You are on page 1of 4

Tarikh : 21 Januari 2014

Masa : 8:00-9:00 (60 minit)


Tahun : 2 Respiratori
Bilangan Murid: 25 Orang (10 lelaki, 15 perempuan)
Mata Pelajaran: Matematik
Bidang Pembelajaran: Sukatan dan Geometri
Tajuk : Jisim
Standard kandungan: Murid dibimbing untuk:
(i) Menimbang dalam unit gram dan kilogram.
Standard Pembelajaran: Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:
(i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam:
a) Gram
b) Kilogram
dengan betul melalui kaedah tunjuk ajar, soal jawab dan
permainan berasaskan stesen.
Pengetahuan Sedia Ada:
(i) Murid telah mengenal unit gram dan kilogram dengan
memerhatikan senggatan pada alat penimbang.
(ii) Murid boleh mengenal jisim dalam bentuk unit g dan unit
kg.
(iii) Murid boleh menulis jisim dalam bentuk unit g dan unit
kg.
Resos Matematik;
(i) Video pengajaran
(ii) Alat penimbang
(iii) Objek timbangan
(iv) Lembaran kerja
Istilah Matematik:
(i) Gram
(ii) Kilogram
(iii) Jisim
(iv) Timbang
Kemahiran Berifikir:
(i) Penaakulan
(ii) Pengamatan
(iii) Banding Beza
Elemen Merentas Kurikulum:
(i) Kreativiti dan inovasi
(ii) TMK
(iii) Keusahawanan

Sikap Dan Nilai;
(i) Bekerjasama
(ii) Berdisiplin
(iii) Penyayang
(iv) Teliti
(v) Jujur
Fasa dan
Masa
Isi Kandungan dan
Cadangan Aktiviti
Cadangan
Komunikasi
Catatan
Persediaan
(pemerhatian
dan analisis)
( 5 minit)
1) Murid ditayangkan
dengan satu video
program masakan.
2) Murid diminta untuk
mencatat bahan-bahan
yang digunakan.
3) Murid mencatat unit
yang terlibat.
1) Apakah bahan
yang digunakan
oleh tukang
masak tersebut?
2) Apakah unit
yang digunakan
untuk
menimbang
bahan-bahan
tersebut.
Strategi:
Berpusatkan murid
dan bahan.

Kaedah:
-soal jawab
-perbincangan
-model inkuiri
penemuan

Resos:
-video

Sikap dan nilai;
-disiplin

KB:
-pengamatan

EMK
-Kreativiti dan
inovasi

Istilah matematik:
-kilogram
-gram

Imaginasi
(Penjanaan
idea)
( 15 minit)
1) Murid ditunjukkan
dengan dua jenis alat
penimbang iaitu
penimbang kg dan g.
2) Murid secara rawak
dipanggil ke hadapan
untuk menimbang objek
yang disediakan
menggunakan alat
penimbang.
1) Tentukan
penimbang
gram atau
kilogram.
2) Sebutkan
bacaan objek
yang ditimbang.
3) Sebutkan objek-
objek yang
boleh ditimbang
menggunakan
penimbang kg
dan g.
4) Nyatakan
kenapa.
Objek yang
ringan biasanya
ditimbang dalam
unit gram
manakala objek
yang lebih berat
ditimbang dalam
unit kilogram.
Strategi:
Berpusatkan murid

Kaedah;
-soal jawab

Resos:
-alat penimbang

Sikap dan nilai:
-berani

KB:
-banding beza

EMK:
-keusahawanan

Istilah matematik:
-gram
-kilogram
Perkembangan
( 20 minit)
1. Murid dibahagikan
kepada 4 kumpulan.

2. Murid bergerak dari
stesen ke stesen untuk
menimbang objek yang
berbeza berat.

3. Murid diminta
menimbang bahan-
bahan menggunakan
alat penimbang.

4. Murid mencatat dan
merekod berat objek
yang ditimbang di
dalam jadual yang
disediakan.

5. Setiap kumpulan
diminta
membentangkan hasil
berat objek yang telah
mereka rekod di setiap
stesen.
1) Timbang setiap
objek dan rekod
berat yang
kamu perolehi
dalam gram
atau kilogram.
2) Apakah nombor
yang
ditunjukkan oleh
jarum
penimbang bagi
setiap objek
yang ditimbang?


Strategi:
-berpusatkan murid

Kaedah:
-aktiviti stesen

Resos:
-alat penimbang
-jadual rekod
-objek timbangan

Sikap dan nilai;
-sabar
-rajin
-kerjasama

KB:
-pengamatan

EMK:
-keusahawanan

Istilah matematik:
-gram
-kilogram

Tindakan

( 15 minit)
Pelaksanaan

Amalan
berterusan

Edarkan lembaran kerja
dan minta murid
menyelesaikannya.


1) Sila selesaikan
tugasan yang
diberi.

Strategi:
-berpusatkan murid

Kaedah:
-latih tubi

Resos:
-lembaran kerja

Sikap dan nilai:
-sistematik

KB:
-menyelesaikan
masalah

EMK

Istilah matematik:
-gram
-kilogram
Penutup

( 5 minit)
Guru dan murid-murid
bersama-sama
merumuskan isi
pelajaran.

Guru memberi penekanan
tentang cara
menimbang dan
merekod berat objek
dengan betul.

Pentaksiran Berdasarkan hasil kerja, murid mengumpul maklumat dan melengkapkan
jadual dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan.