You are on page 1of 3

Pojam, uloga i vrste carinske politike

Carinska politika jedne zemlje predstavlja svesno usmeravanje od strane društva instrumenata i
instituta u vezi sa carinskom zaštitom, razvoja domaće proizvodnje i drugim vitalnim pitanjima
koja su od intersa za privredu jedne zemlje.
Carinska politika može biti aktivna i pasivna.
Aktivna carinska politika-njome se pomaže izvoz. U mere aktivne carinske politike spadaju sve
vrste subvencija i premija kao i razne poreske olakšice, transportne olakšice, kreditne olakšice,
koje se daju kada su u pitanju izvozni poslovi. Domaća valuta, odnosno njen kurs može da odigra
vrlo važnu ulogu u voĎenju carinske politike.
Pasivna zaštitna politika obuhvata sve mere carinske politike koje se sprovode u cilju
ograničavanja uvoza, kao i vancarinska ograničenja uvoza uobliku taksi, poreza i slično. Pasivna
politika može biti: nominalana, realna i efektivna.
Nominalana carinska zaštita predstavlja nominalno opterećenje po Carinskoj tarifi, kada je u
pitanju uvoz robe po carinskim stopama.
Realna carinska zaštita se izračunava na osnovu naplaćene carine, kao i ostvarene vrednosti
uvoza robe.
Efektivna carinska zaštita je zaštita koja omogućava odreĎenim zaštićenim granama da
ekonomskim dejstvom carina omogući što povoljnije uslove da se stvori dohodak.
Kontigenti i kvote spadaju u mere vancarinske zaštite tj. U pasivnu zaštitnu politku.

Racionalna i Selektivna zaštitna carinska politika
Carinskom politikom se mora ostvariti zaštita domaće proizvodnje, ali ne svaka i ne po svaku
cenu.
Treba štititi onu proizvodnju koja posluje sa razumnim troškovima proizvodnje, a ne onu koja je
neperspektivna i zastarela.
TakoĎe, carina ne treba da štiti sve istom carinskom stoom, već one privredno razvijene nižom
stopom, a manje razvijene višom stopom.
Bitno je odrediti: šta se štiti, u kojoj meri i na koji rok.
Instrumenti zaštitne carinske politike
Osnovni ( dugoročni ) :
 Carinska tarifa
 Carinski zakon
 Carinska osnovica
 Carinska stopa
Pomoćni ( kratkoročni) :
 Carinski kontigenti-kvote
 Antidampiške carine
 Sezonske carinske stope
Carine su klasični instrument protekcionizma ( zaštite) kojim jedna zemlja ostvaruje prednost na
teret druge zemlje. Označava se i kao ’’TARIFNA ZAŠTITA’’.
Carina je instrument pasivne i aktivne zaštite:
Pasivno dejstvo: opterećenje cene uvoza ( najčešći oblik)
Aktivno dejstvo: uticaj na formiranje izvoznih cena i količinu izvoza
ELASTIČNI INSTRUMENTI CARINA I CARINSKE ZAŠTITE
Elastični fleksibilni instrumenti carina su oni koji postoje u carinskom sistemu koji mogu da se
menjaju i da se uspešno prilagoĎavaju privrednim potrebama koje mogu da se jave u odreĎenom
vremenskom trenutku.
Oni ne zahtevaju duži vremenski period izmena za njihovu primenu je potrebna vrlo kratka
procedura.
GLAVNI ELASTIČNI INSTRUMENTI carina i carinske zaštite su carinski kontigenti. Pomoću
njih može da se vrši smanjivanje carinske stope iz Carinske tarife za odreĎeni procenat, može da
se desi da se carinska zaštita svede čak na nulu. Carinski kontigenti se pojavljuju u više carinskih
sistema, a postoji i više vrsta kontigenata, i to: količinski, vrednonosni, namenski, neograničen,
vremenski ograničen itd. Vredonosni je limitiran odreĎenim novčanim iznosom. Kod vremenski
ograničenog kontingenta se carinska stopa, koja je snižena, primenjuje slobodno do odreĎenog
vremenskog perioda.
Namenski ograničen carinski kontigent je onaj kod koga se stopa carine slobodno primenjuje na
sav uvoz i za tačno odreĎene korisnike. Vremenski neograničeni su oni koji nemaju nikakvo
vremensko ograničenje, a njihov rok trajanja je sve dok se ne opozovu, dok se ne ukinu.
Pored carinskih kontigenata postoje i preferencijalne carine koje država predviĎa zakonom ili na
osnovu meĎunarodnih ratifikovanih ugovora.
Glavni cilj je da se unapredi robna razmena, da se koriste razne pogodnosti, koje čak mogu da
budu i ne plaćanje odreĎenih carina pri nekim robnim razmenama.
U najvećem broju carinskih sistema preferencijalne carine predstavljaju oblik ugovorne carine.
Oni bi trebalo da i u budućnosti budu jako fleksibilno sredstvo i instrument carinske politike.DRUGI FLEKSIBILNI INSTRUMENTI CARINSKE ZAŠTITE
Dodatna carina – uvodi se kao protivmera, kao oblik borbene ili ratničke carine
Sezonske carinske stope – uvode se za odreĎene poljoprivredne proizvode u odreĎenom periodu
u cilju obezbeĎenja stabilnosti domaće proizvodnje i domaćeg tržišta. Npr. vlada neke države
može pored postojećih stopa uvesti i sezonske stope, koje ne mogu biti veće od 20 %.
Ramplasman – carinski ramplasman podstiče uvoz omogućavajući domaćoj privredi da u
odreĎenom vremenskom roku, npr. do godinu dana, taj uvoznik izveze robu u istoj vrednosti.

Povraćaji carina ( drawback) i drugih uvoznih dažbina – ovaj instrument omogućava povrat
naplaćene carine na robu koja je uvezena ( sirovine i reprodukcioni materijal ), pod uslovom da
je ista upotrebljena u proizvodnji robe za izvoz.
INSTRUMENTI VANCARINSKE ZAŠTITNE POLITIKE NETARIFNE MERE
Netarifne mere predstavljaju sva trgovinska ograničenja koja nastaju pored carine, ali i mere koje
unapreĎuju trgovinu.
 Kontigenti i kvote ( kvant. Ograničenje uvoza ili izvoza)
 Dobrovoljno ograničenje izvoza
 Otvaranje tržišta pregovorima
 Sanitarne, fitosanitarne i tehničke prepreke trgovini
Kontigenti predstavljaju količine ili vrednosti odreĎene robe koje se u neku zemlju mogu uvesti
u odreĎenoj godini. Kada se oni iscrpe, roba se dalje ne može izvoziti ili uvoziti bez propisivanja
novih kontigenata. Kvote su slične kontigentima, sa jednom bitnom razlikom koja se odnosi na
to da kad se one iscrpe robu je moguće i dalje uvoziti ali uz plaćanje mnogo veće carine koja
može da bude i više puta veća od carine u carinskoj tarifi.