As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center

,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter
Working Paper
2014ko abuztuak 23

BIZKAIKO EKONOMIA EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN III
As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter

BIZKAIKO EKONOMIA EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN III
1. Informazio interesgarria jakinarazten digu EUSTATek Bizkaian eta Euskal Autonomi Erkidegoan langile
publikoek duten pisu eta garrantziaz.
2. Langile kopuruaren aldetik, hementxe ditugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak 2012an.
ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO PERTSONA ENPLEGATUAK 2012
ALDUNDIAK ETA TOKI-ERAKUNDEAK
LANGILE
KOPURUA
EUSKAL ADMINISTRAZIOAK. GUZTIRA 124.881
Eusko Jaurlaritza 81.940
Foru Aldundiak 10.018
Arabako Foru Aldundia 2.868
Bizkaiko Foru Aldundia 4.795
Gipuzkoako Foru Aldundia 2.355
Toki Erakundeak 24.256
Arabako Toki Erakundeak 4.209
Bizkaiko Toki Erakundeak 11.807
Gipuzkoako Toki Erakundeak 8.240
Irabazi-asmorik gabeko Erakunde eta Instituzioak 1.869
Beste Entitate Publiko Batzuk 364
Unibertsitatea 6.414
Iturria: EUSTAT

3. Ikusten dugunez, 2012an, Bizkaiko Foru Aldundiko langile kopurua 4.795ekoa zen. Eta Bizkaiko Toki
Erakundeen langile kopurua 11.807koa.
4. Baina Bizkaiko datu horiek beste herrialdeekin egokiro alderatzeko -interpretatu eta ondorioak ateratzeko
moduan- herrialde bakoitzaren dimentsioa kontutan hartzea komeni da. Eta horixe da, hain zuzen,
hurrengo koadroan egiten duguna, herrialde bakoitzeko langile publikoen kopurua herrialde horren
dimentsioaren arabera konparatuz eta, zehazki, herrialde bakoitzaren lanpostu kopurua eta BPG.
PERTSONA ENPLEGATUAK HERRIALDE BAKOITZEAN LANPOSTU KOPURU ETA BPG-REN ARABERA.
ALDUNDIAK ETA TOKI-ERAKUNDEAK
Herrialde bakoitzeko lanpostuak, dedikazio osoko baliokidetzan 2012
BPG: Uneko prezioak. (milaka euro) 2012 (aurr.)

PERTSONA
ENPLEGATUAK
2012
Herrialde
bakoitzeko
lanpostuak
%
Herrialde
bakoitzeko
BPG
%
FORU
ALDUNDIAK
Araba 2.868 148514 1,93 10476580 € 3653 €
Bizkaia 4.795 467347 1,02 33157471 € 6915 €
Gipuzkoa 2.355 305626 0,77 21072306 € 8948 €
TOKI
ERAKUNDEAK
Araba 4.209 148514 2,83 10476580 € 2489 €
Bizkaia 11.807 467347 2,53 33157471 € 2808 €
Gipuzkoa 8.240 305626 2,70 21072306 € 2557 €
Iturria: EUSTAT / EKAI Center

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter

BIZKAIKO EKONOMIA EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN III
5. Koadro honen arabera, datu hauek ateratzen ditugu Bizkaiaren egoerari buruz:
.. Bizkaiko Foru Aldundian 4.795 langile zegoen 2012an. Kopuru hori Bizkaiko lanpostuen %1,02 zen
eta, herrialde honen BPG kontutan harturik, Foru Aldundiko langile bakoitzeko BPG 6.915 €takoa
zen.
.. Bizkaiko Toki Erakundeetan 11.807 langile zegoen 2012an. Eta kopuru hori Bizkaiko lanpostuen
%2,53ra ailegatzen zen. Bizkaiko BPG kontutan hartu ezkero, toki erakundeen langile bakoitzeko,
2808 €tako zifretan kokatzen gara.
.. Datu horiek Araba eta Gipuzkoarekin alderatu ezkero, toki-erakundeen kasuan ez dago
ezberdintasun nabaririk hiru herrialdeen artean. Bizkaiak egiten du, arlo honetan, ahalegin txikiena
langileen kontratazioan, herrialde honen dimentsioa hartzen badugu kontuan.

6. Aurreko datuekin batera, Ogasun eta Administrazio Publikorako Ministerioaren datuak ere hartu behar dira
kontuan:
HERRI-ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK GUZTIRA 2013-I-1
EUSKAL A.E. ARABA BIZKAIA GIPUZKOA ESTATUA
GUZTIRA 114.325 23.830 55.687 34.808 2.576.746
Estatuaren herri-
administrazioa
13.072 2.548 6.321 4.203 570.691
Autonomia-erkidegoaren
administrazioa
67.488 14.058 33.285 20.145 1.307.343
Tokiko administrazioa
(Udalak eta Foru-aldundiak)
27.469 6.186 12.298 8.985 549.807
Iturria: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


7. Ikusten dugunez, Bizkaiko langile publikoak, batez ere, Autonomia-erkidegoko langileak dira (33.285).
Tokiko administraziokoak (Udalak eta Foru-Aldundiak) 12.298 eta Estatukoak 6.321.
8. Lehen egin dugun bezala, Bizkaiko datu horiek Araba eta Gipuzkoarekin kontrastatu ahal izateko, herrialde
bakoitzaren dimentsioa hartuko dugu kontuan, lanpostu kopuruan eta BPGren arabera neurturik.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICenter scribd.com/EKAICenter

BIZKAIKO EKONOMIA EUSKAL
AUTONOMIA ERKIDEGOAN III
HERRI-ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK GUZTIRA 2013-I-1
ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA
HERRIALDE BAKOITZEKO LANPOSTU KOPURUAREN EHUNEKOA
ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
Herri-
administrazioko
langileak
Herrialdearen
%
Herri-
administrazioko
langileak
Herrialdearen
%
Herri-
administrazioko
langileak
Herrialdearen
%
GUZTIRA 23.830 16,0 55.687 11,9 34.808 11,4
Estatuaren
herri-
administrazioa
2.548 1,7 6.321 1,4 4.203 1,4
Autonomia-
erkidegoaren
administrazioa
14.058 9,5 33.285 7,1 20.145 6,6
Tokiko
administrazioa
(Udalak eta
Foru-
aldundiak)
6.186 4,2 12.298 2,6 8.985 2,9
Iturria: Ogasun eta Herri Administraziorako Ministerioa / EUSTAT / EKAI Center

9. Datu hauen arabera, ez dago sorpresa handirik. Alde batetik, Estatuaren herri administrazioaren langile
kopurua antzeko ehunekotan kokatzen da hiru herrialdeetan, pixka bat handiagoa Araban.
10. Bestaldetik, Autonomia Erkidegoaren langile kopurua nabarmen handiagoa da -ehunekoetan- Arabaren
kasuan: %1,7, Bizkaia eta Gipuzkoaren % 1,4ren aurrean. Alde hori -%0,3-, 450 lanpostukoa izango litzateke.
Kontutan hartzen badugu Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusia Gasteizen dagoela, ezberdintasun hau ez da
batere harritzekoa.
11. Azkenik, hiru herrialdeen arteko ezberdintasun nabariena udaletan eta foru-aldundietan azaltzen da.
Berriztatzen da horrela EUSTATek emandako datuetatik atera dugun ondorioa. Hiru herrialdeen arteko
aldea ez da kasu honetan horren nabaria, udalak eta foru-aldundiak batera azaltzen direlako eta,
dakigunez, ezberdintasun nabarienak foru-aldundien lanpostu kopuruetan azaltzen da.