You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

24 2014

API. Y. 34 (3195)


, ,
.
. ,
. r . r , , r,
. ^ , . . \
. ,
, . \ ,
, q . r q ,
. ^ ,

q . . .

.
\, ,
,
. ,
.

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 23-35)


M
Er K c c ^
, n a . \A b , x . Mc
b , e d c ,
d a , d r, d . g s ,
K, \ , d . d b , , d e . \Eg b
, y , n e d
e , \A . g s
f , , M \ , d
. ^O b \ , e , y e . \I b a , d
. T e
, , c c , d d b e , d ; Kd d
, e , y e
. O d , a c
e a .

, \ , r
, r , , , , ,
, , .
^
,
. r . x , . x
, ,
. \
, ; , ;
;
134

M E
Er K , F . O , . \E
r F, F
r . T
, K, . K ,
. M , , . K
, . ^O , K . A ,
\ F . O
r , , q
r . T ,
, , . F , ;. K
, F
. E F,
F .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).

, :
,
\
r ,
r . , , r
.

^
. \ r .
\, ^ : .
\
, .
135

24 A 2014: KYPIAKH .
( .). ( 1779)
. , (1624).
oH: ^E: \A: . 2-12 E: . 23-35.
H EOMENH KYPIAKH: 31 , .
\A: ^. 1-7 E: . 16-26.

, . .
, . ^ ,
\
.
, , ,
,
.
, . \
, y .
\. . .
\ \
BIBIA IA TO YIKO EPIBAON
ANPO KAI YIKO EPIBAON. ^H
. (M. \A E ).
OPOOIA KAI YIKO EPIBAON. ^H
(. K. \H O).


\ ^ (www.ecclesia.gr)
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

136