You are on page 1of 25

‫م و ر او ‬

‫ه
ووآ ن‬
‫ه ه وو
را ه وا ر‬
‫دآن 
ه و رن ن‬
‫دا آو داز!او آ وو ‪#‬ن دزا‬
‫و درو&‪$%‬ر هو '‪ .$%‬ﯚ) آ‪ +‬رن‬
‫ ڵ ! 
دا ‪ ./-
$‬ددو‪ 
0 ،‬د‪ ) :‬ا‬
‫هرون( ) '‪
$‬هرون( &‪
%‬هرون !ا‬
‫& ‪ ..‬هآش ڕوو
د ر‪/8 $7 ،‬واز‬
‫زن ان ! م و هروا ز ‪ !+‬هزارو ‪:0‬‬
‫&د &‪ .‬را&‪/%‬آش و &و هرون‬
‫'‪/$$‬ن ه و ! م )‪ (Miriam‬دا ‪
$‬‬
‫‪./‬ش و )رى( )‪< (Mary‬م ‪-‬رب و ‬‫! م‪! .‬و ‪<$+‬و ك ا‪/‬ا درو& و‪.‬‬
‫زا 
‪?./‬م هو‪/‬او ‪ A 7‬ر@ م ه ‬
‫را& ‪$‬و‪ ,‬ر‪!/.C+ 
+‬آ ا د‪ !) :‬م‬
‫ وآ‪/‬و !ا آ
هو و هرون و‪ ،‬م وش‬

‫م و ر او ‬

‫ﯚ و دڕ‪%‬و‪ .‬م وش و 
‪!./‬ا‪D/‬ا‬
‫زۆر آرده!ا ﯚ ‪!/0‬ۆز و ﯚ'و ‪
%.‬هرو

‫!ا &و م هرو آ و ) ‪/0 A !%‬و‬
‫ 
‪!./‬ا‪D/‬ا‪ .‬هروه د‪ A‬و هرون و و‬
‫زدا ‪/0‬و‪7‬آ و رۆژ !د‪/‬ا ‪ F7‬هزار‬
‫آس دوا ‪8‬زآ و ون و هر هو ن‬
‫‪1‬‬
‫و ن هرون و‪.‬‬
‫هروه ‪J/KI‬آ &‪L/)/D‬ا )ا )‪A !/M‬‬
‫'‪(NO‬و د‪P‬و‪) :‬آ‪7 +‬و ‪!8‬ان ‪/&!0‬ر ن‬
‫ ‪!$‬دم د‪ ) A‬ا هرون( آ‪&
7‬‬
‫وو و ‪ ./- Q0‬و‪ .‬آ‪7 +‬و ‬
‫‪N 0‬ر و ر و ‪/&!0‬رم ‪!$‬د و ‪ Q‬و‪:R+‬‬
‫وان ‪L0‬و‪!+‬دا وا و ‪N 0‬ر ‪7‬آآرآ‪/‬ن‬
‫د(‪ .‬ز‪L‬ر ‪ Q‬د‪ :‬ان &و هرون و‬
‫ ڵ ! ا هزار &ڵ ن ز ‪ !+‬ه و  ودا‬
‫‪2‬‬
‫‪ !S 7‬م '‪
$‬هرون و & ‪.‬‬
‫‪@@âî‹à@òŠíŽ@æà@28@óî⁄Ü@€‹ÕÜa@Ñm@1‬‬
‫‪âî‹à@òŠíŽ@æà@28@óî⁄Ü@€‹ÕÜa@Ñm@2‬‬

‫م و ر او ‬

‫ &ر‪
+‬ا ‪TT#‬ا ه‪+‬و‪:‬‬
‫ﻏﻴ‪‬ﺭﹺﻱ ﹶﻓَﺄﻭ‪ ‬ﻗﺩ‪‬‬
‫ﺕ ﹶﻝﻜﹸﻡ ‪‬ﻤﻥ‪ِ ‬ﺇﹶﻝ ‪‬ﻪ ﹶ‬
‫ﻋ‪‬ﻠﻤ‪ ‬ﹸ‬
‫ﻥ ﻴ‪‬ﺎ َﺃ ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﹶﻠُﺄ ﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻋﻭ‪ ‬‬
‫ل ‪‬ﻓﺭ‪ ‬‬
‫‪‬ﻭﻗﹶﺎ َ‬
‫ﻁ‪‬ﻠ ‪‬ﻊ ِﺇﻝﹶﯽ ِﺇﹶﻝ ‪‬ﻪ‬
‫ﺼﺭ‪‬ﺤ‪‬ﺎ ﱠﻝ ‪‬ﻌﻠﱢﻲ َﺃ ﱠ‬
‫ﻥ ﻓﹶﺎﺠ‪‬ﻌ‪‬ل ﻝﱢﻲ ‪‬‬
‫ﻋﻠﹶﯽ ﺍﻝﻁﱢﻴ ﹺ‬
‫ﻥ ‪‬‬
‫ﻝِﻲ ﻴ‪‬ﺎ ﻫ‪‬ﺎﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻥ‪.‬‬
‫ﻥ ﺍﻝﹾﻜﹶﺎ ‪‬ﺫﺒﹺﻴ ‪‬‬
‫ﻅ ﱡﻨ ‪‬ﻪ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﻤ‪‬ﻭﺴ‪‬ﯽ ‪‬ﻭِﺇﻨﱢﻲ ﹶﻝ َﺄ ﹸ‬
‫)‪-!C‬ون و‪ @8 /$ 
+‬ﯚم آ&
د ‪$‬‬
‫' م دا ‪ .‬هن ڕ‬
‫&روآ!او < آ‪ U‬ﯚ درو& ‪/0 + $‬ا‬
‫&رآوم ‪ $‬دا & ‪ A ،U/N‬وا ﯚد‪U7‬‬
‫& درۆزن (‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺏ‪.‬‬
‫ﺼﺭ‪‬ﺤ‪‬ﺎ ﱠﻝ ‪‬ﻌﻠﱢﻲ َﺃﺒ‪‬ﹸﻠ ﹸﻎ ﺍﻝﹾَﺄﺴ‪‬ﺒ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻥ ﻝِﻲ ‪‬‬
‫ﻥ ﺍﺒ‪ ‬ﹺ‬
‫ﻥ ﻴ‪‬ﺎ ﻫ‪‬ﺎﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻋﻭ‪ ‬‬
‫ل ‪‬ﻓﺭ‪ ‬‬
‫‪‬ﻭﻗﹶﺎ َ‬
‫)هروه ‪-!C‬ون و‪ 
+‬هن < ك –ر‪U$8‬‬
‫ﯚدرو& ‪ @ 
0 $ $‬هﯚآرآن(‪.‬‬
‫هن وز ! ‪0‬د' )أه&روس–‪(Ahasuerus‬‬
‫‪0‬د' ‪C‬ر&آن و ‪S‬د&<‪
+‬ه‪/‬و‬
‫‪ 'K+‬هو‪ .‬وز ! ‪-!C‬ون و‪!/7 .‬ۆآآ

‫‪+‬ورا‪ Q/+‬س و دآن آهن هد ‪/‬ك‬
‫)ردى( ‪+‬ڕد و ‪0‬د' )أه&روس( ‪F‬‬
‫‪@@38@˜—ÕÜa@3‬‬
‫‪@@36@‹ÐbÌ@4‬‬

‫م و ر او ‬

‫دآت آ‪ %. 0‬هو هد ‪/‬آ
و‬
‫‪!Y)/‬ا‪+‬ﯚر ‪C
+‬ر&
‪$‬ژر ‪/?/0 $7‬ن ﯚ‬
‫آ'‪0 
%‬د' داو‪ .‬ﯚ م ‪-D+‬ش رۆژ )‪(13‬‬
‫زار د&‪L/%‬ن آ!ا‪ .‬آ‪' +‬ژن‪ ،‬ژ
‪0‬د'‬
‫آ هد د دزا ‪0‬د' ‪ F‬دآت‬
‫د‪& +-‬ز‪$‬و ‪/+‬ا ‪/‬اار هن ‪ .!Z‬رۆژ‬
‫د‪+-‬آ 'ژن ‪0‬د' ‪0‬ڕا وو ه
و‬
‫‪+‬وا‪N‬رآ!د ‪S‬د و هد ‪/‬آن ] ه‪+ \/‬وا[‬
‫آﯚ‪+$‬وو و ن ‪N‬ت‪0 .‬د' ‪+‬ڕ د و‬
‫ آﯚ'‪$‬آ د‪ %‬دروو د‪^ %7‬آو آ‪+‬‬
‫ڕا و د‪ /‬هن ﯚ داو &ر ‪
7‬‬
‫'ژاو 
د‪0‬ڕ‪%‬و‪< ،‬م ‪0‬د' وا‪L @+‬‬
‫‪S‬هن ‪/‬ز !ا‪'
0‬ژن ه ‪ P ،‬ر ا &ار‬
‫ر‪ ،‬م ' هد ‪/‬آ
‪Y‬را&‪ .‬هروه‬
‫ر@ ا هد ‪/‬آن رۆژ )‪ (13‬زار دژ‬
‫دوژن ‪$ _8‬ن‪/@8S .‬ن آ!دو &رآو‪A+‬‬
‫را @ رۆژ )‪ (14‬زار رۆژ ‪ L0‬ر&)

‫م و ر او ‬

‫ هد آو و )‪0‬ر`‪' 5(Purim–U‬ا‬
‫دردآو هن وز ! ‪-!C‬ون وو ‪+‬ت‬
‫‪6‬‬
‫ ‪L !./‬ا و‪.‬‬
‫ &ر‪)
+‬ﺍﻻﻨﻌﺎﻡ‪ (84-‬رن &ر ‪!N/‬راه‪. U/‬‬
‫دآو د‪:‬‬
‫ﺏ‬
‫ﻕ ‪‬ﻭ ‪‬ﻴﻌ‪‬ﻘﹸﻭ ‪‬‬
‫ﺤﹶ‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫﺒ‪‬ﻨﹶﺎ ﹶﻝ ‪‬ﻪ ِﺇﺴ‪ ‬‬
‫)‪J./‬ق و ‪)#-‬ن ‪!N/-‬اه‪(
L -U/‬‬
‫هن ' &ر‪)
+‬ﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ – ‪ (72‬د‪:‬‬
‫ﻥ‬
‫ﺠ ‪‬ﻌﻠﹾ ﹶﻨﺎ ﺼ‪‬ﺎِﻝﺤ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺏ ﻨﹶﺎ ‪‬ﻓﹶﻠ ﹰﺔ ‪‬ﻭ ﹸﻜﻠ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻕ ‪‬ﻭ ‪‬ﻴﻌ‪‬ﻘﹸﻭ ‪‬‬
‫ﺤﹶ‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻭ ‪‬ﻫﺒ‪‬ﻨﹶﺎ ﻝﹶ ‪‬ﻪ ِﺇﺴ‪ ‬‬
‫)‪J./‬ق و ‪)#-‬ن –‪!N/‬اه‪
L -U/‬هر ك‬
‫ وان آ!د ‪/0‬و‪7‬ك(‬
‫‪ 
0‬م دوو ‪ +‬و دردآو دا دوو‬
‫آڕ ‪!N/ /L‬اه‪ ،U/‬وا‪J./ Q/‬ق و‬
‫ ‪#-‬ب‪< .‬م ه ‪#- $7‬ب آڕ‬
‫‪ J./‬ك آڕ ‪!N/‬اه‪ .U/‬را‪c‬آن &د ه'‪
%‬‬
‫‪?/‬د ‪0‬ش د !ا&آ!د
 وو هد م‬
‫را&‪ /%‬ن ﯚدرآو‪+‬و ‪#- S‬ب آڕ ‪,J./‬‬
‫‪@5 Ency. Britannica, under Purim‬‬
‫‪@6 The Old Testament, Book of Esther‬‬

‫م و ر او ‬

‫<م ز د ن ‪& %.‬ر را‪c‬آ‪/‬ن و و‪/+‬ن‪) :‬دا‬
‫ د دا ‪!N/‬اه‪ U/‬و &را ژ
‪/J./S‬ن ا‪]+‬‬
‫و دوا و ‪#- Q‬ب‪ ،‬وا‪!N/ +‬اه‪ U/‬آڕزا آ

‫ ‪J./‬ق د( <م در ا د‪ :‬هروه‬
‫وش د آ آ‪8 U‬ر ‪J./‬ق دا د و‬
‫دوا
‪!N/‬اه‪ U/‬آڕ‪
$‬د ‪ $‬د ‪،#- S‬‬
‫'‪/‬ن را&‪!N/ $7 !%%‬اه‪ U/‬دا د‪0‬ڕ‪%‬و‬
‫‪ Q0‬و )! آڕ‪
$‬ا‪ $7 ]+‬ﯚ و‬
‫ژآ ‪!/0‬ون و ‪0‬آ‪/‬ن آو‪+‬و‪ 8 ،‬وا'‪!%‬‬
‫آا د و ن ا‪ ]+‬آآر‪/$‬ن ا‪ ]+‬ك‬
‫ د و آآڕآ ن آڕ‪
$‬د و د‬
‫آڕزا‪ $7 !!.‬وان ‪!/0‬ون‪8 ،‬ر دا د‬
‫و'
‪N0‬ا و &!و'‪
%‬و آ د آم‬
‫ا‪/‬ن ا‪J./ ]+‬ق ‪0‬ش دوو‪ 
/‬دوا د‬
‫)ﺇﺴﺎﻭ ‪ (Esau‬ڵ ‪#-‬ب‪ ،‬آم ‪8‬ر ‪./‬و زآ

‫دا ‪
$‬دآو دوا
‪#-‬ب(‪ 8 7‬ر‬
‫‪!/.C+‬آ ن را& د ‪+‬آ ‪ /&/‬‬
‫‪24óîła@L25@bz–ýa@LæîíÙnÜa@‹ÑŽ@7‬‬

‫م و ر او ‬

‫)ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺇﺴﺎﻭ( ‪./ $7‬و !اور ‪.#-‬‬
‫آوا‪ !/.C+ +‬ﯚژ ‪!
$‬دا و آ‪)K‬د‬
‫وا ‪e‬ا‪#- /‬ب دوا ‪J./‬ق آڕ ‪!N/‬اه‪.)/‬‬
‫ &ر‪)
+‬ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ‪(163-‬‬
‫ﻥ ﻤ‪‬ﻥ ‪‬ﺒﻌ‪ ‬ﺩ ‪‬ﻩ‬
‫ﺡ ﻭ‪‬ﺍﻝ ﱠﻨ ﹺﺒﻴ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺤﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ِﺇﻝﹶﯽ ﻨﹸﻭ ﹴ‬
‫ﻙ ﹶﻜﻤ‪‬ﺎ َﺃﻭ‪ ‬‬
‫ﺤﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ِﺇﹶﻝﻴ‪ ‬‬
‫ِﺇﻨﱠﺎ َﺃﻭ‪ ‬‬
‫ﻁ‬
‫ﻷﺴ‪‬ﺒ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﺏ ﻭ‪‬ﺍ َ‬
‫ﻕ ‪‬ﻭ ‪‬ﻴﻌ‪‬ﻘﹸﻭ ‪‬‬
‫ﺤﹶ‬
‫ل ‪‬ﻭﺇْﺴ‪ ‬‬
‫ﺤﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ِﺇﻝﹶﯽ ِﺇﺒ‪‬ﺭ‪‬ﺍﻫ‪‬ﻴ ‪‬ﻡ ‪‬ﻭِﺇﺴ‪‬ﻤ‪‬ﺎﻋ‪‬ﻴ َ‬
‫‪‬ﻭَﺃﻭ‪ ‬‬
‫ﻥ ﻭ‪‬ﺁ ﹶﺘﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ﺩ‪‬ﺍﻭ‪‬ﻭ ‪‬ﺩ ‪‬ﺯﺒ‪‬ﻭﺭ‪‬ﺍ‬
‫ﺴﹶﻠﻴ‪‬ﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻥ ‪‬ﻭ ‪‬‬
‫ﺱ ‪‬ﻭﻫ‪‬ﺎﺭ‪‬ﻭ ‪‬‬
‫ﺏ ‪‬ﻭﻴ‪‬ﻭ ﹸﻨ ‪‬‬
‫‪‬ﻭﻋ‪‬ﻴﺴ‪‬ﯽ ‪‬ﻭَﺃﻴ‪‬ﻭ ‪‬‬
‫)) ﯚ ‪+‬ﯚ و‪)/K‬ن ردوو وك ‪7‬ﯚن و‪)/K‬ن ﯚ‬
‫ح و ‪N 0‬را
دوا و ردوو‪ ،‬هروه‬
‫و‪)/K‬ن ردوو ﯚ ‪!N/‬اه‪ U/‬و ‪ F/-)./‬و ‪J./‬ق و‬
‫ ‪#-‬ب‪ ،‬هروه آڕآ‪/L/‬ن ڵ ‪./-‬و ‪/‬ب‬
‫و ‪ g‬و هرون و & )ن و زر ‪)L‬ن ‪
L‬‬
‫داوود(‪.‬‬
‫وادردآو دا و‪
K‬زۆر آس داو‪،‬‬
‫ و ا ه آ &‪
J/‬و هد ‪/‬ا وڕ‬
‫‪!$0‬او‪ ،‬هروه ه و ‪ Q‬آ‪?./‬م ﯚ ز د‬
‫آ!دوو‪ ،‬هو واش ] ر‪ e‬وو ‪ .R‬م‬
‫ ‪+‬دا ‪)0‬ن د آو‪
K‬داو )ﺍﺴﺒﺎﻁ( &‪Q/+N‬‬

‫م و ر او ‬

‫‪ h 7‬و هﯚز‪!./ 

$‬ا‪ AD/‬آدوا آﯚ‪/7‬ن‬
‫ ‪!./‬و و‪N‬و‪/‬ن ‪/‬ا درو& ون‪7 .‬ﯚن دا‬
‫و‪
K‬ﯚردن‪.‬؟  ‪N 0‬ر‪
$‬ﯚهو هﯚز‬
‫ردوو؟ ڵ وو
هددا آﯚآو‬
‫‪ ،j‬ن ' آ
را&‪%‬وﯚ ] ‪N 0‬ر‬
‫و‪
K‬داو‪ +‬هﯚزآ؟‪.‬‬
‫ وو هد &
آ‪
N%‬م دوا‪) & ،‬ن و‬
‫داود‪ ،‬آ!دوو وك ‪+‬ورات و زور آ‪/N%‬ن‬
‫ه‪ $ .‬داوود &رز‪@8
$‬ورو‬
‫ &‪& 0‬ون ‪) ،'0‬ﻁﺎﻝﻭﺕ( ل ‪0‬د'دا ا

‫‪^$+‬و‪ ،‬هﯚزآ ﯚ )ﺠﻭﺩ( !دوو ‪$/‬ا‬
‫‪&!/‬و ‪0 +‬د' &ول !د‪ ،‬ڕا وو ل‬
‫‪0‬د' ‪//%& C‬آن ‪ ) 0‬آ
& ‪D‬آ‪
+‬‬
‫)ﺠﻭﺩﺍ( ‪l$0‬و ‪%% 0‬آ و ‪(Hebron) F/‬‬
‫ دوا ‪K‬وت &ڵ آ‪0S +‬د' ‪!./‬ا‪!/+ F/‬ۆرآ!ا‬
‫‪!./‬ا‪/D/‬آن داود ن ﯚ ‪0‬د' ‪
+‬ه‪ N‬ارد‪j/ .‬‬
‫داود ‪%% 0‬آ ا&‪%‬و ﯚ دس و هﯚ ه

‫)ﺘﺎﺒﻭﺕ ﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ – ‪' (The Ark of the corenant‬رآ‬

‫م و ر او ‬

‫آ!د ‪!./ 
/ 
%% 0‬ا‪//D/‬آن‪ .‬ﯚ ڕ‪7‬و

‫د&<‪+‬آ ‪ m +‬آ
 ‪ 
/‬و ) ه‬
‫‪ (Yahweh‬ه‪ N‬اردو ‪ 
/‬وا
آ!د ‪ 
/‬ر&)

‫دوت‪.‬‬
‫ورد ورد هو هﯚزآ
دورور ‪7‬ﯚآ‪/‬ن دادا‬
‫ﯚ داودو دوا و ‪D Q‬آ‪
$+‬ور ‪.l$0‬‬
‫د‪
$' A‬زۆر ‪0‬ڕاوو ‪ 
/ 
+8‬‬
‫ ' '‪!O/‬دا آﯚآ!دۆ‪+‬و آدوا‪ !+‬و!او )‪e‬ا‪!/‬‬
‫داود–وازو &!ودآ
داود( م وازو &!ودا‬
‫ دوا دردرآ!د
هد &
‪ 539‬زا ‪ 
/‬‬
‫آﯚآ!او‪+‬و‪ .‬داود دورور &
‪Q0 1000‬‬
‫زا ‪ 
/‬ژ و‪ ،‬رو وو&ن ‪/‬ن ه ‬
‫داود &ر و &!ودا د ﯚ‬
‫‪8‬‬
‫داز!ا‪ %‬ارو‪.‬‬
‫ &ر‪)
+‬ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ‪(163-‬‬
‫ﻭ‪‬ﺁ ﹶﺘﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ﺩ‪‬ﺍﻭ‪‬ﻭ ‪‬ﺩ ‪‬ﺯﺒ‪‬ﻭﺭ‪‬ﺍ‬
‫)) زرن داود ‪.(RL‬‬
‫‪8 Why I am not a Muslim, Ibn Warraq, p 134‬‬

‫م و ر او ‬

‫آ‪ 
7‬وو هد داود ‪N 0‬ر وو‬
‫&
ه‪ \/‬آ‪ 
)&
$N%‬آ!دوو‪ .‬وو &

‫و دآت ‪S‬داود )‪ 8‬ت ‪ (Goliath‬آ'‪%‬وو‬
‫&رآ!د آ
ور &‪0‬آ و <م &
ه‪\/‬‬
‫'‪L/0 %‬آ آت ‪S‬زر‪Y‬ﯚش و ‪ 
M‬درو&‬
‫آ!دووو &
ﯚ رم و ‪/‬ن آ!او‪ .‬آ‪+‬‬
‫‪S‬داود ‪ Q‬د! & )
آڕ '‪ A‬ﯚ‬
‫‪8‬ه‪ Q/) & .n‬دوا و زڕ!اآ ﯚ‬
‫دآژ ‪ 
?)DS‬د&<‪
+‬ڵ دآ!د &

‫‪ Q0 932 + 965‬زا ‪K A/‬آ)‪P‬ا
دآت‪.‬‬
‫‪0‬ر&‪ @%‬آ
ﯚ دا )ﻴﻬﻭﺩﻯ( دس درو& آ!د‬
‫آ دوا ‪/‬ا ‪0‬ر&‪) & @%‬ن &!ا‪j/ .‬‬
‫‪K‬آ)‪P‬ا
و<‪+‬آ ا ر‪ .o$‬و وار ور‪!+‬‬
‫آ!دو هو هﯚزآ
و‪7‬آ دا‪!/‬آ!دو &ور‬
‫‪D‬آ‪+‬آ ‪/%& C‬و آ‪ L‬ﯚ &ر و ‪.'K‬‬
‫زۆر !@
ددا 'ر‪ 
/L‬و ‪N8%L/ 
8‬ون ﯚ‬
‫&‪0‬آ‪ $7 ،‬ڵ ورو
‪D‬آ‪+‬آ ا‬
‫و ‪ Q‬ور دو!‬

‫م و ر او ‬

‫‪ 
@8‬ر آ
وه ور وا‬
‫ & )ن آ!د ﯚ آرآ!دن ‪/+‬ا ه‪ e‬ڵ ‪/0‬وا

‫‪D‬آ‪
+‬هدو درو هد آر‪& ،l‬ر‬
‫هو ‪/0‬و دو ان &] @ا ك _‬
‫آر ‪&/‬ز ‪!$‬دا ‪' 7 .‬ر‪
$‬درو&‪!$%‬د وك‬
‫)ﺘﺩﻤﺭ(و ‪7‬ا د ‪ 9.$‬رهﯚ زۆر
آرآ!دن‬
‫ ‪D‬آ‪+‬آ ا ‪- $‬واآ هد وا ن دا‬
‫‪8S‬ﯚآ ر & )
داو ﯚ درو&‪!$%‬د
و‬
‫'راو ز
ژ<‪+ Q/‬ت و &‪ 0‬آ

‫ ‪8‬ﯚآو ه ‪!/7 7 Q/?./ .‬ۆآ‪
$‬‬
‫ز د &ر م ﯚ‪ 7‬درو&‪!$%‬دوو‪.‬‬
‫ ك و '‪ %‬آ& )ن و@
‪0‬رآ!دوو‬
‫آﯚ'‪ $‬ورو ر‪!C‬اواآ و ل ‪!C‬‬
‫ژ‪//‬آ ا‪ .‬د‪K A‬وت &د ژ
هو‪' .‬ژ‬
‫)ﺴﺒﺄ( ‪ Q‬ز ر‪
+‬آ!دوو‪ .‬آ‪) &S +‬ن ور‬
‫د ‪/‬آ ﯚ ‪!/‬د‪%7‬وو '‪ 
/ A‬‬
‫ژآ
دآو و دا )ﺃﺸﺘﻭﺭﺍ( دا و‪7‬‬
‫‪@9 Ency. Britannica, under “ Solomon‬‬

‫م و ر او ‬

‫‪ I‬ا ن د‪0‬ر&‪ ،%‬م هﯚ و دا 
‪+‬ڕ‬
‫د و ‪ P‬ر ددات دوا !د
‪0‬د' ‪
+‬‬
‫ آ&آرآ ‪%.‬و‪.10‬‬
‫&ر‪)
+‬ال ‪!)-‬ان‪ (46-‬درر ‪ ./-‬آڕ‬
‫! م د‪:‬‬
‫ﻥ‬
‫ﻥ ﺍﻝﺼ‪‬ﺎِﻝﺤ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﻼ ‪‬ﻭ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺱ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﻬ‪ ‬ﺩ ‪‬ﻭ ﹶﻜﻬ‪ ‬ﹰ‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻴ ﹶﻜﱢﻠ ‪‬ﻡ ﺍﻝﻨﱠﺎ ‪‬‬
‫)‪ ./-‬آﯚر‪ 
0‬و ‪ .
%!/0‬ﯚ ‪
$‬دآت‬
‫و ‪/0‬و‪7‬آ(‪.‬‬
‫)ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ( ‪!/.C+‬آ ا ر@ ‪& 7‬د‪$‬و‬
‫د‪N 0) :‬ر و‪
+ +‬آس آﯚر‪/ 0‬ا ‪.‬‬
‫آ!دوو &] آس ‪./- ،‬و ا ز
–‬
‫‪ -: !8‬و ا‪
$‬د ‪ ($‬آ ‪& .PN p‬رر‬
‫ش وا ا‪ ./- A/‬آﯚر‪ 0‬ا ‪ .‬ﯚ ‬
‫آ!دوو‪ ،‬و ا‪ q‬د ‪ Z‬آ‪ . A‬ن آ!دووو‬
‫آ ‪ .‬ن آ!دوو؟‬
‫ ن ر ‪ ./- A/n‬آﯚر‪/ 0‬ا ‪ .‬ﯚ هد‬
‫و ‪!I‬ا
آ!دوو‪< ،‬م ‪)0‬ن آم وو ا‪،‬‬
‫‪bè‡Éi@bàì@4@óîłc@L‹“È@ñ†b¨a@bz–ýa@Lßìýa@Ûíݾa@10‬‬

‫م و ر او ‬

‫ﯚ ر ‪ A/n‬آﯚر‪/ 0‬ا ‪ .‬آ!دوو <م ﯚ‬
‫ ‪ !/0‬ا ‪ .‬آ!دوو ‪& 
+ $7‬ى&]‬
‫&‪/‬ا چ درا‪!!..‬‬
‫را‪c‬آران هو‪/‬ن داو م ه ‪0/0‬ڕۆ‪$‬ن‬
‫و )ا‪ (!/sS A‬د‪ !/0 ) :‬ا وآ‪ +‬د!‪%‬و‬
‫آ ن او و‪0
K‬ت دوا و‬
‫ &)ن دادز(‪) .‬ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺞ( ‪8 Q‬ه‪/‬و‬
‫د‪) :‬ا ‪ Fl$‬وا‪0 
+ +‬آ‪$‬و‪ A+‬و ‪ 
+‬‬
‫‪0‬آ‪$‬و‪ Q/+‬وآ‪ +‬آآ& '
‪(]m‬‬
‫ش ‪$+-
$!/.C+‬ر ‪) ،/‬ا ‪ (Qm‬د‪+ :‬‬
‫‪ 
0 
& e' 
+‬دو‪ !+‬اڵ‪e' ،‬‬
‫&‪//‬و ‪
& +‬و دوو &
‪ 
0‬د‪!+‬ێ ‪ :‬و‬
‫ ‪
& 
+‬و &] &‪/‬و ‪ 
0‬د‪ !+‬آ‪ 11(Fl‬م‬
‫ورد ‪ &0‬ش واز ‪ $7‬ه‪ \/‬آ& ‪!/@%L0‬‬
‫وآت ‪
& 
+ j‬و &] &<ن ‬
‫آ‪
7‬وك ‪0‬آ‪$‬و‪ +‬ن ‪+‬ن ن ‪'+ !/0‬‬
‫‪.!Z‬‬
‫‪çe‹áÈ@ße@òŠíŽ@æà@46@óî⁄Ü@€‹ÕÜa@Ñm@11‬‬

‫م و ر او ‬

‫ه وا ﯚ د‪ A7‬آ&‪ u/‬آژراوو چ‬
‫دراو ‪ $‬دا ﯚ ﯚ رز آ!دۆ‪+‬وو‬
‫ &)ا دژ و دوا
دا دا ز‪%‬وو دژ‬
‫‪!/0 +‬د و ‪ . !/0‬ﯚ ‪
$‬دآت‪.‬‬
‫ل ﺍﻝﹼﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻭﻤ‪‬ﺎ‬
‫ﻥ ‪‬ﻤﺭ‪ ‬ﻴ ‪‬ﻡ ‪‬ﺭﺴ‪‬ﻭ َ‬
‫ﺢ ﻋ‪‬ﻴﺴ‪‬ﯽ ﺍﺒ‪ ‬‬
‫‪‬ﻭ ﹶﻗﻭ‪ِ‬ﻝ ﹺﻬﻡ‪ِ ‬ﺇﻨﱠﺎ ﹶﻗ ﹶﺘﻠﹾﻨﹶﺎ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﺴ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﻥ ﺍﺨﹾ ﹶﺘﹶﻠﻔﹸﻭﺍﹾ ﻓ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ﹶﻝﻔ‪‬ﻲ‬
‫ﻥ ﺍﱠﻝﺫ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﺸ ‪‬ﺒ ‪‬ﻪ ﹶﻝ ‪‬ﻬﻡ‪ ‬ﻭِﺇ ‪‬‬
‫ﺼﹶﻠﺒ‪‬ﻭ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭﹶﻝﻜ‪‬ﻥ ﹸ‬
‫ﹶﻗ ﹶﺘﻠﹸﻭ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫‪12‬‬
‫ﻥ ‪‬ﻭﻤ‪‬ﺎ ﹶﻗ ﹶﺘﻠﹸﻭ ‪‬ﻩ ‪‬ﻴﻘ‪‬ﻴﻨﹰﺎ‪.‬‬
‫ﻅ‪‬‬
‫ﻉ ﺍﻝ ﱠ‬
‫ﻻ ﺍ ﱢﺘﺒ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻙ ‪‬ﻤﻨﹾ ‪‬ﻪ ﻤ‪‬ﺎ ﹶﻝﻬ‪‬ﻡ ﹺﺒ ‪‬ﻪ ‪‬ﻤﻥ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠﹾ ﹴﻡ ِﺇ ﱠ‬
‫ﺸ‪‬‬
‫ﹶ‬
‫)و ‪ .‬ن ‪S‬د‪ ./- ،u/& ) A‬آڕ‬
‫! م ‪N 0‬ر ان آ'‪%‬و‪ ،‬را&‪/%‬ا‬
‫ ‪%'$‬وو ‪/7‬ن داو ‪/ $‬ن ‪^$+‬و‪،‬‬
‫وا م ر و آﯚآ‪ A‬د ﯚ ن ‪/‬ن‬
‫ آ'‪%‬آ ه و ه‪ @ \/‬آ
زا‪/%.‬ن ‪@8 //‬‬
‫ ن د‪/ /‬و ‪%'$‬و(‪.‬‬
‫و م ‪ !/.C+‬دژوار آ!دوو و ر‬
‫دا ‪ ./-‬ز و‪
%‬ﯚ &)ن رزآ!د‪%‬و وا‬
‫‪ %.‬وا ژ ن &ردت و دوا رۆژدا‬

‫‪@@157@öbåÜa@12‬‬

‫م و ر او ‬

‫آدا ز‪%‬و و آ‪ 
+ +‬هزاران &‪!!..‬‬
‫وش ‪.PN p‬‬
‫‪7‬ر&ر دووهم و دا &
و &] &‪/‬ا‬
‫‪ 
+‬را@! و &ر و ‪ +‬ردوام ‬
‫‪+‬دوا هزاران &ڵ ﯚ&ر زو دا ‪N‬ز‪%‬و‪ ،‬ر‬
‫م ﯚژ ‪$‬ن ‪N‬ڵ و آ‪ ./- +‬آدادز‬
‫آ&‪
+)$/K !%/ :j
$‬و ‪//7‬و ‪7‬ﯚ دا‬
‫‪$ !/0 ./‬ت ‪ .+‬ﯚ ‪$
$‬ت؟‬‫ &ر‪)
+‬ا ‪!)-‬ان‪.(55-‬‬
‫ﻲ‬
‫ﻙ ِﺇﹶﻝ ‪‬‬
‫ﻙ ‪‬ﻭﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﻓ ‪‬ﻌ ‪‬‬
‫ل ﺍﻝﻠﹼ ‪‬ﻪ ﻴ‪‬ﺎ ﻋ‪‬ﻴﺴ‪‬ﯽ ِﺇﻨﱢﻲ ‪‬ﻤ ﹶﺘ ‪‬ﻭﻓﱢﻴ ‪‬‬
‫ِﺇﺫﹾ ﻗﹶﺎ َ‬
‫ا ‪C ./-‬رو ‪+ A‬ﯚ د!‪ U‬و ‪n‬ت‬
‫دآو ﯚ ﯚم‪.‬‬
‫هروه &ر‪)
+‬ا )‪ (117-‬آ‪ +‬دا ‪.‬‬
‫ ڵ ‪./-‬دا دآت ‪ 
0‬د‪+  :‬ﯚ ‪/$‬‬
‫و‪+‬و ‪ @8‬دا ‪ A‬و دا ‪Y U$‬ر&‪A%‬؟ ‪./-‬ش‬
‫‪:/0‬‬
‫ﻥ ﺍﻋ‪ ‬ﺒﺩ‪‬ﻭﺍﹾ ﺍﻝﹼﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﺭﺒ‪‬ﻲ ‪‬ﻭ ‪‬ﺭ ‪‬ﺒ ﹸﻜﻡ‪‬‬
‫ﻻ ﻤ‪‬ﺎ َﺃ ‪‬ﻤﺭ‪ ‬ﹶﺘﻨ‪‬ﻲ ﹺﺒ ‪‬ﻪ َﺃ ﹺ‬
‫ﺕ ﹶﻝ ‪‬ﻬﻡ‪ِ ‬ﺇ ﱠ‬
‫ﻤ‪‬ﺎ ﹸﻗﻠﹾ ﹸ‬
‫ﺕ‬
‫ﺕ ﺃَﻨ ﹶ‬
‫ﺕ ﻓ‪‬ﻴ ﹺﻬﻡ‪ ‬ﹶﻓﹶﻠﻤ‪‬ﺎ ﹶﺘ ‪‬ﻭ ﱠﻓﻴ‪ ‬ﹶﺘﻨ‪‬ﻲ ﻜﹸﻨ ﹶ‬
‫ﺸﻬﹺﻴﺩ‪‬ﺍ ﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺩﻤ‪ ‬ﹸ‬
‫ﻋﹶﻠﻴ‪ ‬ﹺﻬﻡ‪ ‬ﹶ‬
‫ﺕ ‪‬‬
‫‪‬ﻭﻜﹸﻨ ﹸ‬
‫ﺸﻬﹺﻴﺩ‪‬‬
‫ﺸﻲ‪ ‬ﺀ ﹶ‬
‫ل ﹶ‬
‫ﻋﻠﹶﯽ ﹸﻜ ﱢ‬
‫ﺕ ‪‬‬
‫ﻋﹶﻠﻴ‪ ‬ﹺﻬﻡ‪ ‬ﻭﺃَﻨ ﹶ‬
‫ﺏ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺭ‪‬ﻗ‪‬ﻴ ‪‬‬

‫م و ر او ‬

‫)‪ A‬ه‪ ]0 U$%' \/‬و‪+‬ن ‪ @8‬و ‪+‬ﯚ ‪C‬ر‬
‫‪0‬اوم و ‪ Q‬و ‪ l+‬دا ‪Y‬ر&‪A%‬‬
‫‪0S‬روردر ‪ A‬و 'و ‪ A‬ه‪ +‬و ا وم‬
‫'ه‪/‬وم &ر و‪ j/ ،‬آ‪! +‬ا ‪!%/‬‬
‫و ﯚت ‪7‬ود! و هرﯚت 'ه‪ /‬‬
‫&ر و(‪.‬‬
‫و‪ ./- +‬دا د‪ ) :‬ﹶﻓﹶﻠﻤ‪‬ﺎ ﹶﺘ ‪‬ﻭ ﱠﻓﻴ‪ ‬ﹶﺘﻨ‪‬ﻲ‪ ,‬آ‪+ +‬ﯚ‬
‫ !ا( آوا‪! ./- +‬دوو ن چ دراوو‬
‫!دوو ن !د
&
!دووو ز و‪
%‬دا‬
‫ر‪ 
+‬‬
‫<م‬
‫ﯚى‪.‬‬
‫ﯚ ‬
‫ه‪/‬آ‪L‬و‬
‫ ‪!/.C+‬آ ا د‪) :‬دا ‪ ./-‬د‪+ A :‬ﯚ‬
‫د!‪0 U‬ش و &)و دا‪+‬ز‪ U‬و‬
‫&‪
J/‬د‪8‬ل دآژ ( هروه )ا ‪(A.J‬و )ا‪A‬‬
‫‪ (: !8‬د‪) A‬ﺍﻨﯽ ﻤﺘﻭﻓﻴﻙ( )‪+ A‬ﯚ د!‪ (U‬وا‪ +‬د‪!@+‬م‬
‫و رزت دآو ﯚ &)ن ] و )! ‪.‬‬
‫زو‪K‬آ‪ Q/‬د‪ :‬و ‪S‬آ'‪/%‬ن ‪ ./-‬و ‪$‬‬
‫ آ و ‪K‬وار ‪/‬آن و دا ‪0‬ڕو
ﯚ ‪./-‬‬
‫درو& آ!دو ‪0‬ﯚ'آ
ر ‪0 ]0‬ﯚ'
و ڵ‬

‫م و ر او ‬

‫‪%L !C‬آا رو &)ن ‪PC‬ى‪ !!.‬ڕا&‪
%‬م ‪.‬‬
‫زۆر &‪ %‬وڕ ‪.!$ ]0‬‬
‫هروه ‪!/7‬ۆآ
‪!N/‬اه‪ U/‬و ‪L/D/-)./‬ا !‪C‬‬
‫ه ‪& ،‬ر‪)
+‬ﺍﻝﺼﺎﻓﺎﺕ‪(110-101R+ -‬‬
‫ﻲ ِﺇﻨﱢﻲ َﺃﺭ‪‬ﯼ‬
‫ل ﻴ‪‬ﺎ ‪‬ﺒ ﹶﻨ ‪‬‬
‫ﻲ ﻗﹶﺎ َ‬
‫ﺴﻌ‪ ‬‬
‫ﺤﻠ‪‬ﻴ ﹴﻡ‪ ,‬ﹶﻓﹶﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﺒﹶﻠ ﹶﻎ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ‪‬ﻪ ﺍﻝ ‪‬‬
‫ﺸﺭ‪‬ﻨﹶﺎ ‪‬ﻩ ﹺﺒ ﹸﻐﻠﹶﺎ ﹴﻡ ‪‬‬
‫ﹶﻓ ‪‬ﺒ ﱠ‬
‫ﺕ ﺍﻓﹾ ‪‬ﻌلْ ﻤ‪‬ﺎ‬
‫ل ﻴ‪‬ﺎ َﺃ ‪‬ﺒ ‪‬‬
‫ﻅﺭ‪ ‬ﻤ‪‬ﺎﺫﹶﺍ ﹶﺘﺭ‪‬ﯼ ﻗﹶﺎ َ‬
‫ﻙ ﻓﹶﺎﻨ ﹸ‬
‫ﺤ ‪‬‬
‫ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﻨﹶﺎ ﹺﻡ َﺃﻨﱢﻲ َﺃﺫﹾ ‪‬ﺒ ‪‬‬
‫ﻥ‪ ,‬ﹶﻓﹶﻠﻤ‪‬ﺎ َﺃﺴ‪‬ﹶﻠﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ﹶﺘﱠﻠ ‪‬ﻪ‬
‫ﻥ ﺍﻝﺼ‪‬ﺎ ﹺﺒﺭﹺﻴ ‪‬‬
‫ﺠ ‪‬ﺩﻨ‪‬ﻲ ﺇِﻥ ﺸﹶﺎﺀ ﺍﻝﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺴ ﹶﺘ ﹺ‬
‫ﹸﺘﺅْ ‪‬ﻤ ‪‬ﺭ ‪‬‬
‫ﻙ‬
‫ﺕ ﺍﻝ ‪‬ﺭﺅْﻴ‪‬ﺎ ِﺇﻨﱠﺎ ﹶﻜ ﹶﺫِﻝ ‪‬‬
‫ﺼ ‪‬ﺩﻗﹾ ﹶ‬
‫ﻥ‪ ,‬ﻭﻨﹶﺎ ‪‬ﺩﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ‪‬ﻩ َﺃﻥ‪ ‬ﻴ‪‬ﺎ ِﺇﺒ‪‬ﺭ‪‬ﺍﻫ‪‬ﻴ ‪‬ﻡ‪ ,‬ﹶﻗﺩ‪ ‬‬
‫ﺠﺒﹺﻴ ﹺ‬
‫ِﻝﻠﹾ ‪‬‬
‫ﺢ‬
‫ﻥ‪ ,‬ﻭ ﹶﻓ ‪‬ﺩﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ‪‬ﻩ ﹺﺒ ‪‬ﺫﺒ‪ ‬ﹴ‬
‫ﻥ ‪‬ﻫﺫﹶﺍ ﹶﻝ ‪‬ﻬ ‪‬ﻭ ﺍﻝﹾ ‪‬ﺒﻠﹶﺎﺀ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﺒﹺﻴ ‪‬‬
‫ﻥ‪ِ ,‬ﺇ ‪‬‬
‫ﺴﻨ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﹶﻨﺠ‪‬ﺯﹺﻱ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﺤ‪ ‬‬
‫ﻙ‬
‫ﻋﻠﹶﯽ ِﺇﺒ‪‬ﺭ‪‬ﺍﻫ‪‬ﻴ ‪‬ﻡ‪ ,‬ﹶﻜ ﹶﺫِﻝ ‪‬‬
‫ﺴﻠﹶﺎﻡ‪ ‬‬
‫ﻥ‪ ,‬‬
‫ﺨﺭﹺﻴ ‪‬‬
‫ﻋﹶﻠﻴ‪ ‬ﻪ ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻝﹾﺂ ‪‬‬
‫ﻋﻅ‪‬ﻴ ﹴﻡ‪ ,‬ﻭ ﹶﺘ ‪‬ﺭﻜﹾﻨﹶﺎ ‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻥ‬
‫ﺴﻨ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫ﹶﻨﺠ‪‬ﺯﹺﻱ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﺤ‪ ‬‬
‫) دن ‪0‬ا ‪S‬ا‪
$‬ژ !و ه'‪/‬ر‬
‫‪ ،A/L0‬آ‪ +‬و آڕ ورو ‪!N/‬اه‪/0 U/‬ت‬
‫آڕم و)ا ‪ U//‬آ‪+‬ﯚ &رد‪P‬م‪+ 8 ،‬ﯚ د

‫‪R7‬؟ و‪ 
+‬وآ و ‪ $‬آا ‪C‬ر
‪0‬او ‪.‬‬
‫ر دا رزوو ‪$‬ت وآ& د‪S U‬رام‬
‫د!ن‪ ،‬آ‪ +‬هردووآ‪/‬ن ‪C
)/D&+‬ر
دا‬
‫ون ‪!N/‬اه‪
D/-)./ U/‬ڕوودا‪ .‬ﯚو‬
‫&ر ‪) ،PN‬ش @)ن آ!د ‪!N/‬اه‪U/‬‬

‫م و ر او ‬

‫را&‪
%‬وآت ه دى‪ ) ،‬وا ‪0‬دا'‪
%‬‬
‫‪7‬آآران دد و‪!$/+ ،‬دو آ
'‪!$‬او‬
‫روو‪ ،‬ﯚ‪
$7‬ر
ورن ﯚرد‪'0 ،‬ن و‬
‫ ن و وآ
داه‪+‬ودا و ‪!N/‬اه‪))/‬ن‬
‫ز وو ‪
+‬ه‪%L‬ﯚ‪+‬و‪v& ،‬و ‪!N/‬اه‪ ،U/‬وا ‪0‬دا'‪
%‬‬
‫‪7‬آآران دد و(‬
‫ م ‪ +‬وا ‪ A +‬دا ‪C‬ر
آ!دوو‬
‫‪!N/‬اه‪
D/-)./ + U/‬آڕ &ر‪ $7 P‬رارو‬
‫رووداوآن واداز‪ .‬هروه دوا ! ر‬
‫ر‪!$‬د
)ﺒﺫﺒﺢ ﺍﻝﻌﻅﻴﻡ( ا&)‪
D/-‬آم آڕ‬
‫ دا د ‪ 
J./‬دا ‪!N/‬اه‪.U/‬‬
‫<م وو هد د دا ‪C‬ر
‪!N/‬اه‪U/‬‬
‫داو ‪J./S‬ق &ر‪PN‬ێ ك ‪ F/-)./‬و زۆر‬
‫هر زۆر زا 
‪& /?./‬ر‪/ +‬آ‪& Q/‬ر‬
‫ هوڕان‪ .‬و‪) +‬ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ( ‪+ !/.C+‬آدا‬
‫د‪) :‬ورد )‪') (R‬رۆ‪ $7‬آ
‪ e‬‬
‫آ‪ ( $‬هر آﯚو ‪!/0‬ۆزو و و رد ‬

‫م و ر او ‬

‫‪!N/S‬اه‪ U/‬و ‪&
%.‬ر و رد آڕآ ﯚ‬
‫)‪J./‬ق( &ر‪PN‬ێ ‪ +$/‬ر‪.(R‬‬
‫هروه )ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻝﺯﻴﺎﺕ( )ا‪ (!/. A‬و د‪%P‬و‪:‬‬
‫ &‪ w‬رووروو ‪0‬د' وت‪ :‬وا رزوو‪ +‬ڵ‬
‫‪ A‬ن ‪o‬ﯚ آ‪$+‬ا & دا ‪w& A‬‬
‫آڕ ‪#-‬ب آڕ ‪& 
J./‬ر‪P‬او دا‬
‫آڕ ‪!N/‬اه‪vD/ 
)/‬م(‬
‫هروه )‪N-‬ا ‪O. A D‬د( د‪ w& :‬آڕ‬
‫ ‪#-‬ب آڕ ‪& 
J./‬ر‪P‬او دا آڕ‬
‫‪!N/‬اه‪( vD/ U/‬‬
‫)‪O. AN) (!$-‬د(و د‪%P‬و ‪J./S‬‬
‫ك ‪.F/-)./‬‬
‫هروه )ا‪ A‬ا&‪J‬ق( )ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻫﺭﻱ‬
‫ﻋﻥ ﺍﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﺀ ﺒﻥ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻋﻥ‬
‫ﻜﻌﺏ ﺍﻻﺤﺒﺎﺭ( د‪.J./ :‬‬
‫)ا ‪!)-) Q (R #N‬و ‪
D-‬و ا‪O. A‬دو ا ‪NO‬س(و‬
‫د ‪ J./‬ك ‪.F/-)./‬‬

‫م و ر او ‬

‫ه زا ن ‪ P%L‬و دآن ‪S‬ر‪/‬آ‬
‫‪ F/-)./‬و ‪ $7‬دا د داو ‪!N/‬اه‪U/‬‬
‫‪ 
J./S‬ددا‪ ]+‬و دوا ‪ 
#- Q/J./‬ددا‪]+‬‬
‫و د‪7 A‬ﯚن دا ‪!N/‬اه‪ U/‬د آدوا ‪J./‬ق‬
‫ ‪ 
#-‬ددا‪ ]+‬و دوا ‪ 
0‬د ‪J./‬ق &ر‪.PN‬‬
‫ﯚ و<
م ‪/' .‬ن رن د دن ‪0‬ا‬
‫‪ 
J./S‬د و دوا و ‪#- Q‬ب‪& .‬‬
‫ ‪#-‬ب آڕ ‪J./‬ق ‪! $ //‬ا ‪J./‬‬
‫وك ‪ !%L0‬روو‪!$‬دون &ردا‪ .‬هن ‪!/7‬ۆك‬
‫ ‪+‬ورا‪+‬ا ه &‪ A $+) !m‬ا ‪JI‬ح ‪
+ ،21‬‬
‫‪ (12‬د‪J./ )) :‬و وآ
‪+‬ﯚ ‪+....‬د(‬
‫ هن &‪!m‬و )ا ‪JI‬ح ‪ (2
+ ،22‬د‪:‬‬
‫‪0‬روردر ‪!N/‬اه‪ _
)/‬آ!دو ‪/0‬ت )آڕآت‬
‫@!‪ + 
J./ ،‬آڕت‪ ،‬ور ‪!@N‬و &ر ‪.(PN‬‬
‫‪7 !%/‬ﯚن د ‪ n‬وآ
‪J./‬ق وا ن‬
‫ آ ‪ A‬دوا ‪ 
0 Q‬د &ر ‪PNN‬؟‬
‫و ه ‪+‬ورا‪+‬ا ه ر‪L/‬ا دوور‬
‫آ!او‪+‬وو واس دآن ‪S‬رن ‪+‬ورا‪
+‬‬

‫م و ر او ‬

‫ور!‪+‬و‪ ) ،‬دزا‪ A/‬آا د ‪
D/-)./‬‬
‫‪!N/‬اه‪ U/‬داو‪ $ ،‬د ‪J./ l+‬ق داو‬
‫ﯚ آ‪$+‬ا دا &ر‪)
+‬ا ‪CT‬ت‪ (101-‬دا‬
‫د‪ ) :‬دن ‪0‬ا ‪S‬ا‪
$‬ه'‪/‬رو دا ]‪.‬‬
‫آ‪)0 [+‬ن ‪!N/
L‬اه‪ U/‬اآ وت‪:‬‬
‫آڕآم و د‪+ U/‬ﯚ &رد‪P‬م(‪ .‬م ‪+‬‬
‫&‪+ $7 J./
%‬آ ا‪ $‬آا د‬
‫‪!N/‬اه‪0 U/‬ا‪.‬‬
‫‪8‬ر وه ه رن ه ' ده‬
‫آ ه‪ \/‬آ
 وودا ‪//‬و ‪ Q/$‬ه‪
$%' \/‬‬
‫ رو زا‪&) .A‬ر‪
+‬ا ن‪ (37-‬د‪:‬‬
‫ﻥ ﻤ‪‬ﻥ ﹶﻗﺒ‪‬ﻠ ﹺﻬﻡ‪َ ‬ﺃﻫ‪‬ﹶﻠﻜﹾﻨﹶﺎ ‪‬ﻫﻡ‪ِ ‬ﺇ ﱠﻨ ‪‬ﻬﻡ‪ ‬ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ‬
‫ﺨﻴ‪‬ﺭ‪َ ‬ﺃﻡ‪ ‬ﹶﻗﻭ‪ ‬ﻡ ﹸﺘ ‪‬ﺒ ﹴﻊ ﻭ‪‬ﺍﱠﻝﺫ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫َﺃ ‪‬ﻫﻡ‪ ‬ﹶ‬
‫ﻥ‬
‫‪‬ﻤﺠ‪ ‬ﹺﺭﻤ‪‬ﻴ ‪‬‬
‫) ن ‪7‬آ‪!%‬ن ن و
)‪(xN+‬و وا ‪Q0‬‬
‫وا‪A‬؟ ) هوا)ن و!د ‪ $7‬وا ‪+‬وا‪N‬ر‬
‫ون(‪.‬‬
‫را‪c‬آران د‪N 0 (xN+) A‬ر ن ‪/0‬و‪7‬آ و‪.‬‬
‫‪8‬ر ‪?./S‬م ﯚ و ه‪+‬و ‪-‬ت ‪-‬رب‬

‫م و ر او ‬

‫‪$‬ت و وا‪& !%/ ،A& (xN+) Q/‬ود م‬
‫&‪ %‬ن ‪ //7‬آد‪7 ) :‬آ‪!%‬ن ن و

‫)‪(xN+‬؟‪.‬‬
‫ وو هد ‪)0‬ن د آ هد آن‬
‫دوور!او ‪ !./‬ون و ‪-!C‬ون هو آر‪
$‬‬
‫!ان و ر‪!./
+K‬دا آر ‪l‬ون‪& .‬‬
‫ ‪-!C‬ون ‪0‬ڕا و ر@ ن ‪N0‬ات ‪^ !./‬دروو‬
‫‪-!C‬و‪ Q/‬داوا‪ S‬ڕت آ!دو‪+‬و ‪ +‬و آ‪ +‬دا‬
‫‪C‬و و ‪ A‬و )ﯚق( &ر ا ران‪-!C .‬ون‬
‫ر@ دا ‪ ^ !./‬درو ‪ $7‬ه‪e‬‬
‫آرون ‪!./‬داو ور و و<‪
%L0 +‬ه‪e‬‬
‫آر وان &‪N%‬و‪ .‬هو ‪8‬ر دا &‪e‬او <‬
‫&ر ‪/ !./‬آا ‪-!C l‬ون داوا &‬
‫دآ!د دا ‪Y‬ر‪%‬و و &‪e‬او < ن &ر‬
‫ه@!ێ را‪N‬ر و'ا ‪-!C‬ون ر@ات &و‬
‫
‪!./‬ا‪//D/‬آن ‪ ^ !./‬درو‪ .‬هو‬
‫‪8‬ر‪-!C Q/$‬ون ‪ 
) 0‬ﯚ ‪)/'0‬ن دو‪.‬‬
‫‪+‬ت ر‪ Q/‬دا‪N‬ودا د ‪ S‬هد ‪/‬آن‬

‫م و ر او ‬

‫ ‪!./‬دا د‪7‬و&!او‪& (30)
+ .‬ر‪
+‬‬
‫)ا ن( دا و ‪-‬زا رزر ن دآت‪:‬‬
‫ﻥ‬
‫ﺏ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻤﻬﹺﻴ ﹺ‬
‫ﻥ ﺍﻝﹾ ‪‬ﻌﺫﹶﺍ ﹺ‬
‫ل ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫ﺠﻴ‪‬ﻨﹶﺎ ‪‬ﺒﻨ‪‬ﻲ ِﺇﺴ‪‬ﺭ‪‬ﺍﺌِﻴ َ‬
‫‪‬ﻭﹶﻝ ﹶﻘﺩ‪ ‬ﹶﻨ ‪‬‬
‫)) ‪!./‬ا‪/D/‬آ)ن '‪& jZ‬ێ‬
‫رزرآ!د(‪.‬‬
‫هروه &ر‪)
+‬ا ‪!-‬اف‪.(134-‬‬
‫ﻋ ﹺﻬ ‪‬ﺩ‬
‫ﻙ ﹺﺒﻤ‪‬ﺎ ‪‬‬
‫ﻉ ﹶﻝﻨﹶﺎ ‪‬ﺭ ‪‬ﺒ ‪‬‬
‫ﻋﹶﻠﻴ‪ ‬ﹺﻬ ‪‬ﻡ ﺍﻝ ‪‬ﺭﺠ‪ ‬ﺯ ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍﹾ ﻴ‪‬ﺎ ﻤ‪‬ﻭﺴ‪‬ﯽ ﺍﺩ‪ ‬‬
‫‪‬ﻭﹶﻝﻤ‪‬ﺎ ‪‬ﻭ ﹶﻗ ‪‬ﻊ ‪‬‬
‫ﻙ ‪‬ﺒﻨ‪‬ﻲ‬
‫ﻥ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ‪‬‬
‫ﺴﹶﻠ ‪‬‬
‫ﻙ ‪‬ﻭﹶﻝ ﹸﻨﺭ‪ ‬‬
‫ﻥ ﹶﻝ ‪‬‬
‫ﻋﻨﱠﺎ ﺍﻝ ‪‬ﺭﺠ‪ ‬ﺯ ﹶﻝ ﹸﻨﺅْ ‪‬ﻤ ﹶﻨ ‪‬‬
‫ﺕ ‪‬‬
‫ﺸﻔﹾ ﹶ‬
‫ﻙ ﹶﻝﺌِﻥ ﹶﻜ ﹶ‬
‫ﻋ‪‬ﻨ ‪‬ﺩ ‪‬‬
‫ل‬
‫ِﺇﺴ‪‬ﺭ‪‬ﺁﺌِﻴ َ‬
‫)هرآ‪ < +‬ن &ردا ‪ +l‬د ت &‬
‫و ‪ ) 0‬ا‪ 
0‬داو 
‪Y‬ر!و ر م‬
‫< ن &ر ه@! ورت ‪0‬آ ‪ A‬و ر@ت‬
‫‪0‬د ‪ A‬ڵ 
‪!./‬ا‪D/‬ا زاد هو‪+‬ن‬
‫^ درو(‬
‫و‪-!C +‬ون & د 
‪!./‬ا‪ D/‬ا‬
‫د! ‪ .A‬و ‪ &
'+S‬ڵ 
‪!./‬ا‪D/‬ا‬
‫'و را ‪!$‬د ‪-!C‬ون و &رزآ
'‪/‬ن‬
‫آو‪ + A+‬ر@ ن دن ‪ ^ !./‬درو‪ .‬آ‪
7‬‬
‫ &ر‪)
+‬ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ‪ (103‬رن ‪)0‬ن د‪-!C :‬ون‬

‫م و ر او ‬

‫و ‪!./
+ %.‬ا‪/D//‬آن زۆر ‪^ !./‬درو‬
‫ ر وش دا ﯚ و وا 
ون‬
‫‪:R$‬‬
‫ﺠﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ﺎ‬
‫ﺽ ﹶﻓَﺄﻏﹾ ‪‬ﺭﻗﹾﻨﹶﺎ ‪‬ﻩ ‪‬ﻭﻤ‪‬ﻥ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ‪‬ﻪ ‪‬‬
‫ﻷﺭ‪ ‬ﹺ‬
‫ﻥﺍَ‬
‫ﹶﻓَﺄﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﺩ ﺃَﻥ ‪‬ﻴﺴ‪ ‬ﹶﺘ ‪‬ﻔ ‪‬ﺯﻫ‪‬ﻡ ‪‬ﻤ ‪‬‬
‫)‪-!C‬ون و ‪ 
%.‬آ‪j‬ر و &آ ‪//+‬و &ر‬
‫زو )‪ (!./‬دردر ن ‪$‬ت ﯚ )ش ﯚ و‬
‫وا ‪/‬ا ون )
در ن آ!دن(‪.‬‬
‫‪+‬ر ‪!/.C+ Q‬آ ا د‪) :‬و' ) ‪‬ﻴﺴ‪ ‬ﹶﺘ ‪‬ﻔ ‪‬ﺯﻫ‪‬ﻡ(‬
‫وا‪ +$/ +‬درو(‪.‬‬
‫ آو رن د ‪-!C‬ون ه‪& L‬و‬
‫‪!./‬ا‪//D/‬آن ^ درو ‪ ،!./‬آ

‫د ‪'$‬و د ‪-!C‬ون زۆر آرهو ‪!./ +‬‬
‫در‪ !$‬درو‪ ،‬ش ‪^0‬وا ‪
$' 7‬‬
‫رن و و وو  ‪ )S‬زا‪./‬‬
‫ &ر‪ (77-w& )
+‬آ‪$ 8 +‬و د‪!C‬‬
‫‪ '0‬ن آ‪ 0‬آ
)‪! (A//‬ا ^آ
&‪w‬‬
‫دۆزرا و !اآ
و‪/+‬ن‪:‬‬

‫م و ر او ‬

‫ﻑ ﻓ‪‬ﻲ‬
‫ﺴ ﹸ‬
‫ﺴ ‪‬ﺭﻫ‪‬ﺎ ﻴ‪‬ﻭ ‪‬‬
‫ل ﹶﻓَﺄ ‪‬‬
‫ﻕ َﺃﺥﹲ ﱠﻝ ‪‬ﻪ ﻤ‪‬ﻥ ﹶﻗﺒ‪ُ ‬‬
‫ﻗﹶﺎﻝﹸﻭﺍﹾ ﺇِﻥ ‪‬ﻴﺴ‪ ‬ﹺﺭﻕﹾ ﹶﻓ ﹶﻘﺩ‪ ‬ﺴ‪ ‬ﺭ ﹶ‬
‫ﺴ ‪‬ﻪ‪.‬‬
‫ﹶﻨﻔﹾ ‪‬‬
‫)ر و دز ‪$‬ت و @ن !اآ'

‫ وو‪ Q0‬دز آ!دوو‪ w& j/ ،‬و ‪.‬و‬
‫‪+‬ﯚ‪ +‬د
ﯚ ا ه‪%L‬و(‪.‬‬
‫‪+‬ر ‪+ !/.C+‬آدا د‪/%& :‬ن‬
‫ و‪ /.‬آو‪@) +‬ن !اآ'
وو‪ Q0‬دز‬
‫آ!دوو( و &‪%
$() w& $7 m‬و

‫ و‪/0‬رآ دز و دوا
'‪$‬وى‪ .‬هروه‬
‫ ‪+‬ورا‪ !m&) Q/+‬ا ‪ ،A $%‬ا ‪JI‬ح ‪ 31‬ا ‪ (19‬د‪:‬‬
‫دزآ &‪ w‬و ‪ $‬دا ‪
$‬و آو )را‪F/7‬‬
‫‪ (Rachel‬و ‪% %S‬و‪/‬آ

وآ
دز‬
‫‪ Q0‬و ڵ !دآ ا )ا ب( ^ درو‪.‬‬