P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Aug 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2014

pdf

text

original

סב " ד ע " הנ ז

זמש ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
בייח וניא הרותה ןמ ) א ( אלא ) ב ( םיברה תושרב וחינהו דיחיה תושרמ ץפח רקועשכ , אכפיא וא , םינפל ודי טשפ לבא ,
ודיב ץפחו , ) ג ( םינפב דמועה וריבח ולטנו , ודי טשפש וא * ץוחב דמועה וריבח ולטנו ודיב ץפחו ץוחל א , הזו רקע הזש
חינה , נש םירוטפ םהי ) ד ( ןנברדמ ןכ תושעל רוסא לבא .

זמש ןמיס םהרבא ןגמ
ד רוסא לבא - יפא םאש ןפואב חנומ אוה םאו לושכמ ןתת אל רוע ינפל םושמ רבעקד ' יה ודיב היה אל ' אל ולטיל לוכי
מו רוע ינפלא רבע " יפאד אכיא ןנברד ארוסיא מ ' ב תוליבנ לכוא ןטק " כ ושירפהל ןיווצמ ד " לש לודג ש ול עייסי א ) ארה " ש (
יסעו ' מש " ג נו " וכעלד ל " ולטיל לוכי וניאש ןינעב יאקד אל םא יחה ןמ רבא ומכ ול רוסאד ידימב עייסל רוסא אכיל ם
עב אידהב אתיא ןכו " ו ףד א ' כו " רה כ " פר ן " עד ק " פסו א " כו ק " נ ףד ןישודקב תופסותה כ " ע ו " ש , סותה ובתכו ' םש
עו רוסיא רבד םירמומל טישוהל רוסאד ' שוריב ' פר " כאלמ ילכ םדאל ליאשהל רוסאו האיפד ג ' תושעל דושח אוה םא
אל םא רוסא יוצמ וניאש רבדב לבא יוצמה רבדב אקודו רתיה תכאלמ הב השעיש תולתל שיש אל םא תבשב הכאלמ
ע םולש יכרד ינפמ ' ד ןיטיגב ' ס " ותבו ה ' עבו " נ ףד א " שרב עמשמ ה " יפאד י ' וכעב " צנש רבדב ועייסל רוסא ם ע הווט " ש
יבעו " יס ד ' נק " סס א " שבו א " םש כ : מול ץרא ךרד ' ךתכאלמ חלצת הכאלמב קסועש םדאל ) ד תבש ' פ " ט ( יפאו ' וכעל " ם
ול רוסא רוסיא תכאלמב קסועש ימ לבא ' ךכ ול ) פס ןיטיג " ה :(

הכ קרפ תישארב
) ו ( ם ָ הָ ר ְ באַ ְ ל ר ֶ שֲׁ א םי ִ שְׁ ג ַ לי ִ פּ ַ ה יֵ נ ְ ב ִ לְ ו תֹנ ָ תּ ַ מ ם ָ הָ ר ְ באַ ן ַ תָ נ ַ ו םֶ ד ֶ ק ץ ֶ ר ֶ א ל ֶ א ה ָ מ ְ ד ֵ ק י ַ ח וּנּ ֶ דוֹע ְ בּ וֹנ ְ בּ ק ָ ח ְ צִ י לַ ע ֵ מ ם ֵ ח ְ לּ ַ שְׁ י :

א דומע אצ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
תנתמ םהרבא ןתנ םהרבאל רשא םישגליפה ינבלו קחציל ול רשא לכ תא םהרבא ןתיו . .. תונתמ יאמ ? הימרי יבר רמא
אבא רב : האמוט םש םהל רסמש דמלמ .

שר " תכסמ י א דומע אצ ףד ןירדהנס
האמוט םש - םידש השעמו ףושכ .

ב דומע זכ ףד הרז הדובע תכסמ תופסות
אכשמד תונימ ינאש - יפאד עמשמ הרואכל ' מ ןהמ ןיאפרתמש החמומ אפורמ " ילוח םוש תואפרתהל רוסא ןינימה ןמ מ
או " ןמקל אהד ת ) חכ ףד (. ר ןיתעמשב ' י האנימ בקעי ןמ אמס לביק והבא " ףאד ל ריכזמש האופרב אלא ורסא אל םינימב
אכהד ימלשוריד איהה יכ רוסאו יכושמאל יתא יאדו אהבו ךכל תלעומ םיבכוכ תדובעהש רמואו םיבכוכ תדובע םש הב
רב השעמ " אלו ובר םשב ותואפרל ומש אינכס רפכ שיא בקעי אבו שחנ ושיכהש לאעמשי יבר לש ותוחא ןב אמד ןב א
לאעמשי יבר וחינה א םא ןכו תדובע ינפלש םיצעמ וא תינולפ םיבכוכ תדובע לש םיממ חק ןימ וניא וליפא אפורה רמ
העש לכ קרפ ןנירמאדכ רוסא םיבכוכ ) הכ ףד םיחספ (. רואו הרישא יצעמ ץוח ןיאפרתמ לכב " ול רמואש ןוגכ יריימד י
ע ןוגכ םירחא אלו ןיליעומ םיצע םתוא וא םימ םתואש " יב חכ שי םימעפל יכ והעטמש דש י ידכ תועטהל םידש ד
ר קרפ ןמקל אתיאדכ םדרטל ' לאעמשי ) הנ ףד (. ארטימ יתא אלו אמלע ףזנימ הוה יכד םיבכוכ תדובע תיב אוההד
אלא םירחאמ רתוי םהב תלעות הלות וניאשב לבא ארטימ יתאו היל וטחשו ארבג יל וטוחש רמאו אמליחב יזחתימ
הל רתומ םיצע וא םימ יל אבה ול רמואש לכב םיצרש הנומש קרפב ימלשוריב אתיא יכהו םיבכוכ תדובעמ ףא איב
לש ןילע ול איבמ םתס ןילע יל בה ול רמא לבא םיבכוכ תדובעמ ןילע יל בה ול רמאש דע םיבכוכ תדובעמ ץוח ןיאפרתמ
ר ימלשוריב ןנירמאד אהו םיבכוכ תדובע ' יא התש אלו יווחד תורכז ןמ היל יתייאו ןירומרמנ הוה הנוי רל ןיתי ' התשו אבא
א " ר עדי הוה וליא אנמ ר ' תוירע יולגב ןיאפרתמ ןיא ןכ הרמא ימנ ןיתינתמ אנוה בר רמא יתש הוה אל ןייוה ןה ןמ אבא
רחא אלו ליעוי רבד ותוא רמואש יריימ ימנ םתה .

שרהמ " א דומע הנ ףד הרז הדובע תכסמ תודגא ישודיח א
רמאו וכו תאצל עיגה ןנמזש ןויכ ' . ר " ד ל ךותב ףא לטבתתש הרזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הלפת הבושת יאדו
ןויכ ןתעובש ןמז דע וילע ןירוסיה ואבו ןכ השע אלש שיאה הז לבא ןירוסיה רש עבשנש העובשה ףא לטבל ןמז
וכו םיבכוכ תדובע תיבל הז ךלוה הבושתב רזח אלו תאצל ןנמז עיגהש ' אמטל אב ןמקל רמאקד אהא הזב ךמס
ול ןיחתופ וכו ' ר רמאקד ונייהו ןמקל יתיימד אהד " מ ל " וכו םיצלל םא ד ' ןמקל יתיימד אדבוע יתרת ינהא יאק אכהד ךהאו
ר " זא ךולהל ול ןינמדזמו אמטיל ול ןיחתופ ןירוסיה ונממ ובושיש ואטח יפכ הז ןמז ךותב הבושתב רזח אלש ןויכ ל
ע אפרתנ םש ותכילהבש םהב העטישו םיבכוכ תדובע תיבל " דובע י אלש העובשה ןושלו ןינע יפלש ינפמו םיבכוכ ת
ורסיל וכלי אלו וליחתי אלש לבא ינולפ םויו ןמז םדוקמ ורסיל וכלי אלש טעמל קר אב אל ינולפ םויב אלא וכלת
רוחיאה ןמזב הבושתב רוזחי אמשד טעמתנ אל הז ןמז רחאל וכו ינולפ םויב אלא ואצת אלש ןכו ' טעמתהל עמשמ אל
מ וקספי אלש אלא זא ואטח יפכ ינולפ םוי דע ונמ םאב טעמתנ אל ינולפ םוימ רתוי דוע םירוסיה וילע ואובי אלש לבא
בושי אל עו " לע העובש ונל אב אלש אצנ אלש אוה ןיד םיבכוכ תדובע תיבל ךלהו בש אל הזש ןויכ ןירוסיה ורמאש רמא כ
בש דבאנ ןגוהכ אלש השע הז הטושש ינפמ יכו ןירמואו ןירזוח לבא תאז אלש ונתעובש דבאנו דוע ורסיינ ונאש ונתעו
www.swdaf.com 1
סב " ד ע " הנ ז
ורסיינ העובש רחאל םג ירהש ינולפ םוי דע ותוא ונרסי ונתעובש םויק םושמ אלש ורמאי עו " םתוחילשב םיער רמאק ז
ןושלב וניא ורחאתי אלש לבא אטחה יפכ םדוקמ וליחתי אלש אלא טעמתנ אל ןירוסיה תלחתב העובשה ןושל יפלש
רוזחי אמשד העובשה רוחיאה ןמזב הבושתב םגו ןירחאתמ אלו ינולפ םוי ותואמ ןיליחתמו םתוחילשב םיער םה לבא
ןמז רחאל ףא ותוא ורסייש בושי אל םא טעמתנ אל העובשה יפלד ןתעובשב ןינמאנ מכ " ןתעובשב ןינמאנ םהו ליעל ש
מכ רתוי אלו ןמז ותוא דע ורסיינ ןתעובש םויק דצמ ורמאיש " ודו ליעל ש " ק :

רהמ " ל תודגא ישודחwww.swdaf.com 2
סב " ד ע " הנ ז

הטבשב תג ) בגנב (

www.swdaf.com 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->