You are on page 1of 1

OBRAZAC ZA PRIJAVU KANDIDATA

Politika stranka/nezavisni kandidat/koalicija ________________________________________________________________________________________________________ ifra

Izborna jedinica _______________________________________________ ifra

Redoslijed na listi* _____________________________________________
Lini podaci**:
1. Prezime**:
2. Ime**:
3. Jedinstveni matini broj (JMBG)**:
4. Broj vaee line karte**:

Mjesto izdavanja**: ____________________________________________________________
5. Adresa prebivalita**: ___________________________________________________________
6. Struna sprema: NK KV VKV SSS VS VSS
7. Izjanjenje o pripadnosti konstitutivnom narodu**:
BONJAK HRVAT SRBIN OSTALI
8. Spol: Muki enski
Kontakt podaci:
1. Kontakt adresa, ukljuujui opinu_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Broj telefona: ________________________________ Fax:_____________________________

________________ ___________________
(Datum) (Potpis kandidata)***
*Napomena: Redoslijed na listi upisuje se za kandidata politike stranke ili koalicije.
**Napomena:Upisivanje linih podataka za svakog kandidata je obavezno i u skladu sa Izbornim zakonom BiH.
*** Napomena: Potpis kandidata i potpis predsjednika politike stranke / predsjednika svih politikih stranaka u
koaliciji moraju odgovarati potpisima s identifikacionog dokumenta.
****Napomena: Kandidat je saglasan da Centralna izborna komisija BiH moe obraivati podatke navedene u
obrascu u skladu sa Zakonom o zatiti linih podataka (Slubeni glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).