Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
136Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Co So Hhpt - Lam Ngoc Thu

Co So Hhpt - Lam Ngoc Thu

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 10,511|Likes:
Published by saoxanh269

More info:

Published by: saoxanh269 on Dec 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
 
1
 
 NXB
Đạ
i h
c qu
c gia Hà N
i 2005.
ừ 
khoá:
C
ơ 
s
ở 
hóa phân tích, Phân tích
đị
nh l
ượ 
ng, Ch
n m
u,
đ
o m
u, Ph
ươ 
ng pháp phân tích.
 
Tài li
u trong Th
ư 
vi
n
đ 
i
n t 
ử 
 
 Đ
 H Khoa h
c T 
ự 
nhiên th
ể 
 
đượ 
c s
ử 
ng cho m
c
đ 
ích h
c t 
 p và nghiên c
ứ 
u cá nhân. Nghiêm c
ấ 
m m
i hình th
ứ 
c sao chép, in
ấ 
n ph
cv
các m
c
đ 
ích khác n
ế 
u không 
đượ 
c s
ự 
ch
ấ 
 p thu
n c
a nhà xu
ấ 
t b
n và tác gi
.
M
c l
c
u........................................................................................................8 
c
ng.......................................................8  1.2 Th
ng....................................................................9  1.2.1 Ch
n m
u..................................................................................................9  1.2.2 Chu
n b
m
u
phân tích.......................................................................10  1.2.3
Đ
o m
u....................................................................................................10  1.2.4 Hòa tan m
u.............................................................................................10  1.2.5 Tách h
n h
...............................................................................10  1.2.6 Giai
đ
o
ế
t thúc phép phân tích............................................................10  1.2.7 Ch
ng pháp phân tích...................................................................11 
Ch
ươ 
ng 2
u phân tích.................................12 
t s
 
a.........................................................................................12  2.1.1 Trung bình trung v
.............................................................................12 
C
ơ 
s
ở 
hóa h
c phân tích
 Lâm Ng 
c Th
 
 
2
l
i.................................................................................................13  2.1.3
 
đ
úng...................................................................................................14  2.1.4
l
 
đ
ki
m............................15  2.2 Phân lo
.............................................................................................16  2.2.1 Sai s
h
th
ng
u nhiên........................................................16  2.2.2 Các lo
h
th
ng...........................................................................16  2.2.3
h
th
ng
ế
phân tích..............................17  2.3 Bi
n c
h
th
ng.......................................................................18  2.3.1 Phát hi
d
t.................................................18  2.3.2 Phát hi
ph
ng pháp...................................................................18  2.4
ng
u nhiên.................................................................20  2.4.1 Xem xét
nh h
ưở 
ng c
a sai s
ng
u nhiên lên
độ
ng tác chu
n hoá pipet.212.4.2 S
phân b
s
li
u c
a nh
ng phép
đ
o song song....................................222.4.3 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
b
n c
a th
ng kê c
 
đ
i
n.........................................252.4.4
Ứ 
ng d
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng ..................................................272.4.5 S
d
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng kê.....................................................292.4.6 Kho
ng tin c
y.........................................................................................302.4.7 Nh
ng ph
ươ 
ng pháp th
ng kê ki
m tra gi
thuy
ế
t...................................362.4.8 Lo
i tr 
s
li
u mang sai s
thô b
o.........................................................402.1 S
lan truy
n sai s
trên các phép tính.........................................................422.7.2 Phép c
ng sai s
h
th
ng........................................................................422.7.2 C
ng sai s
ng
u nhiên............................................................................452.7.2 S
lan truy
n sai s
 
ở 
phép tính lu
th
a.................................................472.7.2 S
lan truy
n sai s
 
ở 
phép LOGARIT và ANTI LOGARIT...................492.2
Đ
i
u ki
n có ngh
 ĩ 
a c
a ch
s
......................................................................502.3 B
o hi
m ch
t l
ượ 
ng (QA) và bi
u
đồ
ki
m tra............................................522.7.2 S
c
n thi
ế
t c
a b
o hi
m ch
t l
ượ 
ng.......................................................532.7.2
Ứ 
ng d
ng bi
u
đồ
ki
m tra.......................................................................54
Ch
ươ 
ng 3 Các ph
n
ứ 
ng hóa h
c trong hóa h
c phân tích.................................57
3.1
Độ
hoàn toàn c
a ph
n
ng..........................................................................573.2 Nh
ng yêu c
u c
th
v
 
độ
hoàn toàn c
a m
t ph
n
ng phân tích
đị
nhl
ượ 
ng............................................................................................................603.3 T
c
độ
ph
n
ng...........................................................................................613.4 Ý ngh
 ĩ 
a c
a t
c
độ
ph
n
ng
đố
i v
ớ 
i hóa h
c...............................................63
Ch
ươ 
ng 4 Ph
ươ 
ng pháp tính n
ng
độ
các ch
t trong nh
ữ 
ng dung d
ch cân b
ng
đơ 
n gi
n......................................................................................................65
4.1 M
t s
lu
n
đ
i
m c
ơ 
s
ở 
................................................................................654.1.1 Thành ph
n hoá h
c c
a dung d
ch..........................................................654.1.2 Tính ch
t axit - baz
ơ 
trong các dung môi khác nhau................................674.2 Ph
ươ 
ng pháp tính n
ng
độ
các ch
t trong nh
ng dung d
ch cân b
ng
đơ 
n
 
 
3
gi
n..............................................................................................................694.2.1 Tr 
ng thái cân b
ng..................................................................................694.2.2 Bi
u th
c h
ng s
cân b
ng.....................................................................704.2.3 Nh
ng ph
ươ 
ng pháp bi
u th
h
ng s
cân b
ng........................................704.2.4 Bi
u th
c h
ng s
cân b
ng c
a nh
ng ph
n
ng th
ườ 
ng g
 p nh
t..........72
Ch
ươ 
ng 5
Độ
tan c
a k 
ế
t t
a...................................................................................90
5.1
nh h
ưở 
ng c
a cân b
ng c
nh tranh
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a.........................905.1.1 t
cân b
ng ph
c t
 p..........................................................................915.1.2 S
ơ 
 
đồ
gi
i bài t
 p bao g
m m
t s
cân b
ng............................................925.2
nh h
ưở 
ng c
a pH
đế
n
độ
tan......................................................................935.2.1 Tính
độ
tan
ở 
n
ng
độ
ion hi
đ
ro
đ
ã bi
ế
t...................................................945.2.2 Tính
độ
tan
ở 
nh
ng n
ng
độ
ion hi
đ
ro khác nhau...................................965.2.3
Độ
tan c
a hi
đ
roxit kim lo
i trong n
ướ 
c................................................1035.3
nh h
ưở 
ng c
a s
t
o ph
c
đế
n
độ
tan.......................................................1055.4
nh h
ưở 
ng c
a n
ng
độ
ch
t
đ
i
n li
đế
n
độ
tan..........................................1105.5 Nh
ng y
ế
u t
ph
 
nh h
ưở 
ng
đế
n
độ
tan c
a k 
ế
t t
a..................................1185.6 Phân chia các ion theo n
ng
độ
ch
t k 
ế
t t
a (k 
ế
t t
a phân
đ
o
n)................119
Ch
ươ 
ng 6 Quá trình t
o thành k 
ế
t t
a.................................................................123
6.1 Nghiên c
u th
c nghi
m quá trình t
o k 
ế
t t
a............................................1236.2 thuy
ế
t c
 
đ
i
n v
s
t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh............................1266.3 thuy
ế
t v
s
t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh Becker - Doring..............1276.4 thuy
ế
t t
o thành các trung tâm k 
ế
t tinh Christiansen - Nielsen.............129
Ch
ươ 
ng 7 Phân tích tr
ng l
ượ 
ng..........................................................................131
7.1 M
ở 
 
đầ
u.......................................................................................................1317.2 Tính
ế
t qu
theo d
ki
n phân tích tr 
ng l
ượ 
ng........................................1317.3 Tính ch
t c
a k 
ế
t t
a và ch
t t
o k 
ế
t t
a.....................................................1367.5.1 Tính d
l
c và
độ
tinh khi
ế
t c
a k 
ế
t t
a.................................................1367.5.2 K 
ế
t t
a vô
đị
nh hình...............................................................................1397.5.3 Nh
ng k 
ế
t t
a tinh th
............................................................................1427.5.4 Sai s
do c
ng k 
ế
t..................................................................................1437.5.5 K 
ế
t t
a t
dung d
ch
đồ
ng th
................................................................1447.5.6 S
y và nung k 
ế
t t
a................................................................................1447.4 V
thi
ế
u sót c
a ph
ươ 
ng pháp phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.................................1467.5.1 Th
ờ 
i gian th
c hi
n phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.............................................1467.5.2 L
 ĩ 
nh v
c
ng d
ng c
a phân tích tr 
ng l
ượ 
ng.......................................1477.5
Ứ 
ng d
ng ph
ươ 
ng pháp phân tích tr 
ng l
ượ 
ng...........................................1477.5.1 Các ch
t t
o k 
ế
t t
a vô c
ơ 
......................................................................1477.5.2 Nh
ng thu
c th
có tính ch
t kh
..........................................................1477.5.3 Nh
ng ch
t t
o k 
ế
t t
a h
u c
ơ 
...............................................................1477.5.4 Xác
đị
nh tr 
ng l
ượ 
ng các nhóm ch
c h
u c
ơ 
.........................................151

Activity (136)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thuy Phan added this note
Tại sao mình đã upload file để đổi lại được tải bài này màvẫn ko được???
1 thousand reads
1 hundred reads
Vo Ngoc Thuy liked this
Le Truong liked this
Le Truong liked this
Thúy Đờmi liked this
Bùi Vũ Thục Uyên liked this
loichuanoi_1992_nd liked this
Linh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->