâi hai möôi ba tuoåi. OÂng ñaõ aên naên thoáng hoái vôùi moät taám loøng tan vôõ khi oâng tieáp nhaän Chuùa. Ngaøy oâng gaëêp Chuùa, oâng ñaõ ñeán gaëp toâi vaø xin toâi tha thöù cho oâng khoâng bieát bao nhieâu laàn. OÂng thuaät laïi cho toâi nhöõng gì maø ñöùa con uùt ñaõ noùi vôùi oâng. "Ba ôi, con thaáy hình aûnh cuûa meï con trong coâ aáy. Con thì naëng, nhöng coâ aáy ñaõ boàng con leân, goäi ñaàu vaø röûa maët cho con. Con nghó chaéc chaén ñoù laø meï cuûa con. Sau ba, coâ aáy laø ngöôøi con thöông yeâu nhaát. Con ñaõ caûm ôn coâ aáy roài, nhöng taïi sao ba laïi khoâng?" Töø luùc aáy, Giaùo sö Lee trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn oâng haïnh phuùc. Vaø oâng trôû neân moät trong nhöõng ngöôøi baïn thaân thieát nhaát cuûa choàng toâi.

42

Gioû Ñaày Thöù Ba

Ñöùa Con Gaùi Choân Trong Loøng Toâi
"OÂng noùi sao? Kyungsook, con gaùi toâi khoâng soáng ñöôïc tôùi ngaøy mai sao?" Toâi khoùc vôùi vò Baùc só ñeán thaêm vieáng nhaø toâi. OÂng noùi vi truøng baïch haàu ñaõ lan ñeán tim cuûa con toâi. Ñaõ quaù treã. OÂng noùi neáu ñöôïc phaùt hieän hai ba ngaøy tröôùc thì ñaõ coù theå cöùu soáng ñöùa beù. Toâi quî xuoáng saøn nhaø vaø khoùc nhö moät ñöùa treû. Moät vaøi ngaøy tröôùc ñoù, Kyungsook ñi hoïc veà vaø keâu raèng chaùu bò soát. Toâi ñem chaùu ñeán moät Baùc só Nhi khoa ôû khu laân caän. Baùc só noùi chaùu chæ bò caûm laïnh. OÂng baûo toâi ñöøng lo laéng vaø oâng keâ ñôn thuoác caûm laïnh cho chaùu. Nhöng sau hai ngaøy uoáng thuoác, chaùu khoâng nhöõng khoâng haï soát maø laïi coøn trôû neân khoù thôû. Chuùng toâi goïi ñieän cho moät Baùc só chuyeân khoa vaø môøi oâng ñeán nhaø. Vaø oâng keát luaän vi truøng baïch haàu ñaõ lan ñeán tim cuûa chaùu. Nhöng vì khoâng ñöôïc phaùt hieän ôû giai ñoaïn ñaàu neân baây giôø ñaõ quaù treã ñeå coù theå cöùu chaùu. Ñieàu ñoù hoaøn toaøn khoâng chaáp nhaän ñöôïc. Chuùng toâi coù tieàn. Thuoác thang coù saün. Chính vieäc chaån ñoaùn sai traät cuûa vò Baùc só Nhi khoa aáy ñaõ ñöa ñeán caùi cheát cuûa ñöùa con gaùi ñaàu loøng cuûa toâi. Kyungsook laø moät ñöùa beù ñaëc bieät. Chaùu coù nhieàu taøi. Chaùu chôi ñöôïc ñaøn döông caàm vaø ñoaït giaûi quoác gia trong moät cuoäc thi veõ.

43

Trong lôùp, chaùu luoân ñöôïc xeáp haïng danh döï. Chaùu chæ môùi hoïc lôùp hai ôû tröôøng Tieåu hoïc. Toâi yeâu chaùu nhaát nhaø. Moät Giaùo vieân Tröôøng Chuùa Nhaät ñang theo hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän cuûa Hoäi Thaùnh Giaùm Lyù ñöôïc nghæ pheùp daøi haïn vì bò beänh ñaõ ñeán thaêm toâi. Coâ ñaõ naèm mô thaáy Kyungsook maëc aùo ñaàm traéng ñang ñi tôùi moät nôi naøo ñoù. Kyungsook naém tay coâ vaø troø chuyeän vôùi coâ. Roài chaùu nhaém maét laïi vaø chìm vaøo moät giaác nguû daøi. Kyungsook ñaõ ra ñi moät caùch ñeïp ñeõ vaø laëng leõ. Ngaøy ñaùm tang cuûa chaùu, toâi trôû veà töø nôi mai taùng vaø ngaõ vaät ra giöôøng, moïi taám reøm cöûa haï xuoáng. Taïi sao bi kòch naøy laïi xaûy ñeán cho toâi? Toâi ñaõ laøm ñieàu gì sai traùi tröôùc maët Ngaøi? Toâi caûm thaáy con gaùi yeâu daáu cuûa toâi ñang dang roäng ñoâi tay vaø chaïy ñeán vôùi toâi. Toâi khoâng taøi naøo chòu ñöïng noãi côn ñau ñang daèn xeù taâm can mình. Moïi söï thoáng khoå, moïi noãi öu phieàn trong cuoäc ñôøi cuûa toâi khoâng theå naøo saùnh ñöôïc vôùi noãi ñau maát chaùu Kyungsook. Toâi caêm gheùt vò Baùc só ñaõ chaån ñoaùn sai beänh traïng cuûa con toâi. Toái hoâm aáy, luùc toâi ñaõ rôi vaøo noãi tuyeät voïng hoaøn toaøn, thaäm chí khoâng coøn cöû ñoäng ñöôïc ngoùn tay cuûa mình thì Ngaøi ñaõ ñeán thaêm toâi. Ñeâm aáy, trôøi raát toái vaø döôøng nhö ñoù laø moät ñeâm daøi voâ taän. Ngaøi ñaõ ñeán vôùi toâi baèng tình yeâu khoâng bieán ñoåi cuûa Ngaøi, "Con yeâu daáu cuûa Ta, khoâng laâu nöõa con seõ gaëp laïi chaùu vaø ôû vôùi chaùu maõi maõi." Khi Ngaøi ñang noùi chuyeän vôùi toâi baèng gioïng noùi thaân thöông trìu meán cuûa Ngaøi, toâi nghe tieáng haùt cuûa muoân vaøn thieân söù raèng, "OÂi thieân ñaøng tuyeät ñeïp, loøng toâi traøn ngaäp nieàm haân hoan. Thôøi tieát buoát giaù cuûa muøa ñoâng seõ bieán neân nhöõng ngaøy xuaân maùt dòu. Chuùa ñaõ söûa soaïn moät choã, vaø ñoù seõ laø nôi ôû vónh cöûu cuûa toâi." Baøi haùt tuyeät vôøi cuûa caùc thieân söù ñeán vôùi ñoâi tai vaø taâm hoàn toâi, noù laáp ñaày trong toâi söï bình an thieân thöôïng maø khoâng gì coù theå so saùnh ñöôïc. Noãi öu phieàn töùc thì trôû neân nieàm vui. Söï ñau ñôùn daøy voø phuùt choác tieâu bieán vaø toâi caûm nhaän söï an uûi kyø dieäu ñeán töø treân cao. Tieáng thôû daøi trôû neân baøi haùt ngôïi khen, boùng toái söï cheát laäp töùc bò xua tan bôûi aùnh saùng cuûa söï soáng. Vaâng ñuùng roài, lôøi Chuùa phaùn, "Vì chöng cuûa caûi ngöôi ôû ñaâu thì loøng ngöôi cuõng ôû ñoùù," ñaõ trôû neân soáng ñoäng vaø mang ñeán cho toâi moät nguoàn an uûi voâ bieân. Sau khi choân caát ñöùa con gaùi chín tuoåi cuûa toâi, toâi laïi trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc. Moät vaøi ngaøy sau, toaøn boä gia ñình vaø hoï haøng cuûa toâi hoïp laïi ñeå baøn veà vieäc ñeä ñôn kieän vò Baùc só ñaõ chaån ñoaùn sai gaây neân caùi cheát cuûa con gaùi toâi. Saéc maët ai naáy ñeàu raát giaän 44

döõ. Toâi laáy laïi nieàm haïnh phuùc cuûa mình vaø môû mieäng noùi vôùi hoï, "Neáu chuùng ta khôûi toá oâng ta vaø ñöa oâng ta vaøo tuø, lieäu ñieàu ñoù coù laøm Kyungsook soáng laïi chaêng? OÂng ta ñaõõ phaûi bò daèn vaët suoát ñôøi vì vieäc naøy roài. Hôn nöõa, vôï vaø con oâng ta ñaâu coù loãi gì maø phaûi mang laáy maëc caûm toäi loãi aáy. Neáu chuùng ta khoâng theå ñem cho hoï söï an uûi, thì xin ñöøng laøm cho hoï ñau ñôùn theâm. Haõy ñeå chuyeän naøy laïi phía sau vaø queân noù ñi." Neáu coù ai ñoù muoán truy toá vuï naøy, thì ngöôøi ñoù phaûi laø toâi, vôùi tö caùch laø meï cuûa chaùu. Nhöng laø meï cuûa chaùu, toâi ñaõ naøi xin hoï ñöøng ñeä ñôn kieän. Khoâng ai baøn caõi theâm vôùi söï naøi xin chaân thaønh cuûa toâi. Ai coù theå thöông Kyungsook hôn chính meï cuûa chaùu chöù? Taát caû söï tha thöù aáy khoâng phaûi töø toâi maø ra nhöng ñeán töø Ñaáng ñaõ ban cho toâi quyeàn naêng tha thöù laï luøng vaø söùc löïc môùi meû ñeå böôn tôùi phía tröôùc. Töø taän ñaùy loøng mình, toâi daâng lôøi caûm taï leân Ñaáng ñaõ giuùp toâi coù khaû naêng thöïc hieän nhöõng vieäc naøy.

45

Gioû Ñaày Thöù Ba

Ngoâi Nhaø Nguyeän Khoâng Coøn Nöõa
"Baø Yoo ôi, xin haõy veà ñaây mau. Moïi ngöôøi chuùng toâi ñang ôû trong tình traïng nguy caáp." Ñoù laø gioïng noùi cuûa moät baø lôùn tuoåi ñieän thoaïi töø nöôùc Ñaïi Haøn beân kia Thaùi Bình Döông. Toâi coù theå nhaän ra gioïng noùi cuûa baø ngay laäp töùc. Ñoù laø moät baø cuï giaø ôû Agok-ri, moät laøng nhoû ôû Ñaïi Haøn. Toâi ñaõ giaät mình tænh thöùc vaøo luùc nöûa ñeâm sau khi nhaän cuù ñieän ñoù. Toâi khoâng theå tin ñöôïc nhöõng ñieàu ñaõ nghe treân ñieän thoaïi. Chaúng leõ taám loøng cuûa ngöôøi ñaøn oâng aáy ñaõ trôû neân ngheøo ngaët vaø khoâng coøn ñaùng tin caäy nöõa sao? Caùch ñaây khoaûng boán möôi naêm, coù moät Muïc sö treû ñeán vôùi toâi. OÂng noùi oâng muoán caàu nguyeän cho ñaát nöôùc Ñaïi Haøn vaø mong muoán coù moät nhaø nguyeän hoaït ñoäng theo kieåu töï tuùc töï döôõng. OÂng ta ñaày nhöõng öôùc voïng vaø naêng löïc. Ñieàu ñoù khieán toâi caûm phuïc laém. OÂng ñeà xuaát vieäc xaây döïng moät nhaø nguyeän vaø moät noâng trang, nôi nhöõng vò Muïc sö veà höu coù theå ñeán cö nguï vaø caàu nguyeän suoát nhöõng naêm thaùng coøn laïi cuûa ñôøi hoï. Toâi bò thu huùt bôûi yù töôûng aáy vaø ñoàng tình vôùi ñeà xuaát cuûa oâng. Toâi ñeå daønh tieàn vaø mua ñaát ôû Yougin töøng chuùt moät. Roát cuoäc laø vuøng ñaát mua ñöôïc goàm coù moät ngoïn nuùi nhoû, moät maûnh ñaát noâng trang nhaân taïo vaø moät doøng suoái (sau naøy thaønh beå lai caù gioáng). Chuùng toâi thu hoaïch luùa vaø nhieàu loaïi rau trong maûnh ñaát noâng trang roäng lôùn. Taát caû moïi ngöôøi trong thò traán ñeàu tham gia vaøo vieäc xaây döïng ngoâi nhaø nguyeän. Thaäm chí nhöõng ñöùa beù cuõng goùp phaàn 46

baèng vieäc chuyeån ñaù vaø doïn deïp. Moïi ngöôøi ñeàu hieäp moät loøng trong ñöùc tin ñeå döï phaàn vaøo coâng taùc naøy. Vò Muïc sö treû rao giaûng Tin Laønh vaø caàu nguyeän ngaøy vaø ñeâm khaép nôi trong laøng. Toâi ñaõ töø Seoul ñeán thaêm laøng moãi thaùng moät laàn vaø cuøng tham döï nhöõng böõa tieäc yeâu thöông laãn nhöõng phöôùc haïnh thuoäc linh. Thaät laø moät döï aùn ñaày vinh hieån. Chuùng toâi heát thaûy ñeàu taï ôn Ngaøi. Nhöõng daân laøng coù taâm hoàn thaät ñeïp. Khi toâi di cö sang Myõ naêm naêm sau ngaøy choàng toâi qua ñôøi, hoï ñaõ cuøng khoùc vôùi toâi. Chuùng toâi heïn gaëp nhau treân thieân ñaøng. Theá maø giôø ñaây, ngoâi nhaø nguyeän troâng thaät xaáu xí. Ngoâi nhaø nhoû bò nöùt toaït ra, coøn toøa giaûng, nôi duøng ñeå caàu nguyeän cho quoác gia thì bò ñoå vôõ. Laøm sao ngöôøi ta coù theå laøm nhöõng vieäc nhö theá ñöôïc? Toâi coù theå hình dung ra nhöõng ngöôøi daân voâ toäi ôû Agok-ri. Toâi laø ngöôøi duy nhaát coù theå giaûi quyeát vaán ñeà. Vì theá, toâi quyeát ñònh trôû laïi Ñaïi Haøn. Khi toâi ñeán nôi, toâi thaáy ñuùng nhö nhöõng ñieàu toâi ñaõ nghe treân ñieän thoaïi. Toâi thaáy söï caêm gheùt hieän ra treân khuoân maët cuûa hoï hôn laø nieàm vui vaø söï haïnh phuùc. Toâi gaëp rieâng vò Muïc sö treû vaø nghe oâng ta keå laïi ñaàu ñuoâi söï vieäc. Toâi baûo oâng neân rôøi khoûi laøng. “Vaán ñeà ñang vöôït khoûi taàm kieåm soaùt. Hoï khoâng tin caäy oâng vì oâng ñaõ laøm toån thöông hoï. Toâi muoán oâng rôøi khoûi laøng vôùi moät maûnh ñaát naøo ñoù. Haõy baùn maûnh ñaát aáy ñi vaø döïng moät nhaø thôø môùi ôû moät laøng khaùc.” Muïc sö laéng nghe vaø ñaùp, “Toâi seõ laøm theo nhöõng ñieàu baø noùi.” Vaø oâng rôøi khoûi laøng. Toâi caûm ôn oâng ta vì ñaõ hôïp taùc vôùi toâi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà raéc roái naøy. Toâi ôû laïi qua ñeâm vôùi daân laøng, toâi an uûi hoï vaø caàu nguyeän cho hoï. Nhöng ngaøy hoâm sau, vò Muïc sö ñoù ñeán gaëp toâi. OÂng noùi, “Baø Yoo aï, baây giôø moïi chuyeän ñaõ oån roài. Giaáy tôø ñaõ ñöôïc giaûi quyeát vaø ghi voâ soå boä xong. Xin baø ñöøng dính daùng vaøo vieäc naøy vaø xin haõy lìa khoûi thò traán naøy ñi.” Toâi khoâng theå tin vaøo tai mình. Söï phaûn boäi naøy laø gì ñaây? Laøm sao oâng ta coù theå noùi nhö theá? Ngöôøi ñaøn oâng naøy khoâng coøn laø moät toâi tôù Chuùa nöõa. OÂng ñaõ thay ñoåi vaø trôû thaønh moät con ngöôøi coù taám loøng ñoäc aùc. OÂng ñaõ khôûi ñaàu vôùi moät muïc ñích ñuùng ñaén cho Chuùa nhöng cuoái cuøng ñaõ choïn ñöôøng loái tham lam cuûa Ma quyû. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñem toâi trôû veà Ñaïi Haøn vì côù oâng ta vaø cho oâng coù moät cô hoäi ñeå aên naên nhöng oâng ñaõ choïn con ñöôøng daãn tôùi söï huûy hoaïi. OÂng ñaõ töøng traøn treà naêng löïc vaø khao khaùt phuïc vuï Chuùa. 47

OÂng ñaõ töøng rao giaûng Tin Laønh cho ba leã trong moät ngaøy. OÂng vui söôùng vì ñöôïc laøm vieäc vaø ñoå moà hoâi vì söï vinh hieån cuûa Chuùa. Ñieàu gì ñaõ khieán oâng trôû neân muø quaùng ñeán theá? Chaúng leõ aân ñieån cöùu chuoäc cuûa Ngaøi ñaõ bò ñem ra ñoåi chaùc baèng söï ñam meâ cuûa xaùc thòt vaø loøng tham cuûa maét? Toâi suïp xuoáng saøn nhaø vaø ngöûa troâng nôi Chuùa. Baø cuï goïi ñieän cho toâi vaøo luùc nöûa ñeâm ñöùng caïnh toâi. Baø cuõng ñang khoùc, nöôùc maét chaûy daøi treân khuoân maët nhaên nheo cuûa baø. Khi toâi nhìn thaáy khuoân maët chaùy naéng vaø ñoâi baøn tay thoâ raùp vì coâng vieäc ñoàng aùn cuûa baø, loøng toâi laïi caøng quaën thaét hôn nöõa. Töø luùc toâi ñi Myõ, haøng ngaøy vaøo luùc bình minh, coù moät soá daân laøng ñeán nhaø nguyeän ñeå caàu nguyeän vôùi Chuùa. Hoï raát yeâu meán Chuùa. Töøng vieân gaïch xaây nhaø thôø laø baèng chöùng cho tình yeâu chaân thaät vaø moà hoâi nöôùc maét cuûa hoï ñoå ra vì côù Chuùa. Nhöng giôø ñaây, toäi loãi cuûa moät ngöôøi ñaõ ñem ñeán cho hoï loøng haän thuø vaø söï tuyeät voïng. Ñaây chính laø traùi ñaéng sinh ra töø toäi loãi ñoäc haïi. Toâi rôøi Agok-ri maø loøng troáng khoâng vaø tuyeät voïng voâ cuøng. Toâi böôùc ñi treân con ñöôøng laøng; ngoïn nuùi, noâng trang, doøng suoái, nhöõng haøng caây, trôøi xanh vaø baàu khoâng khí trong treûo taát caû vaãn y nguyeân. Chæ coù moät ñieàu thay ñoåi, ñoù laø taám loøng cuûa vò Muïc sö aáy. Toâi coøn nhôù nhö in boán muøa heát söùc ñaëc bieät vaø xinh ñeïp. Muøa xuaân vôùi tieáng suoái chaûy roùc raùch luùc tuyeát tan, muøa heø vôùi tieáng ve keâu ra raû, tieáng deá keâu trong nhöõng ñeâm muøa thu khuya khoaéc, vaø tieáng tuyeát rôi laëng leõ vaøo muøa ñoâng. Trong nhöõng buoåi thoâng coâng thaâu ñeâm cuûa chuùng toâi, chuùng toâi noùi veà aân ñieån dö daät vaø tình yeâu voâ ñoái cuûa Chuùa, vaø ca tuïng Ngaøi baèng nhöõng baøi haùt chaát ngaát nieàm vui xuaát phaùt töø taám loøng chaân thaønh cuûa chuùng toâi. Toâi laáy khaên tay lau nöôùc maét khi ñi ngang nhöõng ruoäng luùa treân ñöôøng ra khoûi laøng vaø töï höùa raèng, “Cho ñeán cheát toâi cuõng seõ khoâng trôû laïi nôi naøy nöõa.” Toâi trôû veà Los Angeles vôùi moät veát seïo haèn saâu tieàm aån trong loøng. Trong caên hoä nhoû cuûa mình, toâi chæ bieát caàu nguyeän xin Chuùa tha thöù cho vò Muïc sö khoâng bieát suy xeùt aáy vaø an uûi daân laøng Agok-ri cuøng con tim tan vôõ cuûa toâi. Chaúng maáy choác, moät doøng bình an ñaõ traøn ngaäp taâm hoàn toâi. Thaàn linh Ngaøi ñeán vaø oâm laáy ñoâi vai toâi moät caùch voâ cuøng eâm dòu.

48

Gioû Ñaày Thöù Ba

Khoâng Coøn Choã Ñöùng
"Thöa Muïc sö, oâng khoâng theå buoäc oâng aáy töø chöùc. OÂng aáy laø moät moät Muïc sö treû tuoåi. Vì töông lai oâng aáy, haõy yeâu caàu oâng aáy töï töø chöùc vì lyù do caù nhaân." Trong nhaø thôø laø hôn naêm traêm thuoäc vieân chính thöùc cuûa Hoäi Thaùnh ñang trong taâm traïng caêng thaúng. Moät phuï nöõ khoaûng ba möôi tuoåi giô tay vaø ñöùng daäy phaùt bieåu nhö theá. Baàu khoâng khí im laëng bao truøm caû phoøng nhoùm. Toâi rôøi Hoäi Thaùnh Giaùm lyù Pildong vaø ñeán nhoùm ôû moät Hoäi Thaùnh lôùn ôû Seoul. Toâi ñaõ laøm heát söùc mình ñeå trung tín phuïc vuï Chuùa vaø giuùp ñôõ caùc Muïc sö. Toâi ñaëc bieät thaân thieát vôùi vò Muïc sö Quaûn Nhieäm vaø giuùp ñôõ cho gia ñình oâng veà maët taøi chính baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Moät ngaøy noï, moät thöû thaùch lôùn xaûy ñeán vôùi Hoäi Thaùnh. Ngöôøi vôï treû tuoåi cuûa vò Muïc sö phuï taù bò ngoä ñoäc khí carbondioxide. Baø khoâng theå laøm vieäc nhaø neân Hoäi Thaùnh saép xeáp ñeå moät thieáu nöõ ñeán giuùp baø. Maáy hoâm sau, luùc coâ gaùi chuaån bò ra veà thì oâng Muïc sö cuõng vöøa ñi thaêm vieáng moät gia ñình tín höõu veà ñeán. OÂng ngoû lôøi caùm ôn coâ gaùi vaø voã löng coâ. Coâ gaùi xoay ngöôøi laïi vaø voâ tình, tay cuûa vò Muïc sö chaïm vaøo ngöïc cuûa coâ. Khoâng bieát baèng caùch naøo maø vieäc naøy laïi trôû thaønh moät vaán ñeà nghieâm troïng ñöôïc ñem ra baøn luaän trong cuoäc hoïp cuûa caùc tín höõu. Hoï ñoàng yù caùch chöùc oâng. 49

Nhöng toâi tin töôûng vò Muïc sö treû naøy. Baûn thaân oâng aáy cuõng laø daân tò naïn töø mieàn Baéc vaø ñaõ hoïc ôû Tröôøng Thaàn Hoïc traûi qua nhöõng naêm chieán tranh vaø moïi söï kham khoå. Duø oâng ngheøo nhöng oâng thoûa loøng vôùi cuoäc soáng giaûn dò vaø trong saïch cuûa mình. Trong maét toâi, oâng laø ngöôøi ñaùng kính veà nhieàu maët. Roõ raøng laø coù moät soá ngöôøi vì loøng ñoá kî ñaõ tung tin ñoàn naøy ñeå gieo raéc tieáng xaáu. Vaø vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc ñem ra xem xeùt taïi cuoäc hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Hoäi Thaùnh bao goàm ba möôi Tröôûng laõo vaø hôn naêm traêm thuoäc vieân chính thöùc cuûa Hoäi Thaùnh. Khi buoåi hoïp ñang saép ñi ñeán choã keát thuùc vôùi söï nhaát trí laø vò Muïc sö Phuï taù phaûi bò caùch chöùc, theo nhö vò Muïc sö Quaûn Nhieäm ñaõ khaúng ñònh. Ngay luùc ñoù coù moät gioïng noùi raát roõ raøng loït vaøo tai toâi vaø hoûi raèng, "Con cuõng tin nhö vaäy aø?" "Khoâng phaûi theá ñaâu, oâng aáy chæ laø naïn nhaân." "Theá thì, haõy ñöùng daäy." Toâi giô tay phaûi xin phaùt bieåu vaø ñöùng daäy, thaäm chí toâi chöa bieát gì veà ñieàu aáy. Caû Hoäi Thaùnh xao ñoäng vaø moïi ngöôøi ñoå doàn söï chuù yù cuûa hoï vaøo toâi. Toâi bieát ñoù laø yù muoán cuûa Chuùa. Toâi môû mieäng noùi caùch daïn dó. "Chính ôû ñaây, toâi ñaõ ñöôïc daïy phaûi tha thöù vaø khoûa laáp loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc. Ñoù laø ñöôøng loái cuûa Chuùa vaø ñoù laø ñöôøng loái ñuùng ñaén. Muïc sö Phuï taù khoâng heà coá yù chaïm vaøo ngöïc cuûa coâ gaùi, ñoù chæ laø moät söï tình côø. Neáu buoäc phaûi caùch chöùc oâng aáy theo nguyeân taéc cuûa Hoäi Thaùnh thì haõy baûo oâng aáy töø chöùc vì lyù do caù nhaân chöù khoâng phaûi vì Hoäi Thaùnh eùp buoäc. Laøm nhö theá, ít ra oâng aáy cuõng coù theå töø giaõ caùc tín höõu trong Hoäi Thaùnh." Vò Muïc sö Quaûn Nhieäm haï caëp maét laïnh luøng cuûa mình xuoáng toøa giaûng nhöng toâi khoâng theå naøo ruùt lôøi ñöôïc. Neáu toâi bieát ñieàu phaûi maø laïi vì soá ñoâng maø thoûa hieäp thì toâi cuõng sai laàm gioáng nhö hoï. Toâi seõ gioáng nhö muoái maát maën. Toâi caûm nhaän ñöôïc söï töùc giaän thoåi buøng leân trong loøng mình, nhöng ñoùù khoâng phaûi laø côn giaän cuûa toâi maø laø côn giaän cuûa Chuùa. Ngaøi thaáy vò quan toøa baát coâng töï xem mình laø coâng bình. OÂng ta ñöùng ra xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc trong khi chính mình laø keû giaû hình. Ngöôøi ta ñem ñeán cho Ngaøi moät ngöôøi ñaøn baø bò buoäc toäi ngoaïi tình vaø chuaån bò haønh quyeát baø baèng caùch neùm ñaù. Nhöng Ngaøi ñaõ phaùn vôùi nhöõng ngöôøi aáy raèng, "Ai trong caùc ngöôi laø ngöôøi voâ toäi, haõy tröôùc nhaát neùm ñaù vaøo ngöôøi." Khi hoï nghe nhöõng lôøi naøy, hoï bò chính löông taâm mình caùo traùch vaø töøng ngöôøi moät boû ñi. Ngaøi phaùn vôùi 50

ngöôøi ñaøn baø ñang run raãy vì sôï haõi, "Naøy baø kia, Ta khoâng ñònh toäi ngöôi. Haõy ñi, vaø ñöøng phaïm toäi nöõa." Ñuùng roài, toâi ñaõ nghe gioïng noùi phaùn nhöõng lôøi naày. Chính Ñaáng Thaùnh khieát khoâng muoán keát aùn nhöõng toäi nhaân nhöng muoán tha thöù cho hoï. Leõ naøo chuùng ta thaùnh khieát hôn Ngaøi sao? Chuùng ta cuõng laø nhöõng toäi nhaân ñöôïc tha thöù nhôø aân ñieån cuûa Ngaøi. Ñoaùn xeùt ngöôøi khaùc laø haønh ñoäng cuûa loøng töï cao vaø söï voâ ôn ñoái vôùi aân ñieån cöùu chuoäc cuûa Ngaøi. Ñoù laø baøi hoïc maø Ngaøi ñaõ daïy cho toâi. Nhöng yù töôûng tha thöù bôûi aân ñieån cuûa Ngaøi khoâng ñöôïc Hoäi Thaùnh ñoàng tình vaø vò Muïc sö treû ñaõ bò Hoäi Thaùnh caùch chöùc (döùt pheùp thoâng coâng.) Toâi cuõng phaûi rôøi khoûi Hoäi Thaùnh tröôùc nhöõng aùnh maét laïnh luøng vaø söï caêm gheùt ñoå doàn veà phía mình. Töø sau söï vieäc aáy, trong nhaø toâi naûy sinh ra nhieàu nan ñeà môùi. Toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu moùn quaø do ngöôøi ta gôûi ñeán bieáu choàng toâi. Vaø toâi ñem haàu heát nhöõng moùn quaø aáy ñeán nhaø Muïc sö hoaëc vaên phoøng cuûa nhaø thôø. Thaäm chí choàng toâi coøn noùi ñuøa taïi sao laïi khoâng ñem luoân nhöõng chai röôïu whisky ñeán ñoù. Toâi ñaõ toaøn taâm toaøn yù taän hieán cho Hoäi Thaùnh ngaøy vaø ñeâm. Giôø ñaây, baèng caùch naøo toâi laøm cho oâng aáy hieåu lyù do toâi phaûi rôøi khoûi Hoäi Thaùnh ñaây? Moät hoâm, luùc ñang duøng böõa toái, toâi hoûi choàng toâi, "Anh yeâu, neáu em bò beänh naëng vaø ñang ôû giai ñoaïn cuoái thì anh coù giuùp chöõa laønh cho em khoâng?" "Dó nhieân roài, anh seõ giuùp em chöõa beänh baát keå chi phí laø bao nhieâu." "Vaäy thì haõy giuùp cho mô öôùc cuûa em trôû thaønh hieän thöïc nhö theå anh ñang giuùp em thoaùt khoûi caên beänh aáy vaäy." "Ñöôïc roài, haõy noùi anh nghe mô öôùc cuûa em xem anh coù theå laøm gì ñöôïc khoâng." "Xin haõy xaây cho em moät ngoâi nhaø thôø." Choàng toâi laø moät ngöôøi lanh trí vaø oâng ñoïc ñöôïc nhöõng suy nghó cuûa toâi. "Anh nghó anh coù theå giuùp em xaây moät nhaø thôø môùi. Anh luoân nghó ñeán söï hy sinh cuûa em, vieäc em nuoâi döôõng con caùi vaø lo toan coâng vieäc nhaø vaø anh muoán laøm moät ñieàu gì ñoù cho em." Ñoù laø nguyeân nhaân daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa ngoâi nhaø thôø naèm treân ñoài Buam-dong, nhaø thôø "Samae" (Ba tình thöông.) Nhaø thôø coù dieän tích 4,300 boä vuoâng vôùi 12,000 boä vuoâng khuoân vieân, trong ñoù coù 1,000 boä vuoâng daønh cho tö thaát Muïc sö. Toâi cung hieán ngoâi ñeàn thôø naøy cho Chuùa vaøo thaùng Naêm, 1966. Toâi môøi 51

moät Muïc sö noåi tieáng ñeán lo cho Hoäi Thaùnh vaø caàu nguyeän cho söï taêng tröôûng cuûa Hoäi Thaùnh. Moät ngaøy kia, Muïc sö ñeán gaëp toâi vaø ñöa ñôn xin töø chöùc vôùi lyù do laø tín höõu trong Hoäi Thaùnh nghe theo toâi vaø kính troïng toâi hôn oâng aáy. OÂng khoâng theå daét daãn tín höõu, ngoaøi ra oâng coøn chæ ra moät soá baát tieän trong coâng taùc quaûn trò Hoäi Thaùnh. Vì theá, oâng quyeát ñònh töø chöùc. Ai ñaõ gieo haït gioáng cuûa söï toái taêm naøy? Baáy giôø, toâi môùi nhaän ra coù ñoâi laàn, Muïc sö ñaõ traùnh maët toâi. Toâi quyeát ñònh khoâng hoûi oâng baát cöù ñieàu gì caû. Toâi chæ caàu hoûi Chuùa tröôùc caây thaäp töï vaø ngöûa troâng nôi Ngaøi. Toâi khoâng theå ñeå oâng aáy ra ñi. Khi Hoäi Thaùnh ñöôïc hoaøn taát, noù ñaõ ñöôïc cung hieán cho Chuùa chöù khoâng phaûi toâi. Neáu toâi trôû thaønh trung taâm cuûa Hoäi Thaùnh thì toâi neân ñi khoûi ñaây. Ngaøi ñaõ daïy toâi, "Chôù tranh luaän vì quyeàn lôïi cuûa con." Toâi phaûi theo yù muoán cuûa Ngaøi hôn laø yù cuûa toâi. “Toâi seõ ñi khoûi ñaây, coøn Muïc sö haõy ôû laïi chaên daét baày chieân cuûa Chuùa.” Khi toâi ñi xuoáng ñoài, boû laïi phía sau ngoâi nhaø thôø, nöôùc maét toâi cöù traøo ra. Ngoâi nhaø thôø naøy laø phaàn thöôûng cuûa choàng toâi cho toâi. Toâi nghó Chuùa ñaõ ban cho toâi moùn quaø ñoù. Toâi nghó raèng toâi seõ phuïc vuï Hoäi Thaùnh taïi ñoù cho ñeán khi toâi qua ñôøi. Vaø ñoù laø lôøi cam keát cuûa toâi luùc cung hieán ñeàn thôø, chæ caùch ñoù chöa ñaày hai naêm. Nhaø cuûa chuùng toâi ôû phía sau Nhaø Xanh (töông töï nhö Toaø Baïch OÁc ôû Myõ) vaø nhaø thôø thì naèm beân kia ñöôøng. Nhaø thôø ôû raát gaàn nhaø cuûa toâi nhöng toâi khoâng bao giôø ñaët chaân ñeán ñoù nöõa. Toâi ñi moät con ñöôøng khaùc ñeå traùnh gaëp maët caùc tín höõu ôû ñoù. Nhieàu laàn toâi quyeát ñinh trôû laïi nhaø thôø nhöng toâi khoâng muoán ñem ñeán söï hieåu laàm cho baát cöù ai. Toâi ñaõ khoâng gheù laïi nhaø thôø aáy trong suoát ba möôi naêm. Naêm vöøa qua (1998), toâi trôû veà Ñaïi Haøn vaø toâi ñeán thaêm nhaø thôø, laàn ñaàu tieân keå töø luùc toâi ra ñi; bôûi vì toâi coù caûm giaùc ñaây seõ laø laàn vieáng thaêm cuoái cuøng tröôùc khi toâi cheát. Coù moät laàn choàng toâi hoûi, “Nhaø thôø theá naøo haû em? Khoâng coù vaán ñeà gì chöù?” Vaø toâi khoâng theå noùi doái oâng. “Em khoâng ñi nhaø thôø aáy nöõa.” “Sao? Em ñaõ noùi neáu anh xaây nhaø thôø cho em thì em seõ ôû ñoù cho ñeán khi cheát kia maø. Coù phaûi khoâng?” OÂng raát ñoãi ngaïc nhieân vì toâi ñaõ boû nhaø thôø moät caùch quaù deã daøng nhö vaäy.

52

“Anh bieát khoâng, Hoäi Thaùnh seõ khoâng ñöôïc taêng tröôûng neáu nhö ngöôøi ñaàu tieân xaây döïng noù cöù ôû ñoù. Vì theá, ngöôøi xaây döïng nhaø thôø khoâng theå ôû laïi nhaø thôø quaù laâu.” “Theá aø? Hoäi Thaùnh coù nguyeân taéc keå cuõng laï! Daàu sao ñi nöõa, nhaø thôø cuõng laø nôi nhoùm hoïp cho nhöõng ngöôøi laï.” OÂng ñaõ giuùp toâi traùnh ñi saâu vaøo cuoäâc noùi chuyeän aáy. Keå töø luùc ñoù, choàng toâi khoâng bao giôø hoûi toâi veà nhaø thôø Samae nöõa. Tha thöù ! “Xin Cha haõy tha thöù cho hoï vì hoï khoâng bieát mình ñang laøm gì.” Chuùa Gieâ-xu ñaõ caàu xin Cha Ngaøi tha thöù cho nhöõng ngöôøi leân aùn Ngaøi. Ngaøi daïy doã vaø baøy toû söï tha thöù baûy möôi laàn baûy cuûa mình. Ngaøi daïy nhöõng keû theo Ngaøi trôû neân thaùnh khieát vaø laøm cho ngöôøi khaùc hoøa thuaän. Neáu khoâng coù ñieàu naøy, baïn seõ khoâng theå thaáy maët Ñöùc Chuùa Trôøi. Baèng quyeàn naêng cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ baøy toû chaân lyù cuûa Ngaøi trong ñôøi soáng toâi. Toâi ñaõ ñi theo Ngaøi vaø Ngaøi ñaõ naém tay toâi trong söï an bình. Baèng nhieàu caùch saâu roäng hôn, toâi coù ñöôïc ñaëc quyeàn laøm moät ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc.

53

Gioû Ñaày Thöù Tö

Con Coù Thaät Loøng Yeâu Ta Chaêng?
Hoa Nôû Trong Boùng Toái Caùc Baïn Thaät Ñeïp Ñeõ Bieát Bao Ngöôøi Cha Yeâu Daáu Cuûa Toâi Vöôït Qua Khoù Khaên

Gioû Ñaày Thöù Tö

Hoa Nôû Trong Boùng Toái
“Xin haõy ñeå toâi yeân, toâi khoâng caàn söï giuùp ñôõ cuûa ai heát.” Anh ta laïi töø choái. Toâi nhìn theo löng anh khi anh quay vaøo xaø lim cuûa mình sau khi thoaùi thaùc cuoäc vieáng thaêm cuûa toâi. Toâi quyeát taâm quay trôû laïi nhaø tuø West Gate vaøo ngaøy hoâm sau. Nhaø thôø toâi thöôøng ñi ôû caùch xa nôi toâi soáng, neân toâi thöôøng nhoùm caàu nguyeän buoåi saùng ôû nhaø thôø Shinik gaàn nhaø. Moät saùng noï, luùc toâi ñang khaån thieát caàu nguyeän thì gioïng noùi cuûa Ngaøi ñeán vôùi loøng toâi thaät saâu xa. Ngaøi hoûi toâi, “Ñaõ bao giôø con ñi thaêm moät tuø nhaân trong nguïc chöa?” Toâi ñaùp, “Thöa chöa, nhöng con ñaõ ñi thaêm nhieàu ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi beänh.” “Neáu Ta ôû tuø thì con seõ ñeán thaêm Ta chöù?” “Chaéc chaén roài, thöa Chuùa.” Khi toâi traû lôøi nhö theá thì gioïng noùi Ngaøi bieán maát. Tieáng noùi cuûa Ngaøi ñeán vôùi taâm linh toâi vaøo buoåi bình minh aáy suoát ngaøy cöù vaêng vaúng trong loøng toâi. “Neáu Ta ôû tuø thì con seõ ñeán thaêm Ta chöù?” “Vaâng, thöa Chuùa, neáu Ngaøi ôû trong tuø thì con seõ ñi ñeán taän cuøng traùi ñaát ñeå thaêm Ngaøi.” Ngaøy hoâm aáy, loøng toâi cöù khoâng yeân. Toâi goïi ñieän cho moät tín höõu coù maët trong buoåi nhoùm caàu nguyeän saùng sôùm hoâm aáy. Ñoù laø vôï cuûa oâng Boä tröôûng Ngoaïi Giao. Toâi xin baø Byun giuùp toâi ñeán thaêm moät nhaø tuø. 55

Sau vaøi khaâu giôùi thieäu, toâi ñöôïc ñöa ñeán gaëp Giaùm ñoác nhaø tuø West Gate. OÂng raát toø moø veà moät ngöôøi phuï nöõ trong ñoä tuoåi ba möôi muoán ñeán thaêm caùc tuø nhaân naøy. “Taïi sao baø muoán gaëp toâi?” OÂng hoûi caùch lòch söï. “Toâi laø moät ngöôøi noäi trôï. Toâi chæ muoán giuùp caùc tuø nhaân. Neáu oâng coù theå giôùi thieäu cho toâi baát kyø moät tuø nhaân naøo khoâng coù hoï haøng thaân thích hoaëc khoâng coù ai ñeán thaêm nuoâi thì toâi seõ chaêm soùc anh ta nhö ngöôøi trong gia ñình.” OÂng ta döôøng nhö raát caûm ñoäng sau khi nghe caâu chuyeän cuûa toâi. OÂng noùi, “Toâi seõ kieåm tra laïi danh saùch tuø nhaân vaø ngaøy mai seõ baùo cho baø hay.” Saùng hoâm sau, toâi ñeán nhaø tuø vaø coù ñöôïc teân moät tuø nhaân. Teân anh ta laø Hoon Kim. Anh lôùn leân trong söï chaêm soùc cuûa moät baø meï ñoäc thaân. Anh hoïc ôû Tröôøng Trung Hoïc Phoå Thoâng K vaø sau ñoù vaøo Ñaïi hoïc Seoul (gioáng nhö Ñaïi hoïc Harvard ôû Hoa Kyø). Trong nhöõng ngaøy ñaàu, con tim ñaày lyù trí cuûa anh ñaõ daãn anh ñeán vôùi lyù töôûng cuûa Karl Marx. Anh rôøi meï mình vaø ñi ñeán Baéc Haøn ñeå gia nhaäp vaøo nhoùm nhöõng ngöôøi muoán laøm caùch maïng cho moät nöôùc Trieàu Tieân môùi. Sau ñoù anh ñöôïc huaán luyeän thaønh moät giaùn ñieäp roài ñöôïc ñöa veà mieàn Nam. Moät thôøi gian sau, anh bò baét vaø bò keát aùn tuø chung thaân. Meï anh qua ñôøi trong coâ ñôn vì quaù troâng ngoùng tin con. Anh khoâng coù baø con thaân thích hoaëc baát kyø ai thaêm vieáng sau ñoù. Ngaøy hoâm sau, toâi chuaån bò böõa tröa trong moät caùi gioû vaø ñi ñeán nhaø tuø. Toâi ngoài ñôïi ôû phoøng thaêm thaân nhaân. Tim toâi ñaäp maïnh vôùi nhieàu yù nghó chaïy doïc ngang trong ñaàu. Roát cuoäc, moät thanh nieân cao gaày xuaát hieän nôi caùnh cöûa trong goùc phoøng. Anh lieác nhìn toâi vaø ngoài xuoáng gheá. Anh noùi vôùi gioïng laïnh luøng, “Taïi sao baø laïi ñeán laøm phieàn toâi? Duø baø coù tìm moïi caùch ñeå laøm toâi vui loøng, toâi cuõng seõ khoâng theå thay ñoåi nieàm tin cuûa mình ñoái vôùi Coäng saûn. Haõy noùi vôùi nhöõng ngöôøi ôû phe Chính quyeàn ñaõ sai baø tôùi laø haõy buoâng tha cho toâi.” Söï ñaùp traû cuûa anh ñoái vôùi böõa aên tröa aám aùp cuûa toâi ñuû laïnh luøng ñeå laøm teâ buoát con tim cuûa ngöôøi noäi trôï treû tuoåi. Toâi laáy heát can ñaûm ñeå nhìn vaøo anh. Môû gioû ñoà aên vôùi ñoâi tay run raåy, toâi noùi, “Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Chính quyeàn. Toâi khoâng quan taâm ñeán lyù töôûng cuûa anh chuùt naøo caû. Toâi chæ laø moät ngöôøi noäi trôï bình thöôøng. Toâi chæ muoán giuùp nhöõng ngöôøi tuø khoâng coù ai thaân thích hoaëc khoâng ai thaêm nuoâi. Chæ coù theá thoâi.” 56

Anh ta cöôøi khaåy, “Toâi khoâng phaûi laø thaèng ngu ñeå bò kieåu noùi doái naøy löøa phænh ñaâu nheù.” Anh thaäm chí cuõng khoâng ngoù ngaøng gì ñeán böõa aên tröa maø toâi ñem ñeán, sau ñoù anh quay trôû veà xaø-lim cuûa mình. Toâi gôûi laïi ñoà aên cho maáy ngöôøi coi nguïc vaø ra veà trong noãi thaát voïng. Sau nhieàu lôøi caàu nguyeän cuøng nhieàu laàn vieáng thaêm, cuoái cuøng toâi cuõng laøm cho anh ta tin raèng toâi khoâng phaûi laø ngöôøi do Chính phuû phaùi ñeán. Theá roài, anh baét ñaàu chòu traû lôøi nhöõng caâu hoûi cuûa toâi vaø troâng chôø nhöõng laàn vieáng thaêm cuûa toâi. Moät ngaøy noï, anh hoûi toâi moät caùch raát nghieâm tuùc. Anh goïi toâi laø “Chò.” “Thöa chò, chò coù taát caû. Chò coù moät ngöôøi choàng toát, coù con caùi vaø söï giaøu coù. Nhöng taïi sao chò laïi ñeán nhaø tuø ñeå roài phaûi höùng chòu nhöõng söï sæ nhuïc vaø khinh bæ cuûa caùc tuø nhaân nhö toâi? Xin haõy thaät loøng noùi cho toâi bieát.” Toâi khoâng coù caâu traû lôøi. Toâi chæ laéng nghe tieáng Ngaøi vaø vaâng phuïc. Chæ coù theá. Toâi noùi vôùi anh aáy, “Hoon aø, toâi ñeán nhaø tuø ñeå chia seû nieàm haïnh phuùc cuûa toâi vôùi anh.” “Dó nhieân roài, thöa chò. Chò coù tieàn baïc, coù danh voïng vaø moïi thöù ñeå coù theå chia seû cho nhöõng ngöôøi khaùc. Nhöng taïi sao chò laïi muoán chia seû vôùi moät tuø nhaân nhö toâi. Chò ñaâu theå giuùp meï toâi. Baø ñaõ cheát roài. Chæ voâ ích thoâi.” “Toâi coù theå chia seû ñoà aên vaø aùo maëc cho anh nhöng Hoon aø, ñieàu toâi thaät söï muoán chia seû vôùi anh laø nieàm haïnh phuùc thaät ñaùng giaù gaáp ngaøn laàn nhöõng nhu caàu vaät chaát kia.” “Moät nieàm haïnh phuùc nhö theá khoâng hieän höõu treân traùi ñaát naøy.” “Ñöôïc roài, chuùng ta haõy xem thöû nieàm haïnh phuùc nhö theá coù toàn taïi hay khoâng.” Chuû nghóa Duy vaät beùn reã saâu trong tö töôûng cuûa anh Hoon khieán anh khoù loøng hieåu ñöôïc söï toàn taïi cuûa moät Thaân vò voâ hình. Söï vieäc trôû neân khoù khaên nhö theå laáy tröùng choïi ñaù. Theá giôùi cuûa anh thaám ñaày tö töôûng maøu ñoû cuûa Coäng saûn vaø con tim anh ñaõ kheùp laïi trong boùng ñeâm mòt muøng. Thôøi gian vaø nhieàu cuoäc vieáng thaêm cuûa toâi troâi qua. Cöù moãi laàn toâi ñeán, toâi laïi noùi cho anh Hoon nghe veà Chuùa Gieâ-xu vaø anh laéng nghe moät caùc mieãn cöôõng. Roài sau ñoù anh laïi quay trôû veà xaø-lim cuûa mình. Chaúng leõ moïi chuyeän chæ tôùi ñaây thoâi sao? Cöù caùch ngaøy toâi laïi 57

ñeán thaêm anh Hoon. Nhöng nhöõng laàn thaêm nuoâi cuûa toâi thöa thôùt daàn vì toâi coøn baän bòu vôùi nhieàu vieäc khaùc. Sau hai tuaàn vaéng maët, toâi laïi ñeán thaêm anh. Nhöng vieân cai nguïc baûo khoâng ai ñöôïc pheùp ñeán thaêm anh Hoon. Môùi ñaây, anh ñaõ bò traøo maùu mieäng do beänh lao. Anh ñöôïc chuyeån tôùi moät xaø-lim ñaëc bieät ñeå ñeà phoøng beänh laây sang caùc tuø nhaân khaùc. Vò Baùc só cuûa nhaø tuø noùi anh chæ coøn soáng ñöôïc moät hoaëc hai ngaøy nöõa. Toâi voâ cuøng söõng soát. Baùc só noùi oâng seõ baùo cho toâi bieát khi anh Hoon cheát vì anh ta khoâng coù ai thaân thích. Toâi khoâng theå quay ñaàu trôû veà nhaø. Toâi khoùc vaø naøi næ vieân cai nguïc cho moät cô hoäi ñöôïc gaëp maët anh tröôùc khi anh cheát. Cuoái cuøng, oâng ñoàng yù duø bieát raèng laøm nhö theá laø vi phaïm nguyeân taéc cuûa nhaø tuø. OÂng noùi, “Vì nguy cô bò laây nhieãm, toâi chæ coù theå ñeå coâ gaëp anh ta trong voøng hai phuùt vaø coâ phaûi mang khaåu trang vaø gaêng tay vaøo.” Toâi ñi theo vieân cai nguïc qua nhöõng daõy xaø-lim daøi vaø cuoái cuøng chuùng toâi ñeán moät xaø-lim toái taêm, nhoû beùù. Qua haøng song saét vaø döôùi aùnh ñeøn ñieän lôø môø, toâi nhìn thaáy coù chieác chieáu rôm traûi treân saøn. Vieân cai nguïc vöøa môû cöûa vöøa giuïc toâi mau mau trôû ra. “OÂi Chuùa oâi ! Xin haõy tha thöù cho toäi cuûa con. Toâi giôû chieác chieáu leân vaø thaáy anh Hoon naèm baát ñoäng treân saøn, coøn khuoân maët thì nhôït nhaït. Anh ñang cheát daàn cheát moøn vì söï boû maëc cuûa theá giôùi vaø con ngöôøi. Boä ñoà tuø maøu xanh anh Hoon maëc öôùt ñaãm maùu cuûa anh. Toâi töï traùch mình vì ñaõ khoâng ñeán thaêm anh sôùm hôn. Toâi khoùc. Toâi boû gaêng tay vaø khaåu trang ra roài quì xuoáng saøn nhaø oâm laáy Hoon trong caùnh tay cuûa mình. “Hoon, Hoon ôi ! Haõy tænh laïi vaø nhìn chò cuûa em neø!” Toâi lay ngöôøi anh Hoon vaø khoùc theùt leân. Anh môû maét caùch yeáu ôùt vaø voâ voïng. Anh noùi, “Chò ôi, em muoán tröôùc khi cheát ñöôïc gaëp chò duø chæ moät laàn. Xin haõy tha thöù cho söï thoâ loã cuûa em…caùm ôn chò veà taát caû.” Ñoù laø lôøi xöng toäi xuaát phaùt töø taám loøng cuûa anh Hoon. Anh ñang caàu xin ñöôïc tha thöù vaø caûm ôn toâi vì tình thöông maø toâi ñaõ daønh cho anh tröôùc khi anh cheát. “Hoon, neáu baây giôø em ra ñi, em coù chaéc laø mình seõ ñi tôùi nôi maø chò thöôøng noùi cho em nghe khoâng?” “Khoâng, em khoâng thaáy gì caû. Em khoâng tin ñöôïc ñieàu chò noùi. Em ñaõ ñeán vaø giôø em seõ ra ñi trong söï hö khoâng.” Tim toâi ñau nhoùi vaø tan vôõ ra. Toâi oâm cô theå saép cheát cuûa Hoon trong loøng mình vaø ngaõ vaät ra saøn. Maùu töø mieäng anh traøo ra nhieàu hôn vaø vaáy leân chieác aùo sô-mi xanh nhaït cuûa toâi. “OÂi Gieâ-xu, Chuùa cuûa con, con khoâng theå ñeå linh hoàn cuûa anh Hoon ñaùng thöông ra 58

ñi nhö vaày! Suoát cuoäc ñôøi, anh traûi qua moïi ñau khoå vaø thaêng traàm cuûa theá gian naøy. Chòu ñöïng nhö theá laø quaù ñuû roài. Neáu anh Hoon phaûi chòu ñöïng hôn theá sau khi cheát thì con khoâng theå ñeå anh aáy ra ñi ñöôïc. Chuùa oâi, xin haõy giuùp anh aáy. Chuùa Gieâ-xu cuûa con. Xin haõy cöùu laáy maïng soáng cuûa Hoon. Thay vaøo ñoù, xin Ngaøi haõy caát laáy maïng soáng cuûa con. Con seõ nhaän laáy caên beänh naøy cuøng nhöõng söï ñau ñôùn naøy. Haõy ñoåi söùc khoûe vaø söï soáng cuûa con cho Hoon. Con khoâng coù gì hoái tieác vì neáu con cheát, con seõ ñöôïc ôû vôùi Ngaøi maõi maõi trong moät thaân theå vinh hieån. Xin haõy caát con ñi vaø cöùu laáy Hoon.” Tieáng khoùc cuûa toâi ñaõ laøm cho caùi xaø-lim nhoû rung chuyeån. Toâi khoâng coøn laø toâi nöõa. Toâi tin caäy vaø nöông döïa nôi Ñaáng coù toaøn quyeàn treân söï soáng cuûa Hoon vaø toâi. Ngaøi ñaõ giao cho toâi troïng traùch daãn ñöa Hoon veà vôùi Ngaøi. Nhöng toâi ñaõ khoâng laøm ñöôïc. Ñoù laø loãi cuûa toâi. Taâm hoàn cuûa toâi vôõ ra. Hoon ñaõ soáng moät cuoäc ñôøi khoù nhoïc, phaûi chòu ñöïng ñuû ñieàu trong hai möôi laêm naêm. Coøn treû nhö theá vaäy maø Hoon ñaõ saép söûa ñi vaøo boùng toái ñôøi ñôøi. Toâi khoâng theå ñeå anh aáy ra ñi nhö theá ñöôïc. Theá roài khi toâi nhìn maùu cuûa Hoon treân neàn nhaø, treân boä ñoàng phuïc cuûa anh vaø chieác aùo cuûa toâi, toâi nhaän ra ñoù chính laø maùu chaûy ra töø veát ñinh ñoùng treân cô theå cuûa Chuùa Gieâ-xu luùc toâi gaëp Ngaøi naêm toâi hai möôi ba tuoåi. Ñoù laø chính laø maùu cuûa Ngaøi khi chòu nhuïc hình troän loän vôùi nhau treân neàn nhaø vaø treân quaàn aùo. Toâi laïi khoùc theùt leân, “Chuùa ôi, Chuùa cuõng ñoå huyeát ra vì côù anh Hoon nöõa. Ngaøi khoâng theå ñeå anh aáy ra ñi nhö theá naøy. Xin haõy cöùu laáy anh aáy! Haõy caát laáy söï soáng cuûa con theá cho anh aáy.” Toâi khoâng theå thôû ñöôïc vì tim toâi ñau ñôùn toät böïc. Toâi nhaän thaáy veát thöông vaø söï ñau ñôùn cuûa anh ta caøng khuûng khieáp vaø döõ doäi hôn vì côù toäi loãi cuûa anh ta. Baøn tay, khuoân maët, aùo vaùy toâi nhuoám ñaày maùu cuûa anh Hoon. Toâi mang laáy gaùnh naëng cuûa anh Hoon vaø caàu xin loøng thöông xoùt cuûa Chuùa. Moät luùc sau, töø trong boùng toái toâi daàn daàn hoài tænh vaø nhaän thaáy con tim cuûa Hoon ñaõ coù moät chuùt söùc soáng. Anh maáp maùy ñoâi moâi xin nöôùc uoáng. Toâi giöït daây caáp cöùu ñeå goïi vieân cai nguïc. OÂng ta vaø tröôûng nguïc chaïy ñeán. Vieân cai noùi khi oâng nhìn thaáy toâi boû khaåu trang cuøng gaêng tay ra roài oâm laáy ngöôøi phaïm nhaân maø khoùc thì oâng ñaõ töôøng trình laïi cho tröôûng nguïc vaø caû hai cuøng chôø ôû beân ngoaøi. OÂng ñaõ vöôït quaù qui ñònh cuûa nhaø tuø veà vieäc caùc phaïm nhaân chæ ñöôïc gaëp thaân nhaân cuûa mình khoâng quaù möôøi phuùt khi oâng nhìn 59

thaáy nhöõng gì dieãn ra trong xaø-lim, moät ngöôøi noäi trôï treû tuoåi oâm choaøng laáy moät ngöôøi tuø ñang haáp hoái vì beänh lao. Vieân tröôûng nguïc goïi Baùc só cuûa nhaø tuø tôùi. Baùc só khaùm cho anh Hoon vaø thaáy maïch cuûa anh baét ñaàu xuaát hieän trôû laïi. Sau ñoù, anh Hoon ñöôïc chuyeån tôùi beänh vieän cuûa nhaø tuø. Toâi nhaän ra quaàn aùo cuûa mình beâ beát maùu neân goïi ñieän baûo taøi xeá cuûa choàng toâi ñem quaàn aùo cuûa toâi ñeán nhaø tuø. Khi anh ta ñeán vaø thaáy toâi trong nhaø tuø vôùi quaàn aùo ñaày maùu, anh ta hoaûng hoát thaät söï. Toâi nhìn thaáy Hoon ñöôïc ñöa ñeán beänh vieän. Toâi veà ñeán nhaø vaøo luùc hoaøng hoân. Ñoù laø moät buoåi hoaøng hoân tuyeät ñeïp. Khuya ñeâm hoâm ñoù, toâi ñaõ quyø goái xuoáng tröôùc Ngaøi. Toâi khoâng thoát ra ñöôïc lôøi naøo nhöng nhöõng gioït nöôùc maét noùng hoåi cöù chaûy daøi khoâng döùt. Ngaøi ñaõ khoâng beû gaõy moät caây lau ñaõ bò daäp naùt, Ngaøi ñaõ khoâng daäp taét moät nieàm hy voïng coøn le loùi. Tình yeâu cuûa Ngaøi ñaõ ñem moät linh hoàn töø coõi cheát ñeán söï soáng. Thaàn linh cuûa Ngaøi ngaäp traøn trong toâi. Toâi coù theå caûm nhaän söï ñau ñôùn cuûa Ngaøi khi moät linh hoàn rôi vaøo boùng toái ñôøi ñôøi. Saùng sôùm hoâm sau, toâi ñeán beänh vieän. Khi toâi môû cöûa phoøng, khuoân maët xanh xao cuûa anh Hoon ñang chôø ñôïi toâi. Ñoù khoâng phaûi laø thaân theå vaø khuoân maët maø toâi thaáy hoâm qua. Ñoâi maét cuûa anh ta khoâng coøn voâ hoàn vaø tuyeät voïng nöõa, nhöng chuùng chan chöùa söï tha thöù vaø nieàm hi voïng, söï bình an vaø tình yeâu thöông. Toâi chöa bao giôø nhìn thaáy moät ñoâi maét ñeïp nhö theá. Khi toâi ñeán beân giöôøng, anh nhìn toâi vaø noùi raèng, “Chò ôi, em ñaõ thaáy Chuùa vaø ñaõ gaëp ñöôïc Ngaøi roài. Ñoù chính laø Ñaáng maø baáy laâu nay chò ñaõ noùi cho em nghe.” Vaäy laø cuoái cuøng, anh Hoon cuõng gaëp ñöôïc Ñaáng duø voâ hình nhöng ñaõ hieän dieän ôû caùi theá giôùi khoâng ai theøm ngoù ngaøng tôùi naøy. Ngaøi ñaõ ñeán ñeå yeâu thöông anh vaø cöùu chuoäc anh. “Ngaøi ñeán vôùi moät ngöôøi muø chæ khaêng khaêng muoán nhìn nhöõng caùi thaáy ñöôïc. Nhöng Ngaøi ñaõ chæ cho em thaáy coù toàn taïi moät söï soáng vaø nieàm hy voïng thaät. Chò ôi, em ñaõ chaïm vaøo Ngaøi. Ngaøi ñaõ cöùu em thoaùt khoûi beänh taät vaø boùng toái nôi saøn xaø-lim laïnh leõo. Ngaøi ñaõ ban cho em söï soáng cuûa Ngaøi.” Ñoâi maét cuûa anh Hoon cuõng long lanh nöôùc maét. Vaâng, thaät Ngaøi ñaõ ñeán trong xaø-lim toái taêm aáy ngaøy hoâm qua. Ngaøi ñaõ oâm laáy moät linh hoàn beänh taät vaø bò laõng queân trong caùnh tay cuûa Ngaøi vaø ñoå 60

nöôùc maét ra vì moät thanh nieân ñôn coâi, khoâng nôi nöông töïa. Ñoù laø caùch Ngaøi ñaõ giaûi cöùu moät linh hoàn voán quyù giaù hôn caû theá gian. Sau khi hoài söùc, anh Hoon trôû laïi xaø lim tröôùc ñaây cuûa mình nhöng anh ñaõ trôû thaønh moät taïo vaät môùi. Khi anh nhaän laáy quyeån Kinh Thaùnh bìa da töø tay toâi, anh ñaõ tìm kieám Chuùa ngaøy vaø ñeâm ñeå ñöôïc hieåu bieát theâm veà Ngaøi. Anh trôû thaønh moät tia saùng nôi nhaø giam vaø chia seû caâu chuyeän cuûa mình cho nhöõng ngöôøi baïn tuø ñang soáng trong söï toái taêm. Anh ñem cho hoï tình yeâu thöông vaø nieàm hy voïng maø anh ñaõ nhaän laõnh töø nôi Chuùa. Anh ñem söï an uûi ñeán cho nhöõng ngöôøi baïn tuø cuûa mình; ñoù laø nhöõng teân aên cöôùp, nhöõng keû saùt nhaân, nhöõng teân troäm caép vaø anh yeâu thöông hoï. Anh daønh phaàn mình coù cho ngöôøi khaùc, anh nguû beân caïnh nhaø veä sinh vaø anh röûa chaân cho hoï. Cuoái cuøng, ngöôøi ta nhaän thaáy anh coù haïnh kieåm toát trong nhaø tuø neân anh ñöôïc giaûm aùn thaønh aùn tuø treo giôùi haïn. Cuoái cuøng anh ñöôïc traû töï do vaøo ngaøy Leã Ñoäc Laäp. Luùc coøn trong tuø, anh ñaõ ñöa voâ soá tuø nhaân ñeán vôùi Chuùa. Trong soá ñoù coù moät phaïm nhaân ñöôïc Chuùa bieán ñoåi sau khi phaûi vaøo tuø vì toäi laøm tieàn giaû. Sau khi gaëp Chuùa, anh naày ñaõ aên naên heát nhöõng loãi laàm cuûa mình, vaø anh ñaõ veõ böùc tranh Chuùa Gieâ-xu ñang caàu nguyeän nôi vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ. Toâi ñaõ taëng böùc tranh aáy cho moät nhaø tuø khaùc ôû Masan, Ñaïi Haøn. Ñaây chính laø ñoäng löïc giuùp toâi tích cöïc tieân phong trong vieäc daán thaân vaøo chöùc vuï taïi caùc nhaø tuø ôû Ñaïi Haøn. Sau khi ñöôïc Chuùa bieán caûi, taïi trong tuø anh Hoon ñaõ theo hoïc moät khoùa Kinh Thaùnh Haøm Thuï vôùi moät Ñaïi Chuûng Vieän. Anh daïy ñaïo cho nhöõng ngöôøi baïn tuø cuûa mình, gaàn ba traêm ngöôøi moät naêm. Sau khi hoï hoaøn taát nhöõng khoùa hoïc caàn thieát, toâi ñaõ ñeán döï buoåi leã toát nghieäp aáy vaø trao cho moãi ngöôøi moät Chöùng chæ vaø moät quyeån Kinh Thaùnh. Anh Hoon ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi töï do vaø ñaõ chia seû tình yeâu cuûa Chuùa cho nhieàu ngöôøi beân ngoaøi nhaø tuø. Hieän nay, anh laø Muïc sö taïi moät Hoäi Thaùnh lôùn ôû Seoul, Ñaïi Haøn. Toâi thaät söï caûm taï Chuùa vì Ngaøi ñaõ cho pheùp nhöõng vieäc naøy xaûy ra qua söï ñuïng chaïm voâ hình cuûa Ngaøi. Sau söï vieäc naøy, nhaø toâi coù nhieàu khaùch lui tôùi hôn. Hoï khoâng chæ laø nhöõng Muïc sö hay Sinh vieân Thaàn hoïc maø coøn coù thaønh phaàn môùi. Hoï laø nhöõng ngöôøi baïn cuûa Chuùa, Ñaáng ñaõ hoûi toâi, “Neáu Ta ôû trong tuø thì con coù ñeán thaêm Ta khoâng?” Taát caû nhöõng ngöôøi aáy ñeàu coù cuøng moät teân, ñoù laø “AÂn ñieån.” Nhö Ngaøi ñaõ phaùn, “Nôi naøo toäi loãi theâm nhieàu thì aân ñieån caøng gia taêng.” 61

ai.

Hoï laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc vaø hoï yeâu meán Chuùa hôn baát cöù

Ñoâi luùc choàng toâi noùi ñuøa raèng, “Em haõy ra öùng cöû Quoác Hoäi ñi, chaéc chaén em seõ ñöôïc truùng cöû ñaáy.” Toâi thaät laø moät ngöôøi phuï nöõ haïnh phuùc vôùi nhieàu ngöôøi baïn, voán tröôùc tieân laø nhöõng baïn thaân thieát nhaát cuûa Chuùa Gieâ-xu.

62

Gioû Ñaày Thöù Tö

Caùc Baïn Thaät Ñeïp Ñeõ Bieát Bao
“Chaáp söï Yoo, xin haõy duøng quaû tröùng gaø luoäc naøy.” Baøn tay ñang caàm quaû tröùng chæ coøn laïi ba ngoùn, hai ngoùn ñaõ bò caét boû vaø töø caùc keû ngoùn tay, muõ ñang chaûy ra. “OÂi Chuùa oâi, xin haõy giuùp con aên quaû tröùng naøy!” Nhaø Thôø Ñôøi Soáng Môùi Cuûa Ngöôøi Cuøi ôû Milyang, Ñaïi Haøn ñang ñöôïc moät ngöôøi baïn Muïc sö cuûa toâi troâng nom. Moät ngaøy noï, oâng leân Seoul vaø ñöôïc môøi giaûng taïi Hoäi Thaùnh cuûa toâi. OÂng ñang soáng chung vaø chaêm soùc nhöõng con ngöôøi bò xaõ hoäi ruoàng boû. Khi toâi ñang laéng nghe baøi giaûng cuûa oâng thì moät laàn nöõa Ngaøi ñaõ ñeán vôùi toâi. “Ta haù chaúng ñeán vôùi nhöõng keû beänh taät, nhöõng keû ngheøo heøn vaø ñau khoå hay sao?” Ngaøi rôø ñuïng toâi vaø caûm ñoäng toâi caùch saâu xa. Toâi coù theå caûm nhaän Ngaøi ñang daãn toâi ñeán nôi aáy. Moät vaøi nöõ Chaáp söï trong nhaø thôø ñöôïc baøi giaûng caûm ñoäng cuõng ñaõ quyeát ñònh ñeán thaêm vaø giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi ôû ñoù. Ngaøy ñaàu tieân chuùng toâi ñeán thaêm laø moät kyû nieäm khoâng theå queân ñöôïc. Moïi ngöôøi chuùng toâi ñeàu sôï haõi. Chuùng toâi heát söùc caån thaän ñeå ñaûm baûo khoâng laøm toån thöông nhöõng con ngöôøi voán ñaõ coù moät veát seïo haèn saâu trong caû cô theå laãn tình caûm naøy. Hoï tieáp ñoùn chuùng toâi raát noàng haäu. Duø thaân theå cuûa hoï bò bieán daïng nhöng hoï raát yeâu thöông 63

nhau. Khoâng gioáng nhö chuùng toâi, nhöõng ngöôøi coù dieän maïo ñeïp ñeõ nhöng traùi tim thì khoâng heà coù chuùt tình thöông daønh cho nhau. Ngaøi ñaõ phaùn,“Ta ban cho caùc ngöôi moät ñieàu raên môùi, nghóa laø caùc ngöôi phaûi yeâu nhau, nhö Ta ñaõ yeâu caùc ngöôi theå naøo, thì caùc ngöôi cuõng phaûi yeâu nhau theå aáy.” Hoï laø nhöõng ngöôøi bò xaõ hoäi laõng queân laâu roài. Nhöng hoï ñang giöõ gìn lôøi quyù baùu cuûa Chuùa. Toâi nhaän ra raèng Ngaøi sai toâi ñeán khoâng phaûi ñeå giuùp ñôõ hoï maø ñeå bieát ñöôïc yù nghóa thaät cuûa tình yeâu thöông. Toâi coù theå thaáy raèng hoï ñang ñi trong aùnh saùng cuûa Chuùa tröôùc chuùng toâi raát xa. Vaøo chính luùc aáy, toâi ñaõ nhaän bieát lyù do taïi sao toâi laïi coù maët ôû nôi naøy. Chuùng toâi ñeán khoâng phaûi ñeå phuïc vuï nhöng chính chuùng toâi ñöôïc phuïc vuï baèng nhöõng ñieàu ñeán töø nôi Thieân thöôïng. Hoï khoâng coøn laø nhöõng con ngöôøi vôùi hình haøi xaáu xí maø laø nhöõng ngöôøi baïn vaø nhöõng ngöôøi thaày cuûa toâi. Coâng vieäc cuûa chuùng toâi laø chaêm nom nhöõng khoù khaên veà maët theå xaùc cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi naøy ñaõ hoaøn toaøn maát caûm giaùc cuûa cô theå. Hoï maëc ñoà aám trong muøa heø vaø vì khoâng khí khoâng löu thoâng beân trong ñöôïc neân da hoï bò nhieãm truøng vaø boác muøi hoâi thoái. Vaøo muøa ñoâng, hoï laïi maëc quaàn aùo muøa heø khieán cho mình maåy ñaày nhöõng gheû lôû do caùi laïnh gaây ra. Sau khi trôû veà töø cuoäc vieáng thaêm aáy, chuùng toâi quyeát ñònh raèng quaàn aùo cuûa hoï phaûi ñöôïc thay ñoåi. Chuùng toâi chuaån bò nhöõng boä quaàn aùo muøa heø baèng sôïi nylon vaø quaàn aùo muøa ñoâng baèng len vaø vaûi daày. Hoï möøng rôõ laém khi tieáp nhaän nhöõng boä ñoà naøy. Hoï boû nhöõng boä quaàn aùo cuõ hoâi thoái ñi vaø maëc quaàn aùo môùi vaøo. Troâng hoï thaät thoûa maõn. Moät thôøi gian troâi qua, vaøo moät ngaøy cuoái xuaân hoï xin toâi leân giaûng moät baøi. Ai naáy ñeàu teà töïu trong nhaø thôø. Chuùng toâi haùt toân vinh vaø chuùc tuïng Chuùa. Hoï khoâng theå theo kòp chuùng toâi luùc chuùng toâi voã tay vì nhieàu ngöôøi trong soá hoï khoâng coøn ngoùn tay naøo. Nhöng thay vaøo ñoù, hoï ñaõ toân vinh Chuùa baèng caùch laéc lö thaân theå mình. Nhöõng baøi ca töø moâi mieäng hoï chính laø nhöõng baûn Thaùnh ca cuûa loøng bieát ôn vaø nieàm haân hoan thaät söï. Söï thôø phöôïng naøy chaéc chaén bay ñeán Thieân ñaøng. Sau ñoù hoï khôûi söï caàu nguyeän. “Ñöùc Chuùa Trôøi oâi, chuùng con caûm taï Ngaøi. Chuùng con laø nhöõng keû bò ruoàng boû, bò laõng queân trong xaõ hoäi. Thaân theå chuùng con nhö naám ñoäc, khoâng ai muoán ñeán gaàn. Nhöng töø khi chuùng con gaëp Chuùa thì, Chuùa oâi, chuùng con thaät haïnh phuùc vaø bieát ôn Chuùa bieát bao. 64

Ngaøi ñaõ khieán chuùng con trôû neân con trai, con gaùi cuûa Chuùa Gieâ-xu. Ñoù quaû laø moät ñaëc aân tuyeät dieäu, Chuùa oâi! Chuùng con hy voïng vaøo moät ngaøy maø thaân theå lôû loùi, hoâi thoái cuûa chuùng con ñöôïc bieán hoùa trôû neân moät thaân theå vinh hieån. Luùc ñoù, chuùng con coù theå chaïy nhaûy vaø thôø phöôïng Chuùa vôùi ñoâi baøn tay coù ñuû möôøi ngoùn laønh laën. Chuùa oâi! Thaät ñoù laø söï troâng caäy cuûa chuùng con ngaøy hoâm nay. Chuùng con caûm taï Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu.” Hoï caàu nguyeän vaø daâng leân Chuùa lôøi caûm taï trong nöôùc maét. Chöa bao giôø toâi chöùng kieán moät tình yeâu chaân thaät vaø moät loøng tin caäy troïn veïn nôi Chuùa ñeán theá. Moät vaøi ngöôøi chæ coøn laïi nöûa khuoân maët, moät soá khoâng coù muõi, chæ coù hai loã nhoû ñeå thôû; coù ngöôøi chæ coøn moät con maét nhöng môû ra moät caùch khoù khaên. Theá maø hoï vaãn ca ngôïi vaø thôø phöôïng Chuùa vôùi caû thaân theå cuûa mình. Ñaây laø tình yeâu khoâng theå ño löôøng. Noù khoâng gioáng nhö tình yeâu vò kyû cuûa toâi. Ñoù chính laø tình yeâu ñeán töø thieân thöôïng. Baèng tình yeâu ñoái vôùi Chuùa, hoï ñaõ daâng troïn baûn thaân cuûa mình leân cho Ngaøi vì hoï ñaõ nhaän ñöôïc töø nôi Ngaøi moät tình yeâu voâ ñieàu kieän. Toâi tin chaéc raèng Ngaøi ñaõ hieän dieän ôû ñoù giöõa voøng nhöõng con ngöôøi naøy vaø Ngaøi tieáp nhaän söï vinh hieån cuûa hoï trong nieàm vui söôùng. Ngaøi khoâng muoán ngöï giöõa nhöõng ngöôøi maëc nhöõng boä quaàn aùo sang troïng, ngoài trong ngoâi nhaø thôø roäng lôùn naøo ñoù nhöng chæ bieát tìm kieám söï vinh hieån cho chính mình. Coøn ñaây laø buoåi nhoùm cuûa nhöõng con ngöôøi bò ruoàng boû vì khuoân maët vaø thaân theå dò daïng cuûa hoï; hoï bò xaõ hoäi vaø thaäm chí chính gia ñình cuûa mình laõng queân. Nhöng Ngaøi ñaõ ôû ñaây vôùi hoï vaø Ngaøi ñang ñoùn nhaän nhöõng baøi ca caûm taï vaø chuùc tuïng cuûa hoï. Baøi giaûng maø toâi ñaõ giaûng cho hoï khoâng laø gì caû. Chính nhöõng con ngöôøi aáy ñang yeân laëng daïy doã toâi. Muøi hoâi thoái xoâng ra töø cô theå lôû loeùt cuûa hoï giôø ñaây trôû neân muøi thôm khoâng theå dieãn taû ñöôïc. Taát caû chuùng toâi ñeàu caûm nhaän ñöôïc söï bình an töø nôi thieân thöôïng vaø nieàm haïnh phuùc ñang ngaäp traøn trong ngoâi nhaø thôø beù nhoû vaø xaäp xeä aáy. Trong ngaøy hoâm ñoù, maét toâi ñaõ troâng thaáy roõ raøng, nhöõng con ngöôøi ñang ngoài treân saøn tröôùc maët toâi laø nhöõng ngöôøi maø Ngaøi yeâu thöông nhaát. Nhieàu ngöôøi treân theá giôùi naém trong tay danh voïng, quyeàn theá vaø söï giaøu coù nhöng chính nhöõng ñieàu naøy ñaõ khieán hoï khoâng gaëp ñöôïc Chuùa vaø rôø ñuïng Ngaøi. “Phöôùc cho nhöõng keû coù loøng khoù khaên, vì nöôùc thieân ñaøng laø cuûa nhöõng keû aáy!" Quaû thaät, toâi ñaõ thaáy Nöôùc Trôøi trong hoï. Nhöõng baøi 65

thaùnh ca chuùng toâi haùt trong ngoâi nhaø thôø beù nhoû aáy ñaõ thaáu ñeán ngoâi thi aân cuûa Chuùa. Ngaøi ñoå ñaày taâm hoàn hoï baèng söï an uûi vaø söï bình an cuûa Ngaøi. Ñoù khoâng phaûi laø nieàm haïnh phuùc maø theá gian ñang tìm kieám. Söï bình an thieân thöôïng ñang tuoân chaûy trong nhöõng con ngöôøi aáy. Moät ngaøy kia, khi toâi ñeán thaêm hoï thì coù moät baø cuï mæm cöôøi beõn leõn trao taëng cho toâi moät chieác hoäp nhoû maø baø caàm baèng baøn tay chæ coù hai ngoùn cuûa mình. Toâi caûm ôn cuï vaø ñöa hai tay ñoùn nhaän chieác hoäp ñoù. Toâi môû chieác hoäp ra vaø thaáy beân trong laø moät chieác nhaãn nhoû raát ñeïp laøm baèng pla-tin. Ñoù laø moät kyû vaät maø hoï ñaõ duøng ñeå baøy toû loøng bieát ôn ñoái vôùi moät ngöôøi ñaõ thaät söï ñeán noùi chuyeän vôùi hoï, cöôøi vôùi hoï, khoùc vôùi hoï vaø an uûi hoï. Ñoù laø moùn quaø voâ cuøng quyù giaù. Vôùi toâi, noù quyù giaù hôn baát cöù trang söùc baèng baïc hay vaøng naøo treân theá giôùi. Hoï chæ coù theå coù chieác nhaãn naøy töø vieäc ñi aên xin töø nhaø naøy sang nhaø khaùc. Hoï bò laøm nhuïc, bò maéng nhieác vaø bò nhoå vaøo maët, nhöng hoï ñaõ daønh duïm nhöõng ñoàng tieàn aáy trong nhieàu thaùng ñeå coù theå mua ñöôïc chieác nhaãn naøy. Baèng soá tieàn daønh duïm ñöôïc, hoï ñaõ mua chieác nhaãn ñöôïm ñaày tình yeâu thöông naøy cho toâi. Hoï ñeo chieác nhaãn vaøo tay toâi vaø xin toâi caàu thay cho hoï moãi khi toâi nhìn thaáy chieác nhaãn treân ngoùn tay mình. Toâi khoâng xöùng ñaùng vôùi ñieàu naøy. Toâi ñaõ nhaän ñöôïc tình yeâu dö daät töø nôi hoï. Toâi chaúng laøm ñöôïc gì nhieàu cho hoï. Toâi thaät söï khoâng xöùng ñaùng nhaän chieác nhaãn naøy nhöng hoï cöù naøi næ toâi mang noù vaøo. Toâi môùi chính laø ngöôøi phung cuøi thaät söï. Toâi muoán daâng chieác nhaãn cho Ñaáng ñaõ giuùp toâi nhaän ra raèng toâi quaû thaät laø moät ngöôøi phung. Toâi thaáy Ngaøi dang tay veà phía toâi, ôû giöõa baøn tay coù moät caùi loã ñinh nôi maùu vaãn coøn chaûy ra. Xöông Ngaøi naùt tan vì bò ñinh ñoùng. Ñoù khoâng phaûi laø moät baøn tay ñeïp ñeõ, meàm maïi vaø thôm tho maø laø moät baøn tay dò daïng, thoâ raùp nhuoám ñaày maùu. Ñoù cuõng chính laø baøn tay töông töï nhö cuûa nhöõng ngöôøi phung ôû ñaây maø toâi ñaõ thaáy ñöôïc nhö laø daáu chæ cuûa nhöõng veát seïo vaø nhöõng söï khoå ñau. Toâi ñaõ khoùc raát laâu. Toâi seõ ra sao neáu khoâng coù Ngaøi? Chính Ngaøi ñaõ ñöa toâi ñeán ñaây. Chính Ngaøi ñaõ giuùp toâi coù theå yeâu thöông hoï. Chính Ngaøi ñaõ khieán toâi coù theå cuøng aên uoáng, cuøng khoùc, cuøng cöôøi vôùi hoï. Toâi daâng chieác nhaãn cho Ngaøi trong loøng toâi. Cöù moãi laàn toâi ñi thaêm laøng cuûa nhöõng ngöôøi phung veà, choàng toâi buoäc toâi phaûi côûi giaày vaø quaàn aùo tröôùc khi vaøo nhaø. OÂng quaùt thaùo 66

baûo toâi phaûi taém röûa baèng xaø boâng tröôùc roài môùi ñöôïc voâ nhaø. Laøm sao choàng toâi coù theå hieåu ñöôïc kho taøng quyù baùu ñöôïc choân giaáu aáy? Ngaøi ñaõ chaúng noùi vôùi toâi raèng nhöõng ngöôøi phung aáy laø nhöõng ngöôøi saïch seõ thaät söï tröôùc maët Ngaøi vaø raèng Ngaøi raát yeâu thöông hoï sao? Moät laàn nöõa, toâi daâng lôøi caûm taï ôn Chuùa ñaõ cho toâi cô hoäi ñöôïc bieát hoï vaø phuïc vuï hoï. Treân heát taát caû, toâi caûm taï Ngaøi ñaõ môû maét cho toâi nhìn nhöõng thuoäc vieân taïi Hoäi Thaùnh Söï Soáng Môùi nhö nhöõng ñöùa con cuûa Söï saùng. Hoï phuïc vuï laãn nhau. Ngöôøi coù maét trôû thaønh maét cuûa ngöôøi ñui. Ngöôøi coù ngoùn tay giuùp ñôõ ngöôøi khoâng tay. Ngöôøi coù chaân trôû thaønh chaân cho nhöõng ngöôøi khoâng theå ñi ñöôïc. Hoï giuùp ñôõ laãn nhau khi caàn maø khoâng coù chuùt vò kyû naøo trong taâm trí. Thaät laø moät böùc tranh tuyeät ñeïp cuûa moät Thaân Theå Trong Ñaáng Christ! Hoï ñang soáng cuoäc soáng thieân ñaøng ngay treân ñaát. Hoï khoâng coù chuùt kieâu caêng, ganh tî vaø ích kyû trong loøng. Hoï an uûi nhau, chaêm soùc cho nhau vaø baøy toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi nhau trong söï khieâm nhöôøng vaø haï mình. Chuùa ñang nhoû nheï phaùn vôùi hoï: “Caùc con troâng nhö thaáp heøn nhaát nhöng laïi cao troïng nhaát. Caùc con troâng nhö ngheøo naøn nhaát nhöng laïi giaøu coù nhaát. Caùc con troâng nhö phaûi chòu ñöïng nhieàu nhaát nhöng laïi ñöôïc an uûi nhieàu nhaát. Caùc con troâng nhö buoàn baõ nhaát nhöng loøng laïi traøn ngaäp nieàm vui. Caùc con troâng nhö nhöõng keû thaát voïng nhaát nhöng laïi laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát. Bôûi vì Ta laø Chuùa, laø Cha cuûa caùc con vaø caùc con laø nhöõng ngöôøi maø Ta yeâu quyù nhaát.” Hoï thaät söï laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát treân theá gian. Hoï ñöôïc Ngaøi caát nhaéc leân cao vaø ban cho ñöùc tin, söï troâng caäy vaø tình yeâu cuøng vôùi taát caû nhöõng ôn phöôùc thieân thöôïng maø khoâng ñieàu gì treân traàn gian naøy coù theå mua ñöôïc.

67

Gioû Ñaày Thöù Tö

Ngöôøi Cha Yeâu Daáu Cuûa Toâi
Toâi ñi ñeán phoøng hoài söùc cuûa beänh vieän, nôi cha toâi ñöôïc ñöa ñeán sau khi traûi qua cuoäc giaûi phaãu keùo daøi nhieàu giôø lieàn. Thuoác meâ khieán oâng chöa theå hoài tænh laïi, coøn ñoâi maét oâng thì bò baêng kín. Cho ñeán thôøi ñieåm caùch ñaây boán möôi naêm thì vieäc giaûi phaãu cho nhöõng beänh nhaân bò ñuïc thuûy tinh theå vaãn coøn laø moät trong nhöõng ca giaûi phaãu phöùc taïp nhaát. Beänh nhaân traûi qua nhöõng cuoäc phaãu thuaät loaïi naøy thöôøng bò muø vónh vieãn hoaëc thaäm chí coù theå töû vong. Ngöôøi cha giaø cuûa toâi coù maét bò ñuïc thuûy tinh theå laâu naêm vaø vieäc naøy khieán cho thò löïc cuûa oâng maát haún. Ban ñaàu, caùc Baùc só do döï trong vieäc thöïc hieän cuoäc phaãu thuaät, nhöng sau ñoù hoï ñaõ quyeát ñònh tieán haønh ca moå. Tim toâi thaét laïi khi toâi böôùc vaøo phoøng nôi cha toâi naèm. Haèng ngaøy, toâi baän roän ñöa nhieàu ngöôøi laïc maát veà vôùi Ngaøi nhöng toâi baát löïc khoâng theå ñöa chính ngöôøi cha cuûa mình ñeán vôùi Ngaøi. Chuyeän gì xaûy ra neáu cha toâi qua ñôøi treân giöôøng beänh? OÂngseõ phaûi hö maát trong boùng toái ñôøi ñôøi. Cha toâi raát thöông yeâu toâi vì toâi laø con gaùi duy nhaát cuûa oâng. Moïi thöù toát nhaát coù ñöôïc, oâng ñeàu daønh cho toâi. Toâi ñaõ coá gaéng noùi nhieàu laàn nhöng oâng vaãn töø choái tieáp nhaän Chuùa. Toâi khoâng theå ñeå oâng ra ñi nhö theá ñöôïc. Toâi naém chaët laáy tay cha toâi vaø caàu nguyeän raát laâu cho söï cöùu roãi cuûa linh hoàn oâng. YÙ nghó seõ maát cha toâi vónh vieãn khieán toâi baät

68

khoùc trong nieàm ñau ñôùn khoân nguoâi. Toâi nhìn cha toâi naèm treân giöôøng vaø caûm thaáy mình hoaøn toaøn baát löïc. “Cha ôi, xin môû maét ra vaø nghe con noùi ñaây! Ñaây laø öôùc nguyeän duy nhaát cuûa ñöùa con gaùi cuûa cha. Xin cha haõy môû loøng ra vaø tieáp nhaän Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu laøm Chuùa cuûa cuoäc ñôøi mình." “Laïy Chuùa Gieâ-xu, xin haõy giuùp cha con; xin haõy keùo daøi söï soáng cuûa oâng, con khoâng theå ñeå cha con ra ñi khi chöa gaëp ñöôïc Ngaøi. Xin haõy môû ñoâi maét muø loøa cuûa oâng, xin haõy môû ñoâi maét thuoäc linh cuûa oâng ñeå oâng coù theå thaáy nhöõng ñieàu khoâng theå nhìn thaáy ñöôïc, laø theá giôùi taâm linh cuûa thieân ñaøng." Toâi naém tay cha toâi vaø caàu nguyeän trong nöôùc maét beân giöôøng oâng raát laâu. “Con yeâu cuûa cha, cha hieåu roài. Ñöøng khoùc nöõa. Khi maét cha môû ra, cha seõ gaëp ñöôïc Ñaáng maø nhieàu laàn con ñaõ thuyeát phuïc cha ñaët nieàm tin vaøo. Roài cha cuõng seõ ñi nhaø thôø nöõa. Haõy nín ñi con.” Sau khi töø beänh vieän trôû veà, cha toâi baét ñaàu choáng gaäy ñi nhaø thôø nhö oâng ñaõ höùa. Luùc aáy, oâng ñöôïc baûy möôi ba tuoåi. OÂng soáng theâm ñöôïc baûy naêm nöõa. OÂng noùi vôùi toâi tröôùc luùc qua ñôøi raèng, “Ang Son yeâu daáu cuûa cha, cha khoâng bieát taïi sao cha khoâng gaëp Ngaøi sôùm hôn. Ngaøi quaû laø moät Ñaáng kyø dieäu. Cha laø moät ngöôøi coù toäi, nhöng Ngaøi ñaõ caát heát toäi loãi cuûa cha ñi. Giôø ñaây, Ngaøi saép ñem cha veà vôùi Ngaøi. Cha bieát ôn Ngaøi laém!” Baây giôø cha toâi ñaõ veà vôùi Chuùa. Loøng toâi ngaäp traøn söï bình an vaø loøng bieát ôn ñoái vôùi Ngaøi. “Giôø cha seõ ñi tröôùc con. Haõy laøm nhieàu vieäc laønh cho Ngaøi, bao goàm luoân caû phaàn cuûa cha maø cha khoâng laøm ñöôïc. Cha seõ laïi ñoaøn tuï vôùi con trong nieàm haïnh phuùc. Con gaùi yeâu daáu, cha caûm ôn con nhieàu laém.” Cha toâi mæm cöôøi khi oâng veà vôùi Chuùa vì bieát raèng moät ngaøy naøo ñoù oâng seõ gaëp laïi toâi. Cha toâi naém laáy tay Chuùa khi oâng ra ñi veà thieân ñaøng, laø nôi khoâng coù than khoùc, keâu ca hay laø ñau ñôùn nöõa maø chæ coù söï bình an vaø nieàm haïnh phuùc vónh cöûu. Baûy naêm cuoái ñôøi cuûa cha toâi laø nhöõng chuoãi ngaøy tuyeät vôøi. Baûy naêm tröôùc ñoù ñang khi naèm treân giöôøng beänh, oâng keå vôùi toâi raèng oâng ñaõ tænh giaác vôùi caûm giaùc coù moät caùi gì ñoù aâm aám ñang nhoû leân tay oâng. OÂng coá môû maét ra nhöng khoâng theå. Nhöng oâng bieát coù moät ngöôøi naøo ñoù ñang ôû beân caïnh oâng. Khi oâng coá laéng tai nghe thì oâng nhaän ra ñoù laø con gaùi yeâu daáu cuûa oâng. Ñoù laø tình yeâu thaät söï maø moät ngöôøi con gaùi daønh cho cha cuûa mình. Trong doøng nöôùc maét, oâng ñaõ quyeát 69

ñònh tieáp nhaän Ngaøi. Ñeâm hoâm ñoù, ngöôøi rôi nöôùc maét khoâng phaûi laø toâi maø chính laø Ngaøi. “Vì Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu thöông theá gian, ñeán noãi ñaõ ban Con moät cuûa Ngaøi, haàu cho heã ai tin Con aáy khoâng bò hö maát maø ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.” Nhöõng gioït nöôùc maét yeâu thöông cuûa Ngaøi ñaõ trôû thaønh nhöõng gioït maùu laøm tan vôõ taám loøng cöùng coûi cuûa cha toâi.

70

Gioû Ñaày Thöù Tö

Vöôït Qua Khoù Khaên
"Thöa baø, neáu baø khoâng traû ñuû 400,000 won (ñôn vò tieàn Ñaïi Haøn) cho tieàn nhaân coâng vaø tieàn vaät lieäu thì toâi buoäc loøng phaûi ñeán laøm phieàn baø vaøo buoåi nhoùm saùng mai.” Ñoù laø lôøi Giaùm saùt tröôûng coâng trình noùi vôùi toâi. Toâi phaûi laøm gì ñaây? Choàng toâi chaáp thuaän lôøi thænh nguyeän cuûa toâi laø xaây moät ngoâi nhaø thôø vaø coâng ty goã ñaõ höùa seõ cung caáp goã cho chuùng toâi. Hoï noùi seõ baùn loaïi goã cuøng loaïi gaïch nung toát nhaát cho vieäc xaây döïng nhaø thôø. Toâi möøng rôõ voâ cuøng vaø goïi ñieän cho Muïc sö Quaûn Nhieäm ñeå thoâng baùo tin ñoù. OÂng noùi phaûi tìm moät ngöôøi ñeå troâng coi vaät lieäu, nhaân coâng vaø tieán trình xaây döïng. Toâi khoâng caûm thaáy thoaûi maùi vôùi yù töôûng aáy, nhöng toâi khoâng theå tranh caõi vôùi oâng khi ngoâi nhaø thôø ñang ñöôïc xaây caát. Toâi thuyeát phuïc choàng toâi chaáp thuaän duø oâng khoâng hieåu veà quaù trình naøy. Toâi ñöa toaøn boä soá tieàn xaây nhaø thôø cho vò Muïc sö Quaûn Nhieäm. Coâng ty xaây döïng maø oâng thueâ thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa anh vôï oâng. Coâng trình ñöôïc khôûi coâng vaø trong hai tuaàn ñaàu tieân, moïi chuyeän dieãn tieán toát ñeïp. Tuy nhieân, sau ñoù thì chaát löôïng gaïch vaø goã khoâng coøn toát nhö luùc ban ñaàu nöõa. Tieàn coâng traû cho thôï cuõng khoâng ñöôïc phaân phaùt ñuùng haïn. Chaúng bao laâu sau, coâng trình buoäc phaûi döøng laïi. Toâi ñeán nhaø anh vôï cuûa Muïc sö ñeå theo doõi tình hình. OÂng laø ngöôøi ñaõ laõnh toaøn boä soá tieàn cho coâng trình nhöng ñaõ giaûm chaát löôïng vaät lieäu xaây

71

döïng vaø thaäm chí coøn bôùt xeùn tieàn coâng cuûa thôï. OÂng ta ñaõ chaïy troán cuøng vôùi soá tieàn coøn laïi. Moät vaán ñeà nan giaûi khaùc aäp ñeán ñoù laø choàng toâi baûo toâi caát baûy trieäu röôõi won vaøo keùt saét ñeå lo cho keá hoaïch chuyeån nhaø cuûa chuùng toâi. Ñaây laø soá tieàn chuùng toâi coù ñöôïc khi baùn ngoâi nhaø cuõ. Moät ngaøy noï, chaáp söï Cho ñeán hoûi möôïn moät soá tieàn trong voøng moät thaùng. Vì coù vò Muïc sö maø toâi tin caäy ñöùng ra ñaûm baûo neân toâi ñaõ cho oâng cho möôïn soá tieàn ñoù. Hai thaùng troâi qua nhöng khoâng heà coù tin töùc gì veà chaáp söï Cho, toâi ñaâm ra lo laéng. Toâi hoûi oâng Muïc sö thì bieát raèng oâng Cho ñaõ löøa nhöõng ngöôøi trong nhaø thôø. OÂng ta ñaõ baùn ngoâi nhaø cuûa mình vaø bieán maát daïng. Toâi phaûi laøm gì ñaây? Soá tieàn cho vieäc xaây döïng ñaõ bò maát vaø coâng trình ñang bò ñình treä. Treân heát moïi söï laø soá tieàn maø choàng toâi nhôø toâi caát giöõ ñaõ khoâng coøn nöõa. Tim toâi ñaäp maïnh trong noãi sôï haõi moãi khi toâi nghe thaáy choàng toâi veà tôùi nhaø. Cuoái cuøng, toâi quyeát ñònh töï töû ñeå laøm troøn boån phaän ñaïo lyù ñoái vôùi choàng toâi. Toâi khoâng coøn söï choïn löïa naøo khaùc. Toâi vieän lyù do ñeå traùnh maët choàng toâi trong böõa aên saùng. Choàng toâi nghó laø toâi bò beänh neân baûo toâi ñi khaùm Baùc só. Roài toâi nhaän ra raèng toâi khoâng theå tieáp tuïc noùi doái oâng ñöôïc nöõa. Döôøng nhö oâng hieåu ñieàu gì ñang xaûy ñeán cho toâi. Toâi keå laïi toaøn boä söï vieäc cho choàng toâi nghe vaø oâng chæ im laëng. Sau ñoù, choàng toâi ñaõ noùi vôùi toâi, “Neáu em cheát ñi, anh coù theå tìm moät ngöôøi phuï nöõ khaùc ñeå laøm vôï, nhöng khoâng ai coù theå thay theá vò trí ngöôøi meï cuûa naêm ñöùa con cuûa em. Anh seõ nghó raèng anh ñaõ traû soá tieàn baûy trieäu röôõi won ñeå coù ñöôïc em. Vì vaäy, ñöøng nghó ñeán caùi cheát nöõa maø haõy aên uoáng ñi.” Toâi thaät loøng muoán mình ñöôïc cheát ñi. Nhöng toâi chæ coù theå noùi ñöôïc vôùi choàng toâi laø toâi raát hoái haän veà vieäc ñoù. Toâi khoâng bieát moät chuùt gì veà theá giôùi beân ngoaøi. Toâi chæ laø moät ngöôøi noäi trôï bình thöôøng. Khi ngöôøi ta thaáy toâi coù moät soá tieàn lôùn thì hoï lieàn ñeán löøa gaït toâi ñeå laáy soá tieàn ñoù. Choàng toâi laø moät ngöôøi voâ cuøng roäng löôïng, nhöng baûn chaát cuûa toâi laø quaù tin ngöôøi. Vì leõ ñoù, toâi ñaõ cho ngöôøi khaùc möôïn tieàn maø khoâng caân nhaéc kyõ. Haäu quaû laø toâi phaûi traû laïi tieàn cho ngöôøi ta khoâng bieát bao nhieâu laàn. Sau naøy, toâi ñoïc phaàn Kinh Thaùnh noùi raèng chôù laøm ngöôøi deã daøng maéc nôï vaø toâi nghó raèng toâi ñaùng phaûi gaùnh laáy söï ñau ñôùn vaø maát maùt naøy vì ñaõ khoâng vaâng theo lôøi Kinh Thaùnh. 72

Khi nhöõng vieäc naøy xaûy ra vaø khi toâi quyeát ñònh töï töû, Ngaøi baûo toâi haõy laøm moät sinh teá soáng. Phaûi maát moät thôøi gian daøi toâi môùi hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc soáng nhö moät ngöôøi tuaän ñaïo vaø vieäc aáy ñem ñeán cho toâi caøng nhieàu ñau ñôùn hôn nöõa. Daàu sao ñi nöõa, baèng söï ñoä löôïng cuûa mình, choàng toâi ñaõ tha thöù cho loãi laàm cuûa toâi. Veà phaàn nhaø thôø, toâi phaûi möôïn tieàn cuûa cha toâi ñeå coâng trình ñöôïc tieáp tuïc. Trong nhieàu thaùng lieàn, moãi ngaøy toâi ñoäi treân ñaàu böõa tröa vaø ñem ñeán coâng tröôøng cho coâng nhaân aên. Vieäc naøy thaät cöïc nhoïc nhöng toâi raát vui khi thaáy vieäc xaây döïng nhaø thôø ñöôïc tieán trieån toát ñeïp. Cuoái cuøng, ngoâi nhaø thôø cuõng ñaõ hoaøn taát trong moà hoâi vaø nöôùc maét. Chuùng toâi ñang chuaån bò cho buoåi leã cung hieán ñeàn thôø vaøo saùng ngaøy hoâm sau thì nhöõng ngöôøi naøy ñeán doïa seõ phaù hoûng buoåi thôø phöôïng neáu toâi khoâng traû cho hoï 400,000 won. Toâi ngoài xuoáng caïnh goác caây gaàn ngoâi nhaø thôø vaø khoùc. Toâi khoâng coøn caùch naøo khaùc ngoaøi vieäc ñi vay tieàn. Roài taøi xeá cuûa choàng toâi veà nhaø vaø ñöa cho toâi moät phong bì maøu vaøng. Anh noùi choàng toâi baûo toâi caát 500,000 won ñeå sau naøy coù vieäc duøng tôùi. Tai toâi môû ra khi nghe ñeán chöõ tieàn. Toâi caàm laáy phong bì vaø trích ngay 400,000 won laø soá tieàn maø toâi coøn nôï laïi sau vieäc xaây döïng. Toâi chaïy ngay ñeán coâng tröôøng vaø trao cho hoï soá tieàn. Toâi caûm töôûng nhö mình coù theå bay boång leân. Vaäy laø ngaøy mai chuùng toâi coù theå daâng ngoâi nhaø thôø gaïch ñoû naøy leân cho Chuùa. Thaät laø moät ñieàu vinh hieån danh Ngaøi bieát bao. Moïi khoù khaên cuûa toâi döôøng nhö tieâu bieán. Nhöng khoâng ñöôïc bao laâu thì toâi nhaän ra toâi phaûi traû laïi cho choàng toâi soá tieàn toâi ñaõ ruùt ra. Laøm sao toâi coù theå nhìn maët choàng toâi ñaây? Chæ môùi vaøi ngaøy tröôùc choàng toâi ñaõ tha thöù cho toâi veà nhöõng moùn nôï maø toâi mang laïi cho oâng. Khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc hôn laø tìm ñeán caùi cheát. Toâi khoâng theå aên uoáng gì caû. Toâi chæ khoùc vaø khoùc maø thoâi. Vaø toâi nghe moät gioïng noùi ñaøn oâng tröôùc cöûa nhaø. “Coù phaûi ñaây laø nhaø cuûa baø Yoo khoâng?” Toâi nghó hoï ñeán nhaàm ñòa chæ. Toâi phaûi lau nöôùc maét mình tröôùc khi coù theå traû lôøi hoï.

73

Gioû Ñaày Thöù Naêm

AN UÛI KEÛ HEØN MOÏN
Ñöøng Cho Tay Taû Bieát Tay Höõu Ñang Laøm Gì An UÛi Keû Heøn Moïn Ngöôøi Laùng Gieàng Cuûa Con Laâm Vaøo Tay Keû Cöôùp

Gioû Ñaày Thöù Naêm

Ñöøng Cho Tay Taû Bieát Tay Höõu Ñang Laøm Gì
Ai ñoù laïi caát tieáng goïi tröôùc nhaø. Ñoù laø gioïng moät ngöôøi ñaøn oâng. Moät ngöôøi ñaøn oâng laï maët chaøo toâi vaø caát tieáng hoûi. “Ñaây coù phaûi laø nhaø cuûa Vieän Tröôûng Tröôøng Ñaïi hoïc Kunkook khoâng?” “Vaâng, ñuùng roài.” “Vaäy xin hoûi baø Kim coù ôû ñaây khoâng?” “Khoâng, khoâng coù ai teân Kim ôû ñaây caû.” “Vaäy xin ñöôïc pheùp hoûi baø laø ai?” “Toâi laø vôï cuûa OÂng Vieän Tröôûng, nhöng toâi khoâng phaûi laø baø Kim maø laø chaáp söï Yoo.” Thình lình, moät vaøi ngöôøi trong soá hoï baét ñaàu chuïp hình toâi, aùnh ñeøn nhaáp nhaùy lieân hoài. Moät ngöôøi ruùt ra moät chieác maùy ghi aâm nhoû vaø baét ñaàu ñaët caâu hoûi. Toâi chaúng hieåu chuyeän gì ñang xaûy ra. Toâi môøi hoï vaøo phoøng khaùch. Moät ngöôøi môû mieäng noùi. “Thaønh thaät xin loãi baø vì söï ñöôøng ñoät cuûa chuùng toâi. Toâi laø phoùng vieân cuûa Nhaät Baùo Sin-a. Baø laø ngöôøi ñöôïc bình choïn cho danh hieäu “Ngöôøi Meï Ñaûm Ñang Nhaát Trong Naêm” Laàn Thöù Möôøi Moät. Taát caû chuùng toâi ñeán ñaây ñeå phoûng vaán baø. Chuùng toâi coù goïi ñieän cho baø nhöng khoâng ai nhaác maùy neân chuùng toâi ñeán ñeå chuïp hình vaø xin ñöôïc phoûng vaán baø." 75

Toâi coù laøm gì ñaâu maø ñöôïc nhaän phaàn thöôûng vinh döï naøy? Toâi noùi chaéc coù söï nhaàm laãn naøo ñoù, toâi khoâng phaûi laø ngöôøi hoï muoán phoûng vaán. Moät ngöôøi noùi, "Danh hieäu Ngöôøi Meï Ñaûm Ñang ñöôïc trao haèng naêm bôûi Boä Tröôûng Boä Phuùc Lôïi Xaõ Hoäi cuûa Chính phuû Ñaïi Haøn. Moãi naêm, caùc toå chöùc coâng coäng vaø xaõ hoäi choïn ra nhöõng öùng cöû vieân xuaát saéc nhaát ñeà nghò leân Boä Phuùc Lôïi Xaõ Hoäi. Sau khi ñaùnh giaù vaø xem xeùt kyõ löôõng, Boä Tröôûng seõ choïn ra ngöôøi xöùng ñaùng nhaát ñeå trao danh hieäu. Coù nhieàu ngöôøi ñöôïc ñeà nghò cho giaûi thöôûng naêm nay, nhöng baø laø ngöôøi noåi baät nhaát trong soá hoï. Vaø hoï ñaõ nhaát trí trao giaûi thöôûng naêm nay cho baø. Ñaëc bieät laø hoï nhaän ñöôïc laù thö töø Hoon Kim, laø moät giaùn ñieäp Baéc Haøn vaø laø moät tuø nhaân bò keát aùn töû hình. Roài cuõng coù nhieàu laù thö ñöôïc göûi ñeán töø nhaø tuø West Gate, nhaø tuø Masan, traïi cuøi vaø töø nhöõng binh só thuoäc nhöõng Sö ñoaøn ôû tuyeán ñaàu cuûa khu phi quaân söï (DMZ)." Hoï noùi, “Moät ngöôøi noäi trôï maø aâm thaàm laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc nhö theá seõ laø moät taám göông saùng cho nhöõng ngöôøi noäi trôï khaùc ôû Ñaïi Haøn noi theo. Moïi ngöôøi ñeàu tin raèng baø laø ngöôøi hoaøn toaøn xöùng ñaùng cho giaûi thöôûng naêm nay.” Vaøo giôø phuùt aáy, toâi caûm thaáy laø nhöõng vieäc maø toâi aâm thaàm thöïc hieän baáy laâu nay ñaõ bò khaùm phaù ra heát. Toâi khoaùt tay toû yù töø choái vaø baûo hoï, “Kinh Thaùnh daïy toâi laø ñöøng ñeå tay taû bieát tay höõu ñang laøm gì. Ai ñaõ noùi cho caùc oâng bieát nhöõng vieäc aáy?” Hoï khoâng traû lôøi caâu hoûi cuûa toâi maø caøng ñaët nhieàu caâu hoûi cho toâi hôn nöõa. Nhöng toâi chaúng thaáy yeân taâm chuùt naøo caû vì toâi cöù maõi boàn choàn, lo laéng veà vieäc hoaøn traû cho choàng toâi soá tieàn toâi ñaõ möôïn. Beân caïnh ñoù, taâm trí toâi hoaøn toaøn bò chieám ngöï bôûi buoåi leã cung hieán ñeàn thôø vaø buoåi nhoùm ñaày phöôùc haïnh vaøo ngaøy hoâm sau. Saùng hoâm sau, choàng toâi ñeán vaên phoøng vaø goïi ñieän veà nhaø cho toâi. “Em ñaõ laøm nhöõng vieäc ñöôïc ñaêng treân baùo khi naøo vaø baèng caùch naøo vaäy? Theá maø anh nghó em chæ bieát moãi vieäc nhaø cöûa, nhaø thôø vaø chôï buùa thoâi chöù! Daàu sao ñi nöõa, moïi ngöôøi ôû ñaây ñeàu chuùc möøng cho caû anh vaø em. Toái nay anh seõ veà treã vì anh seõ ñaõi hoï böõa toái.” Trong gioïng noùi cuûa choàng toâi laø söï ngaïc nhieân vaø nieàm vui söôùng ñan laãn vaøo nhau. Choàng toâi keå laïi saùng hoâm aáy khi oâng vöøa böôùc vaøo vaên phoøng thì moïi ngöôøi ôû ñaáy uøa ñeán chuùc möøng oâng. OÂng hoûi lyù do vaø hoï ñöa tôø baùo cho oâng xem. Noù ñöôïc ñaêng treân tôø baùo phaùt haønh toaøn quoác vaø ñeà 76

muïc ñöôïc in ôû phaàn tin töùc xaõ hoäi. Ñeà taøi baøi baùo, “Chôù ñeå tay taû bieát tay höõu ñang laøm gì" keøm theo taám hình cuûa toâi ñang khoaùt tay töø choái. Ban ñaàu, choàng toâi baûo hoï chaéc coù söï nhaàm laãn naøo ñoù. Coù theå laø moät ngöôøi naøo ñoù truøng teân. Nhöng khi ñoïc baøi baùo vaø xem böùc hình, oâng ñaõ bò thuyeát phuïc ñoù chính laø ngöôøi vôï maø moät giôø tröôùc ñoù vöøa môùi aên saùng cuøng vôùi oâng. Toâi phaûi thuù thieät laø toâi vui möøng khi choàng toâi khoâng hoûi han gì veà soá tieàn ñaõ giao cho toâi hôn laø nhaän ñöôïc giaûi thöôûng uy tín kia. Neáu oâng hoûi toâi veà soá tieàn ñoù thì toâi ñaõ phaûi noùi söï thaät vì toâi khoâng theå noùi doái oâng ñöôïc. Vieäc ñoù thaät ñaùng ngöôïng nguøng vaø hoå theïn bieát bao! Moãi khi nghó laïi söï vieäc aáy laø toâi laïi baät cöôøi. Moät laàn nöõa, chính Ngaøi laø Ñaáng bieát roõ toâi hôn baát kyø ngöôøi naøo khaùc. Ngaøi ñaõ xoay chuyeån moïi tình theá khoù khaên vaø khieán chuùng trôû neân toát laønh.

77

Gioû Ñaày Thöù Naêm

An UÛi Keû Heøn Moïn
Ngaøy 8 thaùng Naêm, 1966 laø ngaøy Maãu Thaân. Ñoù laø moät ngaøy xuaân thaät ñeïp. Trong boä trang phuïc truyeàn thoáng Ñaïi Haøn maøu xanh nhaït, toâi tieán veà trung taâm cuûa buoåi leã, beõn leõn nhö moät coâ gaùi noâng thoân nhoû nhaén. Phía tröôùc toâi laø moät taám thaûm ñoû ñöôïc traûi daøi. Daøn nhaïc cuûa Quaân ñoäi, Haûi quaân vaø Khoâng quaân ñang chôi nhaïc doïc theo loái ñi. Buoåi leã naêm nay coù theâm phaàn ñaëc bieät vì coù moät vaøi söûa ñoåi trong vieäc trao giaûi Baø Meï Ñaûm Ñang cuûa naêm. Buoåi leã ñöôïc cöû haønh vôùi söï coù maët cuûa caùc quan khaùch ñaëc bieät, bao goàm Ñeä nhaát Phu nhaân Ñaïi Haøn, Phu nhaân cuûa caùc Boä tröôûng, caùc Ñaïi söù töø nhieàu quoác gia. Nhieàu böùc thö ñöôïc ñoïc leân, trong ñoù coù thö cuûa Ñeä nhaát Phu nhaân. Nhöng böùc thö gaây cho toâi aán töôïng saâu saéc nhaát laø thö cuûa Tieán só H. K. Koh, ngöôøi ñaõ caàm tay toâi noùi, “Thaät laø moät vinh döï cho toâi khi coù moät hoïc troø nhö em.” Baø ñaõ oâm toâi vaø khoùc. Baø laø Tröôûng Khoa Kinh Teá Ñoái Noäi khi toâi coøn hoïc ôû Tröôøng Ñaïi Hoïc Nöõ Ehwa. Suoát buoåi leã, toâi khoâng heà caûm thaáy thoaûi maùi chuùt naøo. Toâi caûm giaùc nhö mình ñang ñaùnh caép söï vinh hieån cuûa Chuùa. Noùi cho cuøng, chính Ngaøi laø Ñaáng ñaõ laøm moïi vieäc. Phaàn thöôûng naøy khoâng phaûi daønh cho toâi, maø laø cho Ñaáng ñaõ thöïc hieän taát caû nhöõng vieäc naøy qua toâi. Ngaøi ñaõ ban cho toâi con tim bieát laéng nghe tieáng Ngaøi. Ngaøi ban cho toâi söùc maïnh ñeå vaâng phuïc vaø böôùc ñi theo Ngaøi. Ngaøi ban cho

78

toâi nieàm vui, söï bình an vaø nieàm haïnh phuùc töø trong taâm hoàn. Taïi sao toâi laïi töï haøo veà baûn thaân mình? Toâi phaûi noùi vôùi Ngaøi nhö theá naøo ñaây khi toâi ñoái maët vôùi Ngaøi trong töông lai? Toâi thaät söï muoán giöõ kín taát caû nhöõng chuyeän naøy, nhöng giôø ñaây moïi chuyeän ñaõ loä ra tröôùc coâng chuùng. Giôø ñaây, toâi ñang nhaän laõnh moät phaàn thöôûng to lôùn vaø ñöôïc caû nöôùc chuù yù ñeán. Toâi coù caûm töôûng mình laø teân troäm traù hình. Buoåi leã gaàn ñeán hoài keát thuùc, ban nhaïc chôi nhöõng baøi thaät huøng traùng vaø haøng traêm chim boà caâu ñöôïc tung leân baàu trôøi. Toâi ngöôùc maét leân trôøi vaø gôûi loøng vaøo nhöõng caùnh chim boà caâu, “Chuùa ôi, Chuùa hieåu thaáu loøng con.” Qua söï kieän naøy, Ngaøi muoán toâi trôû neân chöùng nhaân cho nhöõng ngöôøi chöa töøng bieát veà nieàm haïnh phuùc thaät maø Ngaøi laø Ñaáng duy nhaát coù theå ban cho. Moät trong nhöõng ñieàu maø toâi coøn nhôù laø toâi nhaän ñöôïc moät lôøi môøi töø Ñaøi Phaùt Thanh Vieãn Ñoâng. Hoï nhôø toâi thöïc hieän moät baøi noùi chuyeän möôøi laêm phuùt phaùt soùng tröïc tieáp cho nhöõng ngöôøi ñang soáng taïi Baéc Haøn. Suoát ñeâm, toâi caàu xin Chuùa giuùp söùc cho toâi. Ngaøi luoân luoân thaønh tín vaø khoâng bao giôø ñeå toâi phaûi thaát voïng. Ngaøi phaùn, “Ñöøng lo sôï veà nhöõng ñieàu con saép phaûi noùi vì Ta seõ baøy toû chính mình Ta cho con.” Vaøo ngaøy phaùt soùng, toâi ñi ñeán Ñaøi Phaùt Thanh FEBC. Toâi thaáy nhieàu boùng ñeøn ñoû trong nhieàu phoøng khaùc nhau. Nhöõng ngöôøi ôû ñoù ñang mang maùy nghe vaø ñöùng beân caïnh caùc thieát bò maùy moùc. Toâi lo sôï vaø caûm thaáy choaùng vaùng, chaân toâi run leân moät caùch khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Toâi nhaän ñöôïc moät vaøi chæ daãn vaø ñöôïc ñöa vaøo moät phoøng nhoû. Moät vaøi phuùt sau, loa phaùt ra tín hieäu nhaïc, ñaõ ñeán luùc baét ñaàu baøi noùi chuyeän vôùi nhaân daân mieàn Baéc Ñaïi Haøn. Nhaø saûn xuaát laáy tay ra hieäu cho toâi baét ñaàu. Toâi caêng thaúng quaù ñoãi, coøn mieäng thì khoâ khoác. Thình lình, toâi thaáy ñoâi moâi mình baét ñaàu cöû ñoäng, “Hôõi nhaân daân mieàn Baéc yeâu daáu cuûa toâi, cheá ñoä Daân chuû vaø cheá ñoä Coäng saûn khoâng theå naøo hoøa hôïp ñöôïc. Nhöng coù moät con ñöôøng ñeå trôû neân thoáng nhaát moät laàn ñuû caû. Chæ moät mình Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng toaøn quyeàn treân khoâng gian vaø thôøi gian môùi coù theå khieán chuùng ta trôû neân hieäp nhaát maø thoâi…” Khi toâi vöøa noùi lôøi cuoái cuøng cuûa mình thì nhaø saûn xuaát ñöùng beân kia phoøng ra daáu baûo thôøi gian cho pheùp ñaõ heát. Cuoái cuøng, toâi laáy laïi bình tónh vaø böôùc ra khoûi phoøng. Nhaø saûn xuaát hoûi toâi moät caùch nghieâm tuùc, “Tröôùc ñaây baø coù kinh nghieäm laøm phaùt thanh vieân khoâng? Baø noùi chuyeän nhö moät ngöôøi chuyeân nghieäp, thaäm chí khoâng caàn nhìn 79

ñoàng hoà.” Toâi noùi kheõ vôùi oâng, “Toâi chæ laø moät ngöôøi noäi trôï. Nhö choàng toâi noùi, toâi chæ bieát nhaø cöûa, chôï buùa vaø nhaø thôø maø thoâi.” Toâi böôùc ra khoûi Ñaøi Phaùt Thanh Vieãn Ñoâng. AÙnh naéng röïc rôõ oâm choaøng laáy toâi. Ngaøi baøy toû chính Ngaøi cho con caùi yeâu daáu cuûa Ngaøi baát cöù nôi naøo hoï ñi tôùi vaø Ngaøi gìn giöõ hoï trong ñoâi tay yeâu thöông cuûa Ngaøi. Ngaøi luoân saün loøng giuùp ñôõ nhöõng ai khieâm nhöôøng quyø goái xuoáng keâu caàu Ngaøi. Moät ngaøy noï, toâi nhaän ñöôïc lôøi môøi ñeán döï böõa tröa taïi Nhaø Xanh töø Ñeä Nhaát Phu Nhaân Ñaïi Haøn. Toâi lòch söï töø choái vì ñoù laø ngaøy cuûa Chuùa. Thay vaøo ñoù, toâi nhaän ñöôïc lôøi môøi ñeán nhaø Ngaøi vaø ñeán vôùi Ngaøi nhö moät ñöùa con beù boûng cuûa Ngaøi. Toâi chaïy uøa vaøo ñoâi tay roäng lôùn ñaày tình yeâu thöông cuûa Ngaøi. Toâi nghe gioïng noùi trìu meán vaø aám aùp cuûa Ngaøi ñang phaùn vôùi toâi. “Con ñaây roài, hôõi con gaùi yeâu daáu cuûa Ta.”

80

Gioû Ñaày Thöù Naêm

Ngöôøi Laùng Gieàng Cuûa Con Rôi Vaøo Tay Keû Cöôùp
“Ai laø keû laân caän cuûa con ñaõ rôi vaøo tay keû cöôùp?” Ngaøi hoûi trong tai toâi khi toâi ñang nguû trong chuyeán ñi ñaàu tieân ra nöôùc ngoaøi. Ñoù laø vaøo thaùng Möôøi, naêm 1966. Toâi cuøng boán ngöôøi baïn ñöôïc môøi tham döï moät Hoäi nghò do Toång Thoáng Töôûng Giôùi Thaïch toå chöùc ôû Ñaøi Loan. Chuùng toâi tôùi Nhaät Baûn vaø Hoàng Koâng tröôùc khi tôùi Ñaøi Loan, roài töø Ñaøi Loan chuùng toâi seõ quay trôû laïi Ñaïi Haøn. Toâi coá hieåu nhöõng ñieàu maø toâi nghe ñöôïc trong giaác nguû. Vì theá toâi ñi naèm laïi. Saùng hoâm sau khi thöùc daäy, chuùng toâi quyeát ñònh ñi thaêm vieáng moät nhaø thôø taïi Ñaøi Loan. Ñaát nöôùc naøy noåi tieáng veà vieäc thôø thaàn “baibai.” Nhaø naøo cuõng thôø vò thaàn nhuoám ñaày maøu saéc meâ tín dò ñoan naøy. Chuùng toâi rôøi khaùch saïn vaø nhôø taøi xeá taxi ñöa ñeán baát kyø nhaø thôø naøo gaàn ñoù. OÂng ta ngöøng laïi ôû moät ngoâi nhaø thôø nhoû naèm treân moät con ñöôøng yeân tænh. OÂng ñeå chuùng toâi xuoáng ôû ñoù. Cöûa nhaø thôø khoùa chaët neân chuùng toâi khoâng theå vaøo. Chuùng toâi quyeát ñònh caàu nguyeän taïi theàm ñaù tröôùc khi rôøi khoûi choã aáy. Chuùng toâi vöøa caàu nguyeän xong thì coù moät baø trung nieân mæm cöôøi ñi veà höôùng chuùng toâi. May maén laø baø noùi ñöôïc tieáng Nhaät, neân chuùng toâi coù theå noùi chuyeän vôùi baø. Baø laø Tröôûng ban Nöõ Giôùi cuûa nhaø thôø. Sau khi töï giôùi thieäu vôùi nhau, baø môøi chuùng toâi duøng böõa toái. Khi chuùng toâi ñang noùi chuyeän taïi baøn aên, baø caàm tay chuùng toâi vaø môøi chuùng toâi hoâm sau 81

ñeán döï Hoäi ñoàng Phuï nöõ Cô-ñoác taïi moät trong nhöõng nhaø thôø lôùn nhaát taïi Ñaøi Loan. Chuùng toâi noùi khoâng theå ñeán vì hoâm sau laø ngaøy chuùng toâi phaûi rôøi Ñaøi Loan, nhöng baø naøi môøi chaân thaønh ñeán noãi chuùng toâi khoâng theå naøo töø choái ñöôïc. Chuùng toâi thay ñoåi lòch trình cuûa mình vaø ñeán döï buoåi nhoùm Hoäi ñoàng vaøo saùng hoâm sau. Ñeán giöõa buoåi Hoäi nghò, hoï hoûi chuùng toâi veà ñöùc tin cuûa phuï nöõ Ñaïi Haøn. Caùc baïn toâi ñaåy toâi veà höôùng buïc höôùng daãn. Ñaây quaû laø moät söï kieän ngoaøi döï kieán vaø toâi chöa chuaån bò gì caû. Beân caïnh ñoù, toâi khoâng theå phaùt bieåu baèng tieáng meï ñeû cuûa mình. Toâi seõ noùi tieáng Nhaät vaø hoï seõ dòch töø tieáng Nhaät sang tieáng Hoa. Toâi hoïc tieáng Nhaät töø hoài coøn hoïc Tieåu hoïc vaø Trung hoïc Cô sôû. Moïi thöù trôû neân nhoøa ñi tröôùc maét toâi. Ñuùng vaøo luùc aáy, Ngaøi ñeán beân toâi phaùn raèng, “Haõy maïnh meõ vaø can ñaûm leân.” Khi toâi môû mieäng noùi, toâi nhaän thaáy khoâng phaûi toâi ñang noùi maø chính Ngaøi ñang noùi qua toâi. Laøm sao toâi coù theå noùi tieáng Nhaät löu loaùt ñeán theá ñöôïc? Toâi noùi baèng tieáng Nhaät vaø hoï chuyeån sang tieáng Ñaøi Loan, tieáng Quan Thoaïi vaø tieáng Quaûng Ñoâng. Trong luùc ñoù, Ngaøi cho toâi thôøi gian ñeå suy nghó veà nhöõng ñieàu caàn phaûi noùi keá tieáp. Hoäi nghò ñöôïc tieáp tuïc dieãn ra trong söï buøng chaùy thuoäc linh theâm vaøi giôø nöõa. Khi buoåi nhoùm Hoäi ñoàng keát thuùc, toâi thôû phaøo nheï nhoõm. Toâi böôùc xuoáng khoûi buïc giaûng vaø baø Tröôûng ban Phuï nöõ xin toâi ñeán beänh vieän nôi chaùu trai cuûa baø ñang ôû trong tình traïng nguy kòch, chaùu ñang thôû vôùi maët naï oâ-xy. Baø noùi, “Toâi tin raèng chaùu toâi seõ ñöôïc chöõa laønh khi baø caàu nguyeän cho chaùu.” Laøm sao toâi coù theå töø choái ñöôïc? Theá laø chuùng toâi cuøng nhau ñi ñeán beänh vieän. Caùnh cöûa phoøng môû ra vaø tröôùc maét toâi laø moät beù trai nhoû thoù gaày goø vôùi nhieàu oáng daãn xung quanh ngöôøi. Thaèng beù naèm khoâng nhuùc nhích. Toâi ñoäng loøng thöông xoùt thaèng beù toät ñoä. Nhöng laøm theá naøo toâi coù theå cöùu ñöùa beù naøy baèng söùc löïc cuûa mình ñaây? Toâi phaûi caàu xin söï giuùp ñôõ cuûa Chuùa. Chæ coù Ngaøi môùi coù theå chöõa laønh ngöôøi beänh vaø khieán ngöôøi cheát soáng laïi maø thoâi. Chính luùc aáy, toâi ñöôïc nhaéc nhôû veà vieäc Muïc sö Myung ñaõ caàu nguyeän chöõa beänh cho toâi khi toâi naèm saûi treân ñaát vôùi maét caù chaân bò beå. Ñuùng roài, Ngaøi ñaõ phaùn,“Trong khi caàu nguyeän, caùc ngöôi laáy ñöùc tin xin vieäc gì baát kyø, thaûy ñeàu ñöôïc caû.” Toâi nhaém maét laïi vì neáu toâi môû maét ra vaø thaáy thaân theå oám yeáu beänh hoaïn cuûa thaèng beù toäi nghieäp, caûm xuùc con ngöôøi cuûa toâi seõ bò dao ñoäng ngay. Toâi caàu nguyeän tha thieát ñeå thaèng beù ñöôïc chöõa laønh 82

vaø treân heát laø söï cöùu roãi linh hoàn cuûa chaùu. Thaäm chí sau khi caàu nguyeän xong, toâi vaãn coøn lo sôï cho söùc khoûe cuûa thaèng beù. Toâi töø choái lôøi môøi aên tröa vaø quay trôû veà khaùch saïn. Toâi naèm nghæ treân giöôøng cuûa khaùch saïn. Nhieàu moái lo laéng xaâm chieám taâm hoàn toâi. Toâi ñaïi dieän cho phuï nöõ Ñaïi Haøn ñeán Ñaøi Loan vaø ñöôïc nhôø caàu nguyeän chöõa beänh. Toâi lo laéng vaø baän taâm veà nhieàu vieäc quaù ñoãi ñeán noåi toâi thieáp ñi luùc naøo khoâng hay. Toâi thöùc giaác vì tieáng ñieän thoaïi reo. Toâi nhaác oáng nghe. Ñoù laø baø Tröôûng ban Phuï nöõ ôû ngoâi nhaø thôø kia. Baø thoát leân trong nieàm phaán khích, “Caùm ôn baø thaät nhieàu! Söùc khoûe cuûa chaùu toâi ñaõ tieán boä roõ reät. Hoï ñaõ côûi boû maët naï oâ-xy cho chaùu vaø chuyeån chaùu töø phoøng chaêm soùc ñaëc bieät sang phoøng bình thöôøng. Baùc só cuûa chaùu noùi oâng khoâng tin ñöôïc laø thaèng beù phuïc hoài nhanh choùng ñeán theá.” Loøng toâi chaát ngaát nieàm vui vaø moïi noãi sôï haõi trong toâi tieâu bieán sau khi toâi ñöôïc thoâng baùo tin aáy. Moät laàn nöõa, chính Ngaøi ñaõ thöïc hieän vieäc aáy. Ngaøi ñaõ laøm nhöõng vieäc baát khaû thi vì côù Danh Ngaøi. Qua söï vieäc naøy, Chuùa ñaõ môû ra moät phöông höôùng truyeàn giaùo môùi taïi ñaát nöôùc naøy. Ngöôøi Tröôûng ban Phuï nöõ aáy laïi môøi toâi tham döï nhöõng cuoäc hoïp keá tieáp. Nhöõng ngöôøi baïn ñi cuøng vôùi toâi phaûi trôû veà Ñaïi Haøn, toâi ôû laïi moät mình ñeå thöïc hieän chöùc vuï Ngaøi giao, ñoù laø gieo raéc Tin Laønh taïi ñaát nöôùc ñaày meâ tín dò ñoan naøy. Toâi ñi töø nhaø thôø naøy ñeán nhaø thôø khaùc laøm chöùng veà Chuùa cho caùc nhoùm phuï nöõ trong suoát moät thaùng ôû laïi Ñaøi Loan. Ñoù laø chuyeán ñi hoaøn toaøn ngoaøi keá hoaïch vaø döï kieán cuûa toâi. Vaø ñoù chính laø böôùc khôûi ñaàu nhoû cho coâng cuoäc truyeàn baù Tin Laønh xuyeân Ñoâng Nam AÙ. Moät ngaøy kia, choàng toâi goïi ñieän vaø hoûi, “Em coù yù ñònh quay veà khoâng ñoù?” Toâi thu doïn ñoà ñaïc vaø suy nghó veà taát caû nhöõng ñieàu Ngaøi ñaõ laøm trong moät thaùng vöøa qua taïi Ñaøi Loan. Toâi nhìn ra cöûa soå vaø caàu nguyeän tha thieát cho söï cöùu roãi cuûa ñaát nöôùc naøy. Toâi caàu nguyeän ñeå Tin Laønh ñuïng chaïm ñeán töøng ngoõ ngaùch cuûa Ñaøi Loan. Trong khi caàu nguyeän, loøng toâi ñöôïc caûm ñoäng moät caùch saâu xa. Ngaøi ñeán beân toâi vaø baûo toâi laøm chöùng veà Ngaøi cho ñeán taän cuøng traùi ñaát. Toâi noùi, “Muoán thaät heát loøng” trong loøng mình. Ñoù laø ñeâm cuoái cuøng taïi Ñaøi Loan tröôùc khi toâi trôû veà nhaø. Töø ñoù ñeán nay ñaõ ba möôi ba naêm vaø toâi khoâng heà queân coâng taùc rao giaûng Tin Laønh cho ñeán taän cuøng traùi ñaát maø Ngaøi ñaõ keâu goïi toâi böôùc vaøo. Ñoù laø öôùc voïng quyù baùu duy nhaát maø Ngaøi ñaët nôi toâi. 83

Ngaøi ñaõ ñoå huyeát ra vì toâi vaø chöa moät laàn töø boû toâi trong suoát cuoäc ñôøi cuûa toâi. Toâi seõ phuïc vuï Ngaøi, duø cho lôøi keâu goïi aáy ñoøi hoûi toâi phaûi traû baát cöù giaù naøo ñi chaêng nöõa. Naêm sau ñoù, toâi laïi coù cô hoäi ñi sang vuøng Ñoâng Nam AÙ. Vaø khi thaêm laïi Ñaøi Loan, toâi thaáy nhieàu traùi ngoït maø toâi ñaõ troàng caùch ñoù moät naêm ñang lôùn leân. "Ai laø keû laân caän cuûa con ñaõ rôi vaøo tay keû cöôùp?" Chính Ngaøi ñaõ hoûi toâi caâu ñoù, nhöng cuõng chính Ngaøi ñaõ rôi vaøo tay keû cöôùp. Chính Ngaøi ñaõ ñoå huyeát vì chuùng ta; Ngaøi chöõa laønh, an uûi chuùng ta; xua tan ñi söï toái taêm cuûa chuùng ta baèng aùnh saùng cuûa ñöùc tin, cuûa nieàm hy voïng vaø tình yeâu thöông trong loøng chuùng ta.

84

Gioû Ñaày Thöù Saùu

TOÂI NGHÓ MOÏI SÖÏ ÑEÀU LAØ CUÛA TOÂI
Höôùng Veà Moät Ñoàng Vaéng Khaùc Giaác Mô Khoâng Thaønh Cuûa Toâi Caùi Cheát Ñoät Ngoät Cuûa Choàng Toâi Noãi Ñau Ñeå Laïi Ñaøng Sau

Gioû Ñaày Thöù Saùu

Höôùng Veà Moät Ñoàng Vaéng Khaùc
“Taïi sao vieäc naøy laïi xaûy ra? Sao toâi laïi ñeán noâng noåi naøy? Sao toâi laïi traéng tay vaø ra ñi nhö daân di cö nhö theá naøy?” Tim toâi thoån thöùc trong noãi buoàn voâ taän. Con trai uùt vöøa toát nghieäp Tieåu hoïc cuûa toâi ñang say meâ ngaém nhìn nhöõng chieác maùy bay vì ñoù laø chuyeán ñi baèng maùy bay ñaàu tieân cuûa chaùu. Toâi cuøng caùc con seõ sinh soáng ra sao nôi xöù laï queâ ngöôøi ñaây? Toâi öôùc gì ñoù chæ laø moät giaác mô. Toâi nhìn leân baàu trôøi xanh vaø lau nöôùc maét mình trong tieáng thôû daøi. Chính luùc aáy, Ngaøi ñeán beân toâi vaø noùi chuyeän vôùi toâi, “Con gaùi yeâu daáu cuûa ta, vieäc gì khieán con buoàn loøng?” “Chuùa bieát heát moïi söï, con ñaõ maát taát caû.” Toâi traû lôøi Ngaøi trong luùc nöôùc maét tuoân daøi khoâng döùt. Töø naêm toâi hai möôi ba tuoåi ñeán nay, ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi noùi chuyeän vôùi Ngaøi moät caùch mieãn cöôõng nhö theá. “Con ñaõ maát nhöõng gì?” “Con maát choàng con, con gaùi con, baïn beø, söï giaøu coù, danh voïng vaø moïi ñieàu khaùc.” “Ai baûo con raèng nhöõng ñieàu ñoù thuoäc veà con? Con coù chaøo ñôøi vôùi nhöõng ñieàu maø con noùi ñaõ bò maát khoâng?” “Ta ban cho con gia ñình, moät ngöôøi choàng gioûi giang, söï giaøu coù vaø danh voïng. Moïi söï ñeàu töø Ta maø ñeán. Ta laáy laïi nhöõng ñieàu aáy vì muoán toát cho con. Taïi sao con laïi khoùc loùc vaø nghó raèng con ñaõ maát nhöõng ñieàu con coù?” 86

Ngaøi baûo toâi Ngaøi laø Ñaáng Saùng Taïo vaø Ngaøi sôû höõu moïi söï. Ngaøi caàm quyeàn treân söï soáng, söï cheát, caùc phöôùc laønh vaø söï ruûa saû cuûa con ngöôøi. Nhöng toâi khoâng muoán laéng nghe Ngaøi. Toâi coá gaéng lo cho gia ñình toâi ñöôïc troïn veïn keå töø luùc choàng toâi qua ñôøi naêm naêm veà tröôùc. Coøn giôø ñaây, toâi ñang treân ñöôøng di cö maø khoâng coù gì höùa heïn phía tröôùc. Toâi ñeå laïi baïn beø vaø moïi kyù öùc ôû phía sau. Taát caû nhöõng gì toâi coù laø baûy traêm Myõ kim trong tuùi. Taâm hoàn toâi quaën thaét vôùi noãi ñaéng cay khoâng kieàm cheá ñöôïc. Sau naøy, toâi môùi thaáy ñoù laø phöôùc haïnh cho toâi khi Ngaøi daïy toâi phaûi töø boû moïi söï ñeå chæ ngöûa troâng nôi Ngaøi vaø soáng vôùi Ngaøi moãi ngaøy treân con ñöôøng heïp. Phaûi maát hai möôi laêm naêm toâi môùi coù theå khaùm phaù ra raèng chính aân ñieån vaø tình yeâu cuûa Chuùa ñaõ daãn toâi qua ñoàng vaéng ñaày nöôùc maét aáy. Toâi vaø gia ñình rôøi Ñaïi Haøn ñi Los Angeles vaøo thaùng Hai naêm 1973. Thôøi tieát vaãn coøn giaù laïnh vì ñang laø giöõa muøa ñoâng.

87

Gioû Ñaày Thöù Saùu

Giaác Mô Khoâng Thaønh Cuûa Toâi
"Anh aø, thaùng Tö naêm tôùi khi anh trôû thaønh Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc, em muoán anh xaây moät nhaø nguyeän nhoû beân caïnh caùi hoà nöôùc trong saân tröôøng ñeå laøm kyû nieäm." Boä Giaùo Duïc ñaõ taùn thaønh vieäc choàng toâi tieáp quaûn chöùc Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc vaø oâng ñang ñôïi ñeán buoåi leã nhaäm chöùc. Toâi xin choàng toâi laøm cho toâi vieäc ñoù vaø toâi thaät sung söôùng khi oâng ñoàng yù. Toâi raát vui vì ñoù laø giaác mô baáy laâu cuûa choàng toâi, vaø giôø ñaây noù saép thaønh hieän thöïc. Toâi saép laø vôï cuûa vò Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc. Keå töø khi Tröôøng ñöôïc thaønh laäp, toâi chæ ao öôùc moät ñieàu, ñoù laø moät ngaøy naøo ñoù ngoâi tröôøng naøy khoâng chæ laø nôi ñaøo taïo sinh vieân veà maët hoïc thöùc maø coøn laø nôi gieo maàm ñöùc tin trong hoï trong thôøi gian hoï hoïc taïi ñaây. Khi rôøi nhaø tröôøng ñeå böôùc ra theá giôùi, caùc sinh vieân seõ khoâng nhöõng ñöôïc trang bò veà maët kieán thöùc maø coøn coù caû Tin Laønh. Toâi chaúng coù maáy quan taâm ñeán vieäc ñieàu haønh Tröôøng hoïc, nhöng moãi khi giai ñoaïn tuyeån sinh baét ñaàu, toâi bao giôø cuõng laø ngöôøi ñöa ra nhieàu ñeà nghò ñeå choàng toâi caân nhaéc. "Anh aø, khi caùc sinh vieân quaù gioûi giang, hoï seõ trôû neân ích kæ vaø chuùng ta seõ khoâng troâng caäy ñöôïc gì nôi hoï. Nhöng neáu hoï khoâng thoâng minh thì cuõng voâ ích. Vì theá, anh haõy tuyeån choïn nhöõng sinh vieân coù soá ñieåm treân trung bình nhöng haõy nhôù choïn nhöõng sinh vieân Cô-ñoác xuaát thaân töø nhöõng gia ñình ngheøo." 88

Vaøo thôøi ñieåm aáy, Khoa Troàng troït Chaên nuoâi ñöôïc nhieàu ngöôøi choïn thi vaøo nhaát vì taát caû sinh vieân ñeàu nhaän ñöôïc hoïc boång toaøn phaàn. Chuù toâi laø ngöôøi cung caáp nhöõng hoïc boång naøy ñeå thöïc hieän yù nguyeän cuûa oâng noäi toâi laø muoán taùi kieán thieát töông lai cuûa neàn Noâng nghieäp Ñaïi Haøn. Vì vaäy, taát caû sinh vieân thuoäc Khoa naøy ñeàu nhaän ñöôïc hoïc boång toaøn phaàn. Moät ngaøy noï, toâi ñeán thaêm tröôøng vaø thaáy chuù toâi ñang khoùc trong vaên phoøng cuûa oâng. Toâi ñoäng loøng vaø hoûi chuyeän gì ñaõ khieán oâng khoùc. OÂng noùi, “Neáu muoán caûi thieän boä maët cuûa ñaát nöôùc thì caùc noâng daân cuõng phaûi ñöôïc môû mang kieán thöùc. Chaùu bieát ñieàu ñoù phaûi khoâng? Nhöng khi caùc sinh vieân toát nghieäp, hoï khoâng coøn muoán veà vuøng noâng thoân nöõa maø ñi tìm vieäc laøm ôû thaønh phoá. Moïi keá hoaïch vaø noã löïc cuûa chuù trôû neân luoáng coâng. Chuù khoâng coøn maët muõi naøo ñeå gaëp maët oâng noäi chaùu." Toâi ñeå yù thaáy chieác aùo sô-mi oâng maëc ñaõ trôû neân cuõ kyõ. OÂng ñaõ daønh töøng ñoàng ñeå ñaàu tö cho caùc sinh vieân. Toâi bieát ñaây laø luùc toâi neân noùi chuyeän vôùi oâng, vì theá toâi baét ñaàu môû mieäng. “Chuù yeâu quyù, duø cho sinh vieân ñöôïc tieáp nhaän moät löôïng kieán thöùc nhieàu bao nhieâu, hoï cuõng trôû neân voâ ích neáu nhö hoï khoâng ñöôïc môû maét thuoäc linh. Ñeå coù ñöôïc tình yeâu ñoái vôùi nhöõng ngöôøi noâng daân, vôùi ñoàng ruoäng vaø queâ höông, hoï caàn ñöôïc giaùo duïc veà maët taâm linh. Tinh thaàn yeâu thöông chæ coù theå ñeán ñöôïc töø ñöùc tin Cô-ñoác. Vì leõ ñoù, chuù haõy tuyeån nhöõng sinh vieân Cô-ñoác. Chuù seõ khoâng phaûi hoái tieác ñaâu.” Sau khi laéng nghe toâi, oâng noùi, “Chaùu noùi ñuùng. Töø ñaây trôû ñi, chuù seõ choïn nhöõng sinh vieân Cô-ñoác cho khoa Troàng troït Chaên nuoâi. Töø luùc aáy, coù nhieàu sinh vieân Cô-ñoác ñöôïc tuyeån choïn. Moät vaøi ngöôøi trong soá caùc sinh vieân ñaõ toát nghieäp hieän nay ñang thi haønh chöùc vuï taïi moät soá nhaø thôø ôû Ñaïi Haøn.

89

Gioû Ñaày Thöù Saùu

Caùi Cheát Ñoät Ngoät Cuûa Choàng Toâi
“Thöa baø, xin haõy ñi vôùi toâi.” Taøi xeá cuûa choàng toâi veà nhaø vaø baûo toâi nhö theá vôùi veû maët buoàn baõ. “Anh muoán ñöa toâi ñi ñaâu? Coù chuyeän gì vaäy?” OÂng khoâng traû lôøi maø chæ noùi, “Xin baø haõy vaøo xe.” Vaøo trong xe roài, toâi laïi hoûi oâng moät laàn nöõa vaø oâng traû lôøi, “OÂng Kim ñaõ bò ñoät quî trong luùc ñang laøm vieäc taïi vaên phoøng saùng nay. OÂng ñaõ ñöôïc ngay tôùi beänh vieän.” Chuyeän toài teä gì ñang xaûy ra theá naøy? Vaøi ngaøy tröôùc ñoù, choàng toâi than laø bò nhöùc ñaàu. Vì theá toâi baûo oâng haõy ñi Baùc só vaø laøm thuû tuïc nhaäp vieän ñeå xin khaùm toång quaùt. Ngöôøi taøi xeá ñöa toâi ñeán Trung taâm Y Khoa cuûa Ñaïi Hoïc Seoul. Toâi môû cöûa phoøng vaø thaáy choàng toâi ñang naèm baát tænh treân giöôøng beänh. Baùc só noùi sôû dó choàng toâi bò ñoät quî laø do bieán chöùng cuûa beänh tieåu ñöôøng vaø beänh cao huyeát aùp. Baùc só coù duøng thuoác ñeå haï huyeát aùp nhöng khoâng coù keát quaû. Toâi ngoài xuoáng caïnh giöôøng, naém laáy tay choàng toâi vaø khoùc. Con tim toâi ñau nhoùi. Nhieàu tö töôûng chaïy doïc ngang trong ñaàu toâi. Choàng toâi ñaõ laáy toâi laøm vôï, moät ngöôøi nhoû hôn oâng taùm tuoåi. “Neáu coù ai ñoù muoán cöôùi moät coâ gaùi laø con moät trong gia ñình thì toâi nhaát ñònh khuyeân ngöôøi aáy ñöøng neân cöôùi." OÂng thöôøng noùi nhö theá ñeå aùm chæ veà toâi. Loãi laø ôû toâi neân oâng môùi noùi nhöõng ñieàu nhö theá. Trong moät thôøi gian daøi, oâng ñöùng ra lo lieäu moïi vaán ñeà taøi chính töø 90

nhoû ñeán lôùn lieân quan ñeán vieäc thaønh laäp Tröôøng. OÂng khoâng bao giôø heù raêng cho toâi bieát veà baát cöù khoù khaên naøo cuûa oâng. Coù moät laàn, toâi hoûi oâng veà coâng vieäc ôû Tröôøng vaø oâng ñaùp, “Anh khoâng noùi cho em bieát vì coù bieát thì em cuõng khoâng theå giuùp ñöôïc gì. Thaø laø ñeå moät mình anh chòu. Ñöøng lo gì caû. Em cöù chaêm soùc con caùi chu ñaùo laø toát roài. Laø choàng, anh seõ lo toan moïi vieäc beân ngoaøi cho em.” Thænh thoaûng toâi noåi caùu vôùi choàng toâi. Vaøo nhöõng luùc aáy, oâng khoâng ñi laøm ngay maø thay vaøo ñoù, oâng ngoài taïi phoøng khaùch vaø laéng tai nghe toâi truùt heát nhöõng noãi phieàn muoän cuûa mình. Sau ñoù, oâng ñöa toâi ñeán moät trong nhöõng nhaø haøng maø toâi öa thích vaø noùi, “Chaéc em ñaõ meät vì phaûi than phieàn quaù nhieàu. Giôø thì haõy aên ñi ñeå buø ñaép cho löôïng dinh döôõng bò hao huït.” Sau khi toâi aên xong, oâng ñöa toâi tieàn ñeå ñi chôï vaø mua saém, roài oâng ñi ñeán vaên phoøng ôû Tröôøng Ñaïi hoïc. OÂng laø moät ngöôøi choàng ñaùng yeâu. Khoaûng thôøi gian tröôùc luùc cha toâi qua ñôøi, choàng toâi baûo toâi ñeán thaêm cha vaø cho oâng gôûi lôøi thaêm. OÂng caên daën toâi laø phaûi nhôù mua thòt boø khi ñi tôùi thaêm cha. Khi gia sö ñeán daïy cho con gaùi ñaàu cuûa toâi, oâng baûo toâi phaûi ñeå maét tôùi hai thaày troø. Choàng toâi laø ngöôøi cha raát möïc thöông con. Ngaøy maø con gaùi ñaàu cuûa toâi sang Myõ hoïc, oâng ñaõ khoùc nhö moät ñöùa treû. Tình yeâu thöông cuûa choàng toâi luùc naøo cuõng aám aùp vaø nheï nhaøng nhö moät ñaùm maây traéng. Nhieàu ngöôøi muoán tieáp xuùc vôùi oâng vì hoï muoán ñöôïc ñaùm maây aáy bao phuû laáy. Nhieàu laàn toâi thaáy oâng ñoå nöôùc maét vì ñoäng loøng thöông xoùt ngöôøi khaùc. OÂng kính troïng cha meï, thöông ngöôøi ngheøo. OÂng quaû laø moät ngöôøi ñaùng kính. Toâi khoùc trong luùc xoa boùp ñoâi chaân söng leân vì beänh tieåu ñöôøng cuûa oâng. OÂng thöôøng nhôø toâi xoa boùp chaân cho oâng vì oâng bò beänh tieåu ñöôøng. Toâi xoa boùp chaân cho oâng vaø trong loøng thaàm nguyeän raèng moät ngaøy naøo ñoù, oâng seõ ñeán vôùi Chuùa. Moãi laàn toâi baûo oâng ñi nhaø thôø thì oâng laïi noùi, “Anh seõ ñi khi thôøi gian thong thaû hôn. Giôø anh baän bòu laém.” Laøm sao oâng bieát ñöôïc ñaây laø ngaøy cuoái cuøng cuûa oâng ñaây? Chuù toâi ngöôõng moä kieán thöùc vaø khaû naêng trong vieäc quaûn lyù vaø trong quan heä vôùi ngöôøi khaùc cuûa choàng toâi. Hai ngöôøi ñaõ caät löïc laøm vieäc töø luùc Tröôøng môùi ñöôïc thaønh laäp. Hoï ñaõ coáng hieán tuoåi treû, nhöõng giaác mô vaø hoaøi baõo cuûa mình cho vieäc thaønh laäp Tröôøng Ñaïi Hoïc. Giaác mô ñöôïc vöôn tôùi ñænh cao cuûa choàng toâi seõ thaønh hieän thöïc vaøo thaùng Tö naêm tôùi. Nhöng taát caû moïi khaû naêng, söï hieåu bieát, söï toân troïng, caù tính, vieäc laønh cuûa choàng toâi khoâng theå ñem oâng tôùi thieân 91

ñaøng. Chæ coù moät con ñöôøng duy nhaát ñoù laø tin nôi Chuùa Cöùu theá Gieâxu vaø naém laáy tay Ngaøi treân böôùc ñöôøng tôùi thieân ñaøng. OÂng ñaõ khoâng tænh laïi, thaäm chí khoâng theå môû maét ñeå nhìn thaáy caùc con cuûa mình. Söï soáng cuûa oâng chaám döùt vaøo ñeâm thöù ba sau ngaøy nhaäp vieän, luùc ñoù oâng chæ môùi naêm möôi ba tuoåi. OÂng coù nhieàu thôøi gian ñeå gaëp Ngaøi, nhöng oâng maõi baän roän theo ñuoåi nhöõng tham voïng cuûa ñôøi naøy. Cuoäc ñôøi oâng keát thuùc vaøo ngaøy 15 thaùng Möôøi Hai, 1968. Beân ngoaøi cöûa soå, baàu trôøi ñaày maây vaø u aùm. OÂng boû laïi vôï vaø naêm ñöùa con ñeå ñi ñeán moät nôi khoâng heïn ngaøy trôû laïi. OÂng giaøu coù nhöng ngheøo naøn. OÂng thoâng minh nhöng toái daï. OÂng ñöôïc ngöôøi ta toân troïng nhöng laïi laø keû thaáp heøn nhaát trong thieân quoác. Chuùa Gieâ-xu ñaõ chôø ñôïi choàng toâi ñeán vôùi Ngaøi vaø ao öôùc ñem oâng vaøo vöông quoác vónh cöûu, nhöng choàng toâi ñaõ soáng trong loøng tham cuûa maét vaø söï kieâu ngaïo cuûa ñôøi. OÂng ñaõ khöôùc töø lôøi môøi cuûa Ngaøi vaø ñi vaøo boùng toái ñôøi ñôøi.

92

Gioû Ñaày Thöù Saùu

Noãi Ñau Ñeå Laïi Ñaøng Sau
“Toâi phaûi laøm gì ñaây? Toâi khoâng coøn moät ñoàng ñeå mua daàu cho maùy söôûi. Neáu khoâng söû duïng, maùy seõ bò ñoùng baêng vaø caùc ñöôøng oáng seõ beå ngay.” Thôøi tieát buoát giaù vaøo naêm choàng toâi qua ñôøi. Phaûi toán moät soá tieàn lôùn ñeå chaïy maùy söôûi vaøo muøa ñoâng. Luùc aáy, toâi boán möôi laêm tuoåi vaø khoâng bieát chuùt gì veà theá giôùi beân ngoaøi. Toâi sinh ra vaø lôùn leân trong moät gia ñình giaøu coù. Toâi soáng cuoäc soáng hoân nhaân cuûa toâi chæ ñeå chaêm soùc cho choàng toâi. Toâi khoâng bieát thieáu thoán nghóa laø gì. Theá maø giôø ñaây toâi phaûi soáng maø khoâng coù söï baûo veä vaø chaêm soùc cuûa choàng toâi. Toâi hoaøn toaøn roãng tueách. Taát caû nhöõng ñieàu toâi bieát veà tieàn baïc ñoù laø chæ caàn ñeán xin choàng toâi. Cha toâi thaät söï lo laéng cho toâi sau khi choàng toâi qua ñôøi, nhöng roài oâng cuõng veà vôùi Chuùa moät naêm sau ñoù. Toâi maát ngöôøi choàng vaø ngöôøi cha yeâu daáu cuûa toâi. Boãng nhieân, toâi trôû neân moät ngöôøi vôï goùa buïa vaø laø moät ñöùa con gaùi moà coâi. "Toâi coù theå laøm gì ñaây? Laøm sao toâi coù theå lo toan moïi vieäc ñaây?" Caùc hoùa ñôn ñöôïc göûi ñeán vaø caùc giaáy heïn caàn ñöôïc thanh toaùn. Toâi khoâng bieát laøm gì ngoaøi vieäc than khoùc vaø thôû daøi. Chuù toâi vaø Tröôøng Ñaïi hoïc giuùp toâi thanh toaùn moïi khoaûn tieàn. Moùn nôï duy nhaát coøn laïi laø soá tieàn saùu trieäu won (20.000 Myõ kim) tieàn vay theá chaáp ngaân haøng. Hoï haøng toâi noåi giaän vôùi toâi. Hoï noùi, “Ñöông luùc choàng coâ coøn soáng, taïi sao coâ khoâng bieát daønh duïm tieàn baïc gì caû? Coâ chæ meâ maûi 93

vôùi Chuùa Gieâ-xu maø thoâi. Giôø thì coâ chaúng coøn tieàn baïc ñeå lo cho ñaùm nhoû. Caùc ngöôøi seõ soáng nhö theá naøo ñaây?" Hoï hoûi toâi, “Coâ khoâng coù tieàn nhöng coâ coù ñoà trang söùc khoâng?” Nhöng toâi khoâng coù moät vaät trang söùc naøo caû. Caû ñôøi toâi, thaäm chí ñeán moät haït kim cöông toâi cuõng khoâng coù. Hoï voâ cuøng böïc töùc khi bieát raèng toâi khoâng daønh duïm ñöôïc baát cöù vaät gì. Hoï thu xeáp kyù thaùc vaøo ngaân haøng cho toâi 17.000 Myõ kim vaø baûo toâi nhaän tieàn lôøi. Ñoù laø soá tieàn trôï caáp vaø höu boãng maø choàng toâi coù taïi coâng ty xaây döïng cuõng nhö taïi Tröôøng Ñaïi hoïc. Nhöng hai thaùng sau ñoù, coâng ty xaây döïng phaù saûn vaø toâi thaäm chí khoâng nhaän ñöôïc khoaûn tieàn maø choàng toâi ñaõ ñaàu tö ban ñaàu. Toâi khoâng coøn laïi gì trong tay. Toâi khoâng bieát phaûi laøm caùch naøo ñeå sinh soáng. Coù moät caâu ngaïn ngöõ cuûa Ñaïi Haøn noùi raèng, “Khi moät ngöôøi giaøu qua ñôøi, gia ñình oâng ta coù theå soáng ñöôïc ba naêm.” Nhöng thaäm chí ba tuaàn toâi cuõng khoâng soáng noåi. Baïn beø khaùch khöùa thöôøng xuyeân vieáng thaêm nhaø toâi khi choàng toâi coøn soáng giôø ñaây ñaõ ngöøng lui tôùi. Ñoù laø baûn chaát ích kyû cuûa con ngöôøi. Thaät laø chaät vaät khi traûi qua nhöõng naêm thaùng khoù khaên aáy. Nhöng khoù khaên lôùn nhaát cuûa toâi laø nieàm töï haøo vaø loøng töï tin vaøo baûn thaân mình ñaõ bò ñoán ngaõ. Toâi khoâng coøn maët muõi naøo ñeå gaëp maët moïi ngöôøi. Giaù daàu vaøo muøa ñoâng cao nhö giaù vaøng. Toâi caêm gheùt muøa ñoâng. Ngöôøi taøi xeá cuûa choàng toâi cuøng nhöõng ngöôøi giuùp vieäc ñaõ ra ñi. Moät gia ñình nhoû khoâng coù khaùch lui tôùi caøng khieán cho caên nhaø roäng theânh thang cuûa chuùng toâi laïnh leõo hôn. Moïi ngöôøi ñeàu boû ñi, nhöng Ngaøi vaãn ôû ñoù vôùi toâi. Ngaøi luoân ôû vôùi toâi trong naêm naêm khoán ñoán nhaát. Ngaøi ñöa ñeán cho toâi baø Yewon Inn, laø Chuû tòch ñaàu tieân cuûa Hieäp Hoäi Y Taù Ñaïi Haøn. Baø nhö laø moät ngöôøi meï ñöùc tin cuûa toâi. Baø cuõng laø Tröôûng laõo ñaàu tieân cuûa Hoäi Thaùnh Giaùm Lyù. Baø Inn ñöôïc Chuùa ñem ñeán cho toâi. Baø soáng trong nhaø toâi. Baø an uûi vaø naâng ñôõ ñöùc tin toâi nhö con gaùi ruoät cuûa baø cho ñeán khi toâi rôøi Ñaïi Haøn. Toâi khoâng theå tieáp tuïc soáng taïi Ñaïi Haøn ñöôïc nöõa. Boán naêm sau khi choàng toâi qua ñôøi, toâi quyeát ñònh di cö sang Hoa kyø. Toâi nhaän ñöôïc thö môøi cuûa ñöùa con gaùi cuûa toâi ñang soáng taïi Hoa kyø. Toâi chæ muoán ñeán moät vuøng ñaát xa laï vaø giaáu mình ôû ñoù. Toâi khoâng coù tieàn neân toâi baùn moät soá maûnh ñaát maø toâi ñaõ mua tröôùc ñoù raát laâu. Toâi traû nôï cho ngaân haøng vaø soáng nhôø vaøo soá tieàn coøn 94

laïi nhöng roài tieàn cuõng heát. Theá laø toâi ñoàng yù sang Hoa kyø vôùi con gaùi toâi. Ñoù laø giaûi phaùp duy nhaát. Mieáng ñaát taïi Bugok maø toâi mua ñaõ laâu roäng 9 maãu. Toâi taëng mieáng ñaát ñoù cho Hieäp Hoäi Y Taù Ñaïi Haøn. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, nhieàu Y taù ñöôïc ñöa sang Ñöùc ñeå laøm vieäc. Toâi muoán giuùp hoï gôûi theâm nhieàu Y taù ñeå truyeàn baù Tin Laønh taïi Ñöùc. Ngoâi nhaø toâi ôû vaø maûnh ñaát taïi Bu Am Dong raát ñeïp vaø roäng. Toâi quyeát ñònh taëng noù cho cho toå chöùc Chieán Dòch Sinh Vieân Vì Ñaáng Christ (Campus Crusade For Christ) taïi Ñaïi Haøn. Toâi laø thaønh vieân nöõ ñaàu tieân cuûa ban laõnh ñaïo toå chöùc naøy. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, con trai tröôûng cuûa toâi laäp gia ñình. Toâi xin pheùp con trai toâi vì choàng toâi ñöùng teân caên nhaø cuûa chuùng toâi vaø con trai tröôûng cuûa toâi laø ngöôøi thöøa keá. Toâi noùi chuyeän vôùi Muïc sö veà vieäc taëng maûnh ñaát roäng 1,2 maãu cuûa toâi cho toå chöùc Chieán Dòch Sinh Vieân Vì Ñaáng Christ. Toâi coøn moät maûnh ñaát khaùc roäng 1,5 maãu maø toâi ñaõ mua ôû ngoaïi oâ thaønh phoá Seoul bò chính quyeàn giôùi haïn. Ñoù cuõng laø nôi choàng toâi ñöôïc choân caát. Toâi ñeå noù laïi khi toâi ra ñi. Toâi röûa tay mình vaø khoâng coøn nôï naàn gì caû. Toâi hoaøn toaøn traéng tay. Nhöng tröôùc khi ra ñi, toâi caûm thaáy vaãn coøn moät ñieàu gì ñoù caàn phaûi laøm. Sau khi ñi thaêm caùc nöôùc vuøng Ñoâng Nam AÙ veà, toâi ñaõ thaønh laäp moät nhoùm phuï nöõ caàu nguyeän khoâng heä phaùi vaø toâi laø Chuû tòch ñaàu tieân cuûa nhoùm Dowon (coù nghóa laø "Hoã trôï nhau baèng lôøi caàu nguyeän.") Muïc ñích cuûa nhoùm caàu nguyeän laø ñaåy maïnh coâng taùc truyeàn giaùo taïi vuøng Ñoâng Nam AÙ. Toâi taëng cho nhoùm Dowon moät soá tieàn laø 500 ngaøn won (1,700 Myõ kim). Toâi laáy töø ví cuûa mình ra soá tieàn naøy, voán laø soá tieàn duøng ñeå mua veù maùy bay cho caû gia ñình ñi Myõ.Vaø ñaây chính laø moät moài löûa vì sau ñoù, taát caû caùc thaønh vieân cuûa nhoùm ñaõ cuøng nhau ñoùng goùp ñöôïc soá tieàn laø naêm trieäu won (17.000 Myõ kim.) Hoï ñaõ duøng soá tieàn aáy ñeå mua moät toøa nhaø taïi trung taâm mua saém vaø cho thueâ toøa nhaø aáy. Soá tieàn thueâ nhaø moãi thaùng ñöôïc ñöa vaøo quyõ truyeàn giaùo. Toâi nghe raèng nhoùm Dowon hieän vaãn coøn hoaït ñoäng maïnh meõ taïi Seoul, Ñaïi Haøn. Gia ñình toâi baûy ngöôøi böôùc leân maùy bay rôøi queâ höông, baêng qua Thaùi Bình Döông ñeå ñeán ñaát Myõ. Trong ví toâi coøn laïi 700 ñoâ-la. Ñoù laø ngaøy 13 thaùng Hai, 1973.

95

Ghi chuù:
Baûy thaønh vieân gia ñình goàm coù ba con trai, moät con gaùi, moät con daâu, chaùu trai toâi vaø toâi.

96

Gioû Ñaày Thöù Baûy

THAÁP HEØN NÔI ÑOÀNG VAÉNG
Nieàm Khaùt Khao Saâu Xa Trong Loøng Toâi Kho Baùu Quyù Giaù Nhaát Cuûa Toâi Söï Keâu Goïi Cuûa Ngaøi

Gioû Ñaày Thöù Baûy

Nieàm Khaùt Khao Saâu Xa Trong Loøng Toâi
“Meï aø, ñöøng quaù coá söùc laøm vieäc. Neáu meï ngaõ beänh thì phaûi toán nhieàu tieàn hôn ñaáy.” Con trai toâi an uûi toâi, nhöng toâi thieáp ñi vì lieàu thuoác toâi uoáng khaù maïnh. Ñaõ gaàn ñöôïc moät thaùng töø luùc gia ñình toâi ñeán Los Angeles. Chuùng toâi soáng trong moät caên hoä nhoû. Caùc con trai toâi ñeàu ñi laøm, vaø toâi caûm thaáy mình cuõng caàn phaûi laøm vieäc. Nhôø ngöôøi haøng xoùm giuùp ñôõ, toâi kieám ñöôïc moät vieäc laøm ôû nhaø maùy saûn xuaát thôm ñoùng hoäp. Vieäc cuûa toâi laø boû thôm vaøo hoäp. Ñoù laø coâng vieäc ñaàu tieân trong ñôøi toâi. Nhöng toâi ñaõ gaëp raéc roái. Tay toâi khoâng nhanh nhaïy baèng caùc phuï nöõ khaùc. Toâi laøm rôùt nhieàu thôm ra ngoaøi hôn laø boû vaøo hoäp. Toâi ñaõ coá gaéng raát nhieàu nhöng löïc baát tuøøng taâm, vaø thôm cöù tieáp tuïc chaát ñoáng tröôùc maét toâi. Ñoâi chaân toâi söng vuø leân vì phaûi ñöùng suoát ngaøy. Toâi thaäm chí khoâng theå ñi vaøo nhaø taém. Toâi ngaõ beänh chæ sau boán ngaøy laøm vieäc. Luùc toâi beänh phaûi naèm treân giöôøng, ñieàu duy nhaát maø toâi nghó ñeán laø söï höùa nguyeän daâng mình cuûa toâi ñoái vôùi Chuùa. Toâi bieát nhieàu ngöôøi ñi laøm ñeå mong kieám ñöôïc nhieàu tieàn, nhöng toâi caàu nguyeän xin Ngaøi giuùp toâi coù vieäc laøm vì côù Tin Laønh. 98

Luùc ñoù, caùc con trai toâi ñöùa thì laøm baûo veä, ñöùa thì bôm xaêng veà ñeâm ôû khu Trung Nam Los Angeles. Moãi ñeâm, khi caùc con toâi ñi laøm, toâi caàu xin Chuùa gìn giöõ chuùng ñöôïc an toaøn. Toâi thöôøng caàu nguyeän suoát ñeâm cho ñeán khi caùc con toâi veà ñeán nhaø vaøo luùc gaàn saùng. Roài toâi ñi nguû cuøng luùc vôùi caùc con. Cuõng gioáng nhö tröôùc ñaây, Ngaøi ñaùp lôøi caàu xin cuûa toâi vaø caùc con toâi ñöôïc an toaøn. Chuùng laøm vieäc raát chaêm chæ. Nhìn caùc con ñi laøm, nhieàu laàn toâi suy nghó giaù maø choàng toâi coøn soáng thì chuùng noù khoâng phaûi laøm vieäc ban ñeâm nhö theá. Baûy ngöôøi trong gia ñình toâi soáng nhôø vaøo soá tieàn maø hai con trai cuûa toâi nhaän ñöôïc töø coâng vieäc ban ñeâm cuøng vôùi khoaûn tieàn trôï caáp xaõ hoäi cuûa Chính phuû. Thænh thoaûng, toâi thöôøng ñi tôùi tieäm baùn baùnh keïp thòt McDonald. Toâi theøm mua moät caùi baùnh voâ cuøng, nhöng toâi khoâng coù tieàn. Giaù cuûa moãi caùi baùnh luùc ñoù chæ coù 25 xu nhöng trong tuùi toâi khoâng coù gì ngoaøi chìa khoùa cuûa caên hoä vaø maãu giaáy ghi ñòa chæ nhaø. Toâi ñi ngang qua cöûûa haøng McDonald vaø coá giaáu ñi nhöõng gioït nöôùc maét cuûa mình. Toâi muoán ñi hoïc Anh vaên ñeå taän duïng thôøi gian cuûa mình, nhöng toâi khoâng coù tieàn, cuõng khoâng coù phöông tieän ñi laïi. Noãi xoùt xa cuûa cuoäc soáng ngheøo khoù ñaõ giuùp toâi hieåu ñöôïc taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo. Toâi chieâm nghieäm nhieàu ñieàu töø nhöõng naêm thaùng khoù khaên aáy trong noãi ñau thaàm laëng. Suoát ngaøy toâi chæ bieát laøm moãi moät vieäc laø ñi raûo xung quanh caên hoä, ngaém nhìn nhöõng boâng hoa, thôû daøi vaø coá queân ñi nhöõng nieàm ñau cuûa mình. Thænh thoaûng, toâi xin con trai toâi ñöa toâi ñeán baõi bieån Santa Monica. Toâi ngoài treân bôø caùt traéng ngaém nhìn nhöõng ñôït soùng ñeán töø Thaùi Bình Döông. Chuùng laøm daäy leân trong toâi noãi nhôù nhaø da dieát. “Beân kia bôø ñaïi döông laø queâ höông mình,” toâi nghó. Toâi muoán trôû laïi queâ nhaø ñeå thaêm baïn beø cuûa toâi. Toâi baét ñaàu hoïc bieát veà söï coâ ñôn vaø khoù khaên nhö theá naøo khi phaûi ñoái dieän vôùi noù. Cuoäc soáng giaøu coù ôû Myõ thaät laï laãm ñoái vôùi toâi. Toâi khoâng theå giao tieáp vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. Toâi nhö moät con chim bò nhoát trong loàng. Öôùc mô cuûa toâi laø moät ngaøy naøo ñoù ñöôïc thoaùt khoûi loàng vaø ñöôïc töï do saûi caùnh bay ñi. Vieäc toâi soáng ôû Myõ gioáng nhö vieäc ñem moät thaân caây 50 tuoåi ñeán troàng ôû moät vuøng ñaát môùi. Thaät laø khoù ñeå noù chaâm reã vaø moïc oån ñònh. 99

Toâi ñi nhoùm ôû moät nhaø thôø Ñaïi Haøn nhoû. Laàn ñaàu tieân toâi thaáu hieåu ñöôïc taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi khoâng coù gì ñeå daâng hieán cho nhaø thôø. Chæ caùch ñoù vaøi naêm, toâi coøn coù nhöõng suy nghó khoâng hôïp leõ veà nhöõng ngöôøi ñeán nhaø thôø maø khoâng daâng baát cöù thöù gì. Ngöôøi ta haù coù theå ñeán cuøng Chuùa vôùi tay traéng thoâi sao? Baây giôø toâi trôû neân ngheøo naøn vaø toâi hieåu ñöôïc loøng cuûa nhöõng ngöôøi khoâng theå daâng hieán cho Chuùa. Toâi hoái haän vì tröôùc ñaây ñaõ khoâng hieåu ñöôïc hoï. Toâi cheát daàn cheát moøn theo töøng ngaøy. Moät thôøi gian daøi, toâi ñöôïc ngöôøi ta khen ngôïi vaø toân troïng. Nhöng laàn hoài, Ngaøi ñaõ loät boû lôùp aùo nhôùp nhuùa cuûa toâi. Nieàm kieâu haõnh vaø loøng töï troïng giaáu kín cuûa toâi ñöôïc aâm thaàm haï xuoáng tröôùc maët Ngaøi. Toâi nhaän thaáy mình trôû neân thaáp keùm hôn. Toâi laø ngöôøi voâ duïng. Toâi khoâng laøm ñöôïc baát cöù vieäc gì. Traûi qua nhöõng noãi ñau vaø nhöõng thôøi kyø khoù khaên, toâi nhaän thaáy mình ñang ñöôïc taùi sanh moät laàn nöõa. Toâi hoïc caùch cheát vôùi baûn ngaõ mình vaø soáng vôùi Chuùa moãi ngaøy. Ngaøi khôûi söï thay ñoåi con ngöôøi toâi. Moãi ngaøy, toâi trôû neân môùi töøng chuùt moät.

100

Gioû Ñaày Thöù Baûy

Kho Baùu Quyù Giaù Nhaát Cuûa Toâi
Ñieän thoaïi reo vaøo luùc nöûa ñeâm. Ñoù laø con gaùi ñaàu cuûa toâi ñang soáng taïi Ohio. Taïi sao con beù laïi goïi cho toâi vaøo giôø naøy? Linh tính baùo cho toâi bieát laø coù chuyeän khoâng hay xaûy ra. “Meï ôi, xin meï bình tónh vaø laéng nghe nhöõng ñieàu con saép noùi ñaây. Caäu Lee vöøa môùi goïi ñieän cho con töø Los Angeles. Caäu aáy noùi con gaùi uùt cuûa meï, coâ Yoonsook, ñaõ cheát toái hoâm qua trong moät tai naïn xe hôi. Caäu aáy khoâng ñuû cam ñaûm baùo tin cho meï neân goïi ñieän cho con, laø chò daâu cuûa caäu aáy. Saùng mai, con seõ bay sang Los Angeles. Meï! Meï coù ñang nghe con noùi khoâng?” Ñoät nhieân, toâi caûm thaáy choaùng vaùng vaø khoù thôû. Khi toâi môû maét ra, toâi thaáy mình ñang naèm trong Beänh vieän vaø ba con trai toâi ñang nhìn toâi. Toâi môû mieäng vaø coá noùi chuyeän nhöng aâm thanh cöù ngheïn öù trong coå. Toâi nghe ñöùa con trai uùt cuûa toâi khoùc trong nieàm ñau ñôùn toät cuøng. Yoonsook vaø Chonghwan Brian (teân ñöùa con trai uùt) raát thaân thieát vôùi nhau. Chuùng raát möïc yeâu thöông nhau. Laàn ñaàu toâi ñöa Chonghwan ñeán Kyù tuùc xaù cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc, toâi ñaõ khoâng rôi nöôùc maét nhöng Yoonsook thì khoùc suoát treân ñöôøng veà nhaø. Chaùu noùi vôùi toâi chaùu coù caûm giaùc nhö chaùu ñang boû con ruoät cuûa mình ôû moät nôi raát xa xoâi naøo ñoù. Vaøo luùc maët trôøi moïc, toâi cuøng caùc con trai ñaõ coù maët taïi nhaø Yoonsook. Meï choàng cuûa chaùu ñang beá ñöùa con trai moät tuoåi cuûa chaùu.

101

Khi baø troâng thaáy toâi, baø khuîu xuoáng neàn nhaø vaø khoùc loùc caùch cay ñaéng. Bao giôø toâi ñeán thaêm nhaø chaùu, chaùu cuõng chaïy ra ñoùn vôùi moät nuï cöôøi raát töôi; chaùu thöôøng naém laáy tay toâi vaø thoát leân, “Meï!” Nhöng giôø ñaây, chaùu khoâng coøn nöõa. Thay vaøo ñoù laø böùc aûnh cuûa chaùu vôùi daûi baêng maøu ñen ñang nhìn toâi trong caên phoøng khaùch troáng roãng. Ñaây laø söï thaät ö? Vaäy maø toâi vaãn hy voïng, nhöng nieàm hy voïng cuûa toâi chæ laø moät giaác mô. Con gaùi yeâu daáu cuûa toâi! Söï thaät laø chaùu ñaõ cheát roài ö? Laøm sao toâi soáng ñöôïc ñaây? Toâi khuîu xuoáng ñaát vaø baát tænh. Toâi khoùc nhöng khoâng ra tieáng, vaø cuõng khoâng coù nöôùc maét. Toâi coù caûm giaùc nhö moät ngoïn löûa noùng höïc ñang thieâu ñoát taâm can cuûa toâi, coøn thaân theå toâi thì ñang bò moät con dao saéc nhoïn caét ra töøng maûnh. Ñoù laø söï ñau ñôùn toät böïc maø toâi khoâng taøi naøo chòu noåi. Tröôùc maét toâi chæ laø boùng toái, coøn loøng toâi thì noùng höïc nhö ñang bò ñoát trong loø thieâu. Theá maø toâi khoâng theå uoáng ñöôïc moät gioït nöôùc. Toâi ñaõ xoùt xa nhìn con trai ñaàu loøng cuûa mình cheát trong chieán tranh vì thieáu thuoác men, Kyungsook cheát luùc chín tuoåi, sau ñoù laø choàng toâi. Taát caû nhöõng gì toâi sôû höõu vuoät maát khoûi tay toâi. Nhöng khoâng coù noãi ñau naøo daøy xeùo taâm toâi nhö caùi cheát cuûa Yoonsook. Yoonsook yeâu daáu cuûa toâi coù moät traùi tim thieân thaàn. Chaùu raát thoâng minh vaø nhaïy beùn. Chaùu coù naêng khieáu veà aâm nhaïc, myõ thuaät vaø nhieàu laõnh vöïc khaùc. Chaùu laø naøng coâng chuùa nhoû trong nhaø toâi. Choàng toâi raát möïc thöông chaùu. Caùi cheát cuûa Kyungsook khieán chuùng toâi raát ñau buoàn, neân choàng toâi nghó chuùng toâi ñang coù moät ngöôøi con gaùi gioáng heät nhö chaùu. Yoonsook raát ñaëc bieät vôùi toâi vì ngoaøi nhöõng khaû naêng vöôït troäi ra, chaùu coøn coù moät nieàm tin vöõng chaéc nôi Chuùa. Ñöùc tin cuûa chaùu khieán chuùng toâi raát gaàn guõi nhau. Baûy naêm tröôùc khi Yoonsook laäp gia ñình, chaùu ñaõ nguû chung vôùi toâi vaø chuùng toâi khoâng ngôùt chia seû cho nhau veà ñöùc tin nôi Chuùa. Chaùu an uûi toâi veà cuoäc soáng vaát vaû nôi ñaát Myõ. Toâi coù theå cho chaùu baát cöù ñieàu gì, keå caû maïng soáng cuûa toâi. Khi con gaùi ñaàu cuûa toâi töø Ohio ñeán vaø thaáy toâi aâu saàu quaù ñoãi, chaùu noùi, “Meï aø, sao meï laïi xöû söï nhö moät ngöôøi voâ tín theá. Haõy caàu nguyeän ñi meï!” Toâi ñaùp, “Ñöøng noùi vôùi meï ñieàu ñoù! Noù laø em con, nhöng laø con gaùi cuûa meï. Con khoâng hieåu ñöôïc loøng ngöôøi meï maát con laø nhö theá naøo ñaâu. Laøm sao meï coù theå caàu nguyeän ñaây? Caàu nguyeän caùi gì baây giôø? Chaúng leõ meï caûm ôn Chuùa ñaõ ñem con meï ñi aø? Hay laø meï 102

tranh luaän vôùi Chuùa vaø hoûi taïi sao Ngaøi laïi baét meï phaûi chòu ñöïng noãi ñau khuûng khieáp naøy?” Toâi saün saøng cheát cuøng vôùi ñöùa con yeâu daáu cuûa toâi. Toâi ñaám ngöïc mình trong noãi buoàn voâ haïn. Toâi khoùc loùc caùch cay ñaéng vaø toâi quyø goái xuoáng tröôùc Ngaøi. Ngay chính luùc aáy, mieäng toâi thình lình môû ra vaø toâi baét ñaàu caàu nguyeän baèng ngoân ngöõ thieân thöôïng maø chæ coù Chuùa môùi hieåu ñöôïc. Moät luùc sau, toâi nhaän ra raèng toâi ñang caàu nguyeän baèng tieáng laï, ngoân ngöõ caàu nguyeän cuûa toâi. Ngaøi phaùn vôùi toâi, “Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù quyeàn ban cho vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù quyeàn laáy laïi. Taïi sao con cöù khaêng khaêng cho raèng Yoonsook laø cuûa con? Taïi sao con saàu khoå ñeán nhö theá? Con coù nhieàu con caùi. Con chæ maát moät con trong soá ñoù. Con buoàn raàu vì chuyeän ñoù chaêng? Neáu nhö Ta ñem taát caû caùc con cuûa con ñi thì sao?” “Thöa Chuùa, Ngaøi noùi ñuùng,” toâi ñaùp. “Tröôùc ñaây, Ngaøi ñaõ nhieàu laàn baûo con raèng con khoâng coù gì trong theá giôùi naøy caû. Theá maø con nghó con gaùi cuûa con thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa con. OÂi Chuùa cuûa con, Chuùa laø Ñaáng döïng neân loaøi ngöôøi vaø con chæ laø moät trong nhöõng taïo vaät nhoû beù cuûa Ngaøi. Moät giôø trong töông lai thaäm chí con cuõng khoâng bieát tröôùc. Ngaøi ñaõ yeâu thöông con ñeán noãi ñaõ ñeán theá gian ñoå huyeát ra cho con moät caùch voâ ñieàu kieän. Giôø ñaây, con ñaõ nhaän ra söï daïi doät cuûa mình. Chuùa laø Ñaáng duy nhaát con yeâu thöông.” Toâi xöng ra söï roà daïi cuûa mình vaø caàu nguyeän trong nöôùc maét. Ñuùng vaäy, chính Ngaøi ñaõ ban cho toâi Yoonsook vaø cuõng chính Ngaøi ñaõ ñem chaùu veà vôùi Ngaøi. Chuùa bieát ñieàu gì toát nhaát cho con gaùi toâi. Vieäc Ngaøi ñem chaùu ñi naèm trong thôøi ñieåm vaø söï khoân ngoan cuûa Ngaøi; vaø ñoù laø ñieàu toâi khoâng neân laáy laøm buoàn baõ. Loøng toâi khoâng coøn laø loø löûa noùng höïc nöõa, nhöng ngaäp traøn söï an uûi, söï bình an vaø nieàm vui trong Ngaøi. Ñieàu gì seõ xaûy ñeán cho toâi neáu nhö Ngaøi khoâng cöùu toâi baèng aân ñieån cuûa Ngaøi? Cuoäc haønh trình tang toùc keùo daøi taùm giôø ñoàng hoà trong boùng cheát cuûa toâi ñaõ chaám döùt. Neáu ngöôøi ta khoâng bieát Ngaøi, hoï seõ phaûi ñôøi ñôøi chìm ñaém trong boùng toái cuûa söï ñau ñôùn. Laøm sao toâi coù theå khoâng noùi cho ngöôøi khaùc bieát raèng Chuùa laø ñöôøng ñi, laø söï saùng vaø laø nieàm hy voïng vónh cöûu cuûa chuùng ta. Söï hieän dieän cuûa Ngaøi trong toâi vaø tình yeâu cuûa Ngaøi ñaõ khieán toâi hoài tænh. Toâi baûo con toâi ñem nöôùc cho toâi uoáng vaø noùi raèng chuùng toâi seõ aên saùng cuøng vôùi nhau. Caùc con toâi naém laáy tay toâi vaø nhìn toâi 103

moät caùch laï luøng. Chuùng nghó toâi khoâng coøn tænh taùo khi nhaän thaáy raèng toâi khoâng coøn ñau buoàn nöõa maø troâng thaät bình an vaø ñaày traøn nieàm vui. Chuùng lay ngöôøi toâi vaø keâu, “Meï, haõy tænh laïi. Xin haõy tænh laïi ñi meï.” Nhöng toâi an uûi chuùng vì chuùng vöøa maát ñi ngöôøi chò, ngöôøi em yeâu daáu cuûa mình. Toâi noùi, “Meï khoûe roài! Yoonsook yeâu daáu cuûa meï ñi ôû vôùi Ñaáng maø noù haèng ao öôùc gaëp maët. Vaäy thì taïi sao chuùng ta laïi ñau buoàn? Chuùng ta haõy lau khoâ nöôùc maét vaø ca ngôïi Chuùa.” Khi nghe toâi noùi nhö theá, caùc con toâi thaäm chí coøn khoùc lôùn hôn nöõa. Con gaùi toâi khoùc vaø noùi kheõ vaøo tai toâi, “Meï, ñaây môùi ñuùng laø ngöôøi meï thaät söï cuûa con.” Coù nhieàu ngöôøi ñeán döï leã tang. Toâi hoân leân maët Yoonsook nhöõng caùi hoân vónh bieät. Chaùu maëc chieác aùo ñaàm traéng, troâng töïa nhö moät naøng coâng chuùa ñang naèm nguû. Toâi noùi vôùi chaùu, “Yoonsook, con ra ñi vaø yeân nghæ vôùi Ngaøi tröôùc meï. Meï seõ gaëp con treân ñoù. Roài chuùng ta seõ hoäi ngoä trong nieàm vui möøng.” Toâi caûm taï nhöõng ngöôøi ñeán döï leã tang vaø an uûi nhöõng ngöôøi quaù ñau loøng tröôùc söï ra ñi ñoät ngoät cuûa Yoonsook. “Kính thöa anh chò em yeâu daáu, hoâm nay laø moät ngaøy vui möøng. Keå töø hoâm nay, moïi noãi ñau ñôùn vaø söï buoàn baõ cuûa Yoonsook ñaõõ chaám döùt. Hoâm nay cuõng laø buoåi leã möøng chaùu böôùc vaøo thieân quoác ñeå ôû cuøng vôùi Chuùa Gieâ-xu cho ñeán ñôøi ñôøi. Xin ñöøng khoùc nöõa maø haõy vui möøng cho chaùu.” Baàu trôøi Los Angeles vaøo ñaàu thaùng Naêm saùng trong vaø xinh ñeïp. Vaøo ngaøy an taùng Yoonsook, Ngaøi môû maét toâi ñeå toâi thaáy moät caùch soáng ñoäng caùc töøng trôøi ñang môû ra vaø Yoonsook ñang ñöôïc Ngaøi oâm trong loøng, beân caïnh Ngaøi laø Kyungsook, chaùu veà vôùi Chuùa luùc chín tuoåi. Kyungsook cöôøi raát töôi khi chaùu ñoùn em cuûa mình! Thieân ñöôøng traøn ngaäp höông hoa vaø dìu daët aâm thanh cuûa nhöõng baûn thaùnh ca tuyeät vôøi khoâng theå taû. Ñoù laø böùc tranh ñeïp nhaát maø toâi töøng chieâm ngöôõng vaø giôø ñaây toâi vaãn coù theå hình dung ra nôi ñoùù. Toâi caûm thaáy thieân ñaøng gaàn vôùi toâi laém, vì taïi nôi ñoù kho baùu quyù giaù voâ ngaàn cuûa toâi ñang chôø ñôïi toâi.” “Vì cuûa baùu caùc ngöôi ôû ñaâu, thì loøng caùc ngöôi cuõng ôû ñoù.” Nhöõng luùc toâi quaù thöông nhôù Yoonsook, toâi ñem moät boù hoa tôùi beân moä chaùu vaø noùi vôùi chaùu, “Yoonsook, con gaùi yeâu cuûa meï, meï nhôù con nhieàu laém.”

104

Chính vaøo ngaøy toâi phaûi chòu ñöïng noãi ñau cay ñaéng aáy caùch ñaây 17 naêm, Ngaøi ñaõ ñeán ñem cho toâi nguoàn an uûi voâ bieân töø thieân thöôïng. Ngaøi ñaõ cho toâi nieàm hy voïng. Toâi thaät söï bieát ôn Ngaøi. Ngaøi khieán chuùng ta töøng traûi nhöõng noãi ñau vaø nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên, roài baèng naêng löïc cuûa Ngaøi, Ngaøi giuùp chuùng ta vöôït qua nhöõng thöû thaùch ñoù. “Vì cuûa baùu caùc ngöôi ôû ñaâu, thì loøng caùc ngöôi cuõng ôû ñoù.” Nhöõng lôøi naøy ñem ñeán cho toâi nieàm an uûi vaø hy voïng khi Ngaøi caàm tay toâi vaø ñöa toâi ñi trong nieàm haïnh phuùc, söï bình an vaø söï troâng caäy nôi Ngaøi.

105

Gioû Ñaày Thöù Baûy

Söï Keâu Goïi Cuûa Ngaøi
Toâi ñang röûa cheùn dóa trong beáp cuûa nhaø thôø sau buoåi leã thôø phöôïng saùng Chuùa Nhaät thì coù moät coâ gaùi ñeán hoûi toâi, “Tröôùc ñaây baø coù laøm vieäc trong nhaø haøng ôû Ñaïi Haøn khoâng?” Toâi khoâng coù caâu traû lôøi. Toâi chæ mæm mieäng cöôøi vôùi coâ. Hoäi Thaùnh cuûa Ngaøi luoân caàn nhieàu söï giuùp ñôõ. Nhaø thôø nôi toâi nhoùm coù moät söï quan taâm ñaëc bieät ñoái vôùi caùc thanh nieân ñang thi haønh chöùc vuï giöõa voøng sinh vieân Ñaïi hoïc. Phuïc vuï thanh nieân laøm toâi caûm thaáy ñöôïc treû laïi vaø töôi môùi. Giaác mô chöa coù keát thuùc cuûa toâi veà söù maïng giöõa voøng caùc Tröôøng Ñaïi hoïc vaãn luoân canh caùnh trong loøng toâi. Muïc sö Quaûn Nhieäm vaø moät soá thuoäc vieân Hoäi Thaùnh hieäp cuøng nhau thaønh laäp moät chöông trình truyeàn giaùo theá giôùi cho giôùi sinh vieân Ñaïi hoïc. Phuï nöõ chuùng toâi ñöôïc chia ra töøng nhoùm ñeå phuïc vuï böõa aên cho hoï trong nhöõng buoåi huaán luyeän. Toâi caàu nguyeän vôùi hoï vaø heát loøng hoã trôï hoï. Toâi tin raèng nhöõng söï phuïc vuï naøy seõ môû mang nöôùc Chuùa vaø töông lai cuûa chuùng toâi phuï thuoäc vaøo töông lai cuûa nhöõng con ngöôøi treû tuoåi aáy. Moät ngaøy kia, moät vaøi phuï huynh ñeán than phieàn veà caùc coâng taùc truyeàn giaùo. Hoï noùi raèng caùc sinh vieân ñaõ daønh quaù nhieàu thôøi gian ñeå laøm vieäc nhaèm gaây quyõ cho nhöõng chuyeán ñi truyeàn giaùo ngaén haïn, vaø ñöông nhieân hoï khoâng coù ñuû thôøi gian cho vieäc hoïc. Caùc phuï huynh muoán vò Muïc sö caân nhaéc laïi keá hoaïch ñaõ ñöa ra. Toâi cuõng nghó raèng 106

vieäc toå chöùc nhöõng chuyeán ñi truyeàn giaùo thöôøng xuyeân laø moät trôû ngaïi cho vieäc hoïc cuûa caùc sinh vieân. Toâi coù con vaø toâi hieåu ñöôïc taám loøng cuûa baäc laøm cha meï. Caùc sinh vieân caàn ñöôïc toå chöùc moät caùch toát hôn. Toâi keå moái lo aâu cuûa toâi cho vôï cuûa vò Muïc sö kia vaø nhôø baø noùi vôùi oâng raèng toâi coù theå hôïp taùc vôùi hoï ñeå coù theå toå chöùc caùc chöông trình theo höôùng khaû quan hôn. Nhöng ngaøy hoâm sau, Muïc sö goïi ñieän cho toâi vaø noùi raèng, “Chaáp söï Yoo, toâi laø Muïc sö cuûa nhaø thôø naøy. Toâi naém ñöôïc heát caùc vaán ñeà vaø toâi seõ ñöùng ra lo lieäu moïi chuyeän. Xin baø ñöøng khieán nhöõng ngöôøi ôû ñaây gaây neân xaøo xaùo trong nhaø thôø nöõa.” Toâi phaûi noùi vôùi Muïc sö nhö theá naøo ñaây? Theá laø toâi ñi khoûi nhaø thôø nôi toâi ñaõ phuïc vuï trong hai naêm vaø rôøi xa caùc sinh vieân maø toâi ñaõ chaêm soùc nhö con ruoät cuûa mình. Toâi ra khoûi nhaø thôø vaø trôû veà caên hoä cuûa mình. Ñeâm aáy, toâi quyø goái caàu nguyeän vôùi Chuùa. Moät hình aûnh hieän ra töø trong kyù öùc cuûa toâi. Ñoù laø luùc choàng toâi coâng khai tuyeân boá tình yeâu cuûa oâng ñoái vôùi moät phuï nöõ khaùc beân leà cuoäc hoân nhaân cuûa chuùng toâi. Toâi coøn nhôù luùc ñoù toâi ñaõ ñi leân nuùi vaø gaøo khoùc, “Chuùa ôi, con khoâng theå chôø ñôïi ñöôïc nöõa. Con muoán ñeå laïi phía sau choàng vaø con caùi cuûa con cuøng taát caû moïi söï. Con chæ muoán vaøo Ñaïi Chuûng Vieän hoïc Lôøi Chuùa vaø haàu vieäc Chuùa maø thoâi.” Toâi nghó trong loøng raèng vieäc toâi cam ñoan taän hieán ñôøi mình cho Chuùa chaéc seõ khieán Ngaøi vui loøng. Nhöng ñoät nhieân, Ngaøi phaùn vôùi toâi caùch laëng leõ, “Ta khoâng duøng moät toâi tôù nhö con.” “Taïi sao khoâng, thöa Chuùa?” Toâi hoûi Ngaøi, loøng chaát ñaày söï ngaïc nhieân vaø toø moø. “Ta baûo con vaùc thaäp töï giaù mình vaø theo Ta. Ta khoâng baûo con töø boû thaäp töï giaù ñoù. Ta khoâng caàn moät ñaày tôù nhö con.” Bao giôø Chuùa toâi cuõng ñuùng caû. Toâi ñaùng leõ phaûi nhaãn nhuïc hôn ñoái vôùi vieäc ngoaïi tình cuûa choàng toâi, nhöng toâi ñaõ khoâng laøm ñöôïc. Nhö theá, toâi ñaõ tìm kieám moät nôi an toaøn ñeå thoaùt khoûi nhöõng raéc roái cuûa mình. Vaø vieäc hoïc taïi Ñaïi Chuûng Vieän cuõng laø moät giaûi phaùp. Ñieàu naøy nghe coù veû hay nhöng noù khoâng xuaát phaùt töø tình yeâu thaät cuûa toâi ñoái vôùi Ngaøi. Toâi chæ ñi tìm söï vinh hieån cho rieâng mình vaø quyeát ñònh cuûa toâi chaúng lieân quan gì ñeán Ngaøi caû. Ngaøi luoân nhìn vaøo taän trong saâu thaúm cuûa loøng toâi. Toâi cuùi ñaàu tröôùc Ngaøi vaø nhaéc laïi lôøi höùa nguyeän cuûa mình, “Theá thì thöa 107

Chuùa, khi caùc con cuûa con khoân lôùn, con seõ daâng mình troïn veïn cho Chuùa vaø ñi theo Ngaøi." Toâi ñi xuoáng nuùi vaø tieáp tuïc vaùc caây thaäp töï cuûa mình, ñoù laø thöïc hieän boån phaän ngöôøi vôï, ngöôøi meï cuûa nhöõng ñöùa con coøn nhoû daïi. Toâi höùa nguyeän vôùi Ngaøi nhieàu laàn laø toâi seõ mang laáy thaäp töï cuûa mình. Vieäc aáy xaûy ra ñaõ laâu laém roài. Sau 40 naêm, toâi hoaøn toaøn queân löûng söï höùa nguyeän cuûa mình. Toâi nhìn laïi chính mình vaø nhaän thaáy raèng ñöùa con uùt cuûa toâi vöøa rôøi khoûi nhaø ñeå ñeán soáng trong Kyù tuùc xaù. Toâi quyø xuoáng tröôùc Ngaøi vaø baét ñaàu thaáy tia saùng cuûa nieàm hy voïng môùi loùe leân trong tim mình khi Ngaøi nhaéc toâi nhôù laïi lôøi höùa veà söï daâng mình cuûa toâi.

108

Gioû Ñaày Thöù Taùm

CON COÙ THEÅ NAØO ÑI QUA TRUÕNG TOÄI LOÃI CHAÊNG?
Tôùi Truõng Achor Nhöõng Vieân Ngoïc Trong Buøn Ñaáng Ñaõ Xuoáng Nôi Thaáp Nhaát.

Gioû Ñaày Thöù Taùm

Tôùi Truõng Achor
Ngay sau hoâm ñöôïc Chuùa nhaéc nhôû veà lôøi höùa nguyeän bò laõng queân cuûa mình, toâi ghi danh vaøo Ñaïi Chuûng Vieän Kinh Thaùnh Mieàn Nam California. Ñaây laø Tröôøng Kinh Thaùnh duy nhaát daïy baèng tieáng Ñaïi Haøn luùc baáy giôø. Toâi khoâng heà coù yù ñònh sau khi toát nghieäp seõ laøm Muïc sö. Ñôn giaûn toâi chæ muoán bieát theâm veà Ngaøi ñang khi toâi coù thôøi gian. Toát nghieäp xong, Chaùnh vaên phoøng cuûa Hoäi Thaùnh Tröôûng Laõo ñaõ boå nhieäm toâi laøm Muïc sö Phuï taù taïi moät nhaø thôø Ñaïi Haøn nhoû. Toâi ñaáu tranh vôùi baûn thaân mình veà danh hieäu ñoù vì toâi khoâng muoán trôû thaønh Muïc sö. Nhöng Ngaøi ñeán vôùi toâi vaø phaùn raèng, “Taïi sao con laïi chaàn chöø? Con lo laéng veà chöùc vuï aáy chaêng? Chaúng phaûi con ñaõ höùa vôùi Ta raèng con seõ laøm moïi söï vì côù Ta hay sao?” Ngay laäp töùc, toâi aên naên toäi cuûa mình vaø nhaän lôøi laøm Muïc sö Phuï taù. Moät ngaøy kia, vaên phoøng cuûa Hoäi Thaùnh Tröôûng Laõo nhaén toâi ñeán ñeå töôøng trình veà coâng vieäc cuûa mình. Toâi ñeán vaên phoøng vaø thaáy mình ñöôïc giao cho nhieäm sôû môùi. Caàn coù Muïc sö ñeán giuùp cho nhöõng phuï nöõ ngöôøi Ñaïi Haøn ñang sinh soáng taïi caên cöù Khoâng Quaân Tucson, Tieåu Bang Arizona. ÖÙng cöû vieân ñuû tieâu chuaån phaûi laø moät nöõ Muïc sö cao tuoåi coù theå ñöôïc xem nhö moät “ngöôøi meï ñöùc tin.”

110

Hoäi ñoàng tuyeån choïn quyeát ñònh choïn toâi vì toâi thoûa maõn ñaày ñuû caùc ñieàu kieän nhaát. Hoï muoán cöû haønh leã taán phong Muïc sö vaø laøm leã tieãn toâi ñi. “OÀ khoâng, chuyeän naøy laø nhö theá naøo ñaây? Toâi khoâng theå ñi ñöôïc.” Ngay töø ñaàu, toâi ñaõ khoâng coù yù ñònh laøm Muïc sö Phuï taù, vaø caøng khoâng theå trôû thaønh Muïc sö troïn thôøi gian. Toâi chæ muoán hoã trôï Hoäi Thaùnh moät caùch thaàm laëng töø phía sau. Toâi xin hoï cho toâi moät vaøi ngaøy ñeå toâi coù theå caàu nguyeän. Toâi thaäm chí coøn khoâng roõ vieäc laøm Muïc sö troïn thôøi gian vaø gaây döïng ngoâi nhaø thôø cuûa chính mình laø nhö theá naøo nöõa. Nhöng neáu toâi khoâng nhaän lôøi thì keå nhö söï cam keát cuûa toâi ñoái vôùi Ngaøi bò phaù vôõ. Toâi baên khoaên lo laéng vaø khoâng theå chôïp maét trong suoát nhöõng ngaøy toâi caàu nguyeän vôùi Ngaøi. Ngaøi laïi ñeán, vaø baèng gioïng noùi dòu daøng, Ngaøi phaùn vôùi toâi, “Con gaùi cuûa Ta, taïi sao con laïi lo laéng?” “Con khoâng theå laøm ñöôïc. Con khoâng theå ñi Tucson.” “Sao con laïi nghó mình khoâng laøm ñöôïc? Haõy nhìn laïi cuoäc ñôøi cuûa con. Con coù tìm thaáy ñöôïc vieäc gì maø con laøm baèng söùc cuûa mình khoâng? Chính söï hieän dieän cuûa Ta ôû trong con ñaõ giuùp con thöïc hieän moïi vieäc ñoù. Chaúng phaûi con ñaõ lôùn tieáng haùt baûn thaùnh ca raèng con seõ ñem Tin Laønh thaäm chí ñeán truõng Achor hay sao?” Toâi khoâng theå tranh luaän vôùi Ngaøi. Ngaøi bieát töøng ngoõ ngaùch cuûa taâm hoàn toâi. Vaø söï hoå theïn veà ñôøi soáng vò kyû cuûa toâi bò phôi baøy ra trong aùnh saùng cuûa Ngaøi. Moät laàn nöõa, toâi laïi tan vôõ ra tröôùc Chuùa vaø aên naên veà ñöùc tin yeáu ñuoái cuûa mình.” Vaøo luùc ñoù, toâi coù thaønh kieán vôùi nhöõng phuï nöõ Ñaïi Haøn laáy lính Myõ vaø toâi khoâng theå coâng khai noùi tieáng “vaâng”. Nhöng toâi aên naên veà nhöõng thaønh kieán ñoù cuøng nhöõng tö töôûng ích kyû cuûa mình. Toâi phaûi thöøa nhaän raèng nieàm kieâu haõnh vaãn coøn ngöï trò trong toâi. Noù noùi leân söï hö hoaïi cuûa con ngöôøi toâi. Toâi vaãn coøn caùch xa loái soáng thieân thöôïng. Ngaøi ñeán vaø phaùn caùch roõ raøng, “Con gaùi yeâu daáu cuûa Ta, tính caùch cuûa con vaø cuûa hoï ñeàu nhö nhau. Ñieåm khaùc bieät duy nhaát laø hoï xuaát thaân töø gia ñình ngheøo vaø khoâng ñöôïc giaùo duïc ñeán nôi ñeán choán, coøn con ñöôïc sanh ra vaø nuoâi döôõng trong moät gia ñình giaøu coù. Con soáng ñaày ñuû, sung tuùc trong khi hoï phaûi soáng trong ñoùi khoå vaø baàn haøn. Con maéc nôï hoï nhieàu laém.” Vaâng, bao giôø Ngaøi cuõng ñuùng. Moät laàn nöõa, Ngaøi söûa daïy toâi khi toâi coá xeùt ñoaùn ngöôøi khaùc baèng dieän maïo beân ngoaøi cuûa hoï. Söï 111

coâng bình cuûa Ngaøi ñaõ ñaäp vôõ böùc töôøng thaønh kieán voán chaâm reã saâu trong loøng toâi. Toâi xöng toäi vôùi Ngaøi. “Con seõ vaâng theo Chuùa. Con seõ ñeán ñoù vaø röûa chaân cho hoï. Chuùa ñaõ cho con thaáy Ngaøi ñaõ röûa chaân cho nhöõng ngöôøi ñaùnh caù thaát hoïc vaø khieán hoï trôû neân moân ñoà cuûa Ngaøi nhö theá naøo. Vaø Nöôùc Ngaøi ñaõ ñöôïc rao truyeàn ñi khaép theá giôùi qua nhöõng con ngöôøi ñoù. Toâi noùi, “Vì Chuùa ñaõ khieán nhöõng con ngöôøi aáy trôû neân neàn moùng cuûa Nöôùc Ngaøi thì chính mình con ñaây, con seõ ra ñi .” “Nhöng Chuùa ôi, Ngaøi bieát con khoâng coù taøi aên noùi vaø thieáu ñöùc tin. Xin haõy ban cho con caây gaäy cuûa Ngaøi.” Ngaøi ñaõ ghi khaéc lôøi höùa cuûa Ngaøi vaøo taâm khaûm toâi baèng chính tieáng phaùn cuûa Ngaøi, gioáng nhö luùc Ngaøi khaéc Möôøi Ñieàu Raên vaøo hai baûng ñaù vaø trao cho Moâi-se. ‘Trong côn gian truaân, Ta seõ ôû cuøng con, Khi con môû mieäng, Ta seõ noùi thay con, Ta seõ chöõa laønh cho nhöõng ngöôøi beänh maø con ñaët tay caàu nguyeän, Con gaùi yeâu daáu cuûa Ta, haõy ñi trong bình an vì ñoù laø ñieàu Ta muoán con laøm.” Moät vaøi ngaøy sau, toâi bay ñeán Tucson, Arizona vôùi caây gaäy coù ba lôøi höùa cuûa Ngaøi. Luùc aáy, toâi ñöôïc naêm möôi taùm tuoåi.

112

Gioû Ñaày Thöù Taùm

Nhöõng Vieân Ngoïc Trong Buøn
Hoäi Thaùnh phaùt hieän coù moät soá ngöôøi laáy caép tieàn trong gioû tieàn daâng boû vaøo tuùi rieâng cuûa mình trong leã thôø phöôïng saùng Chuùa Nhaät. Nhöõng vieäc laøm khoâng theå töôûng töôïng aáy ñaõ nhieàu laàn laøm toâi naûn chí. Moät soá ngöôøi leâ deùp ñeán buoåi nhoùm thôø phöôïng saùng Chuùa Nhaät khi buoåi nhoùm saép keát thuùc, moät soá nhai keïo cao su trong nhaø thôø caùch trô treõn, moät soá ñeán nhoùm trong boä ñoà nguû. Göông maët cuûa hoï cho toâi bieát hoï vöøa môùi thöùc daäy; hoï ngaùp daøi maø khoâng caàn phaûi giaáu gieám gì. Hoï chöûi ruûa, ñaùnh ñaäp con caùi; hoï thöôøng la heùt maø khoâng coù moät lyù do roõ raøng naøo caû. Khi toâi nhìn hoï töø treân buïc giaûng, toâi coù caûm töôûng ñaây laø nhoùm ngöôøi khoâng phaûi ra töø nôi thôø phöôïng Chuùa maø töø khu chôï loän xoän treân ñöôøng. Neáp soáng cuûa hoï naèm ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa toâi. Moät soá ngöôøi thaäm chí khoâng vieát noãi teân cuûa mình. Hoï ñöôïc phaân ra theo töøng thaønh phaàn, nhö vôï só quan, vôï haï só quan, vôï ngöôøi da traéng vaø vôï ngöôøi da ñen. Hoï aåu ñaû nhau khoâng bieát bao nhieâu laàn. Hoï thöôøng say röôïu vaø neùm chai loï ra ñöôøng. Coù nhöõng luùc hoï ñaùnh nhau cho ñeán khi taát caû ñeàu ñoå maùu. Hoï khoâng chaûi ñaàu, cuõng khoâng trang ñieåm. Toâi coá gaéng ñeå yeâu thöông hoï, nhöng khoâng keùo daøi ñöôïc bao laâu. Kieân nhaãn vôùi nhöõng con ngöôøi naøy laø moät vieäc khoâng deã daøng

113

chuùt naøo. Moãi ngaøy, toâi quyø goái caàu nguyeän khoâng bieát bao nhieâu laàn ñeå toâi coù theå nhìn hoï baèng aùnh maét yeâu thöông cuûa Ngaøi. Nhieàu ngaøy troâi qua maø hoï khoâng toû ra coù chuùt tieán boä naøo. Trong ñoâi maét tuyeät voïng cuûa hoï, toâi nhìn thaáy nhöõng veát thöông saâu hoaém vaø nhöõng veát seïo töø söï phaân bieät ñoái xöû cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi. Toâi khaùm phaù ôû nhöõng con ngöôøi naøy, nhöõng suy nghó töï ti ñang tranh chaáp vôùi loøng töï troïng cao ñoä cuûa hoï. Toâi nhaän thaáy nhöõng veát thöông loøng cuûa hoï ñang ñöôïc che ñaäy baèng söï kieâu kyø moät caùch giaû taïo. Hoï coá gaéng soáng coøn baèng caùch la heùt trong khi baét naït keû khaùc. Buoåi ñaàu hoï gaëp toâi, trong ñoâi maét hoï ñaày aép söï ghen gheùt. Nhöng thôøi gian troâi qua, cuõng chính nhöõng ñoâi maét aáy maùch baûo toâi raèng hoï muoán nhaän ñöôïc tình yeâu thöông, söï an uûi vaø söï thöøa nhaän töø ngöôøi khaùc. Toâi nhaän thaáy hoï cuõng laø nhöõng con gaùi cuûa Chuùa. Nhöõng con ngöôøi naøy phaûi soáng xa queâ höông vaø khoâng ñöôïc choàng mình yeâu thöông. Hoï ñang chòu ñöïng moät cuoäc soáng coâ ñôn vaø thieáu tình yeâu thöông. Cuoái cuøng, toâi cuõng ñaõ nhìn thaáy con tim cuûa hoï. Toâi xaén tay aùo vaø quyø goái tröôùc hoï. Toâi röûa chaân hoï trong nöôùc cuûa nieàm an uûi vaø söï hy voïng. Khi toâi chaêm soùc nhöõng em beù bò boû rôi trong sa maïc nhö con cuûa mình thì cuõng chính luùc aáy toâi ñang ñöa töøng linh hoàn ñeán vôùi Chuùa. Toâi xoa dòu nhöõng veát thöông cuûa söï coâ ñôn haèn saâu trong loøng hoï. Toâi thaû chieác gaøu xuoáng gieáng yeâu thöông khoâng bieát bao nhieâu laàn. Ñoù laø tình yeâu thöông voâ ñieàu kieän. Cuoái cuøng nhöõng taâm hoàn ñoùng chaët cuûa hoï ñaõ coù hoài aâm. Hoï ñeán vôùi toâi vaø môû loøng ra moät caùc chaäm raõi vaø thaän troïng. Toâi daïy nhöõng ngöôøi chöa bao giôø coù ñieàu kieän hoïc haønh nhöõng ñieàu cô baûn nhaát trong caùch soáng haèng ngaøy. Toâi daïy hoï caùch xöû söï nhö moät ngöôøi phuï nöõ, moät ngöôøi vôï. Toâi daïy hoï caùch chaêm soùc nhaø cöûa. Toái thieåu moät giôø tröôùc khi choàng hoï ñi laøm veà, hoï phaûi doïn deïp saïch seõ caên nhaø hay caên hoä cuûa mình, phaûi taém röûa, laøm toùc, trang ñieåm, baän ñoà saïch seõ vaø naáu moùn aên maø choàng hoï öa thích. Toâi daïy hoï nhö ngöôøi meï daïy doã con mình. Toâi daùn leân vaùch moät taám bieåu ñoà lôùn ñeå theå hieän möùc ñoä vaâng lôøi cuûa hoï. Ai laøm theo nhöõng ñieàu toâi daïy thì seõ nhaän chöõ “O”, baèng khoâng seõ laø chöõ “X” beân caïnh teân cuûa mình. Söï coâ ñôn baáy laâu bò khinh khi, khoâng ai ñeám xæa tôùi cuûa hoï nay ñöôïc ñaùp laïi baèng moät tình yeâu voâ ñieàu kieän. Hoï höôûng öùng baèng caùch vaâng phuïc töøng chuùt moät. 114

Moät khoaûng thôøi gian sau, toâi thaáy treân bieåu ñoà xuaát hieän nhieàu chöõ “O” hôn laø chöõ “X.” Toâi daïy hoï söï hoøa bình, voán seõ xoùa ñi söï ngaên caùch giöõa caùc só quan vaø quaân lính, giöõa da traéng vaø da ñen. Hoï baét ñaàu nhaän bieát raèng khoâng coù söï phaân bieät taàng lôùp trong nöôùc cuûa Ngaøi. Taïi nôi ñoù khoâng heà coù söï khaùc nhau cuûa maøu da vaø caáp baäc. Haàu heát nhöõng ngöôøi phuï nöõ aáy khoâng ñi laøm neân saùng chieàu hoï cöù lui tôùi caên hoä cuûa toâi nhö ngoâi nhaø cuûa mình. Toâi naáu nhöõng moùn aên Ñaïi Haøn maø hoï ao öôùc ñöôïc aên ñaõ laâu. Trong luùc hoï aên, toâi noùi cho hoï nghe veà Chuùa. Hoï nghe toâi keå moät caâu chuyeän nhieàu laàn, nhöng vaãn cöù muoán ñöôïc nghe ñi nghe laïi. Ñöùc tin ñeán töø söï ngöôøi ta nghe. Coù nhöõng laàn boïn treû con bò beänh, toâi ñaët tay caàu nguyeän cho chuùng vaø côn soát bieán maát nhö lôøi Ngaøi ñaõ höùa vôùi toâi. Sau ñoù chuùng ñi nguû vôùi meï vaø ñöôïc nghe keå nhöõng caâu chuyeän maø toâi ñaõ keå cho meï cuûa chuùng nghe. Thaùnh Linh cuûa Ngaøi ñaõ ñem côn möa phöôùc laønh töôùi maùt nhöõng ngoïn ñoài vaø nhöõng thung luõng ñaõ bò chieám ngöï bôûi linh cuûa söï khoâ khan vaø ñoå vôõ. Böùc töôøng ngaên caùch giöõa hoï ñaõ bieán maát. Nhöõng nuï cöôøi tröôùc ñaây khoâng thaáy thì baây giôø ñaõ xuaát hieän treân göông maët cuûa nhöõng con ngöôøi aáy. Nhöõng veát thöông loøng daàn daàn ñöôïc ròt laønh.

115

Gioû Ñaày Thöù Taùm

Ñaáng Ñaõ Ñeán Nôi Thaáp Nhaát
“Haõy chæ cho toâi thaáy thì toâi seõ tin lôøi baø.” Toâi phuïc vuï böõa tröa cho moät phoøng ñaày ngöôøi. Sau khi hoï ra veà, toâi ñi naèm nghæ treân gheá tröôøng kyû. Luùc aáy, baø Thompson böôùc vaøo phoøng vaø baét ñaàu kieám chuyeän vôùi toâi. Choàng baø laø moät só quan da ñen; khaép khu caên cöù ñaâu ñaâu cuõng nghe tieáng xaáu cuûa baø. Baø say röôïu caû ngaøy laãn ñeâm vaø laø moät keû quaáy roái xaõ hoäi. Khi baø say röôïu, baø heùt leân raèng ñaây khoâng phaûi laø choã cuûa baø. Coù ngöôøi noùi baø laø moät trong soá ít ngöôøi coù baèng Trung hoïc. Hoï goïi baø laø moät ngöôøi trí thöùc. Toâi ôû ñaây ñöôïc vaøi thaùng vaø baø laø ngöôøi duy nhaát khoâng chaøo toâi. Baø tranh luaän vôùi nhöõng phuï nöõ khaùc vaø hoûi hoï taïi sao laïi ñi nhaø thôø. Baø laø nöõ chuùa cuûa söï toái taêm; khoâng moät ai coù theå ñeán gaàn baø. Toâi caàu nguyeän raát nhieàu cho baø. Theá roài moät ngaøy kia, baø ñeán tröôùc cöûa nhaø toâi. Döôøng nhö baø quyeát taâm ñaáu vôùi toâi traän cuoái cuøng. “Toâi seõ tin neáu baø chæ cho toâi thaáy. Haõy chæ ñi!” Laøm sao toâi coù theå chæ cho baø thaáy ñieàu maø moät ngöôøi chæ coù theå thaáy ñöôïc baèng con maét ñöùc tin ñaây? Toâi giuùp baø bình tónh trôû laïi vaø baét ñaàu giaûi thích cho baø. Toâi veõ nhöõng hình aûnh ra giaáy. “Baø Thompson ôi, xin haõy laéng nghe nhöõng ñieàu toâi saép noùi ñaây. Baø coù theå hieåu deã daøng vì baø laø moät ngöôøi thoâng minh vaø coù hoïc. Coù hai theá giôùi khaùc nhau: theá giôùi höõu hình vaø theá giôùi voâ hình. Chaúng haïn, ngöôøi ta coù theå nhìn thaáy baø nhöng tình yeâu vaø söï ghen gheùt cuûa 116

baø thì khoâng ai coù theå thaáy ñöôïc. Daàu vaäy, noù vaãn ôû trong baø. Neáu con gaùi baø ñeán hoûi baø coù yeâu chaùu khoâng thì chaéc chaén baø seõ traû lôøi coù. Vaø roài em xin baø cho em thaáy tình yeâu ñoù cuûa baø. Baø thaät söï thöông yeâu em vaø baø bieát tình yeâu ñoù hieän höõu nhöng laøm caùch naøo baø coù theå chæ cho em thaáy tình yeâu ñoù ñöôïc? Coù theå baø seõ traû lôøi raèng, “Meï yeâu con. Haõy tin lôøi meï.” Toâi veõ moät böùc hình treân giaáy. Ñoù laø moät theá giôùi coù hoa coû, coù loaøi vaät, nhöõng chuù choù con, nhöõng con thoû vaø con ngöôøi. Nhöng beân caïnh ñoù coøn coù moät theá giôùi khaùc nöõa. “Baø coù theå nhìn thaáy theá giôùi höõu hình, nhöng coøn coù moät theá giôùi voâ hình nöõa. Vaø ñoù laø theá giôùi cao sieâu nhaát, toàn taïi treân taát caû caùc theá giôùi khaùc. Theá giôùi naøy vöôït quaù söï khoân ngoan cuûa loaøi ngöôøi. Moät con choù khoâng theå hieåu heát taâm trí cuûa chuû mình. Cuõng gioáng nhö vaäy, theá giôùi taâm linh chæ coù theå ñöôïc nhìn thaáy baèng con maét ñöùc tin maø thoâi.” Toâi veõ hình vaø giaûi thích cho baø. Baø gaät ñaàu toû veû ñoàng yù, nhöng roài baø laïi tieáp tuïc tranh luaän. “Thöa Muïc sö, toâi vaãn khoâng theå hieåu noåi. Haõy chæ cho toâi thaáy Ñaáng maø baø ñaët loøng tin thì toâi seõ tin.” Toâi caûm thaáy meät moûi. Sau cuøng toâi boû cuoäc. Toâi caàm tay baø vaø baét ñaàu caàu nguyeän tha thieát trong loøng. Toâi khoâng theå chæ cho baø. Ñieàu aáy chæ coù theå thöïc hieän ñöôïc bôûi ñöùc tin maø thoâi. Toâi caûm thöông cho baø. Baø coù maét nhöng khoâng theå thaáy theá giôùi taâm linh. Toâi caàu xin Ngaøi baøy toû loøng thöông xoùt ñoái vôùi baø, ñeå baø coù theå nhìn thaáy ñöôïc Ngaøi. Lôøi caàu nguyeän khaån thieát cuûa toâi trôû thaønh tieáng khoùc thoån thöùc. Moät luùc sau, toâi môû maét ra vaø thaáy baø ñang ngoài im baát ñoäng. Baø ngoài khoâng nhuùc nhích khoaûng möôøi ñeán möôøi laêm phuùt. Thình lình, baø guïc ñaàu vaøo loøng toâi vaø caát leân tieáng khoùc. “Muïc sö ôi, toâi ñaõ nhìn thaáy roài. Toâi troâng thaáy raát roõ. Nhöõng ñieàu Muïc sö noùi vôùi toâi laø söï thaät.” Gioïng noùi cuûa baø ñaõ trôû neân nheï nhaøng hôn. Toâi traán an baø vaø hoûi baø ñaõ thaáy nhöõng gì. Baø keå baø thaáy tröôùc maët mình laø moät caây thaäp töï loøa saùng. Caû luùc nhaém maét laãn luùc môû maét, baø ñeàu nhìn thaáy caây thaäp töï aáy. OÀ! Laïi chính laø Ngaøi ñaõ laøm ñieàu ñoù. Vì loøng thöông xoùt ñoái vôùi baø, Chuùa ñaõ baøy toû cho baø theá giôùi khoâng nhìn thaáy ñöôïc cuûa Ngaøi. Sau ñoù, tính tình cuûa baø thay ñoåi moät caùch maõnh lieät. Baø ñi nhaø thôø. Baø 117

ñi ra vaø khôûi söï noùi cho ngöôøi khaùc nghe veà Chuùa. Baø ñi thaêm vieáng töøng caên nhaø, caên hoä vaø môøi hoï ñi nhaø thôø. Tuaàn naøo baø cuõng ñem vaøi ngöôøi ñeán nhaø thôø. Ñaây laø moät chöùc vuï khoù khaên ñoøi hoûi nhieàu coâng söùc. Toâi phaûi lao ñoäng cöïc nhoïc hôn khi gieo haït, nhöng ñoàng thôøi söï ngoït ngaøo cuûa muøa gaët cuõng taêng leân gaáp boäi. Hoï laø nhöõng ngöôøi thaát hoïc vaø döõ daèn, nhöng hoï cuõng ñeïp ñeõ vaø chaân chaát. ÔÛ ñaâu cuõng coù daáu veát cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaåy töø phía sau, keùo töø phía tröôùc vaø nhaác leân töø treân cao. Hoï ñöôïc chöõa laønh moãi khi linh hoàn vaø con tim hoï ñöôïc baøn tay yeâu thöông cuûa Ngaøi rôø ñuïng ñeán. Vaø hoï ñeán vôùi Ngaøi töøng böôùc moät. Hoï töøng laø nhöõng ngöôøi laáy troäm tieàn daâng, nhöng giôø ñaây hoï chuaån bò tieàn daâng trong phong bì moät ngaøy tröôùc leã thôø phöôïng vôùi loøng bieát ôn saâu xa. Ñaõ coù laàn hoï bò chia reõ vaø caõi vaû vôùi nhau veà ñuû moïi chuyeän; coøn baây giôø hoï caûm thoâng, giuùp ñôõ laãn nhau vaø che ñaäy nhöõng söï yeáu ñuoái cuûa nhau. Tuû laïnh cuûa toâi ñaày aép thöùc aên vaø traùi caây maø hoï aâm thaàm mang ra töø kho löông thöïc cuûa khu caên cöù. Hoï thöôøng khoe laø ñem ñöôïc moät soá keïo cho toâi. Hoï töøng say röôïu caû ngaøy laãn ñeâm, nhöng giôø ñaây hoï traùnh xa röôïu. Hoï ñöôïc bieán ñoåi trôû neân nhöõng ngöôøi meï toát vaø nhöõng ngöôøi vôï bieát vaâng phuïc choàng. Trong quaù trình thay ñoåi ñoù, ngöôøi choàng saün saøng laøm baát cöù ñieàu gì ñeå coù theå giuùp ñôõ vôï mình. Khi vôï hoï caàn gaëp toâi, hoï lieàn ñöa vôï hoï ñeán duø laø coù treã bao nhieâu ñi chaêng nöõa. Hoï thöôøng nguû gaät trong khi chôø ñôïi chuùng toâi keát thuùc cuoäc noùi chuyeän. Söï ø ñuïng chaïm ñaày yeâu thöông cuûa Ngaøi ñaõ thay ñoåi con ngöôøi hoï. Ngaøi chöõa laønh vaø xoa dòu nhöõng veát thöông trong loøng hoï vaø ban cho hoï danh xöng môùi khi hoï ñöôïc sanh laïi nhö moät Cô-ñoác Nhaân thaät söï. Ñaõ coù luùc, nhöõng ñoâi maét cuûa hoï ñoû ngaàu vì say röôïu vaø vì nhöõng cuoäc aåu ñaû. Nhöng giôø ñaây, nhöõng ñoâi maét ñoù ñaõ trôû neân tinh saïch vaø saùng ngôøi hy voïng thieân thöôïng. Nhöõng moâi mieäng töøng ñaày daãy nhöõng lôøi xaáu xa giôø ñaây ñöôïc thay theá baèng nhöõng moâi mieäng cuûa söï ca ngôïi vaø nhöõng lôøi laøm chöùng veà danh cuûa Ngaøi. Hoï töøng bò khinh bæ bôûi nhöõng ñònh kieán cuûa xaõ hoäi, nhöng giôø ñaây hoï maïnh daïn caàm tay Ngaøi böôùc ra. Hoï haùt veà nieàm hy voïng trong boä aùo cöùu roãi maøu traéng maø Ngaøi ñaõ ban taëng cho hoï. Hoï trôû neân "nhöõng ngöôøi phuï nöõ haïnh phuùc" töøng ngaøy moät. Qua nhöõng söï meät moûi vaø khoù chòu trong ngöôøi, toâi nhaän ra mình ñang bò tieåu ñöôøng. Söùc khoûe cuûa toâi xuoáng daàn vaø toâi khoâng theå 118

tieáp tuïc trong chöùc vuï ñöôïc nöõa. Toâi thoâng baùo cho Vaên phoøng cuûa Hoäi Thaùnh Tröôûng Laõo vaø hoï chaáp thuaän cho toâi trôû laïi Los Angeles. Tröôùc ngaøy toâi ra ñi, taát caû nhöõng ngöôøi choàng ñeàu xin nghæ pheùp moät ngaøy. Chuùng toâi cuøng ñeán thaêm moät vieän baûo taøng. Moïi ngöôøi döôøng nhö raát vui veà moïi söï tröø vieäc ra ñi cuûa toâi. Chæ nhìn thaáy hoï cuõng ñaõ laøm roän leân trong toâi nieàm haïnh phuùc roài. Loøng toâi caát tieáng ca ngôïi Ngaøi trong luùc Lôøi Ngaøi vang voïng, “Tình yeâu thöông hay nhòn nhuïc, tình yeâu thöông chaúng kieám tö lôïi, tình yeâu thöông nín chòu moïi söï…” Vaøo ngaøy toâi ra ñi, caùi saân bay nhoû chaät ních nhöõng phuï nöõ ôû nhaø thôø cuøng vôùi choàng cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi coù maët ôû ñoù coù veû toø moø khi nhìn thaáy moät phuï nöõ cao tuoåi ngöôøi Chaâu AÙ ñang ñöôïc moïi ngöôøi vaây quanh vaø oâm chaàm laáy. Khoâng coøn coù söï phaân bieät naøo nöõa giöõa só quan vaø quaân lính, giöõa da traéng vaø da ñen khi taát caû chuùng toâi naém tay nhau cuøng chia seû noãi buoàn vaøo phuùt tieãn bieät. Hoï laø nhöõng anh chò em hieäp moät trong Ñaáng Christ. Giöõa hoï giôø ñaây khoâng coøn böùc töôøng ngaên caùch naøo nöõa maø thay vaøo ñoù laø böùc töôøng yeâu thöông ñeïp ñeõ ñang bao boïc laáy hoï. Doøng soâng bình an phaùt xuaát töø nôi Ngaøi tuoân traøn trong loøng hoï khi hoï nhoùm laïi trong danh Ngaøi. Chính Ngaøi ñaõ bao boïc hoï baèng böùc töôøng cuûa tình yeâu thöông. Vaø cuõng chính Ngaøi ñaõ sôn leân maët trong cuûa böùc töôøng aáy tình yeâu thöông, söï bình an, söï hoøa giaûi, söï khieâm nhöôøng, söï nhôn töø vaø söï nhòn nhuïc röïc rôõ saéc maøu thieân thöôïng. Ngaøi thaät laø Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng. AÙnh saùng tình yeâu cuûa Ngaøi chieáu roïi töøng ngoõ ngaùch toái taêm cuûa thò traán nhoû trong khu caên cöù Khoâng quaân xa xoâi ôû Tucson, Arizona aáy. Ngaøi vui möøng keâu goïi nhöõng linh hoàn bò laõng queân. Ngaøi gìn giöõ hoï trong caùnh tay cuûa Ngaøi, Ngaøi ñöa hoï leân vaø khieán hoï trôû neân con caùi Ngaøi. Khi toâi nhìn hoï qua haøng nöôùc maét luùc böôùc leân maùy bay, Ngaøi phaùn nhoû nheï trong loøng toâi, “Ta ñeán ñeå giaûi cöùu toäi nhaân, chöõa laønh nhöõng keû beänh taät vaø tìm kieám nhöõng linh hoàn laïc maát.”söï daâng mình cuûa toâi.

119

Gioû Ñaày Thöù Chín

VAØ ROÀI, SAU ÑOÙ
Nhöõng Con Ñoû Ngaøi Giao Toâi Chaêm Soùc Ngöôøi Phuï Nöõ Coõng Choàng Treân Löng

Gioû Ñaày Thöù Chín

Nhöõng Con Ñoû Ngaøi Giao Toâi Chaêm Soùc
“Thöa chò, chuùng toâi gaëp nhieàu raéc roái taïi Tröôøng. Toâi xin chò quay veà ñaây vaø tieáp quaûn chöùc Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Tröôøng. Chò laø ngöôøi duy nhaát trong gia ñình coù ñuû khaû naêng ñeå keá nhieäm chöùc vuï. Thöa chò, chò bieát vieäc naøy quan troïng ra sao. Xin haõy quay veà vaø giuùp toâi vôùi.” Ñoù laø cuù ñieän thoaïi töø ngöôøi baø con cuûa toâi, ngöôøi ñang giöõ chöùc vuï Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc ôû Ñaïi Haøn.. Nhöng sau möôøi laêm naêm trôû neân nhoû beù vaø ngheøo heøn nôi ñaát Myõ, giôø ñaây toâi ñaõ hieåu ñöôïc yù nghóa thaät cuûa nieàm haïnh phuùc. Chöùc vuï maø toâi ñöôïc môøi laøm ôû Ñaïi Haøn chaúng coù chuùt yù nghóa gì ñoái vôùi toâi. Töø luùc trôû veà töø Tucson, Arizona naêm 1983, söùc khoûe toâi khoâng ñöôïc toát, chuû yeáu laø do beänh tieåu ñöôøng gaây ra, nhöng nhôø ôn Chuùa toâi vaãn coù theå laøm Muïc sö Coá vaán cho moät soá nhaø thôø trong khoaûng thôøi gian chín naêm. Toâi maát taát caû cuûa caûi vaø danh voïng maø trong quaù khöù toâi ñaõ vui höôûng, nhöng thay vaøo ñoù laø nieàm haïnh phuùc thaät maø toâi coù ñöôïc khi khaùm phaù ra nhöõng kho taøng quyù giaù trong loøng toâi. Toâi soáng trong haïnh phuùc taïi caên hoä nhoû cuûa toâi ôû Los Angeles. Moãi buoåi saùng khi toâi môû cöûa soå cuûa phoøng mình, taâm hoàn toâi ngaäp traøn söï vinh hieån vaø söï phong phuù töø nôi Ngaøi. AØ thì ra, nieàm 121

haïnh phuùc thaät khoâng ñeán töø söï giaøu coù vaø danh voïng. Haïnh phuùc laø voâ hình, nhöng vôùi nieàm vui möøng, baïn coù theå caûm nhaän vaø rôø ñuïng ñöôïc noù. Ñoù laø phöôùc haïnh cuûa söï bình an vaø söï yeân nghæ thaät nôi Chuùa. Toâi soáng moãi ngaøy nhö ñöùa beù soáng trong voøng tay yeâu thöông cuûa meï; toâi ñöôïc baûo boïc bôûi tình thöông cuûa Ngaøi, gioáng nhö maët hoà phaúng laëng trôû laïi vaøo luùc hoaøng hoân sau khi moät côn gioâng thoåi qua. Toâi soáng trong nieàm vui vaø söï caûm taï vôùi taám loøng chæ tin caäy nôi Chuùa maø thoâi. Möôøi laêm naêm daøi cöïc khoå nôi ñoàng vaéng laø khoaûng thôøi gian giaù trò vaø quyù baùu nhaát ñeå toâi trôû neân troáng khoâng vaø thaáp beù trong ôn cuûa Ngaøi. Caùc con toâi taát caû ñeàu ñaõ tröôûng thaønh vaø coù gia ñình rieâng. Nhöng toâi khoâng ñôn ñoäc trong caên hoä cuûa mình vì ôû ñaáy coù tôùi hai ngöôøi. Söï saùng cuûa Ngaøi traøn ngaäp trong taâm hoàn toâi, xua tan taát caû nieàm kieâu haõnh, söï ghen tî, söï coâ ñôn, nhöõng thaønh kieán, söï noùng giaän, loøng ghen gheùt cuøng moïi lôøi ta thaùn. Ngaøi söûa soaïn toâi taïi nôi ñoàng vaéng cho ñeán luùc toâi ñöôïc saùu möôi chín tuoåi. Ngaøi ñöa ñeán cho toâi nhöõng con chieân laïc maát vaø baûo toâi chaêm soùc chuùng. Vaøo thôøi ñieåm aáy coù tin ñoàn laø Chuùa Gieâ-xu seõ taùi laâm vaøo thaùng Chín, 1988. Haønh trình treân ñaát cuûa toâi chöa chaám döùt, nhöng toâi ao öôùc ñöôïc veà nhaø treân trôøi bieát bao. Loøng toâi khao khaùt ñöôïc soáng beân Ñaáng maø toâi ñaõ gaëp naêm hai möôi ba tuoåi. Toâi bò gheùp toäi ñaõ tung ra nhöõng tin ñoàn thaát thieät ñôn giaûn chæ vì toâi troâng mong Ngaøi trôû laïi. Nhieàu baïn beø vaø nhaø thôø hieåu laàm yù cuûa toâi. Luùc toâi ñöôïc baûy möôi laêm tuoåi, möôøi naêm sau bieán coá ñoù, loøng toâi caøng mong moûi gaëp Chuùa coøn nhieàu hôn tröôùc, nhö coâ daâu chôø ñôïi chuù reå ñeán ñoùn mình. Toâi muoán moïi ngöôøi hieåu roõ raèng ngöôøi ñaày tôù Chuùa cao tuoåi naøy ao öôùc ñöôïc ôû vôùi Chuùa hôn baát cöù ñieàu gì khaùc; ñoù laø hy voïng duy nhaát cuûa toâi. Vaøo muøa heø naêm nhöõng tin ñoàn ñöôïc tung ra, tieáng keøn baùo hieäu “söï trôû laïi cuûa Ngaøi” ñaõ thöùc tænh nhieàu linh hoàn ñang nguû say. Ngaøi ñem ñeán cho toâi nhöõng phuï nöõ chöa tin Chuùa nhöng coù taám loøng muoán tìm kieám Ngaøi. Hoï che ñaäy con ngöôøi mình baèng söï hoïc thöùc, neàn vaên hoùa, söï giaùo duïc vaø hình daùng tao nhaõ beân ngoaøi. Loøng hoï chaát chöùa nieàm kieâu haõnh, söï töï tin, loøng töï troïng, töï toân vaø söï giaû hình, nhöng hoï khoâng thaáy ñöôïc con ngöôøi cuûa chính mình. Ñaèng sau nhöõng khuoân maët ñöôïc trang ñieåm ñeïp ñeõ laø nhöõng veát seïo haèn saâu cuûa nieàm kieâu haõnh vaø nhöõng nieàm ñau ñöôïc choân giaáu. Hoï muoán 122

thoaùt khoûi hoaøn caûnh cuûa mình, nhöng nhöõng nieàm ñau cuûa söï baát haïnh ñaõ khieán hoï soáng moät caùch aâm thaàm laëng leõ. Nhöõng ñieàu ñoù ñöôïc saûn sinh ra töø söï töï tin ñöôïc giaáu kín trong loøng hoï. Hoï troâng coù veû giaøu coù, nhöng thaät ra hoï ngheøo naøn vaø coâ ñôn. Hoï ñang soáng thieáu haïnh phuùc. Nhöõng phuï nöõ ôû Tucson, Arizona ñaõ trung thöïc khi nhìn bieát raèng hoï ñang ôû taän ñaùy cuoäc soáng vaø hoï ñoái choïi nhau khoâng caàn phaûi giaáu gieám. Nhöng nhöõng ngöôøi phuï nöõ coù hoïc thöùc naøy phaûi chòu ñöïng nhieàu hôn gaáp boäi vì loøng kieâu haõnh veà nhaân caùch, neàn vaên hoùa hoï coù ñöôïc cuøng loøng töï tin cuûa hoï. Duø giaøu hay ngheøo, coù hoïc hay doát naùt, khoâng coù Chuùa chuùng ta seõ nhö con chieân laïc. Moät soá ngöôøi ñi nhaø thôø, moät soá thöøa höôûng nieàm tin töø cha meï, moät soá ñaõ laøm coâng vieäc Chuùa trong moät thôøi gian daøi. Nhöng taám loøng cuûa hoï khoâng khaùc gì nhöõng chieác voû troáng roãng, hoï hoaøn toaøn khoâng coù loøng troâng caäy nôi söï daãn daét cuûa Chuùa. Hoï soáng baèng nhöõng suy nghó vaø nhöõng quyeát ñònh cuûa rieâng mình. Hoï chæ tin Chuùa bôûi söï hieåu bieát cuûa trí oùc, coøn trong loøng hoï khoâng heà coù söï tin caäy Chuùa. Hoï caàn phaûi gaëp Ñaáng maø toâi ñaõ gaëp naêm hai möôi ba tuoåi. Vieäc ñaàu tieân Ngaøi khieán toâi laøm ñoù laø trôû thaønh baø ñôõ cho nhöõng con chieân laïc ñoù ñöôïc sanh ra moät laàn nöõa. Toâi baét ñaàu gaëp gôõ hoï khi Ngaøi höôùng daãn toâi ñeán vôùi töøng ngöôøi moät. Vieäc tin Chuùa bôûi ñöùc tin hoaøn toaøn khaùc vôùi vieäc tin Ngaøi bôûi trí hieåu. Ñoù chính laø söï khaùc nhau giöõa söï soáng vaø söï cheát, thieân ñaøng vaø ñòa nguïc. Baïn thöôøng ñi nhaø thôø vaø laøm nhieàu vieäc laønh, nhöng baïn khoâng coù moái thoâng coâng vôùi Chuùa. Chính vì ñieàu aáy maø baïn khoâng coù moät moái lieân heä soáng ñoäng vôùi Ngaøi. Moâi mieäng baïn xöng raèng Ngaøi ñaõ cheát vì toäi loãi cuûa baïn nhöng taän trong saâu thaúm cuûa loøng mình, baïn khoâng tin ñieàu ñoù. Toâi baûo hoï haõy soi mình trong taám göông cuûa Möôøi Ñieàu Raên maø Chuùa ñaõ khaéc vaøo baûng ñaù cho daân Ngaøi. Trong quaù trình nhìn nhaän laïi con ngöôøi mình döôùi söï daãn daét cuûa aùnh saùng Chuùa, hoï baét ñaàu nhaän ra nhöõng toäi loãi kinh khieáp cuûa mình. Hoï thaáy raèng khoâng coù loái thoaùt naøo khoûi caùi hoá saâu voâ cuøng cuûa toäi loãi maø khoâng caàn ñeán huyeát cöùu chuoäc cuûa Ngaøi. Söï saùng cuûa Ngaøi ñaõ khieán hoï aên naên töøng toäi loãi duø nhoû nhaët trong loøng hoï. Hoï thaät coù phöôùc khi ñöôïc taùi sanh vaø trôû neân con caùi cuûa Ngaøi, ñoù laø phöôùc haïnh maø khoâng coù ñieàu gì cuûa traàn gian naøy coù theå mua ñöôïc. Laøm sao moät ngöôøi coù theå ñi vaø chaïy neáu khoâng ñöôïc sanh ra? Vaø neáu khoâng nhaän ñöôïc söï soáng cuûa Ngaøi thì laøm sao ngöôøi aáy coù 123

theå töø boû baûn ngaõ cuûa mình ñeå ñi treân con ñöôøng heïp daãn tôùi Thieân quoác? Töø trong boùng toái, taát caû nhöõng ngöôøi aáy böôùc ra vaø ñöôïc sanh laïi nhö nhöõng chuù gaø con vöøa môùi nôû. Chính tình yeâu saâu xa vaø loøng thöông xoùt voâ bieân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ thay ñoåi con ngöôøi hoï. Hoï troâng thaät ñeïp ñeõ khi ñöôïc taùi sanh bôûi söï soáng cuûa Ngaøi. Ngaøi giao cho toâi moät nhoùm tín höõu con ñoû vaø hoûi toâi, “Con coù theå cho hoï uoáng söõa vaø thay taû cho hoï giuùp Ta khoâng?” Toâi chæ coù theå traû lôøi, “Thöa vaâng” nhö moät ngöôøi ñaày tôù voâ duïng. Hoï coù nhöõng hình haøi khaùc nhau vaø moãi ngöôøi moät caùch, gioáng nhö khuoân maët cuûa con ngöôøi, khoâng ai gioáng ai: ngöôøi cöôøi, ngöôøi khoùc, ngöôøi vaáp ngaõ, ngöôøi muø loøa vaø ngöôøi töùc giaän. Toâi ñaùnh thöùc hoï daäy ñeå hoï khoûi sa ngaõ. Hoï böôùc ñi nhö nhöõng chuù vòt con xaáu xí, nhöng vaãn coá xeáp haøng tröôùc coång vaøo ñöôøng heïp daãn tôùi söï soáng vónh haèng. Ñeán moät ngaøy noï, toâi quaù meät moûi vôùi vieäc chaêm soùc hoï vaø toâi quyeát ñònh cuøng ñi vôùi moät ngöôøi baø con ôû Ñaïi Haøn ñeán Hawaii ñeå nghæ ngôi moät vaøi ngaøy. Ñaõ ñeán luùc toâi phaûi rôøi Los Angeles. Toâi ñeå moïi gaùnh naëng laïi ñaèng sau ñeå ñi ñeán Hawaii. Toâi raát phaán khôûi vaø haøi loøng vôùi chuyeán ñi. Toâi ñeán nôi vaø thaû môù haønh lyù cuûa mình taïi phoøng khaùch saïn. Vaø roài, toâi nghe tieáng Ngaøi goïi toâi. “Con ñang laøm gì vaäy? Haõy caàu nguyeän ngay cho hoï ñi!” Laäp töùc toâi caàu nguyeän cho hoï. Trong luùc caàu nguyeän, Ngaøi cho toâi thaáy hình aûnh cuûa nhöõng em beù beänh hoaïn. Chæ môùi vaøi giôø tröôùc toâi coøn cho hoï uoáng söõa vaø thay taû cho hoï, nhöng Ngaøi cho toâi thaáy hoï vaãn coøn ñau ñôùn vaø quaèn quaïi trong beänh taät. Nieàm ao öôùc coù moät chuyeán ñi thö giaõn cuûa toâi tan vôõ. Cha meï naøo coù theå vui veû ñi chôi khi bieát con mình ñang bò beänh ôû nhaø. Chuyeán ñi cuûa toâi khoâng coøn laø chuyeán ñi nghæ maùt nöõa. Toâi caàu nguyeän cho hoï taïi phoøng khaùch saïn haàu heát thôøi gian ôû taïi Hawaii. Toâi daïy doã moät ngöôøi, nhöng coâ ta choùng queân nhöõng gì ñöôïc daïy. Toâi ñôõ ngöôøi naøy daäy thì ngöôøi kia ngaõ xuoáng, nhöõng ngöôøi cöùng ñaàu thì gaây roái baèng caùch khaùng cöï. Chuùa ôi, sao Ngaøi laïi giao cho con nhöõng ñöùa con beänh hoaïn nhö theá naøy ñeå gaây phieàn muoän cho cuoäc soáng cuûa con? ÔÛ tuoåi naøy, con caàn ñöôïc nghæ ngôi. Con coù caàn phaûi traûi qua nhöõng khoù khaên traéc trôû naøy khoâng? Xin haõy thöông xoùt con Chuùa ôi! Nhöng Ngaøi khoâng ruùt laïi yù ñònh cuûa mình. Ngaøi tieáp tuïc phaùn vôùi toâi, “Hoï laø nhöõng con chieân maø Ta yeâu quyù. Neáu con yeâu Ta thì haõy chaên chieân Ta.” 124

Moãi khi toâi coù caûm töôûng muoán gôûi nhöõng ñöùa treû aáy vaøo traïi moà coâi thì Ngaøi laïi ñeán vaø nhaéc nhôû toâi, “Hoï laø nhöõng con chieân beù boûng maø Ta ñaõ cöùu chuoäc baèng chính huyeát cuûa mình.” Tröôùc söï coâng bình cuûa Ngaøi, töøng chuùt moät hoï baét ñaàu nhaän ra söï leäch laïc cuûa mình vaø aên naên toäi ñeå ñöôïc huyeát cuûa Ngaøi thanh taåy. Laàn hoài, söï kieâu ngaïo, söï giaû hình, söï ghen tî vaø söï tham lam ñöôïc loät boû khoûi taám loøng cuûa hoï. Hoï ñi töøng böôùc veà phía tröôùc khi ñoâi maét thuoäc linh cuûa hoï môû ra. Khi hoï nhìn thaáy mình moûng manh chaúng khaùc naøo laøn söông sôùm, hoï thöøa nhaän raèng hoï khoâng theå laøm gì neáu khoâng ñöôïc Ngaøi giuùp ñôõ. Hoï baét ñaàu hieåu ra raèng chính toäi loãi ñaõ chaát chöùa trong loøng hoï söï ghen gheùt vaø khieán hoï khoâng theå tha thöù cho nhau. Vì theá, hoï caét ñöùt sôïi daây ghen gheùt vaø oâm laáy nhau treân chieác caàu cuûa söï hoaø giaûi. Nhöõng taám loøng hay xeùt ñoaùn vaø pheâ phaùn ñöôïc thay ñoåi khi hoï nhaän thaáy söï thoâ bæ vaø nhöõng thieáu soùt cuûa chính con ngöôøi mình. Hoï baét ñaàu laùnh xa söï ñam meâ xaùc thòt, loøng tham cuûa maét, söï kieâu ngaïo cuûa ñôøi, nhöõng ham muoán cuøng nhöõng söï tham lam ñôøi naøy voán töø laâu ñaõ laø moät phaàn cuûa hoï. Qua caùnh cöûa cuûa nieàm hy voïng, hoï hình dung ra phaàn thöôûng ñôøi ñôøi trong vöông quoác cuûa Ngaøi maø Ngaøi ñaõ höùa cho hoï. Moùn quaø ñaëc bieät maø Ngaøi daønh cho toâi khi Ngaøi ñem con gaùi uùt cuûa toâi veà vôùi Ngaøi laø Ngaøi söû duïng toâi moät caùch ñaày quyeàn naêng trong vieäc chaêm soùc baày chieân naøy. Nhöõng toäi loãi nhoû cuøng nhöõng taâm linh nhô nhuoác maø theá gian xem nheï nay ñöôïc phôi baøy ra tröôùc maét Ngaøi. Thanh göôm hai löôõi cuûa Ngaøi ñaõ chia caét hoàn linh hoï,ï ñaõ daïy hoï bieát tình yeâu thöông vaø söï coâng bình daãn tôùi con ñöôøng thaúng vaø heïp cuûa Ngaøi. Baày chieân con ñöôïc ban phöôùc khi chuùng aên naên vaø xöng ra toäi loãi mình. Chuùng ñöôïc daãn tôùi ñoàng coû xanh töôi vaø meù nöôùc bình tònh. AÙnh saùng chieáu soi taâm hoàn hoï vaø hoï ñöôïc bieán ñoåi thaønh nhöõng ngöôøi phuï nöõ haïnh phuùc ngaøy caøng böôùc ñeán gaàn vôùi Chuùa hôn. Hoï ñeán vôùi toâi moãi ngaøy vaø ñöôïc huaán luyeän trong ba naêm. Nhö ñaõ laøm taïi Tucson, Arizona, toâi cho hoï aên tröa, aên toái vaø daïy hoï ñöùc tin thaät nôi ñöôøng loái Ngaøi. Chuùng toâi caàm tay nhau trong nöôùc maét. Söï cheát cuûa toâi ñaõ trôû thaønh söï soáng cuûa hoï. Baày chieân coøi coïc ñang lôùn leân töøng chuùt moät bôûi tình yeâu vaø söï coâng chính cuûa Ngaøi. Qua toâi, Ngaøi thöïc hieän coâng vieäc cuûa Ngaøi trong nhöõng con ngöôøi aáy. Giöõa toâi 125

vaø hoï khoâng coøn laø quan heä giöõa Muïc sö vaø Chaáp söï nöõa maø laø giöõa moät ngöôøi meï ñöùc tin vaø con gaùi ñöùc tin cuûa mình. Toâi thaät caûm taï Chuùa vì maëc daàu Ngaøi ñem con gaùi uùt toâi ñi, nhöng Ngaøi ban cho toâi nhieàu con gaùi ñöùc tin ñeå thay vaøo choã cuûa chaùu. Ngaøi an uûi toâi vaø baøy toû tình yeâu cuûa Ngaøi cho toâi qua nhöõng ñöùa con aáy. Hoï yeâu thöông toâi luùc toâi yeáu ñuoái. Nhöõng luùc toâi phaûi ñi qua truõng boùng cheát, hoï giuùp toâi baèng nhöõng lôøi caàu nguyeän chan ñaày nöôùc maét. Khi toâi khoâng thaáy ñöôøng, hoï laø ñoâi maét cuûa toâi vaø luoân saùt caùnh ñeå giuùp ñôõ toâi. Khi toâi khoâng theå uoáng nöôùc, hoï môùm cho toâi töøng muoãng moät trong nöôùc maét. Khi toâi khoùc trong thaát voïng, hoï ñeán vaø tay trong tay, hoï chia seû nhöõng öu phieàn cuûa toâi qua hai haøng nöôùc maét. Khi maét toâi hoaøn toaøn kheùp chaët, hoï khoùc vôùi Ngaøi vaø xin ñöôïc cho toâi ñoâi maét cuûa hoï. Toâi coù ñöôïc nhöõng ñieàu naøy laø bôûi tình yeâu thöông maø Ngaøi baøy toû cho toâi qua nhöõng ngöôøi con ñöùc tin naøy. Töø trong saâu thaúm cuûa taâm hoàn, toâi muoán moät laàn nöõa daâng lôøi caûm taï ôn Chuùa. Toâi muoán tuyeân xöng ñöùc tin cuûa mình ñoái vôùi Chuùa khi toâi haùt baûn Thaùnh ca naøy: "Taát caû baûn thaân con vaø nhöõng gì con coù laø do aân ñieån Chuùa ban; con xin daâng leân Chuùa yeâu nieàm vui, noãi buoàn, ñôøi soáng rieâng mang; linh hoàn con ñöôïc roãi suoát coõi vónh haèng, loøng con vui thoûa khi con dieän kieán Thieân nhan." “Caûm taï Chuùa yeâu daáu cuûa con!”

126

Gioû Ñaày Thöù Chín

Ngöôøi Phuï Nöõ Coõng Choàng Treân Löng
“Thöa Muïc sö, ñaây laø moùn quaø nhoû chuùng con xin göûi taëng Muïc sö. Xin haõy nhaän laáy taám loøng cuûa chuùng con.” Hoï trao moùn quaø cho toâi baèng hai tay. Beân trong chieác hoäp ñöôïc goùi giaáy xinh xaén laø moät chieác ñoàng hoà ñeo tay. Toâi laø coâng cuï cuûa Ngaøi vaø giôø ñaây Ngaøi thöôûng cho toâi. Chuyeän töôûng chöøng nhö môùi xaûy ra hoâm qua khi toâi quyø tröôùc choàng cuûa coâ van xin anh tha thöù cho coâ vì toâi khoâng muoán con gaùi ñöùc tin cuûa toâi ñau ñôùn. Maét toâi tuoân traøn gioït leä khi ñöùng tröôùc maët toâi baây giôø laø hai con ngöôøi hoaøn toaøn khaùc tröôùc. Ñoù laø nhöõng gioït nöôùc maét aám aùp tuoân ra töø loøng bieát ôn Ñaáng ñaõ giaûi cöùu hoï khoûi boùng ñeâm mòt muø vaø chaêm soùc gia ñình hoï. Toâi gaëp coâ gaùi vaøo thaùng Möôøi Moät naêm 1991. Laàn ñaàu toâi troâng thaáy coâ, coâ gaày goø ñeán möùc töôûng chöøng gioù coù theå thoåi bay ñi. Söï phieàn muoän cuøng söï chòu ñöïng keùo daøi khieán cho ñoâi maét cuûa coâ khoâng coøn söùc soáng nöõa. Coâ soáng maø döôøng nhö ñaõ cheát. Toâi laéng nghe caâu chuyeän cuûa coâ maø khoâng ngaên ñöôïc nöôùc maét. Coâ laø con uùt trong moät gia ñình khaù giaû coù baûy anh chò em. Coâ lôùn leân trong tình yeâu thöông vaø söï ñuøm boïc cuûa caùc anh chò trong nhaø. Taïi Tröôøng Cao ñaúng, coâ ñöôïc giôùi thieäu vôùi moät ngöôøi maø sau ñoù laø baïn trai cuûa coâ, vaø coâ ñaõ laáy anh ta tröôùc söï phaûn ñoái cuûa gia ñình. 127

Sau naøy, ngöôøi ta ñöôïc bieát raèng choàng coâ bò toån thöông tình caûm nghieâm troïng vì bò meï haønh haï trong giai ñoaïn anh ñang phaùt trieån. Sau khi laäp gia ñình, tính tình anh trôû neân döõ daèn vaø anh ñaùnh ñaäp vôï mình moãi khi anh say röôïu. Söï thuø haèn vì thieáu tình thöông giaáu kín trong anh baáy laâu giôø ñaây loä ra moãi khi anh say röôïu. Ñieàu ñoù hoaøn toaøn traùi ngöôïc vôùi thôøi nieân thieáu cuûa coâ gaùi. Coâ cheát ñi soáng laïi sau nhöõng laàn bò neùm vaøo goùc nhaø, bò ñaùnh ñaäp, tra taán vaø laøm nhuïc. Moät hoâm, anh muoán laáy moùn quaø kyû nieäm baèng vaøng cuûa con gaùi ñem baùn ñeå mua röôïu. Ñoù laø moùn quaø chaùu beù ñöôïc oâng ngoaïi taëng cho nhaân dòp sinh nhaät laàn thöù nhaát cuûa chaùu. Coâ hoûi, “Anh coøn muoán baùn luoân caû quaø sinh nhaät cuûa con mình ñeå mua röôïu uoáng sao?” Luùc ñoù, ñaàu oùc anh ñaõ khoâng coøn tænh taùo nöõa. Thaân hình naëng neà cuûa anh laéc lö döõ doäi vaø anh ñaõ laáy caây vôït tennis ñaùnh vaøo chaân coâ. Khi coâ ngaát xæu treân saøn nhaø, anh lieàn choäp laáy moùn quaø vaø ñi khoûi. Maõi ñeán ba naêm sau, nhöõng veát baàm ñoù môùi bieán maát. Moät ngaøy noï, anh laïi veà nhaø trong tình traïng say khöôùt. Bieát tröôùc chuyeän gì saép xaûy ra, trong luùc anh ñang thay ñoà, coâ aüm con vaø chaïy troán khoûi nhaø vôùi ñoâi chaân traàn giöõa muøa ñoâng giaù laïnh. Anh ñuoåi theo coâ vaø heùt lôùn, “Tao seõ gieát maøy.” Coâ nghó neáu chaïy ra ñöôøng thì chaéc chaén anh seõ toùm ñöôïc coâ vì anh chaïy nhanh hôn. Vì theá coâ chaïy leân taàng naêm cuûa khu cö xaù vaø tìm moät choã ñeå troán vaø coâ tìm thaáy moät loø söôûi ñoát baèng than. Coâ chui vaøo trong vôùi con mình vaø keùo naép loø ñaäy laïi. Coâ haàu nhö ngöøng thôû khi nghe choàng mình tieán laïi gaàn. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, coâ khaån caàu vôùi moät ngöôøi naøo ñoù, “Xin haõy giöõ toâi an toaøn ôû ñaây.” Coâ khoâng muoán ñöùa beù caát tieáng khoùc vaø cuõng khoâng muoán choàng mình phaùt hieän ra choã aån nuùp cuûa mình. Hôi noùng phaû ra töø loø söôûi töôûng chöøng nhö ñang ñoát chaùy da coâ. Beân ngoaøi loø söôûi, choàng coâ ñang tìm gieát coâ. Hôi noùng trong loø thaät döõ doäi haàu nhö muoán thieâu soáng coâ. Coâ coá laáy quaàn aùo mình boïc laáy con vaø che ñaäy cô theå mình laïi. Choàng coâ tìm coâ khaép nôi vôùi caây ñeøn pin nhöng khoâng phaùt hieän ra coâ. Anh buoâng lôøi chöûi theà vaø boû ñi xuoáng laàu. Coâ nghe tieáng cöûa nhaø mình ñoùng laïi. Coâ chui ra khoûi loø söôûi cuøng vôùi con mình vaø guïc ñaàu vaøo chieác meàn cuûa ñöùa beù vaø khoùc nöùc nôû. Thoùi say röôïu vaø ñaùnh ñaäp vôï laïi tieáp dieãn. Cuoäc soáng cuûa coâ laø söï cheát vaø noãi thoáng khoå keùo daøi voâ taän. Coâ muoán ly dò anh, nhöng cha coâ phaûn ñoái quyeát lieät vaø noùi raèng, “Ñôïi tao cheát roài maøy muoán laøm gì thì laøm.” Coâ khoâng coøn bieát phaûi soáng nhö theá naøo nöõa. Coâ 128

khoâng theå tieáp tuïc soáng vôùi choàng mình vaø con ñöôøng duy nhaát maø coâ nghó tôùi laø tìm ñeán caùi cheát. Coâ mua vaø ñeå daønh nhieàu vieân thuoác nguû. Coâ quyeát ñònh uoáng thuoác nguû ñeå coù theå cheát trong khi nguû. Nhöng khi coâ saép söûa boû thuoác vaøo mieäng thì ñöùa beù chôït tænh giaác vaø mæm cöôøi vôùi coâ. Coâ ñoåi yù. Neáu mình cheát ñi, mình seõ khoâng coøn phaûi ñau ñôùn nöõa, nhöng coøn con mình thì sao? Coâ khuîu xuoáng vaø khoùc treân ngöôøi ñöùa beù. Coâ coá töï töû nhieàu laàn nhöng khoâng thaønh coâng. Muøa heø naêm 1982, coâ theo choàng sang Myõ. Taïi ñoù, nieàm hy voïng coù theå troâng caäy nôi cha meï coâ tan bieán. Söï tuyeät voïng laïi tieáp tuïc keùo daøi. Boùng toái laïi bao phuû coâ theâm chín naêm nöõa trong söï haønh haï vaø noãi coâ ñôn. Ñoù khoâng khaùc naøo ñòa nguïc traàn gian. Neáu coù ai hoûi coâ, “Chò coù thaáy Ñòa nguïc bao giôø chöa?” thì coâ seõ traû lôøi khoâng chuùt do döï laø, “Toâi khoâng nhöõng thaáy Ñòa nguïc maø coøn soáng trong ñoù nöõa kia.” Coâ khoâng coù baïn beø hay ai ñoù ôû beân ñeå giuùp ñôõ. Coâ soáng trong noãi sôï haõi vaø söï haønh haï coù theå xaûy ra baát cöù luùc naøo. Ñoâi maét coâ thôø thaãn vaø coâ cheát laàn moøn ôû tuoåi ba möôi. “Taïi sao mình phaûi soáng nhö theá naøy?” Coâ töï hoûi mình moãi ngaøy. Ngaøy mai laø moät töø quaù xa vôøi vôùi coâ. Hoâm nay, chính giôø naøy ñang laø nieàm ñau cuûa coâ. Coâ moûi meät vaø coâ ñôn trong chín naêm. Coâ muoán gaëp ai ñoù vì coâ bieát mình khoâng theå töï soáng coøn ñöôïc. Coâ tìm kieám moät ngöôøi coù theå chia seû thôøi gian vôùi coâ. Ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa moät ngöôøi naøo ñoù, coâ ñöôïc daãn daét ñeán moät nhaø thôø Tin Laønh Ñaïi Haøn ôû mieàn Nam Los Angeles. Ngaøy ñaàu tieân coâ ñeán nhaø thôø, coù moät phuï nöõ nheï nhaøng ñeán vaø naém tay coâ sau giôø thôø phöôïng. Baø vaø choàng baø giuùp coâ ñi nhaø thôø. Nhôø ngöôøi phuï nöõ aáy maø coâ gaùi toäi nghieäp ñeán ñöôïc caên hoä cuûa toâi. Trong haøng giôø ñoàng hoà, toâi laéng nghe coâ keå caâu chuyeän veà cuoäc soáng trong noãi khieáp sôï vaø söï daøy voø theå xaùc keùo daøi möôøi baûy naêm cuûa mình. Khi toâi nhìn thaáy coâ khoùc, tim toâi ñau nhoùi vaø toâi thaáy xoùt xa cho coâ. Vaø coâ ñaõ trôû neân con caùi cuûa Ngaøi. Keå töø ñoù, coâ baét ñaàu caàu nguyeän cho ngöôøi choàng maø coâ caêm gheùt tôùi taän xöông tuûy cuûa mình. Vieäc ñoù khoâng deã vì nhöõng veát thöông trong loøng coâ ñaõ trôû neân quaù lôùn. Nhöng ñeán moät hoâm, tình yeâu cuûa Ngaøi ñaõ giuùp coâ coù theå tha thöù cho choàng mình moät caùch troïn veïn. Coâ caàu nguyeän trong nöôùc maét tröôùc maët Chuùa. 129

“Chuùa ôi, baây giôø con ñaõ bieát raèng chính vì tình yeâu vaø söï ñuïng chaïm cuûa Ngaøi maø Ngaøi ñaõ ñeå con traûi qua cuoäc soáng ñaày ñau thöông, daøy voø vaø thöû thaùch naøy nhö moät toäi nhaân. Neáu khoâng coù nhöõng thöû thaùch naøy thì coù leõ con ñaõ soáng theo yù rieâng cuûa mình vaø seõ phaûi hö maát ñôøi ñôøi nôi ñòa nguïc. Giôø ñaây, sau söï thöû thaùch aáy, Ngaøi giaûi cöùu con töø nôi toái taêm vaø ñoäi cho con maõo trieàu cuûa tình yeâu thöông. Ñoù laø ôn phöôùc maø Ngaøi ñaõ daønh cho con. Con caûm taï Chuùa nhieàu laém. Trong moïi töøng traûi cuûa mình, con ñaõ thaáy ñöôïc chính söï ñuïng chaïm ñaày tình yeâu thöông cuûa Ngaøi ñaõ ñem con ñeán vôùi Ngaøi. Con nhaän ra raèng choàng con ñaõ ñöôïc söû duïng nhö moät coâng cuï ñeå Ngaøi giaûi cöùu moät toäi nhaân nhö con ñaây. Giôø thì Chuùa ôi, con ñaõ tha thöù cho choàng con vaø beû gaõy xieàng xích cuûa loøng ghen gheùt. Xin Ngaøi haõy cöùu laáy linh hoàn cuûa choàng con.” Sau moät thaùng caàu nguyeän khoâng ngôi nghæ, Ngaøi ñaõ thaáy nhöõng gioït nöôùc maét cuûa coâ vaø ñaùp lôøi khaån caàu cuûa coâ. Choàng coâ ñaõ böôùc töø boùng toái ra aùnh saùng. Anh aên naên toäi loãi mình vaø kieåm soaùt haønh vi vaø vieäc uoáng röôïu cuûa mình. Anh baét ñaàu ñeán vôùi Ngaøi trong söï saùng. Tình yeâu cuûa Ngaøi laø nguoàn haïnh phuùc thaät ñaõ cöùu gia ñình coâ vaø chöõa laønh nhöõng veát thöông cuøng nhöõng veát seïo cuûa moïi ngöôøi. Söï an uûi, söï bình an cuûa Ngaøi ñaày aép linh hoàn hoï nhö aùnh naéng maët trôøi chan hoøa treân vaïn vaät khi xuaân sang. Baây giôø hoï thaät söï laø moät gia ñình haïnh phuùc. Hoï haàu vieäc Chuùa vôùi nhöõng ñieàu toát nhaát hoï coù ñöôïc, gioáng nhö baø Ma-ri ñaõ ñaäp vôõ chai daàu thôm vì söï coâng bình vaø vì nöôùc cuûa Ngaøi. Haõy ca ngôïi Chuùa vì quyeàn naêng giaûi cöùu linh hoàn cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ ñem toäi nhaân töø boùng toái ñeán söï cöùu roãi saùng laùng. Coâ mæm cöôøi vaø keå cho toâi nghe giaác mô cuûa mình. Coâ coõng choàng mình treân löng ñi baêng qua doøng nöôùc chaûy xieát. Coâ qua ñöôïc doøng nöôùc vaø coù ngöôøi hoûi, “Coù phaûi ngöôøi coâ coõng treân löng laø moät con ngöôøi vuõ phu khoâng?” Coâ ñaùp trong loøng raèng, “Baây giôø thì khoâng phaûi nöõa” vaø tieáp tuïc coõng choàng böôùc ñi. Ñoù laø moät caûnh töôïng thaät ñeïp ñeõ bieát bao!

130

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Mang Nhöõng Quaû Thaät Ñeïp
Söï Tha Thöù vaø Nhöõng Phöôùc Haïnh Thieân Ñaøng Baø Meï Keá Con Chim Xaáu Xí Vaùc Thaäp Töï Giaù Ñöùa Beù Bò Boû Rôi

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Söï Tha Thöù vaø Nhöõng Phöôùc Haïnh Thieân Ñaøng
Ngaøi thöïc söï yeâu thöông nhöõng ngöôøi con gaùi cuûa ñöùc tin ñang ngoài tröôùc maët toâi nhö nhöõng beù thô. Ngaøi chaêm soùc vaø baûo veä nhöõng coâ gaùi treû naày ñang coá gaéng ñeå theo Ngaøi trong söï vaâng phuïc vaø trong ñöùc tin. Laø toâi tôù cuûa Ngaøi, toâi ñaõ coá gaéng laøm heát söùc mình nhö moät ngöôøi meï nuoâi khi Ngaøi caàn ñeán toâi. Toâi ñaõ röûa chaân cho chuùng, an uûi taám loøng cuûa chuùng, naém tay chuùng, la raày khi chuùng böôùc ñi sai, caàu nguyeän cho chuùng vaø gia ñình chuùng ngaøy ñeâm. Trong nhöõng naêm ñaàu, Ngaøi baøy toû ra nhöõng veát thöông saâu vaø nhöõng taám loøng tan vôõ cuûa chuùng. Roài Ngaøi chöõa laønh vaø an uûi chuùng. Ngaøi ñaõ duøng söï tha thöù ñeå phaù ñoå böùc töôøng ghen gheùt trong moái quan heä cuûa con ngöôøi. Cho ñeán nay, Ngaøi vaãn muoán ban phöôùc cho chuùng ta vôùi "söï tha thöù vaø giaûi hoøa" kyø dieäu khi Ngaøi töï baøy toû chính mình ra cho theá giôùi naày. Coù moät caùi moùc ruûa saû ñöôïc goïi laø "söï ghen gheùt khoâng chòu tha thöù." Caùi moùc beùn nhoïn naày phaù huûy nhöõng linh hoàn vaø ngaên hoï ñeán tröôùc maët Chuùa. Caùi moùc ñoù moùc vaøo moãi quaû tim vaø laøm cho röôùm maùu ñôùn ñau. Ñieàu gian aùc goïi laø ghen gheùt naày ñöôïc daáu kín ñaøng sau thöù tình caûm baùm reã saâu trong loøng ngöôøi gioáng nhö moät thöù naám ñoäc.

132

Chuùng ta khoâng theå naøo t ï mình loaïi boû ñöôïc nhöõng goác reã ö naày. Thöù naám ñoäc naày lan ra raát nhanh. Ngay luùc ta nhoå ñöôïc moät goác naám thì coù moät goác naám khaùc moïc ra ngay keá beân. Chuùng ta laøm thöông toån laãn nhau bôûi moät lôøi noùi. Ñaõ nhieàu laàn chuùng ta töøng traûi theå naøo moät taám loøng tha thöù deã daøng bieán thaønh taám loøng ghen gheùt trôû laïi. Chuùng ta coá gaéng thay ñoåi quyeát taâm cuûa chuùng ta, nhöng chæ vaøi ngaøy sau thì ñaâu cuõng hoaøn ñoù. Chæ coù moät ngöôøi coù theå böùc ñöùt ñöôïc xích xieàng ruûa saû naày vaø laøm cho chuùng ta giaûi hoøa. Ñoù laø chính mình Chuùa Gieâ-xu. Ngaøi laø Ñaáng duy nhaát coù theå tha thöù hoaøn toaøn vaø voâ ñieàu kieän. Ñoù laø caùch Ngaøi ñaõ baøy toû söï tha thöù cuûa Ngaøi ngay treân thaäp töï giaù tröôùc khi Ngaøi chòu cheát. Ngaøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi lính La-maõ, nhöõng ngöôøi Pha-ri-si, nhöõng ngöôøi cheá gieãu, nhöõng ngöôøi ruûa saû Ngaøi, "Laïy Cha, xin tha cho hoï, vì hoï khoâng bieát mình laøm ñieàu gì." Ngaøi ñaõ baøy toû cho chuùng ta "söï tha thöù vaø giaûi hoaø" nhö laø moät sinh teá soáng ñeå nhôø ñoù chuùng ta coù theå böôùc ñi theo Ngaøi. Söï tha thöù laø moät phöôùc haïnh thieân ñaøng. Chæ moät mình Ngaøi laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Ngaøi coù theå baøy toû quyeàn naêng cuûa Ngaøi trong loøng nhöõng ngöôøi ñöôïc taùi sinh. Toâi muoán laøm chöùng cho Ngaøi qua ngoøi buùt giaø nua veà nhöõng ñöùa con gaùi ñöùc tin cuûa toâi. Chuùng ñaõ ñeán gaëp Ngaøi sau nhöõng ngaøy lang thang trong sa maïc. Ngaøi ñoàng haønh vôùi nhöõng coâ thieáu nöõ treû, naém laáy tay chuùng daãn qua nhöõng con ñöôøng heïp trong ñôøi ñeán con ñöôøng thaäp giaù suoát maáy naêm. Ngaøi chia seû boâng traùi vui möøng qua söï vaâng lôøi tha thöù. Toâi muoán taâm linh chuùng ta ñöôïc sung maõn nhöõng boâng traùi thieân ñaøng. Toâi caàu nguyeän ñeå taát caû nhöõng taám loøng cuûa nhöõng ngöôøi ñang ñoïc quyeån saùch naày seõ nhaän ñöôïc aân ñieån dieäu kyø gioáng nhö lôùp tuyeát traéng bao phuû taâm hoàn haèn veát thöông saâu. * * *

Neáu baïn vaø toâi coù toäi loãi naëng neà naøo, chuùng ta ñeàu coù theå ñeán cuøng Chuùa, giô hai tay leân keâu caàu Ngaøi. Ngaøi seõ laáy huyeát xoùa saïch toäi loãi chuùng ta vaø laøm cho chuùng ta saïch traéng nhö tuyeát. Ngaøi môû roäng ñoâi tay ñoùn baïn vaø noùi, "Taïi sao con cöù mang gaùnh naëng cuûa theá giôùi roái ren naày? Haõy ñeán cuøng Ta. Ta seõ caát ñi khoûi con taám loøng naëng neà vaø Ta seõ ñoàng ñi vôùi con. Ta seõ cho con yeân nghæ nheï nhaøng trong caùnh tay Ta." Ngaøi ñang goïi baïn baèng tieáng dòu eâm cuûa Ngaøi. 133

Haõy ñeán vôùi Ngaøi, Haõy ñeán vôùi nguyeân traïng cuûa baïn, Nhö khi baïn meät moûi, ñoùi khaùt, traàn truoàng, thaát voïng, vôùi taám loøng thöông ñau, Haõy ñeán tröôùc maët Ngaøi Haõy keâu caàu Danh "Chuùa Gieâ-xu." Ngaøi ñang chôø ñôïi baïn töø laâu, ngay caû tröôùc khi baïn ra ñôøi. Ngaøi seõ chaïy ñeán vôùi baïn vôùi voøng tay môû roäng ñeå oâm choaøng laáy baïn. Ngaøi seõ lau raùo nhöõng gioït nöôùc maét cuûa baïn. Ngaøi seõ boàng aüm baïn vaø baûo veä baïn khoûi nhöõng raéc roái cuoäc ñôøi. Ngaøi seõ ñöa baïn ñeán nöôùc vónh cöûu cuûa Ngaøi trong ngaøy cuoái cuøng.

134

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Baø Meï Keá
"Meï ôi, con khoâng theå tha thöù cho meï keá cuûa con bao giôø. Baø ñaùnh con vaø em trai con nhieàu laàn. Baây giôø em trai con ñaõ cheát. Con coù veát thöông loøng saâu laém. Con coù theå tha thöù baát cöù ai treân theá giôùi, ngoaïi tröø baø meï keá cuûa con." Ngöôøi thieáu phuï khoùc nhö moät em beù tröôùc maët toâi. Luùc aáy baø ñaõ saùu möôi moát tuoåi roài. Baø laø con gaùi ñaàu loøng cuûa moät gia ñình giaøu coù. Baø laø nieàm hy voïng cho gia ñình. Baø thoâng minh, ñeïp, toát buïng vaø luoân luoân vui cöôøi. Baø coù moái thaân tình vôùi ngöôøi em trai chæ treû hôn baø moät tuoåi. Chò em baø yeâu thöông vaø chaêm soùc cho nhau. Khi baø leân möôøi tuoåi, meï baø bò bònh qua ñôøi, ñeå laïi baø vaø ñöùa em trai chín tuoåi. Cha baø laø ngöôøi ñi xa laøm aên thöôøng xuyeân ñaõ cöôùi vôï khaùc ñeå chaêm lo cho maáy ñöùa con coøn nhoû daïi. Vaøo ngaøy baø meï keá ñeán nhaø, baø ñaõ khoùa cöûa phoøng vaø khoùc suoát maáy giôø lieàn vôùi böùc aûnh cuûa meï ruoät caàm treân tay. Baø meï keá laø gaùi ñoàng trinh khi laáy cha baø laøm choàng. Baø naày laïnh luøng nhö gioù muøa ñoâng. Nhaát laø khi cha baø ñi xa, baø vaø ñöùa em quaù sôï baø meï keá ñeán noãi khoâng daùm noùi chuyeän vôùi baø. Hai chò em oâm nhau vaø vöøa khoùc vöøa keâu "Meï ôi!" Noåi khoå naày quaù lôùn ñoái vôùi baø vaø ngöôøi em trai. Hoï ñang cheát daàn cheát moøn döôùi aùnh maét thuø gheùt cuûa baø meï keá. Söï cay nghieät vaø taøn nhaãn cuûa baø meï keá laøm cho hai chò em cöù troâng ngoùng tình yeâu cuûa

135

ngöôøi meï. Khi baø meï keá coù con rieâng, baø caøng thaáy söï phaân bieät roõ raøng giöõa hai beân. Em trai vaø em gaùi cuûa baø meï keá ñöôïc chuaån bò côm nöôùc ngon laønh, coøn baø vaø em cuûa baø thì chæ ñöôïc aên uoáng sô saøi. Baø khoâng noùi ñöôïc lôøi naøo nhöng thöôøng chaïy vaøo phoøng laëng leõ khoùc. Ñöùa em trai vui veû luoân mieäng cöôøi töôi baây giôø ñaõ ñoåi thay nhieàu thaønh moät caäu beù laëng leõ vaø bò cheøn eùp. Cha baø raát cöng ñöùa em trai cuûa baø vì noù ñeïp trai vaø hoïc gioûi nhaát lôùp. Ñieàu naày ñaõ laøm baø meï keá caøng ganh töùc vaø haønh haï chò em baø nhieàu hôn. Baø lôùn leân vôùi caûm giaùc caêm gheùt baø meï keá nung naáu trong loøng. Nhöng em trai cuûa baø ñaõ kieân trì chôø ñôïi vaø laëng leõ suoát möôøi saùu naêm tröôùc khi anh gia nhaäp quaân ñoäi. Sau khi giaûi nguõ, anh ñaõ qua Myõ xaây moäng laøm aên. Moät ngaøy kia, em baø töø Myõ goïi veà Ñaïi Haøn cho baø. Luùc ñoù laø ñoä hai tuaàn tröôùc khi anh cheát. Baø vaãn coøn nghe vaêng vaúng tieáng noùi cuûa caäu em trai vaø nhôù roõ nhöõng lôøi sau choùt. "Chò yeâu daáu, chò neân tìm gaëp Chuùa Gieâ-xu laø Ñaáng em ñaõ töøng gaëp taïi ñaây. Neáu em cheát tröôùc khi thaáy chò, em muoán ñöôïc gaëp chò ôû thieân ñaøng. Ngaøi ñaõ chöõa laønh nhöõng veát thöông saâu hoaém trong loøng em vaø em khoâng coøn caûm giaùc caêm gheùt meï keá cuûa chò em ta. Chò cuõng haõy laøm ôn tha thöù cho baø aáy. Em muoán meï keá, em trai vaø em gaùi keá cuõng gaëp gôõ Chuùa Gieâ-xu. Em ñang coù bình an trong loøng vaø em ñang haïnh phuùc." Em cuûa baø ñaõ gaëp ñöôïc Ngaøi vaø ñaõ ñöôïc chöõa laønh nhöõng veát thöông saâu. Ngaøi ñaõ an uûi vaø hoài phuïc em cuûa baø. Chaúng nhöõng vaäy, anh coøn tha thöù cho baø meï keá tröôùc khi anh veà vôùi Ngaøi. Khi em trai cuûa baø qua ñôøi, baø caøng buoàn thöông cho em nhieàu hôn nöõa. Baø gheùt ngöôøi meï keá ñaõ baïc ñaõi vaø gheùt boû caäu em trai cuûa baø ñeán noãi anh aáy ñaõ cheát khi coøn quaù treû. Sau ñoù baø ñaõ ñeán Hoa Kyø khi ñaõ naêm möôi hai tuoåi. Naêm sau ñoù laø naêm 1989, baø ñaõ gaëp toâi. Baø ñeán tröôùc maët Ngaøi, aên naên toäi loãi vaø trôû neân con gaùi cuûa Ngaøi. Vaøo moät ngaøy heø naêm 1992, caäu em trai con baø meï keá goï i ñieän thoaïi cho bieát gia ñình baø meï keá ñaõ ñeán Los Angeles. Hoï muoán gaëp baø. Baø khoâng muoán thaáy baø meï keá coøn soáng vaø baø theà khoâng tha thöù cho baø meï keá bao giôø. Baø ñöa ra nhieàu lyù do ñeå töø choái gaëp maët. Nhöng cuoái cuøng vaøi thaùng sau, baø ñaõ gaëp laïi baø meï keá vaø ngöôøi em cuøng cha khaùc meï cuûa mình. Giaây phuùt baø gaëp laïi ngöôøi meï keá, naêm 136

möôi naêm kyù öùc cuõ trôû veà gioáng nhö môùi xaûy ra ngaøy hoâm qua khi baø vaø ñöùa em trai leân chín bò ñaùnh ñaäp vaø chaïy ra khoûi nhaø khoùc loùc ñaéng cay. Baø mieãn cöôõng ñeán nhaø gaëp ngöôøi meï keá, nhöng loøng baø vaãn khoâng yeân. Ngaøi chaúng töøng phaùn, "Haõy yeâu caû keû thuø" ñoù sao? Ngaøi haù chaúng töøng phaùn, "Khi con tha loãi cho ngöôøi khaùc thì toäi loãi cuûa con seõ ñöôïc tha?" Baø ñaõ caàu xin Ngaøi giuùp baø tha thöù ñöôïc baø meï keá. Baø keâu khoùc vôùi Ngaøi vì töï söùc rieâng baø khoâng theå naøo tha thöù ñöôïc. Veát thöông loøng cuûa baø quaù saâu. Baø caàu nguyeän vaø khoùc loùc gaàn caû moät naêm. Moät ngaøy kia baø nghe Ngaøi phaùn, "Con gaùi yeâu daáu cuûa Ta! Ta ñaõ töøng noùi neáu con gheùt anh em con, laø con ñaõ gieát anh em con roài. Con ñaõ coá giöõ con dao thuø gheùt suoát naêm möôi naêm qua. Con ñaõ gieát choùc moãi ngaøy trong naêm möôi naêm qua. Con laø keû gieát ngöôøi! Khi Ta ñoå huyeát ra treân thaäp töï giaù ñeå tha toäi cho con, huyeát ñoù cuõng bao phuû toäi loãi meï keá cuûa con nöõa. Em trai cuûa con ñaõ chòu khoå vì thuø gheùt raát nhieàu, nhöng anh aáy ñaõ tha thöù cho meï keá cuûa con vaø baây giôø anh ñaõ yeân nghæ vôùi Ta. Con thì vaãn coøn phuû kín veát thöông saâu." Suoát ñeâm baø aên naên toäi loãi vaø söï thuø gheùt cuûa mình. Baø ñôïi trôøi saùng vaø ñích thaân ñeán nôi ôû cuûa baø meï keá. ÔÛ ñoù, baø ñaõ quì goái xuoáng tröôùc baø meï keá vaø xin tha thöù cho moái haän thuø. Baø meï keá leân tieáng, "Chính meï môùi laø ngöôøi caàn ñöôïc tha thöù. Con haõy tha thöù cho meï." Hai ngöôøi ñaøn baø oâm nhau vaø khoùc. Luùc baáy giôø, söï hieän dieän cuûa Ngaøi bao phuû caû hai ngöôøi ñaøn baø bieát tha thöù vaø ñöôïc thöù tha. Ñoù laø söï ñaéc thaéng maø chæ moät mình Ngaøi môùi thöïc hieän ñöôïc ñeå giaûi phoùng sôïi xích noâ leä cho haän thuø keùo daøi suoát naêm möôi naêm. Trong ngaøy hoøa giaûi ñoù, aùnh saùng bình an, an uûi, yeâu thöông cuûa Ngaøi ñaõ chieáu saùng maùi ñaàu cuûa hai ngöôøi ñaøn baø khi nhöõng veát thöông saâu laønh laën haún.

137

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Con Chim Xaáu Xí
"Meï ôi, con khoâng theå ñôïi theâm ñöôïc nöõa. Moät laàn, chæ moät laàn nöõa xin ñeå cho con hoûi taïi sao con laïi ñau ñôùn theá naày. Con laø moät naïn nhaân ñau khoå." Coâ aáy ñaõ chôø ñôïi khaù laâu, nhöng coâ khoâng chòu ñöïng ñöôïc nöõa vaø coâ ñaõ baät khoùc, nöôùc maét chaûy daøi. Loøng toâi cuõng caûm thaáy ñau khi nhìn coâ gaùi khoùc khoâng ngöøng. Toâi oâm laáy ñöùa con coøn thô beù cuûa coâ vaø noùi vôùi coâ, "Con yeâu, khoâng phaûi moät mình con chòu khoå ñaâu. Ngaøi cuõng chòu khoå nöõa. Nhöng Ngaøi khoâng phaøn naøn vôùi baát cöù lyù do baøo chöõa naøo caû. Haõy nghó ñeán Chuùa Gieâ-xu. Neáu con hoïc taäp kieân nhaãn vaø tha thöù qua söï ñau khoå cuûa con, thì keû thuø cuûa con seõ trôû thaønh aân nhaân cuûa con. Haõy chôø ñôïi vaø kieân nhaãn. Haõy caàu nguyeän cho keû thuø cuûa con. Neáu con vaâng theo lôøi Ngaøi, con coù theå laáy thieän thaéng aùc. Haõy caàu xin Ngaøi tuoân ñoå doøng soâng aân ñieån. Neáu nöôùc caïn con seõ thaáy ñaù soûi döôùi loøng soâng. Nhöng neáu nöôùc saâu, nhöõng ñaù soûi laøm con ñau ñôùn seõ khoâng coøn nhìn thaáy nöõa. Roài chieác thuyeàn cuûa con seõ thaúng tieán tôùi Ngaøi. Con coù hieåu khoâng?" Töø luùc ñoù, coâ ghi nhôù lôøi Ngaøi trong loøng vaø khôûi söï caàu nguyeän cho doøng soâng aân ñieån baèng nöôùc maét. Coâ ñaõ chòu khoå vì nhöõng baïn beø trong Hoäi Thaùnh ñaõ toá caùo, ñoàn ñaïi vaø hieåu laàm. Tröôùc ñaây hoï ñaõ töøng laø baïn thaân. Coâ ñaõ trôû laïi ñaïo nhöng ñöùc tin cuûa coâ

138

gioáng nhö moät em beù. Coâ tin Ngaøi nhöng loøng coâ xa caùch khoûi lôøi daïy cuûa Ngaøi. Moät ngaøy vaøo Thaùng Möôøi naêm 1988, linh hoàn treû naày ñaõ tìm ñeán gaëp toâi. Töø ñoù, coâ ñeán thaêm toâi thöôøng xuyeân maëc daàu ñöôøng ñi laùi xe khaù xa xoâi. Coâ ñaõ ñeán ñeå hoïc bieát ñöôøng veà luaät phaùp vaø aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Coâ thöôøng ôû laïi cho tôùi khuya. Coâ khao khaùt Lôøi Ngaøi. Coâ ham hoïc hoûi ñeå giöõ gìn ñöôøng loái cuûa Ngaøi nhö moät em beù ñang ñoùi ñoøi buù söõa. Ngay sau khi gaëp toâi, coâ chòu khoå vì söï ñaøm tieáu cuûa moät ngöôøi baïn thaân. Baïn coâ tung tin ñoàn coâ ñi theo taø giaùo vaø döï phaàn trong taø giaùo ñoù. Ngöôøi ta phaûi coi chöøng coâ. Tin ñoàn töø ngöôøi baïn cuûa coâ trôû neân muõi dao nhoïn ñaõ phaân reõ coâ vôùi nhieàu baïn beø khaùc trong Hoäi Thaùnh. Haàu heát baïn höõu cuûa coâ ñaõ xaây löng laïi vôùi coâ vaø cheá gieãu coâ. Sau khi ôû nhaø thôø veà, coâ ñi ngay veà nhaø vaø khoùc loùc vôùi Ngaøi veà noãi khoå cuûa coâ. Ngaøy thaùng troâi qua, lôøi toá caùo cuûa baïn coâ trôû neân maïnh meõ hôn vaø veát thöông cuûa coâ trôû neân saâu ñaäm hôn. Trong suoát ba naêm trôøi, coâ ñaõ ñaáu tranh vôùi tình caûm laãn loän giöõa töùc giaän vaø tha thöù. Ngay giöõa luùc ñau khoå ñoù, Ngaøi ñaõ ñeán vaø thaêm vieáng coâ vaø noùi vôùi coâ, "Con gaùi yeâu daáu cuûa ta, con khoâng theå töï söùc mình laøm gì ñöôïc caû." Coâ keå vôùi toâi raèng coâ than khoùc ñaám ngöïc trong phoøng. "Laïy Chuùa, con ñaõ tha thöù cho coâ aáy nhieàu laàn nhöng con ñaõ thaát baïi. Con nghó con coù ñöùc tin vaø tình yeâu ñeå tha cho baïn con, nhöng ñoù chæ laø söï kieâu ngaïo cuûa con. Xin haõy tha thöù cho con. Con caàn Ngaøi giuùp ñôõ. Xin haõy ñeán vaø ñoå ñaày trong con tình yeâu vaø söï tha thöù cuûa Ngaøi." "Ñieàu gì con buoäc ôû döôùi ñaát seõ buoäc ôû treân trôøi vaø ñieàu gì con môû ôû döôùi ñaát seõ ñöôïc môû ôû treân trôøi." Nhöõng lôøi naày töø Ngaøi ñeán coù yù nghóa vôùi coâ raát nhieàu. Coâ bieát raèng coâ ñaõ töï buoäc chính mình khi coâ buoäc baïn coâ vôùi söï thuø gheùt vaø khoâng tha thöù. Coâ ñaõ buoäc taâm linh coâ baèng nhöõng xieàng saét cuõng y nhö coâ ñaõ laøm cho caùc baïn cuûa coâ. Coâ ñaõ xöng toäi mình tröôùc aùnh saùng cuûa Ngaøi. "Laïy Chuùa, con ñaõ ñöôïc Ngaøi tha thöù toäi loãi vaø nhöõng quaù phaïm. Xin tha thöù cho con vì ñaõ khoâng bao phuû caùc baïn con baèng tình yeâu thöông." Töø luùc ñoù, söï töùc giaän, ghen gheùt, noùng naûy bieán maát khoûi loøng coâ baát keå nhöõng söï khinh bæ cuûa baïn beø. Coâ ñaõ böôùc ñeán vôùi Chuùa Gieâxu laø Ñaáng ñaõ ban cho coâ söï soáng, tình yeâu vaø loøng thöông xoùt. Coâ trôû neân khieâm nhu hôn vaø loøng thanh thaûn khi söï kieâu ngaïo vaø töï maõn bò tan vôõ traûi qua thôøi gian taùm naêm. Qua söï kieân nhaãn, coâ 139

ñaõ trôû neân moät tia saùng thaät cho gia ñình coâ vaø coâ ñaõ daãn ñöa choàng cuûa coâ cuøng ba ñöùa con ñeán con ñöôøng soáng thaät. Caû nhaø coâ hieän ñang phuïc vuï taïi Hoäi Thaùnh chuùng toâi, moät Hoäi Thaùnh maø Ngaøi ñaõ hy sinh baèng chính thaân Ngaøi. Coù laàn coâ naém tay toâi vaø noùi, "Meï ôi, con coøn nhôù nhöõng gì meï ñaõ noùi vôùi con, ñoù thaät laø nhöõng lôøi an uûi loøng con." Moät baày gaø con vaø moät coâ chim tró soáng chung laãn loän vôùi nhau. Nhöõng con gaø con vaøng vaøng thaät deã thöông, chuùng chaêm soùc laãn nhau trong tình yeâu vaø söï töû teá. Nhöng coâ chim tró bò nhöõng con gaø con gheùt boû vì côù boä loâng ñen ñuùa vaø troâng coù veû xaáu xí. Coâ chim tró luoân luoân coâ ñôn. Coâ aên rieâng vaø chôi rieâng moät mình khi coâ bò nhöõng con gaø con traùch moùc. Chuùng gheùt coâ vaø hay laáy moû caén vaøo coâ. Nhieàu khi coâ bò maát loâng vaø chaûy maùu. Roài moät ngaøy naéng ñeïp, coâ chim tró ñaõ lôùn giaêng ñoâi caùnh cuûa mình vaø bay leân trôøi cao nôi coù nhöõng con chim tró khaùc ñang löôïn caùnh. Meï ôi, khi con coâ ñôn vaø ñau khoå, meï ñaõ keå cho con nghe caâu chuyeän naày vaø meï ñaõ noùi, "Con laø con chim tró ñoù." Ñoù laø hy voïng duy nhaát cuûa con vaø con nhôù maõi trong tim. Moät ngaøy naøo ñoù, khi trôøi naéng ñeïp ñeán, con coù theå bay leân trôøi cao, ñeå laïi ñaøng sau taát caû nhöõng buoàn ñau, chaùn naûn vaø hieåu laàm. Vôùi hy voïng ñoù trong loøng, con ñaõ chòu ñöïng ñöôïc nhöõng khoå ñau." Khi toâi nhìn vaøo ñoâi maét cuûa coâ gaùi khi coâ aáy noùi chuyeän, toâi coù theå thaáy nieàm hy voïng ñöôïc chuùc laønh trong ñoâi maét cuûa coâ.

140

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Vaùc Thaäp Töï Giaù
"Cho duø tha thöù laø ñieàu voâ cuøng khoù khaên vì côù söï ganh gheùt trong loøng ta, chuùng ta cuõng phaûi tha thöù baèng tình thöông cuûa Chuùa Gieâ-xu. Neáu boû rôi nhöõng linh hoàn bònh hoaïn vaø ñau khoå, chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi tin Chuùa thaät loøng. Con haõy ñoùn nhaän laáy ngöôøi choàng beänh taät vaø chaêm soùc cho choàng. Ñaây laø vieäc khoù laøm, nhöng chính Ngaøi ñaõ baøy toû cho chuùng ta vaø neâu göông cho chuùng ta. Haõy tieán tôùi tröôùc moät böôùc nöõa." Thaät laø khoù ñeå toâi noùi vôùi moät trong nhöõng ngöôøi con gaùi ñöùc tin coøn non yeáu cuûa toâi nhaän laáy gaùnh naëng vaø ñi theo Ngaøi. Ñoù laø vaøo möôøi naêm tröôùc ñaây. Toâi nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi khaån caáp trong khi toâi ñang döï leã ñoùn giao thöøa naêm môùi 1989. Toâi voäi ñeán nhaø chò cuûa coâ. Khi môû cöûa, toâi ngaõ quò xuoáng tröôùc caûnh töôïng haõi huøng. Khuoân maët nhoû vaø gaày cuûa coâ söng leân to gaáp ñoâi. Maët coâ bò ñaùnh ñaäp taøn nhaãn vaø ñaày caû maùu. Coâ bò ñaùnh naëng quaù ñeán noãi maùu vaêng khaép ngöôøi coâ. Toâi traán an coâ vaø hoûi vieäc gì ñaõ xaûy ra cho coâ. Ñoù laø caâu chuyeän khoâng töôûng töôïng noãi. Choàng coâ ñi ra buoåi saùng vaø trôû veà nhaø. Anh khôûi söï ñaùnh coâ nhö moät ngöôøi ñieân vaø baûo coâ phaûi xöng toäi. Coâ khoâng hieåu anh muoán noùi gì. Sau ñoù coâ nhaän bieát choàng coâ ñang toá caùo coâ laø phaïm toäi ngoaïi tình. Coâ noùi laø coâ khoâng heà phaïm toäi ñoù. Anh ta trôû neân ñieân loaïn vaø ñaùnh thaúng vaøo maët, vaøo thaân cuûa coâ baèng naém tay vaø baèng baøn chaân. Coâ ñau quaù vaø chaïy voâ phoøng rieâng. Anh ñi theo 141

vaø ñaù vaøo ngöïc coâ. Coâ bò ñaùnh nhieàu quaù ñeán noãi coâ nghó mình saép cheát. Coâ goïi cho baø chò vaø xin chò giuùp ñôõ. Coâ vuøi maët vaøo giöõa hai chaân toâi vaø khoùc lôùn, "Muïc sö ôi, taïi sao laïi nhö theá naày?" "Khi Chuùa baûo ngöôøi ta haõy tin Ngaøi, hoï ñaõ khoâng chòu tin Ngaøi nhöng laïi ñoùng ñinh Ngaøi treân thaäp töï giaù. Loøng Ngaøi coù ñau ñôùn nhö loøng con khoâng?" Coâ coù ñuû moïi lyù do ñeå ñau buoàn. Toâi nhìn coâ raát gaàn. Toâi bieát coâ yeâu choàng vaø hai ñöùa con gaùi. Coâ laø maãu ngöôøi phuï nöõ Ñaïi Haøn tieâu bieåu thuûy chung. Coâ chæ bieát laøm vieäc vaø lo cho gia ñình. Coâ ñaõ laáy moät ngöôøi choàng ñaõ coù ñöùa con trai ba tuoåi traùi vôùi yù muoán cuûa gia ñình coâ. Laàn ñaàu gaëp coâ, anh noùi vôùi coâ laø vôï anh ñaõ ngoaïi tình. Anh noùi anh coá thuyeát phuïc vôï trôû veà nhöng vôï anh khoâng chòu ñeán noãi anh phaûi li dò vôï. Caâu chuyeän ñau buoàn cuûa ngöôøi ñaøn oâng naày ñaõ caûm ñoäng loøng coâ. Khi cöôùi nhau, anh laø moät ngöôøi choàng toát. Hoï yeâu nhau vaø coù moät gia ñình haïnh phuùc. Khi ñöùa con gaùi thöù hai ra ñôøi, anh trôû neân khaùc tröôùc. Cuoái cuøng anh noùi ñöùa con gaùi ñoù khoâng phaûi laø con cuûa anh vaø thaäm chí anh khoâng chòu boàng con beù. Luùc ñoù coâ khoâng bieát raèng anh coù chöùng bònh nghi ngôø chí töû veà söï thuûy chung cuûa vôï. Beà ngoaøi anh bình thöôøng, nhöng trong loøng anh daøy xeùo. Coâ hy voïng anh seõ sôùm trôû laïi bình thöôøng. Coâ chaêm soùc cho anh vaø coá gaéng giuùp anh trôû laïi bình thöôøng. Coâ soáng nhö ngöôøi ñi treân lôùp tuyeát moûng suoát hai naêm. Cuoái cuøng vieäc naày ñaõ xaûy ra vaøo ñeâm giao thöøa naêm môùi 1989. Chuyeän ñoå beå ra laø anh ñaõ thueâ thaùm töû tö theo doõi coâ suoát hai naêm tröôùc khi xaûy ra côù söï. Vieân thaùm töû baûo anh, "Vôï anh trong saïch vaø coâ aáy khoâng laøm gì sai caû. Toâi nghó anh môùi coù vaán ñeà." Theá laø söï vieäc cuûa anh laéng ñoïng. Caâu chuyeän ñöôïc xaùc nhaän khi ngöôøi anh reã cuûa coâ ñeán gaëp vieân thaùm töû. Hoï baûo anh haõy ñi gaëp Baùc só Phaân Taâm Hoïc tröôùc khi anh gaây chuyeän lôùn hôn. Ñieàu naày ñaõ laøm anh giaän döõ hôn, vaø anh quyeát ñònh töï mình theo doõi vôï. Moãi tieáng ñoàng hoà, anh goïi ñieän thoaïi cho vôï ôû sôû laøm, kieåm tra nhöõng laàn aên cuûa coâ, vaø thaäm chí kieåm tra nhöõng laàn ñi chôï mua ñoà aên cuûa coâ cuøng vôùi caùc con. Neáu coâ ñi laøm hoaëc ñi veà nhaø treã chöøng naêm phuùt laø anh ñaõ nghi ngôø. Hieän töôïng bònh hoaïn naày caøng ngaøy caøng traàm troïng ñeán noãi anh tin laø vôï anh ngoaïi tình thaät vôùi ngöôøi ñaøn oâng ñang soáng gaàn nôi coâ laøm vieäc. 142

Buoåi saùng hoâm ñoù, anh daãn ñöùa con gaùi lôùn ba tuoåi ñeán chung cö maø anh nghi ngôø. Anh goõ cöûa nhaø vaø ngöôøi ñaøn oâng ra môû cöûa. Anh hoûi ñöùa con gaùi, "Coù phaûi oâng naày khoâng?" Con beù gaät ñaàu. Theá laø anh trôû veà nhaø vaø ñaùnh ñaäp vôï anh nhö moät ngöôøi ñieân khoâng moät chuùt lyù do. Coâ khaùm phaù ra laø anh maéc moät chöùng bònh nghi ngôø vôï raát traàm troïng. Ñoù laø lyù do anh ñaõ ly dò ngöôøi vôï thöù nhaát. Luùc ñoù, anh ñaõ uoáng thuoác do moät Baùc só Phaân Taâm Hoïc cho toa. Töø luùc xaûy ra vuï ñaùnh ñaäp ñoù, beänh cuûa anh caøng traàm troïng. Anh boû nhaø ñi. Khi caûm thaáy khaù hôn, anh trôû veà nhaø. Anh trôû ñi trôû laïi nhö theá maáy laàn. Khi caùi chu kyø ñoù taùi dieãn, coâ ñaõ coá gaéng giuùp anh trôû laïi bình thöôøng. Nhöng anh khoâng khaù hôn. Anh cöù noùi ñi noùi laïi raèng anh laø ngöôøi duy nhaát treân theá giôùi bieát vôï bí maät ngoaïi tình. Nhieàu laàn anh khoùc loùc naøi næ vôï trôû laïi vôùi mình. Moät Chuùa Nhaät kia, khi coâ töø nhaø thôø veà nhaø, coâ thaáy nhaø troáng roãng. Trong khi coâ ñi nhaø thôø vôùi caùc con, anh ñaõ thueâ ngöôøi doïn heát baøn gheá ñoà ñaïc ra khoûi nhaø. Hai ñöùa con gaùi, ñöùa hoïc lôùp hai, ñöùa hoïc lôùp boán ñaõ ngaõ laên ra ñaát vaø khoùc loùc. Coâ coá gaéng an uûi chuùng nhöng roài coâ cuõng baét ñaàu khoùc. Taát caû nhöõng coá gaéng vaø gian khoå cuûa coâ ñeå coá ñöa anh trôû laïi ñaõ trôû thaønh voâ ích. Tin töôûng anh chæ laø hö khoâng. Töø ñoù, coâ ñaõ soáng moät cuoäc ñôøi gian khoå coâ ñôn suoát boán naêm vôùi hai ñöùa con. Nhieàu laàn coâ muoán ngaõ nhaøo xuoáng ñaát vaø keâu gaøo vôùi moät ngöôøi naøo ñoù. Luùc ñoù, coâ ñaõ hoïc ñöùng vöõng moät mình vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Ngaøi. Coâ bieát roõ chính laø nhôø aân ñieån cuûa Ngaøi ñaõ giöõ gìn coâ suoát boán naêm qua. Nhöõng khi coâ ñau ñôùn vaø buoàn baõ nhaát, Ngaøi ñaõ ñeán thaêm vaø an uûi coâ. Nhöõng luùc nhö theá, Ngaøi boàng aüm coâ vaø vaùc coâ treân vai Ngaøi trong khi Ngaøi böôùc ñi treân nhöõng neûo ñöôøng toái taêm nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Ñoù laø caùch coâ traûi qua trong boán naêm qua. Coâ khoâng nghe tin gì caû veà ngöôøi choàng. Moät ngaøy kia anh goïi cho coâ vaø muoán gaëp coâ. Göông maët anh xanh xao. Anh noùi anh bò bònh tieåu ñöôøng. Anh noùi anh bò ngaõ quò ôû sôû laøm vaø ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän moät thôøi gian. Anh noùi khi anh khaùt nöôùc luùc ban ñeâm, hai chaân cuûa anh ñau ñôùn quaù vaø anh phaûi laên ngöôøi xuoáng nhaø beáp ñeå laáy nöôùc uoáng. Anh muoán trôû veà nhaø gaëp hai ñöùa con gaùi tröôùc khi anh cheát. Coâ khoâng muoán tieáp nhaän anh laàn nöõa. Coâ khoâng muoán taùi dieãn caûnh ñòa nguïc trong ñôøi soáng coâ. Coâ chæ muoán soáng moät mình vôùi hai ñöùa con thoâi. 143

Coâ khoâng muoán ñoùn anh veà vaø coâ cuõng khoâng tin veà bònh tieåu ñöôøng cuûa anh. Coâ ñaõ quaù meät moûi. Coâ khoâng traû lôøi vôùi anh vaø coâ ñaõ ñeán vôùi toâi trong ñeâm hoâm ñoù. Toâi khuyeân coâ haõy vaùc thaäp töï giaù vaø böôùc ñi trong ñöôøng loái Ngaøi. Toâi ñaõ caàu nguyeän tha thieát trong ñeâm hoâm ñoù ñeå coâ coù ñuû söùc maïnh ñöùng vöõng bôûi ñöùc tin. Vaøi ngaøy sau, coâ ñaõ tha thöù cho anh baèng tình yeâu cuûa Ngaøi vaø coâ ñaõ ñöa anh choàng beänh hoaïn veà nhaø. Coâ ñaõ quyeát ñònh caàu nguyeän xin Ngaøi cöùu roãi linh hoàn khoán khoå cuûa anh, moät ngöôøi khoâng bieát ñang ñi veà ñaâu. Coâ tin raèng chính mình Chuùa laø Ñaáng duy nhaát coù quyeàn naêng cöùu soáng anh töø coõi cheát. Coâ böôùc ra khoûi nôi ôû cuûa toâi khi coâ ñaõ höùa seõ vaùc thaäp töï giaù, daâng gaùnh naëng leân cho Ngaøi vaø theo Ngaøi töøng böôùc. Maét toâi daâng traøn nöôùc maét khi toâi nhìn thaáy ñoâi vai nhoû beù cuûa coâ baèng loøng vaâng phuïc. Ngaøi ñaõ phaùn, "Haõy lieàu mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo Ta." Toâi ngöôùc nhìn con ñöôøng Ngaøi ñaõ ñi laø con ñöôøng ñaày nöôùc maét nhöng cuõng laø con ñöôøng daãn ñeán söï soáng ñôøi ñôøi. Toâi caàu nguyeän Ngaøi ñeå cho coâ ñöôïc thònh vöôïng trong moïi söï cuõng nhö linh hoàn coâ thònh vöôïng vaäy.

144

Gioû Ñaày Thöù Möôøi

Ñöùa Beù Bò Boû Rôi
Khi coâ nghe tin ngöôøi meï qua ñôøi, coâ vöøa khoùc vöøa chaïy ñeán vôùi toâi trong ñeâm hoâm ñoù. "Meï con ñaõ soáng ñau khoå suoát cuoäc ñôøi baø. Baø bò beänh laâu ngaøy vaø cuoái cuøng baø ñaõ ñi vaøo coõi toái taêm maø chöa ñöôïc bieát Ngaøi. Nhöng taïi sao Muïc sö laïi muoán con giuùp ba con laø ngöôøi ñaõ laøm khoå suoát cuoäc ñôøi meï con. Taïi sao ba con ñöôïc gaëp Ngaøi vaø ñöôïc vaøo nöôùc thieân ñaøng? Con khoâng muoán laøm vieäc ñoù. Neáu Ngaøi cöùu ba con, thì Ngaøi khoâng coâng baèng." Moät trong nhöõng ñöùa con gaùi thuoäc linh cuûa toâi ñaõ kieân quyeát cöôõng laïi trong doøng nöôùc maét. Nhöng toâi phaûi keå cho coâ bieát taám loøng cuûa Ngaøi. "Con gaùi yeâu daáu cuûa ta, Ngaøi bieát taám loøng ñau ñôùn cuûa con. Khi con keâu khoùc vôùi veát thöông saâu trong loøng con, thì Ngaøi ôû ñoù vôùi con vaø khoùc vôùi con. Con khoâng nhôù ta vôùi con ñaõ ñeán gaëp meï con vaø ñaõ coá giuùp baø tieáp nhaän Ngaøi hay sao? Nhöng baø cöù naán naù chôø choàng ñeán noãi baø khoâng chòu tieáp nhaän Ngaøi laøm Chuùa ñôøi mình. Neáu ba con ñaõ gaëp Ngaøi tröôùc ñaây, lieäu oâng coù boû rôi gia ñình nhö oâng ñaõ laøm hay khoâng? Ngaøi ñaõ bieát toäi loãi cuûa ba con vaø Ngaøi ñaõ tha cho oâng roài. Khi Ngaøi chòu cheát treân thaäp töï giaù, Ngaøi ñaõ mua chuoäc heát thaûy toäi loãi cho moïi ngöôøi roài. Con coù quaù coâng chính ñeán noãi khoâng theå tha thöù cho chính ba con sao? Khi Ngaøi thaáy moät ngöôøi ñaøn baø bò baét quaû tang phaïm toäi ngoaïi tình, Ngaøi ñaõ phaùn vôùi nhöõng thaày thoâng giaùo vaø ngöôøi Pha-ri-si, "Ai trong caùc ngöôi laø ngöôøi voâ toäi, haõy neùm ñaù chò aáy 145

tröôùc ñi." Neáu con thöïc söï yeâu Ñaáng ñaõ cheát vì toäi cuûa con treân thaäp töï giaù, con seõ thaáy raèng ñöa ñöôïc moät linh hoàn ñeán vôùi Ngaøi laø quí baùu ñoái vôùi Ngaøi roài." Toâi ñaõ caàu nguyeän vôùi coâ ñeå xin Chuùa chöõa laønh veát thöông saâu trong loøng coâ. Coâ ñaõ khoâng theå tha thöù cho quaù khöù khoù tha cuûa cha coâ. Moät ngaøy heø tröôùc ñaây khi coâ coøn ôû lôùp hai, coâ thaáy meï coâ khoùc khi coâ ñang naèm trong voøng tay meï. Coâ yeâu meï vaø hoûi meï, "Meï ôi, meï ôi, taïi sao meï khoùc? Coù ai laøm meï ñau khoâng? Baø traán an coâ vaø noùi, "Meï khoâng sao. Meï chæ buoàn thoâi." "Taïi sao? Taïi sao meï khoùc? Coù phaûi meï xem phim buoàn? Ai laøm cho meï buoàn? Con seõ traû thuø ngöôøi ñoù cho meï. Meï ôi, ñöøng khoùc nöõa." Khi noùi vôùi meï nhö theá, coâ cuõng oøa ra khoùc. Meï coâ caøng khoùc lôùn hôn vaø oâm chaët laáy coâ. Coâ thaáy meï khoùc nhieàu laàn nöõa. Coâ cöù nhaéc laïi vôùi meï laø seõ traû thuø cho ngöôøi naøo ñaõ laøm meï khoùc. Vaøi naêm sau coâ khaùm phaù ra raèng ba coâ laø ngöôøi thöôøng ñi xa laøm aên ñaõ coù ngoaïi tình. Luùc ñoù laø kyø nghæ heø khi coâ ñang hoïc lôùp hai. Nhöõng chuyeán ñi xa laøm aên cuûa ba coâ taêng leân nhieàu hôn vaø laâu hôn. Moät ngaøy kia sau böõa aên toái, meï coâ ñaõ ñöa coâ ñeán moät khu phoá xa laï. Baø döøng laïi ôû moät ngoâi nhaø sau khi ñi boä moät khoaûng ñöôøng. Meï coâ baûo coâ goõ cöûa ngoâi nhaø vaø hoûi, "Coù ba toâi ôû ñaây khoâng?" "Neáu oâng aáy böôùc ra, con haõy trao thö naày cho oâng." Sau khi noùi nhö vaäy roài, baø voäi vaõ boû ñi. Coâ raát boái roái. Nhaø naày laø cuûa ai? Taïi sao meï coâ noùi ba coâ ñang ôû ñaây? Khi coâ thaáy baûng teân gaén treân cöûa chính, coâ thaáy ñoù laø teân cuûa ba coâ. Coâ goõ cöûa vaø keâu lôùn, "Coù ba cuûa toâi ôû ñaây khoâng?" Coâ nghe coù tieáng ngöôøi töø trong nhaø böôùc ra. Ñoù laø moät ngöôøi ñaøn baø cao hôn meï cuûa coâ môû cöûa ra vaø hoûi coâ tìm ai. Khi coâ noùi muoán gaëp ba coâ, baø nhìn coâ moät luùc roài böôùc vaøo trong nhaø. Vaøi phuùt sau, coâ nghe tieáng caõi nhau trong nhaø. Sau moät laùt nöõa, ba coâ böôùc ra ngoaøi cöûa. Coâ raát ngaïc nhieân thaáy ba cuûa coâ ôû ñaây. "Ba ôi, nhaø naày cuûa ai? Taïi sao ba ôû nhaø naày?" OÂng khoâng traû lôøi nhöng ñaõ hoûi coâ ñi vôùi ai. Coâ baûo cuøng ñi vôùi meï. Coâ trao cho oâng laù thö cuûa meï, luùc naày laù thö ñaõ öôùt ñaãm moà hoâi trong tay coâ. Ba coâ laëng leõ caàm laáy böùc thö vaø voã vaøo ñaàu coâ. Luùc naày coâ vaãn coøn söûng soát. "Ñaây laø nhaø baïn cuûa ba vaø ba seõ sôùm veà nhaø. Haõy ñi vaø noùi cho meï con bieát." Coâ thöa vaâng vôùi ba, nhöng loøng vaãn hoang mang khi coâ ñi xuoáng ñöôøng phoá. Coâ ñaõ thaáy ba coâ maëc boä thöôøng phuïc quen thuoäc 146

khi oâng ñi ra gaëp coâ. Ñoù laø boä ñoà meï coâ ñaõ may cho oâng. Coâ nghó raèng coù theå oâng ñaõ möôïn boä ñoà ngöôøi baïn cuûa oâng. Coâ böôùc xuoáng ñöôøng, meï coâ ñang chôø ñôïi coâ. Coâ thöa vôùi meï laø ba sôùm trôû veà nhaø. Treân ñöôøng veà nhaø, coâ hoûi meï nhieàu caâu hoûi laém. "Meï ôi, meï, taïi sao ba laïi ôû nhaø baïn sau chuyeán ñi laøm aên xa? Taïi sao ba khoâng veà nhaø?" Meï coâ khoâng traû lôøi coâ. Baø cöù laëng thinh. Vieäc naày taùi dieãn maáy laàn. Khi lôùn leân, coâ nhaän bieát raèng ba coâ ñaõ coù moät ngöôøi vôï khaùc ñang ôû moät ngoâi nhaø khaùc. Khi coâ leân Trung hoïc, meï coâ ñaõ naém tay coâ daét coâ ñeán ngoâi nhaø laàn nöõa maëc daàu coâ mieãn cöôõng ra ñi. Laàn naày laø moät ngoâi nhaø khaùc, to lôùn hôn ngoâi nhaø tröôùc. Coâ baám chuoâng vôùi laù thö cuûa meï treân tay. Moät laùt sau, moät nöõ sinh böôùc ra vaø hoûi, "Baïn ñi tìm ai?" Coâ traû lôøi, "Toâi tìm ba toâi." Khi coâ nöõ sinh thaáy teân ba coâ, coâ aáy ñaõ la leân lôøi ruûa saû. "OÂng aáy khoâng phaûi laø ba cuûa maày. Haõy ñi ñi." Coâ aáy ñoùng cöûa laïi. Coâ nhaän bieát ngay nhöõng ngöôøi naày ñaõ laøm cho meï coâ khoùc vaø hoï laø keû thuø cuûa coâ. Coâ ñaåy cöûa vaøo nhaø vaø heùt to trôû laïi, "Maày laø ñöùa con gaùi toài. OÂng aáy laø ba tao, khoâng phaûi cuûa maày ñaâu. Haõy traû ba laïi cho tao." Khi coâ la to lôùn tieáng, coâ nöõ sinh ñaõ choáng traû laïi. Hoï naém laáy nhau vaø laên ra treân ñaát. Tieáng noùi cuûa ngöôøi ñaøn baø, moät gioïng noùi quen thuoäc vang leân ngaên ñoâi hai coâ gaùi nhoû. Hoï nhìn chaèm chaèm vaøo nhau vaø khoùc roáng. Coâ caûm thaáy mình laø naïn nhaân. Vì nhöõng ngöôøi naày maø meï coâ ñaõ khoùc loùc nhieàu laàn. Baây giôø coâ nöõ sinh kia laïi daùm noùi ba coâ khoâng phaûi laø ba cuûa coâ. Nhö vaäy laø khoâng ñöôïc. Khi ba coâ baûo coâ ñi, coâ ñaõ khoâng chòu vaø nhìn hoï chaêm chaêm. OÂng ñaõ thuyeát phuïc coâ vaø daét coâ ra tôùi choã meï coâ ñang ñöùng ñôïi ôû goùc ñöôøng. Meï coâ thaáy coâ khoùc, nhöõng veát baàm töø daáu nhöõng moùng tay haèn treân maët coâ, toùc coâ buø xuø. Meï coâ ñaõ khoùc vaø ba coâ ñöùng nhìn cuõng khoùc theo. Ngaøy hoâm ñoù, Chuùa chaéc ñaõ bieát noãi buoàn vaø nhöõng doøng leä noùng cuûa baø meï vaø coâ con gaùi. Khi coâ töø giaõ khu phoá xa laï ñoù cuøng vôùi meï, coâ ñaõ yeâu caàu ba coâ ñi theo vôùi coâ. Nhöng oâng ñaõ ôû laïi, vöøa rôø ñaàu coâ vöøa noùi lôøi taïm bieät. OÂng ñaõ trôû laïi ngoâi nhaø cuûa coâ nöõ sinh. Ñieàu ñoù caøng laøm cho baø meï vaø coâ gaùi buoàn theâm saâu naëng trong loøng. Hoï ñaõ khoùc suoát 147

chaëng ñöôøng trôû veà nhaø. Nhöõng veát seïo haèn saâu hôn. Coâ caûm thaáy bò phaûn boäi bôûi chính ngöôøi cha thaân yeâu nhaát cuûa mình. Töø ñoù, taâm trí coâ ñaõ quyeát ñeå traû thuø cho noãi buoàn cuûa meï. Cha coâ coù teân ñöùng ñaàu danh saùch, keá ñeán laø ngöôøi ñaøn baø cao cao vaø sau ñoù laø coâ con gaùi cuûa hoï. Thænh thoaûng, ba coâ trôû veà nhaø thaêm, nhöng oâng khoâng coøn laø ngöôøi cha nhö tröôùc. Coâ khoâng noùi chuyeän vôùi oâng vaø thaäm chí khoâng muoán nhìn maët oâng. Trong ngaøy toát nghieäp Tieåu Hoïc, ba coâ khoâng ñeán döï bôûi vì oâng ñaõ ñeán döï leã toát nghieäp cuûa coâ nöõ sinh kia. Thôøi aáy, nhöõng ngaøy leã toát nghieäp Tieåu Hoïc ñeàu ñöôïc toå chöùc cuøng moät ngaøy. Thôøi gian troâi qua, coâ troâng mong tình yeâu voán ñaõ troáng roãng laâu ngaøy. Sau ñoù coâ laáy choàng vaø ñeán Myõ. Coâ gaëp toâi vaøo Thaùng Chín naêm 1988. Coâ ñaõ nhaän Ngaøi laøm Chuùa vaø Cöùu Chuùa cuûa mình. Meï coâ cuõng ñeán Myõ vaø soáng vôùi em trai coâ. Moät ngaøy kia, meï coâ bò tai bieán vì aùp huyeát cao. Töø ñoù baø naèm maõi treân giöôøng. Ba coâ soáng moät mình sau khi ngöôøi vôï beù qua ñôøi taïi Ñaïi Haøn. Coâ vaø em trai coâ nghó ñeán vieäc ñöa ba coâ ñeán soáng vôùi meï trong nhöõng ngaøy cuoái ñôøi cuûa hoï. Nhöng baø naèm baïi lieät treân giöôøng vaø vieäc ñoaøn tuï ñoù ñaõ khoâng xaûy ra. Ai hieåu ñöôïc cuoäc ñôøi buoàn ñau cuûa meï coâ hôn naêm möôi naêm qua? Sau ba naêm coâ con gaùi thuoäc linh cuûa toâi ñaõ gaëp Ngaøi, meï yeâu cuûa coâ ñaõ cheát vaøo thaùng Gieâng naêm 1992. Baø muoán soáng vôùi ngöôøi choàng cuõ tröôùc khi cheát, nhöng giaác moäng ñoù ñaõ khoâng thaønh. Ngaøy ñöa ñaùm tang cuûa baø laø moät ngaøy möa daàm gioâng baõo. Coâ ñaõ thaáy taám loøng ñau buoàn cuûa Ngaøi veà söï chia lìa vónh vieãn vôùi ngöôøi meï khoâng bao giôø ñöôïc naém laáy tay Ngaøi. Chuùa ñaõ cuøng khoùc vôùi coâ, ngöôøi ñaõ bieát noãi buoàn thieân thu trong ngaøy tang leã. Coâ ñaõ ñau ñôùn veà meï vaø nhöõng noãi khoå taâm trong loøng meï suoát ñôøi baø. Hôn theá nöõa, coâ raát buoàn vì baø ñaõ bò phaân caùch maõi maõi khoûi söï an uûi vaø thaùi an trong coõi vónh haèng. Coâ ñaõ gaëp ba coâ trong ngaøy an taùng, nhöng coâ khoâng ñuû can ñaûm ñeå nhìn oâng. Sau ñoù em trai coâ cho bieát cha coâ ñaõ ñau khoå, aên naên vaø ñaám ngöïc. OÂng bieát loãi cuûa oâng. Meï coâ ñaõ sanh tröôûng trong moät gia ñình giaøu coù. Baø chöa bao giôø chòu khoå cho ñeán khi laáy ba coâ. Baø laø ngöôøi töû teá, yeâu thöông, vaø ñaùng kính, nhöng oâng ñaõ laøm baø ñau khoå suoát ñôøi. Khi oâng nhìn laïi göông maët cuûa baø laàn cuoái, aét haún oâng ñaõ caûm thaáy ñau loøng. Trôøi hoâm ñoù möa lôùn quaù ñeán noãi ngöôøi ta khoâng theå choân ñöôïc quan taøi. Roài coâ 148

thaáy ba coâ oâm laáy quan taøi vaø khoùc thaûm thieát trong möa. OÂng khoâng coøn laø moät keû thuø, oâng chæ laø moät oâng giaø coâ ñôn. OÂng chæ laø moät linh hoàn buoàn baõ khaùc nöõa maø thoâi. Thôøi gian daøi troâi qua. Khi coâ ñeán vôùi oâng, coâ chæ laø coâ gaùi nhoû. Roài coâ lôùn leân, coâ yeâu thöông oâng thaät nhieàu. Khi coâ naém laáy baøn tay run raåy cuûa oâng vaø nhìn vaøo maét oâng, coâ ñaõ thaáy maét oâng öûng ñoû vì khoùc vaø nhöõng maïch maùu vôõ ra. OÂng chaøo coâ, naém tay coâ buoàn baõ. Vaøi caùi raêng coøn soùt trong mieäng ñaõ laøm cho oâng troâng caøng coâ ñoäc vaø buoàn baõ hôn. Treân ñöôøng veà, coâ naém laáy tay oâng vaø môøi oâng ñeán nhaø coâ ôû Los Angeles. "Ba ôi, haõy ñeán nhaø con vaø nghæ ngôi vôùi chuùng con bao laâu ba muoán. Con seõ ñöa ba ñi Baùc só ñeå chöõa maét vaø laøm raêng." OÂng noùi ñi noùi laïi, "Caûm ôn con." ÔÛ phi tröôøng khi coâ töø giaõ oâng, moät ngöôøi cha nay ñaõ ngoaøi tuoåi baûy möôi, coâ nhaän bieát raèng aáy laø Chuùa ñaõ khieán cho coâ noùi nhöõng lôøi ñoù vôùi cha coâ. Ngaøi ñaõ chöõa laønh nhöõng veát thöông saâu cuûa coâ trong quaù khöù, chöõa laønh cho coâ veà noãi xaáu hoå veà baø vôï beù cuûa cha coâ vaø thaäm chí Ngaøi ñaõ chöõa laønh noãi coâ ñôn cuûa coâ trong ngaøy hoâm ñoù. Coâ ñaõ nghó veà cha cuûa coâ. OÂng maát caû hai ngöôøi vôï. Chaéc haún oâng buoàn baõ laém. Coâ ñaõ quyeát ñònh an uûi cha coâ vaø daãn daét oâng ñeán cuøng Chuùa. Naêm vöøa qua khi coâ ñeán thaêm vieáng Ñaïi Haøn, coâ ñaõ baét moät nhòp caàu môùi cuûa "söï tha thöù vaø giaûi hoøa" vôùi ngöôøi em khaùc meï cuûa coâ sau ba möôi hai naêm daøi xa caùch. Ñieàu ñoù chæ xaûy ra ñöôïc nhôø aân ñieån dö daät cuûa Ngaøi.

149

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Moät

Ngöôøi Ñaøn Baø Gieo Gioáng
Baùnh Ma-na Daâng Sinh Teá Soáng Soáng Laïi Töø Coõi Cheát

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Moät

Baùnh Ma-na
Buoåi saùng muøa thu baàu trôøi treân coâng vieân Griffith ôû Los Angeles ñaëc bieät saùng vaø xanh. Baàu trôøi xanh lô chieáu saùng gioáng nhö maùi nhaø cuûa ngoâi thaùnh ñöôøng coù taám lôïp traéng phuû treân neàn baèng coû xanh khi ngöôøi ta cuøng nhau tuï hoïp ñeå thôø phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi trong ngaøy thaùnh nhaät. Maõi veà sau moãi tín höõu môùi nhaän bieát raèng ñoù laø yù Chuùa vaø keá hoaïch kyø dieäu cuûa Ngaøi. Hoï khoâng theå naøo hieåu ñöôïc taïi sao hoï phaûi rôøi nhöõng nhaø thôø maø hoï ñaõ töøng phuïc vuï khaù laâu. Tuy nhieân, ñoù chính laø keá hoaïch aån giaáu cuûa Ngaøi veà moät Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo Theá Giôùi phaûi ñöôïc khai sinh qua quaù trình cuûa söï ñau khoå vaø giaûi cöuù. Ngôïi khen vaø vinh hieån qui thuoäc veà Ngaøi! Buoåi nhoùm ñaàu tieân thôø phöôïng Ngaøi ôû coâng vieân thaät laø moät hình aûnh ñeïp. Coù moät baøi thô maø toâi yeâu thích phaùt xuaát töø ñaùy loøng toâi: "Nhö ñoùa hoa bò gai ñaâm vaø gioù thoåi, Nôõ nuï cöôøi töôi vaø lan toûa höông thôm theo gioù. Ñöùc Chuùa Trôøi ñoùn nhaän con vaø khen ngôïi con. Phöôùc haïnh cuûa söï phuïc sinh seõ ñeán sau thaäp töï giaù. Khi haït gioáng cheát ñi, caây luùa môùi coù keát quûa. Haõy chieán thaéng khoù khaên vaø khoâng heà lui böôùc. Chuùa seõ ban cho con maõo trieàu ñaéc thaéng."

151

Moãi khi toâi caûm thaáy coâ ñôn, Ngaøi nhaéc laïi baøi thô naày vaø khích leä toâi, "Ñöøng boû cuoäc. Ñöøng chaùn naõn, ñöøng ñeå keû thuø thaéng traän." Ngaøi thöôøng phaùn, "Ñaây laø con ñöôøng daãn ñeán Thieân ñaøng." Tuaàn thöù nhì ngaøy 15 thaùng Möôøi Moät naêm 1992, chuùng toâi toå chöùc leã taï ôn cho Ngaøi taïi nhaø Chaáp söï Lee. Ñoù laø moät phoøng cao nhö ñaõ ñöôïc moâ taû trong saùch Tin Laønh Maùc. Trong khi maáy tín höõu ngôïi khen vaø thôø phöôïng Ngaøi thì Ñöùc Thaùnh Linh Ngaøi giaùng xuoáng vaø ñaày daãy caên phoøng. Chuùng toâi taát caû ñeàu ñoàng thanh caàu nguyeän caûm taï veà taát caû aân ñieån vaø söï baûo veä Ngaøi ñaõ tieáp trôï chuùng toâi. Ngay giöõa buoåi caàu nguyeän, Ngaøi phaùn vôùi toâi baèng moät gioïng noùi nghe raát roõ raøng trong loã tai, "Haõy xaây döïng thaân theå Ta." Toâi laéc ñaàu döôøng nhö toâi nghe loän. Nhöng Ngaøi ñaõ noùi laïi baèng gioïng noùi roõ raøng, "Haõy xaây döïng thaân theå Ta vaø Ta seõ laõnh ñaïo daân cuûa Ta." Lôøi Ngaøi raát kieân ñònh. Laøm sao toâi coù theå baát tuaân maø noùi khoâng ñöôïc vôùi Ngaøi? Theá laø moät nhoùm nhoû ngöôøi ñaõ hieäp laïi vaø xaây döïng Hoäi Thaùnh cuûa Ngaøi. Chuùa Gieâ-xu Christ ñaõ keâu goïi möôøi hai söù ñoà vaø laäp hoï laøm neàn cho Tin Laønh treân toaøn theá giôùi. Sau buoåi leã toâi ñaõ can ñaûm noùi laïi tieáng phaùn cuûa Chuùa cho caùc tín höõu nghe. Taát caû ñeàu noùi Amen vaø daâng vinh hieån cho Ngaøi. Sau böõa aên tröa, chuùng toâi hoïp laïi vaø thaûo luaän veà caùi teân cho Hoäi Thaùnh môùi thaønh laäp. Luùc ñoù, Ngaøi laïi phaùn vôùi toâi laàn nöõa baèng moät gioïng noùi roõ raøng trong loã tai toâi, "Baùnh Ma-na." Toâi voâ cuøng kinh ngaïc. Caùi teân nghe ñeïp laï luøng! Maëc daàu soáng treân ñaát, chuùng ta ñang thuoäc veà Thieân ñaøng. Chuùng ta ñang aên thöùc aên thieân ñaøng vónh cöûu. Chuùng ta laø nhöõng con ngöôøi cuûa lôùp söông mai treân maët ñaát gioáng nhö baùnh ma-na. Ñoù laø giôø phuùt chuùng toâi run sôï khi chuùng toâi tin thaân theå Ngaøi ñaõ ñöôïc xaây döïng. Chuùng toâi cuøng nhau cuùi ñaàu vaø thôø phöôïng Ngaøi.

152

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Moät

Daâng Sinh Teá Soáng
Ñaõ saùu naêm roài keå töø ngaøy Ngaøi baét ñaàu xaây döïng thaân theå cuûa Ngaøi qua chuùng toâi. OÂng baïn ngöôøi Loã-ma-ni cuûa chuùng toâi, Muïc sö Dumitru Duduman, ñaõ ñeán thaêm vaø noùi tieân tri veà Hoäi Thaùnh chuùng toâi. OÂng noùi, "Chuùa seõ lay ñoäng caùc baïn vaø thanh taåy caùc baïn ba laàn ñeå xaây döïng thaân theå cuûa Ngaøi." Quaû nhieân Ngaøi ñaõ laøm nhö vaäy. Nhieàu ngöôøi ñaõ ñeán vôùi Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo Manna (Manna Mission Church) cuûa chuùng toâi, nhöng nhieàu ngöôøi cuõng boû ñi trong nhöõng loø löûa thöû thaùch. Chæ coù moät soá ít ngöôøi coøn ôû laïi vaø ñaõ ñöôïc thanh taåy ñöùc tin trôû neân nhö vaøng roøng. Ngaøi ñaõ keâu goïi chuùng toâi vaøo trong ñoàng vaéng vaø daïy chuùng toâi veà ñöùc tin thaät nhö theå naøo khi traûi qua gian khoå vaø ñau ñôùn. Ngaøi daïy chuùng toâi caùch chieán ñaáu choáng laïi nhöõng con raén ñoäc döõ trong sa maïc. Ngaøi ñaõ daïy chuùng toâi caùch tin caäy Ngaøi. Chuùng toâi ñaõ taï ôn Ngaøi sau khi chuùng toâi hoïc bieát yù nghóa cuûa söï töø boû mình vaùc thaäp töï giaù mình ñi theo Chuùa traûi qua taát caû nhöõng thöû thaùch ñôùn ñau. Söù ñoà Phao-loâ ñaõ vieát, "Toâi ñaõ bò ñoùng ñinh vaøo thaäp töï giaù vôùi Ñaáng Christ, maø toâi soáng khoâng phaûi laø toâi soáng nöõa, nhöng laø Ñaáng Christ soáng trong toâi. Nay toâi coøn soáng trong xaùc thòt laø soáng bôûi ñöùc tin ñaët nôi Con Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng ñaõ yeâu toâi vaø phoù mình vì toâi." Chuùng toâi ñaõ quì goái xuoáng, xöng nhaän nhöõng lôøi naày. Chuùng toâi trôû neân nhöõng moân ñoà cuûa Ngaøi. 153

Thaät ra, ñaõ hai naêm qua Ngaøi ñaõ khôûi söï thaønh laäp thaân theå naày. Chính nhoùm ngöôøi beù nhoû naày ñaõ ñöôïc Ngaøi söû duïng theo muïc ñích cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ laøm öùng nghieäm nhöõng lôøi Ngaøi vaø nhöõng lôøi tieân tri ôû nhöõng nôi choán vaø thôøi ñieåm khaùc nhau ñeå ñem daân Ngaøi veà ñaát cuûa Ngaøi trong thôøi ñaïi cuoái cuøng. Töø khi Lieân Bang Soâ-vieát suïp ñoå naêm 1989, nhieàu ngöôøi Do Thaùi ñaõ rôøi boû Nga ñeå veà nöôùc Israel. Ñoù laø cuoäc Xuaát Haønh laàn thöù hai. Keát quaû laø coù nhieàu ngöôøi Do Thaùi Nga, bao goàm nhöõng Khoa hoïc gia, nhöõng Kyõ sö, nhöõng Baùc só vaø nhöõng Ngheä só ñaõ nhaäp cö nöôùc Israel. Nhoùm nhoû cuûa chuùng toâi ñaõ khôûi söï giuùp ñôõ hoï qua moät ngöôøi Myõ goác Do Thaùi teân laø Steve Lightle. Chuùng toâi cuõng giuùp ñôõ Hoäi Thaùnh cuûa Muïc sö Duduman ôû Loã-ma-ni. Khi Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo Manna ra ñôøi, Ngaøi ñaõ giao cho chuùng toâi moät söù maïng khaùc. Ngaøi ñaõ daãn chuùng toâi ñeán coâng taùc aán haønh quyeån Kinh Thaùnh Taân Öôùc tieáng Do Thaùi taïi nöôùc Israel. Chuùng toâi ñaõ traûi qua nhieàu chieán traän thuoäc linh trong khi hoaøn thaønh keá hoaïch cuûa Ngaøi daønh cho chuùng toâi, nhöng thaân theå Ngaøi ñaõ chieán thaéng nhôø söï baûo veä cuûa Ngaøi nhö lôøi Ngaøi ñaõ höùa. Nhieàu laàn toâi keâu khoùc vôùi Ngaøi, "Chuùa oâi, con khoâng theå!" khi toâi daãn moät con chieân ñi qua con ñöôøng nuùi heïp. Moät ngaøy kia, toâi hoûi Ngaøi, "Laïy Chuùa, con quaù meät roài. Con ñaõ treân 70 tuoåi. Xin haõy ñöa con veà nhaø." Ngaøi laïi phaùn, "Haõy laøm moät sinh teá soáng." Chaên chieân khoâng phaûi laø vieäc deã daøng. Beänh tieåu ñöôøng vaø aùp huyeát cao cuûa toâi caøng naëng hôn do söï meät moûi taïo ra. Maét toâi khoâng coøn nhìn thaáy roõ. Toâi meät vaø yeáu, nhöng vì beänh tieåu ñöôøng, toâi khoâng ñöôïc pheùp giaûi phaåu maét. Laàn ñaàu tieân naêm 1995, toâi ñaõ khoâng döï ñöôïc leã ñoùn Giaùo Thöøa. Toâi naèm treân giöôøng maét môø, söùc yeáu. Thaäm chí toâi khoâng theå uoáng ñöôïc moät ly nöôùc laïnh. Toâi phaûi vaøo beänh vieän vaøo thaùng Gieâng. Huyeát aùp cuûa toâi treân 300. Duø uoáng thuoác huyeát aùp cuõng khoâng giaûm. Caùc Baùc só ñaõ khaùm beänh vaø xeùt nghieäm toâi nhöng hoï ñaõ khoâng tìm ñöôïc nguyeân do, ngoaïi tröø beänh tieåu ñöôøng. Tình traïng coøn teä hôn khi hoâm sau mí maét toâi khoâng nhaáp nhaùy ñöôïc. Toâi coá môû maét nhöng khoâng môû ñöôïc. Hoï thöû aùp löïc maét cuûa toâi vaø caùc soùng trong oùc toâi nhöng hoï thaáy khoâng coù gì sai traät caû.

154

Sau khi thöû nghieäm raát kyõ, Baùc só maét cuûa toâi ñaõ noùi vôùi toâi, "Daây thaàn kinh thöù ba trong mí maét traùi cuûa baø bò teâ. Vì côù tuoåi giaø, haàu nhö baø khoâng theå hoài phuïc daây thaàn kinh ñoù." Ñieàu gì ñaõ xaûy ra cho toâi? Maét traùi cuûa toâi bò muø vaø huyeát aùp cuûa toâi vaãn coøn cao. Toâi nghó ñaây laø luùc Ngaøi ñöa toâi veà nhaø. Töø beänh vieän toâi veà nhaø vaøo ngaøy 6 thaùng Gieâng. Ñaàu toâi bò ñau do aùp huyeát cao, cöù vaãn treân 300. Toâi ñaõ chöôøm bao nöôùc ñaù treân ñaàu suoát ñeâm ñeå laøm giaûm côn ñau. Vaøo raïng saùng, toâi boø khoûi giöôøng vaø quì goái tröôùc Ngaøi. Toâi thöa, "Laïy Chuùa, xin haõy caát con ñoøi giaø yeáu cuûa Ngaøi ñi. Con quaù yeáu. Maét traùi cuûa con ñoùng laïi vaø maét phaûi cuûa con khoâng thaáy ñöôøng. Beänh tieåu ñöôøng vaø cao huyeát aùp ñaõ ñeán möùc teä nhaát. Con quaù meät. Laïy Chuùa, con boû heát moïi söï. Neáu Ngaøi muoán giao cho con vieäc gì nöõa, xin haõy ban cho con söï soáng. Neáu khoâng, xin haõy caát con ñi. Con ñau quaù, Chuùa ôi." Toâi nhìn leân tuû thuoác baèng maét phaûi. Toâi choãi daäy vaø laáy heát thuoác ra khoûi tuû, ñoù laø thuoác trò cao huyeát aùp, thuoác trò beänh tieåu ñöôøng vaø thuoác chöõa maét. Toâi ngöôùc leân nhìn Ngaøi vôùi caû taám loøng vaø linh hoàn cuûa toâi. Buoåi saùng Chuùa nhaät hoâm ñoù, toâi ñaët moät mieáng baêng leân maét traùi cuûa toâi vaø coù hai nöõ Chaáp söï ñeán giuùp toâi böôùc leân caùc baäc thang cuûa nhaø thôø. Khi toâi vöøa khoùc vöøa baùm laáy toøa giaûng, chaân cuûa toâi run raåy, toâi nghe Ngaøi phaùn, "Haõy laøm moät sinh teá soáng."

155

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Moät

Soáng Laïi Töø Coõi Cheát
Toâi ñang baát tænh. Toâi caû m thaáy thaân theå cuûa toâi töø töø rôi xuoáng nhö chieác taøu ñang chìm. Toâi nghó taâm linh toâi saép rôøi thaân xaùc toâi. Toâi nghe nhöõng tieáng caàu nguyeän nöùc nôõ. Toâi khoâng thaáy roõ nhöng bieát roõ nhöõng ñöùa con gaùi thuoäc linh cuûa toâi ñaõ ñeán quanh giöôøng ñeå caàu nguyeän cho toâi moãi ngaøy. Söï caàu nguyeän tha thieát naày ñaõ chaïm ñeán ngai cuûa Ngaøi. Töø töø, toâi tænh laïi. Toái thöù Saùu cuõng trong tuaàn ñoù, toâi ñeán nhaø thôø vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng coâ con gaùi thuoäc linh cuûa toâi. Toâi naèm xuoáng tröôùc toøa giaûng. Taát caû caùc tín höõu trong Hoäi Thaùnh chuùng toâi ñaõ hieäp laïi xung quanh toâi vaø khôûi söï caàu nguyeän tha thieát xin Chuùa chöõa laønh cho toâi baét ñaàu töø 8 giôø toái cho ñeán 8 giôø saùng hoâm sau. Hoï khoùc loùc caàu nguyeän, naøi xin Chuùa ñoåi thaân theå vaø ñoâi maét cuûa hoï theá cho toâi ñeå toâi ñöôïc chöõa laønh. Khoâng chuùt sôï haõi, hoï höùa seõ daâng hieán cho Ngaøi chính ñôøi soáng hoï neáu Ngaøi môû maét traùi cuûa toâi. Nhöõng lôøi caàu nguyeän naày tieáp tuïc vaøi tuaàn maõi cho ñeán ngaøy 15 thaùng Hai, ñuùng vaøo ngaøy thöù 40. Vaøo ngaøy ñoù, maét traùi toâi môû ra. Taát caû caùc tín höõu Hoäi Thaùnh cuûa toâi ñaõ nhìn thaáy baøn tay laï luøng cuûa Ngaøi vaø heát loøng ngôïi khen Ngaøi. Qua bieán coá naày, beänh tieåu ñöôøng vaø beänh cao huyeát aùp cuûa toâi ñaõ ñöôïc chöõa laønh maø khoâng caàn baát cöù thuoác men naøo. Cho ñeán nay, toâi khoâng uoáng baát cöù loaïi thuoác naøo. Qua bieán coá thaùch thöùc naày caû Hoäi Thaùnh cuûa toâi ñaõ nhaän ñöôïc aân töù vaø quyeàn naêng ñeå trôû thaønh nhöõng chieán só caàu nguyeän. Ñöùc tin 156

cuûa hoï taêng leân vaø hoï baét ñaàu tin caäy chæ moät mình Ngaøi maø thoâi. Toâi laø moät nhaân chöùng soáng cuûa taát caû nhöõng pheùp laï. Roài töø coâng taùc truyeàn giaùo cho nöôùc Israel, Ngaøi ñaõ daãn Hoäi Thaùnh chuùng toâi cho coâng cuoäc truyeàn giaùo theá giôùi. Luùc naày chuùng toâi ñang thueâ taàng hai cuûa moät toaø nhaø thuoäc moät Ñaïi Chuûng Vieän vaø moät trong nhöõng sinh vieân cuûa Ñaïi Chuûng Vieän Theá Giôùi Thöù Ba ôû troï taïi taàng döôùi. Khoaûng moät naêm, Hoäi Thaùnh chuùng toâi ñaõ giuùp ñôõ Ñaïi Chuûng Vieän vaø caùc sinh vieân baèng söï caàu nguyeän vaø cuûa caûi cuûa chuùng toâi. Vaøo thaùng Möôøi Hai naêm 1996, moät Tröôûng laõo cuûa Hoäi Thaùnh chuùng toâi ñaõ ñem ñeán cho toâi moät quyeån saùch nhan ñeà, "Moät Söï Maëc Khaûi Thieân Thöôïng Veà Hoaû Nguïc" vieát bôûi Mary Baxter. Sau khi ñoïc xong trong baûn dòch baèng tieáng Ñaïi Haøn, toâi nhaän thaáy ñaây laø quyeån saùch toát coù muïc ñích truyeàn giaùo nhaèm giaûi thích veà söï thöïc cuûa hoûa nguïc. Sau khi caàu nguyeän, chuùng toâi hoïc bieát raèng ñoù laø yù Ngaøi muoán duøng quyeån saùch naày ñeå môû maét thuoäc linh cuûa toâi. Chuùng toâi ñaõ caàu nguyeän suoát hai thaùng trong cuoäc chieán thuoäc linh. Hoäi Thaùnh ñaõ mua moät soá löôïng lôùn saùch naày baèng caû tieáng Anh laãn tieáng Ñaïi Haøn. Chuùng toâi ñaõ gôûi nhieàu quyeån cho caùc Giaùo só Ñaïi Haøn khaép nôi treân theá giôùi. Chuùng toâi ñaõ caàu nguyeän vaø gieo gioáng ñeå ít ra moät linh hoàn ñöôïc ñeán vôùi Ngaøi qua quyeån saùch naày. Chuùng toâi vaâng theo yù muoán Ngaøi. Chuùng toâi tin töôûng Ngaøi seõ töôùi boùn vaø gaët haùi trong muøa cuûa Ngaøi. Sau ñoù Hoäi Thaùnh chuùng toâi ñaõ mua thuoác men vaø gôûi ñeán cho caùc Giaùo só khaép nôi treân theá giôùi ñeå giuùp hoï duy trì söùc khoeû. Hoï caàn nhöõng thaân theå khoeû maïnh ñeå truyeàn baù Tin Laønh. Ngaøi coù moät muïc ñích ñaëc bieät cho nhöõng toâi tôù cuûa Ngaøi. Ngaøi duøng Hoäi Thaùnh chuùng toâi lieân heä vôùi nhöõng toâi tôù khieâm toán cuûa Ngaøi khaép nôi treân theá giôùi laø nhöõng ngöôøi ñaõ saün saøng hy sinh ñôøi soáng vì côù Chuû cuûa hoï trong thôøi ñaïi cuoái cuøng. Ngaøi duøng chuùng toâi nhö moät trung taâm hoå trôï nhöõng vò Giaùo só naày qua söï caàu nguyeän vaø söï daâng hieán taøi chaùnh. Thaùng Möôøi naêm 1997, moät naêm röôõi sau, mí maét beân phaûi cuûa toâi ñaõ ñoùng laïi y nhö tröôùc ñaây. Toâi laïi muoán bieát lyù do taïi sao? Toâi ñaõ tìm kieám Ngaøi vaø caàu nguyeän tha thieát xin Ngaøi baøy toû yù Ngaøi. Caû Hoäi Thaùnh laïi baét ñaàu kieâng aên, aên naên veà söï baát trung vaø söï thieáu vaâng lôøi. Hoï ñaõ aên naên veà ñöùc tin nöûa chöøng cuûa hoï vaø hoï ñaõ taùi daâng mình cho Chuùa laø Ñaáng ñaõ phoù mình vì hoï. 157

Laï luøng thay, mí maét beân phaûi cuûa toâi ñaõ môû ra trôû laïi vaøo ñuùng ngaøy thöù 40! "Moïi söï hieäp laïi laøm ích cho keû yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi laø nhöõng keû ñaõ ñöôïc goïi theo yù muoán Ngaøi ñaõ ñònh." Ñieàu ñoù ñuùng nhö lôøi Chuùa höùa vôùi chuùng toâi. Ngaøi ñaõ döïng neân loaøi ngöôøi töø buïi ñaát vaø ban cho hoï hôi soáng. Loaøi ngöôøi trôû neân loaøi coù sanh linh. Thaäm chí Ngaøi ñieàu khieån caû nhöõng tö töôûng cuûa hoï. Khoâng moät con chim seû naøo rôi xuoáng ñaát maø khoâng theo yù cuûa Ngaøi. Toâi ñaõ nhìn vaøo göông soi vaø kinh ngaïc môû maét phaûi ra. Ngaøi laïi ñeán vaø phaùn vôùi toâi laàn nöõa, "Haõy laøm chöùng nhaân cho Ta cho ñeán taän cuøng traùi ñaát." Ngaøi ñaõ phaùn cuõng nhöõng lôøi ñoù vôùi toâi 33 naêm veà tröôùc trong moät phoøng khaùch saïn taïi Ñaøi Loan. Luùc ñoù toâi coøn treû, khoeû vaø giaøu coù vôùi moät ngöôøi choàng heát mình uûng hoä toâi. Vì theá toâi ñaõ can ñaûm traû lôøi vaâng. Laàn naày cuõng vaäy, toâi ñaõ traû lôøi vaâng, nhöng baây giôø toâi khoâng coù gì caû. "Con khoâng coù gì caû. Con quaù giaø vaø quaù yeáu..." Toâi nghó mình gioáng nhö baø Sa-ra vaø móm cöôøi. Naêm sau, toâi ñöôïc giaûi phaåu cöôøm maét vaø thò löïc cuûa toâi ñöôïc caûi thieän raát nhieàu. Baây giôø toâi thaáy ñöôïc bình thöôøng. Thaäm chí toâi coù theå ñoïc Kinh Thaùnh maø khoâng caàn kính. Toâi ñaõ aên naên vì khoâng bieát taï ôn veà vieäc Ngaøi cho toâi saùng maét suoát ñôøi toâi. Ngaøi ñaõ cho toâi taát caû caùch mieãn phí vì côù tình yeâu voâ ñieàu kieän cuûa Ngaøi. Ngaøi ñaõ chaêm soùc toâi vaø baûo veä toâi trong moïi chi tieát nhoû nhaët cuûa ñôøi toâi. Nhö moät ngöôøi tôù giaø 75 tuoåi ñaõ böôùc ñi qua truõng boùng cheát, toâi phuû phuïc tröôùc chaân Ngaøi vaø thôø phöôïng Ngaøi vôùi taát caû taâm thaàn vaø linh hoàn cuûa toâi.

158

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Hai

CHEÙN TOÂI ÑAÀY TRAØN
Ngoïn Ñuoác Chaùy Röïc Daân Laøng Thaønh Beâ-tha-ni Böôn Tôùi Phía Tröôùc

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Hai

Ngoïn Ñuoác Chaùy Röïc
Ñoù laø moät ñeâm möa thaùng Naêm, 1998. Toâi ngoài tröôùc moät nhoùm nhöõng Tieán só ñaày hieåu bieát trong moät phoøng hoïc nhoû taïi Ñaïi hoïc Han Dong ôû Ñaïi Haøn. Toâi chæ laø moät ñaày tôù Chuùa tuoåi cao söùc yeáu ñeán töø Hoa Kyø. Toâi khoâng bieát phaûi noùi nhöõng gì vôùi nhoùm ngöôøi coù baèng Tieán só gioûi giang naøy. Toâi chæ muoán trôû neân moät chöùng nhaân cho Ngaøi, Ñaáng toâi ñaõ gaëp naêm toâi hai möôi ba tuoåi. Trong gaàn hai giôø lieàn, Ngaøi phaùn vôùi hoï qua toâi. Thaäm chí toâi khoâng uoáng moät nguïm nöôùc. Ngaøi hoûi töøng thính giaû trong phoøng moät caùch coâng khai, “Con yeâu daáu, Chuùa Gieâ-xu coù thaät söï laø Chuùa cuûa con khoâng? Con coù ñang haàu vieäc Ngaøi khoâng? Hay con chæ haàu vieäc Ngaøi qua Tröôøng Ñaïi Hoïc vaø Vieän Tröôûng Kim? Neáu con tin raèng Ngaøi thaät laø Chuùa haèng soáng thì con coù theå chòu ñöïng ñöôïc nhöõng thöû thaùch ñang chôø con ôû ñaèng tröôùc khoâng? Neáu Ngaøi thaät ñaõ chòu khoå, ñaõ ñoå huyeát ñeå cheát cho toäi cuûa con thì con xem vieäc mình ñöôïc döï phaàn trong söï ñau khoå cuûa Ngaøi laø moät söï vinh hieån khoâng? Hay ñoù laø noãi ñau ñôùn cuûa con? Neáu con tin Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu thaät söï laø Ñöùc Chuùa Trôøi thì con phaûi bieát raèng khoâng coù söï ñau ñôùn vaø chòu khoå naøo cho Ngaøi laø ñuû caû.” Khi Ngaøi hoûi hoï ñieàu naøy ñeå ñi ñeán keát luaän thì coù moät söï yeân laëng keùo daøi. Ñieàu ñoù laø söï thaät. Ngaøi chính laø Ñöùc Chuùa Trôøi chaân thaät ñaõ mang hình ngöôøi ñeå ñeán theá giôùi toäi loãi naøy. Ngaøi hy sinh treân thaäp töï 160

giaù ñeå cöùu chuùng ta khoûi toäi loãi vaø nhöõng ñieàu phaïm pheùp. Vaø neáu chuùng ta thaät söï tin ñieàu ñoù thì chuùng ta khoâng theå ta thaùn khi hoaøn caûnh xung quanh trôû neân baát lôïi vaø nhöõng ñieàu xaûy ñeán laøm phaät yù chuùng ta. Nhöõng beänh nhaân phung ôû traïi “Söï Soáng Môùi” taïi Myang ñaõ ca ngôïi Chuùa vôùi caû taám loøng cuûa hoï. Chuùng ta coù phöôùc hôn nhöõng ngöôøi phung ñoù raát nhieàu. Chuùng ta khoûe maïnh vaø höôûng ñöôïc nhieàu ñieàu baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Nhöng neáu chuùng ta khoâng coù taám loøng thaät söï bieát ôn Ngaøi thì chuùng ta chaúng ñaùng ñem so vôùi nhöõng ngöôøi phung kia. Neáu nhö nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt, coâ ñôn, laïnh leõo coù theå yeâu thöông vaø ca ngôïi Ngaøi vôùi caû taám loøng cuûa hoï thì taïi sao chuùng ta laø nhöõng ngöôøi soáng trong söï thoaûi maùi vaø aám cuùng, coù söùc khoûe vaø thöùc aên laïi khoâng theå laøm ñieàu töông töï? Chaúng leõ chuùng ta khoâng theå ca ngôïi Ngaøi nhieàu hôn nhöõng con ngöôøi aáy sao? Nhöõng ñöùa con voâ ôn, khoâng bieát traân troïng nhöõng gì mình ñöôïc höôûng nhö chuùng ta môùi thaät söï laø nhöõng toäi nhaân reû maït nhaát. Toâi ñau ñôùn veà nhöõng toäi loãi cuûa mình, vaø moät laàn nöõa toâi guïc ñaàu xuoáng tröôùc Ngaøi. Ñaàu naêm 1998, toâi nhaän ñöôïc moät cuù ñieän thoaïi töø Ñaïi Haøn. Nhö ñaõ noùi tröôùc ñaây, toâi coù moät mieáng ñaát ôû Bugok, Ñaïi Haøn bò nhaø nöôùc haïn cheá söû duïng. Baây giôø toâi ñöôïc baùo laø leänh haïn cheá ñaát ñai ñöôïc baõi boû theo nhö keá hoaïch môû roäng ñoâ thò cuûa Chính phuû. Ngöôøi ta döï ñònh seõ xaây döïng moät xa loä coâng ngieäp baêng ngang thaønh phoá. Vì theá, chuû mieáng ñaát seõ ñöôïc Chính phuû boài thöôøng moät soá tieàn. Hoï goïi toâi veà ñeå nhaän soá tieàn aáy. Tuy vaäy, luùc aáy toâi chöa saün saøng cho moät chaëng ñöôøng daøi quay trôû veà Ñaïi Haøn neân toâi ñaõ hoaõn chuyeán ñi laïi. Moät hoâm noï, trong luùc ñang nghe moät cuoän baêng maø moät Tröôûng laõo trong nhaø thôø ñaõ taëng cho toâi, toâi ñöôïc nhaéc nhôû laïi moät vieäc maø toâi laõng queân trong boán möôi naêm. Khi choàng toâi cuøng chuù toâi thaønh laäp Tröôøng Ñaïi Hoïc, toâi ñaõ coá gaéng söûa soaïn cho hoï nhöõng sinh vieân treû tuoåi ñöôïc trang bò khoâng nhöõng vôùi kieán thöùc maø coøn coù caû Tin Laønh nöõa. Qua vieäc laøm naøy, toâi muoán hoï yeâu meán ñaát nöôùc vaø daân toäc cuûa hoï. Luùc aáy, choàng vaø chuù toâi laø ngöôøi chöa tin Chuùa. Neân ñieàu duy nhaát maø toâi coù theå laøm laø thuyeát phuïc choàng toâi xaây moät nhaø nguyeän trong khuoân vieân tröôøng. Tim toâi ñaäp maïnh vaø nöôùc maét toâi traøo ra. Cuoái cuøng, Ngaøi cuõng ñaõ xaây Tröôøng Ñaïi Hoïc Han Dong, ngoâi tröôøng chaéc chaén raát quyù baùu trong maét Ngaøi. Ngaøi haún laáy laøm vui loøng laém. 161

Toâi heát loøng ao öôùc ñöôïc tuyeân döông vaø ca ngôïi nhöõng ngöôøi ôû Tröôøng Ñaïi Hoïc. Toâi khoâng theå chôø ñôïi laâu hôn nöõa cho neân duø chöa hoûi yù caùc con, toâi ñaõ ñaët veù maùy bay vaø chuaån bò giaáy tôø cho vieäc sang teân chuû quyeàn ñaát. Toâi rôøi Hoa Kyø veà Ñaïi Haøn trong luùc caùc tín höõu trong Hoäi Thaùnh baét ñaàu kieâng aên caàu nguyeän. Vöøa veà ñeán Ñaïi Haøn, toâi lieàn ñeán Toøa Thò saûnh Bugok ñeå lo nhöõng giaáy tôø caàn thieát. Qua Muïc sö Ha ôû nhaø thôø Onnuri, taïi Seoul, toâi gaëp baø Kim, vôï oâng Vieän Tröôûng Tröôøng Ñaïi Hoïc. Ngay ngaøy hoâm sau, toâi tìm ñeán Tröôøng Ñaïi Hoïc taïi Pohang. Côn möa ñaàu xuaân khieán cho thaønh phoá Pohang trôû neân aåm öôùt. Coâng vieäc xaây döïng nhaø nguyeän ñang ñöôïc xuùc tieán ôû gaàn coång tröôøng Ñaïi Hoïc. Toâi coù theå caûm nhaän töøng gioït moà hoâi vaø lôøi caàu nguyeän cuûa nhieàu ngöôøi trong töøng vieân gaïch. Loøng toâi roän leân vì sung söôùng khi toâi nhìn thaáy nhöõng khuoân maët sinh vieân treû tuoåi ñang töôi cöôøi treân khuoân vieân aåm öôùt cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc. “Chuùa ôi! Cuoái cuøng Ngaøi ñaõ laøm coâng vieäc cuûa Ngaøi. Ngaøi khôûi söï thöïc hieän coâng taùc cöùu roãi cuûa Ngaøi taïi Ñaïi Haøn vaø treân toaøn theá giôùi.” “Ngaøi ñem söï saùng ñeán cho boùng ñeâm Ngaøi ñem hy voïng trong söï tuyeät voïng Ngaøi ñem an uûi trong söï ñau ñôùn Ngaøi giô cao ngoïn ñuoác röïc saùng.” Nöôùc maét tuoân daøi xuoáng maët toâi nhö nhöõng gioït nöôùc möa. Toâi ñöôïc daãn tôùi vaên phoøng Vieän Tröôûng, Tieán só Y. K. Kim. Ngöôøi ñaøn oâng cao raùo toùc baïc naøy ñang chôø ñoùn toâi. Sau khi chaøo hoûi laãn nhau, toâi laáy ra tôø giaáy sang teân chuû quyeàn ñaát maø toâi ñaõ giöõ trong 40 naêm vaø ñöa cho oâng. Toâi caûm thaáy ngöôïng nguøng vì ñaây chæ laø moät söï ñoùng goùp nhoû nhoi. Nhöng ñoù laø taát caû nhöõng gì coøn laïi trong tay ngöôøi goùa phuï ñaõ 30 naêm nay. Noù gioáng nhö hai ñoàng xu cuoái cuøng maø toâi coù theå daâng cho Ngaøi. Ngaøi yeâu toâi vaø ñaõ vì toâi maø töø boû maïng soáng cuûa mình. Khi toâi trình baøy muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm vaø baøy toû taám loøng cuûa toâi ñoái vôùi Tröôøng Ñaïi Hoïc, Tieán só Kim ruùt khaên tay ra lau nöôùc maét mình. Moïi giaáy tôø cho vieäc sang teân chuû quyeàn ñaát ñöôïc hoaøn taát trong voøng hai tieáng ñoàng hoà. Tieán só Kim môøi toâi noùi chuyeän vôùi caùc Giaùo sö toái hoâm ñoù. Ñoù laø lyù do toâi ñang ñöùng tröôùc nhoùm Giaùo sö hieåu bieát saâu roäng naøy. 162

Ñeâm ñoù, Ngaøi ñaõ duøng moâi mieäng cuûa ngöôøi ñaày tôù cao tuoåi naøy ñeå ñem lôøi Ngaøi ñeán cho hoï. Sau naøy, toâi ñöôïc keå laïi luùc ñoù Tröôøng Ñaïi Hoïc ñang ôû trong thôøi ñieåm gay go nhaát. Caùc Giaùo sö vaø nhaân vieân khoâng nhaän ñöôïc hai thaùng löông cuûa mình. Ngöôøi ta baét ñaàu nghi ngôø keá hoaïch cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi daønh cho hoï. Linh cuûa söï toái taêm caáu xeù taâm hoàn hoï. Theá roài moät ngaøy khoâng ai ñeå yù tôùi, coù moät nöõ Muïc sö cao tuoåi ôû taän beân kia Thaùi Bình Döông boãng nhieân xuaát hieän ôû Tröôøng Ñaïi Hoïc ôû Pohang, naèm taän cuøng baùn ñaûo Trieàu Tieân. Sau khi hoaøn taát thuû tuïc sang teân chuû quyeàn ñaát, toâi noùi vôùi hoï, “Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng raát yeâu thöông anh em. Ngaøi ñaõ laäp neân Tröôøng Ñaïi Hoïc naøy vì söï vinh hieån cuûa Ngaøi. Vì theá, Ngaøi seõ giuùp ñôõ anh em trong moïi khoù khaên neáu anh em beàn loøng tin caäy Ngaøi vaø böôùc ñi vôùi Ngaøi cho ñeán cuoái cuøng.” Sau khi hoï nghe thoâng ñieäp cuûa Ngaøi ñöôïc phaùn qua toâi, hoï tin chaéc raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ñang hieän dieän taïi ngoâi Tröôøng Ñaïi Hoïc naøy. Ñeâm ñoù, öôùc nguyeän cuoái cuøng cuûa toâi laø ñöôïc thaáy hoï haàu vieäc Chuùa ñaõ xuyeân thaáu taâm hoàn cuûa caùc Giaùo sö vaø nhaân vieân ôû ñoù. Ñoù laø thôøi ñieåm hoï baét ñaàu suy nghó veà moái lieân heä giöõa hoï vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Baèng lôøi haèng soáng ñaày söï an uûi vaø tính thuyeát phuïc cuûa mình, Ngaøi ñaõ ñaûm baûo vôùi hoï laø Ngaøi seõ giuùp ñôõ hoï trong côn tuyeät voïng. Ñeâm hoâm aáy, Ngaøi ñaõ ñem ñeán cho hoï söùc soáng môùi vaø boå laïi taâm linh hoï. Keå töø ñoù, hoï coù theå böôùc gaàn hôn vôùi Ngaøi. Chuyeän laø nhö theá ñoù. Ñoù laø söï khoân ngoan vaø quyeàn naêng cuûa Ngaøi. Ngaøi bieát nhöõng nhu caàu cuûa con ngöôøi vaø Ngaøi khieán moïi vieäc hieäïp laïi ñeå phuïc vuï cho moät muïc ñích toát ñeïp. Toâi daâng lôøi caûm taï leân Ngaøi, Ñaáng saùng taïo neân muoân loaøi vaïn vaät. Neáu toâi coù ñöôïc lôøi öôùc cuoái cuøng thì ñoù laø töø Tröôøng Han Dong maø Ngaøi ñaõ xaây cho chính Ngaøi, seõ daáy leân nhieàu thanh nieân nam nöõ treû tuoåi cho töông lai cuûa Ñaïi Haøn. Ngoâi Tröôøng seõ trôû neân moät nôi gaây döïng ñöùc tin maø töø ñoù nhieàu con caùi Chuùa seõ böôùc ra. Baát cöù nôi naøo hoï ñaët chaân ñeán, hoï cuõng seõ trôû thaønh aùnh saùng thaät vaø muoái cuûa theá giôùi xaáu xa naøy.

163

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Hai

Daân Laøng Thaønh Beâ-tha-ni
“OÂi Muïc sö! Ñaõ bao naêm troâi qua keå töø luùc baø ñi khoûi ñaây trong haøng nöôùc maét. Toâi ñaõ caàu xin Chuùa cho toâi ñöôïc gaëp laïi baø vaø caàm tay baø tröôùc khi toâi cheát.” Baø Hong chaïy ra oâm chaàm laáy toâi tröôùc khi chieác taxi coøn chöa döøng haún. Chao oâi! Toâi ñaõ ao öôùc gaëp hoï bieát chöøng naøo. Hoï laø nhöõng ngöôøi con yeâu daáu cuûa Ngaøi. Toâi nhìn kyõ hoï vaø ñeå yù thaáy coù nhieàu veát nhaên haèn saâu treân khuoân maët cuûa hoï. Moät thôøi gian daøi ñaõ troâi qua. Toâi rôøi khoûi thò traán nhoû naøy trong nöôùc maét ñaõ 25 naêm. Toâi ñaõ voâ cuøng thaát voïng tröôùc vieäc ngöôøi ta löøa ñaûo ñeå chieám laáy caùc baát ñoäng saûn. Toâi coøn nhôù luùc ñoù toâi ñi doïc theo con ñöôøng naèm doïc theo ruoäng luùa vaø khoùc. Toâi töï höùa vôùi mình chæ seõ quay trôû laïi nôi naøy tröôùc luùc nhaém maét. Toâi ngoài trong phoøng khaùch vaø thaáy caøng nhieàu khuoân maët quen thuoäc xuaát hieän. Khuoân maët hoï ñaõ thay ñoåi cuøng vôùi thôøi gian nhöng moät ñieàu maø toâi thaáy khoâng heà thay ñoåi, ñoù laø tình yeâu cuûa hoï ñoái vôùi Ngaøi vaø ñoái vôùi toâi sau bao nhieâu naêm tröôøng. Töø ñaèng xa, con gaùi baø Hong ñeán chaøo toâi duø raèng coâ ñang phaûi choáng naïn vì bò tai naïn xe hôi. Ñeâm tröôùc ñoù, coâ ñaõ chuaån bò cho toâi nhöõng moùn aên thaät ngon mieäng. ÔÛ ñaâu toâi coù theå tìm thaáy tình yeâu quyù baùu vaø chaân thaät döôøng aáy? Thöùc aên cuûa hoï laø löông thöïc töø trôøi,

164

gioáng nhö ma-na vaäy. Ñoù laø böõa aên trong tình yeâu vaø nöôùc maét. Ñoù quaû laø moät thôøi gian quyù giaù voâ ngaàn. OÀ, toâi nghó ñaây chính laø lyù do taïi sao Chuùa toâi muoán ôû cuøng vôùi ngöôøi ngheøo. Nhöõng ngöôøi ngoài quanh chieác baøn naøy laø nhöõng ngöôøi ñaõ höùa nguyeän yeâu Ngaøi cho ñeán cuoái cuøng khi ngoâi nhaø nguyeän treân nuùi naøy ñöôïc xaây caát caùch ñoù ñaõ laâu laém. Sau khi duøng böõa tröa, toâi hoûi hoï lieäu coù theå leân nuùi thaêm laïi ngoâi nhaø nguyeän khoâng, nhöng hoï ñeà nghò toâi khoâng neân ñi vì noù seõ laøm toâi ñau loøng. Nhöng ñoù laø chuyeán ñi cuoái cuøng cuûa toâi, neân toâi muoán ñöôïc nhìn thaáy ngoâi nhaø nguyeän. Toâi ñeán nôi vaø thaáy ñoù laø moät nôi hoang vaéng tieâu ñieàu. Nhaø nguyeän laãn hoà caù ñeàu khoâng coøn nöõa. Khoâng coøn laïi gì caû. Toâi ñi xuoáng nuùi vaø gaëp oâng Lee, oâng naøi næ toâi ñeán nhaø oâng. Baây giôø moïi chuyeän ñaõ thuoäc veà quaù khöù vaø toâi muoán queân heát moïi söï. Moät laùt sau, con gaùi cuûa oâng vaø vò Muïc sö cuûa coâ böôùc vaøo. Toâi tieáp hoï vaø chaøo hoûi hoï. OÂng Lee baây giôø ñaõ giaø. Toâi caàm tay oâng vaø hoûi thaêm tình hình cuûa oâng. Nhöng oâng khoâng theå ngaång ñaàu nhìn thaúng vaøo maét toâi. Neáu oâng coøn caûm thaáy xaáu hoå tröôùc moät phuï nöõ cao tuoåi nhö toâi thì laøm sao oâng coù theå ñöùng tröôùc Ngaøi, Ñaáng nhìn thaáu taám loøng cuûa moãi ngöôøi vôùi ñoâi maét röïc löûa cuûa Ngaøi. Toâi thaáy xoùt xa cho linh hoàn cuûa oâng vaø toâi caàm tay oâng roài caàu nguyeän cho oâng. Toâi caàu xin loøng thöông xoùt vaø aân hueä cuûa Ngaøi giuùp oâng aên naên ñeå oâng khoâng phaûi hoå theïn khi ñöùng tröôùc maët Ngaøi. Toâi trôû laïi nhaø baø Hong vaø saün saøng cho vieäc trôû leân Seoul. Moãi ngöôøi taëng toâi moät moùn quaø nhoû, goàm coù daàu meø, daàu perrila, boät traùi ñaáu, tieâu xay vaø nhieàu thöù khaùc. Taát caû ñeàu laø nhöõng moùn quaø cuûa tình yeâu thöông. Toâi naém tay töøng ngöôøi chaøo taïm bieät vaø heïn gaëp laïi treân thieân ñaøng. Baø Hong ñöùng ñoù treân ñöôøng lau nöôùc maét cuûa mình. Baø vaãy tay chaøo khi chieác xe oâ-toâ phoùng ra khoûi loái vaøo thò traán cuõ kyõ aáy. Toâi khoâng nhìn thaáy nhöng chaéc laø baø ñaõ khoùc nhieàu laém nhöõng ngaøy sau ñoù. Tình yeâu ñoái vôùi ñoàng loaïi thaät laø moät ñieàu ñeïp ñeõ vaø quyù giaù bieát bao trong maét Ngaøi! Hoï laø nhöõng ngöôøi khoâng coù laáy moät lôøi giaû doái vaø söï giaû hình. Hoï khoâng coù söï giaøu coù cuûa traàn gian nhöng hoï coù tình yeâu thöông. Ñöùc Chuùa Trôøi seõ vui möøng ñoùn hoï khi hoï ñeán vöông quoác cuûa Ngaøi. Hoï khoâng hoïc cao vaø khoâng coù nhieàu taøi saûn. Hoï khoâng töï haøo veà chính mình. Hoï chæ laø nhöõng ngöôøi daân queâ ngheøo naøn vaø bình dò. Nhöng kho baùu cuûa hoï raát quyù giaù vaø maét hoï ngôøi saùng nhö 165

maét ñaøn nai. Hoï laø nhöõng ngöôøi coù theå tha thöù cho keû thuø cuûa mình, bao phuû keû thuø baèng söï caàu nguyeän vaø thaäm chí yeâu thöông keû thuø. Söï bình an cuûa Ngaøi tuoân traøn trong nhöõng con ngöôøi xinh ñeïp ôû thò traán nhoû beù yeân tónh naøy. Hoï thaät söï laø nhöõng ngöôøi haïnh phuùc ñang böôùc ñi treân ñöôøng heïp cuûa cuoäc ñôøi.

166

Gioû Ñaày Thöù Möôøi Hai

Böôn Tôùi Phía Tröôùc
Vaäy laø ñaõ 25 naêm troâi qua keå töø khi toâi rôøi ngoâi nhaø thaân thöông cuûa toâi taïi Bu Am Dong. Caùi coång baèng theùp vaø nhöõng böùc töôøng ñaù vaãn coøn ñoù. Toâi môû coång vaø böôùc vaøo beân trong. Moïi vaät thaät tónh laëng. Toâi böôùc leân nhöõng baäc thang ñeå ñeán saân giöõa. Nhöõng kyù öùc ngaøy tröôùc uøa veà nhö theå moïi chuyeän vöøa môùi xaûy ra ngaøy hoâm qua. Toâi nhìn vaøo beân trong töø caùnh cöûa ñeå môû vaø nhìn thaáy nhöõng böùc töôøng, nhöõng caây coät, caùc boá trí…raát ñoãi quen thuoäc. Thaäm chí caên phoøng haáp quaàn aùo vaãn ôû nguyeân vò trí ôû beân kia caàu thang. Sau khi choàng toâi qua ñôøi, toâi phaûi tranh ñaáu ñeå coù theå giöõ laïi ngoâi nhaø roäng lôùn naøy cuøng vôùi moät chuù choù chaên cöøu. Giôø ñaây, phaàn ñaát ñöôïc hieán taëng vaø nhöõng toøa nhaø xung quanh ñöôïc duøng laøm truï sôû chính cuûa toå chöùc Chieán Dòch Sinh Vieân Vì Ñaáng Christ. Caên nhaø cuõ cuûa toâi ñöôïc duøng laøm nôi tieáp khaùch. Hoâm ñoù laø ngaøy Chuùa Nhaät; coù nhieàu sinh vieân ñi leân ñoài. Thaät laø moät caûnh töôïng ñeïp ñeõ trong maét Chuùa. Moät sinh vieân hoûi toâi, “Baø ñang tìm ai vaäy?” Toâi traû lôøi, “Toâi laø khaùch môùi ñeán, chæ muoán ngaém nhìn moät chuùt.” Khi toâi nhìn thaáy nhieàu sinh vieân treû tuoåi ñi leân ñoài, toâi thaàm nguyeän trong loøng xin Chuùa ban phöôùc cho hoï. Toâi nhìn leân vaø baét gaëp caây thaäp töï treân noùc nhaø thôø Samae (ba tình yeâu thöông) naèm treân ñoài. Ñaây laø ngoâi nhaø thôø maø nhieàu naêm tröôùc toâi ñaõ daâng hieán cho Chuùa trong nöôùc maét. Toâi muoán ñeán thaêm 167

nhaø thôø tröôùc khi quay veà Los Angeles. Ngoïn ñoài heïp vaø doác daãn ñeán nhaø thôø vaãn y nguyeân nhö thôøi ñieåm 30 naêm veà tröôùc. Ñieåm khaùc bieät duy nhaát laø giôø ñaây coù nhieàu caên nhaø moïc leân doïc theo söôøn ñoài. Toâi ñaõ töøng ñi leân ngoïn ñoài naøy, ñaàu ñoäi böõa tröa cho caùc coâng nhaân xaây döïng. Coøn giôø ñaây, toâi caàn coù ngöôøi giuùp ñôõ vaø khoâng theå ñi lieàn moät maïch leân ñoài ñöôïc nöõa. Toâi leân ñoài tröôùc giôø thôø phöôïng saùng Chuùa Nhaät. Toâi nhìn xung quanh saân nhaø thôø vaø thaáy caây lieãu nôi toâi ñaõ töøng ngoài khoùc vì khoâng coù tieàn traû löông cho coâng nhaân. Toâi ñi ñeán sôø vaøo thaân caây vaø hoài töôûng laïi quaù khöù. Nhaø thôø ñöôïc trang hoaøng laïi raát ñeïp maét. Töøng vieân gaïch cuûa nhaø thôø döôøng nhö ñeàu chöùa ñöïng nöôùc maét cuûa toâi. Toâi ngoài yeân laëng ôû haøng gheá cuoái cuøng vaø daâng leân Ngaøi lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát. Buoåi leã chaám döùt, luùc toâi söûa soaïn rôøi khoûi nhaø thôø thì boãng baét gaëp moät khuoân maët quen thuoäc. Toâi khoâng chaéc laém nhöng cöù leân tieáng hoûi, “Baø laø baø Lee phaûi khoâng?” Baø quay ñaàu laïi vaø nhaän ra toâi ngay laäp töùc. Baø thoát leân trong tieáng khoùc, “OÂi, baø Yoo ñaây maø! Phaûi chaêng ñaây laø giaác mô. Toâi ñaõ caàu nguyeän raèng toâi muoán gaëp laïi baø tröôùc khi toâi qua ñôøi. Ngaøi ñaõ ñaùp laïi lôøi thænh caàu beù nhoû cuûa toâi. Toâi muoán bieát tin veà baø ñeán noãi heã coù ai sang Myõ laø toâi lieàn nhôø hoï tìm giuøm baø Yoo. Töø luùc baø ra ñi, toâi luoân hy voïng moät ngaøy naøo ñoù baø seõ trôû laïi vaø toâi ñaõ ñôïi taïi ngoâi nhaø thôø naøy ñaõ 30 naêm.” Baø khoùc thoån thöùc nhö moät ñöùa treû. Moïi ngöôøi nhìn chuùng toâi vôùi aùnh maét chöùa ñaày söï thaéc maéc. Vò Muïc sö Quaûn Nhieäm ñeán hoûi taïi sao baø khoùc. Baø giôùi thieäu toâi cho oâng trong nöôùc maét. OÂng hoûi toâi, “Vaäy ra baø laø baø Yoo aø? Haèng naêm, cöù vaøo leã caûm taï, chuùng toâi ñoïc laïi lòch söû nhaø thôø vaø coù teân baø Yoo. Phaûi ñoù chính laø baø khoâng?" Caùc baø trung nieân vaây laáy toâi vaø nhaän ra toâi. Khi toâi coøn ôû nhaø thôø thì hoï môùi laø nhöõng thieáu nhi. Chuùng toâi aên tröa raát ngon vaø sau ñoù ñi ñeán tö thaát Muïc sö. Toâi nghó tö thaát Muïc sö phaûi naèm caïnh nhaø thôø nhöng chuùng toâi phaûi ñi qua moät daõy nhaø tröôùc khi ñeán choã cuûa oâng. Baø Lee cuøng ñi vôùi chuùng toâi; baø naém chaët laáy tay toâi nhö theå sôï toâi seõ chaïy maát. Chuùng toâi böôùc vaøo nhaø; baø ruùt ra quyeån soå ñòa chæ vaø baét ñaàu goïi cho nhöõng ngöôøi baïn cuõ. “Ñuùng roài! Baø Yoo ñang ôû nhaø Muïc sö. Hieän nay baø ñaõ laø Muïc sö roài. Toâi ñaõ noùi laø baø seõ veà laïi maø! Haõy ñeán ñaây mau.” Trong luùc baø ñang goïi ñieän thoaïi thì toâi nghe laïi moät gioïng noùi quen thuoäc ôû tröôùc cöûa, “Baø Yoo, baø Yoo!” Ngöôøi phuï nöõ aáy ñang khoùc. Toâi nhaän ra 168

baø ngay. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, Bu Am Dong ñaày daãy nhöõng ngöôøi ngheøo. Toâi ñaëc bieät gaàn guõi vôùi ngöôøi phuï nöõ naøy vaø chia seû tình yeâu cuûa Ngaøi cho baø. Baø chaïy uøa vaøo phoøng, nöôùc maét raøn ruïa. Toâi nhaän thaáy khuoân maët xinh ñeïp cuûa baø ñaõ coù nhieàu thay ñoåi vôùi nhieàu neáp nhaên xuaát hieän theo naêm thaùng. Baø oâm laáy coå toâi vaø thoån thöùc khoùc lôùn tieáng. “Ngay caû khi meï ruoät toâi soáng laïi, toâi cuõng khoâng theå haïnh phuùc nhö theá naøy. Toâi coøn nhôù tröôùc khi baø sang Myõ, baø ñaõ ñeán thaêm khu phoá toài taøn cuûa chuùng toâi laàn cuoái cuøng. Baèng tieàn maùy bay cuûa mình, baø ñaõ mua cho chuùng toâi moät bao gaïo vaø ra ñi trong nöôùc maét sau ñoù. Töø luùc aáy trôû ñi, cöù moãi laàn toâi vo gaïo naáu côm, toâi laïi nhôù ñeán baø vaø khoâng kìm ñöôïc nöôùc maét cuûa mình." Tình thöông maø hoï daønh cho toâi khoâng ñeán töø con ngöôøi. Khi baïn cuõ gaëp laïi nhau thì tình caûm traøn treà nhöng khi xa nhau thì tình caûm aáy cuõng bieán maát. Ñoù laø baûn chaát cuûa con ngöôøi. Quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình thaäm chí cuõng trôû neân nhaït nheõo daàn sau moät khoaûng thôøi gian soáng xa nhau. Nhöng tình thöông maø hoï daønh cho toâi ñöôïc ñaâm reã trong tình thöông baát dieät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Ba möôi naêm troâi qua mang ñeán nhieàu thay ñoåi ngoaïi tröø moät ñieàu, ñoù laø tình yeâu maø Ngaøi daønh cho toâi. Tình yeâu cuûa Ngaøi daønh cho toâi thaät saâu roäng vaø cao caû vöôït quaù söï töôûng töôïng cuûa chuùng toâi. Nhöõng moái lieân heä saûn sinh ra bôûi tình yeâu cuûa Ngaøi vaãn toûa muøi thôm töôi môùi tröôùc söï thaùch thöùc cuûa thôøi gian. Toâi caûm giaùc nhö mình ñang say trong nieàm vui vaø nieàm haïnh phuùc. Toâi hoûi hoï, “Taïi sao tö thaát Muïc sö laïi bò dôøi ñi? Noù ñaõ töøng ôû beân hoâng nhaø thôø maø?” Baøø vôï vò Muïc sö traû lôøi, “Vò Muïc sö ñaàu tieân noùi baø Yoo ñaõ baùn caên nhaø cho oâng khi baø ñi sang Myõ, vaø oâng ñaõ cho thueâ caên nhaø aáy. Khi oâng ñi khoûi nhaø thôø, oâng ñaõ mang theo luoân soá tieàn nhaø. Toâi ñaõ soáng trong taàng haàm cuûa nhaø thôø trong 15 naêm. Caùc con toâi khoâng coù ñuû choã vì ôû ñoùù quaù chaät choäi, vì theá naêm ngoaùi nhaø thôø cho chuùng toâi möôùn caên nhaø naøy vaø chuùng toâi chuyeån ñeán ñaây.” Khi toâi nghe lôøi giaûi thích aáy, toâi söïc nhôù laïi moät chuyeän. Vò Muïc sö ñaàu tieân ñi khoûi nhaø thôø vaø sau ñoù oâng sang Myõ tröôùc toâi. Toâi gaëp oâng ôû Los Angeles vaø oâng giuùp caùc con trai toâi hoïc haønh cuõng nhö kieám vieäc laøm. Moät thôøi gian sau, toâi nghe tin oâng naèm beänh vieän neân ñeán thaêm oâng. OÂng caàm tay toâi noùi, “Xin haõy tha thöù cho toâi.” Toâi ñaùp, “Toâi khoâng coù quyeàn tha thöù cho ngöôøi khaùc. Chính toâi ñaây cuõng laø 169

moät toäi nhaân caàn ñöôïc tha thöù. Ñaáng duy nhaát coù theå tha thöù cho chuùng ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi vì Ngaøi laø Ñaáng voâ toäi." OÂng qua ñôøi chaúng bao laâu sau hoâm toâi ñeán an uûi oâng taïi beänh vieän. Söï vieäc naøy hieän leân tích taéc trong trí toâi nhö moät thöôùc phim ngaén. "Thöa baø (toâi duøng chöõ Samonin trong tieáng Ñaïi Haøn ñeå xöng hoâ vôùi baø vôï cuûa vò Muïc sö), chaéc laø coù söï hieåu laàm naøo ñoù ôû ñaây. Toâi ñaõ cung hieán nhaø thôø cuøng tö thaát Muïc sö cho Ngaøi thì laøm theá naøo toâi coù theå laáy laïi ñöôïc?” Moïi ngöôøi ñeàu gaät guø nhö theå ñaõ tìm ra ñöôïc lôøi giaûi ñaùp cho moät caâu ñoá hoùc buùa. Hoäi Thaùnh nhoùm laïi vaøo buoåi chieàu ñeå döï leã cung hieán cuûa nhoùm phuï nöõ. Hoï môøi toâi giaûng vaø toâi caàu xin Ngaøi giuùp ñôõ. Trong luùc ñöùng taïi nôi buïc giaûng, toâi caûm nhaän ñöôïc söï hieän dieän cuûa Ngaøi ôû giöõa voøng hoäi chuùng. Ngaøi ñaõ giöõ lôøi höùa cuûa Ngaøi vaø ñaùp lôøi caàu xin cuûa toâi. Ba möôi ba naêm tröôùc khi toâi ra ñi, trong nöôùc maét toâi ñaõ caàu xin Ngaøi giöõ gìn Hoäi Thaùnh naøy. Giôø thì boâng traùi ñaõ xuaát hieän. Hoï ñaõ ñöôïc chaêm soùc chu ñaùo bôûi Ñaáng Chaên Hieàn Laønh vaø ñang tröôûng thaønh veà maët thuoäc linh. Caùc Tröôûng laõo, caùc Chaáp söï cam keát phuïc vuï moät caùch trung tín Thaân theå Ngaøi vaø ñeàn thôø Ngaøi. Toâi daâng leân Ngaøi söï ca ngôïi vaø lôøi caûm taï chaân thaønh nhaát töø traùi tim toâi. Laøn gioù ñaàu muøa haï thaät trong laønh vaø töôi maùt voâ cuøng. Naéng chieàu röïc rôõ chieáu qua khung cöûa soå nhaø thôø gioáng nhö tình yeâu cuûa Ngaøi ñang phuû che caû Hoäi chuùng. Ba möôi ba naêm tröôùc toâi rôøi ngoâi nhaø thôø naøy trong nöôùc maét. Coøn baây giôø, ngöôøi phuï nöõ haïnh phuùc nhaát theá giôùi naøy ñaõ trôû laïi ñeå chia seû möôøi hai gioû ñöïng ñaày nieàm haïnh phuùc cuûa mình. Baø ñang ñöùng ñoù trong nhöõng gioït nöôùc maét vui möøng cuûa moät ñaày tôù Chuùa cao tuoåi. Chính söï saùng cuûa Ngaøi ñaõ xaây döïng chieác caàu muoân ñôøi cuûa söï tha thöù vaø söï hoøa giaûi giöõa chuùng ta vôùi Ngaøi. Côn möa ngaøy hoâm qua khieán cho khung caûnh beân ngoaøi nhaø thôø töôi hôn, xanh hôn trong muoân saéc maøu cuûa ñaàu muøa haï. Khi ñöôïc aùnh saùng cuûa Ngaøi chaïm ñeán thì vaät thoï taïo cuûa Ngaøi, thieân nhieân vaø con ngöôøi ñeàu trôû neân nhöõng hình aûnh ñeïp ñeõ vaø traøn treà haïnh phuùc nhö Ngaøi ñaõ ñònh saün töø buoåi saùng theá. Taâm hoàn toâi saûi caùnh trong nieàm ao öôùc saâu xa veà söï hieän dieän vónh cöûu cuûa Ngaøi, nhö nhöõng ñôït soùng khoâng ngöøng xoâ treân doøng soâng söï soáng, ñöùc tin, hy voïng vaø tình yeâu thöông. “OÂi! Quaû thaät toâi laø ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc.” 170

*

*

*

Thôøi tieát aám aùp ôû Los Angeles cuøng côn möa gaàn nhaát khieán cho caây töû ñinh höông nôû hoa sôùm. Muøi thôm cuûa hoa töû ñinh höông lan toûa ñeán cöûa soå cuûa phoøng caàu nguyeän nhoû cuûa toâi ôû trong goùc nhaø thôø. Muøi thôm thaät eâm dòu, nhö chính Ngaøi vaäy. Hoâm nay laø ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Toâi söûa soaïn chính mình baèng lôøi caàu nguyeän, vaø toâi caûm thaáy phaán chaán khi bieát mình saép gaëp laïi gia ñình ñöùc tin yeâu daáu cuûa mình. Moãi laàn toâi chia seû veà tình yeâu kyø dieäu cuûa Ngaøi laø moãi laàn loøng toâi vaø cheùn toâi ñaày traøn nieàm haïnh phuùc trong Ngaøi. Hoâm nay toâi ñöùng tröôùc gia ñình ñeå chia seû khoâng chuùt raøng buoäc veà kho taøng “Haïnh Phuùc” quyù baùu trong loøng toâi. Toâi caàu nguyeän ñeå nhöõng ngöôøi beàn loøng vaø qua thôøi gian seõ tìm ñöôïc haïnh phuùc thaät vaø qua hoï nieàm haïnh phuùc ñoù seõ ñöôïc chia seû cho nhöõng ngöôøi khaùc nöõa. Neáu coù ai ñoù tìm ñöôïc nieàm haïnh phuùc naøy nôi baïn thì ñoù seõ laø phöôùc haïnh lôùn lao cuûa caû hai chuùng ta. Laøn gioù muøa xuaân quyeän cuøng muøi thôm cuûa hoa töû ñinh höông. Vaø moät laàn nöõa loøng toâi ngaäp traøn nieàm haïnh phuùc.

171

Lôøi Cuoái

Giaêng Buoàm Treân Doøng Soâng Haïnh Phuùc
Töø ban ñaàu, Tröôùc khi theá giôùi naày Ñöôïc Lôøi Ngaøi saùng taïo Coù moät loaïi sinh vaät duy nhaát Trong muoân loaøi vaïn vaät Ñaõ ñöôïc Ngaøi chuùc phöôùc Ñaõ ñöôïc Ngaøi nhaän laøm con Theo hình aûnh cuûa Ngaøi Khieán Ngaøi raát vui loøng. Nhöng tröôùc khi ñöôïc Ngaøi coáng hieán nieàm vui Hay chia seû söï giaøu coù Trong vöông quoác vónh cöûu cuûa Ngaøi Nhöõng con caùi cuûa Ngaøi Ñaõ theo keû toái taêm Hoï ra ñi bieät taêm Khoûi Thieân Phuï treân trôøi Nguoàn cuûa moïi aùnh saùng Nguoàn haïnh phuùc, tình yeâu 172

Moät ngaøy kia laï laém Chính Ngaøi laø nguoàn saùng Ñaõ töø giaõ thieân ñaøng Xuoáng traàn gian toäi loãi Tìm kieám ñöùa con hoang Ngaøi hy sinh maïng soáng Ñeå traû nôï yeâu thöông Cho toäi loãi hoang ñaøng Nhöõng ngöôøi con ñaõ phaïm Baây giôø ñang hö maát Beänh hoaïn vaø ngheøo thieáu Khoå ñau vaø lang thang Ngaøi ñaõ môû con ñöôøng Ñeå ngöôøi con ñi hoang Trôû veà cuøng Thieân Phuï Ñaày aùnh saùng chöùa chan Haïnh phuùc vaø yeâu thöông. Giôø ngöôøi Cha nhaân töø Ñang roäng voøng tay ñoùn Ñang noùng loøng keâu goïi , "Haõy trôû veà vôùi Ta, Haõy tin töôûng nôi Ta, Hôõi nhöõng ai nhoïc meät Vaø naëng gaùnh öu tö Ta seõ caát gaùnh naëng Ta ban taëng töï do." Haõy trôû veà nguyeân traïng Ngaøi yeâu baïn thieát tha Haõy traõi loøng mình ra Vôùi noåi buoàn, aên naên Vôùi thôøi gian vaéng xa Ngaøi höùa seõ laáp ñaày Traøn ngaäp nieàm haïnh phuùc 173

Baïn khoâng coøn thaát voïng Ngaøi höùa, Ngaøi giöõ lôøi. Haõy keâu caàu Danh Chuùa, Gieâ-xu laø Con ñöôøng Gieâ-xu laø Chaân Lyù Gieâ-xu laø Söï soáng Gieâ-xu laø Tình thöông."

174

Thö Giôùi Thieäu

"Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" Chia Seû Haïnh Phuùc Thaät
Tröôùc heát, toâi muoán chuùc möøng vieäc aán haønh quyeån saùch "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc," moät quyeån saùch ghi laïi lôøi laøm chöùng baûn thaân cuûa Muïc sö Yoo. Töø ñaùy loøng toâi raát vui khi thaáy nhieàu ngöôøi seõ ñoïc ñöôïc lôøi laøm chöùng naày vì Muïc sö Yoo coù moái quan heä ñaëc bieät vôùi Vieän Ñaïi Hoïc Han Dong trong söï caàu nguyeän caàu thay. Quyeån saùch naày ñöôïc dòch ra nhieàu thöù tieáng ñeå duøng cho coâng cuoäc truyeàn baù Tin Laønh. Toâi caàu nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc laønh cho coâng taùc toát ñeïp naày. Quyeån "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" giaûi ñaùp cho caâu hoûi laøm theå naøo ñeå trôû thaønh moät ngöôøi ñaøn baø haïnh phuùc thoâng qua nhöõng kinh nghieäm ñau khoå vaø gian lao trong cuoäc ñôøi Muïc sö Yoo keùo daøi suoát 75 naêm. Caâu giaûi ñaùp tröôùc sau nhö moät töø ñaàu cho ñeán cuoái saùch ñaõ noùi ñeán Ngaøi töùc laø Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ. Nhôø Ngaøi maø bao nhieâu cuoäc ñôøi baát haïnh ñaõ bieán thaønh haïnh phuùc. Nhöõng ngöôøi ñoù bao goàm ngöôøi cha trong gia ñình, ngöôøi vôï bò choàng boû, ngöôøi phuï nöõ bò chính cha mình phaûn boäi, moät ngöôøi laøm ñieäp vieân cho Baéc Haøn bò aùn tuø chung thaân. Khi nhöõng ngöôøi nhö theá tìm ñöôïc vaø nhaän laõnh caâu traû lôøi kyø dieäu laø "Ngaøi", thì hoï taát caû ñaõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi haïnh phuùc nhaát theá gian. 175

Baïn coù ñang haïnh phuùc khoâng? Quyeån saùch naày seõ cung öùng caâu giaûi ñaùp ñuùng ñaén vaø baèng chöùng thöïc söï veà bí quyeát ñeå ñöôïc haïnh phuùc thaät. Toâi caàu nguyeän ñeå nhieàu ngöôøi seõ trôû thaønh ngöôøi haïnh phuùc sau khi tìm ñöôïc caâu traû lôøi ñuùng ñaén trong quyeån "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" naày. Thaùng Ba, naêm 1999 Baø Kim, Young Ae (Vôï cuûa Tieán só Kim Young Gil Vieän Tröôûng Vieän Ñaïi Hoïc Han Dong, Pohang, Ñaïi Haøn.)

176

Thö Giôùi Thieäu

Gôûi nhöõng ñoäc giaû ñöôïc chuùc phöôùc
Ñoù laø baûy tuaàn leã laï thöôøng. Töø luùc baét ñaàu vieát baûn thaûo cuûa quyeån saùch, chuùng toâi ñaõ phaûi traûi qua moät cuoäc chieán thuoäc linh. Trong voøng moät thaùng, naêm tai naïn xe hôi xaûy ra ôû nhaø thôø laø moät trong soá nhöõng thí duï. Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ban thieân söù Ngaøi ñeå baûo veä maïng soáng chuùng toâi. Laø moät Tröôûng laõo trong Hoäi Thaùnh, toâi ñaõ chöùng kieán taát caû caùc pheùp laï moät caùch rieâng tö. Khoâng phaûi do khaû naêng con ngöôøi maø toâi coù theå dòch ñöôïc quyeån saùch naøy sang tieáng Anh. Chính Ngaøi laø Ñaáng ñaõ ban cho toâi söùc maïnh, söï khoân ngoan, söï hieåu bieát vaø thôøi gian. Ngaøi ñaõ ban cho toâi 28 tieáng ñoàng hoà troïn nhö moät pheùp laï cuûa möôøi hai gioû ñaày trong luùc toâi baän roän vôùi coâng vieäc troïn thôøi gian, hoïc kyø cuoái taïi Ñaïi Chuûng Vieän, baøi thi thu hoaïch, coâng vieäc Hoäi Thaùnh cuøng traùch nhieäm laøm choàng, laøm cha. Xuyeân suoát quaù trình bieân dòch, nhieàu laàn toâi caûm thaáy khoâng phaûi mình ñang laøm coâng vieäc aáy. Toâi luoân luoân caûm thaáy coù moät söï rôø ñuïng thieâng lieâng voâ hình treân toâi. Thaät laø moät phöôùc haïnh cho toâi khi ñöôïc ñoàng haønh vôùi cuoäc ñôøi cuûa Muïc sö Yoo trong moät thôøi gian ngaén. Vieäc vieát quyeån saùch khoâng phaûi laø yù töôûng cuûa baø. Chính Chuùa ñaõ muoán baø laøm nhö theá vaø ñieàu ñoù ñaõ ñöôïc xaùc nhaän laïi baèng nhieàu caùch khaùc nhau: khaûi töôïng

177

trong nhöõng giaác mô, lôøi döï ñoaùn cuûa moät nöõ tieân tri ngöôøi Nga vaø Lôøi cuûa Ngaøi. Khi baûn tieáng Anh cuûa quyeån "Ngöôøi Ñaøn Baø Haïnh Phuùc" ñang ñöôïc chuaån bò cho vieäc xuaát baûn thì chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu baûn töôøng trình cuøng hoài aâm töø baûn dòch tieáng Ñaïi Haøn. Toaøn boä quyeån saùch seõ ñöôïc ñöa leân trang Web treân maïng Internet ñeå moïi ngöôøi coù theå vaøo xem mieãn phí. Toâi muoán coù lôøi caûm ôn oâng Jim Bramlett, moät anh em yeâu daáu trong Ñaáng Christ, ban Thanh nieân cuûa nhaø thôø toâi vaø Nina, ngöôøi ñaõ giuùp toâi trong vieäc ñoïc vaø söûa baûn in. Toâi cuõng khoâng queân söï kieâng aên vaø caàu nguyeän cuûa caùc chieán só caàu nguyeän trong nhaø thôø toâi. Toâi cuõng caûm taï Chuùa vì tieän ích lôùn lao cuûa thö ñieän töû, maø nhôø ñoù noäi dung quyeån saùch ñöôïc truyeàn baù töø chaâu luïc naøy ñeán chaâu luïc khaùc. Trong tuaàn naøy, baûn dòch tieáng Nga do Tania Lee thöïc hieän ñaõ ñöôïc hoaøn taát vaø ñang trong giai ñoaïn bieân taäp. Toâi tin raèng quyù vò seõ ñöôïc chuùc phöôùc nhö chính toâi ñaây. Haõy tieáp tuïc tìm kieám Ngaøi, laø Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ, Chuùa chuùng ta vì Ngaøi laø nguoàn haïnh phuùc duy nhaát cho chuùng ta. Hy voïng ñöôïc sôùm gaëp laïi quyù vò trong söï hieän dieän cuûa Ngaøi. Maranatha! (Nguyeän Chuùa mau ñeán!) Xin Chuùa ban phöôùc cho quyù vò. Michael Park Hoäi Thaùnh Manna Mission Los Angeles, California.

178

Thö Giôùi Thieäu

Taâm Tình Gôûi Quí Ñoäc Giaû
Thaät laø moät vinh döï lôùn lao cho toâi khi ñöôïc ñoùng goùp moät phaàn nhoû nhoi vaøo coâng taùc chuyeån dòch quyeån saùch tuyeät vôøi naøy sang tieáng Anh. Ñoù quaû laø moät phöôùc haïnh cho toâi. Toâi chöa töøng gaëp Muïc sö Yoo moät caùch caù nhaân. Nhöng töø khi baét ñaàu ñoïc caâu chuyeän cuûa baø, toâi caûm thaáy nhö caû ñôøi mình toâi ñaõ bieát veà baø. Döôøng nhö toâi ñang thaät söï soáng cuoäc ñôøi baø cuøng vôùi baø vaø ñang cuøng baø hoïc bieát veà Cöùu Chuùa tuyeät vôøi, laø Ñaáng khoâng coù giôùi haïn trong moïi ñöôøng loái cuûa Ngaøi. Vaø ñoù laø ñöôøng loái daønh cho taát caû nhöõng ai ñaët loøng tin caäy nôi Ngaøi vaø ôû trong vöông quoác ñôøi ñôøi cuûa Ngaøi. Duø chuùng ta, toâi vaø quyù vò, caùc ñoäc giaû yeâu daáu, khoâng bieát maët nhau, nhöng neáu caùc baïn bieát Ngaøi thì moät ngaøy naøo ñoù chuùng ta cuõng seõ bieát nhau. Vaø taát caû chuùng ta coù caûm töôûng nhö theå ñaõ quen bieát nhau laâu roài. Chuùng ta seõ bieát maët nhau! Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi veà Muïc sö Yoo, veà aân hueä vaø loøng thöông xoùt cuûa Ngaøi ñoái vôùi cuoäc ñôøi cuûa baø, veà caùch Ngaøi söû duïng baø ñeå caûm ñoäng voâ soá cuoäc ñôøi vaø veà söï böôùc ñi theo Ngaøi trong söï vaâng phuïc cuûa baø. Baø laø moät taám göông cho toâi; baøi laøm chöùng cuûa baø thaät söï ñaõ khích leä toâi raát nhieàu. Toâi tin raèng quyù vò cuõng seõ coù caûm nhaän aáy.

179

Khi nhöõng ñieàu naøy ñöôïc vieát ra thì chuùng ta ñang ôû gaàn thôøi kyø maø Ngaøi ñaõ noùi ñeán. Chuùng ta ñang gaàn thôøi kyø chung keát cuûa nhöõng lôøi tieân tri trong Thaùnh Kinh, goàm coù côn Ñaïi Naïn vaø söï Trôû Laïi laàn thöù hai trong ñaùm maây vaø trong quyeàn naêng cuûa Ñaáng ñaõ giaùng theá nhö Chieân Con chòu cheát gaàn 2000 naêm veà tröôùc. Xin ñöøng xeáp saùch laïi vaø caát quyeån saùch naøy tröôùc khi quyù vò caàu nguyeän vôùi Ngaøi vaø ñaët loøng tin caäy mình nôi Ngaøi, Ñaáng ñaõ cheát ñeå quyù vò ñöôïc soáng. Ngaøi chæ ôû caùch caùc baïn moät lôøi caàu nguyeän maø thoâi. Baèng töø ngöõ cuûa chính mình, baïn haõy caàu xin Ngaøi, laø Ñöùc Chuùa Gieâ-xu Christ böôùc vaøo loøng baïn ñeå laøm Cöùu Chuùa vaø Chuû Teå cuûa ñôøi soáng baïn. Kinh Thaùnh cheùp raèng khoâng ai ñeán ñöôïc cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi maø khoâng bôûi Ngaøi vaø ai keâu caàu danh Ngaøi thì seõ ñöôïc cöùu. Toâi ñang caàu nguyeän cho quyù vò neáu nhö quyù vò chöa thöïc hieän ñieàu ñoù. Haõy keâu caàu Ngaøi ngay hoâm nay. Cuøng vôùi Muïc sö Yoo, toâi hy voïng gaëp maët quyù vò nôi thieân ñaøng. Chuùng toâi seõ troâng chôø quyù vò! Nguyeän Chuùa ban phöôùc cho quyù vò. Jim Bramlett Trung Taù Khoâng Quaân Hoa Kyø (ñaõ veà höu)

180

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful