You are on page 1of 31

SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA

1
1.0 Konsep Pensejarahan dan Konsep Sastera Sejarah
1.1 Definisi Pensejarahan
Pensejarahan dalam bahasa inggeris historiography berasal dari perkataan sejarah
iaitu history. Sejarah secara umumnya diertikan sebagai the record of events or the
events themselves. Dalam pengertian ini, record of event (catatan peristia!
peristia" dan the event themselves (perista!peristia itu sendiri", saling
mempunyai pertalian yang relatif. Sesuatu peristia yang terjadi itu dicatatkan maka
jadialah ia sejarah.
#etapi dalam pengertian yang lebih kompleks, $ncyclopedia %ritannica telah
memberikan kenyataan berikut&
it was only in comparatively modern times that the meaning of the word (history)
was extended to include the phenomena that form their subject.
'
Dalam konteks ini, (peristia) dan (catatan mengenai peristia) akan
mengembang dan membentuk perkara!perkara yang selanjutnya. *ontohnya di
dalam (peristia) sejarah la+imnya dicatatkan perkara!perkara seperti (i" benar ,
sahih ataupun tidak peristia itu- (ii" bagaimana, sebab!musabab, perkembangan
dan kesan daripada peristia berkenaan- (iii" tokoh , atak yang menjadi pelaku
dalam sesuatu peristia- (iv" bila peristia tersebut terjadi dan lain!lain. .anakala di
dalam (catatan mengenai peristia) pula, di dalamnya terkandung perkara!perkara
seperti- (a" siapakah yang mencatatkan peristia itu- (b" bagaimana peristia
tersebut dicatatkan / tetap atau tidak, bias atau sebaliknya, obejktif atau subjektif,
emosional atau rasional, apa dan bagaimanakah sudut pandangan pencatat
berdasarkan peristia dan latar belakang yang mengaitkannya- (c" apakah cara dan
kaedah (metodologi", pendekatan dan teori, falsafah dan pemikiran yang digunakan
dan diambil oleh pencatat berkenaan- (d" sekiranya dalam konteks pengertian
pencatatan peristia pada masa ini, di mana nilai!nilai ilmiah atau saintifik terterap
ke dalam pencatatan tersebut dengan menggunakan sumber kedua (secondary" dan
bagaimanakah sumber!sumber ini dikendalikan dan dipersepsikan.
0
1
Encyclopedia Britannica Online !2013" #eni$tion o% Hi&torio'rap(y #ia)*il pada 2+
Mac 2013 )elal,i pa,tan
(ttp-..'lo*al*ritannicaco).EBc(ec/ed.topic.201230.(i&torio'rap(y
2
M,(a))ad Y,&&o% Ha&(i) !1344" Per&e5ara(an Melay, N,&antara 6,ala L,)p,r- 7e/&
P,*li&(in' Sdn B(d )& 1
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
2
Penulisan yang dihasilkan kebanyakan adalah berkisar kepada golongan
pemerintah. 1ni mungkin disebabkan golongan kelas atasan ini sahaja yang
mengetahui baca tulis pada ketika itu. .ungkin ada kebenarannya pendapat
tersebut kerana apabila ditelusuri kembali perkembangan persuratan dalam
masyarakat .elayu hampir dapat disahkan bahaa konsep sejarah sebagai bidang
ilmu berasingan tidak ujud pada +aman dahulukala. 1ni dapat dibuktikan kerana
tiada satupun istilah perbendaharaan kata .elayu lama yang membaa konsep
history sebagaimana yang difahami pada hari ini. Sebaliknya apa yang dianggap
sebagai history adalah berasaskan tulisan!tulisan hikayat, salasilah dan syair!syair.
1.2 Konsep Sastera Sejarah
Sastera Sejarah adalah suatu bentuk penulisan yang menggabungkan unsur!
unsur penulisan sejarah dengan unsur!unsur penulisan bukan sejarah atau sastera.
2edua!dua unsur tersebut diolah dengan indah oleh pengarang istana .elayu untuk
menggambarkan konsep sejarah dan keagungan +aman silam masyarakat .elayu.
3leh itu karya sastera sejarah bukanlah karya sastera sepenuhnya sebaliknya
mengandungi unsur!unsur peristia sejarah yang benar!benar berlaku pada +aman
lampau.
4ntara corak kesusasteraan .elayu 5ama yang mempunyai sifat!sifat
tempatan dari segi kandungannya ialah karya kesusasteraan sejarah. 2arya!karya
yang disebut ini selalunya digolongkan sebagai Sastera Sejarah oleh para sarjana
sastera .elayu. Secara umumnya, hasil karya sastera ini akan mengandungi kisah!
kisah kegemilangan negara!negara .elayu.
Para sarjana berpendapat bahaa sastera sejarah tidak dapat digunakan
sebagai sumber sejarah yang lengkap kerana terdapat perbe+aan antara sastera
sejarah dengan penulisan sejarah yang sebenar. 3leh sebab, kandungan dalam
karya sastera sejarah campur aduk fakta dengan khayalan serta peristia benar!
benar berlaku ia belum tentu merupakan suatu kebenaran. Sastera sejarah
dihasilkan dengan berdasarkan fantasi penulis atau atas perintah seseorang, tetapi
sejarah ditulis berdasarkan fakta. Sastera sejarah bermula dengan kepercayaan
tentang adanya sesuatu, sedangkan sejarah bermula dengan pembuktian adanya
sesuatu. 3leh ini, hubungan yang erat dapat dilihat antara sastera sejarah dengan
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
3
lagenda. 2adangkala, sastera sejarah dengan lagenda tidak dapat dipisahkan.
2arya!karya tersebut dikatakan sebagai sastera sejarah kerana mengandungi unsur!
unsur sejarah tetapi ditulis dalam bentuk sastera dan ini adalah sifat mutlak di dalam
hasil sastera sejarah. Pendapatan!pendapatan Para Sarjana tentang Sastera
Sejarah.
1.3 Ciri-ciri Sastera Sejarah
'.6.' Dari segi tujuan penulisan&
2arya sastera sejarah lahir di istana dan dikarang oleh penulis golongan
istana yang mempunyai daya kreatif yang tinggi untuk merakamkan kebesaran,
ketinggian dan kegemilangan pemerintahan 2esultanan .elayu dan 7egara kota.
%iasanya karya sastera sejarah dihasilkan atas perintah raja atau pemerintah. 2arya
sastera sejarah juga berfungsi sebagai adah nasihat, pengajaran, panduan dan
petunjuk kepada golongan pemerintah dan pembesar.
'.6.0 Sistem #ulisan
Dalam tuhfat al!nafis, system penulisan tertumpu kepada dua aspek iaitu
ejaan dan tanda baca.
(a". $jaan
($jaan %aru) telah digunakan bagi kedua!dua bahasa .elayu dan 4rab. $jaan
dalam manuskrip van 8asselt (dalam tulisan jai" tidaklah sentiasa sama dan
konsisten. *ontohnya, kedua!dua bentuk perkataan di baah ini muncul di dalam
tulisan jai&
sanggub,sanggup, harab,harap, ilir,hilir
saja,sahaja, mau,mahu
Di mana ejaan dalam manuskrip mungkin membaa kepada kekacauan dan
salah faham, editor mengambil satu bentuk perkataan dan mengekalkannya (contoh
(governor) telah dieja dengan tiga cara, dan ini muncul secara konsisten dalam edisi
ini sebagai (gebernur)".
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
2
Perkataan!perkataan yang berasal dari bahasa %ugis telah dimelayukan.
3leh itu pangkat (Daing) dieja (Dahing) dan bentuk sedemikian telah dikekalkan.
8uruf 9ai (ayn) ( : ", secara umumnya tidak digunakan. 1a digunakan dalam
beberapa perkataan 4rab dan nama khas. Perkataan dan petikan bahasa 4rab
ditulis dengan huruf condong.
(b". #anda baca
Pembahagian di antara bahagian!bahagian dan tanda berhenti atau jeda di
dalam kisah ditunjukkan dalam manuskrip .elayu dengan (perkataan tanda baca)
(misalnya (alkisah), (syahadan), (pun), (kata sahibul hikayat), (adanya), (intiha), (fasal)".
4dalah mudah bagi para pengkaji untuk mengikuti tanda!tanda ini dan
memindahkannya dengan menggunakan koma, tanda titik dan perenggan.
;alaupun begitu bab!bab tidak ditunjukkan. Pengarang!pengarang #uhfat
membahagikan karya mereka kepada %ahagian Satu dan %ahagian Dua, tidak di
dalam bab!bab. $ditor telah membahagikan teks ini kepada dua bahagian yang
mengandungi <= bab dan tiap!tiap bab tidaklah terlalu panjang.
6
'.6.6 Dari segi corak penceritaan&
2arya sastera sejarah mengandungi dua corak penceritaan iaitu peristia
sebenar atau fakta sejarah dan unsur atau peristia bukan sejarah seperti unsur
fantasi, mitos dan lagenda.
Peristia!peristia sejarah menceritakan sejarah 7egara kota merangkumi
peristia pembukaan negeri, penaklukan, hubungan diplomatik, kegemilangan dan
kejatuhan sesebuah 7egara kota. ;atak!atak pemerintah, pembesar dan rakyat
yang terlibat dalam karya merupakan atak yang benar!benar ujud dalam sejarah
sebenar.
>ambaran masyarakat .elayu dari segi adat istiadat, ekonomi, politik dan
struktur pemerintahan dalam karya sastera sejarah adalah merupakan peristia
sejarah sebenar yang berlaku pada +aman lampau.
3
9ir'ina Mat(e&on !1342" 7,(%at Al8Na$& 6,ala L,)p,r- Pener*it :a5ar Ba/ti Sdn B(d
)& ;;<8;;<i
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
+
%agaimanapun peristia!peristia sejarah tersebut bercampur aduk antara
fakta sejarah dan bukan sejarah seperti mitos dan lagenda. ?nsur mitos
dimasukkan oleh pengarang dalam karya sastera sejarah untuk menunjukkan
keistimeaan golongan pemerintah dan juga untuk tujuan menyindir atau mengkritik
perlakuan buruk golongan pemerintah.
4ntara unsur mitos dalam karya sastera sejarah ialah mitos asal!usul raja,
mitos pembukaan negeri, mitos kedatangan 1slam dan mitos alegori. 4sal!usul raja
.elayu dikatakan berasal daripada keturunan 1skandar @ulkarnain seorang
pahlaan terkenal, gagah dan berani.
.itos asal usul raja, mitos pembukaan negeri dan mitos kedatangan 1slam
bertujuan mengangkat kedudukan dan martabat golongan pemerintah. .anakala
mitos alegori bertujuan menyindir atau mengkritik perlakuan buruk golongan
pemerintah. Dua peristia mitos alegori yang terdapat dalam Sulalatus Salatin
Sejarah .elayu ialah peristia Singapura dilanggar todak dan peristia peminangan
Puteri >unung 5edang.
'.6.A Dari segi pertarikhan&
*iri historiografi .elayu lain ialah sejaraan .elayu pada masa itu tidak
menggunakan tarikh dalam karya mereka untuk memberitahu kepada pembaca
bilamasa sesuatu peristia itu berlaku dan bila sebuah karya itu dihasilkan. 1a
berbe+a dengan karya sejarah yang mementingkan fakta dan tarikh.
.isalnya pengarang Sulalatus Salatin gemar menggunakan ungkapan
selang beberapa hari, tidak berapa lamanya, setelah empat puluh dua tahun
umur Sultan .u+affar Syah. .aka, ciri ini merupakan satu ciri historigrafi .elayu
kerana kita dapat melihat ciri ini dalam karya sejarah lain seperti .isa .elayu,
#uhfat al!7afisdan sebagainya.
A
'.6.< %ersikap %ias
2
Nic/ =a)ry !2011" >iri8ciri Sa&tera Se5ara( #ia)*il pada 2+ Mac 2013 )elal,i pa,tan
(ttp-../)tpp,intan*lo'&potco).2011.04.ciri8ciri8&a&tera8&e5ara(8(i&torio'ra$(t)l
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
0
*iri bersikap bias oleh pengarang atau penyalin terhadap sesesuatu peristia
juga merupakan satu ciri historigrafi .elayu. 8ai ini berlaku dalam historigrafi .elayu
kerana kebanyakan karya hanya ditulis oleh seseorang sejaraan mengikut
kepentingan mereka dan Sultan mereka. 9adi mereka terpaksa bersikap
kecenderungan dalam menghasilkan idea sejarah. 2arya !karya yang dihasilkan
ataupun di salinkan lebih memaparkan tentang bangsa masing!masing. .isalnya
dalam. .isalnya #ema #uhfat al!7afis dikatakan lebih cenderung kepada cerita raja!
raja dan masyarakat bugis atau boleh dianggap sebagai Bugis-centric.
2ecenderungan Baja 4li 8aji terhadap semangat %ugis menyebabkan beliau lebih
menggambarkan tentang kehandalan pahlaan!pahlaan %ugis yang sememangya
handal dalam peperangan sehingga mereka dapat memegang beberapa jaatan
tinggi dalam tampuk pemerintahan kerajaan .elayu 9ohor pada ketika itu.
<
2.0 Analisa Kandungan Karya Agung uhfat al-!afis
#uhfat 4l!7afis telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh beberapa tokoh. Salah
satunya yaitu Cirginia .atheson, ia telah meneliti naskah ini untuk membuat tesis
Ph. Dnya. %eliu pun telah meneliti lima manuskrip #uhfat 4l!7afis dan membuat
+
Ar*ai?ya( Mo( Nor !2000" Il), Se5ara( dan Pen&e5ara(an Selan'or- #e@an Ba(a&a
dan P,&ta/a )& 1228123
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
1
beberapa penerangan mengenai naskah tersebut. Selain itu, 9alal 4hmad dan .ohd.
#aib 3sman juga membuat kajian mengenai naskah ini.
#eks ini diaali dengan penjelasan salasilah raja!raja .elayu, Siak, dan
%ugis. %ahagian pertama menerangkan tentang pendirian kerajaan Singapura oleh
Baja Sri #ri %uana sampai dengan pemerintahan Baja .ahmud di 9ohor.
%ahagian kedua pula mengenai Sultan .ahmud membunuh isteri .egat Sri
Bama yang sedang hamil kerana memakan buah nangka miliknya. Dengan
sokongan %endahara dan #umenggung, .egat Sri Bama membunuh Sultan
.ahmud. %endahara lalu menjadi raja 9ohor dengan gelaran Sultan 9alil. 3leh
kerana serangan Baja 2ecil, ia melarikan diri ke Pahang dan terbunuh di sana. Baja
2ecil merebut kembali Biau dari tangan Sultan Sulaiman %adrul 4lam Syah, tetapi
gagal. %aginda menjadi gila setelah kematian isterinya.
Baja 4lam, anak Baja 2ecil diusir dari Siak dan mendirikan kerajaan di Pulau
Siantan. Setelah berjaya menghalang serangan oleh Sultan Sulaiman, Sultan
#erengganu, dan #un Dalam, Baja 4lam dikalahkan oleh orang %ugis. 2emudian
baginda melarikan diri ke .atan. Daeng 2emboja pula dilantik menjadi Damtuan
.uda.
Daeng 2emboja diusir dari Biau oleh #un Dalam dan Sultan #erengganu, lalu
pergi ke 5inggi. 4tas nama Sultan Sulaiman, #un Dalam meminta %elanda
menangkap Baja 8aji dan menyerang 5inggi. Disebabkan serangan itu, orang!orang
%ugis melarikan diri ke Bembau. Sultan Sulaiman yang mengarahkan serangan ke
atas Baja 8aji berdamai dengan Sultan #rengganu.
Sultan Sulaiman akhirnya afat dan digantikan oleh cucunya, Baja 4hmad
yang baru berusia lapan tahun. Setelah afat, baginda pula digantikan oleh Baja
.ahmud.
Baja 1smail yang gagal menjadi raja di Siak telah menyerang Biau, tetapi
baginda kalah dan berjaya melarikan diri ke Palembang. %aginda membantu Baja
Palembang menyerang Baja .empaah. Setelah membunuh Dea Perkasa, Baja
1smail pula menyerang Siantan, lalu pergi ke #erengganu dan bernikah dengan anak
Baja #erengganu. 2emudian baginda menyerang Siak dan menjadi Damtuan %esar
di Siak. Setelah afat ia digantikan oleh anaknya, Sultan Dahya Sahar.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
4
Baja 8aji datang ke .elaka, bersama Sultan Salahuddin (Baja Selangor" lalu
menuntut Sultan 2edah membayar hutang bagi membiayai perang. 4kan tetapi,
Sultan 2edah menolak tuntutan Baja 8aji sehingga baginda diserang dan
dikalahkan. Baja 8aji pergi ke Pontianak menolong Syarif 4bdul Bahman bagi
melaan Baja Sanggau. Disebabkan baginda mendengar berita kematian Damtuan
.uda Daeng 2emboja, baginda kembali ke Pahang dan dilantik menjadi Damtuan
.uda. Selama pemerintahannya di Biau menjadi aman dan makmur orang!orang
.elayu pun pindah ke #erengganu.
Sultan Salahuddin afat dan digantikan anaknya, Baja 1brahim. Baja 8aji
berselisihan pendapat dengan %elanda kerana masalah pembahagiaan hasil negeri.
Perperangan Penyengat dengan %elanda berlangsung hampir setahun. Dengan
bantuan Baja 1brahim, Baja 8aji mengepung %elanda di .elaka. 2etika Baja 1brahim
kembali ke Bembau untuk menikah, %elanda dengan bantuan dari %etai
menyerang #eluk 2etapang. Baja 8aji teas dan mayatnya akan dibaa ke %etai,
tetapi kapal yang membaanya terbakar di laut.
%elanda dengan bantuan Baja Siak, Damtuan .uhammad 4li dan
menantunya Syaid 4li menyerang Selangor dan menyebabkan Baja Selangor
melarikan diri ke Pahang. Baja Selangor dibantu oleh Sultan Pahang untuk merebut
kembali Selangor dan akhirnya membuat perjanjian dengan %elanda. 3rang %ugis
memaksa Baja 4li dilantik menjadi Damtuan .uda Biau. %elanda menyerang Biau,
Damtuan .uda dan semua orang %ugis melarikan diri ke Sukadana. Seterusnya,
orang .elayu membuat perjanjian dengan %elanda, orang %ugis tidak akan diberi
tempat di Biau.
Sultan .ahmud bersama!sama Baja #empasok berjaya mengusir %elanda
dari Biau. 7amun, mereka tidak berani untuk tinggal di Biau dan meminta Sultan
#erenganu mendamaikan dengan orang %elanda namun sebaliknya %elanda
menolak.
Baja Dahya menjadi Damtuan %esar di Siak, Baja .uhammad 4li menjadi
raja tua dan u+ur. Seterusnya ancaman perompak, satu!satunya Syaid 4li, Sultan
#erenganu meminta bantuan 1nggeris. Sementara itu, Baja 4li telah diusir oleh
Sultan Pontianak dan %elanda dari Sukadana. 2emudian baginda menetap di
Siantan, berpindah ke 5angat, lalu ke .uar.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
3
1nggeris menguasai .elaka pada tahun 'EF<. Sultan .ahmud diakui sebagai
sultan oleh 1nggeris dan %elanda. Sultan Selanggor pula pergi ke 5ingga dan
bernikah dengan #engku #engah. Selama dua tahun di sana, baginda tidak boleh
mendamaikan orang!orang %ugis dan .elayu. Seterusnya baginda ke negerinya
dan mengalahkan Perak. 2emudian bagindaa menyerahkan 2elang pada Baja
9aafar. Setelah mendamaikan Damtuan 4li dan $ngku .uda, Sultan .ahmud
bernikah dengan puteri Baja 8aji, Baja 8amidah.
Setelah Sultan Siak mangkat, Syaid 4li merebut kerajaan dari Baja Dahya.
Seterusnya Baja Dahya melarikan diri ke #erengganu, menjadi gila dan mati.
Damtuan .uda 4li mangkat dan digantikan Baja 9aafar. Disusuli dengan
kematian Sultan .ahmud yang kemudian digantikan dengan Baja 4bdul Bahman,
seorang sultan yang sangat alim.
Baja .elaka, .. ;. GarHuhar marah kerana Damtuan .uda berjanji
berdamai dengan %elanda. 5alu Baffles datang ke Singapura. #engku 5ong, saudara
tua Sultan 4bdul Bahman dinobatkan menjadi Baja Singapura.
%elanda membuat penempatan di #anjung Pinang dan bekerjasama
Damtuan .uda (9aafar" lalu menobatkan Sultan 8ussain menjadi Sultan Singapura.
Damtuan .uda mengutus rombongan Baja 4hmad ke %etai dan mereka disambut
hangat oleh pemerintah %etai dan syahbandar. Bombongan itu tinggal lama di
sana dan beberapa orang mati.
Baja 4hmad yang diutus kembali ke %etai, pergi ke Pahang bagi
menjemput Sultan 4bdul Bahman dan puteranya yang terlebih dahulu berlayar ke
sana untuk pulang ke Biau. Sultan 4bdul Bahman dinobatkan sebagai raja di 5inggi.
Baja 4hmad dan anaknya, Baja 4li pergi naik haji dan ke .adinah, sebelumnya
baginda singgah di Pulau Pinang.
Baja 9aafar magkat dan digantikan Baja 4bdul Bahman menjadi Damtuan
.uda. 4naknya, #engku %esar dinobatkan menjadi Sultan .uhammad Syah.
2etika Sultan 4hmad meninggal, terjadi perang saudara antara #engku 3mar
dan #engku .ansyur yang sama!sama mahu menjadi raja. *ubaan Sultan
.uhammad Syah untuk mendamaikan kedua!duanya gagal.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
10
Baja 4li $ngku 2elana yang sangat alim dilantik menjadi Damtuan .uda.
5alu baginda mangkat, orang %elanda memilih $ngku 8aji .uda sebagai
penggantinya. 7amun, Sultan .ahmud lebih memilih Baja .uhammad Dusuf.
Selanjutnya Baja 4bdullah menjadi Damtuan .uda yang kemudian digantikan oleh
Baja .uhammad Dusuf. Setelah itu baginda menyerang Betah. Setelah Betah jatuh,
Sultan Sulaiman mengepung Damtuan .uda yang baru di 5ingga.
#uan 4bu %akar menggantikan #un 1brahim sebagai #emenggung Singapura
dan bergelar Sri .aharaja 9ohor. %aginda sentiasa mengirim utusannya ke
keluarganya di Biau.
#uhfat 4l!7afis sebagai salah satu hasil sastera sejarah yang terpenting
berisi tentang riayat kerajaan!kerajaan .elayu sehingga Singapura, mulai dari
asal!usulnya hingga tahun '=I<. #uhfat 4l!7afis membaa beberapa pembaharuan
dalam 2esusasteraan .elayu 2lasik dengan adanya nama pengarang dan tarikh
tahun. ;alaupun tidak secara keseluruhan membaa aliran baru, Baja 4li 8aji dapat
dianggap membaa kemajuan. 8al ini disebabkan latar pendidikannya yang lebih
baik daripada penulis!penulis sebelumnya.
3.0 Aspe"-aspe" yang erdapat Dala# Karya Agung uhfat al-!afis
3.1 Pe#$inaan %ati Diri &angsa
#uhfat al!7afis (Pemberian (hadiah" yang %ernilai" yang dikarang oleh Baja
4li 8aji bermotifkan kesedaran dan keyakinan terhadap kepentingan karya!karya
sejarah bagi masyarakat .elayu akan datang. 1ni disebabkan kebencian di kalangan
para pembesar %ugis yang merupakan pengikut dan pegamal tarekat
Nasyabandiyah terhadap penjajahan %elanda di 2epulauan .elayu. Setelah
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
11
menyedari pengaruh %arat mula menyerap masuk ke dalam budaya dan tradisi
.elayu!.uslim, maka para pemimpin Biau seperti Baja 4li 8aji telah berusaha
menyedarkan masyarakat melalui penulisan!penulisan mereka sehinggakan Pulau
Penyengat terkenal sebagai pusat perkembangan ilmu agama, tasauf dan falsafah
terpenting di 2epulauan .elayu pada abad ke!'F.
I
2arya ini juga menceritakan sedikit sebanyak tentang keistimeaan orang
%ugis, pencapaian politik mereka, kemenangan, kehandalan dan kemasyhuran
hulubalang %ugis. 2isahnya bermula dengan kemasukan masyarakat %ugis dalam
era pemerintahan di .elaka setelah berlakunya pergolakan takhta kerajaan .elayu
.elaka. %ugis lima bersaudara telah memainkan peranan penting di .elaka setelah
memberi bantuan kepada Baja Sulaiman menentang Baja 2ecil yang mengaku
sebagai putera Sultan .ahmud. Di sini, kuasa %ugis menjadi semakin kukuh dan
kuat sehingga mereka %erjaya menguasai politik .elayu 9ohor!Biau semasa
pemerintahan Sultan Sulaiman. .ereka jugalah yang telah menjadikan kerajaan
9ohor!Biau!5ingga sebagai pusat perkembangan kebudayaan dan perdagangan
terkenal sepanjang abad ke!'F dan aal abad ke!0J.
3.2 Pe#$entu"an #asyara"at
Pembentukan masyarakat dapat ditafsirkan iaitu keujudan sesebuah kelompak
yang hidup dalam sesebuah kaasan atau tempat yang mempunyai susun atur atau
pentadbiran. Dalam kajian karya agung yang dipilih iaitu #ufhat 4l!nafis ini dapat
dapat dilihat pembentukan masyarakat yang mana dalam bahagian satu merujuk
kepada topic mengenai raja!raja melayu pertama dan silsilah melayu.
Permulaan pembentukan masyarakat yang bermula dengan atak Baja Seri
#eri yang berasal dari pasai meneruskan perjalanan atau pengembaraan sehingga
akhirnya beliau menetap di temasik yang dikenali sebagai singapura pada masa kini.
Dalam proses ini, diceritakan juga mengenai asal usul nama Singapura yang pada
aalnya dikenali sebagai #emasik. Pembentukan masyarakat jelas dapat ditonjolkan
pada bahagian ini adalah dengan kejadian Baja Seri #ara yang menebas hutan di
#emasik untuk dijadikan sebagai perkampungan.
0
Ar*a?iya( Mo(d Noor !2000" I*id )& 1248123
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
12
Seterusnya pembentukan masyarakat yang dapat ditonjolkan dalam karya
agung #ufhat al!7afis ini adalah pada bab dua yang mana raja kecik telah membuka
kerajaan di siak. Dalam pada masa yang sama, beliau telah berkhain dengan dipati
batu kucing dan mendapat seorang anak lelaki iaitu raja alam, raja rabiul alam.
Seterusnya Baja 2ecik dikurniakan cahaya mata iaitu yang #engku .ahmud hasil
perkhainanya dengan tengku kamariah. Di sini dapat ditafsirkan mengenai
pembentukan dalam sesebuah masyarakat yang tidak hanya dari satu keturanan
atau bangsa sahaja namun dengan proses perkhainan ini menyebabkan adanya
proses pemajmukan masyarakat daripada pelbagai susun lapis dan keturunan.
Selain itu, proses pembentukan masyarakat yang ingin ditonjolkan dalam
penulisan karya ini dapat dilihat pada bahagian kedua bab dua dimana mengenai
%ugis Di 5auk. Pada bab ini tentang keturunan Baja %ugis Di 5uuk yang bermula
dengan raja la maddusilat. Proses dan perkembangan pembentukan masyarakat
lebih menonjol apabila pasangan tersebut dikurniakan tiga orang putera iaitu Pajung,
3pu #endriburang Dahing Bilaga dan 3pu Dahing %iasa. Seterusnya dalam
ditafsirkan melalui pengembaraan Dahing Parani ke #o Pammana dan telah
berkhain di situ dengan Baja Perempuan.
3.3 Kriti"an sosial
Pelbagai pengolahan cerita mengenai kritikan sosial yang cuba disampai oleh
pengarang. 4ntakan kritikan sosial yang dapat dirumuskan pada penceritaan
pengarang yang berkaitan dengan ketamakan dalam menguasai peringkat
pentadbiran. Sebagai contoh peristia yang mengisahkan tentang Sultan
.uhammad @ainul Din yang merupakan anak kepada sultan .uhammad Saiful Din
yang menguasai kerajaan di sebelah .atan. Dalam peristia ini, sifat atau nilai
tamak dapat ditonjolkan berdasarkan peristia yang membabitkan 2erajaan .atan
yang berada dibaah pemerintahan sultan .uhammad +ainul din telah dirampas
haknya oleh Pangeran 4gung yang merupakan bapa saudaranya. Disini dapat
dirumuskan seperti bak kata pepatah haruan ma!an ana! kerana sifat Pangeran
4gung yang merampas hak dan jajahan saudaranya sendiri.
2ritikan sosial yang seterusnya yang dapat ditonjolkan dalam karya ini adalah
dalam bab #ujuh %ugis Di Selangor. Dalam peristia ini, mengisahkan tentang hak
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
13
dan kuasa yang menyebaabkan kebencian pada masyarakat. 1ni dapat dilihat
melalui peristia mengenai orang!orang bugis yang telah memasang belat untuk
menangkap ikan di 2uala 5inggi yang menyebabkan kemarahan kepada Penghulu
5inggi. 3leh yang demikian, Penghulu 5inggi bersama saudaranya telah
merosakkan belat orang bugis dan menghantarnya kepada adik opu. 3leh yang
demikian sifat Penghulu 5inggi di sini dapat di takrifkan dengan penguasaan
sepenuhnya terhadap keadaan sekitar sekeliling di mana di baah penguasannya.
Seterusnya kritikan sosial yang posotif dapat ditunjukan melalui
kesinambungan peristia diatas yang mana kebangkitan untuk membela hak.
Peristia kesan daripada pemusnahan belat yang telah dilalkukan oleh penghulu
linggi menyebabkan kemarahan kepada 4dik %eradik 3pu apabila mendegar khabar
tentang kejadian atau perbuataan yang telah dilakukan oleh Penghulu 5inggi. 3leh
yang demikian selepas mengetahui perkara tersebut tercetus peperang antara
Penghulu 5inggi dengan 4dik %eradik 3pu.
#untasnya kritikan sosial dalam sesebuah karya dapat memberikan kesan
kepada situasi kepada pembacaan supaya dapat memahami tentang kebenaran
tentang sesebuah peristia berdasarkan perkara yang berlaku. 9adi kritikan sosial
yang terdapt dalam karya ini memberikan gambaran mengenai peristia yang lebih
berfokuskan kepada kritikan kepada pentadbiran yang terlalu negatif.
3.' Pendidi"an
9ika dilihat di 7usantara pada sekitar abad ke!'F,perkembanagn kegiatan
keilmuan dalam bidang keagamaan dan kesusasteraan amat luas sekali sehingga
mendapat tempat di hati rakyat.1ni kerana terdapat pemerintah yang menjadi
penaung dan pendorong kepada kegiatan keilmuan.Sebagai contoh yang terdapat
dalam buku #uhfat 4l 7afis,Baja 8aji 4bdullah('=<E!'=<=" dan Baja Dusuf ibn Baja
4li('=<=!'=FF" mencintai ilmu pengetahuan dan mengasihi para ulama dengan
menjemput mereka untuk mengajar mengaji kepada pembesar!pembesar.Dalam
buku ini kita dapat lihat peranan yang dimainkan oleh Baja 8aji 4bdullah dari aspek
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
12
pendidikan dengan selepas kembalinya beliau dari tanah suci dengan membaa
dua orang ulama iaitu Syeikh 4hmad 9ibrati dan #uan Syahibuddin ibn Syeikh
.uhamad 4rsyad %anjar ke Pulau Penyengat untuk mengajar al!Huran kepada para
pembesar.Dengan kehadiran ulama tersebut ,maka system pengajian pada masa itu
lebih kepada pengajian tradisional dengan al!Kuran sebagai rujukan
pertama.#erdapat banyak bidang ilmu yang diberiakn tumpuan dalam #uhfat 45
7afis antaranya pengajian 4l!Kuran,%ahasa 4rab,?suluddin,Gikah,dan #auhid.
Di samping itu, terdapat beberapa factor lain yang mendorong kegiatan
tersebut antaranya ialah perkembangan alat cetak dan kegiatan keagamaan oleh
para ulama seperti di pulau Penyegat,Biau yang menjadi puast perkembangan
pedidikan dan sebagainya.Dengan adanya mesin pencetakan di pulau
penyegat,maka banyak buku dapat dihasilkan dan dicetak dengan baik untuk
tatapan generasi.
Dalam aspek pendidikan #uhfat 4l 7afis lebih cenderung kepada cerita raja!
raja dan masyarakat %ugis yang boleh dianggap sebagai %ugis!
centric.2ecenderungan Baja 4li 8aji terhadap %ugis meyebabkan beliau
mengambarkan tentang kehandalan dalam peperangan sehingga mereka dapat
memegang beberapa jaatan tinggi dalam tampuk pemerintahan kerajaan .elayu
9ohor pada ketika itu.;alaupun Baja 4li 8aji menyatakan tentang penentangan
orang melayu yang dipimpin oleh Baja 2ecil dari siak terhadap orang %ugis,7amun
beliau tidak pula menyatakan penentangan Sultan Sulaiman terhadap %ugis.
Sultan Sulaiman mengunakan kecerdikan yang ada pada hasil pendidikan
yang beliau dapat dengan meyuarakan rasa tidak senang hati beliau terhadap %ugis
yang mula menguasai kaasan biji timah yang sebelum itu di baah kuasa kerajaan
9ohor alaupun pada peringkat aalnya sultan sememangnya meminta
pertolongan daripada %ugis untuk menentang Baja 2ecil.Sultan Sulaiman membuat
pakatan dengan %elanda yang ada di .elaka untuk mengusir orang %ugis pada
tahun 'FEAI.Dalam buku ini juga kepintaran 5ima %ersaudara juga telah memainkan
peranan penting di .elaka setelah mereka mengunakan kebijaksanaan dengan
membantu Baja Sulaiman menentang Baja 2ecil yang mengaku sebagai putera
Sultan .ahmud.Di sini,kuasa %ugis menjadi kukuh dan kuat sehingga mereka
%erjaya menguasai politik .elayu 9ohor!Biau semasa pemerintahan Sultan
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
1+
Sulaiman..ereka jugalah yang telah menjagikan kerajaan 9ohor!Biau!5ingga sebagi
pusat perkembangan kebubayaan dan perdagangan terkenal sepanjang abad ke!'F
hingga abad ke!0J.
3.( Pe#i"iran
Dalam aspek pemikiran yang dipaparkan melalui buku yang dikaji #uhfat al
7afis kita dapat melihat corak!corak yang akan dipaparkan oleh atak.Pemikiran
yang dibaa oleh Baja 4li 8aji ialah seorang yang mementingkan agama. 2ita dapat
lihat dengan ketika berusia umur 'F tahun Baja 4li 8aji menunaikan fardu haji
bersama ayahnya .Disini kita dapat melihat secara teperinci bertapa ayahdanya
mementingkan ajaran agama kepada beliau.Sepanjang usia kedua!dua tokoh iaitu
Baja 4hmad dan Baja 4li 8aji linkungan 'E== hingga'=E= menyaksikan
perkembangan sejarah dan kebudayaan .elayu 9ohor! Biau!5ingga yang amat
bergolak.5atar belakang inilah merupakan adah kepada corak pemikiran.
Selain itu, untuk mencapai sesuatu matlamat mereka mengunakan
kebijaksanaan mereka melalui diplomasi.2ita dapat lihat dengan kelicikan politik
2eluarga %ugis lima beradik ini menyebabkan mereka %erjaya memasuki dan
menguasai kekuasaan politik .elayu 9ohor!Biau.1ni adalah hasil dari munculnya
kekuasaan Baja 2ecil dan berikutan dari sejarah perkahian politik di antara .elayu
%ugis dengan .elayu 9ohor sepanjang aal abad ke '=.Dengan manipulasi keatas
politik tempatan ini ,menyebabkan Baja 2ecil berjaya disingkirkan bersama!sama
pengikutnya dari Biau,dan apabila Baja Sulaiman ibn Sultan(%endahara" 4bdul 9alil
Bahmat Syah ibn %endahara #un 8abib .ajid diletakkan oleh keluarga %ugis lima
beradik tadi sebagai Sultan Sulaiman %adrul 4lam Syah(pemerintah 9ohor!Biau!
5ingga"
selepas itu dilantik Daeng .areah sebagai Dam #uan .uda 9ohor yang pertama
dalam sejarah pentadbiran 9ohor.9aatan ini bukan merupakan arisan tradisi
tempatan,tetapi ia jaatan ciptaan baru yang dilakukan oleh keluarga %ugis.Dalam
hal ini kita jelas dipaparkan dengan kelincahan pemikiran keluarga lima bersaudara
mencapai keiginan dan matlamat mereka.
Seterusnya,aspek pemikiran dengan melalui (proses perkahinan politik)
untuk meujudkan sesebuah hubungan antara kerajaan..elaui proses perkahinan
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
10
keluarga %ugis dan dengan adanya pengaruh politik %ugis ini maka sedikit demi
sedikit didapati identity %ugis yang toto! di 9ohor kian lenyap..alah mereka juga
berjaya dengan berkesannya menyerapkan diri ke dalam identity .elayu!
9ohor,bersedia pula mengadaikan nyaa menentang segala anasir yang anti!9ohor
dan anti!%ugis untuk masa yang mendatang.;alaupun terdapat
tentangan(permusuhan" di antara kelompok .elayu /9ohor dengan pro!%ugis
kerana mereka secara terang!terangan menunjukkan permusuhan kepada orang
%ugis.8al ini kerana kesedaran terhadap pengaruh,kekuasaan,dan keibaaan
politik yang mereka pegang dan nikmati selama ini telah mula pudar dan beransur!
ansur lemah,malah mereka melihat %ugis dengan rasa antagonistik(ancaman
baru".akan tetapi ia tidak menhalang untuk menghubungkan hubungan antara dua
pihak melalui kecerdikan dengan mengadakan (perkahinan politik) ini..elalui buku
#uhfat al 7afis ini kita mengetahui pemikiran yang dibaa dengan mementingkan
ajaran agama, proses diplomasi dan perkahian politik.
3.) Peranan *anita
#erdapat beberapa aspek yang boleh diketengahkan dalam tulisan #uhfat 4l!
7afis karya Baja 4li 8aji di mana salah satu aspek tersebut ialah peranan anita.
;anita memainkan peranan yang amat penting dalam masyarakat .elayu pada
masa dahulu antaranya ialah dapat menghubungkan dua buah kerajaan dalam
perluasan kuasa melalui perkahinan di antara anak raja. Perkara ini sekaligus
secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan antara dua buah kerajaan.
Sebagai contoh, telah diceritakan di dalam karya ini semasa pemerintahan Sultan
.ansur Syah, bendaharanya adalah Paduka Baja, baginda telah menghantar
beberapa bingkisan dan hadiah perkiriman kepada Baja >oa, dan dibalas oleh Baja
>oa dengan memberikan seorang anak raja di negeri kecil yang bernama Dahing
.empaah yang kemudiannya digelar sebagai 5aksamana 8ang #uan. Sultan juga
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
11
telah berkahin dengan anak Batu .ajapahit. *ontoh yang lain pula boleh didapati
di dalam bab F karya ini iaitu Baja 4dil telah megahinkan 3pu Dahing 2emasi
dengan adiknya Baden #engah, maka 3pu Dahing 2emasi telah digelar sebagai
Pangeran .angkabumi dan menjadi pemerintah kerajaan Sambas. 3pu Dahing
.enambun pula telah pulang ke .atan dan disambut oleh bapa mertuanya Sultan
.uhammad @ainul Din dan digelar sebagai Pangeran $mas Seri 7egara dan
isterinya Puteri 2esumba digelar Batu 4gung Sunuhan dan memerintah negeri
.empaah.
4spek seterusnya pula ialah anita juga layak menjadi pemimpin pada masa
dahulu. 8al ini dibuktikan apabila kaum anita juga telah berjaya memegang takhta
raja dan menjadi pemerintah sebuah kerajaan. Sebagai contoh kita dapat lihat
permulaan bab 6 karya #uhfat al!7afis ini menceritakan berkenaan dengan seorang
Baja Perempuan yang bernama Sitti .alangkalik di negeri 5uuk yang menjadi raja
dalam kerajaan di Selangi kemudiannya berkahin dengan Baja %ugis di negeri
5uuk dan dikurniakan anak iaitu Datu Palinggik, Patotok, %etara >uru, %etara
5attuk, Paduka Saerigading dan 5a >aligo. 1ni membuktikan bahaa penduduk di
Selangi pada masa itu memberi kepercayaan kepada kaum anita bagi memimpin
kerajaan mereka.
Sebagaimana yang kita maklum, peranan anita juga tidak lain tidak bukan
iaitu memberi +uriat kepada raja. 1a membolehkan raja mearisi takhta kerajaan
kepada anak baginda. 8al ini sekaligus menyebabkan kerajaan raja tidak jatuh ke
tangan keturunan yang lain. 1a diceritakan di dalam bab ' di dalam salasilah Baja
Seri #eri %uana memiliki 0 orang putera iaitu Seri Pikrama ;ira dan Baja 2ecik
.uda, Seri Pikrama ;ira telah menjadi ketua kerajaan dan Baja 2ecik .uda
menjadi menteri dengan memakai gelaran #un Permatah .uka %erjajar. 4nak
kepada Seri Pikrama ;ira iaitu Baja .uda telah mearisi kerajaan dan memakai
gelaran Seri Batna ;ikrama, pada masa ini anak kepada Baja 2ecik .uda menjadi
bendahara dan ujudnya %adang yang menjadi orang kanan Baja. Selepas Baja
.uda mangkat, kerajaannya telah digantikan oleh anaknya Damiya yang telah
memakai gelaran Paduka Seri .aharaja, pada masa ini Singapura telah diserang
oleh ikan todak kerana dikatakan ianya adalah bala kerana raja telah membunuh
ulama) #uan @ainul 2hatib. Selepas Damiya Baja mangkat, baginda telah digantikan
dengan anaknya Baja 1skandar Syah. 1ni membuktikan bahaa raja pada +aman itu
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
14
mearisi takhta kepada anak!anak mereka hasil +uriat yang dilahirkan oleh kaum
anita.
+.0 ,u#usan
2esimpulannya, pengarang #uhfat 4l 7afis bersifat tidak adil ataupun bias
kepada sebelah pihak di dalam penulisannya kerana penulis mempunyai sentimen
pro %ugis.2arya #uhfat 4l 7afis jika diteliti ia lebih banyak menceritakan mengenai
raja!raja %ugis ataupun masyarakat %ugis pada suatu masa dahulu atau lebih
dianggap sebagai %ugis!centric . Selain itu, pengarang juga kurang objektif terhadap
penulisan #uhfat 4l 7afis iaitu penulis cuba menaikkan imej lima bersaudara 3pu
%ugis. 1ni dapat dilihat apabila pengarang cuba mempengaruhi pembaca mengenai
kehandalan pahaan %ugis. Pengarang iaitu Baja 8aji 4hmad dan Baja 4li 8aji lebih
memihak kepada %ugis kerana dipercayai mereka berketurunan %ugis. 3leh yang
demikian, pengarang bersifat tidak adil kepada kaum yang lain. 9adi jelaslah bahaa
penulisan #uhfat 4l 7afis lebih cenderung kearah masyarakat %ugis berbanding
masyarakat .elayu alaupun terdapat serba sedikit perihal mengenai masyarakat
.elayu di dalam penulisan pengarang.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
13
-.0 ,efle"si
!A.A / .01A.AD K1A2,34 A.2, &2! 5A2!3D2!
!0. .A,2K/ 12(13'
4ssalamualaikum arahmatullahi abarakatuh. Pertama kali saya ingin
mengucapkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat 1lahi kerana memberi
kesempatan kepada saya dan rakan!rakan dalam menyiapkan 2erja 2ursus
%erasaskan 1lmu (22%1" mengenai Pensejarahan .alaysia ini. #idak lupa juga
kepada pensyarah saya, $ncik 8asnul 8adi %in #engah kerana sanggup memberi
dorongan, didikan dan garis panduan kepada saya dan rakan!rakan dalam usaha
menyiapkan kerja kursus ini serta sanggup bersusah payah mengorbankan tenaga
dan masa semata!mata untuk membantu kami disaat kesulitan menyiapkan projek
ilmiah ini. Selain itu, semangat dan tunjuk ajar daripada ibu bapa dan rakan!rakan
menjadi pemangkin kepada saya untuk berusaha dalam menelaah, merujuk serta
berkolaborasi sehingga 22%1 ini berhasil.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
20
Saya membuat refleksi ini berdasarkan beberapa aspek yang telah saya
tetapkan iaitu kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang dan halangan. Dari segi
kekuatan dan kelebihan yang saya dapat ialah saya dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai penulisan sejarah nusantara yang tercatat pada aal '==J!an lagi.
Sebelum ini, saya hanya mengenal nama!namanya sahaja tetapi tidak pernah untuk
mengkajinya. .odus operandi yang telah dilakukan oleh 2ajian Sosial ini sedikit
sebanyak memupuk minat saya untuk mengkaji dan mengamati peristia yang
berlaku di nusantara sejak penubuhan +aman kesultanan .elaka sehinggalah
sekarang. Bamai yang mendefinisikan sejarah sebagai adah catitan peristia yang
telah berlaku.
Saya juga dapat memperolehi secara spesifik dan secara umum tentang
tujuan penulisan #uhfat al!7afis yang dikarang oleh Baja 8aji 4hmad dan Baja 4li
ini. Pada pendapat saya, setelah membaca dan mengkaji isi kandungan #uhfat 4l
7afis, saya mendapati pengarang kurang objektif dalam penulisan #uhfat 4l 7afis.
8al ini kerana setelah meneliti kandungan #uhfat 4l 7afis, terdapat beberapa bukti
dan beberapa aspek yang menunjukkan pengarang kurang objektif dalam
penulisannya.
Pengarang #uhfat 4l 7afis bersifat kurang objektif dalam penulisannya kerana
penulis mempunyai sentiment pro %ugis. #ema #uhfat 4l 7afis lebih cenderung
cerita!cerita raja dan masyarakat %ugis atau lebih dianggap sebagai %ugis!centric .
8al ini dapat dilihat apabila pengarang bersifat antagonis terhadap suku kaum
.elayu dan suku kaum .inangkabau. Pengarang sebenarnya mempunyai
hubungkait keturunan dengan kaum %ugis. Dalam hal ini pengarang adalah
keturunan daripada Dang Di Pertuan .uda yang kedua iaitu 3pu Daeng *ellak .
Selain itu, pengarang juga memberi anggapan yang negatif terhadap kaum .elayu.
Syahadan apabila dilihat oleh sesetengah suku!suku sebelah melayu hal yang
demikian itu, maka terbakarlah hatinya oleh api hasad yang tertanam di dalam
hatinya. Pengarang sebenarnya ingin mempengaruhi pembaca dengan
memasukkan elemen!elemen yang positif tentang %ugis dan menyebelahi %ugis.
4ntara kelemahan yang saya perolehi ialah kekeliruan dalam mengelaskan
spesifikasi projek. 3leh itu, kami terpaksa merujuk pensyarah untuk bebrapa kali
untuk mengelakkan kekeliruan serta panduan yang lengkap mengenai 22%1 ini.
Saya juga bersama rakan!rakan dalam satu kumpulan telah membuat beberapa
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
21
rujukan daripada perpustakaan 1P> 2ampus Dato) Ba+ali 1smail, perpustakaan
4am 7egeri dan internet untuk bantuan rujukan tambahan. Disebabkan kami
diamanahkan untuk mengkaji hasil karya nusantara ini, kami telah mengambil
langkah drastik dengan membuat rujukan terus di Dean %ahasa dan Pustaka
(D%P" kerana D%P telah banyak menghasilkan kajian teks asli nusantara sejak
penubuhannya lagi.
Selain itu, antara peluang yang saya perolehi ialah saya dapat berkolaborasi
secara ilmiah dengan pihak 9abatan 2ajian Sosial seperti $n. 8asnul 8adi, Puan
Siti Bahimah 8amatL.amat, Puan 4nisah 8arun serta pihak Dean %ahasa dan
Pustaka (D%P" 2elantan dan #erengganu mengenai pencarian sumber dan rujukan
tambahan yang lain seperti tesis, jurnal, simposium, dan lain!lain lagi. Selain itu,
saya sebagai ketua kumpulan telah meajibkan setiap ahli kumpulan saya
melibatkan diri dalam aktiviti pencarian sumber rujukan dan penyelidikan supaya
dapat meujudkan semangat kerjasama serta meningkatkan kecekapan kerja dalam
masa yang singkat.
%eberapa halangan yang tidak dapat saya elak ialah semasa saya
menyiapkan 2erja 2ursus %erasaskan 1lmu (22%1" ini. 4ntaranya ialah kekangan
masa disamping bebanan beberapa kerja kursus lain yang terlalu banyak.
;alaubagaimanapun, saya bersama rakan!rakan berusaha dengan sedaya upaya
mungkin mengurus masa secara profesional serta berkerja dalam berkumpulan
supaya kerja kursus ini dapat disiapkan tepat pada masa yang telah ditetapkan.
Pembahagian tugasan serta komitmen yang tinggi adalah salah satu kunci yang
penting bagi kami dalam menyiapkan kerja kursus ini dalam masa yang singkat
tetapi lebih efektif.
Sekian terima kasih.
!A.A / .31A.AD A,263DD2! &2! 534KA!A2
!0 .A,2K / 12(1'2
4ssalamualaikum,pada mulanya saya ingin memanjatkan setinggi!tinggi
kesyukuran kehadrat 45548 (S.;.#" kerana memberi peluang kepada saya dalam
menyiapkan tugasan 2erja 2husus %erasaskan 1lmu Pensejarahan .alaysia(6'J0"
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
22
1ni #epat Pada ;aktu Dang Di #etapkan.Setinggi!#inggi Penghargaan Saya
2alungkan 2epada $ncik 8asnul 8adi %in #engah selaku pensyarah kami dalam
memberi penerangan,pengajaran,dan tunjuk ajar kepada kami dalam menyiapkan
tugasan yang di berikan ini.#idak lupa juga di ucapakan ribuaan terima kasih saya
ucapkan kepada .uhamad 4s)ad %in *he *ob dan @ulfakri %in 8assan,.uhamad
2hairul 4mir %in @aiduddin,dan .uhamad 1ran %in .at 9unoh selaku ahli kumpulan
saya kerana dapat mmemberikan kerjasama yang baik dalam meyiapkan tugasan
ini.
#anggapan pertama saya semasa kerja kursus ini diedarkan ialah, apa cara
terbaik untuk mencari maklumatM.#ugasan yang di berikan saya rancangkan secara
sistematik supaya tugasan ini dapat dihantar tepat pada masanya. Pada masa itu,
saya telah merancang untuk jalan penyelesaian yang saya gunakan dengan
berkunjung ke Perpustakaan 4am 2ota %haru,2elantan untuk membuat pinjaman
buku di sana.Saya telah berkunjung ke Perpustakaan bersama kaan saya pada
aktu senggang yang lepas untuk mendapatkan maklumat disana.Sehari berada
disana saya mengumpul banyak bahan!bahan untuk menyiapkan tugasan ini.saya.
Pihak Perpustakaan menberikan kerjasama yang amat baik kepada kami dengan
membantu untuk mendapatkan maklumat meyipakan tugasan yang diberikan .Staf!
staf perpustakaan aam juga turun membantu kami untuk menyediakan pinjaman
buku kepada kami alaupun buku tersebut sangat sukar diberikan pinjaman kepada
orang aam.Saya sangat bertuah kerana buku untuk mem buat rujukan mengenai
#uhfah al!7afis terdapat disana.
4ntara faktor yang membuatkan saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan
baik ialah bekerjasama antara ahli kumpulan. Semua ahli kumpulan memberikan
komitmen yang baik, inilah faktor penting kenapa kami dapat menyiapkan tugasan
ini pada masa yang ditetapkan. 2ami bukan sahaja melakukan tugasan ini dalam
kumpulan kami sahaja, kami ada juga berbincang dengan ahli kumpulan lain untuk
menambahkan lagi maklumat tentang tugasan ini. Di samping itu, kami juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak 1P>. #anpa kemudahan yang disediakan
oleh 1P>, mungkin tugasan ini sukar untuk kami siapkan. Dengan kemudahan
seperti Pusat Sumber 1bnu Sina, maklumat yang kami hendak dapatkan mengenai
tugasan lebih mudah untuk kami cari dan selongkari
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
23
Seterusnya dalam menkaji buku #uhfah al! 7afis saya dapat mengetahui
dengan lebih teperinci mengenai perjalanan hidup Baja 4li 8aji.Saya dapat
menyelongkar cara pemikiran yang telah dibaa olehnya dengan menitikberatkan
bab agama dalam menuntut ilmu,membenerkan perkahinan politik dengan dapat
meujudkan hubungan antara dua buah kerajaan yang sedia ada.Selain itu,Sultan
juga meberikan kelebihan kepada ulama dalam mengajar ilmu!ilmu agama kepada
pembesar! pembesar. Sepanjang proses menyiapkan kerja kursus ini, saya sedar
bahaa terdapat pelbagai cara untuk mencari sumber!sumber yang boleh saya
guna. Disamping itu, saya telah mempelajari banyak perkara yang amat berguna
terutamanya dalam profesien perguruan.
Sebagai kesimpulannya, saya sekali lagi mengucapkan setinggi!tinggi
penghargaan kepada kaan!kaan ,pensyarah,ibubapa,serta ahli kumpulan saya.
#anpa bantuan dan sokongan dari mereka, tidak mungkin kerja kursus berteraskan
ilmu ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Semoga dengan apa
yang saya lalui dan iaitu cabaran dan dugaan akan menjadikan diri saya saya lebih
bersedia untuk menjadi pendidik yang berkemahiran pada hari muka.
1nsyaallahN
!A.A / .31A..AD AS7AD &2! C18 C0&
!0. .A,2K / 12(1''
4lhamdulillah, bersyukur ke 8adrat 1lahi kerana dengan limpah dan kurnia / 7ya
maka saya dapat menyiapkan tugasan 2erja 2husus %erasaskan 1lmu Pensejarahan
.alaysia (6'J0" yang telah diamanahkan kepada saya dalam jangka masa yang telah
ditetapkan. 2eberhasilan tugasan ini adalah datangnya daripada usaha dan kerja keras
yang ditunjukkan oleh saya dan rakan sekumpulan saya yang lain iaitu .ohd 1ran, .ohd.
2hairul 4mir, .ohd 4rifuddin, dan .uhd @ulfakhri. 2ami berdua telah menunjukkan
kerjasama yang sangat bagus alaupun ini merupakan kali pertama kami berada dalam
satu kumpulan yang sama memandangkan kerja kursus ini memerlukan ahli seramai <
orang. kerana memberi peluang kepada saya dalam menyiapkan tugasan Saya juga ingin
merakamkan ribuan terima kasih kepada $ncik 8asnul 8adi %in #engah selaku pensyarah
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
22
kami yang tidak jemu memberi ,pengajaran,dan tunjuk ajar kepada kami dalam menyiapkan
tugasan yang di berikan ini.
#ugasan 22P kali ini telah diberikan kepada kami pada pertengahan bulan Gebruari
yang lalu di mana pensyarah telah membahagikan tajuk!tajuk kepada ahli kumpulan. 2ami
dikehendaki untuk memahami isi kandungan karya agung tulisan Baja 4li 8aji iaitu #uhfat 4l!
7afis. Pada pendapat saya, tajuk ini sememangnya mencabar tetapi syukur kerana banyak
maklumat yang dapat kami peroleh mengenai tajuk ini. 2ami mencari sumber!sumber yang
berkaitan di internet dan di Perpustakaan 1bnu Sina. 2ami bertindak membahagikan tugas
bagi meringankan beban masing!masing. Sepanjang menjalankan kerja 22P kali ini, saya
telah dapat mengesan kekuatan dan kelemahan diri saya dalam menyiapkan tugasan ini.
4ntara kekuatan yang dapat saya kenalpasti ialah kerjasama saya dengan rakan
sekumpulan kali ini sangat berkesan di mana kami saling memahami komitmen masing!
masing dari segi mencari masa untuk bekerja bersama!sama. 8al ini menyebabkan saya
tidak berasa janggal atau kekok untuk bekerja bersama!sama. #ambahan pula, saya selalu
pergi ke blok 4minah di mana ramai ahli kumpulan saya berada di blok sana untuk membuat
kerja bersama!sama dan hal ini memudahkan interaksi diantara kami. 2ekuatan lain yang
saya dapat kenalpasti ialah pengalaman mencari bahan sangat penting di mana saya
memperoleh maklumat yang amat banyak berkaitan dengan topik yang dipilih sama ada
melalui laman eb ataupun di perpustakaan. 3leh itu saya berasakan bahaa teknik atau
strategi untuk mencari bahan telah dikuasai alaupun tidak sepenuhnya.
;alaupun begitu, saya juga dapat mengenalpasti kelemahan!kelemahan diri dalam
menjalankan tugasan ini. 4ntara kelemahan yang paling ketara yang telah dikenalpasti ialah
suka menangguhkan kerja!kerja yang diberi. 8al ini menyebabkan kerja tertimbun dan
menyukarkan saya untuk menyiapkan satu persatu. 3leh itu, bagi mengatasi masalah ini
saya bertindak membuat satu senarai semak kerja!kerja yang diberikan oleh pensyarah. 8al
ini membolehkan kerja!kerja saya dijalankan secara lebih tersusun dan sistematik.
4lhamdulillah, semenjak saya menggunakan senarai semak saya, banyak kerja!kerja yang
tertangguh sebelum ini telah berjaya disiapkan pada masa yang telah ditetapkan.
2elemahan lain pula yang dapat dikesan ialah kurangnya merujuk pensyarah penasihat
mengenai tugasan yang diberikan. 2ami hanya berjumpa dengan pensyarah di aktu kelas
sahaja dan tidak mencari beliau di pejabat sekaligus mengurangkan kolaborasi antara sisa
guru dengan pensyarah penasihat. 8al ini pada pendapat saya amat merugikan kerana
tidak mendapat maklumat serta info yang ingin diberikan oleh pensyarah kepada saya dan
ahli kumpulan. 3leh itu, saya berikrar untuk lebih kerap untuk berkolaborasi dengan
pensyarah penasihat pada tugasan yang akan datang.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
2+
4khir kata daripada saya, saya amat bersyukur dapat menyelesaikan tugasan ini
pada masa yang ditetapkan kerana di samping memenuhi pemarkahan kerja kursus saya,
saya juga mendapat banyak maklumat dan manfaat daripada tajuk yang telah saya dan
rakan sekumpulan telah jalankan pada kali ini. #ernyata ia amat berbaloi pada saya
alaupun penat lelah menyiapkan kerja kursus ini. 1lmu sangat penting di dalam kehidupan
kita kerana untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita memerlukan ilmu pengetahuan yang
banyak. 3leh itu, saya sering mengingatkan diri saya sendiri untuk mencari ilmu tambah!
tambah lagi ilmu keagamaan alaupun di mana saya berada kerana saya tahu ia bakal
menjadi bekalan saya di dunia dan di akhirat.
Sekian, terima kasih.
!A.A / .01A.AD 5346AK1,2 &2! 1ASSA!
!0. .A,2K / 12(1'1
4lhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk 4llah tuhan sekalian alam, selaat
dan salam ke atas junjungan besar kekasih kita 7abi .uhammad S4;, para
sahabat, tabien dan mereka yang mengikut jalannya hingga hari kiamat. Syukur ke
hadrat ilahi kerana dengan taufiH dan inayah7ya dapat saya siapkan tugasan subjek
S98 6'J0 yang diberi.
9utaan terima kasih diucapkan kepada $n. 8asnul 8adi bin #engah,
pensyarah subjek S98 6'J0 yang banyak membimbing dan membantu saya
menyiapkan tugasan pada kali ini dengan jayanya. Dengan usaha dan kesabaran
beliau yang mengajar kami mengenai subjek pensejarah .alaysia yang mana
mengisahkan tentang peranan dan institusi beraja pada +aman dahulu serta
mengetahui serba sedikit mengenai konsep serta ciri!ciri sastera sejarah yang ditulis
untuk mengetahui sejarah sebenar #anah .elayu sebelum, semasa dan selepas
kegemilangan 2erajaan .elaka yang mana sebelum ini tidak pernah mendengarnya
lebih lagi untuk memahaminya. %egitu juga kepada rakan!rakan yang banyak
membantu semasa menyiapkan tugasan kali ini dengan memberi kebenaran untuk
pinjam buku dan melontarkan idea!idea bernas ketika saya ketandusan idea serta
memberi kebenaran untuk menggunakan printer.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
20
%anyak kekangan yang perlu dihadapi dalam menyiapkan tugasa ini.
Pertama kali membaca tajuk tugasan ini, perkara pertama yang dilakukan ialah
membahagikan kumpulan antara ahli kelas agar tidak berlaku pergaduhan dalam
memilih buku sastera sejarah yan diberi. 7amun setelah membuat sedikit
perbincangan bersama rakan!rakan sekelas dan pencerahan daripada tuan
pensyarah, 4lhamdulillah kesukaran yang dihadapi itu sedikit sebanyak dapat
dikurangkan. Sekali imbas tajuk tugasan yang diberi ia kelihatan agak susah sekali
kerana kami perlu membuat kajian dan pembacaan mengenai buku sastera yang
dipilih. 4lhamdulillah setelah berjaya menyiapkan tugasan ini saya mendapat
gambaran sebenar mengenai sastera sejarah .elayu hasil penelitian dan kajian
yang dibuat.
Selain itu, masalah yang sering berlaku dalam menyiapkan mana!mana kerja
kursus ialah bahan rujukan iaitu buku ilmiah. Saya juga mengalami masalah untuk
mencari bahan rujukan terutamanya di pustaka 1bnu Sina yang mana buku
mengenai sastera sejarah .elayu sukar dijumpai. .engatasi masalah tersebut saya
meminjam buku daripada rakan!rakan sekumpulan lain yang baik hati memberi saya
pinjam buku tersebut serta terpaksa pergi ke perpustakaan negeri untuk mencari
buku berkenaan selain mencari maklumat berkenaan di internet yang mana sedikit
banyak membantu saya mencari maklumat. %ukan itu saja kami terpaksa berkongsi
buku yang ada kerana tempat tinggal kami agak berjauhan diantara satu sama lain
dan memerlukan perbelanjaan yang lebih untuk meminjam buku tersebut dari rakan!
rakan yang lain.
#ambahan lagi, selain menerima tugasan ini, kami juga menerima beberapa
lagi tugasan sepanjang proses menyiapkan. 3leh yang demikian pembahagian
masa dengan baik amat ditagih dalam mentiapkan kesemua tugasan yang diberi.
7amun, syukur kepada 4llah kerana saya dapat juga menyiapkan tugasan ini
dengan jayanya.
4khir kata, saya berharap ilmu yang diperolehi melalui tugasan ini dapat
digunakan pada masa!masa akan datang dan dapat menjaab peperiksaan dengan
cemerlang dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
21
Sekian, terima kasih.
!A.A / .01D 2,*A! &2! .A %3!01
!0. .A,2K / 12(139
4lhamdulillah, setinggi!tinggi kesyukuran dipanjatkan ke8adrat illahi kerana dengan limpah
dan kurnia7ya kerana saya dapat menyiapkan tugasan Pensejarahan .alaysia S98 6'J0
ini dengan sempurna dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Saya juga ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan
secara langsung mahupun secara tidak langsung dalam proses untuk saya menyiapkan
tugasan kali ini.
Seterusnya melalui tugasan ini juga saya berhadapan dengan beberapa kekangan.
4ntara masalah yang timbul adalah mengenai masa. Seperti yang sedia maklum, pelatih
1P> ambilan 9anuari terlibat dalam program %ina 1nsan >uru yang merupakan pengalaman
pertama untuk dilalui pada semester ini. Selain itu mempunyai kekangan untuk bersama!
sama rakan kumpulan kerana sibuk dengan program berasaskan sekoloh yang mana kami
semua pelatih guru menghadirkan diri ke sekolah yang telah dipilih untuk melunaskan
program tersebut. Dengan kesibukan perjalanan program pada masa itu kami atasi dengan
membuat perbincangan dan pengagihan sub!sub tugasan bagi memudahkan topik tugasan
ini dapat disempurnakan dengan tepat mengikut objektif.
%ukan itu sahaja, saya juga sibuk dengan lambakan tugasan subjek lain yang perlu
disiapkan dalam pada masa yang sama. 3leh yang demikian sebagai seorang pelatih dan
juga pelajar a+am dan niat yang ada dalam diri saya ini yang membara dalam mencari ilmu
tidak menjadi penghalang untuk saya menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang ditetapkan
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
24
serta jika ingin menjadi seorang yang berjaya harus mempunyai jadual diri bagi
memudahkan atau melaksanakan tugasan yang diberikan ini.
Pengalaman saya ketika menyiapakan tugasan Pensejarahan .alaysia S98 6'J0 ini
saya akan perincikan kepada beberapa bahagian. Secara jujurnya, subjek Pensejarahan
.alaysia amat bermakna bagi seorang pengkaji sejarah kerana ia mengandungi tentang
karya!karya sejarah yang telah ditulis pada +aman dahulu yang membicarakan pelbagai
aspek penulisan seperti peranan raja dalam pentadbiran.
Selain itu subjek ini juga telah mendedahkan saya tentang cara bagaimana
menganalisis karya!karya sebagai contoh karya yang telah dipilih olek kumpulan kami iaitu
#ufhat al!nafis. Dalam penulisan karya yang telah kami kaji ini banyak pendedahan yang
berguna kepada saya untuk mengenalpasti ciri!ciri sastera sejarah serta dapat memahami
kandungan karya agung ini dengan mudah kerana laras bahasa yang digunakan dalam
penulisan ini merupakan bahasa melayu lama. ;alaubagaimanapun, corak penulisan yang
digunakan oleh pengarang ini yang menggunakan bahasa melayu lama tidak mematahkan
atau menjadi penghalang kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini agar dapat mencapai
objektif yang digariskan. Seterusnya dalam proses menyiapkan tugasan ini juga, saya dapat
menilai sesebuah karya itu dari pelbagai sudut antaranya penilaian melalui aspek seperti
pembinaan jati diri bangsa selain itu dari sudut pembentukan masyarakat. Sebagai contoh
pembentukan masyarakat bugis melalui perkainan.
Sebagai kesimpulannya, tugasan ini member seribu satu makna dan impak yang
berharga untuk saya sebagai seorang ahli sejaraan untuk mengetahui atau mendalami
dengan terperinci mengenai karya!karya agung yang terdapat di negara kita ini seperti yang
dikaji oleh kumpulan saya iaitu tuhfat al!nafis. Selain itu, bukan itu sahaja karya!karya agung
yang ada antar yang lain adalah seperti sejarah .elayu 8ikayat 4bdullah, %ustan 4l!Salatin.
.elalui karya!karya ini saya dapat memahami dengan mendalam mengenai penghasilan
sesebuah karya atau penulisan yang mempunyai matlamat atau sasaran seperti dalam
karya #ufhat 4l!7afis yang mana berfokuskan pentadbiran beraja, serta 2erajaan .elayu
9ohor,Biau 5inggau.
4khir kata saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat
secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.
Pertama sekali ribuan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, $ncik 8asnul 8adi
kerana telah banyak membantu dalam memberikan input dalam menyiapkan tugasan ini,
serta tidak lupa juga kepada rakan kumpulan yang telah memberikan kerjasama yang padu
dalam berkerjasam menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang ditetapkan.
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
23
9.0 &i$liografi
%uku 1lmiah
'. .uhd. Dusof 1brahim O .ahayudin 8aji Dahaya. ('F==". Sejaraan dan
Pensejarahan. 2uala 5umpur& Dean %ahasa dan Pustaka.
0. Cirgina .atheson 8ooker. ('FF=". #uhfat al!7afis. 2uala 5umpur& Dean
%ahasa dan Pustaka.
6. 4hmad Gau+i %asri O Cirgina .atheson 8ooker. ('FF'". #uhfat al!7afis. 2uala
5umpur& Dean %ahasa dan Pustaka.
A. 4rba)iyah .ohd 7or. (0JJI". 1lmu Sejarah dan Pensejarahan. Selangor&
Daarma Sdn. %hd.
<. .uhammad Dusoff 8ashim.('F==". Persejarahan .elayu 7usantara. 2uala
5umpur& #eks Plublishing Sdn. %hd.
I. %arbara ;atson 4ndaya O Cirgina .atheson. ('F=0". #he Precious >ift.
2uala 5umpur& 3Pford ?niversity Press.
5aman ;eb
E. >lobal %ritannica Dictionary (0J'6". 8istoriography. Diambil pada 'A .ac
0J'6 di pautan
(ttp-..'lo*al*ritannicaco).EBc(ec/ed.topic.201230.(i&torio'rap(y
=. 7ick @amry. (0J''". *iri!ciri Sastera Sejarah. Diambil pada '< .ac 0J'6 di
pautan
(ttp-../)tpp,intan*lo'&potco).2011.04.ciri8ciri8&a&tera8&e5ara(8
(i&torio'ra$(t)l
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
30
F. ;ikipedia %ahasa 1ndonesia. (0J'J". #uhfat al!7afis. Diambil pada '< .ac
0J'6 di pautan (ttp-..id@i/ipediaor'.@i/i.7,(%atAal8Na$&
'J. .ohd Shah. (0JJE". #uhfat al!7afis. Diambil pada 'E .ac 0J'6 di pautan
(ttp-..)d&(a(@ordpre&&co).cate'ory.t,(%at8al8na$&.
''. 4+har @ack. (0JJF". 2eobjektifan #uhfat al!7afis. Diambil pada 'F .ac 0J'6
di pautan
(ttp-../ole/&i8nota8&e5ara(*lo'&potco).2003.03./eo*5e/ti%an8t,(%a(8al8
na$&(t)l
'0. ;idyaati 3ktavia. (0J'J". #uhfat al!7afis sebagai Sastra Sejarah. Diambil
pada 'I .ac 0J'6 di pautan
(ttp-..pen5,al/enan'an*lo'&potco).2010.12.t,(%at8al8na$&8&e*a'ai8
&a&tra8&e5ara((t)l
9urnal
'6. 8endrik ..9. .aier. (0JJ'". Baja 4li 8aji dan 8ang #uah. 5eiden& 5eiden
?niversity.
'A. B.3 ;instedt. ('F60". .alayan %ranch Boyal 4siatic Society, Col. Q. Part '
9ournal. 5ondon& Boyal 4siatic Society.
'<. B.3 ;instedt. ('F60". .alayan %ranch Boyal 4siatic Society, Col. Q. Part 0
9ournal. 5ondon& Boyal 4siatic Society.
#esis
'I. .ohd 4mirullah %in 4bdul Bahman. (0JJ<". 2erajaan 9ohor!Biau Dalam
Sejarah Peradaban .elayu. 2uala 5umpur& ?niversiti .alaya.
'E. Cirgina .atheson. ('FII". .ahmud, Sultan of Biau and 5ingga. .elbourne&
4ustralian 7ational ?niversity.
Simposium
'=. Ding *hoo .ing. ('F='". 4ccess #o .alay .anuscripts. Selangor& ?niversiti
2ebangsaan .alaysia.
4khbar
'F. ?tusan .alaysia 3nline. ('= 3gos 'FF=". 2arya 4gung 4da 2elas #ersendiri.
Diambil pada 0A .ac 0J'6 di pautan
(ttp-..@@@,t,&anco))y.,t,&an.in%oa&pB
yC1334DdtC0414Dp,*CEt,&anAMalay&iaD&ecCRencanaDp'CotA01(t)
7,(%at Al8Na$&
SJH 3102 PENSEJARAHAN MALAYSIA
31
7,(%at Al8Na$&