You are on page 1of 18

zainal PPD ENVIRONMENTAL

EENGINEERING
1
2.6 Sea Pollution
( Pencemaran Laut )
Pengenalan:
Lautan dan zon persisiran pantai merupakan ekosistem
seimbang dan sensitif yang sentiasa terancam oleh aktiviti
manusia. Aktiviti ini menyebabkan jumlah hasil tangkapan
laut menurun dan di sesetengah tempat telah mengalami
kepupusan. Perairan pantai sekitar 220 km dari daratan
mempunyai lebih daripada separuh jumlah keseluruhan
produktiviti biologi lautan dan membekalkan hampir
keseluruhan jumlah penangkapan ikan dunia.

zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
2
Kehidupan laut di sepanjang zon persisiran pantai
boleh dibahagikan kepada empat ekosistem iaitu:
payau(salt marsh), bakau(mangrove),
muara(estuarine) dan terumbu karang (coral reef).
Produktiviti biologi muara dan terumbu karang
adalah 15 kali ganda lebih tinggi daripada lautan
lepas, sementara di ekosistem payau dan bakau
adalah sekitar 20 kali ganda lebih tinggi
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
3
Sebab-sebab pencemaran marin

Pemusnahan ekosistem persisiran pantai dan
lautan di Malaysia umumnya disebabkan
oleh pertambahan penduduk setempat yang
menyebabkan penangkapan ikan yang
berlebihan dan pencemaran yang
disebabkan aktiviti manusia di daratan.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
4
Pencemaran disebabkan aktiviti
manusia
Efluen toksid dari industri
Penbuangan domestik
Kegiatan industri pertanian yang membuang sisa racun
makhluk perosak
Penebangan hutan bakau bagi kegunaan bahan bakar
dan struktur bangunan serta pengubahan ekosistem
kepada kawasan industri akuakultur (seperti udang)
Pembangunan bandar
Tumpahan minyak dari industri perkapalan
Penggunaan teknik penangkapan ikan yang merugikan
(pukat harimau)
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
5
Tangkapan laut yang tercemar juga boleh
menyebabkan penyakit pada manusia
seperti penyakit kolera, hepatitis dan
gastroenteritis.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
6
Langkah-Langkah Pencegahan

Kerajaan telah mengemukakan beberapa undang-
undang bagi mengawal ancaman pencemaran .
Satu daripadanya ialah penggubalan Akta Kualiti
Alam Sekeliling,1974. Akta ini memberi asas
undang-undang untuk menyelaras kesemua
aktiviti berkaitan dengan kualiti alam sekitar di
Malaysia. Seksyen 27 dalam Akta ini adalah
mengenai pencemaran minyak dan bahan yang
bercampur mInyak ke dalam perairan Malaysia.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
7
Kerajaan Malaysia telah menyaman lebih daripada
10 buah kapal tangki minyak yang telah
mencemar Selat Melaka
Laporan kesan terhadap alam sekitar akibat
daripada aktiviti yang dirancang mesti
dikemukakan kepada Jabatan Alam Sekitar.
Mengikut Seksyen 34(A) Akta Kualiti Alam
Sekeliling (Pindaan) dan Undang-Undang Malaysia
Akta A636(Pindaan) 1985 yang masing-masing
berkuat kuasa pada 9 Januari 1986
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
8
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap projek
pembangunan mengambil kira akibat daripada pembangunan
tersebut dan mengambil langkah-langkah kawalan yang sewajarnya
Peraturan untuk Kumbahan dan Eluen-Efluen Perindustrian 1970 telah
digubal untuk melarang pembuangan/pelepasan sisa(efluen) tertentu
seperti cecair /pelarut berbahaya, tar,buangan binatang, jirim-jirim
pepejal, sampah,hampas,atau habuk gergaji
Perundangan antarabangsa untuk mengawal pencemaran marin juga
digubal antara lain seperti Law of the Sea ,MARPOL dan London
Dumping Convention.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
9
Undang-Undang Pencegahan
Penyalahgunaan Air diperkenalkan
sebelum merdeka (1957)
Water Enactment Chapter 146 tahun 1920
Natural Resourses Ordinance 1949
Merchant Shipping Ordinance 1952
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
10
Tumpahan Minyak
Malaysia dikelilingi laut terdapat pelbagai aktiviti
seperti carigali minyak dan pengangkutan air
Malaysia juga adalah terdedah kepada risiko
tumpahan minyak yang besar
Perangkaan menunjukkan lebih dari 165 pelantar
minyak menjalankan usaha carigali dan aktiviti
pengeluaran di perairan Laut Cina Selatan dan
Selat Melaka adalah laluan perkapalan yang
antaranya paling tersibuk di dunia
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
11
Dalam tahun 1995 terdapat lebih kurang 30251 buah kapal
yang telah melalui Selat Melaka yang mana hampir 30%
adalah merupakan kapal-kapal tangki. (Sumber :
Perangkaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia )
Lebih 90% daripada punca pencemaran laut adalah
disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10% adalah
berpunca dari sektor perkapalan . (Persatuan Pencinta
Alam, Tumpahan Minyak Yang Meracuni Perairan Malaysia,
Dewan Kosmik (Mac), DBP, Kuala Lumpur, 1995, m.s.:53-55)
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
12
Kejadian yang berlaku pada 6 Januari 1967, telah
memaksa negara-negara yang berpantai untuk
mengambil satu tindakan yang positif terhadap
kejadian tersebut . Di dalam tahun tersebut kapal
tangki minyak Jepun yang dikenali sebagai Torry
Canyon yang telah didaftarkan di Liberia telah
terlibat dalam perlanggaran . Akibatnya berlaku
pertumpahan minyak yang mana memerlukan kos
yang tinggi untuk membersihkannya . Jumlah kos
yang diperlukan pada ketika itu ialah 16 juta dollar
.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
13
4 cara yang mengawal
tumpahan minyak :
1. Cara mengepung dan mengumpul
tumpahan
2. Menggunakan dispersent dan bahan kimia
3. Pembersihan pantai
4. Dibiarkan sahaja
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
14
Terdapat pelbagai faktor yang perlu diambil
kira dalam mengawal tumpahan minyak
daripada merebak
Lokasi tumpahan
Kuantiti tumpahan
Jenis tumpahan
Keadaan laut
Keupayaan tindakbalas bahan yang
tertumpah
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
15
Operasi pembersihan minyak
secara berperingkat-
peringkat
Peringkat tempatan
Peringkat kawasan
Peringkat wilayah
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
16
Objektif bagi mewujudkan
kawalan tumpahan minyak
Untuk mengadakan satu sistem tindak balas serta-
merta yang diselaraskan bagi menghadapi
tumpahan minyak.
Untuk meningkatkan kemampuan dan sumber-
sumber yang ada dari segi peralatan serta latihan
kakitangan bagi menghadapi kejadian tumpahan
minyak.
Untuk mengelakkan kesan buruk ke atas
persekitaran dengan cara mengawal aliran
minyak.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
17
Beberapa saranan bagi menjaga
pencemaran tidak berlaku secara
berleluasa
1. Masalah pencemaran Selat Melaka harus dikaji dengan
lebih mendalam dan tindakan yang bersesuaian harus
segera diambil.
2. Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 haruslah digunakan
setakat yang diperlukan dan mengenakan denda yang
lebih tinggi kepada mereka yang mencemar laut dan
pantai.
3. Majlis peringkat tertinggi dianggotai oleh kalangan
negara-negara berpantai yang berkongsi perairan Selat
Melaka harus ditubuhkan untuk meneliti perkara ini dan
mencari jalan penyelesaiannya.
4. Semua pengguna Selat Melaka diwajibkan membayar levi
atau tol.
zainal PPD ENVIRONMENTAL
EENGINEERING
18
Di Malaysia pihak terbabit dalam
penguasaan pencemaran
Jabatan Alam Sekitar (JAS)- (bertanggungjawab sepenuhnya)
Jabatan Kastam
Eksais Diraja
Jabatan Marin
Jabatan Laut
TLDM
PDRM diperwakilkan kuasa menyiasat di bawah
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.